precizări mfp - 24ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_sc_1220_xml_24-ianuarie.pdf · 2021. 4....

of 22 /22
Entitatea 24 ianuarie SA Tip situaţie financiară : BL Localitate Ploiesti Bloc Ap. Telefon 0244526350 Scara Nr. 18 Strada General Ion Dragalina Judeţ Prahova Sector Număr din registrul comerţului J29/1043/1991 Cod unic de inregistrare 1 3 4 3 4 9 0 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie Adresa Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Bifati numai dacă este cazul : Anul 2020 Semnătura electronica Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Numele si prenumele ALIONTE ANDREEA MARIA Numele si prenumele SAVU CONSTANTIN Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC INTOCMIT, ADMINISTRATOR, An Semestru Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici Microentităţi Situatii financiare anuale Raportări anuale ? Instrucţiuni VALIDARE DEBLOCARE ANULARE LISTARE Corelatii Import 'balanta.txt' Import fisier XML creat cu alte aplicaţii Import fisier XML - F10,F20 an precedent 1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European Semnătura _________________________ Semnătura __________________________________ Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit ACON AUDIT Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 540/2004 CIF/ CUI 13554 5 1 Formular VALIDAT 34--Societati pe actiuni ( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic ) ? Forma de proprietate Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) Entităţi de interes public Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris Suma de control 1.220.635 ? DA NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? Atenţie ! Versiuni 09.02.2021 S1002_A1.0.0 AUDITOR Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Precizări MFP

Author: others

Post on 19-Aug-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Jude
Prahova
Sector
Numr din registrul comerului J29/1043/1991 Cod unic de inregistrare 1 3 4 3 4 9 0
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
A dr
es a
SucursalaBifati numai dac
Semntura electronica
Situaiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de ctre entitile de interes public si de entitile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile i completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT I PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Numele si prenumele
ALIONTE ANDREEA MARIA
Numele si prenumele
Entiti mici
?
Import fisier XML - F10,F20 an precedent
1. entitile care au optat pentru un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitii nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitile deschise în România de societi rezidente în state aparinând Spaiului Economic European
Semntura _________________________
Semntura __________________________________
Nume si prenume auditor persoana fizic/ Denumire firma de audit
ACON AUDIT
540/2004
34--Societati pe actiuni
?
Entiti de interes public
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
Entitatea are obligaia legal de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU
GIE - grupuri de interes economic
Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris Suma de control 1.220.635
? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?
Atenie !Versiuni
Precizri MFP
Cod 10 - lei -
F10 - pag. 1
Nr.rd. OMF nr.58/ 2021
3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i alte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
03 03 124.526 96.965
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)
05 05
TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 124.526 96.965
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 26.234.964 26.022.559
2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 12.684.414 12.605.968
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 23.364 20.786
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 11
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 69.151 61.140
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)
14 14
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16 16 676.065
TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 39.687.958 38.710.453
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Aciuni deinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18
2. Împrumuturi acordate entitilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)
20 20
4. Împrumuturi acordate entitilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)
21 21
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22 22
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
23 23
TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 39.812.484 38.807.418
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
F10 - pag. 2 1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
26 26 4.199.169 4.127.518
2. Producia în curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
27 27 2.024.176 3.614.212
3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)
28 28 8.717.995 6.749.386
4. Avansuri (ct. 4091- 4901) 29 29 119.677 166.241
TOTAL (rd. 26 la 29) 30 30 15.061.017 14.657.357
II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie încasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creane comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)
31 31 1.959.098 3.739.492
2. Sume de încasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*) 32 32
3. Sume de încasat de la entitile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)
33 33
4. Alte creane (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)
34 34 331.332 126.217
5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*) 35 35
6. Creane reprezentând dividende repartizate în cursul exerciiului financiar (ct. 463)
36 35a (301)
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 36 2.290.430 3.865.709
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT
1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591) 38 37
2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
39 38
TOTAL (rd. 37 + 38) 40 39
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
41 40 468.070 460.712
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 41 17.819.517 18.983.778
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 43 42 70.343 64.932
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 44 43 70.343 64.932
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 45 44
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE ÎNTR-O PERIOAD DE PÂN LA 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
46 45
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
47 46 7.891.306 8.433.444
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 47 4.780.332 6.269.090
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 3.825.167 4.246.091
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 50 49 3.286.913 1.092.080
6. Sume datorate entitilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 51 50
7. Sume datorate entitilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)
52 51
F10 - pag. 3
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
53 52 1.513.983 1.235.413
TOTAL (rd. 45 la 52) 54 53 21.297.701 21.276.118 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)
55 54 -3.407.841 -2.227.408
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 36.404.643 36.580.010
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)
57 56
2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
58 57 1.083.629 1.236.386
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 59 58
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 59
5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405) 61 60
6. Sume datorate entitilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 62 61
7. Sume datorate entitilor asociate si entitilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)
63 62
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
64 63 163.451
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 66 65
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67 66
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 68 67
TOTAL (rd. 65 la 67) 69 68
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)(rd. 70+71) 70 69 2.076.451 1.745.260
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*) 71 70
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*) 72 71 2.076.451 1.745.260
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 73 72
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 74 73
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) 75 74
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (ct. 478)(rd.76+77)
76 75
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*) 77 76
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*) 78 77
Fond comercial negativ (ct.2075) 79 78
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 80 79 2.076.451 1.745.260
J. CAPITAL I REZERVE
1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 81 80 1.220.635 1.220.635
F10 - pag. 4 2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 82 81
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83 82
4. Patrimoniul institutelor naionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84 83
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 85 84
TOTAL (rd. 80 la 84) 86 85 1.220.635 1.220.635
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87 86
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88 87 25.244.118 25.244.118
IV. REZERVE
Aciuni proprii (ct. 109) 93 92
Câtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 94 93
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 95 94
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct. 117) 96 95 210.480 501.926
SOLD D (ct. 117) 97 96 0 0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121) 98 97 1.045.855 190.349
SOLD D (ct. 121) 99 98 0 0
Repartizarea profitului (ct. 129) 100 99 754.410
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)
101 100 33.244.563 33.434.913
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 103 102
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) 104 103 33.244.563 33.434.913 1) Sumele înscrise la acest rând i preluate din contul 2675 la 2679 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente într-o perioad mai mic de 12 luni. 2) Se va completa de ctre entitile crora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanelor publice i al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizrilor privind întocmirea i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privat a statului i a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificrile i completrile ulterioare
*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Semntura _________________________________
Semntura _________________________________
Calitatea
Cod 20 - lei -
F20 - pag. 1
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)
Nr.rd. OMF
nr.58/ 2021
A B 1 2
1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+06) 01 01 37.067.389 35.742.041
Producia vândut (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 37.061.982 35.739.184
Venituri din vânzarea mrfurilor (ct. 707) 03 03 5.407 2.857
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 06
2. Venituri aferente costului produciei în curs de execuie (ct.711+712)
Sold C 06 07 5.767.759 0
Sold D 07 08 0 421.568
3. Venituri din producia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)
08 09
4. Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale (ct. 755) 09 10
5. Venituri din producia de investiii imobiliare (ct. 725) 10 11
6. Venituri din subvenii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11 12 944.801
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 488.954 357.769
-din care, venituri din subvenii pentru investiii (ct.7584) 13 14 331.191 331.191
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 15
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) 15 16 43.324.102 36.623.043
8. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct.601+602) 16 17 17.791.419 12.740.805
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17 18 353.404 287.483
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605) 18 19 1.313.561 1.079.262
c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607) 19 20 1.898 980
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 15.712.227 15.019.702
a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644) 22 23 15.220.757 14.559.797
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645+646) 23 24 491.470 459.905
10.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 26 - 27)
24 25 1.868.433 2.024.599
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 1.868.433 2.024.599
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27
b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 27 28 -57.212 118.979
F20 - pag. 2
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30 57.212 866.352
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 4.814.647 4.657.380
11.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)
31 32 4.271.906 4.220.541
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri i contribuii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)
32 33 459.030 423.463
11.3. Cheltuieli cu protecia mediului înconjurtor (ct. 652) 33 34 11.989 13.734
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale (ct. 655) 34 35
11.5. Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 71.722 -358
Cheltuieli cu dobânzile de refinanare înregistrate de entitile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38
Ajustri privind provizioanele (rd. 40 - 41) 37 39
- Cheltuieli (ct.6812) 38 40
- Venituri (ct.7812) 39 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)
40 42 41.798.377 35.929.190
- Profit (rd. 16 - 42) 41 43 1.525.725 693.853
- Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 0 0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 43 45
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 44 46
13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 19 19
- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 46 48
14. Venituri din subvenii de exploatare pentru dobânda datorat (ct. 7418) 47 49
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 242.019 153.951
- din care, venituri din alte imobilizri financiare ( ct. 7615) 49 51
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 242.038 153.970
16. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare deinute ca active circulante (rd. 54 - 55)
51 53
- din care, cheltuielile în relaia cu entitile afiliate 55 57
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 559.925 545.728
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 670.037 657.474
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():
F20 - pag. 3
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():
- Profit (rd. 62 - 63) 62 64 1.097.726 190.349
- Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 0 0
20. Impozitul pe profit (ct.691) 64 66 51.871 0
21. Impozitul specific unor activiti (ct. 695) 65 67
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) 67 69 1.045.855 190.349
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 0 0
*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri i contribuii datorate în baza unor acte normative speciale” se evideniaz cheltuielile reprezentând transferuri i contribuii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevzute de Codul fiscal.
