pt c1-2010, pt c4-2010, pt c6-2010, pt c7-2010, pt c8-2010, pt

Download PT C1-2010, PT C4-2010, PT C6-2010, PT C7-2010, PT C8-2010, PT

If you can't read please download the document

Post on 03-Jan-2017

255 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • P A R T E A ILEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTEAnul 178 (XXII) Nr. 385 bis Joi, 10 iunie 2010

  S U M A R

  Pagina

  Anexele nr. 17 la Ordinul ministrului economiei, comeruluii mediului de afaceri nr. 663/2010 pentru aprobareaPrescripiilor tehnice PT C 12010 Cazanede abur, cazane de ap fierbinte, supranclzitoarei economizoare independente, PT C 42010Recipiente metalice stabile sub presiune, PT C 62010 Conducte metalice sub presiune pentru fluide,PT C 72010 Dispozitive de siguran, PT C 82010 Instalaii de distribuie gaze petroliere lichefiate,PT C 92010 Cazane de ap cald i cazane deabur de joas presiune, PT C 102010 Conducte de abur i conducte de ap fierbinte sub presiune .... 4494

 • A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E

  A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E

  MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI

  O R D I N

  pentru aprobarea Prescripiilor tehnice PT C 12010 Cazane de abur, cazane de ap fierbinte,

  supranclzitoare i economizoare independente, PT C 42010 Recipiente metalice stabile

  sub presiune, PT C 62010 Conducte metalice sub presiune pentru fluide, PT C 72010

  Dispozitive de siguran, PT C 82010 Instalaii de distribuie gaze petroliere lichefiate,

  PT C 92010 Cazane de ap cald i cazane de abur de joas presiune, PT C 102010

  Conducte de abur i conducte de ap fierbinte sub presiune*)

  n conformitate cu prevederile art. 2, art. 5 lit. o), art. 14 lit. a), b), c) i a celor din anexa nr. 2 din Legea nr. 64/2008 privindfuncionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil,cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu prevederile anexelor nr. 1 i 3 la Hotrrea Guvernului nr. 1.340/2001 privindorganizarea i funcionarea Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat,cu modificrile i completrile ulterioare,

  n temeiul art. 9 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Economiei,Comerului i Mediului de Afaceri,

  ministrul economiei, comerului i mediului de afaceri emite urmtorul ordin:

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.20102

  Art. 1. Se aprob Prescripia tehnic PT C 12010Cazane de abur, cazane de ap fierbinte, supranclzitoare ieconomizoare independente, prevzut n anexa nr. 1.

  Art. 2. Se aprob Prescripia tehnic PT C 42010Recipiente metalice stabile sub presiune, prevzut n anexanr. 2.

  Art. 3. Se aprob Prescripia tehnic PT C 62010Conducte metalice sub presiune pentru fluide, prevzut nanexa nr. 3.

  Art. 4. Se aprob Prescripia tehnic PT C 72010Dispozitive de siguran, prevzut n anexa nr. 4.

  Art. 5. Se aprob Prescripia tehnic PT C 82010Instalaii de distribuie gaze petroliere lichefiate, prevzut nanexa nr. 5.

  Art. 6. Se aprob Prescripia tehnic PT C 92010Cazane de ap cald i cazane de abur de joas presiune,prevzut n anexa nr. 6.

  Art. 7. Se aprob Prescripia tehnic PT C 102010Conducte de abur i conducte de ap fierbinte sub presiune,prevzut n anexa nr. 7.

  Art. 8. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin seabrog:

  a) Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 304/2003pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT C 12003, ediia 1,Cerine tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea,verificarea tehnic i repararea cazanelor de abur i de apfierbinte, supranclzitoarelor i a economizoarelorindependente, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,nr. 914 i 914 bis din 20 decembrie 2003, cu modificrile icompletrile ulterioare;

  b) Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 305/2003pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT C 4/12003, ediia 1,Cerine tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea,

  repararea i verificarea recipientelor metalice stabile subpresiune, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,nr. 929 i 929 bis din 23 decembrie 2003, cu modificrileulterioare;

  c) Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 307/2003pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT C 62003, ediia 1,Cerine tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea,repararea i verificarea conductelor metalice pentru fluide,publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 902 i902 bis din 17 decembrie 2003, cu modificrile ulterioare;

  d) Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 308/2003pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT C 72003, ediia 1,Cerine tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea,scoaterea din uz i casarea dispozitivelor de siguran, publicatn Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 933 i 933 bis din24 decembrie 2004, cu modificrile ulterioare;

  e) Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 309/2003pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT C 82003, ediia 1,Cerine tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea,exploatarea, repararea, distribuia i verificarea instalaiilor degaze petroliere lichefiate, publicat n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I, nr. 910 i 910 bis din 19 decembrie 2003,cu modificrile ulterioare;

  f) Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 310/2003pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT C 92003, ediia 1,Cerine tehnice privind proiectarea, construirea, montarea,instalarea, exploatarea, verificarea tehnic i reparareacazanelor de ap cald i a cazanelor de abur de joaspresiune, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,nr. 917 i 917 bis din 20 decembrie 2003, cu modificrile icompletrile ulterioare;

  *) Ordinul nr. 663/2010 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010 i este reprodus i n acest numr bis.

