prelegere v

of 37 /37
PRELEGERE V PRELEGERE V

Upload: cristina-rata

Post on 18-Sep-2015

250 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prelegere

TRANSCRIPT

 • PRELEGERE VPRELEGERE V

 • PatologiaPatologia hidricahidricaPatologiaPatologia legatalegata de de apaapa

  n compozin compoziia apei intr un mare numr de ia apei intr un mare numr de substansubstane minerale, prezente e minerale, prezente n acelan acelai timp i timp i i n n organele organele i i esuturile organismului uman; de esuturile organismului uman; de aceea saceea s--a putut stabili o relaa putut stabili o relaie ie ntre substanntre substanele ele minerale din ap minerale din ap i cele din organism i cele din organism n sensul n sensul c att excesul cat c att excesul cat i careni carena unora dintre a unora dintre acestea acestea n apa potabil se rsfrnge asupra n apa potabil se rsfrnge asupra concentraconcentraiei aceloraiei acelorai substani substane e n organismul n organismul uman.uman.

 • DeDei, i, n general, n general, aportul de elemente aportul de elemente minerale necesare organismului este minerale necesare organismului este asigurat prin alimente asigurat prin alimente i numai i numai ntrntr--o mica o mica msur prin apmsur prin ap, varia, variaia concentraia concentraiei iei hidrice a acestora poate influenhidrice a acestora poate influena puternic a puternic organismul uman.organismul uman.

  Unele elemente minerale (bioeUnele elemente minerale (bioelementele) lementele) iau parte activ la majoritatea proceselor iau parte activ la majoritatea proceselor metabolice, cremetabolice, creterea terea i dezvoltarea i dezvoltarea organismului, hematopoeorganismului, hematopoezz, procese , procese imunitare, sinteza unor enzime imunitare, sinteza unor enzime i hormoni i hormoni

 • BioelementeleBioelementele Grupa macroelementelor conGrupa macroelementelor conine ine

  substansubstane a cror rol e a cror rol n fiziologia n fiziologia i i patologia uman este bine cunoscut patologia uman este bine cunoscut (calciu, magneziu, sodiu, potasiu).(calciu, magneziu, sodiu, potasiu).

  Rolul microelementelor (fluor, iod, crom, Rolul microelementelor (fluor, iod, crom, mangan, vanadiu, zinc, seleniu, cupru, mangan, vanadiu, zinc, seleniu, cupru, cadmiu, cobalt) cadmiu, cobalt) n organism are n organism are nc nc aspecte incomplet elucidate.aspecte incomplet elucidate.

 • IodulIodulApa potabilApa potabil, c, ca surs de iod pentru organisma surs de iod pentru organism, aduce doar 10, aduce doar 10--15 % 15 %

  din necesarul zilnic al omului. Concentradin necesarul zilnic al omului. Concentraia iodului ia iodului n ap reflect n ap reflect concentraconcentraia iodului din sol ia iodului din sol i respectiv din alimentele cultivate pe i respectiv din alimentele cultivate pe acesta.acesta.

  Apele marine conApele marine conin 17in 17--50 mg50 mg I I--/L. /L. Apele dulci sunt srace Apele dulci sunt srace n iod n iod (0,2(0,2--2 mg/L).2 mg/L).

  Se apreciaz c cea mai mare parte a surselor de ap potabil deSe apreciaz c cea mai mare parte a surselor de ap potabil de pe pe glob sunt srace glob sunt srace n iod. n iod. n n ara noastr peste ara noastr peste 50 % 50 % din sursele din sursele de ap conde ap conin sub 5 in sub 5 g Ig I--/L./L.

  Iodul este singurul microelement integrat Iodul este singurul microelement integrat n structura unui hormon.n structura unui hormon.

  ConcentraConcentraia total de iod ia total de iod n organism este de aproximativ 25 mg, n organism este de aproximativ 25 mg, n n majoritate fiind concentrat majoritate fiind concentrat n glanda tiroid n glanda tiroid (15 mg). (15 mg). n n esuturile esuturile extratiroidiene (muextratiroidiene (muchi, ficat etc) este foarte redus.chi, ficat etc) este foarte redus.

 • Prin introducerea profilaxiei iodate, Prin introducerea profilaxiei iodate, incidenincidena bolii este a bolii este n medie de 47,1 %, n medie de 47,1 %, iar iar n juden judeul Iaul Iai valoarea medie este de i valoarea medie este de 33,5 %33,5 %..

  Msurile de profilaxie constau Msurile de profilaxie constau n n normalizarea prin diferite mijloace a normalizarea prin diferite mijloace a aportului de iod.aportului de iod.

  Metoda cea mai rspndit este Metoda cea mai rspndit este adugarea iodului adugarea iodului n sarea de buctrie n sarea de buctrie (9(9--15 mg15 mg I I--/kg /kg sare), subsare), sub form de iodur form de iodur de sodiu sau de potasiu .de sodiu sau de potasiu .

