prada - michael crichton - cdn4. - michael crichton.pdf · pdf filepus pc o nrasi un...

Click here to load reader

Post on 01-Jul-2019

224 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MICHXfiLCRICHTON

  PKADATladucere:

  CONSTANTIN DUMITRU-PALCUS

  EDTTURALIDEREDITURA ORIZONTT]RI

 • CAMINUL

  PRIM6 ZIl0:04 A.M.

  Lucrurile nu se intimpld niciodatd a$a cum te aqtepli.N-am avut niciodati de gind si devin un so! ,,casnic".

  Un so1 ,,la domiciliu". Tatd cu program complet sau cunrvre[i sd-i spune]i - nu existd un termen potrivit pentru asta.Dar tocmai a$a ceva devenisem in ultimele gase luni. Acummll nllam lamagazinul Crate and Barrel din centrulroraquluithn Jose ca s[ cumpdr nigte pahare, gi in timpul ista am.gbservat cd aveau un sortiment bogat de suporturi din plas-tle pcntru thrfurii. Aveam nevoie de alte suporturi; cele ovale,din ntaterial impletit, pe care le cumpdrase Julia in urmd cuUil an, se uzaserd, iar lesdtura se impregnase cu mincarepontru sugari. Necazul era cd, fiind impletile. nu Ie puteailp[ln, Aga cd m-zim oprit la vitrind sd vld dacd gdsesc unelepotrivite gi am gdsit unele blerr, care erau chiar drdgule, qioht ttrai luat qi niqle gervelele albe. Pe umt5, privirea mi-albsrt utrasd de nigte suporturi galbene care mi-au pldcut pentrug! oveau o culoare veseld, aga cd le-am luat gi pe alea. Nugv6au gase pe raft, iar mie mi se pdrea cd e bine sd iau gase,$s cil anr rugat-o pe vinzdtoare sd'se duc{ in spate sd vadddm[ nrai au qi altele. Cit timp fata s-a dus sd verifice,..am

  l5

 • pus pc o nrasi un suportgalbcn, anr pLts pc cl o tarllric alba5i alriluri anr agezat un qerve{cl galbcn. Araniamcntul aveaun aspcct fbarte vescl qi tocnrai incepusenr sd md gindcscclacd n-ar fr mai binc sa iau chiar opt bucdli, nu doar qase,cind a sunat telclbnul celular.

  Era Julia.

  - Bun5, iubitule.- Buni, Julia. Cum nrerge treaba? am rdspuns.Auzeam in lundal un zgomot de aparaturi, un pufEit

  constant. Era probabil pompa de vid de la microscopul elec-tronic. in laboratorul ei erau mai multc microscoapeelectronice.

  - Ce t-aci? intrebi ca.- Tocmai cumpir niqte suporturi penlru masi.- Dc undc'/- Dc la Cratc ancl Barrol.Ea rise qi niir intrcbir:

  - Mai e vreun birrbat in rttagazinul irla?- Da...- Ei, atunci e binc.inri diclcanr scanrA cir Julia nu era deloc interesati de

  accastii convorbirc. Altceva o preocupa.

  - Uitc de ce te-am sunat, Jack, ?mi pare tare riu, dar inseara asta o si ajung iar tirziu acasd.

  - ihn''...Vinzitoarca se intorsese, aducind nai multe suporturi

  galbene. Continuind s[ lin telefonul la urcchc, i-am ficutssmn cu mina sd sc apropie. Am linut ridicate trei degete givinzdtoarea a pus.ios inci trei suporturi. Apoi i-ani rdspunsJuliei:

  - S-a intimplal ceva?- Nu, totul e o nebunie, ca de obicei. Dar asti:tzi trcbuie

  si transmitem prin satclit un material demonstrativ destinatinvestitorilor din Asia qi Europa, pi avem probleme culegdtura prin satelit la capdtul acesta, fiindcd vehiculul video

  l5 11

  l),'r':uc ni l-au 1ritnis,.. oh, mai binc sli nir 5tii... ori,:Ln.t'r.,r ,l;r rrc irrlirzie vreo doud orc, dragule. ['oatc chiar mai nrult.i'l o :;ri {l tr acasi mai dcvreme de opt. Poli sir lc clai sa tllnincc','pr lor' qi sir-i culci?

