planificari nou

47
PLANIFICĂRI CALENDARISTICE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ~ AN ŞCOLAR 2015 – 2016 ~ PROFESO R: ROXANA VASILIU

Upload: xavier-degaus

Post on 08-Dec-2015

124 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

planificari scoala

TRANSCRIPT

Page 1: Planificari Nou

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE LIMBA ŞI LITERATURA

ROMÂNĂ

~ AN ŞCOLAR 2015 – 2016 ~

PROFESOR: ROXANA VASILIU

Page 2: Planificari Nou

ŞCOALA CU CLS. I – VIII „ ANGHEL SALIGNY”FOCȘANI, JUD. VRANCEA

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I și II

CLASA a V -a

AN ŞCOLAR 2015 – 2016

MANUAL ED. HUMANITAS , AUTORI ALEXANDRU CRIŞAN, SOFIA DOBRA, FLORENTINA SÂMIHĂIAN

PROFESOR: ROXANA VASILIU

Page 3: Planificari Nou

PLANIFICARE CALENDARISTICA – Clasa a V-aSemestrul I

*In fiecare oră, 3 minute vor fi alocate momentului ortografic.

Nr.Crt.

UNIT DE ÎNVAŢARE

Competenţe specifice

Continuturi asociate Nr.ore

Sapt. Obs

I. CARTEA ŞI BIBLIOTECA

1.1

3.5

1.1,1.21.4,2.1

2.3

1.21.1

- Ce-am citit în vacanţă ? Personajul îndrăgit ? - Recapitularea cunoştinţelor din clasa a IV-a .Analiză morfologică.- EVALUARE INIŢIALĂ- Text suport „Cele dintâi lecturi”, de M. Eliade- Cartea-ob.cultural.Elementele componente ale cărţii Titlul. Autorul. Tabla

de materii. Aşezarea în pagină.Volumul. Biblioteca- Lectură suplimentară : „ Povestea fără sfârşit”, de Michael Ende- Noţiuni elementare de sintaxă. Propoziţia şi părţile de propoziţie. Prop.

simplă şi dezvoltată. Dezvoltarea unei prop. simple. Prop. afirmativă şi negativă. Propoziţia enunţiativă şi interogativă.Fraza

- Ora de lectură ;-Situaţia de comunicare dialogată. Cadrul şi modalităţile comunicării. Condiţii şi componente. Aplicaţii.- EVALUARE I

5

5121

122

1

1(21)

I

II

III

III – IV

IV - V

*

II. CUVÂNTUL ŞI CONTEXTUL

1.31.33.34.2

1.2, 3.23.1,3.33.1, 1.1

1.3

- Vocabularul limbii române : fundamental şi masa vocab.- Cuvântul în comunicare. Forma şi conţinutul. Cuvânt de bază. Cuvântul

derivat. Rădăcina. Sufixe şi prefixe. Sinonime. Antonime. Câmpuri lexico-semantice. Aplicaţii.

- Oră de lectură;- TEXT SUPORT : „ O furnică” , de T. Arghezi . Raportul dintre realitate şi literatură. Personificarea. - Lectură suplimentară : „ Cărţile cu Apolodor”, de G. Naum- Ora de lectură;- Cuvântul în comunicare – structurarea textului oral- EVALUARE II

23

3

121

( 12 )

VV-VI

VI

VII

*

Page 4: Planificari Nou

Nr.Crt.

UNIT DE ÎNVAŢARE

Competenţe specifice

Continuturi asociate Nr.ore

Sapt. Obs

III.

TIPURI DE TEXTE. TEXTUL

LITERAR ÎN VERSURI

1.2,3.23.33.11.31.41.41.44.1

4.14.3

- TEXT SUPORT : „ Sfârşit de toamnă”, de V. Alecsandri- Opera literară. Comparaţia. Strofa şi versul. Rima( prezent gen)- Lectură suplimentară : „ Ce te legeni...”, de M. Eminescu - Textul nonliterar „ utilitar” : articolul de dicţionar, reclama - Noţiuni de fonetică: sunetul şi litera, corespondenţa între ele. Vocale,

consoane, semivocale, silaba. - Grupuri de sunete : diftong , triftong. Hiatul .- Ora de lectură- Organizarea textului scris . Părţile componente ale unei compuneri :

introducere, cuprins, încheiere.Aşezarea corectă a textului în pagină. Elemente auxiliare în scriere : sublinieri, paranteze ).

- Notiţele . Lucrarea semestrială.- Semne de punctuaţie : punct, virgulă, două puncte, ghilimele, linia de

dialog, semnele întrebării, exclamării, cratima.- EVALUARE III

21212

22

22

1( 17 )

VII-VIIIVIII

VIIIIX

IX-X

X

*

IV. NARAŢIUNEA

2.23.2

3.1

3.12.33.44.3

- TEXT SUPORT : „Căprioara”, de E. Gârleanu . - Naraţiunea ca mod de expunere. Structura textului narativ. Ce şi cum se

povesteşte ? Ideea principală şi ideea secundară. Planul simplu şi planul dezvoltat de idei.

- Oră de lectură;- Lectură suplimentară : „ Fram, ursul polar”, de Cezar Petrescu

Verbul . Timp, persoană, număr. Modurile personale şi nepersonale ( recunoaştere ). Timpurile modului indicativ. Verbele auxiliare. Funcţiile sintactice ale verbului : PV şi PN ( vb. cop a fi + np)

- RECAPITULARE PENTRU TEZĂ (SAPT. 13)- LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ - Corectarea tezei - EVALUARE IV

5

2

11

2 ( 20 )

XIXI

XII

XIIXII-XIII-

XIVXIV

*

Page 5: Planificari Nou

Nr.Crt.