 • FluorulFluorul

  ConcentraConcentraia de fluor din ap depinde de ia de fluor din ap depinde de prezenprezena acestuia a acestuia n sol, gradul de n sol, gradul de solubilitate al fluorurilor etc. Apele de solubilitate al fluorurilor etc. Apele de suprafasuprafa, dulci, con, dulci, conin 0,01in 0,01--0,3 mg/dm3, 0,3 mg/dm3, apele subterane 0,1apele subterane 0,1--2,5 mg F2,5 mg F--/L, uneori /L, uneori i i mai mult, iar apa de mare are o valoare mai mult, iar apa de mare are o valoare medie de 1,3 mg/dm3. medie de 1,3 mg/dm3.

  n n ara noastr apele sunt carenara noastr apele sunt carenate ate n n fluor, pestfluor, peste 6e 60 %0 % din sursele de ap din sursele de ap avnd concentraavnd concentraii sub 0,35 mg/dm3. ii sub 0,35 mg/dm3. Un Un procentprocent de 4 % de 4 % dindin apeleapele dindin ara ara noastrnoastrau au valorivalori de peste 1,5 mg Fde peste 1,5 mg F--/dm3./dm3.

 • Dintre substanDintre substanele minerale care ele minerale care influeninflueneaz starea de sntate a eaz starea de sntate a consumatorului, atunci cnd sunt prezente consumatorului, atunci cnd sunt prezente n exces n exces n ap amintimn ap amintim: :

  NitratiiNitratii PlumbulPlumbul MercurulMercurul Cadmiul Cadmiul ArsenulArsenul Substante radioactiveSubstante radioactive

 • SUBSTANTE ORGANICESUBSTANTE ORGANICE

  DetergentiDetergentiPesticidePesticideSubstanteSubstante cancerigenecancerigene

  hidrocarburilehidrocarburile policiclicepoliciclice aromaticearomatice (HPA);(HPA); compucompuiiii NN--nitrozonitrozo;; trihalometaniitrihalometanii

 • THM prezenTHM prezeni curent i curent n apa potabil suntn apa potabil sunt:: cloroformul cloroformul (CHCl3),(CHCl3), bromdiclormetanulbromdiclormetanul -- BDCM (CHBrCl2),BDCM (CHBrCl2), dibromclormetanul dibromclormetanul DBCM (CHBr2Cl) DBCM (CHBr2Cl) bromoformul (CHBr3). (CHBr3).

  Cantitativ, cloroformCantitativ, cloroformul reprezint ul reprezint 90% d90% din in totalitatea THM dar aceast proportotalitatea THM dar aceast proporie variaz ie variaz semnificativ cu consemnificativ cu coninutul apei brute inutul apei brute n bromuri n bromuri i cu pHi cu pH--ul apei.ul apei.

  Aceste substanAceste substane sunt e sunt n stare lichid la n stare lichid la temperatura obitemperatura obinuitnuit; ; n aer se descompun prin n aer se descompun prin reacreacii de fotooxidare; ii de fotooxidare; cloroformul se transform cloroformul se transform n diclorocarbonil (fosgen) n diclorocarbonil (fosgen) i acid clorhidric.i acid clorhidric.

  Timpul de Timpul de njumtnjumtire este de 26 ire este de 26 260 de zile 260 de zile pentru cloroform pentru cloroform i de aproximativ 60 de zile i de aproximativ 60 de zile pentru trihalometanii bromapentru trihalometanii bromai.i.

 • Printre parametrii care influenPrintre parametrii care influeneaz eaz cantitatea de THM, cantitatea de THM, unii se referunii se refer la la calitatea apei, cantitatea de substancalitatea apei, cantitatea de substane e organice (carbon organic totalorganice (carbon organic total--COT), COT), conconinutul inutul n bromuri, n bromuri, n amoniac, pHn amoniac, pH--ul, ul, alcalinitatea, temperatura) alcalinitatea, temperatura) i i alalii la ii la procesul propriuprocesul propriu--zis de tratarezis de tratare (doza (doza i i tipul de dezinfectant utilizat, timpul de tipul de dezinfectant utilizat, timpul de contact)contact)

 • Expunerea populaExpunerea populaiei la THMiei la THM Principala surs de expunere a populaPrincipala surs de expunere a populaiei la THM iei la THM

  este apa consumat ca ap potabil dar este apa consumat ca ap potabil dar i i n alte n alte scopuri casnice (sscopuri casnice (splatul rufelorplatul rufelor, du, du, b, baie). Saie). S--a a demonstrat c folosirea agendemonstrat c folosirea agenilor de albire pe ilor de albire pe baz de clor la splatul rufelor favorizeaz baz de clor la splatul rufelor favorizeaz formarea cloroformului formarea cloroformului i constituie o surs i constituie o surs important de expunere la subproduimportant de expunere la subprodui de i de clorinare. De asemenea, clorinare. De asemenea, consumul de buturi consumul de buturi rcoritoare preparate cu ap clorinat constituie rcoritoare preparate cu ap clorinat constituie o alt surs de expunere a organismului la THMo alt surs de expunere a organismului la THM Nu trebuie neglijat expunerea prin practicarea Nu trebuie neglijat expunerea prin practicarea notului notului n bazine n bazine n care apa este supus n care apa este supus dezinfecdezinfeciei cu clor.iei cu clor.

 • Ci de absorbCi de absorbieie

  IngestiaIngestia reprezint principala cale de absorb reprezint principala cale de absorbie pentru ie pentru THM conTHM coninuinui i n apa de robinet; n apa de robinet;

  Utilizarea apei Utilizarea apei n scopuri casnicen scopuri casnice, m, mai ales pentru igiena ai ales pentru igiena individual individual (du(du, baie) contribuie la absorb, baie) contribuie la absorbia THM prin ia THM prin inhalare sau pe cale cutanatinhalare sau pe cale cutanat. .

