r. heitel – principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate pe insula cetății...

of 15 /15
Principalele rezultate ale arheologice fectuate pe Insula (Ada-Kaleh) R. HEITEL ST UDII MATERIALE DE Ml:ZEOGRAFIE I STORI E M.M.C. Tom 7-8, 197'1 - 1975 Deoarece, efectuate la Ce- tatea de pe insu la Ada-Kaleh au izbutit, în linii mari, identifice valorile ei de do cument istoriei arhilecLurii militare istoriei politice din ultimul secol al epocii feudale, am socoLit - cu toat e în general, tipul de cetate Vauban in timp rolul politic al acestor este îndeajuns de cunos- cut în domeniu - , publica- rea aces lot· rezultate pe c ît de pe atî .t de faptului va lorilor momentului nu s-a mai sprij in it doar pe fie ele chiar consacrate 1 , ci, în mod direct, pe suma în registrate în cursul cerce- 1 În cu vechea istorie a in sulei, de cf. Gr. Tocilescu In R ev ista de Istoric Filo - logie, vo i. 1, p. 162; K Tr ipcca, Citeva din Banatul de Severin , 1n S tudi i, de Is torie,XV, l - 1962, unde autoru l insula drep t loc de din seco lul al XV-lea. aser- In cu forti fi carea insulei In ve acul al XV- lea (pc v remea lui Ioan de Hune doar a), o la Ahmct Ali, ln J1onogra fia insulei Ada-J (a /eh, Edit. Scr isul r omânesc, S. A. Cr aiova, 1934, pa g. 6. Pentru istoria insulei in epoca A hmct Ali, op. cit., pa g. 7 urm., unde, intre a ltele, faptul auto rul - in vocind surse aus tri ece-s us tine unor fortifi ca\ ii pe In din a nul 1689, recunosci nd in persoa na ingin eru lui mili tar ::\lar sigli, pc construc tor ul lor ; In an, la fel , In cu executarea unor pc for - mate din cu pa li sade, este pomenit numele generalului Heissl er, (ibidem), pers onaj dealtfel cuno- scut in cu forlificarea altor cen tre din Banat. a rh eologice nu au descope rit resturi le unor anter ioare anu lui 1718, cind prin pacea de la P assaro wit z, austr iecii au ocupat insula an Ince put de tip Vauban . A- supra aceste i perioade, eL F ri e derich Be ncker, Die Tiirkcn insel Ada-1\a/eh, In Bibliothek dcr Unterhal- tun g ... , Jahrgang 1918, Union dcr Dcutsche Verla- gsgcsellschaft , Stu t tgarl, Berlin , Leipzig, \\ ' ien, p. 81 sq q.

Author: nedesluitul-obscur

Post on 29-Jul-2015

103 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Principalele rezultate alearheologice fectuate pe Insula (Ada-Kaleh) R.HEITEL ST UDII MATERIALEDE Ml:ZEOGRAFIE I STORIE M.M.C.Tom7-8,197'1 - 1975 Deoarece,efectuat elaCe-tateadepeinsulaAda-Kalehauizbuti t, nliniimari, identifice valoril eeidedocument ist oriei arhilecLuriimilitare istorieipoliticedin ultimulsecolalepociifeudale,amsocoLit - cutoate ngeneral ,tipuldecetate Vauban in t improlulpolitical acestor estendeajunsdecunos-cut ndomeniu- ,publica-reaaceslotrezultatepectdepeat.t de faptului valorilormomentuluinus-a maisprij in itdoarpe fieelechiar consacrat e 1 ,ci,nmoddirect,pesuma nr egistratencursulcerce-1 n cuvecheaistorieainsulei,de cf.Gr.TocilescuInRevistadeIstoric Filo-logie,voi.1,p.162;KTripcca,Citeva din Banatul deSeverin, 1nStudi i,deIs torie,XV,l - 