proiect evaluare!!! ult var

of 78/78
CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. Tipul societăţii şi obiectul de activitate S.C. Petrom S.A. Bucureşti a funcţionat până la privatizarea din 2004 sub numele de S.N.P. Petrom S.A. Bucureşti, fiind o societate naţională organizată sub formă de societate pe acţiuni. Petrom este cea mai importantă companie petrolieră din România, cu activităţi de Explorare şi Producţie, Rafinare şi Petrochimie şi Marketing. Petrom este persoană juridică română, înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni. Scopul S.C. Petrom S.A. Bucureşti – Membru OMV Group este: explorarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale de pe uscat şi din platoul continental al Mării Negre; transport propriu, naval şi aerian de persoane şi materiale pentru operaţiuni tehnologice şi lucrări specifice; rafinarea ţiţeiului; comercializarea produselor prin reţele proprii de distribuţie; importul şi exportul de ţiţei, produse petroliere, petrochimice şi chimice, utilaje, echipamente şi tehnologii specifice; exportul gazelor asociate şi libere; import-export produse explozibile; producţia de gazolină; forajul sondelor; creşterea factorului de recuperare a hidrocarburilor din zăcăminte; lucrări de probe producţie; reparaţii şi intervenţii sonde; cercetare-dezvoltare; bunkeraj nave şi aprovizionare aeronave cu produse petroliere; aprovizionarea tehnico-materială impusă de realizarea operaţiunilor tehnologice şi a lucrărilor specifice; colaborarea tehnico-ştiinţifică şi economică în domeniul petrolier; investigaţii geologice şi geofizice; executare lucrări în străinătate; activitate medicală şi socială pentru salariaţii proprii şi terţe persoane. După privatizarea din 2004, când compania a devenit o parte a grupui OMV, formând cel mai mare grup integrat de petrol şi gaze din Europa Centrală s-a marcat o nouă eră pentru Petrom. Astfel se va reuşi să se 1

Post on 04-Jul-2015

189 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1 CAPITOLULI.PREZENTAREA GENERAL A SOCIETII 1.1. Tipul societii i obiectul de activitate S.C. PetromS.A.Bucuretiafuncionatpnlaprivatizareadin2004subnumeledeS.N.P.Petrom S.A. Bucureti, fiind o societate naional organizat sub form de societate pe aciuni. Petrom este cea mai importantcompaniepetrolierdinRomnia,cuactivitideExplorareiProducie,Rafinarei PetrochimieiMarketing.Petromestepersoanjuridicromn,nfiinatcasocietatecomercialpe aciuni. ScopulS.C.PetromS.A.BucuretiMembruOMVGroupeste:explorareaiexploatarea zcmintelordepetroligazenaturaledepeuscatidinplatoulcontinentalalMriiNegre;transport propriu, naval i aerian de persoane i materiale pentru operaiuni tehnologice i lucrri specifice;rafinarea ieiului;comercializareaproduselorprinreelepropriidedistribuie;importuliexportuldeiei,produse petroliere, petrochimice i chimice, utilaje, echipamente i tehnologii specifice; exportul gazelor asociate i libere;import-exportproduseexplozibile;produciadegazolin;forajulsondelor;cretereafactoruluide recuperareahidrocarburilordinzcminte;lucrrideprobeproducie;reparaiiiinterveniisonde; cercetare-dezvoltare;bunkerajnaveiaprovizionareaeronavecuprodusepetroliere;aprovizionarea tehnico-materialimpusderealizareaoperaiunilortehnologiceialucrrilorspecifice;colaborarea tehnico-tiinificieconomicndomeniulpetrolier;investigaiigeologiceigeofizice;executarelucrri n strintate; activitate medical i social pentru salariaii proprii i tere persoane. Dupprivatizareadin2004,cndcompaniaadevenitoparteagrupuiOMV,formndcelmaimare grup integrat de petrol igazedin Europa Central s-amarcat o nou er pentru Petrom.Astfel se va reui sseconstituieoforimbatabilnaceastzonaEuropei,obiectivulprincipalfiindcretereai dezvoltareapermanentacompaniei.S-ainiiatunprocesmenitsmbunteasccosturiledeoperarei performanacompaniei,pentruaiseconsolidapoziiadelider,pentruaiseasiguraviitorulcompanieii pentruareducedifereneledestandarde,ajungndlanivelinternaional.Acestprocesestemenits mbunteasc costurile de operare i performana companiei. Eficien,modernizare,productivitate,atingereastandardelorUniuniiEuropenesuntctevadin prioritilepecarelearepentruocompaniemaiputernic.Odatcuredefinireastructuriisale organizaionale i cu procesele majore care au avut loc n cadrul companiei, Petrom este pe cale de a deveni mai modern i mai flexibil. Petromva devenio companie profitabil si puternic, un lider aleconomiei romneti. Experiena n domeniu,acumulatde-alungula150deani,tehnologiainternaional,eforturilecorelatealeexperilor romni i austrieci creeaz fundamentuldezvoltriicompaniei n concordan cudatoria companieifa de acionari, comunitate i mediu. 2 Petrom are ca obiect principal de activitate: yexplorarea i exploatarea zcmintelor de petrol i gaze naturale. In afara obiectului principal de activitate, societatea va desfura i urmtoarele activiti: ytransportul i comercializarea ieiului i gazelor naturale prin reele proprii de distribuie yforajul sondelor yrafinarea ieiului ydistribuie,transport,depozitare,comercializare,bunkerajnaveiaprovizionareaeronarecu produse petroliere ycomercializarea cu ridicata i cu amnuntul, de mrfuri i produse diverse ycercetare i proiectareylucrri de construcii i montaj, ntreinere i reparaii utilaje, scule i echipamente ylucrri de intervenii,punere n producie i reparaii sonde yinvestigaii geologice i geofizice yimportul i exportul de iei, produse petroliere ,petrochimie si chimie, utilaje, echipamente i tehnologii specific yimport-export produse explozibile ycolaborare economic, tehnico-tiinific i executare de lucrri in strintate n domeniul su de activitate yaprovizionaretehnicomaterial,transportpropriuauto,navalsiaerian,depersoanesi materiale pentru operatiuni tehnologice i lucrri specifice yprestri de servicii ctre ntreprinderi i ctre populaie yactivitate medical i social pentru salariaii proprii i tere persoane 1.2 Actionariat Structur acionariat: 1.51,01% OMV AG (OMV Aktiengesellschaft) 2.20,64% Ministerul Economiei 3.20,11%FondulProprietateaS.A.(fondceadministreazdiverseparticipaiincadrulmaimultor companiidinRomnia,creatdeStatul Romnpentruadespgubipersoaneleexpropriateabuzivn urma naionalizrilor din perioada regimului comunist) 4.2,03% BERD (Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare) 5.6,21%Aliacionari(aproximativ500.000depersoanefiziceijuridicedinRomniaidin strintate) Nr. AcionariNumr de aciuniCapitalsocial (lei) Procent [%] 1.OMV AKTIENGESELLSCHAFT 28.894.467.4142.889.446.741,40 51,011 3 2. Ministerul Economiei 11.690.694.4181.169.069.441,80 20,639 3.Fondul Proprietatea S.A. 11.391.130.1861.139.113.018,60 20,110 4.BancaEuropeanpentru Reconstrucie i Dezvoltare 1.147.770.061114.777.006,10 2,026 5.Persoane Fizice i Juridice 3.520.046.256352,004,625.60 6,214 TOTAL 56.644.108.335 5.664.410.833,50 100 Istoricul cotrii la burs i al privatizrii Petrom 2001:PetromestelistatlaBursadeValoriBucureti.PrimadatdetranzacionareaaciunilorPetroma fost 3 septembrie iar preul de nchidere din ziua respectiva a fost de 0,0720 lei. 2004:Pe23iulie,MinisterulEconomieisiFinantelor(MEC)i OMVausemnatContractuldePrivatizare prin care OMV achiziiona 51% din aciunile Petrom printr-o combinaie de cumprare directa a 33,34% din aciuni (669mil. euro) io cretere simultan decapital in Petrom (831mil. euro). La 7 decembrie OMV a pltit1,5mld.europentru51%dincapitalulsocialalPetromsipe14decembrieaavutlocfinalizarea privatizrii. Prin urmare, OMV a devenit acionarmajoritar al Petromiar capitalul socialla 31 decembrie a crescut la 5.600.050.607,8 lei, cu o valoare nominal de 0,1 lei pe aciune. BERD a convertit 73 de mil. USD din Contractul de mprumut ncheiat cu Petrom in 2002, in cota de 2,03% din capitalul social al Companiei. 2005:n22noiembrie,AdunareaGeneralaAcionariloraaprobatmajorareacapitaluluisocial,acordnd acionarilorexistenidreptuldeasubscrienoiaciuni,cuovaloarenominalde0,1lei,pentrua-iputea pstradetinereancompanie.MinisterulEconomieiiComerului(MEC)aprimit266.977.088aciuni, reprezentndvaloareaterenurilorpentrucarecompaniaaobinuttitluriledeproprietatenperioada16 decembrie 2004-10 octombrie 2005. 4 Perioadadetranzacionareadrepturilordepreferinanceputpe14decembrie2005is-ancheiatla23 decembrie2005.ndecursulacesteiperioade,aproape198mil.drepturidepreferinPetromaufost tranzacionatelaBursadeValoriBucureti,volumulzilnicfiindntre12i58mil.dedrepturi.Preula fluctuat ntre 0.0040 RON i 0.0046 RON. ntimpulperioadeidesubscriere(9ianuarie9februarie2006), OMVasubscris334.209.314deaciuni, BancaEuropeanpentruReconstrucieiDezvoltare(BERD)asubscris13.275.740deaciuni,i3.924de acionari, persoane fizice i juridice, au subscris 29.140.115 de aciuni. 2006:n27februarie,lacerereasocietiiFonduluiProprietateaS.A.,aufosttransferate5.600.050.608 aciuni Petrom din contul Ministerului Economiei i Comerului n contul Fondului Proprietatea. Fondul Proprietatea este un fond creat de Statul Romn pentru a despgubi persoanele expropriate abuziv n urmanaionalizrilordinperioadaregimuluicomunist.nurmatransferuluideaciunisiamajorrii capitaluluisocial,MinisterulEconomieiiComeruluideinea17.481.773.996aciuni reprezentnd 30,862% din capitalul social iar Fondul Proprietatea deinea 5.600.050.608 aciuni, reprezentnd 9,887% din capitalul social. 2007:n26februarie,DepozitarulCentralS.A.atransferataciunilePetromdeinutedeMinisterul EconomieiiComeruluincontulAutoritiipentruValorificareaActivelorStatului(AVAS),nurma prelurii Oficiului Participaiilor Statului i Privatizrii n Industrie (OPSPI) de ctre AVAS. Dupaefectuareatransferului,AVASdeinea17.481.773.996deaciunireprezentnd30,862%dincapitalul social al Petrom. n11iulie,DepozitarulCentralS.A.atransferat5.791.079.578deaciuni,reprezentnd10,223%din capitalulsocialalPetromS.A.,deinutedeAutoritateapentruValorificareaActivelorStatului(AVAS),n contul S.C. Fondul Proprietatea S.A., n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 81/2007. nurmatransferului,AVASdeine11.690.694.418deaciunireprezentnd20,64%dincapitalulsocial,iar S.C. Fondul Proprietatea S.A. deine 11.391.130.186 de aciuni, reprezentnd 20,11% din capitalul social. 2009:n15ianuarie,DepozitarulCentralS.A.atransferatactiuniledetinutedeAutoritateapentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) la Petrom SA, in contul Ministerului Economiei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 308/30.12.2008, de respingere a Ordonantei de Urgenta nr. 101/2006 a Guvernului. nurmatransferului,MinisterulEconomieidetine11.690.694.418deaciuni,reprezentand20,64%din capitalul social al Petrom. 5 1.3 Istoricul societatii 2000Afostinaugurat,ncadrulsucursaleiPetromVidele,unuldintrecelemaimodernespitaledin Romnia. nUngariacontinudezvoltareareeleidedistribuieprodusepetroliereaparinndPetromprin construirea unor noi benzinrii n Nagylak, Szeget, Budapeste i Hegyshalom. S-audemaratnegocierilepentrunfiinareauneialianestrategicentrePetrom,Kazahoili Kaztransoil pentru realizarea unuicoridorde transport iei din Kazahstanctre Europa Central i de Est. AnceputdezvoltareauneireelededistribuieprodusepetrolierePetromnRepublicaMoldova, prin achiziionarea a patru benzinrii. S-au finalizat sondele 62 i 62bis Pescru i s-a nceput forajul la sonda 63 Pescru. n domeniul colectrii i separrii ieiului i gazelor din parcuri, s-au continuat lucrri de construcie i modernizare la 30 de parcuri (alturi de 15 care funcionau deja), o parte din ele cu finalizare n I sem. al anului 2001. S-au construit un nr. de 9 parcuri de separatoare noi, ecologice i s-au modernizat alte 28. A fost dat n funciune LINIA ALBASTR, serviciul telefonic pentru publicul larg, cu funcionare non-stop. Au fost modernizate 40 staii de distribuie i s-au realizat 3 staii noi. Kazakhstan:s-audemaratnegocierilepentruachiziionareaunuipachetde95%dinprilesociale ale firmei kazakhstaneze Oztyurk-Munai Ltd. Iran:unreprezentantpermanentlaTeheranprospecteazpiaalocalcuscopulgsiriiunor oportuniti de cooperare cu Iranul, n ideea deschiderii unei reprezentane Petrom n aceast ar. Ungaria:afostconstruitstaiadedistribuieispltoriaautodelaNagylak;PetromUngariaa realizatlucrridereparaii,realizareinfrastructurcaleferatindustrialipunerenfunciunea depozitului de produse petroliere de la Telekgerendas. Moldova:s-adeschisprimastaiededistribuieprodusepetrolierelaChiinuis-aufinalizat lucrrile la Complexul Ceucari, care a intrat n exploatare n martie 2001. n decembrie s-a semnat acordul de transfer ntre ELF Petroleum Romnia BV, filiala deinut 100% de ELF Aquitaine i CONOCO U.K. Limited. Lansarea uleiului de motor RO3 20W40 Super 3 multigrade. 