Numele si prenumele
Calitatea
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)
I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.rd. OMF nr.58/ 2021
Nr. rd. Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitai care au inregistrat pierdere 02 02
Unitai care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere 03 03
II Date privind platile restante Nr. rd.
Total, din care:
A B 1=2+3 2 3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 2.556.990 2.500.448 56.542
Furnizori restani – total (rd. 06 la 08) 05 05 2.540.418 2.483.876 56.542
- peste 30 de zile 06 06 1.571.632 1.571.632
- peste 90 de zile 07 07 886.800 886.800
- peste 1 an 08 08 81.986 25.444 56.542
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)
09 09
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate
10 10
11 11
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13
- alte datorii sociale 14 14 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri
15 15
Obligatii restante fata de alti creditori 16 16
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:
17 17 16.572 16.572
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale
19 18
A B 1 2
Numar mediu de salariati 20 19 328 281
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie
21 20 315 281
IV. Redevene pltite în cursul perioadei de raportare, subvenii încasate i creane restante
Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Redevene pltite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:
22 21
- redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat 23 22
Redeven minier pltit la bugetul de stat 24 23
F30 - pag. 2 Redeven petrolier pltit la bugetul de stat 25 24
Chirii pltite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25
Venituri brute din servicii pltite ctre persoane nerezidente, din care: 27 26
- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27
Venituri brute din servicii pltite ctre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
29 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29
Subvenii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30
- subvenii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31
- subvenii aferente veniturilor, din care: 33 32
- subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc *) 34 33
- subvenii pentru energie din surse regenerabile 35 33a (316)
- subvenii pentru combustibili fosili 36 33b (317)
Creane restante, care nu au fost încasate la termenele prevzute în contractele comerciale i/sau în actele normative în vigoare, din care:
37 34
- creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35
- creane restante de la entiti din sectorul privat 39 36
V. Tichete acordate salariailor Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 41 37a (302)
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)
Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38
- din care, efectuate în scopul diminurii impactului activitii entitii asupra mediului sau al dezvoltrii unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile
43 38a (318)
- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 44 39 0 0
- din fonduri publice 45 40
- din fonduri private 46 41
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 47 42 0 0
- cheltuieli curente 48 43
VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020
A B 1 2 Cheltuieli de inovare 50 45
- din care, efectuate în scopul diminurii impactului activitii entitii asupra mediului sau al dezvoltrii unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile
51 45a (319)
VIII. Alte informaii Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020
A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (ct. 4094), din care:
52 46
53 46a (303)
F30 - pag. 3 - avansuri acordate entitilor afiliate nerezidente pentru imobilizri necorporale (din ct. 4094)
54 46b (304)
55 47 676.065 0
56 47a (305)
57 47b (306)
Imobilizri financiare, în sume brute (rd. 49+54) 58 48 Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)
59 49
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 62 52
- detineri de cel putin 10% 63 52a (307)
- obligatiuni emise de nerezidenti 64 53
Creane imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) 65 54
- creane imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)
66 55
- creane imobilizate în valut (din ct. 267) 67 56
Creane comerciale, avansuri pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor i pentru prestri de servicii acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
68 57 2.945.128 5.857.970
- creane comerciale în relaia cu entitile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor i pentru prestri de servicii acordate furnizorilor neafiliai nerezideni i alte conturi asimilate, în sume brute în relaie cu neafiliaii nerezideni (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
69 58 1.862.509 1.002.726
- creane comerciale în relaia cu entitile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor i pentru prestri de servicii acordate furnizorilor afiliai nerezideni i alte conturi asimilate, în sume brute în relaie cu afiliaii nerezideni (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
70 58a (308)
Creane neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
71 59 1.294.290 137.423
Creane în legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
72 60
Creane în legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)
73 61 331.332 104.112
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)
74 62 52.179 86.821
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)
75 63 279.153 17.291
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 77 65
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 78 66 Creanele entitii în relaiile cu entitile afiliate (ct. 451), din care:
79 67
- creane cu entiti afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:
80 68
F30 - pag. 4 - creane comerciale cu entiti afiliate nerezidente (din ct. 451)
81 69
Creane în legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
82 70 39.140 51.667
Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:
83 71 70.343 68.287
84 72
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)
85 73 70.343 68.287
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pân la data de raportare (din ct. 461)
86 74
- de la nerezidenti 88 76
Dobânzi de încasat de la nerezideni (din ct. 4518 + din ct.
4538) 89 76a
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) 90 77
Investiii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:
91 78
- actiuni emise de nerezidenti 94 81
- obligatiuni emise de nerezidenti 95 82
- deineri de obligaiuni verzi 96 82a (320)
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 97 83 Casa în lei i în valut (rd.85+86 ) 98 84 3.236 3.207
- în lei (ct. 5311) 99 85 3.236 3.207
- în valut (ct. 5314) 100 86
Conturi curente la bnci în lei i în valut (rd.88+90) 101 87 218.037 314.740
- în lei (ct. 5121), din care: 102 88 208.603 157.370
- conturi curente în lei deschise la bnci nerezidente 103 89
- în valut (ct. 5124), din care: 104 90 9.434 157.370
- conturi curente în valut deschise la bnci nerezidente
105 91
Alte conturi curente la bnci i acreditive, (rd.93+94) 106 92 246.797 291.369
- sume în curs de decontare, acreditive i alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)
107 93
- sume în curs de decontare i acreditive în valut (din ct. 5125 + 5414)
108 94 246.797 291.369
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)
109 95 13.406.395 13.006.125
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)
110 96
F30 - pag.5 - în lei 111 97
- în valut 112 98 Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egal cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)
113 99
- în lei 114 100
- în valut 115 101 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)
116 102
Alte împrumuturi i dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)
117 103
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute
118 104
- în valut 119 105
Alte împrumuturi i datorii asimilate (ct. 167), din care: 120 106 163.451
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 121 107
- valoarea obligaiunilor verzi emise de entitate 122 107a (321)
Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
123 108 11.892.412 11.607.261
- datorii comerciale în relaia cu entitile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clieni neafiliai nerezideni i alte conturi asimilate, în sume brute în relaie cu neafiliaii nerezideni (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
124 109 1.768.352 5.857.970
- datorii comerciale în relaia cu entitile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clieni afiliai nerezideni i alte conturi asimilate, în sume brute în relaie cu afiliaii nerezideni (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
125 109a (309)
Datorii în legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
126 110 394.496 409.490
Datorii în legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)
127 111 1.027.915 735.201
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)
128 112 753.709 417.275
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)
129 113 229.228 295.745
130 114 44.978 22.181
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 131 115
Datoriile entitii în relaiile cu entitile afiliate (ct. 451), din care:
132 116
- datorii cu entiti afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:
133 117
- cu scadena iniial mai mare de un an 134 118
- datorii comerciale cu entitile afiliate nerezidente indiferent de scaden (din ct. 451)
135 118a (310)
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 136 119 66.642 65.792
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120 66.642 65.792
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 138 121
F30 - pag.6 Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:
139 122 24.930 24.930
140 123 24.930 24.930
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)
141 124
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)
143 126
transfer de la clieni (ct. 478) 144 127
Dobânzi de pltit (ct. 5186), din care: 145 128
- ctre nerezideni 146 128a (311)
Dobânzi de pltit ctre nerezideni
(din ct. 4518 + din ct. 4538) 147 128b
(314)
148 129
Capital subscris vrsat (ct. 1012), din care: 149 130 1.220.635 1.220.635
- aciuni cotate 4) 150 131 1.220.635 1.220.635
- aciuni necotate 5) 151 132
- pri sociale 152 133
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134
Brevete si licente (din ct.205) 154 135 281.533 283.673
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020
A B 1 2
X. Informaii privind bunurile din domeniul public al statului
Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare
156 137
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune
157 138
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 158 139
XI. Informaii privind bunurile din proprietatea privat a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014
Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020
A B 1 2
Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7)
A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4
Capital social vrsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)
160 141 1.220.635 X 1.220.635 X
F30 - pag 7 - deinut de instituii publice, (rd. 143+144) 161 142
- deinut de instituii publice de subord. central 162 143
- deinut de instituii publice de subord. local 163 144
- deinut de societile cu capital de stat, din care: 164 145
- cu capital integral de stat 165 146
- cu capital majoritar de stat 166 147
- cu capital minoritar de stat 167 148
- deinut de regii autonome 168 149
- deinut de societi cu capital privat 169 150 1.107.313 90,72 1.107.313 90,72
- deinut de persoane fizice 170 151 113.322 9,28 113.322 9,28
- deinut de alte entiti 171 152
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2019 2020
XIII. Dividende/vrsminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciiului financiar de ctre companiile naionale, societile naionale, societile i regiile autonome, din care:
172 153
- ctre ali acionari la care statul/unitile administrativ teritoriale/instituiile publice dein direct/indirect aciuni sau participaii indiferent de ponderea acestora.
175 156
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2019 2020 XIV. Dividende/vrsminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naionale, societilor naionale, societilor i al regiilor autonome, din care:
176 157
177 158
- ctre ali acionari la care statul/ unitile administrativ teritoriale /instituiile publice dein direct/indirect aciuni sau participaii indiferent de ponderea acestora.
