pod oradea

of 195 /195
1 MINISTERUL TRANSPORTURILOR COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA 2008 LICITATIE DESCHISA PROIECTARE SI EXECUTIE ,,Drum de centura in Municipiul Oradea –Etapa a II-a – Pod rutier nou peste Crisul Repede, km.1+700 – 1+850”

Author: adina-ion

Post on 03-Jan-2016

116 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROIECT POD

TRANSCRIPT

 • 1

  MINISTERUL TRANSPORTURILOR

  COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

  2008

  LICITATIE DESCHISA

  PROIECTARE SI EXECUTIE

  ,,Drum de centura in Municipiul Oradea Etapa a II-a Pod rutier nou peste Crisul Repede, km.1+700 1+850

 • 2

  FIA DE DATE A ACHIZIIEI

  I. a. AUTORITATEA CONTRACTANT Denumire:Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. Adres:B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucuresti Localitate:Bucuresti ara:Romania Persoana de contact: Maria Dona Stefan Telefon: (021) 315. 01. 26; E-mail: [email protected]; [email protected] Fax: (021) 312.09.84; Adresa/ele de internet (dac este cazul):www.andnet.ro Adresa autorittii contractante: B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucuresti

  I.b Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante ministere ori alte autoriti publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local agenii naionale autoriti locale alte institutii guvernate de legea public instituie european/organizaie internaional altele (specificai)

  servicii publice centrale aprare ordine public/siguran naional mediu economico-financiare sntate construcii i amenajarea teritoriului protecie social cultur, religie i actv. recreative educaie activiti relevante energie ap pot transport altele (specificai)________________

  Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti contractante DA NU Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute: la adresa mai sus menionat

  altele: (specificai / adresa/fax/interval orar) Directia Achizitii Publice, etaj 11

  Date limit de primire a solicitrilor de clarificri: Data: 23.09.2008 Ora limit : 12:00 Adresa :Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Bucuresti, Directia Achizitii Publice, etaj 11, sau prin fax la nr. 021 / 312.09.84; Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri : 26.09.2008 Mijloc de comunicare: orice clarificare solicitata de operatorii economici dupa procurarea documentatiei de atribuire se

  poate solicita numai in scris, prin fax nr. (021) 312.09.84, iar raspunsurile autoritatii contractante vor fi transmise prin mijloace electronice- in SEAP , pe site-ul C.N.A.D.N.R. www.andnet.ro sau e-mail-ul la solicitarea operatorilor economici - sectiunea Achizitii Publice. In masura in care clarificarile sunt solicitate in timp util, raspunsul autoritatii contractante la solicitarile operatorilor economici va fi transmis nu mai tarziu de 6 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei, la adresele de e-mail indicate de operatorii economici, in SEAP precum si pe site-ul C.N.A.D.N.R. www.andnet.ro.

  operatorii economici care obtin documentatia de atribuire din SEAP sau de pe site-ul autoritatii contractante si care sunt interesati sa participe la procedura, au obligatia de a transmite o adresa cu datele de identificare ale societatii, datele persoanei de contact precum si adresa de e-mail, in vederea transmiterii eventualelor clarificari, cu cel putin 9(noua) zile inainte de data limita de depunere a ofertei. In cazul in care operatorii economici care obtin documentatia de atribuire de pe site nu transmit aceasta adresa, acestia isi asuma pe propria raspundere riscul de a nu fi informati de autoritatea contractanta de eventualele clarificari la documentatie.

  Informatiile despre santier sunt reglementate de conditiile impuse de pct.4.10 din Ordinul

 • 3

  Ministerului Economiei si Finantelor nr. 915/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari.

  I.c) Cai de atac Eventualele contestatii se pot depune: - fie la Consiliul National de Solutionare a contestatiilor; - DA - fie la Autoritatea Contractanta si apoi la Instanta competenta Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adres: str. Stavropoleos nr.6 , sector 3, cod postal 30081 Localitate:Bucuresti ara:Romania E-mail www.cnsc.ro Telefon: (021) 310.46.41 Adresa/ele de internet (dac este cazul): Fax: (021) 310.46.42 Denumirea institutiei competente Nu este cazul Adres: Localitate: ara: E-mail Telefon: Adresa/ele de internet (dac este cazul): Fax:

  I.d).Sursa de finanare : Se specific sursele de finanare ale contractului ce urmeaz a fi atribuit Bugetul de stat

  Dup caz, proiect/program finanat din fonduri comunitare DA NU Dac DA, facei referire la proiect/program: Nu este cazul

  II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumire contract : Intocmirea proiectului tehnic , elaborarea detaliilor de executie si constructia la ,,Drum de centura in Municipiul Oradea Etapa a II-a Pod rutier nou peste raul Crisul Repede, km.1+700 km. 1+850 II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare (Alege o singur categorie lucrri, produse sau servicii care corespund n cea mai mare parte obiectului contractului sau achiziiei) (a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii

  Execuie Proiectare i execuie Realizare prin orice mijloace corespunztoare cerinelor specificate de autoritate contractant

  Cumprare Leasing nchiriere Cumprare n rate

  Categoria serviciului 2A 2B (Se specific din care categorie de servicii aparine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B)

  Principala locaie a lucrrii Drum de centura in Municipiul Oradea pod peste Crisul Repede Cod CPV 45233122-0 Drum de centura 45262423-2 Lucrari de constructii de poduri 74232000-4 Servicii de proiectare a podurilor

  Principalul loc de livare: ____________________ ____________________

  Cod CPV

  Principalul loc de prestare: ____________________ ____________________ Cod CPV

  II. 1. 3) Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public: Contract de proiectare si executie ncheierea unui acord cadru: II. 1.4). Durata contractului de achiziie public : 18 luni - proiectare si perioada de executie a lucrarii din care termen de predare PT+DDE =60 zile ; 24 luni perioada de garantie a lucrarilor execuate (perioada de notificare a defectiunilor)