2001S-au construit i modernizat un numr de 24 parcuri de separatoare. 6 Infrastructurasectoruluidecomercializare:162depozite,669staiidedistribuiedincare578 benzinrii i 91 staii uz casnic, 24 skiduri de alimentare cu autogas. Aufostpusenfunciune3staiinoi,aufostmodernizatenc54staiiis-auexecutatlucrride ecologizare i modernizare la 10 depozite. Kazakshtan Alma Ata: prima sond spat, cea de-a doua urmnd s fie finalizat n 2002. Iran: a fost deschis Reprezentana Petrom la Teheran cu scopul de a promova interesele Petrom pe aceast pia. Grecia:ndecembries-asemnatContractuldeForajmarincufirmaKavalaOil,pentrulucrride foraj cu platforma ATLAS, n apele teritoriale ale Greciei. Protecia mediului: s-a obinut autorizaia de mediu pentru sucursala Doljchim. Septembrie, aciunile SNP Petrom au fost listate la Bursa de Valori Bucureti. Emisiuneeuroobligaiuni:niulieMPFaproblansareadectreSNPPetromaemisiuniide obligaiuni iar Luxembourg Stok Exchange acord aprobare pentru listare. 2002IanuarieExternalizareaactivitilormecano-energeticedincadrulsucursaleiPetromarConstana (785 salariai). MartieExternalizareasucursaleiPetroserv,aceastafiindpreluatdeSCPetromServiceSA mpreun cu ntregul personal aferent. Aprilie Demararea procesului de privatizare prin publicarea n presa internaional i din Romnia aanunuluipentruselectareaconsultantului,12bncideinvestiiidepunndexpresiideinteres dintre care au fost selectate 7. AugustSemnareaacorduluicuBERDpentrusumade150milUSDreprezentndunmprumut sindicalizat pre-privatizare. Octombrie mbuntirea de ctre Fitch a rating-ului pentru datoriilenegarantatede stat i pentru emisiunea de euroobligaiuni de 125 mil euro de la B+ la BB. Noiembrie CA aprob achiziionarea a 19 terenuri din Zugoslavia n vederea construirii de staii de distribuie. DecembrieDesemnareaconsultantuluipentruprivatizarereprezentatdeconsoriulformatde Credit Suisse First Boston i ING Barings Limited. 2003Ianuarie Iniierea primei etape a procesului de privatizare, Pregtirea Privatizrii. FebruarieExternalizareaactivitilordentreineredincadrulrafinriilorArpechimiPetrobrazi (2630 persoane 1598 de la Arpechim i 1032 de la Petrobrazi). 7 Mai Finalizarea primei etape a procesului de privatizare, concretizat ntr-un studiu de fezabilitate aprivatizrii,inclusivevaluareaCompaniei,prezentareaopiunilordeprivatizareiaplanuluide privatizare. AugustFinalizareaprimeietapeaprocesuluideprivatizareodatcuaprobareastrategieide privatizareaSNPPetromprinH.G.nr.924din14august2003,urmatdepublicareaanunului pentru depunerea scrisorilor de interes n pres pe 26 august 2003. SeptembrieDepunereascrisorilordeinteresdectre15companiiiconsoriiinteresatede preluarea companiei, din care au fost selectate 11 companii care ndeplineau criteriile de calificare. OctombrieDistribuireaDosaruluidePrezentareiaccesareaCamereideDatedectre11 cumprtori poteniali. Noiembrie Depunerea de oferte preliminare neangajante de ctre 7 din cele 11 companii selectate. 2004Depunerea ofertelor angajante. Selectarea companiilor OMV, Occidental i MOL pentru negocieri. Achiziie a 51% din capitalul social de ctre OMV Austria. 2005 Structura Petrom a fost reorganizat pe ase divizii dintre care trei operaionale. Lansarea noului concept Full Agency. Noi produse lansate pe pia: Top Premium 99+ i Top Nordic Diesel. Demararea primelor proiecte de explorare seismic 3D n Romnia. Petrom sprijin sinistraii afectai de inundaii cu peste 1.300.000 euro. Petrom anun noua politic de preuri. Lansarea primei benzinrii PetromV. Petrom a obinut drepturile de explorare a trei noi blocuri din Romnia. 2006AchiziiadectrePetroma99%dinOMVMineraloelRomniaSRL,OMVBulgariaEOODi OMV Jugoslavija d.o.o. care va funciona ca un centru operaional al Grupului OMV pentru Europa Central i de Sud-Est. 8 Capitolul IIAnaliza diagnostic 2.1 Diagnosticul juridic Numele firmei:PETROM S.A 1.Cod unic de inregistrare : 1590082 2.Forma juridica de constituire:Societatecomerciala pe actiuni 3.Natura capitalului social: Natura capitalului social (%)PublicPrivat StrainRoman 4. Valoarea capitalului: 13.184.118.605 RON Actul de constituire:S.N.P.PetromS.A.aluatfiinprinOrdonanadeUrgennr.49/15.09.1997aGuvernului Romniei, aprobat prin Legea nr. 70/1998 i a nceput s operezedin punctde vederecomercial la data de 01.11.1997. n Adunarea General a Acionarilor din 14.09.2004 s-a aprobat modificarea numelui companiei dinSNPPetromS.A.nS.C.PetromS.A.Fiindorganizatcaosocietateintegratpevertical,carei desfoar activitatea n domeniul industriei petroliere, Petrom are n componena sa pe lng sucursalele de explorareiexploatareazcmintelordehidrocarburialefosteiRegiiAutonomeaPetrolului,pestructura creia s-a constituit, sucursalede prelucrare a ieiului(rafinriile Petrobrazi Ploieti iArpechim Piteti),o sucursalpentrutransportulproduselorpetroliere,sucursalededistribuiealeacestorproduse(sistemul Peco), att en-gros, ct i en-detail, sucursale de servicii, precum i sucursale de cercetare. Capitalul social Capitalulsocialinanul2007,alsocietatiicomercialePETROMS.Aesteinvaloarede 5.664.410.833,50RON,integralsubscrissivarsat,dincare5602816732,80RONsi9544163,19Euroin numerar si 26697708,80 RON aport in natura , fiind imparit in 56644108335 actiuni comune, nominative, cu valoarea nominala de 0,1 RON fiecare. 9 Administratorii. Consiliul de Administraie este format din 7 membrii i are urmtoarele atribuii: SupuneanualAdunriiGeneraleaAcionarilor,ntermende4lunidelancheierea exerciiuluifinanciar,raportulcuprivirelaactivitateasocietii,bilanulcontabilicontuldeprofiti pierderi pe anul precedent, precum i proiectul de program de activitate i proiectul de buget al societii pe anul n curs; Aprob ncheierea de contracte de nchiriere importante; Stabilete politica de marketing; Negociaz contractul colectiv de munc mpreun cu reprezentanii salariailor; Adoptstrategiaipoliticileprivinddezvoltareasocietii,inclusivorganigramai stabilete departamentele operaionale; Aprob regulamentele interne ale Consiliului de Administraie, ale Comitetului Executiv i alte acte de organizare intern; Deleag o serie din competenele sale, care i revin conform legii, Comitetului Executiv; Aprob deschiderea sau nchiderea de uniti teritoriale; Aprob mutarea sediului societii; Aprobareaoricreialteideciziicuprivirelaadministrareasocietiisaulaochestiune delegat de Adunarea General. PatrudintrereprezentaniiConsiliuluideAdministraiesuntmembriiaiComitetuluiExecutival OMV i restul sunt independeni fa de acionarul majoritar. Dreptul de proprietateDincadrulresurselormaterialefacparte:dotri(cldiri,echipamente,tehnologii,informaii, infrastructur),terenuriialteresursenaturalecarestaulabazaproceselordeproducieiprestaie. Asigurarea cu resurse materiale reprezint prima modalitate de obinere de avantaj competitiv.Cldirileasiguroparteasuportuluifizicdedesfurareaproceseloreconomice,fiinddifereniate duploculocupatnacesteprocese.PetromaresediulcentralnCaleaDorobanilornr.239idispunede toatedotrilespecificecldirilorclasaA.OperaiuniledeexplorareiproducieiausediulnPloieti, PiaaEroilornr.1A;sediuldinPloietiareosuprafade14.400mpibeneficiazdedotrimoderne similareceloralesediuluidinBucureti.nsediulcentralalPetromidesfoaractivitateamembrii ComitetuluiExecutivaiPetromidiviziiledeComunicare,Sntate,SiguranaiProteciaMediului, Resurse Umane, Dezvoltare Corporativ, Juridic, Management de Risc, Trezorerie, Audit Intern, Finane i Servicii,AdministrareaProprietiiImobiliare.Suprafaadestinatbirourilor,decirca5.500mp,utilatcu echipamente de ultima generaie, este utilizat de aproximativ 400 de angajai Petrom. Divizia de Marketing a Petrom este, pentru moment, n incinta J. W. Marriott Bucharest Grand Hotel, iar pentru divizia de Gaze, birourileseaflnincintaCharlesdeGaullePlaza.Pentruviitors-aanunatplanuldeconstruciea viitoruluibiroucentralalntregiicompaniiPetromCity.Acestavaficonstruitpeunterendeinutde PetromnnordulBucuretiului,laStruleti,nloculunuifostdepozitPetromdecarburani.Dintr-o suprafatotaldeaproximativ200.000mp,complexuldebirouriva avea46.000mpdedicaispaiilorde birouiarncaproximativ30.000mpvorficonstruiinsubteran.Odatfinalizat,PetromCityvagzdui toiangajaiiPetromdelabirouriledinBucureriialteserviciicentralelocalizatenprezentnntreaga ar, realiznd o unificare a 60 de puncte de lucru din Romnia. Prima parte a Petrom City va fi finalizat la 10 nceputulanului2008,cnd1.700deangajaisevormutaaici;ulterior,pnnanul2009toiceilali angajai din Bucureti i mprejurimi se vor muta, de asemenea. Tot n categoria aceasta, a cldirilor, intr i depozitele, spaiile de vnzare, cldirile administrative de pe teritoriul rii deinute de Petrom. Privindproblemalegatdedreptuldeproprietateasupraimobilizrilorcorporalealesocietii, aceastaaprimitaltenotificritrimisenbazaLegiinr.10/2001,careprevedeformelelegalepentru restituireaimobilelornaionalizatenperioada6.03.194522.12.1989.Situaialorla31.12.2005afost urmtoarea:a)1017 notificri au fost transmise ctre Petrom b)situaia la zi: y13 cldiri au fost restituite y916 notificri au fost respinse y27 notificri au fost redirecionate ctre alte instituii c)61 dosare sunt n curs de analiz. Relatiile cu salariatii Personalulexprimresurseleumanealesocietiiireprezintfactorulactivideterminantal potenialuluisocietii.Analizaacestuiaesteextremdecomplex.Eaurmreteevideniereacalitii resurselor umane i e strns legat demanagementul acestora. Efectul intern estevalorificarea superioar a capitaluluiumaniintelectualalsocietiiicretereamotivaieiangajailor.Existiunaspectextern, vizibil,nspecialacoloundeangajaiisuntceicarelucreazpromisiuneamrciiidaupersonalitate acesteia. Motivele pentru care societatea trebuie s-i asume o grij n plus pentru angajai sunt:yacetia duc la creterea loialitii fa de companie i a longitivitii acesteia;yangajaii pot ajuta mai bine clienii cnd neleg promisiunea mrcii; yangajaii care cred n marc lucreaz mai cu spor i mai bine. Dar cel mai important, cnd angajaii devin avocai ai mrcii creeaz o difereniere real pentru clieni ceva foarte greu de contraatacat de concuren. Deosebit de semnificativ este i managementul societii. Astfel, relaiile dintre conducere i salariai suntnormale,frmanifestareaaciunilorcolectivedecontestareamanagementului.nanul2005 contractul colectiv de munc a fost negociat i dialogul ntre sindicate i conducere continu n mod regulat. Toi paii fcuin procesul de reorganizare iniiat decompanie au fostdiscutai i agreaide ambele pri. Cele mai multe organizaii sindicale existente la nivelul fiecrei sucursale sunt afiliate la F.S.L.I. Petrom, n timp ce un numr redus au afilierea la sindicatul Lazr Edeleanu. Tot n anul 2005 a fost implementat n cadrul societii recrutarea intern, ca parte a noii politici de Resurse Umane, mpreun cu deinerea clar a criteriilor de calificare i promovare. Numrulangajailorsocietiiladatade31.12.2005afostde43.546persoane(fade50.010 persoane la data de 31.12.2004), iar la 31.03.2006 a fost de 40.821 persoane, scznd cu 18%, ca urmare a procesuluidereorganizareiniiatdePetromanultrecut.DepartamentuldeResurseUmaneacontinuat alinierea activitii desfurate la standardele internaionale. Societatea a iniiat implementarea sistemului de ManagementprinObiectivecauninstrumentadecvatdemsurareaperformanelorindividualeale angajailor.Pentrumoment,sistemulafostintrodusdoarpentrumanagementulsuperior.Capartea 11 programuluiampludeinstruireDevelopingPetrominiiat lanceputulanului2005,aufostorganizate primeletreisesiunidepregtirepentrumanagementuldenivelsecundar,lacareauparticipatcirca50de persoane, asta pn la sfritul primului trimestru al anului 2006. 