1962,undeautorulinsuladreptlocde dinsecolulalXV-lea. aser-In cuforti fi careainsuleiInveaculal XV-lea (pcvremealuiIoandeHunedoar a), o laAhmct Ali,lnJ1onografiainsuleiAda-J(a /eh,Edit. Scr isulromnesc,S. A.Cr aiova,1934,pa g.6.Pentru istoriainsulei inepoca AhmctAl i,op. cit. ,pag.7 urm.,unde,intrealtele,faptul autorul - invocindsurseaustriece-sus tine unorfortifica\ iipe Indina nul 1689,recunoscindinpersoanaingineruluimilitar ::\larsigli,pcconst ruc torullor ;In an,lafel , In cuexecutareaunor pc for-matedin cupalisade,estepomenitnumele generaluluiHeissl er,(ibidem),personajdealtfelcuno-scutin cuforlifi carea altorcentredin Banat.arheologicenuaudescoperit resturileunor anterioar eanului1718,cind prinpacea de laPassarowitz,austrieci i au ocupat insula a nInceput detipVauban.A-supraacesteiperioade,eLFriederichBencker ,Die TiirkcninselAda-1\a/eh,InBibliothekdcrUnterhal-tung ... ,Jahrgang1918,UniondcrDcutscheVerla-gsgcsellschaft,Stu t tgarl,Berlin,Leipzig,\\' ien, p.81sqq. noastre- arheologice 2 oportunii ,ntructavemde-a facecuunmonumentistoriccar'ea nmoddefinitiv. dardoar un punctpe deistorieprivindsud-estul EuropeinsecolulalXVIII-lea,cetatea cueainsuladin nou - ,nudemultdeapelebarajului deFier"-, rentoarcereantr-unanonimatobscur nedrept.Deaceea,intrerndu-riledemaijos,dincolodescopullord2clarat,cuncercareaspe-cialistuluideaoferi arhivelor arheologiceunnou document, mai dedataaceastadeacreao ncalea aceeaceafostcetateadepeinsula nudeparte,naval,de"Por- deFier." ** * Constituind - cumaudovedit- o de nisipos,insula lamodulnistorie,de-abi!> cutransformareaeincmpde- unuldintrecelemulte-1 cares-aunfruntatimperiulaustriac celotoman. Celaustriac -ancheiatdestinulnnostru.Imperiulotoman ncepeasubzidurileVienei, dinanul1683,grandioaseisale istorii. atunciasediu]a armatele fiind, la silite se dramaticulepisodnuvaputeafi uitat. tot mai a Otomane,ca propriileinsuccesenEuropa vordeterminade-acuminaintenoipoliticeimperiuluihabsburgic, nurma strategian sud-estulEuropei varestructura definitiv Controlulpermanent ctmaipedeplinasiguratal deaccesdanubienevadeveni- atitdinpunctdevederemilitarct pol itic - leit-motivalunorpermanentela eficace Inacestsensclauzeleprivindsoartateritoriilorperi-danubiene,cenule nrepetateletratate deambele puteri,la 1 unorsngeroase devin elencontextulpre-cizatmaisuscutotulexplicabile. lnprimulrnd, dinanul1699,prinpaceadelaKarlowitz,Lurcii cedauSlovenia, Ungaria Transilvania. animaitrziupaceadelaPassawo,vitzconsacra,la21iulie1718,ocuparea de austrieciaSerbieideNordcuBelgradul,aBanatului OlteniP' darprinpaceaelelaBelgraddinanul1739turciireocupau Serbia Oltenic 2 arheologice,s-auefecluat de TnstilululdeArheologiealAcademiei de Sociale Polilicc,Inanii1965- 1966,subconducerea Constanti-nescu.arheologicede peinsula Ada-Kalehlegate de DirecpeiMonumcntelor Istorice,s-au peetape,!nperioadamai1967 - octombrie1968,subconducerealui RaduHeitel,IncolaborarecuAl.Bogdan,fiinddinparteacolectivuluiAcademie.i- controlate deregretatulC.S.Nicolaescu uneledetaliipriviilflacesteprecumunele ipotezeformulateindecursullor,potfiaflateInrapoartelepreliminare !nain tale mo-numentelor;- RaduHcitel,l?aporlpreliminarprivindefeclualelaAda-Ralehintre 14 27iunie1967;idem,(IncolaborarecuAl.Bogdan),Raportpreliminarprivindconclu-ziile (Jrheologiceef ectuatepeinsulaAda-Ralel!nanii1967 - 1968 De asemenea, vezi Heilel Al. Bogdan "Rezultatele arheologice efectuate pe insulaAda-Kaleh lnanii1967- 68"comunicare laSesiuneaMuzeelordin1968. 