primaria municlpiul bucureti secretar general · 2016-02-18 · hcgmb nr. 279/2000 imobilul se afla...

of 25 /25
PRIMARIA MUNIClPIUL Secretar General Directia Asistenta Tehnica si Juridica T 1 » BUCURETI ServiciulTransparenta decizionala Nr. 774/17 /?. 02.2016 ANUNT fn conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala" Tn administratia publica, republicata, se aduce la cunos.tinta publica urmatorul proiect de act normativ: Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. G-ral Nicolae Dona nr.20, sector 1, Bucuresti Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala ?n administratia publica, republicata, "Anunful refer/tor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cuno§tinta publicului, in conditiile alin. (1), cu eel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritafile publice..." Procedure dezbatere : 30 de zile lucratoare; termen : laprilie 2016. Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentatia de baza, poate fi consultat: - pe site-ul P.M.B. -www.pmb.ro: - la sediul PMB, str. Splaiul Independenjei nr. 291-293, sector 6. Proiectul de act normativ se poate obtine Tn copie, pe baza de cerere depusa la Centrul de Informare. In conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea 52/2003, republicata, pana la data de 04.03.2016, se pot trimitem scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice. Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite: - prin site-ul www.pmb.ro; - prin posta pe adresa P.M.B. - str. Splaiul Independences nr. 291-293, sector 6 - Directia Asistenta Tehnica si Juridica; - depuse la Centrul de Informare - P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5. Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiect de act normativ" DIRECT GEORGI P §ef serviciu Nicoleta Sunica Intocmit, Consilier D.Duca 18.02.2016 Splaiul Independent nr. 291 -293, cod postal 060042. sector 6, Bucure§ti, Romania Tel: 021.305.55.00 int. 1403 h ttp://www.ftrnb-JJQ FPG -3.3.2.3.-01/1

Upload: others

Post on 14-Feb-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

PRIMARIA MUNIClPIULSecretar GeneralDirectia Asistenta Tehnica si Juridica

T 1 »

BUCURETI

ServiciulTransparenta decizionalaNr. 774/17 /?. 02.2016

ANUNT

fn conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala" Tnadministratia publica, republicata, se aduce la cunos.tinta publica urmatorul proiect de actnormativ:

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. G-ralNicolae Dona nr.20, sector 1, Bucuresti

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala ?nadministratia publica, republicata, "Anunful refer/tor la elaborarea unui proiect de actnormativ va fi adus la cuno§tinta publicului, in conditiile alin. (1), cu eel putin 30 de zilelucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritafile publice..."

Procedure dezbatere : 30 de zile lucratoare; termen : laprilie 2016.Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentatia de baza, poate fi

consultat:- pe site-ul P.M.B. -www.pmb.ro:- la sediul PMB, str. Splaiul Independenjei nr. 291-293, sector 6.

Proiectul de act normativ se poate obtine Tn copie, pe baza de cerere depusa laCentrul de Informare.

In conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea 52/2003, republicata, pana ladata de 04.03.2016, se pot trimitem scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare derecomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite:- prin site-ul www.pmb.ro;- prin posta pe adresa P.M.B. - str. Splaiul Independences nr. 291-293, sector 6 -

Directia Asistenta Tehnica si Juridica;- depuse la Centrul de Informare - P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.Materialele transmise vor purta mentiunea:

„Recomandare la proiect de act normativ"

DIRECTGEORGI

P §ef serviciuNicoleta Sunica

Intocmit,Consilier D.Duca18.02.2016

Splaiul Independent nr. 291 -293, cod postal 060042. sector 6, Bucure§ti, Romania

Tel: 021.305.55.00 int. 1403

h ttp ://ww w.ftrnb-JJQ

FPG -3.3.2.3.-01/1

Page 2: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

C o n s i l i u l General al M u n i c i p i u l u i Bucure§ti

H O T A R A R ENr: din

privind aprobarea Planului Urbanistic de DetaliuPUD- Str. G-ral Nicolae Dona nr. 20, sector I, Bucuresti

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al

Arhitectului §ef al Municipiului Bucuresti $i Avizul Arhitectului $ef 1/28.01.2015 (CTATU - PMB);

Luand in considerare Raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si Avizul

Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Jinand cont de Raportul informarii si consultarii publicului nr. 1032/29.01.2016 redactat in

conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 136/ 2012

pentru aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor

de urbanism si de amenajare a teritoriului ce intra in competenta de aprobare a Consiliului General al

Municipiului Bucuresti.

Vazand documentele emise de:

Avizul Ministerului Culturii nr. 176/Z/02.03.2015;

Avizul Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice - Agenda pentru Protectia Mediului

Bucuresti, Deciziu Etapei de Incadrare nr. 97/04.12.2015;

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrari Edilitare a PMB nr. 1305371/1246/26.02.2015;

Avizul Comisiei TehnicedeCirculatie a PMB nr. 2245/12.02.2015;

Acordul Inspectoratului de Stat in Construct pentru interventii asupra constructiei existente nr.

24972/12.06.2015.

Tinand seama de prevederile:

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construct", cu modificarile si

completarile ulterioare;

• Legii nr. 350 /200I privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile

ulterioare;

• Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,

modificata si completata;

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucuresti, Romania; tel.: +4021305 55 00; www. b ucui resti-pr j ma r I a. ro

Page 3: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

• P.U.G. - Municlpiul Bucuresti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 si prelungit cu

H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011, H.C.G.M.B. nr. 232/2012, H.C.G.M.B. nr.

224/15.12.2013.

In temeiul prevedcrilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c, art. 45 alin. 2 lit. e, art. 85 si art.

115, alin. 1, lit. b, din Legea administrate* publice locale nr. 215/2001, republicata, se supune aprobarii

Consiliului General al Municipiului:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI

HOTARA$TE:

Art.l: Se aproba documenta(ia de urbanism PUD - G-ral Nicolae Dona nr. 20, sector I, Bucuresti, inconformitate cu Avizul Arhitectului $ef nr. 1/28.01.2016, prezentat in anexa 1, cu P!an$a deReglementari vizata spre neschimbare prezentata in anexa 2.