2.2 Diagnosticul comercialPentru a dovedi calitatea superioar a produselor oferite, Petrom trebuie s acordeo ateniedeosebita tehnicilor optime de atragere i meninere a clientelei, pentru c numai aceasta poata da verdictul final. Petromaresuccespentrucigestioneazbineactivitatea,icunoateclieniiirealizeaz permanentprodusemaibune.Identificcontinuunoiavantajepotenialeilefructificcuscopuldea mpiedica concurena s stabileasc un echilibru, prin acest lucru Petrom obinnd un avantaj major i o cot de pia semnificativ.Clienii Petromdispun deogam foarte larg de produse pe care le pot achiziiona. Alegerea lor se bazeaz pemodul n careei percepnoiuniledecalitate, valoare. Valoarea oferit clientului reprezint diferena dintre valoarea total a clientului i costul total al acestuia. Pentru a-i satisface clienii, Petrom trebuie s-i administreze att propriul lan valoric, ct i ntregul sistem de ofert valoric, n funcie de interesele clienilor si. Principalul obiectiv nu este att s atrag clienii, ct s i-i pstreze.Produsele Petrom se difereniaz prin: -caracteristici:reprezintuninstrumentcompetitivdedifereniereaprduselor;unuldinprincipalii factori ai succesului Petroml constituie continua mbuntire a caracteristiclor produselor. De semenea, i faptulclanseazprimulprodusecunoicaracteristiciapreciatedecumprtoriesteometodeficientde lupt mpotriva concurenei; - performane: se refer la nivelul la care opereaz caracteristicile iniiale ale produsului; astfel, clienii Petrom pltesc mai scump produsele sale deoarece ele au o performan mai ridicat i ei accept s plteas un premaimare pentru performanemaimari, atta timp ct acest pre nudepetevaloarea perceput de ei.Petromctigcuaproximativ60%maimultdectfirmelealecrorprodusesuntdeocalitaterelativ sczut sau medie, permindu-i s practice un pre mai mare deoarece beneficiaz de achiziii repetate din parteaconsumatorilor,defidelitateaclienilor,decomunicaiipozitivenlegturcuprodusul.Darastanu nseamncPetromtrebuiesaibnumaiprodusedecelmainaltgradcalitativcuputin,prinaceeac performaneleexcesivderidicatedetermindiminuareveniturilorprinfaptulctotmaipuinicumprtori vor fi dispui s plteasc un pre mai mare pentru acestea; 12 -conformitateacalitii:msurancareproiectulicaracteristicilefuncionalealeunuiprodusse apropiedestandardulvizat;PetromfoloseteSistemuldeManagementIntegratCalitateMediuconform cerinelor ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004. Proiectantultrebuiestiectdemultsinvesteasc nacestecaracteristici.Dinpunctdevedereal societii, un produs bine proiectat va fi uor de realizat i de distribuit. Aadar, proiectarea corespunztoare a produsului l poate aduce n atenia cumprtorilor, poate contribui la creterea calitii i a performanelor, reducerea costurilor, la creterea valorii comunicate pieei-int. Petrom a avut mereu o gam foarte diversificat de produse, iar aceast tradiie continu i n prezent. Produsele Petrom pot fi structurate pe urmtoarele categorii: 1. Produse petroliere:Amestec Butan-Propan-Propilen tip III Butan comercial Benzina EN 228/10 ppm Benzina Premium 95 neetilat Benzina COR 90 Benzina COR 92 Benzina COR 92/150 ppm Benzina COR 95/500 ppm Benzina ECO Premium 95 Benzina Top Premium 99+ fr plumb Benzina EN TK 228/150 ppm Jet A-1 GPL-Auto Top Aragaz Gaz Petrolier Lichefiat (aragaz) Motorin Euro Diesel 5 Motorina Top Euro Diesel 4 Motorina EN 590/10 ppm Motorina Super Euro-Diesel (EN 590/50 ppm) Motorina Euro_diesel (EN 590/350 ppm) Motorina Top Nordic Diesel Motorina 0,2 S 13 Pcur uoar 1%S Pcur grea 1%S Combustibil lichid uor Butum neparafinos pentru drumuri Propan Propan comercial Ulei de baz hidrodeparafinat Ulei mineral tip C hidrocracat i hidrodeparafinat Ulei mineral monograd aditivat M30 Super 2-hc i M40 Super 2-hc Ulei multigrad aditivat M20W/40 Super 2-hc i M15W/40 Super 2-hc. 2. Produse petrochimice i speciale: Anhidrid maleic tehnic Benzen Benzen 535 Dietanolamin tehnic Dietilenglicol Etilen Monoetanolanin tehnic Monoetilenglicol Nonilfenol etoxilat Oxid de etilen Polietilenglicoli tehnici Poliglicoli Propilen Toluen Toluen grad de nitrare 14 Trietanolamin Ulei de piroliz Xileni Cocs de petrol Sulf de petrol Sulfur de sodiu PIP Argetena I 002 PIP Argetena I 035 PJP Argetena I 084 PJP Argetena I 088 PJP Argetena I 115 3. Produse diverse: Lichid antigel tip 1/1 vol. Inhibitori de coroziune ACORAMID 21 Inhibitori de coroziune CORED 95 Ex Inhibitori de coroziune EXCOR Inhibitori de coroziune INCOR - 95 Lichid antigel concentrat Petromsedifereniazdecelelaltecompanii,prinfolosireauneistrategiideobinereaunuiavantaj competiional prin crearea unui produs ce este perceput de consumatori ca fiind unic, fapt ce justific un pre mai mare dect cel al produselor concurenilor. Furnizorii Acetiasuntfirmeipersoaneparticularecareasigurresurselenecesaresocietiinvederea ndepliniriimisiuniisale,nbazaunorrelaiidevnzare-cumprare.Situaiafurnizorilorpoateinfluena foartemultactivitateademarketingdinsocietate.Celemaiimportanteaspectecaresunturmritencadrul departamentuluidemarketing sunt:graduldedisponibilitate alfurnizorilor,modul i termenele delivrare a materialelorimateriilorprime,preurilepracticate,dimensiunileicalitateaofertei,climatulsocialialte evenimente ce pot afecta desfacerile pe termen scurt, iar pe termen lung imaginea i resursele societii. 15 Principalii furnizori ai Petrom sunt: -ROMGAZ S.A. Media -REPUBLICA S.A. Bucureti -PETROTUB S.A. Roman -SILCOTUB S.A. Zalu -GLENCORE INTERNATIONAL A.G. BAAR SWITZERLAND -KRONOS WORLD WIDE Ltd. TORTOLA B.V.I. Clienii Reprezintansamblulorganizaiiloripersoanelorparticularesusceptibilescumpereprodusele societii.Reprezentndceamaiimportantcomponentamicromediuluisocietii,clieniiocupunloc centralntematicastudiilordemarketing,acesteafiindaxatepecunoatereanevoilor,acererii,a comportamentului de cumprare i de consum. n funcie de statutul lor, natura solicitrilor fa de produsele societii, clienii pot fi grupai astfel: consumatori, utilizatori industriali, ntreprinderi comerciale etc. Principalele piee de desfacere sunt: -Pentru iei: sucursalele proprii de prelucrare Arpechim Piteti i Petrobrazi Ploieti, alte rafinrii; -Pentru gazenaturale: ROMGAZ S.A. Media, PETROM GAS S.R.L., mari consumatori industriali (TERMOELECTRICAS.A.,S.C.INTERAGROS.A.,CETTurceni,C.S.Reia,S.C.PETROTUBS.A., S.C. ROMAN S.A., S.C. REPUBLICA S.A., S.C. SILCOTUB S.AZalu); -Pentrucarburaniilubrefiani:sucursalepropriidedistribuie,societidetransportautoinaval, consumatori particulari, sectorul terial; -Comercializareaproduselorpetroliereserealizeazprinintermediulcelordousucursalede prelucrare (Arpechim Piteti i Petrobrazi Ploieti) i al sistemului de distribuie PECO; -Pentruproduselepetrochimice:marilecombinatechimiceirafinriiromneti(OLTCHIM Rmnicu Vlcea, CHIM-COMPLEX Borzeti, SINTEZA Oradea etc.); -Laexportselivreazprodusepetrochimiceicarburani,nspecialnrilecentraleivest-europene.Deasemena,laexportseasigurserviciindomeniulforajuluimarin,cercetrii,proiectrii, precum i asisten tehnic. Petromestelidernaionalndomeniulrafinriiieiuluiidistribuieidecombustibil.Clienii societii,persoanejuridice,suntsocieticomercialereprezentativeneconomiaromneasc.Multe 16 asemeneasocietidepindnproporiimaridePetromcafurnizorsaucaiclient.Clieniipersoanefizice sunt toi utilizatorii de combustibili sau produse chimice derivate. Concurenii Suntageniieconomicicucareintrncompetiiesocietatea,ntructneconomiadepiaeste indispensabil nfruntarea pentru obinerea unor condiii avantajoase de producere i desfacere a produselor, cu elul atingerii unor performane deosebite. Acetia formeaz o categorie aparte a micromediului societii, nelipsiidincadrulmediuluicompetitiv.Competitoriisedeosebescntreeiprinrolulpecareljoacn raporturile cu clienii, atitudinea fa de nouti, formele de comunicare cu consumatorii, stilul de intervenie pe pia. ntruct concurena esteo lupt dur, ncarenvinge ntotdeauna celmai bun, primeaz interesele economice, dar i cele extraeconomice. Concureniisuntdeobiceifirmesaupersoaneparticulare,careidisputaceiaiclienisaufurnizori de bunuri. Ei pot deine un anume loc i importan pe pia, ceea ce le confer postura de: lideri, inovatori, conservatori sau timizi, concretizat ntr-un comportament specific, mai ales n ceea ce privete modalitile de intervenie pe pia i tipul de relaii practicate. Principalii concureni ai Petrom n ar sunt: -n domeniul extraciei ieiului: unic productor; -n domeniul extraciei gazelor naturale: S.N. ROMGAZ Media; -ndomeiulrafinrii:S.C.LUKOILPETROTELS.A.Ploieti,S.C.ROMPETROLRAFINARE S.A.,S.C.PETROLSUBBalc,S.C.RAFOOneti,S.C.ASTRAS.A.Ploieti,S.C.ROMPETROLS.A.Vega, S.C. STEAUA ROMN. -n domeiul petrochimie: OLTCHIM Rmnicu Vlcea, SOLVENTUL Timioara; -ndomeniuldistribuieicuamnuntulaproduselorpetroliere:SHELL,MOL,LUKOIL,AGIP, ROMPETROL, RAFO Oneti i distribuitori particulari; -ndomeniuldistribuiriiGPL:SHELLGAZRomnia,BUTANGAZRomnia,RAFOOnetii distribuitori particulari; -n domeniul distribuiei en-gros: ROMPETROL, RAFO Oneti, LUKOIL. 17 Intermediarii Au drept scop promovarea, vnzarea i distribuirea produselor ctre consumatori. n aceast categorie se includ: comercianii, distribuitorii fizici, prestatorii de servicii de marketing i intermediarii financiari. Comericaniisuntdistribuitoricareajutsocietateasigseascclienisausicomercializeze produsele.Livrareaproduselorpetroliere(carburani,lubrifiani,produsepetrolierepentruuzulcasnic)ia produselor complementare ctre consumatori, persoane fizice sau juridice se realizeaz de ctre Petrom prin staiile proprii. Staiile de distribuie Petrom sunt amplasate pe ntreg teritoriul Romniei, n municipii, orae ialtelocaliti,pearteredecirculaierutier,drumurinaionale,autostrzi,oseleeuropeneistaiuni balneoclimaterice;elesuntarondateteritorialsucursalelordedistribuiePECOdinfiecarejudeidin municipiulBucureti,respectivseciilorcomerciale,componentealeacestora.StaiilededistribuiePetrom suntsubunitidedesfacerecuamnuntulaproduselorpetroliereicomplementare,precumideprestri servicii:splareauto,serviciiapa-aer-aspiraieauto,schimbulei,afaceredealimentaiepublic(fastfood, bar, restaurant) i uniti de cazare (motel, hotel). Distribuitoriifizicisuntoperatoriidepozitelordemrfuriifirmeledetransportimplicaten transportareaproduselordelaproductorlautilizator.Petromestedeintoareaapeste150depozitede produsepetroliere;acestsectoridesfoaractivitateacusprijinulunorsectoareajuttoarecumarfi sectoareledetransportaieiuluiicarburanilorprinconducte,vagoanedecaleferaticisterneauto, companiilordecontrolcantitativicalitativlapuncteledeprimire-recepieaproduselorpetroliere (Romcontrol, Inspectorate), terminalelede produse petroliere (Oil Terminal Constana, Oil Terminal Galai, OilTerminalGiurgiu,terminaleledeprodusepetrolieredelapuncteledetrecerevamaleHalmeui Dorneti),serviciileprestatededeclaraniivamaliialii.nceeaceprivetedepozitelededeeuri,Petrom deineunnumrde43depoziteslam,dincare,16depozitesuntconstruiterespectndH.G.162/2002,i27 depoziteneconforme constructiv, dar care ngeneral au fost amplasate n zone cu argil de peste 5m astfel nctpnnprezentnus-auconstatatinfiltrrisauscrugeriexterioare.Cele27depozitesuntmeninuten conservarepentruextragereadeeuluidepozitatitratareaacestuiaiecologizareazonelorrespective. Deeurile generate dup 1.01.2007 vor fi valorificate, n funcie de opiunea Petrom, n instalaiile proprii de recuperarea/tratareaprodusuluipetroliersauprincoincinerare,acestecantitifiindluatedejancalculla stabilirea capacitilor necesare pentru eliminarea deeurilor periculoase. 