planificari-clasa a iv-a

277
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ OBIECTIVE CADRU, OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 1.1 să sesizeze legătura logică dintre secvenţele unui mesaj oral (raporturi cauză- efect etc.) - formulare de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul: din ce cauză? cu ce condiţie?; - exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu din mesajul comunicat/receptat; 1.2 să identifice sensul unui cuvânt necunoscut cu ajutorul dicţionarului - folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute întâlnite în mesajele orale; - exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare; - exerciţii de înlocuire a cuvântului necunoscut prin sinonime, antonime identificate în dicţionare; 1.3 să sesizeze structurile gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte dintr-un mesaj ascultat - exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte de cele incorecte în fluxul enunţului etc.; 1.4 să recepteze corect mesajul în funcţie de condiţiile comunicării - exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi din textele literare; - exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare; - exerciţii de identificare a unor cauze care împiedică înţelegerea mesajului (voce slabă, zgomotul, pronunţarea incorectă, neatenţia); - exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale (gesturi, mimică) în comunicare etc 1.5 să manifeste atenţie şi toleranţă faţă de partenerul de dialog - activităţi de grup pe teme diferite; - exerciţii cu argumente pro şi contra pe o temă dată; - discuţii libere pe teme date; - jocuri de rol, dramatizări. 2.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 2.1 să construiască pe baza planului de idei propriu un text oral scurt -exerciţii de identificare a elementelor semnificative ce trebuie transmise prin mesaj; -exerciţii de reformulare a unui mesaj;

Upload: magdalena-agape

Post on 02-Jan-2016

1.357 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

planificare

TRANSCRIPT

Page 1: Planificari-clasa a IV-A

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

OBIECTIVE CADRU, OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

1.1 să sesizeze legătura logică dintre secvenţele unui mesaj oral (raporturi cauză-efect etc.)

- formulare de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul: din ce cauză? cu ce condiţie?;- exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu din mesajul comunicat/receptat;

1.2 să identifice sensul unui cuvânt necunoscut cu ajutorul dicţionarului

- folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute întâlnite în mesajele orale;- exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu

sensul/sensurile oferite de dicţionare;- exerciţii de înlocuire a cuvântului necunoscut prin sinonime, antonime identificate în dicţionare;

1.3 să sesizeze structurile gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte sau incorecte dintr-un mesaj ascultat

- exerciţii de discriminare a structurilor gramaticale (morfologice şi sintactice) corecte de cele incorecte în fluxul enunţului etc.;

1.4 să recepteze corect mesajul în funcţie de condiţiile comunicării - exerciţii de receptare auditivă a cuvintelor noi din textele literare;- exerciţii de ascultare a unor mesaje în diferite condiţii de comunicare; - exerciţii de identificare a unor cauze care împiedică înţelegerea mesajului (voce slabă, zgomotul, pronunţarea

incorectă, neatenţia);- exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale (gesturi, mimică) în comunicare etc

1.5 să manifeste atenţie şi toleranţă faţă de partenerul de dialog - activităţi de grup pe teme diferite;- exerciţii cu argumente pro şi contra pe o temă dată;- discuţii libere pe teme date;- jocuri de rol, dramatizări.

2.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

2.1 să construiască pe baza planului de idei propriu un text oral scurt

-exerciţii de identificare a elementelor semnificative ce trebuie transmise prin mesaj; -exerciţii de reformulare a unui mesaj; -exerciţii de stabilire a ideilor în jurul cărora se organizează o temă dată; -activităţi de comunicare pe baza unui plan de idei realizat anterior;

2.2 să rostească mesaje, utilizând pronunţarea şi intonaţia adecvată -exerciţii de dicţie şi de ortoepie; -exerciţii de pronunţare a numeralelor cardinale complexe;-jocuri de cuvinte; -exerciţii de rostire corectă a cuvintelor cu probleme de accentuare; -exerciţii de reglare a intonaţiei, a tonului şi a vitezei proprii de a vorbi; -exerciţii de recitare a unor poezii;-exerciţii de punere în scenă a unor povestiri etc.;

2.3 să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui text citit sau al unui mesaj audiat

-exerciţii de trecere de la vorbirea directă la vorbirea indirectă;-exerciţii de utilizare în contexte diverse, a achiziţiilor lexicale noi;-povestirea orală a unor texte literare/nonliterare citite sau mesaje audiate;

2.4 să-şi adapteze vorbirea la diferite situaţii de comunicare -exerciţii de dialog cu persoane diferite;

Page 2: Planificari-clasa a IV-A

-conversaţii pe teme cunoscute;-exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare cu parteneri diverşi (părinţi, profesori, colegi, vecini etc), pe teme diverse;-exerciţii de adaptare a elementelor de comunicare nonverbală la comunicarea verbală în situaţie de dialog etc.;-simularea unor situaţii de comunicare (convorbiri telefonice, dialoguri formale şi informale de diverse tipuri) în cadrul cărora elevii să realizeze acte de vorbire precum: utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de permisiune, de solicitare; formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri; povestirea unor fapte şi întâmplări;-exerciţii de exprimare a acordului/dezacordului prin propoziţii afirmative/negative;

2.5 să integreze adecvat, în exprimarea orală proprie, elementele de construcţie a comunicării studiate

-exerciţii de utilizare a substantivelor în genitiv şi în dativ;-exerciţii de utilizare în comunicarea orală a unor părţi de propoziţie studiate; -exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate; -exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate şi invers;-exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate (substantiv, numeral, adjectiv, pronume, verb); -exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale;

2.6 să manifeste independenţă în situaţiile de comunicare -exersarea actelor de vorbire: utilizarea formelor de salut, de prezentare, de permisiune, de solicitare, formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri, povestirea unor fapte şi întâmplări, exprimarea acordului sau dezacordului în legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei persoane;-exerciţii de dezvoltare a iniţiativei comunicative şi a curajului de a interveni în actul comunicării; -exerciţii de rezolvare a unor probleme în grup pentru dezvoltarea cooperării şi a concurenţei; -exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu un fapt cunoscut etc.

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura)

3.1 să sesizeze rolul ilustraţiilor ce însoţesc un text - exerciţii de recunoaştere a corespondenţei dintre mesajul transmis de ilustraţie şi cel transmis de texte;- exerciţii de asociere a unor momente dintr-o naraţiune cu ilustraţiile corespunzătoare;- exerciţii de ordonare a ilustraţiilor după succesiunea momentelor acţiunii prezentate de text;- exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii care completează informaţia transmisă de diverse texte, afişe

sau articole din revistele pentru copii;

3.2 să desprindă idei principale şi informaţii de detaliu dintr-un text citit (literar-nonliterar)

- exerciţii de delimitare a unui text narativ în fragmente logice; - exerciţii de identificare a temei din poeziile studiate;- exerciţii în care se solicită completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii de detaliu desprinse din textul suport;- exerciţii de povestire a fiecărui fragment; - exerciţii de formulare a ideilor principale într-o succesiune logică;- exerciţii de ordonare într-o succesiune logică a întâmplărilor prezentate într-un text citit; - exerciţii de identificare a determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii;- selectarea din text a caracteristicilor fizice şi morale ale personajelor;- grupări de personaje în funcţie de anumite caracteristici;- exerciţii de discutare a textelor narative citite, în funcţie de următorii parametri: “cine” (personajele), „ce face?”

(acţiunea), „când”, “unde” (plasarea acţiunii în timp şi spaţiu), “cum” (modul de desfăşurare a acţiunii); - exerciţii de citire explicativă şi selectivă pentru desprinderea informaţiilor esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit;

3.3 să citească conştient, corect, fluent şi expresiv texte cunoscute - exerciţii de marcare prin intonaţie a semnului întrebării, a semnului exclamării, a virgulei – în enumerare şi pentru vocativ;

Page 3: Planificari-clasa a IV-A

exerciţii de marcare prin pauză a punctului şi a *punctelor de suspensie dintr-un text citit; - exerciţii de identificare a cuvintelor cu aceeaşi formă, dar cu înţeles asemănător şi de recunoaştere a sensului din text;- exerciţii de reglare a intensităţii şi volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii afective a

mesajului;- explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie învăţate studiate în textele citite;

3.4 să citească în mod conştient şi corect un scurt text necunoscut - exerciţii de citire a unor texte la prima vedere, cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie etc.;

3.5 să identifice secvenţele narative, dialogate şi descriptive dintr-un text

- exerciţii de identificare a elementelor descriptive dintr-un text; - exerciţii de prezentare a imaginii de ansamblu a spaţiului sau a obiectului descris; - exerciţii de identificare a dialogului prezent într-un text narativ; - exerciţii de evidenţiere a diferenţelor dintre o descriere şi un dialog; - exerciţii de recunoaştere şi de prezentare sumară a trăsăturilor fizice şi sufleteşti ale personajelor;

3.6 să recunoască în textele studiate elementele de construcţie a comunicării învăţate

- exerciţii de recunoaştere a părţilor principale de propoziţie;- exerciţii de recunoaştere a părţilor secundare de propoziţie;- exerciţii de diferenţiere a propoziţiilor simple de cele dezvoltate;- exerciţii de identificare a acordului dintre subiect şi predicat; - exerciţii de acord al adjectivului cu substantivul determinat;

3.7 să manifeste interes şi iniţiativă pentru lectura unor texte variate literare sau nonliterare

- activităţi de alegere a lecturii în funcţie de gusturi; - prezentarea unor lecturi individuale suplimentare celei impuse,- lectura unor articole din revistele pentru copii;- vizite la biblioteca şcolii, săli de lectură etc.- conversaţii în grup, în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit etc.

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

4.1 să aplice în mod conştient regulile de ortografie şi de punctuaţie

-copieri, transcrieri selective, dictări de enunţuri sau de texte ce conţin ortograme, numerale compuse, adjective terminate în “-iu”, verbele “a fi” şi “ a lua”;-exerciţii de ortografie: de recunoaştere a formei corecte de scriere, de selectare, de completare, de punere în corespondenţă, de compunere de enunţuri;-exerciţii de utilizare a cratimei în scrierea ortogramelor şi a liniuţei de despărţire în silabe în scrierea cuvintelor care nu încap la sfârşitul rândului; -exerciţii de ortografiere a formelor flexionare ale părţilor de vorbire folosite în texte redactate; -exerciţii de utilizare a semnelor de punctuaţie (punctul, linia de dialog, virgula în enumerare şi pentru vocativ, semnul întrebării, semnul exclamării, ghilimelele în citarea de titluri de texte sau nume de reviste, citarea cuvintelor unei persoane sau citarea fragmentelor unor texte); -jocuri gramaticale de corectare a greşelilor de ortografie (jocuri gramaticale de corectare a greşelilor de scriere (folosirea ortogramelor studiate, a numeralelor compuse, a adjectivelor terminate în “-iu”, a verbelor “a fi” şi “a lua”) şi de punctuaţie;-autodictări, autocorectări, corectare în perechi etc.;

4.2 să alcătuiască povestirea unui text literar după un plan simplu de idei

-exerciţii de împărţire a textului în unităţi logice de conţinut; -exerciţii de formulare a ideilor principale;

Page 4: Planificari-clasa a IV-A

-exerciţii de dezvoltare a ideilor principale într-un şir de enunţuri cu înţeles logic;-exerciţii de transformare a unei secvenţe dialogate în povestire, cu folosirea adecvată a timpurilor verbelor şi a persoanei verbului şi pronumelui etc.;

4.3 să redacteze diverse texte de mică întindere adaptându-le destinaţiei şi scopului comunicării

- exerciţii de formulare a unor enunţuri interogative şi enunţiative (propriu-zise şi exclamative);- exerciţii de transpunere a unor idei într-un şir de enunţuri cu o succesiune logică; - exerciţii de descriere a unor obiecte / fenomene / fiinţe; - exerciţii de utilizare corectă, în scris, a unor elemente de relaţie pentru a asigura succesiunea logică a propoziţiilor în textul redactat (apoi, deci, la început, în primul rând/ în al doilea rând, prima oară/ a doua oară etc.); - exerciţii de elaborare a planului simplu de idei şi a planului dezvoltat al unui text studiat;- exerciţii de elaborare a planului iniţial al compunerii; - exerciţii de elaborare a unor compuneri: după un suport vizual, cu început/sfârşit dat, după un plan dat sau plan propriu de idei, pe baza unor cuvinte şi a unor expresii date, cu titlu dat, liberă, narativă, *în care se introduce dialogul; - exerciţii de redactare a unor tipuri diverse de texte cu destinaţie specifică: invitaţia, *scrisoarea;- antrenament de structurare a textului scris în cele trei părţi: introducere, cuprins şi încheiere etc.;

4.4 să utilizeze corect, în textele redactate, elementele de construcţie a comunicării studiate

- exerciţii de stabilire a acordului dintre predicat şi subiect; - exerciţii de stabilire a acordului dintre adjectiv şi substantivul determinat etc.; - exerciţii de completare corectă a propoziţiilor lacunare cu structurile morfologice învăţate; - exerciţii de construire corectă a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate;- exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate prin adăugarea de adjective, *numerale cu valoare adjectivală plasate înainte /după substantiv;- exerciţii de transformare a propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate prin adăugarea unor părţi secundare de propoziţie;- exerciţii de completare a unor propoziţii cu atribute, pentru a prezenta trăsăturile personajelor, şi/sau complemente, pentru a reda circumstanţele unei acţiuni;- *exerciţii de transformare, în propoziţie, a subiectului multiplu în subiect simplu şi invers;

4.5 să aşeze corect în pagină textele scrise, respectând scrierea cu alineate pentru a marca trecerea de la o idee la alta

- exerciţii de aşezare corectă a textului în pagină; - exerciţii de plasare corectă a alineatelor;- transcrierea în ordine logică a unor fragmente date pentru a reconstitui un text;

4.6 să manifeste interes şi spirit critic faţă de redactarea diverselor tipuri de texte

- exerciţii de redactare de texte narative, descriptive, dialogate şi funcţionale etc.- exerciţii de selectare a vocabularului adecvat;- exerciţii de înlocuire a unor expresii şi cuvinte cu echivalentele cerute de context; - exerciţii de formulare a unor opinii şi puncte de vedere proprii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a textelor etc.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII:1. Formarea capacităţii de lectură/citire Cartea (actualizare). Rolul ilustraţiilor Textul literar

Textul narativ (actualizare). Delimitarea textului în fragmente logice. Dialogul ca element constitutiv al unui text narativ. Recunoaşterea determinanţilor spaţiali şi temporali ai acţiunii. Personajul literar - trăsături fizice, trăsături morale.

Poezii cu tematică diversă. Strofa. Versul. Textul nonliterar: afişul, articole din reviste pentru copii.

Page 5: Planificari-clasa a IV-A

Tematica textelor trebuie să reflecte universul copilăriei şi valorile proprii acestuia. Autorii de manuale pot utiliza texte literare, în proză sau în versuri, sau texte nonliterare, de mică întindere, până la 250-300 de cuvinte. Gradul Aceştia vor avea libertatea de a decide cu privire la structurarea şi configurarea unităţilor de conţinut din programă, tratarea didactică originală a noţiunilor din programă.

2. Formarea capacităţii de comunicare Comunicare oralăComponentele comunicării dialogate (actualizare). Factorii perturbatori ai comunicării. Adaptarea la particularităţile interlocutorului (actualizare). Formularea ideilor principale (actualizare). Povestirea orală a unui fragment dintr-un text narativ (actualizare). Povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate. Factorii perturbatori ai comunicării. Intonarea propoziţiilor enunţiative (propriu-zise şi exclamative) şi interogative (actualizare). Constituirea de dialoguri în situaţii concrete sau imaginare. Elemente de comunicare nonverbală (gesturi, mimică) (actualizare).

Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare orală, să poată realiza următoarele acte de vorbire: utilizarea formulelor de salut, de prezentare, de permisiune, de solicitare; formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri; povestirea unor fapte şi întâmplări; exprimarea acordului sau a dezacordului în legătură cu un fapt sau cu atitudinea unei persoane.

Comunicare scrisăOrganizarea textului scris. Părţile componente ale unei compuneri: introducerea, cuprinsul, încheierea (actualizare). Planul iniţial al compunerii.Ortografia şi punctuaţia. Scrierea corectă a cuvintelor. Utilizarea ortogramelor v-a/va; n-ai/nai; ce-l/cel; nu-l/n-o/nu-i/; n-am/n-are/n-aţi/n-au etc. Semnele de punctuaţie (actualizare). Ghilimelele. *Punctele de suspensieContexte de realizare

a) Scrierea funcţională (cu scop practic, informativ). Invitaţia, *scrisoarea. b) Scrierea imaginativă (compuneri libere). Compunerea după un suport vizual (actualizare). Compunerea după plan dat (actualizare). Compunerea după un plan propriu de idei. Compuneri cu început/sfârşit dat (actualizare).Compunerea pe baza unor cuvinte şi a unor expresii date. Compunerea cu titlu dat. Compunerea narativă liberă. *Compunerea narativă în care se introduce dialogul.c) Scrierea despre textul literar. Povestirea scrisă a unor fragmente din text (actualizare) . Planul simplu de idei (actualizare). Formularea de întrebări în legătură cu conţinutul textului. Planul dezvoltat de idei. Povestirea unor texte de mică întindere după un plan de idei *Transformarea textului dialogat în text narativ.

3. Elemente de construcţie a comunicării Lexicul.

Cuvântul (actualizare). Cuvintele cu formă diferită şi sens asemănător (actualizare). Cuvintele cu sens opus (actualizare). Cuvintele cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit. Noţiuni de fonetică (actualizare). Despărţirea cuvintelor în silabe (actualizare). Morfologia.

Verbul (actualizare). Persoana şi numărul (actualizare). Timpul: prezent, trecut (toate formele), viitor (forma literară). Funcţia sintactică: predicat. Probleme de ortografie şi de ortoepie a verbelor “a fi” şi “a lua”.

Pentru recunoaştere şi pentru analiză, se utilizează texte care conţin verbe personale, la diateza activă, modul indicativ (timpurile prezent, trecut, viitor – forma literară). Verbul "a fi" este utilizat numai cu valoare predicativă. Nu este utilizată terminologia gramaticală.

Substantivul (actualizare). Genul. Numărul. Funcţia sintactică: subiect (actualizare); parte secundară de propoziţie.Pronumele (actualizare). Pronumele personal. Numărul. Persoana. Genul. Pronumele personal de politeţe (actualizare). Funcţia sintactică: subiect (actualizare); *parte secundară de propoziţie.

Pentru recunoaştere şi pentru analiză, se utilizează texte care conţin pronume personale cu formă accentuată sau neaccentuată, precedate sau neprecedate de prepoziţii, în cazurile nominativ, genitiv, dativ, acuzativ. Nu este folosită terminologia gramaticală.

Page 6: Planificari-clasa a IV-A

Numeralul (actualizare). Probleme de ortografie şi ortoepie: numeralele cardinale compuse, numeralul ordinal. Pentru recunoaştere şi pentru analiză, se utilizează texte care conţin numerale cardinale (simple şi compuse) şi numerale ordinale. Nu este folosită terminologia gramaticală.

Adjectivul (actualizare). Acordul adjectivului în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină.Poziţia adjectivului faţă de substantiv în propoziţie. Ortografia adjectivelor terminate în "-iu".

Pentru recunoaştere şi pentru analiză, se utilizează texte care conţin adjective propriu-zise şi provenite din participiu, variabile la gradul pozitiv. Nu este folosită terminologia gramaticală.

Sintaxa propoziţiei. Propoziţia (actualizare). Propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată. *Propoziţia enunţiativă, afirmativă negativă.

Predicatul verbal.Subiectul. Subiectul simplu şi *subiectul multiplu. Părţile de vorbire prin care se exprimă subiectul (substantiv, pronume personal). Acordul predicatului cu subiectul.Atributul - parte secundară de propoziţie care determină un substantiv. Atributul exprimat prin: substantiv, adjectiv, *numeral cu valoare adjectivală.

Se studiază numai atribute substantivale în care substantivul este în cazul genitiv şi acuzativ cu prepoziţie şi atribute exprimate prin numeral cu valoare adjectivală. Nu este folosită terminologia gramaticală.

Complementul - parte secundară de propoziţie care determină un verb. Complementul exprimat prin substantiv. *Complementul exprimat prin pronume.

Standarde curriculare de performanţă la finele învăţământului primarObiectiv cadru Standard

1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

S1. Desprinderea semnificaţiei globale şi a unor informaţii de detaliu din mesajul ascultatS2. Desprinderea sensului unui cuvânt nou prin raportare la contextul mesajului ascultat

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală S3. Adaptarea mesajului la partener în situaţii de comunicare dialogată S4. Formularea unor enunţuri corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi gramaticalS5. Povestirea orală a unui text narativ cunoscut pe baza unui plan de idei

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea / lectura)

S6. Citirea conştientă şi corectă a unui text S7. Formularea ideilor principale ale unui text narativS8. Identificarea secvenţelor narative, descriptive şi dialogate dintr-un text cititS9. Desprinderea unor trăsături fizice şi morale ale personajelor dintr-un text citit

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă S10. Alcătuirea unui plan simplu de idei al unui text narativS11. Redactarea unui scurt text narativ propriu, pe baza unui plan de ideiS12. Redactarea unor texte scurte cu destinaţie specială (bilet, felicitare, carte poştală, invitaţie)S13. Redactarea de texte cu respectarea regulilor de despărţire a cuvintelor în silabe, a celor ortografice şi de punctuaţie studiate, a aşezării corecte în pagină şi a scrisului lizibilS14. Redactarea unor texte corecte din punct de vedere lexical şi gramatical

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂPlanificare calendaristică

Page 7: Planificari-clasa a IV-A

Arie curriculară: Limbă şi comunicare Curriculum nucleu: 5 ore + 1 oră lectură/ săptămânăNumăr de ore anual: 201 ore- 65 ore + 12 ore lectură/ semestrul I(30 nov.-zi liberă)

-103 ore + 21 ore lectură/ semestrul al II- lea(1,6 mai –zile libere)Manual: „Limba şi literatura română”, manual pentru clasa a IV- a, Autori: T. Piţilă, C. Mihăilescu, Editura Aramis 2006

Unitatea de învăţare Obiective referinţă

Conţinuturi Număr de ore alocate

Săptămâna Observaţii

1. Din nou în lumea cărţilor

* ” Deşteaptă-te, române!” de A. Mureşanu* Silaba, cuvântul, propoziţia* Sinonime. Antonime * Părţi de vorbire* Părţi de propoziţie* Textul. Autor. Personaj * Planul simplu de idei* Evaluare iniţială* Lectură

10 + 2( lectură) S1- S2

2.Sună clopoţelul 1.11.21.31.42.22.63.13.23.34.14.34.24.6

* Nenea directorul, după George Şovu* Cartea.Rolul ilustraţiilor* Cuvântul -actualizare.Lexicul.Sinonime,antonime.* Omonime* Cuvintele vrăjite,după Pierre Gamarra* Vorbim şi scriem corect !Fonetică.Silabe* Factori perturbatori ai comunicării* Planul iniţial al compunerii* Mi s-a terminat caietul,după Mircea Sântimbreanu* Şcoala, de Tudor Arghezi* Recapitulare* Evaluare.* Lectură

15 + 3( lectură) S3- S5

3.A ruginit frunza în vii 1.22.12.22.52.63.23.33.43.53.64.1

* La Medeleni, după Ionel Teodoreanu* Actualizare:fragmente , idei principale. Ghilimelele* Compunerea după suport vizual* Culesul porumbului, după Ion Agârbiceanu* Planul dezvoltat de idei .Formulări de întrebări şi răspunsuri* Rapsodii de toamnă, de George Topîrceanu* Formulări de întrebări şi răspunsuri în legătură cu textul citit* Verbul- actualizare* Timpurile verbului* Ţara de dincolo de negură, după Mihail Sadoveanu* Scrierea corectă a cuvintelor v-a şi va

25 + 4( lectură) S6- S10

Page 8: Planificari-clasa a IV-A

4.24.44.6

* Textul liric Sfârşit de toamnă, de Vasile Alecsandri* Planul dezvoltat de idei* Compunerea cu început sau sfârşit dat* Sinonime, antonime, omonime* Verbul – exerciţii* Recapitulare* Evaluare* Lectură

4. Povestiri cu tâlc 2.23.23.33.53.74.14.2

* Pălăria omului de zăpadă, după Iuliu Raţiu* Substantivul – actualizare.* Genul substantivelor* Povestea crocodilului care plângea, după Vladimir Colin* Povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate* Sfatul degetelor, de Elena Farago* Ortograme: nai, n-ai* Lectură

10 + 2( lectură) S11- S12

5. Baba Iarna intră- n sat

1.32.22.42.53.23.33.4

* Textul liric. Iarna, Vasile Alecsandri* Adjectivul* Fram, ursul polar, după Cezar Petrescu* Genul adjectivelor. Acordul adjectivului cu substantivul* Darurile, după E.T.A.Hoffmann* Colindătorii, după Mihail Sadoveanu* Tradiţii româneşti de Sărbători* Lectură

10 + 2( lectură) S13- S14

6. Iarna 3.33.43.53.64.14.14.24.34.34.44.54.6

* Povestirea după plan de idei. Povestirea scrisă a fragmentelor* Ortograme: n-am, n-are* Poziţia adjectivului faţă de substantiv în propoziţie. Adjective terminate în –iu* Personajul literar* Spaţiul şi timpul în textul literar* Compunere pe baza unor cuvinte, expresii date* Copiii şi păsărelele, după Eugen Jianu* Compunerea cu titlul dat* Iarna pe uliţă, de George Coşbuc* Ortograme: n-aţi, n-au* Exerciţii aplicative:părţi de vorbire, ortograme* Recapitulare* Evaluare* Lectură

15 + 3( lectură) S15- S17

7. Povestiri cu tâlc 2.53.13.23.3

* Prepeliţa şi puii ei, după Lev Tolstoi* Exerciţii:substantiv, verb,adjective* După asemănarea lor, după Emil Gârleanu* Cumătra vulpe,de Otilia Cazimir

15 + 3( lectură) S18- S20

Page 9: Planificari-clasa a IV-A

3.43.54.14.24.6

* Compunerea după plan de idei* Prinţul fericit, după Oscar Wilde* Recapitulare* Evaluare* Lectură

8. Români cu care ne mândrim

3.33.53.73.24.14.22.22.31.44.54.6

* Muma lui Ştefan cel Mare, de D-trie Bolintineanu* Pronumele personal.Pronumele personal de politeţe* Alte forme ale pronumelui personal* George Enescu, după Pavel Câmpeanu* Genul pronumelor* O vizită în atelierul lui Brâncuşi, după Cella Delavrancea* Ortograme:ce-l, cel* Recapitulare* Evaluare* Analiza evaluării* Lectură

10 + 2( lectură) S21- S22

9. Înfloresc grădinile 1.52.42.53.13.23.33.43.54.14.24.6

* Formulele de salut,adresare, prezentare, permisiune şi de solicitare* Vestitorii primăverii, de George Coşbuc* Numeralul* Ciocârlia, după Ion Agârbiceanu* Ortograme: nu-l, nu-i, n-o* Furtuna, de Şt.O. Iosif* Compunere liberă* Nicuşor, după I.Al. Brătescu – Voineşti* Recapitulare* Evaluare* Lectură

15 + 3( lectură) S23- S25

10. Lumea necuvântătoarelor

1.52.22.42.53.23.33.43.54.14.24.6

* O furnică, de Tudor Arghezi* Părţi principale de propoziţie* Predicatul verbal* Subiectul simplu* Câinele , după Silvia Kerim* Acordul predicatului cu subiectul* Puiul, după I.Al. Brătescu-Voineşti* Compunerea cu dialog* Recapitulare* Evaluare* Lectură

13 + 3( lectură) S26- S28

11. Călătorii şi aventuri 2.22.32.52.6

* Cireşarii, după Constantin Chiriţă* Părţi secundare de propoziţie* Atributul* Atributul exprimat prin substantiv, adjectiv

10 + 2( lectură) S29- S30

Page 10: Planificari-clasa a IV-A

3.23.33.53.74.14.24.6

* Toate pânzele sus! ,după Radu Tudoran* Complementul* Complementul exprimat prin substantive* Povestirea unor fapte, întâmplări* Recapitulare* Evaluare* Lectură

12. Zile de vară 2.22.22.63.23.33.53.74.14.2

* Freamăt de codru, de Mihai Eminescu* Propoziţia simplă, dezvoltată* Afişul.Articole din reviste pentru copii* Invitaţia* Amintiri din copilărie, după Ion Creangă* La despărţire, după Călin Gruia* Recapitulare* Evaluare* Lectură

10 + 2( lectură) S31- S32

13. Recapitulare finală 1.22.22.33.23.33.43.54.24.3

* Lexicul. Sinonime,antonime,omonime* Textul literar* Personajul literar* Morfologia* Sintaxa* Evaluare finală* Analiza evaluării* Exprimarea orală .Exprimarea scrisă* Lectură

10 + 2( lectură) S33- S34

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂProiectarea unităţilor de învăţare

Page 11: Planificari-clasa a IV-A

Unitatea de învăţare: Din nou în lumea cărţilorNumăr de ore: 12Perioada: 17. 09- 28. 09. 2012

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

" Deşteaptă- te, române!”, A. Mureşanu

1.11.52.22.63.13.4

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de integrare a cuvintelor şi expresiilor noi în enunţuri proprii;-exerciţii de citire a textului liric ţinând seama de semnele de punctuaţie;-exerciţii de formulare de întrebări pentru stabilirea sensului global al mesajului textului citit;

- manualul- lectura explicativă, explicaţia, exerciţiul- activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală

Silaba. Cuvântul. Propoziţia 2.22.52.64.1

-exerciţii de dicţie şi de ortoepie-exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate (substantiv, numeral, adjectiv, pronume, verb); -exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale-exerciţii de dezvoltare a iniţiativei comunicative şi a curajului de a interveni în actul comunicării; -exerciţii de rezolvare a unor probleme în grup pentru dezvoltarea cooperării şi a concurenţei; -jocuri gramaticale de corectare a greşelilor de ortografie

- imagini selectate, planşe cu ortograme- conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea.observaţia,demonstraţia- activitate : frontală , individuală şi pe grupe

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂLecturi de vacanţă

1.11.52.22.63.1

-exerciţii de povestire;-exerciţii de grupare a personajelor în funcţie de anumite trăsături de caracter;-exerciţii de recreeare a textului prin modificarea voită a unor elemente;

Caiete de lecturăText suportFişe de lucruDesene

Observare sistematicăEvaluare orală

Sinonime. Antonime 1.22.23.3

-exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt prin raportare la contextul în care apare;-exerciţii de rostire corectă a cuvintelor cu probleme de accentuare;-exerciţii de identificare a cuvintelor cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit;

Fişe de lucruconversaţia,explicaţia,exerciţiul, povestirea,observaţia,demonstraţia, brainstorming-activitate : frontală , individuală şi pe grupe

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Părţi de vorbire 1.1.1.52.22.53.13.6

-exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare;-exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate (substantiv, numeral, adjectiv, pronume, verb); -exerciţii de recunoaştere a părţilor de propoziţie

- manual, caiet, fişe de lucru, culegere;- conversaţia, exerciţiul, observaţia;- activitate echipe, frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Părţi de propoziţie 1.1. -exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la - manual, caiet, fişe de Observarea

Page 12: Planificari-clasa a IV-A

1.52.22.53.13.6

contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare;-exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate (substantiv, numeral, adjectiv, pronume, verb); -exerciţii de recunoaştere a părţilor de propoziţie

lucru, culegere;- conversaţia, exerciţiul, observaţia;- activitate echipe, frontală, individuală

sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Textul. Autor. Personaj 1.11.21.42.22.32.53.33.43.54.2

-identificarea titlului,autorului, textului propriu-zis;-analiza imaginilor aferente textului;-citirea conştientă, coerentă,expresivă (în ritm propriu;-integrarea cuvintelor necunoscute în enunţuri proprii;-recunoaşterea personajelor din text;-identificarea secvenţelor dialogate din text;-citirea pe roluri;-identificarea într-o succesiune logică a întâmplărilor relatate în text,-povestirea orală a textului

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea.observaţia,demonstraţia-activitate : frontală , individuală şi pe grupe

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Planul simplu de idei 1.11.22.23.1

-identificare titlului şi a autorului;analiza ilustraţiei şi sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlul şi conţinutul textului; -exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire pe roluri, citire selectivă;-recunoaşterea personajelor;-delimitarea textului în fragmente logice;-povestirea orală a fragmentelor;- simularea unor situaţii de comunicare;-exprimarea opiniilor legate de un fapt;

- manual, fişe de lucru, - conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic- activitate frontală, în perechi, în echipă, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂFişă de lectură

1.11.52.22.63.1

- exerciţii de recunoaştere a elementelor constitutive ale fişei de lectură;- exerciţii de alcătuire a fişelor de lectură pentru texte cunoscute;

- fişe de lectură, texte suport- conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Povestirea unui fragment 3.24.14.2

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

- Manualul, dicţionarul- Lectura explicativă, observaţia, povestirea conversaţia euristică,explicaţia, exerciţiul- Activitate frontală, individuală, în echipă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare iniţială - test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Sună clopoţelulNumăr de ore: 18

Page 13: Planificari-clasa a IV-A

Perioada: 1. X- 19. X. 2012Conţinuturi Ob. de

ref.Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

„ Nenea directorul”, G. Şovu 1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

-textul suport -conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , jurnalul cu dublă intrare-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

„ Nenea directorul”, G. Şovu 1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

-textul suport -conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , jurnalul cu dublă intrare-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Cartea. Rolul ilustraţiilor 3.12.6

-exerciţii de identificare a elementelor prezente în ilustraţii care completează informaţia transmisă de diferite texte;-exerciţii de dezvoltare a iniţiativei comunicative şi a curajului de a interveni în actul comunicării - identificarea diferitelor tipuri de litere de tipar

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Domnul Trandafir”, M. Sadoveanu

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Cuvântul. Cuvinte cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit

1.22.23.3

-exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt prin raportare la contextul în care apare;-exerciţii de rostire corectă a cuvintelor cu probleme de accentuare;-exerciţii de identificare a cuvintelor cu aceeaşi formă, dar cu sens diferit;

- Fişe de lucru -conversaţia,explicaţia,exerciţiul,povestirea,observaţia,demonstraţia, brainstorming-activitate : frontală , individuală şi pe grupe

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Cuvinte vrăjite”, P. Gamarra 1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

-textul suport -conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , jurnalul cu dublă intrare-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 14: Planificari-clasa a IV-A

" Cuvinte vrăjite”, P. Gamarra 1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

-textul suport -conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , jurnalul cu dublă intrare-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Vorbim şi scriem corect 2.22.52.64.1

-exerciţii de dicţie şi de ortoepie-exerciţii de completare a unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării învăţate (substantiv, numeral, adjectiv, pronume, verb); -exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale-exerciţii de dezvoltare a iniţiativei comunicative şi a curajului de a interveni în actul comunicării; -exerciţii de rezolvare a unor probleme în grup pentru dezvoltarea cooperării şi a concurenţei; -jocuri gramaticale de corectare a greşelilor de ortografie

-imagini selectate, planşe cu ortograme-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea.observaţia,demonstraţia-activitate : frontală , individuală şi pe grupe

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Factori care pot îngreuna comunicarea

1.42.2

-exerciţii de identificare a unor cauze care împiedică înţelegerea mesajului;-exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale în comunicare;-exerciţii de reglare a intonaţiei, a tonului şi a vitezei proprii de vorbi;

- Manualul -conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea.observaţia, demonstraţia- activitate : frontală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂProverbe despre muncă şi hărnicie

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Planul iniţial al compunerii 3.24.34.5

-exerciţii de formulare a ideilor principale într-o succesiune logică;-exerciţii de elaborare a planului iniţial al compunerii;-exerciţii de transcriere în ordine logică a unor idei pentru reconstituirea planului iniţial al compunerii

-brainstorming, explicaţia,conversaţia , exerciţiul, povestirea, observaţia,demonstraţia-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Mi s- a terminat caietul”M. Sântimbreanu

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

-textul suport -conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , jurnalul cu dublă intrare-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Mi s- a terminat caietul” 1.2 -exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -textul suport Observarea

Page 15: Planificari-clasa a IV-A

M. Sântimbreanu 2.33.13.23.3

-exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , jurnalul cu dublă intrare-activitate : frontală , individuală

sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Şcoala”, T. Arghezi 1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

-textul suport -conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , jurnalul cu dublă intrare-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Şcoala”, T. Arghezi 1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

-textul suport -conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , jurnalul cu dublă intrare-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Dăscăliţa”, O. Goga

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 1.11.21.42.42.63.14.14.24.34.5

-exerciţii de sesizare a corespondenţei elementelor verbale cu cele nonverbale în comunicare;-alcătuirea de propoziţii cu cuvinte cu aceeaşi formă, dar sens diferit;-redactarea de dialoguri după ilustraţii date, utilizând formule de salut, permisiune, de solicitare;-exerciţii de utilizare corectă a semnelor de punctuaţie;-exerciţii de transcriere în ordine logică a unor idei pentru reconstituirea planului iniţial al compunerii;-identificarea părţilor compunerii căreia i se potrivesc enunţuri date;-exerciţii de identificare a unor cauze care împiedică înţelegerea mesajului;

- Manualul,AuxiliareFişe- Strategii activ-participative -conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea, brainstorming activitate : frontală , individuală şi pe grupe

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: A ruginit frunza din vii

Page 16: Planificari-clasa a IV-A

Număr de ore: 29Perioada:22. X.- 29. XI. 2012

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

" La Medeleni”, I. Teodoreanu 1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

-textul suport -conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , jurnalul cu dublă intrare-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" La Medeleni”, I. Teodoreanu 1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

-textul suport -conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , jurnalul cu dublă intrare-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Ghilimele 1.11.22.23.1

-exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire pe roluri, citire selectivă;-recunoaşterea personajelor;-integrarea achiziţiilor lexicalei în enunţuri noi;-delimitarea textului în fragmente logice;-povestirea orală a fragmentelor;- simularea unor situaţii de comunicare;- exersarea actelor de vorbire;- exprimarea opiniilor legate de un fapt;

-manual, fişe de lucru, ilustraţii, cărţi diverse;-conversaţia, explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă-activitate frontală, în perechi, în echipă, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ S- au aurit a toamnă pădurile”, G. Tomozei

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Compunerea după un suport vizual

3.64.14.34.4

-observarea ilustraţiilor-stabilirea planului iniţial al compunerii-aşezarea corectă a compunerii în pagina caietului (titlu, alineate, părţi componente)- formularea unor opinii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a compunerilor-exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu din text-stabilirea sensului unor cuvinte sau expresii folosind dicţionare

- manual, fişe de lucru, - conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic- activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 17: Planificari-clasa a IV-A

-utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie-explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie

Compunerea după un suport vizual

3.64.14.34.4

-observarea ilustraţiilor-stabilirea planului iniţial al compunerii-aşezarea corectă a compunerii în pagina caietului (titlu, alineate, părţi componente)- formularea unor opinii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a compunerilor-exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu din text-stabilirea sensului unor cuvinte sau expresii folosind dicţionare-utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie-explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie

- manual, fişe de lucru, - conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic- activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Culesul porumbului”, I. Agărbiceanu

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

-textul suport -conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , jurnalul cu dublă intrare-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Culesul porumbului”, I. Agărbiceanu

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

-textul suport -conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , jurnalul cu dublă intrare-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Rapsodii de toamnă”, G. Topârceanu

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

-textul suport -conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , jurnalul cu dublă intrare-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Nedespărţite” , E. Gârleanu

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Rapsodii de toamnă”, G. Topârceanu

1.22.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului

-textul suport -conversaţia , explicaţia,

Observarea sistematică

Page 18: Planificari-clasa a IV-A

3.13.23.3

-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

exerciţiul, povestirea , jurnalul cu dublă intrare-activitate : frontală , individuală

Evaluare orală Evaluare scrisă

Formulare de întrebări în legătură cu conţinutul textului

1.2 3.3 3.43.7

- citirea selectivă- formularea ideilor principale- explicarea semnelor de punctuaţie-alcătuirea de propoziţii simple, dezvoltate, enunţiative afirmative sau negative- exerciţii de marcare prin intonaţie a semnului întrebării-discutarea textelor narative în funcţie de următorii parametri: cine?, ce face?, ce?, unde?, când?, cum? etc.

