precizări mfp - 24ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_sc_1220_xml_24-ianuarie.pdf · 2021. 4....

of 22 /22
Entitatea 24 ianuarie SA Tip situaţie financiară : BL Localitate Ploiesti Bloc Ap. Telefon 0244526350 Scara Nr. 18 Strada General Ion Dragalina Judeţ Prahova Sector Număr din registrul comerţului J29/1043/1991 Cod unic de inregistrare 1 3 4 3 4 9 0 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie Adresa Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Sucursala Bifati numai dacă este cazul : Anul 2020 Semnătura electronica Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Numele si prenumele ALIONTE ANDREEA MARIA Numele si prenumele SAVU CONSTANTIN Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC INTOCMIT, ADMINISTRATOR, An Semestru Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici Microentităţi Situatii financiare anuale Raportări anuale ? Instrucţiuni VALIDARE DEBLOCARE ANULARE LISTARE Corelatii Import 'balanta.txt' Import fisier XML creat cu alte aplicaţii Import fisier XML - F10,F20 an precedent 1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European Semnătura _________________________ Semnătura __________________________________ Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit ACON AUDIT Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 540/2004 CIF/ CUI 13554 5 1 Formular VALIDAT 34--Societati pe actiuni ( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic ) ? Forma de proprietate Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) Entităţi de interes public Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris Suma de control 1.220.635 ? DA NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? Atenţie ! Versiuni 09.02.2021 S1002_A1.0.0 AUDITOR Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii Precizări MFP

Upload: others

Post on 19-Aug-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

Entitatea 24 ianuarie SA

Tip situaţie financiară : BL

Localitate Ploiesti

Bloc Ap. Telefon

0244526350

Scara Nr. 18

Strada General Ion Dragalina

Judeţ

Prahova

Sector

Număr din registrul comerţului J29/1043/1991 Cod unic de inregistrare 1 3 4 3 4 9 0

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

Adr

esa

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

SucursalaBifati numai dacă

este cazul : Anul 2020

Semnătura electronica

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

An Semestru

Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public

Entităţi mici

Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

?

Capitaluri - total 33.434.913

Profit/ pierdere 190.349

Capital subscris 1.220.635

Indicatori :Instrucţiuni

VALIDAREDEBLOCARE

ANULARELISTARE

Corelatii

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicaţii

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

Semnătura _________________________

Semnătura __________________________________

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

ACON AUDIT

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

540/2004

CIF/ CUI

1 3 5 5 4 5 1Formular VALIDAT

34--Societati pe actiuni

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Entităţi de interes public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscrisSuma de control 1.220.635

?DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

Atenţie !Versiuni

09.02.2021S1002_A1.0.0

AUDITOR Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Precizări MFP

Page 2: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

BILANTla data de 31.12.2020

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

F10 - pag. 1

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.OMF nr.58/ 2021

rd.01.01.2020 31.12.2020

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 02

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03 03 124.526 96.965

4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05 05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 06 06

TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 124.526 96.965

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 26.234.964 26.022.559

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 12.684.414 12.605.968

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 23.364 20.786

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11 11

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 69.151 61.140

6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13 13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14 14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15 15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16 16 676.065

TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 39.687.958 38.710.453

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18

2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20 20

4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21 21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22 22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23 23

TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 39.812.484 38.807.418

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

Page 3: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

F10 - pag. 2 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26 26 4.199.169 4.127.518

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

27 27 2.024.176 3.614.212

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28 28 8.717.995 6.749.386

4. Avansuri (ct. 4091- 4901) 29 29 119.677 166.241

TOTAL (rd. 26 la 29) 30 30 15.061.017 14.657.357

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)

31 31 1.959.098 3.739.492

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 32 32

3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33 33

4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34 34 331.332 126.217

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35 35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36 35a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 36 2.290.430 3.865.709

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 38 37

2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39 38

TOTAL (rd. 37 + 38) 40 39

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

41 40 468.070 460.712

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 41 17.819.517 18.983.778

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 43 42 70.343 64.932

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 44 43 70.343 64.932

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 45 44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

46 45

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

47 46 7.891.306 8.433.444

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 47 4.780.332 6.269.090

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 3.825.167 4.246.091

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 49 3.286.913 1.092.080

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 51 50

7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52 51

Page 4: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53 52 1.513.983 1.235.413

TOTAL (rd. 45 la 52) 54 53 21.297.701 21.276.118E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55 54 -3.407.841 -2.227.408

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 36.404.643 36.580.010

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

57 56

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

58 57 1.083.629 1.236.386

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 59 58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 59

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 61 60

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 62 61

7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63 62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64 63 163.451

TOTAL (rd.56 la 63) 65 64 1.083.629 1.399.837

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 66 65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67 66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 68 67

TOTAL (rd. 65 la 67) 69 68

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 70 69 2.076.451 1.745.260

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*) 71 70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*) 72 71 2.076.451 1.745.260

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 73 72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*) 74 73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*) 75 74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)(rd.76+77)

76 75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*) 77 76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*) 78 77

Fond comercial negativ (ct.2075) 79 78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 80 79 2.076.451 1.745.260

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 81 80 1.220.635 1.220.635

Page 5: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

F10 - pag. 4 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 82 81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83 82

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84 83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 85 84

TOTAL (rd. 80 la 84) 86 85 1.220.635 1.220.635

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87 86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88 87 25.244.118 25.244.118

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 89 88 244.127 244.127

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90 89

3. Alte rezerve (ct. 1068) 91 90 6.033.758 6.033.758

TOTAL (rd. 88 la 90) 92 91 6.277.885 6.277.885

Acţiuni proprii (ct. 109) 93 92

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 94 93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 95 94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 96 95 210.480 501.926

SOLD D (ct. 117) 97 96 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121) 98 97 1.045.855 190.349

SOLD D (ct. 121) 99 98 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 100 99 754.410

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)

101 100 33.244.563 33.434.913

Patrimoniul public (ct. 1016) 102 101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 103 102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) 104 103 33.244.563 33.434.9131) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular VALIDAT

Page 6: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31.12.2020

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd.OMF

nr.58/ 2021

rd.

2019 2020

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) 01 01 37.067.389 35.742.041

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 37.061.982 35.739.184

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 5.407 2.857

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 06

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 06 07 5.767.759 0

Sold D 07 08 0 421.568

3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)

08 09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11 12 944.801

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 12 13 488.954 357.769

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 13 14 331.191 331.191

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 15

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) 15 16 43.324.102 36.623.043

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 16 17 17.791.419 12.740.805

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 17 18 353.404 287.483

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 18 19 1.313.561 1.079.262

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 1.898 980

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 15.712.227 15.019.702

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 22 23 15.220.757 14.559.797

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 491.470 459.905

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27)

24 25 1.868.433 2.024.599

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 1.868.433 2.024.599

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 27 28 -57.212 118.979

Page 7: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29 985.331

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30 57.212 866.352

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 4.814.647 4.657.380

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31 32 4.271.906 4.220.541

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32 33 459.030 423.463

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 33 34 11.989 13.734

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34 35

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 71.722 -358

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 37 39

- Cheltuieli (ct.6812) 38 40

- Venituri (ct.7812) 39 41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)

40 42 41.798.377 35.929.190

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42) 41 43 1.525.725 693.853

- Pierdere (rd. 42 - 16) 42 44 0 0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 43 45

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 44 46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 19 19

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 48

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47 49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 48 50 242.019 153.951

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 49 51

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 242.038 153.970

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51 53

- Cheltuieli (ct.686) 52 54

- Venituri (ct.786) 53 55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56 110.112 111.746

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 55 57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 56 58 559.925 545.728

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 670.037 657.474

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59) 58 60 0 0

- Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 427.999 503.504

Page 8: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 60 62 43.566.140 36.777.013

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 61 63 42.468.414 36.586.664

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63) 62 64 1.097.726 190.349

- Pierdere (rd. 63 - 62) 63 65 0 0

20. Impozitul pe profit (ct.691) 64 66 51.871 0

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) 65 67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) 67 69 1.045.855 190.349

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 68 70 0 0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Page 9: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1la data de 31.12.2020

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

I. Date privind rezultatul inregistratNr.rd.OMF nr.58/ 2021

Nr. rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitaţi care au inregistrat profit 01 01 1 190.349

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere 03 03

II Date privind platile restanteNr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 04 2.556.990 2.500.448 56.542

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05 05 2.540.418 2.483.876 56.542

- peste 30 de zile 06 06 1.571.632 1.571.632

- peste 90 de zile 07 07 886.800 886.800

- peste 1 an 08 08 81.986 25.444 56.542

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)

09 09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10 10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate

11 11

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13

- alte datorii sociale 14 14 Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15 15

Obligatii restante fata de alti creditori 16 16

Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17 17 16.572 16.572

- contributia asiguratorie pentru munca 18 17a (301) 16.572 16.572

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19 18

III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

Numar mediu de salariati 20 19 328 281

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21 20 315 281

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22 21

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 23 22

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 24 23

Page 10: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

F30 - pag. 2Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 25 24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 27 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29 28

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 31 30

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 33 32

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) 34 33

- subvenţii pentru energie din surse regenerabile 35 33a (316)

- subvenţii pentru combustibili fosili 36 33b (317)

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

37 34

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 38 35

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 39 36

V. Tichete acordate salariaților Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților 40 37 841.161

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii 41 37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 42 38

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

43 38a (318)

- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 44 39 0 0

- din fonduri publice 45 40

- din fonduri private 46 41

- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 47 42 0 0

- cheltuieli curente 48 43

- cheltuieli de capital 49 44

VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2 Cheltuieli de inovare 50 45

- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile

51 45a (319)

VIII. Alte informaţii Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

52 46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

53 46a (303)

Page 11: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

F30 - pag. 3 - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

54 46b (304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

55 47 676.065 0

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

56 47a (305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

57 47b (306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) 58 48 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

59 49

- acţiuni necotate emise de rezidenti 60 50

- părţi sociale emise de rezidenti 61 51

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 62 52

- detineri de cel putin 10% 63 52a (307)

- obligatiuni emise de nerezidenti 64 53

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) 65 54

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)

66 55

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 67 56

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

68 57 2.945.128 5.857.970

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

69 58 1.862.509 1.002.726

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

70 58a (308)

Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

71 59 1.294.290 137.423

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

72 60

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)

73 61 331.332 104.112

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)

74 62 52.179 86.821

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)

75 63 279.153 17.291

- subventii de incasat(ct.445) 76 64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 77 65

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 78 66Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

79 67

- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

80 68

Page 12: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

F30 - pag. 4 - creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)

81 69

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

82 70 39.140 51.667

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:

83 71 70.343 68.287

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

84 72

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

85 73 70.343 68.287

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

86 74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 87 75

- de la nerezidenti 88 76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct.

4538)89 76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) 90 77

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:

91 78

- acţiuni necotate emise de rezidenti 92 79

- părţi sociale emise de rezidenti 93 80

- actiuni emise de nerezidenti 94 81

- obligatiuni emise de nerezidenti 95 82

- dețineri de obligațiuni verzi 96 82a (320)

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 97 83 Casa în lei şi în valută (rd.85+86 ) 98 84 3.236 3.207

- în lei (ct. 5311) 99 85 3.236 3.207

- în valută (ct. 5314) 100 86

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.88+90) 101 87 218.037 314.740

- în lei (ct. 5121), din care: 102 88 208.603 157.370

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 103 89

- în valută (ct. 5124), din care: 104 90 9.434 157.370

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

105 91

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.93+94) 106 92 246.797 291.369

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

107 93

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)

108 94 246.797 291.369

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

109 95 13.406.395 13.006.125

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

110 96

Page 13: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

F30 - pag.5 - în lei 111 97

- în valută 112 98 Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

113 99

- în lei 114 100

- în valută 115 101 Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

116 102

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)

117 103

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute

118 104

- în valută 119 105

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 120 106 163.451

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 121 107

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate 122 107a (321)

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

123 108 11.892.412 11.607.261

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

124 109 1.768.352 5.857.970

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

125 109a (309)

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

126 110 394.496 409.490

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

127 111 1.027.915 735.201

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)

128 112 753.709 417.275

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)

129 113 229.228 295.745

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

130 114 44.978 22.181

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 131 115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

132 116

- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

133 117

- cu scadența inițială mai mare de un an 134 118

- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

135 118a (310)

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 136 119 66.642 65.792

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 137 120 66.642 65.792

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 138 121

Page 14: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

F30 - pag.6Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:

139 122 24.930 24.930

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)

140 123 24.930 24.930

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

141 124

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 142 125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

143 126

- venituri în avans aferente activelor primite prin

transfer de la clienţi (ct. 478)144 127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 145 128

- către nerezidenți 146 128a (311)

Dobânzi de plătit către nerezidenți

(din ct. 4518 + din ct. 4538)147 128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

148 129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 149 130 1.220.635 1.220.635

- acţiuni cotate 4) 150 131 1.220.635 1.220.635

- acţiuni necotate 5) 151 132

- părţi sociale 152 133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 153 134

Brevete si licente (din ct.205) 154 135 281.533 283.673

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 155 136

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

156 137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

157 138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 158 139

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) 159 140

XII. Capital social vărsat Nr. rd. 31.12.2019 31.12.2020

Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

160 141 1.220.635 X 1.220.635 X

Page 15: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

F30 - pag 7 - deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144) 161 142

- deţinut de instituţii publice de subord. centrală 162 143

- deţinut de instituţii publice de subord. locală 163 144

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 164 145

- cu capital integral de stat 165 146

- cu capital majoritar de stat 166 147

- cu capital minoritar de stat 167 148

- deţinut de regii autonome 168 149

- deţinut de societăţi cu capital privat 169 150 1.107.313 90,72 1.107.313 90,72

- deţinut de persoane fizice 170 151 113.322 9,28 113.322 9,28

- deţinut de alte entităţi 171 152

Nr. rd. Sume (lei)

