r o m a n i a judeŢul vaslui consiliul judeŢ · pdf filesectiunea a xiii a dispensarul...

of 140 /140
R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E Nr.______/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui privind propunerea de aprobare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui; în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1), lit. a), alin. (2) lit. c) şi ale art. 104 alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Vaslui, H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1. – Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. – Prezentul act administrativ se va comunica Instituţiei Prefectului – judeţul Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relaţii mass-media, Informare Cetăţeni din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. Vaslui _____ octombrie 2015 V I C E P R E Ş E D I N T E, Vasile Mihalachi Avizat pentru legalitate: Secretarul judeţului Vaslui, Diana Elena URSULESCU Direcţia Administraţie Publică Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii. Director executiv, Manuela Adriana HUIDEŞ Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea şi legalitatea întocmirii acestui înscris oficial Sef serviciu, Maria ANTON

Upload: trinhliem

Post on 09-Feb-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN

P R O I E C T D E H O T Ă R Â R E Nr.______/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui

având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui privind propunerea de aprobare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui;

în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1), lit. a), alin. (2) lit. c) şi ale art. 104 alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Vaslui,

H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1. – Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. – Prezentul act administrativ se va comunica Instituţiei Prefectului – judeţul Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane, Relaţii mass-media, Informare Cetăţeni din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, precum şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui _____ octombrie 2015 V I C E P R E Ş E D I N T E, Vasile Mihalachi

Avizat pentru legalitate: Secretarul judeţului Vaslui, Diana Elena URSULESCU

Direcţia Administraţie Publică Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi

îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii. Director executiv,

Manuela Adriana HUIDEŞ

Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea şi legalitatea întocmirii acestui înscris oficial Sef serviciu, Maria ANTON

Page 2: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

ANEXA LA HCJ nr________/2015

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI

FUNCTIONARE AL

SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA

VASLUI

Page 3: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

2

CAPITOLUL I- DISPOZITII GENERALE ..................................................................... 6

SECTIUNEA I- REGULI GENERALE PRIVIND REGULAMENTUL DE

ORGANIZARE SI FUNCTIONARE .......................................................................... 6

SECTIUNE a II a ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI ..................... 6

CAPITOLUL II-OBIECTUL DE ACTIVITATE ............................................................. 8

CAPITOLUL III-FINANTAREA SPITALULUI ........................................................... 10

CAPITOLUL IV-CONDUCEREA UNITATII .............................................................. 13

SECTIUNEA I- MANAGERUL ............................................................................... 13

SECTIUNEA a II a- COMITETUL DIRECTOR ........................................................ 21

SECTIUNEA a IIIa -CONSILIUL DE ADMINISTRATIE .......................................... 32

SECTIUNEA a IVa SEFI SECTII, LABORATOARE ŞI SERVICIILE MEDICALE,

FARMACII ............................................................................................................ 34

CAPITOLUL V- STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI ........................ 40

CAPITOLUL VI-ORGANIZAREA SECTIILOR SI COMPARTIMENTELOR MEDICALE

................................................................................................................................. 44

SECTIUNEA I – SECTIA CU PATUIRI/ COMPARTIMENTUL CU PATURI ............ 44

VI .1 ATRIBUTIILE SECTIIOR/COMPARTIMENTELOR CU PATURI ................ 44

VI.2 PROGRAMUL DE CURATENIE IN SALOANE ........................................... 48

VI.3 PROGRAMUL DE DISTRIBUIRE A MESELOR PENTRU PACIENTI SI

PERSONALUL DE GARDA ................................................................................ 48

VI.4 RITMUL DE SCHIMBARE A LENJERIEI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL

SECTIEI ............................................................................................................. 50

SECTIUNEA a II a -SPITALIZAREA DE ZI ............................................................ 50

SECTIUNEA a-III- a- UPU - SMURD – cu un cabinet medicina dentara de urgenta ...... 51

SECTIUNEA a IV A CAMERA DE GARDA ............................................................ 53

SECTIUNEA a-V- a BLOC OPERATOR CENTRAL/ SALA DE OPERATII

OFTALMOLOGIE ................................................................................................. 53

SECTIUNEA a-VI- a STERILIZARE ....................................................................... 53

SECTIUNEA a-VII- a SERVICII MEDICALE ......................................................... 54

VII.1 SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA .............................................. 54

VII.2 SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA .................................... 55

SECTIUNEA a VIII a LABORATOARE .................................................................. 55

VIII. 1 LABORATORUL DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI

BALNEOLOGIE ................................................................................................. 55

Page 4: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

3

VIII. 2 LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE CU PUNCT DE LUCRU IN

AMBULATOR .................................................................................................... 56

INTEGRAT ........................................................................................................ 56

VIII. 3 LABORATOR DE BACTERIOLOGIE BK ................................................. 56

VIII. 4 LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA ........... 56

VIII. 5 LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVA ............................................... 56

VIII. 6 LABORATOR EXPLORARI FUNCTIONALE .......................................... 57

SECTIUNE a IX a –CSM/CSM copii ........................................................................ 57

SECTIUNEA a X a- SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL

INFECTIILOR NOSOCOMIALE - .......................................................................... 58

X.1 ATRIBUTII SSCIN ....................................................................................... 58

X.2 PROGRAM DE DEZINFECTIE, DEZINSECTIE SI DERATIZARE IN CADRUL

SPITALULUI ...................................................................................................... 59

SECTIUNEA a XI a FARMACII CU CIRCUIT INCHIS ........................................... 59

SECTIUNEA a XII a COMPARTIMENTE MEDICALE ............................................ 60

XII.1 COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA ................................................ 60

XII.2 COMPARTIMENTUL DE ENDOSCOPIE BRONSICA ................................. 61

SECTIUNEA a XIII a DISPENSARUL TBC/DISPENSARUL TBC NEGRESTI ......... 61

SECTIUNEA a XIV a AMBULATORUL INTEGRAT .............................................. 62

XIV.1- ORGANIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT ................................. 62

XIV.2 –ATRIBUTIILE CABINETELOR MEDICALE DIN AMBULATORIUL

INTEGRAT ........................................................................................................ 63

SECTIUNEA XV CABINETETE SPECIFICE .......................................................... 64

XV. 1 CABINETUL DE ONCOLOGIE JUDETEAN .............................................. 64

XV.2 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE ........... 67

XV.3 CABINET PLANIFICARE FAMILIALA ..................................................... 68

XV.4 CABINET BOLI INFECTIOASE ................................................................. 68

XV.5 CABINET MEDICINA SPORTIVA ............................................................. 69

SECTIUNEA XVI - SERVICIUL DE INTERNARI SI RELATII CU PUBLICUL ........ 69

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA ECONOMICA, FINANCIARA SI ADMINISTRATIVA

................................................................................................................................. 70

SECTIUNEA I - SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, NORMARE,

SALARIZARE ....................................................................................................... 70

Page 5: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

4

SECTIUNEA a II a - BIROUL FINANCIAR ............................................................ 72

SECTIUNEA a III a - BIROUL CONTABILITATE .................................................. 73

SECTIUNEA a IV a - SERVICIUL DE EVALUARE, STATISTICA MEDICALA SI

INFORMATICA ..................................................................................................... 74

SECTIUNEA a V a - BIROUL ACHIZITII PUBLICE CONTRACTARI .................... 75

SECTIUNEA a VI a - SERVICIUL ADMINISTRATIV CU UN BIROU

ADMINISTRATIV, UN COMPARTIMENT APROVIZIONARE TRANSPORT SI UN

COMPARTIMENT TEHNIC ................................................................................... 77

VI.1 ATRIBUTIILE SERVICIULUI ADMINISTRATIV ........................................ 77

VI.2 ATRIBUTIILE STRUCTURILOR DIN SUBORDINEA SERVICIULUI

ADMINISTRATIV .............................................................................................. 80

SECTIUNEA a VII a - COMPARTIMENTUL AUDIT .............................................. 84

SECTIUNEA a VIII a - COMPARTIMENTUL JURIDIC .......................................... 85

SECTIUNEA a IX a - COMPARTIMENTUL DE SECURITATEA MUNCII, PSI,

PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE URGENTA .................................................. 86

SECTIUNEA a X a - COMPARTIMENT INFORMATICA ....................................... 88

SECTIUNEA a XI a SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII SERVICIILOR

MEDICALE ........................................................................................................... 89

SECTIUNEA a XII a COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL .......................... 89

SECTIUNEA a XIII a ATELIERUL DE INTRETINERE SI REPARATII .................... 90

SECTIUNEA a XIV a COMPARTIMENTUL DUHOVNICESC ................................. 90

CAPITOLUL VIII - CONSILII, COMITETE ŞI COMISII ............................................. 91

SECTIUNEA I - CONSILIUL MEDICAL ................................................................. 91

SECTIUNEA a IIa – CONSILIUL DE ETICA ........................................................... 93

SECTIUNEA a III a - NUCLEUL DE CALITATE ..................................................... 94

SECTIUNEA a IV a - COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ANALIZA

REZULTATELOR UTILIZARII PROTOCOALELOR SI GHIDURILOR DE PRACTICA

ADOPTATE IN SJUVaslui ...................................................................................... 95

SECTIUNEA a V a - COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA... 96

SECTIUNEA a VI a COMISIA MEDICAMENTULUI, DE STRATEGIE

TERAPEUTICA SI FARMACOVIGILENTA ........................................................... 97

SECTIUNEA a VII a - COMISIA DE REVIZUIRE A PROCEDURII PENTRU

INTERNARILE NONVOLUNTARE ....................................................................... 99

SECTIUNEA a VIII a - COMISIA DE ANALIZA DRG ............................................. 99

SECTIUNEA a IX a - COMISIA DE TRANSFUZIIE SI HEMOVIGILENTA ............ 100

Page 6: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

5

SECTIUNEA a X a COMISIEI DE ANALIZA A DECESELOR INTRASPITALICESTI

SUNT URMATOARELE ...................................................................................... 100

SECTIUNEA a XI a COMISIA DE PREVENIRE A SITUATIILOR DE URGENTA .. 102

CAPITOLUL IX - DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTULUI .......................... 105

SECTIUNEA I- DREPTURILE PACIENTULUI ..................................................... 105

SECTIUNEA a II a - LIBERTATEA DE CIRCULATIE A PACIENTULUI ............... 108

SECTIUNEA a III a- IMPLICAREA APARTINATORILOR LA INGRIJIREA UNOR

CATEGORII DE BOLNAVI ................................................................................. 108

SECTIUNEA a IV a - ATRIBUTII SPECIFICE REFERITOARE LA GESTIUNEA

DOSARULUI PACIENTULUI/FOAIA DE OBSERVATIE CLINICA GENERALA (

FOCG) ................................................................................................................. 108

SECTIUNEA a V a - REGLEMENTARI PRIVIND PASTRAREA ANONIMATULUI

PACIENTULUI SI A CONFIDENTIALITATII ....................................................... 109

SECTIUNEA a VI a OBLIGATIILE PACIENTULUI .............................................. 109

SECTIUNEA a VII a- GESTIUNEA DATELOR SI INFORMATIILOR MEDICALE . 110

CAPITOLUL X - ZONE CU RISC CRESCUT SI CU RISC EPIDEMIOLOGIC ............ 111

CAPITOLUL XI -MANEVRE CARE IMPLICA SOLUTII DE CONTINUITATE ......... 113

CAPITOLUL XII. CIRCUITELE SPITALULUI ......................................................... 123

SECTIUNEA I - CIRCUITUL BOLNAVULUI ....................................................... 123

SECTIUNEA II – CIRCUITUL PERSONALULUI .................................................. 124

SECTIUNEA III – CIRCUITUL VIZITATORILOR SI INSOTITORILOR ................ 125

SECTIUNEA IV – CIRCUITUL INSTRUMENTARULUI ....................................... 126

SECTIUNEA V – CIRCUITUL BLOCULUI OPERATOR ....................................... 127

SECTIUNEA VI – CIRCUITUL ALIMENTELOR .................................................. 127

SECTIUNEA VII – CIRCUITUL LENJERIEI ......................................................... 129

VII.1. COD DE PROCEDURĂ PENTRU MANIPULAREA LENJERIEI

PACIENŢILOR ................................................................................................. 129

SECTIUNEA VIII – CIRCUITUL DESEURILOR ................................................... 130

VIII.1. CODUL DE PROCEDURA PENTRU COLECTAREA SI DEPOZITAREA

DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATI MEDICALE IN VEDEREA

TRANSPORTULUI SI ELIMINARII FINALE .................................................... 131

CAPITOLUL X III -REGULI PENTRU UTILIZAREA LIFTURILOR, CU

RESPECTAREA CIRCUITELOR ............................................................................. 133

CAPITOLUL XIV - DISPOZITII FINALE ................................................................. 134

Page 7: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

6

CAPITOLUL I- DISPOZITII GENERALE

SECTIUNEA I- REGULI GENERALE PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI

FUNCTIONARE

Art.1. Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui este unitate sanitara de utilitate publica ,

cu pers juridica,ce asigura asistenta medicala de specialitate, spitaliceasca si ambulatorie

precum si servicii de medicina de urgenta , stomatologie de urgenta si asistenta sociala,

functionand pe principiile legii 95/2006 si pe baza prezentului Regulament.

Art.2 Regulamentul de Organizare si Functionare –ROF - se aplica tuturor

angajatilor din spital, indiferent de felul si durata contractului de munca:

Art.3. Prevederile prezentului Regulament se aplica si pentru :

personalul incadrat intr - o alta unitate, care efectueaza stagii de pregatire

profesionala,cursuri de perfectionare, specializare, garzi.

Firmele care asigura diverse servicii in incinta unitatii au obligatia de a respecta

in afara atributiilor si clauzelor prevazute in contractele incheiate intre parti (curatenia

spitalului, pastrarea linistii si pastrarea integritatii bunurilor cu care intra in contact, pastrarea

confidentialitatii informatiilor la care au acces) ;

Art.4. Dispozitiile din prezentul regulament se aplica in mod corespunzator oricaror

altor persoane pe timpul prezentei in unitate.

Art.5. Regulamentul de Organizare si Functionare este un act juridic elaborat de

catre angajator, dar el

cuprinde indeosebi precizarea elementelor de structura ale spitalului. Sunt precizate

atributiile si conducerea fiecarei sectii, compartiment, birou,loc de munca. Este precizat

raportul dintre acestea si organismele de conducere in unitate, luarea deciziilor si aplicarea

lor.

Art.6 Regulamentul de Organizare si Functionare vizeaza mai mult structura interna a

spitalului.

Art.7 Intocmirea ROF-lui este utila deoarece:

cuprinde organigrama unitatii;

cuprinde structura functionala a unitatii;

SECTIUNE a II a ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SPITALULUI

Art.8 Termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii:

1) spitalul judetean - spitalul general organizat in resedinta de judet, cu o structura complexa

de specialitati medico - chirurgicale, cu unitate de primire urgente, care asigura urgentele

medico - chirurgicale si acorda asistenta medicala de specialitate, inclusiv pentru cazurile

grave din judet care nu pot fi rezolvate la nivelul spitalelor locale;

2) spitalul de urgenta - spitalul care dispune de o structura complexa de specialitati, dotare cu

aparatura medicala corespunzatoare, personal specializat, avand amplasament si accesibilitate

Page 8: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

7

pentru teritorii extinse. In structura spitalului de urgenta functioneaza o structura de urgenta

U.P.U. - SMURD.

Art.9 Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui –se afla in resedinta de judet cu sediul in

str. Stefan cel Mare, Nr.233.

Art.10 Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui se organizeaza si functioneaza, in functie

de specificul patologiei, in spital de urgenta purtand denumirea de - SPITALUL

JUDETEAN DE URGENTA VASLUI conform Ordinului MS 712/2012 de aprobare a

denumirii Spitalului Judetean Vaslui .

Art.11 Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui este clasificat prin Ordinul MS 319/2013

in categoria a III a.

Art.12 Autorizatia sanitara de functionare se emite in conditiile stabilite prin normele

aprobate prin Ordin al Ministrului Sanatatii 914/2006 2006 pentru aprobarea normelor

privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei

sanitare de funcţionare si da dreptul spitalului sa functioneze.

Art.13 Dupa obtinerea autorizatiei sanitare de functionare, spitalul intra, la cerere, in

procedura de acreditare. Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioada mai mare

de 5 ani.

Art.14 Neobtinerea acreditarii in termen de 5 ani de la emiterea autorizatiei de

functionare conduce la desfiintarea spitalului .

Art.15 Spitalul are in componenta sa structuri care acorda servicii ambulatorii de

specialitate, servicii de spitalizare continua, servicii de spitalizare de zi, servicii paraclinice

ambulatorii. Furnizarea acestor servicii se negociaza si se contracteaza in mod distinct cu

casele de asigurari de sanatate sau cu terti in cadrul asistentei medicale spitalicesti sau din

fondurile alocate pentru serviciile respective.

Art.16 Spitalul poate furniza servicii medicale numai daca functioneaza in conditiile

autorizatiei de functionare, in caz contrar, activitatea spitalului se suspenda, potrivit normelor

aprobate prin Ordin al Ministrului Sanatatii 914/2006 2006 pentru aprobarea normelor

privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei

sanitare de funcţionare.

Art.17 Spitalul va fi in permanenta pregatit pentru asigurarea asistentei medicale in

caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza si este

obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea efectelor acestora.

Art.18 Se va asigura semnalizarea corespunzatoare a spitalului in zona si

semnalizarea interioara a circuitelor importante utilizate de pacientul internat.

Page 9: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

8

CAPITOLUL II-OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.19 Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui asigura:

a) accesul populatiei la toate formele de asistentã medicalã spitaliceascã si ambulatorie;

b) continuitatea asistentei medicale în toate stadiile de evolutie a bolii, prin cooperare

permanentã a medicilor din aceeasi unitate sau din unitãti sanitare diferite;

c) utilizarea eficientã a personalului de specialitate si a mijloacelor tehnice de investigatie

si tratament;

d) dezvoltarea si perfectionarea continuã a asistentei medicale, corespunzãtor medicinei

moderne;

e) participarea la asigurarea stãrii de sãnãtate a populatiei;

f) desfãsurarea activitãtii de educatie medicalã continuã (EMC) pentru medici, asistenti

medicali si alt personal, costurile fiind suportate de personalul beneficiar;

g) spitalul poate suporta astfel de costuri în limitele bugetului alocat.

Art.20 În raport cu atributiile ce îi revin în asistenta medicalã, spitalul asigurã:

a) prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, a bolilor profesionale, cronice si

degenerative;

b) acordarea serviciilor medicale preventive, curative, de recuperare, care cuprind:

consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratamente medicale si/sau chirurgicale,

îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare si masã;

c) asigurarea conditiilor pentru investigatii medicale, tratament, igiena alimentelor si de

prevenire a infectiilor nosocomiale (conform ORDIN MS 916/2006 privind aprobarea

Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile

sanitare);

d) rãspunderea în ceea ce priveste controlul medical si supravegherea unor categorii de

bolnavi;

e) acordarea primului ajutor calificat si asistentei medicale de urgentã, fãrã nicio

discriminare pe criterii de nationalitate, vârstã, sex, rasã, convingeri politice si religioase,

etnie, orientare sexualã, origine socialã ori dacã pacientul are sau nu are asigurare medicalã;

f) respectarea protocolului de transfer interspitalicesc;

g) respectarea criteriilor de internare de urgentã a pacientilor consultati/asistati la UPU -

SMURD si a criteriilor de transfer de urgentã cãtre alte spitale - stabilite prin norme de

aplicare (serviciile de urgentã sunt cuprinse în fortele planificate sub comanda inspectorului

sef al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã - în situatii de accidente colective,

calamitãti si dezastre);

h) acordarea primului ajutor si asistentei de urgentã oricãrei persoane aflate în stare criticã,

iar dupã stabilizare, asigurarea transportului medicalizat la o altã unitate de profil;

i) asigurarea unui plan de actiune pentru asistenta medicalã în caz de rãzboi, dezastre,

atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii critice;

j) stabilirea factorilor de risc din mediul de viatã si de muncã si a influentei acestora asupra

stãrii de sãnãtate a populatiei;

k) informarea bolnavului sau persoanelor apropiate asupra bolii si obtinerea

consimtãmântului acestuia pentru efectuarea tratamentelor;

l) prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale;

m) efectuarea consultatiilor, investigatiilor, tratamentelor si a altor îngrijiri medicale

bolnavilor spitalizati;

Page 10: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

9

n) stabilirea corectã a diagnosticului si a conduitei terapeutice pentru pacientii spitalizati;

o) aprovizionarea si distribuirea medicamentelor;

p) aprovizionarea cu substante si materiale de curãtenie si dezinfectie;

q) asigurarea unei alimentatii corespunzãtoare, atât din punct de vedere calitativ, cât si

cantitativ, respectând alocatia de hranã, conform legislatiei în vigoare;

r) asigurarea unui microclimat corespunzãtor astfel încât sã fie prevenitã aparitia de infectii

nosocomiale;

s) realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea mãsurilor de securitate si sãnãtate în

muncã, precum si paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare;

t) în perioada de carantinã, limitarea accesului vizitatorilor în spital, iar în unele sectii,

conform prevederilor legislatiei, interzicerea vizitei în sectii.

Art.21 Prin modul de organizare si functionare, spitalul, respectiv personalul angajat,

are obligatia:

a) identificãrii manevrelor care implicã solutii de continuitate, a materialelor utilizate si a

conditiilor de sterilizare pentru fiecare sectie în parte;

b) pãstrãrii confidentialitãtii fatã de terti asupra tuturor informatiilor rezultând din

serviciile medicale acordate asiguratilor;

c) acordãrii serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguratilor;

d) respectãrii dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situatiile de

trimitere în consulturi interdisciplinare;

e) neutilizãrii materialelor si a instrumentelor a cãror conditie de sterilizare nu este sigurã;

f) completãrii prescriptiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru

afectiuni acute, subacute, cronice (initiale);

g) respectãrii clauzelor contractuale cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Judetului Vaslui

respectiv suportãrii sanctiunilor în caz de nerespectare a acestor clauze;

h) aplicãrii planului existent de pregãtire profesionalã continuã a personalului medical.

Art. 22 Spitalul asigurã:

a) pachetul de servicii de bazã care se suportã din fondul Casei Nationale de Asigurãri de

Sãnãtate;

b) pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;

c) pachetul minimal de servicii - pentru neasigurati (urgente cu potential endemo-

epidemic, imunizãri, sarcinã si lãuzie, planning

Page 11: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

10

CAPITOLUL III-FINANTAREA SPITALULUI

Art.23 Spitalul este finantat integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul

autonomiei financiare.

Art.24 Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele incasate pentru serviciile

medicale, alte prestatii efectuate pe baza de contract, precum si din alte surse, conform legii.

Art.25 Prin autonomie financiara se intelege:

a) organizarea activitatii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu,

aprobat de conducerea unitatii si cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

b) elaborarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli, pe baza evaluarii veniturilor

proprii din anul bugetar si a repartizarii cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale

sectiilor si compartimentelor din structura spitalului.

Art.26 Finantarea Spitalului judetean de Urgenta Vaslui se va asigura potrivit Legii

nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

din urmatoarele surse principale:

1. Contractul de furnizare de servicii medicale incheiat cu Casa de Asigurari Sociale de

Sanatate Vaslui( CJAS Vaslui) ;

2. Bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii Publice pe baza de contracte incheiate

cu Directia de sanatate publica ( DSP ) pentru :

a) desfasurarea activitatilor cuprinse in programele nationale de sanatate;

b) asigurarea cheltuielilor pentru unitatile si compartimentele de primire a urgentelor;

c) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenti, etc.

3. Bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii ( MS), care se aloca prin

transfer catre Consiliul Judetean Vaslui, pentru :

a) finalizarea obiectivelor de investitii noi, de investitii in continuare,nominalizarea in listele

programului de investitii, anexa la bugetul Ministerului Sanatatii din legea bugetului de stat,

aflate in derulare la nivelul spitalului;

b) dotarea cu aparatura medicala, in conditiile in care Consiliul Judetean Vaslui participa la

achizitionarea acestora cu fonduri in cuantum de minim 10% din valoarea acestora ;

c) reparatii capitale la spitale, in conditiile in care Consiliul Judetean Vaslui participa cu

fonduri in cuantum de minim 5% din valoarea acestora ;

d) finantarea obiectivelor de modernizare, transformare si extindere a constructiilor existente,

precum si expertizarea, proiectarea si consolidarea cladirilor in conditiile in care Consiliul

Judetean Vaslui participa la achizitionarea acestora cu fonduri in cuantum de minim 10% din

valoarea acestora .

4. Bugetul local al judetului pentru :

a) finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare, respectiv bunuri si

servicii, investitii, reparatii capitale, consolidare, extindere si modernizare, dotari

cuechipamente medicale.

5. Venituri suplimentare ale spitalului :

a) donatii si sponsorizari legale;

b) asocieri investitionale in domenii medicale;

c) inchirierea temporara, fara pierderea totala a folosintei, a unor spatii medicale, dotari cu

echipament sau aparatura medicala catre alti furnizori de servicii medicale;

Page 12: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

11

d) contracte privind furnizarea de servicii medicale incheiate cu casele de asigurari private

sau

agenti economici;

e) servicii medicale, hoteliere sau de alta natura, furnizate la cererea pacientilor ori a

angajatorilor;

f) servicii de asistenta medicala la domiciliu furnizate la cererea pacientilor;

g) alte surse..

Art.27 Contractul de furnizare de servicii medicale al SJU Vaslui cu Casa Judeteana

de Asigurari de Sanatate Vaslui se negociaza de catre manager cu conducerea CJAS Vaslui,

in conditiile stabilite in contractul - cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in

cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

Art.28 In cazul refuzului uneia dintre parti de a semna contractul de furnizare de

servicii medicale, se constituie o comisie de mediere formata din reprezentanti ai autoritatilor

administratiei publice locale, precum si ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care, in

termen de maximum 10 zile solutioneaza divergentele.

Art.29 Spitalul poate incheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de

asigurari de sanatate private, precum si cu Directia de Sanatate Publica Vaslui in vederea

derularii programelor nationale de sanatate si desfasurarii unor activitati specifice, in

conformitate cu structura organizatorica a acestora.

Art.30 Spitalul incheie contracte cu DSP Vaslui pentru:

a) desfasurarea activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate;

b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care isi desfasoara activitatea in

cadrul cabinetelor medicale cuprinse in structura organizatorica aprobata in conditiile legii:

cabinete de medicina sportiva, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, CSM;

c) asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare cabinetelor

medicale de medicina sportiva, cabinete TBC, CSM, cuprinse in structura organizatorica a

spitalului, aprobate in conditiile legii;

e) asigurarea cheltuielilor prevazute pentru UPU - SMURD.

f) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenti in toata perioada rezidentiatului,

anii I - VII.

Art.31 Spitalul incheie contract cu Institutul de Medicina Legala din Centrul medical

universitar Iasi la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului

care isi desfasoara activitatea in Serviciul Judetean de Medicina Legala, precum si a

cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru functionarea acestui serviciu.

Art.32 Contractele astfel incheiate inceteaza de drept la data constatarii nerespectarii

obligatiilor contractuale de catre spital.

Art.33 Finantarea activitatii Serviciului Judetean de Medicina Legala se asigura din

subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, de la capitolul

"Sanatate", si din veniturile proprii constituite din contravaloarea prestatiilor medico - legale.

Art.34 Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului se elaboreaza de catre

Comitetul Director pe baza propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si

Page 13: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

12

compartimentelor din structura spitalului, in conformitate cu legislatia in vigoare si se

publica in termen de 15 zile calendaristice de la aprobarea lui.

Art.35 Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului se aproba de ordonatorul de

credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului si se repartizeaza pe sectiile si

compartimentele din structura spitalului, sumele repartizate fiind cuprinse in contractul de

administrare, incheiat in conditiile legii.

Art.36 Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente se

monitorizeaza lunar de catre sefii sectiilor si compartimentelor din structura spitalului,

conform unei metodologii aprobate prin Ordinul Ministrului Sanatatii 1043 din 16 iulie 2010

privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi

cheltuieli al spitalului public.

Art.37 Executia bugetului de venituri si cheltuieli se raporteaza lunar si trimestrial si

Consiliului Judetean Vaslui, daca beneficiaza de finantare din bugetele locale. In cazul

existentei unor datorii la data incheierii contractului de management, acestea vor fi

evidentiate separat, stabilindu - se posibilitatile si intervalul in care vor fi lichidate in

conditiile legii.

Art.38 In situatia in care spitalul nu are angajat personal propriu sau personalul

angajat este insuficient, pentru acordarea asistentei medicale corespunzatoare structurii

organizatorice aprobate in conditiile legii, poate incheia contracte de prestari servicii pentru

asigurarea acestora.

Art.39 Salarizarea personalului de conducere, precum si a celorlalte categorii de

personal se stabileste potrivit legii.

Page 14: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

13

CAPITOLUL IV-CONDUCEREA UNITATII

SECTIUNEA I- MANAGERUL

Art.40 Spitalul este condus de un MANAGER, persoana fizica.

Art.41 Managerul persoana fizica trebuie sa fie absolvent al unei institutii de

invatamant superior si sa indeplineasca una dintre urmatoarele conditii:

a) sa fie absolvent al unor cursuri de perfectionare in management sau management

sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin Ordin al Ministrului Sanatatii nr

1113/2010 privind stabilirea cursurilor de management sau management sanitar agreate de

Ministerul Sănătăţii pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al spitalului public

sau reprezentant desemnat de managerul persoană juridică;

b) sa fie absolvent al unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic

sau administrativ organizat intr - o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii.

Art.42 Managerul, persoana fizica, incheie contract de management cu Consiliul

Judetean Vaslui, pe o perioada de maximum 3 ani.

Art.43 Contractul de management poate inceta inainte de termen in urma evaluarii

anuale sau ori de cate ori este nevoie, efectuata pe baza criteriilor de performanta generale

stabilite prin Ordin al Ministrului Sanatatii nr 1490/2008 privind aprobarea Metodologiei de

calcul al indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului precum si pe baza

criteriilor specifice stabilite si aprobate prin act administrativ al Presedintelui Consiliului

Judetean Vaslui, in conditiile prevazute de art. 22 si art.23 din Ordin MS 1384/2010 privind

aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de

performanţă a activităţii managerului spitalului public.

Art.44 La inctarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o

perioada de 3 luni, de maximum doua ori, perioada in care se organizeaza concursul de

ocupare a postului.

Art.45 Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, numeste prin act administrativ un

manager interimar pana la ocuparea prin concurs a postului de manager.

Art.46 Modelul - cadru al contractului de management, in cuprinsul caruia sunt

prevazuti si indicatorii de performanta a activitatii conform Ordinului MS 1490/2008 privind

aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă ai managementului

spitalului

, se aproba prin Ordin al Ministrului Sanatatii nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-

cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii

managerului spitalului public, cu consultarea structurilor asociative ale autoritatilor

administratiei publice locale.

Art.47 Contractul de management va avea la baza un buget global negociat, a carui

executie va fi evaluata anual.

Art.48 Contractul individual de munca al persoanei care ocupa functia de manager se

suspenda de drept pe perioada exercitarii mandatului.

Page 15: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

14

Art.49 Pe perioada executarii contractului de management, managerul persoana fizica

beneficiaza de un salariu de baza si de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor

legale in vigoare, precum si de asigurari sociale de sanatate, pensii si alte drepturi de

asigurari sociale de stat, in conditiile platii contributiilor prevazute de lege.

Art.50 Consiliul de administratie ( CA) organizeaza concurs pentru selectionarea

managerului, respectiv a unei persoane juridice care sa asigure managementul unitatii

sanitare,conform legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si potrivit normelor

aprobate prin Ordin al Ministrului Sanatatii nr. 1082/2010 privind aprobarea Regulamentului

de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană

fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii si respectiv prin act

administrativ al Presedintelui Consiliului Judetean Vaslui.

Art.51 Managerul este numit prin act administrativ al Presedintelui Consiliului

Judetean Vaslui.

Art.52 Pana la ocuparea prin concurs a functiilor de conducere care fac parte din

Comitetul Director ( CD), conducerea interimara a spitalului se numeste prin act

administrativ al Presedintelui Consiliului Judetean Vaslui.

Art.53 Managerul interimar si ceilalti membrii ai CD interimar se numesc pe o

perioada de maximum 6 luni.

Art.54 Functia de manager persoana fizica este incompatibila cu:

a) exercitarea oricaror altor functii salarizate, nesalarizate sau/si indemnizate, cu

exceptia functiilor sau activitatilor in domeniul medical in aceeasi unitate sanitara, a

activitatilor didactice, de cercetare stiintifica

b) exercitarea oricarei activitati sau oricarei alte functii de manager, inclusiv cele

neremunerate;

c) exercitarea unei activitati sau a unei functii de membru in structurile de conducere

ale unei alte unitati spitalicesti;

d) exercitarea oricarei functii in cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil.

Art.55 Constituie conflict de interese detinerea de catre manager persoana fizica,

manager persoana juridica ori reprezentant al persoanei juridice de parti sociale, actiuni sau

interese la societati comerciale ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii

comerciale cu spitalul la care persoana in cauza exercita sau intentioneaza sa exercite functia

de manager.

Art.56 Dispozitia de mai sus se aplica si in cazurile in care astfel de parti sociale,

actiuni sau interese sunt detinute de catre rudele ori afinii pana la gradul al IV - lea inclusiv

ale persoanei in cauza.

Art.57 Daca managerul selectat prin concurs se afla in stare de incompatibilitate sau

in conflict de interese, acesta este obligat sa inlature motivele de incompatibilitate ori de

conflict de interese in termen de 30 de zile de la aparitia acestora. In caz contrar, contractul

de management este reziliat de plin drept.

Art.58 Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, va putea cere persoanei in cauza

despagubiri, conform clauzelor contractului de management.

Page 16: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

15

Art.59 Persoanele care indeplinesc functia de manager pot desfasura activitate

medicala in institutia respectiva.

Art.60 Managerul are obligatia de a depune o declaratie de interese, precum si o

declaratie cu privire la incompatibilitatile prevazute in prezentul regulament, in termen de 15

zile de la numirea in functie, la Ministerul Sanatatii Publice .

Art.61 Aceasta declaratie se actualizeaza ori de cate ori intervin modificari in situatia

persoanei in cauza; actualizarea se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei

modificarii, precum si a incetarii functiilor sau activitatilor.

Art.62 Declaratiile se afiseaza pe site - ul spitalului. Modelul declaratiei de interese

si cel al declaratiei referitoare la incompatibilitati sunt cele aprobate prin Ordin al Ministrului

Sanatatii 632/2006 pentru aprobarea modelului declaraţiei de interese, al declaraţiei

referitoare la incompatibilităţi şi al declaraţiei de avere.

Art.63 Managerul spitalului are obligatia de a depune si o declaratie de avere, al carei

model e cel aprobat prin Ordin al Ministrului Sanatatii 632/2006 pentru aprobarea modelului

declaraţiei de interese, al declaraţiei referitoare la incompatibilităţi şi al declaraţiei de avere .

Art.64 Atributiile managerului unitatii sanitare sunt stabilite conform ordinului

Ordinului MSP 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management

şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu

consultarea structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale: (A) OBLIGAŢIILE MANAGERULUI ÎN DOMENIUL POLITICII DE PERSONAL ŞI

AL STRUCTURII ORGANIZATORICE sunt următoarele:

1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de

normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;

2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din

funcţie personalul spitalului;

3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;

4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru

personalul aflat în subordine;

5. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director;

6. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii Comitetului Director;

7. încheie contractele de administrare cu membrii Comitetului Director care au ocupat

postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în

cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;

8. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii

obligaţiilor prevăzute în acestea;

10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă

funcţii de conducere specifice Comitetului Director şi are contractul individual de muncă

suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în

unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii;

11. numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat

concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de

Page 17: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

16

maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3

ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;

12. solicită Consiliului de Administratie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile

legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de

7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate;

13. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical,

pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii,

pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;

14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea

funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute

la pct. 13;

15. aprobă Regulamentul Intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul

angajat;

16. înfiinţează, cu aprobarea Comitetului Director, comisii specializate în cadrul spitalului,

necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului,

nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare şi

funcţionare este prevăzut în Regulamentul de Organizare si Functionare al spitalului;

17. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă

subordonare, potrivit structurii organizatorice şi după caz, soluţionează contestaţiile

formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte

persoane, în conformitate cu prevederile legale;

18. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia

în vigoare;

19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din

subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică

reglementările specifice în domeniu;

20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru

spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de

reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;

21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de

interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

22. propune, ca urmare a analizei în cadrul Comitetului Director, structura organizatorică,

reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către CJ

Vaslui în condiţiile legii;

23. în situaţia în care spitalul nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este

insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice

aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea

acestora;

24. dispune măsurile necesare pentru ca cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu

depăşească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din

Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate,

precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie;

25. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor Comitetului Director, ai

Consiliului Medical şi Consiliului de Etica şi dispune măsurile necesare în vederea

îmbunătăţirii activităţii spitalului;

26. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă

(EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;

27. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.