180 161
181 162
- ctre ali acionari la care statul/ unitile administrativ teritoriale /instituiile publice dein direct/indirect aciuni sau participaii indiferent de ponderea acestora
184 165
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2019 2020
185 165a (312)
F30 - pag.8 XVI. Repartizri interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018
Nr. rd. Sume (lei)
A B 2019 2020
XVII. Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)
Nr. rd. Sume (lei)
A B 31.12.2019 31.12.2020 Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominal), din care:
187 166
188 167
Creane preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziie), din care:
189 168
190 169
Nr. rd. Sume (lei)
A B 31.12.2019 31.12.2020
XVIV. Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente similare (ct. 6587), din care:
192 170a (322)
INTOCMIT,
Semnatura _________________________________
Semnatura _________________________________
11--DIRECTOR ECONOMIC
F30 - pag.9
*) Subvenii pentru stimularea ocuprii forei de munc (transferuri de la bugetul statului ctre angajator) – reprezint sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenilor instituiilor de învmânt, stimularea omerilor care se încadreaz în munc înainte de expirarea perioadei de omaj, stimularea angajatorilor care încadreaz în munc pe perioad nedeterminat omeri în vârsta de peste 45 ani, omeri întreintori unici de familie sau omeri care în termen de 3 ani de la data angajrii îndeplinesc condiiile pentru a solicita pensia anticipat parial sau de acordare a pensiei pentru limita de vârst, ori pentru alte situaii prevzute prin legislaia în vigoare privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 324/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind producia i dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul tiinei i al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind producia i dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul tiinei i al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitile reglementate i supravegheate de Banca Naional a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiar, societile reclasificate în sectorul administraiei publice i instituiile fr scop lucrativ în serviciul gospodriilor populaiei. *****) Pentru creanele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominal a acestora, cât i costul lor de achiziie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) i d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor norme privind plile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune i de modificare a anexei X la regulamentul menionat, '(1) ... veniturile obinute din activitile agricole sunt veniturile care au fost obinute de un fermier din activitatea sa agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricol (FEGA) i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR), precum i orice ajutor naional acordat pentru activiti agricole, cu excepia plilor directe naionale complementare în temeiul articolelor 18 i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataiei sunt considerate venituri din activiti agricole cu condiia ca produsele prelucrate s rmân proprietatea fermierului i ca o astfel de prelucrare s aib ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activiti neagricole. (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamn veniturile brute, înaintea deducerii costurilor i impozitelor aferente. ...'. 1) Se vor include chiriile pltite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, puni, fânee etc.) i aferente spaiilor comerciale (terase etc.) aparinând proprietarilor privai sau unor uniti ale administraiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de ap în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) Valoarea înscris la rândul 'datorii cu entiti afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculeaz prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadena iniial mai mare de un an' i 'datorii comerciale cu entitile afiliate nerezidente indiferent de scaden (din ct.451)'. 3) În categoria 'Alte datorii în legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice, altele decât datoriile în legtur cu instituiile publice (instituiile statului)' nu se vor înscrie subveniile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 4) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care sunt negociabile i tranzacionate, potrivit legii. 5) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt tranzacionate. 6) Se va completa de ctre operatorii economici crora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanelor publice i al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizrilor privind întocmirea i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privat a statului i a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificrile i completrile ulterioare. 7) La seciunea 'XII Capital social vrsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 i col. 4 entitile vor înscrie procentul corespunztor capitalului social deinut în totalul capitalului social vrsat înscris la rd. 160. 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea i completarea Legii contabilitii nr. 82/1991, modificarea i completarea Legii societilor nr. 31/1990, precum i modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei.
la data de 31.12.2020
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
I.Imobilizari necorporale
Alte imobilizari 02 435.184 40.698 X 475.882
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 03 X
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 04 X
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 435.184 40.698 X 475.882
II.Imobilizari corporale
Instalatii tehnice si masini 08 26.564.326 1.644.568 484.764 27.724.130
Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 95.303 5.551 100.854
Investitii imobiliare 10
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 11
Active biologice productive 12
Imobilizari corporale in curs de executie 13 69.151 1.441.174 1.449.185 61.140
Investitii imobiliare in curs de executie 14
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 15 676.065 676.065 0
TOTAL (rd. 06 la 15) 16 56.660.803 3.104.133 2.610.014 57.154.922
III.Imobilizari financiare 17 X
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) 18 57.095.987 3.144.831 2.610.014 57.630.804
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul
anului
A B 6 7 8 9
I.Imobilizari necorporale
Alte imobilizari 20 310.658 68.259 378.917
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 21
TOTAL (rd.19+20+21) 22 310.658 68.259 378.917
II.Imobilizari corporale
Terenuri 23
Instalatii tehnice si masini 25 13.879.912 1.722.966 484.716 15.118.162
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 71.939 8.129 80.068
Investitii imobiliare 27
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 28
Active biologice productive 29
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 3
- lei -
in cursul anului Ajustari
(col. 13=10+11-12)
I.Imobilizari necorporale
Alte imobilizari 33
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 34
TOTAL (rd.32 la 34) 35
II.Imobilizari corporale
Terenuri 36
Constructii 37
Alte instalatii, utilaje si mobilier 39
Investitii imobiliare 40
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 41
Active biologice productive 42
TOTAL (rd. 36 la 44) 45
III.Imobilizari financiare 46
INTOCMIT,
Semntura _________________________________
Semntura _________________________________
ADMINISTRATOR,
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
ATENTIE ! Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situaiilor financiare anuale aferente exercitiului
financiar 2020 în format hârtie i în format electronic sau numai în formã electronicã, semnate cu certificat digital calificat, fiierul cu extensia zip va conine si prima paginã din situaiile financiare anuale listatã cu ajutorul programului de asistenã elaborat de Ministerul Finanelor Publice, semnatã si scanatã alb-negru, lizibil".
Prevederi referitoare la obligaiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportrilor anuale prevzute de legea contabilitii A. Întocmire raportri anuale 1. Situaii financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilitii: termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciiului financiar; 2. Raportri contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilitii: termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciiului financiar, respectiv a anului calendaristic; entiti care depun raportri contabile anuale: - entitile care aplic Reglementrile contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificrile i completrile ulterioare; - entitile care au optat pentru un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic; - subunitile deschise în România de societi rezidente în state aparinând Spaiului Economic European; - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic. Depun situaii financiare anuale i raportri contabile anuale: - entitile care aplic Reglementrile contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificrile i completrile ulterioare; i - entitile care au optat pentru un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic. 3. Declaraie de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilitii, depus de entitile care nu au desfurat activitate de la constituire pân la sfâritul exerciiului financiar de raportare: termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exerciiului financiar B. Corectarea de erori cuprinse în situaiile financiare anuale i raportrile contabile anuale – se poate efectua doar în condiiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaiile financiare anuale i raportrile contabile anuale depuse de operatorii economici i persoanele juridice fr scop patrimonial, aprobat prin OMFP nr. 450/2016, cu modificrile i completrile ulterioare. Erorile contabile, aa cum sunt definite de reglementrile contabile aplicabile, se corecteaz potrivit reglementrilor respective. Ca urmare, în cazul corectrii acestora, nu poate fi depus un alt set de situaii financiare anuale/raportri contabile anuale corectate. C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exerciiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilitii Ori de câte ori entitatea îi alege un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplic prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea i completarea unor reglementri contabile. În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilitii nu prevede depunerea vreunei însiinri în acest sens. Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menionat,în cazul în care entitatea îi modific data aleas pentru întocmirea de situaii financiare anuale astfel încât exerciiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilaniere raportate începând cu urmtorul exerciiu financiar 1) încheiat se refer la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri i cheltuieli corespund exerciiului financiar curent 2), respectiv exerciiului financiar precedent celui de raportare. De exemplu, dac o societate care a avut exerciiul financiar diferit de anul calendaristic, opteaz s revin la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmete raportri contabile dup cum urmeaz: - pentru 31 decembrie 2020 – raportri contabile anuale; - pentru 31 decembrie 2021–situaii financiare anuale. D. Contabilizarea sumelor primite de la acionari/ asociai – se efectueaz în contul 455 3) „Sume datorate acionarilor/asociailor”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entiti afiliate, contravaloarea acestora se înregistreaz în contul 451 „Decontri între entitile afiliate”. ------------- 1) Acesta se refer la primul exerciiu financiar pentru care situaiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic. 2) Acesta reprezint primul exerciiu financiar care redevine an calendaristic. Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilaniere cuprinse în situaiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2021 se refer la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri i cheltuieli corespund exerciiului financiar curent (2021), respectiv exerciiului financiar precedent celui de raportare (2020). 3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementrile contabile, potrivit crora sumele depuse sau lsate temporar de ctre acionari/asociai la dispoziia entitii, precum i dobânzile aferente, calculate în condiiile legii, se înregistreaz în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acionari/ asociai - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acionari/ asociai - dobânzi la conturi curente”).
Precizari MFP (înapoi) LISTARE
Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Cont SumaNr.cr.
(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)
Preluare F10, F20 col.2 Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81
Sterge date incarcate
Atentie ! Selectati mai intâi tipul entittii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !
