protectia mediului aer

Upload: anonymous-ek9w9pry

Post on 07-Aug-2018

258 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  1/25

  Dr., conf.univ., Donica Ala

  Universitatea Pedagogica de Stat I. Creanga

  Protec ia mediului aerianț

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  2/25

  *Atmosferă, cuvânt compus de origine greacă (de la τμός, atmos =ἀ cea ăț , abur   ișσφ !, sfaira = ῖ  sferă", desemnea#ă $nveli ul deș aer  sau alte ga#e al %ământului saual altui corp ceresc&

  * Atmosfera constituie mediul de via'ă pe erra, calitatea vie'ii fiind direct dependentăde calitatea aerului& )nveli*ului ga#os alcătuit din aer, care $ncon+oară pământul, nu ise poate stabili o limită superioară precisă, stratul de aer din +urul planetei noastretrecând treptat $n spa'iul interplanetar (etraatmosferic"& -ompo#i ia atmosferei s.ațsc/imbat de.a lungul celor aproimativ 0,1 . 0,2 miliarde de ani de când eistă, de lao atmosferă primitivă  la cea actuală, trecând prin mai multe fa#e intermediare, $ndecursul cărora ea i.a sc/imbat nu numai compo#i ia c/imică, dar i alteș ț șcaracteristici precum densitate, grosime, transparen ăț   i altele&ș

   

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Cea%C8%9B%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Cea%C8%9B%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Aburhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Sfer%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Aerhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Gazhttp://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Corp_cereschttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmosfera_primitiv%C4%83_a_P%C4%83m%C3%A2ntului&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Densitatehttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Grosime&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Transparen%C8%9B%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Transparen%C8%9B%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Transparen%C8%9B%C4%83http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Grosime&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Densitatehttp://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmosfera_primitiv%C4%83_a_P%C4%83m%C3%A2ntului&action=edit&redlink=1http://ro.wikipedia.org/wiki/Corp_cereschttp://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nthttp://ro.wikipedia.org/wiki/Gazhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Aerhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Sfer%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Aburhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Cea%C8%9B%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_greac%C4%83

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  3/25

  * Atmosfera terestră este alcătuită in func ie de temperatură din mai multe straturi,țpartea superioară a fiecărui strat terminându-se cu o zonă de a a-numită pauză!"ș

  * #roposfera %ntre & 'm deasupra mun ilor %nal i i ( 'm %n zonaț ț ș polară  i )( 'm laștropice *inclusiv tropopauza+. a are o grosime medie de )) 'm. #roposferaconstituie aproimativ /& 0 din masa totală a atmosferei. Aici, %n stratul inferior alatmosferei, au loc fenomenele meteorologice.

  * Stratosfera %ntre ( - )( până la 1& 'm *inclusiv stratopauza+*2ezosfera %ntre 1& i 3& 'm *inclusiv mezopauza+ș* #ermosfera numită i ionosferă! %ntre 3& i 45& 'm6 denumirea de termo-! esteș ș

  legată de cre terea relativ 7ruscă a temperaturii cu altitudinea, iar cea de iono-!ș

  de fenomenul de ionizare a atomilor de oigen i azot eisten i, care astfel devinș ț7uni conducători de electricitate  i au influen ă asupra transmisiilorș ț radio.* osfera %ntre 1&& i ).&&& 'm până la cca )&&.&&& 'm, cu o trecere treptată laș

  spa iul interplanetar.ț

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Troposfer%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Polhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Meteorologiehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Stratosfer%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Mezosfer%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Termosfer%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Electricitatehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Radiohttp://ro.wikipedia.org/wiki/Exosfer%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Exosfer%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Radiohttp://ro.wikipedia.org/wiki/Electricitatehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Termosfer%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Mezosfer%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Stratosfer%C4%83http://ro.wikipedia.org/wiki/Meteorologiehttp://ro.wikipedia.org/wiki/Polhttp://ro.wikipedia.org/wiki/Troposfer%C4%83

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  4/25

  Poluarea atmosfereiPoluarea poate fi definită ca totalitatea proceselor prin care se introduc în mediu, direct sauindirect, materie sau energie cu efecte dăunătoare sau nocive, care alterează ecosistemele,

  diminuează resursele biologice şi pun în pericol sănătatea omului!. Prin urmare, poluarea poate finaturală 8i artificială, ultima de9inând cea mai mare pondere.