- manual, fişe de lucru, - conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, - activitate frontală, în perechi, în echipă, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Verbul 2.54.14.24.4

-construirea propoziţiilor simple, dezvoltate, enunţiative afirmative, enunţiative negative- utilizarea corectă a verbului- completarea enunţurilor lacunare- analiza în tabel a verbului- transcriere, utilizând forma corectă a verbelor „a fi”, „a lua”- redactarea unui text, folosind verbe date

- manual, fişe de lucru, -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, brainstorming- activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Timpurile verbului 2.54.14.24.4

- recunoaşterea verbelor la diferite timpuri- selectarea verbelor dintr-o listă de părţi de vorbire-completarea enunţurilor lacunare cu forma corectă a verbelor- analiza morfologică a verbelor, în tabel

- manual, fişe de lucru, - conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Ţara de dincolo de negură „, M. Sadoveanu

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

-textul suport -conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , jurnalul cu dublă intrare-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Călătorul şi stejarul”, A. Pann

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Ţara de dincolo de negură „, M. Sadoveanu

1.22.33.1

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;

-textul suport -conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea ,

Observarea sistematicăEvaluare orală

Page 19: Planificari-clasa a IV-A

3.23.3

-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului

jurnalul cu dublă intrare-activitate : frontală , individuală

Evaluare scrisă

Scrierea corectă a cuvintelor „ v- a” şi „ va”

1.12.32.53.24.14.4

- utilizarea corectă a ortogramelor- completarea enunţurilor lacunare cu ortograme- selectarea corectă a ortogramelor- formulare de întrebări şi răspunsuri despre conţinutul textului, folosind ortogramele învăţate- alcătuire de enunţuri cu ajutorul ortogramelor- dictare

- manual, fişe de lucru, - conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Sfârşit de toamnă”, V. Alecsandri

2.54.14.4

- exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu- utilizarea sensului corect al cuvintelor în enunţuri- utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie- explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie- ordonarea versurilor pentru a crea strofa unei poezii-completarea enunţurilor lacunare cu părţi de vorbire potrivite- identificarea temei poeziei

- manual, fişe de lucru, - conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, eseul- activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Sfârşit de toamnă”, V. Alecsandri

2.54.14.4

- exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu- utilizarea sensului corect al cuvintelor în enunţuri- utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie- explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie- ordonarea versurilor pentru a crea strofa unei poezii-completarea enunţurilor lacunare cu părţi de vorbire potrivite- identificarea temei poeziei

- manual, fişe de lucru, -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, eseul- activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Planul dezvoltat de idei 1.11.23.23.34.1

- exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie- compararea planului dezvoltat cu planul simplu de idei- elaborarea planului simplu şi a celui dezvoltat de idei

-manual, fişe de lucru, -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, -activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Între ţărmurile noastre”, Al. Vlahuţă

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia ,explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Planul dezvoltat de idei 1.11.23.23.34.1

- exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie- compararea planului dezvoltat cu planul simplu de idei- elaborarea planului simplu şi a celui dezvoltat de idei

- manual, fişe de lucru, - conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic- activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 20: Planificari-clasa a IV-A

Compunerea cu început sau sfârşit dat

3.44.34.6

- realizarea corespondenţei intre un fragment şi partea compunerii- elaborarea planului iniţial şi a celui dezvoltat al compunerii- aşezarea corectă a compunerii în pagina caietului- formularea unor opinii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a compunerilor

- manual, fişe de lucru, - conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didacticactivitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Compunerea cu început sau sfârşit dat

3.44.34.6

- realizarea corespondenţei intre un fragment şi partea compunerii- elaborarea planului iniţial şi a celui dezvoltat al compunerii- aşezarea corectă a compunerii în pagina caietului- formularea unor opinii referitoare la modul de redactare şi de prezentare a compunerilor

-manual, fişe de lucru, - conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic- activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Verbul – exerciţii 2.54.14.24.4

- recunoaşterea verbelor la diferite timpuri- selectarea verbelor dintr-o listă de părţi de vorbire- completarea enunţurilor lacunare cu forma corectă a verbelor- analiza morfologică a verbelor, în tabel

- manual, fişe de lucru, - conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic- activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 4.34.54.6

- exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie-asocierea unor momente din naraţiune cu ilustraţia corespunzătoare- formulare de enunţuri cu sensul corect al unor cuvinte- selectarea propoziţiilor simple, dezvoltate dintr-un text dat- analiza verbelor în tabel- formulare de întrebări pentru enunţuri date- redactarea planului dezvoltat al unei compuneri, apoi redactarea compunerii

- manual, fişe de lucru, - conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic- activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Legenda soarelui şi a lunii”, legendă populară

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia ,explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluaresumativă

Lecţie de ameliorare/dezvoltare

- exerciţii de realizare a unor compuneri cu titlul dat;- exerciţii de analiză morfologică şi sintactică;- exerciţii de dictare.

- manual, fişe de lucru, - conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic- activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Page 21: Planificari-clasa a IV-A

Unitatea de învăţare: Povestiri cu tâlcNumăr de ore: 12Perioada:3. XII- 14. XII. 2012

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

" Pălăria Omului- de- Zăpadă”, I. Raţiu

1.12.42.52.63.23.34.1

-citire pe roluri, selectivă;-elaborarea planului simplu de idei;-jocuri gramaticale de corectare a unor greşeli de ortografie;-utilizarea ortogramelor;-formularea de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul: din ce cauză?, cu ce condiţie?-exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu;-simularea unor situaţii de comunicare; - completarea unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării;

- manual, fişe de lucru, - conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic- activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Pălăria Omului- de- Zăpadă”, I. Raţiu

1.12.42.52.63.23.34.1

-citire pe roluri, selectivă;-elaborarea planului simplu de idei;-jocuri gramaticale de corectare a unor greşeli de ortografie;-utilizarea ortogramelor;-formularea de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul: din ce cauză?, cu ce condiţie?-exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu;-simularea unor situaţii de comunicare; - completarea unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării;

- manual, fişe de lucru, -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic- activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Substantivul 2.53.44.1

- exerciţii de citire a unor texte la prima vedere;- recunoasterea substantivelor din texte date;- exerciţii de ortografiere a formelor flexionare ale părţilor de vorbire;- exerciţii de utilizare a substantivelor in genitiv si dativ;

-manual, fişe de lucru-conversaţia, explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, brainstorming-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Câinele şi căţelul”, G. Alexandrescu

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia ,explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Genul substantivelor 2.53.44.1

- exerciţii de citire a unor texte la prima vedere;-recunoaşterea substantivelor;-gruparea substantivelor în table;-analiza morfologică a substantivelor selectate dintr-un text dat;-redactarea unor compuneri gramaticale;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic- activitate frontală,

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 22: Planificari-clasa a IV-A

individuală

" Povestea crocodilului care plângea”, V. Colin

1.12.42.52.63.23.34.1

-citire pe roluri, selectivă;-elaborarea planului simplu de idei;-jocuri gramaticale de corectare a unor greşeli de ortografie;-utilizarea ortogramelor;-formularea de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul: din ce cauză?, cu ce condiţie?-exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu;-simularea unor situaţii de comunicare; - completarea unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Povestea crocodilului care plângea”, V. Colin

1.12.42.52.63.23.34.1

-citire pe roluri, selectivă;-elaborarea planului simplu de idei;-jocuri gramaticale de corectare a unor greşeli de ortografie;-utilizarea ortogramelor;-formularea de întrebări pentru sesizarea raporturilor logice de tipul: din ce cauză?, cu ce condiţie?-exerciţii de discriminare a elementelor esenţiale de cele de detaliu;-simularea unor situaţii de comunicare; - completarea unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Povestirea orală a unor texte citite sau mesaje audiate

3.24.14.2

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de utilizare a dicţionarului;-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de integrare a ortogramelor în enunţuri proprii;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;-exerciţii de delimitare a textului în fragmente logice după ideile principale date;-exerciţii de povestire orală/scrisă a textului-exerciţii de exprimare a acordului/dezacordului prin propoziţii afirmative/negative;Joc de rol

-Manualul, dicţionarul-Lectura explicativă, observaţia, povestirea conversaţiaeuristică,explicaţia, exerciţiul-Activitate frontală, individuală, în echipă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Prostia omenească”, I. Creangă

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia ,explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Sfatul degetelor”, E. Farago 1.12.63.33.5

- exerciţii de discriminare a elementelor de detaliu de cele esenţiale;-citire pe roluri;-exerciţii de reglare a intensităţii şi a volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii afective a mesajului;-recunoaşterea şi prezentarea sumară a trăsăturilor sufleteşti ale personajelor;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, eseul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 23: Planificari-clasa a IV-A

-exprimarea propriilor opinii în legătura cu trasăturile personajelor;

" Sfatul degetelor”, E. Farago 1.12.63.33.5

- exerciţii de discriminare a elementelor de detaliu de cele esenţiale;-citire pe roluri;-exerciţii de reglare a intensităţii şi a volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii corespunzător încărcăturii afective a mesajului;-recunoaşterea şi prezentarea sumară a trăsăturilor sufleteşti ale personajelor;-exprimarea propriilor opinii în legătura cu trasăturile personajelor;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia, explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, eseul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Unitatea de învăţare: Baba Iarna intră- n satNumăr de ore: 12Perioada:17. XII.2012- 18. I. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii

" Iarna”, V. Alecsandri 1.11.22.23.13.33.5

- exerciţii de citire expresivă a poeziei;- exerciţii de înţelegere a mesajului transmis de text;- exerciţii de formulare de răspunsuri la întrebări;- exerciţii de explicare a expresiilor şi de integrare a acestora în enunţuri proprii;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, eseul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Iarna”, V. Alecsandri 1.11.22.23.13.33.5

- exerciţii de citire expresivă a poeziei;- exerciţii de înţelegere a mesajului transmis de text;- exerciţii de formulare de răspunsuri la întrebări;- exerciţii de explicare a expresiilor şi de integrare a acestora în enunţuri proprii;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, eseul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Fram, ursul polar”, C. Petrescu

3.33.43.54.1

-exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului;- exerciţii de stabilire a locului şi timpului acţiunii pe baza imaginii ce însoţeşte textul;- exerciţii de identificare a dialogului în text;- delimitarea textului în fragmente logice;- elaborarea planului simplu de idei;- explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie în textele citite;

- text suport,manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Colţ- alb”, J. London

1.22.33.13.23.3

-identificare titlului şi a autorului. -exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire pe roluri, citire selectivă-recunoaşterea personajelor- integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii-delimitarea textului în fragmente logice- povestirea orală a fragmentelor

-textul suport, fişe de lucru, ilustraţii, cărţi diverse-conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, învăţarea intuitivă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 24: Planificari-clasa a IV-A

- exersarea actelor de vorbire

" Fram, ursul polar”, C. Petrescu

3.33.43.54.1

-exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului;- exerciţii de stabilire a locului şi timpului acţiunii pe baza imaginii ce însoţeşte textul;- exerciţii de identificare a dialogului în text;- delimitarea textului în fragmente logice;- elaborarea planului simplu de idei;- explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie în textele citite;

-text suport,manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul, emonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

„ Darurile”, E. T. A. Hoffmann 3.33.43.54.1

-exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului;- exerciţii de stabilire a locului şi timpului acţiunii pe baza imaginii ce însoţeşte textul;- exerciţii de identificare a dialogului în text;- delimitarea textului în fragmente logice;- elaborarea planului simplu de idei;- explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie în textele citite;

- text suport, manual, fişe de lucru, - conversaţia,explicaţia exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

„ Darurile”, E. T. A. Hoffmann 3.33.43.54.1

-exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului;- exerciţii de stabilire a locului şi timpului acţiunii pe baza imaginii ce însoţeşte textul;- exerciţii de identificare a dialogului în text;- delimitarea textului în fragmente logice;- elaborarea planului simplu de idei;- explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie în textele citite;

-text suport,manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

„ Colindătorii”, M. Sadoveanu 1.13.23.33.54.1

-exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului;- exerciţii de înţelegere a mesajului transmis de autor, cu ajutorul întrebărilor; - exerciţii de împărţire a textului în fragmente;- exerciţii de povestire orală a textului, pe baza ideii principale;-recunoaşterea şi prezentare sumară a trăsăturilor sufleteşti şi fizice ale personajelor;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

„ Colindătorii”, M. Sadoveanu 1.13.23.33.54.1

-exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului;- exerciţii de înţelegere a mesajului transmis de autor, cu ajutorul întrebărilor; - exerciţii de împărţire a textului în fragmente;- exerciţii de povestire orală a textului, pe baza ideii principale;-recunoaşterea şi prezentare sumară a trăsăturilor sufleteşti şi fizice ale personajelor;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂDatini şi obiceiuri locale

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire pe roluri, citire selectivă- integrarea cuvintelor noi în enunţuri proprii- exprimarea opiniilor legate de un fapt

-conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 25: Planificari-clasa a IV-A

Scrierea corectă a cuvintelor „ n- am”, „n- are”

2.64.1

-transcrierea enunţurilor care conţin ortograme;- formulare de întrebări care conţin ortograme;- exprimarea opiniei în legătură cu un fapt cunoscut;-construirea propoziţiilor simple, dezvoltate, enunţiative afirmative, enunţiative negative;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Tradiţii româneşti de sărbători 3.33.7

-exerciţii de citire expresivă, fluentă şi cursivă a textului;- exerciţii de identificare şi explicare a cuvintelor noi;-exerciţii de înţelegere a mesajului textului prin formularea de răspunsuri la întrebări;- exerciţii de citire selectivă;-exerciţii de povestire orală a unor întâmplări din viaţa copiilor

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, eseul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Unitatea de învăţare: Iarna Număr de ore: 18Perioada: 21. I.- 8. II. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Adjectivul 1.41.52.63.7

-exerciţii de identificare a adjectivelor în enunţuri;- exerciţii de precizare a adjectivelor potrivite pentru substantive date;- exerciţii de modificare a formei adjectivului;- exerciţii de precizare a rolului adjectivelor în comunicare;- exerciţii de transformare a substantivelor în adjective şi invers;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, brainstorming-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Genul adjectivelor. Acordul adjectivului cu substantivul

2.53.64.4

-exerciţii de identificare a adjectivelor în enunţuri;-exerciţii de precizare a adjectivelor potrivite pentru substantive date; -exerciţii de modificare a formei adjectivului;-exerciţii de precizare a rolului adjectivelor în comunicare;-exerciţii de analiză gramaticală a adjectivelor;- exerciţii de realizare a acordului adjectivului cu substantivul;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Poziţia adjectivului faţă de substantiv în propoziţie. Scrierea corectă a adjectivelor terminate în „ - iu”

3.44.14.34.4

- exerciţii de identificare a substantivelor şi adjectivelor din enunţuri;- exerciţii de precizare a poziţiei adjectivului faţă de substantiv în propoziţie;- exerciţii de ortografiere a adjectivelor;-exerciţii de redactare a unor texte scurte, cu respectarea unor cerinţe date;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Moş Ion Roată şi Unirea”

1.22.33.1

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming

Observarea sistematicăEvaluare orală

Page 26: Planificari-clasa a IV-A

3.23.3

-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului; -activitate : frontală , individuală

Evaluare scrisă

Personajul literar 3.43.53.7

-exerciţii de citire pe roluri a textului pentru distingerea replicilor fiecărui personaj;- exerciţii de identificare a personajelor;- exerciţii de grupare a personajelor după trăsături;- joc de rol: „Recunoaşte personajul!";- dramatizarea unor roluri ale unor personaje cunoscute;-exerciţii de exprimare a propriei păreri faţă de comportamentul unor personaje;- exerciţii de prezentare a personajului preferat;

-texte literare;,manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, diamantul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Spaţiul şi timpul în textul literar

3.13.44.3

- exerciţii de precizare a timpului şi locului unor acţiuni ilustrate în imagini » exerciţii de citire conştientă a textelor;- exerciţii de selectare a cuvintelor şi expresiilor prin care sunt sugerate spaţiul şi timpul acţiunii;- exerciţii de formulare a enunţurilor, respectând cerinţe date

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Compunere pe baza unor cuvinte şi a unor expresii date

4.34.54.6

-exerciţii de redactare a unei compuneri despre iarnă pe baza expresiilor selectate din textul literar; - exerciţii de stabilire a unui plan de idei; - exerciţii de verificare şi discutare a compunerilor;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

„ Copiii şi păsărelele”, E. Jianu 1.12.54.14.4

-exerciţii de citire expresivă, fluentă şi cursivă a textului;- exerciţii de identificare şi explicare a cuvintelor noi;- exerciţii de înţelegere a mesajului textului prin formularea de răspunsuri la întrebări;- exerciţii de citire selectivă;- exerciţii de povestire orală a unor întâmplări din viaţa copiilor

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, eseul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

„ Copiii şi păsărelele”, E. Jianu 1.12.54.14.4

-exerciţii de citire expresivă, fluentă şi cursivă a textului;- exerciţii de identificare şi explicare a cuvintelor noi;- exerciţii de înţelegere a mesajului textului prin formularea de răspunsuri la întrebări;- exerciţii de citire selectivă;- exerciţii de povestire orală a unor întâmplări din viaţa copiilor

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, eseul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ O noapte de iarnă”, F. Neagu

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia,explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Compunere cu titlu dat 4.3 -exerciţii de redactare a unei compuneri despre iarnă pe baza expresiilor -manual, fişe de lucru, Observarea

Page 27: Planificari-clasa a IV-A

4.54.6

selectate din textul literar; - exerciţii de stabilire a unui plan de idei; - exerciţii de verificare şi discutare a compunerilor;

-conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Iarna pe uliţă”, G. Coşbuc 1.21.41.5

-exerciţii de citire expresivă a poeziei;-exerciţii de memorare activa a textului; -exerciţii de recitare selectivă;-exerciţii de formulare a unor întrebări şi răspunsuri în legătură cu textul;-exerciţii de transcriere; aşezarea corectă a poeziei în pagina caietului;

-manual, fişe de lucru-conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, eseul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Iarna pe uliţă”, G. Coşbuc 1.21.41.5

-exerciţii de citire expresivă a poeziei;-exerciţii de memorare activa a textului; -exerciţii de recitare selectivă;-exerciţii de formulare a unor întrebări şi răspunsuri în legătură cu textul;-exerciţii de transcriere; aşezarea corectă a poeziei în pagina caietului;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, eseul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Scrierea corectă a cuvintelor „ n- aţi” şi „ n- au”

1.12.22.42.54.14.4

- utilizarea corectă a ortogramelor;- completarea enunţurilor lacunare cu ortograme studiate;- selectarea corectă a ortogramelor;- formulare de întrebări şi răspunsuri despre conţinutul textului, folosind ortogramele învăţate;- alcătuire de enunţuri cu ajutorul ortogramelor;- dictare;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 1.23.23.43.54.3

- exerciţii de citire conştientă a unui scurt text necunoscut;- exerciţii de precizare a timpului, spaţiului şi personajelor;- exerciţii de formulare a enunţurilor, potrivit unor cerinţe date;- exerciţii de dictare ;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂRecorduri climatice pe glob

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a recordurilor negative şi pozitive;-exerciţii de completare a tabelelor de temperatură-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia,explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Lecţie de ameliorare/dezvoltare

- exerciţii de realizare a unor compuneri cu titlul dat;- exerciţii de analiză morfologică şi sintactică;- exerciţii de dictare.

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală,

Observarea sistematicăEvaluare orală EvaluarescrisăAutoevaluare

Page 28: Planificari-clasa a IV-A

individuală

Unitatea de învăţare: Povestiri cu tâlcNumăr de ore: 18Perioada: 11. II.- 1. III. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

" Prepeliţa şi puii ei”, L. N. Tolstoi

1.12.53.23.3

-exerciţii de citire expresivă, fluentă şi cursivă a textului; -exerciţii de identificare şi explicare a cuvintelor noi;-exerciţii de înţelegere a mesajului textului prin formularea de răspunsuri la întrebări;-exerciţii de citire selectivă;-exerciţii de identificare a personajelor, cât şi a elementelor spaţio-temporale ale textului;- dramatizarea fragmentului de text

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Prepeliţa şi puii ei”, L. N. Tolstoi

1.12.53.23.3

-exerciţii de citire expresivă, fluentă şi cursivă a textului; -exerciţii de identificare şi explicare a cuvintelor noi;-exerciţii de înţelegere a mesajului textului prin formularea de răspunsuri la întrebări;-exerciţii de citire selectivă;-exerciţii de identificare a personajelor, cât şi a elementelor spaţio-temporale ale textului;- dramatizarea fragmentului de text

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Părţi de vorbire: substantiv, verb,adjectiv

2.53.44.1

- exerciţii de citire a unor texte la prima vedere;-recunoaşterea părţilor de vorbire studiate;-gruparea părţilor de vorbire în table;-analiza morfologică a părţilor de vorbire selectate dintr-un text dat;-redactarea unor compuneri gramaticale;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Neguţătorul florentin”, P. Ispirescu

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia,explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Transformarea textului dialogat în povestire

2.32.64.2

-exerciţii de trecere de la vorbirea directă la vorbirea indirectă;-utilizarea în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi;-povestirea în scris, după planul de idei, a unui text cunoscut;-exprimarea opiniilor în legatură cu o întâmplare;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 29: Planificari-clasa a IV-A

-activitate frontală, individuală

" După asemănarea lor”,E. Gârleanu

1.11.23.23.33.54.2

-exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului; -exerciţii de înţelegere a mesajului textului prin formularea de răspunsuri la întrebări-exerciţii de citire selectivă a textului;-exerciţii de citire pe roluri;-exerciţii de delimitare a fragmentelor logice ale textului;-exerciţii de stabilire a diferenţelor între planul simplu de idei – planul dezvoltat - povestire;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" După asemănarea lor”,E. Gârleanu

1.11.23.23.33.54.2

-exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului; -exerciţii de înţelegere a mesajului textului prin formularea de răspunsuri la întrebări-exerciţii de citire selectivă a textului;-exerciţii de citire pe roluri;-exerciţii de delimitare a fragmentelor logice ale textului;-exerciţii de stabilire a diferenţelor între planul simplu de idei – planul dezvoltat - povestire;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Povestirea după un plan de idei a unor texte de mică întindere

2.32.64.2

-exerciţii de trecere de la vorbirea directă la vorbirea indirectă;-utilizarea în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi;-povestirea în scris, după planul de idei, a unui text cunoscut;-exprimarea opiniilor în legatură cu o întâmplare;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

„ Cumătra vulpe”, O. Cazimir 1.23.33.43.7

-exerciţii de citire conştientă a textului liric, cu respectarea semnelor de punctuaţie;-exerciţii de memorare activă a unui text în versuri; -exerciţii de înţelegere a mesajului transmis de poet;-exerciţii de precizare a numărului de strofe ale poeziei, respectiv de versuri ale fiecărei strofe;-exerciţii de autodictare;-exerciţii de formulare de întrebări în legătură cu conţinutul textului;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Evrika”- descoperiri hazlii

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia,explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

„ Cumătra vulpe”, O. Cazimir 1.23.33.4

-exerciţii de citire conştientă a textului liric, cu respectarea semnelor de punctuaţie;-exerciţii de memorare activă a unui text în versuri;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia,

Observarea sistematicăEvaluare orală

Page 30: Planificari-clasa a IV-A

3.7 -exerciţii de înţelegere a mesajului transmis de poet;-exerciţii de precizare a numărului de strofe ale poeziei, respectiv de versuri ale fiecărei strofe;-exerciţii de autodictare;-exerciţii de formulare de întrebări în legătură cu conţinutul textului;

jocul didactic-activitate frontală, individuală

Evaluare scrisă

Compunere după un plan propriu de idei

4.34.14.54.6

-exerciţii de enumerare a părţilor componente ale unei compuneri;-exerciţii de documentare în legătură cu tema aleasă-exerciţii de stabilire a mai multor variante de idei pentru introducere şi încheiere;-exerciţii de formulare a ideilor planului sub formă de enunţuri, titluri sau întrebări;-exerciţii de notare a ideilor cele mai clare;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Prinţul Fericit”, O. Wilde 1.11.2 3.2 3.3 3.54.2

-exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului;-exerciţii de citire selectivă;-exerciţii de identificare a dialogului prezent în text;-exerciţii de citire pe roluri a textului;-exerciţii de explicare a folosirii semnelor de punctuaţie în text;-exerciţii de formulare a ideilor principale;-exerciţii de povestire orală a textului, renunţând la dialog;-exerciţiu de exprimare a propriei păreri în legătură cu activitatea personajelor

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Prinţul Fericit”, O. Wilde 1.11.2 3.2 3.3 3.54.2

-exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului;-exerciţii de citire selectivă;-exerciţii de identificare a dialogului prezent în text;-exerciţii de citire pe roluri a textului;-exerciţii de explicare a folosirii semnelor de punctuaţie în text;-exerciţii de formulare a ideilor principale;-exerciţii de povestire orală a textului, renunţând la dialog;-exerciţiu de exprimare a propriei păreri în legătură cu activitatea personajelor

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 3.54.13.23.64.3

-exerciţii de stabilire a personajului, a timpului şi a spaţiului în care se petrece acţiunea textului dat; -exerciţii de analiză gramaticală a părţilor de vorbire studiate din acelaşi text; -exerciţii de introducere a unor ortograme în enunţuri proprii; -exerciţii de alcătuire a planului de idei pentru o compunere pornind de ia imagini date; -exerciţii de completare a unui text cu semnele de punctuaţie potrivite;-exerciţii de introducere a unor ortograme în enunţuri proprii;- exerciţii de transformare a unui text dialogat în povestire;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală fişe de lucru

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Cinci pâini”, I. Creangă

1.22.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului

-conversaţia , xplicaţia, exerciţiul, povestirea ,

Observarea sistematică

Page 31: Planificari-clasa a IV-A

3.13.23.3

-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

brainstorming-activitate : frontală , individuală

Evaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Lecţie de ameliorare/dezvoltare

- exerciţii de realizare a unor compuneri cu titlul dat;- exerciţii de analiză morfologică şi sintactică;- exerciţii de dictare.

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală EvaluarescrisăAutoevaluare

Unitatea de învăţare: Români cu care ne mândrimNumăr de ore: 12Perioada: 4.III. - 15. III. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

" Muma lui Ştefan cel Mare”, D. Bolintineanu

1.12.33.23.3

-exerciţii de citire expresivă a poeziei;-exerciţii de memorare activă a textului;-exerciţii de recitare selectivă;-exerciţii de formulare a unor întrebări şi răspunsuri în legătură cu textul;-exerciţii de observare a cuvintelor-cheie din întrebare/răspuns; - exerciţii de scriere după autodictare;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, diamantul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Muma lui Ştefan cel Mare”, D. Bolintineanu

1.12.33.23.3

-exerciţii de citire expresivă a poeziei;-exerciţii de memorare activă a textului;-exerciţii de recitare selectivă;-exerciţii de formulare a unor întrebări şi răspunsuri în legătură cu textul;-exerciţii de observare a cuvintelor-cheie din întrebare/răspuns; - exerciţii de scriere după autodictare;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, diamantul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Pronumele personal. Pronumele personal de politeţe

2.53.64.4

-exerciţii de identificare a unor pronume în enunţuri simple;-exerciţii de precizare a substantivelor pe care le înlocuiesc pronumele din text;-exerciţii de grupare a pronumelor după persoană şi număr;-exerciţii de identificare a pronumelor personale de politeţe în textele propuse; -exerciţii de introducere a pronumelor personale de politeţe în enunţuri proprii.

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, brainstorming-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Povestiri istorice”, D. Almaş

1.22.33.13.2

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia,explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală ,

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 32: Planificari-clasa a IV-A

3.3 individuală

Alte forme ale pronumelui personal

2.43.44.1

-exerciţii de ortografiere corectă a formelor pronominale;- exerciţii de folosire corectă a pronumelor în texte proprii; - exerciţii de identificare a rolului pronumelui în vorbire;-explicarea utilizării cratimei în scrierea ortogramelor;-exerciţii de simulare a unor situaţii de comunicare cu parteneri diverşi pe teme diverse;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" George Enescu”, P. Câmpeanu

1.23.13.23.33.4

-exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului;-exerciţii de înţelegere a mesajului textului prin formularea de întrebări şi răspunsuri;-exerciţii de stabilire a sensurilor apropiate/opuse ale cuvintelor necunoscute cu ajutorul dicţionarului; -exerciţii de introducere în enunţuri proprii a ortogramelor întâlnite în text;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare, diamantul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" George Enescu”, P. Câmpeanu

1.23.13.23.33.4

-exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului;-exerciţii de înţelegere a mesajului textului prin formularea de întrebări şi răspunsuri;-exerciţii de stabilire a sensurilor apropiate/opuse ale cuvintelor necunoscute cu ajutorul dicţionarului; -exerciţii de introducere în enunţuri proprii a ortogramelor întâlnite în text;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare, diamantul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Genul pronumelor 3.44.1

- exerciţii de identificare a pronumelui personal;- exerciţii de stabilire a genului unor pronume;- exerciţii de stabilire a corespondenţei pronume-gen;- exerciţii de scriere corectă a grupurilor pronume-verb;- alcătuirea de enunţuri care conţin ortograme date;-construirea de enunţuri care conţin forme neaccentuate ale pronumelui personal;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" O vizită la atelierul lui Brâncuşi”, C. Delavrancea

1.23.13.23.33.4

-exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului;-exerciţii de înţelegere a mesajului textului prin formularea de întrebări şi răspunsuri;- exerciţii de introducere în enunţuri proprii a ortogramelor întâlnite în text;- exerciţii de formulare şi redactare a ideilor principale;-exerciţii de povestire orală a textului;-exerciţii de selectare a trăsăturilor fizice şi morale ale personajului principal;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic,observarea dirijată, diamantul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Aurel Vlaicu”

1.22.33.13.2

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală ,

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 33: Planificari-clasa a IV-A

3.3 individuală

" O vizită la atelierul lui Brâncuşi”, C. Delavrancea

1.23.13.23.33.4

-exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului;-exerciţii de înţelegere a mesajului textului prin formularea de întrebări şi răspunsuri;- exerciţii de introducere în enunţuri proprii a ortogramelor întâlnite în text;- exerciţii de formulare şi redactare a ideilor principale;-exerciţii de povestire orală a textului;-exerciţii de selectare a trăsăturilor fizice şi morale ale personajului principal;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, joculdidactic,observarea dirijată, diamantul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Scrierea corectă a cuvintelor „ ce- l” şi „ cel”

2.54.1 4.4

-exerciţii de scriere corectă a cuvintelor „ce-l", „cel";-utilizarea corectă a ortogramelor care conţin pronumele personal - l în enunţuri;-alegerea formei corecte a ortogramei;-completarea enunţurilor lacunare cu formule potrivite (ce-l sau cel);

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 2.5 4.1 3.4

-exerciţii de citire a unor texte la prima vedere, cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie;-completarea unor enunţuri cu elemente de construcţie a comunicării studiate;-compunere de enunţuri cu ajutorul ortogramelor date;-transcrieri cu alegerea formei corecte a ortogramei;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Înfloresc grădinileNumăr de ore: 18Perioada: 18. III.- 19. IV. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

" Vestitorii primăverii”, G. Coşbuc

1.11.42.1 2.2 2.5

-citire selectivă;-precizarea tematicii poeziei;-desprinderea mesajului poeziei;-exerciţii de explicare a unor expresii;-exerciţii de memorare şi recitare cu utilizarea elementelor de comunicare nonverbală;-transformarea propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, eseul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Lacul”, M. Eminescu

1.22.33.13.2

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală ,

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 34: Planificari-clasa a IV-A

3.3 individuală

" Vestitorii primăverii”, G. Coşbuc

1.11.42.1 2.2 2.5

-citire selectivă;-precizarea tematicii poeziei;-desprinderea mesajului poeziei;-exerciţii de explicare a unor expresii;-exerciţii de memorare şi recitare cu utilizarea elementelor de comunicare nonverbală;-transformarea propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, eseul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Numeralul 2.53.6 4.4

-exerciţii de recunoaştere a numeralelor în texte literare;- exerciţii de grupare a numeralelor după ceea ce exprimă;- exerciţii de pronunţare şi scriere corectă a numeralelor: cifre romane, cifre arabe, litere;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, brainstorming-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Scrierea şi citirea corectă a numeralelor

2.53.64.4

-exerciţii de recunoaştere a numeralelor în texte literare;- exerciţii de grupare a numeralelor după ceea ce exprimă;- exerciţii de pronunţare şi scriere corectă a numeralelor: cifre romane, cifre arabe, litere;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, brainstorming-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Ciocârlia”, I. Agărbiceanu 1.1 3.2 3.3 4.1

- exerciţii de citire corectă şi conştientă a unui text;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului studiat;-exerciţii de identificare a fragmentelor dialogate şi de transformare a acestora în povestire;- exerciţii de observare a textelor ce conţin vorbire directă, respectiv indirectă şi compararea lor;- exerciţii de transformare a unor povestiri în vorbire directă, oral, apoi în scris;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Ciocârlia”, I. Agărbiceanu 1.1 3.2 3.3 4.1

- exerciţii de citire corectă şi conştientă a unui text;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului studiat;-exerciţii de identificare a fragmentelor dialogate şi de transformare a acestora în povestire;- exerciţii de observare a textelor ce conţin vorbire directă, respectiv indirectă şi compararea lor;- exerciţii de transformare a unor povestiri în vorbire directă, oral, apoi în scris;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ 1.2 -exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -conversaţia , explicaţia, Observarea

Page 35: Planificari-clasa a IV-A

„ Delta Dunării” 2.33.13.23.3

-exerciţii de identificare a plantelor şi a animalelor din Deltă;-exerciţii de precizare a speciilor ocrotite de lege;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Scrierea corectă a cuvintelor „ nu- l”, „ n- o” şi „ nu- i”

1.22.54.14.4

-recunoaşterea pronumelor personale în enunţuri; -alcătuire de enunţuri cu ajutorul unor ortograme;-explicarea unor cuvinte cu ajutorul dicţionarului;-transformarea propoziţiilor enunţiative afirmative în propoziţii enunţiative negative;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Furtuna”, Ş. O. Iosif 1.13.23.34.1

-exerciţii de citire a unor texte la prima vedere, cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie;-citire selectivă;-formulare de întrebări şi răspunsuri;-alcătuire de enunţuri folosind cuvinte şi expresii date; -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Furtuna”, Ş. O. Iosif 1.13.23.34.1

-exerciţii de citire a unor texte la prima vedere, cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie;-citire selectivă;-formulare de întrebări şi răspunsuri;-alcătuire de enunţuri folosind cuvinte şi expresii date; -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Compunere liberă 4.3 4.5 -ordonarea de enunţuri date pentru reconstituirea unei compuneri;-elaborarea planului unei compuneri;- exerciţii de verificare şi discutare a compunerilor;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Nicuşor”, I. Al. Brătescu-Voineşti

1.13.23.3 4.1

- exerciţii de citire selectivă-formulare de întrebări şi răspunsuri;-alcătuirea planului de idei;-explicarea unor cuvinte şi expresii -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie;-transformarea unui dialog în povestire;-analiza unor părţi de vorbire (numeral, pronume);

-manual, fişe de lucru, -conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic, diamantul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Solul Golgotei”, M. Codreanu

1.22.33.13.2

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală ,

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 36: Planificari-clasa a IV-A

3.3 individuală

" Nicuşor”, I. Al. Brătescu-Voineşti

1.13.23.3 4.1

- exerciţii de citire selectivă-formulare de întrebări şi răspunsuri;-alcătuirea planului de idei;-explicarea unor cuvinte şi expresii -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie;-transformarea unui dialog în povestire;-analiza unor părţi de vorbire (numeral, pronume);

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, diamantul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 3.23.33.64.14.3 4.4

-formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza unor suporturi imagistice;-autodictare;-analizarea unor adjective din texte date;-formularea de enunţuri, folosind cuvintele nu-l, n-o, nu-i şi numerale date;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Unitatea de învăţare: Lumea necuvântătoarelorNumăr de ore: 16Perioada: 22. IV.- 10. V. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Observaţii

" O furnică”, T. Arghezi 1.13.23.34.1

-exerciţii de citire a unor texte la prima vedere, cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie;-citire selectivă;-formulare de întrebări şi răspunsuri;-alcătuire de enunţuri folosind cuvinte şi expresii date; -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" O furnică”, T. Arghezi 1.13.23.34.1

-exerciţii de citire a unor texte la prima vedere, cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie;-citire selectivă;-formulare de întrebări şi răspunsuri;-alcătuire de enunţuri folosind cuvinte şi expresii date; -explicarea utilizării unor semne de punctuaţie;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Părţi principale de propoziţie 1.2 2.5 2.3 4.6

- exerciţii de formulare a propoziţiilor simple cu ajutorul imaginilor;- exerciţii de definire a părţilor principale de propoziţie;- exerciţii de exemplificare a propoziţiilor simple;- exerciţii de alcătuire a unor enunţuri după cerinţe date;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Bubico”, I. L. Caragiale

1.22.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului

-conversaţia,explicaţia, exerciţiul, povestirea ,

Observarea sistematică

Page 37: Planificari-clasa a IV-A

3.13.23.3

-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

brainstorming-activitate : frontală , individuală

Evaluare orală Evaluare scrisă

Predicatul verbal 3.33.43.6 4.1 4.3 4.4

- exerciţii de recunoaştere a predicatelor verbale;- exerciţii de identificare a predicatelor verbale exprimate prin verbul a fi;- exerciţii de construire de propoziţii în care să se utilizeze predicatele indicate;- exerciţii de ortografiere corectă a predicatelor;- exerciţii de observare a locului predicatului în propoziţie;- exerciţii de analiză gramaticală a predicatelor;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Subiectul 2.54.14.2 4.4

- exerciţii de recunoaştere a subiectelor în textele date;- exerciţii de analiză gramaticală a subiectelor;- exerciţii de alcătuire de propoziţii cu ajutorul subiectelor multiple;- exerciţii de precizare a părţilor de vorbire prin care se exprimă subiectul- exerciţii de scriere a unor propoziţii cu subiectul exprimat prin partea de vorbire cerută; - exerciţii de analiză gramaticală completă a subiectelor;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Câinele”, S. Kerim 2.54.1 4.2 4.4

- exerciţii de citire expresivă, fluentă şi cursivă a textului;- exerciţii de identificare şi explicare a cuvintelor noi;- exerciţii de înţelegere a mesajului textului prin formularea de răspunsuri la întrebări;- exerciţii de citire selectivă;- exerciţii de identificare a personajelor, cât şi a elementelor spaţio-temporale ale textului;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Câinele”, S. Kerim 2.54.1 4.2 4.4

- exerciţii de citire expresivă, fluentă şi cursivă a textului;- exerciţii de identificare şi explicare a cuvintelor noi;- exerciţii de înţelegere a mesajului textului prin formularea de răspunsuri la întrebări;- exerciţii de citire selectivă;- exerciţii de identificare a personajelor, cât şi a elementelor spaţio-temporale ale textului;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Animale domestice”

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a animalelor şi a caracteristicilor lor;-exerciţii de desprindere a mesajului textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia,explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Acordul predicatului cu subiectul

2.54.14.24.4

-identificarea predicatelor şi a subiectelor din enunţuri date;-analiza morfologică a părţilor de vorbire prin care sunt exprimate predicatele şi subiectele;-înlocuirea subiectelor exprimate prin substantive cu pronume potrivite;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 38: Planificari-clasa a IV-A

-transformarea subiectului multiplu în subiect simplu -realizarea acordului predicatului cu subiectul în enunţuri date

-activitate frontală, individuală

" Puiul”, I. Al. Brătescu-Voineşti

1.12.34.4

-exerciţii de citire selectivă;-formulare de întrebări şi enunţuri pe baza textului;-delimitarea textului în fragmente cu ajutorul unui plan de idei dat;-povestirea orală a textului;-formulare de enunţuri în verbe date care să aibă rol de predicate şi substantive şi pronume care să aibă rol de subiecte;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Puiul”, I. Al. Brătescu-Voineşti

1.12.34.4

-exerciţii de citire selectivă;-formulare de întrebări şi enunţuri pe baza textului;-delimitarea textului în fragmente cu ajutorul unui plan de idei dat;-povestirea orală a textului;-formulare de enunţuri în verbe date care să aibă rol de predicate şi substantive şi pronume care să aibă rol de subiecte;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Compunerea în care se introduce dialogul

4.24.3

-identificarea şi discutarea fiecărei părţi a unei compuneri;-explicarea normelor de scriere corectă a unui text cu dialog;-utilizarea, în enunţuri proprii, a unor semne de punctuaţie;-redactarea unei compuneri cu temă dată, în care să existe dialog;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 2.42.53.64.44.34.5

-recunoaşterea predicatelor şi a subiectelor din enunţuri date;-analiza morfologică a cuvintelor prin care sunt exprimate predicatele şi subiectele identificate într-un text;-redactarea unui text de mică întindere în care se descrie un obiect, o fiinţă, un fenomen al naturii;-formulare de enunţuri pe baza imaginilor prezentate;-recunoaşterea predicatelor şi a subiectelor din enunţuri date;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Leul deghizat”, G. Topârceanu

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia,explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Lecţie de ameliorare/dezvoltare

- exerciţii de realizare a unor compuneri cu titlul dat;- exerciţii de analiză morfologică şi sintactică;- exerciţii de dictare.