  Pentru a se evalua importanPentru a se evalua importana expunerii la cloroform a expunerii la cloroform i i BDCM prin BDCM prin inhalare inhalare i absorbi absorbie cutanatie cutanat ss--a calculat un a calculat un factor de modificare pentru fiecare compus, exprimat factor de modificare pentru fiecare compus, exprimat n n litri echivalent/zilitri echivalent/zi (LEg/zi). Pentru expunerea prin (LEg/zi). Pentru expunerea prin inhalareinhalare i calea cutanat i calea cutanat (du(du timp de 10 minute, baie timp de 10 minute, baie 30 de minute) la apa de robinet care con30 de minute) la apa de robinet care conine 5ine 5g/L g/L cloroform cloroform i, respectiv BDCM, valorile LEg/zi sunt i, respectiv BDCM, valorile LEg/zi sunt concordante cu timpul de expunere. concordante cu timpul de expunere.

  Astfel, pentru expunerea Astfel, pentru expunerea n timpul unei bi de n timpul unei bi de 30 minute 30 minute valoarea LEg/zi este 4,11 pentru cloroform valoarea LEg/zi este 4,11 pentru cloroform i 3,55 i 3,55 pentru BDCMpentru BDCM

 • Alturi de apa potabilAlturi de apa potabil, unele , unele alimente alimente i buturi i buturi pot conpot conine THMine THM i contribuie la nivelurile zilnice i contribuie la nivelurile zilnice absorbite de om. absorbite de om.

  Astfel, date Astfel, date recente confirm c recente confirm c din 181 de din 181 de alimente, pentru 131 salimente, pentru 131 s--au determinat au determinat concentraconcentraii diferite de THMii diferite de THM.. 12 dintre produsele testate conin cantiti care depesc 100 g/kg (unt, (unt, margarinmargarin, materii grase , materii grase i ulei vegetal,i ulei vegetal, cereale pentru noucereale pentru nou--nscunscui, pizza, pei, pizza, pete de ap te de ap dulce sau de ap sratdulce sau de ap srat, c, cltiteltite, b, brnzeturi, rnzeturi, carne de vitcarne de vit, covrigi). , covrigi).

  Cele mai mari concentraCele mai mari concentraii de cloroform sunt, ii de cloroform sunt, adesea, determinate adesea, determinate n produsele lactaten produsele lactate(17(17g/L g/L -- cloroform cloroform i 1,2i 1,2g/L g/L -- BDCM).BDCM).

 • Toxicitate acutToxicitate acut

  Toxicitatea acut a THM la animalul de Toxicitatea acut a THM la animalul de experienexperien se caracterizeaz prin se caracterizeaz prin depresia depresia sistemului nervos central, prin mansistemului nervos central, prin manifestri ifestri cardiace cardiace i alterarea funci alterarea funciei hepatice iei hepatice i i renalerenale. Concentra. Concentraiile msurabile ale THM iile msurabile ale THM n n apa potabil sunt mult mai mici dect cele care apa potabil sunt mult mai mici dect cele care ar putea provoca intoxicaar putea provoca intoxicaii acute la om . Dintre ii acute la om . Dintre compucompuii individuali care intr ii individuali care intr n categoria THM, n categoria THM, numai pentru bromoform (folosit numai pentru bromoform (folosit n trecut ca n trecut ca sedativ antitusiv) era ssedativ antitusiv) era stabilit doza letal la copil tabilit doza letal la copil 300 mg/kg corp. 300 mg/kg corp. Doza minim care induce o Doza minim care induce o sedare usedare uoar este de oar este de 54 mg54 mg/kg /kg corp; acecorp; aceast ast doz este de aproximativ doz este de aproximativ 5000 de o5000 de ori mai mic ri mai mic dect concentradect concentraia THM ia THM n apn ap, la care popula, la care populaia ia este expuseste expus..

 • Toxicitate cronicToxicitate cronic

  Expunerea prelungit la doze mari de THM poate Expunerea prelungit la doze mari de THM poate provoca efecte toxice la nivel hepatic provoca efecte toxice la nivel hepatic i renali renal. La . La animalul de experienanimalul de experien aceste efecte pot fi observate la aceste efecte pot fi observate la doze de ordinul mai multor mg/kg corp (WHO, 2000). doze de ordinul mai multor mg/kg corp (WHO, 2000). innd cont de concentrainnd cont de concentraiile iile n general foarte sczute n general foarte sczute ale THM ale THM n apn ap, este pu, este puin probabil ca manifestri in probabil ca manifestri cronice s poat fi constatate la omcronice s poat fi constatate la om..

  n prezent, femeile n prezent, femeile nsrcinate sunt considerate grup nsrcinate sunt considerate grup de populade populaie vulnerabil la expunerea la THMie vulnerabil la expunerea la THM; s; sunt unt semnalate posibile legturi semnalate posibile legturi ntre THM ntre THM i afeci afeciuni ale iuni ale mamei sau ftului mamei sau ftului (avort spontan, malforma(avort spontan, malformaii ii congenitale, congenitale, ft subponderalft subponderal). Ce). Cercetrile sunt rcetrile sunt n curs, n curs, pentru clarificarea acestor aspecte.pentru clarificarea acestor aspecte.

 • Efecte cancerigene ale THMEfecte cancerigene ale THM Studiile epidemiologice efectuate Studiile epidemiologice efectuate n scopul evalurii riscului de n scopul evalurii riscului de

  cancer la populacancer la populaia expus la THM a evidenia expus la THM a evideniat numeroase cazuri iat numeroase cazuri de de cancer de vezica.cancer de vezica.