Art.2: Prezenta documentatie de urbanism are caracter de reglementare specifica si nu da dreptul la

construire pana la otyinerea autorizatiei de construire.

Art.3: Planul Urbanistic de Detaliu modifica Planul Urbanistic General in consecin^a si este valabil pana

la aprobarea unor alte reglementari urbanistice modificatoare.

Art.4: Anexa 1, 2 fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.5: Direcjiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucuresti si

Directive din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor aduce la indeplinirea

prevederilor prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in $edinta ordinara a Consiliului General al Municipiului

Bucure§ti din datade

PRE$EDINTE DE ^EDINJABucuresti, 2015

Con trasemneaza,

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

TUDOR TOMA

B-dul Regina Elisabeta 47. sector 5, Bucuresti, Romania; tel.: +4021 305 55 00; www,bucuresti-primaria.ro Pag 2

Page 4: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

PRIMARIA MUNICIPIULUIBUCURE§TIDirectia Generala Dezvoltare UrbanaDirectia Urbanism

Serviciul Urbanism

AVIZUL ARHITECTULUI SEF NRPUD - Str. G-ral Nicolae Dona nr.^O, sector 1, Bucuresti

BENEFICIAR: Persoana FizicaELABORATOR: Birou Individual de Arhitectura Laurentiu loan Lazar - arh. Doina MihaelaBubulete - RUR A,B,C,D,E,F3,G5,G6SOLICITARE INREGISTRATA la CIDRC-PMB : nr 1383683/17 12 2015, nr1388021/12.01.2016PARCELA CARE A GENERAT PUD: suprafata totals - 118,0mp conform masuratorilorcadastrale §i constructie este proprietate privata persoane fizice.AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Parcela studiata prin PUD se afla in apropiereaintersectiei dintre Str. Theodor Aman §i Str. G-ral Nicolae Dona, in Municipiului Bucure§ti, sector I .PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Regulamentului Local deUrbanism aferent Planul Urbanistic General, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, completata cu HCGMBnr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/ 2012, figureaza in subzona ,,Cpl" - subzona centralasituata in limitele zonei de protectie a valorilor istorice §i arhitectural urbanistice in care se mentineconfiguratia tesutului urban traditional $i conform PUZ „ Zone Construite protejate" aprobat cuHCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana,subzona Cplc, Lib - zona in care tipul individual de locuire, prezen^a vegetatiei, scara domesticii aconstructiilor si a spajiilor, atmosfera defmesc o locuire de calitate, specifics Bucuresti traditional,POTmax.= 65% ; CUTmax.= l,8mpADC/mp teren, Hmax.= 10,0m ;Asa cum se mentioneaza in certificatul de urbanism nr. 830/1231859 din 09.06.2014, imobilul nufigureaza pe lista monumentelor istorice actualizata tn 2010, dar se afla in zona de protecfie unorimobile inscrise pe aceastS lista: Str. Theodor Aman nr. 1, nr. 2, nr. 3-5, nr. 4, nr. 6, nr. 8, nr. 9A, nr. 10,Str. G-ral H. M. Berthelot nr. 28-30.ACORDURI, AVIZE CARE STAU LA BAZA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI$EF: Avizul Ministerului Culturii nr. 176/Z/02.03.2015, Avizul Ministerului Mediului ?iSchimbarilor Climatice - Agenjia pentru Protec^ia Mediului Bucuresti, Decizia Etapei deIncadrare nr. 97/04.12.2015, avizul Comisiei de Coordonare Lucrari Edilitare a PMB nr.1305371/1246/26.02.2015, avizul Comisiei Tehnice de Circulatie a PMB nr. 2245/12.02.2015,Acordul Inspectoratului de Stat in Constructii pentru interventii asupra constructiei existente nr.24972/12.06.2015; Extras de Carte Funciara la ri\u imobilul ce a general PUD - nr. cerere101635/14.12.2015. In conformitate cu prevederile HCGMB nr. 3 din 29.01.2013 - taxa 13 lei -nr. 146730/17.12.2015.AVIZ PRELIMINAR NR. 13 din 23.07.2015.CIRCULAJII, ACCESE: Parcarea §i gararea autovehiculelor §i profilul transversal alcirculatiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numarului minim de locuri deparcare pentru noile construc|ii si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului Bucuresti §i aprospectelor necesare unei corecte functionari a arterelor de Circulatie aprobate prinH.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesele se vor realiza conform avizului Comisiei Tehnice deCirculatie a PMB.

SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC DE DETALIU.CONFORM PLANULUI DE REGLKMENTAR1, ANEXAT

Splaiul Independent nr. 291-293. cod pogtal 060042, sectors. Bucuresti, Romania

Tel: 021.305.55.00 int. 1701

http://www.pmb.ro

Page 5: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

PE PARCELA: conform prevederilor Zonei protejate nr. 44 - Zonu Temi§anaINDICATORI URBANISTICI PE PARCELA :

- RHmax., Hmax., POT, CUT, regim de construire, alinierea conform prevederilor Zonei protejate nr. 44Zona Temi^ana

PRIN PUD SE AVIZEAZA:retragere de la 2,60m la 1,50m fa(a de limita dreapta de proprietate, retragere de la min.2,0m la 3,50m fa(a de limita posterioara de proprietate, conditional de respectareaCodului Civil.

Prezentul aviz este eliberat in temeiul Legii nr. 350/2001, cu modificarile sicompletarile ulterioare, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, poate fi folosit numaidupa aprobarea documentafiei de urbanism, care modified si completeaza prevederiledocumentatiilor de urbanism aprobate anterior.

Decizia privind aprobarea PUD apar|ine C.G.M.B. conform competentelor stabilite prinLege.

In conformitate cu art. 63, alin. (2), litera g) din Legea 350/2001 privind amenajareateritoriului si urbanismul, cu modificarile §i completarile ultenoare: ,,(2) Constituie contraven(iiurmatoarele fapte : (...) g) semnarea, in conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), dedocumentatii de amenajarea teritoriului si urbanism care con^in date eronate, daca nu intra subinciden^a legii penale".