-manual, fişe de lucru, -conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Page 39: Planificari-clasa a IV-A

Unitatea de învăţare: Călătorii şi aventuriNumăr de ore: 12Perioada: 13. V.- 24. V. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

" Cireşarii”, C. Chiriţă 2.5 3.23.33.44.14.4

-citire selectivă;-formulare de întrebări şi răspunsuri;-formulare de enunţuri cu cuvinte date;-explicarea unor cuvinte cu ajutorul dicţionarului;-selectarea, din text, a unor cuvinte;-identificarea unor propoziţii negative, simple sau dezvoltate;-redactarea unui text cu temă dată;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Cireşarii”, C. Chiriţă 2.5 3.23.33.44.14.4

-citire selectivă;-formulare de întrebări şi răspunsuri;-formulare de enunţuri cu cuvinte date;-explicarea unor cuvinte cu ajutorul dicţionarului;-selectarea, din text, a unor cuvinte;-identificarea unor propoziţii negative, simple sau dezvoltate;-redactarea unui text cu temă dată;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Părţi secundare de propoziţie 2.32.5 4.1 4.4

-alcătuire de propoziţii simple pe baza unor imagini;-transformarea propoziţiilor simple în propoziţii dezvoltate;-identificarea întrebărilor la care răspund părţile secundare de propoziţie;-recunoaşterea părţilor principale şi secundare în enunţuri date;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂPeşteri din România

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de desprindere a mesajului textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia,explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Atributul 2.32.53.44.1

-identificarea atributului şi a întrebării la care răspunde, în enunţuri date;-alcătuirea de enunţuri cu diferite părţi de vorbire care să fie atribute;-realizarea acordului între atribut şi elementul regent;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Atributul exprimat prin adjectiv şi prin substantiv

2.32.53.44.1

-identificarea atributelor şi a părţilor de vorbire prin care sunt exprimate acestea în texte date;-analiza morfologică a cuvintelor cu funcţie sintactică de atribut;-formulare de enunţuri în care diferite părţi de vorbire să fie atribuite;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 40: Planificari-clasa a IV-A

-alcătuirea de propoziţii după scheme date; -activitate frontală, individuală

" Toate pânzele sus!”, R. Tudoran

2.5 3.23.33.44.1 4.4

-citire selectivă;-formulare de întrebări şi răspunsuri;-formulare de enunţuri cu cuvinte date;-explicarea unor cuvinte cu ajutorul dicţionarului;-selectarea, din text, a unor cuvinte;-identificarea unor propoziţii negative, simple sau dezvoltate;-redactarea unui text cu temă dată;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

" Toate pânzele sus!”, R. Tudoran

2.5 3.23.33.44.14.4

-citire selectivă;-formulare de întrebări şi răspunsuri;-formulare de enunţuri cu cuvinte date;-explicarea unor cuvinte cu ajutorul dicţionarului;-selectarea, din text, a unor cuvinte;-identificarea unor propoziţii negative, simple sau dezvoltate;-redactarea unui text cu temă dată;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Complementul 2.32.53.4 4.1

-identificarea complementului şi a întrebărilor la care răspunde;-formularea de enunţuri în care diferite părţi de vorbire să aibă funcţie sintactică de complemente;-dezvoltarea unor propoziţii simple -completarea unor enunţuri lacunare cu complemente potrivite;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Badea Cârţan”

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 2.53.7

-exerciţii de utilizare a substantivelor în genitiv şi în dativ;-exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate; transformarea lor-conversaţii în grup, în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit

-conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Zile de varăNumăr de ore: 12Perioada: 27. V.- 7. VI. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

„ Freamăt de codru”, M. 1.1 -exerciţii de citire a unor texte la prima vedere, cu adaptarea ritmului şi -manual, fişe de lucru, Observarea

Page 41: Planificari-clasa a IV-A

Eminescu 1.23.34.1

intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie;-formulare de întrebări şi răspunsuri;-alcătuire de enunţuri folosind cuvinte şi expresii date; -selectarea, din text, a unor părţi de vorbire studiate;-completarea unor enunţuri lacunare cu atribute şi complemente potrivite;-explicarea utilizării unor semne de punctuaţie;

-conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, eseul-activitate frontală, individuală

sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

„ Freamăt de codru”, M. Eminescu

1.11.23.34.1

-exerciţii de citire a unor texte la prima vedere, cu adaptarea ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie;-formulare de întrebări şi răspunsuri;-alcătuire de enunţuri folosind cuvinte şi expresii date; -selectarea, din text, a unor părţi de vorbire studiate;-completarea unor enunţuri lacunare cu atribute şi complemente potrivite;-explicarea utilizării unor semne de punctuaţie;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, eseul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Afişul. Articole din reviste pentru copii

3.23.3

-analizarea mesajelor transmise de diferite afişe şi articole din reviste pentru copii;-realizarea unor afişe şi articole, pe teme date;-organizarea unor expoziţii;- exerciţii de comparare şi de stabilire a elementelor componente pentru afiş, respectiv articol;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂReviste pentru copii

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de desprindere a mesajului textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Invitaţia 4.3 - exerciţii de recitire a unor scrisori, afişe, invitaţii şi articole;-exerciţii de comparare a acestor tipuri de scrieri funcţionale;-exerciţii de redactare a două-trei exemple pentru fiecare tip de scriere studiat;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

„ Amintiri din copilărie”, I. Creangă

1.12.3

4.2 4.4

- exerciţii de citire atentă a textului;-exerciţii de înţelegere a termenilor populari folosiţi de autor şi de găsire a echivalentului lor literar;-exerciţii de reglare a tonului volumului şi ritmului vocii !a tipul de text;-exerciţii de alcătuire a planului de idei;-exerciţii de identificare a portretului realizat în text, a fragmentului descriptiv;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu dublă intrare-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

„ Amintiri din copilărie”, I. Creangă

1.1 2.3 4.2

4.4

- exerciţii de citire atentă a textului;-exerciţii de înţelegere a termenilor populari folosiţi de autor şi de găsire a echivalentului lor literar;-exerciţii de reglare a tonului volumului şi ritmului vocii !a tipul de text;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic, jurnalul cu

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 42: Planificari-clasa a IV-A

-exerciţii de alcătuire a planului de idei;-exerciţii de identificare a portretului realizat în text, a fragmentului descriptiv;

dublă intrare-activitate frontală, individuală

„ La despărţire”, C. Gruia 3.6 4.1 4.3 4.4

- exerciţii de citire atentă a textului;-exerciţii de reglare a tonului volumului şi ritmului vocii la tipul de text;- exerciţii de alcătuire a planului de idei;-redactarea unor invitaţii şi a unor afişe, cu temă dată;-redactarea unei compuneri în care să se folosească descrierea şi dialogul;

-manual, fişe de lucru, -conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Cărăbuşul de aramă”, L. Blaga

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

LECTURĂ„ Cărăbuşul de aramă”, L. Blaga

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 2.53.7

-exerciţii de utilizare a substantivelor în genitiv şi în dativ;-exerciţii de construire a propoziţiilor simple şi a propoziţiilor dezvoltate; transformarea lor-conversaţii în grup, în care elevii să pună întrebări şi să dea răspunsuri referitoare la un text citit

-conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Unitatea de învăţare: Zile de varăNumăr de ore: 12Perioada: 10. V.I- 21. VI. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Page 43: Planificari-clasa a IV-A

Lexicul. 1.22.22.52.63.1

-folosirea dicţionarelor pentru identificarea sensului cuvintelor necunoscute întâlnite în mesajele orale;-exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la contextul în care apare şi de confruntare cu sensul/sensurile oferite de dicţionare;-ex de înlocuire a cuvântului necunoscut prin sinonime antonimeEx de simulare a unor situaţii de comunicare cu parteneri diverşi (părinţi, profesori, colegi, vecini etc), pe teme diverse;Exerciţii de adaptare a elementelor de comunicare nonverbală la comunicarea verbală în situaţie de dialog etc.; formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri; povestirea unor fapte şi întâmplări;Ex de exprimare a acordului/dezacordului prin propoziţii afirmative/negative;Exerciţii de redactare a unei invitaţii şi realizare a unui afiş;

-Manualul-explicaţia, conversaţia euristică, jocul didactic, exerciţiul, -Activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

LECTURAPortofoliu: „ Copiii în literatura română”

1.22.33.13.23.3

-exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Textul literarPersonajul literar

3.23.33.43.53.74.2

Exerciţii de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă Exerciţii de identificare a personajelor povestirii;Ex de identificare a dialogului din text;Exerciţii de explicare şi integrare a cuvintelor şi expresiilor noi în enunţuri proprii;Exerciţii de citire selectivă, în lanţ;Exerciţii de formulare de întrebări pentru stabilirea sensului global al mesajului textului citit;Exerciţii de transformare a dialogului în povestire;Exerciţii de dramatizare a unor povestiri;Exerciţii de recunoaştere a autorului;Ex de explicare a rolului semnelor de punctuaţie din text;Ex de selectare şi discutare a unor expresii deosebite Ex de reprezentarea prin desen a unui tablou dintr-o poezie

-Manualul, fişe de lucru- conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, -Activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Morfologia 3.62.54.4

-exerciţii de identificare a părţilor de vorbire şi de propoziţie din texte date;-exerciţii de analiză gramaticală;-exerciţii de realizare a schemelor propoziţiilor date;-exerciţii de formulare de propoziţii după scheme date;-exerciţii de scriere corectă a cuvintelor;

-Manualul-observaţia, conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, -Activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Sintaxa 3.62.5

-exerciţii de identificare a părţilor de vorbire şi de propoziţie -exerciţii de analiză gramaticală;

-Manualul-observaţia, conversaţia

Observarea sistematică

Page 44: Planificari-clasa a IV-A

4.4 -exerciţii de realizare a schemelor propoziţiilor date;-exerciţii de formulare de propoziţii după scheme date;-exerciţii de scriere corectă a cuvintelor;

euristică, explicaţia, exerciţiul, -Activitate frontală, individuală, în perechi

Evaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

LECTURĂAutorul preferat- fişă de autor

1.22.33.13.23.3

-ex de citire conştientă, corectă, fluentă şi expresivă a textului -exerciţii de identificare a titlului, autorului-exerciţii de desprindere a învăţăturii textului;-exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;

-conversaţia , explicaţia, exerciţiul, povestirea , brainstorming-activitate : frontală , individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Evaluare finalăAnaliza evaluării

Test de evaluare Itemii testuluirezultatele testului

Evaluare finală

MATEMATICĂ

OBIECTIVE CADRU, OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1.CUNOAŞTEREA ŞI UTILIZAREA CONCEPTELOR MATEMATICE

1.1 să înţeleagă şi să utilizeze sistemul poziţional de formare a numerelor naturale

- reprezentarea numerelor punând în evidenţă sistemul poziţional de scriere a cifrelor. Trecerea de la o formă de reprezentare la alta;- numărarea cu start şi pas daţi, crescător şi descrescător, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene. Gruparea şi regruparea obiectelor sau desenelor în funcţie de pasul numărării;- scrierea unui număr ca o sumă de produse în care unul din factori este 10, 100, 1 000, ş.a.m.d.;- jocuri de numărare cu obiecte în care grupurile de câte 10, 100,1 000 se înlocuiesc cu un alt obiect;- scrierea unor numere cu cifre romane;

1.2 să scrie, să citească, să compare, să estimeze şi să ordoneze numere naturale

- reprezentarea prin obiecte sau desene adecvate a numerelor studiate;- ordonarea numerelor utilizând modele semnificative (axa numerelor, figuri geometrice de poziţionare, numărătoare poziţională- estimarea numerelor prin rotunjire la ordinul miilor, sutelor, zecilor;- compararea numerelor prin rotunjire;- scrierea numerelor utilizând scrierea cu cifre romane;- scrierea în forme echivalente a numerelor naturale;

Page 45: Planificari-clasa a IV-A

1.3 să utilizeze numere fracţionare pentru a exprima subdiviziuni ale întregului

- introducerea intuitivă (prin desene: decupare, haşurare, colorare) a noţiunii de fracţie;- scrierea şi citirea unei fracţii;- compararea şi ordonarea fracţiilor, utilizând cât mai multe metode;- exerciţii practice de obţinere a unor fracţii echivalente (“egale”) cu fracţii date şi scrierea şirului de egalităţi; se va realiza corelarea cu activităţile de la educaţie tehnologică;- scrierea întregului sub forma unor fracţii echivalente;

1.4 să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu numere fracţionare

- calcularea sumei (diferenţei) a două cu fracţii acelaşi numitor;- scrierea unei fracţii ca sumă de două fracţii cu acelaşi numitor;- calcularea sumei şi a diferenţei a două fracţii apelând la diferite suporturi intuitive;

1.5 să efectueze operaţii de adunare, şi scădere a numerelor naturale cu utilizarea algoritmilor de calcul şi a proprietăţilor operaţiilor

- exerciţii de calcul cu numere naturale, urmărind respectarea ordinii efectuării operaţiilor şi folosirea corectă a parantezelor;- exerciţii de calcul folosind proprietăţile operaţiilor;- exerciţii semnificative, care să scoată în evidenţă avantajele folosirii proprietăţilor operaţiilor cu numere;ex care să evidenţieze faptul că scăderea şi împărţirea nu sunt comutative şi nici asociative;- folosirea proprietăţilor operaţiilor pentru efectuarea unor calcule rapide;- observarea legăturilor între operaţiile cu numere naturale; efectuarea probei;- efectuarea de succesiuni de calcule mentale cu numere de cel mult două cifre pe principiul “preluării ştafetei”, implicând majoritatea elevilor clasei;

1.6 să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire cu rest a numerelor naturale, utilizând proprietăţile operaţiilor şi algoritmii de calcul

- efectuarea de înmulţiri şi împărţirii în contexte numerice variate;-utilizarea proprietăţilor şi a împărţirii prin cuprindere în ef. operaţiilor de înmulţire/împărţire- verificarea corectitudinii calculelor efectuate utilizând proprietăţi ale operaţiilor, împărţirea prin cuprindere, scăderea repetată.

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme

2.1 să observe şi să descrie proprietăţi simple ale formelor plane şi spaţiale şi să recunoască proprietăţi simple de simetrie ale unor desene

- decuparea unor figuri desenate;- identificarea formelor plane şi a formelor spaţiale pe modele fizice, desene sugestive şi în mediul înconjurător;- recunoaşterea formelor învăţate la obiectele din mediul apropiat;- desenarea formelor plane cu şablon, instrumente sau/şi cu mâna liberă;- sortarea obiectelor, figurilor plane şi spaţiale după forma lor şi după criterii date;- identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri;- desenarea unor modele geometrice simple utilizând simetria şi translaţia;- identificarea şi numirea elementelor constitutive ale figurilor geometrice plane;- reprezentarea figurilor geometrice plane prin desen şi notarea lor;- determinarea şi reprezentarea prin desen a diferitelor axe de simetrie ale unei fig. geometrice plane;- verificarea corectitudinii determinării axelor de simetrie prin suprapunerea (practică) a celor două părţi simetrice;- desfăşurarea paralelipipedului dreptunghic şi a cubului (se va realiza efectiv pentru corpuri construite din carton);- asamblarea cubului şi a paralelipipedului dreptunghic;

2.2 să descopere, să recunoască şi să utilizeze în contexte variate corespondenţe simple şi succesiuni de obiecte sau numere asociate după reguli date

- completarea unor şiruri de simboluri, desene sau de numere ordonate după o anumită regulă;- crearea de şiruri pe baza unor reguli date;- exerciţii de adunare şi de înmulţire cu acelaşi număr;- exerciţii de găsire a regulii pentru corespondenţe de tip aditiv şi multiplicativ;

Page 46: Planificari-clasa a IV-A

- găsirea elementelor celei de a doua mulţimi, fiind date elementele primei mulţimi şi regula de corespondenţă;- găsirea elementelor primei mulţimi fiind date regula de corespondenţă şi elementele celei de a doua mulţimi;

2.3 să estimeze ordinul de mărime al rezultatului unui exerciţiu cu cel mult două operaţii prin rotunjirea numerelor pentru a limita erorile de calcul

- utilizarea axei numerelor pentru a preciza dacă un număr este “mai îndepărtat” sau “mai apropiat” de un altul;- estimarea rezultatului operaţiilor utilizând aproximarea convenabilă a numerelor cu care se operează şi tehnicile de calcul mintal;- conştientizarea erorilor posibile prin propunerea unor exerciţii şi probleme cu erori tipice, uşor de observat şi cu un anumit grad de relevanţă (de exemplu: produsul a două numere naturale nenule nu poate fi mai mic decât unul dintre numere);- aprecierea dimensiunilor, distanţei, capacităţii, masei unor obiecte şi verificarea estimărilor făcute prin calcule;

2.4 să exploreze modalităţi variate de a compune şi descompune numere naturale

- explorarea sistematică a posibilităţilor de descompunere a numerelor naturale pe baza operaţiilor de adunare, scădere, înmulţire, împărţire (cu şi fără sprijin concret);- descompuneri echivalente ale aceluiaşi număr;- exerciţii de descompunere utilizând scrierea zecimală a numerelor naturale;- identificarea sau crearea de scheme pentru descompuneri echivalente ale unui număr. Utilizarea acestor scheme pentru calcule mintale;- identificarea şi aplicarea unor reguli şi scheme pentru efectuarea adunărilor, scăderilor, înmulţirilor şi împărţirilor;- utilizarea monedelor şi a bancnotelor pentru a obţine descompuneri de numere;

2.5 să exploreze modalităţi de efectuare a înmulţirii şi împărţirii utilizând modalităţi variate de lucru

- exerciţii de descompunere a unui număr în sumă de sute, zeci şi unităţi;- efectuarea unor înmulţiri utilizând distributivitatea înmulţirii faţă de adunare; - recunoaşterea relaţiei între înmulţirea unui număr cu o sumă şi algoritmul de efectuare a înmulţirii cu un număr de două cifre;- identificarea semnificaţiei produselor parţiale în relaţie cu proprietăţi ale înmulţirii;- recunoaşterea unor situaţii practice în care se aplică împărţirea prin cuprindere;- utilizarea împărţirii prin cuprindere în efectuarea împărţirii cu rest;

2.6să rezolve, să compună probleme şi să utilizeze semnificaţia operaţiilor aritmetice în rezolvarea unor situaţii problemă

- recunoaşterea situaţiilor concrete sau a expresiilor care presupun ef. unor operaţii de adunare, scădere, înmulţire, împărţire(“cu atât mai mult”,”cu atât mai puţin”,”de atâtea ori mai mult”,”de atâtea ori mai puţin”,“sunt n obiecte, câte p pe fiecare rând”, ”Se distribuie în mod egal n obiecte la p persoane” etc.);- transpunerea unei situaţii problemă, în limbaj matematic, înlocuind numere necunoscute cu simboluri;- analiza unor probleme de tipul menţionat: identificarea datelor şi a necunoscutelor; identificarea operaţiilor prin care se ajunge la rezolvare, identificarea tipului problemei (a formulei);- crearea şi alcătuire de probleme cu condiţii date;- formularea de probleme cu text, pe baza unor scheme, modele, reguli date;- compunerea de probleme utilizând tehnici variate: cu sprijin concret în obiecte pornind de la numere date; fără sprijin;- compunerea de probleme pornind de la exerciţii şi invers; transformarea problemelor în exerciţii;- compunerea de probleme de către elevi pentru colegii lor;- compunerea de probleme cu text pornind de la expresii simbolice (a+b=x, a-b=x, etc.);- analiza părţilor componente ale unei probleme;- schimbarea componentelor unei probleme fără ca tipul de problemă să se schimbe;- transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere şi invers, a celor de înmulţire în probleme de împărţire şi invers;- schimbarea numerelor într-o problemă dată, cu păstrarea tematicii;- transformarea problemelor păstrând numerele neschimbate;- analiza cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice, inclusiv a celor derutante;

Page 47: Planificari-clasa a IV-A

2.7 să folosească simboluri pentru a pune în evidenţă numere necunoscute în rezolvarea de probleme

- reprezentarea datelor cunoscute ale unei probleme utilizând modalităţi variate de reprezentare;- exerciţii de relaţionare a unor modalităţi de reprezentare a datelor cu forme de reprezentare a acestora,- exerciţii variate care solicită aflarea unui număr necunoscut notat în diverse moduri; - rezolvarea unor ecuaţii şi inecuaţii folosind: metoda încercare-eroare; proba operaţiilor; metoda figurativă; metoda balanţei;

2.8 să utilizeze instrumente şi unităţile de măsură standard şi nonstandard pentru lungime, capacitate, masă, suprafaţă, timp şi unităţile monetare în situaţii variate

- ordonarea unor obiecte date, în funcţie de lungimea, grosimea, masa sau volumul lor;- efectuarea de măsurători, aproximarea rezultatelor măsurării consemnarea rezultatelor;- utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători;- citirea rezultatelor măsurării cu diverse instrumente; asocierea rezultatului cu mărimea care a fost măsurată, aproximarea prin rotunjire a rezultatelor obţinute prin măsurare;- determinarea perimetrelor poligoanelor prin măsurare şi calcul;- plasarea în timp a unor evenimente;- ordonarea unor imagini în funcţie de succesiunea derulării lor în timp;- citirea ceasului; reprezentarea pe un ceas model a diverse ore;- înregistrarea activităţilor desfăşurate într-un interval de timp;- recunoaşterea valorii monedelor şi a bancnotelor;- schimburi echivalente cu sume de bani; compararea sumelor de bani;- compuneri şi rezolvări de probleme pe baza datelor colectate în urma măsurărilor;

2.9 să colecteze date, să le organizeze în tabele, să le sorteze şi clasifice pe baza unor criterii date şi să ofere interpretări elementare ale lor

- colectarea şi prelucrarea datelor culese;- reprezentarea datelor prin tabele şi diagrame simple;- prelucrarea datelor prin sortare după criterii date, prin numărare sau utilizând informaţiile din tabele;- interpretarea datelor prin compararea numerelor implicate, găsirea de asemănări şi deosebiri, extragerea unor informaţii particulare semnificative;- generarea de exemple care să ilustreze evenimente sigure, posibile sau imposibile;- ordonarea evenimentelor din cotidian pe o scală a preferinţelor - formulări şi rezolvări de probleme pe baza datelor colectate în urma măsurătorilor;- rezolvări şi compuneri de probleme care implică utilizarea măsurilor unor mărimi;

2.10 să aprecieze valoarea de adevăr a unei afirmaţii şi să cunoască sensul implicaţiei “dacă-atunci” pentru exemple simple, eventual din cotidian

- verificarea validităţii unor afirmaţii generale in cazuri particulare;- exemplificarea şi exprimarea relaţiilor cauzale;- recunoaşterea şi utilizarea operatorilor logici “şi”, “sau”, “nu”, a expresiilor “cel mult”, “cel puţin” în cât mai multe situaţii;- estimarea şi justificarea probabilităţii producerii unui eveniment;- formularea unor predicţii bazate pe experienţă;- deducerea unor consecinţe posibile (previzibile) ce decurg dintr-un set de ipoteze sau din efectuarea unui experiment (fără a folosi această terminologie şi utilizând exemple simple);

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic

3.1 să exprime pe baza unui plan simplu de idei, oral sau în scris, demersul parcurs în rezolvarea unei probleme

- utilizarea metodelor de analiză sintetică şi analitică pentru a descrie demersul de rezolvare a unei probleme; - utilizarea unor scheme simple pentru a figura pe scurt datele şi paşii de rezolvare a unei probleme.

Page 48: Planificari-clasa a IV-A

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

4.1 să manifeste interes pentru analiza şi rezolvarea unor probleme practice prin metode matematice

- transpunerea unui context problematic în problemă sau exerciţiu;- imaginarea unui context problematic pornind de la un exerciţiu dat;

4.2 să depăşească blocaje în rezolvarea de probleme, să caute prin încercare-eroare noi căi de rezolvare

- compararea modalităţilor diferite pentru rezolvarea unei situaţii problemă;- argumentarea modalităţilor diferite pentru rezolvarea unei situaţii problemă;- stimularea creşterii treptate a vitezei de operare cu numere prin propunerea de competiţii între elevi şi prin probe date într-un interval de timp precizat iniţial;- jocuri cu exerciţii - competiţie în care nivelul de dificultate este variabil;

4.3 să manifeste disponibilitate pentru a învăţa de la alţii şi a-i ajuta pe ceilalţi în rezolvarea de probleme

- discutarea, în perechi sau în grup, a soluţiilor găsite pentru rezolvarea unor exerciţii sau probleme,- exerciţii - joc în grup;- competiţii de grup.

CONŢINUTURlLE ÎNVĂŢĂRII:Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000

Numerele naturale: scriere, citire, formare, clase (unităţi, mii, milioane), comparare, ordonare, rotunjire. Sistemul de numeraţie poziţional: scrierea numerelor în formă zecimală (sumă de produse cu un factor 10, 100, 1000, etc.); înmulţirea cu 10, 100, 1 000. Scrierea numerelor cu cifre romane.

Operaţii cu numere naturaleAdunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000

Adunarea şi scăderea numerelor naturale fără şi cu trecere peste ordin, cu utilizarea terminologiei specifice; Evidenţierea, fără utilizarea terminologiei, unor proprietăţi ale adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru); Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul ?±a=b;?±a<b, unde a şi b sunt numere mai mici decât 1 000 000, (prin încercări, proba operaţiei, mers invers sau folosind

modelul balanţei).Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000

Evidenţierea, fără terminologie, a unei proprietăţi a înmulţirii: înmulţirea când unul dintre factori este o sumă (distributivitatea înmulţirii faţă de adunare); Înmulţirea unui număr mai mic ca 1 000 cu un număr de o cifră, cu utilizarea terminologiei specifice; Înmulţirea unui număr mai mic ca 1 000 cu un număr cu un număr de două cifre, cu utilizarea terminologiei specifice; Evidenţierea, fără terminologie, a unei proprietăţi a înmulţirii: înmulţirea cu mai mulţi factori (asociativitatea înmulţirii). Împărţirea prin cuprindere: împărţirea cu rest, relaţia dintre deîmpărţit, împărţitor, cât, condiţia restului; Împărţirea unui număr natural mai mic ca 1 000 la un număr de o cifră, cu utilizarea terminologiei specifice;- Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul: x.a=b, x:a=b, ?a<b, ?:a<b unde a, b sunt numere mai mici decât 1000, a0, iar b este multiplu al lui c (prin proba

operaţiei, mers invers sau folosind modelul balanţei);1. Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde şi pătrate; - Probleme care se rezolvă prin cel mult trei operaţii de ordine diferite;- *Probleme care se rezolvă prin mai mult de trei operaţii de ordine diferite;- Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă;- Probleme care se rezolvă prin încercări;- Probleme de estimare; - Probleme de logica şi probabilităţi;

Page 49: Planificari-clasa a IV-A

- Probleme de organizare a datelor în tabele.Fracţii

Noţiunea de fracţie, fracţii egale, reprezentări prin desene: aflarea unei fracţii dintr-un întreg; Compararea fracţiilor: compararea părţilor aceluiaşi întreg folosind metode diverse: numărare, măsurare, grupare; Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor.

Elemente intuitive de geometrie Drepte paralele şi drepte perpendiculare; Figuri geometrice plane:

Observare şi descrierea unor proprietăţi simple referitoare la laturi şi unghiuri: triunghi, pătrat, dreptunghi, romb, *paralelogram, trapez; Figuri geometrice care admit axe de simetrie: pătrat, dreptunghi, romb; Utilizarea proprietăţilor figurilor plane în calculul perimetrului unor figuri geometrice plane;

Forme spaţiale: - Observarea şi descrierea unor proprietăţi simple referitoare la vârfuri, laturi, feţe ale cubului, paralelipipedului dreptunghic (cuboid), piramidei;- Desfăşurarea cubului şi a cuboidului şi asamblarea unor desfăşurări date.

Măsurare şi măsura Măsurări folosind etaloane convenţionale: utilizarea instrumentelor de măsură adecvate: metrul, rigla gradată, cântar, balanţa, ceas. Unităţi de măsură:

unităţi de măsurat lungimea: metrul, multiplii, submultiplii, transformări prin înmulţire şi împărţire cu 10, 100 şi 1000; unităţi de măsurat capacitatea: litrul, multiplii, submultiplii, transformări prin înmulţire şi împărţire cu 10, 100 şi 1000; unităţi de măsurat masa: kilogramul, multiplii, submultiplii, transformări prin înmulţire şi împărţire cu 10, 100 şi 100; unităţi de măsură pentru timp: ora, minutul, secunda, ziua, săptămâna, luna, anul, deceniul, secolul, mileniul; monede şi bancnote.

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ la finele învăţământului primar

Obiectiv cadru Standard

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii

S1. Scrierea, citirea, compararea şi ordonarea numerelor naturale mai mici decât 1000000;S2. Folosirea corectă a terminologiei matematice învăţate în contexte variate;S3. Utilizarea fracţiilor pentru a exprima subdiviziuni ale întregului în contexte variate;S4. Efectuarea de opera ţii de adunare şi scădere cu numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000;S5. Efectuarea de opera ţii de înmulţire şi împărţire cu numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 folosind operaţiile aritmetice învăţate.

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/ investigare şi rezolvare de probleme

S6. Recunoaşterea, reprezentarea şi clasificarea după proprietăţi simple a unor forme plane şi spaţiale;S7. Utilizarea de reguli şi corespondenţe pentru formarea de şiruri;S8. Realizarea de estimări în situaţii practice; S9. Utilizarea unor raţionamente aritmetice în rezolvarea unor situaţii problemă;S10. Compunerea şi rezolvarea de probleme care presupun efectuarea a cel mult trei operaţii;S11. Utilizarea unităţilor de măsură neconvenţionale şi convenţionale în contexte variate;S12. Utilizarea instrumentelor de măsură pentru măsurarea şi compararea timpului, a masei, lungimii şi capacităţii unor obiecte;S13. Utilizarea unor modalităţi simple de organizare şi clasificare a datelor.

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic

S14. Exprimarea orală şi scrisă, într-o manieră concisă şi clară, a modului de lucru în rezolvarea de exerciţii şiprobleme.

Page 50: Planificari-clasa a IV-A

MATEMATICĂPlanificare calendaristică

Arie curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturiiCurriculum aprofundat: 4 ore/ săptămânăNumăr de ore anual: 134 ore- 52 ore/ semestrul I - 82ore/ semestrul al II- lea(1,6 mai-zile libere)Manual: „ Matematică- manual pentru clasa a IV- a”, Autori: A. Maior, A. Călugăriţa, E. Maior, Editura Aramis 2006

Unitatea deînvăţare

Obiective referinţă

Conţinuturi Număr de orealocate

Săptămâna Observaţii

1. La început de drum 1.11.21.51.62.22.32.42.52.62.73.1

*Numerele naturale de la 0 la 1000 000( actualizare);*Adunări şi scăderi cu numerele naturale de la 0 la 10 000 cu şi fără trecere peste ordin;*Aflarea numărului necunoscut;*Tabla înmulţirii, tabla împărţirii (actualizare);*Probleme care se rezolvă prin două sau mai multe operaţii;*Probă de evaluare iniţială

8 S1- S2

Page 51: Planificari-clasa a IV-A

2.Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000

1.11.21.51.62.44.3

*Scrierea şi citirea numerelor naturale;Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1 000 000;*Rotunjirea numerelor naturale;*Scrierea numerelor cu cifre romane;*Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000 *Recapitulare;*Evaluare *Exerciţii de recuperare/dezvoltare

10 S3- S5

3.Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000

1.11.21.51.62.22.32.42.52.62.73.14.14.24.3

*Adunarea fără trecere peste ordin;*Proprietăţile adunării;*Scăderea fără trecere peste ordin;*Adunarea cu trecere peste ordin;*Scăderea cu trecere peste ordin;*Aflarea numărului necunoscut;*Probleme care se rezolvă prin operaţiile de adunare şi de scădere;*Adunarea şi scăderea numerelor naturale – recapitulare;*Evaluare;*Exerciţii de recuperare/dezvoltare

14 S5- S8

4. Înmulţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000

1.51.62.42.62.53.14.3

*Înmulţirea când unul dintre factori este o sumă;*Înmulţirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră;*Înmulţirea unui număr de trei cifre cu un număr de o cifră;*Înmulţirea numerelor de două cifre;*Înmulţirea numerelor de trei cifre cu un număr de două cifre;*Înmulţirea cu mai mulţi factori. Proprietăţi ale înmulţirii;*Recapitulare*Probă de evaluare

12 S9- S11

5. Împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000

1.51.62.42.52.63.14.3

*Împărţirea prin cuprindere: împărţirea cu rest, relaţia dintre deîmpărţit, împărţitor, cât; condiţia restului;*Împărţirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră, când restul este 0 (zero);*Împărţirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră când restul este diferit de 0 (zero);*Împărţirea unui număr natural de trei cifre la un număr de o cifră;*Aflarea numărului necunoscut;*Probleme*Recapitulare*Probă de evaluare

12 S12- S14

6. Ordinea efectuării operaţiilor 1.5 *Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii fără paranteze*Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii cu paranteze rotunde şi paranteze

8 S15- S16

Page 52: Planificari-clasa a IV-A

pătrate*Probleme care se rezolvă prin exerciţii cu paranteze*Probă de evaluare

7. Probleme 2.62.32.92.103.14.3

*Probleme care se rezolvă prin cel mult trei operaţii*Probleme care se rezolvă prin încercări*Probleme de estimare*Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă*Probleme de probabilităţi şi logică*Probleme de organizare a datelor în tabele*Probă de evaluare

24 S17- S22

8. Fracţii 1.31.41.52.63.1

*Scrierea şi citirea fracţiilor*Fracţii egale*Compararea fracţiilor*Aflarea fracţiilor dintr-un întreg*Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor*Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor*Fracţii. Recapitulare*Probă de evaluare

12 S23- S25

9. Măsurare şi măsură 2.42.82.92.103.14.3

*Unităţi de măsurat lungimea: Metrul, multiplii şi submultiplii. Transformări*Unităţi de măsurat capacitatea:Litrul, multiplii şi submultiplii. Transformări*Unităţi de măsurat masa corpurilor: Kilogramul, multiplii şi submultiplii.Transformări*Unităţi de măsură pentru timp:Ora, minutul, secunda, ziua*Săptămâna, luna, anul.Deceniul, secolul, mileniul*Monede şi bancnote*Recapitulare*Probă de evaluare

14 S26- S29

10. Elemente intuitive de geometrie

2.12.92.83.14.14.3

*Drepte perpendiculare, unghiuri, drepte paralele*Forme plane: Triunghiul, pătratul, dreptunghiul, rombul *Axe de simetrie*Figuri geometrice spaţiale: Cubul, desfăşurarea şi asamblarea cubului*Paralelipipedul dreptunghic (cuboidul), desfăşurarea şi asamblarea unei desfăşurări date*Piramida*Recapitulare*Probă de evaluare

12 S30- S32

11. Recapitulare, sistematizare, evaluare

1.11.2.1.3.1.4.

*Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000*Ordinea efectuării operaţiilor*Probleme*Fracţii

8 S33- S34

Page 53: Planificari-clasa a IV-A

1.5.2.42.5.2.62.7.2.83.14.3

*Elemente intuitive de geometrie*Unităţi de măsură*Probă de evaluare finală*Jocuri didactice

MATEMATICĂProiectarea unităţilor de învăţare

Unitatea de învăţare: La început de drum ( recapitulare)Număr de ore: 8Perioada: 17. 09- 28. 09. 2012

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Numerele naturale de la 0 la 1 000 000 ( actualizare)

1.11.21.51.62.44.3

-exerciţii de numărare, comparare, ordonare şi rotunjire a numerelor de la 0 la 1000 000;-exerciţii de reprezentare a numerelor punând în evidenţă sistemul poziţional de scriere;

- manual, fişe de lucru, - conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic- activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 54: Planificari-clasa a IV-A

Numerele naturale de la 0 la 1 000 000 ( actualizare)

1.11.21.51.62.44.3

-exerciţii de numărare, comparare, ordonare şi rotunjire a numerelor de la 0 la 1000 000;-exerciţii de reprezentare a numerelor punând în evidenţă sistemul poziţional de scriere;

- manual, fişe de lucru, - conversaţia,explicaţia, exerciţiul,demonstraţia, jocul didactic- activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Adunări şi scăderi cu numerele naturale de la 0 la 10 000 cu şi fără trecere peste ordin

1.51.62.22.32.42.52.63.14.3

-exerciţii de adunare şi scădere a numerelor 0 –1 000 cu şi fără trecere peste ordin;-exerciţii de efectuare a probei-exerciţii de aflare a termenului necunoscut

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme, numărători poziţionale-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Stiu, vreau să ştiu, am aflat”-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Adunări şi scăderi cu numerele naturale de la 0 la 10 000 cu şi fără trecere peste ordin

1.51.62.22.32.42.52.63.14.3

-exerciţii de adunare şi scădere a numerelor 0 –1 000 cu şi fără trecere peste ordin;-exerciţii de efectuare a probei-exerciţii de aflare a termenului necunoscut

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Stiu, vreau să ştiu, am aflat”-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Tabla înmulţirii, tabla împărţirii (actualizare);Probleme;

1.51.62.52.62.73.1

Exrciţii de înmulţire şi împărţireExerciţii de efectuare a probeiExerciţii de aflare a numărului necunoscutRezolvare de probleme prin cel mult două operaţii

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ştiu, vreau să ştiu, am aflat”-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Tabla înmulţirii, tabla împărţirii (actualizare);Probleme;

1.51.62.52.62.73.1

Exrciţii de înmulţire şi împărţireExerciţii de efectuare a probeiExerciţii de aflare a numărului necunoscutRezolvare de probleme prin cel mult două operaţii

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ştiu, vreau să ştiu, am aflat”-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare iniţială - test de evaluare Itemii testului Evaluare

Page 55: Planificari-clasa a IV-A

sumativă

Unitatea de învăţare: Numere naturale mai mici sau egale cu 1000000Număr de ore: 10Perioada: 1. X.- 16. X. 2012

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Scrierea şi citirea numerelor naturale

1.11.22.44.3

-exerciţii de numărare;-exerciţii de înţelegere a noţiunilor de număr natural şi sistem de numeraţie zecimal;-exerciţii de utilizare a limbajului matematic specific;-exerciţii de observare a tabelului de numeraţie;-exerciţii de formare a şirului numerelor naturale;-exerciţii de citire şi scriere a unor numere reprezentate în tabele de numeraţie numind ordinele şi clasele;-exerciţii de scriere în tabele de numeraţie a unor numnere date;-exerciţii de compunere şi descompunere a unor numere sub formă de sume sau produse;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, numărători poziţionale-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Scrierea şi citirea numerelor naturale

1.11.22.44.3

-exerciţii de numărare;-exerciţii de înţelegere a noţiunilor de număr natural şi sistem de numeraţie zecimal;-exerciţii de utilizare a limbajului matematic specific;-exerciţii de observare a tabelului de numeraţie;-exerciţii de formare a şirului numerelor naturale;-exerciţii de citire şi scriere a unor numere reprezentate în tabele de numeraţie numind ordinele şi clasele;-exerciţii de scriere în tabele de numeraţie a unor numnere date;-exerciţii de compunere şi descompunere a unor numere sub formă de sume sau produse;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, numărători poziţionale-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1 000 000

1.21.51.64.3

-exerciţii de comparare a unor numere naturale utilizând semnele de relaţie: <, >, =;-ex. de ordonare crescătoare, descrescătoare a unor numere date;-ex. de înlocuire a unor litere cu cifre în anumite relaţii matematice;-exerciţii de utilizare a axei numerelor pentru a preciza dacă un număr este „mai apropiat” sau „mai depărtat” de altul;-Joc-concurs: „Cine formează numerele mai repede?” formarea unor numere cu ajutorul unor cifre date;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, numărători poziţionale-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Rotunjirea numerelor naturale

1.21.51.64.3

-exerciţii de poziţionare a unor numere pe axă;-exerciţii de utilizare a axei numerelor pentru a preciza dacă un număr este „mai apropiat” sau „mai depărtat” de altul;-exerciţii de rotunjire a unor numere date la zeci, la sute, la mii;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic,

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 56: Planificari-clasa a IV-A

-exerciţii de transcriere şi completare a unor tabele;-exerciţii de aproximare a unor numere prin lipsă sau rin adaos la zeci/sute/mii;

problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Scrierea numerelor cu cifre romane

1.11.2

-exerciţii de scriere a numerelor cu cifre romane; -exerciţii de scriere cu cifre arabe a unor numere scrise cu cifre romane;-Joc: „Câţi ani a trăit?”

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Scrierea numerelor cu cifre romane

1.11.2

-exerciţii de scriere a numerelor cu cifre romane; -exerciţii de scriere cu cifre arabe a unor numere scrise cu cifre romane;-Joc: „Câţi ani a trăit?”

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Scrierea numerelor cu cifre romane

1.11.2

-exerciţii de scriere a numerelor cu cifre romane; -exerciţii de scriere cu cifre arabe a unor numere scrise cu cifre romane;-Joc: „Câţi ani a trăit?”

