prezentarea proiectului · 2014-06-02 · page 14 asfaltator 15% frizer, coafor 15% lucrator in...

23
Page1 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI OIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST FONDUL SOCIAL EUROPEAN 6 - - - - -31.10.2011-

Upload: others

Post on 19-Jan-2020

46 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge1

��������������� GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

���� ������������� AMPOSDRU

Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007 - 2013

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

���� ������������� OIRPOSDRU

REGIUNEA NORD-EST ������������� ����FONDUL SOCIAL EUROPEAN ���������� �������� ������� ����� ������ �� ���� ������ ����– ���� �!�������������"6 - #�������� ���������������� $ ��� �����%��& ��� �� ��� '"�- #(�)��*�*��� ���� ����+����������*��������������� ��)� � �����������$

,������� �����.#(��� ��*� �����������$/0����� ���1�12 3���������"����������4�14'"�4�45 7 � 8�����. �� ����9������*� �������� ���� � ��. :��&���;�� �� �����&�<�����- ���� � ������������� �����������=���������- ���� � ��������

�������� ��������������������������������������� �������� ����������������

������������������������

-31.10.2011-

Page 2: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge2

I. ����� !"��"��#��$!%&%�'

"������ ���������������� � /�9�2� ��� � ���� ���������() �������������

�����*, ��*������������)� ���������*?���� � ���� �������������� ��8��& ��� �� ���

?� ������� +� ��� ��� ����������� �& ����� �����������&�����@���B�����&����rea la

���� !�� ���@� �� � ��& ��� & ��� �� ��� � ����� ������ G"$$�+��$B ��� � ���� &

�*�� ,������/� 4�����������5����� /:�<2 ?� ��&�� ��������� �� :��&��� ����� H���� ��

&��������?�� �@�&����� ����"

� ������+����������& ����33H�H�?��������8���?�� �� 1�& ���+ ����&

'���/?�� ����&�����-���'2B& � ���&� ���)����& 8�����������:��&������H���� ��

�����@�&& �*�� ����� �H���� ��*6)�����7889: ������"$$�+�����������������

�� $� ���� ��������� �� ����� ��� �� ;�� ���� �� ;��� �������� � ����� �� ����"

���� ����8��������� �B���8 8���&���������& :�<+�� ����� ����&�����-����"

���������<) ������������� �����* � 8��� ��-8�������&��:��&������H���� ��B

�������������� �������� ������ ������ �� ���� ������ B ?���&���! ���������� '

- G�������� � ���������� ����� $ /��� ��� J�%�� & 0�� �� ��� '"�" – G(�)��*�*��� �

��� ����+����������*��������������� ��)� � �����������$2+��8�������)�������������

����� ��� �* 8� ��� � ���� ?� K �����*�� &�� ���@���B �@� ��� &�� 8� ��� � ���� &

& ������ /7���� +��-08��B�)�-0���B3�%-9�����B3������B3**��+�B7�*��B 0�+�B,���+����2B

������)����� �& ��������� ?������� ���+ ?�� ����&����*���� "

���� ��� () ������ �� ����� �����* �-� �&� ��� ���� � ��� �� ��� � ������� �

��� B�8 ���&8����� +��� �*��� � ��������� 8��� �& ����*B ��8����� B��� ���� +� 8�����

���8 �����*B �� @�& ����� & ����* +� ������& ���������*�� & ����%�� � ���������

��� ��)� B������)���&��� �� �������&��������������+�& ��M��"

#;�������� ������� � ���� ����� � 8��� �� � & � � � �� )��*���� � ���� �������� �

��������������� �������� � ��� /'"���& � ����� 2� ����������� ���� � ?��� ��� �*��

������@�& ���������*�� ������ � ���� ���������� � � � ����* � ������ ��& ��*B 8 !�)�* +�

�������*+���� ��������& ����*���)� +�) � 8���� � & ����&�������� �& ����%�����

&� �����& ��� " ���� ���a ���� ����������*��������& ��� ���*B?��� ����������������*

/���* & ����*2 �������* ?��� �' +� '5 & ���B � ���� ��� �-� �������� ?� � & � � ������*���

��������������� ��� �� ��� �����8��� �& ����*&��+�� ����� ������� ���� ������� ?�

���� ���������& &����� B�������*�����-��������� ?�� ��������*�����������*���+���� +�

�� � ������)��&�����+����"

Page 3: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge3

����������������������=������� ��� ������������������'

- �"���& � ����� ���8�8����� ���8 �����Q

- K��& � ����� & ��� ���*���8�?��������� � �����������Q

- �"���& � ����� & ��� ���*��� 8� ��� ���� ���8 ����� +� �������� ���M�-�����-

����������Q

- K��& � ����� & ��� ���*B���� ���& � ��*��� �� ?��� �5+��K���B������+���u

� ������+�?����� ���������& &����� B���8�����+�?�������� & ������� ���������*���

+���� +��� � ��� ��)��&�����+����Q

- �"���& � ����� ��8����� +������ ?����� ��"

H������ �& +��� �� �����������8��&�� ������ �� � �� ����+���������?���&��

��������������*����+����������&������ ��"��������� ������������33H�H�?��������8���

�������� ���� ����������� �& ����� �����������B����� & �������� ����������*����

�� � ��������B& �� ��)��&�� �� ��&�����*��� �������� ��B���@�&��& �������B�

���� ��� ��*� 8�������� ����������*���� �� "(��� ��� ��B�������*�� ���� �����������?�

� & � 8������� � ���&�� � �� ������ . ��� ��*��� & &����� B ���� �)���*���� ����� +�

���8 ����� B��� �� ���@���� ������ ��)�� & �� �*��� ���������*+������� "