Page 18: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

17

(B) OBLIGAŢIILE MANAGERULUI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI

SERVICIILOR MEDICALE sunt următoarele:

1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită,

planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor

Consiliului Medical, şi îl supune aprobării Consiliului de Administratie al spitalului;

2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor

Comitetului Director, cu respectarea prevederilor legale;

3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de Comitetul Director, la propunerea

Consiliului Medical;

4. aprobă măsurile propuse de Comitetul Director pentru dezvoltarea activităţii spitalului,

în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

5. elaborează şi pune la dispoziţie Consiliului de Administratie rapoarte privind activitatea

spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului

Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită; în cazul

ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare

în domeniul medical;

6. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale;

7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii

asumaţi prin prezentul contract;

8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale

de sănătate derulate la nivelul spitalului;

9. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor

naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale

elaborate de Ministerul Sănătăţii;

10. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte

medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe

baza recomandărilor Consiliului Medical;

12. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de

spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul Consiliului Medical;

13. negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau

contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii

serviciilor medicale;

14. răspunde, împreună cu Comitetul Director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii

medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale,

conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii 916/2006 privind aprobarea

Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile

sanitare;

15. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de

sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu Casele de Asigurări de

Sănătate private;

17. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene în vederea derulării

programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu

structura organizatorică a acestora;

18. poate încheia contract cu Institutul de Medicină Legală Iasi pentru asigurarea

drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în Serviciul de medicină

Page 19: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

18

legală precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru

funcţionareaacestui serviciu;

19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile

pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;

20. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste,

conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la

înlăturarea efectelor acestora;

21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă

oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum

şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-

sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;

22. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării

condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi

de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor. (C) OBLIGAŢIILE MANAGERULUI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI

ECONOMICO-FINANCIAR sunt următoarele:

1. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli

propriu, elaborat de către Comitetul Director pe baza propunerilor fundamentate ale

conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune

aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către Consiliul

de Administraţie, în condiţiile legii;

2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport

cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei

bugetare;

3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi

compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de

administrare încheiate în condiţiile legii;

4. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din

structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente,

conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

5. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi

cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi,

respectiv, ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare,

precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile

subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică ori pe site-urile ministerelor şi

instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii;

6. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi

cheltuieli consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din

bugetele locale;

7. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;

8. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se

realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea Comitetului Director;

9. răspunde, împreună cu membrii Consiliului Medical, de respectarea disciplinei

economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul

spitalului;

10. identifică, împreună cu Consiliul de Administraţie, surse suplimentare pentru creşterea

veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;

11. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite,

conform legii;

Page 20: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

19

12. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu. (D) OBLIGAŢIILE MANAGERULUI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI

ADMINISTRATIV sunt următoarele:

1. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după

avizarea prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti,

direcţia medicală sau structura similară acesteia din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară

proprie ori Ministerul Sănătăţii, după caz;

2. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;

3. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;

4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri

de îmbunătăţire a activităţii spitalului;

5. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv

unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul

Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de

învăţământ;

6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru

desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;

7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului

profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi

documentelor referitoare la activitatea spitalului;

8. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit

normelor aprobate prin Ordin al Ministrului Sănătăţii 914/2006 pentru aprobarea normelor

privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei

sanitare de funcţionare ;

9. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în

condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;

10. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, direcţiei

medicale sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau

Ministerului Sănătăţii, după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat

în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului

de venituri şi cheltuieli;

11. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor

prevăzute de lege, în format scris şi electronic;

12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de

activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare

medicală, în condiţiile legii;

14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor,

sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;

15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;

16. propune spre aprobare CJ Vaslui un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă

motivată din spital, în condiţiile legii;

17. informează Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele sau instituţiile cu reţea

sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de

maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;

18. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale,

economico-financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi

control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

Page 21: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

20

19. respectă măsurile dispuse de către preşedintele Consiliului Judetean Vaslui Vaslui în

situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului;

20. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile

legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei

de acreditare;

21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de

încetarea valabilităţii acreditării;

22. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a

Guvernului;

23. elaborează, împreună cu CD, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează

asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii

de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

24. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor

normative care reglementează activitatea acestuia;

25. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să

consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi

deontologiei medicale;

26. avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilor

de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o

supune aprobării CJ Vaslui. (E) OBLIGAŢIILE MANAGERULUI ÎN DOMENIUL INCOMPATIBILITĂŢILOR ŞI AL

CONFLICTULUI DE INTERESE sunt următoarele:

1. depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile

prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la

Ministerul Sanatatii;

2. actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de

situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a

încetării funcţiilor sau activităţilor;

3. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;

4. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2. F. ATRIBUTIILE MANAGERULUI UNITATII SANITARE CONFORM ORDINULUI

ORDINULUI MSP 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi

control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

1. răspunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere şi control al

infecţiilor nosocomiale în conformitate cu prevederile prezentului ordin, diferenţiat în

funcţie de încadrarea unităţii în conformitate cu legea;

2. participă la definitivarea propunerilor de activitate şi achiziţii cuprinse în planul anual

al unităţii pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;

3. răspunde de asigurarea bugetară aferentă activităţilor cuprinse în planul anual aprobat

pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;

4. controlează şi răspunde pentru organizarea şi derularea activităţilor proprii ale

SPCIN, ca structură de activitate în directă subordine şi coordonare;

5. controlează respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru

supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale de la nivelul secţiilor şi serviciilor

din unitate, în colaborare cu responsabilul coordonator al activităţii specifice şi cu

medicii şefi de secţie;

6. analizează şi propune soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri, pentru

sesizările SPCIN în situaţii de risc sau focar de infecţie nosocomială;

Page 22: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

21

7. verifică şi aprobă evidenţa internă şi informaţiile transmise eşaloanelor ierarhice,

conform legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare,

diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de control al focarului de infecţie

nosocomială din unitate;

8. solicită, la propunerea coordonatorului de activitate specializată sau din proprie

iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi

intervenţie în focarele de infecţie nosocomială;

9. angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;

10. reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce

priveşte infecţiile nosocomiale, respectiv acţionează în instanţă persoanele fizice, în

cazul stabilirii responsabilităţii individuale pentru infecţie nosocomială. G. ATRIBUTIILE MANAGERULUI UNITATII SANITARE CONFORM ORDINULUI MSP

1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din

activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date

privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

1. iniţiază, implementează şi conduce sistemul de gestionare a deşeurilor medicale;

2. asigură fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a

deşeurilor medicale, inclusiv sumele necesare acoperirii costurilor ;

3. desemnează o persoană, din rândul angajaţilor proprii, respectiv coordonatorul

activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul, care să urmărească şi să asigure

îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, de

prezentele norme tehnice, precum şi de legislaţia specifică referitoare la managementul

deşeurilor medicale în ceea ce priveşte obligaţiile deţinătorilor/producătorilor de deşeuri;

4. controlează şi răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care

transportă, tratează şi elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale;

5. controlează şi răspunde de colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor

rezultate din activităţile medicale;

6. poate delega atribuţiile menţionate la lit. d) şi e) către coordonatorul activităţii, de

protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul;

7. aprobă planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale pe baza

regulamentelor interne, a codurilor de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor

medicale periculoase din unitatea sanitară respectivă, în conformitate cu anexa nr. 4 la ordin;

8. aprobă planul de formare profesională continuă a angajaţilor din unitatea sanitară cu

privire la gestionarea deşeurilor medicale.

SECTIUNEA a II a- COMITETUL DIRECTOR

Art.65 In cadrul spitalului se organizeaza si functioneaza un Comitet Director,

format conform Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si a ordinului MS

921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public, din:

managerul spitalului

directorul medical

directorul financiar - contabil

director de ingrijiri.

Art.66 Ocuparea functiilor specifice Comitetului Director se face prin concurs

organizat de managerul spitalului.

Page 23: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

22

Art.67 Membrii Comitetului Director care au ocupat postul prin concurs, vor incheia

cu managerul spitalului un contract de administrare pe o perioada de maximum 3 ani, in

cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumati.

Art.68 Contractul de administrare poate fi prelungit la incetarea mandatului pe o

perioada de 3 luni, de maximum doua ori, perioada in care se organizeaza concursul de

ocupare a functiei.

Art.69 Contractul de administrare poate inceta inainte de termen in cazul

neindeplinirii obligatiilor prevazute in acesta.

Art.70 Contractul individual de munca sau al persoanelor angajate in spital, care

ocupa functii de conducere specifice Comitetului Director se suspenda de drept pe perioada

exercitarii mandatului.

Art.71 Pe perioada executarii contractului de administrare, membrii Comitetului

Director beneficiaza de un salariu de baza si de alte drepturi salariale stabilite potrivit

prevederilor legale in vigoare, asupra carora se datoreaza contributia de asigurari sociale de

stat, precum si contributia de asigurari sociale de sanatate, in cotele prevazute de lege.

Perioada respectiva constituie stagiu de cotizare si se ia in considerare la stabilirea si calculul

drepturilor prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de

asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.72 Modelul contractului de administrare se aproba prin Ordin al Ministrului

Sanatatii 1628 din 24 septembrie 2007 privind aprobarea modelului contractului de

administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, cu consultarea

structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale.

Art.73 Dispozitiile referitoare la incompatibilitati si la conflictul de interese

prezentate mai sus pentru manager,in art.54 si art.55 se aplica si persoanelor care ocupa

functii specifice Comitetului Director .

Art.74 Personalul de specialitate medico - sanitar care ocupa functii de conducere

specifice

Comitetului Director si are contractul individual de munca suspendat poate desfasura

activitate medicala in unitatea sanitara respectiva.

Art.75 Programul de lucru pentru personalul de la art.74 se stabileste de comun acord

cu managerul spitalului.

Art.76 Personalul de specialitate medico - sanitar prevazut mai sus desfasoara

activitate medicala in cadrul functiei de conducere ocupate.

Art.77 Membrii Comitetului Director nu mai pot desfasura nicio alta functie de

conducere prin cumul de functii.

Art.78 Contractul de management si respectiv, contractul de administrare inceteaza

in urmatoarele situatii:

1. la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat;

Page 24: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

23

2. la revocarea din functie a managerului, in cazul nerealizarii indicatorilor de

performanta ai managementului spitalului timp de minimum un an, din motive imputabile

acestuia, si/sau in situatia existentei unei culpe grave ca urmare a neindeplinirii obligatiilor

managerului;

3. la revocarea din functie a persoanelor care ocupa functii specifice Comitetului

Director in cazul

nerealizarii indicatorilor specifici de performanta prevazuti in contractul de administrare,

timp de minimum un an, din motive imputabile acestora, si/sau in situatia existentei unei

culpe grave ca urmare a neindeplinirii obligatiilor acestora;

4. prin acordul de vointa al partilor semnatare;

5. la aparitia unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese prevazute de lege;

6. in cazul nerespectarii termenului de inlaturare a motivelor de incompatibilitate ori de

conflict de

interese;

7. la decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a managerului;

8. in cazul insolventei, falimentului persoanei juridice, manager al spitalului;

9. la implinirea varstei de pensionare prevazute de lege;

10. in cazul in care se constata abateri de la legislatia in vigoare care pot constitui un risc

iminent pentru

sanatatea pacientilor sau a salariatilor;

11. in cazul neacceptarii de catre oricare dintre membrii Comitetului Director a oricarei

forme de control

efectuate de institutiile abilitate in conditiile legii;

12. in cazul refuzului colaborarii cu organele de control desemnate de institutiile abilitate

in conditiile

legii;

13. in cazul in care se constata abateri de la legislatia in vigoare constatate de organele de

control si institutiile abilitate in conditiile legii;

14. nerespectarea masurilor dispuse de ministrul sanatatii publice in domeniul politicii de

personal si al

structurii organizatorice

15. daca se constata ca managerul nu mai indeplineste conditiile prevazute de dispozitiile

legale in

vigoare pentru exercitarea functiei de manager;

16. in cazul existentei platilor restante, a caror vechime este mai mare de 2 ani, in

conditiile in care se

constata nerespectarea achitarii obligatiilor catre furnizori prin incalcarea legislatiei in

vigoare privind inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitatea institutiei a acestor

datorii corelata cu respectarea termenelor contractuale.

Art.79 Contractul de management inceteaza in conditiile legii la propunerea

Consiliului de Administratie, in cazul in care acesta constata existenta uneia dintre situatiile

prevazute mai sus.

Art.80 Membrii Comitetului Director au obligatia de a depune o declaratie de

interese, precum si o declaratie cu privire la incompatibilitatile prevazute in prezentul

regulament, in termen de 15 zile de la numirea in functie, la Ministerul Sanatatii Publice .

Page 25: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

24

Art.81 Aceasta declaratie se actualizeaza ori de cate ori intervin modificari in situatia

persoanei in cauza; actualizarea se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei

modificarii, precum si a incetarii functiilor sau activitatilor.

Art.82 Declaratiile se afiseaza pe site - ul spitalului. Modelul declaratiei de interese

si cel al declaratiei referitoare la incompatibilitati sunt cele aprobate prin Ordin al Ministrului

Sanatatii 632/2006 pentru aprobarea modelului declaraţiei de interese, al declaraţiei

referitoare la incompatibilităţi şi al declaraţiei de avere ..

Art.83 Membrii Comitetului Director au obligatia de a depune si o declaratie de

avere, al carei model e cel aprobat prin Ordin al Ministrului Sanatatii 632/2006 pentru

aprobarea modelului declaraţiei de interese, al declaraţiei referitoare la incompatibilităţi şi al

declaraţiei de avere .

A. ATRIBUTII GENERALE

Art.84 ATRIBUTIILE COMITETULUI DIRECTOR conform Ordinului Ministrului

Sanatatii 921/2006 pentru stabilirea atributiilor Comitetului Director din cadrul spitalului

1. elaboreaza planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza

propunerilor scrise ale Consiliului Medical ;

2. elaboreaza pe baza propunerilor Consiliului Medical, planul de anual de

furnizare de servicii medicale al spitalului ;

3. propune managerului, invederea aprobarii: numarul de personal, pe categorii

si locuri de munca, in functie de reglementarile in vigoare; organizarea concursurilor

pentru posturile vacante, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii ;

4. elaboreaza Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul Intern

si organigrama spitalului, in urma consultarii cu sindicatele, conform legii ;

5. propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri

organizatorice privind imbunatatirea calitatii actului medical, a conditiilor de cazare,

igiena si alimentatie, precum si de masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale,

conform normelor aprobate prin Ordin al Ministerului Sanatatii 916/2006 privind

aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în

unităţile sanitare;

6. elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza

centralizarii de catre Biroul financiar a propunerilor fundamentate ale conducatorilor

sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune aprobarii

managerului ;

7. urmareste realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si

cheltuieli pe sectii si compartimente, asigurand sprijin sefilor de sectii si compartimente

pentru incadrarea in bugetul alocat ;

8. analizeaza propunerea Consiliului Medical privind utilizarea fondului de

dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului ;

9. asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale,

financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere,

prevenire si control, pe care le prezinta managerului, conform metodologiei stabilite ;

10. analizeaza, la propunerea Consiliului Medical, masurile pentru dezvoltarea si

imbunatatirea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale

Page 26: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

25

populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica

medicale ;

11. elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicala in

caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza ;

12. la propunerea Consiliului Medical, intocmeste, fundamenteaza si prezinta spre

aprobare managerului planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrarilor de

reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr - un exercitiu financiar, in

conditiile legii, si raspunde de realizarea acestora ;

13. analizeaza, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de indeplinire a

obligatiilor asumate prin contracte si propune managerului masuri de imbunatatire a

activitatii spitalului ;

14. intocmeste informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia

bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu Consiliul Medical si le

prezinta Consiliului judetean, precum si Ministerului Sanatatii Publice la solicitarea

acestora ;

15. negociaza prin manager, director medical si directorul financiar - contabil,

contractele de furnizare de servicii medicale cu CJAS Vaslui;

16. se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majoritatii

membrilor sai ori a managerului spitalului, si ia decizii in prezenta a cel putin doua

treimi din numarul membrilor sai, cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti ;

17. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea,

restructurarea,schimbarea sediului si a denumirii spitalului ;

18. negociaza cu seful de sectie/ laborator si propune spre aprobare managerului

indicatorii specifici de performanta ai managementului sectiei/ laboratorului serviciului,

care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare al sectiei/ laboratorului ;

19. raspunde in fata managerului pentru indeplinirea atributiilor care ii revin ;

20. analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si

elaboreaza raportul anual de activitate al spitalului

Art.85 Atributiile Comitetului Director conform ordinului MS 916/2006 privind

aprobarea „Normelor de Supraveghere, Prevenire şi Control al Infecţiilor Nosocomiale în

Unităţile Sanitare”

1. solicita si aproba planul anual de activitate pentru supravegherea si controlul

infectiilor nosocomiale;

2. organizarea si functionarea serviciului de supraveghere si control al infectiilor

nosocomiale si/sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii

si controlului infectiilor nosocomiale;

3. asigura conditiile de implementare in activitate a prevederilor planului anual de

activitate pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale;

4. asigura analiza anuala a indeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele

obtinute, eficienta economica a masurilor si investitiilor finantate;

5. verifica si aproba alocarea bugetului aferent derularii activitatilor fundamentate prin

planul anual de activitate pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale si

imbunatatirea continua a conditiilor de desfasurare a activitatilor si a dotarii tehnico -

materiale necesare evitarii sau diminuarii riscului pentru infectie nosocomiala;

6. derularea legala a achizitiilor si aprovizionarea tehnico - materiala, prevazute in

planul de activitate sau impuse de situatia epidemiologica din unitate, in vederea

diminuarii ori evitarii situatiilor de risc sau combaterii infectiilor nosocomiale;

Page 27: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

26

7. Comitetul Director al spitalului va asigura conditiile de igiena, privind cazarea si

alimentatia pacientilor;

8. delibereaza si decide, la propunerea Colegiului Medicilor din Romania sau ca urmare

a sesizarii asistatilor in privinta responsabilitatii institutionale ori individuale a

personalului angajat/contractat, pentru fapte sau situatii care au dus la lezarea

drepturilor ori au prejudiciat starea de sanatate a asistatilor prin infectie nosocomiala

depistata si declarata;

9. asigura dotarea necesara organizarii si functionarii sistemului informational pentru

inregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor privind infectiile

nosocomiale.

Art.86 RESPONSABILITATILE COMITETUL DIRECTOR PRIVIND

IMBUNATATIREA SERVICIILOR HOTELIERE SI MEDICALE:

1. Elaboreaza planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza

propunerilor scrise ale Consiliului Medical;

2. Propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri

organizatorice privind imbunatatirea calitatii actului medical, a conditiilor de cazare, igiena si

alimentatie, precum si de masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale

3. Analizeaza, la propunerea Consiliului Medical, masurile pentru dezvoltarea si

imbunataprea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale

populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica

medicale;

4. Coordoneaza implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului;

5. Aproba protocoalele de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizeaza

procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul

intregului spital;

6. Analizeaza si ia decizii in cazul existentei unor cazuri medicale deosebite;

7. Participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre ,

epidemii si alte situatii speciale;

8. Monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv

prin evaluarea satisfactiei pacientului si elaboreaza, impreuna cu sefii de sectii, propuneri de

imbunatatire a activitatii medicale.

Art.87 ATRIBUTIILE DIRECTORULUI MEDICAL prevazute la art.84, art.85 si

art.86 ca membru in CD, sunt completate cu urmatoarele atributii:

B. ATRIBUTII SPECIFICEC

I. Conform ORDIN MS 921/2006 pentru stabilirea atributiilor Comitetului Director din

cadrul spitalului

1. in calitate de Presedinte al Consiliului Medical, coordoneaza si raspunde de

elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul

anual de servicii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli;

2. monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv

prin evaluarea satisfactiei pacientilor, si elaboreaza, impreuna cu sefii de sectii,

propuneri de imbunatatire a activitatii medicale;

Page 28: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

27

3. aproba protocoale de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizeaza procesul

de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul

intregului spital;

4. raspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfasurate la nivelul

sectiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii internati;

5. coordoneaza implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului;

6. intocmeste planul de formare si perfectionarea personalului medical, la propunerea

sefilor de sectii si laboratoare;

7. avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare

medicala, in conditiile legii;

8. asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul

spitalului, colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania;

9. raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea

activitatilor medicale desfasurate in spital, in conformitate cu legislatia in vigoare;

10. .analizeaza si la decizii in sitatia existentei unor cazuri deosebite (de ex., cazuri foarte

complicate, care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, mortii subite, etc.);

11. participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre,

epidemii si in alte situatii speciale;

12. stabileste coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale

sanitare la nivelul spitalului, in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor

spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;

13. supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare referitoare la documentatia medicala

a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitatii datelor medicale, constituirea arhivei

spitalului;

14. răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor

medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare a procedurilor şi tehnicilor

prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi

antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă

oferite pe perioada îngrijirilor acordate;

15. coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în

documentele medicale, gestionării şi utilizării eficiente a acestor date;

16. ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă

aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea

accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.

II. ATRIBUTII SPECIFICE ORDIN MS 916/2006

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor

nosocomiale în unităţile sanitare

Page 29: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

28

1. Raspunde de utilizarea in activitatea curenta, la toate componentele activitatilor

medicale de preventie, diagnostic, tratament si recuperare, a procedurilor si tehnicilor

prevazute in protocoalele unitatii, a standardelor de sterilizare si sterilitate, asepsie si

antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentatia si conditiile de igiena oferite

pe perioada ingrijirilor acordate;

2. Coordoneaza activitatea de informatica in scopul inregistrarii corecte a datelor in

documentele medicale, gestionarea si utilizarea eficienta a acestor date;

3. Ia masurile necesare, potrivit dispozitiilor legale si contractului colectiv de munca

aplicabil, pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de munca, prevenirea accidentelor

si imbolnavirilor profesionale

4. in lipsa directorului de ingrijiri, functia acestuia este preluata de directorul medical,

care va avea aceleasi responsabilitati .

ART.88 ATRIBUTIILE DIRECTORULUI DE INGRIJIRI prevazute la art.84,

art.85 si art.86 ca membru in CD, sunt completate cu urmatoarele atributii:

A. ATRIBUTIILE SPECIFICE CONFORM ORDINULUI 1628/2007

privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua

Ministerului Sănătăţii Publice :

1. Controleaza, prin sondaj, indeplinirea atributiilor prevazute in fisa postului de catre

asistentii medicali sefi, asistenti medicali si personalul auxiliar ;

2. organizeaza intalniri de lucru cu asistentii medicali sefi de sectie/compartimente ;

3. monitorizeaza calitatea serviciilor de ingrijire acordate, inclusiv prin evaluarea

satisfactiei pacientilor si ia masuri pentru imbunatatirea acesteia ;

4. monitorizeaza procesul de implementare a ghidurilor si protocoalelor de practica

elaborate de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania ( OAMMR) si

aprobate de Ministerul Sanatatii ;

5. Stabileste pentru personalul din subordine, la propunerea asistentilor medicali sefi de

sectie, necesarul si continutul programelor de perfectionare organizate in cadrul unitatii ;

6. analizeaza cererile si avizeaza participarea personalului din subordine la programele

de educatie medicala continua organizate in afara institutiei ;

7. colaboreaza cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, cu institutiile

de invatamant si cu alte institutii acreditate la realizarea programelor de perfectionare

pentru asistentii medicali ;

8. Controleaza modul de desfasurare a pregatirii practice a viitorilor asistenti medicali ;

9. Controleaza modul cum se asigura bolnavilor internati un regim rational de odihna,

de servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturii

acestora cu familia ;

Page 30: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

29

10. Analizeaza criteriile de majorare a salariilor, de acordare a premiilor pentru asistentii

medicali si personalul auxiliar, in functie de criteriile stabilite de comisia mixta patronat -

sindicat ;

11. Participa la activitatile profesionale si/sau sindicale ale asistentilor medicali si

moaselor, la solicitarea acestora ;

12. Analizeaza si participa la solutionarea sanctiunilor propuse pentru personalul din

subordine ;

13. Ia masuri pentru buna functionare a serviciului dietetica si a biroului de internari ;

14. Asigura masurile necesare pentru cunoasterea de catre intregul personal din subordine

a regulilor de etica profesionala ;

15. Ia masuri pentru cunoasterea si respectarea comportamentului igienic si ale regulilor

de tehnica aseptica de catre personalul din subordine ;

16. Aproba programul de activitate lunar al asistentilor medicali, personalului auxiliar si

programarea concediilor de odihna ;

17. Ia masuri pentru respectarea de catre vizitatori a normelor de igiena (portul

echipamentului, evitarea aglomerarii in saloane) ;

18. Asigura masurile necesare pentru cunoasterea de catre personalul din subordine a

reglementarilor legale privind normele generale de sanatate si securitate in munca,

Regulamentul de Organizare si Functionare al spitalului, Regulamentul Intern, normele

privind prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale si normelor privind gestionarea

deseurilor provenite din activitatile medicale ;

19. asigura masurile necesare pentru cunoasterea de catre asistentii medicali si moase a

legislatiei privind exercitarea pofesiilor de asistent medical si moasa

B .ATRIBUTII CONFORM ORDINULUI 916/2006 privind aprobarea Normelor de

supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile

1. raspunde de aplicarea Precautiunilor universale si izolare speciala a bolnavilor;

2. raspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea

regulilor de tehnica aseptica de catre acesta;

3. urmareste circulatia germenilor in spital, mentine legatura cu laboratorul de

microbiologie si sesizeaza orice modificare;

4. urmareste respectarea circuitelor functionale din spital/sectie in functie de specific;

5. raspunde de starea de curatenie din sectie, de respectarea normelor de igiena si

antiepidemice;

6. propune directorului financiar - contabil planificarea aprovizionarii cu materiale

necesare prevenirii infectiilor nosocomiale si mentinerii starii de igiena;

Page 31: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

30

7. controleaza respectarea masurilor de asepsie si antisepsie;

8. controleaza igiena bolnavilor si a insotitorilor si face educatia sanitara a acestora;

9. urmareste efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor si

insotitorilor si le indeparteaza pe cele necorespunzatoare, situatie pe care o aduce la

cunostinta medicului sef de sectie si managerului spitalului;

10. constata si raporteaza managerului spitalului deficiente de igiena (alimentare cu apa,

instalatii sanitare, incalzire) si ia masuri pentru remedierea acestora;

11. organizeaza si supravegheaza pregatirea saloanelor pentru dezinfectii periodice si ori

de cate ori este nevoie;

12. participa la recoltarea probelor de mediu si testarea eficacitatii dezinfectiei si

sterilizarii impreuna cu echipa ccompartimentului/ serviciului de supraveghere si

control al infectiilor nosocomiale;

13. urmareste in permanenta respectarea de catre personal si insotitori a masurilor de

izolare si controleaza prelucrarea bolnavilor la internare;

14. anunta la serviciul de internari locurile disponibile, urmareste internarea corecta a

bolnavilor in functie de grupe de varsta, infectiozitate sau receptivitate;

15. urmareste aplicarea masurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infectios si a

masurilor pentru supravegherea contactilor;

16. instruieste personalul din subordine privind autodeclararea imbolnavirilor si

urmareste aplicarea acestor masuri;

17. semnaleaza medicului sef de sectie cazurile de boli transmisibile pe care le observa in

randul personalului;

18. instruieste si supravegheaza personalul din subordine asupra masurilor de igiena care

trebuie respectate de vizitatori si personalul spitalului care nu lucreaza la paturi

(portul echipamentului, evitarea aglomerarii in saloane);

19. instruieste personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea si

pastrarea lenjeriei murdare, dezinfectia lenjeriei de la bolnavii infectiosi, transportul

lenjeriei murdare, transportul si pastrarea lenjeriei curate;

20. urmareste modul de colectare a deseurilor infectioase si neinfectioase, a depozitarii

lor, a modului de transport si neutralizare a acestora;

21. controleaza si instruieste personalul din subordine asupra tinutei si comportamentului

igienic, precum si asupra respectarii normelor de tehnica aseptica si propune

medicului sef de sectie masuri disciplinare in cazurile de abateri.

C. RESPONSABILITATI PRIVIND IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR

HOTELIERE SI MEDICALE:

1. monitorizeaza calitatea serviciilor de ingrijire acordate, inclusiv prin evaluarea

satisfactiei pacientilor, si ia masuri pentru imbunatatirea acesteia;

Page 32: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

31

2. controleaza modul cum se asigura bolnavilor internati un regim rational de odihna, de

servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor;

3. asigura masurile necesare pentru cunoasterea de catre intregul personal din subordine

a regulilor de etica profesionala, ia masuri pentru cunoasterea si respectarea

comportamentului igienic si ale regulilor de tehnica aseptica de catre personalul din

subordine;

4. ia masuri pentru respectarea de catre vizitatori a normelor de igiena (portul

echipamentului, evitarea aglomerarii in saloane).

ART.89 ATRIBUTIILE DIRECTORULUI FINANCIAR CONTABIL prevazute

la art.84, art.85 si art. 86 ca membru in CD, sunt completate cu urmatoarele atributii

specifice:

A. ATRIBUTII conform ordinului 921/2006

1. asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiare a unitatii

in conformitate cu dispozitiile legale ;

2. organizeaza contabilitatea in cadrul unitatii in conformitate cu dispozitiile legale si

asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor ;

3. asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale, a balantelor de

verificare si bilanturilor anuale si trimestriale ;

4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobati in bugetul de

venituri si cheltuieli ;

5. asigura executarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, urmand realizarea

indicatorilor financiari aprobati si respectarea disciplinei contractuale si financiare

6. participa la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de

asigurari de sanatate

7. angajeaza unitatea prin semnatura, alaturi de manager in toate operatiunile

patrimoniale, avand obligatia in conditiile legii, de a refuza pe acelea care contravin

dispozitiilor legale;

8. analizeaza din punct de vedere financiar planul de actiune pentru situatii speciale

prevazute de lege precum si pentru situatii de criza;

9. raspunde de indeplinirea atributiilor ce revin birourilor financiar si contabilitate cu

privire la exercitarea controlului financiar preventiv si al asigurarii integritatii

patrimoniului ;

10. acorda vize de control financiar preventiv;

11. evalueaza prin bilantul contabil ,eficienta indicatorilor specifici

12. participa la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cat

mai eficienta a datelor contabilitatii;

Page 33: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

32

13. asigura indeplinirea, in conditiile legii, a obligatiilor unitatii catre bugetul statului,

trezorerie si terti ;

14. asigura plata integrala si la timp a drepturilor banesti cuvenite personalului incadrat in

spital;

15. asigura intocmirea, circuitul si pastrarea documentelor justificative care stau la baza

inregistrarilor in contabilitate ;

16. organizeaza evidenta tuturor creantelor si obligatiilor cu caracter patrimonial care

revin spitalului din contracte, protocoale si alte acte asemanatoare si urmareste realizarea

la timp a acestora;

17. ia masuri pentru prevenirea pagubelor si urmareste recuperarea lor ;

18. asigura aplicarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia

masuri pentru tinerea la zi si corecta a evidentelor gestionarii ;

19. indeplineste formele de scadere din evidenta a bunurilor de orice fel, in cazurile si

conditiile prevazute de dispozitiile legale ;

20. impreuna cu serviciul administrativ intocmeste si prezinta studii privind optimizarea

masurilor de buna gospodarire a resurselor materiale si banesti,de prevenire a formarii de

stocuri peste necesar in scopul administrarii cu maxima eficienta a patrimoniului unitatii

si a sumelor incasate in baza contractului de furnizare servicii medicale ;

21. organizeaza si ia masuri de realizare a perfectionarii pregatirii profesionale a cadrelor

financiar - contabile din subordine;

22. rezolva orice alte sarcini prevazute in actele normative referitoare la activitatea

financiar - contabila;

23. organizeaza la termenele stabilite si cu respectarea dispozitiilor legale inventarierea

mijloacelor materiale in unitate.

B. ATRIBUTII CONFORM ORDINULUI 916/2006 IN ACTIVITATEA DE

PREVENIRE SI COMBATERE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE:

1. Planificarea bugetara in conformitate cu planul de activitate aprobat pentru

supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale;

2. Derularea achizitiilor si platilor in conformitate cu legislatia;

3. Evaluarea prin bilantul contabil al eficientei indicatorilor specifici.

SECTIUNEA a IIIa -CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.90 In cadrul spitalului functioneaza un Consiliu de Administratie format din 5 -

8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si

functionare a spitalului:

1. 2 reprezentanti ai DSP Vaslui;

2. 2 reprezentanti numiti de Consiliul Judetean Vaslui din care unul sa fie economist;

3. un reprezentant numit de presedintele Consiliului Judetean Vaslui, dupa caz;

Page 34: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

33

4. un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania, cu statut

de invitat;

5. un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti,

Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat.

Art.91 Managerul participa la sedintele Consiliului de Administratie fara drept de

vot.

Art.92 Reprezentantii nominalizati de sindicatele legal constituite in unitate, afiliate

federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura

sanitara, participa ca invitat permanent la sedintele Consiliului de Administratie.

Art.93 Sedintele Consiliului de Administratie sunt conduse de un presedinte de

sedinta, ales cu majoritate simpla din numarul total al membrilor, pentru o perioada de 6 luni.

Art.94 Membrii Consiliului de Administratie, au obligatia de a depune o declaratie de

interese, precum si o declaratie cu privire la incompatibilitatile prevazute in prezentul

regulament, in termen de 15 zile de la numirea in functie, la Ministerul Sanatatii Publice .

Art.95 Aceasta declaratie se actualizeaza ori de cate ori intervin modificari in situatia

persoanelor in cauza; actualizarea se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei

modificarii, precum si a incetarii functiilor sau activitatilor.

Art.96 Declaratiile se afiseaza pe site - ul spitalului. Modelul declaratiei de interese

si cel al declaratiei referitoare la incompatibilitati sunt cele aprobate prin Ordin al Ministrului

Sanatatii Sanatatii 632/2006 pentru aprobarea modelului declaraţiei de interese, al declaraţiei

referitoare la incompatibilităţi şi al declaraţiei de avere.

Art.97 Membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a depune si o declaratie

de avere, al carei model e cel aprobat prin Ordin al Ministrului Sanatatii 632/2006 pentru

aprobarea modelului declaraţiei de interese, al declaraţiei referitoare la incompatibilităţi şi al

declaraţiei de avere .

Art.98 Membrii Consiliului de Administratie pot beneficia de o indemnizatie lunara

de maximum 1% din salariul managerului.

Art.99 Atributiile principale ale Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:

1. avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare

trimestriale si anuale;

2. b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului

aprobat prin act administrativ al Presedintelui Consiliului Judetean Vaslui;

3. aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de

servicii medicale ale populatiei;

4. avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii;

5. analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii Comitetului Director

si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;

Page 35: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

34

6. propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai Comitetului

Director in cazul in care constata existenta situatiilor de incompatibilitate sau a

situatiilor prevazute mai sus pentru care se suspenda contractual de management/

administrare

Art.100 Consiliul de Administratie se intruneste lunar sau ori de catre ori este nevoie,

la solicitarea majoritatii membrilor sai, a presedintelui de sedinta sau a managerului, si ia

decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

SECTIUNEA a IVa SEFI SECTII, LABORATOARE ŞI SERVICIILE MEDICALE,

FARMACII

Art.101 Secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale ale spitalului sunt conduse de un

şef de secţie,

şef de laborator sau, după caz, şef de serviciu.

Art.102 Aceste funcţii se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condiţiile

legii, organizat conform normelor aprobate prin Ordin al ministrului sănătăţii 1406 din 16

noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului

pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile

sanitare publice.

Art.103 Funcţiile de şef de secţie, şef de laborator, sunt funcţii de conducere şi vor

putea fi ocupate numai de medici, biologi, chimişti şi biochimişti, cu o vechime de cel puţin

5 ani în specialitatea respectivă.

Art.104 Funcţia de farmacist-şef se ocupă în condiţiile legii de către farmacişti cu

minimum 2 ani de experienţă profesională.

Art.105 Sefii de secţie au ca atribuţii îndrumarea şi realizarea activităţii de acordare a

îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi răspund de calitatea actului medical,

precum şi atribuţiile asumate prin contractul de administrare.

Art.106 La numirea în funcţie, şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical vor

încheia cu spitalul , reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o

durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi.

Art.107 Contractul de administrare poate fi prelungit sau, după caz, în situaţia

neîndeplinirii indicatorilor de performanţă asumaţi poate înceta înainte de termen.

Art.108 Dacă şeful de secţie, de laborator sau de serviciu medical selectat prin

concurs se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să le

înlăture în termen de maximum 30 de zile de la apariţia acestora. În caz contrar, contractul de

administrare este reziliat de plin drept.

Art.109 În cazul în care contractul de administrare nu se semnează în termen de 7 zile

de la data stabilită de manager pentru încheierea acestuia, se va constitui o comisie de

mediere numită prin decizie a Consiliului de Administratie.

Page 36: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

35

Art.110 În situaţia în care conflictul nu se soluţionează într-un nou termen de 7 zile,

postul va fi scos la concurs, în condiţiile legii.

Art.111 În cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat în termenul legal,

managerul spitalului va delega o altă persoană în funcţia de şef de secţie, şef de laborator sau

şef de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, interval în care se vor repeta

procedurile de organizare a concursului.

Art.112 Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea posturilor de şef de

secţie, şef de laborator, sef serviciu medical se stabilesc prin act administrativ al

Presedintelui Consiliului Judetean Vaslui.

Art.113 Şeful de secţie, şeful de laborator şi şeful serviciului medical vor face

publice, prin declaraţie pe propria răspundere, afişată pe site-ul spitalului legăturile de

rudenie până la gradul al IV-lea inclusiv cu personalul angajat în secţia, laboratorul sau

serviciul medical pe care îl conduc.

Art.114 Medicii, indiferent de sex, care împlinesc vârsta de 65 de ani după

dobândirea funcţiei de conducere, care fac parte din Comitetul Director al spitalului sau

exercită funcţia de şef de secţie, şef de laborator ori şef de serviciu medical, vor fi pensionaţi

conform legii.

Art.115 Responsabilitati si competente manageriale ale sefilor de sectii/servicii

medicale, laboratoare, medici coordonatori de compartimente:

A. Responsabilitati

1. responsabilitatea actului medical al intregii echipe medicale din sectie

2. responsabilitatea indeplinirii indicatorilor de utilizare si de calitate

3. responsabilitatea respectarii bugetului de venituri si cheltuieli

4. responsabilitatea in ce priveste gradul de satisfactie al pacientilor

5. responsabilitatea privind respectarea normelor epidemiologice

6. responsabilitatea privind pastrarea confidentialitatii ingrijirilor medicale si a pastrarii

anonimatului pacientului

7. responsabilitatea de informare , implementare/aplicare/verificare a

protocoalelor/procedurilor adoptate specifice sectiei

8. colaborareaza cu medic/medicii desemnati sa monitorizeze si sa evalueze activitatea

medicala desfasurata in cadrul sectiei

B. Competente manageriale

1. îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei

respective şi răspunde de calitatea actului medical;

2. organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul sectiei, fiind responsabil de

realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai sectiei, prevăzuţi în anexa la prezentul

contract de administrare;

3. răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de

către personalul din secţie/laborator sau serviciul medical;

Page 37: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

36

4. propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al sectiei şi

răspunde de realizarea planului aprobat;

5. răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar

din cadrul sectiei;

6. evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al sectiei, investiţiile şi

lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul

bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului;

7. angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat;

8. aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale

specifice sectiei;

9. înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi

cheltuieli al sectiei, elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar;

10. înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale sectiei,

conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori

alte surse;

11. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de

performanţă ai sectiei, prevăzuţi în anexa la prezentul contract de administrare;

12. elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune

aprobării managerului spitalului;

13. răspunde de respectarea la nivelul sectiei a regulamentului de organizare şi

funcţionare, a regulamentului intern al spitalului;

14. stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din

subordine, pe care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu

reglementările legale în vigoare;

15. face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi

locuri de muncă, în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în

vigoare;

16. propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru

personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;

17. propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine

care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a

regulamentului intern al spitalului;

18. supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor

paraclinice, a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în

cadrul secţiei;

19. aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia

internărilor de urgenţă;

Page 38: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

37

20. hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare;

21. avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale

eliberate în cadrul sectiei;

22. evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă,

conform structurii organizatorice şi fişei postului;

23. propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în

conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului;

24. coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul

medico-sanitar din cadrul sectiei;

25. răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de

prevenire a infecţiilor nosocomiale în cadrul sectiei, în conformitate cu normele stabilite

de Ministerul Sănătăţii Publice;

26. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale,

financiar-economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire

şi control din cadrul sectiei, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

27. răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către

personalul medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea

acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

28. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului

profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi

documentelor referitoare la activitatea sectiei;

29. urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul

medical din subordine;

30. în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de

specialitate, conform normelor şi procedurilor legale, şi face propuneri de angajare,

lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor, care se aprobă de conducătorul spitalului;

31. propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate

la nivelul sectiei, cu aprobarea consiliului medical;

32. răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la

activitatea sectiei;

33. propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital.