ARHITECT $EF AL MUNICIPIULUI BUCURE$TIARH. GHEORGHE PATRA§CU

§ef serviciu,arh.- urb. Olivia Ana Ciobanu Oprescu

Redactat,Expert ing. urb. Camelia Garcusa/2x./21.01.2016

SpJaiul Independents! nr. 291-293, cod postal 060042, sector 6, Bucure§ti, Romania

Tel: 021.305.55.00 int. 1701

http://www. pmb.ro

Page 6: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib
Page 7: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

PRIMARIA MUNICIPIULUIBUCURE§TIDirectia Generala Dezvoltare UrbanaDirectia Urbanism

Serviciul Urbanism

AVIZUL ARHITECTULUI SEF NR. // 3f,0f- 20 fcPUD - Str. G-ral Nicolae Dona nr. 10, sector 1, Bucuresti

BENEFICIAR: Persoana FizicaELABORATOR: Birou Individual de Arhitectura Laurentt'u loan Lazar - arh. Doina MihaelaBubulete - RUR A,B,C,D,E,F3,G5,G6SOLICITARE iNREGISTRATA la CIDRC-PMB : nr. 1383683/17.12.2015, nr.1388021/12.01.2016PARCELA CARE A GENERAT PUD: suprafa|a totals - 118,0mp conform masuratorilorcadastrale §i constructie este proprietate private persoane fizice.AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Parcela studiata prin PUD se afla Tn apropiereaintersectiei dintre Str. Theodor Aman $i Str. G-ral Nicolae Dona, Tn Municipiului Bucure§ti, sector 1.PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Regulamentului Local deUrbanism aferent Planul Urbanistic General, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, completata cu HCGMBnr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/ 2012, figureaza in subzona ,,Cpl" - subzona centralasituata in limitele zonei de protec|ie a valorilor istorice §i arhitectural urbanistice Tn care se mentineconfigura^ia (esutului urban traditional $i conform PUZ „ Zone Construite protejate" aprobat cuHCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla Tn zona protejata nr. 44, {esut jstoric difuz, zona Temisana,subzona Cplc, L ib - zona in care tipul individual de locuire, prezenfa vegetatt'ei, scara domestic;* aconstructiilor §i a spajiilor, atmosfera defmesc o locuire de calitate, specifics Bucuresti traditional,POTmax.= 65% ; CUTmax.= l,8mpADC/mp teren, Hmax.= 10,0m ;Asa cum se mentioneaza Tn certificatul de urbanism nr. 830/1231859 din 09.06.2014, imobilul nufigureaza pe lista monumentelor istorice actualizata in 2010, dar se afla in zona de protec|le unorimobile Tnscrise pe aceasta lista: Str. Theodor Aman nr. 1, nr. 2, nr. 3-5, nr. 4, nr. 6, nr. 8, nr. 9A, nr. 10,Str. G-ral H. M. Berthelot nr. 28-30.ACORDURI, AVIZE CARE STAU LA BAZA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI§EF: Avizul Ministerului Culturii nr. 176/Z/02.03.2015, Avizul Ministerului Mediului §iSchimbarilor Climatice - Agenda pentru Protec^ia Mediului Bucuresti, Decizia Etapei deIncadrare nr. 97/04.12.2015, avizul Comistei de Coordonare Lucrari Edilitare a PMB nr.1305371/1246/26.02.2015, avizul Comisiei Tehnice de Circulalie a PMB nr. 2245/12.02.2015,Acordul Inspectoratului de Stat Tn Construc|ii pentru interventii asupra construc(iei existente nr.24972/12.06.2015; Extras de Carte Funciara la zi pentru imobilul ce a general PUD - nr. cerere101635/14.12.2015. In conformitate cu prevederile HCGMB nr. 3 din 29.01.2013 - taxa 13 lei -nr. 146730/17.12.2015.AVIZ PRELIMINAR NR. 13 din 23.07.2015.CIRCULAfH, ACCESE: Parcarea $i gararea autovehiculelor §i profilul transversal alcircula(iilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numarului minim de locuri deparcare pentru noile construcjii ?i amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului Bucuresti §i aprospectelor necesare unei corecte functionari a arterelor de circulate aprobate prinH.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesele se vor realiza conform avizului Comisiei Tehnice deCirculatieaPMB.

SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC DE DETALIU.CONFORM PLAN \I I DE KKCiLKMKMARl, ANEXAT

Splaiul Independent nr. 291-293, cod postal 060042. sector 6, Bucuresti, Romania > — v

Tel: 021. 305.55.00 int. 1701

http://www.pmb.ro

dfc7Ilk A S

/~Y

I R, I

4!/i k >•,

I L

Page 8: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

PE PARCELA: conform prevederilor Zonei protejate nr. 44 - Zona Temi$anaINDICATORI URBANISTICI PE PARCELA :

- RHmax., Hmax., POT, CUT, regim de construire, alinierea conform prevederilor Zonei protejate nr. 44ZonaTemi§ana

PRIN PUD SE AVIZEAZA:retragere de la 2,60m la 1,50m fa|a de limita dreapta de proprietate, retragere de la min.2,0m la 3,50m fa(a de limita posterioara de proprietate, conditional de respectareaCodului Civil.

Prezentul aviz este eliberat in temeiul Legii nr. 350/2001, cu modificarile sicompletarile ulterioare, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, poate fi folosit numaidupa aprobarea documentatiei de urbanism, care modifies si completeaza prevederiledocumentatiilor de urbanism aprobate anterior.

Decizia privind aprobarea PUD aparjine C.G.M.B. conform competentelor stabilite prinLege.

In conformitate cu art. 63, alin. (2), litera g) din Legea 350/2001 privind amenajareateritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare: ,,{2) Constituie contravenfiiurmatoarele fapte : (.. .) g) semnarea, in conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1), dedocumentatii de amenajarea teritoriului si urbanism care contin date eronate, daca nu intra subincidenja legii penale".