  Prin poluant se %n9elege un factor (materie sau energie), produs de om sau datorat unor procesenaturale, a cărui prezenţă în mediu într-o cantitate care depăşeşte o limită care poate fi toleratăde una sau mai multe specii de vieţuitoare, sau de către om, împiedică dezvoltarea normală aacestora.

  Poluarea determină dezec:ili7rul factorilor de mediu, cu consecin9e dăunătoare asupra vie9ii.Activitatea umană produce poluare, indiferent de domeniul %n care se desfă8oară.

  *Poluarea atmosferei a fost definită ca fiind introducerea de către om, direct sauindirect, de substanţe sau energie care au o acţiune nocivă, de natură să pună în

   pericol sănătatea omului, să dăuneze resurselor biologice şi ecosistemelor, sădeterioreze bunurile materiale şi să aducă atingere sau să păgubească valorile deagrement şi alte utilizări legitime ale mediului.

  *Din defini ia poluării rezultă că aerul devine poluat %n momentul %n care concentra iaț țsu7stan elor străine introduse %n mod artificial sau natural, sistematic sau accidental,țse situează la un nivel care poate dăuna sănătă ii sau vie ii animale ori vegetale.ț ț

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  5/25

  Sursele de poluare a atmosferei

  *Poluarea fizică a atmosferei

  Are la 7ază cedarea dinspre diferite surse spre atmosferă a unorcategorii 8i cantită9i diferite de energie 8i anume"*

  ; energie mecanică" produce poluarea sonoră;*; energie calorică6 produce poluarea termică 6*; energie radiantă" produce poluarea cu diferite tipuri de radiaţii.

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  6/25

  *Poluarea sonoră.

  Se produce datorită emisiilor de sunete *oscila9ii armonice+ 8izgomote *oscila9ii nearmonice sau amestec de sunete discordante+.

  Are ca domeniu de manifestare %n special mediul ur7an, cu oconcentrare maimă %n prea

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  7/25

  *Poluarea termică.

  *Are două modalită9i distincte de manifestare" directă  *imediată+8i indusă sau indirectă, care este rezultatul efectelor poluan9ilorasupra climei.

  *Surse" activită9i industriale, de transport, agricole, casnice,conflagra9ii. ste maimă %n aglomerările ur7ane, %n caretemperatura poate fi mai mare cu 1-)& grade  Celsius fa9ă de

  zonele vecine.* Efecte" disconfort, accidente vasculare sau cardiace.

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  8/25

  *Poluarea cu radiaţii.* ste consecin9a proceselor de emisie 8i propagare %n spa9iu a unor unde electromagnetice

  *razele X 8i radiaţia gama) 8i radia9ii corpusculare *radiaţii alfa, beta, pozitroni 8i neutroni+, %nso9ite de transport de energie 8i care determină modificări importante ale materiei, de

  natură fizică c:imica 8i 7iologică.* Surse naturale" radia9ia cosmică, rocile 8i apele radioactive.* Surse artificiale" etragerea 8i prelucrarea minereurilor radioactive, com7usti7ilii nucleari,

  centralele nuclearo-electrice, reactoarele 8i acceleratoarele de particule, aparatura decercetare izotopică, eperimentele militare, accidentele nucleare.