1 -
+ Salt
File.PDF
ri (onto.mr !a.e .u Dfevraerrte
,r,odi l_. r.t ar r. i. .r r. il r', re.rc, corr:LrjttLatji r..B!r-,r.9tl
!-aL iitocrir situ;riite fi.an.iare ai!ate .ta
:n|tate: sc 21 IArllARrE SA rr de!!l l9- PnAlov! rnreri: local itarer ?LolElrr NJi:. dir'eqisrr!t .oNefrJt.i: rrrg/1043/i9!i
':oi,ir. re rn'!qrsrra e 1l\1490
5!0!ehnaru s/rvu coNsfANrlN
..niorD i.!.10 alri,(1)dji Leqe..orrabitrrtrtii d..Bl,rt99l !vain.ntiratea de
.,,.3liT.l"jilll35i3rts:,,.,! i r ( o . m i r e ! , i r u i r j i r o . ir irn.in.. !,u..r e rr I/r2l20r0
,,", ,,, a:"i3[i]:ll"j"i:3i;'ls"i:llt:.:;.13!til"Sijii3uijji.',,* ,.iilncia.e a,ua,e
,...'".,,,:i"i';ii:]:15"i,?i.:,:ii"iiiil: it:;i":.tT.:l?:,{l::}3 i"'::titii.l}:^,.,""., .r e.'!ornr j u. r ci.a
6*"o4 !' -3,!**;1:*.'j$loi \u,..-r'-7
. ,\. a sbn,,,r! ^"
l- nia(i]itrri artur jniraia}(iti;7i,i;oj aira,irJa -
11.+L --- --.,iir r f t,f!' r/rrr t: t,fr it.Lt L( tJl-il. llrr,fiorrc, it oror I; i;:',11i iJ'''!i''1\,'1'|"(''x"'i,r'jc',,,',h
Irr0.( o\ I Dl: pnr)f.lt st l) .:tt|)fi|: r.rr- l)I t\ t)11\j \ lt\ l f r i 5|t 1 i \< t1\ tjl 1)lr l\i()rJ t.tz \ J I
| ,.'"ir :r.;i;;;;;;--;irff,h .,.
ATOR,
5l Nlllral DaV NI L/iZii:t]ri D-ip O V,.\t.1,)iiF! rORiCTi\
l orr)lular VALIDAT i
'Yrvl!.?4iarLrrry.foI8. G'ral DragaliDa Slreet, 100157 PLoiesri - Rorneoia Phorer 0040 244 526350 Faxr 0040 244 510125 E-mnil:rc!1q!]!la(42liq!}$rjJQ Regislefed at rhe Chamber o f comm erce undef no . IZ9 -IA4/ 199 | Fiscat code iao 1j43490
FtoTAttARDA NR. t/13 04.2021 ADLNAI1EA GEN!,IIALA ORDTNARA A AC'I]IONAIiILOR
A.G.O.A intrunita p.in videoconlcriuta ir zrua {le 13.04.2021 om t0,30
IIOTARASTE LA.G.O-A aproba situatiile finarcjarc afcrente exercitixlul fiDaDciar 2020, si mpofluL oe gestruoe al Consiliului de Ad inisiralie nl.renr arluhrj 2020 cu 448.679 de vonr.i reprezeniancl 91.890/; din capitalul sooialsi 100% din rcriLrritc rcpfezcr)lr1c jn r\GOA.
2 A.C.O.A apfoba descaronrea de gestiuJre i CtonsitiLrtui de Adminisrfstie, a prcsodi emr acesirra sr a direclorului genefal at socieratii, fenrru :rdivilatea desfasufita pc parcuNrl rmuLr 2020, cu 448.679 votlrri feprczcntlrd 91,89 % dill capiraiul social si 100 % dnl actiu|rile rcpfezentatc if AGOA.
3.A.G.O.A aproba, cu ur nlrnw dc vonrri d! .t:t8.679 yoiuri rcpfrzcnrard I00 % orn actrunrle fcprezentale si 9i,89 % din tornl aclruni, repa.tizarea ln toraljrare a p.ofihrlur ner realizaL in 2020insltrra de l90.l49lei la ReartuLul fepofllf piofir nerepartizaf,.
4. AGOA aprobe 0u 4,f8.679 vontri reprezcnhrd 91,39% din capitalul social si 100 0/o drn rctiunile fcprezertare, BVC prez€nt:tl penlnr anul ltl2l, cuLrll volLrm nl cjfrei do atacel dc42.900nrii lei,venihrri rotate dr 45.060mii tei si at chsttuictilof tolate:ll 7t0mii ler, rar pfollhrl brut rlr suma de I j50 rrii [i.
5. A.G.O.A aproba cu 448.679 de votuLri repfezcnrand 100% din actnuile r.!r!zer!.re sl 91,89 % din LoialLrl rclirLnilor, inchcicfea de car.e socirtare, in catitarc dc imirLLmLrtat st garnnt. cu B R.D., G.S.C. S.A saucu rltabxncr,rr calirarc de creditof, a unui contr.ad decfcdir rn.\,rlntrr.,lc I .100 0Ll0 r,,ru p(| ru iLcU!rkrca curcnla. pr!luflsrrca ptdlbnutLri ,icrrcrorLngue 0UU.LrU{)(,''ot!l ] r!i t)t -ltl2l. Se rr ar.cr in veclcrc ca lit fi,.et! nnrrurlaloarea ulilizitra a phfcrnu ui rt. crcdrlrrc sa nu oepascasca 2.000.000 eu().
Lrcheierea de calre societate a urmamar(luf !onrrxctu de !t. J|lrc pentru !ar.a[larcar rU r obL.;iI lo, rr,,rlt.((.ri lonr. ,l ar. a!: ^
collrrrr'r of rpo((!3 i" f.rlrrurur ronlruihr curcnte descfise de socjeiale ]rB.R.IJ.,Lrrorpc iJ.rrere LieneL.rle ssLL l,r :tll.t brl1j.t cfeditoarc. prccum si esupfa tuturor soldLuIorcfeorloitre tlc ilcestofa
..,,,^"_....:i".lil:_.* rporc!:r lsupfir rurur.or. !f.llIr.lor rcrLrlrarc (lill conrfacr.te !j.zenrc srvlloarc cu cltcnt snl
- conlaci de ipolcca asupra stocufilof c'Jmpanici sil ate in Ploiesti str' G-ral lon
Dragalina nr. l8 r,'"ii.."i"ir"u donnului llie Ion identificrt cu C] seria PX nr 308568 enris de catre
;;Lffi-;;."i1; d;ri de0r'122014. in .elitrrlc de (tir'cror sc.etsl si I doaLnrrei
,qfio",. .qnli"", Mrfia idenLilical|r cr Cl serir I'X i:' -r4l'15 cmis dc cctrc SP(LEP
p-roi".ti i",i"rn de25052015'i. calirate ltc 'lirtoLLl
ecoLronric sa fealizcze r'nratoafcle: ' '-:; ;;;;",
"""'neze, Perf-ecteze, elibereze si i tocmeasca ( io lbrma autentioa' rrnde
cste cazul ) in rumr-le sr pe soama socreiaiii, ConLractul de Credil/ acls adilionile lr
acester si Contractelc dc ga.antle, pfccurrL si loate actcle' confirmarile si doculneltele ln
lcqatrua cu lcestea. preculn sr oflce acMrlod iJicatoal e alc accstofr' ill vrdcroa adrJccrii h
inieoLirire a rezolLrliilor adopt0lc in PIczcnlx holaraLe
lsa intrcprinda loole actiunile in legalrrr irr'rtgi\lrarer 'otrlrLcrrLor
.df .!f nnrLi: s:!rr
ll emendan;ntelof aduss acestora, la Arhr\'L Electrorrcr L! Carrn(ll Muhrlirrc aIsax Cartea Fu'lci3ra conpct€rta / Registr Conlel1LrLui' ur lcgatufa ou notificarex sau
indeplinirca oricirci aite fomralhati nocesafe in fnta oricarcj altc iutofrtall conlpclcnrc sau
teftrlor parlr rrlteresatc, prccun sr Pontru I)ublicrtcr plezcntei llotrrafi in Monitorui Oficial
"i n,,*u'"i.i, p. IV si in gcneral, sr ln(lcplioeasc' rttal! actilrnile si (icorefsLrrile necesdte sau
utilc in scopultnnzactrcr a\rtrlc r11 Y.ur.r dc docLrnrtntelro nrenliorrtc infczolutiilc dt m i
6. Relefiror la pLncNL 6 dc pc oftlirca rle zi. AG O A rrri apfobe reelizaren dc investit;i iLr
..u"|llr'i'ro Je 1.500.000 cLLro. crL firut.rrc dir fonduri eliroPene slru finantafc din fondurr
p""i,:, i"tiii'i,." unor schcnlc dc:rtrtor dc slirt, r!and cr obicclrv slinularca-invcstitiilor cu
irp"",,r"jn. , ..u**ic conlbrlll IiC 80t./2014 cLr Jnodillcalilc trllerioire (HG 628\2020)
i 'i proput O" c lfe .crjonaftrl uzirsrlltr S A sa sc rcanalizr:ze opo trDilirifir it'rst(i
inu.riitii a. cntre Consiliul dc Administlatie intro altr sedirta si sa fie sLtpusa a|rcbafii
ulterioare unei roi A.G.O.A.
7. A.Go.A nproba cu 4486t9 cle voluri = 91,89 % din caPihlul social' pfehngir(i
mindalrLlri pr frL o pcfioarh de Lur an ircc! 1d cu data dc l] 04 2021 ,.x.
aLLdllorLrlul
sunra dc l.500euro /3n.