A B 2019 2020

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:

172 153

- către instituţii publice centrale; 173 154

- către instituţii publice locale; 174 155

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

175 156

Nr. rd. Sume (lei)

A B 2019 2020XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

176 157

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:

177 158

- către instituţii publice centrale 178 159

- către instituţii publice locale 179 160

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

180 161

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

181 162

- către instituţii publice centrale 182 163

- către instituţii publice locale 183 164

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora

184 165

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat

Nr. rd. Sume (lei)

A B 2019 2020

Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat

185 165a (312)

Page 16: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

F30 - pag.8XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd. Sume (lei)

A B 2019 2020

- dividendele interimare repartizate 8) 186 165b (315)

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd. Sume (lei)

A B 31.12.2019 31.12.2020Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

187 166

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

188 167

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

189 168

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

190 169

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)

Nr. rd. Sume (lei)

A B 31.12.2019 31.12.2020

Venituri obţinute din activităţi agricole 191 170

XVIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

192 170a (322)

- inundații 193 170b (323)

- secetă 194 170c (324)

- alunecări de teren 195 170d (325)

INTOCMIT,

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura _________________________________

Semnatura _________________________________

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

F30 - pag.9

Page 17: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'. 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160. 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

Page 18: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

la data de 31.12.2020

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: dezmembrari

si casari

Sold final (col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40

F40 - pag. 1

- lei -

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizari 02 435.184 40.698 X 475.882

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 03 X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 435.184 40.698 X 475.882

II.Imobilizari corporale

Terenuri 06 23.488.770 X 23.488.770

Constructii 07 5.767.188 12.840 5.780.028

Instalatii tehnice si masini 08 26.564.326 1.644.568 484.764 27.724.130

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 95.303 5.551 100.854

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de executie 13 69.151 1.441.174 1.449.185 61.140

Investitii imobiliare in curs de executie 14

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 15 676.065 676.065 0

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 56.660.803 3.104.133 2.610.014 57.154.922

III.Imobilizari financiare 17 X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) 18 57.095.987 3.144.831 2.610.014 57.630.804

Page 19: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

F40 - pag. 2

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizari 20 310.658 68.259 378.917

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 310.658 68.259 378.917

II.Imobilizari corporale

Terenuri 23

Constructii 24 3.020.994 225.245 3.246.239

Instalatii tehnice si masini 25 13.879.912 1.722.966 484.716 15.118.162

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 71.939 8.129 80.068

Investitii imobiliare 27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 28

Active biologice productive 29

TOTAL (rd.23 la 29) 30 16.972.845 1.956.340 484.716 18.444.469

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 17.283.503 2.024.599 484.716 18.823.386

Page 20: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Ajustari constituite

in cursul anuluiAjustari

reluate la venituriSold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35

II.Imobilizari corporale

Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 41

Active biologice productive 42

Imobilizari corporale in curs de executie 43

Investitii imobiliare in curs de executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) 47

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular VALIDAT

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

ADMINISTRATOR,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Page 21: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

ATENTIE ! Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului

financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formã electronicã, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima paginã din situațiile financiare anuale listatã cu ajutorul programului de asistențã elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnatã si scanatã alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității A. Întocmire raportări anuale 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității: ● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității: ● termen de depunere –150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic; ● entități care depun raportări contabile anuale: - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic; - subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European; - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic. Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale: - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și - entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic. 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la sfârşitul exerciţiului financiar de raportare: ● termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar B. Corectarea de erori cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare. Erorile contabile, aşa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale corectate. C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității Ori de câte ori entitatea îşi alege un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile. În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei însțiințări în acest sens. Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,în cazul în care entitatea îşi modifică data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale astfel încât exerciţiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanţiere raportate începând cu următorul exerciţiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent 2), respectiv exerciţiului financiar precedent celui de raportare. De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează: - pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale; - pentru 31 decembrie 2021–situații financiare anuale. D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entităţile afiliate”. ------------- 1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic. 2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic. Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanţiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri şi cheltuieli corespund exerciţiului financiar curent (2021), respectiv exerciţiului financiar precedent celui de raportare (2020). 3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acţionari/ asociaţi - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acţionari/ asociaţi - dobânzi la conturi curente”).

Precizari MFP (înapoi) LISTARE

Page 22: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Preluare F10, F20 col.2Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81

Sterge date incarcate

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

1 -

+ Salt

Page 23: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

ri (onto.mr !a.e .u Dfevraerrte

,r,odi l_. r.t ar r. i..r r. il r', re.rc, corr:LrjttLatji r..B!r-,r.9tl

!-aL iitocrir situ;riite fi.an.iare ai!ate .ta

:n|tate: sc 21 IArllARrE SArr de!!l l9- PnAlov!rnreri: local itarer ?LolElrrNJi:. dir'eqisrr!t .oNefrJt.i: rrrg/1043/i9!i

':oi,ir. re rn'!qrsrra e 1l\1490

5!0!ehnaru s/rvu coNsfANrlN

..niorD i.!.10 alri,(1)dji Leqe..orrabitrrtrtii d..Bl,rt99l !vain.ntiratea de

.,,.3liT.l"jilll35i3rts:,,.,! i r ( o . m i r e ! , i r u i r j i r o . ir irn.in.. !,u..r e rr I/r2l20r0

,,", ,,, a:"i3[i]:ll"j"i:3i;'ls"i:llt:.:;.13!til"Sijii3uijji.',,* ,.iilncia.e a,ua,e

,...'".,,,:i"i';ii:]:15"i,?i.:,:ii"iiiil: it:;i":.tT.:l?:,{l::}3 i"'::titii.l}:^,.,"".,.r e.'!ornr j u. r ci.a

6*"o4!' -3,!**;1:*.'j$loi\u,..-r'-7

Page 24: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

F r r Ll. rii rr.{ j

. ,\. a sbn,,,r! ^"

i,nr^

o L ^ lqgill

l- nia(i]itrri artur jniraia}(iti;7i,i;oj aira,irJa -

11.+L --- --.,iir r f t,f!' r/rrr t: t,fr it.Lt L( tJl-il. llrr,fiorrc, it oror I; i;:',11i iJ'''!i''1\,'1'|"(''x"'i,r'jc',,,',h

Irr0.( o\ I Dl: pnr)f.lt st l) .:tt|)fi|:r.rr- l)I t\ t)11\j \ lt\ lf r i 5|t 1 i \< t1\ tjl 1)lr l\i()rJ t.tz \ J I

| ,.'"ir :r.;i;;;;;;--;irff,h .,.

Indicatori :

r.?2c 6 tri

irlrbcLltri, *-

Cnpjtai!ri tot;l

ATOR,

5l Nlllral DaV NI L/iZii:t]ri D-ip OV,.\t.1,)iiF! rORiCTi\

l orr)lular VALIDAT i

A DJ\,1iN

c9lltri_\.?-

p"Jrf*S

-:.--:::_: __. :: ::: ,

Page 25: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

24IANUARTE S",d.A CONII'ANY O[ UZI:.'SIDEIt

'Yrvl!.?4iarLrrry.foI8. G'ral DragaliDa Slreet, 100157 PLoiesri - RorneoiaPhorer 0040 244 526350 Faxr 0040 244 510125 E-mnil:rc!1q!]!la(42liq!}$rjJQRegislefed at rhe Chamber o f comm erce undef no . IZ9 -IA4/ 199 | Fiscat code iao 1j43490

FtoTAttARDA NR. t/13 04.2021ADLNAI1EA GEN!,IIALA ORDTNARA A AC'I]IONAIiILOR

A.G.O.A intrunita p.in videoconlcriuta ir zrua {le 13.04.2021 om t0,30

IIOTARASTELA.G.O-A aproba situatiile finarcjarc afcrente exercitixlul fiDaDciar 2020, si mpofluL oegestruoe al Consiliului de Ad inisiralie nl.renr arluhrj 2020 cu 448.679 de vonr.i reprezeniancl91.890/; din capitalul sooialsi 100% din rcriLrritc rcpfezcr)lr1c jn r\GOA.

2 A.C.O.A apfoba descaronrea de gestiuJre i CtonsitiLrtui de Adminisrfstie, a prcsodi emracesirra sr a direclorului genefal at socieratii, fenrru :rdivilatea desfasufita pc parcuNrlrmuLr 2020, cu 448.679 votlrri feprczcntlrd 91,89 % dill capiraiul social si 100 % dnlactiu|rile rcpfezentatc if AGOA.

3.A.G.O.A aproba, cu ur nlrnw dc vonrri d! .t:t8.679 yoiuri rcpfrzcnrard I00 % ornactrunrle fcprezentale si 9i,89 % din tornl aclruni, repa.tizarea ln toraljrare a p.ofihrlur nerrealizaL in 2020insltrra de l90.l49lei la ReartuLul fepofllf piofir nerepartizaf,.

4. AGOA aprobe 0u 4,f8.679 vontri reprezcnhrd 91,39% din capitalul social si 100 0/o drnrctiunile fcprezertare, BVC prez€nt:tl penlnr anul ltl2l, cuLrll volLrm nl cjfrei do ataceldc42.900nrii lei,venihrri rotate dr 45.060mii tei si at chsttuictilof tolate:ll 7t0mii ler, rarpfollhrl brut rlr suma de I j50 rrii [i.

5. A.G.O.A aproba cu 448.679 de votuLri repfezcnrand 100% din actnuile r.!r!zer!.re sl91,89 % din LoialLrl rclirLnilor, inchcicfea de car.e socirtare, in catitarc dc imirLLmLrtat stgarnnt. cu B R.D., G.S.C. S.A saucu rltabxncr,rr calirarc de creditof, a unui contr.ad decfcdir rn.\,rlntrr.,lc I .100 0Ll0 r,,ru p(| ru iLcU!rkrca curcnla. pr!luflsrrca ptdlbnutLri ,icrrcrorLngue 0UU.LrU{)(,''ot!l ] r!i t)t -ltl2l. Se rr ar.cr in veclcrc ca lit fi,.et! nnrrurlaloarea ulilizitra a phfcrnu ui rt. crcdrlrrc sa nu oepascasca 2.000.000 eu().

Lrcheierea de calre societate a urmamar(luf !onrrxctu de !t. J|lrc pentru !ar.a[larcar rU r obL.;iI lo, rr,,rlt.((.ri lonr. ,l ar. a!:^

collrrrr'r of rpo((!3 i" f.rlrrurur ronlruihr curcnte descfise de socjeiale ]rB.R.IJ.,Lrrorpc iJ.rrere LieneL.rle ssLL l,r :tll.t brl1j.t cfeditoarc. prccum si esupfa tuturor soldLuIorcfeorloitre tlc ilcestofa

..,,,^"_....:i".lil:_.* rporc!:r lsupfir rurur.or. !f.llIr.lor rcrLrlrarc (lill conrfacr.te !j.zenrc srvlloarc cu cltcnt snl

Page 26: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

- conlaci de ipolcca asupra stocufilof c'Jmpanici sil ate in Ploiesti str' G-ral lon

Dragalina nr. l8r,'"ii.."i"ir"u donnului llie Ion identificrt cu C] seria PX nr 308568 enris de catre

;;Lffi-;;."i1; d;ri de0r'122014. in .elitrrlc de (tir'cror sc.etsl si I doaLnrrei

,qfio",. .qnli"", Mrfia idenLilical|r cr Cl serir I'X i:' -r4l'15 cmis dc cctrc SP(LEP

p-roi".ti i",i"rn de25052015'i. calirate ltc 'lirtoLLl

ecoLronric sa fealizcze r'nratoafcle:' '-:; ;;;;",

"""'neze, Perf-ecteze, elibereze si i tocmeasca ( io lbrma autentioa' rrnde

cste cazul ) in rumr-le sr pe soama socreiaiii, ConLractul de Credil/ acls adilionile lr

acester si Contractelc dc ga.antle, pfccurrL si loate actcle' confirmarile si doculneltele ln

lcqatrua cu lcestea. preculn sr oflce acMrlod iJicatoal e alc accstofr' ill vrdcroa adrJccrii h

inieoLirire a rezolLrliilor adopt0lc in PIczcnlx holaraLe

lsa intrcprinda loole actiunile in legalrrr irr'rtgi\lrarer 'otrlrLcrrLor

.df .!f nnrLi: s:!rr

ll emendan;ntelof aduss acestora, la Arhr\'L Electrorrcr L! Carrn(ll Muhrlirrc aIsaxCartea Fu'lci3ra conpct€rta / Registr Conlel1LrLui' ur lcgatufa ou notificarex sau

indeplinirca oricirci aite fomralhati nocesafe in fnta oricarcj altc iutofrtall conlpclcnrc sau

teftrlor parlr rrlteresatc, prccun sr Pontru I)ublicrtcr plezcntei llotrrafi in Monitorui Oficial

"i n,,*u'"i.i, p. IV si in gcneral, sr ln(lcplioeasc' rttal! actilrnile si (icorefsLrrile necesdte sau

utilc in scopultnnzactrcr a\rtrlc r11 Y.ur.r dc docLrnrtntelro nrenliorrtc infczolutiilc dt m i

6. Relefiror la pLncNL 6 dc pc oftlirca rle zi. AG O A rrri apfobe reelizaren dc investit;i iLr

..u"|llr'i'ro Je 1.500.000 cLLro. crL firut.rrc dir fonduri eliroPene slru finantafc din fondurr

p""i,:, i"tiii'i,." unor schcnlc dc:rtrtor dc slirt, r!and cr obicclrv slinularca-invcstitiilor cu

irp"",,r"jn. , ..u**ic conlbrlll IiC 80t./2014 cLr Jnodillcalilc trllerioire (HG 628\2020)

i 'i proput O" c lfe .crjonaftrl uzirsrlltr S A sa sc rcanalizr:ze opo trDilirifir it'rst(i

inu.riitii a. cntre Consiliul dc Administlatie intro altr sedirta si sa fie sLtpusa a|rcbafii

ulterioare unei roi A.G.O.A.