,� )�� ��)�����8�����*�������*�� ���� ������-�& �8*+���� ?���&��� ��K� ��� &

�������� �����* &��* ��& � �33H�H� /����� +� &��*��2B 8���& ���&�� & �M��

��� ������� +�����&��������� & ����+����-������*���� &��� ����� �����8����8 �����

���� � ����" ,��� �� �� �M�� �� 8��� �������� & ���� � �� ������ ��@� ?� 8����� �

� � ��* � ���� ������ � ���� ���� �33H�H� �@� +� ?� 8����� � �� ��8��* � 8� ���

������ ��* /��& � & ��� �� ��� 8���& )���� � �� ���� � ��&���&�� & �������� �����-

����������*2B 8����� � +� ���8���� � �� ���� �M�� ������@�& � � �� � � &�� +� ���

��M������& ���� � �� � � ��� ?�� & � �������*������������*����������*�������� �����"

II. $# !�>!%&��#��$!%&%�'

����T�V0��H��J0�09��JW90�

���������������?���&��������� �&�����@��� �� ���������*B�� +������@�&�-� �

���&������������� B &��*���M����" H����*�� &�� �������������� �& ����&�����@���

&�8 �*���& �� �� ��� ��e�� ��� ?�8����� & � ��&�����8�����*B +������+����� �&

� ��&� & �& ���8���� � ��� � /M � ��-�& ���8���� B ����-�& ���8���� 2" 3�8� �8���� ���8���

Page 4: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge4

r � ��*���� �� ������� � ����� ?� �XX� +� ���� ����* �* ?� ���@��� ��*� �� 5�X"��� +�

� �� ����1�1"�1�& � �*� �� ���@��& ��� ���*"3�8�� �� ?��*�������)����� �� �*B

�������� ����� � � � �����+� ��� �& ����*��� ���� ?� &���� �� �8���� &����@�&�-�

������ ��������� � ����� ������� ?� � � �� ������ �� ���4����� &�� +� �� �& ��� �& ����*��� ?�

���������&���� � ���� ���� ���& �����& ����*���&�������� ��& ��"

(� &���� �� 3����� � H���� �� � ���� ��* �* �������� ���* &�� ���@��� ��

�������*?��� �BK+��B1������ & � �*� ��"� �� � � �B� �� ��� �� �����*& 0��������&

3 �� ��� � 3���*��� Y� ��� ?� �XXKB ?��� �� &�)�* &�� ����� & � & � ���������B ���� ��*

���*��������&�����@�����"1�1"���B�&��*'BXZ&��������� "

(� ��� � � ��%������ B �������� ���* &�� ���@��� � ��� ��* � �� ��� !�� � &

��&����& �*�*�� /?����������& �*�*�� ��& ���������&����� ��������8��*& � & �

��� �������2"����� � ���8������* � �������*����& ���� ���� ��*� � �� & � �%������

����� .���������� ��*���*� &����� B�������8��*���+�� !� �� �� �� �����������B�������

& � ���������� � ������� 8����*B ���*� ��� & ����� ?�� �@�& & � �@��� ���ere ale

��� ��B ���� ������ � ��� ���&���� ������ & �����B ���� ����� � �������*���� ?� ���

& 8�������� 8� &�� � &�� ��)�� 8� &�� � &�� ����" ���&�� ����* �* ���� & ����������� �

����� ������ �� & 5 ��� ��� ��� � �������� ���* & �@� � &�� � �����)� ���� �*���"

9�� � & &����� +� ������&��� ���8 ����� ���� 8���� ��*��� . ���8�) ����� �� 8����

�*��@�&�������%������ ���+�-��?��M ������&�� �)��������"

?6 �@�&%&+��+%$"A��

H&������ �� �����& ���* � ��� �������� ?� � ����� � ���) � �� ����� +�

������� ����� �������*� ���8����*"��� ��+�8� �� ���������������+���*�������

���� &�� & �@���������&������������%������*"

���������� ��� +����* �� ?�����������& 5������� &��*& �@�?������������ �

��%������ "0���& ������8�) ��������� ����& � ��� ?��@�&�������� ��������� �?�

����� ����� �������� � ���� ��@������ B���� ������8�) ����+���� ����� ����� ������

����������/5��� 2� ��&���?��XX�������� ��ZQ��� �& &����� �8 � ��� �� ���

��� ��*���& �@� � )*�)�����B ���*�� 8 � ��� ��� ���� ���8�) � ����� �� � ������ ����

������8���&& ����!�������1Z8��*& �KZ?�����)*�)�����"�� �+�&�8 � �� � � ����+�

����*���� ��� ���& &����� /����������������� �2"(�� �� ���� +� ?��*�*�@���

����-�� �������� ������B�� ��� �� ������� !� ��� B���� ���� ����� ��������������

&��*� ������ ��� ���8���&8���� ���"

Page 5: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge5

J������� ��� �� &��� &����� .

- �������� ��� ���* �� ���* � �����&*����� & ����. � �)� ��* &�8 � �� ��%�� +� ?�

��� ����� ��� �?��� �����&*��� � &�����)���� +�� �*��� ���8���� �*��� "3��&������� �

������ �� ��������& ���������� �+�8� �� ����+���*��� ���������������������� �+����*

?����������������"

- �������� ��� ���* ���� 8� ���&��* ���� ���� ��� ��� �� � � ��� ?��*�*���.