8,A.C.O.A aprobacu448679vc,tui:t1,89%dln capitalLrl social, PreluDgrrea maDdatulur
pentm o perioatta cLe un an, itcepand !:u l30a?021 a audilorului financia' exrem SC
icox iuOIr SRL. c'r sedrrl i Ploiesti str' 1\lcxrndrll odobcscrL rrf 2'
J29/1220/l992.CLII 11554:l fcprc/crrirrrl dc \itLr aorrr!1. idcnlili.al tu Cl scfirr Pll ^vR
390510. CNP 158112929i101 pcnlftr srrmi d. 2 000 c!Io/:rrl
9. A.G.O A aproba cu 448.679 voturj - 91 89 % drr capitalul social, poliLica de renlunerarc
a conducatorilof socretatii. 10. A G.O.A. aproba cL1 cu 4,+3.679 lotrLri fePrczeDtard 91,89% dh capiiaLLrl socixlqi I00
9/i din actio|arii pfezcnli, datx de inrr'gisrrarc 6 05 2021 sl er<late 5 05 2021 09 2020
rc:itlr r r.ijolrafil)r (1il] ll trp! ille :il2l.
SECRDTAI{'IF. N]C DREEA
rilc .rdoptrte de c;rlfe irc[L
CONSTANTIN
//1.'t "i,S\/,.i q\\ n24; 3 tntu,qnte t' - s-4. rq qon, *"9
EC. ALTONTE
z\rr IANUARrrE s.A. A COMI'ANY OF UZINS]DEI{ www.24ianuarY ro
'8.t.-rrl Dragrlina SLrcet. 10015/?loiesLi Rorrrdr 'a
Phone: 0040 244 52bi5u Fax: Uu4u 'r+
! 10325 Ernail; con!9rc!4ltl)24j-a+ua+Jq
Ilegistered a1the Chamb"' ot"o*tn"ttt tinti"*n-tzg- tOa:l I s9I pit;al code-Ro 134i490
RAP O RTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIIJL FINANCIAIT
INCHIIIAI LA 31 12 2020
Capitalul social aL S.C ',24 lanuafie' S A' c-tL
^sediul in l'loiesti
rstr Cr?l lon Dfagahna
nr. 18, inmatriculata la Rc' sLLb n't'L:SlfO+ytSqt' tl" ]1 gutu de 31122020 de
1.220.635 lei, divizat in actlunr clr o valoare nominala de 2'5 lei /actiLlne'
La data dc fef'efinta de : r'olidil- ua,lifi'" de Consiliul de Administmlic' in
.i"i"r,"ii"" "u G"" nt 3l'/1990 fe publicaftr' stnrcllrra,actionafiatu[r] ert Lrrmaloafea:
- S.C. llzinside| S A cu seclrrrl in Blrcufesti' detine un rf de 3?1 424 acliuni'
reprezcntand 76'0719o/ iin-capitalul iiill,
- SIF Mrrntenia detinc un n| oe
soclaL
capitalul soclal. ,r^ "^.iar,re esre et'ectuata de Mcnlionam ca cvidenta acLiullilof enise dc soclelale esle
S.C.DEPOZITARUL CENTRAL sl gut"uu"luL Carol l' Nt 34-36 Bucurcsli' Sector 2'
Bucuresti ln exercitiul financiar 2020 nu a lost efectuala nici o mai9911.de capital Ultima
maiom|e de capital a tbsl electrrata in corrfofmitate cLr llC' 500/1994 si inregistrdta cll
ccrer-ca dc rnentiuni nf 6600/20'04 lsc)5'
Ullima rcevaluale a aclivelor l,*c Jc natura cladifilor' a lbst clecluata la dala cle
31.12.2012, rezultatul reevaluarii tiind irezentat in cuprinsul situaliilor tlnanciare alefente
anului 2012 si refleclata in conlabilitate
La data de 31.12.2019 u 'ot' "f""tuutu
evalLlarea cladifilol pcntru stabilirea valorii
i,;;";ii", in llrnclie dc cafe se platesle irnpozitul pe oladifi Accasta valoa'e nu se
inregislreaza in contabilitale' Facem ntentiunea ca soclctalca ilu afc pullctc clc lLlcfLr' inncaga activitate desfasurtndLl_sc
f" ."Jiuf ,o"iuf din stf C-rel Dragalina nr' l8' Ploicsli jud Prahova' 'iir*ii,l"'"n*,"r",
" .,rnt inroc',iite in lei , iar in raporiul ad',.'inistratorilor si in nolele
";;il;t;:, l; li"";," situatie pfezenlata este inscrisa rnoneda in Ici' mii lei' pfeq!m sr rn
moneda euro pentrll a sc puttu'i*rit" o conlparalie fidela cLl fezullatele anulLli
pfececlcnl sau ctr prevcd()r'ile din B v(' ' i"
-"*"r."irirf financiaf incheiat la 3i J2 2020 socictllea a fealizat Lrfnaloarelc sofirmente
de produse:
- parti oomponente pcntrll divefse Lltilaje ( baliuri ' carcase etc)
- str-ltcturi metalice diverse - bLrtoaie metalice de diferitc capacilaii p*""'p",i""a" ,"-afoafe.incheicrii anulLli fiscal sc prevede continuafea activi|atii de
Dfoduclie,lapt ce se desprlnoe sr crrn B V C pentrll anul 2021 aprobat ' de C A si care
i. t-."p,"'"pt"u.tii AdoA In acclasi timp mentionam ca po ofoliulde comenzr sr
contfacte care sunt in evidenta noastn pan; in prezent ne conduc la afiflnatia ca
activitatea societatii va continua si in anul 2021 '
ln anul 2020 societatca n!l I achizilionat propfiile acliLlnl
i,'t '",",f-iOzO
"",tlrcerea societrtii a flosl asigLrrala de (lorsiliul de Administlatie in
urmatoafea conponenla ;
- E;Alionte Gica - l)ireclof Economic pana la 01 102020
- Ec. Alionte Andr-eea Malia - director ecorlonic din 01 102020
Activitatea de pfoductie a lost slrpeNizata de:
- Ing. D!rritru Stelien - director de pfoductie
CAP. I. Prczent!rca realizarii indicatorilor cconomico- financiari la 11 12 2020
l. Realizarea productiei in anul 2020 comPir'ltiv cu nnnl 2019
ltm = nii lei/ mii eufo
La data cle 31.12.2020 productia fizicala sorlimenlul u!ilaje,a fost cu 32,73 o% mai mica
mai mica cu 23,34 % in leidecat cea fcalizala la 31.12.2019, ia| valoric pfoductia e tbst
iar in euro a fost mai mica cu 25,09 %.
l-a 31.12.2020 pfetul rnediu rcalizal la expolt a lbsl dc4.02 euro/kg iar in20l9a lbst dc
3,44 cufo /l(g. Pfoduclivitatea muncii tcalizata in 2020 1a p|oductia clc Lrlilaje expfimata in lo/om difecl procluctiv a fost de 0,82 (medie lunara) iaf in 2019 s-a |calizat 1,03: valoric prodrrctivitatca a
lbst de I5,24riii lei/salariat lata de I6,8lmii lei cat s-a fealizal in 2019
L\r,
Cant Val. Canl Val. Canl Vr1.
Urilajo
4,5t',l 5 539
1.733 12.248
5.9/93
41.115
65.7 5 /i-u) 1t,27
2. Realizarca productiei marfa h 31 12 2020 comptrdtiY cu indic,ttorii din
B.V.C. U/M : MII LEV MII EURO
Compamtiv cu prevederile clin BVC'productia fizica la utilaje a fbst^realizata In procent
;; i5i;/" -i"r'uutor.i"
in lei a fosi realizata in pfocent de 7l'0-0% ln BVC a tost
;;"";; ,i" prct mcdiu la utilaje de 1,50 curo / kg iar efecliv a fost realizai un pfet
i""i"''a""o.oi ""r."i*f tu e"pnn. t" in!efn l fll euro/lig avand in vedcre c; la inLerrr 'ru
lbst executate si Pfeslatii.
Din datele pfezenta{e rezlllta qa produclivitatea medie lLlnafa pe salafiat direct productiv la
,"r.tl"",it"f Lrtilaje (valoric) a fost in 2020 mai mica clecat in anLrl preccdent' insa mai
crescuta dccat in pcfioadele anterioafe
3.I]ILAN'I' U/M = LEI Nr. cfl.
EXPLlCA'III 31.12.2019 3l .I2.2020
Inob izar-i nccorporale 124.526
III Imob izafi financiare 'fOTAL ACTIVI] IMOBILIZATE 39.812.484 38.807.41 I Stocuri 15.06r.017 1 4.6) /.-i ) /
I Creante 1.29U.+-iiJ
JV Casa si couturi la banci 468.070 460.712
B. TOTAL ACI'IVE CIRCULANTI] 17.8 t9.517 r8.981.778
C. C.heltuicli in ivdns 0.t4 64.9i2
CONTABIL INCEEIAT LA, 31.12,2020
1,08 0,93 1,06
12,18 12.28 r4,87 16, rL) to.6)
2\ .291 .101 2t .2'/ 6.l 18 D. Datorii ce trebuiesc platite intf-o
--"i^"ln.le nri^ la n an
Active circLllante ncle -1.407.841 -2.227.408 D
i6.404.641 i6.5 80.01 0 F Tnrrl acti\e rllinus datofll ct!fenlc
L083.629 C Datorii ce trebuiesc platLte Intr-o
--"i^",r. ft.i m.rc de un an
Pfo\iziotne ocntrtl riscLlfl sl cncLI l
Venituri ill cvans dln care :
- ;..^-; ;;; ; -l H
1.224.635
1.220.635
RezLrllatLrl cxefciliLllLri
- sold creclitof _----_-'
6.211.885 6.2',71.885 IV
Pfoductia fcalrzala PI scopurl
944.801Venituri din slrbventii de
Alte venitllri din exploatltre '[o!al venir d]n c\lrl.)3t.rfe
- chelt. CLr matefii Pfime
chelt.CLr mf r.^lr a,, .ql.ri;le\i trchcle
l.89il
| 5.22A.151
9U0
14.559.797
491.170 459.905 93.58
1.868.433 2.024.599 108,36
- alte chelt.