 • g) Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 311/2003pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT C 10/12003, ediia 1,Cerine tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea,repararea i verificarea conductelor de abur i de ap fierbintesub presiune, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,nr. 921 i 921 bis din 22 decembrie 2003, cu modificrileulterioare;

  h) Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 333/2003pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT C 22003, ediia 1,Cerine tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, deap cald i de ap fierbinte, publicat n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I, nr. 75 i 75 bis din 29 ianuarie 2004, cumodificrile i completrile ulterioare;

  i) Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 334/2003pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT C 4/22003, ediia 1,

  Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea i repararearecipientelor metalice stabile sub presiune, publicat n MonitorulOficial al Romniei, Partea I, nr. 70 i 70 bis din 28 ianuarie2004, cu modificrile i completrile ulterioare;

  j) Ordinul ministrului economiei i comerului nr. 335/2003pentru aprobarea Prescripiei tehnice PT C 10/22003, ediia 1,Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea i reparareaconductelor de abur i de ap fierbinte sub presiune, publicat nMonitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 95 i 95 bis din2 februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

  Art. 9. Anexele nr. 17 fac parte integrant din prezentulordin.

  Art. 10. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I, i intr n vigoare la 30 de zile de lapublicare.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 3

  Ministrul economiei, comerului i mediului de afaceri,

  Adriean Videanu

  Bucureti, 12 aprilie 2010.

  Nr. 663.

 • PT C 1-2010

  1

  Anexa nr.1

  MINISTERUL ECONOMIEI COMER ULUI I MEDIULUI DE AFACERI

  Inspec ia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instala iilor de Ridicat

  - ISCIR -

  PRESCRIP IE TEHNIC

  PT C 1-2010

  CAZANE DE ABUR, CAZANE DE AP FIERBINTE, SUPRANC LZITOARE I ECONOMIZOARE INDEPENDENTE

  Indicativ: PT C 1-2010 Edi ia 1

  4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010

 • PT C 1-2010

  6

  CAPITOLUL I

  GENERALIT I

  SEC IUNEA 1

  Scop

  Art. 1 (1) Prezenta prescrip ie tehnic stabile te condi iile i cerin ele tehnice pentru instalarea, montarea, punerea n func iune, autorizarea/admiterea func ion rii, supraveghere

  i verificare tehnic n utilizare, revizia, repararea i lucr rile de ntre inere pentru cazanele

  de abur, cazanele de ap fierbinte, supranc lzitoarele i economizoarele independente.

  (2) Prevederile prezentei prescrip ii tehnice se aplic doar n m sura n care nu exist alte

  dispozi ii specifice (cu acela i obiectiv) n legisla ia comunitar de armonizare.

  SEC IUNEA a 2-a

  Domeniu de aplicare Art. 2 (1) Prevederile prezentei prescrip ii tehnice se aplic :

  a) cazanelor de abur cu presiunea nominal a aburului (PS) mai mare de 0,05 MPa (0,5

  bar);

  b) cazanelor de ap fierbinte cu temperatura maxim a apei mai mare de 110C;

  c) supranc lzitoarelor de abur i economizoarelor independente.

  (2) Echipamentele prev zute la alin. (1) se denumesc n continuare, cazane.

  (3) Condi iile i cerin ele pentru montare se aplic numai cazanelor vechi, care au mai

  func ionat.

  Art. 3 Cazanele construite, introduse pe pia i puse n func iune conform reglement rilor n vigoare la data realiz rii lor pot fi reparate, ntre inute i exploatate conform prevederilor

  prezentei prescrip ii tehnice.

  Art. 4 Prevederile prezentei prescrip ii tehnice nu se aplic la: a) cazanele montate pe nave, platforme marine fixe i mobile;

  b) schimb toarele de c ldur nglobate ntr-un proces tehnologic industrial i a c ror

  func ie este, n principal, r cirea diferitelor fluide (medii) ntre anumite limite impuse de

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 385 bis/10.VI.2010 5

 • PT C 1-2010

  7