?�)�*�*���� � ����+���*B�*���B��� � B��� ��� & ����� ��"

- 9 ���������� � +����* �� ���& � ?��@���* ?� �������*�� ���&������ �� ��&�������

�������& ����*��� ���� /��)�������+�����-�& ���8���� ���������@�& ��� ���� 2"� !������

� �� ���� 8��� ���� 8� �* +���� �� ?��* ?� ��� ������ �� � &�� ���� � ���� ����� ����B

� ���������� � +����* 8���& ���8 �� ��%�� & � ���� ��* � ������� B & �*����� � �& ����*���

���� "

- [����- � &������������ �������������.� & ����� �����&��� &������������� +�

���� � �� ����+����8 �������+���*8��*& ���������/��@�&������������ � �� ��� ���

+� � �*�*�� �B ��� � ��� � �B M��� �� ��"2 +� � & ��* ���� &�8����*�� �� ���� ����� & � �

�&����B ��� � � � ���� � � &�� �������*�� ���&������ /��)� ��� ��* &�8 ���*B ��& & ����*

&�8 ���2"

2."$$�4%&&"��"A",#�A��+�B% $C

3��8���� �� �*���#�����&�����@���$B033YB����&"J"�� &���3"\��8��B����BH&"

H!� ��B ���&� & ������ � ������� � & ���� &�� ���@��� �� ��� ��� ��� & �@� � �

������� ����� �������/5�Z8��*& '�B�Z2"� �� � � ����& � ������� �� �� & � ��

5��������� ?��@�&�������& �@����� �������+�����*��)����������� �8 � ����� �

����� ������" � ��� ���� &�� ���� �� �� ������� /��B�Z2B &�� ����� ������� � & ����

������ ����!�������4�?� �� ����*)*�)����/'1Z2����������)��� �� &���� �������������"

5�B�Z&�������������� �������� ��B��B1Z&���� ����������������8���� B/�5B�Z2����

����������"3��8��*�� ��& �� � ?��@� �� ?���B�Z&�������� ��� � ���&������ ?���B�Z

&��������"

�������� ���* � �� ����* ��� &���� ������� � ��� & 8�������� &�� ���� ��� �

���@� ���*?�� �� ���� +� ��� ���� �� ��������������8����@�&�-� ������� ���*���&

&����� +� & �������� ���8 �����* &�� +� �� )��� � � ����� &�� � ����� � � �����* +�

&���������� �� � �*�����%�� "

Page 6: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge6

D������������������������������������ ����������������� �'

�" ��)� ���8���� - ?� �@�&� ������ !���* � ���* ����* & ���8���� ���8 �����* ?�

� � �����& �� B��� ������*��� ��� �����������"J � ��� ���&������ � ����������&��

� ?�� �������� �������� ?� ���������& ��* ��� � �� ���������� � �&�� �����8����

�� � &��"J�� ���%������ ��������� ����������8���� B8������ ?���������� ��*� �����

������",@�*��� � ���� B&������* 8 �� ��� ����� � ���� ��& � ���B�� ����*��& 8����+�

������ & ���8���� ������������� � ������&��*4�@������*"

�" ��)� ���������� � ����� �������* - ���������� � ������ ?� �������*�� �������

�� �� ������*" �� � �� �� ��*��� � ������� � & ���� �� ?���&��� ?� 8��� �� &

�������*�� ������� B ��)������� ��� � &�� & �@� � � � ���� � �&�� &�� � ����&� �X1�-�X��"

������� � ����� ��� ��������& �� !� �� ����� ��������*�� ������� � �������� ��B

���������������� & ���������� � �����������������*B?��� ����*& ����� ����& & +���%"

�������*�� ��8���� ���&��*���� & � ���� B ������ ������ � ���� � ��� ���� �

������� �& ����������&�� ������ � �*�*�� �+� !������������� . ���&�����& ���)*�

������� ���� �� ���*"

J��� ���� �� �� � ������ � ���� �� ��� �� � ������ � ���� �� 8���� ����" (� ��&

�� ���B �� &�������*��������������� �& ����&��� &������"�������*������������������ B

����� �� ������� � ���� �* ����) � �&��*�XKXB���� ���� &����������& ����&��

� &��������& ��� �*�@��/�����& ������� ���� ��������������& ���� 2Q��� 8�����

��& ������������� ��� ������������ � ����� ����������*"

�"9�� ���*���& &����� - � �� ����*����� &�� ����%��?���� ���� ��������

�����������"(��@�&�������� �& ��� ���* !���*�����*�� ���8������& � ����� ��� ��

�� 8��� � +���* �����&��* ��� �� �)��&���� +���� ?� ��� ������ ��� �������� " � ����

�� �� � ����� !���* 8���� & ?��*�*�@�� � 8*�* 8� �� ��* ��� �������� #� &��� +���*$"

�������� #� &��� +���*$ �8 �* ����)����� � ���������� & � ��� � � ���&�� ��8 ���� �*

��� � � ���8���� ?���-� ���8 �� /��� � 0 & ���8���� 2" 3��8���� � � � ��� ��* ?� ��&��

+����B ?� ��&�� �� � 8��� ��� � ���� �� �4�� ��� � M���B �� ��� +���� � ?��M ��� ��

���� � ����"3������ ���� ��� ��*���& &����� B���� ���� �����������?���������& �

���� ���������8���� "