459.010 .l2l. f6i 92.25
83.71 I 13.316 r5,98
r.5r5.725
I rMPozlt' PE PIioFIT
ll! rl:
42'/ .999
015.8s 190.349 18.20 xll
s.llerlizaren indicatorilor economici la 31 I2 2020 comparativ cu B'VC'
U/M = MII LDI B.V.C.
47.2I 5.000 35.142.04 \ 15.7 A 2 Cifra de alacelt
48.350.000 36.111.4i3
VefirLrri din o|od. Vandutr 47.02s.000 t5.739.184 16.00
2?0.000 t5t q70 57.01 B Venitllfi firlanoiare
ChcltLrieli tolale 46.35 r.000 36.536.664 7 ri.09 4
Cheltuieli pl. cxploatare
| .079.262 7 6,16 - ahelt a,'
"n. ,gaze si aP:l
1.406.000
4.802.000 4.220.i41 I17,89
B 1.999.000 190.140
.6 Impozit pe pfofil
t27.196 90.25 IU Productivitatea muncii 140.940
Nefealizarea pfoclucriei In:rf1a etat lita clc anLll pfeccdcnl cal si comparallv cu
o,"r"a.ril" al"'eVC ." .lut,u"u'o in pfinLrl fand opririi t''abricaLici la sorrirrlcntul utilai
i"r*f". i" o"i" a" ie.o:.zouo firnra \ acl<er NeLrson a opfil l'abficatia.utilzLjclor deoarece
a fosl inslilllila carantina ln Auslfla De asemeni in Romania a lost illstituita surca de
urgenla prin Decretul 195/l6-03 2020. Din acest moment' a rost nevole ca un n[lmar de 105 salariali dirccl produclivi din
.""roJ ' ,tiLj"t"r^,;"r' din debitalc si uzinaj (aceslja llind lcuati difecl de, prlductia din
sectoul tefasie0 sa fle tfinisi rn concedii dc oclihna Dc ascmeni s-a lual maslrfa de
,.*"'f i" ""lr"ofii
dc odihna si a persoanelof din fcgie si TESA lrr lolal in ltrna mafiie
au fbst inregistrale 385 zilede conceclii de oclihna la l1runcitoril direct plod rctivi Legie st
TESA 210 zile, in total 595 de zile de concedii de odihna
Avand in veder-e posibililatea oterita de OUG 32126 03 2020' incepand cu llrna apfilie si
Dana la sfaNilul lunii r1tar. au fost !recutj in somaj lehnic 105 salafiati clin sectoful Lltilai
ie a.ie. d.o'rre. t zir,:ri .i )? rrl:rr'rli di I rc: L | | iA
Confbrm OtJG 92/2020. irrcepand cLr luni iunic P'lna irr lunl suBU\t lntlusiv pcntrrr 132
salafiati cafe au avLrt cel putin l5 ziLe dc sonej lchnicin per'ioada aprilie-mai,em solicitat
,;;;.;;;"; " 41,5olo din salatiul de incadrare. cie la btrgetul de somaj Suma solicilata a fbst
a.' feq "',li
1ei\ luna. PenlfLl a bcneficia de accasta facilitatc lrebuie sa platim pana 1a 25
alc fieca|ei luni daloriile atircnle salaNl iilof lLrnii prccedente'Dfcctele negativc ale aceslei siLualii au dctonnin'L diminuarea pfoducliei mafta si a
ciliei cie ailce|i numai afefcnla pfoductiei de Lltilaje tcfasierc ctr I l00 mii e fo in anul 2020 in BVC a fost p."uutut un nLrmaf de mrincitofi direct ploductivi 1a Lrtilaje
de220 iar media realizata a fost de 177 de muncitori
In rcclasi limp la urncle ploduse ce su lbsl executate clienti; extcrni all avut inlarzicri in
tfansmiterea cloclrmenlatLer sau au fealizal rnodificari de proiecte in timpul executiei De
asemcni comunicarea cu accsti clienti a lbsL lba[c Sfeoaic salafiatii acestofa fiind de
multe ofi inclisponibili penlfu a raspundc la anulnile pfoblene sau pclltfrr a vcnr La
fcceptia pfodLrselof .
In accasia perioada s-a maniGstat si o lipsa a comenzilof de la clientii cu care am
colaborat in an;i pfecedenti.
I-ipsa foflei de munca imirreuna cu dificllltalilc cfealc de comLrnicatca cu
nostri au condLrs la ncrcalizlrca unei prodrrctii dc ccr. 1 500 nrii cLlfo lla|renefll
Consumuf ilc energetlce in anul 2020 I'ata de anii 2014-2019 alr lbst:
Eficienta utilizarii enefgiei pe tona de pfodus llnit este redata mat Jos:
6. Fofta de munc:r Situaiia flLrctuatiei pgfsonalului pe meserii in anul 2020 compa|ativ cu 20i9
l,a pozitia alti angajali in 2020 slrnt specificali - economisti' oloct|icieni' montatofi'
vopsitori, inspector; calitale, muncitori necalifi cati.
h anul 2020 au incetat activitatca in cadful societatii 68de salor-iati pe cattzel
- dcmisii/acordLrl partilor ill salafiati
- penslorran 12 salafiati , conceorcr-c l0 salafiali
- alte calrze 8 salrriali In anul 2020 arr fosl mentiDute f'aciliialile carc deter'mina alragerea foflei de munca
caliticatc si anune: - supodafca unei padi din costlll transpoftLllui navelistilof - acordarea a 20 tiohele dc nrasa pe lrind la nivelul dc 12.50 leirticheL
In anul 2020, cheltuielilc clr salafiilc au lbs! in sLrlna de l:1.719 mii lei 1'ata de l'1.366
mii lei qat au fost infegist|ate in anul 2019. Cheltuielile cLr tichctele de masaau lbst dc
841 nii lei lata de 854 mii lei in 201'r.
2014 2015 )0t6 ).4 t7 2018 2019 2020
r.6r5.8 Lb90,j |.714 1.589 1 .278 I-lncfgie clectflca MWh
L456,1 r.ji9
290,6 218,1 264,1 280,1
20 r 201 9 2020 2414 2015 20 r6 :0 r7
Enefgie elec!rica I( to
Caze naturale mc/1o
Ilxplicalii -fotal Din c.
'.subrngrnefl
Pfe l. n lrii
2019 2020 2019 2024 2019 202.4 20t9 2A20 2019 2024 2019 2020
PLECATI '73 68 5 6 20 12 25 19 8 9 t5 22
NNCAJAT] 54 3l I 5 l5 8 I5 6 4 4 l6 t0
Venirrrri salariale 2419 2020
)015 20r 6 2011 2018
l,er IlLrr l,ei Eur Lei Eur Lei Euf l-ei ELrf l-er Iut'
2..+4s 5.16 134 1.650 169 3.902 803 Salariu mediu
brut
2.029 458 2.1 87 488
t79 39 203 44 211 5] Tichete 163 36 t'/2 iu
778 1.867 815 4. 152 854 'fo fAL VENII'BItIJl
2.192 494 2.359 526 2.628 5?5 3.624
ln anlll 2020 au lost
indemnizatii in suma
132.750 1ei., cu l7 %
GEA DTL CMI Sewiccs tjpelron I Mai And lz Wachcr Neuson
inregistratc 2.296 zile concedii medicale pentru
,le 3;7.571 lei dif cafe angajatorul a supofat 852
mai putin dccal in 2019
cafe au fost platitc
CAI'.I1. Analiza ijloacelor circulante
1. STOCURI l-a data dc 31.12.2020 valoafca stocurilor de nlalefii pfime
achizirie a fbsl cle 4 l25 148 lei' in scadcre cu 1 75 % tnla de
osle neobisnuita avand in veclere pa(iclllaritatile anului 2020
J)rincipalele produse finite oe se aflalr pe stoc la 31122020 slrnt:
I-EI
640.20'/ 306.832
4 t0.i0l
jn Itlna ianLlarie 2020 a!r |ost tactulale pIodusc finite pentrll Aa|ding 23 mii lei; Upctrcm
I Mai-22lmii Iei;Andfitz-532 rnii lci;WNeuson 4B6 mii le;
llxplicatii
StructtLfa stocurilor in co.'r.r,).liL2r(, 1dala de ,l l2 l0'0 "r'
Toatc pfoclusele
aflate pe sloc sul'lt execlllale
sa fie factLn ate in Pefloaoa
pe baza de contfacte si au deslacefca
utrraLcale 'i pcnlltl cdfc c'lTl Incaclrc
ASIMILATB
I,E I
1a 31.12.2020, erclusiv thcLurile emise in luna notemDtLe
tel o/o
4.1 99.169 4.125.348 I
PfodLrse flnitc ( Pfet Prod )
J.868.?,17 Total creante Din care
' (JCalllc \L p( 'ond l l \l r' Jc holl: o( cctll' dc l CAS
-IVA de recllpefat
- inpozit profit
i.7l Lc)67
Din octombrie 2020 - -- -- :.a:,
TJZST l_VA - conrpensafc in pefloaoa urnerosre
tlMl' -- - _ ::-;-
l al<ata (incasat iarrrralie 202I)
7 0.2'7 6
imfozit sal.rii
24.930 Divlderrde
irrl ibutic llsigtLrcroIie lt munca
datorii catfe actionau
Inrpozii ne nrofit
Datofiile societatii la bugete La dala de 25.01 2021 sunt:
Datoriile f:t|a de bLrgct au lbst achitate in 25 01 2021'
Sold avaosufi clienli la 31.122020
lmDozit p€ sala i 459.870 22.181
InDozlt Dc Pfolll 173.925 TVA de plata 135.202 IOTAL de Plala
DATA BAZA LEI BAZA EURO
29042,O8 CLIENT
93860,57 19639,39)nr qo4t0/28.11 2019
23:;26,47 !2!]]2 s3909,62
r!r4!__ , ,- - BANCA
63r,12 AARDING-
6308s9,13 l-zss35E
42066,31 ]020]136l2l|allg4_ ]!29])9219j4919,0--.^.^r a^. /rn ln rnro
lle!21 5300
ITOTAL
IUIALIZ,{REA Pl,,\NtlLLiI I)E INVLSTITII PllNl RU '\NUL 2020
UN4 = Elrfo/lei Sufsc de linarrlafeNr. Den!Lrnifc obiecriv Valoafc
Eulo/lei Prctlr net CfeditCrt
27.000 128.250
54. t50
nereal i/.al
CAP. IV INVENTARIIiREA CENI!RAL,'\ A PATIIIMONIULUI
ln conlormitalc cu lcgea nf 82/l99l feplrblicata oMIrl'] 1802\201'1 penl|u
exefciliLrl linanciar 2020, Ia nivelLlL societatii a lbsr emisa dccizia de inventafiefe gcnerala
i"o*,",""",i", .*"Latii nL.1880/0+ t12020' prin care 1, l::. -t:^oi]:t:".:-''sia
cenlfala
de invenlariere sl subcomlsLllc pr' tiecare gestiLlne si pentru tlecare clenenl olll
patlimoniul societalii "J., i-'""iiro'"" inventalierii desfasulate in baza DcciTici dc iDvcntaficfe nr'1880/04 11 2020 in
""',t";;;tt;;; ", frocesele vcrl'alc alc slrbconisiitor 'lc invenlafiefc si pfoccsul vefbal al
conisiei cenlfalc de inventanere nr' 125/21-01 2021' a rezult tLn plus valofic dc inventaf
cumulat lu ge.ti,Ln"u dc rnetale si ofgane do asamblafe dc 7 855'51 lei
;;;,i;;i"ili au fost iitcgistfale ln evidenta contabila La 31 12 2020'
1,".,,j i/,j
.186.1,(l{l ||iN .....t.