  Sau ncepnd cu / / (zz/ll/aaaa/) II.1.5).Informaii privind acordul cadru (dac este cazul) Acordul cadru cu mai muli operatori Nr. sau, dac este cazul nr. maxim al participanilor al acordului cadru vizat

  Acordul cadru cu un singur operator

 • 4

  Nu este cazul Nu este cazul

  Durata acordului cadru: Nu este cazul Durata n ani sau luni Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru:Nu este cazul DA NU II.1.6) Divizare pe loturi da nu Nu este cazul Ofertele se depun pe: Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile Alte informatii referitoare la loturi: Nu este cazul II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA NU

  II.2) Cantitatea sau scopul contractului II.2.1) Total cantiti / prestaii servicii / lucrri (se vor include eventuale suplimentri i opiuni, dac exista) (se specific anexa care cuprinde informaiile privind cantitile min. max. /scopul contractului) Conform specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini / cerintele beneficiarului si Listele de cantitati din Studiul de Fezabilitate II.2.2) Opiuni (dac exist) da nu

  Dac exist, descrierea acestor opiuni: C.N.A.D.N.R. S.A. isi rezerva dreptul de a achizitiona suplimentar servicii si lucrari similare.

  III. Condiii specifice contractului III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (dac DA scurt descriere ) III.1.2. Altele (dac DA, descriei) - Conform modelului de contract

  prezentat in Documentatia de atribuire

  DA NU DA NU

  IV: PROCEDURA IV.1) Procedura selectat Licitaie deschis Licitaie restrns Licitaie restrns accelerat Dialog competitiv

  Negociere cu anun de participare Negociere fr anun de participare Cerere de oferte Concurs de soluii

  IV.2) Etapa final de licitaie electronic DA NU

  IV.3.) Legislaia aplicat O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. 925 /2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica ( vezi www.anrmap.ro); Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 915/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari , Ordinul M.T. nr. 563/2007 pentru aprobarea Procedurii de organizare, desfasurare, evaluare, atribuire si monitorizare privind achizitiile publice de produse, servicii si lucrari in cadrul M.T. si a unitatilor aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea sa; Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata prin O.G. nr. 27/2006, orice alte acte normative in domeniul achizitiilor publice. V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECTIE V.1) Situaia personal a candidatului /ofertantului Nota:

  Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excuderii din competitie a

  tuturor ofertelor in cauza;

  Dac DA, informaii adiionale despre licitaia electronic : Nu este cazul

 • 5

  b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a cele in care este ofertant asociat.

  Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii:

  a) este n stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;

  b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c) nu si-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele

  componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit ;

  c^1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

  d) a fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional;

  e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit.a)-d).

  Declaraii privind eligibilitatea Solicitat Nesolicitat

  Cerin obligatorie: prezentare Formular 12 A din Sectiunea Formulare i/sau Cazier judiciar /certificat echivalent - Nu este cazul

  Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181

  Solicitat Nesolicitat

  Cerinta obligatorie: Declaratie pe propia raspundere a ofertantului, completata in conformitate cu Formular 12 B

  Declaraie privind calitatea de participant la procedura

  Solicitat Nesolicitat

  Cerinta obligatorie: Prezentare Formular 12 C din Sectiunea Formulare

  Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata

  Solicitat Nesolicitat

  Cerin obligatorie: 1. Persoane juridice romane trebuie sa prezinte:

  a) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;

  b) certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice).

  Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata la data de 31.07.2008 sau ulterior, in original sau copii legalizate, valabile la data deschiderii ofertelor. Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari, in original sau copii legalizate.

  2. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificatoar pentru dovedirea eligibilitati eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, la

 • 6

  care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.

  V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) Persoane juridice/fizice romne Solicitat Nesolicitat

  Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o form de nregistrare / atestare ori apartenena din punct de vedere profesional: a) Certificat de inregistrare (C.U.I.), emis de Oficiul Registrului

  Comertului de pe langa Tribunal teritorial, in copie legalizata b) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului

  eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertei.

  c) Certificat de atestare profesionala pentru proiectare emis de A.P.D.P. (Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri) din Romania, sau alte organisme similare, valabil pentru anul in curs.

  Persoane juridice /fizice strine Solicitat Nesolicitat

  Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o form de nregistrare / atestare ori apartenena din punct de vedere profesional,in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie legalizata, insotite de traducerea autorizata in limba romana si legalizate. Documentele sa fie valabile la data deschiderii.

  Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a candidatului /ofertantului si capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.

  V. 3.) Situaia economico-financiar Informaii privind situaia economico-financiar Solicitat Nesolicitat

  1. Informatii generale, cu declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat.

  Se va completa Formularul B2 din sectiunea Formulare. 2. Bilantul contabil pentru ultimul an pentru care exista

  exercitiu financiar incheiat vizat si nregistrat la organele competente.

  Nota : Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata a documentelor solicitate mai sus. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si altor documente in cazul in care cele nominalizate la aliniatul precedent nu sunt relevante. asigurarea riscului profesional Nu este cazul

  Nota: Capacitatea economico - financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186 alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. V.4.) Capacitatea tehnic i/sau profesional

  Informaii privind capacitatea tehnic

  Informatii privind experienta similara: 1. Declaratie privind lista principalelor lucrari de poduri

 • 7

  Solicitat Nesolicitat executate ultimii 5 ani. Se va completa Formularul 12 F 2. Cel putin doua recomandari din partea altor beneficiari/clienti

  pentru lucrari similare, in original, cu viza ISC pentru rezidenti, iar pentru ofertantii nerezidenti, echivalent din tara de origine. Se va completa Formularul B4

  3. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a incheiat si finalizat in ultimii 5 ani cel puin un contract similar care a avut ca obiect executia unui pod cu o lungime de cel putin 40ml Se va prezenta Formularul B3 insotit de copia contractului declarat si a certificatelor de receptie la terminarea lucrarilor.