ARHTTECT §EF AL MUNICIPIULUI BUCURE$TIS^^rjSEORGHE PATRA$CU

serviciu,arh.- urb. Olivia Arui Ciobanu Oprescu

Rcdactat,Expert ing. urb. Camelia Garcu§a/2x./21.01.2016

Splaiul Independent nr. 291-293. cod postal 060042, sector 6, Bucure§ti, Romania

Tel: 021. 305.55.00 int. 1701

http ://www. pmb.ro

Page 9: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib
Page 10: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

PRIMAR1A MUNICIPIULUI BUCURESTICabinet Primar General

EXPUNERE DE MOTIVEprivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Str. G-ral Nicolae Dona nr. 20, sector 1, Bucuresti

Prezenta Expunere de motive s-a redactat in conformitate cu prevederile Legii administratiei publicelocale nr. 215/ 2001, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii 350/2001 privind amenajareateritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare.

Amplasamentul care face obiectul documentatiei de urbanism PUD - Str. G-ral Nicolae Dona nr. 20,sector 1, Bucuresti, se aflam intravilanul Municipiului Bucuresti pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planul Urbanistic General, aprobat cu HCGMB nr.269/2000, completata cu HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/ 2012, nr. 224/15.12.2015,figureaza in subzona ,,Cpl" - subzona centrala situata in limitele zonei de protec{ie a valorilor istorice siarhitectural urbanistice in care se men^ine configuratia (esutului urban traditional si conform PUZ ,,ZoneConstruite protejate" aprobat cu HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoricdifuz, zona Temisana, subzona Cplc, L ib - zona in care tipul individual de locuire, prezenta vegetajiei, scaradomestica a c on struct! i lor si a spatiilor, atmosfera definesc o locuire de calitate, specifica Bucuresti traditional,POTmax.= 65% ; CUTmax.=l,8mpADC/mp teren, Hmax.= 10,0m.

Prin Certificatul de urbanism nr. 830/1231859 din 09.06.2014 emitentul - Primaria MunicipiuluiBucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cumodificarile si completarile ulterioare, a stabilit necesitatea elaborarii §i aprobarii unui Plan Urbanistic deDetaliu.

Avizul Arhitectului-sef s-a emis in acord cu Avizul Ministerului Culturii nr. 176/Z/02.03.2015, AvizulMinisterului Mediului si Schimbarilor Climatice - Agenda pentru Protectia Mediului Bucuresti, Decizia Etapeide Incadrare nr. 97/04.12.2015, avizul Comisiei de Coordonare Lucrari Edilitare a PMB nr.1305371/1246/26.02.2015, avizul Comisiei Tehnice de Circulate a PMB nr. 2245/12.02.2015, AcordulInspectoratului de Stat in Construct^ pentru intervenpi asupra constnictiei existente nr. 24972/12.06.2015.

Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. G-ral Nicolae Donanr. 20, sector 1, Bucuresti, Tmpreuna cu anexele sale Avizul Arhitectului $ef nr. I/ 28.01.2016, Planul dereglementari vizat spre neschimbare, Tnsotit de Raportu! de specialitate al Arhitectului-sef, Expunerea de motivea Primarului general si Raportul Informarii si Consultarii Publicului nr. 1032/29.01.2016, potrivit prevederilorart. 45, alin. 2, lit. e, art. 36, alin. 2, lit. c si art. 36, alin. 5, lit . c, din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune dezbaterii Consiliului General al Municipiului.

In scopul de mai sus, prezentam spre dezbatere alaturatul proiect de hotarare.

PRIM/VR £ENERAL

Ioan\

f Splaiul Independenlei nr. 291-293, cod postal 060042, sector 6, Bucuresti, RomaniaTel: 021.305.55.00 int. 1450http://www.pmb.ro

Page 11: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

DIRECTIAJURIDIC

TOR EXECUTIV,

Page 12: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

ifJUl>*•RIMARIA MUNICiPIULUI BUCURE§Ti

Directia Urbanism

RAPORT DE SPECIALITATEprivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Str. G-ral Nicolae Dona nr. 20, sector 1, Bucuresti

Prezentul Raporl de specialitate s-a redactat in conformitate cu prevederile Legii administrate! publicelocale nr. 215/ 2001, cu modificarile si completarile ultcrioare si ale Legii 350/ 2001 privind amenajareateritoriului si urbanisrnul, cu modificarile si completarile ulterioare.

Amplasamentul care face obiectul documentatiei de urbanism PUD - Str. G-ral Nicolae Dona nr. 20,sector 1, K m u i e s t i , se afla in intravilanul Municipiului Bucurcsti pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planul Urbanistic General, aprobat cu HCGMB nr.269/2000, completata cu HCGMB nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/ 2012, nr. 224/15.12.2015,figureaza in subzona ,,Cpl" - subzona centrala situata in limitele zonei de protectie a valorilor istorice siarhitectural urbanistice in care se mentine configura{ia Jesutului urban traditional si conform PUZ ,,ZoneConstruite protejate" aprobat cu HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoricdifuz, zona Temisana, subzona Cpic, L i b - zona in care tipul individual de locuire, prezenta vegetajiei, scaradomesticd a constructiilor si a spatiilor, atmosfera definesc o locuire de calitate, specifics Bucuresti traditional,POTmax.= 65% ; CUTmax.= l,8mpADC/mp teren, Hmax.= 10,0m.

Prin Certificatul de urbanism nr. 830/1231859 din 09.06.2014 emitentul - Primaria MunicipiuluiBucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanisrnul, cumodificarile §i completarile ulterioare, a stabilit necesitatea elaborarii si aprobarii unui Plan Urbanistic deDetaliu.

Avizul Arhitectului-sef s-a emis in acord cu Avizul Ministerului Culturii nr. 176/2702.03.2015, AvizulMinisterului Mediului si Schimbarilor Climatice - Agenda pentru Protcctia Mediului Bucuresti, Decizia Etapeide Incadrare nr. 97/04.12.2015, avizul Comisiei de Coordonare Lucrari Edilitare a PMB nr.1305371/1246/26.02.2015, avizul Comisiei Tehnice de Circulate a PMB nr. 2245/12.02.2015, AcordulInspectoralului de Stat in Construe^ pentru intervenfii asupraconstructiei existente nr. 24972/12.06.2015.

Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. G-ral Nicolae Donanr. 20, sector 1, Bucuresti, Tmpreuna cu anexele sale Avizul Arhitectului $ef nr. I / 28.01.2016, Planul dereglementari vizat spre neschimbare, inso|it de Raportul de specialitate al Arhitectului-sef, Expunerea de motivea Primarului general si Raportul Informarii si Consultant Publicului nr. 1032/29.01.2016, potrivit prevederilorart. 45, alin. 2, lit. e, art. 36, alin. 2, lit. c si art. 36, alin. 5, lit. c, din Legea administrafiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se supune dezbaterii Consiliului General al Municipiului.

In scopul de mai sus, prezentam spre dezbatere alaturatul proiect de hotarare.

ARH1TECT §EF AL MUNIQIPHJLUI BUCURESTI,ARM. GHEORGHE PATRA§CU

Splaiul Independence! nr. 291-293, cod postal 060042, sector 6, Bucure§ti, Romania

Tel: Tel: 021.305.55.00 int. 1701

http://www.pmb.ro

Page 13: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

PRIMARIA MUNICIPIULUIBUCURE§TIDifectia Generala De/voltare Urhana

Directia Urbanism

Scrviciul Urhanism

Nr.

RAPORTUL INFORMARII §1 CONSULTARII PUBLICULUIPUD - Str. G-ral Nicolae Dona nr. 20, sector 1, Bucuresti

METODE DE INFORMARE UTILIZATEIn vederea informarii si consultarii publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de

panouri de informare la fa{a locului si publicarea materialului informativ pe pagina deinternet a Primariei Municipiului Bucuresti.

Procedura s-a desfa§urat conform Regulamentului local de implicare a publicului inelaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului ce intra incompetenfa de aprobare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, aprobat prinHCGMBnr. 136/2012.

Astfel, a fost publicat materialul informativ pe site-ul PMB, eel pujin 15 zilecalendaristice pentru tiecare Etapa - etapa pregatitoare/de inifiere, etapa elaborariipropunerilor, etapa avizarii. Pentru Etapa de aprobare - proiectul de hotarare privindaprobarea PUD urmeaza a fi supus dezbaterii publice in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparent decizionala in administrajia publica, cu completadle ulterioare,prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

1. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru a informa si aconsulta publicul:

Etapa pregatitoare/de inifiere s-a desfasurat din data de 20.05.2015 pana in data de04.06.2015.Etapa elaborarii propunerilor s-a desfasurat din data de 12.06.2015 pana in data de29.06.2015.Etapa avizare s-a deslasurat din-data de 11.08.2015 pana in data de 26.08.2015.

Astfel, a fost publicat materiajullnformativ pe site-ul PMB, eel pujin 15 zilecalendaristice pentru fiecare Etapa etapa pregatitoare/de inijiere, etapa elaborariipropunerilor, etapa avizarii.

Pentru Etapa de aprobare - proiectul de hotarare privind aprobarea PUD urmeaza a fisupus dezbaterii publice in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparentdecizionala in administra^ia publica, cu completarile ulterioare, prin procedura standard prinintermediul site-ului www.pmb.ro.

In etapa de avizare, PUD a fost supus si procedurii de evaluare de mediu pentruplanuri si programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunfuri repetatein mass-media asupra solicitarii de emitere a Avizului de mediu, declansarea procedurii deevaluare si a parcurgerii etapei de incadrare, precum $i publicarea deciziei etapei de incadrarein presa $i pc poruilul ARPMB,

Splaiul Independents! nr. 291-293, cod postal 060042, sector 6, Bucure$ti, Romania

Tel: 021.305.55.00 int. 1701

http://www.pmb. ro

f

Page 14: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

2. Numarul persoanelor care au participat la acest proces. proprietariiparcelelor alaturate.

3. Rezumatul problemelor, observation §i rezervelor exprimate de public peparcursul procesului de informare si consultare.

Anexam : fotocopie dupS raspunsul Ministerului Educajiei si Cercetarii $tiin|ifice nr.248/DAA/1L.03.2015; fotocopie dupa declarafia notariala nr. 39/23.01.2015 a DomnuiuiNoaghiu Adrian Lauren{iu; fotocopie dupa raspunsul Asociajiei de Proprietari Dona 22 -24;fotocopie dupa raspunsul Asocia|iei de Proprietari Theodor Aman nr. 7; fotocopie dupadeclarajia notariala nr. 40/23.01.2015 a Domnuiui Siboiu Drago§ Alexandra.

4. Orice alte informatii considerate necesare pentru preluarea sau nepreluareapropunerilor.

Procedura de avizare a documentajiilor de urbanism presupune prezentarea lucrarilorin cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul PrimarieiMunicipiului Bucuresti, Comisie compusa din specialist! in domeniul amenajarii teritoriului,urbanismului si arhitecturii din Romania, cadre universitare, specialist! recunoscufi deorganiza|iile profesionale, reprezentanji ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Mediului siSchimbarilor Climatice. Printre membrii invita^i permanent la sedinjele comisiei se numara siarhitectii §efi ai celor 6 sectoare, director! ai celor mai importante direc^ii din PMB. Ulteriorotyinerii Avizului Arhitectului sef, pentru a deveni operational, planul urbanistic urmeazaprocedura de aprobare conform competen^elor stabilite prin lege. In acest scop, proceduraprealabila presupune otyinerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de lainstitute interesate si abilitate prin legc, procedura ce presupune de asemenea analizaproiectului in cadrul unor comisii alcatuite din specialist in domeniile respective. In modobligatoriu se cer avizele Agen|iei Regionale pentru Protecpa Mediului Bucuresti, alComisiei Tehnice de Circulate a DTDSC- PMB si al Comisiei de Coordonare LucrariEdilitare si, dupa caz alte avize conform legislatiei in vigoare.

Prin urmare configurapa cdificabilului, a circulafiilor si a modului de utilizare aterenului concretizate in planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participanumerosi profesionisti, pornind de la elaboratorul proiectuiui si membrii comisiilor deavizare.