  *Dintre radioizotopii constituen9ilor fundamentali ai lumii vii men9ionăm" 5=> *)? )&3 ani,timp de %n

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  9/25

  *Poluarea cu poluanţi solizi.* Surse" arderea incompletă a com7usti7ililor, industria etractivă %n cariere, siderurgia,

  metalurgia, industria materialelor de construc9ie, *%n special ciment+, negru de fum, alteindustrii care produc pul7eri sau praf sedimenta7ile, precum 8i pul7eri %n suspensie, *cea9ă,

  fum, prafuri industriale ultrau8oare+.* Pulberi cu plumb care provin din industria metalurgică, crematoriile de gunoaie, gazele de

  e8apament+. Bn medie, un ve:icul eli7erează !g"Pb"an su7 formă de particule foarte fine. Ing:ea9a din roenlanda, concentra9iile au crescut de la la &,&5 pp7 %n 3&& e.n., la peste ?&pp7 %n )//1. Bn zonele ur7ane apa de ploaie poate con9ine 5& mgl sau mai mult.

  * Pulberi cu mercur , eliminate %n aer de industria clorului, industrii care utilizează @g %nprocesul te:nologic 8i din arderea com7usti7ililor fosili. In centrele ur7ane concentra9iile

  a

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  10/25

  *Poluarea chimică a atmosferei*ste consecin9a introducerii %n atmosferă a unor gaze care eistă %n mod natural *CE, FE+, dar

  care determină depă8irea concentra9iilor naturale sau a introducerii unor su7stan9e ineistente %n mod natural.*Surse staţionare cu activitate permanentă " emisii cu concentra9ii mari, datorate arderii

  com7usti7ililor fosili %n scopuri industriale sau ur7ane 8i care eli7erează %n atmosferă gaze 8iparticule solide"

  *# cărbunele eli7erează suspensii *$, Si, %l, &e'(, n, $d, *i, Sl+ 8i gaze **'(, $', acidfluor:idric, alde:ide+6

  *G  produsele din petrol eli7erează *'(, $', S'+, :idrocar7uri policiclice 8i cenu8e 7ogată %nsulfa9i, Sl, n6

  *# gazele naturale *cantită9i reduse de *'(, $'( 8i unele :idrocar7uri+.*Alte surse de gaze" petroc:imia, com7inatele c:imice, metalurgia primară neferoasă etc.

  *Surse mobile" sunt mi

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  11/25

  *Poluarea biologică a atmosferei

  *Atmosfera nu dispune de o microfloră proprie, dar %n parteainferioară a troposferei eistă %n permanen9ă microorganisme de

  origine umană, animală sau naturală *viru8i, 7acterii 8i fungi+.Cele provenite de la animale 8i om pot fi saprofite *nepatogene+,condi9ionat patogene 8i patogene. Sunt prezente %n atmosferă

   %nglo7ate sau aderente la particule de praf, fum sau vapori deapă sau ca praf 7acterian.

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  12/25

  * Autoepurarea atmosferei* Bn atmosferă func9ionează mecanisme naturale prin care se realizează

  autoepurarea aerului.*

  Dintre acestea enumerăm mecanismele fizice *dispersia 8i difuziapoluantului %n masele de aer, sedimentarea, aderarea la particulele deapă sau la cele solide din aer, antrenarea mecanică descendentă prinintermediul precipita9iilor atmosferice 8i transformări su7 influen9aradia9iei solare+, c-imice *recom7inări c:imice+ 8i biologice *consum depoluan9i sau transformarea 7ioc:imica a acestora+.

  *Calitatea 8i intensitatea cu care se realizează aceste procese depinde denatura poluantului, starea de agregare, concentra9ia 8i nivelul detoicitate, starea parametrilor meteorologici.