  Nota: i. In situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant

  se va prezenta o copie a contractului de subantrepriza . ii. In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate,

  care impiedica prezentarea lui, ofertantul va prezinta paginile din contract din care sa rezulte partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului precum si pagina finala cu semnaturi ;

  Informatii privind capacitatea profesional Solicitat Nesolicitat

  1. Se vor prezenta informatii privind dotarea cu echipamente specifice pentru indeplinirea contractului.

  Se va completa Formular 12H. 2. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului

  angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Se va completa Formularul 12 I

  Informaii privind subcontractanii Solicitat Nesolicitat

  1. Declaratie privind partea/partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Se va completa Formularul 12 G.

  2. Pentru subcontractantii ce detin mai mult de 10% din valoare se va prezenta declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 (Formular12A) si art.181 (Formular 12 B)

  Informatii privind asocierea: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.

  Solicitat Nesolicitat

  1. In caz de asociere, se va prezenta Acord de asociere (Formular 12 K)

  Nota: Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.

  Nota: Capacitatea tehnic i/sau profesional a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. V.5.) Standarde privind asigurarea calitatii

  Informaii privind asigurarea calitatii Solicitat Nesolicitat

  Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificate de calitate astfel cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

  V.6.) Standarde de protectia mediului Informaii privind protectia mediului Solicitat Nesolicitat

  Certificarea sistemului de management de Mediu, respective ISO 14001 sau echivalent. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificate de mediu astfel cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei

 • 8

  mediului. V.7.) Informaii privind protectia muncii

  Informaii privind protectia muncii Solicitat Nesolicitat

  Ofertantul va prezenta: - Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca, in vigoare se va completa Formular D. Informatii detaliate privind aceste reglementeri se pot obtine la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

  VI. PREZENTAREA OFERTEI VI.1) Limba de redactare a ofertei limba romn VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei 90 zile de la data de depunere a ofertei, respectiv,

  02.01. 2009

  VI.3) Garanie de participare Solicitat Nesolicitat

  1. Cuantumul garaniei de participare este 220.534,00 lei sau echivalent euro, respectiv 62.000,00 euro.

  Perioada de valabilitate a garaniei pentru participare 90 zile de la depunerea ofertei, respective 02.01. 2009

  Nota: - Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al

  continutului, pe toata perioada de valabilitate prevazuta; - Autoritatea contractant are dreptul de a reine garania

  pentru participare, ofertantul pierznd astfel suma constituit, atunci cnd acesta din urm se afl n oricare dintre urmtoarele situaii:

  a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;

  b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei i, oricum, nu mai trziu de 15 zile de la semnarea contractului;

  c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s semneze contractul de achiziie public/acordul-cadru n perioada de valabilitate a ofertei.

  - Garania pentru participare, constituit de ofertantul a crui ofert a fost stabilit c fiind ctigtoare, se restituie de ctre autoritatea contractant n cel mult 3 zile lucrtoare de la data constituirii garaniei de bun execuie.

  - Garania de participare, constituit de ofertanii a cror ofert nu a fost stabilit ctigtoare, se returneaz de ctre autoritatea contractant dup semnarea contractului de achiziie public cu ofertantul/ofertanii ale cror oferte au fost desemnate ctigtoare, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei.

  2. Modul de constituire a garantiei de participare: - scrisoare de garanie bancar in favoarea autoritatii

  contractante conform Formularului 11, eliberata de regula, de o banca din Romania, sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in Romania. Scrisoarea de garantie bancara, eliberata de o banca din strainatate va fi prezentata in original si va fi insotita de traducere legalizata si autorizata in limba romana.

  sau - prin Ordin de plata in cont nr.

  RO67RNCB0082008094080001 deschis la B.C.R. Suc. Unirea, cu conditia confirmarii acestuia de catre

 • 9

  banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor.

  Nota: - Scrisoarea de garantie bancara sau dupa caz, Ordinul de

  plata vor fi prezentate separate, nefiind incluse in coletul sigilat ce contine oferta si documentele de calificare.

  - Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, modificata si completata prin O.G. nr. 27/2006 ) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare vor depune documente prin care dovedesc ca sunt I.M.M.

  VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice Solicitat Nesolicitat

  Propunerea tehnica va respecta cerintele din Caietul de sarcini/ Cerintele beneficiarului. Ofertantul va prezenta:

  1. Program de asigurarea calitatii; 2. Plan de management al sanatatii si securitatii muncii; 3. Plan de management al mediului; 4. Plan de management al traficului; 5. Ofertantul va prezenta CV-uri pentru persoanelul responsabil de indeplinirea contractului. Acestea vor purta numele in clar si semnatura in original a persoanei respective, si vor avea inscrisa mentiunea Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului Penal, ca datele cuprinse in prezentul CV sunt corecte si corespund realitatii.

  Nota - Personalul cheie va indeplini conditiile impuse in caietul de sarcini/cerintele beneficiarului.

  VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare Solicitat Nesolicitat

  Ofertantul va prezenta ,, Scrisoarea de oferta /Formularul de oferta . Aceasta se va prezenta distinct in lei si echivalent euro. Se va completa Formularul 10 C din Sectiunea Formulare insotit de: 1. Grafic frizic si valoric pentru indeplinirea sarcinilor ce fac

  obiectul contractului Formularul C1 2. Formular C4- Lista cuprinzand cantitatile de lucrari; 3. Formular C5 - Lista cuprinzand cantitatile de lucrari pe

  categorii de lucrari; 4. Formular C6- Lista cuprinzand consumurile de resurse

  materiale; 5. Formular C7- Lista cuprinzand consumurile cu mana de

  lucru 6. Formular C8- Lista cuprinzand consumurile de ore de

  functionare a utilajelor de constructii 7. Formular C9- Lista cuprinzand consumurile privind

  transporturile; Durata de derulare a contractului: 18 luni( proiectare si perioada de executie a lucrarii);

  VI.5.1) Model de contract insusit Solicitat Nesolicitat

  Formularul de contract din sectiunea Formulare va fi introdus in plicul cu documente de calificare cu mentiunea De acord cu propunerea de contract semnatura si stampila. Clauzele generale sunt conform prevederilor Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 915/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 05.06.2008, si nu pot fi modificate de ofertant. Eventualele obiectiuni cu privire la clauzele speciale contractuale se vor

 • 10

  formula in scris si vor fi introduse in plic.

