proiect teme mss

Download Proiect Teme MSS

Post on 06-Jul-2018

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Proiect Teme MSS

  1/49

  Table des matières du cours

  1. Conceptul de politici sociale 2. Conceptul de bunăstare 3. Conceptul de Stat al bunăstării

  4. Istoricul implicării statului în furnizarea bunăstării sociale5. Cauzele majore ale dezvoltării politicilor sociale 6. Modalităţile de răspîndire a politicilor sociale 7. „Criza” statului bunăstării în Occident 8. Modele de politici sociale 9. Cetăţenia – principiul de leitimare a politicilor sociale 10. !ecesitatea reîntoarcerii la îndatorile cetăţene"ti 11. #ustiţia socială "i ec$itatea – arumente morale în redistribuirea bunăstării 12. %aţiunile economice ale politicilor sociale 13. &ipurile de intervenţie a statului in domeniul social 14. Structura unui sistem de protecţie socială

  15. 'eneficii contribuitori( asiurările sociale 16. 'eneficii necontribuitorii – universaliste 17. )inanţarea politicilor sociale 18. 'eneficiarii politicilor sociale 19. Sărăcia( tipuri "i modalităţi de măsurare acesteia 20. *+cluziunea socială 21. ,roramele sociale – considerente teoretice 22. Specificităţi ale evaluării proramelor sociale 23. -dministraţia ,ublică – principalii actori în formularea "i implementare politicilor sociale 24. Specificul asistenţei sociale in %epublica Moldova 25. )ondul de "omaj "i piaţa muncii în %epublica Moldova 26. %eforma cu privire la asiurarea medicală obliatorie în %epublica Moldova 27. Sistemul de pensionare în %epublica Moldova 28. Sindicatele – factor în protecţia socială 29. ,erspectivele politicilor sociale din .niunea *uropeană( în aspect comparativ 30. Strateiile "i planurile /uvernului %epublicii Moldova în combaterea sărăciei

  0

 • 8/17/2019 Proiect Teme MSS

  2/49

  12 Conceptul de Stat al bunstrii

  !biecti"e de re#erin$% 3 să definească conceptul de Stat al bunăstării4 3 să denumească tipoloiile Statului bunăstării4

  3 să identifice caracteristicele Statului bunăstării43 să aprecieze construirea Statului bunăstării în %epublica Moldova4 Cu"inte c&eie% protecţia socială5 drepturi sociale5 radul de de3comodificare5 intervenţionalism5 liberalism5 conservatorism5

  6efinirea conceptului de Stat al bunăstării

  ,entru majoritatea speciali"tilor5 statul bunăstării este un produs al perioadei imediat următoare celui de3al II3lea %ăzboi Mondial2 6e fapt5 statele bunăstării au apărut acum aproape o sută de ani5 fiind precedate de mi"cările de masă social3democratice2 7n mod semnificativ5 statele bunăstării au avut tendinţa să apară în societăţi în care capitalismul "i

  statul naţional erau deja bine definite5 iar aceste formaţiuni statale "i economice timpurii au conturat limitele dezvoltării ulterioare a acestui model de stat2

  Conceptul de „stat al bunăstării” este apreciat pornind de la definiţiile e+istente în literatura de specialitate ca o doctrină bazată pe realizarea acelei împletiri între tendinţa laburistă "i social3 democraţia2 -ceastă doctrină este mai mult dec8t o simplă politică a prevederilor sociale5 ea sintetiz8nd elementele socialismului "i cele ale pieţei5 fiind o „primă încercare raţională din

   partea socialismului de a domina economia de piaţă fără a o reprima” 9!2 )riioiu5 0::; decenii5 cu rădăcini c$iar la sf8r"itul secolului trecut5 este plasarea bunăstării ca un obiectiv central2

  6upă cel de3al II3lea %ăzboi Mondial5 în Occidentul dezvoltat s3a lansat un nou concept în jurul căruia s3a constituit o întreaă literatură "i ideoloie( statul bunăstării 9Aelfare state

 • 8/17/2019 Proiect Teme MSS

  3/49

  statele bunăstării dezvoltate ale sec2 ??2 -semănările provin din situaţia structurală în care statele din ţările dezvoltate au evoluat( sistemul economiei de piaţă care enera acela"i sistem de constituire a veniturilor populaţiei 9dominat de sursa salarială

 • 8/17/2019 Proiect Teme MSS

  4/49

  sement marinal5 rezidual al ei2 -cest tip de stat al bunăstării este caracterizat prin următoarele( • impozite scăzute pe venituri "i complementar5 c$eltuieli publice 9în special c$eltuieli

  sociale< reduse4 • nu este orientat spre reducerea inealităţilor sociale4 în consecinţă5 transferul social

  este limitat doar la sementul cel mai sărac al colectivităţii4 • obiectivul său nu este promovarea unui nivel de bunăstare satisfăcător la nivelul