194 nliniimariputem o strategia atins scopurile cumo intrealtelepe militareale imperiului- cupelinia - aputernicelor de tipVauban.Era dar epoca in careingineriimilitariaiarmateiimperiale nsist emulVauban- intrealtele- marile dela Belgrad,Petrovaradin, AlbaIulia Ada-Kaleh. *** nultimasistemulVauban- marchizuluiJeanPresle de Vauban,arhitect strat eg nserviciulregeluiLudovicalXIV-lea - areprezentat,la evuluimE.diu,primamarencE.rcare- - deacontracara- inspecialncursulunor deasediu- eficaci-tatea,deatuncidincencemaimare,aartil erieidecmpsaunavale. Asigurndncadrulunordispozitive fortifi cate demare cuunorefectivede dinpunctdevederenumericmult perioarecelor atunci,pentruprima utilizarean '-r-are,nmoddirect,auneiartileriidetoatecalibrele,dezvoltindoputere defoc demulte oricuceaa atacatoare,sistemulVaubanari-dicatn strategiil orbazateeminamentepe problemece,nu s-audoveditdenerezolvat. acestsistemademonstratdinnouposibilitatea -la elntotdeaunacumulterezervenmodpermanent riscuripreamari,nariaunorteritoriicudeosebit evalot'istrategice aunorputernicebazemi li tare,n posibilitateadeariposta peplanextern,promptcueficacitate,oricnd,unoratacurifiechiarprinsurprindere,saupeplanintern - de n - unorviolenterevoltecucaractet'social. Despreultimelesensuriatribuiteacestuisistem - s-arputeaobiecta - eleistoriei dinantichitate. Daraltaestecalitateace,profitinddeacestprilej,am vrea i-oevi- Rolul,-ctes-ar laelinsolit - pecarearhitec-tul militar alregeluil de-acumartileriei,ncadruluneidebazemili tarecesevroiau- evident- ntr-octmaimare inde-pendente, ne dreptunul din remarcabili iprecursori nelaborarea strategieimili taremoderne. nprincipiu,sistemulVauban - aplicat fidel peinsula aconstatnnconjurareauneibazemilitarecu saumaximum '-T:reicenturi prin de centuricompusedintr-oserie debastioaneredndinplandiferitevari antealeunordeschiderinunghi, dela cel lacelobtuz(nunelecazuriapar deplan romboidal). Bastioanelecomunicauntreele,nmoddirect,prinintermediulunorgale1'ii dispusede nct- ntrealtele- avantajeledeteren fie pecitmaipedeplinvalorifi cate.Caatare - trebuiesubliniat acestaspect - galeriiloraavutinansambluldispozitivelordeale deacesttip eibine Aparent- cumle-am cunoscutdinlumea dincolodeepoca- zidurileexte-rioarealegaleriilor-cu altecuvinte deci celevizibile dinspre exterior- se pre-zentauca oricealtecurtine dispozitivelordealevechi-lor Noulil constituia n sistemul Vaubanfaptul nspatele aces-195 tor curtine,edifi eatc nmod pc niveluri , existau galeriile mcntio-naLernaisus.Aceste galer iierau,decelemaimulteori,formaLedintr-o dear ce,ngeneral,semicii'Cularc,marcndLmvccleacoperitenmod nuitde incruce, cxtradosurilor