18 Promovarea produselorMajoritateacompaniilorpetroliereprezentepepiataautohtonaau"ochit"onouastrategiepentru cresterea vanzarilor la carburanti: branduirea produselor comercializate in statiile proprii. "Inultimiidoiani,Petromamajoratconsiderabilbugetelealocatepentrupromovareaproduselor, concomitentcuimbunatatireasemnificativaacalitatiicombustibililor.Acestlucrus-areflectatincresterea volumuluivanzarilorcu7%maimultdecatcifrainregistratainaceeasiperioadaaanuluitrecut",spun reprezentantiiPetrom,ceamaimarecompanieromaneascaintratainportofoliulgrupuluipetrolieraustriac OMV.(Sursa: Ziarul financiar 03.11.2007) Dintreproduselecomercializateinreteauadebenzinarii Petrom,douasuntbranduri,TopPremium 99+ si Top Nordic Diesel. Prima este o benzina fara plumb, lansata in luna mai 2005, iar Top Nordic Diesel esteunsortimentdemotorinadestinatsezonuluirece,lansatindecembrie2005."Avemalocatebugeteanualedemarketing.CampaniadelansareamotorineiTopNordicDieselafolosit toatemediile:TV,radio,outdoor,print,promotiiintoatestatiileincaresecomercializeazaprodusulsis-a desfasurat in perioada decembrie 2005 - februarie 2006", mai spun reprezentantii companiei care anul acesta au mai derulat doua campanii de promovare pentru Top Premium 99 dar si pentru intreaga gama de produse comercializate. 2.3. Diagnosticul operational Localizarea si principalele trasaturi ale echipamentelor de productie. PetromS.A.desfasoaraactivitatiintoatejudeteletarii,inBUcurestisipeplatoulcontinentalal Marii Negre, in Rusia si Kazahstan precum si in tarile vecine ( Republica Moldova, Bulgaria si Serbia). Petromdetine licentedeexplorare pentru 17 perimetre onshore si 2 perimetre offshorein Romania, cuosuprafatatotalade59.450km2.Inanul2007Petromarevizuitprincipaleleperimetredeexploraresi ratificat contracte pentru inca 3 noi perimetre de explorare. nfuncionareasocietiiseregsescdousisteme:sistemuldeexecuiesaufuncional,ncadrul cruiasedesfoaractivitileoperative,isistemuldeconduceresaudecizional,careincludetotalitatea centrelor de decizie. ActivitateaS.N.P.PetromS.ApeteritoriulRomnieiesteorganizatansucursalejudeene,care,la rndul lor, centralizeaz activitatea desfurat la nivelul schelelor de producie. 19 SUCURSALELE S.N.P. Petrom S.A. I. Exploatarea zcmintelor de petrol i gaze A.Sucursale de producie 1. Videle2. Ploieti3. Brila 4. Timioara5. Piteti6. Suplac 7. Moineti8. Trgovite9. Craiova 10. Trgu-Jiu1. Constana B.sucursale de prestri servicii Petrorep Moineti Petroserv Bucureti Baza de operaiuni speciale-sonde Cmpina C.Sucursale de aprovizionare tehnico-material 1. Baza de aprovizionare Floreti D.Sucursale de cercetare i proiectare 1. Institutul de Cercetri i Proiectri Tehnologice-Cmpina 2. Centrul de Cercetri i Proiectri Explorri Geologice-Bucureti 3. Petrosoft Bucureti 20 II. Rafinarea petrolului 1. Arpechim Piteti 2. Petrobrazi Prahova 3. Doljchim Craiova III. Transport produse petroliere 1. Petrotrans Ploieti 2. Transpeco Bucureti IV. Desfacere i comercializare produse petroliere Exist 40 de sucursale judeene de desfacere i comercializare produse petroliere. Peplanextern,S.N.P.PetromS.Aaredeschisereprezentaneiageniinrilencareancheiat contracte, ca de exemplu reprezentana din Turcia. Activitatea tehnic, n ansamblul su, secaracterizeaz prin ritmicitatea i condiionalitatea fazelor. Sondele trebuie meninute n producie continu i eficient, prin investiii rapide i reparaii pe tot parcursul exploatrii, care pot dura ntre 30-50 ani sau chiar mai mult, iar odat cu ele, toate instalaiile anexe. Pentru acest motiv, dat fiind valoarea foarte mare a investiiilor, este necesar o organizare tehnico-administrativcomplex,pentrudesfurareantreguluitehnologicncelemaibunecondiiideeficien economic. Productia este asigurata de 839 sonde de productie gaze natural si 9.212 sonde de productie titei. Rafinare:Petromdetinedouacombinateintegratedepetrochimiesirafinare,Petrobrazisi Arpechim, cu o capacitate operationala insumata de procesare de titei de 8 mil tone pe an. Marketing: Petromesteoperatorul principal pe piata combustibililor din Romania, cu o retea vasta ce cuprinde 35 de depozite si opereaza circa 450 de statii de distributie. 21 Gaze: Reteaua Petrom de distributie a gazelor are o lungime de 950 km prin care sunt aprovizionati cu gaze natural peste 14.000 de client Active imobilizate, imobilizari corporale lei ( valoarea neta contabila) Sold la 01.01.2007Sold la 31.12.2007 Terenuri 157.945.917192.944.167. Cladiri si constructii 4.411.518.9614.432.121.870. Instalatii si utilaje2.166.773.8712.407.088.781. Alte utilaje si mobilier49.123.96969.548.752. Avansurisiimobcorpincursde desfasurare 1.620.069.7283.462.629.207 Totalactiveimobilizate, imobilizari corporale8.405.432.44610.564.332.777 2.4.Diagnosticul resurse umane Oamenii i cerinele lor personale de dezvoltare sunt un factor decisiv pentru succesul companiei Petrom. Scopul nostru este de a atinge cel mai inalt nivel de pregtire att n domeniul tehnic ct i n cel ce ine de conducere. Acordm o atenie deosebit dezvoltrii n conformitate cu competenele ce susin succesul companiei noastre. Acestea sunt capacitatea de cooperare, de inovaie, de conducere, modul de a pune ideile n practic i de rentabilitate. Obiectivul este de a promova un management profesionist, dar i un spirit ntreprinztor. Strategia noastr i propune ca fiecare loc de munc din companie s fie o provocare, iar acest lucru necesit un studiu constant din partea fiecruia dintre noi. Att directorii companiei ct i specialitii n Resurse Umane i ofer sprijin n alegerea unei cariere. Compania noastr i extinde n mod constant portofoliul de locuri de munc din care angajaii notri pot alege.22 Avem parteneriate cu colile de afaceri recunoscute internaional, cu companii ce asigur cursuri de pregtire, dar i cu consultanii locali de vrf pentru programele de dezvoltare managerial i domeniile de pregtire. Pentru o dezvoltare eficace a carierei conform cerinelor companiei, noi combinm procesul de rotaie intern a locurilor de munc,procesul de mbuntire i de pregtire cu privire la programele locurilor de munc la nivel de grup cu cele mai bune programe de pregtire de pe piaa local i global. Personalul exprim resursele umane ale societii i reprezint factorul activ i determinant al potenialului societii. Analiza acestuia este extrem de complex. Ea urmrete evidenierea calitii resurselor umane i e strns legat de managementul acestora. Efectul intern este valorificarea superioar a capitalului uman i intelectual al societii i creterea motivaiei angajailor. Exist i un aspect extern, vizibil, n special acolo unde angajaii sunt cei care lucreaz promisiunea mrcii i dau personalitate acesteia. Motivele pentru care societatea trebuie s-i asume o grij n plus pentru angajai sunt:- acetia duc la creterea loialitii fa de companie i a longitivitii acesteia;- angajaii pot ajuta mai bine clienii cnd neleg promisiunea mrcii; - angajaii care cred n marc lucreaz mai cu spor i mai bine. Dar cel mai important, cnd angajaii devin avocai ai mrcii creeaz o difereniere real pentru clieni ceva foarte greu de contraatacat de concuren. Deosebit de semnificativ este i managementul societii. Astfel, relaiile dintre conducere i salariai sunt normale, fr manifestarea aciunilor colective de contestare a managementului. n anul 2005 contractul colectiv de munc a fost negociat i dialogul ntre sindicate i conducere continu n mod regulat. Toi paii fcui n procesul de reorganizare iniiat de companie au fost discutai i agreai de ambele pri. Cele mai multe organizaii sindicale existente la nivelul fiecrei sucursale sunt afiliate la F.S.L.I. Petrom, n timp ce un numr redus au afilierea la sindicatul Lazr Edeleanu. Tot n anul 2005 a fost implementat n cadrul societii recrutarea intern, ca parte a noii politici de Resurse Umane, mpreun cu deinerea clar a criteriilor de calificare i promovare. Numrul angajailor societii la data de 31.12.2005 a fost de 43.546 persoane(fa de 50.010 persoane la data de 31.12.2004), iar la 31.03.2006 a fost de 40.821 persoane, scznd cu 18%, ca urmare a procesului de reorganizare iniiat de Petrom anul trecut. Departamentul de Resurse Umane a continuat alinierea activitii desfurate la standardele internaionale. Societatea a iniiat implementarea sistemului de Management prin Obiective ca un instrument adecvat de msurare a performanelor individuale ale angajailor. Pentru moment, sistemul a fost introdus doar pentru managementul superior. Ca parte a programului amplu de instruire Developing Petrom iniiat la nceputul anului 2005, au fost organizate primele trei sesiuni de pregtire pentru managementul de nivel secundar, la care au participat circa 50 de persoane, asta pn la sfritul primului trimestru al anului 2006. Cea mai mare companie din Romania este si cel mai mare angajator, conducand acest top cu 36.197 de persoane, dupa preluarea diviziei de service petrolier a Petromservice impreuna cu aproape 9.800 de salariati. Analistii sustin ca Petrom va deveni cu adevarat eficienta si va avea o productivitate ridicata atunci cand va ajunge la o dimensionare, din punct de vedere al personalului, apropiata de cea a 23 OMV, care avea, la finele anului trecut, circa 6.000 de angajati si venituri din vanzari de 20,04 miliarde euro. De la preluarea de catre OMV, Petrom raporteaza la sfarsitul fiecarui an o reducere a numarului de angajati. Potrivit strategiei de personal, cuprinse in anexele contractului de privatizare semnat cu statul roman, compania s-a angajat sa aiba, la finele anului 2009, un numar de 22.630 de angajati, cu aproximativ 13.500 mai putini salariati decat in prezent.Dimensiunea potentialului uman Numarul mediu de salariati Numar mediu salariati 2002200320042005200620072008 Ns63393575565234648408376492962430259 Numarul maxim de personal Nr max de personal 2003 2004 2005 2006 2007 CA7134592702186878966788107602281981307830881512284378408 Productia anuala prevazuta 46449877480600824150556692774802747872619311795873413 Nrmax153 144160 174104 Repartizarea personalului pe functii si pe categorii de varsta Societatea are in prezent 40.821 de salariati ce acopera toate domeniile de activitate (Explorare si productie, Rafinare si marketing, Gaze si energie, etc).In continuare este prezentata repartizarea salariatilor pe functii si pe varste. Media de varsta a salariatilor societatii este de45de ani pentrupersonalul din administratie si de 42de ani pentru personalul muncitor din intreprindere . La varsta medie este de43 de3 ani.Varsta medie la nivel de sex este de 44 de ani.Distributia pe varste a personalului arata ca ponderea cea mai mare o au salariatii cu varste cuprinse intre 45-48pentru administrativ si 45- 49 de ani pentru muncitori. Fluctuatia personalului 24 Situatii studii profesionale angajati Regimul de lucru este cel specific industriei petroliere , si anume 365 de zile/an (7 zile pe saptamana) x 3 schimburi/zi (de 8 ore/schimb). Programul de lucru in cadrul companiei se stabileste, dupa cum urmeaza: a)Pentru angajatii care lucreaza doar in schimbul de zi, pauza de masa va avea o durata de 1 ora,desfasurandu-se astfel: 8-12, 13- 17. b) Pentru salariatii care isi desfasoara activitatea pe 3 schimburi, orele de incepere sio de terminare a lucrului, sunt programate astfel:

Schimbul: I II III Ora de incepere a lucrului:23.00 7.00 15.00 Ora de terminare a lucrului:7.0015.0023.00 DataNr efectiv TOTAL BarbatiFemeiPersonal austriac 31 Ian 200249 61128 77514 8835 953 31 Dec 200234 01319 72910 2034 081 31 Dec 200332 66818 9489 8003 920 31 Dec 200450 01029 00615 0036 001 31 Dec 200548 44528 09914 5335 813 31 Dec 200638 19222 15211 4574 583 31 Dec 200729 62417 1838 8873 554 31 Ian 200826 39715 3117 9193 167 29 Feb 200816 3769 4994 9121 965 Cursuri de calificare Scoala profesionala LiceuColegiu 2 ani Soala de maisti Universitate Procentaj(%)21,1719,7239,112,086,0911,83 25 Salariatii care lucreaza dupa acest program de lucru se vor prezenta la serviciu cu 15 min inainte de inceperea programului schimbului din care fac parte, pentru a putea verifica, din punct de vedere al sigurantei in functionare, mijloacele tehnice pe care le iau in primire.Periodic si ori de cate ori se impune personalul poate fi testat alcoolscopic inainte de incepereaprogramului de lucru. In cursul programului de lucru se acorda o pauza de masa de pana la o jumatate de ora care se include in durata timpului de munca. La locurile de munca cu foc continuu, unde nu se poate intrerupe lucrul, conducatorul nemijlocit al locului de munca, cu acordulsefului sectiei, va crea posibilitatea ca, masa sa fie servita de salariati, prin rotatie, fara a perturba procesul de productie. Programul de servire al mesei de atre salariati, in functie de organizarea schimburilor de lucru, se stabileste dupa cum urmeaza: La schimbul I de la orele 11.00 la 11.30 La schimbul IIde la orele 19.00 la 19.30 La schimbul III de la orele 2.30 la 3.00. Munca prestata intre orele 22.00- 6.00 este considerata munca de noapte. Durata normala a muncii de noapte nu va depasi 8 ore intr-o perioada de 24 de ore. Analiza productivitatii muncii 2003 2004 2005 20062007 Numar de salarii (Ns) 3266850.010484453819229624 Productie (Qf) 46449877480600824150556692774802747872619311796873413 Numar zile lucrate pe zi (Nz) 365365365365365 Numar ore lucrate pe zi (Nh) 88888 Productivitatea anuala a muncii (Qf/Ns) 14218771201408138152195819398220 Productivitatea medie zilnica a muncii Qf/(Ns*Nz) 389632963785361091 Productivitatea medie orara Qf/(Ns*Nz*Nh) 4874114767136 26 Productivitatea anuala a muncii 14218771201408138152195819398220 2003 2004 2005 20062007 Productivitatea muncii20032004200520062007 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Productivitateamedie zilnicaProductivitateamedie orara27 2.5.Diagnostic management si structuri organizatorice Adunarea Generala a Actionarilor din data de 17 aprilie 2007 a aprobat modificarile Actului Constitutiv al companiei, cu privire la sistemul dualist de administratie, pe baza caruia compania este condusa de catre Directorat asupra careia isi exercita controlul Consiliul de Supraveghere. Consiluil de Supraveghere reprezinta interesele companieisi ale actionarilor sai si este responsabil pentru managementul general al companiei . Wolfgang Rutterstorfer- presedinte Director Gneral Executiv si presedinte al Directoratului OMV Ales initial in cadrul AGA din 11 ianuarie 2005. Gerhard Roiss-Vicepresedinte Vicepresedinte al Directoratului OMV si responsabil cu activitatea de Rafinare si Marketing, incluzand si activitatile petrochimice si chimice ale OMV Ales initial in cadrul AGAdin 11 ianuarie 2005. David C. Davies Membru Director Financiar al OMV Ales initial in Cadrul AGA din 11 ianuarie 2005. Helmut Langanger Membru Membru al Directoratului OMV si responsabil cu activitatea de Explorare si Productie Ales initial in cadrul AGAdin 11 ianuarie 2005. 28 Werner Auli Membru Membru al Directoratului OMV si responsabil cu activitatea de Gaze Ales initial in cadrul AGAdin 25 aprilie 2006. Kevin E.Bortz Membru Director Resurse Naturale in cadrul BERD Ales initial in cadrul AGA din 25 aprilie 2006. Victor_Paul Dobre Membru Secretar de Statpentru Relatiile cu Prefectura , Minsterul AdministratieisiInternelor Ales initial in AGA din 22 noiembrie 2005. Emanoil Negut Membru Secretar de stat pentru Relatiilecu Prefectura, Ministerul Administratiei si Internelor Valorificarea Activelor statului in Consiliul de Supraveghere al Petrom Ales initial in AGA din 17 aprilie 2007. CristianMarian Olteanu- Membru Consilier al Presedintelui Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului , reprezentatntul Fondului Proprietatea Ales initial in AGA din 17 aprilie 2007. Conducerea societatii este asigurata de personal cu studii superioare de specialitate si cu experienta in domeniu.Scopul nostru si viziunea noastra este de a oferi clientilor, in calitate de redistribuitori si producatori de energie electrica, cele mai bune servicii in contextul unei piete complexe crescande. Aceasta abordare duce la asigurarea categorica a fiabilitatii unei resurse de gaze naturale se respecta 29 responsabilitatea fata de populatia si economia romaneasca care reiese din asumarea acestei sarcini.Pentru a indeplini aceste cerinte, noi am creat pentr angajatii nostri un mediu in care sunt asigurate dezvoltarea personala si progresul tehnic al fiecaruia. Este un mediu in care se invata intens, orientat catre imbunatatire, care permite dezvoltarea si in alte noi domenii de activitate. Indeplinirea prevederilor de mai sus garanteaza o crestere constanta dar si o crestere a valorii companiei. Lucram intens la consolidarea si extinderea pozitiei noastre in calitate de companie principala pe piata de gaze naturale din Romania. Bazandu-nne pe aceste realizari, vom ajunge un participant prinipal si in cadrul piatei de gaze naturale din tarile invecinate. Pana in 2011 , vom ajunge sa vindem o cantitate de 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe pietele noastre de interes.Vom creste si raportulreal de productie, imbunatatind astfel eficacitatea si eficienta afacerii noastre pana la sfarsitul anului 2009. Pentru a ne atinge scopurile , trebuie sa le oferim clientilor nostri cea mai buna solutie.pentru aceasta, produsele noastre trebuie sa fie create astfel incat sa ofere o valoare ridicata a clientilor nostri.Procedurile noastre, regulile corporative, aplicatiile IT si programele training al personalului sunt aliniate in permanenta cu cerintele strategiei si viziunii noastre. Toate pocesele din cadrul companiei naostre au certificarea ISO 9001 si ISO 14001.Investitii in infrastructura ca: Depozite subterane:vom crea depozite subteranepentru a atinge un avantaj concurential considerabil pentru activitatea noastra de comercializare a gazului natural.Centrale electrice: vom infiinta si vom administra propriile noastre centrale electrice alimentate cu gaze naturale pentru a imbunatatii rportul real de productie si pentru a favorizaastfel cresterea profitului. 30 ADUNAREA GEN A ACIONAR. COMISIA DE CENZORI CONSILIUL DE ADMIN. DIR. GEN.DIR. GEN. ADJ.FINANCIAR COMUNICARE RESURSE UMANE CONSILIERI HSEQ DEPARTAMENT GAZE DEZV. CORPORATIV JURIDIC MANAG. DE RISC,TREZORERIE DOLJCHIM FINANE I SERVICII CONTROL INFORMATIC PROIECTE FINANCIARE ADMIN. PROPRIETII IMOBILIARE AUDIT INTERN RAFINARE SUC. ARPECHIM SUC. PETROBRAZI INCERP HSEQ VNZRI PROD.PETROCHIMICE PRODUCIE DEZV. & INVESTIII ADMIN. AFACERII MANAG. PROIECTELOR CONSILIERI E&P AFACERI, STRATEGIE COMERC.IAL& INTERN. PLANURI I PROIECTE EXPLORARE I ZCMINTE OPERAIUNI I INGINERIE ADMIN. AFACERII REG. VEST REG. EST HSEQ CONSILIERI MARKETING VNZRI CU AMNUNT. APROVIZIONARE I LOGISTIC MANAG. ACTIVELOR ACHIZIII RAF&MARK ADMIN. AFACERII CONTROL INTEGR. PLANIFICARE ZONE MARKETING HSEQ CONSILIERI EXPORT I COMER JURIDIC MANAG. DE RISC,TREZORERIE 31 Planurile societii legate de activitatea sa i vor permite acesteia s stabileasc valoarea vnzrilor i profiturilor ce urmeaz a fi realizate. Exist o serie de categorii privind posibilitile de dezvoltare 1. Dezvoltarea intensiv: primul pas const n analiza de ctre conducerea societii a posibilitilor de mbuntire a rezultatelor activitilor curente. Modelul utilizat n acest caz este grila de expansiune produs/pia sau grila lui Ansoff. Conducerea analizeaz nti posibilitatea ctigrii unei cote de pia mai mari cu produsele existente pe pieele curente ale societii (strategia de ptrundere pe pia); exist trei posibiliti de abordare:-Petrompoatencercas-istimulezeclieniiactualiprincumprareaunorcantitimaimaride produse specifice societii ntr-un interval de timp; - poate ncerca s atrag clienii concurenei dac se constat slbiciuni ale produselor concurenilor sau ale programelor lor de marketing; - poate ncerca s-i conving pe cei care nu utilizeaz produsele sale s nceap s le foloseasc.Aldoileapasesteceldeanalizaposibilitilordeidentificaresaucrearedenoipieepentru produsele curente (strategia de extindere a pieei); aceasta se poate realiza prin: -identificareaunorgrupurideutilizatoripotenialicroraslestimulezeinteresulpentru carburanii de calitate ct mai superioar; -arputeasgseascialtecanalededistribuiespecializatencomercializareaproduselor petroliere; - ar putea ncerca s vnd i n alte zone geografice. Altreileapasesteceldeanalizaposibilitilordecreareaunorprodusenoipentrupieenoi (strategiadediversificare);societateaarrealizacarburanicucaracteristicidecalitatediferite,destinate unor categorii diverse de utilizatori. 32 2.Dezvoltareaprinintegrare:vnzrileiprofiturilesocietiisuntsporiteprintr-ointegraren amonte (prin achiziionarea furnizorilor si), integrare n aval (prin achiziionarea distribuitorilor si) i prin integrare pe orizontal (prin achiziionarea unei firme concurente sau a mai multora). 3.Dezvoltareaprindiversificare:societateapoateidentificanoiposibilitideafaceripebazaunui sistem adecvat de marketing, cutnd nti modaliti de consolidare a poziiei pe pieele curente, cutnd apoimodalitideintegrarenamonte,navalsaupeorizontalaactivitilorsalecurentei,nfond, analiznd posibilitile de diversificare profitabil n afara sferei curente de activitate. Petrom are puterea de a revitaliza activitile de explorare i producie, de a deine controlul total al capacitiiderafinareideafurnizacombustibiliprinintermediuluneireeledebenzinriiaccesibilei moderne.Cretereasemnificativaperformanelorimbuntireapoziieicosturilorntoate segmenteledeactivitatevorasiguraprofitabilitateadurabilasocietiiii vorconferisocietiipoziia de lider pe piaa de iei i gaze din sud-estul Europei. Privindmoduldeptrunderepepia,Petromistabiletepentrunceputopiaint,urmnd apoialteleialtele.Opiaintpoatefireprezentatdeoanumitzondedesfacre,ocategoriede cumprtori sau de alte segmente de pia. Chiar i n situaia unui mix i a unui buget de marketing date, e posibil o cretere a vnzrilor i a profiturilor prin transferul fondurilor de pe o pia pe alta. Guvernanta Corporativ Petrom are la baz o structur format din 3 niveluri: 1.Adunarea General a Acionarilor 2.Consiliul de Administraie 3.Comitetul Executiv Adunarea General a Acionarilor alege Consiliul de Administraie pentru o perioad de maximum 4 ani.ConsiliuldeAdministraieesteresponsabilpentruconducereacompanieiipentrusupravegherea conducerii curenterealizate de Comitetul Director. ComitetulExecutivadministreazactivitateacurentacompanieiisupervizeazadministrarea Companiilor Grupului. 