UNIT DE ÎNVAŢARE

Competenţe specifice

Continuturi asociate Nr.ore

Sapt. Obs

V.

AUTOR. NARATOR. PERSONAJ

3.13.23.33.1

1.1,2.1,1.5

2.33.44.3

- TEXT SUPORT : „Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă- Autorul, naratorul, personajul literar.- Enumeraţia, repetiţia. - Lectură suplimentară: „ Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă (partea I

integral) - Rezumatul oral - Oră de lectură;

Substantivul. Substantive comune şi proprii. Genul, numărul. Articolul.Articolul hotărât, nehotărât. Oră de lectură;- Cazurile substantivului. Cazul N (S, np ) , Prepoziţia. Ac ( C, At ), D ( C ),

G ( At . ) Articolul posesiv genitival. Acordul în gen şi număr al art pos genit cu subst determinat. Utilizarea corectă a substantivelor proprii în G-D. Cazul V.

- EVALUARE V- Recapitulare finală

211

3

1

8

2

11

(20)

XV

XVI

XVI

XVII-XVIII

XVIIIXVIII

*

Page 6: Planificari Nou

Nr.Crt.

UNIT DE ÎNVAŢARE

Competenţe specifice

Continuturi asociate Nr.ore

Sapt. Obs

PLANIFICARE CALENDARISTICA -Clasa a V-a Semestrul al II-lea

*In fiecare oră, 3 minute vor fi alocate momentului ortografic.

Nr.Crt.

Unitatea de invatareCompetenţe

specificeContinuturi asociate

Nr.de ore

Sapt. Obs

I.

DIALOGUL .SCHIŢA

1.2,3.22.42.5

3.12.42.52.33.44.3

2.3,3.4,4.3

- TEXT SUPORT : „Vizită”, de I. L. Caragiale . Schiţa.- Dialogul. Dialogul ca mod de expunere . Organizarea dialogului . Emiţător, receptor, mesaj, cod, canal. Formule de menţinere şi de încheiere a dialogului. Acte de vorbire diferite. Formule de salut, de prezentare, de identificare, de permisiune şi de solicitare ; iniţierea sau încheierea unui schimb verbal; cererea sau oferirea unor informaţii- Lectură suplimentară : schiţe din literatura română şi universală.- Oră de lectură;- Transformarea textului dialogat în text narativ ( transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă) - Pronumele personal: pers, nr, gen. Forme accentuate şi neaccentuate. Alte forme : dânsul, dânsa... . Pronumele personal de politeţe. Funcţii sintactice : S, A, C.-Oră de lectură;- Numeralul. Num. cardinal şi ordinal. Funcţii sintactice : S, A, C- EVALUARE I

32

22

4

41

( 18 )

I

II

II-III

III-IVIV

*

II. DESCRIEREA 3.2 -TEXT SUPORT „În pădurea Petrişorului”, de M. Sadoveanu 3 IV-V

Page 7: Planificari Nou

3.33.54.12.33.44.3

3.1

4.1

2.33.4,4.3

2.3,3.4,4.3

- Descrierea literară. Epitetul. - Descrierea unui obiect sau a unui ansamblu de obiecte. Descrierea orală şi scrisă. - Oră de lectură;- Adjectivul. Adj propriu-zis şi adj prov din participiu Adjective variabile şi invariabile. Acordul cu substantivul în gen, număr şi caz. Topica adjectivului. Funcţii sintactice : At , np. - Lectură suplimentară : „Mihai Viteazul”,de N. Bălcescu sau „Domnu Trandafir” , de M. Sadoveanu- Portretul literar. Caracterizarea sumară a personajului literar : portret fizic şi moral.- Oră de lectură;-Adverbul. Adverbe de loc, de timp, de mod, provenite din adjective. Funcţii sintactice : complement.- Interjecţia . Tipuri de interjecţii. Rolul în comunicare. - EVALUARE II

2

4

13

2

2

21

( 20 )

V

V-VI

VIVI-VII

VII

VII

VIII

*

III. BASMUL - CREAŢIE

POPULARĂ

3.13.33.23.1

2.3,3.44.3

4.1,4.42.33.44.3

3.1

3.1

„TEXT SUPORT : „Prâslea cel Voinic şi merele de aur”, cules de Petre Ispirescu - Basmul popular- Lectură suplimentară: basme din literatura populară română şi universală

„Să știi mai multe, să fii mai bun!”- Activități extrașcolare

- Predicatul. Predicatul verbal şi nominal ( vb cop a fi + np simplu şi multiplu ). Valorile sintactice si semantice ale verbului a fi - Povestirea unor întâmplări reale sau imaginare - Subiectul. Subiectul exprimat ( simplu şi multiplu ) . Părţi de vorbire prin care se exprimă : substantiv, numeral, pronume.Subiectul neexprimat : inclus, subînţelesRECAPITULARE PENTRU TEZĂ (săpt.12)- LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ - Acordul predicatului cu subiectul ( în persoană şi număr )- Lectură suplimentară: creaţia eminesciană : „ Ce te legeni ”, de M. Eminescu