  întreii colectivităţi5 ci asiurarea unui minim de subzistenţă celor săraci în mod absolut2 6in acest motiv5 praurile de sărăcie utilizate tind să fie scăzute5 apropiate de

   praul sărăciei absolute2 Sărăcia relativă prezintă un interes mai redus4 • în centrul sistemului său5 stă asistenţa socială bazată pe testarea mijloacelor materiale

  ale individului2 Se consideră că economia de piaţă este capabilă să satisfacă necesităţile marii majorităţi a populaţiei5 asistenţa socială urm8nd să ofere un sprijin focalizat5 doar acolo unde economia de piaţă e"uează2 )ormele universale de sprijin sunt marinale sau complet ine+istente2 Cei care se califică pentru asistenţă socială pe

   baza testării mijloacelor5 primesc "i alte forme de sprijin în bunuri sau servicii( servicii medicale5 ajutor pentru c$iria "i întreţinerea locuinţei5 alimente etc24

  servicii sociale reziduale – oferite ratuit doar populaţiei sărace2 Ideea de serviciusocial universal tinde să fie abandonată4 • "omajul trebuie lăsat să evolueze normal p8nă la punctul determinat de dinamica

  economiei2 Orice intervenţie publică este considerată a fi în fapt contraproductivă2 .n asemenea tip de stat minimal al bunăstării îl ăsim în ţările anlo3sa+one cu o

   puternică tradiţie liberală( S2.2-25 Canada5 -ustralia5 !oua Feelandă2 6e asemenea îl reăsim în centrul orientării neo3liberale care a dominat în anii 0:G; scena politică din S2.2-2 9%ean< "i -nlia 9&$atc$er

 • 8/17/2019 Proiect Teme MSS

  5/49

  • împotriva sărăciei se utilizează un sistem de securitate social  cu mai multe niveluri2 Ha un prim nivel sunt diferite forme de sprijin social universal( pensii5 ajutor  de "omaj5 alocaţii pentru copii5 servicii sociale de diferite tipuri2 Ha al doilea nivel se

   plasează reţeaua ultimă de securitate socială5 bazată pe testarea mijloacelor2 6acă în statul minimal acest sistem este central5 tinz8nd să absoarbă în el toate celelalte forme de sprijin social5 în sistemul universalist5 al bunăstării colective5 asistenţa bazată pe

  testarea mijloacelor este marinală "i se manifestă tendinţa de a3i reduce "i mai mult rolul4

  •  pentru a realiza obiectivele sale sociale5 fiscalitatea este ridicată "i în mod complementar c$eltuielile sociale publice sunt ridicate2

  ări ca Suedia5 !orveia5 6anemarca5 Olanda5 -ustria reprezintă e+emple de astfel de state ale bunăstării2

  Clasificarea lui &itmuss este folositoare5 însă ca tipoloie a statului bunăstării este criticată5 deoarece statele bunăstării actuale cuprind elemente din toate cele 1 modele2 7n

   practică5 această clasificare este utilizată pentru a sprijini părerile privind evoluţia statului  bunăstării pornind de la modelul rezidual5 trec8nd printr3unul industrial al atinerii  performanţelor5 către unul de tip instituţional2

  Secolul ?? a cunoscut două #orme majore ale statului bunăstării( • statul capitalist 9statul bunăstării bazat pe economia de piaţă

 • 8/17/2019 Proiect Teme MSS

  6/49

  anumită ealitate a "anselor4  b2 sistemul de asiurări sociale oferă un nivel de trai satisfăcător celor care5 din diverse

  motive5 "i3au pierdut sau diminuat capacitatea de muncă "i deci de obţinere a veniturilor4

  c2 sprijinul universal acordat unor cateorii de oameni cu nevoi speciale( familii cu copii5 $andicapaţi etc24

  d2 asistenţa socială fundamentată pe testarea mijloacelor2*+istă diferenţe între confiuraţia statului bunăstării din diferite ţări bazate pe economia de piaţă2 6ar aceste diferenţe provin mai derabă din ponderea diferitelor elemente ale sistemului5 din radul de enerozitate al diferitelor forme de protecţie socială "i mai puţin sunt diferenţiate structural2  Statul bunstrii ba,at pe economie socialist

  *lementele caracteristice ale statului bunăstării din fostele ţări socialiste sunt( a2 eneralizarea sursei salariale4

   b2 politica salarială era orientată puternic spre promovarea ealităţii4 c2 eneralizarea sistemului de asiurări sociale4 d2 politica folosirii complete a forţei de muncă5 care a e+clus total nevoia ajutorului

  de "omaj4 e2 beneficiile familiale ample care decureau din nivelul scăzut al salariilor4 f2 sistemul fiscal similar cu cel al ţărilor cu economie de piaţă4 2 impozitele pe venituri erau utilizate adesea5 însă în forme simplificate4 $2 educaţia "i asistenţa medicală ratuite pentru toţi5 la care se adăuau "i alte

  ratuităţi "i forme de sprijin( burse pentru elevi5 tabere5 manuale ratuite etc2 Se poate observa că sistemul statului bunăstării5 în varianta sa din ţările socialiste5 nu

  diferea structural de cel din ţările cu economie de piaţă5 e+istau însă o serie de particularităţi datorate altor componente2

  7n mod special trebuie menţionată preferinţa pentru forme universale de protecţie socială5 datorată în mare mă