  'Nici o problemd, am spus. $i nu cra. inlr-adcvir. Mi,,lrr:rlrriscnr. in ultinta vreme, Julia lucrase multe orc.rrplirrrcntare. fn cele mai multe scri a-junscse acas[ dupi cc

  , ,,piii udorntiserl Xymos Tcclinology, conrpania la carclrr, r;r. inccrca sd-qi suplimenteze capitalul prin atragcrcarrrr',.'stitorilor strriini cra ncvoic clc vrco clouirzcci clcrrrliollrc de dolari - ;i prcsirr)cr crl rtltrc. Mlri llcs tinirrcl.,,'rrrr de faptul cii lir Xynros sc rlczvoltlt o tchttologic pc

  , .rr,' l'irrla o nllmca.,manu[hctrrntrc ntolccttlitn-t", tlltr cci ntairrnrlli o nunroau nanotchnologic. it-r zilclc nolstrc,,r,rrroltrhnologia nu se bucura dc prea nrarc popularilatc printrorrrr r':;(itori. Prea mulli se ,,fripscscr5" in ultinrii zece ani cuI'r,rrlu:ic clcsprc a cdror aparitic sc spunea ci c inrincnti 5ir.rr. n-lr.l depagit niciodatd thza dc laborator. Invcstitorii, {rn'ii(lcr'.tt cI nanotehnologia era o urarc clc pronrisiuni 5irrr r un llrodlts concret.

  lrrr Julia gtia loarte binc accst lucm flindci lucrascti,nlru tloud firme de investilii" Fiind prcgdtitl inilial in1',rlrolouia inl'antil5, ea a ajuns in cclc din urmi sd sc1,,, i;rI ir,czc in,,incubafia tehnologici", ajutincl companiilc

  r, lrn,rlorlicc abia infiinlate si porneascir la drum, (ii placea.r l'lrrrricuscl pe tema asta, spunind ci este vorba tot de

  1,.rlr,,lor1ic inlantila.) in final a renunfat la consultan(I gis-a,urr,.r;;rl pcnnanent Ia o fin-ni. Iar acum era vicepreqcdintc la=, \, llt()ti.

  ijlirrnr do la Julia cd fir"ma ei iEcuse citeva dcscoperirirrli{)rt;rrrtc 5i cI sc afla cu mult inaintca companiilor,, ! | | ( r I r t : r r lc. I )rrpir spuselc ci, doar citeva zile ii mai despirleau,1, ., o;rl('relr unui prototip comercial. Dar aveam oarecarir, r IvL' l:rtlr rlc ltccustit allnuatie.

 • -- lJirc. Jack, voianr sI tc llrcvitt. spLlsc c:r cu vinovi!icin glas, ci Eric ct sii sc superc'

  - ljc ce.'- Pii, i-anr sPus ci o si vin [a mcci'- De cc, Julia'i Am mai vorbit despre pron.risiLrni cle

  genul dsta. Este imposibil si a.iungi la meciul ista. F la trei.De ce i-ai spus c-o si vii?

  - Ant crczut c-o sa niung.Arr ofiat. Mi-am spus ci asta dovedea cit de mult ii

  pdsa.Bine . Ntl-li f-ace probleme, dragd. Md descurc eu'

  - Mullumesc. A, Jack, vczi ce laci cu supofturilc alca,sd nu cuntva si iei galbene.

  Dupi care a inchis telefonul'

  Am pregdtit spaghetc la cini fiindcii niciodati nulirscscrd diicupi cu privirc la spaghcle. Pc la ora opt, cei doi

  c.pii mai mici sc cirlcascrir, iar Nicolc i;i tcrrtrina lectiile.Avca rlttisprczccc ani ;i t|cbtrilr si llc in pilt la ora zecc, dcainu i-rrr li plr-rcrrl e;r vr.t:rrrrrrl rlirtt|c pl'ictcnii ci si Stie chestiaasta.

  Cca ttlai ltriui, A tttrttltla, avca doar nou5 luni' Incepusc

  s[ meargi dc-:r bu;ril,.:rt pcsto tot qi incerca s5 se ridice linin-du-se de diversc obicctc. Ir.t ic avea opt ani' Era pasionat de

  lbtbal Ei i-ar {r plScut sir sc.ioace tot tinlpul. Asla cind nu se

  costunta in cavaler mcclicval ca s-o fugdreascd pe sora luimai mare prin casd cu sabia lui din plastic'

  Nicole se afla in lhza ,,ru;inoas[" a vie{ii' Eric nu gdsea

  altceva mai clistracliv dc ticut decit s[-i {ure sutienul 9i sdalerge prin casd strigincl: ,.Nicky poar15 suti-e-cnl NickypouttX iuti-e-enl", in vrcnte ce Nicole, prca dcmnd ca siul"rg" dupi el, scrignca din dinli 5i !ipa: ,,Tat[! Ia uite laEric, iarmi-a luat suticnul. Tat[!" Moment in care trebuia sialerg dupd Eric ai s.I-i spun s5 nu mai pund mina pe lucrurile

  surorii sale.