  Aceast situaAceast situaie a fost observat la populaie a fost observat la populaia expus o mare ia expus o mare perioad de timp perioad de timp (20 de ani (20 de ani i mai mult). Datele privind incideni mai mult). Datele privind incidena a cancerului de colon cancerului de colon i de rect sunt contradictoriii de rect sunt contradictorii; s; se consider c e consider c THM pot fi consideraTHM pot fi considerai responsabili de un numr important din i responsabili de un numr important din cazurile de cancer.cazurile de cancer.

  Astfel, Astfel, AgenAgeniaia pentru protecpentru protecia mediului din Statele Uniteia mediului din Statele Unite ( (US EPA) US EPA) estimeazestimeaz, p, pe baza datelor epidemiologice,e baza datelor epidemiologice, c numrul de cazuri de c numrul de cazuri de cancer de veziccancer de vezic, a, atribuabile clorinrii apei ar putea reprezenta tribuabile clorinrii apei ar putea reprezenta ntre ntre 2 2 i 1i 17 %7 % din cazurile noi aprute din cazurile noi aprute n fiecare an n fiecare an

  SubproduSubproduii clorinrii apeiii clorinrii apei, sunt , sunt n egal msurn egal msur, asocia, asociai cu efectele i cu efectele mutagene. Numeroamutagene. Numeroase studii au demonstrat c fracse studii au demonstrat c fraciunea de iunea de halogenoacizihalogenoacizi,, nevolatili formanevolatili formai i n ap sunt responsabili de n ap sunt responsabili de aceast acaceast aciune iune

 • RecomandriRecomandri OMSOMS OMS a OMS a stabilitstabilit valorivalori de de referinreferin pentrupentru cloroformcloroform

  (100(100g/L), g/L), bromoformbromoform (100(100g/L), g/L), bromdiclormetanbromdiclormetan(60(60g/L) g/L) i i pentrupentru dibromclormetandibromclormetan (100(100g/L). g/L). Dac se Dac se ine ine contcont de de prezenprezenaa simultansimultan a a acestoracestor substansubstane e i de i de toxicitateatoxicitatea lorlor eventualeventual asociatasociat, OMS , OMS considerconsider c c sumasumarapoartelorrapoartelor dintre dintre concentraconcentraiileiile determinatedeterminate pentrupentru fiecarefiecarecompuscompus i i valoareavaloarea sa de sa de referinreferin nu nu trebuietrebuie s s depdepeasceascunitateaunitatea..

  PentruPentru c c, , nn uneleunele cazuricazuri, au , au fostfost determinatedeterminate concentraconcentraiiiide THM mai mari de THM mai mari dectdect concentraconcentraiileiile de de referinreferinrecomandaterecomandate de OMS de OMS ss--auau studiatstudiat posibilitposibilitileile de de reducerereducerela minimum la minimum formareaformarea THM fr a THM fr a compromitecompromite dezinfecdezinfeciaia..

  Practic, acest lucru se poate realiza prin:Practic, acest lucru se poate realiza prin: eliminarea precursorilor THM eliminarea precursorilor THM nainte de dezinfecnainte de dezinfecia apei;ia apei; modificareamodificarea tehnicilortehnicilor de de dezinfecdezinfecieie;; utilizarea altor agenutilizarea altor ageni de dezinfeci de dezinfecie;ie; recurgerearecurgerea la la altalt surssurs de de aprovizionareaprovizionare cu cu apap

 • Patologia hidrica infectioasaPatologia hidrica infectioasaEpidemia Epidemia este o maladie hidrica infectioasa cu urmatoarele caracteristicieste o maladie hidrica infectioasa cu urmatoarele caracteristici:: aparitiaaparitia unuiunui numarnumar mare de mare de mbolnavirimbolnaviri ntrntr--unun intervalinterval scurtscurt de de timptimp

  ((caractercaracter explozivexploziv);); apare apare n zone delimitate teritorial, unde populatia consuma apa din n zone delimitate teritorial, unde populatia consuma apa din

  aceeasi sursa;aceeasi sursa; sunt afectate toate persoanele care consuma apa din sursa contamsunt afectate toate persoanele care consuma apa din sursa contaminata, inata,

  indiferent de sex, vrsta, profesie, nivel economic;indiferent de sex, vrsta, profesie, nivel economic; n perioada epidemiei apa potabila este necorespunzatoare calitatn perioada epidemiei apa potabila este necorespunzatoare calitativ;iv; epidemia dispare o data cu corectarea calitatii apei.epidemia dispare o data cu corectarea calitatii apei.

  Endemia Endemia hidrica se manifesta prin prezenta unui numar mic de hidrica se manifesta prin prezenta unui numar mic de mbolnaviri, mbolnaviri, cu aparitie neperiodica, dar permanent cu aparitie neperiodica, dar permanent n aceeasi zona geografica n aceeasi zona geografica n care n care lipseste supravegherea epidemiologica si de laborator a elementelipseste supravegherea epidemiologica si de laborator a elementelor de lor de mediu. Frecvent endemiile se mediu. Frecvent endemiile se ntlnesc la colectivitatile umane care ntlnesc la colectivitatile umane care consuma apa de suprafata netratata consuma apa de suprafata netratata n scop potabil.n scop potabil.