4

5

2

3

33

IXIXIXIX

X

XI

XIXIIXIIXIIXII

XIII

*

Page 8: Planificari Nou

3.2, 3.54.1

2.3,3.4,4.32.3,3.4,4.3

2,12.34.3

-Oră de lectură;- Textul literar cult , textul literar popular. Aprecieri sumare referitoare la textul liric şi epic - Atributul. Elemente regente- Oră de lectură; - Complementul . Elemente regente ( doar verbul ).- Fraza. Sintaxa frazei. Propoziţia principală şi secundară. Fraza formată din prop princip şi secundare.Elemente de relaţie în frază : conjuncţiile ( simple şi compuse ). Coordonarea copulativă şi prin juxtapunere. Subordonarea.- EVALUARE III

12112

1251

3431

( 47)

XIII

XIII

XIIIXIVXVXVIXVII

IV. RECAPITULARE FINALĂ

3.1,3.2,3.33.22.33.44.33.12.33.2

- Operele epice: schiţă, basm- Modurile de expunere : naraţiune, descriere, dialog- Părţile de vorbire flexibile- Conjugarea verbelor- Cazurile – exerciţii- Operele lirice- Părţile de propoziţie- Recapitularea mijloacelor artistice şi a figurilor de stil

(personificare, comparaţie, enumeraţie, repetiţie, epitet )- Analiză sintactică şi morfologică- Lectura obligatorie şi suplimentară pentru anul viitor

11111

( 5 )T – 90

XVIII*

Page 9: Planificari Nou
Page 10: Planificari Nou

Şcoala « Anghel Saligny », Focșani, Jud. Vrancea

Disciplina: Limba şi literatura română Director, Responsabil Comisie metodică,

Prof .Roxana Vasiliu Prof. Florentina OLTEANU Prof. Roxana Raveica

Planificare calendaristicăClasa a V-a

Structura anului şcolar: 2015/2016Cursuri: 35 de săptămâni+1 ; 175 de ore/an , 5 ore / săptămânăSemestrul I: 18 săptămâni, 5 ore/săptămână 90 de oreSemestrul al II-lea: 17 săptămâni 5 ore / săptămână 85 de ore (5 ore –Să ştii mai multe, să fii mai bun!”)Săptămâna 18 – 22 aprilie 2016: ŞCOALA ALTFEL (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific);Teze: sem. I, până pe 18 decembrie 2015; sem. II, până pe 20 mai 2016

Texte propuse pentru dezvoltarea competenţelor de lectură:1. Povestea fără sfârşit (fragmente), de Michael Ende2. Cărţile cu Apolodor, de Gelu Naum3. În bibliotecă, de Ana Blandiana4. Gândăcelul ,de Emil Gârleanu5. Voinicul, de Otilia Cazimir

Texte propuse pentru dezvoltarea competenţelor de lectură:1. Ninge ,de Ion Agârbiceanu 2. Povestea lui Astor, puiul zmeului de văgăună, de Mircea Cărtărescu 3. Sebestyen, spaima balaurilor 4. Făt-Frumos din lacrimă, de Mihai Eminescu 5.Zâna mări, ,de Hans Christian Andersen 6.Rapsodii de primăvară de George Topârceanu 7. Caisul de Magda Isanos

Page 11: Planificari Nou

Şcoala « Anghel Saligny », Focșani, Jud. Vrancea

Disciplina: Limba şi literatura română Director, Responsabil Comisie metodică,

Prof .Roxana Vasiliu Prof. Florentina OLTEANU Prof. Roxana Raveica

Planificare calendaristicăClasa a VII-a

Structura anului şcolar: 2015/2016Cursuri: 35 de săptămâni+1 ; 140 de ore/an, 4 ore / săptămânăSemestrul I: 18 săptămâni, 4 ore/săptămână 72 de oreSemestrul al II-lea: 17 săptămâni 4 ore / săptămână 68 de ore (4 ore –Să ştii mai multe, să fii mai bun!”)Săptămâna 18 – 22 aprilie 2016: ŞCOALA ALTFEL (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific);Teze: sem. I, până pe 18 decembrie 2015; sem. II, până pe 20 mai 2016

Texte propuse pentru dezvoltarea competenţelor de lectură:1.Petruţa, de Mircea Cărtărescu2.James, de Ioana Pârvulescu3.Linişte, de Barbu Stefănescu - Delavrancea

Page 12: Planificari Nou

Şcoala « Anghel Saligny », Focșani, Jud. Vrancea

Disciplina: Limba şi literatura română Director, Responsabil Comisie metodică,

Prof .Roxana Vasiliu Prof. Florentina OLTEANU Prof. Roxana Raveica

Planificare calendaristicăClasa a VI-a

Structura anului şcolar: 2015/2016Cursuri: 35 de săptămâni+1 ; 140 de ore/an, 4 ore / săptămânăSemestrul I: 18 săptămâni, 4 ore/săptămână 72 de oreSemestrul al II-lea: 17 săptămâni 4 ore / săptămână 68 de ore (4 ore –Să ştii mai multe, să fii mai bun!”)Săptămâna 18 – 22 aprilie 2016: ŞCOALA ALTFEL (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific);Teze: sem. I, până pe 18 decembrie 2015; sem. II, până pe 20 mai 2016

Texte propuse pentru dezvoltarea competenţelor de lectură:1. Vulpea şi bursucul, de Alexandru Donici2. Malul Siretului, de Vasile Alecsandri3. Unde fugim de-acasă, de Marin Sorescu