33 AdunareaGeneralaAcionariloresteorganulsupremdeconducerealsocietii,caredecide asupra activitii acesteia i asupra politicii ei comerciale i economice. Adunrile Generale sunt ordinare i extraordinare. Adunarea General Ordinar are urmtoarele funcii i atribuii: Discut,aprobsaumodificsituaiilefinanciareanualedupanalizarearapoartelor Consiliului de Administraie, ale auditorului financiar i ale Comisiei de Cenzori; Repartizeaz profitul i stabilete dividendele; Alege membrii Consiliului de Administraie, ai Comisiei de Cenzori i auditorul financiar i i revoc din funcie; StabiletenivelulremuneraiilormembrilorConsiliuluideAdministraie,Comisieide Cenzori i a auditorului financiar pentru exerciiul financiar curent; SepronunasupragestiuniimembrilorConsiliuluideAdministraie,leevalueaz performanele i i descarc de rspundere; HotrtecuprivirelaacionareanjustiieamembrilorConsiliuluideAdministraieia Comisiei de Cenzori pentru pagube pricinuite societii; Aprobbugetuldevenituriicheltuieliiprogramuldeactivitatepeexerciiulfinanciar urmtor; Hotrtenoricealteproblemealesocietii,conformatribuiunilorlegale,cucondiiaca aceste probleme s se afle n ordinea de zi a Adunrii Generale Ordinare. Adunarea General Extraordinar are dreptul de a hotr numai cu privire la: Schimbarea formei juridice a societii; Modificarea obiectului de activitate al societii; Majorarea capitalului social al societii; Fuziunea cu alte societi; Divizarea societii; Dizolvarea anticipat a societii; Conversia aciunilor dintr-o categorie n alta; Conversia obligaiunilor dintr-o categorie n alt categorie sau n aciuni; Emisiunea de obligaiuni; ncheiereadeoriceactejuridicesaufurnizareadecomenzincazulncarevaloarea contractului sau comenzii nu depete 20% din valoarea contabil a societii; 34 Orice modificri ale Actului Constitutiv. Consiliul de Administraie este format din 7 membrii i are urmtoarele atribuii: SupuneanualAdunriiGeneraleaAcionarilor,ntermende4lunidelancheierea exerciiuluifinanciar,raportulcuprivirelaactivitateasocietii,bilanulcontabilicontuldeprofiti pierderi pe anul precedent, precum i proiectul de program de activitate i proiectul de buget al societii pe anul n curs; Aprob ncheierea de contracte de nchiriere importante; Stabilete politica de marketing; Negociaz contractul colectiv de munc mpreun cu reprezentanii salariailor; Adoptstrategiaipoliticileprivinddezvoltareasocietii,inclusivorganigramai stabilete departamentele operaionale; Aprob regulamentele interne ale Consiliului de Administraie, ale Comitetului Executiv i alte acte de organizare intern; Deleag o serie din competenele sale, care i revin conform legii, Comitetului Executiv; Aprob deschiderea sau nchiderea de uniti teritoriale; Aprob mutarea sediului societii; Aprobareaoricreialteideciziicuprivirelaadministrareasocietiisaulaochestiune delegat de Adunarea General. Patru dintre reprezentanii Consiliului de Administraie sunt membrii ai Comitetului Executiv al OMV i restul sunt independeni fa de acionarul majoritar. Comitetul Executiv are urmtoarele atribuii: Propune strategia i politicile de dezvoltare pentru respectivul departament operaionali implementeaz decizia Comitetului Executiv n acest sens; ncheie acte juridice cu terii n numele i pe seama societii, cu respectarea dispoziiilor n vigoare; Angajeaziconcediaz,stabiletesarcinileiresponsabilitilepersonaluluisocietii ncadrat n departamentul respectiv; Aprob operaiunile de plat; Aprob operaiile referitoare la vnzarea sau cumprarea de bunuri i servicii; 35 Alte atribuiuni i sarcini aferente administrrii zilnice a fiecrui departament sau delegate dectreAdunareaGeneral,ConsiliuldeAdministraie,PreedinteleConsiliuluideAdministraiesau Comitetul Executiv. ComitetulExecutivesteformatdinDirectorGeneralExecutiv,DirectorGeneralExecutivAdjunct, DirectorulFinanciarExecutividinalimembriiaiComitetuluiExecutiviestenumitdeConsiliulde Administraie. 36 2.6. Diagnosticul economic - financiar Diagnosticuleconomicofinanciarindeplinesteunrolfoarteimportant,deoareceajutala fundamentareapremiselorevaluarii,realizeazafunctiadesintetizareinraportuldeevaluare, reprezinta interfata intre diagnostic si evaluare. Situatiile financiare ale societatii evaluate au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile: Principiul continuitatii activitatii - societatea isiva continua activitatea inmod normalfara aintra in stare de lichidare sau reducerea semnificativa a activitatii. Principiulpermanenteimetodelor-aplicareaacelorasireguli,metode,normeprivindevaluarea, inregistrareasiprezentareaincontabilitateaelementelorpatrimoniale,asigurandcomparabilitatea in timp a informatiilor contabile. Principiulprudentei-s-atinutseamadetoateajustariledevaloaredatoratedaprecierilorde valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior. Principiulindependenteiexercitiului-aufostluateinconsideraretoateveniturilesicheltuielile exercitiului, fara a se tine sema de data incasarii sau efectuarii platii. Principiulevaluariiseparateaelementelordeactivsipasivinvedereastabiliriivaloriitotale corespunzatoareuneipozitiidinbilants-adeterminatseparatvalaoreafiecaruielementindividual de activ sau pasiv. Principiul intangibiliatii exercitiului - bilantul dedeschidere al exercitiului corespunde cubilantul de inchidere al exercitiului precedent. Principiulnecompensarii-valorileelementelorcereprezintaactivenuaufostcompensatecu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului- prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere s-a facut tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora. Principiulpraguluidesemnificatie- oriceelementcareare ovaloaresemnificativaesteprezentat distinct in cadrul situatiilor financiare. Moneda de raporate.Aceste situaii financiare sunt prezentate n lei noi (RON) n baza principiului continuitii activitii. Conducerea Societii este responsabil pentru ntocmirea acestor situaii financiare n conformitate cu Standardele Romneti de Contabilitate, i anume Legea Contabilitii nr. 82/1991 modificat si 37 OrdinulMinisteruluideFinane(OMF)nr.1752/2005modificatdeOrdinulMinistrului Finanelor publice nr. 2374/2007. SituaiifinanciareconsolidateAcesteasuntsituaiilefinanciarestatutarePetrom.Societatea (Petrom sau compania mam) ntocmete, de asemenea, i situaii financiare consolidate pentru aceeaiperioadnconformitatecuStandardeleInternaionaledeRaportareFinanciar(IFRS). Situaiile financiare consolidate IFRS au fost autorizate pentru a fi emise de ctre conducere pe 18 martie 2008. Retratarea anului precedent i rezultatul reportat Eventualele erori aferente perioadei curente descoperite n aceeai perioad sunt corectate nainte ca situaiile financiare s fie autorizate pentru a fi emise. Cu toate acestea, este posibil ca anumite erori semnificativesfiedescoperiteulteriorperioadeilacareserefer.Acesteeroriaferenteunei perioadeanterioaresuntcorectateretrospectivinregistratencontulRezultatulreportatdin corectarea erorilor. Cota geologic Pn la 31 decembrie 2006, Societatea a beneficiat de facilitatea cotei geologice prin care se calcula i includea pe costuri pn la 35% din valoarea de pia a cantitii de iei i gaze naturale extrase n timpul anului. ncepnd cu anul 2005, aceast facilitate a fost nregistrat direct n rezerve fr a maifirecunoscutncheltuieli.Aceastcotnuapututfireduscusumeleinvestiteinueste distribuibil.Cotageologicnuafosttaxabil.ncepndcu1ianuarie2007,Societateanumai beneficiaz de aceast facilitate n conformitate cu Legea privatizrii 555/2004. Folosirea estimrilor PentruantocmiacestesituaiifinanciarenconformitatecuStandardeleRomnetide Contabilitate, au fost necesare estimri ale conducerii Societii, care afecteaz sumele activelor i pasivelorraportateladatantocmiriisituaiilorfinanciare,precumiveniturileicheltuielilor aferente perioadei de raportare. Aa cum este menionat i n notele 1 i 2, Societatea a folosit cele mai bune estimri disponibile. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Comparative Pentru anul ncheiat la 31 decembrie 2007 s-au fcut reclasificri pentru a prezenta ca venituri din vnzareamrfurilordoarvnzriledebunuriachiziionatedelateri.Reclasificareaafostfcut ntre rndul 2Produciavndut i rndul 3Venituri dinvnzareamrfurilor i nu arenici un efect asupra cifrei de afaceri a Societii. Imobilizri corporale 1.Cost / Reevaluare Imobilizrile corporale sunt evaluate la cost, cu excepia cldirilor care sunt prezentate la valoarea reevaluat.Costulmijloacelorfixeachiziionateesteformatdinpreuldeachiziieidinvaloarea altorcosturidirectatribuibilecareaufostgeneratedetransportulactivelorlalocaiaactual, precum i de costul de amenajare a amplasamentului. Costul activelor din producie proprie include costurile salariale, materiale, i alte costuri indirecte de producie, costuri generate de transportul i punerea n funciune a activelor respective. 38 Cldirile au fost reevaluate la decembrie 2006. Reevalurile cldirilor sunt efectuate cu o suficient regularitate astfel nct valoarea contabil net s nu difere substanial de cea care ar fi determinat folosindvaloareajustdeladatabilanului.Oricecretererezultatdinreevaluareaterenurilori cldirilorestenregistratdirectncreditulconturilordecapitaluriproprii,nrezervadin reevaluare,dacnuaexistatodescretereanterioarrecunoscutcaocheltuialaferentacelui activ,cazncarecretereaesterecunoscutcavenitcarescompensezecheltuialarecunoscut anteriorlaacelactiv.Odescretereavaloriinetecontabilerezultatdinreevaluareaterenurilori cldirilor este tratat ca o cheltuial n msura n care n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o sum referitoare la acel activ.Amortizareaaferent cldirilor reevaluate estenregistrat n contul deprofitipierdere.Lacasareasaucedareaulterioaraunuiactivreevaluat,surplusuldin reevaluareatribuibilinclusnrezervadinreevaluareestetransferatdirectnrezultatulreportat. Transferul rezervei din reevaluare la rezultatul reportat nu este posibil dect n cazul derecunoaterii activului.Reevaluareacldirilornregistratndecembrie2006nuainfluenatvaloareafiscala activelorinconsecinnicicalcululimpozituluipeprofitla31decembrie2006.Ctigulsau pierderearezultatdinvindereasauscoatereadinfunciuneaunuiactivestedeterminatcao diferen ntre veniturile obinute din vnzarea activelor i valoarea lor net contabil, acestea fiind recunoscute n contul de profit i pierdere. Costuri de explorare i evaluare Costurile de explorare i evaluare sunt determinate pe baza succesului acestor operaiuni. Costurile aferente activitilor geologice i geofizice sunt recunoscute direct ca i cheltuieli atunci cnd sunt efectuate.Costurileasociateactivitilordeexplorareievaluaresuntrecunoscuteiniialn categoriaimobilizrilorcorporalencursdepetroligazepentruncepereaproducieipnla determinareaviabilitiidinpunctdevederecommercialaprospeciunilordepetroligaze aferente. Dac prospeciunile sunt finalizate fr succes costurile associate sunt incluse n contul de profitipierderealanului.Dacprospeciunilesuntconsideratefiabiledinpunctdevedere comercial, astfel de costurivor fi transferaten categoriaimobilizrilor corporale de petrol i gaze pentruncepereaproduciei.Stadiulacestorprospeciuniesterevizuitnmodregulatdectre conducerea executiv. Costuri de dezvoltare i producie Costurilededezvoltare,inclusivcosturileefectuatepentruapermiteaccesullarezervesigurei pentru a asigura amplasarea sondelor pentru foraj, costurile efectuate cu forajul i cu echipamentul sondelor de dezvoltare precum i cele efectuate cu construcia i instalarea facilitilor de producie, suntcapitalizatepemsurceacesteaapar.Costuriledeproducie,inclusivcosturilenregistrate pentrudesfurareaactivitiiintreinereasondeloriaechipamentelorifacilitiloraferente (inclusiv costurile privind deprecierea i amortizarea) i alte costuri privind operarea i ntreinerea sondeloriechipamentelorifacilitiloraferentesuntnregistratedreptcheltuielipemsurce apar. 2.Amortizarea Imobilizrilecorporaleinecorporalesuntamortizateprinmetodalinear,pebazaduratelorde via util estimate, ncepnd cu luna urmtoare lunii n care sunt puse n funcie, mai puin activele dincadrulsegmentuluideexplorareiproduciecaresuntamortizatefolosindu-semetodaunitii de produs. Principalele durate de via utilizate la diferitele categorii de imobilizri corporale sunt: 39 Denumire elementAni Imobilizri10 - 40 Instalaii i echipamente5 - 20 Vehicule5 Echipamente birou5 10 3.Imobilizri necorporale ImobilizrilenecorporaledeinutedeSocietatesuntnregistratelacost,maipuindeprecierea acumulatipierderiledindepreciere.Imobilizarilecorporalesuntamortizatepebazadurateide via utile estimate. 