planul de acŢiune al Şcolii 2013-2020 -2016 - · pdf filespp – standard de pregătire...

Click here to load reader

Post on 04-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2013-2020

  Planul operațional 2015-2016

  STR. VIITORULUI NR. 22 Telefon:0240/ 534238; fax: 0240/534274

  E-mail: colanghelsaligny @ yahoo.ro [email protected] Web: http://www.gsastl.ro

 • 1

  CUPRINS:

  GLOSAR.............................................................................................................................................................pag.2

  PARTEA 1. CONTEXT

  1.1. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ŞCOLII................................................................................................................pag.3 1.2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII.......................................................................................................pag.3 1.3. ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILOR DIN ANUL ŞCOLAR 2011-2012...................................................................................................................................................pag.5 1.4. PRIORITĂŢILE NAŢIONALE..............................................................................................................pag.8

   Obiectivul strategic 1 : Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor educaţionale şi de formare profesională din Uniunea europeană

   Obiectivul strategic 2 : Facilitarea accesului tuturor la sistemele educaţionale şi de formare profesională

   Obiectivul strategic 3 : Deschiderea sistemelor educaţionale şi de formare profesională 1.5. OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL................................................pag.9

  PARTEA a 2-a . ANALIZA NEVOILOR 2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN............................................................................................................pag.10

   Participarea la Piaţa Muncii

  2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN..........................................................................................................pag.19 2.3. ANALIZA SWOT..............................................................................................................................pag.20

   Puncte tari  Puncte slabe  Oportunităţi  Ameninţări

  PARTEA a 3 -a . PLAN DE ACŢIUNE STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ŞCOLII 2015 – 2016..............................................................................pag.21 3.1 OBIECTIVELE ŞI ŢINTELE ŞCOLII.....................................................................................................pag.21 3.2 SCURTĂ PREZENTARE A PRINCIPALELOR DOMENII DE ACTIVITATE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE..................................................................................................................................................pag.29 I.RESURSE ŞI INFRASTRUCTURĂ II. RESURSE UMANE

  1. Formarea cadrelor didactice 2. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea relaţiilor de comunicare

  III. CURRICULUM/PLAN ȘCOLARIZARE....................................................................................................pag.30 IV. PARTENERIAT/PLAN DE PARTENERIAT V. FORMAREA PROFESIONALĂ A ADULŢILOR/PLAN DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI..............................................................................................................................................pag.37 VI. FINANȚAREA PLANULUI..........................................................................................................................pag.38 PARTEA a 4 –a. CONSULTAREA, MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA......................................................pag.39

   ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE  MONITORIZAREA  EVALUAREA

  COLECTIVUL DE REACTUALIZARE PAS ………………………………………………………………………….pag.41 ANEXE....................................................................................................................................................pag.42

 • 2

   PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic;

   PLAI – Planul local pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic;  PAS - Planul de Acţiune al Şcolii ;  SNCPR – Sistemul Naţional de Calificări Profesionale ;  ADR – Agenţia de Dezvoltare Regională ;  IPT – Învăţământ Profesional ş Tehnic;  Analiza SWOT – analiza : Puncte tari, Puncte slabe ,Oportunităţi Ameninţări;  AJOFM – Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă  SPP – Standard de Pregătire Profesională  CDL – Curriculum în Dezvoltare Locală  ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean  CCD – Casa Corpului Didactic  CJRAE – Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  CES – Cerinţe Educaţionale Speciale  UE-Uniunea Europeană

 • 3

  PARTEA 1. CONTEXT

  1.1 VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ȘCOLII

  Viziunea școlii: Realizarea unui mediu de promovare a valorii practicilor democratice în care să domnească un climat propice învățării,orientării elevului spre împlinire în viața privată și publică prin exersarea calității de cetățean capabil să participle activ la activitatea productivă,la viața de familie și la toate nivelurile vieții în comunitate(de la nivel local până la cel european).