Page 13: Planificari Nou

Şcoala « Anghel Saligny », Focșani, Jud. Vrancea

Disciplina: Limba şi literatura română Director, Responsabil Comisie metodică,

Prof .Roxana Vasiliu Prof. Florentina OLTEANU Prof. Roxana Raveica

Planificare calendaristicăClasa a VIII-a

Structura anului şcolar: 2015/2016Cursuri: 34 de săptămâni+1 ; 136 de ore/an, 4 ore / săptămânăSemestrul I: 18 săptămâni, 4 ore/săptămână 72 de oreSemestrul al II-lea: 16 săptămâni 4 ore / săptămână 64 de ore (4 ore –Să ştii mai multe, să fii mai bun!”)Săptămâna 18 – 22 aprilie 2016: ŞCOALA ALTFEL (activităţi extraşcolare şi extracurriculare, având orar specific);Teze: sem. I, până pe 18 decembrie 2015; sem. II, până pe 20 mai 2016

Texte propuse pentru dezvoltarea competenţelor de lectură:1. Vulpea şi bursucul, de Alexandru Donici2. Malul Siretului, de Vasile Alecsandri3. Unde fugim de-acasă, de Marin Sorescu

Page 14: Planificari Nou

ŞCOALA CU CLS I - VIII “ANGHEL SALIGNY”, FOCŞANIJUD. VRANCEA

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA a VIII-a SEMESTRUL I și II

AN ŞCOLAR 2015 – 2016

MANUAL ED. HUMANITAS EDUCAŢIONAL , AUTORI: ALEXANDRU CRIŞAN, SOFIA DOBRA

PROF. ROXANA VASILIU

Page 15: Planificari Nou

PLANIFICARE CALENDARISTICA-cls a VIII-a Semestrul I

*In fiecare oră, 3 minute vor fi alocate momentului ortografic.

Nr.Crt.

Unitatea de invatareCompetenţe

specifice Continuturi asociate

Nr.de ore

Sãpt. Obs.

I. GENUL LIRIC

1.1

3.31.1,2.12.23.13.23.34.14.11.32.23.2

1.32.23.23.2

- Recapitularea cunoştinţelor însuşite în clasa a VII –a -EVALUARE INIŢIALĂ - Cartea – obiect cultural - Text suport:”Lacul” de Mihai Eminescu. Aliteraţia. Asonanaţa.- Text suport:”Izvorul noptii” de Lucian Blaga- Text suport:”Emotie de toamna” de Nichita Stanescu- Elemente de versificaţie : măsura, rima, pic metric, ritmul, versul, strofa. Versul liber.- Comentarea unui grupaj de texte. Eul liric.-Oră de lectură;- Vocabularul lb. rom. Vocabularul fund si masa vocabularului. Dinamica vocab. Mijl interne de îmbog a vocab. Familia de cuvinte. Mijl externe de îmbog a vocab : împrumuturile, neologismele. Evitarea greşelilor în utilizarea neologismelor.- Cuvântul şi contextul. Sensul propriu şi sensul figurat- Categorii semantice: sinonime, ant, omonime, cuvinte polisemantice, paronime, pleonasm. -Oră de lectură;- Fonetica. Val stilistice ale nivelului fonetic intr-un text lit.- Evaluare unitatea I

4

5

2

221

4

12

22

(27)

I

II

III

IV

V

VI

VI-VIIVII

*

II. GENUL EPICPOVESTIREA S.F.

3.1

1.4,2.3

Povestirea S.F-Oră de lectură;- Lectura suplimentara-literatura S.F.-Nivelul gramatical . Enuntul. Fraza.Sintaxa frazei si a propozitiei. Rel sint

212

VIIVIII *

Page 16: Planificari Nou

3.2,4.23.13.2

1.4,2.33.2,4.2

1.4,3.22.3,4.2

4.3

3.1

in prop si in fraza.- Anacolutul. Cuvinte si constructii incidente - Predicatul. PV şi PN, PN incomplet. Probleme ale acordului ( după înţeles, prin atracţie) . Propozitia predicativa( contragere şi expansiune)-Oră de lectură; - Subiectul. Propozitia subiectiva. Natura elementului regent al prop. SB- Evaluare unitatea II

14

4

2

11

(18)

VIIIIX

X

XI

III

IV.

GENUL EPIC NUVELA

IMBINAREA GENURILOR LITERARE

3.11.1,2.1,2.2,3.2

1.4,2.3,3.24.24.33.1

1.1,2.1,2.2,3.13.2,3.3,4.1

3.13.1

4.3,4.1

Nuvela – lectură suplimentară-Oră de lectură;- Text suport:”Popa Tanda “de Ioan Slavici- Evaluare unitatea III

Recapitulare pentru teză Lucrare semestrială (săpt. 13)- Balada populara- Text suport:” Miorita” . Alegoria. - Oră de lectură: ”Poezii populare“de V.Alecsandri- Conspectul.- Organizarea formala a mesajului dialogat

Romanul- Text suport :”Baltagul de Mihail Sadoveanu- Comunicare : analiza de text- -Oră de lectură;

Recapitulare finalãEvaluare finalã

32

24

4

2

7

2

1(27)

XIIXII-

XIIIXIIIXIII-XIV

XIV

XV

XVI

XVI-XVIII

XVIII

*

Page 17: Planificari Nou

PLANIFICARE CALENDARISTICA-cls a VIII-a Semestrul al II - lea

*In fiecare oră, 3 minute vor fi alocate momentului ortografic.

Nr.Crt.

Unitatea de invatareCompetenţe

specificeContinuturi asociate

Nr.ore

Sapt. Obs

I.GENUL EPIC .