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  13/25

  Problemele de mediu ale atmosferei

  *Diminuarea grosimii stratului de ozon.*  Henomenul a fost sesizat pentru prima dată %n

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  14/25

  Sub ierea stratului de ozon reprezintă unțpericol pentru via a pe *erraț , din cel pu ințcâteva motive"- radia iile U provoacă o alterare a sistemuluițimunitar al omului, favorizând răspândireaunor 7oli infec ioaseț 6

  - cre te numărul cazurilor de cancer de pieleș*o scădere cu )&0 a grosimii stratului de ozonfavorizează o cre tere cu =40 a frecven eiș țapari iei acestei 7oli+6ț- cre te numărul afec iunilor oculare, deș țdeformare a cristalinului i de reducere așcâmpului vizual6

  -are loc descre terea procesului deșfotosinteză la anumite plante *care suntindispensa7ile nu numai ca i sursă de :rană,șci i ca materie primă pentru o7 inereaș ț7iocom7usti7ililor+" floarea soarelui, porum7,secară etc.6- factorii 7iotici *7olile plantelor+ i ceiș

  a7iotici *7ioidul de car7on, metalele grele+pot ac iona nevafora7il la nivelul plantelor su7ținfluen a radia iilor ultravioleteț ț 6- cre terea intensită ii radia iilor U duce laș ț țdiminuarea fitoplanctonului oceanic6- degradarea produselor din lemn i plasticș*mai ales scăderea rezisten ei i decolorareaț ș

  su7 influen a radia iilor ultraviolete+ț țdetermină necesitatea %nlocuirii lor mai

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  15/25

  *Efectul de seră  se datorează %n primul rând 7ioidului de car7on eli7erat %natmosferă %n urma tuturor proceselor de ardere, cea mai importantă cantitateprovenind din generatoarele de energie pe 7ază de com7usti7ili fosili, la care seadaugă motoarele cu ardere internă.

  * Acumularea acestora %n atmosferă i crearea de către acestea a unui adevăratș!ecran! %mpiedică radia iile infraro ii să !scape! %n stratosferă, ele fiind reflectateț șdin nou spre suprafa a Pământului, determinând astfel o supra%ncălzire a acestuia.ț

  *   &onsecin eleț   acestui fenomen se concretizează %n modificări climatice careconstau %n" topirea g:e ii din calotele glaciare, ridicarea nivelului mărilor iț ș

  oceanelor, inundarea unor suprafe e de uscat, modificarea zonelor climatice G cuțdeplasarea celor calde spre zone reci, care are ca rezultat sc:im7area vegeta ieițtemperate %ntr-una de tip mediteranean, modificarea tipului de agricultură,modificarea nivelului apelor freatice, sc:im7area structurii pădurilor.

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  16/25

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  17/25

  *&onsecin ă ma+oră al efectului de seră-ț încălzirea globală

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  18/25

  *Smog-ul, rezultat ca urmare a amestecului de poluan i cu vaporii dețapă din atmosferă.

  *După natura proceselor c:imice care au loc, el se poate prezenta su7

  două forme" londonez *reducător+ i californian *oidant+.ș*Apari ia i persisten a acestui fenomen au consecin e pe un palierț ș ț ț

  larg, care merge de la disconfortul creat *scăderea vizi7ilită ii G cuțefecte severe asupra traficului terestru i aerian, neplăceri legate deșrespira ie, pătarea suprafe elor vitrate etc.+ până la instalarea unorț ț

  stări periculoase %n rândul suferinzilor de afec iuni respiratorii iț șcardiovasculare.

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  19/25

  * poluarea aerului vizează spa iile interioareț , %ntrucât s-a constatat că atât locuitoriizonelor ur7ane, cât i cei ai zonelor rurale *mai ales %n ările dezvoltate+ petrec /&0, respectiv 310 din timpș ț %n %ncăperi, fie că este vor7a de locuin e, spa ii comerciale, locuri aferente muncii sau altor activită i.ț ț ț* Bn SUA, studiile vizând !modelele! activită ilor umane relevă faptul că media popula iei petrece aproimativț ț

  /?0 din timp !%n spatele u ilor!, 10 %n activită i de tranzit i doar =0 %n spa ii li7ere6 %n

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  20/25

  *Ploile acide. * Denumirea de Jploaie acidă! a fost folosită pentru prima dată de c:imistul englez o7ert Smit:, %ntr-un

  tratat care eamina corela9ia dintre aerul poluat de deasupra 2anc:ester-ului 8i aciditatea ploilor. Ploaiaacidă este o precipita9ie cu p@ su7 1,4 *cât este normal pentru precipita9ii+.