7. A.Go.A nproba cu 4486t9 cle voluri = 91,89 % din caPihlul social' pfehngir(i

mindalrLlri pr frL o pcfioarh de Lur an ircc! 1d cu data dc l] 04 2021 ,.x.

aLLdllorLrlul

linrnciar irtem Aldescri AuroraCII-2il88l-:9.('NP16l0?1i291090.CIscfiaPXnr'6{)21'r5cmis (le SPCI-l Ploiesti lit 1609:0lS tLonri.ili.ta i1 Plolcsti sIr' Banesli Ir' ll pe rr,!r

sunra dc l.500euro /3n.

8,A.C.O.A aprobacu448679vc,tui:t1,89%dln capitalLrl social, PreluDgrrea maDdatulur

pentm o perioatta cLe un an, itcepand !:u l30a?021 a audilorului financia' exrem SC

icox iuOIr SRL. c'r sedrrl i Ploiesti str' 1\lcxrndrll odobcscrL rrf 2'

J29/1220/l992.CLII 11554:l fcprc/crrirrrl dc \itLr aorrr!1. idcnlili.al tu Cl scfirr Pll ^vR

390510. CNP 158112929i101 pcnlftr srrmi d. 2 000 c!Io/:rrl

9. A.G.O A aproba cu 448.679 voturj - 91 89 % drr capitalul social, poliLica de renlunerarc

a conducatorilof socretatii.10. A G.O.A. aproba cL1 cu 4,+3.679 lotrLri fePrczeDtard 91,89% dh capiiaLLrl socixlqi I00

9/i din actio|arii pfezcnli, datx de inrr'gisrrarc 6 05 2021 sl er<late 5 05 2021 09 2020

rc:itlr r r.ijolrafil)r (1il] ll trp! ille :il2l.

SECRDTAI{'IF. N]CDREEA

rilc .rdoptrte de c;rlfe irc[L

CONSTANTIN

//1.'t "i,S\/,.i q\\n24;3 tntu,qnte t'- s-4. rqqon, *"9

EC. ALTONTE

Page 27: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

z\rr IANUARrrE s.A.A COMI'ANY OF UZINS]DEI{www.24ianuarY ro

'8.t.-rrl Dragrlina SLrcet. 10015/?loiesLi Rorrrdr 'a

Phone: 0040 244 52bi5u Fax: Uu4u 'r+

! 10325 Ernail; con!9rc!4ltl)24j-a+ua+Jq

Ilegistered a1the Chamb"' ot"o*tn"ttt tinti"*n-tzg- tOa:l I s9I pit;al code-Ro 134i490

RAP O RTUL ADMINISTRATORILORPENTRU EXERCITIIJL FINANCIAIT

INCHIIIAI LA 31 12 2020

Capitalul social aL S.C ',24 lanuafie' S A' c-tL

^sediul in l'loiesti

rstr Cr?l lon Dfagahna

nr. 18, inmatriculata la Rc' sLLb n't'L:SlfO+ytSqt' tl" ]1 gutu de 31122020 de

1.220.635 lei, divizat in actlunr clr o valoare nominala de 2'5 lei /actiLlne'

La data dc fef'efinta de : r'olidil- ua,lifi'" de Consiliul de Administmlic' in

.i"i"r,"ii"" "u G"" nt 3l'/1990 fe publicaftr' stnrcllrra,actionafiatu[r] ert Lrrmaloafea:

- S.C. llzinside| S A cu seclrrrl in Blrcufesti' detine un rf de 3?1 424 acliuni'

reprezcntand 76'0719o/ iin-capitalul iiill,

"o'r"' repfezentand l4'63gi % din capitalLrl

- SIF Mrrntenia detinc un n| oe

soclaL

- diversi actionari. nesemnitlcativi, de!in un nr'clc4535l actiulri repfezentand 929% din

capitalul soclal. ,r^ "^.iar,re esre et'ectuata deMcnlionam ca cvidenta acLiullilof enise dc soclelale esle

S.C.DEPOZITARUL CENTRAL sl gut"uu"luL Carol l' Nt 34-36 Bucurcsli' Sector 2'

Bucurestiln exercitiul financiar 2020 nu a lost efectuala nici o mai9911.de capital Ultima

maiom|e de capital a tbsl electrrata in corrfofmitate cLr llC' 500/1994 si inregistrdta cll

ccrer-ca dc rnentiuni nf 6600/20'04 lsc)5'

Ullima rcevaluale a aclivelor l,*c Jc natura cladifilor' a lbst clecluata la dala cle

31.12.2012, rezultatul reevaluarii tiind irezentat in cuprinsul situaliilor tlnanciare alefente

anului 2012 si refleclata in conlabilitate

La data de 31.12.2019 u 'ot' "f""tuutu

evalLlarea cladifilol pcntru stabilirea valorii

i,;;";ii", in llrnclie dc cafe se platesle irnpozitul pe oladifi Accasta valoa'e nu se

inregislreaza in contabilitale'Facem ntentiunea ca soclctalca ilu afc pullctc clc lLlcfLr' inncaga activitate desfasurtndLl_sc

f" ."Jiuf ,o"iuf din stf C-rel Dragalina nr' l8' Ploicsli jud Prahova''iir*ii,l"'"n*,"r",

" .,rnt inroc',iite in lei , iar in raporiul ad',.'inistratorilor si in nolele

";;il;t;:, l; li"";," situatie pfezenlata este inscrisa rnoneda in Ici' mii lei' pfeq!m sr rn

moneda euro pentrll a sc puttu'i*rit" o conlparalie fidela cLl fezullatele anulLli

pfececlcnl sau ctr prevcd()r'ile din B v('' i"

-"*"r."irirf financiaf incheiat la 3i J2 2020 socictllea a fealizat Lrfnaloarelc sofirmente

de produse:

- Lrtilaje pentflr indllstria metalLrrgid0<.

Page 28: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

- utilaie pent indusiria enefgetica

- clivertere,clapete de dilefile tiplrri si pfoiecte dilefile

- llltfe- sasie diverse- conrpon(n.c penlfr LlilJjc erasicre

- parti oomponente pcntrll divefse Lltilaje ( baliuri ' carcase etc)

- str-ltcturi metalice diverse- bLrtoaie metalice de diferitc capacilaiip*""'p",i""a" ,"-afoafe.incheicrii anulLli fiscal sc prevede continuafea activi|atii de

Dfoduclie,lapt ce se desprlnoe sr crrn B V C pentrll anul 2021 aprobat ' de C A si care

i. t-."p,"'"pt"u.tii AdoA In acclasi timp mentionam ca po ofoliulde comenzr sr

contfacte care sunt in evidenta noastn pan; in prezent ne conduc la afiflnatia ca

activitatea societatii va continua si in anul 2021 '

ln anul 2020 societatca n!l I achizilionat propfiile acliLlnl

i,'t '",",f-iOzO

"",tlrcerea societrtii a flosl asigLrrala de (lorsiliul de Administlatie in

urmatoafea conponenla ;

- ing. Constantin Savu - presedlnte

- Ing. Dolduf Alexandfll -memDru

- Ec. DumitfascLl Catalina -membtu

Conduccrea cxecutiva a fost I

- lng. llie lon - Difectof (lenefal

- E;Alionte Gica - l)ireclof Economic pana la 01 102020

- Ec. Alionte Andr-eea Malia - director ecorlonic din 01 102020

Activitatea de pfoductie a lost slrpeNizata de:

- Ing. D!rritru Stelien - director de pfoductie

CAP. I. Prczent!rca realizarii indicatorilor cconomico- financiari la 11 12 2020

l. Realizarea productiei in anul 2020 comPir'ltiv cu nnnl 2019

ltm = nii lei/ mii eufo

La data cle 31.12.2020 productia fizicala sorlimenlul u!ilaje,a fost cu 32,73 o% mai mica

mai mica cu 23,34 % in leidecat cea fcalizala la 31.12.2019, ia| valoric pfoductia e tbst

iar in euro a fost mai mica cu 25,09 %.

l-a 31.12.2020 pfetul rnediu rcalizal la expolt a lbsl dc4.02 euro/kg iar in20l9a lbst dc

3,44 cufo /l(g.Pfoduclivitatea muncii tcalizata in 2020 1a p|oductia clc Lrlilaje expfimata in lo/om difeclprocluctiv a fost de 0,82 (medie lunara) iaf in 2019 s-a |calizat 1,03: valoric prodrrctivitatca a

lbst de I5,24riii lei/salariat lata de I6,8lmii lei cat s-a fealizal in 2019

L\r,

CN

Denumife

So$imenl

Realiz.3l.l2.20l9 Realiz.31.l2.2020 Ya 2020120 tr)

Cant Val. Canl Val. Canl Vr1.

Urilajo

Din cafe

expoll

lo

To

2.516

2.461

;12.069

8.846

40.368

l.7il

1.580

t2.2486.626

30.893

67.28

64,21

76.66'7 4,91

76,53

2 Ilutoaie Mii 5,6\93 692144

4,5t',l 5 539

r09

80/81 77.89'7 5.10

TO-fAt- To 2.66t) 42.161

8.990

1.808 i2.18'/6.7i5

67.14 76.68

7 4,92

Page 29: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

B.V.C i1.12.2020 I{ealiz.

)t.t2.2020

o/o 2020/ B.V.CNr.

cDenLlmire

Soltiment

L/n

Cant Val. Cant Val. Cant v al.

1.733 12.248

6.626

r,5.2 2 7i,00I UL ihj e To 2.65'/

5.9/93

41.115

9.3 00

7lrr50

4,5\75 5t9109

7ol8 | 7 5,81

12,612 Butoaie Mii

.fOTAL To 2.15A 44.886

9.150

1.808 32.187

6.735

65.7 5 /i-u)1t,27

2. Realizarca productiei marfa h 31 12 2020 comptrdtiY cu indic,ttorii din

B.V.C.U/M : MII LEV MII EURO

Compamtiv cu prevederile clin BVC'productia fizica la utilaje a fbst^realizata In procent

;; i5i;/" -i"r'uutor.i"

in lei a fosi realizata in pfocent de 7l'0-0% ln BVC a tost

;;"";; ,i" prct mcdiu la utilaje de 1,50 curo / kg iar efecliv a fost realizai un pfet

i""i"''a""o.oi ""r."i*f tu e"pnn. t" in!efn l fll euro/lig avand in vedcre c; la inLerrr 'ru

lbst executate si Pfeslatii.

Din datele pfezenta{e rezlllta qa produclivitatea medie lLlnafa pe salafiat direct productiv la

,"r.tl"",it"f Lrtilaje (valoric) a fost in 2020 mai mica clecat in anLrl preccdent' insa mai

crescuta dccat in pcfioadele anterioafe

3.I]ILAN'I'U/M = LEINr.cfl.

EXPLlCA'III 31.12.2019 3l .I2.2020

Inob izar-i nccorporale 124.526

li lmob zafl corporale 39.687.958 38.710.453

III Imob izafi financiare'fOTAL ACTIVI] IMOBILIZATE 39.812.484 38.807.41 IStocuri 15.06r.017 1 4.6) /.-i ) /

I Creante 1.29U.+-iiJ

III Invcstitii llnanc. pc termen scurl

JV Casa si couturi la banci 468.070 460.712

B. TOTAL ACI'IVE CIRCULANTI] 17.8 t9.517 r8.981.778

C. C.heltuicli in ivdns 0.t4 64.9i2

CONTABIL INCEEIAT LA, 31.12,2020

2015 2016 )Ct11 2018 20t9 2020

1,21 I,03 0.82Plod.tJtilalc1o/sal/luna

1,08 0,93 1,06

l'fod.Urilaje miilei/sal/luna

12,18 12.28 r4,87 16, rL) to.6)

Page 30: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

2\ .291 .101 2t .2'/ 6.l 18D. Datorii ce trebuiesc platite intf-o

--"i^"ln.le nri^ la n an

Active circLllante ncle -1.407.841 -2.227.408D

i6.404.641 i6.5 80.01 0F Tnrrl acti\e rllinus datofll ct!fenlc

L083.629C Datorii ce trebuiesc platLte Intr-o

--"i^",r. ft.i m.rc de un an

Pfo\iziotne ocntrtl riscLlfl sl cncLI l

Venituri ill cvans dln care :

- ;..^-; ;;; ; -lH

2.A16.45 |

2.076.451 \ .145.260

l.745.260I

- veniluri inreg. in avans

CxL)itil soc ial-:'.'.--i,-r c,,k..ria ci nevnrsal

1.224.635

!g!I4_j]!r"1:_,'-1..., _ _]Pfime de capllal

1.220.635

25.244.118 2).144.1 | d

I.li- ..avql,rrfe-.old cfedllor

Rezelvc tot.rl

RezultotrLl repoltaL sold cfc0llorSold debiior

RezLrllatLrl cxefciliLllLri

- sold creclitof_----_-'

--'-'n:l-qt91 !!!t"!|='-I Capitaluri ploPfii - 1oml .-

6.211.885 6.2',71.885IV

210.480

r045.855

501.926

190.i49VI

754.410 0vll

33.244.561 3i.4-i4.'/ I

VIII

4. CONTULU/M = LEI

DE PROFTT SI PIERDERE

31.12.2024

l5.742.041

i5.i39.184

31.t2.2019INDICATORI

l?.067.389

i7.061.982Cilia de alaccri

Producird vand utx

Venitufi din vanzarea mf'

Vafiati4 stocurilor- sold cfedilor- sold debitor 421 .568

Pfoductia fcalrzala PI scopurl

propfii si capilaliT.ata

5 .',7 6'/ .'7 s9

944.801Venituri din slrbventii de

cxploalare73,11351 .169

16.621.04,1

D.740.805

488.954

43.i24.102

17.791.4 r9

Alte venitllri din exploatltre'[o!al venir d]n c\lrl.)3t.rfe

- chelt. CLr matefii Pfime

chelt. Cu alte met. 287.4 83

82,161.079.262L313.561- ch9lt. Cu enef8ia si gazele

Page 31: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

chelt.CLr mfr.^lr a,, .ql.ri;le\i trchcle

l.89il

| 5.22A.151

9U0

14.559.797

5 t.6i95.66

- chel!. Cu asiA Soc

- chelt. Prestatll exteNe

^1.^lr .,' 'ir!r rclivelof cifcLll

491.170 459.905 93.58

4.2't 1 .906 4.220.541 98,80

1.868.433 2.024.599 108,36

- chelt. CLI alte impoz si taxe

- alte chelt.