  Formele sporadice Formele sporadice ale maladiilor hidrice infectioase se caracterizeaza prin ale maladiilor hidrice infectioase se caracterizeaza prin cazuri izolate de cazuri izolate de mbolnavire; nu sunt specifice maladiilor hidrice, dar pot mbolnavire; nu sunt specifice maladiilor hidrice, dar pot exista si exista si n cadrul acestora.n cadrul acestora.

 • VIRUSURIVIRUSURI DintreDintre virusurilevirusurile prezenteprezente `n `n apap\\, `, `mbolnmboln\\viriviri de de naturnatur\\

  hidrichidric\\ pot pot provocaprovoca: : AdenovirusurileAdenovirusurile, , enterovirusurileenterovirusurile, , reovirusurilereovirusurile [i [i virusulvirusul hepatiteihepatitei A. A.

  AdenovirusurileAdenovirusurile pot pot provocaprovoca infecinfec]]iiii ale cale c\\ilorilorrespiratoriirespiratorii superioaresuperioare, , afecafec]]iuniiuni oculareoculare, , manifestmanifest\\ri de ri de enteritenterit\\, , uneoriuneori cucu implicareaimplicarea sistemuluisistemului nervosnervos central. central. TransmitereaTransmiterea virusurilorvirusurilor poatepoate aveaavea locloc prinprin apaapa dindin piscine.piscine.

  EnterovirusurileEnterovirusurile [i [i virusulvirusul hepatiteihepatitei A pot A pot provocaprovocainfecinfec]]iiii intestinale, intestinale, meningitemeningite [i [i respectivrespectiv, , hepatitehepatite; ; tottot dindinaceastaceast\\ categoriecategorie face parte face parte virusulvirusul poliomeliteipoliomelitei. . ContaminareaContaminareaapeiapei potabilepotabile se se produceproduce produceproduce `n `n urmaurma polupolu\\riirii cucu ape ape rezidualereziduale comunalecomunale. . TransmitereaTransmiterea virusurilorvirusurilor poatepoate aveaavea loclocprinprin apaapa dindin piscine, piscine, prinprin consumconsum de de apap\\ potabilpotabil\\ contaminatcontaminat\\sausau prinprin consumconsum de de molumolu[te care se [te care se dezvoltdezvolt\\ `n `n apaapacontaminatcontaminat\\..

 • BACTERIIBACTERIIBacteriileBacteriile heterotrofeheterotrofe aerobe [i aerobe [i facultativfacultativ anaerobe anaerobe (BHAA) (BHAA) reprezintreprezint\\ o o categoriecategorie importantimportant\\ de de bacteriibacteriicare pot care pot contaminacontamina apaapa. . AcestAcest grupgrup cuprindecuprinde bacteriibacteriicapabilecapabile ss\\ creasccreasc\\ `n `n prezen]aprezen]a sausau `n `n absen]aabsen]a oxigenuluioxigenului((facultativfacultativ sausau strict anaerobe), strict anaerobe), pepe mediimedii simple simple con]inndcon]innd o o surssurs\\ de carbon (character de carbon (character heterotrofheterotrof) la ) la temperature [I temperature [I pentrupentru perioadeperioade de de timptimp nedefinitenedefinite. . MareaMarea majoritatemajoritate a BHAA care se a BHAA care se gg\\sescsesc `n `n apap\\((AchromobacterAchromobacter, , AeromonasAeromonas, Bacillus, Clostridium, , Bacillus, Clostridium, CorynebacteriumCorynebacterium. . KlebsiellaKlebsiella, , LegionellaLegionella, , Mycobacterium, Mycobacterium, Proteus,pseudomonasProteus,pseudomonas, , SerratiaSerratia, , XanthomonasXanthomonas) ) suntsunt nepatogenenepatogene; ; totu[Itotu[I, , uneleunele speciispecii pot pot fifi OPORTUNIST PATOGENE OPORTUNIST PATOGENE adicadic\\ pot pot provocaprovocainfec]iiinfec]ii bacterienebacteriene la la persoanelepersoanele cu cu sistemulsistemul imunitarimunitardeprimatdeprimat

 • PseudomonasPseudomonas aeruginosaaeruginosa reprezintreprezint\\ o o cauzcauz\\importantimportant\\ a a infecinfec]]iiloriilor nosocomiale, nosocomiale, AeromonasAeromonas sp. sp. Este un Este un gengen susceptibilsusceptibil de a de a provocaprovoca diareediaree, , iariarLegionellaLegionella pneumophilapneumophila este este esteeste responsabilresponsabil\\ ((prinprininhalareinhalare, `n , `n timpultimpul du[du[uluiului) de ) de legionelozlegioneloz\\ [i [i febrfebr\\Pontiac (Pontiac (RusinRusin et et alal 1997). Al]i 1997). Al]i autoriautori (Edberg et (Edberg et alal, , 1997) au 1997) au demonstratdemonstrat, , pepe bazabaza unorunor studiistudii citologicecitologice, , cc\\ numainumai 1 1 3 % 3 % dindin bacteriilebacteriile dindin aceastaceast\\ categoriecategoriepot pot induceinduce daunedaune directe directe celulelorcelulelor umaneumane. . risculrisculpentrupentru ss\\nn\\tatetate legatlegat direct de direct de prezenprezen]a BHAA `n ]a BHAA `n apaapapotabilpotabil\\ este este slabslab sausau absent absent pentrupentru persoanelepersoaneless\\nn\\toasetoase; ; risculriscul existexist\\ pentrupentru copiiicopiii micimici, , pentrupentrupersoanelepersoanele vrsnicevrsnice [i [i pentrupentru persoanelepersoanele cucu sistemulsistemulimunitarimunitar deprimatdeprimat. .