ARHITECTAR

BUCURESTIIGHEORGHE

§ef serviciu,arh- urb. Olivia Aoa Ciobanu Oprescu

Redactat, Expert, ing. CameliaGarcusa/2 ex./28.01.2016

Splaiul Independentei nr. 291-293. cod po§tal 060042, sectors, Bitcuresti, Romania

Tel: 021.305-55.00 int. 1701

http :/ANWW .pmb.ro

Page 15: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

ROMANIAMINISTERUL CULTURII

DIRECJIA PENTRU CULTURA A MUNICIPIULUI BUCURE§TIStr. SfantuI §tefan, nr. 3, sector 2 - tel. 02 1 .323.26. 1 1

Nr. 75 /SMI/ 10.03.201 5

Catre,

Spre sjii , Primaria Municipiului Bucures.ti, Serviciul Urbanism §i Amenajarea TeritoriuluiM.C.-D.GJ.P.C.

AVIZNR. 176/Z/02.03.2015Consolidare $i supraetajare locuinfa Sp+P

i, str. Gral Nicolae Dona nr. 20, Sector 1

Obiectivul: Imobil str. Gral Nicolae Dona nr. 20, corp BLocalitatea: Bucuresti, sector 1Zona protejata nr. 44 - festtt istoric difuz zona Temi$ana, conform H. C. G.M.B. 2 79/2000Project: Supraetajare, recompartimentare, reabilitare termica locuinta (corp B)Faza: P.U.D.Proiectant: PERSPEKTIVE STUDIO SRLBeneficiar:

Documentafia confine piese scrise: cerere de emitere aviz, certificat de urbanism, memoriu tehnic,expertiza tehnica, act proprietate, piese desenate - planuri cadastrale: 1/500, 1/2000, proiect fazaPUD §i documentafie fotografica.

Documenta|ia propune consolidarea,conform solujiilor din expertiza tehnica, modificari interioare§i exterioare, supraetajarea pana la regimul final de inal{ime P+IE, reabilitare termica, in limitaindicatorilor urbanistici specifici zonei protejate.

In urma analizarii docuinenta(iei se acordS:

AVIZ FAVORABILpentru documenta^ia prezentata.

Prezentul aviz este valabil mso{it de oplanqa anexa vizata spre neschimbare.

Director

loan Danra CHERECHE

Consi Iki suMlabr,

Arh. sVnrfu LUCHIAN

Page 16: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib
Page 17: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

Ministerul Mediului, Apelor§i PadurilorAgentia Nationala pentru Protecfia Mediului

AGENJIA PENTRU PROTECJIA MEDIULUI BUCURESTI

A.P.M. BUCURESTIAl. Lacul Morii Nr 1, fiea0f e^QucurestiJNTFWR6

Nr.

DECIZIA ETAPEI DE INCADRA.RE... Uma /ft... An£7/t(T f~j ~™fy~" ™*"™"-™- —

Nr. 97 din 04.12.2015

Ca urmare a notificarii adresate de cu sediul Tn, privind Planul Urbanistic de

Detaliu "Supraetajare, recompartimentare, reabilitare termica locuinta (corp B) Sp+P,rezultand constructie cu Sp+P+1E"- str. G-ral N. Dona nr. 20, corp B, sector 1,Bucuresti, Tnregistrata la ARM Bucuresti cu nr. 17193/22.10.2015 , Tn baza;

• HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea §i funcfy'onarea Agen^iei Na{ionale pentruProtecfia Mediului §i a inst'ttufyilor publice aflate in subordinea acesteia;

• DUG nr. 195/2005 privind protec{ia mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr.265/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare;

• HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de reallzare a evaluarii de mediu pentruplanuri §i programe;

• Ord. nr. 995/2006 pentru aprobarea Hstei planurilor §i programelor care intra subincidenfa H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii demediu pentru planuri §i programe;

• OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelornaturale, a florei §i faunei salbatice, cu modificarile §i completarile ulterioare;

• Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata aefectelor potentate ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate deinteres comunitar;

• Ord. nr. 2387/2011 pentru modiftcarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimuluide arie naturala protejata a siturilor de importan^a comunitara, ca parte integranta arefilei ecologice europene Natura 2000 in Romania.

Agenda pentru Protectia Mediului Bucuresti

> ca urmare a consultarii autoritatilor publice participante Tn cadrui §edintei ComitetuluiSpecial Constituit din data de 19.11.2015;

> in conformitate cu prevederile art. 13 §i a anexei nr. 1 - Criterii pentru determinareaefectelor semnificative potentate asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilireaprocedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

> Tn prezenja/lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

decide:

YAGENJIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTIAleea Lacul Morii nr. 1, sectoral 6 Bucure§ti, Cod 060841

E-mail: [email protected]: Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.

Page 18: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

Planul Urbanistic de Detaliu "Supraetajare, recompartimentare, reabilitare termicalocuinta {corp B) Sp+P, rezultand con^tr..ctie CM Sp+P+1E"- str. G-ral N. Dona nr. 20,corp B, sector 1, Bucuresti, titular , nu necesita evaluare de mediu sinu necesita evaluare adecvata si se va supune adoptarii fara aviz de mediu.

Planul Urbanistic de Detaliu prevede solu^ionarea si reglementarea din punct de vedereurbanistic a terenului in suprafata totala de 190 mp (118 mp din masuratori cadastrale)-conform Certificatului de Urbanism nr. 1149/1340362 din 19.08.2015.

Obiectivui lucrarii Tl constituie supraetajare, recompartimentare, reabilitare termica locuinta(corp B) Sp+P, rezultand constructie cu Sp+P+1E - str. G-ral N. Dona nr. 20, corp B, sector1, Bucuresti,

Obiectivui propus de prezentul PUD se va realiza cu respectarea tuturor condtyilorimpuse prin avizele tehnice de specialitate emise de institupe competente, conform legii.Suprafata de spatii verzi de 25 mp pe sol (Tn procent de 21% din suprafata terenului), va fiamenajata si intre^inuta.Se vor respecta prevederile P.U.G. referitoare la utilizari interzise.Motivele care au stat la baza luarii deciziei sunt urmatoarele :

- planul urbanistic de detaliu analizat nu are efecte semnificative asupra mediului;- opiniile exprimate, pe baza criteriilor relevante prevazute Tn anexa nr.1 la H.G. nr.

1076/2004, de membrii Comitetului Special Constituit Tn cadrul sedinjei din data de19.11.2015;

- lipsa comentariilor din partea publicului ca urmare a celor 3 anun^uri publice privindinijierea procesului de elaborare a PUD-ului.