Chclt. Je er0loatare

Rezultalul din exploatare

- pfofit

Veniluli l'lnancialc

- venitufi din dobanzi.-'rif--6-ra,la .'rfq vrlular

459.010 .l2l. f6i 92.25

83.71 I 13.316 r5,98

4|.'/98.37 7 35.929.190 85,96

r.5r5.725

693.853t

242.038 153.970 63.61IV

l9 100,00

242.0l9 I 51.951 63,61

Chelt. financlare

- dilerente de cufs

- dobanzi bancare

RczultalLll financief

- Pfolit-Dleloefc

RezLrltatul cLlrent

- Prolit

VtsNII'URI I O-fAI-ts

CI.{ELTUIELI TOTALI] PROF]T BRUT

I rMPozlt' PE PIioFIT

PROFIT NI]'I

o7o.0l7 I 657.114 98,1 l591.156 545.728 92,32

ll! rl:

42'/ .999

r 11.746 l0 t.!ru

l91M

t90.349

111,64

VI

1 .A9'/ .126

43J66 140

17.)4

84.42

vI36.777.013

VIII42.468.414 36.586.664 86,r5

1X

X190.349 t'|,34

1 .097 .726

5 | .871 0 0.00X1

015.8s 190.349 18.20xll

s.llerlizaren indicatorilor economici la 31 I2 2020 comparativ cu B'VC'

U/M = MII LDIB.V.C.

2020

REALlZARI2020

2020/ BVC

%Nf.C(

INDICA'IORI

1.220.615 t.220.635 100.0t)Capital socral

47.2I 5.000 35.142.04 \ 15.7 A2 Cifra de alacelt

48.350.000 36.111.4i3

48.580.000 36.623.043tll d n e\ploxtcfe

VefirLrri din o|od. Vandutr 47.02s.000 t5.739.184 16.00

2?0.000 t5t q70 57.01B Venitllfi firlanoiare

ChcltLrieli tolale 46.35 r.000 36.536.664 7 ri.094

Cheltuieli pl. cxploatare

d1n care :

46.181.000 35.929.190 77.80

- chelt clr mal, Prlmc sl lnal 19.575.000 12.740.805 65.09

Page 32: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

| .079.262 7 6,16- ahelt a,'

"n. ,gaze si aP:l

- cheh. cri salafile

-tichete dc masa

- chelt. cu asig. soc

-chel1. cti Prov si amoftism

^r..lr .', lP|rii qi .olab

1.406.000

15.417.000 13.? 18.636 88,87

1.045.000 841.1 6l 80,49

480.000 459.905 as Rl

2. r 66.000 2.024.599 e l.-17

4.802.000 4.220.i41 I17,89

Chelt. Financiare 670.000 65'/ .41 4 98,1 3

B1.999.000 190.140

5. Pfofit bfut320.000 0 0.00

.6 Impozit pe pfofil

PfotlI nel

- - ,--l(rta Prnlrlu rlr

t.Ir.M"drtr S"l

1.679.000 l90.il() ll.i41

4.23 0.51 12.51

315 28r 8l,8ll9

t27.196 90.25IU Productivitatea muncii 140.940

Nefealizarea pfoclucriei In:rf1a etat lita clc anLll pfeccdcnl cal si comparallv cu

o,"r"a.ril" al"'eVC ." .lut,u"u'o in pfinLrl fand opririi t''abricaLici la sorrirrlcntul utilai

i"r*f". i" o"i" a" ie.o:.zouo firnra \ acl<er NeLrson a opfil l'abficatia.utilzLjclor deoarece

a fosl inslilllila carantina ln Auslfla De asemeni in Romania a lost illstituita surca de

urgenla prin Decretul 195/l6-03 2020.Din acest moment' a rost nevole ca un n[lmar de 105 salariali dirccl produclivi din

.""roJ ' ,tiLj"t"r^,;"r' din debitalc si uzinaj (aceslja llind lcuati difecl de, prlductia din

sectoul tefasie0 sa fle tfinisi rn concedii dc oclihna Dc ascmeni s-a lual maslrfa de

,.*"'f i" ""lr"ofii

dc odihna si a persoanelof din fcgie si TESA lrr lolal in ltrna mafiie

au fbst inregistrale 385 zilede conceclii de oclihna la l1runcitoril direct plod rctivi Legie st

TESA 210 zile, in total 595 de zile de concedii de odihna

Avand in veder-e posibililatea oterita de OUG 32126 03 2020' incepand cu llrna apfilie si

Dana la sfaNilul lunii r1tar. au fost !recutj in somaj lehnic 105 salafiati clin sectoful Lltilai

ie a.ie. d.o'rre. t zir,:ri .i )? rrl:rr'rli di I rc: L | | iA

Confbrm OtJG 92/2020. irrcepand cLr luni iunic P'lna irr lunl suBU\t lntlusiv pcntrrr 132

salafiati cafe au avLrt cel putin l5 ziLe dc sonej lchnicin per'ioada aprilie-mai,em solicitat

,;;;.;;;"; " 41,5olo din salatiul de incadrare. cie la btrgetul de somaj Suma solicilata a fbst

a.' feq "',li

1ei\ luna. PenlfLl a bcneficia de accasta facilitatc lrebuie sa platim pana 1a 25

alc fieca|ei luni daloriile atircnle salaNl iilof lLrnii prccedente'Dfcctele negativc ale aceslei siLualii au dctonnin'L diminuarea pfoducliei mafta si a

ciliei cie ailce|i numai afefcnla pfoductiei de Lltilaje tcfasierc ctr I l00 mii e foin anul 2020 in BVC a fost p."uutut un nLrmaf de mrincitofi direct ploductivi 1a Lrtilaje

de220 iar media realizata a fost de 177 de muncitori

In rcclasi limp la urncle ploduse ce su lbsl executate clienti; extcrni all avut inlarzicri in

tfansmiterea cloclrmenlatLer sau au fealizal rnodificari de proiecte in timpul executiei De

asemcni comunicarea cu accsti clienti a lbsL lba[c Sfeoaic salafiatii acestofa fiind de

multe ofi inclisponibili penlfu a raspundc la anulnile pfoblene sau pclltfrr a vcnr La

fcceptia pfodLrselof .

In accasia perioada s-a maniGstat si o lipsa a comenzilof de la clientii cu care am

colaborat in an;i pfecedenti.

I-ipsa foflei de munca imirreuna cu dificllltalilc cfealc de comLrnicatca cu

nostri au condLrs la ncrcalizlrca unei prodrrctii dc ccr. 1 500 nrii cLlfolla|renefll

Page 33: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

Consumuf ilc energetlce in anul 2020 I'ata de anii 2014-2019 alr lbst:

Eficienta utilizarii enefgiei pe tona de pfodus llnit este redata mat Jos:

6. Fofta de munc:rSituaiia flLrctuatiei pgfsonalului pe meserii in anul 2020 compa|ativ cu 20i9

l,a pozitia alti angajali in 2020 slrnt specificali - economisti' oloct|icieni' montatofi'

vopsitori, inspector; calitale, muncitori necalifi cati.

h anul 2020 au incetat activitatca in cadful societatii 68de salor-iati pe cattzel

- dcmisii/acordLrl partilor ill salafiati

- penslorran 12 salafiati, conceorcr-c l0 salafiali

- alte calrze 8 salrrialiIn anul 2020 arr fosl mentiDute f'aciliialile carc deter'mina alragerea foflei de munca

caliticatc si anune:- supodafca unei padi din costlll transpoftLllui navelistilof- acordarea a 20 tiohele dc nrasa pe lrind la nivelul dc 12.50 leirticheL

In anul 2020, cheltuielilc clr salafiilc au lbs! in sLrlna de l:1.719 mii lei 1'ata de l'1.366

mii lei qat au fost infegist|ate in anul 2019. Cheltuielile cLr tichctele de masaau lbst dc

841 nii lei lata de 854 mii lei in 201'r.

2014 2015 )0t6 ).4 t7 2018 2019 2020

r.6r5.8 Lb90,j |.714 1.589 1 .278I-lncfgieclectflcaMWh

L456,1 r.ji9

Gaze

natumlel1'l I I tllC

290,6 218,1 264,1 280,1

20 r 201 9 20202414 2015 20 r6 :0 r7

Enefgieelec!ricaI( to

5 5 8,75 487.56 btr).15 590.69

Cazenaturalemc/1o

r1t,50 86,96 r04,'79 9't,86 I l9 2b,l2 l)J. /4

Ilxplicalii -fotal Din c.

l ciDcfi I Sudot i

'.subrngrnefl

Pfe l. n lrii

2019 2020 2019 2024 2019 202.4 20t9 2A20 2019 2024 2019 2020

PLECATI '73 68 5 6 20 12 25 19 8 9 t5 22

NNCAJAT] 54 3l I 5 l5 8 I5 6 4 4 l6 t0

Page 34: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

Venirrrri salariale2419 2020

)015 20r 6 2011 2018

l,er IlLrr l,ei Eur Lei EurLei Euf l-ei ELrf l-er Iut'

2..+4s 5.16 134 1.650 169 3.902 803Salariu mediu

brut

2.029 458 2.1 87 488

t79 39 203 44 211 5]Tichete 163 36 t'/2 iu

778 1.867 815 4. 152 854'fo fALVENII'BItIJl

2.192 494 2.359 526 2.628 5?5 3.624

ln anlll 2020 au lost

indemnizatii in suma

132.750 1ei., cu l7 %

GEADTLCMI Sewiccstjpelron I MaiAnd lzWachcr Neuson

inregistratc 2.296 zile concedii medicale pentru

,le 3;7.571 lei dif cafe angajatorul a supofat 852

mai putin dccal in 2019

cafe au fost platitc

zile cu o valoar'e de

si neleriale , in costufl dc

I L12.2019. lllrctLratie cafe nu

CAI'.I1. Analiza ijloacelor circulante

1. STOCURIl-a data dc 31.12.2020 valoafca stocurilor de nlalefii pfime

achizirie a fbsl cle 4 l25 148 lei' in scadcre cu 1 75 % tnla de

osle neobisnuita avand in veclere pa(iclllaritatile anului 2020

J)rincipalele produse finite oe se aflalr pe stoc la 31122020 slrnt:

I-EI

Aarciing 2 011 203

CN4l Maintcnance 648.64 |

140.28,+.- ncreceplionat dirr pandemie

1.454.082 rnodifLcari de descne, se facl in feb

640.20'/306.832

I .021 .610 modifde dcsene

4 t0.i0l

jn Itlna ianLlarie 2020 a!r |ost tactulale pIodusc finite pentrll Aa|ding 23 mii lei; Upctrcm

I Mai-22lmii Iei;Andfitz-532 rnii lci;WNeuson 4B6 mii le;

llxplicatii

Salariu rnediu net 225 46t8l lqTichete nel

Page 35: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

StructtLfa stocurilor in co.'r.r,).liL2r(, 1dala de ,l l2 l0'0 "r'

Toatc pfoclusele

asiglrrata ufmandavansufi,

2. CLIENTI SI CONTURIAnaliza crcantelor si datoriilot'

aflate pe sloc sul'lt execlllale

sa fie factLn ate in Pefloaoa

pe baza de contfacte si au deslacefca

utrraLcale 'i pcnlltl cdfc c'lTl Incaclrc

ASIMILATB

La pozitia clienli sunl inregistfale

I'e pfincipalii clienti, pe vechrnll

2020. siluatia se Pfezinta astlel:

I,E I

slrnole datofate de caLfc clientii inte|.|1i si extefnr'

1a 31.12.2020, erclusiv thcLurile emise in luna notemDtLe

tel o/o

98,24

EXP[,ICATII i 1.12.2019 i L.ll.luluNr.cn

4.1 99.169 4.125.348I

tMatefll prLme sl mal.

