pregĂtirea pentru situaȚii de urgenȚĂ Și capacitate de integrat/proceduri sistem/ed....

Click here to load reader

Post on 08-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PREZENTA DOCUMENTAŢIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI“ DIN BACĂU. MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI

  ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996.

  - Document controlat -

  F 01.07/Ed.1

  U N I V E R S I T A T E A „ V A S I L E A L E C S A N D R I “

  D I N B A C Ă U

  PREGĂTIREA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI CAPACITATE DE RĂSPUNS

  COD: PS 06

  PROCEDURĂ DE S ISTEM

  RECTOR ,

  PROF. UNIV. DR. ING. VALENTIN NEDEFF

  Prenumele şi numele Semnătura

  Reprezentantul Managementului Prof. univ. dr. ing. Gheorghe PINTILIE

  Elaborat Şef lucr. dr. ing. Mirela PANAINTE

  EDIŢIA: 2 REVIZIA: 0 1 2 3 4 5 EXEMPLAR NR.:

  Intră în vigoare începând cu data de: 02.02.2012, prin aprobarea în Ședința Senatului Universității „Vasile Alecsandri“ din Bacău.

 • PROCEDURĂ DE SISTEM

  Cod document PS 06

  Pag./Total pag. 1/14 Data 02.02.2012

  PREGĂTIREA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI CAPACITATE DE RĂSPUNS

  Ediţie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

  F 02.07/Ed.1 Fişier SIM/MSIM/Lista reviziilor PS06

  LISTA REVIZIILOR

  Responsabilităţi Simbol revizie

  Ediţie/ Revizie/

  Cap./ Pag./ Paragr.

  Conţinutul reviziei

  Elaborat Verificat Aprobat

 • PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document PS 06

  Pag./Total pag. 2/14 Data 02.02.2012

  PREGĂTIREA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI CAPACITATE DE

  RĂSPUNS Ediţie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

  F 03.07/Ed.1 Fişier SIM/PS/PS-06

  1 SCOP

  Prezenta procedură stabileşte modalitatea de a identifica posibilele accidente şi situaţii de urgenţă şi de a răspunde unor astfel de situaţii pentru a preveni şi a reduce impactul asupra mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, asigurând în același timp și capacitatea de răspuns.

  2 DOMENIU DE APLICARE

  Procedura este aplicabilă la nivelul tuturor locurilor de muncă din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Planul se aplică în toate punctele cuprinse în „Lista situaţiilor de urgenţă şi a accidentelor potenţiale la nivelul Universității“, formular cod F 349.10.

  3 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

  • SR EN ISO 9001:2008 – Sistem de management al calităţii. Cerinţe. • SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular. • SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile, sistemele şi tehnicile de aplicare. • OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe. • SA 8000:2008. Certificarea sistemelor de management al responsabilităţii sociale; • MSIM – Manualul sistemului integrat de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională; • MSMSA – 01 – Manualul Sistemului de Management al Siguranţei Alimentelor; • OHSAS 18002:2010 – Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001: 2008; • SR EN ISO 22000:2005 - Sisteme de management al siguranţei alimentelor – Cerinţe pentru orice organizaţie din lanţul alimentar; • SR ISO/TS 22004:2005 - Sisteme de management al siguranţei alimentului. Recomandări de aplicare pentru ISO 22000:2005; • SR EN ISO 22005:2007 - Trasabilitatea în lanţul alimentar. Principii generale şi cerinţe fundamentale pentru proiectarea şi implementarea sistemului; • Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare; • Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a normelor specifice de igienă privind igiena produselor alimentare; • Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare; • Legea nr.150 din 2004 - privind siguranţa alimentară; • Hotărârea nr. 924 din 11/08/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;

 • PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document PS 06

  Pag./Total pag. 3/14 Data 02.02.2012

  PREGĂTIREA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI CAPACITATE DE

  RĂSPUNS Ediţie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

  F 03.07/Ed.1 Fişier SIM/PS/PS-06

  • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; • Legea nr. 481/ 2004 privind Protecţia Civilă a României, modificată de OUG 70/2009; • Manualul de pregătire de protecţie civilă - ediţia 2005; • Legea nr. 15/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr.21/ 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă; • H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punctul de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice; • Ordinul nr. 1747/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire, desfăşurare şi evaluare a activităţii de prevenire; • Ordinul nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul Situaţiilor de urgenţă, modificat de Ordinul 786/2005; • Legea nr. 107/1996 (M.O. nr. 244/1996) – Legea apelor, modificată şi completată de Legea nr. 310/2004 (M.O. nr. 584/20.06.2004), Legea nr. 112/2006 (M.O. nr. 413/2006), OUG 12/2007; • Legea nr. 84/2006 (M.O. nr. 327/2006) – privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, care aprobă O.U.G. nr. 152/2005; • Legea nr. 655/2001 (M.O. nr.773/2001) – privind protecţia atmosferei, care aprobă O.U.G. nr.243/2000; • Legea nr. 19/2008 (M.O. nr.170/2008), care aprobă OUG nr.68/2007 – privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului (M.O. nr.446/2007); • H.G. nr. 188/2002 (M.O. nr.187/20.03.2002) – Norme de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată prin HG 352/2005 (MO 398/2005); • H.G. nr. 1403/2007 – privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate (MO nr.804/2007); • Ordinul MAPPM nr. 278/1997 (M.O. nr.100bis/1997) – Elaborarea planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

  4 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 4.1 Definiţii

  Lege – Normă (act normativ) cu caracter obligatoriu, stabilită şi apărată de puterea de stat; Normă – Regulă, dispoziţie obligatorie, fixată prin lege sau prin uz, profesională, care poate să apară în sistemele de muncă; Echipament tehnic – maşinile, utilajele, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare necesare în procesul muncii; Sănătate şi securitate ocupaţională (SSO) – rezultat al măsurilor de protecţie a muncii şi al acelor măsuri care urmăresc asigurarea confortului fizic, psihic şi social al omului în procesul de muncă; Apărarea împotriva incendiilor – ansamblu integrat de măsuri tehnice şi organizatorice, planificate şi realizate conform legislaţiei în vigoare în scopul asigurării, identificării, evaluării, controlului şi combaterii riscurilor de incendiu,

 • PROCEDURĂ DE SISTEM Cod document PS 06

  Pag./Total pag. 4/14 Data 02.02.2012

  PREGĂTIREA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI CAPACITATE DE

  RĂSPUNS Ediţie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

  F 03.07/Ed.1 Fişier SIM/PS/PS-06

  informării salariaţilor asupra acestora, precum şi al intervenţiei operative pentru persoanele aflate în pericol, al stingerii incendiilor şi limitării efectelor acestora; Riscul de incendiu – criteriul de performanţă care reprezintă probabilitatea globală de izbucnire a incendiilor, determinată de interacţiunea proprietăţilor specifice, materialelor şi substanţelor combustibile cu sursele potenţiale de aprindere, în anumite împrejurări, în acelaşi timp şi spaţiu; Rezistenţa la foc – proprietatea unui element de construcţie sau a unei structuri de a-şi păstra pe o durată determinată stabilitatea, etanşeitatea la foc şi/sau izolarea termică cerută şi/sau altă funcţiune specializată, într-o încercare la foc standardizat; Situaţie de urgenţă – complex de factori de risc care, prin evoluţia lor necontrolată şi iminenţa ameninţării, ar putea aduce atingere vieţii şi sănătăţii populaţiei, valorilor materiale şi culturale importante şi factorilor de mediu; Dezastru - evenimentul datorat declanşării unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului şi care, prin amploare, intensitate şi consecinţe, atinge ori depăşeşte nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă, elaborate şi aprobate potrivit legii; Situaţie de protecţie civilă - situaţia generată de iminenţa producerii sau de producerea dezastrelor, a conflictelor militare şi/sau a altor situaţii neconvenţionale c