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000 – Recapitulare

1.11.22.44.3

-ex. de citire şi scriere a numerelor naturale de la 0 la 1 000 000;-exerciţii de scriere a numerelor cu cifre romane sau cifre arabe;-exerciţii de compunere şi descompunere a unor numere naturale;-exerciţii de comparare, ordonare, rotunjire a numerelor naturale;-exerciţii de descoperire a unor numere după criterii date;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia,observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare - test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Exerciţii de recuperare şi dezvoltare

-exerciţii de compunere şi descompunere a unor numere naturale;-exerciţii de comparare, ordonare, rotunjire a numerelor naturale;-exerciţii de descoperire a unor numere după criterii date;

-fişe de lucru-explicaţia,observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Unitatea de învăţare: Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1000000Număr de ore: 14Perioada: 17. X.- 15. XI. 2012

Page 57: Planificari-clasa a IV-A

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Adunarea fără trecere peste ordinProprietăţile adunării

1.52.63.14.3

-ex. de recunoaştere a situaţiilor care implică efectuarea operaţiei de adunare;-exerciţii de utilizare a terminologiei specifice „cu atât mai mult”, „sumă”, „termeni”;-rezvolarea de ex şi probleme care implică operaţia de adunare;-exerciţii de compunere a unor numere;-exerciţii de calcul oral şi în scris;-ex.de aplicare a proprietăţilor adunării în efectuarea unor calcule-exerciţii de grupare a unor numere pentru a obţine suma dată;-Joc: „Descoperiţi regula şi calculaţi!”

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Adunarea fără trecere peste ordinProprietăţile adunării

1.52.63.14.3

-exerciţii de recunoaştere a situaţiilor care implică efectuarea operaţiei de adunare;-exerciţii de utilizare a terminologiei specifice „cu atât mai mult”, „sumă”, „termeni”;-rezolvarea de ex şi probleme care implică operaţia de adunare;-exerciţii de compunere a unor numere;-exerciţii de calcul oral şi în scris;-ex.de aplicare a proprietăţilor adunării în efectuarea unor calcule-exerciţii de grupare a unor numere pentru a obţine suma dată;-Joc: „Descoperiţi regula şi calculaţi!”

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Scăderea fără trecere peste ordin

1.52.63.14.3

-exerciţii de recunoaştere a situaţiilor care implică efectuarea operaţiei de scădere;-exerciţii de utilizare a terminologiei specifice „cu atât mai puţin”, „diferenţă”, „rest”, „descăzut”, „scăzător”;-rezolvarea de ex şi probleme care implică operaţia de scădere;-exerciţii de descompunere a unor numere;-exerciţii de calcul oral şi în scris;-exerciţii de observare a legăturii dintre adunare şi scădere;-Joc: „Cine află primul rezultatul?”

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Adunarea cu trecere peste ordin

1.52.63.14.3

-exerciţii de aflare a sumei unor numere date;-exerciţii de utilizarea a algoritmului de calcul şi înţelegerea semnificaţiei adunării;-exerciţii de aflare a unui termen când se cunoaşte suma şi celălalt termen;-exerciţii de utilizare a terminologiei specifice „cu atât mai mult”, „sumă”, „termeni”;-rezolvare de probleme;-exerciţii de estimare a unor rezulate şi verificarea prin calcul;-Joc: „Calculează şi completează!”

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ştiu, vreau să ştiu, am aflat”( “Ş.V.A.”)-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Adunarea cu trecere peste ordin

1.52.63.1

-exerciţii de aflare a sumei unor numere date;-exerciţii de utilizarea a algoritmului de calcul şi înţelegerea semnificaţiei adunării;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia,

Observarea sistematicăEvaluare orală

Page 58: Planificari-clasa a IV-A

4.3 -exerciţii de aflare a unui termen când se cunoaşte suma şi celălalt termen;-exerciţii de utilizare a terminologiei specifice „cu atât mai mult”, „sumă”, „termeni”;-rezolvare de probleme;-exerciţii de estimare a unor rezulate şi verificarea prin calcul;-Joc: „Calculează şi completează!”

exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ştiu, vreau să ştiu, am aflat”( “Ş.V.A.”)-activitate frontală, individuală, în perechi

Evaluare scrisă

Scăderea cu trecere peste ordin

1.52.63.14.3

-exerciţii de recunoaştere a situaţiilor care implică efectuarea operaţiei de scădere;-exerciţii de utilizare a terminologiei specifice „cu atât mai puţin”, „diferenţă”, „rest”, „descăzut”, „scăzător”;-rezolarea de ex şi probleme care implică operaţia de scădere;-exerciţii de scădere şi efectuarea probei;-ex de aflare a descăzutului când se cunosc scăzătorul şi diferenţa-exde aflare a scăzătorului când se cunosc descăzutul şi diferenţa-Joc: „Calculează şi completează!”

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea“Ş.V.A.”-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Scăderea cu trecere peste ordin

1.52.63.14.3

-exerciţii de recunoaştere a situaţiilor care implică efectuarea operaţiei de scădere;-exerciţii de utilizare a terminologiei specifice „cu atât mai puţin”, „diferenţă”, „rest”, „descăzut”, „scăzător”;-rezolarea de ex şi probleme care implică operaţia de scădere;-exerciţii de scădere şi efectuarea probei;-ex de aflare a descăzutului când se cunosc scăzătorul şi diferenţa-exde aflare a scăzătorului când se cunosc descăzutul şi diferenţa-Joc: „Calculează şi completează!”

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea“Ş.V.A.”-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Aflarea numărului necunoscut

2.7 -exerciţii de observarea a modului de aflare a numărului necunoscut;-exerciţii de aflare a numărului necunoscut;-exerciţii de aflare a numărului necunoscut din ecuaţii/ inecuaţii prin încercări;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Aflarea numărului necunoscut

2.7 -exerciţii de observarea a modului de aflare a numărului necunoscut;-exerciţii de aflare a numărului necunoscut;-exerciţii de aflare a numărului necunoscut din ecuaţii/ inecuaţii prin încercări;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Adunarea şi scăderea numerelor naturale

1.52.63.14.3

-exerciţii de adunare şi scădere;-exerciţii de efectuare a probei adunării/ scăderii;-exerciţii de aflare a numărului necunoscut;-rezolvare de probleme care implică adunarea/ scăderea;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic,

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 59: Planificari-clasa a IV-A

problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Adunarea şi scăderea numerelor naturale

1.52.63.14.3

-exerciţii de adunare şi scădere;-exerciţii de efectuare a probei adunării/ scăderii;-exerciţii de aflare a numărului necunoscut;-rezolvare de probleme care implică adunarea/ scăderea;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 1.52.63.14.3

-exerciţii de adunare şi scădere;-exerciţii de efectuare a probei adunării/ scăderii;-exerciţii de aflare a numărului necunoscut;-rezolvare de probleme care implică adunarea/ scăderea;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare - test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Exerciţii de recuperare şi dezvoltare

1.52.63.14.3

-exerciţii de adunare şi scădere;-exerciţii de efectuare a probei adunării/ scăderii;-exerciţii de aflare a numărului necunoscut;-rezolvare de probleme care implică adunarea/ scăderea;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.”-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Unitatea de învăţare: Înmulţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1000Număr de ore: 12Perioada: 19. XI.- 7. XII. 2012

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Înmulţirea când unul dintre factori este o sumă

1.62.22.6

-exerciţii de efectuare a unor înmulţiri utilizând adunarea repetată;-exerciţii de utilizare a terminologiei specifice: „de atâtea ori mai mult”, „factori”, „produs”;-exerciţii de înmulţire a unui număr cu o sumă prin două moduri;-rezolvarea şi compunerea de probleme;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Înmulţirea unui număr 1.5 -exerciţii de efectuare a unor înmulţiri aplicând algoritmul de calcul -manualul, culegere de Observarea

Page 60: Planificari-clasa a IV-A

de două cifre cu un număr de o cifră

2.42.63.1

corespunzător;-exerciţii de efectuare a unor înmulţiri prin calcul oral şi în scris;-exerciţii de înmulţire prin adunare repetată;-rezolvare şi compunere de probleme care se rezolvă în două moduri;

exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Înmulţirea unui număr de trei cifre cu un număr de o cifră

1.52.42.63.14.3

-exerciţii de efectuare a unor înmulţiri aplicând algoritmul de calcul corespunzător;-exerciţii de efectuare a unor înmulţiri prin calcul oral şi în scris;-rezolvare şi compunere de probleme;-exerciţii de verificare a unor egalităţi;-rezolvare de exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Înmulţirea numerelor de două cifre

1.52.42.63.1

-exerciţii de înmulţire fără trecere peste ordin;-exerciţii de înmulţire cu trecere peste ordin;-exerciţii de aplicare a algoritmului de calcul la înmulţirea numerelor de două cifre;-exerciţii de estimare a produsului şi verificarea prin calcul;-rezolvare de probleme;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Înmulţirea numerelor de două cifre

1.52.42.63.1

-exerciţii de înmulţire fără trecere peste ordin;-exerciţii de înmulţire cu trecere peste ordin;-exerciţii de aplicare a algoritmului de calcul la înmulţirea numerelor de două cifre;-exerciţii de estimare a produsului şi verificarea prin calcul;-rezolvare de probleme;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea,“Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Înmulţirea numerelor de trei cifre cu un număr de două cifre

1.52.42.63.1

-exerciţii de înmulţire;-exerciţii de aplicare a algoritmului de calcul la înmulţirea numerelor de trei cifre cu un număr de două cifre;-exerciţii de aflare a numărului necunoscut;-efectuarea de înmulţiri respectând ordinea efectuării operaţiilor;-exerciţii de estimare a produsului şi verificarea prin calcul;-rezolvare de probleme;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Înmulţirea numerelor de trei cifre cu un număr de două cifre

1.52.42.63.1

-exerciţii de înmulţire;-exerciţii de aplicare a algoritmului de calcul la înmulţirea numerelor de trei cifre cu un număr de două cifre;-exerciţii de aflare a numărului necunoscut;-efectuarea de înmulţiri respectând ordinea efectuării operaţiilor;-exerciţii de estimare a produsului şi verificarea prin calcul;-rezolvare de probleme;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea,“Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 61: Planificari-clasa a IV-A

Înmulţirea cu mai mulţi factori Proprietăţi ale înmulţirii

1.52.42.63.1

-exerciţii de efectuare a unor înmulţiri aplicând algoritmul de calcul corespunzător;-exerciţii de efectuare a unor înmulţiri prin calcul oral şi în scris;-exerciţii de evidenţiere a proprietăţilor înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element neutru, distributivitatea faţă de adunare) fără terminologie; -rezolvare şi compunere de probleme;-exerciţii de verificare a unor egalităţi;-rezolvare de exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Înmulţirea cu mai mulţi factori. Proprietăţi ale înmulţirii

1.52.42.63.1

-exerciţii de efectuare a unor înmulţiri aplicând algoritmul de calcul corespunzător;-exerciţii de efectuare a unor înmulţiri prin calcul oral şi în scris;-exerciţii de evidenţiere a proprietăţilor înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element neutru, distributivitatea faţă de adunare) fără terminologie; -rezolvare şi compunere de probleme;-exerciţii de verificare a unor egalităţi;-rezolvare de exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 1.52.42.63.1

-exerciţii de efectuare a unor înmulţiri aplicând algoritmul de calcul corespunzător;-exerciţii de efectuare a unor înmulţiri prin calcul oral şi în scris;-rezolvare şi compunere de probleme;-exerciţii de verificare a unor egalităţi;-rezolvare de exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1000Număr de ore: 12Perioada: 10. XII.2012- 18. I. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Împărţirea prin cuprindere: împărţirea cu rest, relaţia dintre deîmpărţit, împărţitor, cât; condiţia restului

1.62.42.52.6

-exerciţii de evidenţiere a legăturii dintre înmulţire şi împărţire;-exerciţii de utilizare a împărţirii prin cuprindere în efectuarea operaţiilor împărţire;-exerciţii de recunoaştere a unor situaţii în care se aplică împărţirea prin cuprindere;-exerciţii de utilizare a terminologiei specifice: „factor”, „termen”, „cât”, „deîmpărţit”, „împărţitor”, “de atâtea ori mai mic decat”, „ de atâtea ori mai puţin “

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.”-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 62: Planificari-clasa a IV-A

-exerciţii de aflare a câtului şi restului;-rezolvarea de probleme care implică operaţia de împărţire;

Împărţirea prin cuprindere: împărţirea cu rest, relaţia dintre deîmpărţit, împărţitor, cât; condiţia restului

1.62.42.52.6

-exerciţii de evidenţiere a legăturii dintre înmulţire şi împărţire;-exerciţii de utilizare a împărţirii prin cuprindere în efectuarea operaţiilor împărţire;-exerciţii de recunoaştere a unor situaţii în care se aplică împărţirea prin cuprindere;-exerciţii de utilizare a terminologiei specifice: „factor”, „termen”, „cât”, „deîmpărţit”, „împărţitor”, “de atâtea ori mai mic decat”, „ de atâtea ori mai puţin “-exerciţii de aflare a câtului şi restului;-rezolvarea de probleme care implică operaţia de împărţire;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.”-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Împărţirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră, când restul este 0 (zero)

1.62.42.52.6

-exerciţii de recunoaştere a situaţiilor care presupun efectuarea operaţiilor de împărţire;-exerciţii de împărţire a unui număr de două cifre la un număr de de o cifră când restul este 0;-exerciţii de efectuare a unor împărţiri prin calcul oral şi în scris;-exerciţii de utilizare a terminologiei specifice: „factor”, „termen”, „cât”, „deîmpărţit”, „împărţitor”, “de atâtea ori mai mic decat”, „ de atâtea ori mai puţin “-exerciţii de aflare a câtului şi restului;-rezolvarea de probleme care implică operaţia de împărţire;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Împărţirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră când restul este diferit de 0 (zero)

1.62.42.52.6

-exerciţii de împărţire a unui număr de două cifre la un număr de de o cifră când restul este diferit de 0;-exerciţii de efectuare a unor împărţiri prin calcul oral şi în scris;-exerciţii de utilizare a terminologiei specifice: „factor”, „termen”, „cât”, „deîmpărţit”, „împărţitor”, “de atâtea ori mai mic decat”, „ de atâtea ori mai puţin “-exerciţii de aflare a câtului şi restului;-rezolvarea de probleme care implică operaţia de împărţire;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.”-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Împărţirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră când restul este diferit de 0 (zero)

1.62.42.52.6

-exerciţii de împărţire a unui număr de două cifre la un număr de de o cifră când restul este diferit de 0;-exerciţii de efectuare a unor împărţiri prin calcul oral şi în scris;-exerciţii de utilizare a terminologiei specifice: „factor”, „termen”, „cât”, „deîmpărţit”, „împărţitor”, “de atâtea ori mai mic decat”, „ de atâtea ori mai puţin “-exerciţii de aflare a câtului şi restului;-rezolvarea de probleme care implică operaţia de împărţire;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.”-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Împărţirea unui număr natural de trei cifre la un

1.62.4

-exerciţii de împărţire a unui număr format din sute la un număr de de o cifră;-exerciţii de deprindere a algoritmului de calcul şi aplicarea acestuia în

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme

Observarea sistematică

Page 63: Planificari-clasa a IV-A

număr de o cifră 2.52.6

rezolvarea împărţirilor;-exerciţii de efectuare a unor împărţiri prin calcul oral şi în scris;-exerciţii de utilizare a terminologiei specifice: „factor”, „termen”, „cât”, „deîmpărţit”, „împărţitor”, “de atâtea ori mai mic decat”, „ de atâtea ori mai puţin “-rezolvarea de probleme care implică operaţia de împărţire;

-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.”-activitate frontală, individuală, în perechi

Evaluare orală Evaluare scrisă

Împărţirea unui număr natural de trei cifre la un număr de o cifră

1.62.42.52.6

-exerciţii de împărţire a unui număr format din sute la un număr de de o cifră;-exerciţii de deprindere a algoritmului de calcul şi aplicarea acestuia în rezolvarea împărţirilor;-exerciţii de efectuare a unor împărţiri prin calcul oral şi în scris;-exerciţii de utilizare a terminologiei specifice: „factor”, „termen”, „cât”, „deîmpărţit”, „împărţitor”, “de atâtea ori mai mic decat”, „ de atâtea ori mai puţin “-rezolvarea de probleme care implică operaţia de împărţire;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.”-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Aflarea numărului necunoscut

1.62.42.52.62.7

-exerciţii de aflare a numărului necunoscut notat în diferite moduri;-rezolvarea de ecuaţii şi inecuaţii;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Aflarea numărului necunoscut

1.62.42.52.62.7

-exerciţii de aflare a numărului necunoscut notat în diferite moduri;-rezolvarea de ecuaţii şi inecuaţii;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 1.62.42.52.6

-exerciţii de înmulţire şi împărţire în contexte numerice variate;-exerciţii de aflare a numărului necunoscut;-rezolvarea şi compunerea de probleme;-exerciţii în care se aplică proprietăţile operaţiilor pentru a efectua un calcul mai rapid;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Exerciţii de recuperare şi dezvoltare

1.62.42.52.6

-exerciţii de înmulţire şi împărţire în contexte numerice variate;-exerciţii de aflare a numărului necunoscut;-rezolvarea şi compunerea de probleme;-exerciţii în care se aplică proprietăţile operaţiilor pentru a efectua un calcul

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic,

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 64: Planificari-clasa a IV-A

mai rapid; problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Autoevaluare

Unitatea de învăţare: Ordinea efectuării operaţiilorNumăr de ore: 8Perioada: 21. I.- 1.II. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii fără paranteze

1.51.6

-efectuarea de exerciţii fără paranteze cu numere naturale respectând ordinea efectuării operaţiilor;-efectuarea de exerciţii în care apar operaţii de ordine diferite;-rezolvarea şi compunerea de probleme prin exerciţii fără paranteze;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii fără paranteze

1.51.6

-efectuarea de exerciţii fără paranteze cu numere naturale respectând ordinea efectuării operaţiilor;-efectuarea de exerciţii în care apar operaţii de ordine diferite;-rezolvarea şi compunerea de probleme prin exerciţii fără paranteze;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii cu paranteze rotunde şi paranteze pătrate

1.51.64.1

-exerciţii de calcul urmărind respectarea ordinii efectuării operaţiilor în expresii în care sunt paranteze rotunde, pătrate şi operaţii de ordine diferite;-rezolvarea şi compunerea de probleme prin ex cu paranteze;-exerciţii de verificare a unor egalităţi;-efectuarea de succesiuni de calcule mentale cu numere de cel mult două cifre pe principiul “preluării ştafetei”, implicând majoritatea elevilor clasei;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii cu paranteze rotunde şi paranteze pătrate

1.51.64.1

-exerciţii de calcul urmărind respectarea ordinii efectuării operaţiilor în expresii în care sunt paranteze rotunde, pătrate şi operaţii de ordine diferite;-rezolvarea şi compunerea de probleme prin ex cu paranteze;-exerciţii de verificare a unor egalităţi;-efectuarea de succesiuni de calcule mentale cu numere de cel mult două cifre pe principiul “preluării ştafetei”, implicând majoritatea elevilor clasei;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii cu paranteze rotunde şi

1.51.64.1

-exerciţii de calcul urmărind respectarea ordinii efectuării operaţiilor în expresii în care sunt paranteze rotunde, pătrate şi operaţii de ordine diferite;-rezolvarea şi compunerea de probleme prin ex cu paranteze;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia,

Observarea sistematicăEvaluare orală

Page 65: Planificari-clasa a IV-A

paranteze pătrate -exerciţii de verificare a unor egalităţi;-efectuarea de succesiuni de calcule mentale cu numere de cel mult două cifre pe principiul “preluării ştafetei”, implicând majoritatea elevilor clasei;

exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Evaluare scrisă

Probleme care se rezolvă prin exerciţii cu paranteze

1.51.62.6

-rezolvarea şi compunerea de probleme prin ex. cu paranteze;-crearea şi alcătuire de probleme cu condiţii date;-formularea de probleme cu text, pe baza unor scheme, modele, reguli date;-compunerea de probleme utilizând tehnici variate: cu sprijin concret în obiecte pornind de la numere date; fără sprijin;-compunerea de probleme pornind de la exerciţii şi invers; transformarea problemelor în exerciţii;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Exerciţii de recuperare şi dezvoltare

1.51.64.1

-exerciţii de calcul urmărind respectarea ordinii efectuării operaţiilor în expresii în care sunt paranteze rotunde, pătrate şi operaţii de ordine diferite;-rezolvarea şi compunerea de probleme prin ex cu paranteze;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Unitatea de învăţare: Probleme Număr de ore: 24Perioada: 4.II.- 15.III. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Probleme care se rezolvă prin cel mult trei operaţii

2.63.1

Analiza unor probleme de tipul menţionat: -identificarea datelor şi a necunoscutelor;-scrierea problemei pe scurt;-reprezentarea datelor printr-un desen; -identificarea operaţiilor prin care se ajunge la rezolvare; -identificarea tipului problemei (a formulei);-exprimarea judecăţii şi întocmirea planului de rezolvare;-scrierea rezolvării printr-un exerciţiu;-verificarea rezultatelor

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.”-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme care se rezolvă prin cel mult trei operaţii

2.63.1

Analiza unor probleme de tipul menţionat: -identificarea datelor şi a necunoscutelor;-scrierea problemei pe scurt;-reprezentarea datelor printr-un desen; -identificarea operaţiilor prin care se ajunge la rezolvare;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.”

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 66: Planificari-clasa a IV-A

-identificarea tipului problemei (a formulei);-exprimarea judecăţii şi întocmirea planului de rezolvare;-scrierea rezolvării printr-un exerciţiu;-verificarea rezultatelor

-activitate frontală, individuală, în perechi

Probleme care se rezolvă prin mai mult de trei operaţii

2.63.1

Analiza unor probleme de tipul menţionat: -identificarea datelor şi a necunoscutelor;-scrierea problemei pe scurt;-reprezentarea datelor printr-un desen; -identificarea operaţiilor prin care se ajunge la rezolvare; -identificarea tipului problemei (a formulei);-exprimarea judecăţii şi întocmirea planului de rezolvare;-scrierea rezolvării printr-un exerciţiu;-verificarea rezultatelor

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.”-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme care se rezolvă prin mai mult de trei operaţii

2.63.1

Analiza unor probleme de tipul menţionat: -identificarea datelor şi a necunoscutelor;-scrierea problemei pe scurt;-reprezentarea datelor printr-un desen; -identificarea operaţiilor prin care se ajunge la rezolvare; -identificarea tipului problemei (a formulei);-exprimarea judecăţii şi întocmirea planului de rezolvare;-scrierea rezolvării printr-un exerciţiu;-verificarea rezultatelor

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.”-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme care se rezolvă prin încercări

2.63.1

Analiza unor probleme de tipul menţionat: -identificarea datelor şi a necunoscutelor;-scrierea problemei pe scurt;-identificarea valorilor necunoscute prin încercări;-verificarea rezultatelor

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme care se rezolvă prin încercări

2.63.1

Analiza unor probleme de tipul menţionat: -identificarea datelor şi a necunoscutelor;-scrierea problemei pe scurt;-identificarea valorilor necunoscute prin încercări;-verificarea rezultatelor

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme de estimare 2.63.1

Analiza unor probleme de tipul menţionat: -identificarea datelor şi a necunoscutelor;-scrierea problemei pe scurt;-identificarea valorilor necunoscute prin estimări;-verificarea rezultatelor prin calcul;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală,

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 67: Planificari-clasa a IV-A

individuală, în perechi

Probleme de estimare 2.63.1

Analiza unor probleme de tipul menţionat: -identificarea datelor şi a necunoscutelor;-scrierea problemei pe scurt;-identificarea valorilor necunoscute prin estimări;-verificarea rezultatelor prin calcul;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă

2.63.14.3

-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi diferenţa;-exerciţii de aplicare a algoritmului de rezolvare al acestor probleme;-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi câtul;rezolvarea de probleme în care cunoaştem diferenţa şi câtul numerelor;-rezolvarea de probleme despre evoluţia în timp a unor mărimi;-reprezentarea datelor şi a relaţiilor dintre ele prin segmente;-rezolvarea de probleme cu altfel de reprezentări decât prin segmente;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă

2.63.14.3

-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi diferenţa;-exerciţii de aplicare a algoritmului de rezolvare al acestor probleme;-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi câtul;rezolvarea de probleme în care cunoaştem diferenţa şi câtul numerelor;-rezolvarea de probleme despre evoluţia în timp a unor mărimi;-reprezentarea datelor şi a relaţiilor dintre ele prin segmente;-rezolvarea de probleme cu altfel de reprezentări decât prin segmente;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă

2.63.14.3

-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi diferenţa;-exerciţii de aplicare a algoritmului de rezolvare al acestor probleme;-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi câtul;rezolvarea de probleme în care cunoaştem diferenţa şi câtul numerelor;-rezolvarea de probleme despre evoluţia în timp a unor mărimi;-reprezentarea datelor şi a relaţiilor dintre ele prin segmente;-rezolvarea de probleme cu altfel de reprezentări decât prin segmente;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă

2.63.14.3

-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi diferenţa;-exerciţii de aplicare a algoritmului de rezolvare al acestor probleme;-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi câtul;rezolvarea de probleme în care cunoaştem diferenţa şi câtul numerelor;-rezolvarea de probleme despre evoluţia în timp a unor mărimi;-reprezentarea datelor şi a relaţiilor dintre ele prin segmente;-rezolvarea de probleme cu altfel de reprezentări decât prin segmente;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă

2.63.14.3

-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi diferenţa;-exerciţii de aplicare a algoritmului de rezolvare al acestor probleme;-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi câtul;rezolvarea de probleme în care cunoaştem diferenţa şi câtul numerelor;-rezolvarea de probleme despre evoluţia în timp a unor mărimi;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 68: Planificari-clasa a IV-A

-reprezentarea datelor şi a relaţiilor dintre ele prin segmente;-rezolvarea de probleme cu altfel de reprezentări decât prin segmente;

-activitate frontală, individuală, în perechi

Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă

2.63.14.3

-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi diferenţa;-exerciţii de aplicare a algoritmului de rezolvare al acestor probleme;-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi câtul;rezolvarea de probleme în care cunoaştem diferenţa şi câtul numerelor;-rezolvarea de probleme despre evoluţia în timp a unor mărimi;-reprezentarea datelor şi a relaţiilor dintre ele prin segmente;-rezolvarea de probleme cu altfel de reprezentări decât prin segmente;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă

2.63.14.3

-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi diferenţa;-exerciţii de aplicare a algoritmului de rezolvare al acestor probleme;-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi câtul;rezolvarea de probleme în care cunoaştem diferenţa şi câtul numerelor;-rezolvarea de probleme despre evoluţia în timp a unor mărimi;-reprezentarea datelor şi a relaţiilor dintre ele prin segmente;-rezolvarea de probleme cu altfel de reprezentări decât prin segmente;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă

2.63.14.3

-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi diferenţa;-exerciţii de aplicare a algoritmului de rezolvare al acestor probleme;-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi câtul;rezolvarea de probleme în care cunoaştem diferenţa şi câtul numerelor;-rezolvarea de probleme despre evoluţia în timp a unor mărimi;-reprezentarea datelor şi a relaţiilor dintre ele prin segmente;-rezolvarea de probleme cu altfel de reprezentări decât prin segmente;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă

2.63.14.3

-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi diferenţa;-exerciţii de aplicare a algoritmului de rezolvare al acestor probleme;-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi câtul;rezolvarea de probleme în care cunoaştem diferenţa şi câtul numerelor;-rezolvarea de probleme despre evoluţia în timp a unor mărimi;-reprezentarea datelor şi a relaţiilor dintre ele prin segmente;-rezolvarea de probleme cu altfel de reprezentări decât prin segmente;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă

2.63.14.3

-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi diferenţa;-exerciţii de aplicare a algoritmului de rezolvare al acestor probleme;-rezolvarea de probleme în care cunoaştem suma şi câtul;rezolvarea de probleme în care cunoaştem diferenţa şi câtul numerelor;-rezolvarea de probleme despre evoluţia în timp a unor mărimi;-reprezentarea datelor şi a relaţiilor dintre ele prin segmente;-rezolvarea de probleme cu altfel de reprezentări decât prin segmente;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme de probabilităţi şi logică

2.10 -verificarea validităţii unor afirmaţii generale in cazuri particulare;-exemplificarea şi exprimarea relaţiilor cauzale;-recunoaşterea şi utilizarea operatorilor logici “şi”, “sau”, “nu”, a expresiilor “cel mult”, “cel puţin” în cât mai multe situaţii;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic,

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 69: Planificari-clasa a IV-A

-estimarea şi justificarea probabilităţii producerii unui eveniment;-formularea unor predicţii bazate pe experienţă;-deducerea unor consecinţe posibile (previzibile) ce decurg dintr-un set de ipoteze sau din efectuarea unui experiment (fără a folosi această terminologie şi utilizând exemple simple);-rezolvarea de probleme simple de logică utilizând operatori logici: „sigur”, „imposibil”, „posibil”;

problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Probleme de probabilităţi şi logică

2.10 -verificarea validităţii unor afirmaţii generale in cazuri particulare;-exemplificarea şi exprimarea relaţiilor cauzale;-recunoaşterea şi utilizarea operatorilor logici “şi”, “sau”, “nu”, a expresiilor “cel mult”, “cel puţin” în cât mai multe situaţii;-estimarea şi justificarea probabilităţii producerii unui eveniment;-formularea unor predicţii bazate pe experienţă;-deducerea unor consecinţe posibile (previzibile) ce decurg dintr-un set de ipoteze sau din efectuarea unui experiment (fără a folosi această terminologie şi utilizând exemple simple);-rezolvarea de probleme simple de logică utilizând operatori logici: „sigur”, „imposibil”, „posibil”;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme de organizare a datelor în tabele

2.63.12.9

-colectarea şi prelucrarea datelor culese;-reprezentarea datelor prin tabele şi diagrame simple;-prelucrarea datelor prin sortare după criterii date, prin numărare sau utilizând informaţiile din tabele;-interpretarea datelor prin compararea numerelor implicate, găsirea de asemănări şi deosebiri, extragerea unor informaţii particulare semnificative;-generarea de exemple care să ilustreze evenimente sigure, posibile sau imposibile;-ordonarea evenimentelor din cotidian pe o scală a preferinţelor -rezolvări şi compuneri de probleme care implică utilizarea măsurilor unor mărimi;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme de organizare a datelor în tabele

2.63.12.9

-colectarea şi prelucrarea datelor culese;-reprezentarea datelor prin tabele şi diagrame simple;-prelucrarea datelor prin sortare după criterii date, prin numărare sau utilizând informaţiile din tabele;-interpretarea datelor prin compararea numerelor implicate, găsirea de asemănări şi deosebiri, extragerea unor informaţii particulare semnificative;-generarea de exemple care să ilustreze evenimente sigure, posibile sau imposibile;-ordonarea evenimentelor din cotidian pe o scală a preferinţelor -rezolvări şi compuneri de probleme care implică utilizarea măsurilor unor mărimi;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Page 70: Planificari-clasa a IV-A

Exerciţii de recuperare şi dezvoltare

-rezolvare de probleme prin aplicarea metodelor de rezolvare - compunere de probleme - exerciţii şi probleme diverse

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Unitatea de învăţare: Fracţii Număr de ore: 12Perioada: 18.III.- 19.IV. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Scrierea şi citirea fracţiilor

1.3 -exerciţii practice pt. înţelegerea conceptelor de întreg, fracţie folosind diferite metode (desen, prin pliere, decupare, haşurare, colorare)-exerciţii de identificare a fracţiilor corespunzătoare unor reprezentări grafice-exerciţii de reprezentare a unor subdiviziuni din întreg corespunzătoare unor fracţii-exerciţii de numire, scriere şi citire a fracţiilor, cu utilizarea terminologiei specifice: numărător, numitor, linie de fracţie;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, planşe didactice -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Fracţii egale 1.3 -exerciţii practice pt. înţelegerea conceptelor de întreg, fracţie folosind diferite metode (desen, prin pliere, decupare, haşurare, colorare)-exerciţii de identificare a fracţiilor corespunzătoare unor reprezentări grafice-exerciţii de reprezentare a unor subdiviziuni din întreg corespunzătoare unor fracţii;-exerciţii de scriere a întregului sub forma unor fracţii echivalente-xerciţii de reprezentare prin desen a unor fracţii

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, ilustraţii, fişe de lucru-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Compararea fracţiilor 1.3 -exerciţii practice pt. înţelegerea conceptelor de întreg, fracţie folosind diferite metode (desen, prin pliere, decupare, haşurare, colorare)-exerciţii de identificare a fracţiilor corespunzătoare unor reprezentări grafice-exerciţii de reprezentare a unor subdiviziuni din întreg corespunzătoare unor fracţii;-exerciţii de scriere a întregului sub forma unor fracţii echivalente-exerciţii de comparare a părţilor aceluiaşi întreg folosind metode diverse: numărare, măsurare, grupare, suprapunere;-exerciţii de comparare a fracţiei cu întregul;-exerciţii de ordonare a fracţiilor;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, ilustraţii, fişe de lucru-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Aflarea fracţiilor dintr-un întreg

1.34.3

-exerciţii practice de aflare a unei fracţii din întreg reprezentat prin grupe de obiecte;-exerciţii de scriere a întregului sub forma de fracţii echivalente;-rezolvarea de exerciţii şi probleme de aflare a unei fracţii dintr-un întreg;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 71: Planificari-clasa a IV-A

-activitate frontală, individuală, în perechi

Aflarea fracţiilor dintr-un întreg

1.34.3

-exerciţii practice de aflare a unei fracţii din întreg reprezentat prin grupe de obiecte;-exerciţii de scriere a întregului sub forma de fracţii echivalente;-rezolvarea de exerciţii şi probleme de aflare a unei fracţii dintr-un întreg;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor

1.4 -exerciţii de adunare cu numere fracţionare;-exerciţii de aflare a sumei a două sau mai multe fracţii cu acelaşi numitor apelând la diferite suporturi intuitive;-exerciţii de scriere a unei fracţii ca sumă de două fracţii cu acelaşi numitor;-rezolvarea de probleme;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor

1.4 -exerciţii de adunare cu numere fracţionare;-exerciţii de aflare a sumei a două sau mai multe fracţii cu acelaşi numitor apelând la diferite suporturi intuitive;-exerciţii de scriere a unei fracţii ca sumă de două fracţii cu acelaşi numitor;-rezolvarea de probleme;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor

1.4 -exerciţii de scădere cu numere fracţionare;-exerciţii de aflare a diferenţei a două sau mai multe fracţii cu acelaşi numitor apelând la diferite suporturi intuitive;-exerciţii de scriere a unei fracţii ca diferenţă de două fracţii cu acelaşi numitor;-rezolvarea de probleme;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor

1.4 -exerciţii de scădere cu numere fracţionare;-exerciţii de aflare a diferenţei a două sau mai multe fracţii cu acelaşi numitor apelând la diferite suporturi intuitive;-exerciţii de scriere a unei fracţii ca diferenţă de două fracţii cu acelaşi numitor;-rezolvarea de probleme;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 1.31.42.6

-exerciţii de scriere, comparare, adunare, scădere a unor fracţii;-rezolvare de probleme;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic,

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 72: Planificari-clasa a IV-A

problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Unitatea de învăţare: Măsurare şi măsuraNumăr de ore: 14Perioada: 22.IV.- 17.V. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Unităţi de măsurat lungimea

Metrul, multiplii şi submultiplii

2.82.92.104.3

-efectuarea de măsurători, aproximarea rezultatelor măsurării consemnarea rezultatelor;-utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători;-citirea rezultatelor măsurării cu diverse instrumente; asocierea rezultatului cu mărimea care a fost măsurată, aproximarea prin rotunjire a rezultatelor obţinute prin măsurare;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Metrul, multiplii şi submultipliiTransformări

2.82.92.104.3

-exerciţii de estimare a unor lungimi şi verificarea prin măsurare;-prezentarea metrului ca unitate principală de măsură pentru lungime;-prezentarea multiplilor şi submultiplilor metrului;-exerciţii de transformări;-rezolvare de probleme;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Metrul, multiplii şi submultipliiTransformări

2.82.92.104.3

-exerciţii de estimare a unor lungimi şi verificarea prin măsurare;-prezentarea metrului ca unitate principală de măsură pentru lungime;-prezentarea multiplilor şi submultiplilor metrului;-exerciţii de transformări;-rezolvare de probleme;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Unităţi de măsurat capacitatea

Litrul, multiplii şi

2.82.92.10

-efectuarea de măsurători, aproximarea rezultatelor măsurării consemnarea rezultatelor;-utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de măsură potrivite pentru efectuarea

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia,

Observarea sistematicăEvaluare orală

Page 73: Planificari-clasa a IV-A

submultiplii 4.3 unor măsurători;-citirea rezultatelor măsurării cu diverse instrumente; asocierea rezultatului cu mărimea care a fost măsurată, aproximarea prin rotunjire a rezultatelor obţinute prin măsurare;

exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Evaluare scrisă

Litrul, multiplii şi submultipliiTransformări

2.82.92.104.3

-exerciţii de estimare a capacităţii unor vase şi verificarea prin măsurare;-prezentarea litrului ca unitate principală de măsură pntru capacitatea vaselor;-exerciţii practice de măsurare a capacităţii vaselor;-prezentarea multiplilor şi submultiplilor litrului;-exerciţii de transformări;-rezolvare de probleme;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Litrul, multiplii şi submultipliiTransformări

2.82.92.104.3

-exerciţii de estimare a capacităţii unor vase şi verificarea prin măsurare;-prezentarea litrului ca unitate principală de măsură pntru capacitatea vaselor;-exerciţii practice de măsurare a capacităţii vaselor;-prezentarea multiplilor şi submultiplilor litrului;-exerciţii de transformări;-rezolvare de probleme;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Unităţi de măsurat masa corpurilor

Kilogramul, multiplii şi submultiplii

2.82.92.104.3

-efectuarea de măsurători, aproximarea rezultatelor măsurării consemnarea rezultatelor;-utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători;-citirea rezultatelor măsurării cu diverse instrumente; asocierea rezultatului cu mărimea care a fost măsurată, aproximarea prin rotunjire a rezultatelor obţinute prin măsurare;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Kilogramul, multiplii şi submultipliiTransformări

2.82.92.104.3

-exerciţii de estimare a masei unor corpuri şi verificarea prin cântărire;-prezentarea kilogramului ca unitate principală de măsură pntru lungime;-prezentarea multiplilor şi submultiplilor kilogramului;-exerciţii de transformări;-rezolvare de probleme;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Kilogramul, multiplii şi submultipliiTransformări

2.82.92.104.3

-exerciţii de estimare a masei unor corpuri şi verificarea prin cântărire;-prezentarea kilogramului ca unitate principală de măsură pntru lungime;-prezentarea multiplilor şi submultiplilor kilogramului;-exerciţii de transformări;-rezolvare de probleme;

- manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Unităţi de măsură pentru timp

2.82.9

-plasarea în timp a unor evenimente;-odonarea unor imagini în funcţie de succesiunea derulării lor în timp;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme

Observarea sistematică

Page 74: Planificari-clasa a IV-A

Ora, minutul, secunda, ziua

2.104.3

-citirea ceasului; reprezentarea pe un ceas model a diverse ore;-înregistrarea activităţilor desfăşurate într-un interval de timp;

-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Evaluare orală Evaluare scrisă

Unităţi de măsură pentru timp

Săptămâna, luna, anul

2.82.92.104.3

-plasarea în timp a unor evenimente;-odonarea unor imagini în funcţie de succesiunea derulării lor în timp;-citirea ceasului; reprezentarea pe un ceas model a diverse ore;-înregistrarea activităţilor desfăşurate într-un interval de timp;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Unităţi de măsură pentru timp

Deceniul, secolul, mileniul

2.82.92.104.3

-plasarea în timp a unor evenimente;-odonarea unor imagini în funcţie de succesiunea derulării lor în timp;-citirea ceasului; reprezentarea pe un ceas model a diverse ore;-înregistrarea activităţilor desfăşurate într-un interval de timp;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Monede şi bancnote 2.82.92.104.3

-recunoaşterea valorii monedelor şi a bancnotelor;-schimburi echivalente cu sume de bani; -compararea sumelor de bani;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 2.82.92.104.3

-exerciţii de transformări;-citirea ceasului.-rezolvare de probleme;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-exerciţiul, jocul didactic problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrieNumăr de ore: 12Perioada: 20.V.- 7.VI. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Page 75: Planificari-clasa a IV-A

Drepte perpendiculare, unghiuri, drepte paralele

2.12.8

-exerciţii de identificare a dreptelor perpendiculare, a unghiurilor, a dreptelor paralele pe modele fizice, desene şi în mediul înconjurător;-exerciţii de construire a unor unghiuri;-exerciţii de verificare a unghiurilor cu ajutorul echerului;-trasarea unor drepte paralele şi perpendiculare;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Forme plane: Triunghiul, pătratul, dreptunghiul, rombul