4.Deprecierea activelor ValoareacontabilaactivelorSocietiisuntanalizatenvedereaconstituiriiunuiprovizionn cazulncarevaloarearecuperabilestemaimicdectvaloareanetcontabil.Valoarea recuperabil a unui activ este definit ca fiind maximul dintre preul net de vnzare al unui activ i valoarea de utilizare. Valoarea de utilizare a unui activ estevaloarea prezent afluxurilorviitoare denumerarestimatencondiiileutilizriicontinueaaceluiactivirespectivdinvnzarealui. Atunci cnd provizionul pentru depreciere este reluat la venituri, valoarea net contabil a activului (unitatea generatoare de numerar) crete pn la valoarea recuperabil astfel nct noua valoare net contabilsnudepeascvaloareanetcontabilcarearfifostdeterminatdacnuarfiexistat provizionul de depreciere al activului n anii precedeni. Dac valoarea recuperabil a activului este maimicdectvaloareanetcontabil,aceastadinurmvafidiminuatpnlanivelulvalorii recuperabile.Aceastreducerereprezintprovizionpentrudepreciere.Opierdereprindepreciere trebuierecunoscutimediatncontuldeprofitipierdere,cuexcepiacazuluincareactivuleste nregistrat la valoarea reevaluat. Orice pierdere prin depreciere a unui activ reevaluat va fi tratat ca o descretere a reevalurii. 5.Provizioane pentru costuri de dezafectare Dezafectarea activelor aferente produciei de petrol i gaze const n: astuparea i abandonarea sondelor; curarea batalelor; demontarea echipamentului de foraj i a facilitilor de producie i transport; recondiionareazonelordeproducienconformitatecucerineleliceneiialegislaiei relevante. Pn la decembrie 2005, un provizion de dezafectare a fost nregistrat pentru instalaiile de petrol i gazen conformitate cu regulamentele privitoarelamediunvigoare. Aceste provizioane aufostnregistratenntregimelanceputulproducieideieiigaze.Sumarecunoscutafost valoarea prezent a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru a ndeplini aceast obligaie, conform condiiilor i cerinelor locale. S-a creat un activ imobilizat egal cu suma provizionului. Acest activ s-a amortizat ulterior ca parte din cheltuielile deamortizare aferentefacilitilor de transport i de producie. Orice modificare privind valoarea prezent a cheltuielilor estimate a fost reflectat ntr-o ajustare a provizionului. ncepnd cu 1 ianuarie 2006, modificrile n suma estimat a cheltuielilor numaisuntnregistratecaiajustareaferentsumeidejacapitalizat.Provizionuldedezafectare estenumaireduscusumeleutilizatepentruactivitateadedezafectareefectuat.Pebaza contractuluideprivatizare,opartedincosturilededezafectarevafisuportatdestatulromn. 40 Parteadinprovizionuldedezafectarecarevafirambursatdestatulromnafostevaluatastfel nctsreflecteceamaibunestimareavaloriiprezenteacostuluidedezafectare.Ocrean imobilizat a fost nregistrat pentru rambursare.

Stocuri Stocurilesuntnregistratelaminimuldintrecostivaloareanetrealizabil.Valoareanet realizabil se estimeaz pe baza preului de vnzare practicat n cursul normal al activitii din care se scad costurilenecesare pentru finalizare i costurile devnzare. Pentru oricestocuri deteriorate saucumicarelentseconstituieprovizioanepebazaestimrilorconduceriiSocietii.n2007 Societateaaschimbatmetodacontabildereevaluareastoculuidelametodaprimuluiintrat primului ieit, la metoda costului mediu ponderat. Cu toate acestea, datorit vitezei mari de rotaie a stocurilor, aceast schimbare nu prezint efecte materiale n situaiile financiare. Creane Creanele sunt evaluate la valoarea estimat a fi realizat. Creanele incerte sunt eliminate din bilan la data la care sunt considerate irecuperabile. Contribuii pentru salariai Societatea pltete contribuii la Bugetul de Stat pentru asigurri sociale, pensie social i ajutor de omajconformnivelelorstabiliteprinlegeiaflatenvigoarencursulanului.Valoareaacestor contribuii este nregistrat n contul de profit i pierdere n aceeai perioad cu cheltuielile salariale aferente. Impozitul pe profit Impozitul pe profit se calculeaz pe baza rezultatului anului ajustat pentru diferite elemente care nu suntimpozabilesaudeductibile.Estecalculatfolosindu-serataimpozituluipeprofitcareeran vigoare la data bilanului. Leasing operaional Leasingulesteclasificatcaleasingoperaionalatuncicndriscurileibeneficiileproprietiinu sunt transferate ctre Societate. Plile de leasing n cazul unui leasing operaional sunt recunoscute ca o cheltuial n contul de profit i pierdere. Costuri cu mprumuturile Toate costurile cu mprumuturile sunt recunoscute n contul de profit i pierdere n perioada n care au avut loc. Recunoaterea veniturilor Venituriledinvnzareabunurilorsuntrecunoscutenmomentulncareresponsabilitatea bunurilor se transfer ctre client. Veniturile din servicii sunt recunoscute n momentul livrrii serviciilor. Venitul din dobnzi este recunoscut n perioada la care acesta se refer. 41 Provizioane Provizioanele sunt recunoscute cnd se preconizeaz c este probabil ca o cheltuial s fie necesar n viitor ca rezultat al unor tranzacii trecute. Cheltuieli de exploatare Costurile de exploatare sunt trecute pe cheltuieli n perioada n care au fost efectuate. Tranzacii n valut Tranzaciileexprimatenvalutsuntnregistratencontabilitatelacursuldeschimbvalutarn vigoareladatatranzaciei.Activeleipasivelemonetareexprimatenvalutsuntconvertiten RON la cursul de schimb valutar n vigoare la data bilanului contabil. La 31 decembrie 2007 cursul deschimbafostde2,4564RONpentru1USDide3,6102RONpentru1EUR(31decembrie 2006:2,5676RONpentru1USDi3,3817RONpentru1EUR).Toatediferenelerezultatela decontarea i conversia sumelor n valut sunt recunoscute n contul de profit i pierdere n anuln cares-auefectuat.Ctigulsipierdereanerealizat()dindiferenedecursvalutarreferitoarela elementele monetare sunt nregistrate n contul de profit i pierdere ale anului n curs. Componente de numerar i echivalent de numerar Pentru ntocmirea situaiei fluxurilor de trezorerie, numerarul este mprit n disponibiliti bneti i depozite la bnci. Echivalentele de numerar reprezint depozite i investiii financiare pe termen scurt extrem de lichide, cu scadene mai mici de trei luni. Participaii pe termen lung Titlurile de participare pe termen lung sunt nregistrate la minimul dintre cost i activul net aferent societii sau valoarea de pia a aciunilor, dac este disponibil. Costuri cu beneficii de pensionare Costurile cu beneficiile angajailor sunt recunoscute imediat n msura n care acestea sunt generate sausuntamortizateliniarpeoperioadmediepnnmomentulncareacesteasuntacordate. Obligaiilecubeneficiiledepensionarerecunoscutenbilanreprezintvaloareaprezenta obligaieiajustatpentrucosturilenerecunoscuteaferentebeneficiilordepensionare,ireduscu valoarea just a activelor planului de pensionare, dac este cazul. Provizionul pentru restructurare Provizioanelepentrurestructuraresuntnregistrateatuncicndosocietateareunplandetaliatde restructurare a unei pri a activitiisalei acreat ateptri celor carevor fiafectai de planulde restructurare prin nceperea implementrii planului sau prin anunarea acestora. Active financiare disponibile pentru vnzare Activele financiare disponibile pentru vnzare reprezint titluri care se intenioneaz s se pstreze pentruoperioaddetimpnedefiniticarepotfivndutenscopuridelichiditatecaurmarea modificrilornratelededobnd,ncursuriledeschimbvalutarinpreuriletitlurilor.Acestea 42 suntiniialnregistratelacostiulteriormsuratelavaloareajustfrniciodeducerepentru costultranzacieicarearputeaapreanmomentulvnzriisauieirii.Ctigulsaupierderile rezultate n urma msurrii ulterioare trebuie nregistrate n capital pn cnd activul financiar este msurat din nou, moment n care ctigul sau pierderea cumulative anterior recunoscute n capital, vor fi nregistrate n contul de profit i pierdere. Investiii deinute pn la maturitate Investiiiledeinutepnlamaturitatesuntactivefinanciareavndplifixeideterminabilei maturitatefixpecareentitateaareinteniasiabilitateadealedeinepnlamaturitatesivorfi msurate la costul amortizat. Raportarea pe segmente Societatea are activitiintegrate verticali prezint urmtoarelesegmente raportabile: extraciei producie(E&P),rafinareimarketing,chimice,gaz,sediuialtele.Valorizareatransferuluintre segmentesebazeazpepreuriledepiapentrudiferiteletipurideprodusetransferate.n consecin, profitul nainte de dobnd si impozitul pe profit reflect rezultatele fiecrui segment pe baz de pre de transfer. Imobilizrile financiare sunt prezentate conform naturii activitii. Dignosticuleconomic-financiaralS.CPetromS.A.afotefectuatavandlabazadateledin situatiile financiare ale societatii publicat pentru ani 2005, 2006 si 2007. Analiza financiar patrimoniala Pozitia financiara Denumire indicator200520062007 Total Active (A)17.813.527.24519.319.078.98521.161.023.499 Total Datorii (B)7.086.437.4087.134.787.1687.974.230.954 Patrimoniu Net= (A)-(B)10.727.089.83712.184.291.81713.186.792.545 Dinamica Patrimoniului Net Analizanddateledintabeluldemaisusputemconstataocrestereapartimoniuuinet,aceasta crestereimlicaoimbogatirepatrimonialaaacesteia,ocrestereavaloriisocietatiipeseama realizariisireinvestiriiuneipartidinprofitulnet.Astfel,sepoatevorbidepreomaximizarea valorii societatii, un obiectiv major al gestiunii financiare. De asemenea au crescut datoriile si intr-o mai mare masura activele firmei. 