ultimuluini velfi ind, ntotdeauna,printr-unstrat demorLa r - deobiceihidraulic-penti' II aforma adrumuluide ("Cheminde r onde"sau"Wehrgang"). Din locnloc,corespunzndprincipalelo1'pOl' \ ideacces n dinLrc cenLuri,saumaideparte,nspat iulincinteiprop1iu-zisc,seconstruiau, peste de poduridinlemninstalatepesLlpi din saublocuridin poduriale ultimetronsoane - respec-tivceleaflaLendeacceseraurabaLabilcn sistem - Pont-Levis. principale nunghialebastioanelotaufost,ntot-deauna,construitedinblocuride - deLalic- dispusepe nu preLcnt.iosdecoratenstil ulcaractcristicepocii,stil r ba1'oc.( l ngeneral cucaracteralegoricsaun cumotive heraldi ce). Inrest,- at.nalebastioanelOI'cL alegaleriilor - au fosLcxecutaLedin dispusepcasizeorizontale,legatecumortar deobiceiturnatla'cald. Zidurilemasive,ajungeaulaogrosimedeaproape2rn.iar lor,inmedie, la8rn. Ingeneral , cumammaipomeni1 ,attbastioanele - peale platformes-auinstalatbaleri il cdeartileriegrea - ct galeiiilc,aveau citeniveluri,accesullanivelulsuperiorfiindasiguratprinintermedi ul unorrampanLe. Ziduril egalcriilor,spreexterior,lanivel ulparterului(nivelulI ),pentru afacilita naunorbateriideartilerie era u uneoripenctrate,pe unsingur registru,dedeschiderireeLa ngul arecu gimi variindntre1m 1,50m.Lanivelul11zidurile galer-iieraudinnoupenetrate,dedaLaaceastade 7. isele"guridetra-gere", peunregistrusaumaximum dispusepc n-guste, cu merg ndde la0,30 rnla1 m, utilizatenumai de nfinal- faptceaconstituitunadinp1 incipalelecaracteristicial deacestgen- planulunei deLipVaubanreda,intot deauna,ostelaUi. Planuls LelataprezentaLnaceavreme,nir-unmodcutotulnou, pctlcoparte,avanLajul datefiindplanurilenunghi- zidurilebus-tioanelornuofereaubatetiilorina micedirecte ,silindu-leastfel foculdinunghiuri detraget edeosebit dedifieilc,iar pe de parte, ncazulunorasalt uri cearficondus inamicechiar n eles-arfi inevitabil,nde asuporta-recunoscute cafiindadeseorideosebitdegrave - unuifoc acestaeste- prezentatlamodulgeneral- sistemuldefort i-fi ea(.iicesedoreaaficonstruitdetrupeledegeniualearmateiimperiale austriecepeinsula - cumsemainumeaatunci- (fig.1) 196 ' In nearcacest.lucrus-adovediLposibil - oricum dificil,daLe fiindconditiiledeteren -a us Lriceiaurespectatprincipiilede plunacum,ntreanii1718- 1738 con-pe ocetatedeL1pVa uban 3 *** lacea.4kmsud-esLde (vecheaDierna la aproximativ18km.vestdeTurnu aconstituitpeharta arh1tecturnm1htaredeL1pVauban - spresud-est -punctulcel!naidinEuropa.... Felulcumafost solu tulcadoptatetlccc1 careau r1tl1cat -o, solutii tocmaipentruarespectacitmaindeaproapeprineipiilesiste-mul ;Jia ufost,laruodu lpropriu, dearheologice 4 EvolutiacomplexuluidefOJ'Li fi crq.iitlcpc s-a nprin-cipal ,nfaze,denumitedenoi:Faza Faza . lFazantreanii1718-1738- se deCldoarlace1 deanicareaufostnecesar i propriu-zise. Fazancepecuoeu pareacide turcin1738 se ncheieatuncicnd,n 1885,Inalta adeclara tins ulaLei'iLoiiudeschis. AcesLe fa7.c,ce cuprintltrecutulinsuleide-alungulamaimult deunveac snLsinglll'elece-ivalorileunuidocument a utenticapartinindnmodnemijlocitistorieievuluimedi