proiect hotarare aprobare-deviz-general-actualizat la

of 4 /4
NR. 258/23.02.2017 PROIECT DE HOTARARE Privind: aprobarea devizului general actualizat al obiectivelor de investitii, actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica Consiliul Local al Comunei Icoana, judetul Olt intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere: Expunerea de motive intocmita de d-na primar Ancuta Gabriela Raportul de specialitate intocmit de Comp. Achizitii publice ; Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei Icoana; Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice locale; Prevederile art. 8, art. 11, alin. (14) lit.b, lit.c din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala; Prevederile art. 6 alin. (4), lit. c) din Ordinul nr. 2206 din 6 noiembrie 2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala; Prevederile din Anexa nr. 4, pct A, art. 5 din H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; Prevederile H.G. nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective finantate din fonduri publice; Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 45, alin. (1) si al art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HOTARASTE : ART. 1. Se aprobă devizul general, actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica, pentru obiectivul de investitii Servicii de proiectare faza PT, DE, AT si lucrari de executie „Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in localitatile Icoana, Floru si Ursoaia, comuna Icoana, judetul Olt”, conform anexei nr. 1 . ART. 2. Se aprobă devizul general, actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica, pentru obiectivul de investitii Servicii de proiectare faza DE si lucrari de executie,,Asfaltare DC 189 Serbanesti (DJ546A) - Floru (DJ703) km 0+784 - km 9+070, comuna Icoana, judetul Olt", conform anexei nr.2 . ART. 3. Anexele nr.1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare . ART. 4. Prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului - Judetul Olt pentru verificarea legalitatii, Primarului Comunei Icoana si compartimentului de specialitate, pentru cunoaştere si punere in aplicare. INITIATOR PRIMAR, ANCUTA GABRIELA

Upload: others

Post on 03-Nov-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Proiect hotarare Aprobare-deviz-general-actualizat la

��������� ����� ������

������ ������

����� ���

NR. 258/23.02.2017

PROIECT DE HOTARARE

Privind: aprobarea devizului general actualizat al obiectivelor de investitii, actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica

Consiliul Local al Comunei Icoana, judetul Olt intrunit in sedinta ordinara, avand in vedere:

• Expunerea de motive intocmita de d-na primar Ancuta Gabriela

• Raportul de specialitate intocmit de Comp. Achizitii publice ;

• Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei

Icoana;

• Prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 cu privire la finantele publice

locale;

• Prevederile art. 8, art. 11, alin. (14) lit.b, lit.c din Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala;

• Prevederile art. 6 alin. (4), lit. c) din Ordinul nr. 2206 din 6 noiembrie 2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala;

• Prevederile din Anexa nr. 4, pct A, art. 5 din H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

• Prevederile H.G. nr. 363 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective finantate din fonduri publice;

• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art. 45, alin. (1) si al art. 115 alin. (1), lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei

publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE :

ART. 1. Se aprobă devizul general, actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica, pentru obiectivul de investitii Servicii de proiectare faza PT, DE, AT si lucrari de executie „Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in localitatile Icoana, Floru si Ursoaia, comuna Icoana, judetul Olt”, conform anexei nr. 1 . ART. 2. Se aprobă devizul general, actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica, pentru obiectivul de investitii Servicii de proiectare faza DE si lucrari de executie,,Asfaltare DC 189 Serbanesti (DJ546A) - Floru (DJ703) km 0+784 - km 9+070, comuna Icoana, judetul Olt", conform anexei nr.2 . ART. 3. Anexele nr.1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare . ART. 4. Prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului - Judetul Olt pentru verificarea legalitatii, Primarului Comunei Icoana si compartimentului de specialitate, pentru cunoaştere si punere in aplicare.

INITIATOR PRIMAR,

ANCUTA GABRIELA

Page 2: Proiect hotarare Aprobare-deviz-general-actualizat la

NR. 260/23.02.2017

RAPORT

cu privire la aprobarea devizului general actualizat al obiectivelor de investitii,

actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica

Avand in vedere faptul ca s-a modificat cota TVA la 19 % iar cursul euro a evoluat in

timp , devizele generale privind obiectivele de investitii Servicii de proiectare faza PT, DE, AT si

lucrari de executie „Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in

localitatile Icoana, Floru si Ursoaia, comuna Icoana, judetul Olt” si Servicii de proiectare faza

DE si lucrari de executie,,Asfaltare DC 189 Serbanesti (DJ546A) - Floru (DJ703) km 0+784 - km

9+070, comuna Icoana, judetul Olt" intocmite de proiectanti , este necesar a fi aprobate cu

modificarile de rigoare, pentru depunerea acestora impreuna cu Anexa 3 – solicitare de finantare

(anexa la nórmele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013 pentru aprobarea

Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a

Guvernului nr.28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare

locala) la MDRAP in vederea obtinerii finantarii pentru aceste proiecte prin Programul National

de Dezvoltare Locala .

Comp. Achizitii publice,

Oprea Cristina

Page 3: Proiect hotarare Aprobare-deviz-general-actualizat la
Page 4: Proiect hotarare Aprobare-deviz-general-actualizat la