43 Analiza activelor 10,609,243,76913,092,904,75216,374,819,97802,000,000,0004,000,000,0006,000,000,0008,000,000,00010,000,000,00012,000,000,00014,000,000,00016,000,000,00018,000,000,0002005 2006 2007AniEvolutia Activelor I obilizateDenumire indicator2005(%)2006(%)2007(%) Imobilizari Necorporale73.897.1920,6965303.556.2852,3185303.556.2851,8538 Imobilizari Corporale7.522.103.81070,901410.564.322.77780,687410.564.322.77764,5157 Imobilizari Financiare3.013.242.76728,40215.506.940.91642,06055.506.940.91633,6305 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE10.609.243.769680,940813.092.904.75267,771916.374.819.97877,3820 Stocuri1.484.130.22820,60071.360.715.80621,85481.922.375.34340,1649 Creante1.220.079.97016,93551.450.432.74623,29572.111.185.85144,1098 Investitii112.9320,001600,00007.6160,0002 Disponibil (casa si banca)4.499.960.34662,46233.415.025.68154,8495752.634.71115,7251 TOTAL ACTIVE CIRCULANTE7.204.283.476462,39776.226.174.23332,22814.786.203.52122,6180 TOTAL ACTIVE1.558.027.420-19.319.078.985-21.161.023.499- 44 Activeleimobilizateaureprezentatin2007aproximativ78%dintotalulactivelordetinute deS.C.PetromS.A.iardintreacesteaaproximativ65%aureprezentatimobilizarilecorporale. Astfel activele imobilizate au inregistrat un trend crecator. Activele circulante a scazut din 2005 in 2006 cu 15%, iar in 2006 fata de 2007 cu 13%, iar astfelauuntrenddescrescator,elereprezentand22%dintotalulactivelorin2007.Pondereacea mai mare in cadrul activelor circulante o reprezinta disponibilul de 55%. Analiza stocurilor Denumire indicator200520062007 Materii prime si materiale420.692.380488.058.531621.029.613 Materilale de natura obiectelor de inventar35.652.46622.543.68118.434.664 Produse finite185.422.759152.031.741620.646.908 Produse in curs de executie188.314.349227.955.486249.573.292 Marfuri245.518.988236.752.6700 Ambalaje1.165.7562.095.8311.138.252 Materiale aflate la terti133.645.240259.507.216325.069.804 Produse aflate la terti151.946.52284.385.18965.341.704 Marfuri aflate la terti123.155.86918.814.93741.740.028 Provizioane pentru stocuri-156.744.592-66.585.506-66.939.690 Avansuri pentru stocuri55.390.49139.568.84346.340.968 TOTAL STOCURI1.384.160.2281.465.128.6191.922.375.543 7,204,283,4766,226,174,2334,786,203,52101,000,000,0002,000,000,0003,000,000,0004,000,000,0005,000,000,0006,000,000,0007,000,000,0008,000,000,0002005 2006 2007AniE l tiActi l r Circul nt45 Din tabelul si graficul de mai sus se poate observa o crestere a stocurilor, din 2005 in 2006 cu 10%, iar din 2006 in 2007 cu 13%. Datorita cresterii stocurilor si a productiei vandute putem spune ca a avut loc o crestere a vanzarilor. Indicatori economico-financiari Denumire indicatori200520062007 Indicatori de Lichiditate Lichiditate curenta (A/B)1,02170,87540,6022 Active circulante (A)72042834766.226.174.2334.786.203.521 Datorii pe termen scurt (B)7.051.536.6577.112.646.1567.947.932.944 Lichiditate imediata [(A-B)/C]0,81120,68410,3603 Active circulante (A)7.204.283.4766.226.174.2334.786.203.521 Stocuri (B)1.484.130.2281.360.715.8061.922.375.343 Datorii pe termen scurt (C)7.051.536.6577.112.646.1567.947.932.944 Indicatori de Risc Grad de indatorare (A/B)000 Capital imprumutat (A)000 Capital propriu (B)10.727.089.83712.184.291.81713.186.792.545 Indicatorul privind acoperirea dobanzilor (A/B)31,119566,9481- 1,384,160,2281,465,128,6191,922,375,5430500,000,0001,000,000,0001,500,000,0002,000,000,0002,500,000,0002005 2006 2007AniE lutiSt curil r46 Profit inaintea platii dobanzi si impozitului pe profit(A)1.739.314.6302.584.775.6422.149.627.028 Cheltuieli privind dobanzile (B)55.891.42238.608.6690 Indicatori de Activitate Numarul de zile de stocare (A/B*365)1642,84642491,12591772,4505 Stocuri (A)1.484.130.2281.360.715.8061.922.375.343 Costul vanzarilor (B)329.737.178199.372.209395.873.972 Viteza de rotatie a debitelor - clienti (A/B*365)32,906929,289650,5559 Creanta comerciala (A)970.097.9901.049.473.5591.701.500.961 Cifra de afaceri (B)10.760.228.19813.078.308.81512.284.378.408 Viteza de rotatie a creditelor - furnizori (A/B*365)25,655733,734152,7880 Datorie comerciala (A)756.332.0831.208.727.7351.776.623.529 Cifra de afaceri (B)10.760.228.19813.078.308.81512.284.378.408 Ranamentul activelor imobilizate (A/B)1,01420,99890,7502 Cifra de afaceri (A)10.760.228.19813.078.308.81512.284.378.408 Active imobilizate (B)10.609.243.76913.092.904.75216.374.689.978 Randamenul activelor totale (A/B)0,60650,67520,5832 Cifra de afaceri (A)10.760.228.19813.078.308.81512.284.378.408 Total active (B)17.740.325.39719.369.774.85821.065.257.435 Indicatori de Profitabilitate Marja bruta din vanzare (A/B)0,31950,41290,0075 Profit brut din vanzare (A)3.437.716.2185.400.210.41392.631.023 Cifra de afaceri (B)10.760.228.19813.078.308.81512.284.378.408 Rentabilitatea capitalui angajat (A/B)0,16270,21090,1639 Profit inaintea platii dobanzi si impozitului pe profit(A)1.739.314.6302.584.775.6422.149.627.028 Total active - Datorii curente (B)10.688.788.74012.254.128.70213.117.324.941 Indicatori de lichiditate Lichiditateacurentaexprimacorelatiadintreactivelecirculantesidatoriilecurente(petermen scurt). In anul 2005, nivelul acestui indicator este aproximativ egal cu 1, dupa care se inregistreaza o scadere, astfel in 2007 ajunge la valoarea de aproximativ 0,6, ceea ce inseamna ca poate exista un semnal de alarma privind capacitatea firmei de a-si onora obligatiile scadente pe termen scurt. Lichiditateaimediata:esteabilitateaintreprinderidea-sionoraobligatiilescadente,pentru cauneori,stocurilesaualteactivecurentenusuntusordetranformatinlichiditati.Lafelcasi lichiditatea curenta are valori sub nivelul asigurator de 2. 47 Indicatori de risc Gradul deindatorare reflectastructura de finantare a societatiilaincheierea exercitiuluifinanciar. Valoarea acestui indicator este 0 pentru toti ceitrei ani, ceea ce inseamna ca firma nu area credite petermenlung.Indicatorulprivindacoperireadobanzilor:aratadecateoripotfiacoperite cheltuielilecudobandadinprofitulinainteaplatiidobanziisiaimpozituluipeprofit.Cucat valoarea acestui indicator este mai mica, cu atat pozitia societaii este considerata mai riscanta. Indicatori de activitate Numarul de zile de stocare indicanumarul de zilein carebunurilesunt stocateinfirma. Valoarea acestui indicator trebuie sa fie cat mai mica. Se poate observa o crestere in 2006 fata de 2005, dupa care o scadere in 2007 fata de 2006. Viteza de rotatie a debitelor client: exprimanumar de zile panala care debitoriisi achita datoriile catre societate. Arata eficacitateafirmeiin colectarea creantelor sale. Se constata ca acest indicator are un trend crescator, ceea ce inseamna un minus pentru societate, deoarece societatea isi recupereaza mai greu creantele de la clienti. Vitezaderotatieacreditelorfurnizori:exprimanumaruldeziledecreditarepecare societateailobtinedelafurnizoriisai.Estefavorabilpentruintreprinderecavaloareaacestui indicator sa fie cat mai mare, pentru ca ea sa isi poata plati datoriile intr-un timp cat mai lung, fapt ce se si intampla. Randamentulactivelorimobilizateevalueazaeficacitateamanagementuluiactivelor imobilizateprinexminareavaloriicifreideafacerigeneratedeoanumitacantitatedeactive imobilizate. Firma a inregistrat o descrestere, situatie ce nu este favorabila. Randamenulactivelortotale:evalueazaeficientanamagementuluiactivelortotaleprin examinareavaloriicifreideafacerigeneratedeactivelesocietatii.Casiincazulrandamentului activelorimobilizate,indicatorultrebuiesainregistrezeocresterepentruaasistalaosituatie favorabila pentru societate. Indicatori de profitabilitate Marjabrutadinvanzare:esteunindicatorcepermitedeterminarearezultatuluiobtinutdin vanzarile de marfuri. Valoarea marjei brute trebuie sa fie cat mai mare, astfel se constata o crestere in 2006 fata de 2005, dupa care, in anul 2007 se constata o scadere datorita reducerii profitului burt dinvanzare.Majorareamarjeibrutesepoaterealizeastfel:producereasicomercializareaunei cantitatisuplimentaredeprodusecerutepepiata,majorarearestuluidevanzareinconditiile imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor in limitele impuse de politica de preturi a concurentei, precum si diminuarea costurilor de productie unitare pe produs fara a reflecta calitatea si fiabilitatea produselor rezultate. Rentabilitateacapitaluiangajat:reprezintaprofitulpecareilobtinesocietateadinbani investiti in afacere. 48 Fondul de rulment. Trezoreria Fondulderulmentpatrimonialesteindicatorulcareexprimainmarimeabsolutalichiditateaunei societati (pe termen scurt). FRN = Capitaluri permanante Active imobilizate = (Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung) Active imobilizate FRN = Active circulante Datorii pe termen scurt Se poate oberva cafondul de rulment patrimonial reprezinta acea parte a capitalului permanent ce exceed activele imobilizate si este destinat finantarii activelor circulante.Fondul de rulment patrimonial poate fi privit prin prisma surselor de finantare, ca: fund de rulment propriu: apreciaza autonomia financiara FRP = Capitalui proprii active imobilizate fund de rulment imprumtat FRI = FRN FRPNevoia de fond de rulment din exploatare arata nevoia de finantare a ciclului de exploatare: NFRE = (Stocuri + Creante) Datorii de exploatare Trezoreria arata echilibru financiar general, atat pe termen lung cat sipe termen scurt TN=FRN-NFR Denumire indicat r 1.Active imobilizate10.609.243.76913.092.904.75216.374.689.978 2.Active circulante7.204.283.4766.226.174.2334.786.203.521 3.Stocuri1.484.130.2281.360.715.8061.922.375.343 4.Creante1.220.079.9701.450.432.7462.111.185.851 5.Datorii pe termen scurt7.051.536.6577.112.646.1567.947.932.944 6.Capitaluri proprii10.727.089.83712.184.291.81713.186.792.545 7.Capital permanent10.761.990.58812.346.845.64213.210.416.615 8.FRN=7-1152.746.819-746.059.110-3.164.273.363 9.FRP=6-1117.846.068-908.612.935-3.187.897.433 10.FRI=8-934.900.751162.553.82523.624.070 11.NFR=3+4-5-4.347.326.459-4.301.497.604-3.914.371.750 12.TN=8-114.500.073.2783.555.438.494750.098.387 Se constata valori positivein crestereafondului de rulment alintreprinderi, determinate de devansarearitmluidemajorareaactivelorstabiledecatrecelalresurselordurabile.Politica investitionala a firmei este ustinuta de un nou aport la capitalul social. Incazulnecesaruluidefondderulmentseconstatavalorinegative,ceeaceinseamnaca resurseleexceednecesarul,firmaareunexcedentmajordesursedefinantarenefolosite;solutia nturalaetesagaseascaplasamenteadecvate,saseregndeascadimensiuneafirmeisisarevada politica de produs si de piata. Trezoreriafirmeiestepozitiva,seobservaoscaderein2006,fatade2005deaproximativ 18%.Existasursecucharacterpermanentpestenevoiadefinantarepetermenscurt,adicaexista lichiditati disponibile in casa, cont, etc. 49 Analiza indicatorilor de randament Denumire indicat r 1.Cifrae afaceri10.760.228.19813.078.308.81512.284.378.408 2.Active totale17.740.325.39719.369.774.85821.065.257.435 3.Capital propriu10.727.089.83712.184.291.81713.186.792.545 4.Cheltuieliin exploatare9.088.984.35610.638.401.29310.520.348.294 5.Profitin exploatare1.884.199.0192.777.388.2981.964.598.430 6.Profit brut1.683.423.2082.546.166.9732.194.627.028 7.Profit net1.416.422.5582.285.490.2031.778.042.301 8.Rata rentabilitati comerciale nete=7/113,1617,4814,47 9.Rata rentabilitati resurselor consumate=5/420,7326,1118,67 10.Rata rentabilitati economice=6/29,4913,1510,42 11.Rata rentabilitati financiare=7/313,2018,7613,48 S.C.PetromS.A.ainregistratin2005unprofitdeaproximativ1,5miliarde,dupacarea avut loc o crestere de 60%, iar in 2007 o scaderea fata de 2006 cu 30%. Ratarentabilitaticomercialeexprimaeficientaactivitaticomercialeafirmei,asigurand legaturadintreprofitsicifradeafcerineta.Aceastaratafiindbazatapeprofitulcontabil,vafi influentata semnificativ de politicile si practicile contabile utilizate in firma (metoda e amortizare a mijloacelor fixe, metoda de evaluare a stocurilor, politica de contituire a provizioanelor, etc). Ratarentabilitatiresurselorconsummatereflectacorelatiadintreprofitulaferentcifreide afacerisicosturiletotaleaferentevanzarilor.Aceastarataainregistratocresteresemnificativain 2006 fata de 2005, si o scadere in 2007, fata de 2006. Rata rentabilitati economice, este una dintre cele mai importatnte rate de rentabilitate, oune inevidentpreformanteleutilizariiactivuluitotalalfirmei,repectivacapitaluiinvestitpentru obtinerea acestor performante. Rata rentabilitati financiare reprezinta unul dintre indicatori majori urmariti de investitori si demanagement.Cuajutorulacesteirate,investitoriipo