6r,.l l i I
:i:t0 7| l--;ir -- '- '- l
ar,lt l
;r I \ln5i|r nl.zlLt s Ll
'--'r'iir,ii. '
c1\t,. Yt NO- t i) I Vl,]lsJi I co'rrr I l(15 r.ircciiuri. : r\fr.. irirr. rsr. .lr lsl.()7r L,l !!
fc)i.rirr:r iicerrrc c t)crliL !Nl.! .,r,i, ,Li . !oll Cr\l) { 1)i t):nr ! t)11)irclrrri iLrrro t /:rcil aJiL.rl:L cu co:rtx . Ll2:010 .slr ,lJ 16:l ilS l.i: l$ ii corlll 108 surt ir'.9 stmte
lfogr:unelc infirNrlice in s nra fc t):i: 0lci. lc ctrf. \-x crlculirt arror.izlrc jr sL .l dc I li.l9, ifi
r .\r'c lilr: lirurti: n.hf rr l .r I llrltl. irr ruri\ [rfi] ll jrf.r:r i,rlrLb l:L r:L li,sL
rirlir:Llr )ri\tdrf r llj c.rLiLr:l liLj rL Sl,lr)(.'! rq)il) rirL| O\ill) lil)l l( l-l .r nrolili.iiilc NLl.flor! p,.r(if :i r.,Irl ]:\.r:i rrprohrLL f,,r I.ir(r ., llr l{llj rl , 1l.. ,if rplrc:,ii.r co(hifl lsclr::tpLr)irirtc cI ll(; i:016.
R Cti\uttAl- ]ON
l
NOT]I BXPLICAI'IVE LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATIi I-A 3I'12'2020
ln perioacla de raportare societalea a fost adrrinistr'ata de un consiliLl de administratie
format din 3 administratori - lng. Constantill Savu - pfesedlntc
- l.ls. Doln lf Alerll d|'t - lnenhn - l:c. Dunrill1tsclr Catalina -mombrll
In anul 2020 socictatea nu a achizitionat propriile actiurri'
Siiualiile financiiafe prezentale surlt ptnp'ii "i t'nt lnrL'c11ite in conlornlitate cu l'egea
."",Ji];,",1i ,rr. sz liqsr lt , oMFp 1su2i2014, penrru irprobarec. R(glenrer)tarilof contabile
conlormecuDirectjva20t3/34.aUE'cLrmodtlcar'ile\icompLcta.]jet]|Ielloare'
ACTIVE IMOI]ILIZATI']
La clala .le 3l.12.2012 a lbst efcctuata rcevaluarea tcfenului in sLrma dc 22 443 006 lei.
clifefenta iata de 1.045.764 lei fiind infegitfata in conlabilitate Reevaluarea cladifilof a lbst
efecluata tol h 11.12.2012, ditefcnta de 7041'1 lei llilrd infegistlata in contabililale la
3 r.12.2012. Socielalea calculeaza antortizarea utilizand meloda liniara in concor-danla cu duratele de
functionafc a rnijlocelof fixe stabilitc de H.C 2139/2004 Mctoda de calcul d.rno|tizafii fiinJ L.Lilizi a ir r..rre c\c ciriile fi.rl|r' i.rfc. In anul ?020 societalea nLr a inrcgislmt chcltuieli de conslitLrife si nici chelllrioll cle
oczvollafe. Clestefea volLrmului acLivelof imotrilizalc s-l datofat illvesliliilof puse ill tlnctiLlnc pfin prograrrul de irrvestitii aplobat de A.C.o.A. Toate investiliile realizate au fosl pusc in funcliune in anrrl 2020
l.l
Sold
2(.564.326 1.644.568 484.764 27.',124.130 13.879.9l2 1.722.966 484.7 | ( t5.113.162
95.t01 5.i5 | 00 lJi l ? r.9lo lJ.t29
69.151 1.4,11.174 L 149. t85 6Lt40
6?6.065 676.065
57 095 937 Ll.l4.3lI t.610.01.1 57.610 804 r7.28i.i0-l 2.02.,1.J99
s ,18,1.716 18.821.t86
NOTA NR. 2
,\c1 tvu cl RCU LANI I - sroculll
SLo"urite ae lt-at"u,i materiilor prine aLl fosl evaluate astfcl : , '-.-^-"- ladala inharii in uiitate bul'lLlrLte au iost evalLrate la valoarea de inlmfe ' fespectlv la
cos rl de achizitie ' pentru bunuflle pin*t"t" "' titlu oneros ' care au cuprins pretlrl de
."'p^,"*.ln.r.i"rir" 1" :iil:T:1 f";'.;f:1, i:,i':""iff1:"'ii'J:,",:;iJ':" 'i.:'iiiil:produse de unitalc pcntrtr L':'rLzal:'l-.1'
"li,ri'i","n jiir"
"i maleriilof prime , cheltlrielile efectuate penl|u fealizarca lof , acllca
;i:#;"";;;;;; sl"cota de'ct'ehui"ti indifecte de productie alocate in mod ratronal sr
"ti iii'flit iii^';.1i"'',iJ"flfi1:i""'f,.i',," 'i '|nateriarere consurnabi',",,::,^t:u "uo'"ut' ''
valoarea de inlrare. pcnlru ""1" a"tt in
"o"t''n pentfLl exectrtia,pfodLlselof dupa nlcloda
primul inlfat- pfimul iesil ,raf
pentlrr t"it'tot" "u'lott vandute la icsifea din gesLiulre s-a
aDli(at un adius cr'nrerclill"i"'.. .r' ;;, "' , a o'r n'od:Fc'rtr rcL.o1 dc c\' !''rc r -ro'triln"
ln bilant . pfodusele linile * 'f"ti'it"f""" la plciul clc
- vanzare prcslabilit ' iar
in contul de
rn nnur i" L,iru"l ptoau'"rt finite stLnl infegislrate la oosturrLe
eiective de Pr'odrrctie .
-la eticluarca invenlaricflr evaluarea elenrentelof dc activ de nrllrra pfo'lLlsclor finile au
Io-L C\alU,1lera \alonres dc ll\ellraf Pfoduciia in curs de excculle
- pr'oductia in curs de execuue a fost evaluata la costurile efective alc pefioadei ' iar
cu ocazia inventafierii ,evaluafea a lost elecLLlata si in fllnclie de sladirrl de finalizare
a conlcnzilot cvaltlata la costurile elictivc dc executie Costufile cl'ectivc cLlpfllld
coslLtrile metcfiilof pflmc olreclc' cosllLrile cu nlanopcra dilecta si taxcle aiercntc
;,',.'op;;i ;i;;;,; cllabo,a'i . sov speciare si costuiilc indifecte ..
ale secliilor de
administratie nu au tosl lncluse i11 costurilc etictive alc pfodLlctiei nelermirale si nici
o."pr"-p*ar"*i tlnils.accslea fiind recunoscule ca fiind coslurile pefioaclei
ln shLlctufa elemcnlulLlr lratefll pfime si matefialc colrsunebilc se fcg0scsc o mafe
divefsitate de matcfialc . tab a tea!;l . protile grcle si lrsoafc de sortotipodimcnsiuni
iii",ii", t"pJ". g"rnduri . diluanti Inalefiale de apor pfecum si ofganc de asarnblare '
obiectc de inventaf,ccllipalnent de proloohe etc'
VolLrmLrl aceslor natenate aprovlzionate in arlul 2020 a lost de l2'86073i lei ' volum
corclaL cLt Pfoductia excculaia .