ROMANUL

1.1,2.1,2.2,3.13.2,3.3,4.1

1.4,2.33.2,4.24.1

Baltagul, de M. SadoveanuAtributul. Propozitia atributiva. Ex de utilizare corectă a pr relativ care introduce AT.- Texte functionale : cererea, invitaţia. Texte public : art de ziar/ revista- Ora de lecyură;-“Ivanhoe”de W.Scott- Texte functionale :Curriculum vitae.Evaluare unitatea I.Notiuni de sintaxa- Complementul direct. Propozitia completiva directa.

431

3328

(24)

IIIIIIIII

IV-V

VI

*

III. GENUL DRAMATIC

1.1,2.1,2.23.1,3.2

3.3,4.1,1.53.1

1.42.3,4.2,3.2

1.4,2.3,3.2,4.2

4.34.1

- Complementul indirect.Propozitia completiva indirecta- Notiuni de sintaxa – Complementele circumstantiale si propozitiile circumstantiale : CCL, CCT, CCM.

- Evaluare sumativã II- Complementele circumstantiale si propozitiile circumstantiale :CCZ, CCS. Subordonatele CŢ, CV, CNS

“Să ştii mai multe, să fii mai bun!” (săpt. 10)-4 ore -Alocutiunea. Opera dramatică. Trăsături generale ; lectură de text şi vizionare de spectacolRecapitulare pentru tezãEvaluare semestrialã (săpt. 12)- Text suport :”O scrisoare pierduta” de I.L Caragiale

26

4

9162111

1

VI-VII

VIII-IX

IX -XX

XI-

XII

XIIIXIII

*

Page 18: Planificari Nou

4.1,4.32.4,2.5

- Lectura suplimentara ”Boul si viteii” de Ion Baiesu- Invocatia,exclamatia şi interogaţia retorică - Situatia de comunicare diaologatã si monologatã Monologul : text narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)- Evaluare sumativã III

Recapitulare pentru tezãEvaluare semestrialã

2

4

(40)

XIIIXIIIXIVXVXVI

IV. RECAPITULA-RE FINALĂ

1.2

2.3

1.2

3.22.3

1.2

4.3

- Genul liric .- Vocabular- Fonetică- Genul epic – romanul- Părţile de propoziţie- Genul dramatic – comedia- Balada populară- Sintaxa frazei- Sintaxa propoziţiei- Analize complexe la nivelul propoziţiei şi a frazei - Părţile de vorbire flexibile şi neflexibile - Evaluare finalã- Lectura obligatorie şi suplimentară pentru anul viitor

4

(4)

XVII

Page 19: Planificari Nou
Page 20: Planificari Nou

ŞCOALA CU CLS I - VIII “ANGHEL SALIGNY”, FOCŞANIJUD. VRANCEA

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA a VII-a SEMESTRUL I ŞI II

AN ŞCOLAR 2015 – 2016

MANUAL ED. HUMANITAS EDUCAŢIONAL, AUTORI: ALEXANDRU CRIŞAN, SOFIA DOBRA

PROF. ROXANA VASILIU

Page 21: Planificari Nou

PLANIFICARE CALENDARISTICA-clasa a VII-a Semestrul I

*In fiecare oră, 3 minute vor fi alocate momentului ortografic.

Nr. crt.

UNITATEA DE

ÎNVĂŢARE

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ASOCIATE Nr. de ore

SĂPT. OBS.

Ore la dispoziţia profesorului pentru prezentarea şi îndrumarea lecturii.Recapitulare iniţialãEvaluare inițială

4 I

I. Cartea 1.1 înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj oral;1.3 integrarea categoriilor semantice în structuri lexicale proprii;1.4 sesizarea abaterilor de la normele limbii literare într-un mesaj ascultat;2.2 valorificarea categoriilor se-mantice învăţate, în contexte diferite;2.3 respectarea normelor morfo-sintactice în propoziţii şi în fraze;3.2. recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de expresivitate în textul liric;3.3 sesizezarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text citit;4.2 utilizarea corectă şi nuanţată a categoriilor semantice învăţate.

Cartea - obiect cultural. Cuvânt de Tudor ArgheziOră de lecturăNoţiuni de sintaxăVocabularul. Sensul cuvintelor în contextDerivarea. Oră de lecturăCompunerea. Conversiunea. ÎmprumuturilePleonasmul. ParonimeleSinonimele. AntonimeleOmonimele. Cuvintele polisemanticeUnităţile frazeologiceFoneticaFişa de lectură Evaluare I

34

11

1212122211

(24)

II-III

IIIIV

IVIV-V

VVVVIVIVIVIIVII

*

II. Structuri narative

1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;

2.1 asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral;2.3 respectarea normelor morfo-

Iapa lui Vodă de Mihail Sadoveanu Oră de lecturăVerbul (actualizare)Verbele auxiliare şi copulativeConjugările

41212

VII-VIIIVIII

VIII-IXIXIX

*

Page 22: Planificari Nou

sintactice în propoziţii şi în fraze;

2.5 cooperarea în interacţiunile de grup;

3.1 citirea unei varietăţi de texte literare sau nonliterare, demonstrând înţelegerea sensului acestora;3.2 recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de expresivitate în textul liric;3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text citit;

4.1 exprimarea în scris a propriilor opinii şi atitudini;

4.3 organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică;

4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie.