  Misiunea școlii: Pregătirea elevilor pentru a putea oferi societății absolvenți capabili de a deveni cetățeni activi și eficienți,apți a se integra în viața societății:fiecare elev va fi sprijinit să-și cunoască și să-și dezvolte potențialul și aptitudinile în funcție de interesul și motivațiile personale.

  Școala garantează accesul continuu la învățare,pentru a se forma noile competențe necesare. Școala va fi deschisă dialogului cu comunitatea,va realiza o educație multiculturală,asigurând astfel

  apropierea dintre elevi,cunoașterea și acceptarea reciprocă în vederea unei conviețuiri armonioase.

  1.2 PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII COLEGIUL “ ANGHEL SALIGNY “ este amplasat în nord – vestul municipiului Tulcea ,

  ocupând o suprafaţă de 13.950 m2 , în apropierea societăţii VARD Tulcea SA - principalul beneficiar al forţei de muncă instruite în şcoală .

  Unitatea şcolară cuprinde următoarele niveluri:  Învățământul preșcolar  Învățământul primar  Învățământul gimnazial  Învățământul liceal-filieră tehnologică cu profil tehnic în domeniile : Mecanică, Electromecanică,

  Electronică automatizări.  Învățământul profesional de 3 ani în domeniul : Mecanică,calificarile profesionale:Mecanic

  auto,Sudor,Lăcătuș construcții navale  Învățământ profesional de 2 ani în domeniul Mecanică,calificarea profesională :Sudor  Învățământul posticeal/Școală de maiștri,calificarea profesioanlă:Maistru construcții navale.

  La 42 de ani de la înfiinţare, Colegiul “ Anghel Saligny “ se remarcă prin tradiţie în pregătirea în profilul mecanic fiind singurul furnizor de absolvenţi calificaţi în meseriile solicitate în domeniul construcţiilor navale.

  Şcoala are un personal didactic format din 50 de persoane ,personal didactic auxiliar-10 persoane şi un personal administrativ de 24 de persoane.

  În anul şcolar 2014-2015, în unitatea noastră au fost înscrişi 582 elevi la cursurile de zi, cu vârste cuprinse între 7 şi 19 ani şi 85 copii în învăţământul preprimar. Suntem beneficiari ai Programului Phare Tvet prin care s-a reabilitat infrastructura şcolii, a sălii de sport şi a atelierelor şcoală, concomitent cu dotarea cu echipamente tehnice. Școala este autorizată, ,pentru calificarea de nivel 4: -Tehnician electromecanic-conform-conform OMECTS 3254/17.02.2010 și acreditată ,conform OMEC 5770/2006,pentru toate celelalte calificări din planul de școlarizare.În anul școlar 2011-2012,școala a fost acreditată pentru calificările Tehnician construcții navale și Tehnician electronist,conform OMECTS 3132/26.01.2012.

 • 4

  Şcoala a , în perioada analizată, de fonduri de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru reabilitarea internatului şcolar , a cantinei şi dotării cu materiale didactice a laboratoarelor de fizică, chimie , biologie şi a sălii de sport.

 • 5

  1.3. ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILOR:2009-2015

  o Rezultate bune la Olimpiadele şcolare şi concursurile şcolare :

   6 premii-locul I pentru elevii participanţi la Olimpiada pe discipline din aria curriculară Tehnologii - faza judeţeană;

   2 menţiuni pentru elevii participanţi la Olimpiada pe discipline din aria curriculară Tehnologii-faza naţională la calificările profesionale: Tehnician în instalaţii electrice şi Tehnician proiectant CAD;

   2 premii-locul I pentru elevii participanţi la Concursul Profesional-faza judeţeană  1 menţiune pentru elevii participanţi la Concursul Profesional-faza naţională ;  1 menţiune pentru elevii participanţi la Olimpiada de Religie – faza judeţeană  Locul I la faza zonală la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar şi locul III la faza

  naţională;  Premiul II şi mentiuni obţinute de cei 8 elevi participanţi la Concursul naţional de

  Grafică , Pictură şi Foto