I- F,I
S una Nf.
ll infegistrata
confofm hotararii adunarii gencraLe..A.titr, r,l'ig"r profit-rrer.in .valocre]e 190 349 Lei va
mmane la profit nefeparti zat,. ctest r n atr a 'r.ri
pe viiror r'ri marcl I fi h o ta i: !.:1c^1-C"?j\
v'ltoafe
l.a data de 31.12.2020 socretalea ars iont'l*i'" uttutu"'*lc Lez91v;,.1;1111valoate ru se
modifica, in urmr propun"'ii a" n"'"pu'tL""'i- t p'lntlt''ui Lrer al e\!rciljuLui flnanclar 2020
- rc/e'\c rcdrle ' n6,7 1'. p'nli, -q
' :0 l(
- rezeNe constituitc clin redLrccrl 0e ll 249.U4U lei
- rczerve din fbnd FPS 3.105.726 lei - rezerve constitlrite din pfolltlrl net
682.,1?4 ler - alte fezefvc 25_244.1 18 lei - fezeNe clin reevaluarc
l, .n, 10..i l0 ter rezultal pfovenit din rczerve dln feevartLarl. I 0tl187 lei
- Prollt rcinvestit in echipamente tehlro ogrcL- ] i.Sii :i: f,Ef
TOIAL IIDZERVE
I -EI ICN TORTJL ANIJI. 2O ] 9
l\1,
[ezLrltntul blut a] exelciliului afefenl
cilfei de afaceri
Chelt. de dcslnccLc -
1
Citia de tlaceri ncta Pc scgncntc
L Livfafi illtfacomLlnitafe 2. l-ivmri e xPoft - NON UE
3. Tara TOTAI-
L S.C. ljzinsider l'echno SA' 2. S.C Uzinsidef General Contractor
I S.C. Promex S.A Bmila
4. S.C.Comelf Bistfita
Achizitii pe entilati afil;ate
- SC Uzinsidef Tcchno - SC ljzinsidef Ccneral Colltmctof - SC Prorrex Braila - SC COMELIT tsistfita -Uzinsider SA
s.i..
15.533 lct
468.000 lci
!-9 Crcrntc
3.865.709 1.805.709
-T\tA nceligibil
Dalorii diD clre
clienti cfeditofi 6.269.090 6.269.090
i.198.864 l.l9ti.86rl I lrx,.soa 529.880
NOTr\ NR. 6 PIIINCIPII , POI,ITICI SI METODE CONI'ABII'!]
L Principii cont.bilc ln exercitiul finrulciar 2020 evalullrea posturilor dill silLlaliilc linanciafe arualc s-a
electLrat in conlb titate clr o.M.l-.P. I802/20l4 cu moclificuile ullefioafe, polllrrj aprobarea
,"gi"'*,t,r'i"t. contabilg conlorme cu clifectivole europene, respcctandu-se principiile si
poiiticile contabile slabilite la rlivcl de sociclate in concordanla cu ofdinLrl amintit'
l. I'rincipiul continuitntii nctivit:rtii'
respectand prinqipjul continuitatii sctivitatii ln
natilfa Dolitica . economica si sociala po care
societat;a isi va coitinua cctivitatca in difecia
la nivcl regional sl eLlfoPean
2.Principiul per ancntei metodelor
i'.'r'c"r,r'l , 'clcir'ilo. I n.lr'ci rle :'-r''fi^irc c:r sl rr'
infor:ma.i,,or corlt.rbi'e Po i'ic lc ronr:o le ': mclodc (
consecventa de la un exercitiLl financiar la alllll
3.PrinciPiul Prudentci In activitatea financiaf contabila pe pa|r:Lr 'Lrl rrlrltLl 2iJl0 \illLifcr llccafLri clenenl
patrimonial a fost deiermrnat avano 1n \c'lcfc acest prrnripiu. rn.:cnstLl r':r au fbsl lualc in
ilriil;; t"," "orig"tiir"
;;;i*"r -;;
fi",i"rir." po,"nii"t" 1n acelasi timp au fost efectuatc toate aiustarile in
confonritate cu actele normalve ln vigoarg .ln contul dc pfofil si pier'dere csie lnclLls
numai pfolitul realizat la daLa bilartulur'
4. Principiul contabilit.tii dc argrjirnentc 4"".t p,iit"ipi,' a lbst aplicaL luindLr-se in considerdfe toate veniturile si chelliLrelilc
ait.ent" exe,.lliutui tlnanclar incheiat . cllnoscLrte pana la data incheiefii bilantului '
Acesl DrinciDi!r se aplica inclusir la fecunoasteret dobanzilor afefcn!e perioadei indifcrent
a"'raia"'ri"'- ucestei'Lr. Veniturrlc 5i cheltuiclile care rezrLlla difect si concomolcnl d111
u""t"*i t.unru"tli s!lltt r.ccunoscltle sirnultan in contabilitale. pIin asocicrea difecla inlfe
venhulile si chelt ielile alefente cu evidenliefca distincta a acestor venitufi si chclt ieli
5. Prirrl.ipiltt c\lrlttar'ii lctreralc :r clcmelllctor dc ictiv si l):rsi\
l-a intocrnifea bilantul!li contabil pcntru anul 2020 fiecafc element din ac!ivul si din
pasivul bilanlltlLri a losl eviluat sePafal
6.Principiul infangibilitltii ln acest sens mentionam ca bilantul de inchidefe a
de deschidefe a anultti j'inanciat 2020
la llnele ontllui sunt intocmite
e|apa actuala, cu inforn]atiile de
le aven la indenlina fezllLla ca
corclalie clt activilatea economica
privind evaluarea.asa cllm sunL
2020. asigurand compefabililaica
anului 2019 corcspunde cu bilanlul
T.PIincipiul neconlPensar'll ln anLrl 2d20 n, uu io,t efeclllale colnilensafi a elcmentclor cle acljv cu oelc din pasiv
.Toate cfeanlele si datofiile au lbst infegistfale dislinct il1 contabilitate pe baza de
clocirmente .jLrstificaLive . Eventualele compensari in!rc cteantc si datofii cu eceeiasi enlitate
economica alr tbst efcctLrale confoln] feglcmeDlafilor in vigosfe ' nLlnlal dLrpa
contabilizafca lof distincta S.Contabilizarc. si prczcnttlrell clcrnenlclor din Ililnnt si din contul dc proljt
picrdere tinincl scamt de londrl economic al tranznctiei siu al angajanrentului
l1
Acesl principiu trebLrie respectat deoarecc arc clfcpl scop inregistfarea. in co0t-1YlYl:e..si
orczenlar'ca ddela a operatiLrnilor cconomice in oonibrrnitats cu fcalltalea cconomlca ' ' tii p nfecrnl ': liscurlc r5oci:le flceqtor opcfrLiLlli
nunind in evidento dreptLrrllc sr oDllgll
Evenimentelc sl operatlunlle economrco-financiare au lost evidenliate in contabilitale asa
cum acestea sau piodus, in beza documentelor justificative.
Itorma jLtridica a documentelor esle ii concofdanta cu fealLtatea economrca
g.PIincipiul cvaluarii la cost de xchi2itie sru cosl dc plodttctic
,lc".t p.in.ipiL, se aplica in socielale cu consccvcnta conlbrm OMFP I802\2014
l0.Principiul prrgu lui de semnificlrtie Pot avea loc abatefi de la cefintele OMFP 1802/2014 daca acesle abatefi se felefa
lu prer",ttaril" de il1lormatii si pLrblicare cafe nu sllnl selnnillcative Pentl.u 2020 s a
considelal ,rn prag de senlnificatie dc 4%din cifi-d dc alacerl
II.'l'ratarncnte contabile ln conforflitate clr L nf.82/1991 reglcmentafilor contabile confonne cu
republicata , OMFP. 1802/2014 pcntru aprobarca
Dlectiva 2013/34 a C.E, elcmentcle din bilant au
lbst evalLrate astlel I
- la clata intrarii in !Lnhale bLlnufile au fbst cvaluaie la valoalea de inlrate ' respccttv ta
coslul dc achizirie, penlru bun!rrile pfocufalc cLr titlu onefos cafc alr cltpfins pfctllL cle
clrnparafe . cheltuielile de lmnsport aprovizionare si alle cheltuicli, accesorii Bunurtle
,',*f,t " i" unitate, pcntru tltllizafea in socictate ' au lbst evaluatc la coslufile de
ir.oJu"ii. "i""u'o," pentru realizarea lof , adica costul de achizitie al natefiilor pfime
i,rr.i ul"rir" 0i.""," de prodLrctie si cota de cheltlrieli indilecte de pfoduotie alocate in mod
fational. si cafc au tbst Iegate de proclLrccrea lor' -io
"t'""u'or"" inventarierii , elcrnenleic de activ si pasiv atl Ibst evalLlate le valoarea de