Produse in curs de excc'

PfodLrse flnitc ( Pfet Prod )

TO'IAL

3.6 14.212 l?8.552.A24.116?5',)t

10.319.561 1.1 /6.il) i15.515.863 93.6u16.562.q06

J.868.?,17Total creanteDin care

' (JCalllc \L p( 'ond l l \l r' Jc holl: o( cctll' dc l CAS

-IVA de recllpefat

- l\ A ree\.jib.'- al!e cfeante

- inpozit profit

i.7l Lc)67

86.821

0

t] .29 |

t0.881

2l .'181

Djn august 2019

-Uzinsidef Calall

Din septenbrie 2020-- -- a;--

UZST (lncasat rr TeDrr.lllrlc ruz I I

Din octombrie 2020- -- -- :.a:,

LIZST (ifca\3t in leblLraf e lul L )

TJZST l_VA - conrpensafc in pefloaoa urnerosre

tlMl'-- - _ ::-;-

INCDI CoLrlotl (lnca\ct lallt!aLle lul l )

l al<ata (incasat iarrrralie 202I)

7 0.2'7 6

845.324

2l .840

25.08 2

29.924

Page 36: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

22.618.993datorii s.318.l7l

0

829.802

FLrf!lizorl

fur nizori dc irrobilizirri

d,rtorikr, Person"l,,l si lqlg strc

imfozit sal.rii

24.930Divlderrde

1.399.11i7

u.433.444cfedite terLnen lLlng

cfedil termen scufl6.269.090

clienti cfeditori 173.925TVA dc Plata

irrl ibutic llsigtLrcroIie lt munca

datorii catfe actionau

Inrpozii ne nrofit

o5.791

Datofiile societatii la bugete La dala de 25.01 2021 sunt:

Datoriile f:t|a de bLrgct au lbst achitate in 25 01 2021'

Sold avaosufi clienli la 31.122020

lmDozit p€ sala i 459.87022.181

InDozlt Dc Pfolll 173.925TVA de plata 135.202IOTAL de Plala

DATA BAZA LEI BAZA EURO

29042,O8CLIENT

4191 uzT 20190?361 A2.09.24]3 131357,62

93860,57 19639,39)nr qo4t0/28.11 2019

20200015/29.0L2020 1994.3932153,19

344131,11 71100)n^o1Aa/)1c]7 .2024a24307,44 77r57 4,OS

23:;26,47 !2!]]2s3909,62

687 )r1a024,9

4192)-a2ol01)/1).A2 2O)A

2o2o1a43l 12.A2.2020

20,ara72/A1.O4.2420

| 25714!3L32tt'l r,68

\ s6rnf| 3ssmp?2A201L1a/26.A6.2024

20201126/13.07 .2020

202A1742/A6.O8.2424

\ ? a2o12r0 /02.\1.2o) a

| 2o2o123o l02.17.2420

r.0604,21 22842,4

t. L21"294,36

L !i]!|4110925,13

]- 13?6s"s,

| L1165,59

25094

2825,162O2A0321A1.12.2420

2A2A1,83/A1.12.2024 2a25,16

t0

Page 37: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

13765,59

r1w29??L1516587,35

978114,86

2a25,16

'-.'-AARDry!J!A--]

.aLVtz.4lu 1 \L.w.w I

lqI4L ,. --\.2A201,2r6/09.1\.2On +

2020721110e.1L.2O20 +?o2a124211,4.12.2A20 I

24la,zs,311619

2A0971

)2194,7 4 6735

t"]9!4'!p94-l 32794,14

34e!JLtle9Ep66l630,28

2904409,71

2983,24

31A226,19

6la56135

51310,66

12646

596157,66

p.9]2!!1144?92L)Lo29]?qtl4]2]a!L. :2a2912!3123]L1929-)

r!r4!__ , ,- -BANCA

63r,12AARDING-

1.,.111) /1F,.06.2420 64179,86CMI MAINTENANCE 29]q?]t

6308s9,13l-zss35E

42066,31]020]136l2l|allg4_]!29])9219j4919,0--.^.^r a^. /rn ln rnro

lle!215300

14500)^rnr rn?/ra lo ro20L24L214,85 255538,17

ITOTAL

129I51,05s4441A3,r7

L 6269090,61

26500

I - trzz:'es,z

I :'rr3isrE

GEA FOOD

soLuTloNsTOTAL 4192

TOTAL GENERAL ftuntzrno

I )a2or2o4/)2.ro 2o)a

1

IUIALIZ,{REA Pl,,\NtlLLiI I)E INVLSTITII PllNl RU '\NUL 2020

UN4 = Elrfo/leiSufsc de linarrlafeNr. Den!Lrnifc obiecriv Valoafc

Eulo/lei Prctlr net CfeditCrt

I]RGENTA 1

Instalalii de sLtdrrla MIC-MAC 6 brtc

27.000128.250

nefeal

N"."otizat

2 Macarale pivotantc - 3 I 1.,100

54. t50

Abkanl6 m - l buc t20.000570.000

nereali/.al

CAP. IV INVENTARIIiREA CENI!RAL,'\ A PATIIIMONIULUI

ln conlormitalc cu lcgea nf 82/l99l feplrblicata oMIrl'] 1802\201'1 penl|u

exefciliLrl linanciar 2020, Ia nivelLlL societatii a lbsr emisa dccizia de inventafiefe gcnerala

i"o*,",""",i", .*"Latii nL.1880/0+ t12020' prin care 1, l::. -t:^oi]:t:".:-''sia

cenlfala

de invenlariere sl subcomlsLllc pr' tiecare gestiLlne si pentru tlecare clenenl olll

patlimoniul societalii"J., i-'""iiro'"" inventalierii desfasulate in baza DcciTici dc iDvcntaficfe nr'1880/04 11 2020 in

""',t";;;tt;;; ", frocesele vcrl'alc alc slrbconisiitor 'lc invenlafiefc si pfoccsul vefbal al

conisiei cenlfalc de inventanere nr' 125/21-01 2021' a rezult tLn plus valofic dc inventaf

cumulat lu ge.ti,Ln"u dc rnetale si ofgane do asamblafe dc 7 855'51 lei

;;;,i;;i"ili au fost iitcgistfale ln evidenta contabila La 31 12 2020'

Page 38: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

1,".,,ji/,j

' - -- i-- ri:r:-lI 79 !0(l lrr

.186.1,(l{l ||iN.....t.

6r,.l l i I

:i:t0 7| l--;ir -- '- '- l

s{la i t!:.r.rrti Ir.lri(r{_??-.. " _. ...t

ar,lt l

Ll0ll

iiiir ' I

0(ii)

:-' ::

.ira

.t I

.10;

.129 1.

r,.l',ri l01j (

9i0 ictl] |

l?l).,",ii- -.1- r;r

.I L6(''

,_ .-,1 r.!,8L:

rrclir' rilrnDl!Lflc p

iln,n. rrir i

6 l,lalinr rlezlt sl il

;r I \ln5i|r nl.zlLt s Ll

'--'r'iir,ii. '

c1\t,. Yt NO- t i) I Vl,]lsJiI co'rrr I l(15 r.ircciiuri. : r\fr.. irirr. rsr. .lr lsl.()7r L,l !!

fc)i.rirr:r iicerrrc c t)crliL !Nl.! .,r,i, ,Li . !oll Cr\l) { 1)i t):nr ! t)11)irclrrri iLrrro t /:rcilaJiL.rl:L cu co:rtx . Ll2:010 .slr ,lJ 16:l ilS l.i: l$ ii corlll 108 surt ir'.9 stmte

lfogr:unelc infirNrlice in s nra fc t):i: 0lci. lc ctrf. \-x crlculirt arror.izlrc jr sL .l dcI li.l9, ifi

r .\r'c lilr: lirurti: n.hf rr l .r I llrltl. irr ruri\ [rfi] ll jrf.r:r i,rlrLb l:L r:L li,sL

rirlir:Llr )ri\tdrf r llj c.rLiLr:l liLj rL Sl,lr)(.'! rq)il) rirL| O\ill) lil)l l( l-l .rnrolili.iiilc NLl.flor! p,.r(if :i r.,Irl ]:\.r:i rrprohrLL f,,r I.ir(r ., llr l{llj rl , 1l..,if rplrc:,ii.r co(hifl lsclr::tpLr)irirtc cI ll(; i:016.

R Cti\uttAl-]ON

Dlli;ilC l OR &IONO\,llC

l

6q\o"Aa" 21 ?@-,AlJUiRtE

e,;t

)\ \. ,,llr laiil,

\._' " , ttli,l,+>-- (F

Page 39: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

SECTIUNEA 2

NOT]I BXPLICAI'IVELA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATIi I-A 3I'12'2020

ln perioacla de raportare societalea a fost adrrinistr'ata de un consiliLl de administratie

format din 3 administratori- lng. Constantill Savu - pfesedlntc

- l.ls. Doln lf Alerll d|'t - lnenhn- l:c. Dunrill1tsclr Catalina -mombrll

In anul 2020 socictatea nu a achizitionat propriile actiurri'

Siiualiile financiiafe prezentale surlt ptnp'ii "i t'nt lnrL'c11ite in conlornlitate cu l'egea

."",Ji];,",1i ,rr. sz liqsr lt , oMFp 1su2i2014, penrru irprobarec. R(glenrer)tarilof contabile

conlormecuDirectjva20t3/34.aUE'cLrmodtlcar'ile\icompLcta.]jet]|Ielloare'

NOTA T.

ACTIVE IMOI]ILIZATI']

La clala .le 3l.12.2012 a lbst efcctuata rcevaluarea tcfenului in sLrma dc 22 443 006 lei.

clifefenta iata de 1.045.764 lei fiind infegitfata in conlabilitate Reevaluarea cladifilof a lbst

efecluata tol h 11.12.2012, ditefcnta de 7041'1 lei llilrd infegistlata in contabililale la

3 r.12.2012.Socielalea calculeaza antortizarea utilizand meloda liniara in concor-danla cu duratele de

functionafc a rnijlocelof fixe stabilitc de H.C 2139/2004 Mctoda de calcul d.rno|tizafiifiinJ L.Lilizi a ir r..rre c\c ciriile fi.rl|r' i.rfc.In anul ?020 societalea nLr a inrcgislmt chcltuieli de conslitLrife si nici chelllrioll cle

oczvollafe.Clestefea volLrmului acLivelof imotrilizalc s-l datofat illvesliliilof puse ill tlnctiLlnc pfinprograrrul de irrvestitii aplobat de A.C.o.A.Toate investiliile realizate au fosl pusc in funcliune in anrrl 2020

l.l

Sold

.t L t2.20l9

Sokl

11. r2.1020Sold la

i l.12.2019

(teslcri Sold la

it.l2.:020-.it5-ss2

-r:.48SJ70

4i5.184 ,10.69rJ .l l0.6rlJ

23.483.770

5.767.188 12.840 5.780.028 i.020.99,1 225.245 -l_146 2i9

2(.564.326 1.644.568 484.764 27.',124.130 13.879.9l2 1.722.966 484.7 | ( t5.113.162

95.t01 5.i5 | 00 lJi l ? r.9lo lJ.t29

69.151 1.4,11.174 L 149. t85 6Lt40

6?6.065 676.065

56.660.801 l.104. til 2.610.0r4 57.t54.922 t6.9't2.845 1.9s6.t40 481.716 18..1r14.169

57 095 937 Ll.l4.3lI t.610.01.1 57.610 804 r7.28i.i0-l 2.02.,1.J99

s,18,1.716 18.821.t86

Page 40: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

NOTA NR. 2

,\c1 tvu cl RCU LANI I- sroculll

SLo"urite ae lt-at"u,i materiilor prine aLl fosl evaluate astfcl : , '-.-^-"- ladala inharii in uiitate bul'lLlrLte au iost evalLrate la valoarea de inlmfe ' fespectlv la

cos rl de achizitie ' pentru bunuflle pin*t"t" "' titlu oneros ' care au cuprins pretlrl de

."'p^,"*.ln.r.i"rir" 1" :iil:T:1 f";'.;f:1, i:,i':""iff1:"'ii'J:,",:;iJ':" 'i.:'iiiil:produse de unitalc pcntrtr L':'rLzal:'l-.1'

"li,ri'i","n jiir"

"i maleriilof prime , cheltlrielileefectuate penl|u fealizarca lof , acllca

;i:#;"";;;;;; sl"cota de'ct'ehui"ti indifecte de productie alocate in mod ratronal sr

"ti iii'flit iii^';.1i"'',iJ"flfi1:i""'f,.i',," 'i '|nateriarere consurnabi',",,::,^t:u "uo'"ut' ''

valoarea de inlrare. pcnlru ""1" a"tt in

"o"t''n pentfLl exectrtia,pfodLlselof dupa nlcloda

primul inlfat- pfimul iesil ,raf

pentlrr t"it'tot" "u'lott vandute la icsifea din gesLiulre s-a

aDli(at un adius cr'nrerclill"i"'.. .r' ;;, "' , a o'r n'od:Fc'rtr rcL.o1 dc c\' !''rc r -ro'triln"

ln bilant . pfodusele linile * 'f"ti'it"f""" la plciul clc

- vanzare prcslabilit ' iar

clilerentcle dintfe prctlrl cle vanzafo ti"""tttif" "f""ti""-"9 t"u l"i::]:li:"

in contul de

:ii;:;; '"";il"[-ijnlt"

rn nnur i" L,iru"l ptoau'"rt finite stLnl infegislrate la oosturrLe

eiective de Pr'odrrctie .

-la eticluarca invenlaricflr evaluarea elenrentelof dc activ de nrllrra pfo'lLlsclor finile au

Io-L C\alU,1lera \alonres dc ll\ellrafPfoduciia in curs de excculle

- pr'oductia in curs de execuue a fost evaluata la costurile efective alc pefioadei ' iar

cu ocazia inventafierii ,evaluafea a lost elecLLlata si in fllnclie de sladirrl de finalizare

a conlcnzilot cvaltlata la costurile elictivc dc executie Costufile cl'ectivc cLlpfllld

coslLtrile metcfiilof pflmc olreclc' cosllLrile cu nlanopcra dilecta si taxcle aiercntc

;,',.'op;;i ;i;;;,; cllabo,a'i . sov speciare si costuiilc indifecte ..

ale secliilor de

productie alocate ratlonal .ps

_fiecare conranda in partc Coslllfile generale de

administratie nu au tosl lncluse i11 costurilc etictive alc pfodLlctiei nelermirale si nici

o."pr"-p*ar"*i tlnils.accslea fiind recunoscule ca fiind coslurile pefioaclei

ln shLlctufa elemcnlulLlr lratefll pfime si matefialc colrsunebilc se fcg0scsc o mafe

divefsitate de matcfialc . tab a tea!;l . protile grcle si lrsoafc de sortotipodimcnsiuni

iii",ii", t"pJ". g"rnduri . diluanti Inalefiale de apor pfecum si ofganc de asarnblare '

obiectc de inventaf,ccllipalnent de proloohe etc'

VolLrmLrl aceslor natenate aprovlzionate in arlul 2020 a lost de l2'86073i lei ' volum

corclaL cLt Pfoductia excculaia .