Elaboratorul si beneficiarul documentajiei de urbanism raspund pentru exactitatea siveridicitatea datelor si Tnscrisurilor cuprinse Tn documentajia de urbanism ce a stat la bazaemiterii prezentei.

Prezenta decizie poate fi contestata Tn conformitate cu prevederile Legii contenciosuluiadministrativ nr, 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

A >•-"—-x

/DIRECTOR BXECUTIV,Dr. Ing. SimonaJWilnaela Aldea

§EFSERVICIU AVIZE,ACORDURl, AUTORIZATM

Ing. R0x?ina Costache

Intocmit,Ing. chim. Svetlana Gheorgh

AGENJIA PENTRU PROTECJIA MEDIULUI BUCURESTIAleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 Bucure§ti, Cod 060841

E-mail: [email protected]; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.752

Page 19: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TIDirecjia Generala Dezvoltare UrbanaDirectia Urbanism

Nr. 1305371 /1246/26.02.2015

A V I Z D E P R E C O O R D O N A R E R E T E L E

., cu domiciliul/sediul in Bucuresti,sector], prezinta spre avizare documentapa de precoordonare a ,,P.U.D. - uluiSTRADA NICOLAE DONA NR. 20, SECTOR 1, BUCURE§TI". in conformitatecu Dispozhjia Primarului General nr. 812/2014, {inand cont ca amplasamentul propus seafla in zona bine structurata, se avizeaza favorabil strict din punct de vcdere al re^eleloredilitare documenta^ia de urbanism ce cuprinde numai imobilul men^ionat mai sus, cucondipile:

- se vor respecta memoriul tehnic §i planul de reglementari din documentatie;

- documenta^ia va continua procedura de avizare si aprobare in conformitate culegisla^ia in vigoare;

- prezentul aviz este valabil numai la faza PUD;

Se anexcaza planul de reglementari.

-ARHITECT§EF ALMUNICIPIULUI BUCURESTI

GHEORGHE{PATRA§CU

EXPERT,

Ing. ANDREI ZAHARESCU

iNTOCMIT,\-w

VALENTINA YONESCU

FPS-2.3.2.6-02/2

Splaiul Ind jendenJeJ nr 291-293. cod postal 060042, sector 6, Bucure§ti, Romania

Tel: 021.305.55.00 int. 1700

http ://www .pmb.ro

=

Page 20: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib
Page 21: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

Nr.248/DAA/l 1.03.2015

Catre:

Urmare a informarii transmisa de dumneavoastra, in data de 09.03.2015 prin care nesolicitafi punctul de vedere, va facera cunoscut ca nu avem obiec^iuni privind lucrarile pe careurmeaza sa le intreprindefi, cu conditia sa respectati cele stabilite in Certiflcatul de Urbanismnr. 830/05.06.2014 si totodata, suntem de acord cu lucrarile de supraetajare din care rezulta oconstrucfie cu regim de inaltime S+P+IE, atat timp cat aceasta cladirea rezultata nu umbrestespatiile de birouri in care personalul Ministerului Educajiei si Cercetarii §tiintifice desiasoaraaclivita|i ce necesita lumina naturala si lucrarile de construcfii nu afecteaza structura derezistenta a cladirii apartinand ministerului ce se invecineaza cu proprietatea dumneavoastra.

Direcfia Administnniv §i AchizitiifOyf3hiALBOIU

Directia Patrimoniu §i Informatizare[ariana CHIVU

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucure^ti

Page 22: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TIDirectia Generala Infrastructure §i Servicii PubliceDirectia Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei

Nr. 2245 / ..\k:P.3i-.\ 1300568Ian2931

Catre

In sedinta Comisiei Tehnice de Circulate din data de 29.01.2015 s-a avizat dinpunct de vedere al circulate! rutiere si pietonale, documentatia privind supraetajarea,recompartimentarea si reabilitarea termica a unui imobil existent cu functiunea delocuinta (un apartament), cu regim final de Tnaltime P+1E, pe terenul proprietateparticulara situat pe str. G-ral Nicolae Dona nr.20, corp B, conform certificatului deurbanism si planului anexat, cu asigurarea a 2 locuri de parcare In incinta si cu conditiarealizarii accesului auto cu bordura coborata.

EXEGUTIV

Splaiul Independentei nr. 291-293, cod postal 060042, sector 6, Bucure§ti, Romania

TeJ:021.305.55.00/mt.1 252 sau 1251

http;//www pmb.ro

/ %\'

%^£y/

ob

^U K A S

001

/^$\l

&£%*/obk^

^ U K A S

•~,a,

Page 23: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

EHIWUjNBUlAT

LAURENTIU LAZAR-BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURAAdresa: BUCURESTI, Sector 2, Sos. Mihai Bravu, Nr. 98-106,

CiF 2B64554G, Tel.: 004.9733-581.364

BENEFICiAR: NOAGHIU DANIEL-MARIAN siNQAGHIU EMILIA

PROJECT: . S

PR,

FA2AD.T.A.C.

SEF PROECT

PROIECTAT

DESENAT

arh. LAURENTIU LAZAR

PLAN DE SITUATE-PROPUNERE-

Page 24: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE §1 ADMINISTRATE! PUBLICEINSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII - I.S.C.

INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII BUCURE§TI-ILFOV

ACORDNr. 20984/

cererii nr. 20984 din 20.05.2015, formulata de

" dn S.a( in ConstrudiTTsc

Data . '')J/

, in calitate de solicitant, -, cu-, C.I. seria - nr. -, cod numeric

personal -/numar de inmatriculare -, cod fiscal -, a aocumentatiei tehnice uepuse si a Certificatului de urbanism nr.830/1231859/09.06.2014, emis de Primaria Municipiului Bucuresti, potrivit dispozijiilor art. 11 lit. I) din Regulamentul privindcontrolul de stat al calitatii In constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 272/1994, avand in vedere prevederileOrdinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat inConstructii nr. 486/500/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat inConstrucjii - I.S.C. pentru interventii in timp asupra constructiilor existente, cu modificarile ulterioare.