34.organizeaza intreaga activitate in sectie si in ambulatoriul integrat

35.face propuneri pentru imbunatatirea standardelor clinice

36.face analiza deceselor din sectie si propune masuri de reducere a lor

37.realizeaza protocoale de colaborare cu celelalte sectii din spital , pentru gestionarea cit

mai eficienta a cazurilor clinice

Page 39: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

38

38.argumenteaza medical, depasirea bugetului de cheltuieli

39.controleaza si raspunde de eliberarea conform normelor legale, a documentelor legale

intocmite in sectie;

40.organizeaza activitatea de educatie sanitara, controland si raspunzand de respectarea

regimului de odihna, servirea mesei si primirea vizetelor de catre bolnavi;

41.organizeaza raportul de garda unde i se prezinta :

a. cazurile noi internate –semneaza pentru oportunitatea internarilor

b. cazurile grave ce necesita- medicatie cu prêt crescut, investigatii de inalta

performanta , achizitionarea de medicamnte /materiale sanitare prin efortul financiar al

pacientului, semneaza referatele de necesitate inaintate conducerii spitalului

c. raporteaza incidentele survenite in cursul garzii/spitalizarii

d. decesele survenite in cursul garzii

e. semneaza caietul de rapoarte si verifica activitatea asistentilor consemnata

in caietul de rapoarte

f. semneaza foile de observatie la externare

42.instruieste personalul din subordine in ce priveste respectarea standardelor de calitate

43.semneaza si face analiza decontului de cheltuieli

44. .coordoneaza si controleaza modul in care asiguratii sunt informati in ce priveste

serviciile medicale oferite

45.supravegheaza structura dietei si calitatile nutritive ,organoleptice si aduce la

cunostinta conducerii orice aspect neconform

46. organizeaza linia de garda , graficul de contravizite si aproba orice solicitare de

schimbare de garda

47.intocmeste fisele de apreciere la sfirsitul anului pentru personalul din subordine

48.verifica foile de observatie si le semneaza inainte de a fi arhivate, stabileste intervalul

de arhivare conform legii

49.raspunde de realizarea si completarea registrului riscurilor si a registrului de

evenimente speciale/ evenimente santinela

50.controleaza toate documentele obligatorii la nivelul sectiei(registru de contentie, de

evidenta a flebitelor de cateter, a escarelor, de triaj epidemiologic, registru de internari ,

de sterilizare a barbotoarelor, de evidenta bacteriologice )

51.supravegheaza raportarea infectiilor nosocomiale si ia masuri in cazul cresterii

numarului de infectii

52.raspunde de folosirea judicioasa a antibioticelor respectind Protocolul General privind

prescrierea antibioticelor adoptat la nivelul spitalului

53. controleaza condica de reclamatii si sesizari din sectie si ia masuri daca se impun

Page 40: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

39

54. intocmeste procedurile specifice utilizate la nivelul sectiei si il pune la dispozitia

asistentelor

55.supravegheaza respectarea masurilor de igiena si antiepidemice in scopul prevenirii

infectiilor nosocomiale

56. raspunde de respectarea procedurilor in ce priveste utilizarea substantelor stupefiante

57.controleaza si tine evidenta distincta a cazurilor de accidente de munca , accidentelor

de orice fel pentru care nu se deconteaza serviciile de catre CJAS

58. Aduce la cunostinta intregului personal prevederile Regulamentului intern si a

Regulamentului de organizare si functionare si a tuturor deciziilor conducerii spitalului

59. verifica si raspunde de aplicarea si respectarea masurilor de protectie a muncii in

sectie

60. verifica si raspunde de respectarea programului de lucru in cadrul sectiei pe care o

conduce

61 .controleaza zilnic condica de prezenta si o contrasemneaza

62.raspunde de buna utilizare e aparaturii din dotare

63.coordoneaza si controleaza modul in care asiguratii sunt informati in ce priveste

serviciile medicale oferite

64 face propuneri pentru acordarea sporurilor pentru conditii de munca personalului din

subordine

65.semneaza foile collective de prezenta pentru personalul din subordine intocmite de

asistenta sefa

66.semneaza programarea concediilor de odihna a personalului din subordine, pentru anul

urmator;

67. avizeaza cererile de concediu de odihna a personalului din subordine;

68.face propuneri pentru ocuparea posturilor vacante si propuneri pentru: componenta

comisiilor de examen/concurs si comisiilor de solutionare a contestatiilor, tematica si

bibliografie;

69.face propuneri de promovare pentru personalul din subordine conform legislatiei;

70. intocmeste, modifica si actualizeaza de cate ori este cazul, fisele de post pentru

personalul din subordine;

71.evalueaza anual personalul din subordine;

72..semneaza condica de prezenta la inceputul si terminarea programului

Page 41: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

40

CAPITOLUL V- STRUCTURA ORGANIZATORICA A SPITALULUI

Art.116 Structura Spitalului Judetean de Urgenta este aprobata prin Ordinul

Ministerului Sanatatii

nr.837/2010 cu modificarile si completarile ulterioare si Hotarare Consiliului Judetean

Vaslui Vaslui nr.129/2013.

Art.117 Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui este de tip pavilionar si are urmatoarea

structura : 892 paturi in 17 sectii clinice si 3 compartimente medicale, 18 paturi spitalizare

de zi, 24 paturi pentru insotitori, 1 Centru judetean de DZNBM,1 Centru de sanatate mintala,

1 Centru de sanatate mintala - copii, laboratoare, bloc operator, sala de operatie oftalmologie,

servicii medicale dupa cum urmeaza:

SECTIA

Numar paturi

A.T.I.

20

Boli infectioase , din care:

Ccompartiment HIV/SIDA =5

Ccompartiment copii =10

55

Cardiologie

31

Chirurgie generala, din care

Comp.neurochirurgie =5

Comp. Urologie =5

72

Chirurgie si ortopedie infantila

27

Ccompartiment Dermatovenerologie

20

Ccompartiment Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

10

Medicina interna din care:

Comp gastroenterologie =10 74

Medicina interna Cronici

50

Neonatologie din care:

Comp.prematuri =10

Comp.terapie intensiva =8

45

Neurologie

50

Obstetrica - ginecologie

64

Oftalmologie

25

Ccompartiment Oncologie medicala din care:

Comp.hematologie =5

20

Ortopedie si traumatologie

25

ORL din care:

Chir. orala si maxilofaciala =5

25

Pediatrie

59

Page 42: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

41

Pneumologie 1 din care:

Ccompartiment TBC =50

70

Pneumologie 2 din care:

Ccompartiment TBC = 45

Pneumologie TBC - copii =5

70

Psihiatrie

80

TOTAL:

892

- Unitate Primire Urgente(UPU) – SMURD cu Cabinet medicina dentara de urgenta

- Camera de garda psihiatrie

- Camera de garda boli infectioase

- Insotitori 24 paturi

- Spitalizare de zi 18 paturi

In cadrul Spitalului mai functioneaza :

• Farmacie 1

• Farmacia 2

• Farmacia 3

• Bloc operator central

• Sala de operatii oftalmologie

• Sterilizare

• Serviciul de Internari si relatii cu publicul

• Laborator de analize medicale cu punct de lucru in ambulatoriul integrat

• Laborator Radiologie si Imagistica Medicala

• Laborator endoscopie digestiva

• Serviciul de anatomie patologica

• comp. Citologie

• comp. Histopatologie

• comp. Prosectura

• Laborator de Explorari Functionale

• Centrul de Sanatate Mintala (CSM)

• Centrul de Sanatate Mintala (CSM) – copii

• Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie

• Laborator bacteriologie BK

• Serviciul Judetean de Medicina Legala

• Ccompartiment de endoscopie bronsica

• Serviciul de Supraveghere si Control al Infectiilor Nozocomiale

• Ccompartiment asistenta sociala

• Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

• Cabinet diabet zaharat, nutritie si boli metabolice – educatie specifica

• Cabinet oncologie medicala

• Cabinet medicina sportiva

• Cabinet boli infectioase

• Cabinet planificare familiala

• Serviciul evaluare, statistica medicala si informatica

• Dispensar TBC

• Radiologie

Page 43: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

42

• Cabinet consultatii

• Cabinet asistente de teren

• Registratura si fisier

Dispensar TBC Negresti - cu 1.04.2011

Ambulatoriu Integrat cu cabinete de specialitate

Cabinet Medicina Interna

• Cabinet Cardiologie

• Cabinet ORL

• Cabinet Oftalmologie

• Cabinet Chirurgie Generala

• Cabinet Obstetrica - Ginecologie

• Cabinet Neurologie

• Cabinet Ortopedie si Traumatologie

• Cabinet Dermatovenerologie

• Cabinet Endocrinologie

• Cabinet Urologie

• Cabinet Nefrologie

• Cabinet Alergologie si Imunologie clinica

• Recuperare, medicina fizica si balneologie

• Cabinet Chirurgie Pediatrica

• Cabinet Pediatrie

• Cabinet Cardiologie Pediatrica

• Cabinet Audiologie

• Cabinet Medicina Muncii

• Reumatologie

• Pneumologie

• Punct de lucru al laboratorului de Analize Medicale al Spitalului

• Laborator Radiologie si Imagistica Medicala

• Laborator Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie

• Laborator de Explorari Functionale

• Sali de Tratamente

• Sterilizare

• Ccompartiment statistica Medicala

• Fisiere

• Aparat functional

La nivelul spitalului functioneaza Centrul judetean de DZNBM

Art.118 Structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si

a denumirii

spitalului se aproba de catre administratia publica locala-CJVaslui, ulterior obtinerii avizarii

de catre Ministerul Sanatatii.

Art.119 In situatia in care la nivelul unor sectii, compartimente sau pavilioane au loc

lucrari de

reabilitare si modernizare, care determina inchiderea temporara a unor spatii, amplasarea

temporara a paturilor in alte spatii disponibilese se poate face cu respectarea Ordinului MS

914 /2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un

spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare cu odificarile si completarile

ulterioare.

Page 44: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

43

Art.120 Atat amplasarea temporara a paturilor in alte spatii cat si inchiderea

temporara se aproba de

catre autoritatea administratiei publice locale- CJVaslui, ulterior obtinerii avizului din partea

directiei de sanatate publica (DSP)-ccompartiment de epidemiologie, pentru desfasurarea

activitatii medicale in conditii corespunzatoare.

Art.121 La modificari de structura solicitate : cresteri sau reduceri de paturi, comasari

de sectii sau

compartimente, propunerile se fac motivate de catre conducerea spitalului, cu avizul DSP

ccompartiment de epidemiologie si se inainteaza catre administratia publica locala-CJVaslui

pentru a fi transmise spre avizare Ministerului Sanatatii.

Page 45: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

44

CAPITOLUL VI-ORGANIZAREA SECTIILOR SI

COMPARTIMENTELOR MEDICALE

SECTIUNEA I – SECTIA CU PATUIRI/ COMPARTIMENTUL CU PATURI

VI .1 ATRIBUTIILE SECTIIOR/COMPARTIMENTELOR CU PATURI

A. ASPECTE GENERALE

Art.122 Îndrumarea tehnicã a activitãtii de asistentã medicalã:

1. îndrumarea, sprijinirea si controlul concret al modului de acordare a asistentei

medicale a populatiei în profilul respectiv, în ambulatoriul integrat al spitalului, cabinete;

2. urmãrirea ridicãrii continue a calitãtii îngrijirilor medicale;

3. asigurarea ridicãrii nivelului tehnic profesional al personalului medico-sanitar propriu

si a instruirii personalului medico-sanitar aflat în stagii practice;

4. analiza periodicã a stãrii de sãnãtate a populatiei si a calitãtii asistentei medicale.

Art.123 Promovarea activitãtii de învãtãmânt, stiintifice si de cercetare

1. asigurarea desfãsurãrii practice a învãtãmântului medical superior si mediu în

conformitate cu reglementãrile în vigoare;

2. asigurarea conditiilor de participare la cursuri postuniversitare si de perfectionare

profesionalã a personalului;

3. asigurarea conditiilor pentru întregul personal de a-si însusi noutãtile din domeniul

medical;

4. efectuarea de studii si cercetãri medicale în legãturã cu aplicarea de metode noi de

investigatii si tratament, conform prevederilor statutului personalului sanitar.

Art.124 Acordarea asistenţei medicale:

1. Repartizarea bolnavilor in saloane, in conditiile aplicarii masurilor referitoare la

prevenirea si combaterea infectiilor interioare ;

2. Asigurarea examinarii medicale complete si a investigatiilor minime a bolnavilor in

ziua internarii;

3. Efectuarea in cel mai scurt timp a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului;

4. Declararea cazurilor de boli contagioase si a bolilor profesionale conform

reglementarilor in vigoare;

5. Asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare),

individualizat si diferentiat, in raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv al

bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale si chirurgicale, indicarea,

folosirea si administrarea alimentatiei dietetice, medicamentelor, agentilor fizici, balneari,

climatici, a gimnasticii medicale, ergoterapiei, precum si a protezelor, instrumentarului si

aparaturii medicale si a mijloacelor specifice de transport;

6. Asigurarea ziua si noaptea, a ingrijirii medicale necesare pe toata durata internarii;

7. Asigurarea trusei de urgenta, conform instructiunilor ministerului sanatatii;

Page 46: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

45

8. Asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat, si administrarea corecta a

acestora, fiind interzisa pastrarea medicamentelor la patul bolnavului;

9. Asigurarea conditiilor necesare recuperarii medicale precoce;

10. Asigurarea alimentatiei bolnavilor, in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv

al bolii;

11. Desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim rational de

odihna si de servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea

legaturii acestora cu familia;

12. Asigurarea securitatii copiilor contra accidentelor, in sectiile de pediatrie si nou -

nascuti;

13. Transmiterea concluziilor diagnostice si a indicatiilor terapeutice pentru bolnavii

externati, unitatilor sanitare ambulatorii;

14. Asigurarea prin stationarul de zi, a tratamentului de specialitate bolnavilor psihotici,

psihopati si decompensati, care se pot incadra in regimul de semiambulator;

15. Educatia sanitara a bolnavilor si a apartinatorilor.

16. Urmarirea imbunatatirii continue a calitatii ingrijirilor medicale

17. Definirea manevrelor care implica solutii de continuitate, materialele utilizate si

conditiile de sterilizare.

18. Fiecare sectie are obligatia de a neutraliza materialele si instrumentarul a carui

conditie de sterilizare nu este sigura

B. ASPECTE SPECIFICE

Art.125 Sectiile cu profil medical au ca atributii specifice: 1. asigurarea aparatului de urgentã, cu aprobarea conducerii spitalului;

2. îmbãierea, dezinfectia si deparazitarea bolnavilor;

3. asigurarea transportului bolnavilor în sectie;

4. tinerea evidentei zilnice a internãrii bolnavilor si asigurarea comunicãrii cu sectiile

privind locurile libere;

5. repartizarea bolnavilor în saloane, în conditiile aplicãrii mãsurilor referitoare la

prevenirea si combaterea infectiilor interioare;

6. efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic si investigatiilor necesare

stabilirii diagnosticului;

7. declararea cazurilor de boli contagioase si a bolilor profesionale conform

reglementãrilor în vigoare;

8. recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor;

9. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare),

individualizat si diferentiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv al

bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale;

10. indicarea, folosirea si administrarea medicamentelor, a instrumentarului si aparaturii

medicale;

11. asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toatã durata internãrii;

Page 47: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

46

12. obtinerea consimtãmântului informat în scris al pacientului privind tratamentul

necesar;

13. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea curentã a

acestora;

14. asigurarea alimentatiei bolnavilor, în concordantã cu diagnosticul si stadiul evolutiv

al bolii;

15. desfãsurarea unei activitãti care sã asigure bolnavilor internati un regim rational de

odihnã si servire a mesei, de igienã personalã, de primire a vizitelor si pãstrarea legãturii

acestora cu familia;

16. educatia sanitarã a bolnavilor si apartinãtorilor.

Art.126 Sectiile cu profil chirurgical

1. examinarea imediatã, completã, trierea medicalã si epidemiologicã a bolnavilor

pentru internare;

2. asigurarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si specializate,

pânã când bolnavul este stabilizat si ajunge în sectie;

3. asigurarea aparatului de urgentã, cu aprobarea conducerii spitalului;

4. îmbãierea bolnavilor, dezinfectia si deparazitarea bolnavilor;

5. asigurarea transportului bolnavilor în sectie;

6. tinerea evidentei zilnice a internãrii bolnavilor si asigurarea comunicãrii cu sectiile

privind locurile libere;

7. Repartizarea bolnavilor în saloane, cu respectarea mãsurilor de prevenire si

combatere a infectiilor nosocomiale;

8. examinarea imediatã de cãtre medicul chirurg a bolnavilor internati de urgentã,

precum si a celor cu stare biologicã alteratã;

9. stabilirea parcursului în vederea confirmãrii precizãrii sau nuantãrii diagnosticului de

internare;

10. precizarea cât mai rapidã, prin consultãri de specialitate, a afectiunilor asociate

patologiei chirurgicale;

11. întocmirea foii de observatie în primele 24 de ore pentru pacientii cronici si la

prezentare pentru pacientii internati de urgentã;

12. stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv stadiul bolii;

13. stabilirea indicatiei operatorii, justificarea acesteia, precum si alegerea procedurii

tehnice si tactice la propunerea medicului curant si cu acordul sefului de sectie;

14. obtinerea consimtãmântului informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical

propus;

15. pregãtirea preoperatorie generalã, localã, precum si asigurarea consultului

preanestezic;

16. asigurarea si verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre- si postoperatorii;

17. supravegherea evolutiei pre- si postoperatorii generale si locale;

18. precizarea recomandãrilor de urmat la externare, precum si stabilirea contactelor

postoperatorii.

Art.127 Sectia Anestezie si Terapie Intensivã si compartimentele ATI au în

principal urmãtoarele atributii:

1. admiterea în sectie în cazul a douã categorii de pacienti: pacientii în postoperator si

urgentele transferate din sectii/compartimente;

2. repartizarea bolnavilor în saloane în conditiile aplicãrii mãsurilor referitoare la

prevenirea si combaterea infectiilor interioare;

Page 48: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

47

3. efectuarea în cel mai scurt timp a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului;

4. declararea cazurilor de boli contagioase si a bolilor profesionale conform

reglementãrilor în vigoare;

5. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare),

individualizat si diferentiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv al

bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale si de anestezie; indicarea,

folosirea si administrarea alimentatiei dietetice, a medicamentelor, a agentilor fizici, a

instrumentarului si aparaturii medicale, precum si asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii

medicale necesare pe toatã durata internãrii;

6. consulturi interdisciplinare în cazurile complexe;

7. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea curentã a

acestora, fiind interzisã pãstrarea medicamentelor la patul bolnavului;

8. asigurarea conditiilor necesare recuperãrii medicale precoce;

9. asigurarea alimentatiei bolnavilor, în concordantã cu diagnosticul si stadiul evolutiv

al bolii;

10. desfãsurarea unei activitãti care sã asigure bolnavilor internati un regim rational de

odihnã si servire a mesei, de igienã personalã, de primire a vizitelor si pãstrare a legãturii

acestora cu familia;

11. educatia sanitarã a bolnavilor si a apartinãtorilor;

12. cazurile mult prea grave, cu prognostic extrem de sever, se directioneazã spre servicii

de paliatie.

Art.128 Sectia Neonatologie :

1. acordã primele ingrijiri nou-nãscutului si rãspunde de identificarea lui, iar in urgentã

reanimarea imediatã a acestuia, prin dezobstruarea cailor respiratorii, respiratie asistata pe

masca, sonda sau cort de oxigen panã la sosirea medicului, conform protocolului;

2. verifica starea cordonului ombilical imediat dupã nastere si urmãreste evolutia

acestuia pentru a se evita eventuale sangerãri;

3. supravegheazã si acordã ingrijire nou-nãscutului conform indicatiilor medicului

monitorizeazã functiile vitale, stabileste prioritãtile, elaboreazã si implementeazã planul

de ingrijire, evalueazã rezultatele obtinute si le inregistreazã in dosarul de ingrijire,

anuntã medicul ori de cate ori starea nounãscutului o impune;

4. monitorizeazã nou-nãscutul si acorda recomandãri mamei cu privire la ingrijirea

acestuia, consiliere in alãptare, pentru asigurarea unei dezvoltãri armonioase in cele mai

bune conditii;

5. asigurã pregãtirea completã a mamei pentru alãptarea naturalã, initiazã si desfãsoarã

programe de pregãtire a viitorilor pãrinti;

6. asigurã alimentarea nou-nãscutilor cu probleme conform indicatiilor medicului;

7. urmãreste dezvoltarea psihomotorie a copilului si efectueazã manevrele de ingrijire si

tratament conform prescriptiei medicale;

8. identifica la nou-nãscut, semne si simptome care anuntã anomalii in evolutie si care

necesita interventia medicului.

Page 49: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

VI.2 PROGRAMUL DE CURATENIE IN SALOANE

PROGRAMUL ORAR DE CURATENIE A SALOANELOR/REZERVELOR SI A

ANEXELOR SANITARE

Art.129 Programul orar de curatenie este urmatorul:

A.In sectii:

- tura I : 7,00-9,00 si ori de cate ori este nevoie;

- tura II: 16,00-17,00 si ori de cate ori este nevoie

- tura III : 22,00-23,00 si ori de cate ori este nevoie

B.in oficiul alimentar si in sala de mese:

- tura I : 9,00-9,30 si ori de cate ori este nevoie;

- tura II: 14,00-14,30 si ori de cate ori este nevoie

- tura III : 6,00-6,30 si ori de cate ori este nevoie

C.In grupurile sanitare:

- tura I : 7,00-9,00 si ori de cate ori este nevoie;

- tura II: 15,00-17,00 si ori de cate ori este nevoie

- tura III : 22,00-23,00 si ori de cate ori este nevoie

D.In holuri si scari:

- tura I : 9,00-9,30; 13,00-14,00 si ori de cate ori este nevoie;

- tura II: 17,00-18,00; 21,00-22,00 si ori de cate ori este nevoie

- tura III : 5,00-6,00 si ori de cate ori este nevoie

E.In vestiare:

- tura I : 6,00-7,00 si ori de cate ori este nevoie;

- tura II: 14,30-15,00 si ori de cate ori este nevoie

- tura III : 23,00-23,30 si ori de cate ori este nevoie

VI.3 PROGRAMUL DE DISTRIBUIRE A MESELOR PENTRU PACIENTI SI

PERSONALUL DE GARDA

Art.130 Orarul de distribuire a meselor este urmatorul:

1.Sectia Pediatrie: MIC DEJUN – 7.30

PRANZ – 12.30

CINA – 17.30

2.Sectia Oftalmologie: MIC DEJUN – 7.35

PRANZ – 12.35

CINA – 17.35

3.Sectia Medicina interna: MIC DEJUN – 7.40

Si compartiment DZNBM PRANZ – 12.40

CINA – 17.40

4.Sectia Neurologie: MIC DEJUN – 7.45

PRANZ – 12.45

CINA – 17.45

5.Sectia ORL : MIC DEJUN – 7.50

Page 50: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

49

PRANZ – 12.50

CINA – 17.50

6.Sectia OG etaj III MIC DEJUN – 7.55

PRANZ – 12.55

CINA – 17.55

7. Sectia OG etaj II MIC DEJUN – 8.00

PRANZ – 13.00

CINA – 18.00

8.Sectia ATI MIC DEJUN – 8.05

PRANZ – 13.05

CINA – 18.05

9.Sectia Chirurgie generala MIC DEJUN – 8.10

PRANZ – 13.10

CINA – 18.10

10.Sectia chirurgie si ortopedie MIC DEJUN – 8.15

infantila PRANZ – 13.15

CINA – 18.15

11.Sectia ortopedie si traumatologie MIC DEJUN – 8.20

PRANZ – 13.20

CINA – 18.20

11.Sectia medicina interna cronici MIC DEJUN – 8.25

PRANZ – 13.25

CINA – 18.25

12.Compartiment Oncologie MIC DEJUN – 8.30

PRANZ – 13.30

CINA – 18.30

13.Sectia Psihiatrie MIC DEJUN – 8.35

PRANZ – 12.35

CINA - 17.35

14.Sectia Boli infectioase MIC DEJUN – 8.40

PRANZ – 12.40

CINA- 17.40

15.Compartiment DV MIC DEJUN – 8.50

PRANZ – 12.50

CINA – 17.50

16.Sectia Pneumologie I MIC DEJUN – 8.55

PRANZ – 12.55

si CINA – 18.55

17.Sectia pneumologie II MIC DEJUN – 8.55

PRANZ – 12.55

Page 51: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

50

CINA – 18.55

VI.4 RITMUL DE SCHIMBARE A LENJERIEI IN FUNCTIE DE SPECIFICUL

SECTIEI

Art.131 Pentru lenjerie au fost stabilite circuite separate:

- pentru lenjeria murdara

- pentru lenjeria curata

manoperele de colectare a lenjeriei murdare, transport, sortare, spalare, uscare, calcare ,

depozitare se vor desfasura conform reglementarilor sanitare in vigoare.

Art.132 Lenjeria de pat si de corp se va schimba la fiecare trei zile si ori de cate ori

este nevoie in toate sectiile SJU Vaslui.

Art. 133 Exceptia de la art.132 o constituie sectia de ATI unde lenjeria de pat se

schimba in fiecare zi si de cate ori este nevoie.

Art.134 Lenjeria murdara se strange de catre infirmiera la patul bolnavului in saci

care vor fi transportati

la spalatorie pe un anumit circuit, cu un carucior de lenjerie murdara care va fi

dezinfectat dupa fiecare transport.

Art.135 De la spalatorie lenjeria curata trece la magazia de rufe curate de pe sectie.

Art. 136 Activitatea de colectare si transport a lenjeriei murdare la spalatorie precum

si cea legata de circuitul lenjeriei curate se efectueaza de catre infirmiere, sub indrumarea

asistentei de pe sectie si a asistentei sefe.

SECTIUNEA a II a -SPITALIZAREA DE ZI

Art.137 Spitalizarea de zi are, în principal, urmãtoarele atributii 1. asigurã spitalizarea bolnavilor în functie de gravitatea diagnosticului în sectie, în

functie de indicatiile medicilor din sectiile cu paturi;

2. supravegherea evolutiei pre- si postoperatorii generale si locale;

3. precizarea recomandãrilor de urmat la externare, precum si stabilirea contactelor

postoperatorii;

4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare)

individualizat si diferentiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv al

bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale;

5. supravegherea intraterapeuticã a pacientilor;

6. supravegherea pacientilor imobilizati temporar;

7. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea curentã a

acestora, fiind interzisã pãstrarea medicamentelor la patul bolnavului;

8. consulturi interdisciplinare în cazurile complexe, documentate in protocolul inaintat

CJAS.;

9. asigurarea conditiilor necesare recuperãrii medicale precoce.

Page 52: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SECTIUNEA a-III- a- UPU - SMURD – cu un cabinet medicina dentara de urgenta

Art.138 Unitate de Primire a Urgentelor (UPU) - SMURD –cu un cabinet medicina

dentara de urgenta este organizata si desfasoara activitate conform Ordinului M.S. 1706/2007

privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor.

Art.139 UPU-SMURD este sectia din structura spitalului, condusã de un medic-sef,

care dispune de personal propriu special pregãtit, destinatã triajului, evaluãrii si tratamentului

de urgentã ale pacientilor cu afectiuni acute, care se prezintã la spital spontan sau care sunt

transportati de ambulante.

Art. 140 Atributiile UPU - SMURD sunt, în principal, cele de mai jos, fiind

completate de cele prevãzute de actele normative în vigoare:

1. se ocupã cu primirea, trierea, investigarea, stabilizarea si aplicarea tratamentului de

urgentã pacientilor sositi cu ambulantele sau cu mijloacele proprii de transport;

2. efectueazã evaluarea stãrii de sãnãtate a pacientilor care solicitã acest lucru, stabilind

lipsa unei afectiuni sau eventuala internare a pacientului, fiind interzis refuzul acordãrii

asistentei medicale de urgentã;

3. efectueazã triajul pacientilor sositi cu ambulantele sau cu mijloacele proprii de

transport;

4. trateazã ca fiind cazuri medicale de urgentã pacientii care reprezintã cazuri sociale,

necesitând în acelasi timp îngrijiri medicale;

5. preia prin intermediul asistentului social aflat în turã persoanele care reprezintã cazuri

sociale si care nu necesitã îngrijiri medicale de urgentã;

6. întocmeste fisa individualã de urgentã a pacientilor sositi în UPU - SMURD,

completând si toate formularele necesare în scris sau pe calculator;

7. examineazã pacientii sositi în UPU - SMURD solicitând investigatiile necesare si

consulturile de specialitate care se impun, care vor fi efectuate de medicii de specialitate

în diferite profiluri din spital;

8. stabileste un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinãrilor si a investigatiilor

efectuate;

9. solicitã si/sau efectueazã investigatiile necesare pentru stabilirea unui diagnostic

corect sau infirmarea unui diagnostic prezumtiv, în vederea stabilirii unei conduite

terapeutice corecte, precum si în vederea luãrii unei decizii asupra necesitãtii internãrii

unui pacient;

10. stabileste conduita terapeuticã pentru pacientul aflat sub observatie, de comun acord

cu medicii de gardã din spital;

11. efectueazã supravegherea continuã a bolnavilor, tratamentul si examenele paraclinice

prescrise de medicul din cadrul UPU - SMURD sau din sectie, efectuând monitorizarea

scripticã în fise de observatii speciale ale bolnavilor;

12. trimite spre internare pacientul într-o anumitã sectie din spital, pacientului

întocmindu-i-se fisa de internare în sectia respectivã;

13. organizeazã transportul pacientilor cãtre sectiile unde urmeazã sã fie internati, un

angajat al UPU - SMURD însotindu-i în caz de nevoie;

14. comunicã permanent cu bolnavul si apartinãtorii acestuia, anuntându-i despre

manevrele ce se efectueazã, precum si despre starea acestuia, comunicã si decesul

Page 53: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

52

apartinãtorilor prin intermediul medicului responsabil de turã si al asistentului de

turã/asistentului medico-social;

15. externeazã pacientii din UPU - SMURD în urmãtoarele situatii: cu acordul final al

medicului responsabil de turã din cadrul UPU, la recomandarea unui medic de gardã din

spital pe baza rezultatelor investigatiilor efectuate sau la cererea pacientului ori, dupã caz,

a apartinãtorilor acestuia, în urma semnãrii, în fisa individualã a pacientului, al refuzului

de tratament sau de internare, consemnat si in registrul sectiei;

16. elibereazã, la solicitarea pacientului sau la nevoie, o scrisoare medicalã cãtre medicul

de familie, care explicã rezultatele investigatiilor, tratamentul efectuat si recomandãrile

medicului din UPU si ale medicilor specialisti din cadrul spitalului, sau copie xerox dupa

fisa UPU;

17. oferã la externare pacientului informatiile necesare privind afectiunea lui si

tratamentul necesar si privind simptomele care necesitã revenirea de urgentã la UPU;

18. respectã criteriile de internare a pacientilor din UPU stabilite prin legislatia în

vigoare;

19. asigurã consultantã la dispeceratul 112, ajutã la primirea si triajul apelurilor si indicã

conduitele de prim ajutor, inclusiv echipajelor aflate în teren, la solicitarea acestora sau în

cazul în care echipajul aflat la un pacient în stare criticã nu este însotit de un medic;

20. colaboreazã cu inspectoratul pentru situatii de urgentã îndeplinind în conditiile legii

sarcinile noi prevãzute de acesta, respectã regulamentele si ordinele inspectoratului

pentru situatii de urgentã;

21. colaboreazã direct cu seful inspectoratului pentru situatii de urgentã si cu serviciul de

ambulantã judetean, în vederea îmbunãtãtirii activitãtii de asistentã de urgentã

prespitaliceascã;

22. organizeazã activitate didacticã si stiintificã, inclusiv de cercetare;

23. în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la UPU -

SMURD) coordoneazã împreunã cu alte servicii de specialitate operatiunile de salvare si

de tratament;

24. propune protocoale de colaborare cu alte sectii si laboratoare si asigurã respectarea

acestora;

25. asigurã si respectã confidentialitatea îngrijirilor medicale, ale datelor pacientilor, dând

dovadã de un comportament etic fatã de bolnav.

Art.141 Cabinetul de medicina dentara din structura UPU-SMURD asigura urgentele

medico dentare respective:

1. Stomatite acute, gingvostomatitele ulceronecronice - spălături şi colutorii;

2. Pulpită acută - pansament calmant, extirpare vitală;

3. Parodontită apicală acută - drenaj endodontic/osteotomie transmaxilară;

4. Abcese: vestibular, palatinal, parodontal - incizie, drenaj;

5. Alveolite - spălături, conuri antibiotice, eventual chiuretaj;

6. Hemoragie postextracţională - toaletă, sutură, eventual chiuretaj sau conformatoare de

materiale termoplastice;

7. Traumatisme dento-alveolare: luxaţii, subluxaţii - reducere, imobilizare fracturi,

extracţie dentară;

8. Pericoronarită, tratament antiinflamator, incizie, drenaj;

9. Traumatisme maxilo-faciale - tratament de urgenţă - hemostază, imobilizări

temporare;

10. Luxaţii articulaţia temporo-mandibulară - reducere şi imobilizare.

Page 54: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

53

Art.142 Medicii de garda din spital vor raspunde solicitarilor medicilor din UPU -

SMURD pentru

stabilirea diagnosticului si rezolvarea cazului. Un medic de specialitate poate efectua garzi in

functia de medic sef de garda, in UPU - SMURD doar cu aprobarea conducerii unitatii si a

medicului coordonator UPU - SMURD.

SECTIUNEA a IV A CAMERA DE GARDA

Art.143 Atributii:

1. Examinarea imediata, completa, trierea medicala si epidemiologica a bolnavilor

pentru internare;

2. Asigurarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si specializate

pana cand bolnavul ajunge in sectie;

3. Imbaierea bolnavilor, dezinfectia si deparazitarea bolnavilor si efectelor;

4. Asigurarea transportului bolnavilor in sectie;

5. Asigurarea transportului si a tratamentului pe durata transportului, pentru bolnavii

care se transfera in alte unitati sanitare;

6. Tinerea evidentei zilnice a miscarii bolnavilor si asigurarea comunicarii locurilor

libere unitatilor ambulatorii sau sectiilor.

SECTIUNEA a-V- a BLOC OPERATOR CENTRAL/ SALA DE OPERATII

OFTALMOLOGIE

Art.144 Blocul operator functioneaza in baza Regulamentului de functionare al

Blocului operator si are ca atributii:

1. la nivelul acestora, se desfãsoarã activitatea operatorie a spitalului;

2. asigurã conditiile de antisepsie necesare mentinerii conditiilor optime de desfãsurare a

actului operator;

3. asigurã conditiile necesare respectãrii mãsurilor de prevenire si combatere a

infectiilor nosocomiale;

4. tinerea evidentei zilnice a pacientilor care se opereazã si asigurarea comunicãrii cu

Sectia anestezie si terapie intensivã privind salile libere;

5. asigurã transportul bolnavilor din blocul operator;

6. urmãrirea consumului de materiale si raportarea lui în sistemul informatic integrat;

7. asigurã manipularea, depozitarea si transportul la Laboratorul de analize medicale si

Serviciul de anatomie patologicã a produselor biologice recoltate în actul operator.

Art.145 Sala de operatii oftalmologie efectueaza interventii chirurgicale in

specialitatea oftalmologie.

SECTIUNEA a-VI- a STERILIZARE

Art.146 Sterilizarea are, în principal, urmãtoarele atributii:

Page 55: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

54

1. verificarea modului de pregãtire si împachetare a materialelor trimise pentru

sterilizare si respingerea truselor necorespunzãtoare;

2. eliminarea încãrcãturii microbiene, încãrcãturii organice si a biofilmului de pe

dispozitivele medicale;

3. supravegherea sistemului de control al procesului de sterilizare;

4. verificarea procedurilor de control si marcare a produselor finite;

5. sesizarea eventualelor neconformitãti si luarea imediatã a mãsurilor necesare;

6. înregistrarea si arhivarea datelor privind procesul de sterilizare;

7. efectuarea sterilizãrii, respectând normele tehnice de sterilizare si instructiunile de

sterilizare a fiecãrui aparat;

8. banderolarea si etichetarea truselor si pachetelor cu materiale sterilizate;

9. tinerea evidentei activitãtii de sterilizare pe aparate si saraje;

10. efectuarea testelor de control si evidenta acestora;

11. asigurarea circuitului de stocare, distributie, transport la utilizatori;

12. asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului si integritatea

dispozitivelor medicale;

13. supravegherea si corectarea conditiilor de desfãsurare a procesului de sterilizare;

14. verificarea calitãtii aerului, apei si a fluidelor utilizate;

15. verificarea stãrii de igienã a suprafetelor;

16. verificarea modului de functionare a echipamentelor de sterilizare;

17. verificarea modului de functionare a echipamentelor de control, mãsurã si testare.

SECTIUNEA a-VII- a SERVICII MEDICALE

VII.1 SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICA

Art.147 Structura Serviciului de Anatomie Patologica este:

1. comp citologie

2. comp.histopatologie

3. comp.prosectura

Art.148 Are in principal urmatoarele atributii:

1. efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic, dupã caz, asupra

produselor biologice recoltate;

2. efectuarea de autopsii tuturor pacientilor decedati în spital, care nu sunt cazuri

medico-legale, si, unde este necesarã confirmarea, precizarea sau completarea

diagnosticului clinic;

3. efectuarea de îmbãlsãmãri, spãlarea, îmbrãcarea si cosmetizarea cadavrelor;

4. la cererea scrisã a apartinãtorilor decedatului, medicul director al spitalului poate

aproba scutirea de necropsie cu avizul medicului sef al sectiei si al medicului

anatomopatolog;

5. eliberarea certificatului constatator de deces completat si semnat de medicul curant si

anatomopatolog sau de medicul care a efectuat necropsia;

6. eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare;

7. colaborarea cu serviciul de medicina legala în cazurile prevãzute de lege.

Page 56: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

VII.2 SERVICIUL JUDETEAN DE MEDICINA LEGALA

Art.149 Are in principal urmatoarele atributii: (OG.1/2000)

1. Serviciile de medicină legală judeţene, în conformitate cu competenţa lor teritorială,

sunt abilitate să efectueze expertize, examinări, constatări sau alte lucrări medico-legale

şi complementare, la solicitarea organelor judiciare competente sau a altor persoane fizice

ori juridice.

2. Serviciile de medicină legală judeţene efectuează examinările complementare

conform dotării tehnice de care dispun.

3. Efectueaza expertize si constatari medico - legale din dispozitia organelor de urmarire

penala sau a instantelor judecatoresti, precum si in cazurile de deficiente in acordarea

asistentei ori in cazurile in care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico - legale

psihiatrice;

4. efectueaza orice alta expertiza sau constatare medico - legala, in cazul in care se

apreciaza ca aceasta nu poate fi efectuata de cabinetul de medicina legala;

5. Efectueaza, cu plata, examinari medico - legale, la cererea persoanelor interesate,

precum si orice alte lucrari medico - legale, cu exceptia celor care intra in competenta

cabinetului de medicina legala;

6. Efectueaza noi expertize medico - legale, cu exceptia celor care intra in competenta

institutelor de medicina legala;

7. Pun la dispozitie catedrelor de medicina legala din universitatile de medicina si

farmacie, in conditiile prevazute de dispozitiile legale, de deontologia medicala si de

reglementarile privind drepturile omului, materiale documentare, cadavre, tesuturi si alte

produse biologice necesare procesului didactic;

8. Pun la dispozitie Institutului National de Medicina Legala "Mina Minovici" Bucuresti

si institutelor de medicina legala materiale necesare pentru cercetarea stiintifica;

9. Participa, la cererea institutiilor sanitare si a colegiului medicilor din romania, la

lucrarile comisiilor de ancheta, instituite de acestea, si contribuie, atunci cand

diagnosticul este incert, la clarificarea cauzelor care au provocat vatamarea integritatii

corporale, a sanatatii sau decesul bolnavilor.