2.12.8

-identificarea şi recunoaşterea elementelor constitutive la triunghi, pătrat, dreptunghi, romb, *paralelogram, *trapez;-exerciţii de notare a figurilor geometrice plane;-exerciţii de calculare a perimetrelor;-identificarea interiorlui şi exteriorului unei figuri;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Forme plane: Triunghiul, pătratul, dreptunghiul, rombul

2.12.8

-identificarea şi recunoaşterea elementelor constitutive la triunghi, pătrat, dreptunghi, romb, *paralelogram, *trapez;-exerciţii de notare a figurilor geometrice plane;-exerciţii de calculare a perimetrelor;-identificarea interiorlui şi exteriorului unei figuri;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Forme plane: Triunghiul, pătratul, dreptunghiul, rombul

2.12.8

-identificarea şi recunoaşterea elementelor constitutive la triunghi, pătrat, dreptunghi, romb, *paralelogram, *trapez;-exerciţii de notare a figurilor geometrice plane;-exerciţii de calculare a perimetrelor;-identificarea interiorlui şi exteriorului unei figuri;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Forme plane: Triunghiul, pătratul, dreptunghiul, rombul

2.12.8

-identificarea şi recunoaşterea elementelor constitutive la triunghi, pătrat, dreptunghi, romb, *paralelogram, *trapez;-exerciţii de notare a figurilor geometrice plane;-exerciţii de calculare a perimetrelor;-identificarea interiorlui şi exteriorului unei figuri;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Axe de simetrie 2.12.8

-identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri;-desenarea unor modele geometrice simple utilizând simetria şi translaţia;-determinarea şi reprezentarea prin desen a diferitelor axe de simetrie ale unei figuri geometric plane;-verificarea corectitudinii determinării axelor de simetrie prin suprapunerea (practică) a celor două părţi simetrice;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 76: Planificari-clasa a IV-A

Figuri geometrice spaţiale: Cubul, desfăşurarea şi asamblarea cubului

2.12.8

-decuparea unor figuri desenate;-identificarea formelor spaţiale pe modele fizice, desene sugestive şi în mediul înconjurător;-desenarea unor modele geometrice simple utilizând simetria şi translaţia;-desfăşurarea şi asamblarea figurii goemetrice (se va realiza efectiv pentru corpuri construite din carton);

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Paralelipipedul dreptunghic (cuboidul), desfăşurarea şi asamblarea unei desfăşurări date

2.12.8

-decuparea unor figuri desenate;-identificarea formelor spaţiale pe modele fizice, desene sugestive şi în mediul înconjurător;-desenarea unor modele geometrice simple utilizând simetria şi translaţia;-desfăşurarea şi asamblarea figurii goemetrice (se va realiza efectiv pentru corpuri construite din carton);

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Piramida 2.12.8

-decuparea unor figuri desenate;-identificarea formelor spaţiale pe modele fizice, desene sugestive şi în mediul înconjurător;-desenarea unor modele geometrice simple utilizând simetria şi translaţia;-desfăşurarea şi asamblarea figurii goemetrice (se va realiza efectiv pentru corpuri construite din carton);

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 2.12.8

-identificarea figurilor geometrice plane şi spaţiale;-desenarea formelor plane cu şablon, instrumente sau/şi cu mâna liberă;

-Manualul-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Recapitulare, sistematizare, evaluareNumăr de ore: 8Perioada: 10.VI:- 21.VI. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000

1.11.22.44.3

-exerciţii de citire, scriere, compunere, descompunere, comparare, ordonare;-exerciţii de determinare a unor numere naturale care să îndeplinească condiţii date;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Page 77: Planificari-clasa a IV-A

-activitate frontală, individuală, în perechi

Ordinea efectuării operaţiilor

1.51.62.52.63.1

-rezolvarea de exerciţii de adunare/scădere/înmulţire/împărţire;-exerciţii de operare cu terminologia specifică;-folosirea proprietăţilor pentru a rezolva mai rapid;-efectuarea probei prin operaţia inversă;-rezolvare de probleme printr-un exerciţiu;-exerciţii de aflare a numărului necunoscut;-exerciţii respectând ordinea efectuării operaţiilor;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Probleme 2.63.1

-rezolvarea de probleme care se rezolvă prin cel mult trei operaţii;-probleme care se rezolvă prin metoda figurativă;-creare de probleme după exepresi numerice sau desene;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Fracţii 1.31.4

-exerciţii de citire, scriere a fracţiilor;-exerciţii de comparare a fracţiilor;-exerciţii de adunare/scădere a fracţiilor;-rezolvarea de probleme care solicită adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme, -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Elemente intuitive de geometrie

2.84.3

-realizarea de desene cu ajutorul dreptelor paralele şi drepte perpendiculare;-aflarea perimetrului;-recunoaşterea figurilor geometrice plane şi spaţiale;-exerciţii de transformare a unităţilor de măsură studiate;

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Unităţi de măsură 2.8 -exerciţii de transformare a unităţilor de măsură studiate-rezolvare de probleme

-manualul, culegere de exerciţii şi probleme -explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, “Ş.V.A.-activitate frontală, individuală, în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Evaluare finală Test de evaluare finală Itemii testului Evaluare finală

Jocuri didactice - „Aladin şi numerele fermecate”- „Tainele muschetarilor”- „Steluţe matematice”

-explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea

Observarea sistematicăEvaluare orală

Page 78: Planificari-clasa a IV-A

- „Adevărat sau fals?” -activitate frontală, individuală, în perechi

Evaluare scrisăAutoevaluare

ŞTIINŢE ALE NATURII

OBIECTIVE CADRU, OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor naturii

Page 79: Planificari-clasa a IV-A

1.1 să identifice relaţii între părţile componente ale unui sistem studiat

-colectarea de informaţii despre un sistem, în cadrul unei excursii, drumeţii, expediţii etc.;-*identificarea influenţei masei şi volumului corpurilor asupra proprietăţilor de plutire ale acestora;-observarea dirijată a unor caracteristici ale plantelor cultivate şi spontane, ale animalelor domestice şi sălbatice dintr-un mediu familiar (grădină, câmpie, pădure, luncă, parc, livadă);-realizarea unor portofolii care să cuprindă informaţii referitoare la plante şi animale dintr-un anumit mediu de viaţă, şi descrierea relaţiilor dintre vieţuitoare şi dintre acestea şi mediu; -identificarea condiţiilor optime de viaţă ale unor plante şi animale;-observarea şi discutarea unui set de lanţuri trofice simple pentru a identifica plantele ca verigă de bază pentru toate acestea, soarele ca sursă de energie pentru plante, iar plantele şi animalele, ca sursă de energie pentru animale;-alcătuirea schemei pentru lanţuri trofice simple;-observarea dirijată a unui scheme simple (desen) ilustrând un bec conectat în mod diferit la o baterie, pentru a-l identifica pe acela care va lumina;-identificarea corpurilor în repaus şi în mişcare;-prezentarea unor scurte texte informaţionale, poveşti, povestiri, în scopul identificării planetelor sistemului solar, a caracteristicilor mediilor de viaţă studiate etc.;

1.2 să descrie relaţii între sisteme din mediul înconjurător - descrierea ciclurilor de viaţă (plante, fluturi, broaşte, oameni) şi compararea acestora;- identificarea legăturilor stabilite între lumea vie şi mediul de viaţă:- completarea unor fişe cu obs. asupra adaptărilor organismelor în funcţie de mediul lor de viaţă- clasificarea organismelor vii după mediul lor de viaţă (acvatice, terestre) ;- formularea, discutarea şi selectarea unor explicaţii privind forma, culoarea, alcătuirea organismelor dintr-un mediu dat

(terestru / acvatic);- identificarea condiţiilor optime de viaţă pe baza cărora se dezvoltă o plantă / un animal;- gruparea organismelor dintr-un mediu observat în funcţie de modul şi regimul de hrănire;- colectarea de inf referitoare la caracteristici morfofiziologice şi/sau comportamentale ale plantelor şi animalelor în

vederea adaptării în diferite medii(camuflajul, schimbarea culorii, grosimea blănii - redarea prin desen a verigilor unui lanţ trofic simplu în scopul identificării şi a rel pradă-prădător;- observarea, identificarea şi descrierea unor schimbări care au loc în timpul unor transformări: ruginirea, putrezirea,

arderea, alterarea, coacerea;- recunoaşterea, dintr-un set dat, a corpurilor care ruginesc, ard, se alterează;

1.3 să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem şi/sau dintre sistemele studiate

- prezentarea unor materiale ( proiecte, referate, afişe, lucrări practice etc.) în care se ilustrează diferite aspecte din temele studiate;

- realizarea unui jurnal de observaţii privind:-germinaţia seminţelor; -stabilirea prin cântărire a modificărilor de masă ale propriului corp sau ale unui animal domestic- realizarea unui jurnal care să cuprindă însemnări privind modificări din viaţa plantelor şi a unor populaţii(peştii dintr-un

acvariu, vieţuitoarele dintr-un terariu, păsările migratoare);- org. datelor în tabele şi realizarea unor grafice referitoare la procese urmărite sau experim realizate;- descrierea(verbală/în scris,prin desene,planşe,imagini,modele,construcţii) a rel corpuri -mediu- realizarea unei colecţii de esenţe lemnoase, roci, minerale etc.;- comunicarea verbală, prin desen, colaj, joc de rol etc., a import folosirii resurselor naturale - realizarea de desene, planşe, colaje, care să ilustreze planetele sistemului solar;- realizarea unor portofolii care să cuprindă informaţii referitoare la plante şi animale care trăiesc într-un anumit mediu de viaţă;

1.4 *să formuleze ipoteze pe baza utilizării unor procedee de - *identificarea efectelor unor dezechilibre într-un mediu (efectele suprapopulării, depopulării, introducerii unor vieţuitoare

Page 80: Planificari-clasa a IV-A

natură ştiinţifică străine într-un anumit habitat etc.) ;- *pregătirea şi realizarea unui proiect care vizează menţinerea echilibrului într-un mediu creat;- *realizarea unui proiect privind modalităţi de supravieţuire într-un mediu ostil vieţii;- *stabilirea unor legături între factori de mediu şi comportarea unor organisme / materiale.

2. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare / investigare a realităţii, folosind instrumente şi procedee specifice

2.1 să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură

- completarea unor scheme eliptice care să descrie relaţiile de hrănire dintr-un lanţ trofic;- ordonarea logică a etapelor ciclului de viaţă a unei plante sau a unui animal etc.;- descrierea etapelor metamorfozei la fluturele de mătase, la broasca de lac etc.;- ordonarea unor fenomene într-o succesiune, prin joc didactic, desen etc.;

2.2 să pună în evidenţă regularităţi ale fenomenelor pe baza măsurătorilor efectuate, prezentând adecvat rezultatele

- utilizarea balanţei cu braţe egale / inegale pentru cântărire;- măsurarea volumului unor corpuri solide prin măsurarea volumului de apă dezlocuit de acestea prin scufundare într-un vas cu

apă;- măsurarea volumelor unor corpuri lichide cu ustensile gradate(cilindri gradaţi, pipete gradate, căni gradate)- măsurarea volumului de apă absorbit de o rădăcină pe o perioadă determinată de timp;- prezentarea în forme variate (desene, ilustraţii, grafice de bare, tabele etc.) a rezultatelor măsurătorilor;- interpretarea unor reprezentări grafice (desene, scheme, figuri etc.) pentru identificarea lungimii diferite a umbrei unui corp în

funcţie de poziţia soarelui;

2.3 să realizeze experimente simple pe baza unor ipoteze date - stabilirea etapelor unor experimente;- realizarea în situaţii variate a echilibrului unor corpuri şi utilizarea rezultatelor în descrierea unor instrumente de

cântărire (balanţa cu braţe egale şi inegale);- selectarea unui metal dintr-un set de materiale pe baza proprietăţilor acestuia: luciu/strălucire, duritate, conductibilitate electrică şi

termică şi relaţionarea proprietăţilor acestuia cu utilizările;- realizarea unor circuite electrice simple folosind baterii, becuri, conductori metalici;- *efectuarea de experimente cantitative privind încălzirea şi răcirea corpurilor;- *efectuarea unor experimente privind plutirea unor corpuri în soluţii diferite ;- efectuarea de experienţe care să ilustreze atracţia magneţilor, gravitaţia, forţe de împingere şi de tracţiune, mişcarea şi repausul;- observarea ritmului de creştere a unui organism viu atunci când i se modifică unele condiţii de viaţă;- compararea ritmului de creştere a unor organisme vii (aceeaşi specie), în condiţii diferite de viaţă;- efectuarea unor experienţe care să pună în evidenţă obţinerea culorilor la trecerea luminii albe printr-o prismă, prin baloanele de

săpun, petele de ulei etc.;

2.4 să aplice procedee de natură ştiinţifică în activitatea proprie -dezbaterea experimentelor realizate pe baza unui plan dat;-dezbaterea modalităţilor de protejare a resurselor naturale;-realizarea unor jocuri şi jucării (navomodele, instrumente de măsură etc.) prin aplicarea unor procedee de natură ştiinţifică;- identificarea culorii unui obiect în lumină albă, roşie, verde, albastră;

2.5 *să reprezinte prin modele aspecte familiare din mediul înconjurător

-*reprezentarea schematică a unui mediu cunoscut şi identificarea modificărilor suferite în timp de acesta; -*realizarea machetei unui mediu cunoscut;

Page 81: Planificari-clasa a IV-A

-*utilizarea modelelor confecţionate în activităţi practice;-*construirea unui acvariu, terariu, răsadniţe / sere pentru studiul modificărilor suferite de un animal / plantă şi / sau a influenţei factorilor de mediu.

3. Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat, propice vieţii

3.1 să conştientizeze efecte ale mediului înconjurător asupra propriului organism;

-identificarea unor factori de risc: expunerea la variaţii de temperatură, umiditate, soare, aglomerări umane, zgomote, atmosferă poluată etc.;-descrierea unor posibile metode de protejare la factorii de risc identificaţi;-organizarea unor concursuri de afişe, materiale publicitare şi a unor expoziţii privind unele efecte nocive ale mediului asupra propriului organism;-interpretarea unui joc de rol (acordarea primului ajutor în caz de arsuri, intoxicaţie, asfixiere, fracturi, gripă, boli contagioase etc.);

3.2 *să aprecieze importanţa protejării propriului corp faţă de factori dăunători din mediu;

-*dezbaterea unor modalităţi de prevenire a acţiunii factorilor de mediu cu efecte nocive pentru om.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRIICaracteristici şi proprietăţi ale corpurilor- Echilibru şi cântărire (masa ca rezultat al cântăririi în unităţi standard): cântarul cu arc, balanţa.- Volumul (capacitatea ca rezultat al măsurării în unităţi standard: litrul, multipli şi submultipli). *Densitatea ca rezultat al comparării maselor unor corpuri confecţionate din materiale diferite, dar de volume identice. *Plutirea corpurilor.- Comportamente de adaptare la plante şi animale: reacţii de apărare şi adaptare la lumină, *umiditate, *vânt, *frig.- Proprietăţi ale metalelor şi utilizări ale acestora. Magneţi. Circuite electrice simple.- Surse de lumină. Comportamentul luminii – producerea curcubeului, culorile, umbra, vizibilitatea corpurilor.- Planetele sistemului solar.Transformări ale corpurilor şi materialelor- *Încălzire şi răcire; căldură absorbită şi căldură cedată.- Forţe care determină mişcarea corpurilor (gravitaţia, forţe de împingere şi tragere). Mişcare şi repaus.- Ciclul vieţii: naştere, creştere şi dezvoltare, înmulţire, moarte. Cicluri de viaţă ale organismelor (plante, fluturi, broaşte, oameni).- Transformări ale materialelor în alte materiale cu proprietăţi diferite: ruginirea, putrezirea, alterarea, arderea, coacerea. Omul şi mediul- Medii de viaţă: grădina, pădurea, balta, *delta, *peştera, *mările calde, *oceanul. Relaţii de hrănire.- Resurse naturale: apă, soluri, roci, minerale, lemn, combustibili, hrană. Protejarea lor.

SUGESTII METODOLOGICEPrin prezentul curriculum se intenţionează ca, pe parcursul învăţământului primar, elevii să dobândească competenţe utile studiului ulterior al ştiinţelor naturii pe discipline, şi să-şi structureze un set de valori şi atitudini faţă de ştiinţele naturii prin prisma raportării faţă de acestea şi implicit faţă de mediu. Acestea se regăsesc într-o serie de aspecte ale învăţării, vizate de practica pedagogică:- observarea atentă a mediului şi a relaţiilor dintre componentele acestuia;- citirea corectă şi conştientă a enunţului unei situaţii-problemă;- înţelegerea şi explicarea fenomenelor naturale observate sau evidenţiate;- secvenţializarea etapelor de desfăşurare a acestora;- construirea şi interpretarea unor diagrame, tabele şi scheme grafice care ilustrează rezultatele unor experimente;

Page 82: Planificari-clasa a IV-A

- iniţierea şi realizarea creativă a unor investigaţii, pornind de la tematica propusă;- formarea obişnuinţei de a utiliza diverse tipuri de reprezentări, pentru rezumarea, clasificarea şi prezentarea concluziilor unor experimente;- formarea deprinderii de a anticipa evoluţia fenomenelor studiate, pornind de la condiţiile existente.Acestea explică apropierea conţinuturilor învăţării de practica învăţării eficiente a ştiinţelor naturii. În demersul didactic, centrul acţiunii devine elevul şi nu predarea noţiunilor ştiinţifice ca atare. Accentul trece de la “ce?” să se înveţe, la “în ce scop?” şi “cu ce rezultate?” să se înveţe. Evaluarea se face în termeni calitativi; capătă semnificaţie dimensiuni ale cunoştinţelor dobândite, cum ar fi: esenţialitatea, profunzimea, funcţionalitatea, durabilitatea, orientarea axiologică, stabilitatea, mobilitatea, diversificarea, amplificarea treptată, aplicabilitatea.Prin acest curriculum se urmăreşte crearea condiţiilor favorabile pentru ca elevii să-şi formeze şi dezvolte competenţele într-un ritm individual, pentru a putea să-şi transfere cunoştinţele acumulate într-un domeniu de studiu altui domeniu. Pentru aceasta, este util ca demersul didactic să se orienteze spre realizarea unor tipuri variate de activităţi precum: prelucrarea variată a informaţiilor adecvate obiectivelor vizate; introducerea conţinuturilor utilizând moduri variate de antrenare a gândirii elevilor; solicitarea unor corelaţii intra- şi interdisciplinare, care să determine realizarea de transferuri de cunoştinţe; antrenarea elevului în situaţia de a decide asupra unor sarcini de lucru adecvate, situaţiei-problemă expuse; formarea deprinderii elevilor de a utiliza independent manualul şi alte surse de informaţie, operând prin analiza pe text, interpretarea unor conţinuturi; organizarea unor activităţi de învăţare diferenţiată care să permită desfăşurarea sarcinilor de lucru în ritmuri diferite; sugerarea unui algoritm al învăţării, prin modul de ordonare a sarcinilor.Metodele şi tehnicile de predare precum şi practicile pedagogice alese în funcţie de ritmul de învăţare şi de particularităţile psiho-individuale ale elevilor trebuie să fie esenţial centrate pe universul copilului. Învăţarea trebuie să se dezvolte în mod natural pornind de la ce ştie elevul către descoperirea varietăţii naturii şi a fenomenelor, pe cale experimentală. O învăţare eficientă va da posibilitatea copilului să experimenteze, să redescopere natura printr-un contact direct cu aceasta în care rolul învăţătorului este de ghid şi colaborator.Demersul didactic propus prin actuala programă este orientat spre:-accentuarea caracterului formativ al metodelor de instruire (acestea sunt utilizate în activitatea de predare-învăţare, în scopul dezvoltării capacităţilor de a opera cu informaţiile asimilate, de a aplica şi evalua cunoştinţele dobândite, de a verifica ipoteze şi de a căuta soluţii adecvate de rezolvare a problemelor propuse);-aplicarea metodelor centrate pe stimularea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor (în scopul transformării elevului în subiect al propriei instruiri şi educaţii);-o îmbinare şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea după surse de informaţie variate, observaţia proprie, exerciţiul individual, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe etc.) cu activităţile care solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor;-folosirea unor metode care să favorizeze intervenţia nemijlocită a elevului în realizarea experimentului.Prezentăm mai jos, comparativ pe clase, o listă a procedurilor ştiinţifice propuse de programele şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a:

Clasa a III-a Clasa a IV-a• Observaţii• Clasificări ale corpurilor şi materialelor• Măsurări cu mijloace uzuale• Stabilirea relaţiilor temporale şi spaţiale (în termeni de rapiditate, distanţă, mişcare,

formă etc.)• Înregistrarea observaţiilor - figurativă• Colectare, conservare etc.• Raportarea observaţiilor - figurativă, verbală

- Observaţii- Clasificări ale corpurilor şi materialelor- Estimări ale unor caracteristici (mărimi, relaţii)- Stabilirea relaţiilor temporale şi spaţiale (în termeni de rapiditate, distanţă, mişcare, formă etc.)- Formularea definiţiilor operaţionale (reţete) - figurative, verbale (Cum ai proceda ca să…?)- Analiza observaţiilor (comparaţii, generalizări simple)- Măsurări cu mijloace convenţionale şi neconvenţionale- Înregistrarea observaţiilor - figurativă, verbală- Colectare, conservare, cultivare etc.- Raportarea observaţiilor şi analizelor - figurativă, verbală

Experimente propuse 1. Capacitate (volum) pulmonar: Elevii suflă tot aerul din plămâni, umflând un balon (pungă din plastic), apoi măsoară volumul balonului prin scufundare într-un vas cu apă. Se măsoară şi volumul

pulmonar la respiraţie liniştită.2. *Topire: Compararea căldurilor necesare topirii unor cantităţi egale de ceară, naftalină, margarină etc., prin compararea duratelor acestor procese.

Page 83: Planificari-clasa a IV-A

3. Sera: O butelie din plastic în care s-a tăiat o fereastră, un borcan acoperit cu o pungă transparentă din plastic, în care se pune un strat de pământ şi răsad, pot simula condiţiile dintr-o seră, în care temperatura şi cantitatea de dioxid de carbon sunt mai ridicate.

4. Fototropism: Sensibilitatea la lumină a vârfului tulpinii. Pe o porţiune a unui răsad de grâu, se acoperă vârfurile tulpinilor cu câte o căciulă de hârtie, lăsându-le pe celelalte neacoperite. Dacă sunt expuse la Soare, tulpinile neacoperite se orientează după acesta, spre deosebire de cele acoperite.

5. Geotropismul rădăcinilor: Între pereţii unui vas transparent şi o bucată de vată sau de hârtie de ziar mototolită, umezite permanent, se introduc boabe de fasole orientate diferit. Rădăcinile cresc îndreptându-se în jos, orientate de forţa gravitaţională.

6. De câtă apă are nevoie planta pentru a trăi: Se măsoară, la intervale de timp, nivelul apei dintr-un vas, în care a fost introdusă rădăcina unei plante (se pune în discuţie şi evaporarea apei în timp).7. Reflexul pupilei: Se acoperă un ochi şi se priveşte cu celălalt o sursă de lumină puternică. După acomodare, se descoperă primul ochi şi se compară dimensiunile pupilelor.8. Reacţie de apărare la lumină: Pe o farfurie jumătate albă, jumătate neagră, se pun larve de molii şi sunt expuse la soare; larvele trec de pe suprafaţa neagră pe suprafaţa albă.9. *Reacţie de apărare la umiditate: Analog cu experimentul anterior, dar se foloseşte hârtie albă uscată, respectiv, umedă; larvele preferă hârtia umedă.

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ LA FINELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR

Obiectiv cadru Standard

1. Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinţelor naturii

S1.Identificarea asemănărilor, deosebirilor şi relaţiilor dintre corpuri şi dintre componente ale unor sisteme pe baza observaţiei.S2. Clasificarea unor corpuri, evenimente, fenomene pe baza unor criterii.S3.Descrierea relaţiilor dintre componente ale aceluiaşi sistem şi dintre sisteme.S4.Comunicarea în maniere diverse a unor observaţii şi comparaţii referitoare la corpuri, fenomene, evenimente, sisteme observate şi a rezultatelor experimentelor.

2. Formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de experimentare şi explorare/ investigare a realităţii, folosind instrumente şi procedee specific

S5.Măsurarea cu instrumente convenţionale şi neconvenţionale şi evidenţierea regularităţilor unor fenomene pe baza măsurătorilor şi/sau observaţiei.S6.Realizarea unor experimente simple pe baza unui plan de lucru şi/sau a unor ipoteze date.

ŞTIINŢE ALE NATURIIPlanificare calendaristică

Arie curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturiiCurriculum nucleu: 1 oră/ săptămânăNumăr de ore anual: 33 ore- 13 ore/ semestrul I - 20 ore/ semestrul al II- lea(1 mai-zi liberă)

Page 84: Planificari-clasa a IV-A

Manual: „ Ştiinţe ale naturii- manual pentru clasa a IV- a”, Autori: T. Piţilă, C. Mihăilescu, I. Ghimbaş, Editura Aramis 2006Unitatea de învăţare Obiective

referinţăConţinuturi Număr de ore

alocateSăptămâna Observaţii

1. Ne reamintim 1.21.42.22.53.3

*Actualizarea cunoştinţelor despre corpuri *Plante*Animale*Anotimpuri

2 S1- S2

2.Medii de viaţă. Relaţii de hrănire

1.11.21.32.12.4

*Grădina* Pădurea* Balta*Recapitulare*Evaluare

6 S3- S8

3. Cicluri de viaţă. Apărare şi adaptare

1.11.11.21.32.1

*Ciclul de viaţă la plante, fluturi şi broaşte*Ciclul de viaţă la oameni*Reacţii de viaţă şi adaptare la lumină*Recapitulare*Evaluare

4 S9- S12

4. Resurse naturale 1.11.3 3.1

*Apa*Solul*Resurse ale subsolului. Combustibili*Resurse naturale de hrană*Recapitulare

6 S13- S18

5. Caracteris tici şi proprietăţi ale corpurilor

1.1 2.2 2.32.4 3.13.2

*Volumul corpurilor*Masa corpurilor. Echilibrul şi cântărire*Proprietăţi şi utilizări ale metalelor*Magneţi*Circuitul electirc simplu*Recapitulare* Evaluare

7 S19- S25

6. Sistemul nostru solar.Lumina

1.11.32.22.32.4

*Soarele şi plantele din Sistemul nostru solar*Surse de lumină. Vizibilitatea corpurilor. Umbra*Curcubeul. Culoarea corpurilor*Recapitulare*Evaluare

3 S26- S29

7.Transformări ale corpurilor şimaterialelor

1.11.22.1 3.1

*Mişcare şi repaus*Forţe care determină mişcarea corpurilor*Transformări ale materialelor*Recapitulare* Evaluare

4 S30- S33

Page 85: Planificari-clasa a IV-A

8. Recapitulare finală *Dacă vrei să ştii mai mult 1 S34

ŞTIINŢE ALE NATURIIProiectarea unităţilor de învăţare

Unitatea de învăţare: Ne reamintimNumăr de ore: 2Perioada: 17.IX:- 28.IX. 2012

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Corpuri 1.21.42.22.53.33.4

- exerciţii de definire a noţiunii de corp- exerciţii de clasificare a corpurilor după criterii date- exerciţii de identificare a unor proprietăţi ale corpurilor- exerciţii de clasificare a corpurilor după starea de agregare- exrciţii de identificare a unor fenomene de schimbare a stării de agregare a corpurilor-jocuri şi experimente diverse

-manual,f işe de lucru-exerciţiul,conversaţia, explicaţia, experimentul, demonstraţia-activităţi frontale şi individuale

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Plante şi animale 1.21.42.22.53.33.4

- exerciţii de identificare a plantelor şi animalelor- exerciţii de calsificare după criterii date- exerciţii de identificare a părţilor componente ale unei plante/ animal - exrciţii de identificare schimbărilor din viaţa plantelor şi a animalelor provocate de schimbarea anotimpurilor-jocuri şi experimente diverse

-manual,f işe de lucru-exerciţiul,conversaţia, explicaţia, experimentul, demonstraţia-activităţi frontale şi individuale

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Unitatea de învăţare: Medii de viaţă şi relaţii de hrănireNumăr de ore: 6Perioada: 1.X.- 16.XI. 2012

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Grădina 1.11.21.32.1

-observarea, descrierea şi recunoaşterea unor plante cultivate, plante spontane şi animale cu ajutorul imaginilor-observarea, descrierea mediului de viaţă prezentat în imagini- precizarea importanţei grădinii pentru om şi vieţuitoare-precizarea legăturilor ce se stabilesc între lumea vie şi mediul de viaţă.- redarea prin desen a verigilor unui lanţ trofic simplu- activitate experimentală

-fişe de lucru, portofoliul, planşe, desene, Atlas Botanic-conversaţia, explicaţia, problematizarea,exerciţiul;- activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Pădurea 1.1 -descoperirea condiţiilor optime de viaţă ale unor plante şi animale cu ajutorul -fişe de lucru, portofoliul, Observarea

Page 86: Planificari-clasa a IV-A

1.21.32.1

imaginilor -descrierea arborilor specifici pădurilor de foioase şi conifere-redarea prin desen a importantei pădurii pentru menţinerea echilibrului natural-explicarea consecinţelor pe care le are distrugerea pădurii-observarea şi discutarea unui set de lanţuri trofice simple-cunoaşterea elementelor componente ale unui mediu de pădure-realizarea unei colecţii de flori presate şi frunze ale arborilor din zonă

planşe, desene, Atlas Botanic-conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul;-activitate frontală, individuală

sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Balta 1.11.21.32.1

-exerciţii de descriere a bălţilor, deltei si peşterilor ca ecosisteme-observarea dirijată a unor caracteristici ale plantelor si animalelor acvatice-completarea unor scheme pentru lanţuri trofice simple-colectarea unor informaţii şi ilustraţii despre mediul acvatic- identificarea unor specii de plante si animale din aceste medii de viaţă-extragerea principalelor trăsături ale mediului de viaţă indicat- importanta bălţilor, peşterilor şi a deltei ca ecosisteme- măsuri de ocrotire a ecosistemelor prezentate

-fişe de lucru, portofoliul, planşe, desene, Atlas Botanic-conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul;-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Mări calde. Oceanul 1.11.21.32.1

-observarea dirijată a unor caracteristici ale plantelor si animalelor acvatice-completarea unor scheme pentru lanţuri trofice simple-colectarea unor informaţii şi ilustraţii despre mediul acvatic- identificarea unor specii de plante si animale din aceste medii de viaţă-extragerea principalelor trăsături ale mediului de viaţă indicat- măsuri de ocrotire a ecosistemelor prezentate

-fişe de lucru, portofoliul, planşe, desene, Atlas Botanic-conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul;-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 1.11.21.32.1

- prezentarea condiţiilor optime de viaţă a unor plante şi animale- realizarea unei fişe de observare a unei plante şi a unui animal - completarea unor scheme pentru lanţuri trofice simple- caracterizarea mediilor de viaţă în care trăiesc unele plante şi animale- stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri - completarea unor enunţuri lacunare- clasificarea organismelor vii după mediul lor de viaţă- formulare de enunţuri despre protejarea mediilor de viaţă

-fişe de lucru, portofoliul, planşe, desene, Atlas Botanic-conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul;-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Cicluri de viaţă. Apărare şi adaptareNumăr de ore: 4Perioada: 19.XI.- 14.XII. 2012

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Ciclul de viaţă la plante, fluturi şi broaşte

1.11.2

- identificarea importanţei luminii solare pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor

-fişe de lucru, portofoliul, planşe, desene, Atlas

Observarea sistematică

Page 87: Planificari-clasa a IV-A

1.32.1

- observarea activităţii unor animale în timpul nopţii- enumerarea unor vieţuitoare nocturne şi diurne- observarea ritmului de creştere a unui organism viu atunci când i se modifică condiţiile de viaţă- ordonarea logică a etapelor ciclului de viaţă al unui animal - descrierea etapelor metamorfozei la fluturele de mătase, la broasca de lac etc.

Zoologic-conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul;-activitate frontală, individuală

Evaluare orală Evaluare scrisă

Ciclul de viaţă la oameni 1.11.21.32.1

- colectarea de informaţii referitoare la caracteristici morfofiziologice şi/sau comportamentale ale oamenilor- ordonarea logică a etapelor ciclului de viaţă a omului-stabilirea prin cântărire a modificărilor de masă ale propriului corp- realizarea unui program zilnic de activitate

-fişe de lucru, portofoliul, planşe, -conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul;-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Reacţii de apărare şi adaptare la lumină

1.11.21.32.1

- identificarea importanţei luminii solare pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor- observarea activităţii unor animale în timpul nopţii- enumerarea unor vieţuitoare nocturne şi diurne- observarea ritmului de creştere a unui organism viu atunci când i se modifică condiţiile de viaţă- activitate experimentală

-fişe de lucru,planşe, portofoliul, desene-conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul;-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare. Evaluare 1.11.2.2.11.32.3

- identificarea importantei luminii solare pentru creşterea si dezvoltarea plantelor- observarea activităţii unor animale in timpul nopţii- enumerarea unor vieţuitoare nocturne si diurne- observarea ritmului de creştere a unui organism viu atunci când i se modifica condiţiile de viata- activitate experimentală- Test de evaluare

-fişe de lucru, portofoliul, planşe, desene, Atlas Zoologic-conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul;-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăEvaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Resurse naturaleNumăr de ore:6Perioada: 17.XII. 2012- 15.II. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Apa 1.11.33.1

- colectarea de informaţii despre apă- identificarea unor asemănări şi deosebiri între diferitele surse de apă- precizarea importanţei apei pentru om şi celelalte vieţuitoare- identificarea însuşirilor apei- efectuarea unor experienţe care să pună în evidenţă importanţa apei- stabilirea unor măsuri de prevenire a poluării apei- redarea prin desen a importanţei apei pentru om- comentarea unor proverbe despre apă

-fişe de lucru, portofoliul, planşe, desene, imagini selectate-conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul;-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 88: Planificari-clasa a IV-A

Solul 1.11.33.1

- observaţii în natură; colectarea şi observarea diferitelor tipuri de sol- tipuri de sol specifice fiecărei forme de relief - precizarea importanţei solului- enumerarea şi prezentarea lucrărilor de îngrijire a solului- stabilirea corespondenţei dintre tipul de sol şi cultura agricolă specifică.- evidenţierea însuşirilor pe care le are solul fertil- stabilirea unor măsuri de prevenire a poluării solului- precizarea zonelor geografice unde există aceste resurse- completarea unor enunţuri lacunare- joc didactic: „Recunoaşte roca”

-fişe de lucru, portofoliul, planşe, desene, imagini selectate-conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul;-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Resurse ale subsolului. Combustibili

1.11.33.1

-prezentarea unor produse obţinute prin prelucrarea minereurilor- experienţe simple pentru evidenţierea unor proprietăţi ale minereurilor- descrierea unui furnal-precizarea zonelor unde există resurse naturale ale subsolului-efectele folosirii incorecte a resurselor naturale - realizarea corespondenţei între proprietăţile minereurilor si utilizările acestora- importanţa resurselor naturale pentru om-realizarea corespondenţei între proprietăţile resurselor subsolului şi utilizările acestora

*fişe de lucru, portofoliul, planşe, desene, imagini selectate*conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul;*activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Resurse naturale de hrană

1.11.33.1

- identificarea resurselor naturale de hrana cu ajutorul imaginilor si al textelor literare- stabilirea resurselor naturale de hrana din zona natala- precizarea produselor obţinute din resurse naturale de hran- efectele utilizării incorecte a hranei, stabilirea unui regim alimentar necesar păstrării sănătăţii- comentarea poeziei „Sa protejam viata!”- realizarea unui desen inspirat de o strofa a poeziei

-fişe de lucru, portofoliul, planşe, desene, imagini selectate-conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul;-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 1.11.33.1

- enumerarea resurselor naturale de hrană din zona natală- descrierea modului de folosire a apei şi a solului la sat şi la oraş- precizarea zonelor unde există resurse naturale ale subsolului- specificarea importanţei resurselor naturale pentru om- completarea unor texte lacunare- importanţa protejării resurselor naturale pentru om

-fişe de lucru, portofoliul, planşe, desene, imagini selectate-conversaţia, explicaţia, cubul-activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Caracteristici şi proprietăţi ale corpurilorNumăr de ore:6Perioada: 18.II.- 29.III. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Page 89: Planificari-clasa a IV-A

Volumul corpurilor 1.12.22.32.43.1

- aproximarea-compararea volumului de apă al vaselor din imagini (capacitatea vaselor);- măsurarea volumului de lichid cu instrumente de măsură gradate;- experimente simple pt. demonstrarea modificării volumului;- stabilirea unităţii de măsură pt. capacitatea unor vase;- reactualizarea cunoştinţelor despre litru (multiplii şi submultiplii)

-manualul, planşe, vase vas gradat pt. măsurare;-conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia dirijată, învăţarea prin descoperire;-activitate frontală, individuală, pe grupe.

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Masa corpurilor. Echilibru şi cântărire

1.12.22.33.1

- prezentarea unor imagini pentru identificarea relaţiilor dintre corpuri şi acţiunea persoanelor;- exerciţii de cântărire folosind diverse instrumente de măsură;- exerciţii de echilibrare a masei (folosind balanţa);- exerciţii de comparare a maselor folosind instrumentele de măsură sau aproximând cu ajutorul simţurilor;- reactualizarea cunoştinţelor despre kilogram (multiplii şi submultiplii)

-instrumente de măsurare a masei manualul, planşe;- observarea dirijată, conversaţia, explicaţia, exerciţiul,experimentul problematizarea, - activitate frontală, individuală, pe grupe.

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Proprietăţi şi utilizări ale metalelor

1.12.22.33.1

- identificarea domeniului şi tipului de metale pe care le foloseşte;- recunoaşterea unor tipuri de metale din obiecte foarte cunoscute, frecvent utilizate;- explicarea unor proprietăţi legate de: culoare, conductibilitate,(căldură, electricitate), solubilitate, densitate, stare de agregare, ductilitate;- proprietăţile unor aliaje şi aplicaţiile acestora.

-planşe, manualul, -conversaţia, explicaţia, exercitiul, experimentul, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, individuală, pe grupe.

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Magneţi 1.12.22.33.1

- deducerea din experimente a fenomenului denumit „magnetism”- descoperirea, folosind magneţi, a corpurilor care conţin fier;- explicarea fenomenului de magnetizare/ demagnetizare;- identificarea direcţiei de orientare a polilor unor magneţi;- utilizarea proprietăţilor magneţilor în diferite activităţi umane.

-magneţi, obiecte metalice şi nemetalice, manualul, fişe de lucru;-conversaţia, explicaţia, experimentul,demonstra-ţia problematizarea, -activitate frontală, individuală, pe grupe.

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Circuitul electric simplu 1.12.22.33.1

- recunoaşterea surselor de energie, provenienţa curentului electric;- înţelegerea din observaţii şi experimente a noţiunii de circuit electric;- prezentarea şi descoperirea unor aparate electrice simple şi descrierea funcţionării lor;- realizarea unor circuite electrice simple.

-manualul, planşe, circuite electrice simple (bec, cabluri, baterie), -conversaţia, exerciţiul, explicaţia, demonstraţia, experimentul;-activitate frontală, individuală, pe grupe.

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

RecapitulareEvaluare

1.11.32.22.43.1

- utilizarea instrumentelor cunoscute pt. măsurarea maselor, capacităţilor, volumului, densităţii corpurilor;- experimente pentru compararea şi caracterizarea proprietăţilor corpurilor;- exerciţii de descoperire a denumirii planetelor sistemului solar.-test de evaluare

-fişe de lucru -conversaţia, explicaţia, exerciţiul, experimentul, problematizarea;-activitate frontală, individuală, pe grupe.

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăEvaluare sumativă

Page 90: Planificari-clasa a IV-A

Unitatea de învăţare: Sistemul nostru solar. LuminaNumăr de ore: 3Perioada: 15.IV.- 3.V. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Soarele şi planetele din Sistemul nostru solar

1.11.32.4

-reactualizarea cunoştinţelor dobândite în clasa a III-a ,cu privire la sistemul solar ,la componenţa acestuia.-realizarea unui desen care să ilustreze sistemul solar -diferenţiere noţiunilor de stea şi planetă-vizionarea unor filme sau prezentări din care să reiasă legătura planetei Pământ cu Sistemul solar şi a acestuia cu alte sisteme solare

-fişe de lucru planşe-conversaţia, explicaţia, exerciţiul, experimentul, demonstraţia-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Surse de lumină. Vizibilitatea corpurilor. Umbra

1.12.22.4

-identificarea unor animale după forma umbrei lăsate de un suport-modificarea dimensiunilor umbrei corpurilor prin modificarea poziţiei acestuia faţă de sursa de lumină-identificarea soarelui ca principala sursă de lumină a Pământului-exerciţii şi jocuri vizând importanţa umbrei ,a luminii, a vizibilităţii corpurilor

-fişe de lucru -conversaţia, explicaţia, exerciţiul, experimentul, demonstraţia-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Curcubeul. Culoarea corpurilor.