  VI.6) Modul de prezentare a ofertei Solicitat Nesolicitat

  a) adresa la care se depune oferta: B-dul Dinicu Golescu nr . 38, sector 1, Registratura C.N.A.D.N.R. S.A. , et.8.

  b) data limita pentru depunerea ofertei : 03.10.2008 ora 10:00 c) numarul de exemplare: - 1 exemplar in original si un

  exemplar in copie. d) modul de prezentare:

  - Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu COPIE si ORIGINAL. Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent, marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA ...., ORA...,.

  - Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare vor fi introduse in plicuri distincte, marcate corespunzator.

  - Ofertantul are obligatia de a intocmii un opis al documentelor;

  - Ofertantul are obligatia de a indosaria, numerota, semna si stampila fiecare pagina a ofertei, atat originalul cat si copia acestuia;

  Oferta va fi inaintata cu scrisoare de inaintare in conformitate cu Formularul 2A.

  VI.7). Data pentru care se determina echivalenta euro

  - Curs de referinta comunicat de B.N.R. in ziua de 25.09.2008

  VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificrii ofertei

  Modificarea si retragerea ofertei: - Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.

  - Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau modifica oferta deja depusa dupa expirarea datei limita stabilita Oferte intarziate: - Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei si orei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

  Vi.9) Deschiderea ofertelor Data, ora i locul deschiderii ofertei: 03.10.2008, ora 11:00 la sediul C.N.A.D.N.R. S.A. Bucuresti, sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr.38. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor: - Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. Fiecare persoana

  care participa la deschiderea ofertelor va prezenta delegatia (imputernicirea societatii ofertante), conform Formular 1, precum si o copie a actului de identitate.

  - Din partea unui ofertant pot participa maxim doua persoane la sedinta de deschidere

  VII. CRITERII DE ATRIBUIRE VII.1) Preul cel mai sczut VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica Factor de evaluare: 1. Propunerea tehnica 2. Propunerea financiara

  Pondere: Nu este cazul

  Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile ofertate exclusiv T.V.A.

 • 11

  VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ NCHEIEREA ACORDULUI-CADRU VIII.1 Ajustarea preului contractului DA NU

  Pretul poate fi ajustat pentru restul ramas de executat, dupa primele 12 luni de la data inceperii executiei lucrarilor, numai in cazuri exceptionale, justificate. Ajustarea preului se va face aplicand un coeficient reprezentand indicii de cost in constructii pentru lucrari de constructii noi, publicat de Institutul National de Statistica, aferent perioadei dintre trimestrul in care sunt realizate lucrarile, si trimestrul de referinta ca fiind trimestrul in care se notifica si se constata situatia exceptionala care determina ajustarea pretului. Executantul va notifica si va prezenta documente justificative la achizitor cu privire la situatia exceptionala (imposibilitatea executarii executarii lucrarilor in conditiile preturilor existente pe piata ) cu precizarea trimestrului de referinta. (1) Formula de ajustare este: V = V(0) x C(A) n care: V - reprezint valoarea ajustat a situatiei de plata V(0) - reprezint valoarea preurilor declarate n propunerea financiar, (fara cheltuieli indirecte si profit). C(A) reprezint coeficientul de ajustare care urmeaz s fie aplicat si reprezenta indicii de cost in constructii pentru lucrari de constructii noi, publicat de Institutul National de Statistica, aferent perioadei dintre trimestrul in care sunt realizate lucrarile, si trimestrul de referinta ca fiind trimestrul in care se notifica si se constata situatia exceptionala care determina ajustarea pretului.

  VIII.2. Garania de bun execuie a contractului DA NU

  Dac DA, se va preciza: - cuantumul garaniei de bun execuie exprimat

  procentual este de 10% din pretul contractului fara T.V.A.. Modul de constituire a garantie de buna executie:

  - Scrisoare de garantie bancara de buna executie in favoarea autoritatii contractante,

  Se va completa Formular 19 Nota: Ofertantul castigator / Antreprenorul va furniza Beneficiarului Garania de Bun Execuie n termen de 15 zile de la data semnrii Acordului Contractual i va trimite o copie a acesteia i Inginerului/ consultantului.

 • 12

  FORMULARE

  Operator economic Formular nr. 12 A

 • 13

  ____________________ (denumirea/numele)

  DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _______________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

  declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevazut la art. 18o din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificari si completari ulterioare, respectiv n ultimii 3 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani. De asemenea, declar c la prezenta procedur nu depun:

  - dou sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;

  - ofert individual/comuna si nu sunt nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care sunt ofertant asociat.

  Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare

  detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

  Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________ . (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

  Data completrii ......................

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _______________________________, Formular nr. 12 B

 • 14

  OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

  Subsemnatul(a).................................................. (denumirea, numele operatorului

  ecpnomic), n calitate de ofertant la procedura de ............................ (se menioneaz procedura) pentru achizitia de .......................................................................... (denumirea seviciului i codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizat de ................................................ (se insereaz numele autoritii contractante), declar pe proprie rspundere c:

  a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;

  b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute la lit. a);

  c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit pn la data solicitat.................

  c^1) in ultimii 2 ani: nu mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, sau mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile mie ca ofertant in cauza, fapt care a produs sau este pe cale sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

  d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional.

  e) Subsemnatul. declar ca nu prezint informatii false, iar informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit.a)-d) sunt reale.

  Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

  nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii si autoritatea contractanta are dreptul de a ma exclude din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Operator economic, . (semnatura autorizat )

 • 15

  Formular nr. 12C OPERATOR ECONOMIC

  _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

  1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .................................................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca, la procedura. (se menioneaz procedura), avnd ca obiect .................................................................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de ..................... (zi/luna/an), organizat de ....................., particip i depun oferta:

  n nume propriu;

  ca asociat in cadrul asociaiei.........................................................

  ca subcontractant al....................................................................... (Se bifeaz opiunea corespunztoare.)

  2. Subsemnatul declar c: nu sunt membru al nici unui grup sau reele de operatori economici; sunt membru n grupul sau reeaua a crei lista cu date de recunoatere o prezint n

  anex. (Se bifeaz opiunea corespunztoare.)

  3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii contractului de achiziie public.

  4. De asemenea, declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.

  5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtura cu activitatea noastr.

  Operator economic, (semntura autorizat)

  FORMULARUL B2

 • 16

  CANDIDATUL/OFERTANTUL _____________________ (denumirea/numele)

  INFORMATII GENERALE

  1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: E-mail: 5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _________________________ (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

  6. Obiectul de activitate, pe domenii:______________________________ (in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

  8. Principala piata a afacerilor: 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: ________________________________________________________________ Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala Anul la 31 decembrie la 31 decembrie (mii lei) (echivalent euro)

  ________________________________________________________________ 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________ Media anuala: _______________________________________________________________

  Candidat/ofertant, _______________ (semnatura autorizata)

 • 17

  Formular nr. 12 F Operator economic _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

  LUCRARI EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ......................................................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ........................................................................... (denumirea si adresa autoritaii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil pn la data de (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei) Operator economic, . (semnatura autorizat )

 • 18

  Anexa la Formular nr. 12 F

  Nr. Crt.

  Obiectul

  contractului

  Codul CPV

  Denumirea/numele

  beneficiarului/clientului

  Adresa

  Calitatea

  executantului*)

  Preul total

  al contractului

  Procent executat

  %

  Cantitatea (U.M.)

  Perioada de derulare a

  contractului**)

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 1

  2

  .....

  Operator economic, ......................

  (semnatura autorizat)

  ________ *) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat, subcontractant. **) Se va preciza perioada de ncepere i de finalizare a contractului

 • 19

  FORMULARUL B4 BENEFICIARUL CONTRACTULUI ............................................................. (denumirea, adresa, telefonul)

  RECOMANDARE

  In legatura cu participarea ................................................................, cu sediul in (denumirea operatorului economic) ................................................................... str.............................................................nr. ..................., la proceduri de achizitii publice, ca urmare a colaborarii si derularii unor contracte de servicii / lucrari, suntem in masura de a face cunoscute urmatoarele: Numita societate a derulat cu firma mai sus mentionata urmatoarele contracte de servicii / lucrari Denumirea Contractul Data inceperii Data terminari Observatii contractelor nr/data ................. ................. ..................... ..................... ................ .................. ................. ..................... ..................... ................ Apreciem calificativul, din punctul de vedere al calitatii ca fiind: FOARTE BUN BUN SATISFACATOR NESATISFACATOR Alte precizari........................................................................................................ ......................................................................................................................................... Prezentul document are caracter de recomandare si este eliberat pe baza datelor de inregistrare in cadrul unitatii noastre.

  CONDUCATORUL BENEFICIARULUI, (PRESEDINTE, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR)

  Semnatura L.S.

 • 20

  Formular nr.12 H Operator economic _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE

  DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU NDEPLINIREA CORESPUNZTOARE A CONTRACTULUI

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ......................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ....................................................................cu privire la orice aspect tehnic i financiar (denumirea si adresa autoritii contractante) n legatur cu activitatea noastra. Prezenta declaraie este valabil pn la data de .............................................. (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

  Operator economic, .

  (semnatura autorizat )

 • 21

  LISTA

  cuprinznd cantittile de utilaje, instalaii i echipamente tehnice

  Forma de deinere Nr.crt. Denumire utilaj/echipament/instalaie

  U.M. Cantitate Proprietate n chirie

  1. 2. Operator economic, .......... (semnatura autorizat )

 • 22

  FORMULARUL B3 CANDIDATUL/OFERTANTUL _____________________ (denumirea/numele)

  EXPERIENTA SIMILARA*)

  1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________.

  Numarul si data contractului_______________________________.

  2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: _____________________.

  Adresa beneficiarului/clientului: ____________________________.

  Tara: ____________________.

  3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

  (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

  |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

  |_| contractant asociat

  |_| subcontractant

  4. Valoarea contractului:

  exprimata in exprimata

  moneda in care in echivalent

  s-a incheiat euro

  contractul

  a) initiala (la data semnarii contractului): _________ ___________

  b) finala (la data finalizarii contractului): _________ ___________

  5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

  solutionare: ___________________________.

  6. Gama de servicii /lucrari prestat/executate in baza contractului, precum si alte

  aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

  _______________________________.

  Candidat/ofertant, _______________

  (semnatura autorizata) ------------

  *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, prin prezentarea contractului

  respectiv.

 • 23

  Formular nr. 12 I Operator economic (semnatura autorizat )

  DECLARAIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT I AL

  CADRELOR DE CONDUCERE

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ................................................. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic i (denumirea i adresa autoritii contractante) financiar n legatur cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil pn la data de .. (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

  Anul 1 Anul2 Anul 3 Personal angajat

  Din care personal de conducere

  Data completrii ......................

  Operator economic, . (semnatura autorizat )

 • 24

  Formular nr. 12 G Operator economic _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARAIE PRIVIND PARTEA/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE DE

  SUBCONTRACTANI I DATELE DE RECUNOASTERE ACESTORA

  Subsemnatul, reprezentant mputernicit al............................................................., (denumirea/numele i sediul/adresa ofertantului) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ...................................................................................................................................... (denumirea i adresa autoritaii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtura cu activitatea noastr. Prezenta declaraie este valabil pn la data de .................. (se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei) Operator economic, . (semnatura autorizat )

 • 25

  Anexa la formular 12 G

  Nr. Crt.