NOTA 3ITEPAI{TIZAIIEA PROFI'I'ULUIPROPUNERIT Dtr I1EPAIITIZARE

I- F,I

Dcslinatia

l)fofit net de fepa|1izat

-,"ra-"a"au" la8r,l" -acopefifca pierdefii colr!abilc

S unaNf.

t90.349

0

0

- dividende

l4

Page 41: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

fepafllzarr

190.349

prrticip. sal ta Profil

- alte r'ezerve

Pfofit nerepaflizat

Dupa A.C.O.A din Il'042021 . fepafLizarca pfofitului net ."pt:f]-^":1^

ll infegistrata

confofm hotararii adunarii gencraLe..A.titr, r,l'ig"r profit-rrer.in .valocre]e 190 349 Lei va

mmane la profit nefeparti zat,. ctest r n atr a 'r.ri

pe viiror r'ri marcl I fi h o ta i: !.:1c^1-C"?j\

v'ltoafe

l.a data de 31.12.2020 socretalea ars iont'l*i'" uttutu"'*lc Lez91v;,.1;1111valoate ru se

modifica, in urmr propun"'ii a" n"'"pu'tL""'i- t p'lntlt''ui Lrer al e\!rciljuLui flnanclar 2020

- rc/e'\c rcdrle ' n6,7 1'. p'nli, -q

' :0 l(

- rezeNe constituitc clin redLrccrl 0e ll 249.U4U lei

- rczerve din fbnd FPS 3.105.726 lei- rezerve constitlrite din pfolltlrl net

682.,1?4 ler- alte fezefvc 25_244.1 18 lei- fezeNe clin reevaluarc

l, .n, 10..i l0 terrezultal pfovenit din rczerve dln feevartLarl. I 0tl187 lei

- Prollt rcinvestit in echipamente tehlro ogrcL- ] i.Sii :i: f,Ef

TOIAL IIDZERVE

*oto "o'oono"IZA I.EZULTATULUI DIN EXPL.A'ARE

I -EIICN TORTJL ANIJI. 2O ] 9

l\1,

cft

IN

i7.067.188 35.7 42.041

Costul bunuriior vandute

serviciilof preslate

Chelt. acliv de baze

5l al

Chelt. activ auxiliafe

31. 182.695

rg.:co:oq:17 5.230

i0.432.940

r8.600.825

:zo-zos

2

4t2.541.196 .5l1.910

5 .r.^rr inlir..rF .le nroductle

[ezLrltntul blut a] exelciliului afefenl

cilfei de afaceri

Chelt. de dcslnccLc -

Chclt. {enefale dc c(lnllnlslmrle;;-;;.;r,.;;G

5.884.693 5.3 09. 1016

1

s488.954 351 .'/ 69

1.525.125 693.85.1l0 RezLrltatul din cxploatare- pforlt

Citia de tlaceri ncta Pc scgncntc

L Livfafi illtfacomLlnitafe2. l-ivmri e xPoft - NON UE

3. TaraTOTAI-

geogralicc

32.925.851813 8.0[i6

r .923.102i5.742.04l

leiLer

leiIei

l5

Page 42: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

Cifua de al'aceri pe {)ntitati afiliatc

L S.C. ljzinsider l'echno SA'2. S.C Uzinsidef General Contractor

I S.C. Promex S.A Bmila

4. S.C.Comelf Bistfita

Achizitii pe entilati afil;ate

- SC Uzinsidef Tcchno- SC ljzinsidef Ccneral Colltmctof- SC Prorrex Braila- SC COMELIT tsistfita-Uzinsider SA

s.i..

14.451.65i lei

597.102 lei2l .73 5 1ei

15.533 lct

1.884 lei609.122 lei27.841 lci7.626 lei

468.000 lci

NOTN, NR. 5SITUATIA CRBANTELOR SI DATO1IIILOR

!-9Crcrntc

't'

SOLq LI

3 L t2.2020

te,nrcn cle lichiditate/e\igibilitate

sub un an pestc un an

3.865.709 1.805.709

cfcantc comefclale 3.139.492 ).13q.492

-clicnti f'acl de inrocmir

-crcanlc cu pefsonalul

-:-_^;**.,r. rl.,r,r q

0

0

86.1t21

0

0

86.821

- alle cfeanle 3|lt i!x27.187 2L.181Ilnoozit De Dfolit

-T\tA nceligibil

Dalorii diD clre

11

zzstj29t:*

r1 .291.

22.146.47 5 529.880

- inpfumutufi I.S 8.4-rl.+l+

funrizoli 5.3 38. 17 1 5.33 8.1 7 1

clienti cfeditofi 6.269.090 6.269.090

' alte datorii.-----l npl1 nlLlufl | .L.

i.198.864 l.l9ti.86rlI lrx,.soa 529.880

NOTr\ NR. 6PIIINCIPII , POI,ITICI SI METODE CONI'ABII'!]

L Principii cont.bilcln exercitiul finrulciar 2020 evalullrea posturilor dill silLlaliilc linanciafe arualc s-a

electLrat in conlb titate clr o.M.l-.P. I802/20l4 cu moclificuile ullefioafe, polllrrj aprobarea

,"gi"'*,t,r'i"t. contabilg conlorme cu clifectivole europene, respcctandu-se principiile si

poiiticile contabile slabilite la rlivcl de sociclate in concordanla cu ofdinLrl amintit'

l. I'rincipiul continuitntii nctivit:rtii'

t6

Page 43: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

ln aces! sens amintim ca situaLiile nnanciarc

respectand prinqipjul continuitatii sctivitatii ln

natilfa Dolitica . economica si sociala po care

societat;a isi va coitinua cctivitatca in difecia

la nivcl regional sl eLlfoPean

2.Principiul per ancntei metodelor

In acest serts amintim ca r'egrrlile si normele contabilc

stiplrlato in Legea nr. 82/1991 R si OMFP 1802/201

pr;zentarea elementelor' de acliv si pasiv pfeculr sr a

i'.'r'c"r,r'l , 'clcir'ilo. I n.lr'ci rle :'-r''fi^irc c:r sl rr'

infor:ma.i,,or corlt.rbi'e Po i'ic lc ronr:o le ': mclodc (

consecventa de la un exercitiLl financiar la alllll

3.PrinciPiul PrudentciIn activitatea financiaf contabila pe pa|r:Lr 'Lrl rrlrltLl 2iJl0 \illLifcr llccafLri clenenl

patrimonial a fost deiermrnat avano 1n \c'lcfc acest prrnripiu. rn.:cnstLl r':r au fbsl lualc in

ilriil;; t"," "orig"tiir"

pfevizibile care alr luat nastere in timplrl exefciliulLri financiar

;;;i*"r -;;

fi",i"rir." po,"nii"t" 1n acelasi timp au fost efectuatc toate aiustarile in

confonritate cu actele normalve ln vigoarg .ln contul dc pfofil si pier'dere csie lnclLls

numai pfolitul realizat la daLa bilartulur'

4. Principiul contabilit.tii dc argrjirnentc4"".t p,iit"ipi,' a lbst aplicaL luindLr-se in considerdfe toate veniturile si chelliLrelilc

ait.ent" exe,.lliutui tlnanclar incheiat . cllnoscLrte pana la data incheiefii bilantului '

Acesl DrinciDi!r se aplica inclusir la fecunoasteret dobanzilor afefcn!e perioadei indifcrent

a"'raia"'ri"'- ucestei'Lr. Veniturrlc 5i cheltuiclile care rezrLlla difect si concomolcnl d111

u""t"*i t.unru"tli s!lltt r.ccunoscltle sirnultan in contabilitale. pIin asocicrea difecla inlfe

venhulile si chelt ielile alefente cu evidenliefca distincta a acestor venitufi si chclt ieli

5. Prirrl.ipiltt c\lrlttar'ii lctreralc :r clcmelllctor dc ictiv si l):rsi\

l-a intocrnifea bilantul!li contabil pcntru anul 2020 fiecafc element din ac!ivul si din

pasivul bilanlltlLri a losl eviluat sePafal

6.Principiul infangibilitltiiln acest sens mentionam ca bilantul de inchidefe a

de deschidefe a anultti j'inanciat 2020

la llnele ontllui sunt intocmite

e|apa actuala, cu inforn]atiile de

le aven la indenlina fezllLla ca

corclalie clt activilatea economica

privind evaluarea.asa cllm sunL

,i inrcgistrarea in contabilitalc si

leruLtatclof au losl accleasl Pe

2020. asigurand compefabililaica

de cvaluaLe au tbsl aplioatc cu

anului 2019 corcspunde cu bilanlul

T.PIincipiul neconlPensar'llln anLrl 2d20 n, uu io,t efeclllale colnilensafi a elcmentclor cle acljv cu oelc din pasiv

.Toate cfeanlele si datofiile au lbst infegistfale dislinct il1 contabilitate pe baza de

clocirmente .jLrstificaLive . Eventualele compensari in!rc cteantc si datofii cu eceeiasi enlitate

economica alr tbst efcctLrale confoln] feglcmeDlafilor in vigosfe ' nLlnlal dLrpa

contabilizafca lof distinctaS.Contabilizarc. si prczcnttlrell clcrnenlclor din Ililnnt si din contul dc proljt

picrdere tinincl scamt de londrl economic al tranznctiei siu al angajanrentului

l1

sltn

Page 44: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

Acesl principiu trebLrie respectat deoarecc arc clfcpl scop inregistfarea. in co0t-1YlYl:e..si

orczenlar'ca ddela a operatiLrnilor cconomice in oonibrrnitats cu fcalltalea cconomlca '' tii p nfecrnl ': liscurlc r5oci:le flceqtor opcfrLiLlli

nunind in evidento dreptLrrllc sr oDllgll

Evenimentelc sl operatlunlle economrco-financiare au lost evidenliate in contabilitale asa

cum acestea sau piodus, in beza documentelor justificative.

Itorma jLtridica a documentelor esle ii concofdanta cu fealLtatea economrca

g.PIincipiul cvaluarii la cost de xchi2itie sru cosl dc plodttctic

,lc".t p.in.ipiL, se aplica in socielale cu consccvcnta conlbrm OMFP I802\2014

l0.Principiul prrgu lui de semnificlrtiePot avea loc abatefi de la cefintele OMFP 1802/2014 daca acesle abatefi se felefa

lu prer",ttaril" de il1lormatii si pLrblicare cafe nu sllnl selnnillcative Pentl.u 2020 s a

considelal ,rn prag de senlnificatie dc 4%din cifi-d dc alacerl

II.'l'ratarncnte contabileln conforflitate clr L nf.82/1991reglcmentafilor contabile confonne cu

republicata , OMFP. 1802/2014 pcntru aprobarca

Dlectiva 2013/34 a C.E, elcmentcle din bilant au

lbst evalLrate astlel I

- la clata intrarii in !Lnhale bLlnufile au fbst cvaluaie la valoalea de inlrate ' respccttv ta

coslul dc achizirie, penlru bun!rrile pfocufalc cLr titlu onefos cafc alr cltpfins pfctllL cle

clrnparafe . cheltuielile de lmnsport aprovizionare si alle cheltuicli, accesorii Bunurtle

,',*f,t " i" unitate, pcntru tltllizafea in socictate ' au lbst evaluatc la coslufile de

ir.oJu"ii. "i""u'o," pentru realizarea lof , adica costul de achizitie al natefiilor pfime

i,rr.i ul"rir" 0i.""," de prodLrctie si cota de cheltlrieli indilecte de pfoduotie alocate in mod

fational. si cafc au tbst Iegate de proclLrccrea lor'-io

"t'""u'or"" inventarierii , elcrnenleic de activ si pasiv atl Ibst evalLlate le valoarea de

invcntar,, cfeantele si clatofiile alr tost evatuate la valoarca contabila cu exceptie cfeentelof si

dahriilor in valdta care eu lbst evaluate la valorea lof pr'obabila de incasat sau de platit

in cnn{brmitat. cu legislatia in vigoar-e , la cursul valutar valebii la tlata inchiderii

cxercitiului llnanciar 31.12.2020. iar ditifenlelc fa|a dc valoafca contabila infegistfandu-sc

la venituri sau cheltuicli din dilerenlc dc curs

- clementelc 'nonelafe

exprinllle in valula au losL evaluate in

ral.r.'il la rh.: inclride ii cr(rc;l r r' fir arci?f- la darea in consurr a bunurilor, acestca au lost si scazLlte din

lci la cursul dc schimb

gcstiLrne la valoafca lor

oe tnlfare.- la iesirea din gesriunc a stoclrfilof dc nalufa matefiilof pfilne si malerialclof avand

in vedcre specilicul pfoduclici de rrnicalc si faptul ca aptovizionarea sc ctcclueaza pe

comenzi cle thbficatie . s-a utilizaL mctoda prinul irruat pfimul ieslt( I'll:O)Accasla

mctoda a fost Lltilizata consecvent pc tot pafcufslll anului .

- produclia in curs de execulie a tbst evaluata la costllriLe efectivc ale perioadei , iar

cu ocazia il1venlafier-ii evaluarea a fost cf'ectlrtlla si in funclic de sndiul dc finalizar'c

a conenzllol .