Modurile personale. Timpurile verbaleModurile nepersonale. Funcţiile sintacticeDiatezele: activă, pasivă (complementul de agent), reflexivă (pronumele reflexiv – marcă a diatezei pasive)Verbele personale şi impersonale. Propoziţia fără subiectLocuţiunea verbalăOră de lecturăValori expresive ale verbului în diferite contexte (aplicativ)Comentarea unor secvenţe ale textului literar Evaluare II

2

3

1211

1

1

(22)

X

X-XI

XIXIXIIXII

XII

XII

*

III. Autor. Narator. Personaj

1.2 sesizarea modalităţilor de organizare a secvenţelor textuale ale unui mesaj oral;2.3 respectarea normelor morfo-sintactice în propoziţii şi în fraze;2.4 adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau neprevăzute de dialog sau monolog;3.2 recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de expresivitate în textul liric;4.3 organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică;4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie;

Recapitulare pt. tezã (sapt.13)Lucrare semestrialã

Florin scrie un roman de Mircea CărtărescuOră de lecturăSubstantivul (actualizare)Locuţiunea substantivală Cazuri şi funcţii sintacticeCum povestim?Evaluare IIIRecapitulare finală

44

4444

(24)

XIIIXIV

XVXVIXVIIXVIII

*

Page 23: Planificari Nou

IV. Descrierea

4.5 folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului.

1.1 înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj oral;1.2 sesizarea modalităţilor de organizare a secvenţelor textuale ale unui mesaj oral;

1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;

2.1 asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral;2.3 respectarea normelor morfo-sintactice în propoziţii şi în fraze;3.2 recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de expresivitate în textul liric;3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text citit;

4.1 exprimarea, în scris, a propriilor opinii şi atitudini;

4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie.

Florin scrie un roman de Mircea CărtărescuSubstantivul (actualizare)Locuţiunea substantivală Cazuri şi funcţii sintacticeEvaluare IVRecapitulare finală

45

2

1

(12)

XVIXVII

XVII-XVIII

Page 24: Planificari Nou

PLANIFICARE CALENDARISTICA-clasa a VII-a Semestrul al II-lea

*In fiecare oră, 3 minute vor fi alocate momentului ortografic.

Nr. crt.

UNITATEA DE

ÎNVĂŢARE

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ASOCIATE Nr. de ore

SĂPT. OBS.

I. Metafora 1.1 înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj oral;

2.1 asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral;2.3 respectarea normelor morfo-sintactice în propoziţii şi în fraze;

2.5 cooperarea în interacţiunile de grup;

3.1 citirea unei varietăţi de texte literare sau nonliterare, demonstrând înţelegerea acestora;3.2 recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de expresivitate în textul liric;3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text citit;

4.1 exprimarea, în scris, a propriilor opinii şi atitudini;

4.3 organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică;

4.5 folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului.

Amintiri din copilărie de Ion Creangă Funcţionarea descrierii în naraţiune.Oră de lectură

Pronumele (actualizarea pronumelor studiate). Pronumele şi adjectivul pronominal nehotărât. Forme, cazuri şi funcţii sintacticePronumele şi adjectivul pronominal negativ. Forme, cazuri şi funcţii sintacticePronumele şi adjectivul pronominal interogativ. Forme, cazuri şi funcţii sintacticeOră de lecturăPronumele şi adjectivul pronominal relativ. Pronumele relativ compus ceea ce. Acordul pronumelui relativ. Forme, cazuri şi funcţii sintacticeAdjectivul pronominal de întărire.Evaluare I

83

22

2

2

3

11

(24)

I-II

III

III-IVIV

IV-V

V

V-VI

VIVI

*

II. Descrierea 1.2 sesizezarea modalităţilor de organizare a secvenţelor textuale ale

Călin (file din poveste) de Mihai 2

Page 25: Planificari Nou

Hiperbola unui mesaj oral;2.3 respectarea normelor morfo-sintactice în propoziţii şi în fraze;2.4 adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau neprevăzute de dialog sau monolog;3.2 recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de expresivitate în textul liric;4.3 organizezarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică;4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie;4.5 folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului.

EminescuDescrierea. Redactarea unei descrieriNumeralulOră de lecturăEvaluare IIIPaşa Hassan de George Coşbuc „Adjectivul (actualizare).Mijloace expresive de redare a superlativului absolut Locuţiunea adjectivală Evaluare II

1

12

4

2

(12)

VIIVIII

VIIIVIII

IX *

III. Nuvela 1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;2.1 asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral;2.3 respectarea normelor morfo-sintactice în propoziţii şi în fraze;

3.1 citirea unei varietăţi de texte literare sau nonliterare, demonstrând înţelegerea acestora;3.2 recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de expresivitate în textul liric;3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text citit;4.3 organizezarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică;4.4 utilizarea corectă a flexiunii

Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Două loturi de I.L. CaragialeRezumatul oral. Rezumatul scrisCaracterizarea personajuluiOră de lecturăAdverbul (actualizare). Adverbele interogative şi relativeLocuţiunea adverbialăRecapitulare pt. Tezã (sapt.12)Lucrare semestrialã

Adverbele predicative şi locuţiunile adverbiale predicativeFuncţiile sintactice ale adverbului şi ale locuţiunii adverbialeOră de lecturăAdverbe fără funcţie sintactică

4

211

1

11

1

1111

X

XIXIXI

XI-XII

XIIXII

XII

XIIIXIIIXIIIXIII

*

Page 26: Planificari Nou

nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie

Prepoziţia (actualizare)Locuţiunea prepoziţională. Regimul cazualCererea Evaluare III

(16)

IV. Imnul 1.1 înţelegerea semnificaţiei generale a unui mesaj oral;1.2 sesizarea modalităţilor de organi-zare a secvenţelor textuale ale unui mesaj oral l;