Inspectoratul Regional in Constructii Bucure§ti-llfov emite acordul cu prlvire la intervenpe solicitate in vederea obtineriiautorizatiei de construire, potrivit documentatiei depuse, la constructia din Bucuresti, str. Gral N. Dona nr. 20 corp B, bl. -, sc.-, ap. -, sectorul/judetul 1

Lucrarile de interventii, potrivit documentatiei, sunt urmatoarele:Supraetajare, recompartimentare si reabilitare termica,

Documentatia tehnica se restituie, avand vizat spre neschimbare memoriul tehnic de rezistenta.Alte mentiuni: Prezentul ACORD nu are ca obiect prevederile urbanistice ale proiectului (retrageri, gabarite, regim de

inaltime, POT, CUT, destinatii etc.) care raman in competenta autoritatii administratiei publice emitente a Autorizatiei deConstruire.

Mentiuni; Acordul se emite in baza expertize! tehnice intocmita de expert tehnic, .; utestat nr.610/A1 potrivit proiectului pentru obtinerea autoriza|iei construire, intocmit de S.C. Iqs Proiect S.R.L. si verificat de verificatortehnic, ing. Simionescu St. Mihai atestat nr. 1080/A1.A2.

Dupa obtinerea autorizatiei de construire aveti urmatoarele obliga|ii:a) de a respecta solutia propusa de expertul tehnic atestat;b) de a anunja In scris inceperea lucrarilor la ISC - Inspectoratul Regional in Construe^! Bucuresti-llfov;c) de a afisa, pe §antier, la loc vizibil, panoul de identificare a lucrarii;d) de a achita cotele legale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de

constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarileulterioare, in contui ISC R021TREZ703501701X016804- Trezoreria sectorului 3.

Inspector §ef

constructia din Bucuresti, str. Gral N. Donanr. 20 corp B, bl. -, sc, -, ap. -, sectorul 1

Str. C.F.Robescu nr. 23, Sector 3, cod postal 030217, Bucure?ti - RomaniaTel: +40 21 330 10 01; +40 21 330 13 28; Fax: +40 21 330 13 19; E-mail: [email protected]; www.isc-web.ro

Cont: R021TREZ703501701X016804 TREZORERIA STATULUI SECTOR 3; Cod fiscal 16218150

Page 25: PRIMARIA MUNIClPIUL BUCURETI Secretar General · 2016-02-18 · HCGMB nr. 279/2000 imobilul se afla in zona protejata nr. 44, tesut istoric difuz, zona Temisana, subzona Cplc, Lib

ojff-^

$3 " I,, I ' ' ' / PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE§TI /Directia Generalarte

Directia Urbanidm

Serviciul

CABINET SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

litem alaturat, in vederea demararii procedurilor legale de aprobare, Proiectul dehotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism ,,PUD - Str. G-ral Nicolae Dona nr. 20, sector1, Bucuresti", care indeplines.te conditiile legale impuse de prevederile Legii nr. 350/2001 privindamenajarea teritoriului §i urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul contine un numar de 24 piese scrise s.i piese desenate, si are in componentsurmatoarele documente:- Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti - 1 EX IN ORIGINAL;- Raportul de specialitate al Arhitectului §ef al Municipiului Bucuresti - 1 EX IN ORIGINAL; <- Propunere Proiect de hotarare - 1 EX; iS- Raportul Informarii s.i Consultarii Publicului nr. 1032/29.01,2016 - 1EX IN ORIGINAL + anexele infotocopie - fotocopie dupa raspunsul Ministerului Educatiei si Cercetarii §tiintifice nr.248/DAA/11.03.2015; fotocopie dupa declaratia notariala nr. 39/23.01.2015 a Domnului Noaghiu AdrianLaurentiu; fotocopie dupa raspunsul Asociatiei de Proprietari Dona 22 -24; fotocopie dupa raspunsulAsociatiei de Proprietari Theodor Arnan nr. 7; fotocopie dupa declaratia notariala nr. 40/23.01.2015 aDomnului Siboiu Dragos, Alexandra. I- Avizul Arhitectului §ef nr. 1/28.01.2016 - 2 EX IN ORIGINAL ; L*- Planuri de reglementari urbanistice, vizate spre neschimbare - 2 EX IN ORIGINAL; ^- Avizul Ministerului Culturii nr. 176/Z/02.03.2015 - 1 EX IN COPIE;- Avizul Ministerului Mediului sj Schimbarilor Climatice - Agentiei Regionale pentru Protectia MediuluiBucuresti - Decizia Etapei de Incadrare nr. 97 din 04.12.2015-1 EX IN COPIE;- Avizul Comisiei de Coordonare Retele Edilitare - P.M.B. nr. 1305371/1246/26.02.2015 - 1 EX INCOPIE;- Avizul Comisiei Tehnice de Circulate - P.M.B. nr. 2245/12.02.2015 -1 EX Copie; '- Acordul Inspectoratului de Stat in Constructs pentru intereventii asupra constructiei existente nr.24972/12.06.2015.- Extras de Carte Funciara la zi pentru terenul ce general PUD - nr. cerere 101635/14.12.2015 - 1 EXCopie;- Dovada achitarii tarifului de exercitare a dreptului de semnatura la Registry! Urbanis.tilor din Romania- factura nr. 5841/18.11.2014 - 1 EX IN COPIE.

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile sj completarileulterioare, prevede la articolul nr. 56 - alin. (7), urmatoarele:

"In termen de maximum 45 de zile de la finalizarea dezbaterii publice $i fnaintarea expuneriide motive elaborate de primar/presedintele consiliului judetean $i a raportului de specialitateelaborat de catre arhitectul-sef, consiliul judetean sau local are obliqatia sa emita o hotarare princare aproba sau respincje documentatia de amenajare a teritoriului sau urbanism. "

Multumim pentru colaborare,

^ySjIClPIULUI BUCURESTIIPATRA$CU

Rcdactat. Expert ing. urb.Camelia Garcu§a /2cx./l5.02.2016

§ef scrviciu,"' arh. - urb. Olivia Ana CiobanJKOprescu

TOSpfaiul Independentei nr. 291-293, cod postal 060042, sector 6, Bucure§tt, Romania

Tel: 021/3055500/int. 1701

http://www.pmb.ro ®^

1 k V ^ ®-r-

T] * - , • .

7=