  18 l9

  ('lrnr asta clcvcnisc viata ntea. La inccput, ciupii cc rtri-atll

  l)rr'r(lut sluiba clc la MecliaTronics, nri s-a parttt intcrcszrnt si;rrrr tlc a liLcc cu rivalitatca dintrc lia1i. $i clc ttrulte orinti scl);u ca ci"r nu era dil'erita dc situaliile cu carc ntd conlirtntascnllrr scrviciul meu.

  L,a MediaTronics conduceam un dcpartament dcllroitrarrlare, liind qelirl unei echipc de tincri programatorit:rlt'rrtali, La patruzcci de ani cram prea virstnic ca si nlaiIu,. rcz ca programator. Scricrca codr-rrilor este o trcabi pentrttIrrt'r'i. Aqa inc?l conduccanr cchipa. iar irsta inri ocupa to1trrrrprrl. La f-el ca ma-joritltcu l)t1)ql'itttrttol'ilor clin Sillicon\/;rllcy, cchipa ntea trdiit itttr-o ct'izit cotltitrtti tlc tttltSiniI'or schc zrvariate, intldclitirti, logirttrri itt.t.t()l'()rISc ttcpott'ivitc,, r'rlrrri cu pdrinlii 5i clroguri, toatc suprapusc postc Lln pro-, , r

  ' r rn dc I ucru in ritm de rlarg l orlat, cu maratoanc trocturnc

  ;rlrrrrcntate" culdzi de Cocu-Colu Si chipsuri Sun.l)ar rnunca era pasionanti, iar domeniul era dc vir{'.

  ['],r st:rianr programe pentru procesarca distribuita in paraiel..rr l)rogranlc pentru agenfi. Acestc programe tttodeleazl

  I'r,,tescle biologice prin crearea unor agenli virtuaii ?nrrrtt'riorul computerului, dupl care agentii sint lisali sdr, ;r.ti()noze in scopul rezolvirii unor probleme din lumear,':rlrr. [)tre ceva straniu, dar lunc{ioneazd excelent. I}c, ., ('rIrl)ILl. unul dinprogramele noastrc intita goana lurnicilor,lrrlrrr pr-ovizii -- modul cum gdsesc l'urnicilc drun-rul celmai,' rrrl pinzi Ia hranl - pentru a diri.ia traficul intr-o retear, lr'l,rricl'r de mari dimensiuni. Ahe programe mintau, r

  ' r rrl)( )r'tirnr cnlul terrnitelor, al albine lor in roiuri sau al leilor

  l,r ;rrrti;i.lrl rlistractiv gi probabil cd pi azi ag fi lucrat acolo

  ,1.r, ;r nrr rrri-a; fi asumat niqte rcsponsabilitali supiimentare.lrr rrltrrrrt:lc luni petrecute la hmlS f usesem nuniit responsat:itr, u ',('( urtirtca, inlocuindu-l pe un consultant tehnic elin afarlr ,il (' rir' ()(:ul)ase de problem[ timp de cloi ani, dar nu reuqise..r rlt'tt't lr:ztr lirrtul untti cod sursi al companiei, pind cind

 • acesta a apiirut intr-rtn progranl carc sc conlcrcializa in Tai-wan. Dc lhpt, cra un cod surs[ de la clepartante ntul lllcu - Llnprogranr pcntru procesare distribuiti. Accsta cra codul carefuscsc lurat.

  $tiam cd era vorba de acelali cod pcnlru cd ,,ouitlc clePa;ti" nu fuseserd rnoditicate. Intotdeauna progranlatoriiinsereazd in codurile lor asemenea ,,oud dc Pa;ti", mici,,perle" care nu servesc vreunui scop util, ci sint ldsate acolopentru amuzanlent. Compania taiwanezi nu schimbase niciunul dintre ele, fblosind codul nostru absolut neschimbat'Aga incit combinalia de taste Alt-Shifi-M-9 deschidea of-ereastrd in care apirea data cisdtoriei unuia dintreprogramatorii nogtri. Un lurt cit se poate de evident.

  Bineinleles cd i-am dat in judecat[, dar Don Gross,geful companiei, a vrut sI se asigure cd nu se va mai repeta.Aga incit rn-a numit gel'al securitltii, iar eu eram de-a.iunsdc furios din pricina lurtului ca sd accept. Era doar oinsiircinarc sr,rplinientari; rimiscsem inci la co