  Denumire subcontractant Specializarea Partea/prile din contract ce urmeaz a fi subcontractante

  Acord subcontractor cu specimen de semnatur

  Operator economic,

  ......................

  (semnatura autorizat)

 • 26

  Formularul 12 K

  ACORD DE ASOCIERE Nr.....................din..................................

  CAPITOLUL I -PARlILE ACORDULUI Art. 1 Prezentul acord se ncheie ntre : S.C................................................................., cu sediul n ...................................................., str. ................................................ nr..................., telefon ..................... fax ........................., nmatriculata la Registrul Comertului din ......................................... sub nr..........................., cod unic de nregistrare...................................., cont ............................................deschis la ............................................................... reprezentata de ...................................................... avnd functia de.......................................... . n calitate de asociat -LIDER DE ASOCIERE si S.C......................................................................., cu sediul n .............................................., str. .......................................... nr..................., telefon ..................... fax ................................, nmatriculata la Registrul Comertului din ........................................ sub nr............................, cod unic de nregistrare...................................., cont .............................................deschis la ............................................ reprezentata de .......................................................................... avnd functia de.......................................... . n calitate de ASOCIAT CAPITOLUL II -OBIECTUL ACORDULUI Art. 2. Obiectul prezentului acord l constituie asocierea n vederea..conform documentatiei de atribuire puse la dispozitie de catre C.N.A.D.N.R. S.A. CAPITOLUL III -TERMENUL ACORDULUI Art. 3. Prezentul acord ramne n vigoare pna la expirarea duratei de valabilitate a contractului, respective pna la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta. CAPITOLUL IV -ALTE CLAUZE Art. 4. Partenerii convin ca liderul de asociere sa fie................................................................. ........................................... Contractul de achizitie cu achizitorul va fi semnat de catre liderul de asociere, desemnat ca fiind reprezentantul autorizat sa primeasca instructiunile pentru si n numele oricaruia si tuturor membrilor asocierii. Art. 5. Asociatii vor fi solidar si individual responsabili pentru executia contractului n conformitate cu termenii acestuia. Art. 6. Executia ntregului contract, inclusiv plata, va fi facuta exclusiv cu asociatul desemnat ca lider. Art. 7. Liderul este responsabil pentru modul de executare a contractului si pentru relatia cu autoritatea contractanta.

 • 27

  Art. 8. n caz de adjudecare, asociatii au convenit ca.............................................................sa execute ................ %, iar ....................................................................... sa execute.............. % din valoarea contractului. Art. 9. Pentru serviciile prestate........................................................(asociatul) va emite facturi catre................................................................................(liderul de asociere). Art. 10..................................................................................... va suporta cheltuielile de contractare (garantia de participare, garantia de buna executie, etc) aferente obiectivului mentionai la art. 2. Art. 11. Asociatii convin sa se sustina ori de cte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizarii contractului, acordndu-si sprijin de natura tehnica, manageriala sau / si logistica ori de cte ori situatia o cere. Art. 12. Orice probleme vor aparea pe parcursul derularii contractului, se vor rezolva prin discutii si daca va fi necesar se vor concretiza prin ncheierea unui act aditional la contract. Art. 13. Prezentul acord se completeaza n ceea ce priveste termenele si conditiile de prestare a serviciilor, cu prevederile contractului ce se va ncheia ntre .................................. (liderul de asociere) si achizitor. Art. 14. Eventualele litigii aparute ca urmare a derularii prezentului acord se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil se va apela la instantele judecatoresti competente din Romnia. Prezentul acord de asociere s-a ncheiat astazi.....................................n...........exemplare. LIDER ASOCIAT ASOCIAT 1

 • 28

  FORMULARUL D

  OPERATOR ECONOMIC ........................

  (denumirea/numele)

  DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA LEGISLATIEI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

  Subsemnatul, reprezentant imputernicit a.............................................................................. (denumire/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, ca pe toata durata de prestare a serviciului conform graficului fizic si valoric pentru indeplinirea sarcinilor specifice prezentat in ofera financiara, voi respecta legislatia de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in prestarea serviciilor. Prezenta declaratie este valabila pana la data de finalizare a serviciilor. Data completarii..............

  Cu stim, Operator economic, .............................................. (semntura autorizat)

 • 29

  BANCA Formular nr. 11 ___________________ (denumirea)

  SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

  Catre ___________________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________, (denumirea contractului de achizitie publica) noi _________________________, avand sediul inregistrat la _________________, (denumirea bancii) (adresa bancii)

  ne obligam fata de ______________________________________sa platim suma de (denumirea autoritatii contractante)

  _________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba (in litere si in cifre) obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare: a) ofertantul _____________________ si-a retras oferta in perioada de valabilitate (denumirea/numele)

  a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __________________________ (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __________________________ (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Prezenta garantie este valabila pana la data de ________________________.

  Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____ (semnatura autorizata)

 • 30

  Formular nr. 10C

  OPERATOR ECONOMIC __________________ (denumirea/numele)

  SCRISOARE DE OFERTA (FORMULAR DE OFERT)

  Ctre ....................................................................................................

  (denumirea autoritii contractante i adresa complet)

  Domnilor, 1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului

  ______________________________, ne oferim c, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus (denumirea/numele ofertantului) menionat, s executm _________________ pentru suma TOTALA de _________ lei, reprezentand _____ euro, fara TVA

  (denumirea lucrrii) (suma n litere i n cifre)

  Suma totala fara TVA se compune din: proiect tehnic + detalii de executie suma de ________lei reprezentand ________ euro fara T.V.A. si executie lucrari suma de ____________ reprezentand _____________ euro, fara T.V.A.

  la care se adaug taxa pe valoarea adaugat n valoare de ________________________________lei , (suma n litere i n cifre) reprezentand _______________ euro.