SECTIUNEA a VIII a LABORATOARE

VIII. 1 LABORATORUL DE RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI

BALNEOLOGIE

Art.150 Atributii:

1. Tinerea evidentei bolnavilor, invalizilor deficientilor inclusi in actiunea de recuperare

medicala;

2. Efectuarea tratamentelor cu recuperare medicala(masaj, fizioterapie, gimnastica

medicala);

3. Transmiterea catre medicii care au trimis bolnavi pentru tratament recuperator, a

concluziilor asupra eficientei tratamentului aplicat.

Page 57: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

56

VIII. 2 LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE CU PUNCT DE LUCRU IN

AMBULATOR

INTEGRAT

Art. 151 Are in principal urmatoarele sarcini:

1. efectuarea analizelor medicale de: hematologie, biochimie, microbiologie,

imunologie, parazitologie, micologie, necesare precizãrii diagnosticului, stadiului de

evolutie a bolii si examenelor profilactice;

2. receptionarea produselor sosite pentru examen de laborator si înserierea lor corectã;

3. asigurarea recipientelor necesare recoltãrii produselor;

4. redactarea corectã si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;

5. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii publice de reactivi

si materiale de laborator specifice;

6. raportarea statisticã a numãrului de analize efectuate pe bolnavii internati.

VIII. 3 LABORATOR DE BACTERIOLOGIE BK

Art.152 Atributii:

1. Stabilirea de indicatii pentru recoltarea corecta a produselor biologice pentru

efectuarea analizelor medicale;

2. Efectuarea analizelor bacteriologice necesare precizarii diagnosticului tbc;

3. Colaborarea cu medicii clinicieni in scopul precizarii diagnosticului;

4. Redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;

VIII. 4 LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA

Art.153 Atributii:

1. colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizãrii diagnosticului;

2. organizarea si utilizarea corespunzãtoare a filmotecii si a arhivei;

3. înregistrarea tuturor examinãrilor efectuate;

4. aplicarea mãsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor si personalului din

laborator;

5. respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului, elaborate de Comisia

Nationalã pentru Controlul Activitãtilor Nucleare si Ministerul Sãnãtãtii;

6. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii publice de filme si

materiale de laborator specifice;

8.raportarea statisticã a numãrului de examinãri efectuate pe bolnavii internati si

ambulatorii VIII. 5 LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVA

Art.154 Atributii:

1. Organizează programarea bolnavilor pentru endoscopiile digestive inferioare şi

superioare şi notează programările în registrul de explorări endoscopice.

2. Comunică secţiilor metodele de pregătire specifică a bolnavului pentru endoscopia

digestivă superioară respectiv inferioară în conformitate cu protocoalele diagnostice ale

spitalului.

3. Asigură efectuarea endoscopiilor digestive pentru pacienţii internaţi sau examinaţi în

regim de spitalizare de zi;

Page 58: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

57

4. Colaborează cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului ori de câte ori

este necesar.

5. Asigură notarea rezultatelor examinărilor în registrele specifice şi eliberarea

buletinelor conţinând rezultatele examinărilor în conformitate cu procedurile interne ale

spitalului.

VIII. 6 LABORATOR EXPLORARI FUNCTIONALE

Art.155 Laboratorul de explorări functionale asigură efectuarea investigatiilor

medicale conform

solicitărilor medicilor de specialitate si in raport cu dotarea existentă si aplica grupat si

centralizat pe spital, o mare varietate de tehnici de investigare, bazate pe utilizarea aparaturii

specializate de inaltă tehnologie care permite obtinerea de date referitoare la potentialul

functional al diferitelor organe si sisteme ale corpului uman.

SECTIUNE a IX a –CSM/CSM copii

Art.156 Centrul de sanatate mintala/Centrul de sanatate mintala copii

Au ca atributii:

1. Evaluarea persoanelor care se adreseaza direct centrelor de sanatate mintala;

2. Depistarea activa si precoce a tulburarilor mintale si instituirea masurilor corespunzatoare

in vederea tratarii lor si prevenirii unor evolutii nefavorabile;

3. Asigurarea asistentei medicale curative, inclusiv pacientilor incadrati la Art. 113 din

codul penal;

4. Asigurarea serviciilor de reabilitare psihosociala;

5. Asigurarea serviciilor de psihoterapie;

6. Asigurarea serviciilor de terapie ocupationala pentru reinsertia sociala a pacientilor cu

tulburari psihotice;

7. Asigurarea asistentei la domiciliu, atunci cand exista posibilitati tehnice;

8. Evaluarea pacientilor cu tulburari mintale in vederea orientarii catre locuinte temporare

sau protejate, ateliere protejate, comisii de expertiza a capacitatii de munca, unitatii de

ajutor social invatamant si alte unitatii sanitare;

9. Logopedie pentru pacientii cu tulburari in dezvoltarea limbajului sau tulburari de limbaj

secundare unor patologii cerebrale;

10. Intocmirea evidentei pacientilor cu tulburari mintale in vederea elaborarii registrului

national de sanatate mintala;

11. Evaluarea mediului de viata al pacientului;

12. Depistarea precoce a tulburarilor specifice de dezvoltare si a disfunctionalitatilor

psihopatologice la copil si adolescent;

13. Monitorizarea in teritoriu a tulburarilor psihice in perioada copilariei si adolescentei;

Page 59: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

58

14. Monitorizarea familiilor la risc;

15. Asigurarea serviciilor de psihopedagogie diferentiala pentru reintegrarea scolara a

copiilor;

16. Asigurarea serviciilor specializate pentru copii.

SECTIUNEA a X a- SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL

INFECTIILOR NOSOCOMIALE -

X.1 ATRIBUTII SSCIN

Art.157 Are ca atributii principale:

1. elaboreazã si supune spre aprobare planul anual de supraveghere si control al

infectiilor nosocomiale;

2. asigurã supravegherea epidemiologicã a infectiilor nosocomiale si a cazurilor de boli

transmisibile, prin colectarea, înregistrarea, analiza, interpretarea si diseminarea datelor;

3. propune si initiazã activitãti complementare de preventie sau control cu caracter de

urgentã, în cazul unor situatii de risc sau focar de infectie nosocomialã;

4. întocmeste harta punctelor si segmentelor de risc pentru infectia nosocomialã privind

modul de sterilizare si mentinerea sterilitãtii în spital, decontaminarea mediului fizic si

curãtenia din spital, zonele "fierbinti" cu activitate de risc sau cu dotare tehnicã si

edilitarã favorizantã pentru infectiile nosocomiale;

5. verificã respectarea normelor de igienã, igiena produselor alimentare, în special a

celor dietetice, normelor de sterilizare si mentinerea sterilitãtii materialelor sanitare si a

solutiilor injectabile;

6. organizeazã mãsurile de remediere a deficientelor constatate;

7. supravegheazã si controleazã efectuarea decontaminãrii mediului din spital prin

curãtare chimicã si dezinfectie;

8. supravegheazã si controleazã calitatea prestatiilor efectuate la spãlãtorie;

9. supravegheazã si controleazã activitatea de îndepãrtare si neutralizare a reziduurilor,

în mod special privind reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicalã;

10. supravegheazã si controleazã respectarea circuitelor functionale ale spitalului,

circulatia asistatilor si vizitatorilor, a personalului si, dupã caz, a studentilor si elevilor

din învãtãmântul universitar, postuniversitar sau postliceal;

11. supravegheazã si controleazã respectarea în sectiile medicale si paraclinice a

procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic, tratament

si raportare pentru infectiile nosocomiale;

12. supravegheazã si controleazã corectitudinea înregistrãrii suspiciunilor de infectie la

asistati, derularea investigatiilor etiologice a sindroamelor infectioase, operativitatea

transmiterii informatiilor aferente la structura de supraveghere si control al infectiilor

nosocomiale;

13. rãspunde prompt la informatia primitã din sectii si demareazã ancheta epidemiologicã

pentru toate cazurile suspecte de infectii nosocomiale de focar;

14. dispune mãsurile necesare pentru limitarea difuziunii infectiei, respectiv organizeazã,

dupã caz, triaje epidemiologice si investigatii paraclinice necesare;

15. întocmeste si definitiveazã ancheta epidemiologicã a focarului, difuzeazã informatiile

necesare privind focarul, în conformitate cu legislatia, întreprinde mãsuri si activitãti

pentru evitarea riscurilor identificate în focar;

Page 60: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

59

16. organizeazã si realizeazã programe instructiv-educative colaborând cu personalul

calificat din sectii/compartimente;

17. coordoneazã elaborarea si actualizarea anualã, împreunã cu conducerile sectiilor, a

Ghidului de prevenire a infectiilor nosocomiale;

18. implementeazã si evalueazã activitatea de prevenire si control al infectiilor

nosocomiale;

19. organizeazã depistarea, raportarea, evidenta, izolarea, tratarea si aplicarea mãsurilor

de control în caz de boalã transmisibilã apãrutã în spital la distant de momentul internarii;

X.2 PROGRAM DE DEZINFECTIE, DEZINSECTIE SI DERATIZARE IN CADRUL

SPITALULUI

Art.158 Dezinfectie curenta.

a) Se efectueaza in saloane, Sali de operatie, Sali de pansamente, grupuri sanitare

vestiare, lifturi.

b) Se efectueaza zilnic de catre infirmiera sub supravegherea asistentilor de salon,

asistentei sefe si SSCIN.

Art.159 Dezinfectie ciclica.

a) Se efectueaza lunar in saloane si saptamanal in Sali de operatie, Sali de pansamente,

grupuri sanitare, vestiare, lifturi.

b) Se efectueaza de catre infirmiera, agent dezinfector sub supravegherea asistentei sefe

si SSCIN.

Art.160 Dezinfectia terminala.

a. Se efectueaza in spatiul in care apare o situatie de risc epidemiologic de catre

agentul dezinfector sub supravegherea SSCIN.

Art.161 Dezinsectia.

a) Se efectueaza in saloane, oficiul alimentar si sala de mese, spatii anexe, vestiare.

b) Se efectueaza trimestrial si la necesitate de catre agentul dezinfector sub

supravegherea SSCIN.

Art.162 Deratizarea. Se efectueaza in spatii anexe, grupuri sanitare, vestiare,

semestrial si la necesitate de catre agentul dezinfector sub supravegherea SSCIN.

SECTIUNEA a XI a FARMACII CU CIRCUIT INCHIS

Art.163 In cadrul Spitalului Judetean de Urgenta functioneaza 3 farmacii cu circuit

inchis.

Art.164 Farmacia are în principal urmãtoarele atributii:

1. receptia produselor farmaceutice si a materialelor sanitare pe baza documentelor de

primire;

2. aprovizionarea, depozitarea si pãstrarea medicamentelor în conditii corespunzãtoare;

3. verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor si substantelor farmaceutice;

4. asigurarea de medicamente necesare activitãtii de asistentã medicalã a spitalului;

5. asigurarea aprovizionãrii cu medicamente citostatice;

Page 61: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

60

6. pãstrarea, prepararea si eliberarea medicamentelor de orice naturã si formã, potrivit

Farmacopeii Române în vigoare, a specialitãtilor farmaceutice autorizate si a altor

produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sãnãtãtii;

7. depozitarea produselor conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau

norme interne) tinându-se seama de natura si proprietãtile lor fizico-chimice;

8. organizarea si efectuarea controlului calitãtii medicamentului si luarea de mãsuri ori

de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul

superior;

9. asigurarea controlului preventiv, verificarea organolepticã si fizicã, verificarea

operatiilor finale, analiza calitativã a medicamentului la masa de analize;

10. prepararea si eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul

Sãnãtãtii;

11. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii publice de

medicamente si unele materiale sanitare;

12. operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor;

13. participarea pe baza consumurilor si a stocurilor din farmacie la efectuarea

comenzilor lunare de medicamente simptomatice si citostatice.

SECTIUNEA a XII a COMPARTIMENTE MEDICALE

XII.1 COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

Art.165 Asistenta sociala are in principal urmatoarele atributii:

1. Intocmeste proiecte de interventie pentru fiecare caz social;

2. Reprezinta serviciul de asistenta sociala in relatiile cu autoritatile locale,alte institutii

si organizatii neguvernamentale;

3. Intreprinde actiuni pentru reducerea numarului de abandonuri in randul varstinicilor;

4. Intreprinde actiuni pentru reducerea abuzurilor asupra femeilor, varstnicilor, etc;

5. Depisteaza cazurile sociale si ia masuri pentru institutionalizarea acestora in centre

specializate;

6. Ajuta familiile in obtinerea drepturilor ce le revin,obtinerea actelor de identitate;

7. Initiaza si participa activ la programele privind protectia sociala a batranilor;

8. Intocmeste documentatia necesara,anchete sociale,etc.,pentru internarea varstnicilor,a

femeilor cu probleme sociale deosebite,etc,in institutii de ocrotire,camine spital,institutii

pentru varstnici;

9. Sprijina indivizii sau familiile cu probleme sociale deosebite,pentru obtinerea unor

ajutoare banesti,materiale,sociale,pensii,etc;

10. Efectueaza investigatiile necesare in cazuri de abandon,pentru identificarea

apartinatorilor persoanelor abandonate si pregateste reintegrarea acestora in propria

familie sai institutii de ocrotire;

11. Participa la luarea deciziilor privind incadrarea pe grupe de probleme a persoanelor

care necesita protectie sociala si la stabilirea modului de solutionare a problemelor

identificate;

12. Informeaza pe cei in cauza sau apartinatorii acestora,asupra drepturilor de care

beneficiaza,conform legislatiei in vigoare, precum si asupra unitatilor de ocrotire sociala

existente;

13. Organizeaza si participa la evaluarea rezultatelor programelor de protectie sociala si

comunica autoritatilor si institutiilor implicate,rezultatele obtinute;

14. Stabileste programul de activitate si defineste prioritatile;

Page 62: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

61

XII.2 COMPARTIMENTUL DE ENDOSCOPIE BRONSICA

Art.166 Asigura efectuarea investigatiilor medicale si paraclinice ( EKG, Rg, EFR)

endoscopia bronsica, conform solicitarii medicilor de specialitate. Si ulterior daca este

necesar se recolteaza aspirat bronsic pentru CT, BK, flora si se efectueaza biopsie.

SECTIUNEA a XIII a DISPENSARUL TBC/DISPENSARUL TBC NEGRESTI

Art.167 Atributii:

1. Organizeaza, coordoneaza si urmareste actiunile permanente de depistare precoce a

tuberculozei

2. Initializeaza, coordoneaza si urmareste respectarea masurilor de profilaxie primara si

secundara in teritoriu;

3. Intocmeste si pastreaza evidenta starii de sanatate a bolnavilor de tuberculoza din

teritoriu, urmarind prezentarea acestora la sectiile de pneumologie pentru itierea si

efectuarea tratamentului de specialitate;

4. Asigura tratamentul medical specific de continuare in ambulatoriu, precum si

tratamentul de sustinere simptomatic al afectiunilor asociate;

5. Colaboreaza la intocmirea planurilor de recuperare si urmareste reinsertia

socioprofesionala a bolnavilor.

6. Recomanda pensionarea temporara sau definitiva a bolnavilor nerecuperabili, cu

mentiunea inscrierii in registrul teritorial de tuberculoza;

7. Preia si asigura asistenta medicala a bolnavilor prin tratamente specifice,

simptomatice, in ambulatoriu sau la domiciliul acestora;

8. Efectueaza supravegherea periodica activa si sistematica post - tratament, pana la

scoaterea din evidenta a tuturor bolnavilor aflati in evidenta si existenti in teritoriu,

indiferent de unitatea sanitara unde acestia au fost tratati.

9. Transferul bolnavilor prin migratia in alt teritoriu se face cu mentionarea registrului

teritorial in care migreaza. Datele bolnavului si fisa statistica vor fi trimise noului

registru;

10. Asigura, controleaza si indruma actiunea de declarare obligatorie a bolnavilor de

tuberculoza de catre unitatile sanitare nominalizate din teritoriu;

11. Tine la zi si urmareste dinamica morbiditatii si mortalitatii prin tuberculoza din

teritoriu, conform sistemului informational sanitar in prevenirea si combaterea

tuberculozei;

12. Face schimb de informatii privind bolnavii de tuberculoza din teritoriu cu spitalele, cu

unitatile sanitare din judet, cu medicii de familie care acorda asistenta medicala

bolnavului, cu dispensarele tbc din alte judete din alte judete pentru bolnavii de

Page 63: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

62

tuberculoza extrateritoriali, cu unitatile medicale din cadrul ministerelor cu retea sanitara

proprie, precum si cu cele din sectorul privat;

13. Participa de drept la lucrarile comisiei de diagnostic si indicatie terapeutica din

unitatea sanitara nominalizata din a carei structura face parte dispensarul tbc in care

functioneaza. In celelalte unitati sanitare nominalizate, aflate in teritoriul sau de

activitate, participa la lucrarile comisiilor de diagnostic si indicatie terapeutica, la

solicitarea acestora sau din proprie initiativa;

14. Asigura investigarea completa a bolnavilor depistati in cadrul cabinetului sau trimisi

de alte unitati sanitare pentru precizare de diagnostic, supunandu - i spre examinare

medicala comisiei de diagnostic si indicatie terapeutica din unitatea sanitara

nominalizata;

15. Prezinta comisiei de diagnostic si indicatie terapeutica, spre examinare medicala,

cazurile din evidenta proprie la care au survenit modificari importante in starea lor de

sanatate - recidiva, noi localizari, pentru a se stabili prin consult conduita terapeutica;

16. Colaboreaza cu inspectia sanitara din cadrul directiei sanitare judetene la identificarea

cauzelor si factorilor de mediu care reprezinta riscuri de imbolnavire prin de tuberculoza,

participand la anchete epidemiologice in unitati sau zone, in careexista mai mult de 3

cazuri;

17. Initiaza si participa la actiuni de educatie sanitara, adresate populatiei sau unor grupe

expuse la risc de imbolnavire, in scopul mobilizarii acestora la actiuni organizate pentru

depistarea in masa a tuberculozei sau pentru prezentarea la medic in timp util.

SECTIUNEA a XIV a AMBULATORUL INTEGRAT

XIV.1- ORGANIZAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT

Art.168 Ambulatoriul integrat este condus de directorul medical al spitalului.

Art.169 Ambulatoriul Integrat este organizat conform OMS nr. 39/2008 si asigură

asistentă medicală ambulatorie,avand in structură atat cabinete medicale de specialitate care

au corespondent in specialitătile sectiilor cu paturi precum si cabinete medicale de alte

specialităti, in vederea asigurării unei asistente medicale complexe.

Art.170 Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului,

activitatea medicilor se

desfasoara in sistem integrat si utilizeaza in comun platoul tehnic cu respectarea legislatiei in

vigoare de

prevenire a infectiilor nosocomiale, in vederea cresterii accesibilitatii pacientilor la servicii

medicale

diverse si complete.

Art.171 Medicii de specialitate incadrati in spital vor desfasura activitate in sistem

integrat, spital –ambulatoriu integrat in cadrul programului normal de lucru asigurand

asistenta medicala spitaliceasca continua dupa un program stabilit de comun acord cu sefii de

sectii ce va fi comunicat Casei de Asigurari de Sanatate Vaslui cu care spitalul are contract.

Page 64: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

63

Art.172 In vederea cresterii accesibilitatii populatiei la serviciile medicale

ambulatorii de specialitate activitatea ambulatoriului integrat al spitalului se va desfasura de

regula in doua ture de catre toti medicii prin rotatie.

Art.173 Programarea nominala a medicilor din sectiile din specialitate in functie de

organizarea activitatii este propusa de seful sectiei avizata de Directorul Medical si aprobata

de Managerul unitatii.

Art.174 Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat de catre Directorul Medical

care raspunde pentru

activitatea medicala desfasurata in cadrul acestuia.

Art.175 Asistenta medicala ambulatorie se asigura de catre medicii de specialitate

acreditati, impreuna cu

toti cei care fac parte din categoria altui personal sanitar acreditat. Medicii de specialitate din

ambulatoriul acorda urmatoarele tipuri de servicii medicale: examen

clinic;diagnostic;investigatii paraclinice;tratamente.

XIV.2 –ATRIBUTIILE CABINETELOR MEDICALE DIN AMBULATORIUL

INTEGRAT

Art.176 Cabinetele medicale din ambulatoriul integrat al spitalului au ca atributii

principale:

1. stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere

către o unitate spitalicească de la medicul de familie sau de la un medic specialist din

ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, şi care nu au

necesitat internare în regim continuu sau de spitalizare de zi;

2. monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la

controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la

medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie

contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecţiunile pentru care au fost

internaţi;

3. stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere

de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, pentru

specialităţile unice în localitatea respectivă, şi care nu necesită internare în regim

continuu sau de spitalizare de zi. sa respecte criteriile medicale de calitate privind

serviciile medicale prestate si intreaga activitate desfasurata in cabinetele medicale;

4. cabinetele de specialitate vor defini menevrele care implica solutii de continuitate a

materialelor utilizate si a conditiilor de sterilizare;

5. obligativitatea pastrarii confidentialitatii fata de terti asupra datelor de identificare si

serviciile medicale acordate asiguratilor;

6. obligativitatea acordarii serviciilor medicale in mod nediscriminatoriu asiguratilor;

7. obligativitatea respectarii dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii

medicale in situatiile de trimitere pentru consulturi interdisciplinare;

8. neutralizarea materialului si a instrumentelor a caror conditii de sterilizare nu este

sigura;

9. obligativitatea completarii prescriptiilor medicale conexe actului medical atunci cand

este cazul pentru afectiuni acute, subacute, cronice (initiale);

10. obligativitatea actualizarii listei asiguratilor cronici vizata de coordonatorul judetean

pentru afectiunile cronice conform regulamentului in vigoare;

Page 65: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

64

11. existenta unui plan de pregatire continua a personalului medical;

12. sa respecte confidentialitatea prestatiei medicale;

13. sa respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale in vigoare;

14. sa isi stabileasca programul de activitate conform legii, sa il afiseze intr-un loc vizibil

la cabinetul medical si sa il respecte. Programul stabilit nu se va suprapune cu nici o alta

activitate medicala efectuata de titular, sub incidenta sanctiunilor administrative;

15. sa inscrie in registrul de consultatii, pe langa data efectuarii consultatiei, examinarii,

serviciului prestat si ora exacta a prezentarii pacientului la cabinet si ora de inceput a

consultatiei;

16. sa acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, fara nici o

discriminare, folosind formele cele mai eficiente si economice de tratament;

17. sa raporteze corect si complet activitatea depusa, conform cu cerintele contractuale in

vigoare;

18. sa nu promoveze si sa nu practice concurenta neloiala prin indrumarea pacientilor sau

trimiterea de documente generatoare de finantare in alte cabinete similare din afara

structurii spitalului;

SECTIUNEA XV CABINETETE SPECIFICE

XV. 1 CABINETUL DE ONCOLOGIE JUDETEAN

Art.177 In ceea ce priveste registrul teritorial judetean de cancer cu suport

populational (declararea si evidenta bolnavilor de cancer), are urmatoarele sarcini:

1. Verifica corectitudinea completarii fiselor statistice ONC.1 primite de la unitatile

sanitare nominalizate si le codifica, predandu - le lunar, pana la data de 10 a lunii

urmatoare, serviciului de statistica si informatica din cadrul directiilor de sanatate publica

judetene;

2. Inscrie in registrul de evidenta speciala a bolnavului (tip MSF) toti bolnavii de cancer

declarati de unitatile sanitare nominalizate, in ordine cronologica, numarul curent din

registru fiind atribuit fiselor de declarare si de evidenta ale bolnavului;

3. Completeaza fisa de evidenta a bolnavului de cancer ONC.2 (tip MSF), denumita in

continuare fisa de evidenta ONC.2, pentru toti bolnavii de cancer declarati de unitatile

sanitare nominalizate, pe baza datelor necesare extrase din fisa statistica ONC.1.

4. Inregistreaza in fisa evolutia starii de sanatate si tratamentele aplicate bolnavului

pentru urmarirea atat a activitatii proprii, cat si a comunicarilor primite de la unitatile

sanitare care efectueaza controlul medical periodic sau reinterneaza si trateaza bolnavul.

5. Fisa de evidenta ONC.2 se pastreaza in fisierul propriu, pe localitati si cabinete

medicale de familie rurale/urbane de domiciliu, pe ani si in ordine cronologica;

6. Completeaza si codifica suporturile de informatii potrivit precizarilor metodologice;

7. Consulta periodic (trimestrial) registrele institutionale si registrele de internari si iesiri

din spital ale unitatilor sanitare nominalizate, precum si registrele de activitate ale

cabinetelor de radiologie si ale laboratoarelor de anatomie patologica pentru depistarea

cazurilor de cancer nedeclarate de unitatile sanitare in drept;

Page 66: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

65

8. Confrunta evidenta proprie a bolnavilor de cancer cu cea a cabinetelor medicale de

familie rurale/urbane de domiciliu al bolnavilor, in cadrul activitatii de indrumare si

control in teren, precum si cu prilejul sedintelor de analiza a planului de prevenire si

combatere a cancerului;

9. Transmite trimestrial cabinetelor medicilor de familie rurale/urbane in a caror raza isi

au domiciliul bolnavii o adresa - tabel privind bolnavii de cancer (tip (MSF) cu bolnavii

de cancer nou - luati in evidenta, precum si cu modificarile survenite in situatia

bolnavilor cunoscuti, pentru a se putea completa corespunzator si tine la zi registrele de

evidenta speciala a bolnavilor;

10. Verifica lunar in cadrul comisiei de verificare a buletinelor statistice de deces, la

nivelul directiei judetene de statistica, buletinele deceselor survenite pe teritoriul

judetului, semnand si parafand pe verso buletinele in care diagnosticul de cancer este

cauza principala sau asociata de deces;

11. Confrunta diagnosticul din buletinele in care cancerul apare printre cauzele de deces

cu registrul de evidenta speciala a bolnavilor, consemnand scoaterea din evidenta a

bolnavilor decedati;

12. Opereaza in fisa de evidenta ONC.2 scoaterea din evidenta a cazurilor de deces, pe

care le declara pe fisa statistica ONC.1;

13. Declara pe fisa statistica ONC.1, urmatoarele modificari survenite in situatia

bolnavilor de cancer din evidenta:

a. Bolnavul prezinta o a doua localizare primitiva;

b. Bolnavul si - a schimbat domiciliul stabil in alt judet (ori bolnavul cu domiciliul

flotant s - a intors in judetul de domiciliu stabil).

14. De asemenea, declara pe fisa statistica ONC.1, cazurile de deces prin cancer care nu

se aflau in evidenta sa ori cand diagnosticul s - a pus la deces;

15. Transmite oficial, in termen de 30 de zile de la aflare, fisa statistica ONC.1 si fisa de

evidenta ONC.2 ale bolnavului de cancer care isi schimba domiciliul stabil in alt judet;

16. Cabinetul de oncologie judetean in cauza inregistreaza in propria evidenta bolnavul

de cancer care isi stabileste domiciliul pe teritoriul judetului;

17. Declara lunar cazurile din afara judetului cabinetului de oncologie judetean (registrul

teritorial) din judetul de domiciliu al bolnavului.

Art.178 Cabinetul de oncologie judetean, la primirea listei cu bolnavii existenti in

registrul teritorial de cancer, investigheaza concordanta dintre registrul de evidenta speciala a

bolnavului de la nivelul cabinetului si lista primita de la registrul teritorial; fisele statistice

ONC.1 intocmite in urma verificarii sunt expediate la nivelul serviciul ui de statistica si

informatica din cadrul directiei de sanatate publica judetene, avand termen de predare 60 de

zile de la primirea listei.

Page 67: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

66

Art.179 Cabinetul de oncologie judetean/de sector procedeaza dupa cum urmeaza cu

documentele medicale ale bolanvilor de cancer care au domiciliul stabil pe teritoriul altui

judet:

1. Transmite oficial, imediat de la primire, fisa statistica ONC.1 (codificata) cabinetului

de oncologie judetean/de sector in raza caruia isi are domiciliul bolnavul de cancer care a

stationat pe teritoriul sau numai timpul necesar precizarii diagnosticului si al efectuarii

tratamentului prescris intr - o unitate sanitara nominalizata (bolnavul intorcandu - se in

judetul de domiciliu);

2. Codifica si preda fisele statistice ONC.1, ale bolnavilor de cancer cu domiciliul

flotant (cu sedere prelungita) pe teritoriul sau, inregistrandu - i in evidentele active si

urmarindu - i pe intreaga perioada de sedere.

Art.180 Cabinetul de oncologie judetean are, in principal, urmatoarele atributii si

sarcini in activitatea de prevenire si combatere a cancerului

1. Organizeaza, coordoneaza si urmareste actiunile permanente de depistare precoce a

cancerului;

2. Initializeaza, coordoneaza si urmareste respectarea masurilor de profilaxie primara si

secundara in teritoriu;

3. Intocmeste si pastreaza evidenta starii de sanatate a bolnavilor de cancer din teritoriu,

urmarind prezentarea acestora la unitatile sanitare nominalizate pentru efectuarea

tratamentului de specialitate;

4. Asigura tratamentul medical specific (radio, chimio sau imuno - terapie) ambulatoriu,

precum si tratamentul de sustinere simptomatic al afectiunilor asociate;

5. Colaboreaza la intocmirea planurilor de recuperare si urmareste reinsertia

socioprofesionala a bolnavilor.

6. Recomanda pensionarea temporara sau definitiva a bolnavilor nerecuperabili, cu

mentiunea inscrierii in registrul teritorial de cancer;

7. Preia si asigura asistenta medicala a bolnavilor incurabili prin tratamente paliative,

simptomatice, in ambulatoriu sau la domiciliul acestora;

8. Efectueaza supravegherea periodica activa si sistematica posterapeutica, pana la

scoaterea din evidenta cu ocazia decesului sau a emigrarii din teritoriul supravegheat, a

tuturor bolnavilor aflati in evidenta si existenti in teritoriu, indiferent de unitatea sanitara

unde acestia au fost tratati.

9. Transferul bolnavilor prin migratia in alt teritoriu se face cu mentionarea registrului

teritorial (cabinetul de oncologie judetean) in care migreaza. Datele bolnavului si fisa

statistica onc. 1 vor fi trimise noului registru;

10. Asigura, controleaza si indruma actiunea de declarare obligatorie a bolnavilor de

cancer de catre unitatile sanitare nominalizate din teritoriu;

Page 68: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

67

11. Tine la zi si urmareste dinamica morbiditatii si mortalitatii prin cancer din teritoriu,

conform sistemului informational sanitar in prevenirea sicombaterea cancerului;

12. Face schimb de informatii privind bolnavii de cancer din teritoriu cu spitalele, cu

unitatile sanitare din judet, cu medicii de familie care acorda asistenta medicala

bolnavului, cu cabinetele de oncologie din alte judete pentru bolnavii de cancer

extrateritoriali, cu unitatile medicale din cadrul ministerelor cu retea sanitara proprie,

precum si cu cele din sectorul privat;

13. Participa de drept la lucrarile comisiei de diagnostic si indicatie terapeutica din

unitatea sanitara nominalizata din a carei structura face parte cabinetul de oncologie in

care functioneaza. In celelalte unitati sanitare nominalizate, aflate in teritoriul sau de

activitate, participa la lucrarile comisiilor de diagnostic si indicatie terapeutica, la

solicitarea acestora sau din proprie initiativa;

14. Asigura investigarea completa a bolnavilor depistati in cadrul cabinetului sau trimisi

de alte unitati sanitare pentru precizare de diagnostic, supunandu - i spre examinare

medicala comisiei de diagnostic si indicatie terapeutica din unitatea sanitara

nominalizata;

15. Prezinta comisiei de diagnostic si indicatie terapeutica, spre examinare medicala,

cazurile din evidenta proprie la care au survenit modificari importante in starea lor de

sanatate - recidiva, noi localizari, metastaze, pentru a se stabili prin consult conduita

terapeutica;

16. Colaboreaza cu inspectia sanitara din cadrul directiei sanitare judetene la identificarea

cauzelor si factorilor de mediu care reprezinta riscuri de imbolnavire prin cancer,

participand la anchete epidemiologice in unitati sau zone, care sa conduca la impunerea

unor masuri de remediere;

17. Initiaza si participa la actiuni de educatie sanitara, adresate populatiei sau unor grupe

expuse la risc de imbolnavire, in scopul mobilizarii acestora la actiuni organizate pentru

depistarea in masa a cancerului sau pentru prezentarea la medic in timp util.

XV.2 CABINET DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

Art.181 Atributii:

1. Asigura asistenta medicala de specialitate a bolnavilor din ambulatoriu si indrumarea

bolnavilor catre ccompartimentul cu paturi in cazurile cand este necesara internarea;

2. Programarea judicioasa a bolnavilor la cabinet pentru evitarea aglomeratiei si

amanarilor in vederea efectuarii examenelor de specialitate si a investigatiilor de

laborator;

3. Organizarea depistarii active si prevenirea imbolnavirilor;

4. Dispensarizarea unor categorii de bolnavi si a unor persoane sanatoase expuse

riscului de imbolnavire;

5. Informarea permanenta a bolnavilor privind problemele medico - sanitare importante

din teritoriu precum si asupra drepturilor si indatoririlor pe care le au pentru cunoasterea

si pastrarea propriei sanatati;

6. Efectuarea activitatii de educatie sanitara a populatiei;

Page 69: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

68

7. Executarea masurilor specifice de prevenire si combatere a bolilor cronice si

degenerative;

8. Stabilirea incapacitatii temporare de munca;

9. Organizarea si asigurarea recuperarii capacitatii de munca pentru adulti si copii;

10. Studierea morbiditatii in teritoriu cu prioritate pentru afectiunile cu pondere

importanta, evidenta acestor boli.

XV.3 CABINET PLANIFICARE FAMILIALA

Art.182 Atributii:

1. Supravegherea pacientilor in functie de metoda contraceptiva utilizata;

acorda consultatii contraceptive in colaborare cu medicii specialisti de obstetrica -

ginecologie;

2. Activitati profilactice diagnostice si terapeutice ce se refera la boli cu transmitere

sexuala,cancer genito - mamar;

3. desfasoara actiuni de educatie sanitara pe probleme de sanatate a reproducerii si

planificare familiala in unitati de invatamant, mass - media, retele medicale primare si

altor grupuri de interese;

4. Creaza o perceptie semnificativa si corecta in randul populatiei asupra sanatatii

reproductive, ameliorarea acceptabilitatii contraceptiei, prevenirea sarcinii nedorite;

5. Stabilirea diagnosticului clinic si pe cat posibil, de laborator al sarcinii si indrumarea

pacientei (dupa optiunea individuala si tinand cont de indicatiile medicale si medico -

sociale) pentru dispensarizarea specifica prin consultatie prenatala sau pentru intreruperea

cursului sarcinii;

6. Stabilirea diagnosticului clinic si de laborator (in limitele competentelor si dotarii cu

echipament) a pacientelor cu patologie genitala si a cuplurilor cu probleme: sterilitate,

infertilitate, boli cu transmitere sexuala, cancer genito - mamar, patologie sexuala de

cuplu. Cazurile diagnosticate sau suspecte se indruma spre esaloanele superioare de

asistenta medicala;

7. Asigura o mare accesibilitate a populatiei la informatie, educatie, consiliere in

probleme de sanatate a reproducerii umane si planificare familiala - efectuate mai ales ca

sfat individual de cuplu si de grupuri mici.

XV.4 CABINET BOLI INFECTIOASE

Art.183 Atributii:

1. Sunt acordate consultatii de specialitate care confirma sau infirma boli infecto -

contagioase, atat pentru pacienti adulti cat si pentru copii in urma carora se recomanda

tratamente de specialitate, cu eliberarea de retete compensate si gratuite. Pacientii

examinati la care se decide internarea sunt preluati de catre medicul de garda;

2. Se efectueaza testare la antibiotice pentru pacientii cu recomandarea de tratament

antibiotic ambulator cu administrarea strict supravegheata a primei deoze.

3. Se efectueaza profilaxiile antitetanice si antirabice precum si dezinfectia si pansarea

plagilor;

4. Se efectueaza administrarea tratamentului cu interferon, pentru pacientii cu hepatite

cronice virale, monitorizati in cadrul sectiei.

Page 70: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

69

XV.5 CABINET MEDICINA SPORTIVA

Art.184 Atributii:

1. efectueazã controlul medical al celor ce participã organizat la competitiile de masã;

2. efectueazã selectia medicalã a celor ce doresc sã participe la sportul de performantã;

3. asigurã asistenta medicalã si de urgentã la antrenamente si competitii sportive;

4. efectueazã sondaje în efort specific la sportivi, în timpul antrenamentului, informând

antrenorul asupra stãrii functionale a sportivului;

5. urmãreste aplicarea de cãtre antrenor a indicatiilor si contraindicatiilor din avizele

medico-sportive;

6. examineazã cazurile de deficiente fizice si functionale si indicã mãsurile necesare de

culturã fizicã medicalã;

7. urmãreste pe teren si în cabinet sportivii asigurati, bolnavi, în tratament;

8. participã la diverse forme de pregãtire pentru însusirea unor tehnici moderne si

eficiente în îngrijirea sportivilor asigurati.

SECTIUNEA XVI - SERVICIUL DE INTERNARI SI RELATII CU PUBLICUL

Art.185 Este unic pe spital si are rolul de a asigura:

1. Efectuarea formelor de internare a pacientilor;

2. Relatia cu pacientii prezentati pentru internare;

Page 71: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

70

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA ECONOMICA, FINANCIARA SI

ADMINISTRATIVA

Art.186 Pentru indeplinirea atributiilor ce revin cu privire la

activitatea economica, financiara si administrativa, Spitalul Judetean de Urgenta are in

structura servicii si compartimente functionale.

SECTIUNEA I - SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, NORMARE,

SALARIZARE

Art.187 Este condus de un şef serviciu, subordonat managerului unităţii.