5"����������� �

� H!���*������?���� 8��� � 8��*�*����% � � �*� ������&�������& � �� ! ��8�)

���&�����������&���&�� & &���������� "

Page 7: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge7

� H!���*������& ����%�������� � 8��*�*����% � ������ �����*����������)���*

� �������*������ ������������B� ���� �B�8����� �� ����*� ��� �����"

� ���� ������ ?� ��� ����%������ ?� �*� �� � ���� ��� ����� & �@� � � ���� � ����

�����8����* ������������?��������& �� �����"

� ����������� �� ����� ���)����*�� 8 ��&�� ����������������� ���� ?��*���� �

������& ����*"

� :���� �* ����� � �+� ���* � &��������*�� ������� ���& ��������� & � & ����&

�)���*�� & ����* ��� �)�+������ & � ������B ��� ���� �� 8�� & �@� �* ?��*� ���* � �� ����

� �����*�����%�������& ��� ����"

"�������� �������������������� ����

��� �� ������ . ���8��� &�� �� 033YB ?� �������� ��� ��� & ���8���� � ������B

�������� � � ! ?�� ����� ��* &�8 � �� ��%�� " 7*�)���� & ��� ���* ���� ���8����� ?���-o

�������� ������ & �@�8 � � B���& � �8 � ���8*�*� � �� /��Z28���&� ���8���������

��� & �@��)*�)�����/�1Z2"

E� ������ �����������

��� � � ��*�@���������� � +� ������ ��&���������� � � 8�����* ������&

1�Z&���� ���� � ?���&� ��* ?���-�� ����&*& +���%� & �*+ +� ��& ����� �&������� "

J���&���� +�� �������?�� �������� ����+�� ����� ��*�� ���"���������*�� & ����*

�� �������?���� ���� ?�&�� ����������� ���8���� � �� ?�� ���*�*�� ������� �

� ������������� ���?��� &��*����������*�� � ��������������8���� "

<��&� � &�� & ��� ���� � ������� ��& �� B ����� � ���� �������*�� & ����B

�����&�� � 8��* & &������ 8����*B �� +�� 8������ �� & � ������ � �����&�� & � ����� � ?�

�������*�� ���&������ �� � �������& �� "J � ��� ���&������ �������������� � �� �

� � ����� ��� � & �@� � � �&�� " ,���+� �� �� � � ��� ���� ��� ?��@��� � ��� ��� ����

��������������� ���� -����"

4��;�����������������������

��������& ����������8������ ����&���������� ����& � ��� ��� ���8 �����*

�8 ���& ��������@�?�����@����&�� B������������� ���� & ������ � ���������� B����*

Page 8: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge8

�*���� ��?��*���� ?�� & � �� ��8����*�� & �&����� ������-���������� +��������������

��&���&�� ���& ����� ����� ����� ��� ����� ��8�� B��� �� +���������& ����"

H!���*?���������� �������*��%��*?��� �����& ����* !��� ��*+����&�& ������

� ����B �� ���� 8���& & � ������* ?� ��� ���� & ���� ���� � ������ 8������ & ������

� ��������� ���� �������������*?���-�� �����*����%��*���*���� �*���"

III. $%B""$A�# "!��#��$!%&

���� ��� G(��� ��* � ����� ������$ +�-� ������ �* ������* �������� ���* ?� � & � �

?�)��*�*����� ����&��& �� &�������� B �& ���8��*��� ������&����� ��� ���� +� �����*��� +�

8������*��� �)���*���� ���� �� ����� ?� � & � � ?�)��*�*����� ����&��& �� & ����* 8*�*

�� ������ �M*�������+�&��������*���"

(���� � ���� ����� ������-�������& ��& ��*� �����+� � �������+�) � 8������

� ��� &�� ������ �+��)�� ���� ���&������ �&��?� ������ ���� ���&�� ����M��)��

� �*+��������� B��@�?����� ��� �@�+�����& ����*"�������*�� &����&������ ������u

���*��� ������� � ������ � ���� ��� ���� � � ����� ������B � ���� ��� ���� � �� ?� �������*��

������� +�� ������M��)�� �� �����*����?�� �� ���� +� ) � 8���� &����� �"

1. ����� ���������������;�������������'(��*& �?�� ������� � ��*������� �������8���?��� ����� ���������� �����&���

��8����� � +� � ������ � ) � 8��������" 3�������� � +� ������� � ) � 8�������� �-�� � ����� ?�

��������� ���� &������� 8��* ?� 8��*B �-�� � ����� ����*�� ��)� ��� �� � �� ?� �������*��

& 8�������� +���8*����������� �)� ���� ���� �����"

���*� ��8�����8������������) � 8������� ��� ���� �&�� ���� ���B��� ���&��

�������*�� & ���� ��& � ��� ���+�� ��� �* �������������� & ��*����& � �����������B

��@�&&� �����+�+��� �� ��� ����� �*� �������@�� �"

(� � K � ��� & �������� �����-����������*B !� ���� � ������ �� �8 ��� ��8�������

) � 8��������& ��� � ������ � ��� �8 �* 8� ��� � ����B ���� �����4���� �� ��� �� )��

�*- ��� � �� ) � 8����� ?� 8����� & �� �*��� � &��������* +� ���8 �����*" 7 � 8��������

� ������� ��-����� ���8�������& ?�� ������� �������� ����* ?���&��&�8 ��� �� ?��@����

��&���&�� +�& ����"

Page 9: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge9

���� � �� ������������ � ���� �����B :��&���;� � �� �����&� <����� � �����������

�������� �&����� � +� ������ � ������� �� �� +� 8�+ �� & ���� �33H�H� ?� � ��� &

�������� �����-����������*"���� � �������������� �����B�����������]0Y���@����-a

������� ?� ����������� �B ��� ������ � +� ��� ���� � ������ �� �� ���� ����� &�� ����� &

� & � ��� +� ���+�� �����+� ������ �� ��� ���& �& ������ ����*"

� ����;������������������ �������������;�������������=��������������� ;���

78??: � ���� F ������ �� ���������� �����-������������ � ���� �� G69GG �������� �� �����

�� �:������ �� ����'

$�����������������������-������������ � ���������;��������������� �������������;���������

Alba-0��� �XK 7�*�� ��'' 7���� +��-08�� ���� 3**��+� K�K 3�%-9����� 'X� 3������ ���' 0�+� K'5 ,���+���� �5� T���� G9GG

Beneficiari centreAlba11%

Braila15%

Bucuresti16%

Calarasi12%

Cluj9%

Craiova15%

Iasi12%

Timisoara10%

Page 10: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge1

0

2. "������������������������;����������������������' 3��8���8�!����� ��33H�H�/������� �������&�������� & :�<� ����& ���� � �

���� ��� � ��������� � ��� ? ��� ��* �� ) � 8����� ?� ��&�� ���� �����2B ?� 8����� &

��� ����� � �����B !� �� ��� ���8 �����* +� ��� � & &����� B ) � 8������� �� ���������� �

�������*�� & ��� ���� ���8 �����*4������ � B 8����� ���8 �����*4�� �*��� ���������*B

��� �� &� � � �����������+��������*�� &������ "

A. #��� !"����#,�4�# "&C7 � 8���������������?��������*�� & ��� ���� ���8 �����*�������������.

- � �����& ����& ��� ���� � �����������"

- � �������&���&�� & ��� ���� +������� � ���8 �����*"

- � �����������& �)���� �����3Y+���� ���������& ��� ��� "

- � ������������� ������� � �������� ����"

- � �����& ! ���� ��)���*��������� B�& ����& ��������� +�& ����*"

- � �������&���&�� +�& ������������ ��*���� ������*��������& ����*"

� �����������������������������-����������������F�����������������������-

������������este��??8J����������'

$�����������������������-������������ � �������������������

�����-�����������Alba-0��� ��� 7�*�� ��� 7���� +��-08�� ��� 3**��+� ��� 3�%-9����� 66 3������ �X� 0�+� �'1 ,���+���� KX T���� 1103

Page 11: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge1

1

���������������� �������� �������

Alba10%

Braila20%

Bucuresti12%

Calarasi12%

Cluj6%

Craiova17%

Iasi15%

Timisoara8%

Alba Braila Bucuresti Calarasi Cluj Craiova Iasi Timisoara

B. �+%$"A��(����� � ���� ��� � ����� B�)�B7�*��B7���� +��-08��B3**��+�B3�%B3������B0�+�

+�,���+������8����& ���8�����������4��� ������ ��� ��� & ��� �� ��� &��������*+���8���

?�� ��� �������*�� � ���������� ��� &��������*����� �����"

��������� ��8�����������*�*�� �� �&�� ����.

- �& ���8���� � ����& ��� ���*��� ����?�� ����& �)��&��+����Q

- ��� � ���� � & �*���� �� ��8�� � ���� ?�����%�� � ����4��� ���� �* ?+� �������

���&�� Q

- ?����� � �4�� ���� � &���� �� �� � ���� � ����� ��� �� �� �)����� ?��*�*�@���

�)��������?�� & � � ?����� ����� �����?���������$�&���+���*$"�������������� �����

?� � � � ���� +� �� ���* ������ ��* � 8��� �� � & � ?��M �� ���� � ���� ?� � K � ���

� ����� ��0��� ������ [���� ^�& � � "

���&���� ����� � ������� ������)��&�� ��*+����?������� � ���� �� ����

� �M���� ��B&� ��� ������� ���� ��� �� &������ ������� 8�������&�� � �M���� � ��� �

�8�� ?� ���� & �)��&�� +����" ��������� � ?� ��&�� � �� K � ��� � ����� �-� �������� �

� ���� � �?����� �� &������������ ��������B?����������� ����� ���)�����K��� "

��8���8*��� & � ������ ����?����� � ���� � /������&��������� �������������B�� �

�*��������!��& �)��&��+����� ?�� ����� ��*� �� � � �& ��)����� ����������� �

Page 12: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge1

2

�� �2 ���B&��*���B?���������#�&���+���*$",���&��*B���� � &����� ������� ��8���

8*��� & � ������ ����� ���� � � ����?�+���B� ���������*�& 51�& ) � 8������8���&

����&�� =��-��� &�������� "

�=����������J?���� ;���78??�������������������� ���������������1015��

����������������� �6

$�����������������������-������������ � ���������������se�

������ ���������������Alba-0��� '5 7�*�� �'� 7���� +��-08�� ��K 3**��+� ��K 3�%-9����� ��1 3������ ��� 0�+� ��� ,���+���� 15 T���� 1015