  2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s ncepem lucrrile ct mai curnd posibil dup primirea ordinului de ncepere i s terminm lucrrile n conformitate cu graficul de execuie anexat n _________________________

  (perioada n litere i n cifre) luni calendaristice.

  3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durata de ___________________________ zile, respectiv pn la data de ____________________

  (durata n litere i n cifre) (ziua/luna/anul)

  i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreuna cu comunicarea transmis

  de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 5. Precizm c: _ |_| depunem oferta alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar

  "alternativ"; _ |_| nu depunem oferta alternativ. (se bifeaza opiunea corespunztoare) 6. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania

  de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire. 7. ntelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai scazut pre sau orice alt ofert pe care o putei primi. Data _____/_____/_____

  _____________, n calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

 • 31

  (semntura) oferta pentru i n numele ____________________________________. (denumirea/numele operator economic)

  FORMULAR C1 OFERTANTUL, ____________________ (denumirea/numele)

  GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE INDEPLINIRE A SARCINILOR

  Anul I ... Anul n

  TOTAL VALOARE

  Nr.crt.

  Grupa de obiecte/denumirea obiectului Luna

  1 2 3 ... n

  1. Servicii proiectare PT+DDE

  2.

  Obiect 01 Categoria de lucrari: __________________ __________________

  3.

  Obiect 02 Categoria de lucrari: __________________ __________________

  ....

  Obiect .... Categoria de lucrari: __________________ __________________

  Organizare de santier NOTA: Numai pentru lucrari.

  Ofertant, ________________

  (semnatura autorizata)

 • 32

  FORMULARUL C4)

  LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari*) Obiectul ............................ Categoria de lucrari ................ ----+--------------------+------+----------+-------------+---------------------- |Nr. | | | | | | |crt.|Capitolul de lucrari| U.M. |Cantitatea|Pretul unitar| Total (3X4) | +----+--------------------+------+----------+-------------+----------------------+ | | SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA | +----+--------------------+------+----------+-------------+----------------------+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +----+--------------------+------+----------+-------------+----------------------+ | 1. |Capitol de lucrare | | | | | | |1.1. Subcapitol | | | | | | |1.2. Subcapitol | | | | | | |....................| | | | | | 2. |Capitol de lucrare | | | | | | |2.1. Subcapitol | | | | | | |2.2. Subcapitol | | | | | | |....................| | | | | | |....................| | | | | |... |....................| | | | | +----+--------------------+------+----------+-------------+----------------------+ | TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRARI: | -------------------------------------------------------------------------------- Ofertant, .............................. (semnatura autorizat

 • 33

  FORMULAR C5)

  LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari Obiectul ............................ Categoria de lucrari ................ ----+------------------+----+----------+-----------------+--------+--------+-------------------+---------+---------- | | | | | Pretul unitar | | | | | | | | | | | a) materiale | | | | | | | | | | | b) manopera | | | | | Total |Nr. | Capitolul | | | c) utilaj |Material|Manopera| Utilaj |Transport| (3x4) | |crt.| de lucrari |U.M.|Cantitatea| d) transport | [3x4a] | [3x4b] | [3x4c] | [3x4d] | sau | | | | | +-----------------+ | | | | (5+6+7+8) | | | | | |Total a)+b)+c)+d)| | | | | | +----+------------------+----+----------+-----------------+--------+--------+-------------------+---------+----------- | | SECTIUNEA TEHNICA | | SECTIUNEA FINANCIARA | +----+------------------+----+----------+-----------------+--------+--------+-------------------+---------+----------- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +----+------------------+----+----------+-----------------+--------+--------+-------------------+---------+------------ | 1. |Capitol de lucrare| | | | | | | | | | |1.1. Subcapitol | | | | | | | | | | |1.2. Subcapitol | | | | | | | | | | |..................| | | | | | | | | | 2. |Capitol de lucrare| | | | | | | | | | |2.1. Subcapitol | | | | | | | | |

 • 34

  | |2.2. Subcapitol | | | | | | | | | | |..................| | | | | | | | | |... |..................| | | | | | | | | |Cheltuieli directe: | M | m | U | t | T | | | | +---------------------------------------------------------+--------+--------+-------------------+---------+------------ |Alte cheltuieli directe: | | | | | | |- CAS: | | | | | | |- somaj: | | | | | | |- sanatate: | | | | | | |- fond de risc: | | | | | | |- alte cheltuieli conform prevederilor legale, | | | | | | | nominalizate: | | | | | | +---------------------------------------------------------+--------+--------+-------------------+---------+------------ |TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: | M(o) | m(o) | U(o) | t(o) | T(o) | +---------------------------------------------------------+--------+--------+-------------------+---------+------------ | Cheltuieli indirecte = T(o) x % |I(o) | | Profit = (T(o) + I(o)) x % |P(o) | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------ | TOTAL GENERAL: |V(o) = T(o)+I(o)+P(o)| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------ Ofertant, ............................. (semnatura autorizata)

  PRECIZARI ( pentru Formularul C5 ) 1. Cheltuielile directe sunt constituite din urmtoarele:

 • 35

  M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, n care se cuprinde valoarea materialelor calculat cu preurile de la furnizori, fr T.V.A.; n cazul materialelor care provin din import valoarea acestora trebuie s includ i orice taxe i comisioane pltibile la fleitier (taxe vamale, comisioane vamale etc.); m - cheltuieli aferente consumurilor cu mna de lucru, n care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi; U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcii, n care se cuprinde valoarea rezultat din totalul orelor de funcionare a utilajelor respective i din tariful mediu orar corespunztor funcionrii; t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, n care se cuprind: a) valoarea transporturilor auto, CF, navale, ale materialelor, prefabricatelor, confeciilor etc. de la productor sau furnizor la depozitul intermediar, precum i de la depozitul intermediar la locul de punere n oper n raza de aciune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi; b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcii de la baza de utilaje la punctul de lucru i retur; c) valoarea transporturilor tehnologice, n msura n care acestea nu sunt cuprinse n articole distincte (transport de pmnt, beton, mortar, moloz rezultat din demolri).. 3. Articolele sau cantitile de lucrri, precum i utilajele sau echipamentele funcionale, care se dovedesc necesare pentru execuia lucrrii, vor fi stabilite de ofertani in baza propriilor consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor calitative si cantitative prevazute in caietul de sarcini si in alte normative in vigoare, care reglementeaza executia lucrarilor . 4. Cheltuielile indirecte vor cuprinde i contravaloarea primelor de asigurare solicitate n condiiile de contractare si cheltuielile privind semnalizarea lucrarilor . NOTA: Numai pentru lucrari.