1.12.32.4

- identificarea surselor de lumină, surse naturale/artificiale;-identificarea spectrului luminii albe descompuse în culorile curcubeului; tipuri de culori;- compararea lungimii umbrelor faţă de soare în diferite momente ale zilei;-identificarea culorii unui obiect în lumină albă, roşie, verde, albastră-prezentarea curcubeului şi explicarea simbolului ROGVAIV

-manualul, planşe, fişe de lucru-conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire;-activitate frontală, individuală, pe grupe.

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

RecapitulareEvaluare

1.12.32.4

-exerciţii şi jocuri vizând importanţa umbrei ,a luminii, a vizibilităţii corpurilor-efectuarea unor experienţe care să pună în evidenţă obţinerea culorilor la trecerea luminii albe printr-o prismă, prin baloanele de săpun, petele de ulei-prezentarea simbolisticii unor culori şi a importanţei sesizării acestora- test de evaluare

-fişe de lucru -conversaţia, explicaţia, exerciţiul, experimentul, demonstraţia-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăEvaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Transfomări ale corpurilor şi materialelorNumăr de ore: 4Perioada: 6.V.- 31.V. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Mişcare şi repaus 1.11.22.1

- identificarea corpurilor aflate în repaus sau mişcare;- stabilirea poziţiei corpurilor în funcţie de anumite repere;- argumentarea stării de mişcare sau repaus a corpurilor studiate;

-manualul, planşe, fişe de lucru;-conversaţia, explicaţia,

Observarea sistematicăEvaluare orală

Page 91: Planificari-clasa a IV-A

3.1 -efectuarea de experienţe care să ilustreze atracţia magneţilor, gravitaţia, forţe de împingere şi de tracţiune, mişcarea şi repausul

observaţia dirijată, problematizarea;-activitate individuală, frontală, pe grupe.

Evaluare scrisă

Forţe care determină mişcarea corpurilor

1.11.22.13.1

- recunoaşterea din lecturi şi imagini a forţelor ce produc mişcarea corpurilor;- realizarea unor acţiuni care pun corpurile în mişcare (impingere, tragere);- identificarea tipului de forţe ce determină mişcarea unor corpuri, schimbarea vitezei şi a direcţiei de mişcare.

-manualul, planşe, obiecte pt. experimente simple, fişe de lucru;-conversaţia, explicaţia, exerciţiul,problematizare-activitate frontală, individuală, pe grupe.

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Transformări ale materialelor

1.11.22.13.1

- observarea, identificarea şi descrierea unor schimbări care au loc în timpul unor transformări: ruginirea, putrezirea, arderea, alterarea, coacerea-recunoaşterea corpurilor care ruginesc, ard, se alterează; -descrierea fenomenelor de putrezire, alterare, ardere, coacere, ruginire;- transformarea unor materiale în altele;- descoperirea factorilor ce pun sănătatea în pericol;- stabilirea tipurilor de transformări pe care le suportă unele materiale în anumite condiţii date.

-manualul, imagini din planşe obiecte cu prop diferite fişe de lucru;-conversaţia, explicaţia, experimentul, învăţarea prin descoperire, problematizarea;-activitate frontală, individuală, pe grupe.

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

RecapitulareEvaluare

- completarea unor texte lacunare- stabilirea tipurilor de transformări pe care le suportă unele materiale în anumite condiţii date.-realizarea unor experimente simple-test de evaluare

-manualul,fişe de lucru;-conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăEvaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Recapitulare finalăNumăr de ore: 3Perioada: 3.VI.-21.VI. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Dacă vrei să ştii mai mult

- exerciţii de identificare a realizărilor savanţilor prezentaţi în manual- realizarea unor fişe de portofoliu - realizarea unordesene reprezentative

-manualul, enciclopedii-conversaţia, explicaţia, exerciţiul

Observarea sistematicăEvaluare orală

EDUCAŢIE CIVICĂ

OBIECTIVE CADRU, OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1.Cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera valorilor civice

1.1 să recunoască şi să folosească termeni specifici disciplinelor sociale

- desprinderea înţelesului unui cuvânt din context; - observarea şi comentarea unor imagini şi texte cu conţinut civic;

Page 92: Planificari-clasa a IV-A

1.2 să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect concepte specifice educaţiei civice

- utilizarea de glosare, dicţionare, texte, liste de cuvinte pentru desprinderea sensului unor termeni specifici culturi civice;

- alcătuirea unor minidicţionare de termeni civici;

*1.3 să-şi exprime oral sau în scris, în cuvinte proprii, un punct de vedere personal cu privire la comportamentul civic în diferite situaţii

- realizarea unor scurte povestiri pornind de la o situaţie dată.

2.Cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului, a normelor de comportare

2.1 să compare situaţii care privesc drepturi şi îndatoriri ale copilului

- elaborarea unui regulament al clasei cu drepturi şi îndatoriri;

2.2 să identifice reguli şi norme de comportament civic în diferite situaţii

- simularea ;- discutarea în clasă a unor reguli;- participarea la stabilirea regulilor în cadrul grupurilor din care fac parte elevii;- exersarea unor roluri specifice prin activităţi pe grupe de lucru.

3.Dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea grupurilor sociale

3.1 să identifice locul şi rolul persoanelor familiare - exersarea unor roluri specifice în activitatea unui grup;

3.2 să participe la dezvoltarea climatului afectiv pozitiv în grup - jocul de rol;

*3.3 să descrie şi să compare tipuri de relaţii şi atitudini sociale (colaborare, competiţie, solidaritate, toleranţă, intoleranţă) pornind de la situaţii concrete

- analiza unor cazuri mediatizate.

4.Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării opiniilor personale în ceea ce priveşte activitatea grupurilor din care fac parte

4.1 să compare în termeni simpli informaţiile necesare luării unor decizii

- valorificarea informaţiei sociale oferite de mass media;

*4.2 să formuleze şi să exprime opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut civic

- discutarea unor cazuri reale sau imaginate care solicită decizie şi exprimarea opiniilor personale;- imaginarea şi participarea la funcţionarea unui consiliu local al copiilor.

CONŢINUTURlLE ÎNVĂŢĂRII

Raporturile noastre cu ceilalţi oameni.1. Relaţii dintre oameni în cadrul grupului:

de rudenie; de prietenie; de colaborare şi de competiţie; de autoritate (conducătorul grupului, supunerea, invidia, revolta, admiterea - respingerea din / de către grup).

2. Manifestarea relaţiilor dintre oameni în diferite situaţii: situaţii “normale” (desfăşurarea unor activităţi, obţinerea unor drepturi, relaţii cu diferite autorităţi);

Page 93: Planificari-clasa a IV-A

situaţii “limită” (catastrofe, accidente, agresiuni, moartea); *probleme personale sau de grup (boală, sărăcia, singurătatea, neîncrederea).

3. Drepturile copilului.Comunitatea1. Comunitatea locală (sat, comună, oraş, judeţ, sector etc.).2. Poporul.3. *Naţiunea. Comunitatea internaţională.Societate şi stat1. *Organizarea statală a societăţii. Instituţii democratice ale statului român.2. Simboluri ale statului român.

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ LA FINELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR

Obiectiv cadru Standard

1.Cunoaşterea şi utilizarea limbajului din sfera valorilor civice

S1. Utilizarea corectă a termenilor limbajului specific culturii civiceS2. Relatarea în cuvinte proprii a unor fapte, situaţii, texte, lecturi, imagini vizând comportamentul civic

2.Cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului, a normelor de comportare în societate

S3. Selectarea dintr-un material dat a unor drepturi şi îndatoriri ale copiluluiS4. Cunoaşterea şi folosirea unui număr de norme şi reguli de comportare în societate în situaţii variate

3.Dezvoltarea unor comportamente relaţionale privind constituirea grupurilor sociale

S5. Descrierea în manieră concisă şi clară a modului de constituire şi de funcţionare a unui grup din care face parte

4.Dezvoltarea şi manifestarea unor atitudini favorabile luării deciziilor şi exprimării personale în ceea ce priveşte activitatea grupurilor din care face parte

S6. Identificarea unor situaţii în care se cere luarea unor decizii personale sau colectiveS7. Exprimarea unor enunţuri simple pro sau contra luării unor decizii în plan civic

EDUCAŢIE CIVICĂPlanificare calendaristică

Arie curriculară: Om şi societateCurriculum nucleu: 1 oră/ săptămânăNumăr de ore anual: 34 ore – 13 ore/ semestrul I - 21 ore/ semestrul al II- lea

Page 94: Planificari-clasa a IV-A

Manual: „ Educaţie civică- manual pentru clasa a IV- a”, Autori: L. Cătrună, G. Mandizu Cătrună, Editura Didactică şi Pedagogică 2006Unitatea de învăţare Obiective

referinţăConţinuturi Număr de ore

alocateSăptămâna Observaţii

1. Relaţiile dintre oameni în cadrul grupului

1.11.22.12.23.13.24.1

*Grupurile din care facem parte- actualizare*Relaţii de rudenie*Relaţii de prietenie*Relaţii de colaborareşi de competiţie*Conducătorul grupului*Admiterea şi respingerea *Supunerea. Revolta*Invidia*Recapitulare

12 S1- S12

2. Manifestarea relaţiilor dintre oameni în diferite situaţii

1.11.22.12.23.13.2

*Relaţii dintre oameni în situaţii normale*Relaţii dintre oameni în situaţii limită*Probleme personale sau de grup *Drepturile copilului*Recapitulare*Evaluare

8 S13- S20

3. Comunitatea 1.11.23.13.24.1

*Comunitatea locală*Poporul*Naţiunea. Comunitatea internaţională*Recapitulare*Evaluare

6 S21- S26

4. Societatea şi statul 1.11.23.24.1

*Organizarea statală a societăţii*Instituţiile democratice ale statului român*Simbolurile statului român*Recapitulare

6 S27- S32

5. Recapitulare finală 1.11.22.12.23.2

*Raporturile noastre cu ceilalţi oameni*Drepturile copilului*Comunitatea. Societatea şi statul*Evaluare

2 S33- S34

EDUCAŢIE CIVICĂProiectarea unităţilor de învăţare

Unitatea de învăţare: Relaţiile dintre oameni în cadrul grupuluiNumăr de ore: 12Perioada: 17.IX.- 14.XII. 2012

Conţinuturi Ob. de Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Page 95: Planificari-clasa a IV-A

ref.

Ce este persoana?Trăsături morale ale persoanei-- actualizare

1.11.22.13.1

-definirea noţiunii de persoană-identificarea documentelor de identitate-precizarea drepturilor şi îndatoririlor unei persoane-definirea noţiunii de trăsătură morală-enumerarea trăsăturilor morale -formularea de opinii personale referitoare informaţii provenite din lectura textelor

-Manual, imagini-Conversaţia, jocul de rol, dezbaterea-Activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Grupurile- actualizare 1.11.22.13.1

-definirea noţiunii de grup;-numirea grupurilor din care poate face parte o persoană;-descrierea unor activităţi din cadrul diferitelor grupuri;-precizarea drepturilor şi îndatoririlor într-un grup;-realizarea de desene şi povestiri pentru ilustrarea diferitelor tipuri de relaţii în grup.

-Manual, imagini-Conversaţia, jocul de rol, dezbaterea-Activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Relaţii de rudenie 1.11.22.12.24.1

-definirea noţiunilor de familie, rude;-precizarea relaţiilor dintre membrii familiei, dintre o familie şi rudele acesteia;-exerciţii de rezolvare a unor situaţii conflictuale create într-o familie;-comentarea unor proverbe;

-Manual, caiete, planşe-Conversaţia, explicaţia, exerciţiul-Activitate frontală, în perechi, pe grupe

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Relaţii de prietenie 1.11.22.12.23.14.1

-identificarea unor relaţii stabilite între prieteni; -folosirea corectă a unor termini civici; -argumentarea atitudinii adoptate la un moment dat, într-o prietenie; -comentarea unui proverb; -enumerarea trăsăturilor morale necesare menţinerii unei prietenii;

-Manual, caiete, planşe-Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul, brainstorming-Activitate frontală, în perechi, pe grupe

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Relaţiile pozitive şi negative

1.11.22.12.24.1

-identificarea unor relaţii stabilite între oameni; -folosirea corectă a unor termini civici; -argumentarea atitudinii adoptate la un moment dat; -comentarea unui proverb; -enumerarea trăsăturilor pozitive şi negative;-identificarea unor personaje pozitive şi negative din textele studiate

-Manual, caiete, planşe-Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul, brainstorming-Activitate frontală, în perechi, pe grupe

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Relaţiile de colaborare şi de competiţie

1.11.22.12.23.1

-definirea noţiunilor de colaborare, coechipier;-stabilirea rolului relaţiilor de colaborare într-o activitate;-precizarea mesajului unor versuri;-realizarea de desene şi povestiri pentru ilustrarea diferitelor tipuri de relaţii în grup.

-Manual, caiete-Conversaţia, explicaţia, jocul de rol-Activitate frontală, în perechi, în echipe

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Conducătorul grupului 1.11.22.23.1

-analiza unor relaţii de colaborare şi competiţie în situaţii ipotetice şi în viaţa reală-identificarea rolului şi locului acestor relaţii în viaţa socială cu ajutorul unui concurs;-realizarea de desene şi povestiri pentru ilustrarea diferitelor tipuri de relaţii în

-Manualul, -Conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, observarea dirijată, înv, prin descoperire-Activitate frontală, în

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 96: Planificari-clasa a IV-A

grup.-identificarea calităţilor unui conducător de grup;-exersarea de roluri specifice prin activităţi pe grupe de lucru;-simularea alegerii unor conducători pentru diverse grupuri;-exersarea unor reguli specifice în activitatea unui grup;-descrierea unei situaţii care să reflecte calităţile/activitatea unui conducător de grup.

echipe, independentă

Admiterea şi respingerea 1.11.22.12.23.1

-analiza activităţii unui grup;-identificarea însuşirilor pozitive şi necesitatea dezvoltării lor pentru a putea fi acceptaţi în anumite grupuri din care dorec să facă parte;-formularea de opinii personale referitoare informaţii provenite din lectura textelor şi din activitatea grupurilor din care fac parte.

-Manualul, -conversaţia, exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţare prin descoperire-activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Supunere şi revolta 1.11.22.12.23.1

-identificarea unor exemple de autoritate în situaţii reale şi ipotetice;-sublinierea importanţei importanţei relaţiilor de autoritate în viaţa noastră de zi cu zi-identificarea persoanelor investite cu autoritate în ţara noastră;

-Manualul, -conversaţia, exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţare prin descoperire-activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Invidia 1.11.22.12.23.1

-identificarea tipurilor de relaţii de autoritate,-exersarea capacităţii de a lua decizii;-autoevaluarea calităţilor de lider;-formularea unor explicaţii coerente cu privire la însuşirile, -valorile persoanelor importante pentru el.

-Manualul, -conversaţia, exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţare prin descoperire-activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 1.11.22.12.23.1

-sistematizarea cunoştinţelor privitoare la relaţiile cu ceilalţi;-exerciţii de completare a unor texte lacunare ;-observarea şi comentarea unor imagini şi texte cu conţinut civic;

-fişe de lucru-conversaţia, ciorchinele, exerciţiul-activitate frontală, pe grupe

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Manifestarea relaţiilor dintre oameni în diferite situaţii Număr de ore: 8Perioada: 17.XII.2012- 1.III. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Page 97: Planificari-clasa a IV-A

Relaţii dintre oameni în situaţii normale

1.32.24.2

-identificarea relaţiilor în diferite situaţii printr-o dezbatere privind comportamentul elevilor în anumite situaţii;-exersarea unor roluri specifice;-întocmirea unor liste cu bunele maniere

-Manualul, -conversaţia, joc de rol demonstraţia, exerciţiul, observarea dirijată, învăţare prin descoperire-activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Relaţii dintre oameni în situaţii limită

2.24.2

-identificarea pe baza unor cazuri imaginare a unor situaţii excepţionale;-dezbaterea, prin contrast, a unor comportamente umane adecvate/neadecvate în asemenea situaţii;-identificarea instituţiilor care pot interveni în astfel de situaţii. -analiza unor informaţii din mass-media, texte, proverbe pe baza cărora elevii să înţeleagă problemele personale sau de grup cu care se pot confrunta oamenii şi ce atitudine trebuie adoptată;- introducerea ideii de solidaritate umană şi a celei de empatie

-Manualul, -conversaţia, joc de rol demonstraţia, exerciţiul, observarea dirijată, învăţare prin descoperire-activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Probleme personale sau de grup

1.32.24.2

-identificarea pe baza unor cazuri imaginare a unor situaţii excepţionale;-dezbaterea, prin contrast, a unor comportamente umane adecvate/neadecvate în asemenea situaţii;-identificarea instituţiilor care pot interveni în astfel de situaţii. -analiza unor informaţii din mass-media, texte, proverbe pe baza cărora elevii să înţeleagă problemele personale sau de grup cu care se pot confrunta oamenii şi ce atitudine trebuie adoptată;

-Manualul, -conversaţia, joc de rol demonstraţia, exerciţiul, observarea dirijată, învăţare prin descoperire-activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Drepturile copilului 1.11.22.12.23.13.24.1

-definirea noţiunilor : drept, convenţie-identificarea drepturilor fundamentale ale copilului;-comentarea unor imabini cu conţinut civic-comentarea unor drepturi din Convenţia cu privire la drepturile copilului;-exprimarea opiniei personale faţă de modul în care sunt respectate drepturile copilului în ţara noastră sau în alte ţări;-precizarea rolului unor persoane în asigurarea respectării drepturilor copilului;-completarea portofoliului cu informaţii referitoare la respectarea drepturilor copilului în alte ţări.

-Manualul, -conversaţia,exerciţiul, demonstraţia,turul galeriei, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire,ciorchinele brainstormingul, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Drepturile şi îndatoririle elevului

1.11.22.12.23.13.24.1

-comentarea unor ilustraţii sau texte cu conţinut civic;-motivarea unor atitudini adoptate în situaţii date;-realizarea unui regulament şcolar al clasei cu drepturile şi îndatoririle elevului;-comentarea unor drepturi şi îndatoriri ale elevilor;-redactarea unei compuneri în care să fie prezentat modul în care sunt respectate îndatoririle şcolarului;-utilizarea corectă a unor termeni civici în exprimarea orală şi scrisă: drept, îndatorire.

-Manualul, -conversaţia,exerciţiul, demonstraţia,turul galeriei, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire,ciorchinele brainstormingul, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Încălcarea drepturilor copilului

1.11.2

-identificarea persoanelor şi a instituţiilor responsabile cu asigurarea respectării drepturilor copilului;

-Manualul, -conversaţia,exerciţiul,

Observarea sistematică

Page 98: Planificari-clasa a IV-A

2.12.23.13.24.1

-selectarea de informaţii din mass-media referitoare la cazuri de încălcare a drepturilor copilului şi la modalităţile de soluţionare a acestora;-identificarea unor cazuri de încălcare a drepturilor copilului prezentate în literatură;-soluţionarea unor cazuri de încălcare a drepturilor copilului, în cadrul unui proces simulat.

demonstraţia,turul galeriei, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire,ciorchinele brainstormingul, -activitate frontală, în echipe, independentă

Evaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 1.14.1

-observarea şi comentarea unor imagini şi texte cu conţinut civic (vizionarea unor filme)-valorificarea informaţiei sociale oferite de mass media;

-film-conversaţia, observarea-Activitate frontală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Comunitatea Număr de ore: 6Perioada: 4.III.- 26.IV. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Comunitatea locală 1.14.14.2

-identificarea trăsăturilor specifice ca formă de comunitate;-definirea comunităţii locale şi enumerarea principalelor organisme ale acesteia;-descrierea oraşului natal ca formă de comunitate ;-precizarea relaţiilor ce se stabilesc între membrii unei comunităţi locale;- dramatizarea unui text: Povestea unui om leneş, de Ion Creangă;

-Manualul, imagini -conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Poporul 1.14.14.2

-identificarea caracteristicilor poporului român;-analiza asemănărilor şi a deosebirilor dintre diferite popoare sub aspectul istoriei, tradiţiilor, culturii;-promovarea unor relaţii de bună vecinătate, colaborare şi înţelegere între popoare cu ajutorul jocului de rol.

-Manualul, imagini -conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Patrie şi patriotism 1.11.23.13.24.1

-recunoaşterea unor conducători istorici în ilustraţiile prezentate;-definirea termenilor: statornicit, patrie, patriotism;-stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri;-comentarea unor fragmente literare cu conţinut civic;

-Manualul, imagini -conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Comunitatea internaţională

1.14.1

-definirea termenilor: naţiune, comunitate, cetăţean;-explicarea rolului instituţiilor europene şi internaţionale

-Manualul, imagini -conversaţia,exerciţiul,

Observarea sistematică

Page 99: Planificari-clasa a IV-A

4.2 -stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri;-comentarea unor fragmente literare cu conţinut civic;

demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Evaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare -stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri;-comentarea unor fragmente literare cu conţinut civic;-promovarea unor relaţii de bună vecinătate, colaborare şi înţelegere între popoare cu ajutorul jocului de rol.

-Manualul, imagini -conversaţia,exerciţiul-activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Societate şi stat Număr de ore: 6Perioada: 29.IV.- 7.VI. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Organizarea statală societăţii

1.14.14.2

-identificarea termenilor de societate, stat ;-completatrea unor enunţuri referitoare la Statul Român şi trăsăturile sale;-identificarea Constituţiei statului şi comentarea unor articole din Constituţia României.

-Manualul, imagini -conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Instituţiile democratice ale statului român

1.12.24.1

-identificarea instituţiilor democratice ale statului român;-analiza celor mai importante atribuţii ale statului;-identificarea unor drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor faţă de stat pe baza unor articole din Constituţia României;-identificarea unor modalităţi de relaţionare cu instituţiile statului prin redactarea unor scrisori către diferite instituţii;-exemplificarea sentimentului patriotic prin fapte de viaţă sau din literatură.

-Manualul, imagini -conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Simboluri ale statului român

1.11.24.1

-descrierea simbolurilor statului român-dezbaterea rolului unor simboluri şi a evoluţiei lor;-identificarea modalităţilor de formare a ataşamentului faţă de patrie prin utilizarea simbolurilor statului român.-enumerarea unor situaţii în care sunt folosite simbolurile statului-stabilirea unor simboluri pentru grupul de învăţare(clasa)-confecţionarea, din hârtie glasată, a drapelului României

-Manualul, imagini -conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Simboluri ale statului român

1.11.24.1

-descrierea simbolurilor statului român-dezbaterea rolului unor simboluri şi a evoluţiei lor;-identificarea modalităţilor de formare a ataşamentului faţă de patrie prin utilizarea simbolurilor statului român.

-Manualul, imagini -conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 100: Planificari-clasa a IV-A

-enumerarea unor situaţii în care sunt folosite simbolurile statului-stabilirea unor simboluri pentru grupul de învăţare(clasa)-confecţionarea, din hârtie glasată, a drapelului României

descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Recapitulare -stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri;-comentarea unor fragmente literare cu conţinut civic;-promovarea unor relaţii de bună vecinătate, colaborare şi înţelegere între popoare cu ajutorul jocului de rol.

-Manualul, imagini -conversaţia,exerciţiul-activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Recapitulare finalăNumăr de ore: 2Perioada: 10.VI.- 21.VI. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Relaţii intrepersonale 1.1 -observarea şi comentarea unor imagini şi texte cu conţinut civic-descrierea în manieră concisă şi clară a modului de constituire şi de funcţionare a unui grup din care face parte

-Imagini, texte selectate-Conversaţia, exerciţiul, observarea dirijată-activitate frontală, în echipe, independentă

15.06 Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Mândria de a fi român 1.11.24.1

-identificarea modalităţilor de formare a ataşamentului faţă de patrie prin utilizarea simbolurilor statului român.- realizarea unor compuneri având ca subiect tema dată- realizarea unor desene reprezentative

-Imagini, texte selectate-Conversaţia, exerciţiul, observarea dirijată-activitate frontală, în echipe, independentă

22.06 Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

GEOGRAFIE

OBIECTIVE CADRU, OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE1.Reprezentarea spatiului geografic (de la localitate la planeta)

1.1. să se situeze corect în spaţiul imediat,apropiat şi local - exerciţii de localizare empirică, pe teren şi pe hartă, a elementelor din orizontul imediat, local şi apropiat;

Page 101: Planificari-clasa a IV-A

- recunoaşterea şi localizarea, în diferite surse de informare (ex. fotografii, diapozitive etc.), a unorobiecte aparţinând spaţiului imediat, apropiat şi local;

1.2. să aprecieze în mod empiric distanţe accesibile direct - exerciţii (pe teren) de apreciere empirică şi de măsurare a unor distanţe accesibile;

1.3. să utilizeze mijloace elementare de orientare(puncte cardinale, alte repere observabile) înspaţiul apropiat, al orizontului local şi al ţării

- exerciţii de localizare a elementelor din orizontul imediat, din cel local şi din ţară, cu ajutorul unor repere (construcţii, râuri, forme de relief etc.) şi al punctelor cardinale;- realizarea unor reprezentări cartografice simple ale orizontului apropiat şi local;

*1.4. să utilizeze, la nivelul ţării, al Europei, al planetei, mijloace elementare de reprezentarea spaţiului (imediat, apropiat, local)

- exerciţii de realizare a unor reprezentări cartografice simple referitoare la ţară, la Europa, la planetă (pe baza utilizării semnelor convenţionale şi a scării de proporţie);

1.5. să localizeze corect elemente ale spaţiuluigeografic (de la localitate la planeta), într-un context dat

- exerciţii de recunoaştere a unor elemente ale spaţiului geografic local, pe harta judeţului, a ţării, a Europei;- exerciţii de localizare, în situaţii diferite – de ex., pe harta judeţului, a ţării şi a Europei;- întocmirea, pe harta judeţului / a ţării / a continentului, a unor itinerare / trasee imaginare care reunesc aceleaşi elemente ale spaţiului geografic;

*1.6. să coreleze elemente din realitate cu reprezentarea lor cartografică, utilizând scara de proporţie şi legenda

-exerciţii de comparare a elementelor din realitate şi a celor de pe hartă;

2. Relaţionarea elementelor geografice, pe baza unor surse diferite

2.1 să observe progresiv elemente din realitatea înconjurătoare - exerciţii de observare nedirijată şi dirijată;

2.2 să înregistreze date specifice geografiei, observate sau deja prelucrate

- exerciţii de notare (înregistrare), sub diferite forme (fişe, tabele, grafice simple etc.), a datelor observate;

2.3 să identifice în diferite surse de informare (texte,hărţi, imagini etc.) caracteristici ale realităţii înconjuratoare

- enumerarea, în texte, în fotografii şi pe hărţi, a unor elemente referitoare la realitatea înconjuratoare;- prezentarea unor caracteristici ale realităţii înconjuratoare, folosind surse de informare diferite;

2.4 să descopere relaţii simple între diverse elemente din mediul înconjurător, direct sau percepute imediat (redate în diferite moduri)

- identificarea de corespondenţe între elemente observate direct şi imediat;

*2.5 să compare elemente şi relatii reprezentate la niveluri şi la scări diferite (de la orizontul apropiat la planeta)

- exerciţii de grupare / de discriminare a unor elemente reprezentate la niveluri şi la scări diferite, pe baza unor caracteristici date;- completarea unor fişe de observare;

*2.6 să situeze anumite elemente grafice într-o ierarhie spaţială (de la localitate la planeta)

- compararea succesiva a unor hărţi realizate la scări diferite.

3. Utilizarea adecvata a limbajului specific geografiei

3.1 să construiască enunţuri simple şi dezvoltate despre fenomene şi fapte observate în realitatea înconjurătoare

- exerciţii de descriere succintă, cu ajutorul termenilor specifici, a unui element observat direct sau mediat;- exerciţii de descriere succintă a caracteristicilor unor fenomene şi fapte observate în realitatea înconjuratoare;

3.2 să descrie în enunţuri simple elemente reprezentate pe suporturi cartografice

- exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare, pornind de la un suport cartografic;- descrierea dirijată după o hartă simplă, pe baza unui vocabular de sprijin;

Page 102: Planificari-clasa a IV-A

*3.3 să elaboreze enunţuri explicative referitoare la fenomene din lumea înconjurătoare, pe baza observării directe a acestora

- formularea unor răspunsuri la întrebări, referitoare la fenomene observate;- exerciţii de explicare a unor relaţii vizibile între elemente.

4. Manifestarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător

4.1 să îşi exprime interesul pentru cunoaşterea mediului înconjurător, identificând diferite modalităţi de conservare şi de ocrotire a mediului înconjurător

- explorarea mediului din orizontul local şi apropiat, inclusiv a consecinţelor intervenţiei omului (pozitive sau negative);- realizarea unui plan individual de observare a unor fenomene de degradare a mediului din zona deresedinţă;

4.2 să colaboreze cu cei din jur, în spiritul iniţiativei faţă de protecţia mediului de viaţă

- jocuri de rol;- realizarea unor proiecte de grup.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII (introducere în geografie: de la localitatea natala la planeta)ELEMENTE DE GEOGRAFIE A ORIZONTULUI APROPIAT ŞI LOCAL

1.1. Orizontul apropiat - Sala de clasa, şcoala, cartierul, localitatea. Orientarea în orizontul apropiat. Planul clasei, al şcolii, planul locuinţei, al cartierului şi al localităţii1.2. Orizontul local -Linia orizontului. Punctele cardinale. Harta simplă a orizontului local şi orientarea pe aceasta. Hărţi diferite ale orizontului local1.3. Caracteristici geografice ale orizontului local -Elemente generale despre relieful, hidrografia, vegetaţia, populaţia şi aşezările omeneşti ale

orizontului local*Aplicaţii practice în orizontul local*1.4. Repere de timp (ora, ziua, saptamâna, luna, anotimpul, anul) în explicarea unor modificări ale realităţii observate1.5. De la orizontul local la ţară- Treceri succesive de scară ilustrate pe hărţi

ELEMENTE DE GEOGRAFIE A ROMÂNIEI2.1. Caracteristici geografice generale- Limitele şi vecinii. Relieful (caracteristici generale şi trepte de relief). Unităţi majore de relief *. Clima, apele, vegetaţia, animalele şi solurile –

aspecte generale.Locuitorii şi aşezările omeneşti. Principalele activităţi economice2.2. Marile unităţi geografice ale ţării (prezentare generala):

a) Carpaţiib) Dealurile şi podişurilec) Câmpiiled) Studiu de caz: caracterizarea generală a unei unităţi geografice

2.3. Organizarea administrativă- Prezentarea localităţii natale, a reşedinţei de judeţ şi a judeţului. *Harta administrativă. Bucureşti – capitala RomânieiROMÂNIA ÎN EUROPA SI PE GLOB

3.1. România în Europa- Ţările vecine. *Scurtă prezentare geografică a ţărilor vecine3.2. Europa - un continent la nivelul planetei- Caracteristici geografice generale. Uniunea Europeana3.2. Terra - planeta oamenilor-*Momente importante în descoperirea planetei. Terra - o planetă a sistemului solar

3.3.

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ LA FINELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR

Obiectiv cadru Standard

1. Reprezentarea spaţiului geografic (de lalocalitate la planetă)

S.1. Identificarea elementelor observabile ale spaţiului geografic apropiatS.2. Clasificarea elementelor observabile din realitatea înconjuratoare

Page 103: Planificari-clasa a IV-A

2. Relaţionarea elementelor geografice pe bazaunor surse diferite

S.3. Identificarea raporturilor dintre elemente observabile şi reprezentarea lor pe suporturi cartografice simpleS.4. Descrierea unei realităţi pe baza unor imaginiS.5. Identificarea unor relaţii elementare pe baza unor observaţii sau pe baza unor surse diferite

3. Utilizarea adecvata a limbajului specificgeografiei

S.6. Utilizarea termenilor de baza în contexte date

GEOGRAFIE Planificare calendaristică

Arie curriculară: Om şi societate Curriculum nucleu: 1 oră/ săptămână

Page 104: Planificari-clasa a IV-A

Număr de ore anual: 34 ore- 13 ore/ semestrul I - 21 ore/ semestrul al II- lea

Manual: „ Geografie- manual pentru clasa a IV- a”, Autori: C. Mihăilescu, T. Piţălă, Editura Aramis 2006Unitatea de învăţare Obiective

referinţăConţinuturi Număr de ore

alocateSăptămâna Observaţii

1. Elemente de geografie a orizontului apropiat

1.1 1.21.31.5

*Linia orizontului. Punctele cardinale*Orientarea în orizontul apropiat*Planul*Harta. Harta orizontului local*Caracteristici geografice ale orizontului local*De la orizontul local la ţară-recapitulare*Evaluare

6 S1- S6

2. Elemente de geografie a planetei Pământ

3.13.23.32.12.3

*Terra – planeta oamenilor. Europa*România şi ţările vecine*Recapitulare*Evaluare

4 S7- S10

3. Elemente de geografie a României. Relieful

2.12.22.3

*Caracteristici generale ale reliefului*Munţii Carpaţi*Dealurile şi podişurile*Câmpiile*Pe cărările patriei-recapitulare*Evaluare

8 S11- S18

4. Elemente de geografie a României. Apele , clima, vegetaţia naturală şi animalele sălbatice

1.31.52.1 2.22.3 2.43.13.24.2

*Apele curgătoare. Dunărea si Delta Dunării*Lacurile. Marea Neagră*Clima. Vegetaţia naturală si animalele sălbatice*Calendarul naturii-recapitulare*Evaluare

4 S19- S22

5. Elemente de geografie a României. Oameni şi locuri

1.31.52.2 2.33.1 4.1 4.2

*Locuitorii si aşezările omeneşti. Organizarea administrativ teritoriala a României*Bucureşti-capitala ţării*Localitatea natală*Recapitulare*Evaluare

4 S23- S26

6. Elemente de geografie a României. Resurse naturale si

1.31.5

*Activităţi industriale*Activităţi agricole. Vânatul. Pescuitul

6 S27- S32

Page 105: Planificari-clasa a IV-A

activităţile economice 2.2 2.3 3.1 3.2 4.2

*Transporturile. Căile de comunicaţie*Turismul. Comerţul*Evaluare

7. Recapitulare finală *Jocuri didactice geografice 2 S33- S34

GEOGRAFIE Proiectarea unităţilor de învăţare

Unitatea de învăţare: Elemente de geografie a orizontului apropiat şi local Număr de ore: 6Perioada: 17. IX.- 26.X. 2012

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Linia orizontuluiPunctele cardinale

1.21.32.2

- exerciţii de apreciere empirică şi de măsurare a unor distanţe accesibile-observarea dirijată a unor imagini propuse;-exerciţii de stabilire cu ajutorul ilustraţiilor a locului de unde răsare/apune soarele;-compararea umbrelor lăsate pe pământ de corpuri în diferite momente ale zilei;-explicarea modificărilor intervenite în poziţia soarelui în timpul unei zile;-descrierea a ceea ce se poate cuprinde cu privirea până la linia orizontului;-stabilirea punctelor cardinale;

-Manualul, imagini -conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Planul 1.1. 1.2. 1.3.

- exerciţii de localizare a elementelor din orizontul imediat,apropiat şi local; - exerciţii de măsurare; - exerciţii de redactare a planului clasei, şcolii, locuinţei

-Manualul, imagini -conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Harta. Harta orizontului local

1.1. 1.2. 2.1. 2.2.

- exerciţii de orientare pe harta orizontului local;- exerciţii de comparare a elementelor din realitate şi a celor de pe hartă- exerciţii de localizare a elementelor din orizontul imediat, local şi din ţară;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Caracteristici geografice 1.1. 1.2. - exerciţii de localizare a elementelor din orizontul imediat, local şi din ţară; -Manualul, hărţi Observarea

Page 106: Planificari-clasa a IV-A

ale orizontului local 2.1. 2.2. - exerciţii de orientare cu ajutorul punctelor cardinale şi alte repere observabile;- exerciţii-joc de orientare pe hartă- exerciţii de realizare a unor reprezentări cartografice simple ale orizontului apropiat şi local

-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

De la orizontul local la ţară

1.3. 1.5. 2.1. 2.2.

2.3.

- exerciţii de recunoaştere a unor elemente ale spaţiului geografic local, pe harta judeţului, a ţării, a Europei;- exerciţii de localizare pe harta judeţului, a ţării şi a Europei;- exerciţii de realizare a unor itinerare (trasee imaginare pe harta judeţului, a ţării, a continentului) cu aceleaşi elemente ale spaţiului geografic;- exerciţii de comparare a elementelor din realitate cu a celor de pe hartă;- relatări şi discuţii în grup

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare – Evaluare Proiect „ Orizontul local”

2.1. 1.2. 2.2. 3.1.

- exerciţii de recunoaştere, identificare şi localizare a orizontului, liniei orizontului; puncte cardinale şi intercardinale;- exerciţii de interpretare a simbolurilor;- realizarea unor schiţe a planului clasei, a şcolii, a locuinţei;- exerciţii de identificare a semnelor convenţionale pentru reprezentarea oraşelor şi a râurilor;- exerciţii de completare şi colorare a unei hărţi mute;- discuţii de grup, relatări

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Evaluare orală Evaluare scrisăEvaluare sumativăAutoevaluare

Unitatea de învăţare: Elemente de geografie a planetei Pământ Număr de ore: 4Perioada: 29.X.- 29.XI. 2012

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Terra – planeta oamenilor

1.11.21.32.2

-execiţii de localizare a principalelor elemente ce caracterizează Terra;-observarea dirijată şi nedirijată a unor elemente referitoare la Univers şi la Terra;- identificarea unor corespondenţe între elementele mediului înconjurător;- explicarea unor relaţii vizibile între elementele observate;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Europa 1.11.21.3

-exerciţii de localizare a continentului Europa pe harta lumii;-descrierea dirijată, pe harta Europei, pe baza unui vocabular de sprijin, a unor caracteristici geografice;-enumerarea unor caracteristici geografice ale Europei pe baza unor texte, fotografii, hărţi;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 107: Planificari-clasa a IV-A

România şi ţările vecine

1.11.32.12.22.3

- exerciţii de localizare a României pe harta Europei, a ţărilor vecine în raport cu România;- descrierea succintă, cu ajutorul termenilor specifici, a caracteristicilor geografice ale ţărilor învecinate cu România;- compararea unor elemente geografice specifice ţărilor învecinate cu România cu cele ale orizontului local;- localizarea pe harta lumii a unor elemente specifice Terrei (continente, ocean) ale Europei, ale României;-denumirea şi descrierea formelor de relief prezentate în imagini;-precizarea culorilor convenţionale folosite pentru reprezentarea fiecărei fome de relief.

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare- Evaluare Proiect„Uniunea Europeană”

2.44.14.2

-identificarea într-un text dat a punctelor cardinale;-descrierea, folosind punctele cardinale, a traseului parcurs de cineva de la un obiectiv la altul, conform imaginii date;-completarea unui text lacunar cu informaţiile corespunzătoare;-numirea formelor de relief din imagini;-observarea imaginii date şi citirea legendei;-precizarea caracteristicilor geografice ale regiunii reprezentate;-precizarea scării la care este reprezentată harta;-colectarea unor informatii despre orizontul local;-includerea acelor informatii într-un proiect dat.