��������������� ��������� �������

Alba6%

Braila16%

Bucuresti24%

Calarasi12%

Cluj10%

Craiova17%

Iasi10%

Timisoara5%

Alba Braila Bucuresti Calarasi Cluj Craiova Iasi Timisoara

Page 13: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge1

3

$6 ,#�B"����#,�4�# "&C(��* &�� ����� � � ���� � ����� ����B � ��� � � �� K � ��� & �������� �����-

����������* � � �� & ) � 8������ +�-�� !������ ������ � & � ���� �� ���� & 8�����

���8 �����*B��� &����"

0������ � ) � 8�������� ?� �������*�� & 8����� ���8 �����*4�� �*��� ���������* �

� ����� �� ����� � ��������*��� ) � 8�������� � �������*�� & ��8����� +� ��� ����

���8 �����*4������ � "

3������ & 8����� ���8 �����*4�� �*��� ���������* ��� �� 8��� ��������� ����

��� �� &�� ���� ����� �� 8��� � � � )��� ��������� ) � 8�������� &�� ���� �� &�� +� ���@�&

����& �8 ���& �����&������)� � �����������+�����������8��*��?����*���� � � ���.

B������ � ���;��������J����M���*– � &��M���* �XX ��8�����r ��1 :��� �, 3��8or �X' T���*���?���� �� �5� �%����& ���*���B���*��� 1� �� ��& ���* �� ���M r 1' T���*���8������?������������ K5 :� ���) ���������������� 8�)����� 1' �� ����������&�� � , ���&�� +��� ����� &�� �5' :��M��� �� T�������?� M�� ��� �X T���� 1329

�=�� �� ���� �� J? ���� ;��� 78??: ?6329 �� �������� �� �;������ ��������� ��

��� ���������������6

Page 14: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge1

4

���������������������

Asfaltator15%

Frizer, Coafor15%

Lucrator in comert19%

,Ajutor de ospatarOspatar

4%

Agent de paza3%

Dulgher4%

Lucrator finisor inconstructii

6%

Fierar betonist4%

Operator Introducerevalidare date

11%

Fochist2%

Lucrator in hoteluri2%

Manichiurist-Pedichiurist

15%

Manichiurist-Pedichiurist

Asfaltator

Frizer, Coafor

Lucrator in comert

Ajutor de ospatar, Ospatar

Agent de paza

Dulgher

Lucrator finisor in constructii

Fierar betonist

Operator Introducere validare date

Fochist

Lucrator in hoteluri

+6 " 5"N"��E���#4��$!"������"A"B% $������ ���� �� � 8��� ��������* ����������� �� ����� ����� ������ �� �������� �� ��� +�

�������� ������*�������� �& ��� ���*� �����8��� �& ����*8�����@�&��� �� ���

�� ��& ����*���� 8����� ���8 �����* �� ��8��* +� �&�����* ��@�� ���� 8 � � �@� +�� ����

)*�)���B�� ���� �� � �������&�����@���"

� ����) � 8���������� ������ !� �� ��*���8 �����*+���� �& &����� ��� �����*���

�8 �� ��������& ����*&������)� � ����*/�8 �� �& ���8���� & !� ����� ����� ���� 2�-au

& �8*+�����������*��& ��8����� �������� ���&�& �� � ���� ������� � �������� ����+�

� ����� � ���� 3Y" � �� � � �B �� +�� ) � 8������ �� 8��� ?������� � ������ � � ��� ��������

� ���� �)��� � � ������� & ����*" 7 � 8������� �� ���� ���� & ������ � ���M�-�����-

Page 15: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge1

5

���8 �����*B�������� +������������ ?�� & � � ����& ���� ������������@�+�� ���� � �

��%) �� ����� ����� & %�����%�� "�� �� �����������������&��������� ������*B� �����

& ��������B � ����� � ���� ���� � ���8 ����� ��&���&�� �@� +� ����������� � ����� ����

��&���&��?�� �������� ����8� ��� ) � 8�����?�&�8 ��� ���&��� ���� ����"(��� ��� ����

������.

- ��� ����������8��&�� ��8� ��� ) � 8����������� B

- � ����� ��������� ����8 �������&���&��B

- �������*��& ?��*��� �� M������& �*���� �������& ����*+�������� �� � � ���

8�����&���� � ���� !��� �� B�������� ���� ��� �-���� "

� ���� � ��� � 8� �)����� � ��� )�� � ����� B ?� ��&�� ���� ����� �-�� ?��M ���

&�8 ��� ���)��*�� +� ���� � ���� ��@� �� ���������� ��� B �8�� ?� �*���* �* ����%�� )���

& �8*+���� ����� �����/�� 8 �����B�� ����& ������ �8��� �& ����*B0��� ������ [��are,

�&����������� ��)�� ��� 2B �� � &������ +����� +� �������� �@� +� �� �9<-��� +� 8���

����%����� "

����� ���� �+������������ ��8 �� ��& �����& ����*?���-������ �& � &� � � ����

�������� ������ +� & ���� �-�� � ����� ���� �������*�� & ����� � ��B ���&�� & ����* � ����

����%���+�����%�����+�?��@������&�8 ��� ����������+��� ������ ��������"

�=�� �� ������� ����� ���� ;��� 78??: FO9 �� �������� �� ���� �������� �� �����

�����:���������������6

$�����������������������-������������ � ������������������Alba-0��� ��K 7�*�� �� 7���� +��-08�� ��� 3**��+� ��� 3�%-9����� XX 3������ ��� 0�+� ��5 ,���+���� X1 T���� FO9