Art.188 Serviciul RUONS are, în principal, următoarele atribuţii

1. Intocmeste proiectul regulamentului de organizare si functionare, a Regulamentului

Intern si organigrama spitalului, in colaborare cu oficiul juridic si le prezinta spre

aprobare Comitetului Director;

2. Asigură încadrarea personalului de execuţie, de toate categoriile, potrivit statului de

funcţii şi cu respectarea nomenclatoarelor de funcţii şi salarizare, a condiţiilor de studii şi

stagiu;

3. Intocmeşte contractele individuale de muncă pentru personalul de execuţie nou-

încadrat;

4. Intocmeşte şi ţine la zi dosarele profesionale ale angajaţilor;

5. Intocmeşte dosarele cerute de legislaţia în vigoare, în vederea pensionării;

6. Intocmeşte formele privind modificările intervenite în contractele individuale de

muncă ale salariaţilor (promovare, schimbare funcţie, desfacerea contractului individual

de muncă);

7. Intocmeşte statul de funcţii, conform normelor de structură aprobate pentru toate

categoriile de personal;

8. Incadrează medicii rezidenţi pe bază de repartiţie;

9. Intocmeşte şi aduce la cunoştinţă fişa postului pentru personalul din subordine şi

verifică existenţa fişelor postului pentru fiecare angajat în parte;

10. Eliberează adeverinţele salariaţilor în funcţie de necesităţi;

11. Furnizează datele privind numărul de personal pe structură în vederea elaborării

bugetului de venituri şi cheltuieli;

12. Participă la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului furnizând

date de specialitate;

13. Intocmeşte dările de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind

personalul încadrat conform cerinţelor;

Page 72: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

71

14. Aplică prevederile legale privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;

15. Elaborează, conform reglementărilor legale în vigoare, documentaţia privind

suplimentările de posturi într-un număr suficient pentru a asigura normarea necesară

desfăşurării unui act medical de calitate;

16. Stabileşte necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului

anual de achiziţii al spitalului;

17. Urmăreşte efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa

serviciului.

18. Efectuează controlul prestării muncii, atât în cadrul programului de lucru, cât şi în

afara acestui timp (gărzi, muncă suplimentară etc.);

19. Asigură acordarea drepturilor de salarizare: salariu de bază, spor pentru condiţii

periculoase sau vătămătoare, gărzi, indemnizaţii, premii anuale etc.

20. Urmăreşte şi îndrumă împreună cu compartimentul juridic din unitate aplicarea

legislaţiei în vigoare privind încadrarea, salarizarea, promovarea şi acordarea tuturor

celorlalte drepturi salariale;

21. Intocmeşte declaraţia privind contribuţiile la Bugetul asigurărilor sociale de stat;

22. Completează certificatele de concediu medical potrivit prevederilor legale;

23. Totalizează numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de

muncă avut în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical

pentru angajaţii unităţii;

24. Intocmeşte situaţiile statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind fondul

de salarii;

25. Intocmeşte fişele de evidenţă ale salariaţilor;

26. Verifică prin sondaj corectitudinea întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat;

27. Recrutează, selectează şi evaluează personalul;

28. Stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru

personalul din subordine;

29. Organizează concursurile de promovare;

30. Eaborează pe baza datelor furnizate de secţii, servicii, birouri, plan de învăţământ

anual şi de perspectivă (reciclări, perfecţionări);

31. Stabileşte criteriile şi metodele de evaluare a performanţelor profesionale;

32. Efectuarea lucrarilor cu privire la structura unitatii;

33. Intocmirea lucrarilor de normare a personalului;

Page 73: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

72

34. Urmareste respectarea programului de lucru a salariatilor unitatii, semnarea condicilor

de prezenta pe fiecare loc de munca.

SECTIUNEA a II a - BIROUL FINANCIAR

Art.189 Asigura :

1. Intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a darilor de seama

contabile;

2. Exercitarea controlului financiar preventiv in conformitate cu dispozitiile legale;

3. Participarea la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cat

mai eficienta a datelor contabilitatii;

4. Intocmirea proiectelor privind bugetul de venituri si cheltuieli; in baza planului de

achizitii si a surselor de finantare contractate;

5. Efectuarea corecta si in conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de incasari

si plati in numerar;

6. Se ocupa de solicitarea crediteore necesare, corespunzator comenzilor si contractelor

emise, in limita bugetelor aprobate;

7. Verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului

si legalitatii operatiunii;

8. Intocmirea dispozitiilor de plata pentru plati in numerar;

9. Luarea masurilor necesare pentru asigurarea integritatii atrimoniului si pentru

recuperarea pagubelor produse;

10. Efectuarea platilor catre furnizorii de produse si prestatorii de servicii si executantii

de lucrari in limita creditelor aprobate;

11. Efectuarea executiei bugetare si intocmirea situatiilor financiare lunare, trimestriale si

anuale;

12. Urmarirea incadrarii in bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii;

13. Efectuarea ordinelor de plata catre bugete si urmarirea achitarii acestora in termenele

legale.

14. Intocmirea tuturor situatiilor financiare solicitate de organul ierarhic superior si a

Comitetului Director;

15. Arhivarea documentelor si predarea lor la arhiva unitatii, anual

Page 74: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SECTIUNEA a III a - BIROUL CONTABILITATE

Art.190 Atributii principale:

1. Organizarea contabilitatii conform prevederilor legale si asigurarea efectuarii corecte

si la timp a inregistrarilor;

2. Organizarea analizei periodice a utilizarii bunurilor materiale si luarea masurilor

necesare impreuna cu celelalte birouri si servicii din unitate, in ceea ce priveste stocurile

disponibile, supranormative, fara miscare sau cu miscare lenta sau pentru prevenirea

oricaror alte imobilizari de fonduri;

3. Asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozitiile legale a darilor de seama

contabile;

4. Participa la sistemul sistemul informational al unitatii, urmareste folosirea cat mai

eficienta a datelor contabilitatii;

5. Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza

inregistrarilor in contabilitate;

6. Organizarea evidentei tehnico - operative si gestionare, asigurarea tinerii lor corecta si

la zi;

7. Organizarea si participarea la inventarierea anuala si periodica a mijloacelor materiale

si regularizarea diferentelor constatate;

8. Executarea controlului operativ curent, in conformitate cu dispozitiile in vigoare;

9. Analiza si pregatirea din punct de vedere financiar a evaluarii eficientei utilizarii

mijloacelor materiale so banesti puse la dispozitia unitatii, luarea masurilor necesare

pentru evitarea cheltuielilor neconomicoase si inoportune;

10. Particpa la licitatiile organizate in vederea achizitionarii de produse si servicii, si

stabilesc oferta castigatoare;

11. Intocmirea documentatiilor prevazute de legislatia achizitiilor publice;

12. Verifica si pastreaza documentatia necesara intocmirii contractelor, incheie

contractele si urmareste circuitul acestora;

13. Urmareste derularea contractelor, a comenzilor lansate la baza acestora;

14. Intocmeste situatii privind contractele incheiate pentru asp, ms si mfp;

15. Verifica documentele contabile, intocmeste notele contabile si inregistreaza datele in

vederea intocmirii balantei de verificare sintetice si analitice, pe conturi de gestiuni si pe

cheltuieli;

16. Intocmeste notele contabile si tine evidenta medicamentelor din programele de

sanatate si transmite datele catre cjas cronologic si sistematic;

Page 75: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

74

17. Organizeaza intocmirea documentatiilor necesare pentru casarea obiectelor de

inventar, mijloace fixe si alte materiale, si se ocupa efectiv de realizarea acestei actiuni;

18.Participa la intocmirea diferitelor situatii solicitate de forurile ierarhice superioare.

SECTIUNEA a IV a - SERVICIUL DE EVALUARE, STATISTICA MEDICALA SI

INFORMATICA

Art.191 Este direct subordonat managerului unitatii.

Art.192 Atributii principale:

1. raportare date in SIUI – in paralel cu DRG

2. sprijină procesul de generare sub formă electronică a setului minim de date la nivel de

pacient şi de transmitere a acestuia către instituţiile abilitate, conform reglementărilor în

vigoare;

3. organizează codificarea şi documentarea foii de observaţie clinică generală în

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

4. organizează colectarea setului minim de date la nivel de pacient de la toţi pacienţii

externaţi, plecând de la informaţiile existente în foaia de observaţie clinică generală

introduse în sistemul informaţional al spitalului, prin utilizarea aplicaţiei de colectare a

datelor "Clasificarea pacienţilor în funcţie de diagnostic naţional" sau a altor aplicaţii

dezvoltate în acest scop;

5. transmite lunar datele colectate la nivel de pacient, exclusiv în formatul impus de

aplicaţia "Clasificarea pacienţilor în funcţie de diagnostic naţional", însoţite de un fişier

centralizator privind numărul total al cazurilor transmise pentru fiecare secţie, la Şcoala

Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar

Bucureşti şi la Direcţia Sănătate Publică a JudeţuluiVaslui;

6. asigură corectitudinea datelor colectate şi transmise;

7. păstrează confidenţialitatea datelor colectate şi transmise în conformitate cu legile în

vigoare;

8. asigură înregistrarea statistică în formularul "Fişa pentru spitalizare de zi" în

conformitate cu prevederile legale în vigoare;

9. are obligativitatea răspunderii la chestionarele statistice incluse în sistemul electronic;

10. gestionează colectarea datelor statistice din secţii şi ambulatoriul spitalului;

11. întocmeşte centralizatoarele şi dările de seamă statistice, conform reglementărilor în

vigoare;

12. colectează datele, le prelucrează, întocmeşte rapoarte statistice şi le înaintează la

termen;

13. colectează indicatorii de eficienţă şi de calitate la termenele cerute;

14. gestionează şi arhivează toate datele statistice medicale colectate pe spital;

15. urmăreşte în dinamică corelarea diferiţilor indicatori de activitate, comparativ cu alte

unităţi sau pe ţară, şi informează conducerea unităţii în caz de abateri.

16. colectează şi centralizează raportările serviciilor medicale din ambulatoriul de

specialitate şi spital şi le transmit Casei de Asigurări de Sănătate a Judeţului Vaslui spre

decontare;

17. elaborează anexele la Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în

asistenţă medicală de specialitate de recuperare-reabilitare a sănătăţii şi dosarul de

contractare;

Page 76: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

75

18. elaborează dosarul de contractare pentru Contractul de furnizare de servicii medicale

în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice;

19. elaborează dosarul de contractare pentru Contractul de furnizare de servicii de

medicină dentară (în funcţie de prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării

asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate);

20. urmăreşte derularea contractelor de servicii medicale spitaliceşti şi ambulatorii şi

realizarea indicatorilor cuprinşi în contracte;

21. colectează, centralizează şi trimite spre decontare Casei de Asigurări de Sănătate a

Judeţului Vaslui raportările specifice conform prevederilor legale;

SECTIUNEA a V a - BIROUL ACHIZITII PUBLICE CONTRACTARI

Art.193 Este condus de un şef de birou şi este direct subordonat managerului unitatii.

Are următoarele atribuţii principale:

1. cunoaşte şi respectă legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice;

2. întocmeşte conform prevederilor legale documentaţia de atribuire aferentă fiecărei

proceduri de achiziţie;

3. propune listele cu membrii comisiilor de evaluare a ofertelor;

4. fundamentează şi elaborează planul anual şi trimestrial al achiziţiilor publice pe baza

consumurilor din anii precedenţi furnizate de Serviciul aprovizionare-transport, a

necesarului întocmit de secţiile/compartimentele/laboratoarele spitalului şi a preţurilor

maximale recomandate de Ministerul Sănătăţii, cu încadrare în bugetul de venituri şi

cheltuieli;

5. redactează şi transmite anunţurile/invitaţiile de participare în vederea publicării

acestora în Sistemul electronic de achiziţii publice;

6. asigură aprovizionarea cu produse şi servicii în cazul aplicării procedurii de achiziţii

directe şi ţine evidenţa acestora;

7. răspunde de asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, a

utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire şi

garantează tratamentul egal şi nediscriminarea agenţilor economici care participă la

licitaţiile derulate de spital;

8. reactualizează planul anual al achiziţiilor publice ori de câte ori este nevoie,

întocmeşte listele de investiţii şi le reactualizează ori de câte ori este necesar;

9. analizează referatele de necesitate şi oportunitate pentru achiziţionarea de produse şi

servicii emise de structurile spitalului şi stabileşte procedura de achiziţii;

10. înştiinţează Unitatea pentru Coordonare şi Verificarea Achiziţiilor Publice sau alte

instituţii abilitate pentru urmărirea achiziţiilor publice care au ca surse de finanţare

fonduri europene asupra procedurii care urmează a fi derulată;

11. iniţiază, desfăşoară şi finalizează procedurile de achiziţii publice;

12. elaborează raportul procedurii de atribuire;

13. transmite spre publicare în Sistemul electronic de achiziţii Publice anunţurile de

atribuire aferente fiecărei proceduri desfăşurate şi informează ofertanţii cu privire la

rezultatele procedurii de achiziţie;

14. întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică;

15. întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi îl transmite

Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

16. întocmeşte situaţia anuală a comenzilor directe către furnizori şi ţine evidenţa

bunurilor şi serviciilor achiziţionate prin cumpărare directă;

Page 77: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

76

17. elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de

activitate;

18. exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea spitalului

în cadrul legal, sau care decurg din actele normative în vigoare.

Page 78: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SECTIUNEA a VI a - SERVICIUL ADMINISTRATIV CU UN BIROU

ADMINISTRATIV, UN COMPARTIMENT APROVIZIONARE TRANSPORT SI UN

COMPARTIMENT TEHNIC

VI.1 ATRIBUTIILE SERVICIULUI ADMINISTRATIV

Art.194 Are in principal urmatoarele atributii:

Este condus de un şef de serviciu, fiind subordonat managerului unitatii şi are, în principal,

următoarele atribuţii:

1. organizează şi răspunde de arhiva spitalului;

2. întocmeşte propunerile pentru planul de investiţii şi reparaţii capitale pentru

imobilele, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe necesare activităţii de

administraţie a unităţii şi urmăreşte îndeplinirea acestor planuri raportând directorului de

investiţii şi logistică periodic sau ori de câte ori este nevoie despre desfăşurarea acestora;

3. participă la întocmirea proiectelor de reparaţii curente şi capitale;

4. întocmeşte planul de întreţinere şi reparaţii curente sau construcţii ale clădirilor, pe

care îl supune spre aprobare managerului unităţii şi Comitetului Director;

5. asigură şi răspunde de montarea şi funcţionarea instalaţiilor de semnalizare şi

avertizare pe căile de acces din incinta spitalului;

6. organizează, controlează şi se îngrijeşte de efectuarea curăţeniei în toate sectoarele

unităţii şi ia măsuri corespunzătoare;

7. analizează, face propuneri şi ia măsuri pentru utilizarea raţională a materialelor de

consum;

8. urmăreşte utilizarea raţională şi eficientă a materialelor de curăţenie şi asigură

realizarea dezinfecţiei conform normelor în vigoare;

9. asigură obţinerea în timp util a tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionări a

unităţii, prin ţinerea unei evidenţe stricte a termenelor de valabilitate a celor existente,

răspunzând direct de consecinţele absenţei lor;

10. asigură întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces, precum şi deszăpezirea

acestora.

11. participa la cu inventarierea patrimoniului, in conditiile si la termenele stabilite prin

actele normative;

12. răspunde de conservarea si manipularea corespunzătoare a bunurilor si tinerea

evidentelor la depozite si la locurile de folosintă

13. controleaza serviciul de paza al unitătii efectuat de firma cu care spitalul are contract;

ia măsuri pentru stabilirea si realizarea planului de perfectionare a pregătirii profesionale

a cadrelor in subordine pe care le coordonează;

14. organizeaza si asigura păstrarea evidentei corespondentei si activitatea de curierat;

15. urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră in competenta

serviciului;

Art.195 Conform Ordinului nr. 1226 /2012 pentru aprobarea normelor tehnice

privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a metodologiei de culegere a

datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale are

urmatoarele atributii:

1. asigură şi răspunde de aprovizionarea unităţii cu materialele necesare sistemului de

gestionare a deşeurilor medicale periculoase;

2. asigură şi răspunde de întreţinerea instalaţiilor de tratare prin decontaminare termică

din incinta unităţii sanitare, dacă este cazul;

Page 79: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

78

3. controlează respectarea de către unitatea sanitară a condiţiilor tehnice stipulate în

contractul încheiat cu operatorii economici care prestează activităţile de tratare, transport

şi eliminare finală a deşeurilor medicale periculoase, astfel încât să demonstreze

trasabilitatea deşeurilor în sensul prevenirii abandonării în locuri nepermise sau eliminării

necorespunzătoare a acestora.

Art.196 Incadrul serviciului administrativ este desemnat conform OMS 916/2006

privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale

în unităţile sanitare ,un coordonator al activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul.

Art.197 Coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul are

urmatoarele atributii:

1. elaborează şi supune spre aprobarea conducerii planul de gestionare a deşeurilor

rezultate din activităţi medicale, pe baza regulamentelor interne şi a codurilor de

procedură pentru colectarea, stocarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor

medicale periculoase; în acest scop el colaborează cu epidemiologi în elaborarea unui

plan corect şi eficient de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale;

2. coordonează şi răspunde de sistemul de gestionare a deşeurilor în unitatea sanitară; în

acest scop el elaborează Regulamentul Intern referitor la colectarea separată pe categorii,

stocarea temporară, transportarea şi eliminarea deşeurilor şi clasifică deşeurile generate în

conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările

ulterioare;

3. stabileşte codul de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale

periculoase;

4. evaluează cantităţile de deşeuri medicale periculoase şi nepericuloase produse în

unitatea sanitară; păstrează evidenţa cantităţilor pentru fiecare categorie de deşeuri şi

raportează datele în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările

ulterioare;

5. coordonează activitatea de culegere a datelor pentru determinarea cantităţilor produse

pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii

deşeurilor medicale;

6. supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor medicale

periculoase;

7. se asigură de cântărirea corectă a cantităţii de deşeuri medicale periculoase care se

predă operatorului economic autorizat, utilizând cântare verificate metrologic;

8. propune şi alege soluţia de eliminare finală într-un mod cât mai eficient a deşeurilor

medicale periculoase în cadrul fiecărei unităţi sanitare;

9. verifică dacă operatorul economic ce prestează servicii de transport al deşeurilor

medicale este autorizat, conform prevederilor legale, pentru efectuarea acestei activităţi şi

dacă autovehiculul care preia deşeurile corespunde cerinţelor legale;

10. verifică dacă destinatarul transportului de deşeuri este un operator economic autorizat

să desfăşoare activităţi de eliminare a deşeurilor;

11. colaborează cu persoana desemnată să coordoneze activitatea de gestionare a

deşeurilor rezultate din unităţile sanitare în scopul derulării unui sistem de gestionare

corect şi eficient a deşeurilor periculoase;

12. este responsabil de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina

deţinătorului/ producătorului de deşeuri, inclusiv a celor privitoare la încheierea de

contracte cu operatori economici autorizaţi pentru transportul, tratarea şi eliminarea

deşeurilor medicale.

Page 80: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

79

Art.198 Compartimentul tehnic din cadrul Serviciului Administrativ are în

principal, următoarele atribuţii:

1. urmăreşte asigurarea întocmirii documentaţiilor tehnice pentru investiţii, reparaţii

curente si capitale şi întocmirea acestora;

2. efectuează lucrări de reparaţii cu terţii;

3. impune şi urmăreşte graficul de lucrări cu terţii;

4. urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii conform graficului,

verificând cantitativ şi calitativ lucrările executate de constructor, semnează situaţiile de

lucrări şi le predă Biroului financiar;

5. controlează activitatea desfăşurată de grupul de diriginţi din subordine, verifică şi

aprobă planurile lor de muncă, controlează şi coordonează activitatea tehnică desfăşurată

de aceştia, analizează rezultatele şi ia măsuri pentru bunul mers al lucrărilor acordând o

atenţie deosebită respectării documentaţiei aprobate;

6. răspunde de convocarea comisiei de recepţie în conformitate cu normativele în

vigoare, pentru lucrările de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, construcţii-

instalaţii;

7. analizează şi face propuneri conducerii spitalului cu privire la măsurile ce trebuie

luate pentru buna exploatare a mijloacelor de bază existente, întocmind în colaborare cu

celelalte compartimente ale spitalului justificările tehnico-economice necesare;

8. este responsabil cu pastrarea cărţilor tehnice ale construcţiilor din dotare;

9. asigură toate condiţiile necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii

nominalizate, investiţii nenominalizate de construcţii-montaj, reparaţii capitale, reparaţii

curente, precum şi a altor lucrări de aceeaşi natură;

10. asigură întocmirea justificărilor tehnico-economice pentru lucrări de investiţii,

reparaţii capitale, reparaţii curente, precum şi obţinerea avizelor locale prealabile pentru

executarea acestor lucrări;

11. asigură şi urmăreşte avizarea internă a documentaţiei întocmite;

12. ia masuri pentru întocmirea documentaţiilor tehnice (expertizări, evaluări, studii de

fezabilitate, proiecte tehnice) pentru lucrări de investiţii şi reparaţii capitale prevăzute în

planul instituţiei;

13. întocmeşte caiete de sarcini pentru lucrările cu terţi (reparaţii curente, construcţii-

montaj);

14. urmăreşte şi răspunde de executarea în bune condiţii a lucrărilor de construcţii-montaj

prevăzute în plan;

15. verifică situaţiile de lucrări întocmite de executant şi semnează confruntând cantităţile

înscrise şi calitatea cu cele rezultate din măsurători pe teren şi prezintă compartimentului

financiar-contabil un exemplar din situaţia de plată acceptată pentru a se efectua

decontarea lor;

16. urmăreşte împreună cu compartimentul financiar- decontarea la timp şi integrală a

lucrărilor de construcţii-montaj executate, precum şi a utilajelor şi diverselor dotări

necesare acestor lucrări;

17. face propuneri conducerii spitalului pentru măsurile ce trebuie luate în vederea

realizării la timp a lucrărilor de construcţii-montaj;

18. asigură ţinerea la zi pentru lucrările noi a cărţii tehnice a construcţiei (proiectare,

execuţie, recepţie, exploatare, jurnalul evenimentelor);

19. urmăreşte ca materialele şi resursele financiare alocate pentru lucrările de construcţii-

montaj executate cu terţi să fie cât mai judicios folosite, în scopul reducerii preţului de

cost al lucrării şi al urmăririi eficientizării investiţiei;

Page 81: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

80

20. întocmeşte şi ţine la zi evidenţa suprafeţelor şi cubajelor pentru toate construcţiile

deţinute, asigurând pentru fiecare obiectiv un dosar tehnic cuprinzând planurile la scara

1:200 ale construcţiilor şi instalaţiilor existente, cu caracteristicile tehnice sanitare;

21. efectuează operaţiile de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor din cadrul

spitalului în conformitate cu metodologia stabilită;

22. asigură asistenţa tehnică la recepţionarea instalaţiilor şi utilajelor din unităţile

sanitare;

23. efectuează montarea instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor medicale din spitale, în

conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite atat cu personalul angajat cat si cu

terti;

24. repară şi verifică conform instrucţiunilor metrologice aparatele şi instrumentele de

măsură şi control din dotarea spitalelor, aplicând marca de stat;

25. îndrumă şi controlează activitatea tehnică a atelierelor de întreţinere (echipe de lucru)

în domeniul construcţii, instalaţii, utilaje;

26. avizează din punct de vedere tehnic propunerile privind casarea aparatelor,

instalaţiilor şi utilajelor din dotarea spitalelor, în conformitate cu legile în vigoare;

27. efectuează lucrări de reparaţii curente;

28. coordonează echipa de colectare a deşeurilor, verifică modul de colectare şi

depozitare temporară a deşeurilor periculoase;

29. conduce şi urmăreşte întreaga activitate de investigaţie privind colectarea şi evidenţa

deşeurilor, desfăşurată în spital;

30. ţine la zi evidenţa corespondenţelor cu problemele de mediu şi gospodărirea apelor;

31. face raportări periodice la inspectoratul pentru situaţii de urgenţă privind cantităţile de

deşeuri transportate pentru incinerare;

32. urmăreşte ca analizele de apă evacuată în reţeaua de canalizare a oraşului să se facă

trimestrial;

33. întocmeşte documentaţia privind obţinerea autorizaţiilor de mediu;

34. îndrumă şi urmăreşte ridicarea calificării permanente a personalului din subordine;

35. asigură introducerea în Planul anual de achiziţii a tuturor necesităţilor de service şi

autorizare pentru toată aparatura existentă în patrimoniul spitalului; stabileşte necesarul

de materiale de întreţinere, asigurând realizarea la timp a părţii corespunzătoare a

Planului anual de achiziţii;

36. stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi

propune măsuri corespunzătoare;

37. realizează analiza dotării unităţilor, a stării clădirilor şi elaborarea proiectului de plan

de investiţii şi de reparaţii capitale şi curente.

VI.2 ATRIBUTIILE STRUCTURILOR DIN SUBORDINEA SERVICIULUI

ADMINISTRATIV

Art.199 Blocul alimentar este în subordinea serviciului administrativ, este coordonat

de un bucătar şi are, în principal, următoarele atribuţii:

1. prepară alimentele centralizat pentru pacienţii şi însoţitorii internaţi, precum şi pentru

personalul care serveşte masa la spital, bucătăria dimensionându-se în funcţie de numărul

de porţii (prelucrare primară şi prelucrare finală);

2. respectă meniul zilnic diferenţiat pe afecţiuni, întocmit de asistentele dieteticiene;

3. livrează alimentele preparate în secţiile spitalului;

Page 82: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

81

4. respectă normele igienico-sanitare.

Art. 200 Intretinere inventar moale ( Croitoria) este în subordinea serviciului

administrativ are, în principal, următoarele atribuţii:

a) asigură repararea lenjeriei şi a confecţiilor care sunt deteriorate pentru secţiile

spitalului;

b) asigură depozitarea în bune condiţii a materialelor de croitorie - tifon, pânză, elastic,

şnur;

c) asigură distribuirea către secţiile spitalului şi către sălile de operaţie a confecţiilor,

conform programului stabilit;

d) asigură întreţinerea şi exploatarea în condiţii optime a maşinilor de cusut în condiţiile

prescrise de producător.

Art.201 Spălătoria este în subordinea serviciului administrativ are, în principal,

următoarele atribuţii:

a) preia în camera de primire lenjeria murdară din secţiile spitalului, care este transportată

în saci, pe baza bonului de spălătorie;

b) asigură ca lenjeria provenită din secţiile de copii să fie depozitată separat şi să fie

spălată în maşini de spălat separate;

c) verifică la preluarea lenjeriei dacă aceasta este inscripţionată de către secţii cu ştampila

secţiei, iar dacă aceasta nu este inscripţionată nu va fi preluată până la remedierea

deficienţei;

d) asigură ca lenjeria provenită din secţiile septice să fie spălată în maşini de spălat

separate;

e) la activitatea de spălare, personalul respectă instrucţiunile de lucru privind procesul de

spălare şi dezinfectare a lenjeriei;

f) asigură ca lenjeria să fie călcată şi împachetată având în vedere ca inscripţionarea sa să

fie vizibilă în partea exterioară, iar lenjeria ruptă să fie redirecţionată către croitorie;

g) asigură distribuirea către secţiile spitalului a lenjeriei, conform programului stabilit,

ambalate în saci.

Art.202 Bucataria dietetică din Blocul Alimentar are, în principal, următoarele

atribuţii:

a) conduce şi coordonează activitatea echipei din blocul alimentar şi bucătărie privind

pregătirea alimentelor şi respectarea prescripţiilor medicale;

b) controlează respectarea normelor igienico-sanitare în bucătărie şi blocul alimentar,

curăţenia şi dezinfecţia curentă a veselei;

c) supraveghează respectarea de către personalul din blocul alimentar a normelor în

vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale, a normelor

de protecţie a muncii;

Page 83: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

82

d) verifică calitatea şi valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează instituţia, modul

de păstrare în magazie şi calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie;

e) supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale;

f) realizează periodic planuri de diete şi meniuri;

g) controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele

pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare;

h) controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi;

i) calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare;

j) întocmeşte zilnic lista cu alimentele şi cantităţile necesare;

k) verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi;

l) recoltează şi păstrează probele de alimente;

m) respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea

infecţiilor nosocomiale;

n) controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea

alimentelor;

o) informează conducerea unităţii despre deficienţele constatate privind prepararea,

distribuirea şi conservarea alimentelor.

Art.203 Centrala telefonică este în subordinea serviciului administrativ are, în

principal, următoarele atribuţii:

a) deserveşte tot personalul spitalului privind comunicarea telefonică;

b) întreţine repartitoarele interne, întreţine şi repară programele mesei operatoare potrivit

competenţei legale;

c) operează modificările din centralele digitale;

Art.204 Atelierul de intretinere si reparatii este în subordinea serviciului

administrativ are, în principal, următoarele atribuţii:

a) execută lucrări de întreţinere a instalaţiilor cazanelor şi instalaţiilor anexe;

b) asigură întreţinerea şi funcţionarea optimă a staţiei de oxigen;

c) urmăreşte efectuarea de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ

şi cantitativ lucrările executate de salariaţii din serviciu sau de terţi;

d) asigură buna întreţinere a aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor;

e) efectuează montarea instalaţiilor şi utilajelor din unitate în conformitate cu

metodologia şi competenţele stabilite;

f) întocmeşte planul de aprovizionare cu piese de schimb din Nomenclatorul pentru

aparatele, utilajele şi instalaţiile necesare spitalului;

Page 84: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

83

g) efectuează reparaţii periodic la instalaţiile termice, pentru desfăşurarea activităţii în

condiţii optime;

h) urmăreşte existenţa autorizaţiei de funcţionare de la Inspecţia de Stat pentru Controlul

Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi a valabilităţii acesteia

pentru centralele termice din cadrul unităţii, precum şi reactualizarea acestora;

i) întocmeşte documentaţia necesară în vederea obţinerii autorizaţiilor necesare conform

legii în vigoare, împreună cu responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a

instalaţiilor;

j) organizează şi răspunde de realizarea graficelor de întreţinere şi revizie tehnică a

reparaţiilor, montajelor şi tuturor lucrărilor care asigură buna funcţionare a instalaţiilor şi

aparaturii etc.;

k) asigură prin personalul desemnat în acest scop întreţinerea utilajelor din cadrul

spălătoriei şi remedierea tuturor defecţiunilor apărute;

l) întocmeşte necesarul de materiale pentru lucrările care se execută pentru sectii (lucrări

de zugrăvit, tencuieli, zidărie, faianţare, gresie, pardoseli din mozaic, betonare, tâmplărie,

tapiţerie);

m) execută lucrări de zugrăveli-vopsit interioare şi exterioare la clădirile aparţinând

spitalului;

n) efectuează lucrări de reparaţii curente, zugrăveli, întreţinerea mobilierului, întreţinerea

tâmplăriei, în baza referatelor de necesitate aprobate de către şeful de secţie,

compartiment sau serviciu şi vizate de către seful serviciului administrativ;

o) urmăreşte efectuarea de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ

şi cantitativ lucrările executate de salariaţii din serviciu sau de terţi;

p) asigură buna întreţinere a clădirilor;

q) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor şi propune măsuri

corespunzătoare;

r) întocmeşte planul de aprovizionare cu materiale de construcţii din Nomenclatorul

pentru construcţii necesare spitalului;

s) stabileşte necesarul de materiale pentru întreţinere, reparaţii curente.

t) execută lucrări de reparaţii curente, reparaţii capitale şi accidentale la instalaţiile de

apă-canal (spălătorie, pompe, conducte, boilere, cazane, pentru apă caldă şi rece, instalaţii

de încălzire);

u) execută întreţinerea zilnică şi periodică a instalaţiilor de apă vid, execută lucrări de

sudură oxiacetilenică;

v) raspunde de obtinerea in timp util a avizelor ISCIR pentru locurile de munca prevazute

in legislatie.

Page 85: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

84

SECTIUNEA a VII a - COMPARTIMENTUL AUDIT

Art.205 Este subordonat managerului de spital.

Art.206 In conformitate cu Art. 11 din Legea auditului public intern, atributiile

ccompartimentului de audit public intern sunt:

1. Elaboreaza norme metodologice specifice entitatilor publice in care desfasoara

activitatea, cu avizul organului ierarhic imediat superior;

2. Elaboreaza proiectul planului annual de audit public intern;

3. Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de

management financiar si control ale spitalului judetean de urgenta vaslui sunt

transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate,

eficienta si eficacitate;

Art.207 Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate in

spitalul judetean de urgenta vaslui, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice,

precum si la administrarea patrimoniului public.

Art.208 Compartimentul de audit public intern auditeaza, cel putin o data la 3 ani,

fara a se limita la acestea, urmatoarele:

1. Angajamentele bugetare si legale din care deriva sau indirect obligatii de plata;

2. Platile asumate prin angajamente bugetare si legale;

3. Concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al unitatii;

4. Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor

de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;

5. Alocarea creditelor bugetare;

6. Sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

7. Sistemul de luare a deciziilor;

8. Sistemele de conducere si control precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

9. Sistemele informatice;

10. Informeaza directia sanitara vaslui despre recomandarile neinsusite de catre

managerul spitalului judetean de urgenta vaslui precum si de consecintele acestora;

11. Raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din

activitatile sale de audit;

12. Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;

13. In cazul identificarii unor iregularitati sau posbile prejudicii, raporteaza imediat

managerului spitalului judetean de urgenta vaslui;

Page 86: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

85

14. Raspunde de pastrarea secretului de serviciu la locul de munca, de securitate datelor

pe care le auditeaza in activitatea de auditare.

SECTIUNEA a VIII a - COMPARTIMENTUL JURIDIC

Art.209 Este subordonat direct managerului spitalului şi, în conformitate cu

prevederile legale privind organizarea şi exercitarea funcţiei de consilier juridic, are, în

principal, următoarele atribuţii:

1. apără interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, autorităţilor de control şi în

relaţiile cu terţi persoane fizice sau juridice;

2. verifică şi avizează din punct de vedere al legalităţii dispoziţiile cu caracter normativ

şi semnalează conducerii asupra sarcinilor ce revin unităţii;

3. asigură legalitatea măsurilor şi actelor ce urmează să se încheie de către conducerea

unităţii;

4. asigură consultanţă de specialitate conducătorului instituţiei şi şefilor de structuri

privind modul de aplicare a actelor normative specifice;

5. răspunde de primirea citaţiilor, a titlurilor executorii;

6. consiliază la cerere Comitetul Director al spitalului, avizând legalitatea actelor supuse

spre soluţionare;

7. avizează din punct de vedere juridic legalitatea contractelor;

8. urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi

serviciilor interesate atribuţiile ce le revin din cadrul acestora;

9. verifică, avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic şi administrativ primite

spre avizare;

10. colaborează cu serviciile tehnic, aprovizionare şi administrativ la întocmirea

proiectelor de contracte iniţiate de aceste servicii cu terţe persoane fizice şi juridice;

11. se ocupă cu învestirea cu formulă executorie şi punerea în executare a sentinţelor

definitive obţinute în urma acţiunilor în justiţie depuse;

12. se ocupă de recuperarea cheltuielilor de spitalizare rezultate din vătămări corporale,

accidente rutiere sesizate de organele de cercetare penală;

13. întocmeşte documentaţia necesară constituirii de parte civilă în cauzele penale în care

spitalul este citat ca instituţie;

14. analizează şi soluţionează împreună cu celelalte compartimente sesizările şi

reclamaţiile adresate spitalului;

15. soluţionează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, scrisorile primite de la

salariaţi, cetăţeni, unităţi, organizaţii patronale şi sindicale, precum şi cele transmise de

Ministerul Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică. Consiliul Judetean Vaslui ;

16. asigură primirea la unitate, în termen util, a copiilor după hotărârile judecătoreşti

rămase definitive şi irevocabile, precum şi a oricăror altor titluri, pe care le va comunica

conducerii şi departamentelor, în termen legal, în vederea înregistrării în evidenţele

contabile ale unităţii;

17. colaborează, în vederea recuperării cheltuielilor de spitalizare acordate cetăţenilor

străini, cu ambasade şi consulate ale ţărilor cu care nu există tratate de colaborare

încheiate pe linie de asistenţă medicală între state;

18. participa la intocmirea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a

Regulamentului Intern în care se stabilesc atribuţiile structurilor medico-administrative;

19. răspunde de stabilirea necesarului de materiale consumabile şi de birotică în vederea

realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului;

Page 87: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

86

20. semnalează, în scris, conducerii unităţii şi departamentelor interesate şi face propuneri

cu privire la deficienţele constatate ca urmare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti

pronunţate în litigiile în care unitatea este parte, în vederea luării măsurilor

corespunzătoare, pentru evitarea repetării unor asemenea deficienţe.

SECTIUNEA a IX a - COMPARTIMENTUL DE SECURITATEA MUNCII, PSI,

PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE URGENTA

Art.210 Este în subordinea directă a managerului. În ceea ce priveşte activitatea de

securitate şi sănătate în

muncă are, în principal, următoarele atribuţii:

1. efectuează instructajul de protecţia muncii pentru personalul nou-angajat în unitate

conform legislaţiei în vigoare;

2. efectuează măsurători şi determinări pentru clarificarea unor situaţii de pericol;

3. dispune sistarea unei activităţi sau oprirea din funcţiune a echipamentelor tehnice

când constată o stare de pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

4. controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi

îmbolnăvirilor profesionale;

5. verifică ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate

admise pentru mediul de muncă pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele

abilitate sau laboratoarele proprii abilitate să propună măsuri tehnice şi organizatorice de

reducere a acestora când este cazul;

6. asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de securitate şi sănătate în

muncă;

7. elaborează lista pentru dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi

de lucru, participă la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor

tehnice înainte de punerea lor în funcţiune;

8. participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;

9. asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de

muncă prin identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională în

vederea eliminării sau diminuării riscurilor, după caz, prevenirii accidentelor de muncă şi

a bolilor profesionale;

10. urmăreşte efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa

serviciului;

11. urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul

vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

12. colaborează cu medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de

prevenire şi protecţie, precum şi în completarea fişei de expunere la risc;

13. ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care

este necesară autorizarea exercitării lor;

14. ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, ţine

evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii,

necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;

15. monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de

măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru

controlul noxelor în mediul de muncă.

Art.211 În ceea ce priveşte activitatea de protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are,

în principal, următoarele atribuţii:

Page 88: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

87

1. participă la organizarea şi coordonarea asistenţei medicale în caz de calamităţi,

catastrofe şi alte situaţii deosebite;

2. răspunde de evidenţa şi documentaţia privind stocul de produse medicale din rezerva

pentru situaţii speciale;

3. participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratul

pentru situaţii de urgenţă şi alte structuri ale Ministerului Sănătăţii;

4. elaborează şi supune spre aprobare Planul de intervenţie în caz de dezastre-calamităţi

sau alte situaţii deosebite;

5. participă la instruirile periodice sau planificate pe linie de protecţie civilă, organizate

de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

6. participă la aplicaţiile tehnico-tactice organizate de către forurile ierarhice superioare,

în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de

urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor

de patrimoniu;

7. elaborează situaţiile şi informaţiile cerute pentru mobilizarea economiei şi pregătirea

teritoriului pentru apărare;

8. participă la activităţile de pregătire în vederea aplicării sarcinilor din Planul de

mobilizare a economiei naţionale organizate de către instituţia prefectului sau oficiul

central de stat pentru probleme speciale;

9. răspunde şi actualizează periodic evidenţa militară şi mobilizarea la locul de muncă,

în conformitate cu prevederile legale pentru buna desfăşurare a activităţii actului medical

şi de pregătire a personalului cu funcţii de conducere;

10. asigură aducerea corespondenţei şi distribuirea ei prin Poşta Militară;

11. execută alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

Art.212 - PSI are următoarele atribuţii principale:

1. are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă şi să ia măsuri, după

posibilităţi, pentru limitarea şi stingerea incendiului;

2. asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitate şi corelarea

măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;

3. solicită şi obţine avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi

asigură respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;

4. permite, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire

împotriva incendiilor, prezintă documentele şi informaţiile solicitate;

5. întocmeşte, actualizează permanent şi transmite inspectoratului lista cu substanţele

periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitate sub orice formă;

6. elaborează instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte atribuţiile ce

revin salariaţilor la locurile de muncă;

7. verifică dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de

apărare împotriva incendiilor şi verifică respectarea acestor măsuri semnalate

corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces

în unitatea sa;

8. asigură întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru

aplicarea acestora în orice moment;

9. asigură utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare

împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;

Page 89: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

88

10. informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu

forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu şi trimite acestuia raportul de intervenţie,

conform legii;

11. elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în

domeniul de activitate al autorităţii respective;

12. face propuneri de reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii de apărare

împotriva incendiilor în domeniul specific;

13. controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva

incendiilor în cadrul instituţiei;

14. eliberează permise de lucru cu foc pentru formaţiile de lucru la solicitarea acestora;

15. elaborează şi supune spre analiza conducătorului instituţiei raportul anual de evaluare

a nivelului de apărare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;

16. elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi educaţie specifică.