 • BacteriileBacteriile heterotrofeheterotrofe se pot se pot multiplicamultiplica `n `n apaapapotabilpotabil\\, `n , `n recipienterecipiente ``nchisenchise ((apap\\ ``mbuteliatmbuteliat\\) ) sausau`n `n apaapa tratattratat\\, `n care concentra], `n care concentra]iaia cloruluiclorului rezidualrezidualeste este necorespunznecorespunz\\toaretoare. . NumNum\\rareararea coloniilorcoloniiloracestoracestor bacteriibacterii poatepoate servi la servi la controlulcontrolul eficieneficien]]eieitratamentuluitratamentului aplicataplicat `n `n uzineleuzinele de de apap\\ [i [i caca indicatorindicatoralal prezenprezen]]eiei materiilormateriilor organiceorganice care care favorizeazfavorizeaz\\multiplicareamultiplicarea bacterianbacterian\\ `n `n conducteleconductele rere]]eleielei de de distribudistribu]]ieie. . AttaAtta timptimp ctct apaapa dintrdintr--oo rere]]eaea de de distribudistribu]]ieie, `n care , `n care cantitateacantitatea de de clorclor rezidualrezidual este este corespunzcorespunz\\toaretoare, con], con]ineine mai pu]in de 500 mai pu]in de 500 coloniicoloniiBHAA/mL este BHAA/mL este logiclogic ss\\ se se utilizezeutilizeze acestacestparametruparametru caca indicatorindicator generalgeneral pentrupentru calitateacalitateamicrobianmicrobian\\ a a apeiapei potabilepotabile..

 • Maladiile bacterieneMaladiile bacteriene mai frecvente mai frecvente sunt: dizenteria, holera, salmoneloza, sunt: dizenteria, holera, salmoneloza, enterita si enterocolitele, leptospiroza, enterita si enterocolitele, leptospiroza, tularemia, bruceloza, tuberculoza, infectiile tularemia, bruceloza, tuberculoza, infectiile cutanate.cutanate.

 • Toxine Toxine cianobacterienecianobacteriene CianobacteriileCianobacteriile, cunoscute , cunoscute i sub numele i sub numele de alge de alge

  albastrealbastre, s, sunt microorganisme care prezint unt microorganisme care prezint caracteristici de alge caracteristici de alge i de bacterii; sunt prezente i de bacterii; sunt prezente n n ntreaga lume, mai ales ntreaga lume, mai ales n apele calme, bogate n apele calme, bogate n n nutriennutrieni. i. Toxinele Toxinele cianobacterienecianobacteriene sunt clasificate sunt clasificate nnfuncfuncie de maniera ie de maniera n care afecteaz organismul n care afecteaz organismul umanuman::

  hepatotoxinehepatotoxine produse de suproduse de sue de e de cianobacteriicianobacterii ca. ca. MycrocystisMycrocystis, , AnabaenaAnabaena, , OscillatoriaOscillatoria, , NodulariaNodularia, , NostocNostoc, , CylindroapermopsisCylindroapermopsis i i UmezakiaUmezakia;;

  neurotoxineneurotoxine, produse de , produse de AphanizomenonAphanizomenon i i OscillatoriaOscillatoria. . CianobacteriiCianobacterii din specia din specia CylindroapermopsisCylindroapermopsis raciborskiraciborski poate poate produce pe lng toxine produce pe lng toxine i alcaloizi toxici responsabili de simptome i alcaloizi toxici responsabili de simptome gastrogastro--intestinaleintestinale i renale. i renale.

 • Expunerea populaExpunerea populaiei are loc prin intermediul iei are loc prin intermediul apei contaminate (aapei contaminate (ap potabilp potabil, , tranduri, tranduri, piscine). piscine). mbolnvirile provocate de mbolnvirile provocate de toxinele toxinele cianobacterienecianobacteriene variaz de tipul variaz de tipul de toxin de toxin i de tipul de expunerei de tipul de expunere ( (consum consum de ap potabilde ap potabil, contact cu pielea etc.) La om, , contact cu pielea etc.) La om, simptomele sunt diferite: iritasimptomele sunt diferite: iritaie cutanatie cutanat, , crampe la stomac, vomismente, greacrampe la stomac, vomismente, grea, d, diaree, iaree, febrfebr, a, anginngin, cefalee, durerile musculare , cefalee, durerile musculare i i articulare, vezicaarticulare, vezicaii ii n jurul buzelor n jurul buzelor i nasului,i nasului, atingere hepaticatingere hepatic. La unii pacien. La unii pacieni apar reaci apar reacii ii alergice, iritaalergice, iritaii la nivelul ochilor.ii la nivelul ochilor.

 • Bolile virale transmise pe cale hidrica pot fi Bolile virale transmise pe cale hidrica pot fi provocate de orice tip de virus patogen provocate de orice tip de virus patogen pentru om.pentru om.

  Timpul de supravietuire sau al virusurilor Timpul de supravietuire sau al virusurilor n apa este de 150n apa este de 150--200 zile, unele dintre 200 zile, unele dintre ele fiind rezistente si la dozele de clor ele fiind rezistente si la dozele de clor utilizate curent utilizate curent n dezinfectia apei. O apa n dezinfectia apei. O apa potabila din punct de vedere bacteriologic potabila din punct de vedere bacteriologic poate transmite o afectiune virala poate transmite o afectiune virala (conjunctivita, poliomelita, hepatita).(conjunctivita, poliomelita, hepatita).