1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;2.1 asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral;2.3 respectarea normelor morfo-sintactice în propoziţii şi în fraze;2.4 adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau neprevăzute de dialog sau monolog;3.2 recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de expresivitate în textul liric;

3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text citit;folosirea modalităţilor variate pentru realizarea expresivităţii textului

Imn lui Ştefan cel Mare de Vasile AlecsandriOră de lecturăRecapitulare pt. tezãLucrare semestrialãFormularea de argumente şi contraargumentePsalmul 145 (O cântare de laudă a lui David)Conjuncţia (actualizare) Conjuncţiile şi locuţiunile conjuncţionale coordonatoare şi subordonatoareInterjecţia (actualizare). Structura dialoguluiEvaluare IV

Recapitulare finalãEvaluare finalã

2

2

1

1

12

11131

4

(20)

XIV

XIV

XV

XV

XVXV-XVI

XVIXVIXVIIXVIIXVII

XVIII

*

Page 27: Planificari Nou

ŞCOALA CU CLS I-VIII “ ANGHEL SALIGNY”, FOCŞANI JUD. VRANCEA

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA A VI -a SEM I și II

AN ŞCOLAR 2015 - 2016

MANUAL ED. ALL , AUTORI: ANCA ŞI SERGIU ŞERBAN

PROF. ROXANA VASILIU

PLANIFICARE CALENDARISTICA clasa a VI-a, semestrul I

Page 28: Planificari Nou

*In fiecare oră, 3 minute vor fi alocate momentului ortografic.

Nr.Crt.

Unitatea de invatareCompetenţe

specifice Continuturi asociate

Nr.de ore

Sapt.

RECAPITULAREA CUNOŞTINŢELOR

DIN CLASAa V - a

3.13.3

- Verificarea lecturii suplimentare- lectura de vacanţă - recapitularea cunoştinţelor din clasa a V-a . Exerciţii de analiză - EVALUARE INIŢIALĂ

1112

( 5 )

I-II

I. CARTEA- OBIECTCULTURAL

3.13.34.3

3.33.1,3.2

4.34.33.2

- Cartea-obiect cultural Anexele cărţii. Structura cărţii : cuprins, prefaţă, postfaţă, note . Cartea şi biblioteca. Lectură: "Cea dintai invatatura" de N. Iorga- Notiuni de fonetica. Vocale, semivocale, consoane. Silaba si accentul. Despărţirea cuvintelor în silabe. Reguli. Grupuri de sunete : diftong, triftong, hiat-Oră de lectură;- Lectură suplimentară :”Basmul toamnei” de I.Teodoreanu Universul operei .Personificarea- Semnele de punctuatie:punctul şi virgula, linia de pauză,linia de dialog- Semnele de ortografie : apostroful, punctul, cratima-Oră de lectură ;- Lexicul. Forma cuvintelor.- Evaluare I

1

2

2

1

11

( 8 )

II

III

IV

II. OPERA EPICĂ. 1.3,1.42.1,2.4,2.5

3.2,3.34.1,4.43.2,4.1

- Text suport:”D-l Goe”de I.L.Caragiale - Dialogul. Organizarea replicilor într-un dialog complex. Adapatarea la interlocutor şi la particularităţile emiterii ( directe sau mediate). - Dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor.-Monologul : text narativ,descriptiv, informativ Relatarea unor

21

11

IV

V

Page 29: Planificari Nou

3.2,4.11.1,1.21.1,1.23.3,4.2

2.2,4.2

întâmplări - Narator,naratiune. Trăsăturile operei epice.-Oră de lectură;- Vocabularul fundamental si masa vocabularului : arhaisme, regional.- Mijloace interne de imbogatire a vocabularului : derivare ( sufixe diminutivale, augmentative ) ; compunerea ( prin alăturare, subordonare, abreviere); conversiunea ( subst prov din alte p de v, adj prov din vb la part, adv prov din adj şi din subst). - Familia lexicală ( deriv, compuse, obt prin convers). Câmpuri lexicale.- Evaluare II

23

11

(12)

VI

VIVII

III. OPERA LIRICĂ

3.23.3,3.1

2.2,3.1,3.33.1

3.1,3.2,4.1,4.2

- Text suport "Peste vârfuri" , de Mihai Eminescu - Elemente de versificaţie : rima ( tipuri de rimă) şi măsura.- Semantica :sinonime,antonime ,omonime - Oră de lectură: " Creion", de T. Arghezi- Comunicare : aprecieri personale referitoare la textul liric.- Evaluare III

214121

(11)

VIIVIIVIIIIX

IV.OPERA LIRICĂ DESCRIPTIVĂ :

PASTELUL

3.1,3.23.3

3.1,3.2,4.13.1,3.2

4.13.44.33.1

- Textul suport:”Iarna” de Vasile Alecsandri. Pastelul. Descrierea literara. - Oră de lectură: pasteluri ( Coşbuc, Alecsandri, Goga, Pillat)- Scrierea imaginativa. Compunerea cu caracter descriptiv. Descrierea unui tablou.

- Noţiuni de sintaxă . Propozitia si felurile ei. Elementul regent. Propoziţia regentă. Coordonarea şi subordonarea - Oră de lectură:”Vestitorii” de Mihail Sadoveanu- Evaluare IV

2

22

3

11

(11)

X

XXI

XI-XII

XIIXII

Page 30: Planificari Nou

V.STRUCTURA

OPEREI EPICE.