Art.213 In conformitate cu prevederile OMS 916/2006 privind aprobarea Normelor

de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

consilierul pe probleme de siguranta are urmatoarele atributii:

1. monitorizează activitatea de tratare şi transport al deşeurilor medicale periculoase

efectuată de unitatea sanitară în vederea conformării cu prevederile legale ce

reglementează tratarea şi transportul mărfurilor periculoase;

2. consiliază reprezentantul legal al unităţii sanitare în privinţa transportului mărfurilor

periculoase;

3. efectuează demersurile necesare ca unitatea sanitară să se asigure că

incidentele/accidentele în care sunt implicate deşeuri medicale periculoase sunt

investigate corect şi sunt raportate corespunzător;

4. elaborează raportul anual privind activităţile cu mărfuri periculoase; aceste rapoarte

anuale sunt păstrate 5 ani şi sunt puse la dispoziţia autorităţilor naţionale competente la

solicitarea acestora;

5. monitorizează aplicarea practicilor şi procedurilor instituite de unitatea sanitară

referitoare la transportul deşeurilor medicale periculoase.

SECTIUNEA a X a - COMPARTIMENT INFORMATICA

Art.214 Este subordonat managerului de spital si are ca principale atributii:

1. răspunde de funcţionarea echipamentelor informatice care aparţin spitalului;

2. asigură utilizarea în bune condiţii a echipamentelor informatice;

3. verifică lucrările de întreţinere periodică a echipamentelor informatice;

4. asigură montajul cablajelor care asigură buna funcţionare a echipamentelor în

colaborare cu formaţiile de muncitori;

5. gestionează biblioteca de software şi documentaţii IT din dotarea spitalului;

6. centralizează necesarul de tehnică de calcul de la nivelul spitalului şi face propuneri

pentru achiziţionarea acestuia;

7. participă la recepţionarea echipamentelor de calcul nou-intrate în inventarul

spitalului, urmărind ca acestea să se încadreze în parametrii tehnici şi întocmeşte

procesele-verbale de predare-primire;

8. întocmeşte şi are în evidenţă toate echipamentele IT;

9. propune necesarul consumabilelor indispensabile echipamentelor IT, în colaborare cu

secţiile, compartimentele, laboratoarele unităţii sanitare;

10. asigura confidentialitatea datelor;

Page 90: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

89

11. gestioneaza datele si informatiile medicale a pacientilor, prin securizarea retelei

informatice a spitalului si a server-ului spitalului cu parole de acces, care vor fi limitate in

functie de competentele persoanelor care vor fi autorizate sa aiba acces.

12.Verifica periodic daca nu exista accesari a persoanelor neautorizate in reteaua

informatica si va lua masuri suplimentare de protectie a bazei de date centralizate a

spitalului, prin schimbarea periodica a parolelor de acces a utilizatorilor autorizati 13.Periodic se instruieşte personalul spitalului care lucrează cu calculatorul, dar care nu

este de specialitate, în vederea exploatării echipamentelor şi aplicaţiilor la performanţe

maxime.

SECTIUNEA a XI a SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

SERVICIILOR MEDICALE

Art.215 Se infiinteaza si desfăşoară activitate conform prevederile O.M.S.

nr.975/2012 privind organizarea structurii de management al calitatii serviciilor medicale in

cadrul unitatilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor

administratiei publice locale.

Art.216 are în principal următoarele activităţi:

1. pregăteşte şi analizează Planul anual al managementului calităţii;

2. coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al

calităţii: manualul calităţii, procedurile;

3. coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în

cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, laborator etc. şi

a standardelor de calitate;

4. coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii

serviciilor;

5. colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului

de management al calităţii;

6. implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;

7. asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul

calităţii declarate de manager;

8. asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al

calităţii cu cerinţele specifice;

9. coordonează activităţile de analiză a neconformităţilor constatate şi propune

managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;

10. coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;

11. asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul

medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;

12. asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al

calităţii.

SECTIUNEA a XII a COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL

Art.217 Este în subordinea directă a managerului spitalului şi are următoarele

atribuţii principale:

1. Formează o bază de date completă pentru o mai bună comunicare cu structurile ce fac

parte integrantă din organigrama spitalului, cu instituţiile similare şi alte instituţii şi

societăţi economice colaboratoare;

Page 91: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

90

2. Efectuarea unei activitati de consiliere a managerului, personalului din conducerea

institutiei, si nu numai, in legatura cu strategiile de comunicare cu reprezentantii mass -

media, in diverse situatii;

3. Conceperea unor documente de informare: buletine, communicate, dosare. Pregatirea

manifestarilor destinate presei:conferinte de presa, seminarii, vizite;

4. Actualizarea si imbunatatirea paginii de internet a institutiei;

5. Consilierea institutiei la activitatile organizate de parteneri: CJAS, Consiliul

Judetean Vaslui, Consiliul Local, furnizori, ong - uri, etc;

6. Elaborarea unor strategii pentru ameliorarea imaginii institutiei;

7. Asigura implementarea la nivelul unitatii a prevederilor Legii 176/ 2010 privind

integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice;

8. Raspunde de colectarea si transmiterea in timp util conform legislatiei in vigoare a

declaratiilor de interese si a declaratiilor de avere a personalului cu functii de conducere

din unitate

SECTIUNEA a XIII a ATELIERUL DE INTRETINERE SI REPARATII

Art.218 Are in principal urmatoarele atributii:

1. Efectueaza lucrari de reparatii curente la instalatiile electrice, termice si mecanice;

2. Urmareste efectuarea de calitate a reparatiilor conform graficului

3. Asigura buna functionare a instalatiilor si utilajelor;

4. Stabileste cauzele degradarii sau distrugerii instalatiilor si utilajelor si propune masuri

corespunzatoare;

5. Stabileste necesarul de materiale de intretinere si reparatii la instalatii si utilaje;

6. asigura asistenta tehnica la receptionarea instalatiilor. Solicita repararea si verificarea

conform instructiunilor metrologice, a aparatelor si instrumentelor de masura si control

precum si aplicarea marcii de stat;

SECTIUNEA a XIV a COMPARTIMENTUL DUHOVNICESC

Art.219 Este organizat si functioneaza potrivit protocolului incheiat intre MS si

Patriarhia Romana.

Art.220 Activitatea acestuia se exercita de catre preotul incadrat in unitate, la capela

sau la patul bolnavului.

Art.221 Este subordonat direct managerului spitalului şi are, în principal, următoarele

atribuţii: 1) acordarea de asistenţă spirituală bolnavilor şi aparţinătorilor;

2) acordă asistenţă spirituală bolnavilor care nu pot să se deplaseze la biserica din

incinta instituţie

Page 92: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

91

CAPITOLUL VIII - CONSILII, COMITETE ŞI COMISII

Art.222 Pentru analiza unor probleme complexe care interesează activitatea spitalului

şi subunităţile sale se instituie consilii, comitete şi comisii, componenţa nominală fiind

realizată prin decizie a managerului spitalului.

SECTIUNEA I - CONSILIUL MEDICAL

Art.223 In cadrul spitalului functioneaza un consiliu medical constituit conform legii

95/2006-privind reforma in domeniul sanatatii

Art.224 Directorul medical este presedintele Consiliului Medical.

Art.225 Consiliul medical este alcatuit din sefii de sectii, de laboratoare, farmacistul

– sef.

Art.226 Atributiile Consiliului Medical sunt:

A.Principalele atributii ale Consiliului Medical conform legii 95/2006 privind reforma in

domeniul sanatatii

1. imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordarii de

servicii medicale de calitate in scopul cresterii gradului de satisfactie a pacientilor;

2. monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfasurate in spital in scopul cresterii

performantelor profesionale si utilizarii eficiente a resurselor alocate;

3. inainteaza Comitetului Director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al

spitalului;

4. propune Comitetului Director masuri pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii

spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei si conform

ghidurilor si protocoalelor de practica medicala;

B.Principalele atributii ale Consiliului Medical –conform ordinului MS 863/2004

pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor Consiliului Medical al spitalelor

1. evalueaza necesarul de servicii medicale al populatiei deservite de spital si face

propuneri pentru elaborarea:

a. planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;

b. planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

c. planului anual de achizitii publice, cu privire la achizitia de aparatura si

echipamente medicale, medicamente si materiale sanitare;

2. face propuneri Comitetului Director in vederea elaborarii bugetului de venituri si

cheltuieli al spitalului;

3. participa la elaborarea Regulamentului de Organizare si Functionare si a

Regulamentului Intern;

4. desfasoara in colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG si cu SPCIN de la

nivelul spitalului activitate de evaluare si monitorizare a calitatii si eficientei activitatilor

medicale desfasurate in spital, inclusiv:

Page 93: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

92

a) evaluarea satisfactiei pacientilor care beneficiaza de servicii in cadrul

spitalului sau in ambulatoriul acestuia;

b) monitorizarea principalilor indicatori de performanta in activitatea medicala;

c) prevenirea si controlul infectiilor nozocomiale.

5. stabileste reguli privind activitatea profesionala, protocoalele de practica medicala la

nivelul

spitalului si raspunde de aplicarea si respectarea acestora;

6. elaboreaza planul anual de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale furnizate de

spital, pe care il supune spre aprobare directorului general;

7. inainteaza directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru

imbunatatirea activitatilor medicale desfasurate la nivelul spitalului;

8. evalueaza necesarul de personal medical al fiecarei sectii/laborator si face propuneri

Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

9. evalueaza necesarul liniilor de garda si face propuneri directorului general cu privire

la structura si numarul acestora la nivelul spitalului, dupa caz;

10. participa la stabilirea fiselor posturilor personalului medical angajat;

11. inainteaza directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare si

perfectionare continua a personalului medico - sanitar;

12. face propuneri si monitorizeaza desfasurarea activitatilor de educatie si cercetare

medicala desfasurate la nivelul spitalului, in colaborare cu institutiile acreditate;

13. reprezinta spitalul in relatiile cu organizatii profesionale din tara si din strainatate si

faciliteaza accesul personalului medical la informatii medicale de ultima ora;

14. asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul

spitalului, colaborand cu Colegiul Medicilor din Romania;

15. raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea

activitatilor medicale desfasurate in spital, in conformitate cu legislatia in vigoare;

16. analizeaza si ia decizii in situatia existentei unor cazuri medicale deosebite (de

exemplu, cazuri foArte complicate care necesita o durata de spitalizare mult prelungita,

morti subite etc.);

17. participa, alaturi de directorul general, la organizarea asistentei medicale in caz de

dezastre, epidemii si in alte situatii speciale;

18. stabileste coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul

spitalului, in vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii

polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;

Page 94: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

93

19. supervizeaza respectarea prevederilor in vigoare, referitoare la documentatia medicala

a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitatii datelor medicale, constituirea arhivei

spitalului;

20. avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare

medicala, in conditiile legii;

21. analizeaza si solutioneaza sugestiile, sesizarile si reclamatiile pacientilor tratati in

spital, referitoare la activitatea medicala a spitalului;

22. elaboreaza raportul anual de activitate medicala a spitalului, in conformitate cu

legislatia in vigoare.

SECTIUNEA a IIa – CONSILIUL DE ETICA

Art.227 In cadrul spitalului functioneaza un Consiliul de Etica –constituit in

conformitate cu Ordin M.S. Nr. 145 /2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor

consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor

Art.228 Consiliul de etică este alcătuit din 7 membri, cu următoarea reprezentare:

1. 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului;

2. 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;

3. un consilier juridic sau un reprezentant al aparatului funcţional al spitalului cu

4. studii superioare, desemnat de către managerul unităţii sanitare;

5. un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.

Art.229 Atribuţiile Consiliului de Etică sunt:

1. promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi

administrativ al unităţii sanitare;

2. identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului

adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii

sanitare;

3. formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de

incidente de etică;

4. analizează şi avizează Regulamentul intern al unităţii sanitare şi poate face propuneri

pentru îmbunătăţirea acestuia;

5. formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea Comitetului Director al

unităţii sanitare;

6. analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea

profesiei medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu

etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea

cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la

care se face referire;

7. primeşte, din partea managerului unităţii sanitare, sesizările făcute în vederea

soluţionării. Modelul de sesizare este prevăzut în anexa nr. 3.

Page 95: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

94

8. analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în

relaţia pacient - cadru medicosanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în

legislaţia în vigoare (Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003; Ordinul ministrului sănătăţii

nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.

46/2003, art. 217, 218 şi 219 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu

modificările şi completările ulterioare; Codurile deontologice profesionale; Regulamentele

interne ale unităţilor sanitare);

9. verifică dacă personalul medico-sanitar şi auxiliar, prin conduita sa, încalcă drepturile

pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică(Legea nr. 46/2003; art. 217, 218 din Legea nr.

95/2006, cu modificările şi completările ulterioare), pe baza sesizărilor primite;

10. analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătură cu diferitele tipuri de

abuzuri săvârşite de către pacienţi(Art. 257, în acord cu art. 175 alin. (2) din Legea nr.

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare; art. 219 din

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare) sau superiori ierarhici. În

măsura în care constată încălcări ale drepturilor personalului, propune măsuri concrete

pentru apărarea bunei reputaţii a personalului;

11. analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri

concrete de soluţionare;

12. emite avize referitoare la incidentele de etică semnalate, conform prevederilor

prezentului ordin;

13. emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă;

14. asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul

Ministerului Sănătăţii şi a petentului privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă

răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor propuse;

15. aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;

16. înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor

către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiţionare a acordării serviciilor

medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat

organele conform atribuţiilor de serviciu;

17. sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o

speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii

unităţii sanitare sau de către petent;

18. aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul consiliului de

etică;

19. redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluţionare a speţelor reprezentative

din cursul anului precedent. Anuarul etic este pus la dispoziţia angajaţilor, constituind în

timp un manual de bune practici la nivelul unităţii sanitare respective;

20. analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de

feedback al pacientului. Chestionarul de evaluare este prevăzut în anexa nr. 4- O.M.S

NR.145/2015.

SECTIUNEA a III a - NUCLEUL DE CALITATE

Art.230 Nucleul de calitate este infiintat conform Ordinului CNAS 559/2001 privind

infiintarea nucleelor de calitate in unele unitati spitalicesti.

Art.231 Atributiile nucleului de calitate:

1. Implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii actului

medical, a conditiilor de cazare, igiena si alimentatie;

Page 96: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

95

2. Activitate de evaluare si monitorizare a calitatii si eficientei activitatilor medicale

desfasurate in spital;

3. Analiza cazuisticii abordate;

4. Analiza ratei de utilizare a paturilor la nivel de sectie si pe intreg spital;

5. Analiza ratei de morbiditate;

6. Analiza duratei medii de spitalizare;

7. Analiza numarului de urgente din totalul pacientilor prezentati;

8. Analiza corectitudinii documentelor medicale justificative cerute de lege si existenta

lor;

9. Analiza numarului de infectii nosocomiale si a frecventei acestora, evaluarea

factorilor de risc si propunerea de masuri de prevenire sau rezolvarea acestora;

10. Implementarea si dezvoltarea mecanismului de monitorizare a calitatii ingrijirilor

medicale in raport cu indicatorii activitatii clinice si cei financiari;

11. Identificarea, clarificarea si determinarea indicatorilor de calitate;

12. Organizarea anchetelor de evaluare a gradului de satisfactie a pacientilor pe baza

chestionarelor de satisfactie;

13. Dezvoltarea sistemelor care asigura furnizarea serviciilor, in sensul satisfacerii

cerintelor pacientilor;

14. Asigurarea calitatii cu scopul ca serviciile sa indeplineasca sau sa depasesca

asteptarile pacientilor;

15. Desfasurarea activitatilor prevazute in planul calitatii aprobat de Comitetul Director;

16. Elaborarea rapoartelor asupra calitatii serviciilor medicale furnizate si propunerea de

masuri corective, in cazul neconformitatilor care vor fi inaintate spre analiza/aprobare

Consiliului Medical/Comitetului Director;

17. Elaborarea unor materiale cu informatii utile pacientilor si apartinatorilor (date

generale despre spital, programul de vizita pentru apartinatori, medicul curant,

modalitatea de contact a acestuia, etc.), ce vor fi puse la dispozitia acestora in momentul

internarii pe sectie.

18. Comisia se va intruni trimestrial sau ori de cate ori este nevoie. Va fi efectuata, prin

sondaj, pentru fiecare sectie in parte, o evaluare lunara.

19. Evidenta inregistrarilor activitatilor derulate se va tine in Registrul Nucleului de

Calitate, dupa cum urmeaza:

20. Data si semnatura membrului comisiei care a efectuat monitorizarea activitatii pe o

sectie cu mentionarea foilor de observatie evaluate prin sondaj pentru intocmirea

punctajului aferent sectiei/compartimentului;

21. Punctajul lunar/trimestrial al criteriilor de calitate;

22. Propuneri de imbunatatire activitatii inaintate sefilor de sectie/compartimente si

conducerii spitalului;

23. Rezultatele anchetelor de evaluare a satisfactiei pacientilor.

SECTIUNEA a IV a - COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU ANALIZA

REZULTATELOR UTILIZARII PROTOCOALELOR SI GHIDURILOR DE

PRACTICA ADOPTATE IN SJUVaslui

Art.232 In vederea instituirii de practici medicale unitare bazate pe ghiduri de buna

practica si protocoale clinice, Comisia de Specialitate pentru analiza rezultatelor utilizarii

Protocoalelor si Ghidurilor de practica adoptate in Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui are

urmatoarele atributii:

Page 97: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

96

1. intocmirea unui plan de masuri pentru procesul de implementare a protocoalelor

diagnostice si terapeutice, avizate in Consiliul Medical si aprobate de Comitetul Director;

2. Monitorizarea aplicarii Planului de implementare, modificarea planului daca se

impune;

3. Controleaza periodic aplicarea in practica prin analiza FOCG/FSZ si a deciziilor

diagnostice si terapeutice in colaborare cu Nucleul de calitate;

4. Evaluarea rezultatelor/progreselor implementarii/aplicarii protocoalelor si ghidurilor

de practica prin auditari, la termene regulate si analizarea lor in cadrul echipei;

5. Evaluarea impactului asupra imbunatatirii calitatii si sigurantei actului medical;

6. Elaborarea unui Plan de masuri cu termen pentru remedierea deficientelor constatate

in utilizarea protocoalelor si ghidurilor de practica adoptate in spital, respectiv:

revizuirea, completarea, actualizarea, inlocuirea acestora;

7. Modificarea si/sau ajustarea protocoalelor de diagnostic si tratament, algoritme de

diagnostic corespunzator ghidurilor de practica in cazul dotarii spitalului cu noi tehnici de

diagnostic si/sau avizarea de noi medicamente;

8. Promovarea utilizarii ghidurilor de practica/protocoalelor elaborate prin note interne,

prezentari, etc.;

9. Revizuirea/modificarea protocoalelor terapeutice va fi inaintata spre avizare catre

Consiliul Medical si aprobata de catre Comitetul Director.

Art.233 Comisia se va intruni trimestrial, semestrial sau la solicitarea presedintelui

comisiei ori de cate ori este nevoie.

SECTIUNEA a V a - COMITETUL DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Art.234 La nivelul spitalului s - a constituit conform Ordinului MMPS 187/1998

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de securitate şi

sănătate în muncă

un Comitet de Securitate si Sanatate in munca cu scopul de a asigura implicarea salariatilor

la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii.

Art.235 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă este constituit din:

a) conducătorul persoanei juridice sau reprezentantul său;

b) conducătorul compartimentului de protecţie a muncii sau persoana desemnată cu

atribuţii în domeniu;

c) reprezentantul serviciului medical;

d) reprezentanţii salariaţilor.

Art.236 Conducătorul persoanei juridice este preşedintele comitetului de securitate şi

sănătate în muncă.

Art.237 Persoana cu atribuţii în domeniu din compartimentul de protecţie a muncii

este secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă.

Art.238 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se convoacă, la cererea

preşedintelui, cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este nevoie.

Art.239 Atributiile Comitetului de securitate si sanatate in munca sunt:

1. aproba programul anual de securitate si sanatate in munca ;

Page 98: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

97

2. urmareste aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizarii

prevederilor lui si eficienta acestora din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de

munca;

3. urmareste modul in care se aplica si se respecta reglementarile legale privind

securitatea si sanatatea in munca;

4. analizeaza factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala, existenti la

locurile de munca;

5. analizeaza propunerile salariatilor privind prevenirea accidentelor de munca si a

imbolnavirilor profesionale, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca;

6. efectueaza cercetari proprii asupra accidentelor de munca si imbolnavirilor

profesionale;

7. efectueaza inspectii proprii privind aplicarea si respectarea normelor de securitate si

sanatate in munca;

8. informeaza inspectoratele de protectie a muncii despre starea protectiei muncii in

propria unitate;

9. realizeaza cadrul de participare a salariatilor la luarea unor hotarari care vizeaza

schimbari ale procesului de productie ( organizatorice, tehnologice, privind materiile

prime utilizate, etc.), cu implicatii in domeniul protectiei muncii;

10. dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de Securitate si Sanatate in munca de

catre conducatorul unitatii cel putin o data pe an, cu privire la situatia securitatii si

sanatatii in munca, actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul incheiat

precum si programul de protectie a muncii pentru anul urmator; un exemplar din acest

raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protectie a muncii;

11. verifica aplicarea normativului - cadru de acordare si utilizare a echipamentului

individual de protectie, tinand seama de factorii de risc identificati;

12. verifica reintegrarea sau mentinerea in munca a salariatilor care au suferit accidente

de munca ce au avut ca efect diminuarea capacitatii de munca;

SECTIUNEA a VI a COMISIA MEDICAMENTULUI, DE STRATEGIE

TERAPEUTICA SI FARMACOVIGILENTA

Art.240 Comisia medicamentului, de strategie terapeutica si farmacovigilenta este

constituita conform Ordinului MS. 962 din 29 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor, si legea 95/2006 privind

reforma in domeniul sanatatii

Art.241 Atributiile comisiei sunt:

1) Stabileste strategia de achizitii a medicamentelor si materialelor sanitare;

2) Stabileste lista de medicamente de baza, obligatorii, care sa fie in permanenta

accesibile in farmacia cu circuit inchis a spitalului;

3) Stabilirea unei liste de medicamente care se achizitioneaza doar in mod facultativ, la

cazuri bine selectionate si documentate medical, pe baza de referat; aceasta din urma

trebuie sa prezinte criteriile de recomandare, sustinute cu buletine de analiza si

recomandari de experti;

4) Analizează necesarul si consumul de medicamente pe sectii si la nivelul spitalului si

propune masuri pentru reducerea sau suplimentarea consumului de anumite produse

medicamentoase cu incadrarea in cheltuielile bugetare aprobate cu aceasta destinatie;

Page 99: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

98

5) Analiza referatelor de necesitate trimise directiunii in vederea aprobarii si avizarea lor

de catre medici specialisti corespunzatori profilului de actiune al medicamentului

solicitat;

6) Referatele pentru medicamente se vor centraliza de catre farmacistul sef si biroul de

achizitii publice –contractari si se vor inainta comisiei medicamentului pentru analiza

oportunitatii introducerii lor in necesarul estimativ;

7) Verifica continuu stocul de medicamente de baza pentru a preveni disfunctiile in

aprovizionare si asistenta medicala;

8) Verifica corespondenta baremului aparatului de urgenta pe sectii cu cel aprobat de

conducerea unitatii si conform legislatiei in vigoare;

9) Verifica prin sondaj modul de stabilire a medicatiei pentru pacientii internati si

evidentierea acesteia;

10) In colaborare cu medicii terapeuti din cadrul spitalului monitorizeaza cazurile si

frecventa reactiilor adverse in tratamentul pacientilor cu produse medicamentoase;

11) Analizeaza toate cazurile de reactii adverse si va urmari intocmirea fiselor pentru

raportarea spontana a reactiilor adverse la medicamente emise de ANM;

12) Raportarea reactiilor adverse va fi efectuata conform reglementarilor ANM;

13) Prezinta periodic Consiliului Medical informari cu privire la aceasta activitate si face

propuneri de imbunatatire a metodelor de diagnostic a reactiilor adverse;

14) Identificarea factorilor de risc la prescrierea anumitor medicamente;

15) Evaluarea avantajelor administrarii unor medicamente pentru pacientii internati;

16) Participa la elaborarea si implementarea de ghiduri si protocoale terapeutice pe

profiluri de specialitate medicala, bazate pe bibliografie nationala si internationala si pe

conditiile locale;

17) Elaboreaza criteriile de prescriere a antibioterapiei- Protocol de prescriere a

antibioticelor;

18) Elaboreaza Fisa de prescriere a antibioticului;

19) Colaboreaza cu medicul epidemiolog pentru analiza chimiorezistentei germenilor la

antibioticele folosite in spital si informeaza periodic medicii curanti;

20) Controleaza si asigura la nivelul spitalului prescrierea corecta a medicatiei conform

protocoalelor, optimizarea utilizarii medicamentelor si evitarea polipragmaziei;

21) Evitarea intrebuintarii eronate si consumului abuziv de produse medicamentoase;

22) Urmaresc folosirea de prescriptii a DCI a medicamentelor;

23) Urmaresc eliberarea de medicamente din farmacia spitalului doar pe baza de condici

de prescriptii medicamente;

24) Comisia solicita rapoarte periodice de la medicii sef de sectie privind consumul si

administrarea de medicamente in functie de incidenta diferitelor afectiuni si incadrarea in

bugetul alocat;

25) Comisia poate dispune intreruperea adminsitrarii de medicamente cu regim special in

cazul cand acel tratament se considera inutil si costisitor;

26) Comisia poate analiza oricand necesarul si oportunitatea achizitiei de medicamente,

urmand a inainta propuneri Consiliului Medical si Comitetului Director pentru

introducerea in planul anual de achizitii publice de medicamente si materiale sanitare a

necesarului fundamentat in urma evaluarii cazuisticii;

27) Redacteaza un proces-verbal de sedinta in care se consemneaza rezultatele activitatii

si formuleaza propuneri de eficientizare a acesteia. In functie de cazurile analizate vor fi

convocate la sedinta si alte personae cu sarcini specifice si responsabilitati la propunerea

Presedintelui comisiei.

Page 100: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

99

Art.242 Comisia Medicamentului, de strategie terapeutica si Farmacovigilenta se va

reuni lunar, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie.

SECTIUNEA a VII a - COMISIA DE REVIZUIRE A PROCEDURII PENTRU

INTERNARILE NONVOLUNTARE

Art.243 Comisia de revizuire a procedurii pentru internarile nonvoluntare constituita

conform Legii

487/2002 si ORDIN Nr. 372 din 10 aprilie 2006 privind Normele de aplicare a Legii

sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările

ulterioare

Art.244 Atributiile Comisiei de revizuire a procedurii pentru internarile

nonvoluntare:

1. analizeaza propunerea de internare nevoluntara in termen de cel mult 48 de ore de la

primirea propunerii, dupa examinarea persoanei respective, daca aceasta este posibila ;

2. consemneaza decizia de internare nevoluntara a comisiei in dosarul medical al

pacientului,in fisa de consultatii medicale si in registrul de activitate al comisiei.

(Documentele din dosarul bolnavului se aranjeaza in ordine cronologica, fisele se

numeroteaza, iar la sfarsit se va specifica numarul total al filelor, cu semnatura si parafa

medicului coordonator al comisiei) ;

3. Hotararea comisiei va cuprinde : diagnosticul ; solutia adoptata ; motivarea

solutiei ;semnaturile tuturor membrilor comisiei ;

4. Informeaza pacientul, precum si reprezentatului sau legal, asupra deciziei luate ;

5. Notifica conducerii unitatii medicale, in termen de 24 de ore, judecatoriei in a carei

circumscriptie se afla unitatea medicala, decizia de internare nevoluntara a comisiei,

impreuna cu documentele medicale referitoare la pacientul in cauza ;

6. Examineaza periodic pacientul internat nevoluntar la un interval ce nu va depasi 5

zile, pana la pronuntarea hotararii instantei ;

7. Reexamineaza pacientii la cel mult o luna si ori de cate ori este nevoie in functie de

starea acestora, precum si la cererea medicului sef de sectie, a pacientului, a

reprezentantului legal sau conventional al pacientului, precum si a procurorului ;

8. Decide externarea pacientului ;

9. Constituie Registrul unic de evidenta centralizata a cazurilor de internare nevoluntara

si a documentatiei medico- juridice ;

10. Se inregistreaza in Registrul de evidenta internarile nevoluntare, precum si deciziile

luate de comisiile de revizie ;

11. Sa respecte prevederile Legii nr.487/2002, precum si Normele de aplicare ale Legii,

respectiv O.M.S nr.372/2006 cu privire la procedura internarii nevoluntare ;

12. Sa utilizeze Notificarile prevazute in cuprinsul O.M.S nr.372/2006.

SECTIUNEA a VIII a - COMISIA DE ANALIZA DRG

Art.245 Comisia de analiza DRG este constituita conform Ordinului MS 208/2015

privind aprobarea

regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient

pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei

de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru

care se solicită reconfirmarea.

Page 101: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

100

Art.246 Comisia de analiza DRG are ca atributii:

1. analizeaza si corecteaza datele existente in foile de observatie inainte de transmiterea

acestora la Scoala Nationala de Sanatate Publica Management si Perfectionare in

Domeniul Sanitar Bucuresti (S.N.S.P.M.P.D.S.);

2. analizeaza rezultatele primite de la S.N.S.P.M.P.D.S. Bucuresti si ia masurile

corespunzatoare;

3. se intalneste trimestrial cu comisia de analiza de la C.A.S. Vaslui pentru discutarea

foilor nevalidate si argumentarea validarii acestora in conditiile in care aceasta este

solicitata.

SECTIUNEA a IX a - COMISIA DE TRANSFUZIIE SI HEMOVIGILENTA

Art.247 Comisia de transfuziie si hemovigilenta este constituita conform Ordinului

MS 1224/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie

sanguină din spitale si are ca atributii:

1. monitorizarea nivelului de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul spitalului;

2. elaborarea şi implementarea documentaţiei necesare aplicării în practica din spital a

ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;

3. evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a

tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital;

4. monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului;

5. organizarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de hemovigilenţă la nivelul

spitalului şi colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi

incidentelor adverse severe;

6. elaborarea şi implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din

spital, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital şi la nivelul

secţiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină.

SECTIUNEA a X a COMISIEI DE ANALIZA A DECESELOR

INTRASPITALICESTI SUNT URMATOARELE

Art.248 Este constituita conform legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii:

1. Asigura informarea despre si respectarea prevederilor legale in vigoare privind

manipularea

cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea

transplantului de catre intreg personalul spitalului, conform prevederilor Legii

nr.104/27.03.2003- Republicata si Hotararii de Guvern nr.451/01.04.2004 privind

aprobarea normelor de aplicare a acesteia;

2. Organizeaza modalitatea de raportare a indicatorilor privind procentul de pacienti

decedati la 24

de ore de la internare, procentul pacientilor decedati la 48 de ore de la interventia

chirurgicala, procentul deceselor intraoperatorii, precum si a indicatorilor privind rata

mortalitatii intraspitalicesti si a indicelui de concordanta intre diagnosticul clinic si

diagnosticul anatomo-patologic;

3. Analizeaza comparativ indicatorii mentionati la punctul 2;

4. Realizeaza o statistica a deceselor din spital pe sectii si al numarului de necropsii in

raport cu

numarul de internari din spital, evidentiind totodata patologia cea mai frecventa a

deceselor;

Page 102: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

101

5. Analizeaza datele medicale obtinute din foaia de observatie (FOCG), investigatiile

paraclinice,

diagnosticul anatomo-patologic necroptic (macroscopic si histopatologic); analiza

motivelor medicale care au condus la decesul pacientilor cuprinse in FOCG si Certificatul

de deces;

6. Analiza obiectiva a FOCG a pacientilor decedati privind sustinerea diagnosticelor

mentionate la

internare, de etapa si de deces; urmarea protocoalelor de investigatii si tratament ale

spitalului, completarea corecta a informatiilor in FOCG conform procedurii de

completare a FOCG;

7. Evidentiaza gradul de concordanta diagnostica intre diagnosticul de internare,

diagnosticul de

externare si final (anatomo-patologic) avand ca scop cresterea gradului de concordanta

diagnostica;

8. Comisia poate solicita audierea medicului curant pentru justificarea actiunilor medicale in

cazul

pacientului decedat, la care se constata anumite nelamuriri privitoare la evolutia cazului;

9. Analiza cazurilor complexe, cand se impune, se efectueaza de comisie impreuna cu seful

sectiei in care a decedat pacientul;

10. In situatia in care se constata un deces survenit ca urmare a actiunii personalului medical

(malpraxis) prezinta cazul conducerii in vederea luarii masurilor necesare;

11. Pentru pacientii cu afectiuni cronice cunoscute, bine investigate, in conditiile in care

apartinatorii nu au nicio rezerva asupra bolii si tratamentului aplicat si isi asuma in scris

responsabilitatea pentru aceasta se poate dispune neefectuarea autopsiei sub semnatura,

de catre managerul spitalului, cu avizul sefului de sectie unde a fost internat decedatul, al

medicului curant si al sefului serviciului de anatomie patologica;

12. Comisia analizeaza si cerceteaza calitatea serviciilor si ingrijirilor medicale acordate

pacientului, pana la deces;

13. sunt obligati sa participe la efectuarea necropsiei pacientului decedat, medicul curant ,

seful de sectie;

14. In urma autopsiei se va recolta material bioptic care va fi insotit obligatoriu de FISA DE

INSOTIRE tip, semnata si parafata de medicul care solicita examinarea;

15. Dezbaterea cazurilor aduce in atentie cele mai noi si corespunzatoare tratamente medicale

care se aplica pacientilor din spital reprezentand o modalitate de crestere a nivelului

stiintific al echipei medicale;

16. Aduce la cunostinta membrilor comisiei reglementarile legislative nou aparute in vederea

optimizarii activitatii medicale;

17. Redacteaza un proces-verbal de sedinta in care se consemneaza rezultatele activitatii

prezentand concluziile analizei;

18. Presedintele comisiei avizeaza toate cererile de eliberare a cadavrelor fara efectuarea

autopsiei;

19. Raspunde la orice solicitare a conducerii spitalului;

20. La solicitarea conducerii spitalului, comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti poate

fi consultata in urmatoarele domenii:

a) elaborarea unei strategii de reducere a numarului de decese;

b) masuri pentru remedierea erorilor;

c) analiza activitatii din cadrul Serviciului de Anatomie Patologica si

Prosectura;

Page 103: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

102

d) planificarea de actiuni in vederea cresterii calitatii actului medical;

21. Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti se va intalni ori de cate ori este nevoie,

dar nu mai putin de o data pe trimestru.

22. Procesele-verbale ale sedintelor comisiei de analiza a deceselor intraspitalicesti vor fi

inaintate spre analiza Managerului/Directorului medical/Consiliului Medical.

SECTIUNEA a XI a COMISIA DE PREVENIRE A SITUATIILOR DE URGENTA

Art.249 Comisia de prevenire a situatiilor de urgenta este constituita conform

Ordinului M.T.T.C. 1995/1160/18.12.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea

situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren

Art.250 Atributiile Comisiei de prevenire a situatiilor de urgenta:

1. Pregateste, organizeaza si conduce activitatile referitoare la pregatirea, protectia,

limitarea si inlaturarea urmarilor dezastrelor pe teritoriul S.J.U.VASLUI

2. Actiunea se desfasoara in concordanta cu celelalte masuri din acest domeniu in cadrul

sistemului teritorial in strinsa colaborare cu factorii de raspundere stabiliti prin actele

normative in vigoare.

Page 104: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

Celula de urgenta

Art.251 Celula de urgenta este constituita conform Legii 481/2004 privind protecţia

civilă

Art.252 Atributiile Celulei de urgenta sunt:

1. Planifica organizarea si conducerea unitara a actiunilor tehnice si organizatorice

preventive si de gestionare a situatiilor de urgenta specifice in vederea limitarii efectelor

pe care le produc acestea;

2. Mobilizeaza fortele necesare pentru apararea impotriva pericolului, convoaca in situatii

de urgenta intregul

personal angajat cvare nu este la serviciu nin perioada respective, emite decizii in acest

sens;

Echipe specializate care intervin in situatii de urgenta

Art.253 Echipele specializate care intervin in situatii de urgenta sunt constituite

conform legii 481/2004 privind protecţia civilă ; Ordin M.A.I. 158/2007 pentru aprobarea

criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru

situaţii de urgenţă;legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

Art.254 Echipele specializate care intervin in situatii de urgenta executa operatiuni si

activitati de instiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare,

adapostire, cautare, salavre, descarcerare, deblocare, primajutor sau asistenta medicala de

urgenta, stingerea incendiilor, depoluare, protectieNBC si decontaminare, transport de apa,

iluminat, protectia bunurilor materiale, mediului si valorilor din patrimoniul unitatii in caz de

situatii de urgenta

Art.255 Echipa instiintare - alarmare –atributii:

1. Instiinteaza/alarmeaza C.U. in legatura cu situatii de urgenta produsa cerand lamuriri

in ceea ce priveste urmatorii pasi care trebuie parcursi.

2. Alerteaza Ccompartimentul S.M., P.S.I., Pr. Civila si Situatii de urgenta.

3. La ordin informeaza I.S.U. ,,Podul Inalt” si Consiliul local pentru situatii de urgenta.

4. Mentine libera o linie telefonica directa cu orasul.

Art.256 Echipa de cercetare- atributii

1. Cerceteaza zona afectata si transmite informatii cat mai precise C.U. referitoare la

amploarea dezastrului.

2. Participa efectiv la cautarea si salvarea victimelor.

3. Coordoneaza actiunea de salvare si evacuare a personalului din zona afectata.

Art.257 Echipa deblocare – salvare- atributii

1. Localizeaza persoanele surprinse sub daramaturi sau in incaperi blocate.

2. Ia masuri pentru deblocarea acestora transportandu - i in afara zonelor periculoase.

3. Deblocheaza caile de acces prin inlaturarea obstacolelor asigurand libera circulatie in

zona.