u. Asupra uniiaupresupus,sauaufostchiarsiguri,ase.fiintimplat naintesau acesLveac jumil Latc,rezultatelenune-aumaipermis deoarece,atuncicndamve1'1fwaLIpotcm ceacrediLaui nsuleioistoric le-auinfirmat,iaratuncicnd ndreptatspreceleces-au pcLrccuL nmai de aproape det i mpurile noasLrc,nule-aumaipututatribuidect minor'esaudescoperi valoricenumaiapart.incauarhcologiei 5 . Inceeace ngenMal ,activitateadecercetare pcinsula Ada-Kaleh,numai acu.msingur faptde principial:) a nu rn c:dinrnomcntu lcnd,prmarheo-logice,stratigrafia ct ceade arti ficialti. a ufostcaleaspre prcmzarea ntregulmcomplexfOI'LJfwat.. a totmereu Astfel,stratigrafiainsulei pecale- .depun?ride alasL suprapusedeunstrat(grosntre11,50m.)formatdmde isip- adoveditformarea eilao - dmpunctdevederegeologw-relativDeainsulei vest-est,naval de deFier,peolungimedeaptoximaliv1,5krn. pco de JFrictlcrichHencker,op.cit.,l oc.cit. 'au fos texecuta te incatl rul \lonumentelorIstorice,proiec- tulde peinsula colegeiarh.\licaclaAdl'ian. cuacest prilejfapt ulcii,Incursul executatelapoart a1(V.planul Ins t ratul de modern,afosto elinsec.IVe.n. In din 2,(pesingurulnivel anteriorcon s i cllcYafra gmenteccramicl', flatahilelnsec.XVI XVII,cloYccli ud pe inacea aunor efemere. 6Vezi,maisus,nota1. 197 maximum0,5km.)nmod improprieunorgrele, aufost, cumdovedescfaptele,dincapulJoculuiinginerii miliLariaitrupelordegeniuaustriece.Deci,caaLare,efortulcontinuu,con-sumatde-alungula20deanide intreagaadeordinconstructivapl icaLen date,totulne fap-tul pcdeoparLe,dinpunctdevedere strategic iseatribuiaulocului cali - deosebiLe,iarpede partefaptul privindorganizarea ainsulei,nimeninusegndealarealizareaunuialttipde decit aunuia care, n cea mai maro ar fi fidel tipului Vauban. la nanul1738, cetatea de peva prozenta dispozi(.iodeplan(fig.1). Pemalurilecelor aleci - deest vest- aufost ridicate,fiinddispusenunghi - vrfuril elormarcnd,cucapeteleinsulei-bastioanecugaleriile respecLive.Deschiderile formaLe deunghiurileacestorbastioaneaufostcezurate- incazuldeoingeni- deplan avndnvedere depeLer en- prir unor galerii nzestrate cu gurile de Lragere necesare, galeriidispuse l'J; sensulunormediane,galeri iLerminatefiecare prinLr-o n planformaunorpotcoavecudeschidereaspreinteriorul insulei.In - darmainspreinterior - aumaifostridicate,respectivlaestvest, alte bastioane,cu plannunghi,darcaren ocupauun multmairedus. de lucru de nu numaicapcLeleinsuleictmaialesacecsuldirecLla primeidint recele cenLuri- dispusencaracLeristiculplanstelat - ce-auinconjurat parteacea mai mai ainsulei.CualLecuvinteaccesulspre incinta nincin Lnwichli gsl cnZugangswcgcnDrilckenpfeilera us Zicgclnerrichlel.DieeigenllichenBriickcnwarcnausHolz,dieletzt cnTcilederRr iickt>nYor deuToren,warenumleghar( Ponl-Lcvis). :-\ebenhei dic\'crfasserauchdieturkischcnEingriffcbeidcnDcfesligungssys-l cmeuderInsel. Ausgangswi ruaufGr undclerunternornl!lcncnForsclnmgcnrolgenrlcsfesl gcslclll : 11ci nerrumischcui\llinzeansde1111 V Lcn, lh.u.Z.slamrncnt.li e a rchi"io -lugisclt cJhmdcaufclerInselausdemXV 11-l cnJht (Kcramil