primele pagini 2017 - editura universitară · pdf file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙...

of 20 /20
AUTORI PRINCIP ALI Profesor doctor docent Prof. dr. DUMITRU DOBRESCU SIMONA NEGREª Medic primar Farm. primar COAUTORI Medic primar Dr. ºt. nat. farm. LILIANA DOBRESCU RUXANDRA McKINNON MEMOMED 2017 MEMORATOR DE FARMACOLOGIE ALOPATÃ EDIÞIA A DOUÃZECIªITREIA EDITURA UNIVERSITARÃ BUCUREªTI, 2017

Upload: vokien

Post on 20-Feb-2018

232 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ������������������

������������������� � � � � � � � � � � ������ ���

�� ����� ������� � � � � � � � � � � �� ��� ������ � � � � ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ������������

�������� � � ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���� ��� ���� ������������������� � � � � � � � � � � ����������������

�����������

� ������ ����� �������� �������

���� �� �� ���������

��� ��� ���������� � ����������

Page 2: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

�������� �� ��� ���������������������� ������� �����

������ ������!��� �����!�����"��������������� ���#������$���%�&"&�&�&'�������! �����!�����"������������!���������������(��������� �� �����$�������� ���)��!����� %�&"&�&�&&�&�&' *�����+�������������������!��+��������!���&

, ����������������!�������!��� ���� ��!�����-��)���(�����������������!� ��������������$������� $ � ���������������

���)��!�����

���.��+��,/012����������)��!���� ����������!�����!�����3���&"&� ���!����&/2344(������1(������������&�0/15416&4/&728419&:2&/2;;;&����������)��!�����&���3����� ��������<����������)��!�����&��

�!���=����� ���&� 0/13416&4/&728419&:2&/280277� ���802/12����������-�<����������)��!�����&���&>&16(�&>&46(���������;;;&����������)��!�����&��

��" /0:9 3 /772

� �%�+�����=?��� �����$���'�10&6:@/8/0:9/772

������=��������$&��&������ ������#�$���� ����&A=B�������!���������#�$���� ����&����!����������$��#�$���� ����&#��$ ��!������#�$���� ����&#�������������!����#�$���� ����&A��$���!�������!�!�&���)&���&����� ������!����!�!�&���)&���&�����������!�����������!�!�&���)&���&� ��!����C������������

Page 3: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

�����������������������

>��$�� �� ������ � ��� -���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 6>��$�� �� ������ � ���!���-���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2>��$�� �� ������ � �����!���-���� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9>��$�� �� ����� ������ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 11� ��� ������ ������� 3 D��������+�� �������� 3��������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1/�����-���� ������������� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /0>��!���� �� �� !���� $���!��� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& /1

�� ������� ��+�!��) �� ����=���!� 3� ��� �������� ����� ������ �������������������������������������������������������� /4

�� �B�+� �� ��+��� ������������� 3� ��� �������� ����� ������ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1:9

�� ��!����� ������)�!����� 3� ��� �������� � ���������� ���������������������������������������������������������������������� /7:

�� >�������� ���������+��� 3 ��� �������� � ���������� ���������������������������������������������������������������������� 4@2

�� ��������+�����3���������������!�C������� ������������ ��� ������ ���������������������������������������������� 741

�� >�������� ��������� !�!������ %�C���!�) ��������!�C����' �� � ��������������� ������ ����������������� 600

�� ������$������!� �� �- !�!����� 3� � ����� ���������� ������ ������������������������������������������������������������� 6/6

� ����������-���������������������3����������� ����������� �������������������������������������������������������� ::/

� ��!����� ��!����3!�������� 3� � ����� ��������� ������ ������������������������������������������������������������� 227

�� ��!����� ���)�! 3� ��� �������� � ����� ������ � @4/�� >����!� ��������-����� 3 � ����� �������� ��

������ ������������������������������������������������������������������ 9:7 � �������� ��!������� 3� � ����� �������� ��� ������ 927�� ��+��� !��-���)� 3� � ����� �������� ��� ������ 107/�� ����� 3��� �������� � ����������� ������������������� 102:�� >����!� $�����������( ����������� �� ��������� &&&& 1111

���C ��$�=���� %�������� ������ �������������� 3&�& & �� �������� ���������� 3 E' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1112

Page 4: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ���

Page 5: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ���

���������� ������� �� ��������

�� �� ���� � �� ����� � �� � ��������� � ���� ������ ��� � � ���� �����! �������

"�� � ������� ��� ������ ��������� ����� ����� ������ � ������� ������� � �������# � �����������# �������� ������$������%�������������� �������� ������ �� �$ ���� �� #����� �� ��� � � � ��� �� � ������� ����� ������ �&���� ��� ���� ������� � ������� ���������� ����� ��� �� $��� �������������� ����� �� �#���� �� ����� �� ��������� � � � � ��� � ��� � ������ ������� ���'� � ��� ������ � ����������� � ������� � ��� ���#�� ������� ����(��� � � �� � � ��� � ������������ )���� ������ �� #���� ��#������ ������� # ���� ��� �� � ����� $��������������� �

"�� �� � � ������� �� ��� ����� ����� ������ �� �������� ��������� ��� ���������������� �������� ���������!��� ���� ������������������� �����������**������ ��)���������� ���#������� ������������ %)+�),�-�./�� 0�����)12�� $����� /�� �)+1�).���+)-2�� &������� ��� 3445� ��� � ���� ���(���� ��� 3446� ��� � �������� ��� ���3477���� � ����#���� ����� � ��������� � ���3477���� � ������(���� �� � �� �� ��� �� ��$� ��� � � ���� ��'� � � ��� �����%)+�),�-�./�� 0�����)12�� $����� //�� )�)+)18-+���/+)1�+������������3449�

"��������������� ����� ���� ������� ��� ������� �� ������ ��� � ����� �����!�� ������ �����������:� � � ������ �������������� ���������� #������������ �� ��� � ��;� ������ �� ����� ����������#������������ ��������� ��<�=������� �;����� ����������$���� ��� ��������$����������# � ��� �������� �;� ����� ����������� ��������$����������$��� � �� ���������� ������ ������������$ �����)���������� ������ ��������������������$ ������� ������ ������ ����! ��������������� ������������ $������������$ ��������� ���� ��� ��� ��������� ���� ���� � � � ���� �� ���� � � ��� ��� ��� ������� � ���>� ������� ������� � �� �������������

,��� ��� ��� �� ���� � ����� ��������� � �� ���� # � ������� ��(����� ������ �� �� $�� ��� �� ��� ���� ��� ��� ����� � ���� � ������ � ������ ����������������������������� ����������������� ���&��$����(����� ���� �#������ ��������������� ��������� �'�� �������������#������ ��$����������������� ��

� ����#�� ��������� ����� ������������ ������ �� ���� �� #��������������� ���������# ������������� ��# ������������� �������� �

���� ���� ������� ������������� ��� ����������� ���������������� ��� ����� #��� � ��� )�� ���� �� ��$ ���� ��� � ���� %/+�1?�8+�)-��%�0�����)10/,��0)+�),�-�.@�� ����������� ��

Page 6: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ���

���������A��� �������� ��� ������� # ��� � �� ��������(��������������� ������������������������# ���� ���������������� �������=���:BBCCC�#>=���

�(��������� ����� � ������������������������ � ����� ��,��������������� ������� ���$ ������������ ����$���������� ��(� ���� �� ��� � ��� �� ��������� ����� ������ �$������������� �$���������� ���� �������� � ������������ ��� ������� �� �����(�� ������ ��� ������ �� ��� �>���� ��� #����� � � � ���� � ��� �������� �������� � �

/014 >��$&��&�������������=��!�����=������!���������

������������B�����=�����������

�����������#��������������

Page 7: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ���

���������� ������� �� �����������

)������ �� � �� �� ��������� � ����� ���� �� ���� ���� ����,������ ������ ��� ��� � $����:� $���� 7�� ���������� ��� #�������� ��������;� $���� 3�� ���������� ��� # ������� �;� $���� D� .= �#���������� ��������� �=���������0����(������������������������� $����� ���� �� � ���� ����������� �� ��� ��� ���� $����� ��� ��# ������� � �� ���� ��� �� �� ��������� ����� � ���� ������ � �������� �����! ������ � �

���� $ �� #������� � ������� =����� ��� ��� �������� ���(���� ����� �! ���� ��(�� ���� � �� � ������ �������� ������� � � =��������"�������������! ������������ ������ ����(������ �������� ����� ���� ��� �� �� $��� ��� ��� ���� ���� �� "�� ���� ������ � �� ����� ���� ������ �� ����� ��� ��� ����� ������ ��� # ���� ��� � ��� �� �� $��� ��� ��� ����� �(��� ����������� ����� ����� � ��� �������� ����� ������ �� ������ ��=������� �� �� ������ ������ "��= ��� ����� ������ � � �$ ������� ���� ������ ��$���� � � �����E���� ��� F�

)��#���� ����� ������� ���� �� ������ �� � � =������� �:� �� ����� �� � ���� ����� �� ��� �� � �� ������ 76� � � ����� ��;� �� ������ #�� �� ��� ����� � ���� ������;� �������� � ����� �� ��� �� ������� ��� ������ �� � �� ���� ��� $������ ��� �� ��� � ��� ������� �� # ����� ����� ���� >������� � �� ������ ���� �#�� �� ��������� �������� ����� ����������� ���������� ��������������)������ � �� � ������ ������� �� ���� �� ������ ������� � #�� ���� ����� ��� �� �#����(������ ��� ����� �� � $� &�� ������'� ������� $� & �= � ���'�

,� ������ �������� � � ������ � � � � � =������� � �� ��������������������� ������ $������� ����������������������������� � ����)��#����� � �� �� ��� ��������! ����� ��������� ��������� � � � � �� �� ������ ��� ��� �� �� ��� ������ ��

"���= ����%�������� ����������� #������� �� # ���������� � ������������� ����� � ��� ������ #����� ��������� ���� ��! ����� ��� �������� ��� � � ��� ����� ������� ������ �� ���� � ��� %�������� �� �������������������������������� ���� ��� ������! �������������� � � � � ����� ���� �� ������ �� �� ��� � � � ���� ���=������� ��� ����������� ����� � ������� ������ "�� �= ���� %�������� �� =���������� #������ �� # �� �� =������� � �� �� �� �! ����� �(��� ��� ���� 3445�� (��� ������� ���������� E%�������� ��=�����������������F�� �� ���� ������ ��� ����� ����� �$ ������ ������� #�������� �� � � � =������� �� �� ��� ������ ��� � � �� #������� ��� ��� ���

8���� ����� ���� # ������� � G� % ������� �� ����� ����� �� � ��������� ������ ,�� � � ����� �� � ��� ������� �������� &#��������� ��������'� � � ��� � ��� ������� =��������� &#���������� �=��������'�� ���� ���� ���� � ���� #�������� � � ��������� ������ $=���������� # ������� �� ����� ������ �� #�������� � � ������������ �����

Page 8: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ���

"�� ���� ������ ������� ��� ��� ������ ����� ��� � ����� ������ �� ��������� ��� ������ #���� �� ������ ��������� ��� ���$�� ������ ����� %������� ������� ��� �! ������� ����� ������ � ������ �����

� �� ���� ��� $������ ��� ��� ���� #����������� ��� ���� ������� ����� �! ���� ��� ������� ��������� �� ���� ��� ����������� ���� � � ��� �� �� ���������� � � ��� ������� =����������� ���� ��� ������ � � � �� � � � � ��� �� �� ������������

� �� ���� ��� $������ ��� �� � � �� �! ���� ��� ������� ����������>�� ������ $��������� ����� �� ����� � � � �������� � � ��� ��������� � ��� ��� ��� ��������� � �� ������� ���� # � �������� ��=���������� "�� $��� ���� ������� �� �� # ������� �� ��� ��������� ��������� �� � ������� ���� $ �� ��� ���� ������ � �� % ������� �� ����� ����� ���������� �� ������ � �

� �� ��#�� ���� ���� �� � ��� � ������ � ���� ��� ��� ��������$��������� ����#�����!�� $������������ ��� ���)�������!������� ���������� �� ������ ���� ��� ����� ������� �������� ���� ��� ������ �E��� ��������� �� �������F�� ���� �� ����� �� ����� ���������� ��(�������$�� �� �� # � (�� � � ��� ���� � ������� ��� ��������� ��� �������� �� $�� � � � ��� ������ ����������� ������ � ��� �#�� ���� ���������� #�$���� �� ��� �� � ��� ����� ����� � � ��� �� ��������� ������ ���� ��� ��������� ������� � �� �� # �� "���� ������������� � ��� # ������� �� ����� ������� �� ���� ��� ����� ���������������� ��� # ������� �� ��� # � ���� �� ��� # �� �� ������������ ��#�������� �� �� ���������� ��� ������ )�� �������� �������� ��# ������� ��� #���� �� �����

/011 >��$&��&�������������=��!�����=������!���������

������������B�����=�����������

�����������#��������������

Page 9: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ���

���������� ������� �� ����������

�� � �����#�������=�� �� � ���� ����� ����(������������� ��� #����� �� ���������� �� ���� ����� ��� �#���� ��� ���� � #���� �� ���� �#����� ��� �� $ ��� ��� ��������� ����� ������� ��+��(� ��� ����������� � #���� � � ��� ������� ��� �� # �� ������� �#���������� ��

% ����� � ����� ���� 7A� �� � � ����� ����� �� #���� ��$ ��� � ���� # ����� ��� ������ � ������ ��� � �� ���� ������� #����������� ��

)��� ��� �� � �� �� 7H���� � ��� ��$� �� ��� #�� ����� ����� � � ������ ���� ��� ������� ����� ��� ���� ���� ����� �����>��

)�� ��� ��� ��� ������ � ������ *4� ��� �� � ��� $ ����� �$(������������������ � ���$ �������������� ������������� ��������� � � � #���� ���� ��� ��� ��� ����������� ��� ��$����(��� ���� ������ � � ��� ��� �# ���

)��#������������� ���������������(��������� � ������ � �(��� ������ ��� � ��� ��� ���������� � ��$� �� $ ����� ��� ���� ��� � ����#������ �� ���� ������� � � �� �$ ����� ������� ���� 1��������������������� ���� ��� # � � ����� ���#����� ��� #�������� �� �� ��������������� ��������#������ ����� ���=������� ���)��>��� ��� ��� � ����� ��:� �� =������� �� ����� #�������� �=�������������� ������� �������E��� ����������� $�F;����! ����� � ���� ������ ��� E��� �����F�� � ���� #����� ������� ���! �������� ������� � � =�������;� �� �! ���� �� � ����� #�������� ��� �� �� ���� �� �������� � � =���������� 1����� ������ �� � ��������� �� ��� ����� ��� ������ E%�������� �� =��������� ��������F���� ���� ��� � �� ��� ���(���� ����� ��� #���� ��� ����� �� ��� ����� �� ���� ��� #�������� �� =���������� ��� ���� � ��� � � �������� ����� �� � �� � �� ���� ��� ����� "�� #����� ����� $����� ��� ���� � ��� � �� � $ � �� ��� ��������� ������ ��� ������ � � %�������� � ���������=�� ������������������ ����� ��� ���� ���������

,���� ������ ������� ������� $��� # �� �� � ��$����� ��� �� �(� �� ��� #������� ��� ��� # �� � ���������� ��� ���� �� � � ���� �#�������� �� � � #���������� ��

"�� #����� ��� ��� ��� ��� $�� ���� � ��� # �� �������� �����%�������� ��� �������� � � =���������� "�� $ ���� �� ���� ��� � $����� � ��� ������ ������� � �� � ��� ��� �������� �������� � =���������� ������������ ���# ��� ������# ����� �������(��������� ��������� �� (�� � � ��� �� ������ ��� #�� �� ��� ���� ��� ��� ��� # ��� � � �������

"�� ����� #��� �� �������� �������������� � ��� ������� $��� # �������� ��� ������� ���� ���������

������ �� ������ ���� ���� ������ � ��� ����������������� �������=����(�����#���� ��������������� ��"��E.= ���#���������� F�����#��������� ����������� ��E�������F����� ������������� ���E/���!�#���������� �������F���! ������� � ����� � ���������������

Page 10: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ����

E/���!� #���������� � =������F�� ����� �� ���� ���� ����� ������ ��# �� ��� ��� ����

/�$ �� ��� ���� � ���� �� � ��� �������� ������� $�� ���� ���E/���!�� F�� ��� $�� �����$�� ���� �� ���� ��� ���� � ��� �#���=������� �� ������ ������� ��� ����� �!����� ������� ������������� ��� ���� ������� � ���� ������ � � � ���� $�� =������ �����

������ �� ��� ��� � � ������ ���� ����� ��� � � � #���� �� �� ������� ���= � � ������ ��������� ��� ��� ��$ ���� ��� >���������������� ������ ��� ����� �� �� ���� �� $ ��� E��� ������� �������� ��� II/����F�� ��� ���� ����� ������� ��� $����� ��� #����

"���(��� ��� # � (�� �� � �� �� $� ��� ������ ��������� ���� ������ �� ����� ������������������ ������ $��������� # ��� �����������$�����E��� #�����������F������$����$�� ����� ����������� $ ���� ����$ � ��

/009 >��$&��&�������������=��!�����=������!���������

������������B�����=�����������

�����������#��������������

Page 11: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ����

���������� ��� �� ������

8� � ����� ������ � � �# ����� �� ��� ���������� ���� ���� �� ������������ �� �#������� ������ ������� �� ��� ���� � � #���� �� ��������������������#������ ��� ���� � ���� "������������ ��! ������ � � ��� � ��� +��(� ��� � ���� � ��� ������� � ��� � ���� ���� � ������� ���������������� �������������� ����������� ���� ��������� ��������� ������� �� ����� � ��� ���������� ����� �������

����������� ����� �� ��� �� � �� #���� ������ ��� �������� ����������� ������� ��$� �� ���� ����� ��� �#������� �� ��� ���� � #���� �� ����� � ������� ��� � ����� �� $ ��� ��� ������������� ������� ��� +��(� ��� ��� ������� ��� � 799H�

������ ���������� �� �������� ��� ����� ��� # ����� )1,&������ ��� ������� �� <� #�������� ��� = � �'�� � ������� �����!����� "����� �� ��������������(� ���� �� ���� ���������% �������� /�������� ���$�� �� � � ��� ��� ,��� # ����� )1,� ����� ����� �������� ��� ��+���-���� ������� � � � �����&� )�������� # ���� �� #���� ��������� ��� +��(� ��� ��� 7993�� ��� � � �� $���������� �� ��� ��� � ������ ���� ��� ,�� � � � ��� ������ � � ��� ���� ��� �� �� ����������� � ��� ��� ������� ��� � � ����� ������� �

������ ������� ���������� � � ������ # ����� ��� ������ ������ ������� ����� ��� ������� ���� �� ��� ���� �� $ ��� #����� ��� ��#������ ��� ��� �� �� ��� ������� ��� ���� ��� ��$���������� �� �� ���� ����� ��� � � ����� ��� ��� � �������� ���� # ������� ������������� ���������������� #������ ��� ������ � ������ ���� ���� &����� �� ��� �����'�� #������� #������ �� � �� �>���� ������ �������� ���� ����� ���� � ������ �������� ����� � � ���(���� � ������ ������� � � �������������� �������������� ���� ������ ����� �� ��� �� �� ���� � ��� � ����� ������������ $������� ���������)��#��������������� ��������������������������� � ��������� �� $��

/������ � ��� ��� ����������� �� ���� ��������� ������ ���� ���� #���� ������� ������� �� ���� ��������

/����� ������������������������������# �����������������#�� ���� �� ���� �#����� ��� �� $ ��� �� ��� �������� ���� ���� ��� $ ����(�� � � ��� # �� ��� ���� $��� ������� ��� � ��������� �� $ ��� ����������>�� ������� ������ �� �������� (�� �� � ������� ���� ��� ������� �� ���� $��� # � ��������� � ���� ���� ���� ��� $��� ������ �������$�� � � � ����� �

����!�� ��������������� ���������� ����������$�� # ��� ���� ��������� ��� ���� ������ �� $ ������ ������� ��� � � ������� ����������������� ����� ����� $�������������� �������������� ������� ��� #������� �� � �������

��� 1996 >��$& ��& ������ & �=��!�����=������!���������

������������B�����=�����������

�����������#��������������

Page 12: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ���

������������� ����������� ���������� ������

�������=��!���&&(>����&�&���)��!��������������� ��D�������F������)���G

���������(���B���

���� ��

������������-��- ������������D��������+���������� ����H���������&��!�����*��)����� ���������������-������������������ ����������� �C���!�) ������� ���������� ���+������� ����� � �C�!�������������������� ��������( �� ����������� ���J�����������������&�� �����!����- ����!������ �=�����) � ���!���� ���

�������������� �������� �� ���� ��!�������( ����!���!�=��( ��������� ����������� ���������( ���)���=�������� �� ����!�������=�����) �=��+������ � �C�!������ ���� ������� �����������������������(D��������+���������� &��������- ������������������D��������+������������*�

��������� $����� ����� ��������� �� ������ ���!��������� � ������� �������( *� ��=������ �� *� !������( � �����������������������(�� �����������������&��)���� ����� ���������� D��������+�� D��������+��

�������� D��������+�������� H���������

���������

����������������������!�������� ����+���� ����������(���-��� *� �����!�������� ���������������������( $ � ������!��������������������� ������� ������� ���$������ &*�����(���!����������)����)��������������� (�����$�������(�����!�� �� �������� �� ���!�!����������� +������( �� �����!���� ��$�����&�������- ����!��$������ �����+������!������!�=�����)������(�������!�����+�� ��������������=��!�����������!�������*�)����������� �������������������������&������ ���+ ����� ���� ������C�( �������( �������� ��

$������!�(�������=�+����C�����������$�!������(��=��������!���������������������(*���������������!��24�����(������� ��������������(���=!��)���������������������!��+���������3����� �B� ! �� ���� �� ���������� ������� �������������������������(*�$����B����)�!��������D��!�I�������$H����������>���������+.&��!���!����������������*�����*���C��������������������������(*����������������������&���!� ! �����-�- � �� �� ��)����- ����� �� ����+ �������

�!��������$����������������������������������������������������!����+������(������� !���(*�����)�����(���!�����

Page 13: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ���

��+�� ��!���*������)�=������!���&������!��+�������C�!� ����������(*����!������- ���(���C�����=������������=��(��?�������������=!��) !�����������- (������$����� ������!��*������$������� � +�������� ��!�����)� ���� ��+�=� ����!� ! � � ��������� ���&

���� ����

������������ �!�� �=������ �� !����� �� ���������������� ��D��������+�� �!�� ��!��������� !��+���� �� ����� �� ����� ��� �����������������(������������$��������������(��������������������&

�������������!����$������F�����!�=!���� !�������!������������������������$������!������������$����������+���!�����(������B�� !��������� !�� ����=���� ��� �� ���B�� $� �����-�� ����������(����������������)������=������G&>����)�����!�����$�����������B��!����� ��+���!����!������*�!����������$�����������(��-��� � ������������������������!������!��+��&���$�����+��+���������������(F�������*���)��!�����G(������������������ �� �������( ����������� $���� ��������&���!�� $����( *����$������������+�������3������-(!����+����*���� ����+��������������(����������������������������������������&

��� �������

D��������+���!���������������� ����!�����-���������������(����������������C�(��������+���!����������������$���!�������!��� ������������ �� ��������( ����������� �� ���)������=������&�� !�����- ��$��������� $��������� $�-����+���������� �� � ���������$�������$����������+���(��� ��������������&

�'��������������

J� ���� 1@79�����$ ��������( � !��� *� ��C����( �)B������������K���-�+(�*�$�������������������������$��������+��(�����)��!��������������%�!� -������'(������������$�!�����L ���������&�=������ !�������� �����������������( $���!��� *� ����)����*���������������� ������!��������B�-��!�=����������� �������& � ������ �� �B� *� ���-��� D��������+�� �!������!��� �������� ������� ������������������������!����� *������$����� ������������� �������&�������-��� � �����������!������ ���!� ��� �������������( !��+����� �� ���� ��������( *� ��=������ �� *� !������( *� ���� ����������������� (������������� ������� �� $�!� �� *� ������� ������ ������� �������������(����!����$���������� ��)���������������������

Page 14: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ����

�����=���&�!�$��!��C���� �)������!���������� ������������������������������=��������������=�� �����+��!�����������&������������ ��������������� ��+���!�3�����������( ����!����

��������=���������+B���������)�����(����!������+���!�����*����+��!��� ������� ����������� (�$ �������!�� +����������(��� ���������������$��������+���&���� ����!�$���������������� !�� ��������( ���� *� ���������� �)��!�� �����-��� ���) ���� !�������- ��&#�!� !��� ���������� ���������� �� �����$������������*������ �������$����������������������!���+��� ���������� &���!���!����3 D��������������( !�����- �)������ �������������� *�

��+���!�(����������!����������������&3 D�������������( !�����- �������� ��������������(

���������!����������$��������($��������������$�������- &3 D��������C�����+��( !�����- �$������ ��)��!� ���

��������������&3 D������+��$��(!�����- ���!���������������������&3 D�������������( !�����- ����������� ����������� ���

��������������&3 D����������������+��(!�����- ������������������������������

��������������&L��B��!��������������������(�!���������!����!����!

!� $���!��!� �������� �� $��������+�� ����� ������ �B�� !�$��� ��$����� �� ��!��=��� �������� �������������������& ���$��(���=���$���!������������$��������������������$��������+�������!��*���!�����&

� �

��� �������

������ �� �������� ������ �� ��������

����������� $���������� ����������� ��������)

D�������������� D������+��$��

D������������� D�������������

D��������C�����+�� D����������������+��

J�����B�����������������������!���������������������� ��������������� �!�� ���� ( D��������+��& ��( �������������������� ��� ��� $���� ��������( ������ �� �������� (������������������������=���! ��= ��� ������(D��������+�������� ��D��������+���������� &D����������� �C������-

Page 15: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ����

������ ���������������$����������)������D��������+�������� ������!�=!�������(D��������+���������� ��������$����������&

='>��������������&D��������+���������� &

K�!$B������!��&1@3*��������!��&19��� �����������������������������(�������������&���*��������*������������������������(�����!�)*����-���(!3���!��� -=�����������*������������������� �������������������(*��������������!�)����� ��B�������������)��!������B����������� �������������������������&����������!���(�$�������������!�=�� ������������������������ �� ���!� ��� �� ����)�����( �� ���������� ������� ����!�������( ��������� �� ��������������( ! ������� �$����� ���!���������������! ���=���-���+�!��������)������������(�$���������!�+������(������=�����B����������������������������B����������������������&%1'&�!��� ����������=�����) (���� �������!���� (� ������3

���������������!��=�-������������&������(���������+������������(�)B��*�)������ �������������������!��!��������D��������+�� %������ '( ���=��� ! �C�!�� �� � D��������+�� ��������������� ��������& J� ���!�� ��������( ���=��� ��) -�� �����������!���D��������+��&J������+��(���=���! �C�!���D��������+������ (�������������� ���������������(�)B����� ������ !��������( D��������+�� ������ �� D��������+���������� &D��������+���������� �!���������������� ���!�����������

�����������������������������������&������������ ! ������������D��������+�������� �������� ! ����!����$���&>�������������!�����������C��!�(��������������� ��������

����� �� D��������+�� �������� ��� ����( ���� ��������D��������+��+������ %1'&������� (�����������-��� =�-�������������������������&�������$�!���� ��� ��*����=���+��- %/'��*� ���=�$�����- %4'&>����� ���=����B� !3���� �����������������(��) -�� ���� �+�� %7'&��������������� �����������������$��������+��!������ (D��������+���������� �������������!�������%6'&>������$������������� �D�������+�������������!������!��������*��������! $����!��$����(�����������������������������������������!������ (���=�=��1031/(�������!��?��+�������������D��������+���������� &������� ���������D��������+�����!�������+���!��(��!�

�C����&������� (!����������- *���� $������(!���������3�������&"���������� ��������������� �������������������3�������� ��)��� �� *����+ �������( �������& �� ��+���������D��������+�� ������ �!�� F$�-����+�� ������� ������������G&>����$������ ��D��������+��$�-����+�� &�)�����������$�������$��������������!� $�������+���!��! � ���!�&��� ��=�- F��+��������������G($���!������-�������������!����C���+�� &

Page 16: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ����

D��������+�� �������� �!�� F$�-��������+�� ������� ������������G& >���� $� ����� �� D��������+�� $�-��������+�� &�)���������� �$������� $�������������� !� $��� ������B�� =�������$������ �� ����)�-� ! � ���� %���)��+3���( ���������-��� *�����+���-��'& ��� �� =�- F��+�� !������������G( $���!���� ��-�!�=�������������$�����-�����(�!�������+�� &D��������+���������� )�)�����$��������������������$��=���

��� ����������� �������& ����!�� *�!���� ��� �������� ���D��������+���( D��������C�����+�� ��D�������������&�������������� �������� ��� D��������+���( D��������( D�������( D+��$��(D����������+��()�����=�����!������*�)�����(��������������)���($���!��� �C�������� D��������+��� �������( ������� �������������� ���������������&��-��B��(!������!����� �����������$�!����������� (

����=����������� (*��!���������������������������(�����������������������(��!�=����C�!��(�����)����+�����������&����������!���! ��������������������� ��� !��& 19& D��������+���������� �!������ ���� *��!���������������������������(�� ��� �������!����� ����! �� ��+����������&����!� ���� ����!������������������������������!��&/1&

�� �������

H����������!������������������������!������������!������������������������������&�$�������!�=�-��- ��)�!������������$��-���� ������������� �����- ����������������� �����������������+��?����! � � ��������� ���&H��������� �!�������� ���������� =�-�� �� ��!���������

�����������������������������������(���������+���������������������������+�(!����$���&K�$�����!��&1@��*��������!��&19��!�������������������

����������& >������� �����!� $���!��� *� �������� =������ ������������F!�=!���������������F%F�������������G'�����)�������?�������������+���)�+����(�������������������!�����������+���&�����-�������!�������������������(����$���������������!�����) (����)�������������������!������ &����B�-��(��� �������������������(��������������������!��(������$�!� ������� ��������( ������ $���!�� �� �!� -� ��!��� �� ���&������������ ������( =�-�� �� ��+�� ������������ �� �� ��-����������(�����!���*�������)������!���������� &��������������������! ������*��������+�������������� ��������� ������-)��������������*����!����-)������&�!��!��+��������!����� *�$����� ������������� ������� �����&J�������*������)����������������������������)�����-������

$����� !��=�& �� � ������� �� ���!����� �����?��� !3� �?��! ��

Page 17: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ����

��!��������� ���� ��� ��� �������������( ���� ���������(=�-�������+��!������������������-�!�=���������3��$�����-�����&������� �������������������!����C���!��������+�������������!���!��+�������������C�!��(���$������!�����+�&�!�����������������������������������������$�!�����������������������!�������� ������������ ��� ����� ���������&����$�������(!������ ����������� �������� ��� ���� )���� �� � �����!���������������� ���!���������(���H��������(��!������������� ������� ��� �� ���!������ � �� ��!������� ����� ������ ���������� (������� (�������������(����������(����������������������������&���������������������������$�!�*�������� !���+ !��������!�����������������!��������������������&�������������������� $�!� ������� �+����� ��(��������!��( ���$��������������� *�+��?������������!3� ����!$�����(�?��+B���3!����=�������������� ���������C�� ������������������������&>�������������������$�!����!������ F�����������������) G(����*� �$������������( ��� ������ ����������� +������ ��� �!��������������&��$������!�=�������������(��������������������$������

*������+ �!���� ���( �!�� ������ ������ ���� �� � ���H��������(��=����� *�I��������H�$�����%129:'�F�!!�.�����;���������$�������!��)��.�$������+)�����!�$������������!�=!�����!G&�!���)�������H����������� ��+����!��������� ���������!������������+���!�����%��������'(������$����������+���!�����%$�-����+��'!����!�$����������!��������%$�-��������+��'!����)���=��� !�� +��� �� =��� %������+��' �� � ��+��3� �� F!�=!�����������������G(������������������������ �B�-��&�!�������*����=���(�������������+��������H��������! $�� (��*�!���(��+ �������� *������!��������������������������!3���������!��� F������ ���������� G&�� � !���!��!�=�� �� $� $����� � ����� ���! + !��!� ���� ����� ���������� &K� $�� �� ��������� �� ������ �������� �!�� $����� � ( ���

������� �����$�����������������H��������(��+���������������%:'(�������$����!������ ��������D��������+��+������ (��=�-�������+������!�����&���������/00����+���(��C����!��*�� ���� *� /91 ����+��$�& ��)������ F����������( �������(!�=!���������������G����*���C���:24���($�����������-���*�/1:����+��$� %26M'&"�� ��� ���!��� ��)���� *���3������+��$�!����1311&�������������+��$���������������)���$�-��������+�������������-��� =�-�����������������������������&�� ���!3����������$��������)��������H��������(�B��

��������!���������(*������������=�-���������(���!����*�����!����$�!���*�� �!����!�=����(*���!��/00��������C�!���� � �����������( ������ ��� ��� ��!�� 100 000��������������� ��� ���� ! �� �=!��)� ����� ��$�������� ��

Page 18: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ����

����������������������*��C�!����������������($������ ($ � ��������������������(������������������C�!��&������(*���� $���!�( ��� H�������� ���������� � �� �� $ � � !���-)���� �� $ � � ��������� �� ��-)����������������&�� ���-����=���!���������������(���������������������)��+��� (�$�!����!����� ��� �����+��!�������������������(*����� �)������&�����������������-���B��������������������������$�*�� �����

*���� ����+����&>��������+�����!�� $����� ������+���-��(����+��$�� ��� !��������������$�!���� *� ���!�� ���)��+3������(���� ���� !� ������( *� ���������( ����� =��� ����$������( $������!��������������H��������&���������+�����!��$����� �����!������� ����!��������� ������ !��������� ��!���!� ������+���-�� �� !��������� ���-������ �� =����)�� ���� ���=���������&���!���!�������������������������&���!����� ����+����!�����+���(*�����)�����(��������3

������ ��������( ���� !�������$�!� �� �� ����� $��������+��&>���+���-���� �����-��� ��������� �� $��������C�����+�� �������������������������(�����������$�������������&�����-��������������&D��������+�������-��������������(

!� )��� ���� � ( ������ ���������� ���� �� ������� � �������������� �� ���� ������ �=������� =���$���������C��� ����$���!�������(!�������!����������������������������!�����������!������&��-��� � (�&�&�&)&��D��������+�������������������� ������ ������� ��������( ������ ���������� �������� (��������� ��������!��/00�����($���!������������������������)��� ��� �������� ��� D��������+���& �� ���� ��)����( ��$���!���� ����+��� ��!�=���� ���� �$����� �� ����� ����������������������&�������� �� ��������� �C���!�) ������� ���������� ( ���

$���!��� �� ��!������� �� ����� ������������ ��������(������������)�����������!������$����������� (�����������!�� ���������� �C����������&����!�� *�����B� *� ���!���� � =�� ����������������������+����������!������������������������������(���������������������� ���+��� (�������$����������$��������+���������� &�!������&H�����������!�)������*������ �������� ��� � �B�� *� $���� ������ ( ������������������ &���+�����!�=�������( $ � ���������) (������������! ��)�� ������ ������� (�!���������������!�����������������(������������������������ D��������+���������� &�������!���� � ��!��������� ���)��� ����� ����������� �� ����� �D��������+�������������!����$������������� ����!��������������������*�! ��(�!��(��$���(����!��������������������!���������!�������� � !�&�!�� � ������-�� ��+�� *�����B�( !�=����!� $��� ( ���������� )� ����� =���$���� ���������=���! � � ��������� ���&

Page 19: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ����

������������

1& �=��!��&(%�������� �� =��������� ��������� �����������!��(���������(/002&/& �=��!��&(.�������0�������= ��=��������K��������

����!�����(�������!�(/00@&4& �=��!��&(�=�������� ��0�������= J��.��������

��������������(K.��(/011&7& �=��!��&(%�������� ��=���������&����� �'��)������

/��%�������� ����������������������)��!���� (���������(/011&6& �=��!��&(%�������� ��0����������)������ ()������

+��� ������������������!��(/009&:& H���������&(������������ � � ���������( �������

�C����=��(/00@&

Page 20: primele pagini 2017 - Editura Universitară · PDF file˘ˇˆ˙˝ ˛˚˜ ˚˙ ˙ ! ˙ !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˆ ˚˚ #˚˚ ˝˚$˚ %&"&& &’ ˜˚ ˚ ˆ˙! !˚ˆ˚˙ˆ "˝˚ ˆ ˘! ˚ˆ˙˚ˆ

� � � � � � � � � � �

���������� �� �������� ���

����������� � ����������

��������+����������������� ���=���! �$�����!�=��������

���� ��$��� �� !���!$ � �����( *���3�� ���� �B���� !���� ��!�=��&

���!������� ����� $� $ ��� *� ��� ������� ��$�����&

�' �� �� ������!��- ! �$� � ���� + !�� ��$���������

���)��� �� ������ ���������� � �� � *� ���C�� ��$�=����( *�

���� !��� ������!� ��B� ���������� ������ ��������������

%&�& &' �B� �� ���� ���������� %+������� !�� ����!� E'& ��

���� ������� �� ��+��� ������� ( ���� !� + !�!�( ��?�

!����������� �� +������( ��$��������� ������ %$��������������(

$�������������( ���������( ������� ��)��!�( ���������������(

���������( ��� �� ������!�����( � �( ��-�( ����� ( ���& $����

$���������������-�?�������!���- �����'&�!����������!����

*� ����+��$� ��!������ ������� + !���� ������� � ��$��������

������&

=' �� ����� ! ��������� ���� !��� �������������

��!����=��� �����3� ������ +��� $��������+�� ( � �� � ��

������! +���� �������� ����!���- �����( ���� !�=+���� ��

������������� ��!�����)�& J� ���!� $��( ��� ( �� �C�����( ��

=����) �� !����� �� ����������������( �)�� �������� �����

���������)��� ������ �������� $��������+�� ����� &

�' >����� �����-���� ���C3���� $������������� !� )� ���!����

��C��� �� ���-������ � ���!����&