4. Marcheaza si asigura zonele periculoase.

5. Se ocupa de evacuarea personalului si bunurilor materiale.

Page 105: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

104

Art.258 Echipa sanitara- atributii

1. Se preocupa de perfectionarea cunostintelor individuale in domeniul specialitatii pe

care este incadrat.

2. Acorda ajutor medical de urgenta si coordoneaza masurile de prim ajutor ale

celorlalte formatiuni la locul interventiei.

3. Amenajeaza dupa caz adaposturi si locuri de adunare pentru raniti.

4. Informeaza conducatorul interventiei despre masurile ce trebuie luate pentru

acordarea primului ajutor.

Art.259 Echipa logistica- atributii

1. Se preocupa de aprovizionarea cu tehnica si bunuri materiale de prima interventie.

2. Asigura aprovizionarea cu tehnica adecvata pentru diferite situatii de interventie

punand la dispozitie mijloace de transport in caz de evacuare atat a personalului cat si a

bunurilor materiale din zona afectata.

3. In caz de evacuare asigura aprovizionarea taberei de sinistrati cu apa, alimente si tot

ceea ce este nevoie iar in cazul in care situatia o impune solicita ajutor suplimentar de la

organele abilitate sa intervina in acest sens.

Art.260 Formatia P.S.I.- atributii

1. Organizeaza executarea interventiei operative pentru limitarea si inlaturarea situatiilor

de urgenta.

2. Participa la protectia valorilor arhivistice, de patrimoniu, a bunurilor materiale

precum si a mediului.

3. Participa la salvarea persoanelor si evacuarea lor din zona afectata.

Page 106: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

105

CAPITOLUL IX - DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTULUI

SECTIUNEA I- DREPTURILE PACIENTULUI

Art.261 Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care

societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si material

Art.262 Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o

discriminare;

Art.263 Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale

disponibile, precum si la modul de a le utiliza;

Art.264 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului

profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;

Art.265 Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor

pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii;

Art.266 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a

interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor

existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii

recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic;

Art.267 Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in

care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta. Informatiile se aduc la

cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de

specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la

cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta

forma de comunicare;

Art.268 Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege

o alta persoana care sa fie informata in locul sau. Rudele si prietenii pacientului pot fi

informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului;

Art.269 Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala;

Art.270 Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat

scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada

spitalizarii;

Art.271 Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala

asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi

actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Art.272 Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie

medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o

exprimare anterioara a vointei acestuia. In cazul in care pacientul necesita o interventie

medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar;

Page 107: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

106

Art.273 In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul

trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de

intelegere. In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in

interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este

declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.

Art.274 Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in

spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator;

Art.275 Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea,

folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii

diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;

Art.276 Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in

invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare

stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii

consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul

pacientului;

Art.277 Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara

consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau

tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale;

Art.278 Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor,

diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa

decesul acestuia;

Art.279 Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care

pacientul isi da consimtamantul explicit sau dacalegea o cere in mod expres;

Art.280 In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale

acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este

obligator;

Art.281 Pacientul are acces la datele medicale personale.

Art. 282 Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu

exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori

ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.

Art.283 Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru

sine sau pentru sanatatea publica;

Art.284 Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un

factor de risc major si imediat pentru viata mamei;

Art.285 Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii

unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare;

Page 108: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

107

Art.286 Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia

cazului prevazut la Art..;

Art.287 Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure

metode privind sanatatea reproducerii;

Art.288 Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite

de riscuri;

Art.289 In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor

pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face

numai pe baza criteriilor medicale.

Art.290 Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de

tratament se elaboreaza de catre ministerul sanatatii si familiei in termen de 30 de zile de la

data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aduc la cunostinta publicului;

Art.291 Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista

conditiile de dotare necesare si personal acreditat, cu exceptia cazurile de urgenta aparute in

situatii extreme;

Art.292 Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate;

Art.293 Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport

spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale.

Art.294 La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si

tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial;

Art.295 Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un

medic acreditat din afara spitalului;

Art.296 Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa

supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru al determina pe acesta sa il

recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective;

Art.297 Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati

suplimentare sau donatii, cu respectarea legii;

Art.298 Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii

sale de sanatate sau pana la vindecare.

Art. 299 Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre

diferitele unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau

de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat.

Art.300 Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile;

Art.301 Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de

asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

Page 109: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

108

Art.302 Nerespectarea dispoziţiilor legale şi a regulamentului de organizare şi

funcţionare a spitalului atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională, după

caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate.

SECTIUNEA a II a - LIBERTATEA DE CIRCULATIE A PACIENTULUI

Art.303 Pacientul pe perioada internarii respecta regulile formulate de spital iar

deplasarea pacientului in interiorul spitalului pentru diverse explorari sau investigatii se face

insotit de personal medical (asistent medical, infirmiera, brancardier, dupa caz), cu

respectarea zonarii pe grade de risc infectios si evitarea aparitiei infectiilor incrucisate de

spital.

Art.304 Deplasarea pacientului în afara secției este nerestricționată, cu excepția

perioadele de vizită medicală, carantine, imobilizare la pat, cu respectarea indicatiilor

medicului curant.

Art.305 Circuitul vizitatorilor si insotitorilor in incinta spitalului este foArte

important deoarece pot reprezenta un potential epidemiologic crescut prin frecventa

purtatorilor de germeni si prin echipamentul lor posibil contaminat.

Art.306 Este interzis accesul persoanelor straine in zonele cu risc: laboratoare, bloc

operator, sterilizare, depozite de deseuri medicale. Incaperile unde nu au acces persoanele

straine au la intrare anunturi de avertizare in acest sens.

SECTIUNEA a III a- IMPLICAREA APARTINATORILOR LA INGRIJIREA UNOR

CATEGORII DE BOLNAVI

Art.307 In cazul pacientilor in stare critica sau terminala, indiferent de sectia sau

ccompartimentul in care acestia sunt internati, familia poate solicita prezenta permanenta

langa pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, daca conditiile

din sectia sau ccompartimentul respectiv permit acest lucru.

Art.308 In cazul copiilor pana la 14 ani internati se accepta prezenta unui apartinator

permanent daca se solicita acest lucru.

SECTIUNEA a IV a - ATRIBUTII SPECIFICE REFERITOARE LA GESTIUNEA

DOSARULUI PACIENTULUI/FOAIA DE OBSERVATIE CLINICA GENERALA (

FOCG)

Art.309 Pe perioada internnarii gestionarea FOCG se efectueaza in cadrul sectiei,

prin monitorizarea acesteia de catre asistenta de salon si asistenta sefa a sectiei. Medicul

curant efectueaza examenul clinic general. FOCG se completeaza zilnic de catre medicul

curant.

Art.310 Diagnosticele, schemele de tratament,evolutia pacientului,recomandarile

facute de alti medici specialisti in urma consulturilor interdisciplinare,recomandarile pentru

investigatiile clinice si paraclinice, epicriza si recomandarile la externare sunt obligatoriu de

completat de medicul curant si supervizate de seful sectiei.

Page 110: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

109

Art.311 FOCG cuprinde rezumativ principalele etape ale spitalizarii si ale

tratamentului acordat pe parcurs, recomandarile date pacientului externat, medicamentele

prescrise in perioada urmatoare externarii.

Art.312 Medicul curant este cel care va initia efectuarea consulturilor

interdisciplinare sau solicitarile consulturilor.

Art.313 Medicul curant completeaza FOCG, medicul sef de sectie verifica

completarea acesteia iar asistentul medical completeaza in FOCG procedurile efectuate.

Art.314 Pastrarea si arhivarea FOCG se fac conform procedurilor interne stabilite la

nivelul spitalului.

Art.315 Personalul medical care are acces la dosarul pacientului/foaia de observatie

clinica generala ( FOCG) va respecta procedurile interne si legislatia in vigoare privind

protectia si securitatea datelor personale si a confidentialitatii si anonimatului pacientului.

SECTIUNEA a V a - REGLEMENTARI PRIVIND PASTRAREA ANONIMATULUI

PACIENTULUI SI A CONFIDENTIALITATII

Art.316 Toate informatiile privind starea pacientului, diagnosticul, prognosticul,

tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

Art.317 Informatiile cu caracter personal pot fi furnizate numai in cazul in care

pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

Art.318 Oricare angajat al spitalului va desfasura activitatea de prelucrare a datelor

cu caracter personal cu buna-credinta, respectand confidentialitatea si integritatea acestora,

potrivit procedurilor si a prevederilor legislatiei in vigoare.

SECTIUNEA a VI a OBLIGATIILE PACIENTULUI

Art.319.

(1) Pacientul are urmatoarele obligatii :

a) sa respecte regulile ce se aplica in spital;

b) sa pastreze ordinea, linistea si curatenia in spital;

c) sa respecte programul de vizite si de masa precum si circuitele functionale din

spital;

d) sa nu deterioreze bunurile din spital;

e) sa respecte indicatiile terapeutice ale medicului pe perioada internarii;

f) sa nu utilizeze consumatori electrici decat cu aprobarea medicilor sefi de sectie;

g) sa nu paraseasca spitalul decat in momentul externarii;

h) sa pastreze si sa predea in bune conditii echipamentul de spital si lenjeria de pat

primite pentru sederea in spital;

(2) Se interzice complet fumatul in spital .

(3)Aceasta prevedere trebuie respectata de catre personalul incadrat in unitate, de catre

pacienti, apartinatori precum si orice alta persoana care se afla in unitatea sanitara.

Page 111: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

110

SECTIUNEA a VII a- GESTIUNEA DATELOR SI INFORMATIILOR MEDICALE

Art.320 Functia de gestiune a datelor si informatiilor medicale se refera la

centralizarea, administrarea,

protejarea si asigurarea back-up-ului datelor atat cu caracter general cat si cele cu caracter

confidential.

Art.321 Acest lucru se realizeaza prin metode specifice, avand ca suport atat partea

structurala

organizatorica –infrastructura I, proceduri de lucru departamentale, proceduri legate de

securizarea confidentialitatii datelor cat si partea de management – organizare a modului de

lucru prin stabilirea unor ierarhii administrative ce definesc accesul unic al fiecarui utilizator

la datele solicitate.

Art.322 In spiritul respectarii prevederilor legale, in intreaga activitate de furnizare a

serviciilor medicale de catre Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui si a respectarii drepturilor

pacientilor, in cadrul Spitalului este stabilita o politica de securitate a prelucrarii datelor cu

caracter personal, in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire

la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Art.323 In acest sens, in calitate de operator de date cu caracter personal:

- Se utilizeaza un software pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care detine toate

autorizarile legale;

- Sistemul informatic de acces si prelucrare al datelor cu caracter personal este securizat;

- Personalul care are acces/prelucreaza datele cu caracter personal a luat la cunostinta si

respecta, obligativitatea confidentialitatii acestor date;

- Pacientii care se adreseaza Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui sunt informati cu privire

la drepturile pe care le au, fata de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Page 112: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

111

CAPITOLUL X - ZONE CU RISC CRESCUT SI CU RISC

EPIDEMIOLOGIC

Art.324 Sectoare cu risc infectios crescut identificate (harta sau planul

epidemiologic al institutiei)

a. In evaluarea riscului infectios se vor avea in vedere: conditiile de spitalizare;

contaminarea prin erori de asepsie, izolare, decontaminare-sterilizare;

tratamente care reduc rezistenta antiifectioasa a organismului; selectarea de

tulpini cu inalt potential de patogenitate; purtatori sanatosi printre personalul

medical; cumularea factorilor de risc.

b. Conditiile de spitalizare se refera atât la caracteristicele arhitecturale ale

spitalului (monobloc, multipavilionar) cat si la gradul in care se asigura

separarea bolnavilor astfel incat sa se limiteze aglomerarea si contactul cu

zone de risc creat prin contaminarea crescuta a mediului (ex: zone de trafic

intens).

c. Impartirea pe zone de risc (1, 2, 3. 4), faciliteaza stabilirea masurilor adecvate

de decontaminare si permite intocmirea hartilor sau planurilor cu risc

epidemiologie stadializat dupa particularitatile semnalate.

d. Zone de risc ale spitalului dupa caracteristicile mediului si metodele de

decontaminare recomandate:

Zona 1 (fara risc ): vestiare personal, magazii, oficii alimentare,

- fara contact cu pacientii (spatii unde nu circula bolnavi)

Măsuri: - generale de curatenie - cerinte de igiena identice cu cele dintr-o

colectivitate

Zona 2 (risc redus) : saloane, sali de tratament, sala de mese, holuri, scari, cabinete

medicale

- pacienti care nu prezinta infectii si nu au receptivitate crescuta

Măsuri: - masuri generale de curatare

- decontaminare cu detergenti dezinfectanti

Zona 3 (risc mediu) : saloane chirurgicale/non-chirurgicale aseptice, radiologie

- pacienti cu potential risc infectios (chirurgical, non-chirurgical)

Măsuri: - decontaminare prin utilizarea detergentilor si dezinfectie

- decontaminarea echipamentului in fiecare incapere

- masuri generale de curatare

- dezinfectia zonelor contaminate cu sange si alte fluide biologice

- eliminarea deseurilor (considerate contaminate) pe circuit separat

Zona 4 (risc crescut) : saloane chirurgicale/non-chirurgicale septice/rezerve de izolare,

saloane ATI

Page 113: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

112

- pacienti cu infectii localizate/generalizate/inclusiv multidrog

rezistenţi

Măsuri: - decontaminare prin utilizarea detergentilor si dezinfectie

- decontaminarea echipamentului medical invaziv din fiecare incapere

- masuri generale de curatare

- eliminarea deseurilor (considerate contaminate) pe circuit separat

Art.325 Se ataseaza ca anexa Planul sectoarelor cu risc epidemiologic.

Page 114: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

113

CAPITOLUL XI -MANEVRE CARE IMPLICA SOLUTII DE

CONTINUITATE

Art.326 Manevre care implica solutii de continuitate:

SECTIA MEDICINA INTERNA SI MEDICINA INTERNA CRONICI

- Injectii i.m., i.v., subcutanate. Materiale folosite : seringi de unica folosinta, manusi de

unica folosinta, branule, plasturi cu pansament steril, vata.

- Recoltari analize. Se utilizeaza : ace si seringi sterile de unica folosinta, vacuete

corespunzatoare, manusi, vata.

- Perfuzii. Materiale folosite : seringi de unica folosinta, truse de perfuzie, vata, plasturi cu

pansament steril, fasa, branule , manusi.

- Punctii abdominale (Paracenteza) si toracice (toracocenteza). Materiale folosite : seringi de

unica folosinta, ace sterile de unica folosinta, vata, comprese sterile, trusa de perfuzie,

manusi.

In realizarea manevrelor mentionate se utilizeaza dezinfectante solutii pastrate in recipiente

etichetate corespunzator .

COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE DIN CADRUL SECTIEI

MEDICINA INTERENA - Injectii i.m., i.v., subcutanate. Materiale folosite : seringi de unica folosinta, manusi de

unica folosinta, branule, plasturi cu pansament steril, vata.

- Recoltari analize. Se utilizeaza : ace si seringi sterile de unica folosinta, vacuete

corespunzatoare, manusi, vata.

- Perfuzii. Materiale folosite : seringi de unica folosinta, truse de perfuzie, vata, plasturi cu

pansament steril, fasa, branule, manusi.

- Punctii paracenteze evacuatorii abdominale, Materiale folosite : ace sterile de unica

folosinta,trusa de perfuzie, seringi de unica folosinta, manusi. Comprese sterile ,vata .

In realizarea manevrelor mentionate se utilizeaza dezinfectante solutii pastrate in recipiente

etichetate corespunzator.

COMPARTIMENT DZNBM

- Injectii i.m., i.v., subcutanate. Materiale folosite : seringi de unica folosinta, manusi de

unica folosinta, branule, plasturi cu pansament steril, vata.

- Recoltari analize. Se utilizeaza : ace si seringi sterile de unica folosinta, vacuete

corespunzatoare, manusi, vata.

- Perfuzii. Materiale folosite : seringi de unica folosinta, truse de perfuzie, vata, plasturi cu

pansament steril, fasa, branule, manusi.

- Punctii paracenteze evacuatorii abdominale, Materiale folosite : ace sterile de unica

folosinta, trusa de perfuzie, seringi de unica folosinta, manusi. Comprese sterile ,vata .

Page 115: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

114

In realizarea manevrelor mentionate se utilizeaza dezinfectante solutii pastrate in recipiente

etichetate corespunzator.

SECTIA CARDIOLOGIE

- Injectii i.m., i.v., subcutanate. Materiale folosite : seringi de unica folosinta, manusi de

unica folosinta, branule, plasturi cu pansament steril, vata.

- Recoltari analize. Se utilizeaza : ace si seringi sterile de unica folosinta, vacuete

corespunzatoare, manusi , vata.

- Perfuzii. Materiale folosite : seringi de unica folosinta, truse de perfuzie, vata, plasturi cu

pansament steril, fasa, branule, manusi.

- Punctii toracice. Materiale folosite : seringi sterile de unica folosinta, ace sterile de unica

folosinta, comprese sterile, manusi.

In realizarea manevrelor mentionate se utilizeaza dezinfectante solutii pastrate in recipiente

etichetate corespunzator.

SECTIA OFTALMOLOGIE

- Interventii chirurgicale. Se utilizeaza : instrumentar chirurgical sterilizat la aburi si la

oxietilena, halate,

campuri, aleze sterile, masti, bonete UF, acoperatori incaltaminte, seringi de unica folosinta,

truse de perfuzii, branule de unica folosinta ; comprese, vata, sterile, manusi chirurgicale

sterile, manusi de unica folosinta, romplast, fese.

- Perfuzii. Se folosesc truse de perfuzii de unica folosinta, branule, romplast, vata, manusi de

unica folosinta, seringi de unica folosinta.

- Injectii i.m., i.v unde se utilizeaza ace si seringi sterile de unica folosinta, manusi de unica

folosinta, vata.

-Recoltari analize. Se utilizeaza : ace si seringi sterile de unica folosinta, vacuete

corespunzatoare, manusi, vata.

Pentru realizarea acestor manevre se folosesc solutii antiseptice si dezinfectante pastrate in

recipientele originale, etichetate corespunzator, conform normelor in vigoare.

SECTIA PEDIATRIE

- Administrarea medicatiei i.m, i.v.

- Recoltarea probelor biologice pentru examinări de laborator.

- Instituirea de PEV.

- Clisme.

- Sondaje gastrice.

- Spalaruri gastrice.

- Punctia (lombara, pleurala).

Page 116: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

115

- Aplicarea de cateter intravenos (branulă).

La aceste manopere se folosesc urmatoarele materiale: ace si seringi sterile (unica

utilizare); ace punctie sterile(unica utilizare); manusi chirurgicale de unica folosinta; solutii

dezinfectante pentru maini; branule; plasturi cu pansament steril; vacuette corespunzatoare;

trusa de perfuzie sterile; fesi; vata; tifon; leucoplast (consumabile).

Pentru realizarea acestor manevre se folosesc materiale sanitare sterile si solutii

antiseptice si dezinfectante pastrate in recipientele originale, etichetate corespunzator,

conform normelor in vigoare.

Interventii chirurgicale. Se folosesc : campuri, comprese, halate de operatie, bonete, masti

faciale de unica utilizare sau sterilizate prin statia de sterilizare, instrumentar, material de

osteosinteza, de unica utilizare sau sterilizate la statie sterilizare/pupinel, manusi de unica

folosinta, seringi de unica folosinta, ace de unica folosinta, tuburi dren, ata chirurgicala

sterila.

- Pansamente. Se folosesc comprese, tampoane, mese– sterilizate la autoclav, instrumentar

sterilizat la autoclav/ pupinel, manusi nesterile si de unica folosinta, ace de unica folosinta,

seringi de unica folosinta.

- Recoltari analize. Se folosesc vacuete si ace de unica folosinta, manusi de unica folosinta;

- Recoltari produse bilogice ( exudate, examene bacteriologice din secretie plaga pentru

decelarea agentului patogen si efectuarea antibiogramei, examen histopatologic – biopsii ).

- Injectii i.m., i.v. ace si seringi de unica folosinta, truse de perfuzie de unica folosinta,

branule, tampoane, manusi de unica folosinta.

- Perfuzii endovenoase . Materiale folosite : seringi de unica folosinta , truse de perfuzie,

vata, plasturi cu pansament steril, fasa, branule, manusi.

Pentru realizarea acestor manevre se folosesc solutii antiseptice si dezinfectante pastrate

in recipientele originale, etichetate corespunzator, conform normelor in vigoare.

SECTIA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

- Interventii chirurgicale. Se folosesc : campuri, comprese, halate de operatie, bonete, masti

faciale de unica utilizare sau sterilizate prin statia de sterilizare, instrumentar, material de

osteosinteza, de unica utilizare sau sterilizate la statie sterilizare/pupinel, manusi de unica

folosinta, seringi de unica folosinta, ace de unica folosinta, tuburi dren, ata chirurgicala

sterila.

- Pansamente. Se folosesc comprese, tampoane, mese– sterilizate la autoclav, instrumentar

sterilizat la autoclav/ pupinel, manusi nesterile si de unica folosinta, ace de unica folosinta,

seringi de unica folosinta.

- Recoltari analize. Se folosesc vacuete si ace de unica folosinta, manusi de unica folosinta;

- Recoltari produse bilogice ( exudate, examene bacteriologice din secretie plaga pentru

decelarea agentului patogen si efectuarea antibiogramei, examen histopatologic – biopsii ).

Page 117: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

116

- Injectii i.m., i.v. ace si seringi de unica folosinta, truse de perfuzie de unica folosinta,

branule, tampoane, manusi de unica folosinta.

- Perfuzii endovenoase . Materiale folosite : seringi de unica folosinta , truse de perfuzie,

vata, plasturi cu pansament steril, fasa, branule, manusi.

Pentru realizarea acestor manevre se folosesc solutii antiseptice si dezinfectante pastrate in

recipientele originale, etichetate corespunzator, conform normelor in vigoare.

SECTIA CHIRURGIE GENERALA

- Interventii chirurgicale. Se folosesc : campuri, comprese, halate de operatie, bonete, masti

faciale de unica utilizare sau sterilizate autoclav, instrumentar de unica utilizare sau

sterilizate la statie sterilizare/pupinel, manusi de unica folosinta, seringi de unica folosinta,

ace de unica folosinta, tuburi dren, ata chirurgicala sterila.

- Pansamente. Se folosesc comprese, tampoane, mese– sterilizate la autoclav, instrumentar

sterilizat la autoclav/ pupinel, manusi nesterile si de unica folosinta, ace de unica folosinta,

seringi de unica folosinta.

- Recoltari analize. Se folosesc vacuete si ace de unica folosinta, manusi de unica folosinta;

- Recoltari produse bilogice ( exudate, examene bacteriologice din secretie plaga pentru

decelarea agentului patogen si efectuarea antibiogramei, examen histopatologic – biopsii ).

- Injectii i.m., i.v. ace si seringi de unica folosinta, truse de perfuzie de unica folosinta,

branule, tampoane, manusi de unica folosinta.

- Perfuzii endovenoase . Materiale folosite : seringi de unica folosinta , truse de perfuzie,

vata, plasturi cu pansament steril, fasa, branule, manusi.

Pentru realizarea acestor manevre se folosesc solutii antiseptice si dezinfectante pastrate in

recipientele originale, etichetate corespunzator, conform normelor in vigoare.

COMPARTIMENTE NEUROCHIRURGIE SI UROLOGIE DIN CADRUL

SECTIEI CHIRURGIE GENERALA

- Injectii i.m., i.v., subcutanate. Materiale folosite : seringi de unica folosinta, manusi de

unica folosinta, branule, plasturi cu pansament steril, vata.

- Perfuzii endovenoase . Materiale folosite : seringi de unica folosinta , truse de perfuzie,

vata, plasturi cu pansament steril, fasa, branule, manusi.

- Recoltari analize. Se utilizeaza : ace si seringi sterile de unica folosinta, vacuete

corespunzatoare, manusi, vata.

- Punctii exploratorii si evacuatorii (paracenteza , toracocenteza ). Materiale folosite : ace

sterile de unica folosinta, seringi de unica folosinta, vata, manusi, truse de perfuzii, comprese

sterile, plasturi.

- Pentru realizarea acestor manevre se folosesc solutii antiseptice si dezinfectante pastrate in

recipientele originale, etichetate corespunzator, conform normelor in vigoare.

SECTIA CHIRURGIE SI ORTOPEDIE INFANTILA

- Interventii chirurgicale. Se folosesc : campuri, comprese, halate de operatie, bonete, masti

faciale de unica utilizare sau sterilizate prin statia de sterilizare, instrumentar, material de

Page 118: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

117

osteosinteza, de unica utilizare sau sterilizate la statie sterilizare/pupinel, manusi de unica

folosinta, seringi de unica folosinta, ace de unica folosinta, tuburi dren, ata chirurgicala

sterila.

- Pansamente. Se folosesc comprese, tampoane, mese– sterilizate la autoclav, instrumentar

sterilizat la autoclav/ pupinel, manusi nesterile si de unica folosinta, ace de unica folosinta,

seringi de unica folosinta.

- Recoltari analize. Se folosesc vacuete si ace de unica folosinta, manusi de unica folosinta;

- Recoltari produse bilogice ( exudate, examene bacteriologice din secretie plaga pentru

decelarea agentului patogen si efectuarea antibiogramei, examen histopatologic – biopsii ).

- Injectii i.m., i.v. ace si seringi de unica folosinta, truse de perfuzie de unica folosinta,

branule, tampoane, manusi de unica folosinta.

- Perfuzii endovenoase . Materiale folosite : seringi de unica folosinta , truse de perfuzie,

vata, plasturi cu pansament steril, fasa, branule, manusi.

Pentru realizarea acestor manevre se folosesc solutii antiseptice si dezinfectante pastrate in

recipientele originale, etichetate corespunzator, conform normelor in vigoare.

LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVA

Endoscopii, colonoscopii.

Pentru realizarea injectii i.m., i.v. ace si seringi de unica folosinta, truse de perfuzie de unica

folosinta, branule, tampoane, manusi de unica folosinta;

pentru realizarea manevrelor invazive se folosesc: instrumentar, echipamente medicale,

dispozitive medicale sterile/UF/decontaminate, manusi unica folosinta (UF), campuri,

comprese sterile/UF, solutii antiseptice si dezinfectante, pastrate in recipientele originale,

etichetate corespunzator, conform normelor in vigoare.

SECTIA OBSTETRICA-GINECOLOGIE

- Asistenta la nastere. Se utilizeaza : truse de asistenta a nasterii sterilizate la autoclav/

pupinel, material moale, sterilizat in casolete la autoclav, halate individuale ( halat, masca,

boneta) de unica folosinta/sterilizate la autoclav, seringi de unica folosinta, ace de unica

folosinta pt. injectii i.m., i.v., punctii, truse de perfuzii sterile de unica folosinta, manusi

sterile de unica folosinta, truse de epiziotomie-rafie, control instrumental al canalului moale –

sterilizate la pupinel;

- Extractia manuala a placentei si controlul manual al cavitatii uterine – truse instrumentar,

material moale sterilizate la autoclav/pupinel;

- Interventii chirurgicale, pe cale abdominala si cale vaginala specifice patologiei obstetricale

si ginecologice. Se dezinfecteaza mainile prin spalare cu solutii specifice conform

protocoalelor interne. Se utilizeaza : halate, masti, bonete de unica utilizare sau sterilizate la

autoclav, campuri de operatie unica folosinta/sterilizate la autoclav, instrumentar chirurgical

sterilizat la pupinel, manusi de unica folosinta sterile, truse de perfuzie, sonde de aspiratie,

sterile, tuburi de dren de unica folosinta sterile, sonde urinare de unica folosinta.

Page 119: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

118

- Chiuretaj uterin – anestezie locala sau generala. Se utilizeaza : ace sterile de unica folosinta,

seringi de unica folosinta, manusi de unica folosinta sterile, echipament – masca, halat,

sorturi de protectie, ochelari de protectie ; comprese, material moale sterile, truse de chiuretaj

uterin sterilizate la pupinel.

- Punctie, biopsie, diatermoeletrocauterizare endovaginala, se folosesc truse specifice

sterilizate.

- Recoltari produse bilogice ( exudate, examene bacteriologice din secretie plaga pentru

decelarea agentului patogen si efectuarea antibiogramei, examen histopatologic – biopsii ).

- Injectii i.m.,i.v., subcutanate. Materiale folosite: seringi de unica folosinta, manusi de unica

folosinta, branule, plasturi cu pansament steril, vata.

- Perfuzii. Materiale folosite : seringi de unica folosinta, truse de perfuzie, vata, plasturi cu

pansament steril, fasa, branule, manusi.

- Recoltari analize. Se utilizeaza : ace si seringi sterile de unica folosinta, vacuete

corespunzatoare, manusi, vata.

-Pentru realizarea acestor manevre se folosesc solutii antiseptice si dezinfectante pastrate in

recipientele originale, etichetate corespunzator, conform normelor in vigoare.

SECTIA NEONATOLOGIE

- Injectii i.m. si i.v. Se utilizeaza ace si seringi sterile de unica folosinta, branule sterile de

unica folosinta, vata.

- Vaccinari i.m. si i.d. Se folosesc ace si seringi sterile de unica folosinta, vata.

- Perfuzii. Se utilizeaza : truse perfusii sterile de unica folosinta, branule sterile de unica

folosinta, injectomat, seringi sterile de unica folosinta, plasturi.

- Pansament ombilical cu tampoane si comprese sterile UF/sterilizate la autoclav.

- Sectionarea frenului scurt al limbii . Se utilizeaza instrumentar chirurgical pentru mici

interventii , sterilizat la autoclav.

-Pentru realizarea acestor manevre se folosesc solutii antiseptice si dezinfectante pastrate in

recipientele originale, etichetate corespunzator, conform normelor in vigoare.

SECTIA A.T.I.

- Injectii intramusculare . Se utilizeaza : seringi si ace sterile de unica folosinta, tampon vata,

manusi nesterile .

- Injectii i.v., perfuzii i.v.si transfuzii de sange . Se utilizeaza : trusa perfuzie/transfuzie,

injectomate, manusi, tampon vata, ace si seringi de unica folosinta, branule, romplast .

- Anestezie generala cu intubatie oro-traheala . Se utilizeaza : manusi UF, sonda endotraheala

diferite marimi, ace si seringi de unica folosinta, pipa Gueddel, laringoscop,romplast, masti .

- Rahianestezie. Se utilizeaza : ace spinale sterile, manusi sterile , seringi de unica

folosinta,tampon steril ,masti.

Page 120: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

119

-Anestezie peridurala. Se utilizeaza: trusa pentru anestezie peridurala, manusi sterile , seringi

de unica folosinta,tampon steril ,masti;

- Pansamente postoperatorii . Materiale folosite : material moale steril, instrumentar steril,

tavite renale, romplast , manusi , masti UF.

- Cateterizari venoase centrale : Se utilizeaza : cateter de diferite marimi , manusi

sterile,romplast , masti , comprese, campuri sterile UF;

- Transfuzia de sange sau derivate . Se utilizeaza : vacuete , ace sterile , tampon, manusi UF,

trusa transfuzie, comprese sterile, leucoplast .

- Recoltari analize. Se utilizeaza : ace si seringi de unica folosinta , vacuete, manusi , vata.

Pentru realizarea acestor manevre se folosesc materiale sanitare sterile si solutii

antiseptice si dezinfectante pastrate in recipientele originale, etichetate corespunzator,

conform normelor in vigoare.

SECTIA NEUROLOGIE

- Tratamente, injectii intramusculare, intravenoase, intradermice, subcutanate. Se folosesc

seringi si ace sterile de unica folosinta, vata , manusi nesterile, branule.

- Punctii lombare. Se folosesc ace spinale sterile de unica folosinta, seringi de unica

folosinta, manusi sterile, eprubete sterile, vata.

- Perfuzii. Se utilizeaza : truse de perfuzii de unica folosinta, branule, seringi de unica

folosinta, vata, manusi sterile, romplast .

Pentru realizarea acestor manevre se folosesc solutii antiseptice si dezinfectante pastrate in

recipientele originale, etichetate corespunzator, conform normelor in vigoare.

SECTIA O.R.L.

- Incizii. Se utilizeaza : lame bisturiu sterile de unica folosinta instrumentar steril – sterilizat

prin caldura uscata, manusi sterile UF, comprese, campuri sterile UF;

- Interventii chirurgicale mari si mici. Se folosesc : comprese, campuri operatorii sterile

UF/autoclav, instrumentar chirurgical steril – sterilizat prin caldura uscata, manusi sterile,

sonde de aspiratie de unica folosinta, ata chirurgicala, masti chirurgicale.

- Recoltare analize. Se utilizeaza ace recoltat sterile de unica folosinta, vacuete

corespunzatoare.

- Injectii i.m., i.v , i.d. ace si seringi sterile de unica folosinta, vata, branule.

- Perfuzii. Se utilizeaza truse de perfuzii de unica folosinta, seringi de unica folosinta,

branule.

- Punctie sinusala. Se utilizeaza ace UF, seringi de unica folosinta.

Pentru realizarea acestor manevre se folosesc solutii antiseptice si dezinfectante pastrate in

recipientele originale, etichetate corespunzator, conform normelor in vigoare.

UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE- SMURD

Page 121: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

120

- Injectii i.m. si i.v. pentru care se utilizeaza ace si seringi sterile de unica folosinta, vata

,manusi de unica folosinta;

- Perfuzii intravenoase . Se utilizeaza : truse de perfuzii pentru administratea de solutii

intravenoase sterile, vata, manusi de unicas folosinta , romplast .

- Pansamente . Se folosesc : comprese sterile de unica folosinta , manusi de unica folosinta .

- Recoltari analize, proceduri de investigatie (paracenteza, toracocenteze, IOT/VM, punctie

rahidiana) . Se utilizeaza : ace si seringi sterile de unica folosinta, vacuete corespunzatoare ,

manusi , vata;

Pentru realizarea acestor manevre se folosesc materiale sanitare sterile si solutii

antiseptice si dezinfectante pastrate in recipientele originale, etichetate corespunzator,

conform normelor in vigoare.

LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE

- Recoltari produse biologice prin punctie venoasa si capilara. Se utilizeaza vacuete

corespunzatoare fiecarui tip de analiza, ace venoject de unica folosinta. Materialele folosite la

recoltare sunt colectate in recipiente speciale, respectand codul culorilor .

Pentru realizarea acestor manevre se folosesc materiale sanitare sterile si solutii

antiseptice si dezinfectante pastrate in recipientele originale, etichetate corespunzator,

conform normelor in vigoare.

SECTIILE PNEUMOLOGIE

- Injectii i.m., i.v , intradermice, subcutanate unde se utilizeaza ace si seringi sterile de unica

folosinta, manusi de unica folosinta, vata.

- Bronhofibroscopii, punctii toracice exploratorii, evacuatorii, terapeutice. Se utilizeaza ace

sterile de unica folosinta, seringi de unica folosinta, vata , comprese si fese sterile, manusi

sterile;

- Perfuzii endovenoase, transfuzii de sange sau masa eritrocitara. Se utilizeaza truse de

perfuzii de unica folosinta, manusi, vata, branule, romplast.

- Recoltari analize. Se utilizeaza ace si seringi de unica folosinta, vacuete corespunzatoare,

vata.

Pentru realizarea acestor manevre se folosesc materiale sanitare, instrumentar,

echipamente/dispozitive medicale, solutii antiseptice si dezinfectante pastrate in recipientele

originale, etichetate corespunzator, conform normelor in vigoare.

COMPARTIMENT ONCOLOGIE

- Injectii i.m., i.v, subcutanate. Se utilizeaza : seringi si ace sterile de unica folosinta, vata,

manusi, leucoplast.

- Perfuzii endovenoase cu citostatice. Se folosesc : truse de perfuzie, ace si seringi de unica

folosinta, leucoplast, manusi.

Page 122: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

121

- Toracocenteza, paracenteza, puctie biopsie in tumori. Se utilizeaza ace sterile de unica

folosinta, seringi de unica folosinta, comprese sterile, manusi, vata, masti, halate protectie,

halate impermeabile.

- Pansamente plagi. Se utilizeaza : comprese sterile, manusi.

- Recoltari analize. Se utilizeaza ace si seringi de unica folosinta, vacuete

corespunzatoare,holdere, vata.

Pentru realizarea acestor manevre se folosesc materiale sanitare sterile si solutii

antiseptice si dezinfectante pastrate in recipientele originale, etichetate corespunzator,

conform normelor in vigoare.

SECTIA PSIHIATRIE

- Recoltari analize. Se utilizeaza : ace si seringi sterile de unica folosinta, vacuete

corespunzatoare, manusi, vata.

- Perfuzii endovenoase. Materiale folosite : seringi de unica folosinta, truse de perfuzie, vata,

plasturi cu pansament steril, fasa, branule, manusi.

- Injectii i.m., i.v., subcutanate. Materiale folosite : seringi de unica folosinta, manusi de

unica folosinta , branule, plasturi cu pansament steril, vata.

-Pentru realizarea acestor manevre se folosesc solutii antiseptice si dezinfectante pastrate in

recipientele originale, etichetate corespunzator, conform normelor in vigoare.

SECTIA BOLI INFECTIOASE

- Injectii intramusculare pentru administrarea tratamentului. Materiale folosite : seringi si ace

sterile de unica folosinta, tampon vata, manusi UF.

- Injectii intravenoase pentru administrarea tratament medicamentos. Se utilizeaza ace si

seringi sterile de unica folosinta, vata, manusi.

- Punctie venoasa pentru recoltarea analizelor. Se folosesc : vacuete, vacutainer, holder,

tampon vata, manusi.

- Punctie venoasa pentru recoltarea hemoculturii. Se utilizeaza ace si seringi sterile de unica

folosinta, balon hemocultura, tampon vata, manusi.

- Administrare perfuzii intravenoase cu medicamente. Se folosesc : ace si seringi sterile de

unica folosinta, truse de perfuzie, tampon vata, manusi, branule.

- Punctii lombare, toracocenteza, paracenteza. Se utilizeaza : ace punctie sterile, seringi de

unica folosinta, recipiente de recoltare, vata, romplast, manusi sterile.

- Punctie colectii spetice pentru recoltare de produs biologic. Materiale utilizate : ace punctie

sterile, recipient steril pentru produsul patologic, recipient exudat, tampon vata, leucoplast,

manusi sterile.

- Tratamentul local al erizipelului (bulos). Se utilizeaza : pansamente sterile, faza, tifon,

manusi.

Page 123: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

122

Pentru realizarea acestor manevre se folosesc materiale sanitare sterile si solutii antiseptice si

dezinfectante pastrate in recipientele originale, etichetate corespunzator, conform normelor in

vigoare.

COMPARTIMENT DERMATO-VENEROLOGIE

- Recoltarea analizelor de laborator. Se utilizeaza : manusi, vata, leucoplast, vacuete

corespunzatoare, ace sterile de unica folosinta.

- Tratement injectabil ( intramuscular, intravenos, intradermic, subcutanat). Se utilizeaza :

manusi, ace si seringi sterile de unica folosinta, leucoplast, branule, truse de perfuzie, vata .