' la iesirca buuLrfilof din rLniLalc. prin \ilnrafc. tlccslea ru lbst cvaluatc la pfelurilc

negociale confbfm conLfactclof salr cncnzilor pfimite dc la cllenLi

lnobilizarile necofpofale, la inlmrea in Lrnilale, au f'ost evaluato la pretul de achizite

lmobilizafilc corpomle aLr fost evaluate 1a clata intta|ii in unitate la costLtl de achizitie. la

care s-au cdaugat costlll lranspo ului . costul puner'ii in llnciiune si alte costuri afefenle.

iar cele pfodusc in unitate au fost ev;rluaLe la costul cle pfoductie

Page 45: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

Mijloaccle lixe .ru

amoltizafea liniafatbst amoL'tlzale

pe tol pafculsuL

in confofmitate cu legea Lt G 2139/2004 aplicandu-se

anului .

"oto t

o.r,u", sr.osltclrl![.20r8 r.220.6]s leiCapitalul social slrbscfis si varsat la t'

Orr.rrONf..rcli.r'ri rlorniral:\ t ,,,

'.'X,"':::::',lii'i:11 'r'0-

,:' :: i::1..:i:l:,,1i'il"i,,'l il""l.ii,1''llilli,",","'i, ,.,:,i,*J.^l]L',l,':: o:'l;. ,',",". ,, 1; r( ,,,,\i,,,,, d(

.",'u-ii. ., ..*""ll':, "i:.,i:i':1,"'[,i"li], ili'ii" i,l" l:l :":

"i';ffi "'il,.1,J":'''"t';"1:"t"1"*lX":* lllllo "o'""' rcp,czentand I 4'63e7

Adminislmlic, inLrflratoafea:371.424 actiLrlli,

Yo din capilalLrl

social ' ' !il. un nf cle 45 151 actiuni' fcprezenland g'29yo din- di\'ersi ecrion.l i. ncselnnltlcctlvl qc

capitalul social.

NOTA NR. 8

INFORMA'|II PITIVTND SAI,ARIAl'II"\I)MINISTIIA'TORII SI DIRDC'I'ORII

281

1775l5l

Nf. mediLr scriptic tolal salafiatl

din cafe;muncilori acofd

muncitoll legle

setl lbllnatie si maislrll )

."fari",i "r, "-o*"

suspcndate necupfillsi in numcric. .2 .,

',.X;i";;rb

";;";' r; 1-,o1yaiia';"J"l,ii?.1il:*fi'1'fi :iJ'i:::"'Tli::''nici rtu au fost asumate garantll

loi"'"ii,'*in'"'. J ni"l'i't n"!r" altor persoane fizicc sa' j'r'idice

li.7l 8.616 lel

459.905 lei252.346 lei

sl

l'otal f'ond salafii plalit in anul 2020

Taxele afefenlc salafiilor platite de societale

Fond harrclicaPati

NOTA NR. 9

ANAI-IZA PIiINCIP,{LILOI{ INI)IC'\TORI ECONOMICO _FINANCIAIII2019 2A2A

L-ichiditate curonla =active cllrente /datorii cufentg:

"iirt"'""*tri ",alcatof csle acceptabila in lurul nivelului 2

cal-e nfero garantia acopefifii datoriilof cufenlc din dclive cufenLc

Viteza de rotatie a actlvelof Lolale=clfa de alacefi /lolel aclive 064.

Cl'oa1" inauroror" =capital i pflrrrutatx | O0/capital pfopriLr 2701

0,84 0,89

0.62

29.4 |

l9

Page 46: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

Indicatof dc Profrtabilitateprolit brut * 100/cifla dc alacert =

Viteza de rotatie clie0tisold mediuclienti X365/cif|a de afaceri -zile

Nula l0

ALTI.] INFORMATII

Societatea nu detine Illiale si nu este esociata

pe|soxnc fi/;.e s r'u del;r( lilltrri dc lc ii\ p'r'c

Siruatia c|editelor la 31 122020

l. Contract cfcdit BRDotn cafe:

I.Sold la 31 122020 linie creclit

Din care :

- credit Pfoduc!ie-scfisori de garanlie

NeutilizatDobanda cstc egociata Ia 3M + l'3 %

2. Cfedit de investitiiDobanda 3M +1.8 %

3. factoling plalbrr 600.000 ctrr ulilizalDobanda 3M + 1,4 %

clr nici o alta societale comerclala sau cu

stmlegrce

2,96

45,'7 s

0.53

29,10

2.000.000 trtJR

1.902.5913 EUI{

L?l I .92? EURr70.671 EUIt97.402 IIUR

249.823 EUR

189.,+92 EtJI{

creditele au fost garantato cu stocurlle de matefii prime ' pfodllctie in curs, de executle sl

pfoclusc finitesi facturi Pentru toate cfeditele angaj'Lte nu all fosl gajate alte aclivc decat

iele aprobate de AGOA'acestea acoperind loate cfeditcle

EvalLrafca elcmentelof expfimate in volLlta

I excfciliul tinanciaf 2020 elementele cxprimate in valuta au fost transfofmate si

;;rpjit"a;";; rrrl""f i" i" 1a ctrls''rl cle schin'rb valLrtaf valabil la data tfanzacliilor' iar

difcrcnlele do cllfs au lost InregrsLmle in contufile cle difer'cnte de cUrs valutar iar

soldurile cfcanlelof si clatofiilof In valLlLa au fbsl cxPfimale in lci la cursul valular valabil

la finelc fiecarei lun i.

La data de 31.12.2020 ditc.entelc nefavofabile tle crrrs valLltar all losl in sunta dc

s+i.lis i"i i"r: difefentele dc curs fhvorabilc au t'ost iD suma de 153 853 lei'

Dobanzile pldtite la creditul pe tefmen sclllt in anul 2020 au fost de lll 746 1ei

Ileconcilierea rczultatLllLri cxefciliului cu fezullatlrl llscal

ttrPnn t'Z \Rf ,'Fnl 'l I A il l"020191.819.72lrofit brut in istrat la il 12.202062.2A5.28

Cheltuioli nedcductibile

Page 47: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

Din cafc maiofafl lati inlarzicfe la b

ohehuicli nededuotibile oLl bon fl scu l

MODlFICARII CAPITALULUI PROPRITJ

I-EI

SITCTIUNTJA 3

S ITU,ATIA

13.3 I 4Le cheltLrilci Protocol si tva

l.05q,li--fVA p|otoco| (rlcool6.263,04

-amoftizafe fiscala4 1.120.i3

i.octe|e din ct i,Jentc .r'errrte incelte

-TVA nedcductibil allcle

Venilufi neirnPozilbile418 9l )

Profit in 2t.781lmDozit fil olarlt pr,ra lc a0 0q.20?!

nsofizarea

lrnoozitul oc p|ofi ttll |srnvestit

A pCZtt rt PRlrl lT DATUI{,!L LA I L12.2020t. + 7u,l l

JVA depasire Prutocol 190.149.39Fnor-tr ne r DI REPARI ll-AT

r-,r tOt'lO DE lN V Esrllllt90.l4e.jc)p-5 p.p4 rt tzn I ao\l . llo l. AcoA

l{educeri Sold lasfarsitul

exercitiulLll

linanciar

Denumir-ea elemenlului Sold lajnceputul

exefciliuluillnanciar

Tonlal

Din crrc:

Prin l-o!alDin cafo

Prin

tfansfef

4 ) 62

Capital subscfis 1.220.635 1.220.6i5

Patfimoniul regiei

Pfime de capilal

u4t27 -Difefente din rcevaluafe

RezcrVe statLrtare244. \21

RezeNe rcprezentand

srifplLrsul rcalizat din

tczer've din reevalLrare

30.310 10.310

r'\ lle fezcrve 6.0il.7 5 rl 6.u.j i. /:b

Ac!iu11i p[opfiiRezulLatul repo|tat

din proiitulS.C 1 80.170 291.446 471.616

2l

Page 48: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

nefepa izat sall

plerdefea

neacoperita

IlezlrlLttul fePodat

provenil din

adoptafe Penlfllprinla data a IAS

mai putin IAS 29

I{ezulturtu I rcPonat

pfoveniL din

cofectafca efofilorcontabilc

RezLrltatul rcporlat

pfovenit din tfccefea

la aplicafe

fegLgmentarllor

conlofme cll

Difecliva A-lV a

a c.ll.[.

I'rofitul sall

pierderea

cxercitiLrlui

financiar

855.5061.045.8)5

75,1.410

101.096

754.,110l<cparlrzafca

pfofilulLriti.4l4.9li33.244.563

190.349

Total capital

propfi!r

SECTIUNEA 4

SITIJ .I'IA FLIJXUI{II,OR DE l'It EZORERII:LA 31.12.2020

LEIlJcnLrmirea elenentulLri E,rercitiul financiar

I)rccedent Curen!

Flu-\uIi dc lfczoreIic (lin xcliril:lli J.crploatarelncasafi de la clienli ,18.405.5.11 38.,144.,141

22

Page 49: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

-l lu!J|j dc lfczorcr.ic (li lcli!it,rli rt. iJr\.csti1i j

l'jrti pcnrLr achizirii cie nlj(iLrna - -- -

- -- ].1._'rll. , ,.I'Cr,.hr::; ,,D.rl- 7,.t t^,jrfcr{rf !t|: \| rrlfci r c ; llob tiTl i !r,r,,(, :rtf 123.t.}2l)!)bxrri ir ls,Lrr ti, :t!

i)r\;d.Ii1,, ,:ft r.I fvofcfi. 1)cll (liI x!(i\ itNrirtr(lfrsrcfcr Ier,r x lfcT{rrcrifi si cchi\ r 0rir;t(,f

'I r.7ofcr ic si cchl\ lrtcrrr (J0 1;.i,t,;r:ci.ii:;;rirLrfJ)rrrl c\!friliLrlri tiririrct:' r,.-ri,i|, i"'i c.r,;,"1,r, r.,,r,,,.i.,,,.",i" i,sl:LfslrIl f if (.itiLrtui Ii|,|rLixf

.13I !.1:itin ti l

.rtt I

.la8.1lll)

r'l('!.(lr'11

(l ,,,n,,,.^,e: l)lI I ('()R EC()\(J\|!

- ' "i,[{r," '

tt

Page 50: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

Acon ALrdit SRL

Sh.VasileConta,N7Ao ffic€@aconaud it ro

RAPORTUL AUDITORUI-UI INDEPENDENT

Citrc ac!ionrrii socictitii 24 IANUARIE S'A'

Opittie

1 Am aLlditat sitr.raliile linanciafe indilidtrale ancxatc ale socict'rtii 24 IAN[JARIU S A' ,''s""*ri"";f, cu sediul social irr Ploiesti' str' Genc|?l Dragalina nr'18' l d' Pmhova'

i :"",:iil;;.ll ilil'i. J" i""gi"*l" tl'*la r3414e0' care cuprind bilanl.rl la data de 3l

a"""'rlitf" iOiO. contul de ploiit -9i

piefdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasla

;;;;;;;";;-ti;" ,".ar al politiciiorcontabiLe semnificativo si not€le explicative

2 Situatiile financiarc indivicltralc la 3l decembric 2020 se identifica asllel:

13.414.911 ler

190.349 lei. Activ ner-fotal capilaluri Propfii:. Pfofit l nel al a cxercitiului tinanclar:

3 ln opinia noastr:i, silllaliile flnanciarc indivicluale anexate ofed o ilnagine fid,eld a pozlller' ;;i;,;" ;;;;;iiii" i"i" o";r decembric 2020 pfecum si a pefonnantei tinan'LxLc si '

n"*"riin, a. u"^,4'li. pcn!ru crerciliul finNnciar inchciat La accrsta data' in contbnnitale cu

,""i",""",*il" contabile aplicabile aprobatc prin Ofdinlrl lvlinistllrlui Finanlelor Publice drn

Riminia nr. 1802/2014 cu modificafileul!efioare ("OMF 1802")'

Bqu pe ru oqittie

4 Am deslhslrfai auditul noslr'u In conlofnriLltte cu Slendrrdelc lnlerrrationalc de Audil ( 1SA')

si I-egea nf.l6212020 (..Lcgea ) Responsabili|3lile noaslrc in bxza accstor standafde sunl

rlescrisc deraliat in sectiunea "llesponsebiliM!ile audltofului inlf_un audit al situatiilor

finarrciarc" rlirr raportul nos!r!]. SLrnlem Lrrd'pertdenli trtc de Sociclale (oniorln Codului Elic

at p.ot.sioni,tlto. contabi]i enris de ConsiIiuI penl|u Sn|.]arde InternntionaIe de Etica pentru

Co*uLiii Goaur IESBA), conf'ofm ccrinlelof elicc care strnt rclevantc pentnr aLrditul

situatiilor financiare in Romenia, inclusiv Legea. si nc-am indeplinir responsabilitatile elice

conlb n acestor cerirrlc si conlbrnr (lotlulLri lliSBA Cfedem ca pfobcle d€'audil Pc care le-

anr obtinlrl sunt suficielllc si a.lecvale penlru a filmiza o baza pentru oplnla noasLm

Lvidenliera ulror (speclc

5 Ca eveniment intervcnit in 2020 ce se conlinua si irl 202l ce lrcbuie ncnliona!' cste

instalafea slifii de ufgcnlii si dc al.fli dalorr1h evoluliei situatici cl)idemiologice

intcnralionalc deter'|nin"ta,1"|'i.pendir.u "ourna!ifusului

SAIIS-CoV_2 ccagentrirt tn fisc

de reduccre a activitalii.