3.1,3.2,3.3

3.1,3.2

2.3,3.44.3

3.1,3.24.1,4.2,4.4

- Text suport:”Sobieski si romanii”de Costache Negruzzi.- Naraţiunea. Subiectul operei literare. Momentele subiectului. Timp şi spaţiu în naraţiune.Recapitulare pt. tezăLUCRARE SCRISA SEMESTRIALA (săpt. 13)

- Verbul. Verbe predicative şi nepredicative ( copulative- a fi, a deveni + auxiliare ) . Modurile personale ale verbului. Timpuri. Modurile nepersonale.- Comunicare : rezumatul oral. Texte nonliterare : anunţul . Organizarea unui text in functie de destinatie : scrisoarea.Evaluare VRecapitulare finală

22122

4444

(25)

T 72

XII-XIIIXIIIXIIIXIV

XIVXVXVIXVIIXVIII

PLANIFICARE CALENDARISTICǍ clasa a VI-a, semestrul al II -lea*In fiecare oră, 3 minute vor fi alocate momentului ortografic.

Page 31: Planificari Nou

Nr.Crt.

Unitatea de invatareCompetenţe

specificeContinuturi asociate

Nr.de ore Sapt. Obs

I.OPERA LIRICĂ

POPULARĂ . DOINA.

3.1,3.23.33.12.33.4

4.1,4.2

- Text suport: ‘’Mai badita, floare dulce’’. Epitetul. Doina populară -trăsături. -Oră de lectură : Doină, de M. Eminescu ; alte doine populare- Substantivul . Substantive defective de singular sau plural. Substantive simple, compuse, colective. Cazurile şi funcţiile sintactice. Articolul .- Comunicarea : relatarea.- Evaluare I

4

4

3

(11)

I-II

II-III

*

II.OPERA EPICĂ POPULARĂ ÎN

VERSURI

3.1,3.23.32.33.44.3

4.1,4.2

- Text suport:” Toma Alimos”. Antiteza. Moduri de expunere. Portretul literar.- Pronumele personal- Pronumele posesiv si adjectivul pron posesiv. Forme, cazuri şi f. s. - Pronumele demonstr si adjectivul pron demonstr. Forme,cazuri şi f. s. - Comunicare : descrierea de tip portret.- Evaluare II

3

22211

(11)

III-IV

IVIV-V

VVVI

*

III. NARAŢIUNEA LA

PERSOANA I

3.3

3.14.1,4.2,4.4

2.33.44.3

- Text suport : “ Amintiri din copilărie” , de I. Creangă. Autor, narator, personaj. Naraţiunea la pers I şi a III-a. - Oră de lectură:”Aventurile lui Tom Sawer “de M.Twain- Povestirea, rezumatul.„Să știi mai multe, să fii mai bun!”- Numeralul. Valoarea substantivală şi adjectivală a numeralului. Numeralul cardinal şi ordinal - forme, valori şi f s.- Adjectivul. Forme flexionare. Gradele de comparaţie. Funcţii sintactice. Articolul demonstrativ adjectival.- Evaluare III

1

113

4

(10)

VI

VIVII

VII-VIII

VIII-

*

IV. OPERA EPICĂ ÎN VERSURI. FABULA

3.13.2,3.3 „- Text suport:”Cainele si catelul”de G .Alexandrescu. Fabula. 4 IX

Page 32: Planificari Nou

2.3,3.44.3

2.3,3.4,4.32.3,3.4,4.3

2.3,3.4,4.3

3.1,3.32.33.44.3

2.33.44.3

2.3,3.4,4.3

3.34.1,4.2,4.3

4.4

-Oră de lectură : fabule în lit rom şi universală.- Adverbul. Gradele de comparaţie. Funcţii sintactice ( CCL,CCM,CCT AT adv) . „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

- Prepoziţia . Regimul cazual- Conjuncţia . Conjuncţii coordonatoare şi subordonatoare. Exerciţii de folos corectă a adv, prep, conj.- Interjecţia . Interjecţii predicative.- Recapitulare pentru lucrarea scrisa- LUCRARE SCRISA SEMESTRIALA (săpt. 12)- Sintaxa propozitiei- Predicatul. Predicatul verbal şi predicatul nominal.( numai cu vb cop a fi şi a deveni )- Subiectul . Subiectul exprimat şi neexprimat ( inclus, subînţeles) . Acordul predicatului cu subiectul.- Atributul. Atributul adjectival, substantival ( prepoziţional, genitival) , pronominal ( prepoziţional, genitival), adverbial.- Recapitulare pentru lucrarea scrisa- LUCRARE SCRISA SEMESTRIALA- Complementele necircumstantiale ( CD şi CI ) si circumstantiale (CCL,CCT,CCM )- Scrierea reflexivă inspirata din experienta personala. Jurnalul- Comunicare : motivarea unei opinii privitoare la fapte / persoane din realitate.- Evaluare IV

4

1

11113

213

3

5

22

2(36)

X

XIXIXIXIXII

XII-XIIIXIII

XIII-XIV

XIV

XV-XVI

XVIXVII

XVII

*

V. RECAPITULARE FINALĂ

2.3,3.41.13.1

2.33.4

- Morfologia- Opera epică - modurile de expunere. Opera lirică – mijloace

artistice şi figuri de stil ( epitet, personificare, enumeraţie, comparaţie, repetiţie, hiperbola, antiteza )

- Propoziţia. Fraza. Părţile de propoziţie. Analiză sintactică şi morfologică

11

1

XVIII *

Page 33: Planificari Nou

- Lectura obligatorie şi tema pentru vacanţă - Evaluare finalã

1(4)

T- 72

Page 34: Planificari Nou