- Recoltari produse bilogice ( exudate, examene bacteriologice din secretie plaga pentru

decelarea agentului patogen si efectuarea antibiogramei, examen histopatologic – biopsii ).

- Materiale utilizate : manusi, chiurete, bisturie sterile, vata, recipiente speciale de

laborator,pansament steril, fese, seringi sterile de unica folosinta, ace sterile de unica

folosinta, pense,spatule – sterile.

- Efectuarea pansamentelor locale. Se utilizeaza : manusi, instrumentar chirurgical steril –

sterilizat la pupinel, vata, comprese sterile, fese, leucoplast.

Pentru realizarea acestor manevre se folosesc materiale sanitare sterile si solutii

antiseptice si dezinfectante pastrate in recipientele originale, etichetate corespunzator,

conform normelor in vigoare.

AMBULATORIUL INTEGRAT

- Injectii i.m., i.v., intradermice, subcutanate, anestezii locale. Se utilizeaza :

seringi si ace sterile de unica folosinta, manusi, vata, leucoplast.

- Incizii. Se utilizeaza : bisturiu de unica folosinta, instrumentar chirurgical

steril, manusi sterile, masca, comprese sterile.

- Punctii. se utilizeaza ; ace sterile si seringi sterile de unica folosinta, manusi,

vata.

- Suturi. Se utilezeaza ace si seringi de unica folosinta, ata chirurgicala,

comprese sterile, fasa, manusi.

Pentru realizarea acestor manevre se folosesc materiale sanitare sterile,

echipamente/dispozitive medicale, solutii antiseptice si dezinfectante pastrate in recipientele

originale, etichetate corespunzator, conform normelor in vigoare.

Page 124: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

123

CAPITOLUL XII. CIRCUITELE SPITALULUI

Art.327 Activitatea de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale se desfasoara

intr-un cadru organizat, ca obligatie permanenta a fiecarui cadru medico- sanitar.

Art.328 Activitatea de supraveghere si prevenire a infectiilor nosocomiale face parte

din obligatiileprofesionale ale personalului si este inscrisa in fisa postului fiecarui salariat.

Art.329 Circuitele functionale trebuie sa faciliteze o activitate corespunzătoare si sa

impiedice contaminarea mediului spitalicesc reducand la minimum posibilitatea de producere

a infectiilor.

Art.330 Principalele circuite functionale din spital sunt urmatoarele:

a) circuitul bolnavului;

b) circuitul personalului medico- sanitar, studentilor si elevilor practicanti;

c) circuitul si regimul vizitatorilor si insotitorilor;

d) circuitul instrumentarului si a diferitelor materiale utilizate in practica medicala

aseptica;

e) circuitul blocurilor operatorii;

f) circuitul alimentelor;

g) circuitul lenjeriei;

h) circuitul deseurilor.

SECTIUNEA I - CIRCUITUL BOLNAVULUI

Art.331 Circuitul bolnavului include spatiile destinate serviciului de internare, de

spitalizare si externare.

Art.332 Pentru sectia Obstetrica - Ginecologie :

a) exista cabinet de consultatii, unul pentru cazurile aseptice, celalalt pentru cazurile

septice.

b) serviciul de prelucrare sanitara cuprinde: spatiul de dezechipare, baie, garderoba

pentru depozitarea echipamentului bolnavului.

c) echipamentul bolnavului se introduce in huse de protectie.

d) serviciul de prelucrare sanitara este dotat cu materiale dezinfectante si cu materiale

pentru eventuale deparazitari.

e) după fiecare bolnav se face obligatoriu dezinfectia cabinelor de baie.

f) spatiul de spitalizare propriu-zis cuprinde saloanele cu paturi, accesul bolnavului de la

serviciul de internarii, facandu-se cu evitarea incrucisarii cu alte circuite potential

contaminate (deseuri,lenjerie murdara) pentru care exista program si lift separate.

Art.333 La sectia de Neonatologie sunt asigurate urmatoarele separari:

a) nou-nascuti prin cezariana;

b) nou-nascuti normoponderali;

c) nou-nascuti normoponderali septici.

d) prematuri

Art.334 In sectia de Obstetrica sunt saloane separate pentru:

a) lauzia fiziologica;

Page 125: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

124

b) cezariene;

c) lauze cu potential septic.

Art.335 Organizarea saloanelor respectă normele sanitare (spatiu/pat, luminozitate,

instalatii sanitare).

Art.336 Sunt asigurate spatii pentru activitătiile aferente ingrijirii bolnavului: sala de

tratamente si pansamente; oficiu alimentar; depozite de lenjerie curata; depozite pentru

materialele de intretinere; substante dezinfectante; materiale sanitare.

Art.337 Pe fiecare sectie se afla un singur depozit de materiale sanitare,

dezinfectante, lenjerie curata.

Art.338

(1) Curatenia si dezinfectia spatiilor din unitatea noastra se realizeaza de mai multe ori pe

zi, conform graficelor orare stabilite pe 2 sau 3 ture de lucru.

(2) Dezinfectia ciclica profilactica, inclusiv aeromicroflora se realizeaza astfel :

a) bisaptamanal - sali de pansamente si intreruperi sarcina, sala de operatii urgenta

(S.O.2), depozite de deseuri si lenjerie septice, lifturi;

b) saptamanal - sali de operatii, filtru-spalatoare, dispensar TBC, laboratoare

microbiologie, sala de nastere, saloane lehuze si nou-nascuti, dializa, ambulator copii,

saloane copii (Pediatrie 1 si 2), bucatarie dietetica, UPU, prosectura, statia de

sterilizare;

c) bilunar - ATI, laboratoare analize, saloane TBC-adulti si copii, oficii, garderoba,

saloane

ginecologie si chirurgie septic;

d) lunar - sectiile interne si chirurgie aseptic, ambulator adulti;

e) dupa instructaj : ambulante ;

f) la solicitarea sectiei / comp., de exemplu: saptamanal – cabinetul de consultatii

sectia Boli Infectioase; zilnic, cu exceptia duminicilor - Chirurgie; A.T.I.- septic; La

solicitare, oricand –OG, Sala de nasteri, Morga, “saloane-tampon”, saloane spitalizare

de zi.)

SECTIUNEA II – CIRCUITUL PERSONALULUI

Art.339 (1) Circuitul personalului este important in prevenirea infectiilor nosocomiale, motiv

pentru care este necesara asigurarea de personal sanitar (mediu, auxiliar, de ingrijire), pe

compartimente septice si aseptice.

(2) Este interzis accesul in salile de operatii si salile de nastere, a personalului care nu

face parte din echipa de interventie. In mod similar este interzis accesul altui personal in

blocul alimentar, biberonerie, statia de sterilizare.

(3) Circuitul personalului implica si elementele fundamentale de igienă individuala si

colectiva care constau in:

a) starea de sanatate;

b) portul corect si complet al echipamentului de protectie;

c) igiena personala (in principal igiena corecta a mainilor).

Art.340.

Page 126: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

125

(1) Supravegherea starii de sanatate a personalului este obligatorie si permanenta

constand in:

a) efectuarea examenelor medicale la angajare si periodice;

b) obligativitatea declararii imediat medicului sef de sectie a oricărei boli infectioase

pe care o are personalul;

c) triajul epidemiologic zilnic, la intrarea in serviciu;

d) izolarea in sectia de Boli infectioase sau la domiciliu (dupa caz) a oricărui suspect

sau bolnav de boala transmisibila;

e) masuri speciale in cazul accidentului de expunere la sange (A.E.S.) conform

Ordinului 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control

al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, anexa V;

f) izolarea in izolatorul din cadrul sectiei, la domiciliu (dupa caz) a oricărui suspect

sau bolnav de boala transmisibila.

(2) Portul echipamentului de protectie pe tot timpul prezentei in unitate a personalului

este obligatoriu. De asemenea personalul sanitar trebuie sa aiba unghiile taiate scurt si sa

nu poarte inele sau verighete in timpul serviciului.

Art.341 (1) Spalarea mainilor cu apa si sapun este obligatorie in urmatoarele situatii:

a) la intrarea in serviciu si la parasirea locului de munca;

b) la intrarea si iesirea din salon;

c) după folosirea toaletei;

d) după folosirea batistei;

e) după scoaterea mastilor folosite in saloane;

f) inainte de prepararea alimentelor;

g) inainte de administrarea alimentelor si medicamentelor fiecarui bolnav;

h) după colectarea lenjeriei murdare;

i) inainte de examinarea nou - nascutului, sugarului si altor bolnavi.

(2) Spalarea si dezinfectia mainilor este obligatorie:

a) inainte si după recoltarea de produse biologice;

b) după manipularea bolnavilor septici;

c) inainte si după efectuarea oricărui tratament parenteral sau punctie, schimbarea de

pansamente, clisme, etc.;

d) după contactul cu diverse produse biologice ale bolnavului;

e) inainte si după diverse tratamente.

(3) Pe langa spalarea si dezinfectia mainilor este obligatorie purtarea manusilor sterile

pentru fiecare bolnav la proceduri care necesita asepsie (tuseul vaginal, rectal, aplicarea

de catetere vezicale, tubaj, gastric, alimentare prin gavaj, intubatie). Pentru interventiile

chirurgicale este obligatorie spalarea mainilor cu apa sterila, dezinfectia mainilor si portul

manusilor sterile pentru fiecare bolnav in parte. La fel se procedeaza si la aplicarea de

catetere venoase si arteriale, asistenta la nastere.

SECTIUNEA III – CIRCUITUL VIZITATORILOR SI INSOTITORILOR

Art.342 (1) Circuitul vizitatorilor si insotitorilor este foarte important deoarece, acestia reprezintă

intr-un spital un potential epidemiologic crescut, prin frecventa purtatorilor de germeni

necunoscuti si prin echipamentul lor care este contaminat.

Page 127: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

126

(2) Vizitarea bolnavilor se va face numai in orele stabilite de conducerea spitalului prin

Regulamentul Intern.

(3) In situatii epidemiologice deosebite, interdictia este generala pentru perioade bine

determinate, la recomandarea Directiei de Sanatate Publica.

(4) In timpul vizitei, vizitatorii vor purta un echipament de protectie.

(5) Este bine sa se realizeze controlul alimentelor aduse bolnavilor si returnarea celor

contraindicate.

(6) Circuitul insotitorilor este asemanator cu cel al bolnavilor. Circulatia insotitorilor in

spital trebuie restrictionata exceptand situatiile limita.

SECTIUNEA IV – CIRCUITUL INSTRUMENTARULUI

Art.343 (1) Circuitul instrumentarului si a diferitelor materiale utilizate, trebuie sa realizeze o

separare intre materialele sterile si cele utilizate.

(2) In unitatea noastra exista o statie centrala de sterilizare, punct de sterilizare la

biberonerie.

(3) Pentru buna functionare, in statia centrala de sterilizare exista:

a) spatiu de primire materiale;

b) sala aparatelor -spatiu de depozitare sterile;

c) spatiu de predare.

(4) Pregatirea materialelor pentru sterilizare se face la nivelul sectiilor, de catre asistenta

medicala.

(5) In Registrul de evidenta a sterilizarii se noteaza:

a) data;

b) continutul pachetelor din sarja si numarul lor;

c) temperatura si presiunea la care s-a efectuat sterilizarea;

d) ora de incepere si de incheiere a ciclului;

e) rezultatele indicatorilor fizico – chimici;

f) semnatura persoanei responsabile;

g) se ataseaza diagrama ciclului de sterilizare;

h) rezultatele testelor biologice -se gasesc in caietul de autocontrol

(6) Pentru evaluarea eficacitatii sterilizarii se face:

a) zilnic, verificarea calitatii penetrarii aburului, inainte de efectuarea primei

sterilizarii, cu ajutorul testului Bowie& Dick;

b) lunar indicatorii biologici cu Bacillus stearothermophyllus (avand in vedere ca

autoclavul din statia centrala este echipat cu dispozitiv automat de inregistrare

(diagrama);

c) indicatorii fizico - chimici se folosesc pentru fiecare casoleta, cutii sau pachetele

ambalate in hartie speciala.

(7) Dispozitivele medicale care nu suporta sterilizare la temperatura (endoscoape etc.) se

sterilizeaza chimic cu produse autorizate. Orice utilizator este obligat sa tina evidenta

tuturor procedurilor de sterilizare chimica in Registrul de sterilizare chimica. Se

completează obligatoriu:

a) produsul utilizat si concentratia de lucru;

b) data si ora prepararii solutiei de lucru;

c) ora inceperii fiecarei proceduri de sterilizare;

d) lista dispozitivelor medicale sterilizate la fiecare procedura;

e) ora terminarii fiecarei proceduri de sterilizare;

Page 128: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

127

f) numele si semnatura persoanei care a efectuat procedura.

(8) Produsul utilizat pentru sterilizarea chimica are un protocol care trebuie cunoscut

de tot personalul medical ce lucreaza cu aceste substante.

SECTIUNEA V – CIRCUITUL BLOCULUI OPERATOR

Art.344 (1) Circuitul blocului operator constituie o unitate complet separata de restul spatiului de

spitalizare, pentru a se evita contaminarea in interior.

(2) In blocul operator exista spatiu destinat pentru operatiile aseptice si spatiu pentru cele

septice.

Salile de operatii sunt dotate cu sala de spalare chirurgicala si de imbracare a

echipamentului steril, un spatiu de colectare si spalare a instrumentarului utilizat.

(3) Salile de operatie se curate si se dezinfecteaza după fiecare operatie, in fiecare zi se

realizeaza dezinfectia aeromicroflorei. Dezinfectia ciclica se face saptamanal.

(4) Etapele accesului în blocul operator :

a) dezinfectia igienica a mainilor;

b) purtarea de echipament de filtru, inclusiv incaltaminte;

c) purtarea de echipament - obligatoriu (bluza si pantoloni), nu halat - la iesirea din

blocul operator, personalul se schimba de echipamentul de filtru;

d) accesul in blocul operator este strict limitat!

(5) Etapele accesului în sala de operatie :

a) accesul in sala de operatie este permis numai echipei operatorii;

b) ferestrele si usile in salile de operatie trebuie inchise;

c) deplasarile in salile de operatii sunt limitate;

d) spalarea chirurgicala a mainilor;

e) purtarea de echipament steril de catre personalul medical ce efectuează interventia

chirurgicala;

f) folosirea de manusi sterile si masca chirurgicala.

SECTIUNEA VI – CIRCUITUL ALIMENTELOR

Art.345 (1) Circuitul alimentelor include modul de distributie si transport al mancarii preparate,

oficiile alimentare de pe sectii, servirea mesei la bolnavi.

(2) Transportul mancarii preparate de la blocul alimentar la oficiile din sectii se face in

recipiente emailate, dee inox si acoperite cu capac si cu autovehicole special destinate

acestei activitati, intre pavilioanele spitalului

(3) O atentie deosebita se acorda alimentatiei naturale, artificiale si rehidratarii perorale a

copilului mic.

(4) Actul alaptarii trebuie supravegheat in vederea respectarii de catre mama a

urmatoarelor reguli de igienă: spalarea mainilor si sanilor cu apa calduta si sapun; clatirea

si stergerea sanilor si mainilor prin tamponare cu comprese sterile, inainte si dupa

alaptare; portul echipamentului de protectie (bluza de alaptare); portul mastilor de unica

folosinta este obligatoriu.

VI. 1. Cod de procedura pentru circuitul alimentelor - Orar de transport

(1) Masa se serveste in sectie la sala de mese, sau dupa caz in salon. Mancarea se aduce

de la blocul alimentar in oficiile alimentare cu ascensoarele nr. 1 dupa urmatorul orar:

Page 129: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

128

Dimineata: 8:00 – 9:00

Supliment: 10:00 – 10:30

Pranz: 12:00 – 13:00

Supliment: 16:00 – 16:30

Seara: 18:00 – 19:00

(2) Dupa servirea mesei, deseurile alimentare se colecteaza in saci negri si se transporta

cu lifturile nr. 2 la punctul de colectare deseuri menajere, dupa urmatorul orar:

Pranz: 13:00 – 14:00

Seara: 19:30 – 20:00

(3) Programul de curatenie si dezinfectie al ascensoarelor nr. 1 se face cu SUPRAHEX

0,25% (- 20 ml la 8 l de apa) timp de contact 15 min., zilnic, conform graficului orar

aprobat pe 3 ture sau cu TABLETE CLORIGENE 1,5 gr, (1 tableta la 5 l de apa) timp de

contact 15 min. Bisaptamanal agentii D.D.D. de la S.S.C.I.N. efectueaza dezinfectia

ciclica (inclusiv pentru aeromicroflora) cu dezinfectanti de nivel inalt. (exemplu

SUPRAHEX 0,5%, sau TERASEPT 0,5%).

Page 130: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SECTIUNEA VII – CIRCUITUL LENJERIEI

Art.346

(1) Circuitul lenjeriei include spalatoria, transportul lenjeriei curate si depozitarea

acesteia in sectie, colectarea lenjeriei murdare si transportul ei la spalatorie, conform

programului stabilit pe unitate si codului de procedura aprobat.

(2) Sacii se transporta cu caruciorul, cu liftul, sau cu autovehicolul special destinat, numai

intre orele alocate.

ATENTIE! Se vor folosi numai liftul nr. 2 destinat transportului de lenjerie. Caruciorul se

curata si se dezinfecteaza cu solutii dezinfectante.

VII.1. COD DE PROCEDURĂ PENTRU MANIPULAREA LENJERIEI

PACIENŢILOR

Art.347 Colectarea la sursă si ambalarea lenjeriei.

(1) Colectarea si ambalarea la sursǎ a lenjeriei de spital se fac respectand Precauţiunile

Universale. Lenjeria murdară se colectează si ambalează la locul de producere, in asa fel

incat să fie cat mai puţin manipulată si scuturată, in scopul prevenirii contaminării aerului, a

personalului si a pacienţilor. Se interzice sortarea la locul de producere a lenjeriei pe tipuri de

articole. Rufele murdare nu trebuie atinse din momentul in care se ridică de la patul

bolnavului pană la masina de spălat. Rufele vor fi transportate in saci care se desfac singuri

eliberand astfel rufele in masina de spălat. Nu se permite scoaterea lenjeriei din ambalajul de

transport pană la momentul predării la spălătorie.

(2) Personalul care execută colectarea si ambalarea lenjeriei va trebui să verifice ca in

articolele de lenjerie să nu rămană obiecte taietoare-intepatoare sau deseuri de acest tip.

Personalul care colectează si ambalează lenjeria va purta echipament de protecţie

corespunzător, inclusiv mănusi, conform prevederilor normativelor in vigoare privind

securitatea si sanatatea muncii. După indepărtarea echipamentului de protecţie personalul se

va spăla pe maini. Ambalarea lenjeriei murdare se face, in funcţie de gradul de risc, in:

- ambalaj dublu pentru lenjeria contaminată (pătată);

- ambalaj simplu pentru lenjeria necontaminata(nepătata).

(3) Ambalajul simplu pentru lenjeria murdară nepătata este reprezentat de sacul din material

textil sau polyester pe portsac sau de containerul de plastic cu roŃi. Ambalajul se spală si se

dezinfectează in spălătorie: sacul de material textil este supus procesului de spălare si de

dezinfecŃie termică sau chimică in utilajele existente, iar containerul de plastic se spala cu

apă caldă si detergent si apoi se dezinfectează cu un produs adecvat (ex.:Clorom 1tb. / 5-10

litri apa ).Dacă lenjeria murdară este umedă, ea se introduce mai intai intr-un sac

impermeabil si apoi se pune in ambalajul descris mai sus.

(4) Ambalajul dublu pentru lenjeria murdară pătată este reprezentat de sacul interior

impermeabil, din polietilena, iar ambalajul exterior este sacul din material textil sau

containerul de plastic cu roţi. Sacul de polietilena care a venit in contact cu lenjeria murdară

pătată nu se refoloseste, ci se aruncă intr-un sac galben pentru deseuri infecţioase, urmand

filiera de indepărtare conform reglementărilor in vigoare.

Page 131: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

130

Ambalajul exterior se supune in spălătorie acelorasi tratamente descrise la punctul 3. Sacul

interior,impermeabil, nu se deschide decat in momentul introducerii lenjeriei contaminate in

masina de spălat.

(5) Pentru identificarea rapidă a categoriilor de lenjerie codul de culori folosit este:

- negru pentru ambalajul exterior al lenjeriei necontaminate (sac sau container negru);

- galben-portocaliu pentru ambalajul exterior al lenjeriei contaminate; se poate aplica

eventual si pictograma "pericol biologic" (sac sau container galben-portocaliu).

Art.348. Transportul si depozitarea lenjeriei murdare

(1) Lenjeria murdară ambalatǎ este transportată la spălătorie cu ajutorul unor cărucioare

speciale pentru saci sau in containere de plastic cu roţi. Căruciorul pentru saci poate fi utilizat

pentru transportul lenjeriei curate numai după ce a fost spălat cu apă caldă cu detergent si

dezinfectat (vezi pct.3 !) si / sau folosindu-se saci curaţi !

(2) Depozitarea lenjeriei murdare ambalate se face pe secţie intr-un spaţiu in care pacienţii si

vizitatorii nu au acces. Se limitează timpul de depozitare a lenjeriei ambalate in pungă de

polietilenǎ la maximum 24 de ore.

Art.349 Sortarea lenjeriei - Nu se admite sortarea lenjeriei contaminate !!!

(1) Sortarea lenjeriei necontaminate se face dacă această operaţiune este cerută de

instrucţiunile de folosire ale utilajului de spălare. Sortarea lenjeriei se face in zona murdară

din spălătorie. Lenjeria folosită se sortează pe diferite tipuri de articole pe bandǎ sau masa de

sortare (de exemplu: fete de pernă, cearceafuri, pijamale, cămăsi de noapte, uniforme, etc).

Dacă, in pofida precautiunilor luate la colectarea si ambalarea pe secţii, obiecte taietoare-

intepatoare sau deseuri de acest tip se afla incă in lenjerie, la sortare, aceste obiecte se

indepărtează intr-un recipient cu pereţi rigizi pentru deseurile intepatoaretaietoare. La

sfarsitul fiecărei ture de lucru masa sau banda de sortare se spală si se dezinfectează.

(2) Personalul care lucrează in zona murdară trebuie să poarte halate sau uniforme de altă

culoare faţă de uniformele folosite in zona curată pentru a se reduce riscul de contaminare.

Personalul care sortează lenjeria trebuie să poarte echipamentul de protecţie (sorturi, mănusi

rezistente la acţiuni mecanice, ochelari de protecŃie, măsti, cizme de cauciuc, bonete),

conform prevederilor normativelor in vigoare (ORD. M.S. 1025 /2000 ).

Art.350

(1) Lenjeria murdara se colecteaza si se ambaleaza pe sectii care se vor spala si dezinfecta

dupa utilizare. Personalul care colecteaza lenjeria murdara, va purta echipament de protectie

corespunzator.

(2) Transportul catre spalatorie se face cu ascensoarele nr. 2, dupa urmatorul orar:

Luni – sambata: 7:00 – 8:00; 11:00 – 12:00

SECTIUNEA VIII – CIRCUITUL DESEURILOR

Art.351 (1) Circuitul deseurilor include din punct de vedere sanitar, măsurile ce se

iau pentru evitarea contaminarii mediului extern prin asigurarea unei colectarii si evacuari

corespunzătoare a acestora conform cu codul de procedura aprobat.

Page 132: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

131

VIII.1. CODUL DE PROCEDURA PENTRU COLECTAREA SI DEPOZITAREA

DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATI MEDICALE IN VEDEREA

TRANSPORTULUI SI ELIMINARII FINALE

Art.352 Principiul de baza : colectarea prin separare la locul generarii, pe categoriile

stabilite de Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor

pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

(1) Deseurile nepericuloase (18.01.04), se colecteaza, de regula, in recipienti cu capac,

prevazuti in interior cu saci de polietilena de culoare neagra si se transporta la containerele

societatii de salubritate urbana. Se asigura recipienti de colectare in fiecare spatiu de lucru,

periodic se spala cu apa calda si detergenti. Exemple : conform Anexei 2 din Hotararea nr.

856/2002 – cod procedura 18.01.04.

ATENTIE ! In cazul contactului cu sangele sau alte lichide biologice deseurile se considera

contaminate si se procedeaza ca si la deseurile periculoase.

(2) Deseurile periculoase :

a) Deseurile anatomo-patologice (18.01.02) conform Anexei 2 din Hotararea nr. 856/2002 –

se colecteaza in cutii cu pereti rigizi din carton, prevazute in interior cu saci galbeni din

polietilena cu grosimea de 50 – 70 microni care trebuie să prezinte siguranŃă la inchidere

sau in cutii confecţionate din material plastic rigid cu capac ce prezintă etanseitate la

inchidere, avand marcaj galben, special destinate acestei categorii de deseuri. Recipientele

vor fi inscriptionate si marcate cu pictograma " PERICOL BIOLOGIC " si vor avea

etichetate urmatoarele informatii : tipul si codul deseului colectat, capacitatea recipientului,

unitatea sanitară si secŃia care au folosit recipientul, persoana responsabilă cu manipularea

lui, data umplerii definitive.

b) Deseurile infectioase ( 18.01.03* ) conform Anexei 2 din Hotararea nr. 856/2002 – Se

colecteaza in cutii cu pereti rigizi din carton prevazute in interior cu saci galbeni din

polietilena cu grosimea de 50-70 microni, marcati cu pictograma " PERICOL BIOLOGIC "

cu respectarea gradului de umplere si datele de provenienta. ATENTIE ! Deseurile

infecŃioase de laborator se colecteaza in cutii din carton rigid prevăzute in interior cu sac

galben de polietilenă, marcate cu galben etichetate cu următoarele informaţii: tipul deseului

colectat, pictograma "PERICOL BIOLOGIC", capacitatea recipientului, unitatea sanitară si

sectia care au folosit recipientul, persoana responsabilă cu manipularea lui, data umplerii

definitive si se predau la depozitul temporar de deseuri.

c) Deseurile intepatoare, taietoare necontaminate ( 18.01.01) conform Anexei 2 din Hotararea

nr. 856/2002 - Se colecteaza in cutii speciale, din materiale plastice, rezistente la actiuni

mecanice care permit doar introducerea acestui tip de deseu si se eticheteaza cu datele de

provenienta.

d) Deseurile intepatoare, taietoare infectioase ( 18.01.03*) conform Anexei 2 din Hotararea

nr. 856/2002 - Se colecteaza in cutii speciale, din materiale plastice de culoare galbena,

rezistente la actiuni mecanice care permit doar introducerea acestui tip de deseu, etichetate cu

datele de provenienta.

Totalitatea cutiilor sau sacilor continand deseuri periculoase, vor fi preluate de personalul cu

atributii (ingrijitor de curatenie, brancardier, infirmiera) si transportate in pubela mobila,

inscriptionata cu pictograma " PERICOL BIOLOGIC ", la depozitul temporar de deseuri

Page 133: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

132

periculoase. Preluarea si transportul deseurilor de la nivelul sectiei la depozit se va face

zilnic, maxim la 36 ore ( pentru zilele de sambata si duminica), in intervalul orar si pe traseul

aprobat. Insistam ca fiecare recipient va fi notat cu numele sectiei si/sau sectorului, data

colectarii, codul tipului de deseu, numele in clar, lizibil, a persoanei care a predat recipientul.

Notarea pe cutii sau saci se face fie cu creionul tip marker sau folosind etichete autocolante.

Inregistrarea cantitatilor de deseuri va fi consemnata in fisa de evidenta a gestiunii deseurilor

pe formularele aprobate ( 70.78 ), la nivelul depozitului si sectiilor, cu semnatura de primire a

personalului de la depozitul temporar de deseuri.

e) Deseurile periculoase chimice ( 18.01.06*) conform Anexei 2 din Hotararea nr. 856/2002

– Se colecteaza si ambaleaza in recipente cu o capacitate care sa nu depaseasca 5 litri pentru

lichide si 5 kg pentru substanŃe solide. Aceste recipiente pot fi introduse intr-un ambalaj

exterior care, după umplere, nu trebuie să depăsească greutatea de 30 de kg. Recipientele

trebuie sa fie confectionate in asa fel incat sa impiedice orice pierdere de continut, sa fie

marcate adecvat pericolului (“ INFLAMABIL”, „‟COROZIV”, “ TOXIC” etc.). Daca se afla

in ambalajul lor original ( sticla, folie etc.) pot fi impachetate in ambalaje care nu corespund

standardelor. Se predau in aceleeasi conditii ca deseurile infectioase la depozitul temporar de

deseuri.

f) Deseuri citotoxice si citostatice ( 18.01.08* ) conform Anexei 2 din Hotararea nr. 856/2002

– Deseurile rezultate in urma administrării tratamentelor cu citotoxice si citostatice

reprezentate de corpuri de seringă cu sau fără ac folosite, sticle nesparte si sisteme de

perfuzie, recipiente de medicamente, materiale moi contaminate, echipament individual de

protecŃie contaminat etc. trebuie colectate separat, ambalate in containere de unică

folosinŃă sigure, cu capac, care se elimină separat. Fiecare recipient va fi notat cu numele

sectiei si/sau sectorului, data colectarii, codul tipului de deseu, numele in clar, lizibil, a

persoanei care a predat recipientul si persoanei care a primit recipientul la depozitul temporar

de deseuri.

g) Deseuri farmaceutice depreciate sau expirate ( 18.01.09 ) conform Anexei 2 din Hotararea

nr. 856/2002 – Se colecteaza in cutii cu pereti rigizi, prevazuti in interior cu saci de culoare

galbena, cu grosime 50 – 70 microni si se predau la depozitele temporare de deseuri dupa

procedeele mai sus mentionate.

(3) Se va asigura echipament de protectie, inclusiv manusi in toate etapele codului de

procedura. Conform HG 856/2002, sectia are obligatia sa tina evidenta gestiunii deseurilor pe

fiecare luna conform formularului 70.78, gestiune ce va cuprinde cantitatea de deseuri

produsa si transportata la depozitul central. LUNAR sectia va preda formularele cu cantitatile

de deseuri conform formularului 70.146. pentru completarea bazei de date statistice nationale

pana la data de 05 ale fiecarei luni la coordonatorul activităţii de protecţie a sănătăţii in

relaţie cu mediul.

(4) Transportul deseurilor periculoase pana la locul de depozitare temporara se face cu

ascensoarele nr. 2 , dupa urmatorul orar:

Dimineata: 7:00 – 10:00

Pranz: 12:00 – 13:00

(5) Curatenia curenta si dezinfectia ascensoarelor se face dupa graficul orar aprobat pe cele

trei ture si conform cu planificarea ciclica lunara aprobata.

Page 134: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

SSPPIITTAALLUULL JJUUDDEETTEEAANN DDEE UURRGGEENNTTAA VVAASSLLUUII RREEGGUULLAAMMEENNTT DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE SSII

FFUUNNCCTTIIOONNAARREE

133

CAPITOLUL X III -REGULI PENTRU UTILIZAREA LIFTURILOR,

CU RESPECTAREA CIRCUITELOR

Art.353 In cadrul spitalului Judetean de Urgenta Vaslui functioneaza trei lifturi astfel:

A. Lift nr.1 pentru:

- Circuitul personalului medical

- grafic de curatenie/dezinfectie: 6,30-7,00; 14,30-15,00; 22,00-22,30

- responsabil curatenie: liftierul de serviciu

- responsabil dezinsectie: dezinfector

B. Lift nr.2 pentru:

- Circuit alimente: 8,00-8,30, 10,00-10,30, 12,30-13,30, 16,00-16,30,

18,00-18,30

- Circuit lenjerie curata: 6,30 -7,00, 13,30-14,00

- grafic de curatenie/dezinfectie: 6,00-6,30; 12,00-12,30; 18,30-19,00

- responsabil curatenie: liftierul de serviciu

- responsabil dezinsectie: dezinfector

C. Lift nr.3 pentru:

- Circuit lenjerie murdara: 7,30-10,00,

- Circuit deseuri medicale si menajere: 10,00-12,00, 17,00-19,00

- Circuit transport probe biologice recoltate: 7,00-9,00

- grafic de curatenie/dezinfectie: 6,00-6,30; 9,45-10,00; 12,00-12,30,

14,00-14,30, 19,00-19,30

- responsabil curatenie: liftierul de serviciu

- responsabil dezinsectie: dezinfector

Page 135: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

134

CAPITOLUL XIV - DISPOZITII FINALE

Art.354 Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziţii

legale care privesc activitatea spitalului.

Art.355 Prevederile prezentului Regulament intra in vigoare de la data aprobarii de

catre Consiliul Judetean Vaslui Vaslui.

Art.356 Prevederile Regulamentului sunt obligatorii şi vor fi cunoscute şi aplicate

corespunzător de către toţi salariaţii spitalului.

Art.357 Nerespectarea dispoziţiilor legale şi a Regulamentului de Organizare şi

Funcţionare a SJUVaslui atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională, după

caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate.

Page 136: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

ANEXA La REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

PLAN AL SECTOARELOR CU RISC EPIDIMIOLOGIC

Zona 1 « FĂRĂ RISC »

Zona 2 « RISC MINIM »

Zona 3 « RISC MEDIU »

Zona 4 « RISC CRESCUT » SPITAL I

VERDE ALBASTRU GALBEN ROŞU

PARTER

Bucătărie Birou de internări Magazie materiale sanitare Vestiare

Holul de la intrarea principala Holuri Scarile de acces Garderobă Fizioterapie S.S.C.I.N.

Ortopedie • Sector aseptic • Sala de gips Spălătorie spital 1 Spălătorie T.B.C. Cabinete consultaţii

Ortopedie: • Salon septic U.P.U. Prosectură/Morgă Grupuri sanitare

ET. I

Farmacia 1 Magazii materiale sanitare

Sală de mese Holuri Scarile de acces Sterilizare

Radiologie şi Imagistică Chirurgie generală: • Sector aseptic • Sala pansamente

aseptic Chirurgie infantilă: • Sector aseptic • Sala pansamente

aseptic Laborator analize

Chirurgie generală: • Izolator • Sector septic • Sala pansamente septic

Chirurgie infantilă: • Izolator • Sector septic • Sala pansamente septic

Laborator Bacterologie Laborator Anat.Patologica Grupuri sanitare

ET. II

Oficiu alimentar Bucătărie dietetică Magazii materiale sanitare

Sală de mese Holuri Scarile de acces

Neonatologie: • Sector eutrofici N.N. (Rooming-in) • Salon primire N.N. • Salon mame prematuriSalon gravide Obstetrică: • Saloane (Rooming-in)

Neonatologie: • Sector prematuri • Saloane Reanimare Obstetrică : • Sală tratamente • Săli de naştere Bloc Operator A.T.I. Endoscopie digestivă Grupuri sanitare

ET. III

Oficiu alimentar Magazii materiale sanitare

Sală de mese Holuri Scarile de acces

Ginecologie: • Sector aseptic

Neurologie: • Sector aseptic

O.R.L.: • Sector aseptic

Ginecologie: • Sală de tratamente • Salon avorturi la cerere• Sală de naştere septic

Neonatologie: • Salon N.N. septic

Neurologie: • Izolator

O.R.L.: • Sector septic • Sală tratamente

Grupuri sanitare

ET. IV

Oficiu alimentar Magazii materiale sanitare

Sală de mese Holuri Scarile de acces

Medicina interna: • Saloane

Gastroenterologie: • Saloane

Cardiologie:

Medicina internă: • Izolator

Grupuri sanitare

Page 137: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

• Saloane Explorări functionale neinvazive

ET. V

Oficiu alimentar Bucătărie dietetică Magazii materiale sanitare

Sală de mese Holuri Scarile de acces

Pediatrie: Sector respirator • Copii 1-12 luni • Copii 1-3 ani

Sector digestiv • Salon 5 • Saloane 1 – 18 ani

Oftalmologie: • Sector aseptic

Radiologie pediatrică

Pediatrie: Sector respirator • Nou –nascuti

respirator 0-1 luna Grupuri sanitare Oftalmologie: • Sala de operaţie

Grupuri sanitare

ET. VI Holuri

Scarile de acces Pediatrie:

• Filtru Grupuri sanitare

Ascensor 1 - personal Ascensor 2

Ascensor extern

Ascensor 3 Ascensor 4

PAVILION EXTERN

Zona 1 « FĂRĂ RISC »

Zona 2 « RISC MINIM »

Zona 3 « RISC MEDIU »

Zona 4 « RISC CRESCUT »

Pneumologie I/II

Bucătărie Pneumo Magazii materiale sanitare Farmacia 2 Vestiare

Holuri Scarile de acces Garderoba

Saloane acuti Pneumo I/IIRadiologie Sală de mese

Camera recoltat sputa BK Laborator BK Saloane BKM pozitiv Pneumo I/II Bronhoscopie Grupuri sanitare

Oncologie

Oficiu alimentar Magazie materiale sanitare Vestiare

Sală de mese Holuri Scarile de acces Garderoba

Saloane Grupuri sanitare

Boli cronice

Oficiu alimentar Magazie materiale sanitare Vestiare

Sală de mese Holuri Scarile de acces Garderoba Fizioterapie

Saloane

Grupuri sanitare

Boli infecţioase

Oficiu alimentar Magazii materiale sanitare Vestiare

Holuri Scarile de acces Garderoba

Saloane

7 rezerve 1 izolator Grupuri sanitare

Psihiatrie

Oficiu alimentar Magazii materiale sanitare Vestiare

Holuri Scarile de acces Garderoba Vestiare

Saloane

Grupuri sanitare

Dermato-venerologie

Oficiu alimentar Magazie materiale sanitare Vestiare

Holuri Scarile de acces Garderoba

Saloane

Grupuri sanitare

AMBULATORIU INTEGRAT

Magazie materiale sanitare Vestiare

Holuri Scarile de acces Garderoba Fizioterapie

Cabinete medicale Sali de tratament Explorări functionale neinvazive Punct de recoltare probe biologice

Grupuri sanitare

Page 138: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

ROMANIA JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN PREŞEDINTE

E X P U N E R E D E M O T I V E la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulament de Organizare şi

funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui Doamnelor şi domnilor consilieri, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, ce se prezintă spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră este elaborat în temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. a), alin. (2) lit. c) şi ale art. 104 alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi la solicitarea conducerii Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui prin adresa nr. 19621/2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui sub nr. 12480/29.10.2015.

Potrivit acestor prevederi Consiliul judeţean, la propunerea preşedintelui, „aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;” Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui este necesară în vederea obţinerii acreditării CONAS a spitalului. Având în vedere considerentele prezentate mai sus, iniţiez prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată.

V I C E P R E Ş E D I N T E,

Vasile Mihalachi

Page 139: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea

R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass – media, informare cetăţeni

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulament de Organizare şi

funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui

În baza prevederilor art. 98 coroborate cu cele ale art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior şi ale art. 43 din regulamentul de funcţionare al Consiliului judeţean Vaslui, Serviciul managementul resurselor umane, relaţii mass-media, informare cetăţeni a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui constată că acesta este elaborat cu respectarea prevederilor legale. Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare la al Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui se face în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c) şi ale art. 104 alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Analizând cele mai sus menţionate, apreciez că proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de legalitate şi poate fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului judeţean Vaslui.

Ş E F S E R V I C I U,

Maria ANTON

Page 140: R O M A N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢ · PDF filesectiunea a xiii a dispensarul tbc/dispensarul tbc ... drepturile si obligatiile pacientului ... sectiunea a iii a- implicarea