 • Encefalita japonezEncefalita japonez Encefalita japonez este o Encefalita japonez este o mbolnvire datorat unui mbolnvire datorat unui flavivirusflavivirus care care

  atac membranele care acoper creierulatac membranele care acoper creierul. V. Virusul care provoac irusul care provoac encefalita este transmis de o musculiencefalita este transmis de o musculi apaapainndinnd grupului grupului CulexCulextritaeniorhynchustritaeniorhynchus i i CulexCulex vishnuivishnui, care se reproduc mai , care se reproduc mai ales ales n n culturile de orez irigate. Porcul culturile de orez irigate. Porcul este gazda care amplific este gazda care amplific infecinfecia; virusul se reproduce la porcia; virusul se reproduce la porc i infecteaz musculii infecteaz musculiele prin ele prin nnepturile care le asigur hranaepturile care le asigur hrana. La om, . La om, ininepturileepturile insectelor insectelor provoac infecprovoac infecia. ia.

  Majoritatea infecMajoritatea infeciilor produse de virusul encefalitei japoneze sunt iilor produse de virusul encefalitei japoneze sunt benigne (febbenigne (febr r i cefalee)i cefalee), d, dar un numr redus de persoane ar un numr redus de persoane contaminate (0,5%) boalcontaminate (0,5%) boala debuteaz brusc cu febr puternica debuteaz brusc cu febr puternic, , cefalee, redoarcefalee, redoarea cefei, ea cefei, dezorientare, codezorientare, comm, c, crize convulsive, rize convulsive, paralizie spastic paralizie spastic i deces.i deces. Nivelul de letalitate poate atinge Nivelul de letalitate poate atinge 60%; l60%; la a jumtate dintre persoanele care dezvolt forma sever a boliijumtate dintre persoanele care dezvolt forma sever a bolii, , afectarea sistemului nervos central devine permanentafectarea sistemului nervos central devine permanent. .

  Encefalita japonez este o cauz major de encefalit viral Encefalita japonez este o cauz major de encefalit viral n Asia,n Asia, zon zon n care sunt semnalate anual 30 000 n care sunt semnalate anual 30 000 50 000 de cazuri. 50 000 de cazuri. DistribuDistribuia bolii este legat de modalitatea specific de cultivare a ia bolii este legat de modalitatea specific de cultivare a orezului irigat, asociaorezului irigat, asociat cu cret cu creterea porcilor.terea porcilor.

 • Poluanti de natura biologica Poluanti de natura biologica din aerdin aer

  microorganisme microorganisme

  particule organice de natura vegetala particule organice de natura vegetala sausau animalaanimala

  microorganismele produc boli microorganismele produc boli infectioaseinfectioase

  particulele organice actioneaza ca particulele organice actioneaza ca alergizante.alergizante.

 • Contaminarea microbiana a Contaminarea microbiana a aerului atmosfericaerului atmosferic

  In zonele asezarilor umane, alaturi de In zonele asezarilor umane, alaturi de flora saprofita, naturala, flora saprofita, naturala, alte categorii de microorganisme de origine alte categorii de microorganisme de origine umana sau animalaumana sau animala, provenite din: , provenite din:

  -- caile respiratorii (tuse, stranut, vorbire), caile respiratorii (tuse, stranut, vorbire), -- dejectii umane sau animale,dejectii umane sau animale,-- reziduuri solide sau lichide, reziduuri solide sau lichide, -- produse patologice (diferite secretii, sputa), cu produse patologice (diferite secretii, sputa), cu

  efecte nocive asupra sanatatii populatieiefecte nocive asupra sanatatii populatiei

 • DensitateaDensitatea si si speciilespeciile componente din aer variaza componente din aer variaza n functie de gradul de contaminare n functie de gradul de contaminare

  timpul de rezistenta timpul de rezistenta n aer este variabil si depinde n aer este variabil si depinde de specia agentului biologic.de specia agentului biologic.

  Printre bacteriile care Printre bacteriile care dispar mai repededispar mai repede din din atmosfera sunt pneumococul, cocobacilul tusei atmosfera sunt pneumococul, cocobacilul tusei convulsive, virusul gripei, al rujeolei si al variolei convulsive, virusul gripei, al rujeolei si al variolei -- minute sau ore minute sau ore

  stafilococii, streptococii, bacilul Koch, bacilul stafilococii, streptococii, bacilul Koch, bacilul diftericdifteric -- luni luni

  bacteriile cu forme sporulatebacteriile cu forme sporulate (clostridiile, bacteriile (clostridiile, bacteriile tetanice, bacteria carbunoasa) pot persista tetanice, bacteria carbunoasa) pot persista n n aer aer 11--2 ani2 ani. .