  * .n ma/oritatea zonelor industriale ale Europei, ploaia acidă are p01ul 2,3 # 3,3* Prima afectată de acest gen de poluare a fost 4ermania în care sindromul pădurilor muribunde a atins at5t

   pădurile de foioase, c5t şi cele de răşinoase6* Ploile acide atacă vegeta9ia, %n primul rând frunzele acestora *prin 7locarea sistemului respirator 8i

  pertur7area proceselor de fotosinteză+, dar 8i rădăcinile copacilor *prin neutralizarea elementelor nutritivedin sol+. fectul ploilor acide este mai violent %n zonele reci, unde concentra9ia de F@? este mai redusă,procesele de descompunere a materiei organice moarte fiind mai lente, iar solul are de

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  21/25

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  22/25

  * Poluarea sonoră

  *  Undele mecanice, reprezentate prin trepida9ii, sunete,infrasunete 8i vi7ra9ii ultrasonore, poluează mediul ur7ancreând efecte psi:ologice epuizante. Lgomotul ur7an,c:iar la intensitate egală cu cel natural, este mult mai

  vătămător pentru sănătate.* gomotul  se caracterizează prin intensitate, durată 8i

  frecven9ă. Bn mod practic, se consideră ca limită desuporta7ilitate pentru om, 41 dM. Bn general, cele mai %nalte niveluri de zgomote se %ntâlnesc %n :aleleindustriale, dar această pro7lemă este de resortul

  specific al protec9iei muncii, care impune anumite limitepentru intensitatea zgomotului 8i recomandă utilizareade că8ti sau 7u8oane antifonice. Bn marile ora8e, surselede zgomot sunt reprezentate de transporturi.

  * Bn acest sens, zgomotul este direct propor9ional, %nprincipal, cu intensitatea traficului 8i viteza

  autove:iculelor. Pe lângă transportul terestru maitre7uie luată %n considerare 8i avia9ia supersonică. Bnfa9a flagelului zgomot se impun următoarele măsuri"

  * -disciplina personală 8i colectivă la locul de muncă6* -măsuri te:nice ce privesc ecranarea sursei de zgomot6* -utilizarea de materiale de construc9ii izolante din punct

  de vedere fonic pentru construirea locuin9elor.

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  23/25

  *Principalele măsuri de conservare a calităţii aerului sunt* implementarea unui sistem eficient de monitoring *supraveg:ere+6* folosirea mi

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  24/25

  * parate, tenici de protec ie a atmosfereiț

 • 8/20/2019 Protectia Mediului AER

  25/25

  /eglementări de mediu, cadrul legislativ naţional şi internaţionalconsacrat protecţiei atmosferei.

  * Conven ia de la eneva *din )? noiem7rie )/(/+ privind poluarea atmosferică transfrontalieră la mare distan ă - gestiuniț țglo7ale a aerului

  * Directiva /44=C impune valori limită  ale concentra iilor i, de asemenea, deț ș  praguri de alertă pentru nivelul de poluarea aerului. Cele mai importante reglementări interna9ionale incidente %n materie sunt"

  * - Declara9ia de principiu asupra luptei %mpotriva poluării aerului, adoptată de Consiliul de 2ini8tri al Consiliului uropei la 3martie )/436

  * - ezolu9iile Conferin9elor Erganiza9iei Fa9iunilor Unite asupra mediului 8i dezvoltării din anii )/33, )/3/, )//& 8i )//)6* - Conven9ia-cadru a Fa9iunilor Unite asupra sc:im7ărilor climatice, semnată la io de Oaneiro, la 1 iunie )//=6* - Directiva nr.=&&=5/C privind evaluarea i gestionarea zgomotului am7iental. Bncălcarea normelor legale privitoare laș

  protec9ia atmosferei atrag răspunderea