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Evaluare orală Evaluare scrisăEvaluare sumativăAutoevaluare

Unitatea de învăţare: Elemente de geografie a României. Relieful Număr de ore: 8Perioada: 3.XII. 2012- 15.II. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Caracteristicile generale ale reliefului

1.31.52.12.43.13.3

Localizarea pe harta României a treptelor de relief;Identificarea culorilor convenţionale specifice fiecărei forme de relief;Localizarea pe hartă a marilor unităţi de relief;Recunoaşterea formelor de relief prezentate în imagini;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Munţii Carpaţi 1.31.52.12.43.13.3

Localizarea pe hartă a Carpaţilor şi a ramurilor muntoase ale acestora;Descrierea dirijată după harta fizică a Munţilor Carpaţi, pe baza unui vocabular de sprijin;Identificarea elementelor specifice ale munţilor Carpaţilor din diferite surse (texte, hartă, imagini);

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 108: Planificari-clasa a IV-A

Munţii Carpaţi 1.31.52.12.43.13.3

Localizarea pe hartă a Carpaţilor şi a ramurilor muntoase ale acestora;Descrierea dirijată după harta fizică a Munţilor Carpaţi, pe baza unui vocabular de sprijin;Identificarea elementelor specifice ale munţilor Carpaţilor din diferite surse (texte, hartă, imagini);

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Dealurile şi podişurile 1.31.52.1

Localizarea pe hartă a dealurilor şi podişurilor cu ajutorul unor repere şi al punctelor cardinale;Recunoaşterea, pe hartă, a unor elemente specifice dealurilor şi podişurilor;Identificarea unor caracteristici ale dealurilor şi podişurilor în texte, în imagini, pe hartă şi prezentarea acestora;Descrierea, cu ajutorul termenilor specifici, a unor elemente ale spaţiului geografic prezentat;Identificarea şi explicarea unor corelaţii între elementele treptelor de relief prezentate;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Depresiunea colinară a Transilvaniei

2.43.13.3

Localizarea pe hartă a Depresiunii colinare a Transilvaniei, precum şi a diviziunilor acesteia cu ajutorul unor repere şi al punctelor cardinale;Recunoaşterea unor elemente specifice Depresiunii colinare a Transilvaniei pe hartă, în imagini şi texte;Compararea caracteristicilor geografice ale Depresiunii colinare a Transilvaniei cu celelalte trepte de relief;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Câmpiile 1.31.52.12.43.13.3

Identificarea şi explicarea unor corelaţii între caracteristicile spaţiului geografic prezentatLocalizare pe hartă a câmpiilor;Identificare unor elem. specifice câmp. (pe hartă, în imagini şi texte), precum şi a unor relaţii vizibile între acestea;Compararea caracteristicilor geografice ale câmpiilor cu cele ale treptelor de relief studiate anterior;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare – EvaluareFişă de observare „Pe cărările patriei”

1.11.22.12.22.43.34.2

Descrierea dirijată după o hartă, pe baza unui vocabular de sprijin; Localizarea pe hartă a treptelor de relief;Identificare caracteristic. treptelor de relief din diferite surse;Compararea element. specifice fiecărei trepte de relief;Descrierea dirijată după hartă, cu ajutorul termenilor specifici;Realizarea de corespondenţe între caracteristicile treptelor de relief şi imagini ale acestora;Formulare de răspunsuri la întrebări (lucrul cu harta);

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Unitatea de învăţare: Elemente de geografie a României. Apele, clima, vegetaţia şi animalele sălbaticeNumăr de ore: 4

Page 109: Planificari-clasa a IV-A

Perioada: 18.II.- 15.III. 2013Conţinuturi Ob. de

ref.Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Apele curgătoare. Dunărea şi Delta Dunării

1.31.52.12.32.43.13.24.1

Localizarea pe hartă a princip. râuri şi a fluviului Dunărea;Observarea unor elemente specifice apelor curgătoare (izvor, curs, afluenţi, zone de confluenţă, loc de vărsare);Descrierea succintă a cursului unui rău / Dunării, cu ajutorul termenilor specifici şi ai hărţii;Identificare de modalităţi de conservare şi protej.a apelor curg.Localizarea pe hartă a principalelor lacuri, a Mării Negre, a unor staţiuni litorale şi porturi;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Lacurile. Marea Neagră 1.31.52.12.32.43.13.24.1

Clasificarea lacurilor după criterii date;Descrierea unei ape stătăt. pe baza unui vocab. de sprijinPrezentarea unor caracteristici ale unor lacuri şi ale Mării Negre, folosind surse diferite de informare;Recunoaşterea unor elemente ale spaţiului geographic local şi prezentarea caracteristicilor acestora;Identificarea de corespondenţe între caracteristicile climei şi cele ale florei şi faunei;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Clima.Vegetaţia

naturală şi animalele sălbatice

1.31.52.1

Explorarea mediului din orizontul local şi apropiat şi precizarea unor modalităţi de ocrotire a mediului;Localizare pe hartă a princip. ape şi caracterizarea acestora;Gruparea florei şi faunei după etajele altitudinale;Enumerarea utilizărilor apei;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare-Evaluare

Identificare activităţilor de conservare şi ocrotire a mediului;Localizarea pe hartă a unei ape curgătoare, a unui lac, a Mării Negre;Descrierea succintă a unor caracteristici ale Dunării, pe baza unui vocabular de sprijin;Cunoaşterea unor elemente specifice spaţiului geografic studiat;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Unitatea de învăţare: Elemente de geografie a României. Oameni şi locuriNumăr de ore: 4Perioada: 18.III.- 26.IV. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Page 110: Planificari-clasa a IV-A

Locuitorii şi aşezările omeneşti. Organizarea administrativ-teritorială a ţării

1.11.21.52.12.23.13.3

Localizare pe hartă a judeţ., a unor oraşe,a localităţii natale;Identificarea judeţului în care se află localitatea natală, a reşedinţei de judeţ, precum şi a judeţelor învecinate;Descrierea unei locuinţe din regiunea natală şi compararea acesteia cu altele din alte regiuni;Explicarea unor consecinţe ale aşezării geografice pentru întemeierea şi dezvoltarea unui oraş;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Bucureşti – capitala ţării 1.11.21.52.12.23.13.3

Localizarea pe hartă a Bucureştiului;Identificare şi prezentarea caracteristicilor geografice ale BucureştiuluiCompararea element. specifice spaţ. geografice prezentat cu cele ale altor capitale europene-suprafaţă, număr locuitori, reliefDescrierea organizării administrative a capitalei şi enumerarea instituţiilor acesteia;-corelarea informaţiilor privind formele de relief studiate cu cele privind aşezările omeneşti;-colorarea unei hărţi administrativ-teritoriale a municipiului Bucureşti.

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Localitatea natală 1.11.21.52.12.23.13.3

Localizarea pe hartă a localităţii natale, precizând treapta şi unitatea de relief, vecinii, obiective culturale, turistice;Descrierea succintă, pe baza hărţii, a caracteristicilor geografice ale regiunii în care se află localitatea natală;Identificare de corespondenţe între specif. zonei în care este situată loc. natală şi obiective turistice,culturale,ocupaţ. loc.Completarea unor enunţuri lacunare;Precizarea ocupaţiilor locuitorilor de la sate, oraşe;Alegerea denumirilor clădirilor şi instituţiilor existente atât la sate cât şi la oraşe;Precizarea unor judeţe, pe baza unor caracteristici date, utilizând un suport cartografic;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare – Evaluare Proiect „Mă mândresc că sunt român”

1.11.21.52.12.23.13.3

-selectarea de legende, cântece populare şi informaţii despre obiceiurile din zonă;-realizarea unei hărţi alocalităţii natale;-realizarea unei mape intitulate „Tradiţii, obiceiuri, legende”;-prezentarea unor costume populare din zonă;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Unitatea de învăţare: Elemente de geografie a României. Resurse naturale şi activităţi economiceNumăr de ore: 6Perioada: 29.IV.- 7.VI. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Page 111: Planificari-clasa a IV-A

Activităţi industriale 1.52.12.32.43.13.34.14.2

-exerciţii de recunoaştere a formelor şi marilor unităţi de relief;-exerciţii de observare dirijată şi nedirijată;-prezentarea unor caracteristici ale realităţii înconjurătoare, folosind surse de informare diferită;-exerciţii de explicare a unor relaţii vizibile între elemente;-descrierea unor fotografii/ilustraţii;-exerciţii de localizare pe hartă a resurselor naturale şi a centrelor de prelucrare a resurselor naturale;-prezentarea resurselor naturale ale zonei locale;-prezentarea şi descrierea unor resurse naturale brute şi produse finite obţinute prin prelucrarea acestora.

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Activităţi agricole. Vânatul şi pescuitul

1.52.12.32.43.13.34.14.2

-exerciţii de recunoaştere a formelor şi marilor unităţi de relief;-exerciţii de observare dirijată şi nedirijată;-prezentarea unor caracteristici ale realităţii înconjurătoare, folosind surse de informare diferită;-exerciţii de explicare a unor relaţii vizibile între elemente;-descrierea unor fotografii/ilustraţii;-exerciţii de localizare pe hartă a zonelor de cultură a unor plante;-exerciţii de localizare pe hartă a zonelor de răspândire a unor animale;-caracterizarea zonei locale din punct de vedere al florei şi faunei;-identificarea tipului de sol din zona natală.

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Transporturile. Căile de comunicaţie

1.52.12.32.43.13.34.14.2

-exerciţii de observare dirijată şi nedirijată;-prezentarea unor caracteristici ale realităţii înconjurătoare, folosind surse de informare diferită;-exerciţii de explicare a unor relaţii vizibile între elemente;-descrierea unor fotografii/ilustraţii;-localizarea pe hartă a pricipalelor şosele şi căi ferate din România;-localizarea pe hartă a oraşelor care au port sau/şi aeroport;-realizarea unui traseu imaginar prin ţară care sa cuprindă toate tipurile de transport.

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Turismul. Comerţul 1.52.12.32.43.13.34.14.2

-exerciţii de recunoaştere a formelor şi marilor unităţi de relief;-exerciţii de observare dirijată şi nedirijată;-prezentarea unor caracteristici ale realităţii înconjurătoare, folosind surse de informare diferită;-exerciţii de explicare a unor relaţii vizibile între elemente;-enumerarea principalelor obiective turistice din diferite zone de relief;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare 1.52.12.32.4

-enumerarea unor obiective turistice din regiuni geografice date;-descrierea unor obiective turistice date;-realizarea unui pliant sau afiş în care să fie descris judeţul şi potenţialul său turistic;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul, demonstraţia, observarea dirijată, învăţarea prin

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 112: Planificari-clasa a IV-A

3.13.34.14.2

-mimarea unor activităţi economice, agricole;-joc didactic: „Cine ştie, câştigă!”

descoperire, -activitate frontală, în echipe, independentă

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Recapitulare finalăNumăr de ore: 2Perioada: 10.VI.- 21.VI.2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Recapitulare finală -exerciţii de recunoaştere a formelor şi marilor unităţi de relief;-prezentarea unor caracteristici ale realităţii înconjurătoare, folosind surse de informare diferită;-exerciţii de explicare a unor relaţii vizibile între elemente;

-Manualul, hărţi-conversaţia,exerciţiul-activitate frontală, în echipe, independentă

14.06 Evaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

Jocuri didactice geografice

-diverse jocuri didactice geografice: „ŢOMAPAN”, „Ce ştii despre..?”, „Să ne cunoaştem ţara”, „Spune cine sunt eu”

- fişe de lucru-conversaţia,exerciţiul -activitate frontală, în echipe, independentă

21.06 Evaluare orală Evaluare scrisăAutoevaluare

ISTORIE

OBIECTIVE CADRU, OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE1. Reprezentarea timpului şi a spaţiului în istorie

Page 113: Planificari-clasa a IV-A

1.1 să ordoneze obiecte după criteriul „mai vechi” / „mai nou” - prezentarea unor obiecte vechi aparţinând familiei;- alcătuirea şi prezentarea arborelui genealogic al familiei folosind o schema dată;

1.2 să ordoneze evenimente personale / evenimente istorice - alcătuirea unui jurnal personal / jurnal al clasei;- ordonarea cronologică a unor benzi desenate reprezentând evenimente din viaţa personală / din viaţa oamenilor / din istorie;

1.3 să povestească aspecte ale legăturilor dintre mediul geografic şi viaţa oamenilor

- citirea hărţii geografice şi a celei istorice;- citirea unor texte care să ilustreze legătura dintre om (ocupaţii, locuinţe, obiceiuri) şi mediul în care trăieşte;- completarea / situarea unor informaţii istorice pe hărţi parţial completate;- citirea şi comentarea unor imagini / fotografii;- descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din localitatea natală / rezidenţială;- întocmirea unor fişe cu tradiţii şi obiceiuri specifice localităţii natale / rezidenţiale, desfăşurate cu ocazia unor sărbători.

2. Cunoaşterea şi utilizarea surselor istorice

2.1 să recunoască şi să utilizeze informaţii dintr-o sursă istorică - identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări ajutătoare;- realizarea unor compuneri / desene pornind de la informaţiile selectate dintr-o sursă consultată (texte, fotografii etc.) despre personalităţi, obiceiuri, fapte;- realizarea în grup a unor machete care reprezintă diverse aspecte ale vieţii oamenilor în diverse timpuri şi spaţii istorice (cetăţi, castele, aşezări omeneşti, monumente, bătălii);- realizarea în grup a unei mape “ Ştiaţi că … ? “;- colecţionarea individuală sau în grup a unor pliante cu fotografii, imagini ale localităţii natale / de reşedinţă din diverse timpuri;- descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene dintr-o localitate folosind surse de informare consultate;- observarea / comentarea unor tablouri, imagini, filme, diapozitive, texte referitoare la evenimente, personalităţi, aspecte ale vieţii cotidiene în diferite momente ale istoriei;

2.2* să selecteze surse necesare pentru prezentarea unor evenimente / personalităţi

- identificarea de surse de informare despre tema discutată în biblioteca personală / a şcolii etc.;- realizarea unui portofoliu care să cuprindă copii ale unor acte personale importante, care în timp pot deveni documente (certificat de naştere / de botez, diplome, programe,etc.);- strângerea unor fotografii, ilustraţii, articole, afişe care prezintă un eveniment / personalitate importantă din localitate / din istorie;- alcătuirea şi prezentarea unor miniproiecte despre evenimente / personalităţi îndrăgite.

3.Cunoaşterea şi utilizarea termenilor istorici

3.1 să folosească termeni istorici în situaţii diverse -repovestirea unor legende istorice;- povestirea unor evenimente / fapte istorice, utilizând termeni învăţaţi (joc didactic „Roata istoriei”);- completarea unor texte lacunare (joc didactic „Săculeţul fermecat”);- întocmirea unui glosar de termeni (joc didactic „Alfabetul istoric”);- alcătuirea unor enunţuri utilizând termeni daţi;- construirea şi rezolvarea unor rebusuri pe teme istorice;- dramatizarea unor lecturi cu conţinut istoric utilizate la clasă.

4.Cunoaşterea şi interpretarea faptelor istorice

Page 114: Planificari-clasa a IV-A

4.1 să aprecieze rolul oamenilor în desfăşurarea evenimentelor - vizite la muzee;- analizarea unor imagini referitoare la activităţi economice (munca la câmp, meşteşuguri, târguri), desfăşurarea unor confruntări armate;- participarea la sărbători şi ceremonii locale;- discuţii în grup despre relatări din scrierile călătorilor prin zona respectivă;- citirea şi discutarea unor pasaje din monografii ale localităţilor.

4.2 să formuleze puncte de vedere cu privire la evenimente / fapte / personalităţi

- discuţii în grup referitoare la faptele unor personalităţi, la evenimentele desfăşurate într-o perioadă studiată;- realizarea şi prezentarea de reportaje / interviuri cu oameni care au participat la diverse evenimente din viaţa localităţii, regiunii;- formularea unor opinii personale referitoare la informaţii provenite din lectura textelor;- identificarea unor mesaje exprimate în diferite enunţuri.

4.3 * să compare fapte istorice, punând în evidenţă schimbările survenite

- discuţii în grup pe teme istorice propuse;- competiţii de grup pe o temă istorică dată.

5.Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi

5.1 să exprime opinii personale în aprecierea faptelor din trecut şi prezent

- discuţii în grupuri despre fapte petrecute în trecut sau în prezent;- realizarea unor postere cu teme diverse.

CONŢINUTURlLE ÎNVĂŢĂRII

ISTORIA LOCALĂFamilia : istoria familiei, sărbători de familieVecinii şi comunitatea; teritoriu, monumente, castele şi cetăţi; locuinţa, ocupaţii şi viaţa cotidianăCopilăria de ieri şi de aziPOPOARE DE IERI ŞI DE AZI Dacii, romanii, grecii, galii, slavii, turcii (mod de viaţă: ocupaţii, locuinţe, îmbrăcăminte, obiceiuri; cultură; conducători) Românii, francezii, ungurii, germanii, ruşii, sârbii, bulgarii (localizare pe hartă, influenţe reciproce, tradiţii, obiceiuri, sărbători; comunităţi ale minorităţilor pe teritoriul actual al României)MOMENTE ALE ISTORIEI Conducători, eroi şi evenimente: Alexandru cel Mare, Decebal, Traian, Carol cel Mare, Dragoş, Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Napoleon, Avram Iancu, Alexandru Ioan Cuza, Carol I, Regina Maria, Ecaterina Teodoroiu_____________________________________________________________________________Învăţătorii au libertatea de a alege cel puţin 5 dintre conducătorii şi eroii nominalizaţi, respectând proporţia de 3 personalităţi din istoria naţională la 2 din istoria universală. Elevii vor fi capabili să recunoască conducătorul, să localizeze în timp – secol – şi în spaţiu domnia, să numească câteva fapte săvârşite, să aprecieze rezultatele acestor fapte. În organizarea şi desfăşurarea lecţiilor se va urmări ca elevii să poată face conexiuni intra şi interdisciplinare, să poată valorifica cunoştinţele şi experienţele dobândite în anii anteriori de studiu la diverse discipline. Călători şi călătorii: Marco Polo, Cristofor Columb, Magellan, Badea Cârţan, Spătarul Milescu, Emil Racoviţă, călătoria în cosmos_____________________________________________________________________________Învăţătorii au libertatea de a alege cel puţin 4 dintre călătorii menţionaţi, respectând proporţia de 2 din istoria naţională şi 2 din cea universală. Elevii pot fi antrenaţi în realizarea unor proiecte care să le permită familiarizarea cu diverse tehnici de învăţare cum ar fi: utilizarea dicţionarelor sau a altor surse pentru tema propusă (exemplu: călătoria lui Badea Cârţan), folosirea atlasului istoric – geografic, identificarea unor cărţi în biblioteca şcolii şi / sau personală etc. Castele, cetăţi şi oraşe: Bucureşti, Cluj, Iaşi, Sibiu, Suceava, Târgovişte, Curtea de Argeş, Roma, Viena, Constantinopol, Veneţia, Versailles, Castelul Huniazilor,

Page 115: Planificari-clasa a IV-A

Castelul Bran, Castelul Peleş_____________________________________________________________________________Învăţătorii au libertatea de a alege cel puţin 4 dintre castelele, cetăţile sau oraşele enumerate sau altele în funcţie de resursele avute la dispoziţie sau de interesele colectivului de elevi, respectând proporţia de 2 din spaţiul românesc la 2 din spaţiul internaţional. Elevii pot fi antrenaţi în realizarea unor proiecte (de exemplu realizarea unui ghid al castelelor / cetăţilor dintr-o anumită regiune în urma unei excursii tematice), portofolii despre un oraş nominalizat cuprinzând legende / momente / monumente / personalităţi care au trecut sau au trăit în oraş / viaţa locuitorilor sau proiecte pe tema protejării zonelor istorice din localitatea de reşedinţă.EUROPA UNITĂSimbolurile Uniunii Europene (drapel, imn, ziua Europei)

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ la finele învăţământului primar

Obiectiv cadru Standard

1. Reprezentarea timpului şi a spaţiului în istorie S1. Localizarea în timp şi spaţiu a unui eveniment istoric studiat.

2. Cunoaşterea şi utilizarea surselor istorice S2. Identificarea de informaţii dintr-o sursă istorică dată.

3. Cunoaşterea şi utilizarea termenilor istorici S3. Relatarea unui eveniment istoric studiat, folosind termeni de specialitate.

4. Cunoaşterea şi interpretarea faptelor istorice S4. Prezentarea unui fapt istoric pe baza unui plan simplu de idei.

ISTORIEPlanificare calendaristică

Page 116: Planificari-clasa a IV-A

Arie curriculară: Om şi societate Curriculum nucleu: 1 oră/ săptămânăNumăr de ore anual: 33 ore- 13 ore/ semestrul I

- 20 ore/ semestrul al II- lea(6 mai-zi liberă)Manual: „ Istorie- manual pentru clasa a IV- a”, Autori: C. Mihăilescu, T. Piţălă, S. Vlad, Editura Aramis 2006

Unitatea de învăţare Obiective referinţă

Conţinuturi Număr de orealocate

Săptămâna Observaţii

1. Familia –forma de organizare umană

1.1.1.2.1.3.2.1.3.1.4.1.4.2.5.1.

*Introducere în studiul istorieiCe este istoria? Timpul istoric şi mediul geografic

*Familia în spaţiul românesc*Vecinii şi comunitatea*Copilaria de ieri şi de azi *Recapitulare*Evaluare

6 S1- S6

2. Civilizaţii ale Antichităţii 1.2.1.3.2.1.3.1.4.1.4.2.5.1.

* Grecii, un model de cultura si civilizatie. Fişă de personaj: Alexandru cel Mare*Roma. De la Cetate la Imperiu. *Geto-dacii.*Războaiele daco-romane*Dacia în timpul stăpânirii romane*Popoare de ieri, popoare de azi*Recapitulare *Evaluare

8 S7- S14

3. Fapte istorice şi personalităţi în epoca medievală

1.1.1.2.1.3.2.1.3.1.4.1.4.2.5.1.

*Formarea statelor medievale româneşti. *Ţara Românească în timpul lui Mircea cel Bătrân*Faptele de vitejie ale lui Iancu de Hunedoare*Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare*Unirea Ţărilor Române sub Mihai Viteazul*Mari făuritori de cultură. Constantin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir.*Mari călători şi descoperirile lor:Marco Polo, Fernando Magellan*Recapitulare*Evaluare

8 S15- S22

4. Europa în Epoca Modernă 1.1.1.2.1.3.2.1.3.1.4.1.4.2.

*Franţa în timpul lui Napoleon Bonaparte (Mărturii istorice : Palatul de la Versailles)*Revoluţia de la 1848 în Ţările Române*Unirea Principatelor Române din 1859*Cucerirea Independentei de stat (Mărturii istorice : Bucureşti , inima ţării)*Participarea României la Primul Război Mondial*Formarea Statului National Unitar Român (Mărturii istorice: Castelul Peleş

6 S23- S29

Page 117: Planificari-clasa a IV-A

5.1. *Recapitulare*Evaluare

5. Europa în Epoca Contemporană

1.1.1.3.2.1.4.2.5.1.

*Exploratori tereştri şi călători în Cosmos*Uniunea Europeană*Recapitulare finală*Evaluare finală

5 S30- S34

ISTORIEProiectarea unităţilor de învăţare

Unitatea de învăţare: Familia –forma de organizare umanăNumăr de ore: 6Perioada: 17.IX- 26.X. 2012

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Ce este istoria ? Timpul istoric si mediul geografic

1.11.21.32.14.1

-prezentarea unor fapte importante din viaţa de şcolar, până în clasa a IV-a;-cunoaşterea modului de viaţă al oamenilor, ocupaţiile de-a lungul timpului;-prezentarea şi recunoaşterea unor izvoare istorice;-identificarea şi explicarea obiectului de studiu al istoriei,-recunoaşterea şi clasificarea dovezilor istorice,-operarea cu terminologia istorică;-întocmirea unor colecţii de obiecte şi imagini -organizarea unei expoziţii de bancnote şi monede;- măsurarea timpului în istorie- ordonarea cronologică a unor evenimente

* conversaţia euristică, demonstraţia, exerciţiul, observarea dirijată, învăţarea intuitivă, prin explorare şi investigare*manualul, busola, caiet, ilustratii, fotografii *activitate frontală, în echipe, independentă

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Familia in spatiul romanesc

1.11.21.32.13.1

-alcătuirea şi prezentarea arborelui genealogic al familiei, folosind o schemă dată;-alcătuirea unui jurnal personal.-întocmirea unui dosar tematic „Familia mea” , prezentarea unor obiecte vechi aparţinând familiei-selectarea şi ordonarea unor evenimente din viaţa personală şi de familie folosind criteriul „mai vechi / mai nou”-alcătuirea unor enunţuri utilizând termeni daţi;-discuţii în grupuri despre fapte petrecute în trecut sau în prezent;

* conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, jocul de rol*manual, caiet, fişe de lucru, fotografii de familie, dosar, copii ale unor documente personale şi de familie *activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Vecinii şi comunitatea 1.32.14.1

-descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din localitatea natală;-întocmirea unei fişe cu tradiţii şi obiceiuri specifice localităţii natale

* conversaţia euristică, * harta ţării, imagini şi documente istorice, imagini

Observarea sistematicăEvaluare orală

Page 118: Planificari-clasa a IV-A

5.13.1

desfăşurate cu ocazia unor sărbători;-citirea şi discutarea unor pasaje din monografia localităţii discuţii în grup referitoare la viaţa copiilor în trecut, în comparaţie cu cea din zilele noastre;-citirea unor fragmente din opera „Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă

reprezentând copii de ieri şi de astăzi*activitate frontală, individuală

Evaluare scrisă

Copilăria de ieri şi azi 2.14.15.1

-comentarea unor imagini referitoare la copilăria de ieri şi de azi-realizarea unei colecţii de fotografii care prezintă aspecte ale comunităţii locale-rezolvarea unui rebus istoric-citirea şi discutarea unor pasaje din monografia localităţii - discuţii în grup referitoare la viaţa copiilor în trecut, în comparaţie cu cea din zilele noastre;

*conversaţia euristică, * harta ţării, imagini şi documente istorice, imagini reprezentând copii de ieri şi de astăzi, fragmente din opera „Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă;*activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare- Evaluare - ordonarea cronologică a unor evenimente-discuţii în grupuri despre fapte petrecute în trecut sau în prezent;-citirea şi discutarea unor pasaje din monografia localităţii - test de evaluare

* conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, jocul de rol*manual, caiet, fişe de lucru, fotografii de familie, dosar, copii ale unor documente personale şi de familie *activitate frontală, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăEvaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Civilizaţii ale antichităţiiNumăr de ore: 8Perioada: 29.X- 18.I. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Grecii un model de cultură şi civilizaţie

1.32.13.1 4.1

-observarea şi comentarea unor imagini , texte referitoare la evenimente , personalităţi aparţinând Greciei Antice-formularea unor opinii personale referitoare la informaţii provenite din lectura unor texte-citirea hărţii geografice şi istorice-identificarea pe hartă a coloniilor greceşti de pe ţărmul românesc al Mării Negre;-situarea geografică a Greciei în Europa;-prezentarea celui mai vechi popor european şi moştenirea lăsată lumii;-întocmirea unui glosar de termeni ( “Alfabetul istoric”)-analiza unor imagini referitoare la activităţile economice şi culturale ale grecilor

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 119: Planificari-clasa a IV-A

-prezentarea unor personalităţi antice greceşti (scriitori, istorici, filozofi, matematicieni, medici, geografi şi sculptori);-discuţii în grup referitoare la evenimentele studiate-joc: „Adevărat sau fals?”

Roma- de la cetate la Imperiu. De la Roma la Constantinopol(Traian)

2.11.33.14.14.25.1

-observarea şi comentarea unor imagini , texte referitoare la evenimente , personalităţi aparţinând Romei Antice-formularea unor opinii personale referitoare la informaţii provenite din lectura unor texte-citirea hărţii geografice şi istorice-identificarea pe hartă a Imperiului Roman -prezentarea poporului latin şi a moştenirii lăsată lumii;-întocmirea unui glosar de termeni ( “Alfabetul istoric”)-analiza unor imagini referitoare la activităţile economice şi culturale ale romanilor-prezentarea unor personalităţi antice romane (scriitori, istorici);-discuţii în grup referitoare la personalităţile prezentate-întocmirea unei scheme simple cu date privind conţinutul esenţial al lecţiei

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Geto-dacii 4.11.32.14.23.1

-observarea dirijată a ilustraţiilor din manual şi albume istorice;-localizarea pe hartă a spaţiului geografic locuit de geto-daci;-compararea teritoriului geto-dacilor cu teritoriul României de astăzi;-identificare a unor teritorii şi localităţi antice pe hărţile istorice;-discuţii despre geto-daci ( modul lor de viaţă, ocupaţii, locuinţe, îmbrăcăminte, obiceiuri);-formularea unor opinii personale referitoare la informaţii provenite din lectura unor texte-descrierea după imagini a portului geto-dac şi roman; asemănări şi deosebiri;-prezentarea conducătorilor strămoşilor noştri; -alcătuirea unor enunţuri cu termeni istorici-întocmirea unei scheme simple cu date privind conţinutul esenţial al lecţiei-joc: „Adevărat sau fals?”

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Dacii şi romanii – strămoşii noştri(Decebal)

1.3 2.1

-descrierea portului dacilor şi romanilor;-prezentarea modului de viaţă al celor două popoare;-identificarea pe harta geografică şi istorică a Daciei şi Imperiului Roman;-observarea şi comentarea unor imagini;-descrierea procesului romanizării, al creştinizării, al formării poporului român şi a limbii române;

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 120: Planificari-clasa a IV-A

Războaiele daco- romane

1.32.14.1

-exerciţii de identificare a unor teritorii şi localităţi antice pe hărţile istorice;-observarea / comentarea unor imagini referitoare la războaiele daco-romane;Realizarea portretului regelui dac;-identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări ajutătoare;-comentarea unor texte literare, a unor imagini;

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Dacia în timpul stăpânirii romane

1.32.14.1

-exerciţii de identificare a unor teritorii şi localităţi antice pe hărţile istorice;-observarea / comentarea unor imagini referitoare la războaiele daco-romane;Realizarea portretului regelui dac;-identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări ajutătoare;-comentarea unor texte literare, a unor imagini;

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Popoare de ieri şi de azi(Carol cel Mare)

1.32.13.1 4.1

-citirea hărţii geografice şi istorice;-identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări ajutătoare;-prezentarea unor obiceiuri şi tradiţii ale minorităţilor din localitatea natală;-identificarea unor mesaje exprimate în diferite enunţuri;

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare Evaluare

1.11.3

-ordonarea cronologică a unor evenimente istorice pe baza unui suport imagistic;-descrierea modului de viaţă al civilizaţiilor antice;-jocuri didactice: Adevărat sau fals?, Descoperă cuvintele!, Ce ştim despre…?

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăEvaluare sumativă

Page 121: Planificari-clasa a IV-A

* activitate frontală şi în perechi

Unitatea de învăţare: Fapte istorice şi personalităţi în época medievalăNumăr de ore: 8Perioada: 21.I- 15.III. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Formarea statelor medievale româneşti

1.3 2.1 1.25.1

-citirea hărţii geografice şi istorice;-identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări ajutătoare;-ordonarea cronologică a evenimentelor istorice prezentate;-comentarea unor texte literare, a unor imagini;

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Ţara Românească în timpul lui Mircea cel Bătrân(Vlad Ţepeş, Castelul Bran)

1.3 2.1 1.25.1

-citirea hărţii geografice şi istorice;-identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări ajutătoare;-ordonarea cronologică a evenimentelor istorice prezentate;-comentarea unor texte literare, a unor imagini;

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Faptele de vitejie ale lui Iancu de Hunedoara

1.32.1 3.14.23.1

-citirea hărţii geografice şi istorice;-identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări ajutătoare;-comentarea unor texte literare, a unor imagini;-discuţii în grupuri despre fapte petrecute în trecut-recunoaşterea conducătorilor şi localizarea în timp şi în spaţiu domnia lor-repovestirea unor legende istorice

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 122: Planificari-clasa a IV-A

Moldova în vremea lui Ştefan cel Mare

1.32.1 3.14.23.1

-citirea hărţii geografice şi istorice;-identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări ajutătoare;-comentarea unor texte literare, a unor imagini;-discuţii în grupuri despre fapte petrecute în trecut-recunoaşterea conducătorilor şi localizarea în timp şi în spaţiu domnia lor-repovestirea unor legende istorice

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Unirea Ţărilor Române sub Mihai Viteazul(Viena)

1.32.13.15.1

-citirea hărţii geografice şi istorice;-compararea unor fapte istorice pe baza informaţiilor şi a imaginilor;-comentarea unor texte literare, a unor imagini;-realizarea portretului domnitorului;-discuţii despre importanţa actului Unirii de la 1600 pe plan intern şi extern;-observarea şi comentarea simbolurilor de pe pecetea lui Mihai Viteazul, pe baza imaginilor

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Mari făurători de cultură. Constantin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir

1.34.2

-citirea hărţii geografice şi istorice;-compararea unor fapte istorice pe baza informaţiilor şi a imaginilor;-identificarea unor mesaje exprimate prin intermediul unui fragment dat;-exprimarea opiniei personale despre sfârşitul lui Constantin Brâncoveanu;-prezentarea unor ilustraţii şi informaţii despre stilul brâncovenesc;

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Mari călători şi descoperirile lor: (Cristofor Columb, Magellan, Spătarul Nicolae Milescu, Veneţia)

1.3 2.13.14.1

4.2

-citirea hărţii geografice şi istorice;-identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări ajutătoare;-compararea unor fapte istorice pe baza informaţiilor şi a imaginilor;-completarea vocabularului cu termeni istorici;-identificarea importanţei marilor descoperiri geografice;-discuţii în grup despre relatările călătorilor;-identificarea importanţei călătoriilor lui Marco Polo şi locul acestuia între călătorii celebri

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 123: Planificari-clasa a IV-A

perechi

Recapitulare- Evaluare 1.3 2.13.14.14.2

-identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări ajutătoare;-compararea unor fapte istorice pe baza informaţiilor şi a imaginilor;-completarea vocabularului cu termeni istorici;-identificarea importanţei marilor descoperiri geografice;

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăEvaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Europa în época modernăNumăr de ore: 6(6 mai-liber)Perioada: 18.III.- 17.V. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Franţa în timpul lui Napoleon Bonaparte

1.21.32.13.14.14.2

-ordonarea cronologică a unor benzi desenate din istorie-citirea hărţilor istorice-observarea şi comentarea unor imagini şi texte;-citirea unor surse istorice-identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări ajutătoare-discuţii în grup referitoare la faptele unor personalităţi, la evenimentele desfăşurate într-o perioadă

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Revoluţia de la 1848 în Ţările Române (Cluj)

1.21.32.13.14.14.2

-ordonarea cronologică a unor benzi desenate din istorie-citirea hărţilor istorice-observarea şi comentarea unor imagini şi texte;-citirea unor surse istorice-identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări ajutătoare-discuţii în grup referitoare la faptele unor personalităţi, la evenimentele desfăşurate într-o perioadă

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Unirea Principatelor 1.2 -ordonarea cronologică a unor benzi desenate din istorie * expunerea,conversaţia, Observarea

Page 124: Planificari-clasa a IV-A

Române din 1859 (Iaşi,Alexandru Ioan Cuza)

1.32.13.14.14.2

-citirea hărţilor istorice-observarea şi comentarea unor imagini şi texte;-citirea unor surse istorice-identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări ajutătoare-discuţii în grup referitoare la faptele unor personalităţi, la evenimentele desfăşurate într-o perioadă

explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Cucerirea Independenţei de stat(Bucureşti, Badea Cârţan)

1.21.32.13.14.14.2

-ordonarea cronologică a unor benzi desenate din istorie-citirea hărţilor istorice-observarea şi comentarea unor imagini şi texte;-citirea unor surse istorice-identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări ajutătoare-discuţii în grup referitoare la faptele unor personalităţi, la evenimentele desfăşurate într-o perioadă

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Participarea României la Primul Război Mondial

1.21.32.13.14.14.2

-ordonarea cronologică a unor benzi desenate din istorie-citirea hărţilor istorice-observarea şi comentarea unor imagini şi texte;-citirea unor surse istorice-identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări ajutătoare-discuţii în grup referitoare la faptele unor personalităţi, la evenimentele desfăşurate într-o perioadă

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Formarea Statului Naţional Unitar Român(Regina Maria, Castelul Peleş)

1.21.32.13.14.14.2

-ordonarea cronologică a unor benzi desenate din istorie-citirea hărţilor istorice-observarea şi comentarea unor imagini şi texte;-citirea unor surse istorice-identificarea informaţiei dintr-o sursă folosind întrebări ajutătoare-discuţii în grup referitoare la faptele unor personalităţi, la evenimentele desfăşurate într-o perioadă

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 125: Planificari-clasa a IV-A

Recapitulare- Evaluare -folosirea compunerii, povestirii, dramatizării pentru prezentarea unui fapt istoric-realizarea în grup a unei mape”Ştiaţi că..?”-exerciţii de completarea a unor enunţuri lacunare pe teme istorice-exerciţii de completare a unor rebusuri pe teme istorice

* expunerea,conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, lectura explicativă, jocul didactic* ilustraţii cu personalităţi antice * harta Europei,atlase istorice*manual,fişe de lucru* activitate frontală şi în perechi

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisăEvaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Europa în época contemporanăNumăr de ore: 5Perioada: 20.V.- 21.VI. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Exploratori tereştri şi călători în Cosmos

1.21.32.13.14.15.1

-discuţii în grup despre relatări din scrierile călătorilor prin zona respectivă;-observarea / comentarea unor tablouri, imagini, filme, diapozitive, texte referitoare la evenimente, personalităţi;-formularea unor opinii personale referitoare la informaţii provenite din lectura textelor-discuţii în grup despre principalele momente ale istoriei descoperirilor geografice;

*manual,caietul, fişe de lucru, ilustraţii, hartă istorică şi geografică* conversaţia, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi investigare Gândiţi/ Lucraţi în perechi/ Comunicaţi, jocul didactic, cvintetul*activitate frontală, în echipe, în perechi, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Uniunea Europeană 1.21.32.13.14.15.1

- localizarea României în continentul Europa;- exerciţii de recunoaştere a simbolurilor UE;- exerciţii de intonare a imnului;- descrierea drapelului României, comparativ cu drapelul UE;- concurs de desene pe tema “Unitate în diversitate”;- alcătuirea unui album de prezentare “Europa”

*manual,caietul, fişe de lucru, ilustraţii, hartă istorică şi geografică* conversaţia, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi investigare Gândiţi/ Lucraţi în perechi/ Comunicaţi, jocul didactic, cvintetul*activitate frontală, în echipe, în perechi, individuală

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Recapitulare finală. 3.14.1

-discuţii în grup despre relatări din scrierile călătorilor prin zona respectivă;-fixarea pe o axă a timpului a principalelor momente din istorie-alcătuirea unor enunţuri utilizând termeni daţi;-construirea şi rezolvarea unor rebusuri pe teme istorice;

*manual,caietul, fişe de lucru, ilustraţii, hartă istorică şi geografică* conversaţia, exerciţiul,

Observarea sistematicăEvaluare orală Evaluare scrisă

Page 126: Planificari-clasa a IV-A

-dramatizarea unor lecturi cu conţinut istoric utilizate la clasă. învăţarea prin explorare şi investigare Gândiţi/ Lucraţi în perechi/ Comunicaţi, jocul didactic, cvintetul*activitate frontală, în echipe, în perechi, individuală

Evaluare Test de evaluare Itemii testului Evaluare finală

EDUCAŢIE MUZICALĂ

Page 127: Planificari-clasa a IV-A

OBIECTIVE CADRU, OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Valorificarea în practica vocală şi instrumentală a elementelor de limbaj muzical receptate

1.1 să reproducă un repertoriu de cântece receptate după auz sau descifrate cu ajutorul unui instrument muzical, individual şi colectiv

- perfecţionarea deprinderilor de cântare în colectiv şi de tehnică vocală (emisie naturală, dicţie, respiraţie);- redarea fragmentară şi integrală a cântecelor din repertoriul propus respectând intonaţia corectă (20-25 de cântece cu

ambitusul do1-do2);- cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual;

1.2 să marcheze prin mişcare anumite elemente de limbaj muzical - exersarea prin joc a mişcării pe cântec (sugerate de text, de ritm şi de metru, de structura melodiei);

1.3 să diferenţieze intuitiv, în audiţie, elemente de limbaj muzical, corelându-le cu cele utilizate în practica muzicală de cântare

- sesizarea timbrurilor diferite (orchestra, corul, pian, vioară, trompetă*, nai) cu sau fără acompaniament;- audierea unor lucrări interpretate în nuanţe contrastante (tare-încet);- audierea unor lucrări interpretate în tempo-uri contrastante (lent-repede);- tactarea intuitivă a metrului binar şi ternar , cu ambele braţe (audiţie);- reproducerea vocală, cu jucării muzicale, cu bătăi din palme, a unor ritmuri simple, onomatopee şi recitative/formule ritmice (două măsuri) – intuitiv sau prin citire ritmică;- audierea unor lucrări cu caracter diferit;

1.4 să redea instrumental – blockflöte, xilofon, clape (nu pianul) – sau vocal sunete de înălţimi diferite şi melodii simple (din folclorul copiilor)

- asocierea poziţiei mâinii pe instrument cu sunetul (6 sunete: la-sol-fa-mi-re-do);- redarea instrumentală a cântecelor ce au melodia în limitele sunetelor precizate, a duratelor de pătrime, optime,

doime şi doime cu punct, a pauzei de pătrime, în măsurile de 2/4 şi 3/4;

1.5 să diferenţieze, în cadrul audiţiilor de muzică populară, cântecul propriu-zis* , cântece de dans din zonă şi pe cele legate de obiceiurile de iarnă

- audierea unor piese folclorice diferite: obiceiuri de iarnă, dansuri, cântecul propriu-zis. (înregistrări sau direct);- delimitarea pieselor specifice zonei;- identificarea unor instrumente populare specifice zonei; confecţionarea acestora*;- asocierea melodiilor populare cu anumite mişcări corporale;- audierea unor lucrări din creaţia cultă;- conştientizarea elementelor muzicale (început, sfârşit, repetiţii etc.);

1.6 să reproducă unele cântece populare accesibile - cântarea în colectiv a colindelor cunoscute în zonă;

1.7 să diferenţieze în cadrul audiţiilor unele lucrări de factură cultă - audierea unor menuete accesibile, de largă popularitate, comparativ cu valsul.