Page 51: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

Acon AuditSRL

Str.VasiLe Conta , nr'7A

[email protected]

Confo n declamliei socictalii e.\isti uLr fisc nese'rnilicati! !encrat de aceasli situalie cu privirc la

continuitatea aclivit,lii sociellilii. aa' eL L'eL'L'ie urnirir' iuat iI scarrri si gcslionat frudcnt in

'" "-li i lllli:rt..,,t tnregisnare prilirestante in suni dc 2 556 eeo in crestcre nla dc 74s 5?s

r .01.01 1021,"' " l".,iu"].' .i."urnn," ale societdlii (18'983 ?78 lei din carc disponibil casi qi contur

br""i"'4o;; it l;; ;""1 nai mioi iecai dalofiile carc trcbuic pltrrite in!r-o perioada dc un

2020 de l90.l1g lei cste rnai rnic decAr pfofilul nel al afuLLrr

laan

(21.276.1l8lei).profitul nel al exercln!lLul

anlerior dc 1.0'15.855 lci.

6 Socictatea a anexat la siluatiile financiare declaralie intocmita -conform art30 din legea

contabilililii nr'82/1990 Prlrr tn'" o tonfi'tnt cA p;lilicile contabile Lrtilizalc la iflocmirca

sjnraliilor ilnanctafe anuate sunt rn conibrrnitde cLr r'eglenrcn!:LIile,contabile aplicnbile c'

silualiile financiare anuete oiera o inagirre tldcla ir pozitiei lin,rnciare- perlbrmanlei

n""*i*" li-^ celorlalte intbrnralii referiioare la activitalca dcsl:r$uraLi !i ci persoana

.lLilidicl i9i aesciqoari aclivitatea in condilii de continuitate

CondLlco|eaentitatiiesteresponsabllipentrucvalL]areagiapreciercaplenliselordecontlnLritate pcntrrl intocnirca siluatiilor linaf craf c'

Deoa|cce |czulLatuI nc! aI sociclitii h 31,1].2020 cstc poTili! (pR]fit |90.],lg Ici) itI ncl|\,ul

n"i,."t.ut"t ce dit'cfen!a inLfc rotal!rt^acii\ ctor si torat.l driloiilor.(_crpirNlurllo pR)prii). cste

noritit, (:3.+:q.9t: lei)Si in cref|cre fata de anul anlefiof (11 244563 lci) sr rnar nare decal

i"riririr""i^i ft:zoio:5 lei) i,rlplicil mai mafe decel % din accsta' capitalul social avand

".i0"r"" *.gJin

" "1..."r"t.,i. activ. respectiindu-sc conditiilc-de mirinrc previzulc Ia

uriis:to aini"g*.o"ielalilofconercialenfil/lgg0cutoatemodificirilesi completifile la

zi. prezurnlia clJ continuitatc a ac!i\,iLaitii in intocnireo sinraliilor linanciare anLlale rnlf_un

viitor previzibil, Poale Ii considemti adecveri'

Opinia noastri nu estc lnodificat:l cll priv ir e la aceslc aspeolc'

5 Acesl rnpo esle aclresat excltLsi! tlc!ionarilof sociclaLii jn ansanrbltr' '^LrdilLll nostru N lbst

ctactua! penlru a pulea mpoftl alLLonafilof socielali; acclc aspccle Pc carc trcbuic sa le

rapoltim intf-un faport de audil financiar si nu ln alte scoplrfi in masLrra permisi de legc' nLr

acceplam sr nLr ne asunlarn fcsponsaDllilalca decat ta10 de Socielate si dc actionarii acesteia'

in ansamblu. pcntru accst audi1. pentrlr acest fapod slru penlrlr opinia tbnnata

AItc iilbmnt i i - R o Po tt u I Ad nt i t I ist rtttol i I or

6 Aclminislralofii sunt responsabili pcntru inlocmirea si pfezcna|ea aliof inlbrlwllii Acelc alle

inlorrratii cuprind RaPo|.tLrl administfalorilor'' dar nu cuprind situaliile linanciare si raporlul

auditonrlui cu privire la acestea Si nici dcclarafia neUnanciari'

Page 52: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

Ploiesti,llonaniaStr.Vasile Con ta , nr.7A

ofiice@aconaud't ro

Opinia noastra cu pfivire la siluatiile financrare nu llcopem si accste altc -in-lbrri:rtii

si c!'

cxceptia cazolui in care se rnenLroneaza c*fii.i, in op-ti nott|-u, nu expriman nici un fcl dc

concluzie de asigurate cu privirc la aceslca

ln legim|a cu audiorl sitllaliilor financiarc Perrlru cxefcilir'll finarrciaf inlcheiat la ll dccembrre

2020. responsabililarea noastra cslc si! ci!in acel' allc infbnnaLii tl'll.li,iii.'iiillll:-tl

^"r*i"t i*" acele alte inlonnatii sllnt sl:rmnillcaliv inconsecvclrte cu silualllle,lrnancrare

li,."'.""".]'""'" f" "n'" noi r"-tt't Jii"ut in tinpr'rl arditltlui' sau daca cle pal a li

denatufate semnifi cativ

ln ceea ce pfivcste Raportul admrnlsiratorilor' am citit si fapo(am daca accsta a fost intocnrt'

i,, a"",";"""1" *.i itlcativc' in co'lbrrritaLc cLr cerin!eic OMF 1802 puncLelc 489'192

ln baza e)iclusiv a dc!iviratilof carc trebule deslasumlc in cufslrl nLrdilului silLraliilor

financiare, in oPlnla noaslra:

a) Inlortnatiile prezenlate in Rapo(Lrl administfaiorilor penlru o(efcitiul financiar penlru

"' :;;;";;';;.i i,u""rnite sirLratiilc financiare sunt in concorda.ta in toate aspcctcre

ic rrr. rJx.i\i c r r rrti lc lr"rrc'-tt:

b) Rapo|lul adrrinislfatorilor a fost inlocrnit' in loale aspectele semoiflcrliv( in

corltbnnitate cu cefin!ele OMF 1802 punctele 489-492

ln plus. in baza cunoslirlelor si intelcgerii noestle cu privife la S,ocielate si la ediul accstera'

o"i""ii,i '"

i,""i",r1llLrlui sirlratiilor ;ln'tnclarc pcntrr t\srciri!l financirr incheiar la datLr de ildccembrie 2020. rapoLLaIr rlaca am icleililical clenalumri scnnificalive in l(apodul

idministmlorilor' Nu a\e ninric de mpo|tal cu pfivire 1a acest aspecL

Rerponstrhilitilile cottduceii si ttlz pctsofinelor respt'lsihile cu guretnnnla lruttru siluttliile

? ConclLrcefca Socielalii estc fcsponsabila Pcrrlr rrLoLrrrL (il \rli ilrrlttr lln Lnc Jf( cirr'c sa olerc o'

i'l*g'""'ljl"i^ in curfbanilate olL regluLnentarrlc uorrL'rbLlc 'rplrt'rbrlc irprobirlc prin Ofdinul

Min-i.l,ului llinanlelo, t)ublice din Romarnia 11f l802/2014 ctr modillcarile ulterioarc si pcntru

"."i """t-f inlefrl pe care conducefca il considen necesar penlrll a perlnite.intocmifea de

,itirtiiiinun"i"r" tiptite dc denelurari scnrnificative' cauzate fie de tiauda' fie de croare'

8 tn inlocnirca silualiilor financiare. conduccfca es(c f(]sponsabild penlru evallrarea capacitalii

Societatii de a-sr conllnllil actl\llrler lcrrlflL fr</rlIx(' J Ltx ("1|' !31t l 3 aspcctelof

refefitoare la col1tinLrilNtea llclivilatii si pcnnLr itilizi'rt'' cunlrt) ll'Llii pt hrzJ continuilatii

aclivilatii. cu exc{jplia cazul!li r^n care condLlcerea fi( irrlentioncirza sa lich deze Socrelatea sau

sa opreasca operaliLrnile, fie nll are nicio alta allernaliva fealist' in afara acestora

g Persoanele fesponsabile cu Suvernanta sunl fesPonsabilc pelllru supfavcgherca pfocesulul de

raporure tlnancirra al Socielalii

Page 53: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

Acon Audit SRL

Sti.Vasilc Conh, ni TA

[email protected]

Responsubitiktile tuditol'ului inh'n( lil' sit uali i Ior 'litttutcitte

l0obiecliVelenoastrccons|luinoblinercaunc]asigura|]|czonabilepriVindlna\|l].rinc.1|(" J,,,",iif" financiare, in ansamblu. sunl lipsite de denalurari senlnilicativc' cauTaLc llc de

ii",,,f", l" a. "ro"r"'

pr.""u"t si in erniteiea unLri ralrort al audiLorului care include oplnla

;;;;; A,G,';*" ,;onabila replezinta un nivel ridicat dr: asigurafe' dar nu esle o garantre

aluftr'tui cu"un audit cleslasumt in conlorrritate cu ISA va detecta intoldeauna o denalurare

selrnitlcativa. daca aceesta exlsla uenalu 'rLile pot fi cf lzi1t( fie tlc fr'tldfl ,lle

dc eroare si

sunt consklerate scmnificaLivc claca 'c poate PrecolllTu- in Lnrtrl rtzLrll rhLl ca accslea'

i"ii*iA,t"f *" clrnrulal. vof inilucrrla !l((r/rrlc 'ton"ni" al" rrrLlrlrr('rLlor' uate in baza

accstor silualil Uranclare.

llCa pafte a unlri audit in contorlnltalc clr ISA' excrcitim falionanlentul prol'csionnl si

rlenlinen scepricismul prolesional pe parcurslrl audilului- De ascmenoa:

. Identificifi si evatui|n rrsctlfrlc dc dcnaltrrllrc sclnnilic'lliVi i situ'tliilor finenciere'

cauzate|icClct]'aucla.fiedceft)drc.projcclii|r1sie\cc|-l1imp|ocedL|11(lcall(l|lcarispuns la fcspcclrvcle rrscurr si ob(incrn Probe de audil suticienle si adcclalc penlru a

{!miza o baza penl oplnra noaslra RiscLll de nedelectrre a !nei denatufari

semoiticative caLrzate dc lraLldi este mai ficlicat decat oel de nedetecLilre i rrnei

denaturarisemniilcatlvecauzaledeeroa]-e,deo:rl€cefiaudapoatcp|e$plnlejnlelegcrisecrcte, lals, orrisiuni inlcn!ionale' dcclaratii lalse si cvilarca controlului intern

. Inlclegorn contlolul intcrn fclc!ant penLru aLrdil in vcdefoa pfolccldrri dc pfocedLlri

de aui'it aclccvaLc circunstan!elor, dar hri a avea scopul de a crprrrna o opLnrc asupra

cticacitdlii conholului intem al Societalii

oLVa|uinrgradllIdeadecvnreNpolitlci|nrco|rl.rhi|cul]|]za|.'sic;r|lctcruIr.ezonabila|estimarilo; contabilc si ll prszcnliifrlor rlcrcnLr rle inforLnrrtli rccliTatc dc c'ttrc

c0nduccrc-

. Fonnrllin o concllrzie cu privire ta gmdul dc adecvare a Lrtilizirii dc citl.(] conducere

; conlabilitilii pe baza continuititii activilitii si dclerninarn' pc baza probclor dc

audit obtlnule, dBca exrsta o lncertitlrclil]e selnrificativa cu privire la evcnimcote sall

condilii carc af ptrlca gencra indoieli scmnilicative Privind capacitatea Socictatii dc

n-si continLla aclivilatea ln cazul in carc concluzionanl ca exisla o incerLitudine

semnilicativa. trebure sa 0lragem atcnria ilr ftpoftLLl lludilofului asupra pfezentafilor

alt|:entedinsituatjiIcljnencia|eSaLl.lncalUIinca|eaceslepreT.ntn|is||]11ncadecvalc. sa nc modificam opinia Concluziile noastre sc l1azeaza po probelc c]e

audit oblinule pana le data fapofiului audilorului Cu toatc acestca' evenimenie sau

corrditiir,jitoarepotdeLerl]linaSocielatcasanLrisinraides|asoa|eactivite{calnbazaprincipiLrlLri corltinuitaLii activitalii

. lrvaluanr prezenlafea. slruclufll sl conlrnutul sitLrtrtiilor llnanciarc inclusiv al

pfercntarilof de inforl1ratii. si tiaslrra in carc situaliilc linarrciarc fcflecla lfanzactiilc

si evenirrentele care s!a!r la baza accstofa intr_o lnaniefa care s'l fezullc 1lllf-o

pfezctltare fidela

Page 54: Precizări MFP - 24Ianuarie24january.ro/.../2021/04/bilant_SC_1220_XML_24-IANUARIE.pdf · 2021. 4. 15. · Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public Entităţi mici

Ploiesti,llonaniaStr.Vasile Conta, nr.7A

[email protected]

l2 Comunicim pefsoanclor rcsponsabilc cu qulernanta' printre alle aspecle' aria planillcala si

Dropranarea in lirnp a audinrlui, precum siprinoipalcle constatari ale auditului' irrclusiv orice

:;;;;;i;.;;;il;; ui" "oni,otutul

lnt"in' pe care lc identificam pe parcurslrlaLrditulLri

In uumelcAcor Audit S'll.L,Ploiesti. sh. Vasilc CoDtn nI 7A, Jud I'rnhov^

i;;;;i;il i" R;;t,;"1 public electronic ASPAAS !u nf FA540' nernbru cAFR

Nilu Cornelinfcgislmt in Rcgislrul PLrblic cleclfonic ASPAAS clr nr'AF334' rllcmbfu CAI'R

Ploiesti l2 03 202l

r\utori:atc. penru suprave!h.Iea tubtic, €acti!i6!r, re Aldtl sr!:!tat {AgtlAS}

Fkm;d€audtr:ACON AUO]'I SRL

Rerislrui t!btic atecrroni.: FA 5a,

..:t