Page 16: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge1

6

���������������� �������� �������

Alba15%

Braila3%

Bucuresti20%

Calarasi14%

Cluj12%

Craiova13%

Iasi12%

Timisoara11%

Alba Braila Bucuresti Calarasi Cluj Craiova Iasi Timisoara

3. "�����������������������������P��� ��� �� &�� ���� ����� �� 8��� ��������� ��� ��� � ������� +� � � �����& ��

�����& ������ � �� �����������*����B ��������������)�� � ���� +� ��� �� ���+������

������ �������� �� ������ � )��� � �� ��� � ���8����* � �*� ��� ���� ?� � � � ���� +�

��� �� � &����� +���� ��� �����������"

(� ��&�� ?��@����lorB �������������� � �-�� �� � ���� �������*�� ���� ����� _(��� ��* �

�����������_+�& �� � � ���-�� ����������?��������� ��)� ���� ������ �����?��@�&�

����%������� ������� +� ��)���" � �� � ������� ���������� ��� �� ����%�� � ����� ����

��� �� &�� ���� ����� �� ���� ������ �* �� ���� !� �� ��� �������* & � ����%� � ����� &

��� ���*+�� ������������������?��@��� "H!��� � ��� ������� �� & �*�� � �� � �������

8��� �� ����%����� � � �� � ���� � ������� � � �������� �8 ��� ����%������� ���� ��� �� &��

���� �����" � �� � � �B ?� ��&�� ?��@������ �-� ��� ��� �� � ���������� 8������� 8��� � &

����*& ��� ���* ?�&�� �� � ����� ��&������ ��� � � ���* 8���*& ����*"3������ �

�� ���� ?��@����� �+� ���*��.����%������ �* 8� ���& ��M�+� 8��*& ����%�� �� ��������&

��� ���*B �* ������ � ����%�� � ?� �@�&� ���� ����%�����B �* � �����& +� ���� 8���

� ������ & ������ 8������� ?���&������ �����_(��� ��*� �����������_"

Page 17: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge1

7

Teme �)��&�� ?���&��?��@������� � � &�������� ����������������� ��������&

��� ���*����� �� &��������B ������� ���������*���+���� ?������� &�� ��� �)��&�����

+����B ���� �� +� ������� ��� ������ &������" T� ?��@���� �� ���������� � �� � ������ ��

���� ������ �� +���� B ���8 ���� +� � �� � ������ �� +�����B � �� �e������ �� �9<-�����B

� &������+�����B !� �������+�� -����B�*�����"

�@6 $# $&%ZIIE����%&!"!�–31.10.2011'

T��8@�+������������)�� ����� �� �5�� & � ����� ����8����� +�?������ ?�)���& &�� B

&���� ��� .

� ���� – � ����� ��8����� +��������� ?����� ��

� ���X – � ����� ��� ���)������������ & 8����� ���8 �����*

� K15 – � ����� ����%��

� ���� – � ����� ��� ���� �����-���8 �����

� ���1 – � ����� ?������ ?�������� &��������

������������������ �������

Informare despreproiect

28%

-Orientare socioprofesionala

15%Educatie

14%

Formareprofesionala

16%

Acaparati siinformati

16%

Angajare11%

Page 18: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge1

8

� ����� ���� ����� ���� �� � ���� ?� ������ ���*���� ��) 8���* ���8��* ?�

� �� � ��*�� ���� ���� �������� � ���*�� ���� & ) � 8������ �� ���� ����� ���@�& ���� &

���*���� ������ �������.

- &�����)����) � 8��������� %�& �

- � &������4��)��

- � !

- ��� & ��������

- ������� �����������

����������������� �������� �Alba11%

Braila15%

Bucuresti16%

Calarasi12%

Cluj9%

Craiova15%

Iasi12%

Timisoara10%

Page 19: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge1

9

�������������������������

Rural40%

Urban60%

����������������� �����

Masculin51%

Feminin49% Masculin

Feminin

Page 20: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge2

0

������������������������

Ciclul superior all iceului

16%

Ciclul gimnazial30%

Alte situatii2%

Fara scoalaabsolvita

7%

Ciclul inferior all iceului

13%

Anul de completare0%

Scoala de arte simeserii

10%

Scoala post-l iceala1%

Licenta4%

Scoala de maistri0%

Masterat0%

Invatamant primar17%

�������������������������������������������������

Someri neinregistrati27%

Studenti3%

Persoane casnice16%

Intretinuti de altepersoane

3%

Someri de lungadurata

9%Someri inregistrati

1%

Elevi16%

Alte situatii5%

Salariat13%

Lucrator familial ingospodaria proprie

3%

Lucrator pe contpropriu

4%

Page 21: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge2

1

������ 8 �� ��� � ��*��� ���� ����� #(��� ��* � ����� ������$ � � �*� ��

�� +� � � ���&��� & ������ +� � ��� � & ���������� � ����� ������B �� ��� +� ������� �

����*��� 8��� � & ����* +� ?�)��*�*��� � ����*��� � ���� �� ���� " �� �� � ������)�� �

?�& ����� � �)� ������� ��������� ����8���� ?� &�� ��� ���� ����� � � � �8������ ��

������� & ������ � �����&�� & ����� ��� & � T���)��� +� ���)��� ��� ?� ����� ���

<�� ����� ���@�� � & ?�)��*�*��� � ������� � ������ +� ?� ���� 9������ & � 8�rme al