 • 36

  FORMULARUL C6 LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale ----+--------------------------+----+-----------+-----------------+--------------------------+----------+--------- |Nr. | Denumirea | |Consumurile| Pretul unitar |Valoarea (exclusiv T.V.A.)| |Greutatea| |crt.| resursei materiale |U.M.| cuprinse |(exclusiv T.V.A.)| - mii lei - |Furnizorul| (tone) | | | | | in oferta | - mii lei - | (col. 3 x col. 4) | | | +----+--------------------------+----+-----------+-----------------+--------------------------+----------+---------+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +----+--------------------------+----+-----------+-----------------+--------------------------+----------+---------+ |1. |..................... |....| ......... | ............... | ........................ | ........ | ....... | |2. |..................... |....| ......... | ............... | ........................ | ........ | ....... | |3. |..................... |....| ......... | ............... | ........................ | ........ | ....... | |... |..................... |....| ......... | ............... | ........................ | ........ | ....... | | | | | | | | | | +----+--------------------------+----+-----------+-----------------+--------------------------+----------+--------- | ___ |mii lei: | | \ | | | TOTAL / M: +--------------------------------------------+ | --- |euro: | ------------------------------------------------+-------------------------------------------- Ofertant, .............................. (semnatura autorizata)

  Formular C7

 • 37

  LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

  --------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. Denumirea Consumurile (om/ore) Tariful mediu Valoarea (exclusiv T.V.A.) crt. meseriei cu manopera directa - lei/ora - - mii lei - Procentul2) (col. 2 x col. 3) --------------------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 --------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ......... .................... ............. .......................... - 2. ......... .................... ............. .......................... - 3. ......... .................... ............. .......................... - ... ......... .................... ............. .......................... - --------------------------------------------------------------------------------------------- ___ mii lei: ............ \ .................... ............. -------------------------- ........... TOTAL / m: euro: ............... --- --------------------------------------------------------------------------------------------- Ofertant, ............................. (semnatura autorizata)

 • 38

  FORMULARUL C8

  LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. Denumirea utilajului Consumurile Tariful orar Valoarea (exclusiv T.V.A.) crt. de constructii - ore de functionare - - lei/ora de functionare - - mii lei - (col. 2 x col. 3) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. .................. ................. ...................... ............ 2. .................. ................. ...................... ............ 3. .................. ................. ...................... ............ ... .................. ................. ...................... ............ --------------------------------------------------+---------------------------+---------------------------- ___ | |mii lei: ............ \ | | TOTAL / U: ................. | |euro: ............... --- | | -------------------------------------------------- ---------------------------- Ofertant, ............................. (semnatura autorizata)

 • 39

  FORMULARUL C9 LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elementele rezultate din analiza Tipul lucrarilor ce urmeaza sa fie executate Tariful Valoarea Nr. de -------------------------------------- unitar (exclusiv T.V.A.) crt. transport tone km ore de - lei/t x km - - mii lei - transportate parcursi functionare --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Transport auto (total), din care, pe categorii: 1.1. ........................... 1.2. ........................... ................................ 2. Transport pe cale ferata (total), din care, pe categorii: 2.1. ............................ 2.2. ............................ ................................. 3. Alte transporturi (total) ----------------------------------------------------------------------------+-------------------+-------------- ___ | |mii lei: ..... \ | +-------------- TOTAL / t: | |euro: ........ --- | | ---------------------------------------------------------------------------- -------------- Ofertant, .......................... (semnatura autorizata) ______________

 • 40

  Formularul nr. 2A

  OFERTANTUL ........................

  (denumirea/numele)

  SCRISOARE DE NAINTARE

  Ctre ................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet)

  Ca urmare a anunului de participare aprut n SEAP (sau M.O.al Romaniei, Partea a IV-a), nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului....................................................................................... (denumirea contractului de achiziie public), noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) v transmitem alturat urmtoarele:

  1. Documentul ............................................... (tipul, seria/numrul, emitentul) privind garania pentru participare, n cuantumul i n forma stabilite de dumneavoastr prin documentaia de atribuire; 2. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numr de ....... copii: a) oferta; b) documentele care nsoesc oferta. Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i v satisface cerinele. Data completrii ................................

  Cu stim, Ofertant,

  .............................................. (semntura autorizat)

 • 41

  BANCA Formular nr. 19 ___________________ (denumirea)

  SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

  Catre ___________________________________________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

  Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________, (denumirea contractului)

  incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.

  Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ . In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de

  valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

  Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

  (semnatura autorizata)

 • 42

  FORMULAR 1

  MPUTERNICIRE Subscrisa , cu sediul n

  , nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. , CIF , atribut fiscal , reprezentat legal prin , n calitate de , mputernicim prin prezenta pe , domiciliat n , identificat cu B.I./C.I. seria , nr. , CNP , eliberat de , la data de , avnd funcia de , s ne reprezinte la procedura nr. , organizat de C.N.A.D.N.R. - S.A. n scopul atribuirii contractului pentru:

  n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii: 1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu

  participarea la prezenta procedur; 2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate

  pe parcursul i/sau n urma desfurrii procedurii. 3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul

  desfurrii procedurii. 4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur.

  Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur.

  Not: mputernicirea va fi