precizari cds 2014_2015

Author: ghiorghianu-oana

Post on 11-Oct-2015

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • H, TNsFEtrToraATUL +troLAR JUtrETEAN ,- lri:ur;:,cl:,W, trENSrANTA g:ii::l,ll! :

  Nr.4894 A I 6.12.2013

  Stimali colegi,

  in vederea construirii ofertei curriculare pentru anul qcolar 201412015, vd rog sEaveli in vedere reperele transmise prinNota 217 A 12I.01.2013 pe Forumul Inspectoratului$colar Judelean Constanla.Perioadele de desfrqurare vor fi corelate cu Metodologia cadru privind mobilitateapersonalului didactic din inv6!6mdntul preuniversitar in anul qcolar 2014-2015, anexd laOMEN m. 5451112.11.2013 - Calendarul mobilitdfii personalului didactic din invdt[m6ntulpreuniversitar pentru anul gcolar 2014 - 2015.

  Etapa de avizare a cursului oplional de cdtre inspectorul gcolar de specialitate se va derula inperioada martie-aprilie 20 I 4.

  Oferta curriculard permite individuali zarea unitdlii de invd{[m6nt, inlesnindu-le elevilorparcursuri individuale de formare, prin consultarea acestora, a pdrinlilor dar qi a comunitSlii.

  Inspector Scolar General Adjunct,Prof. Adriana Cristina OPREA

  o P*' l*

  Inspector qcolar,

  *,1

  prof. Gabriela Mihaela MICU ilrllt4,. i t"-l