���@�� �"

,���&��*B���� ���� ���������� �)� ���� �����������������������������������������-

����!" ����%�� �� ������ ?� ��� ��� �������� � �� �� ���� ������ � & ���% �� &

& ������ �����- �������* &���� ���� +� � ��� ���� �*���B ��� &���� &�� ��� ��%�� &

������ 8���&������ �"

���������() ������������� �����*���������;����������� & ������ �����

����� ������� �� ��������� �� #������� $���%����� �� ����� ��� %��&���� %�������� �� ���%����

����%����� %���� ��&�������� ����������� �����"� %����&����� ���%����� �� ������������ �������,

� �*��� ��� & ����� ?��� �������*�� ������� & & ������ � ���� � ����&� ����-����B

���� � ����� �� :��&���;� � �� �����&� <����� +� �����8 �� & =��c-M�c 8���& � � ��� ���

����� �&*����* ����� �����"� & ��*���� B &�� ����� ��������* ����� �������%�� ��*

� ���8������ � ����� ������������*B �� ��@�& &�� ����� � �������* +� ����)����� � &

��������� "

)� ���� �� �������� ����������� ���������� �� � ������ ����������� ��� =��� ����

���������'

- ����!������ �5�� & ) � 8������ - � ����� &�� ��� ����� � ����� �� & �������%��

/����+�� ����2B����%���� �������� ��Q

- & ������ � ���������*��� � ���� � ����� & ��� ���* ?� �� ��� & � �*�@� ?�

���@���B &�� +� � � ����� �� � ��� /��@�& ?� � & � 8���� �* ��& � �33H�H� �

�&� � ��* ��@� ������ �@� +� � ������2 � ����@�& ���8 � ��� ���� & � ����� �*�� �� ����

��������� /������8���&���&���� & �������� �� &� ��8������ +�8� �� ���� 2Q

- ��M��)�� �� �����*���?���&���������*����������������� �����%�� B��� �����

��& ����*?�� ��@�&?��� �+�������� +� � �����&��&���& ����*�� ����� �� �� ����

+��8���� ��� Q

Page 22: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Pa

ge2

2

- ��M��)�� � � �����*��� ?� �@�&� ����%������� ?� � � � ���� +� ������ �

�� � ��������+��� %�& �*������&� ��� ����� ��& ��� ���*Q

- �� � ��� � �)��&��*��� +���� +� ���� ������� & �������� � ���� �����B ��� ��

���&�� B� � �� �� &��B��������� ������&��*?������������Q

- ?�)��*�*��� � �������� +��� �� ��� �& ��� ���� ���*B�� ���+��� +� � ����� �&

��� �� ����� ��& ��� ���*Q

- & ������ ���& ���& ����� � ������ � ��� ?����@���+� �����8 ��������&

& )��* �������* ��) 8���� ���� ���� �� ���� �� ����)����� � & !���& � +� & ���������

� ������ �����*��&�����@���"

H!� �� ��� ��� �����* �@+�����* ?� ������ ?� � ����&� ����-���' +� ��������� �

��� � ��*�����& ����33H�H�� ����� ����&�����-����& � ����*���� ��)����� � �� �

!� �� �� ������ ?����@���+���&��*8�����*��� ���8���� ����������+����)���� ��� ����

��������������)������� ��+���������� ��� �������� ������"

��������������:����� ����:��� ������ ������������������������'

- �&��������������*B� �����*B�������*B���+�� ���� ��* � ��� ������Q

- ?��� ����& �� �������& ��M�� ?����)���� �����������& ����Q

- �9<-��� ���� &�� � ?� � ��� � ���)� +� ��� ��8����� �� ������ � �������� +�

� ��� ������+����8 ���8����& ��M�� �*���)�� � � ������Q

- �9� �� ������8����*+������ �*���*�*�&������� � &�������& � & � ������������

���8 & ���� �� B� K� ��� �������� �����*&���� ��� &��B �M���� �� +�� �����)��

�� �*��� 8���&& %��������� � ������� ����� ��) � 8��& ������� ?�����%���� ����� ��

& �������%�� "

T�@�& ?� �����& ��� ���������� �������*��� �������*���� � ��� � � ����� ��

& 8�������� B ?� �� ��� � � �� & ��� ���*B +� ����������� � � ��� �� ��� ? �8 �*B

����� � ��� ������������ & ������ +� ��8����������� !��� ��* �� @�& �� ��� � ����

��� � ���� �B?�������B��)�� � ����� B���& ���& ��� �� ��� �33H�H�B�����& �*��*

�� %����8����* ��������� � ������*��� 8�����*��� &�� 8��&��� ��������� ���� � � �������*����

����� ���@��-������ B �� ��8�� ��� � ��*��� ��& ��� & ��� �� ��� �33H�H� ?�

���@���"

Page 23: PREZENTAREA PROIECTULUI · 2014-06-02 · Page 14 Asfaltator 15% Frizer, Coafor 15% Lucrator in comert 19%,Ajutor de ospatar Ospatar 4% Agent de paza 3% Dulgher 4% Lucrator finisor

Agen�ia Na������������������� ���!�"������"�������!��#�����$��������– �%�"�������&�'$����(����- ��������� �������������%�������� ��������

���������������� ������ �������� www.proiect-ippm.ro; www.anr.gov.ro

���������������������������������������������������������������� ��������������� �������������!����������"�#����$