 • Poluantii biologici cu actiune Poluantii biologici cu actiune alergizantaalergizanta

  PolenulPolenul polinozepolinozeMucegaiuriMucegaiuri: : Penicillium AspergillusPenicillium Aspergillus,, FumigatusFumigatus,,

  CladosporiumCladosporiumPulberiPulberi de de naturanatura vegetalavegetala fibrelefibrele textile (in, textile (in, cnepacnepa, , bumbacbumbac);); particuleleparticulele de de tutuntutun;; particuleleparticulele de de lemnlemn;; fainafaina;; gumelegumele vegetalevegetale ((gumaguma arabica);arabica); particulele vegetale provenite din cultivarea si particulele vegetale provenite din cultivarea si

  prelucrarea ricinului;prelucrarea ricinului;

 • AlergeniAlergeni de origine de origine animalaanimala

  fragmente de par fragmente de par dindin blanurileblanurile unorunoranimale animale domesticedomestice sausau salbaticesalbatice;;

  descuamaridescuamari epidermiceepidermice proveniteprovenite de la de la animale care de animale care de obiceiobicei actioneazaactioneazampreunampreuna cucu fragmentelefragmentele de par de par pepe care le care le antreneazaantreneaza;;

  fulgii de pasari domestice utilizati fulgii de pasari domestice utilizati n n domeniul casnic (perne). domeniul casnic (perne).

 • Alergeni micstiAlergeni micsti praful de casapraful de casa; include att elemente de ; include att elemente de

  natura vegetala ct si animala, fulgi, peri, natura vegetala ct si animala, fulgi, peri, scuame de epiderma, fibre de bumbac, lna, in, scuame de epiderma, fibre de bumbac, lna, in, cnepa, bacterii, mucegaiuri, acarieni.cnepa, bacterii, mucegaiuri, acarieni.Praful de casaPraful de casa este alergenul cel mai raspndit, este alergenul cel mai raspndit, fiind implicat fiind implicat n aproximativ 50 % din alergiile n aproximativ 50 % din alergiile respiratorii si respiratorii si n 6n 6--8 % dintre cele cutanate.8 % dintre cele cutanate.

  Alergeni de natura industrialaAlergeni de natura industriala mercurul si compusii sai, saruri ale metalelor mercurul si compusii sai, saruri ale metalelor

  grele, compusi organoclorurati, beriliu, cobalt, grele, compusi organoclorurati, beriliu, cobalt, fibre de azbest, dioxid de sulf, aldehida formica, fibre de azbest, dioxid de sulf, aldehida formica, hidrocarburi saturate etc.hidrocarburi saturate etc.

 • Poluanti iritantiPoluanti iritanti oxizi de sulf (SO2 si SO3);oxizi de sulf (SO2 si SO3); oxizi de azot (N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4, oxizi de azot (N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4,

  N2O5); N2O5); substantele oxidante: ozon, aldehide, cetone, substantele oxidante: ozon, aldehide, cetone,

  hidrocarburi, nitrit de peracetil, hidrocarburi, nitrit de peracetil, clorclor;; amoniaculamoniacul;; PulberilePulberileEfecteleEfectele acuteacute se se caracterizeazacaracterizeaza prinprin modificarimodificari

  patologicepatologice care care aparapar la la scurtscurt timptimp dupa dupa expunereaexpunerea populatieipopulatiei la la agentiagenti iritantiiritanti::

  Efectele croniceEfectele cronice sunt caracteristice expunerii sunt caracteristice expunerii organismului timp organismului timp ndelungat la niveluri ndelungat la niveluri moderate de poluare ale aeruluimoderate de poluare ale aerului

 • Poluanti asfixiantiPoluanti asfixianti Poluantii asfixianti sunt substante care Poluantii asfixianti sunt substante care

  produc hipoxia sau anoxia tesuturilor produc hipoxia sau anoxia tesuturilor organismelor umane si animaleorganismelor umane si animale

  Monoxidul de carbonMonoxidul de carbon si si dioxidul de azotdioxidul de azot se se combina cu hemoglobina, formnd combina cu hemoglobina, formnd compusi noi care compusi noi care mpiedica transportul de mpiedica transportul de oxigen la nivelul tesuturilor; oxigen la nivelul tesuturilor;

  acidul cianhidric si cianurileacidul cianhidric si cianurile mpiedica mpiedica utilizarea oxigenului la nivel tisularutilizarea oxigenului la nivel tisular

  hidrogenul sulfurathidrogenul sulfurat actioneaza prin actioneaza prin blocarea centrului respirator.blocarea centrului respirator.

 • Poluantii toxiciPoluantii toxiciPesticide, compusi de plumb, de cadmiu, de Pesticide, compusi de plumb, de cadmiu, de

  mercur, de arsen, de fluor etc. mercur, de arsen, de fluor etc. Actiunea poluantilor toxici asupra organismului Actiunea poluantilor toxici asupra organismului

  este specifica fiecarei substante: exista anumite este specifica fiecarei substante: exista anumite trasaturi comunetrasaturi comune::

  actioneazaactioneaza la la nivelnivel subcelularsubcelular, , afectndafectnd functiifunctii si si structuristructuri celularecelulare;;

  au au proprietatea de a se proprietatea de a se cumula cumula n organismn organism, , pna la concentratiile necesare producerii pna la concentratiile necesare producerii intoxicatiei sau aparitiei efectelor cancerigene, intoxicatiei sau aparitiei efectelor cancerigene, mutagene, teratogene.mutagene, teratogene.

  PRELEGERE VPatologia hidricaPatologia legata de apaBioelementeleFluorulSUBSTANTE ORGANICEExpunerea populaiei la THMCi de absorbieToxicitate acutToxicitate cronicEfecte cancerigene ale THMRecomandri OMSPatologia hidrica infectioasaToxine cianobacterieneEncefalita japonezPoluanti de natura biologica din aerContaminarea microbiana a aerului atmosfericPoluantii biologici cu actiune alergizantaPoluanti iritantiPoluanti asfixiantiPoluantii toxici