2. Exprimarea prin muzică

2.1 să interpreteze cântece din repertoriul pentru copii, adecvat conţinutului de idei şi caracterului acestora, fără a diminua spontaneitatea şi naturaleţea specifice copilului

- cântarea colectivă, cu dinamica şi tempo-ul adecvate;- alegerea şi motivarea interpretării unor cântece din categorii cunoscute, sugerate în repertoriu;

2.2 să cânte în aranjamente armonico-polifonice simple - cântarea vocală, vocal-instrumentală şi instrumentală pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog); cu solist şi cor, cu ison ritmic*;

2.3 să îşi exprime argumentat preferinţa pentru anumite cântece, pentru o anumită modalitate de interpretare cu colectivul clasei, pentru o anumită muzică de audiat

- clasificarea tematică şi compararea interpretării variate a cântecelor din repertoriu;- alegerea cântecelor preferate;- alegerea cântecelor pentru serbarea clasei;

2.4 să cânte cu acompaniament instrumental direct sau înregistrat - interpretarea cântecelor cu acompaniamentul instrumentului mânuit de cadrul didactic;

Page 128: Planificari-clasa a IV-A

- interpretarea cântecelor cu „negative”;

2.5 să acompanieze cântecele, marcând simultan ritmul şi metrul - asocierea cu mişcări corporale;- acompanierea cu jucării muzicale (toba, lemne, clopoţel, maracas, trianglu, tamburină, gong, castagneta);- confecţionarea de jucării muzicale;

2.6 să interpreteze cântece vocal-instrumental - cântarea pe grupe (vocale şi instrumentale), utilizând instrumentul melodic ales, alternativ şi concomitent;- interpretarea vocal-instrumentală cu acompaniamentul jucăriilor muzicale;- interpretarea repertoriului selectat pentru formaţii muzicale (vocale, vocal-instrumentale sau instrumentale);- aprecierea aportului individual la interpretarea colectivă;- participarea la serbări;

2.7 să asocieze idei şi impresii sugerate de lecturi şi de imagini vizuale, cu muzica audiată

- compunerea scrisă inspirată de conţinutul şi caracterul melodiei unui cântec;- alegerea unui titlu pentru muzica audiată; - descrierea unui personaj;- realizarea unui desen ca tălmăcire vizuală a imaginilor auditive;

2.8 să improvizeze spontan mici melodii, vocal sau instrumental - improvizaţia melodică la text dat sau creat (două măsuri).

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRIICântarea vocală - deprinderi specifice de cânt (emisia naturală, dicţia, respiraţia corectă)- deprinderi de cântare în colectivCântarea instrumentală- jucării muzicale- instrumente muzicale melodice şi de percuţieRitmulDuratele de pătrime, optime, doime, doime cu punct şi pauza de pătrimeMăsura de 2/4, 3/4MelodiaSunetele La, Sol, Fa, Mi, Re, DoLegătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul, versul)Elemente de construcţie a melodiei: început, sfârşit, repetiţii*Improvizaţia melodică pe un text dat, prin continuarea melodieiTimbrulSunete vocale-instrumentaleOrchestra şi corulPianul, vioara, trompeta* şi naiulGenuri muzicaleGenuri ale folclorului ocazional: colinda şi cântecul propriu-zis din zonă*Genuri muzicale de factură cultă: menuetul, horaInterpretareaProcedee armonico-polifonice: solist – cor, lanţ, dialog, ison ritmic*Cântarea cu acompaniamentCântarea vocal-instrumentalăNuanţe: tare – încet

Page 129: Planificari-clasa a IV-A

Tempo: repede – lentMişcarea pe muzică: liberă, ritmică, pe timpii măsurii, mişcarea de dansRepertoriul de cântece (sugestii) Audiţii muzicale (sugestii)

Drag mi-e jocul românesc – d.f.c. A. Vivaldi

Albă zăpadă Leopold Mozart

Nu lăsa pe mâine – E.Wiski W. A. Mozart

Dansul – E.Wiski J. Haydn

Cântecul tobei – Gherase Dendrino R. Schumann

De ziua mamei – Gh. Dăncuş F. Mendelssohn-Bartholdy

Căluşeii – Gr.Toedosiu G. Enescu

Porumbiţa – G.Breazul N. Rimski-Korsakov

Cocoşul – Marcel Botez A. Dvorák

Cântec de toamnă - N.Lungu Sabin Drăgoi

Albină şi florile – Cameliu Graur

Licuriciul – Şt. Andronic

Concertul – Tănase Constantinescu

Rândunica – Ion D. Vicol

Florile dalbe – după T. Popovici

Pârâiaş, pârâiaş – D. Cuclin

Toba – ***

Sunt român – G. Breazul, N. Saxu

Voi i-aţi ascultat vreodată ? – Gh.Dumitrescu

Zidarul – C.Lungu

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ LA FINELE CICLULUI PRIMAR

Page 130: Planificari-clasa a IV-A

Obiectiv cadru Standard

1. Valorificarea în practica muzicală vocală şi instrumentală a elementelor de limbaj muzical receptate

- Cântarea vocală în colectiv şi grupe mici a unui repertoriu de cântece pentru copii (minimal)- Tehnica instrumentală elementară de acompaniament şi de citire a unor cântece cu o problematică muzicală redusă

2. Exprimarea prin muzică - Interpretarea repertoriului în aranjamente simple armonico-polifonice, cu acompaniamente ritmice, vocal şi vocal-instrumental, sub formă de joc

- Mişcarea pe muzica interpretată sau audiată

EDUCAŢIE MUZICALĂPlanificare calendaristică

Page 131: Planificari-clasa a IV-A

Arie curriculară: ARTECurriculum nucleu: 1 oră/ săptămânăNumăr de ore anual: 33 ore- 12 ore/ semestrul I

- 21 ore/ semestrul al II- leaManual: „ Educaţie muzicală- manual pentru clasa a IV- a”, Autori: J. Lupu, F. Chifu, G. Bîrsan, Editura Corint

Unitatea de învăţare Obiective referinţă

Conţinuturi Număr de orealocate

Săptămâna Observaţii

1. Deprinderi specifice de cânt 1.1.2.5.1.2. 2.6.2.1. 2.7.2.3.

*Deprinderi specifice de cânt*Deprinderi de cântare în colectiv

1 S1

2. Melodia 1.1; 1.2; 1.3;1.4; 1.5; 1.6;1.7; 2.1; 2.2;2.3; 2.4; 2.5;2.6; 2.7.

*Sunetele LA, Sol, Fa, Mi, Re, Do.*Elemente de construcţie a melodiei: început, sfârşit, repetiţie*Legătura dintre text şi melodie: strofa, versul, refrenul*Instrumente muzicale melodice: vioara, naiul, trompeta

8 S2- S10

3. Genuri muzicale 1.1; 1.2; 1.3;1.4; 1.5; 1.6;1.7; 2.1; 2.2;2.3; 2.4;

*Genuri muzicale de factura cultă: hora, menuetul *Genuri ale folclorului ocazional: colinda

7 S11- S17

Page 132: Planificari-clasa a IV-A

2.5; 2.6; 2.7.

4. Ritmul 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.7. 2.1. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

2.8.

*Duratele de pătrime şi optime*Duratele de pătrime şi doime*Pauza de pătrime*Măsura de două pătrimi*Măsura de trei pătrimi*Doimea cu punct*Jucării muzicale şi instrumente muzicale de percuţie

9 S18- S26

5. Timbrul muzical 1.1; 1.3;1.4; 1.5; 1.6;1.7; 2.1; 2.2;2.3; 2.4; 2.5;2.6; 2.7.

*Timbrul vocal: corul*Timbrul instrumental: pianul şi orchestra

2 S27- S28

6. Interpretarea 1.1; 1.2; 1.3;1.4; 1.5; 1.6;1.7; 2.1; 2.2;2.3; 2.4; 2.5;2.6; 2.7.

*Nuanţe*Tempo*Cântarea armonico-polifonică

6 S29- S34

EDUCAŢIE MUZICALĂ

Page 133: Planificari-clasa a IV-A

Proiectarea unităţilor de învăţare

Unitatea de învăţare: Deprinderi specifice de cânt Număr de ore: 1Perioada: 17.IX.- 21.IX. 2012

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Deprinderi specifice de cânt,,Acum e toamnă, da!”

1.11.22.12.32.52.6

- stabilirea poziţiei corecte în bancă în timpul cântării- cântarea fragmentară sau integrală a unor cântece după auz, în colectiv, în grupuri mici- compararea interpretării variate a cântecelor- exersarea prin joc a mişcării pe cântecaudierea de piese muzicale

Resurse materiale: manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manualResurse procedurale: demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, joculForme de organizare:activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Unitatea de învăţare: MelodiaNumăr de ore: 8(30 nov-zi liberă)Perioada: 24.IX.- 23. XI. 2012

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Sunetele Do, Mi, Sol, La,,Toamna”

1.11.21.31.41.51.82.12.22.42.52.6

- exerciţii de sesizare şi conştientizare a înălţimii sunetului studiat şi a locului notei pe portativ- exerciţii de recunoaştere a sunetului studiat în durate diferite- intonarea sunetelor învăţate în urcare şi coborâre- exerciţii de intonare şi scriere pe portativ a sunetelor audiate- audiţii muzicale

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Sunetul şi nota Re

,,Furnicile”

1.11.21.31.41.5

- exerciţii de sesizare şi conştientizare a înălţimii sunetului studiat şi a locului notei pe portativ- exerciţii de recunoaştere a sunetului studiat în durate diferite- intonarea sunetelor învăţate în urcare şi coborâre- exerciţii de intonare a sunetelor şi scriere pe portativ notelor muzicale

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Page 134: Planificari-clasa a IV-A

1.82.12.22.42.52.6

- interpretarea unor cântece individual, colectiv sau pe grupe. euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Sunetul şi nota Fa

,,Melodie”

1.11.21.31.41.51.82.12.22.42.52.6

- exerciţii de sesizare şi conştientizare a înălţimii sunetului studiat şi a locului notei pe portativ- exerciţii de recunoaştere a sunetului studiat în durate diferite- intonarea sunetelor învăţate în urcare şi coborâre- exerciţii de intonare a sunetelor şi scriere pe portativ notelor muzicale- interpretarea unor cântece individual, colectiv sau pe grupe.

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Elemente de construcţie a melodiei: început, sfârşit, repetiţie

,,Iepuraşii”,,Vulpea păcălită”

1.11.21.32.12.42.5

- interpretarea unor cântece după auz, în colectiv, în grupuri sau individual- conştientizarea elementelor muzicale (început, sfârşit, repetiţie)- audiţie muzicală

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Elemente de construcţie a melodiei: început, sfârşit, repetiţie

,,Iepuraşii”,,Vulpea păcălită”

1.11.21.32.12.42.5

- interpretarea unor cântece după auz, în colectiv, în grupuri sau individual- conştientizarea elementelor muzicale (început, sfârşit, repetiţie)- audiţie muzicală

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Legătura dintre text şi melodie: versul, strofa, refrenul,,Unu, doi”sau,,Joc aşa cum este hora” - la alegere

1.11.21.32.12.42.5

- exerciţii ce vizează structura melodiei: versul, strofa, mersul melodic, refrenul- exerciţii practice pentru sesizarea semnelor de scriere prescurtată a melodiei: semnele de repetiţie- audiţie muzicală

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Instrumente muzicale 1.1 - stabilirea poziţiei corecte în timpul cântării -manual, caietul elevului, Observarea

Page 135: Planificari-clasa a IV-A

melodice: vioara, naiul, trompeta,,Concertul gâzelor” sau,,Ghiceşte instrumentul”- la alegere

1.21.32.12.52.6

- cântarea vocală după auz, cu acompaniament instrumental ritmic, în grupe, în colectiv- cântarea vocală, cu mişcări corporale adecvate.

casetofon, CD, cântecele din manua-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Recapitulare 1.11.21.32.12.42.5

- sesizarea şi conştientizarea înălţimii sunetelor muzicale studiat şi a locului notelor pe portativ- stabilirea poziţiei corecte în timpul cântării- cântarea vocală după auz, cu acompaniament instrumental ritmic, în grupe, în colectiv

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Evaluare - probă de evaluare -fişe de evaluare Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: Genuri muzicaleNumăr de ore: 7Perioada: 3.XII . 2012- 8.II. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Hora,Foaie verde siminoc’’

1.11.21.32.12.4 2.6

- audiţii muzicale- comentarea şi analizarea lucrărilor audiate- cântarea vocală, cu mişcări corporale adecvate.

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual, orgă-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Menuetul 1.11.21.32.12.42.6

- audierea şi compararea unor menuete accesibile cu valsul, cu executarea unor mişcări de dans caracteristice acestora- comentarea şi analizarea lucrărilor audiate

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual, orgă-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individ., pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Colinda – gen al 1.1 - audiţii muzicale -manual, caietul elevului, Observarea

Page 136: Planificari-clasa a IV-A

folclorului ocazional,,Slobozi-ne, gazdă-n casă’’,, Închinarea păstorilor”

1.21.32.12.42.6

- interpretarea unor colinde- exerciţii de interpretare in grupuri mici, frontal, individual

casetofon, CD, cântecele din manual, orgă-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Colinda – gen al folclorului ocazional,,Slobozi-ne, gazdă-n casă’’,, Închinarea păstorilor”

1.11.21.32.12.42.6

- audiţii muzicale- interpretarea unor colinde- exerciţii de interpretare in grupuri mici, frontal, individual

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual, orgă-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Menuetul 1.11.21.32.12.42.6

- audierea şi compararea unor menuete accesibile cu valsul, cu executarea unor mişcări de dans caracteristice acestora- comentarea şi analizarea lucrărilor audiate

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual, orgă-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individ., pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Recapitulare 1.11.21.32.12.42.6

- audiţii muzicale- interpretarea unor colinde- exerciţii de interpretare in grupuri mici, frontal, individual- audierea şi compararea unor menuete accesibile cu valsul, cu executarea unor mişcări de dans caracteristice acestora- comentarea şi analizarea lucrărilor audiate

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual, orgă-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Evaluare - probă de evaluare fişe de evaluare

Unitatea de învăţare: RitmulNumăr de ore: 9Perioada: 11.II. 2013- 26. 04. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Duratele de pătrime şi optime

1.11.2

-perfecţionarea deprinderilor de cântare în colectiv şi de tehnică vocală (emisie naturală, dicţie, respiraţie);

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din

Observarea sistematică

Page 137: Planificari-clasa a IV-A

„Iarna veselă” 1.41.52.12.42.52.6

-redarea fragmentară şi integrală a cântecelor din repertoriul propus respectând intonaţia corectă - cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual;- exersarea prin joc a mişcării pe cântec (sugerate de text, de ritm şi de metru,

de structura melodiei)- conştientizarea elementelor muzicale (început, sfârşit, repetiţii etc.);- cântarea colectivă, cu dinamica şi tempo-ul adecvate;- cântarea pe grupe - interpretarea vocal-instrumentală cu acompaniamentul jucăriilor muzicale;

manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Duratele de pătrime şi doime„Ţesătoarele”

-perfecţionarea deprinderilor de cântare în colectiv şi de tehnică vocală (emisie naturală, dicţie, respiraţie);-redarea fragmentară şi integrală a cântecelor din repertoriul propus respectând intonaţia corectă - cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual;- exersarea prin joc a mişcării pe cântec (sugerate de text, de ritm şi de metru,

de structura melodiei)- conştientizarea elementelor muzicale (început, sfârşit, repetiţii )- cântarea colectivă, cu dinamica şi tempo-ul adecvate;- cântarea pe grupe - interpretarea vocal-instrumentală cu acompaniamentul jucăriilor muzicale;

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Pauza de pătrime„Trică”

1.51.71.82.32.42.62.7

-perfecţionarea deprinderilor de cântare în colectiv şi de tehnică vocală (emisie naturală, dicţie, respiraţie);-redarea fragmentară şi integrală a cântecelor din repertoriul propus respectând intonaţia corectă - cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual;- exersarea prin joc a mişcării pe cântec (sugerate de text, de ritm şi de metru, de structura melodiei);- conştientizarea elementelor muzicale (început, sfârşit, repetiţii)- cântarea colectivă, cu dinamica şi tempo-ul adecvate;- interpretarea cântecelor cu „negative”;- asocierea cu mişcări corporale;- acompanierea cu jucării muzicale - cântarea pe grupe (vocale şi instrumentale)

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Măsura de două pătrimi„De-a soldaţii”

1.51.71.82.32.42.62.7

-perfecţionarea deprinderilor de cântare în colectiv şi de tehnică vocală (emisie naturală, dicţie, respiraţie);-redarea fragmentară şi integrală a cântecelor din repertoriul propus respectând intonaţia corectă - cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual;- exersarea prin joc a mişcării pe cântec (sugerate de text, de ritm şi de metru, de structura melodiei);- conştientizarea elementelor muzicale (început, sfârşit, repetiţii)- cântarea colectivă, cu dinamica şi tempo-ul adecvate;- interpretarea cântecelor cu „negative”;

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Page 138: Planificari-clasa a IV-A

- asocierea cu mişcări corporale;- acompanierea cu jucării muzicale - cântarea pe grupe (vocale şi instrumentale), muzicale

Măsura de trei pătrimi„Ţara mea”

1.51.71.82.32.42.62.7

-perfecţionarea deprinderilor de cântare în colectiv şi de tehnică vocală (emisie naturală, dicţie, respiraţie);-redarea fragmentară şi integrală a cântecelor din repertoriul propus respectând intonaţia corectă - cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual;- exersarea prin joc a mişcării pe cântec (sugerate de text, de ritm şi de metru, de structura melodiei);- conştientizarea elementelor muzicale (început, sfârşit, repetiţii)- cântarea colectivă, cu dinamica şi tempo-ul adecvate;- interpretarea cântecelor cu „negative”;- asocierea cu mişcări corporale;- acompanierea cu jucării muzicale - cântarea pe grupe (vocale şi instrumentale)

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Doimea cu punct„Greieraşul”

1.51.71.82.32.42.62.7

-perfecţionarea deprinderilor de cântare în colectiv şi de tehnică vocală (emisie naturală, dicţie, respiraţie);-redarea fragmentară şi integrală a cântecelor din repertoriul propus respectând intonaţia corectă - cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual;- exersarea prin joc a mişcării pe cântec (sugerate de text, de ritm şi de metru, de structura melodiei);- conştientizarea elementelor muzicale (început, sfârşit, repetiţii );- cântarea colectivă, cu dinamica şi tempo-ul adecvate;- interpretarea cântecelor cu „negative”;- asocierea cu mişcări corporale;- acompanierea cu jucării muzicale

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Jucării muzicale şi instrumente muzicale de percuţie„Cântecul tobei”

1.51.71.82.32.42.62.7

-perfecţionarea deprinderilor de cântare în colectiv şi de tehnică vocală (emisie naturală, dicţie, respiraţie);-redarea fragmentară şi integrală a cântecelor din repertoriul propus respectând intonaţia corectă - cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual;- exersarea prin joc a mişcării pe cântec (sugerate de text, de ritm şi de metru, de structura melodiei);- conştientizarea elementelor muzicale (început, sfârşit, repetiţii );- cântarea colectivă, cu dinamica şi tempo-ul adecvate;- interpretarea cântecelor cu „negative”;- asocierea cu mişcări corporale;- acompanierea cu jucării muzicale

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Recapitulare 1.51.7

-perfecţionarea deprinderilor de cântare în colectiv şi de tehnică vocală (emisie naturală, dicţie, respiraţie);

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din

Observarea sistematică

Page 139: Planificari-clasa a IV-A

1.82.32.42.62.7

-redarea fragmentară şi integrală a cântecelor din repertoriul propus respectând intonaţia corectă - cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual;- exersarea prin joc a mişcării pe cântec (sugerate de text, de ritm şi de metru, de structura melodiei);- conştientizarea elementelor muzicale (început, sfârşit, repetiţii );- cântarea colectivă, cu dinamica şi tempo-ul adecvate;- interpretarea cântecelor cu „negative”;- asocierea cu mişcări corporale;- acompanierea cu jucării muzicale

manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Evaluare - probă de evaluare fişe de evaluare

Unitatea de învăţare: Timbru muzicalNumăr de ore: 2Perioada: 29.IV- 10.V. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Timbrul vocal„Concertul”

2.2.2.3.

- cântarea vocală, vocal-instrumentală şi instrumentală pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog); cu solist şi cor- alegerea cântecelor preferate;

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Timbrul instrumental 2.2.2.3.2.4.

- cântarea vocală, vocal-instrumentală şi instrumentală pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog); cu solist şi cor- alegerea cântecelor preferate;- interpretarea cântecelor cu acompaniamentul instrumentului mânuit de cadrul

didactic;

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Unitatea de învăţare: InterpretareaNumăr de ore: 6Perioada: 13.V.- 21.VI .2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Nuanţe 1.1 - lectura de texte ; -manual, caietul elevului, Observarea

Page 140: Planificari-clasa a IV-A

„Ecoul” 1.21.32.12.42.5

- discutii despre viata si opera marelui compozitor;- auditii muzicale ;- exerciţii de tehnică vocală şi instrumentala;- exerciţii de intonaţie, de memorizare;- acompaniament ritmic;- exerciţii de scriere a semnelor grafice, reprezentând înălţimea şi durata sunetelor muzicale, semnele de repetitie ;

casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Tempo„Leneşul”

2.5.2.6.1.1.

- asocierea cu mişcări corporale;- acompanierea cu jucării muzicale (toba, lemne, clopoţel, maracas, trianglu, tamburină, gong, castagneta);

- cântarea pe grupe- cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual;

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Cântarea armonico-polifonică„Dragă vrăbiuţă”

2.5.

2.6.1.1.

- asocierea cu mişcări corporale;- acompanierea cu jucării muzicale (toba, lemne, clopoţel, maracas, trianglu, tamburină, gong, castagneta);

- cântarea pe grupe- cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual;

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Recapitulare 2.5.

2.6.1.1.

- asocierea cu mişcări corporale;- acompanierea cu jucării muzicale (toba, lemne, clopoţel, maracas, trianglu, tamburină, gong, castagneta);

- cântarea pe grupe- cântarea în colectiv, în grupuri mici şi individual;

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Evaluare - probă de evaluare fişe de evaluare Evaluare sumativă

Recapitulare finală 1.11.21.32.12.42.5

- interpretarea cântecelor din repertoriu- acompanierea cu jucării muzicale (toba, lemne, clopoţel, maracas, trianglu, tamburină, gong, castagneta);- cântarea pe grupe (vocale şi instrumentale), utilizând instrumentul melodic ales, alternativ şi concomitent;

-manual, caietul elevului, casetofon, CD, cântecele din manual-demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, conversaţia euristică, jocul-activitate frontală, individuală, pe grupe

Observarea sistematică Evaluare continuăEvaluare reciprocă

Page 141: Planificari-clasa a IV-A

EDUCAŢIE PLASTICĂ

OBIECTIVE CADRU, OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE1.Cunoaşterea şi utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice

1.1 să utilizeze conştient diverse materiale (culori de apă, tuşuri, creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obţinerii unor rezultate anticipate

- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin experiment practic;

1.2 să utilizeze tehnicile specifice materialelor selectate (tehnici ale culorilor de apă, tehnici mixte, tehnici ale colajului etc.)

- identificarea unor tehnici adecvat utilizate, pe reproduceri de artă şi pe lucrări ale elevilor;

*1.3 să diversifice gama de tehnici de modelare utilizate, în funcţie de rezultatele intenţionate

- investigarea rezultatelor obţinute prin diversificarea tehnicilor de modelare.

2. Analiza formelor, a culorilor şi a amestecurilor acestora, în mediul înconjurător şi pe imagini

2.1 să compare rezultatele amestecurilor cromatice şi acromatice, din punct de vedere al tehnicii utilizate

- observarea diversităţii de rezultate ale amestecării culorilor, în relaţie cu tehnica utilizată;- exersarea obţinerii amestecurilor cromatice şi acromatice, în diverse tehnici şi cu diverse materiale;

2.2 să selecteze dominante cromatice, culori sau dominante cromatice, în vederea folosirii unor tehnici sau a unor combinaţii de tehnici, în funcţie de rezultatul proiectat

- compararea posibilităţilor de realizare a amestecurilor, în funcţie de materialele şi de tehnicile utilizate;

2.3 să selecteze culori, nuanţe şi tonuri, în vederea obţinerii de dominante cromatice

- exersarea obţinerii de dominante cromatice;

2.4 să integreze în imagini plastice diverse forme din natură - sintetizarea unor forme din natură în forme plastice, liniare, cromatice sau modelate.

3.Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic

3.1 să identifice elemente de limbaj plastic, în diferite ipostaze (puncte, linii, pete cromatice şi valorice, forme)

- observarea elementelor de limbaj plastic ca elemente constitutive ale universului vizual;

3.2 să genereze puncte, linii, pete cromatice şi acromatice şi forme expresive

- obţinerea de elemente de limbaj., prin diverse tehnici şi în diverse materiale, în cadrul unor activităţi individuale şi de grup;

3.3 să valorifice ipostazele elementelor de limbaj plastic, în reprezentări expresive intenţionate

- realizarea de figurări, cu ajutorul elementelor de limbaj plastic, după natură şi imaginate;

3.4 să exprime clar şi coerent un mesaj intenţionat, valorificând integrat caracteristicile elementelor de limbaj plastic

- exersarea obţinerii de expresivităţi, prin combinarea elementelor de limbaj plastic.

4.Exprimarea prin şi despre compoziţii plastice

4.1 să compună spaţiul plastic valorificând potenţialul expresiv al elementelor de limbaj plastic, conform propriilor intenţii

- compunerea suprafeţei plastice cu ajutorul elementelor de limbaj plastic;

Page 142: Planificari-clasa a IV-A

4.2 să valorifice ipostazele elementelor de limbaj plastic, în reprezentări expresive intenţionate

- realizarea de figurări după natură şi imaginate, utilizând elemente de limbaj plastic;

4.3 să realizeze compoziţii într-o dominantă cromatică intenţionată - identificarea unor moduri diferite de organizare a spaţiului plastic şi a dominantelor cromatice utilizate, pe reproduceri de artă şi pe lucrări ale elevilor;

4.4 să organizeze spaţiul plastic liniar şi/sau cromatic, cu accent pe valoarea expresivă a dominantei cromatice

- realizarea de compoziţii după diferite sugestii tematice, folosind linii şi forme plastice intenţionate, în dominante cromatice;

4.5 să aprecieze modul de utilizare a elementelor de limbaj plastic, în propriile lucrări şi în lucrările celorlalţi

- dialog dirijat pe tema comunicării în limbaj plastic;

4.6 să modeleze forme tridimensionale, care să exprime clar mesajul intenţionat

- sugerarea ideilor şi a sentimentelor cu ajutorul formelor tridimensionale.

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

Materiale de lucru şi folosirea lor (tehnici specifice artelor plastice) Amestecurile cromatice şi acromatice. Dominanta cromatică Elemente de limbaj plastic: punctul, linia, pata cromatică şi acromatică, plată şi vibrată, forma *Forme naturale şi forme elaborate în compoziţia plastică Potenţialul expresiv al elementelor de limbaj plastic, în comunicarea vizuală

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ LA FINELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR

Obiectiv cadru Standard

1. Cunoaşterea şi utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice

S1. Selectarea tehnicilor şi a materialelor necesare pentru realizarea unei compoziţii plastice cu mesaj intenţionat.S2. Aplicarea unor tehnici specifice artelor plastice, în funcţie de rezultatul planificat şi de condiţiile concrete de realizare.

2. Analiza formelor, a culorilor şi a amestecurilor acestora, în mediul înconjurător şi pe imagini

S3. Identificarea culorilor şi a amestecurilor acestora, pe reproduceri de artă şi în natură.S4. Localizarea culorilor şi a amestecurilor acestora pe cercul cromatic.S5. Descrierea formelor identificate pe reproduceri de artă şi în natură, din punct de vedere al expresivităţii şi al potenţialului decorativ al acestora.

3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic S6. Recunoaşterea unor elemente de limbaj plastic, pe lucrări ale elevilor şi pe reproduceri de artă.S7. Generarea elementelor de limbaj plastic în exerciţii dirijate.S8. Realizarea tonurilor din amestecul culorii cu alb sau negru.S9. Realizarea de dominante cromatice, folosind culori şi amestecurile acestora.

4. Exprimarea prin şi despre compoziţii plastice S10. Organizarea intenţionată de compoziţii, cu ajutorul elementelor de limbaj plastic.S11. Realizarea de compoziţii pe o temă dată, organizând intenţionat spaţiul plastic, folosind potenţialul expresiv al liniilor şi al culorilor.S12. Formularea de opinii argumentate referitoare la propriile compoziţii plastice (claritatea mesajului intenţionat, ipostaze ale elementelor de limbaj plastic folosite sau dominanta cromatică, sau amestecuri cromatice şi acromatice folosite).

Page 143: Planificari-clasa a IV-A

EDUCAŢIE PLASTICĂPlanificare calendaristică

Arie curriculară: ARTECurriculum nucleu: 1 oră/ săptămânăNumăr de ore anual: 34 ore- 13 ore/ semestrul I

- 21 ore/ semestrul al II- leaUnitatea de învăţare Obiective

referinţăConţinuturi Număr de ore

alocateSăptămâna Observaţii

1. Materiale şi tehnici de lucru 1.11.2

*Tehnica acuarelei*Tehnica pastelului*Colajul

3 S1- S3

2. Amestecuri cromatice şi acromatice

2.12.22.34.3

*Steaua culorilor*Culori primare. Culori binare*Culori calde. Culori reci*Nonculorile*Obţinerea griurilor prin amestecul nonculorilor*Obţinerea nuanţelorObţinerea tonurilor*Evaluare *Dominanta de culoare*Dominanta pe nuanţe şi tonuri calde*Dominanta pe tonuri şi nuanţe reci

14 S4- S17

3. Elemente de limbaj plastic 3.13.23.34.14.2

*Punctul*Linia cu rol constructiv şi decorativ *Pata cromatică şi acromatică, plată şi vibrată*Evaluare

6 S18- S23

4. Forma elaborată 2.33.23.34.14.2

*Compoziţii libere-organizarea echilibrată a unei suprafeţe- elementele de limbaj plastic*Compoziţii figurative şi nonfigurative*Evaluare

5 S24- S28

5. Potenţialul expresiv al elementelor de limbaj plastic

4.14.2.4.3.4.3.4.4.4.5.

*Compoziţii după diferite sugestii tematice, folosind linii şi forme plastice intenţionate, în dominante cromatice*Compoziţii libere *Evaluare

6 S29- S34

Page 144: Planificari-clasa a IV-A

EDUCAŢIE PLASTICĂProiectarea unităţilor de învăţare

Unitatea de învăţare: Materiale şi tehnici de lucruNumăr de ore: 3Perioada: 17.IX.- 5.X. 2012

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Tehnica acuarelei(„Fructe”)

1.11.2

- identificarea diferitelor materiale utilizate în arta plastică- exemplificarea utilizării diverselor materiale ( acuarele, tempera, guaşa, tuşurile colorate, materiale cu texturi diferite, hârtii colorate, ceară, soluţii pentru decolorat, carioca, creioanele de toate tipurile, ceracolor, etc)-exerciţii de suprapunere cu pensula;- exerciţii de suprapunere cu degetul;- descrierea diferitelor materiale- utilizarea terminologiei specifice- utilizarea diverselor materiale

– gamă diversă de materiale utilizată în arta plastică, reproduceri, lucrări ale elevilor – conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, observaţia dirijată, învăţarea intuitivă, Turul galeriilor – activitate frontală; individuală; în perechi

probă practică, observare sistematică

Tehnica pastelului(„Animale preistorice”)

1.11.2

-exersarea obţinerii de forme plastice sintetice corespunzătoare unor forme naturale-obţinerea mai multor valori (tonuri) ale unei singure culori, prin amplificarea/ diminuareagradului de apăsare

– gamă diversă de materiale utilizată în arta plastică, reproduceri, lucrări ale elevilor – conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, observaţia dirijată, învăţarea intuitivă – activitate frontală; individuală; în perechi

probă practică, observare sistematică

Colajul(„Peisaj de toamnă”)

1.11.2

- identificarea diferitelor materiale utilizate în arta plastică- exemplificarea utilizării diverselor materiale ( acuarele, tempera, guaşa, tuşurile colorate, materiale cu texturi diferite, hârtii colorate, ceară, soluţii pentru decolorat, carioca, creioanele de toate tipurile, ceracolor, etc)- descrierea diferitelor materiale- utilizarea terminologiei specifice- utilizarea diverselor materiale

– gamă diversă de materiale utilizată în arta plastică, reproduceri, lucrări ale elevilor – conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, observaţia dirijată, învăţarea intuitivă – activitate frontală; individuală; în perechi

probă practică, observare sistematică

Page 145: Planificari-clasa a IV-A

Unitatea de învăţare: Amestecuri cromatice şi acromaticeNumăr de ore: 14Perioada: 8.X. 2012- 8.II. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Steaua culorilor 2.12.22.3

-exerciţii de identificare a culorilor din steaua culorilor-exerciţii de recunoaştere a culorilor primare ş a celor binare-dialog provocat privind semnificaţia culorilor-exerciţii de recunoaştere a culorilor calde şi a celor reci-se identifică şi se folosesc nonculorile-spaţiu plastic în care se folosesc aceste grupe de culori: „Copii”, „Case”

acuarele, vas cu apă, pensule, ştergar, bloc de desen, planşe, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare sistematică

Culori primare. Culori binare

2.12.22.3

-identificarea culorilor primare şi a celor binare în steaua culorilor, pe lucrări plastice, reproduceri de artă sau în natură-dialog provocat privind semnificaţia culorilor (pe imagini, reproduceri de artă)-exerciţii de obţinere a culorilor binare (oranj, verde, violet) pe baza amestecurilor dintre culorile primare-spaţiu plastic în care se vor folosi culorile primare şi binare: „Toamna”

acuarele, vas cu apă, pensule, ştergar, bloc de desen, planşe didactice, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare sistematică

Culori primare. Culori binare

2.12.22.3

-identificarea culorilor primare şi a celor binare în steaua culorilor, pe lucrări plastice, reproduceri de artă sau în natură-dialog provocat privind semnificaţia culorilor (pe imagini, reproduceri de artă)-exerciţii de obţinere a culorilor binare (oranj, verde, violet) pe baza amestecurilor dintre culorile primare-spaţiu plastic în care se vor folosi culorile primare şi binare: „Toamna”

acuarele, vas cu apă, pensule, ştergar, bloc de desen, planşe didactice, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare sistematică

Culori calde. Culori reci 2.12.22.3

-exerciţii de identificare a culorilor calde în steaua culorilor, pe lucrări, reproduceri de artă-dialog privind semnificaţia culorilor calde-exerciţii de obţinere a culorilor calde prin amestecul în proporţie mai mare a culorilor galben, portocaliu, roşu cu alte culori în cantitate mai mică-realizarea unei suprafeţe colorate în culori calde: „Vara”-exerciţii de identificare a culorilor reci în steaua culorilor, pe lucrări, reproduceri de artă-dialog privind semnificaţia culorilor reci-exerciţii de obţinere a culorilor reci prin amestecul în proporţie mai mare a culorilor albastru, violet, verde cu alte culori în cantitate mai mică-realizarea unei suprafeţe colorate în culori reci: „Marea”

acuarele, vas cu apă, pensule, ştergar, bloc de desen, planşe, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare sistematică

Culori calde. Culori reci 2.12.22.3

-exerciţii de identificare a culorilor calde în steaua culorilor, pe lucrări, reproduceri de artă-dialog privind semnificaţia culorilor calde-exerciţii de obţinere a culorilor calde prin amestecul în proporţie mai mare a culorilor galben, portocaliu, roşu cu alte culori în cantitate mai mică-realizarea unei suprafeţe colorate în culori calde: „Vara”

acuarele, vas cu apă, pensule, ştergar, bloc de desen, planşe, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare sistematică

Page 146: Planificari-clasa a IV-A

-exerciţii de identificare a culorilor reci în steaua culorilor, pe lucrări, reproduceri de artă-dialog privind semnificaţia culorilor reci-exerciţii de obţinere a culorilor reci prin amestecul în proporţie mai mare a culorilor albastru, violet, verde cu alte culori în cantitate mai mică-realizarea unei suprafeţe colorate în culori reci: „Marea”

Nonculorile 2.12.22.3

-exerciţii de identificare şi folosire a nonculorilor-dialog privind semnificaţia nonculorilor şi rolul lor în realizarea unui spaţiu plastic-spaţiu plastic realizat numai prin folosirea nonculorilor: „Copaci şi case”

acuarele, vas cu apă, pensule, ştergar, bloc de desen, planşe didactice, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare sistematică

Obţinerea griurilor prin amestecul nonculorilor

2.12.22.3

-exerciţiu de combinare a celor două nonculori în proporţii diferite-exerciţiu de combinare în proporţii diferite a două culori opuse în steaua culorilor-exerciţii de identificare a griurilor valorice pe lucrări, planşe didactice, reproduceri de artă-exerciţiu – joc de creare a unui spaţiu plastic folosind griurile: „Pietricele”

acuarele, vas cu apă, pensule, ştergar, bloc de desen, planşe didactice, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare sistematică

Obţinerea nuanţelor 2.12.22.3

-exerciţii de identificare a nuanţelor unei culori pe planşe, reproduceri de artă-exerciţiu – joc de obţinere a nuanţelor prin amestecul a două culori vecine în steaua culorilor-exerciţiu – joc de nuanţare bilaterală a unei culori: „Valuri”

acuarele, vas cu apă, pensule, ştergar, bloc de desen, planşe didactice, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare sistematică

Obţinerea tonurilor 2.12.22.3

-exerciţii de observare a formării unor scări tonale pe planşe didactice-exerciţii de identificare a tonurilor pe planşe didactice, reproduceri de artă-dialog privind analogia cu tonurile din muzică sau din vorbire-exerciţiu – joc de obţinere a tonurilor închise şi deschise ale unei culori: „Figuri geometrice”

acuarele, vas cu apă, pensule, ştergar, bloc de desen, planşe didactice, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare sistematică

Evaluare 2.12.22.3

Compoziţie plastică folosind nuanţarea, scările tonale ale culorilor, nonculorile şi griurile valorice: „Obiceiuri de iarnă”

probă practică, observare sistematică

Dominanta de culoare 2.12.22.34.3

-exerciţii de descoperire a culorii dominante din modelele prezentate: planşe didactice, lucrări, reproduceri de artă-exerciţiu de dscoperire a semnificaţiei proporţiei culorilor în compoziţiile prezentate-exerciţiu – joc de realizare a unui spaţiu plastic, urmărind obţinerea unei dominante cromatice prin folosirea unei culori în cantitate mai mare, atât ca amestec, cât şi ca întindere pe suprafaţa planşei: „Fluturi şi flori”

acuarele, vas cu apă, pensule, ştergar, bloc de desen, planşe didactice, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare sistematică

Dominanta pe nuanţe şi tonuri calde

2.12.22.34.3

-exerciţii de descoperire a culorii dominante din modelele prezentate: planşe didactice, lucrări, reproduceri de artă-exerciţiu de dscoperire a semnificaţiei proporţiei culorilor calde în compoziţiile prezentate

acuarele, vas cu apă, pensule, ştergar, bloc de desen, planşe didactice, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare sistematică

Page 147: Planificari-clasa a IV-A

-compoziţie plastică figurativă sau nonfigurativă, folosind nuanţele şi tonurile culorilor calde şi stabilirea unei dominante pe culori calde: „Zi cu soare”

Dominanta pe tonuri şi nuanţe reci

2.12.22.34.3

-exerciţii de descoperire a culorii dominante din modelele prezentate: planşe didactice, lucrări, reproduceri de artă-exerciţiu de dscoperire a semnificaţiei proporţiei culorilor reci în compoziţiile prezentate-compoziţie plastică figurativă sau nonfigurativă, folosind nuanţele şi tonurile culorilor reci şi stabilirea unei dominante pe culori reci: „Iarna pe uliţă”

acuarele, vas cu apă, pensule, ştergar, bloc de desen, planşe, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare sistematică

Evaluare Compoziţie plastică folosind nuanţarea, scările tonale ale culorilor, nonculorile şi griurile valorice

probă practică,

Unitatea de învăţare: Elemente de limbaj plasticNumăr de ore: 6Perioada: 11.II.- 22.III. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Punctul 3.13.23.31.11.24.44.5

-observarea elementelor de limbaj plastic ca elemente constitutive ale universului vizual;-obţinerea de elemente de limbaj., prin diverse tehnici şi în diverse materiale, în cadrul unor activităţi individuale şi de grup;-exerciţii de recunoaştere şi diferenţiere a punctului ca element de construcţie (contur) şi ca element decorativ-identificarea punctului ca element de limbaj plastic, observându- se ce poate exprima ea-compunerea unui spaţiu plastic in care să se evidenţieze punctul ca elemet de limbaj plastic: „Pădure iarna”-realizarea de figurări, cu ajutorul elementelor de limbaj plastic, după natură şi imaginate;-dialog dirijat pe tema comunicării în limbaj plastic

Acuarele, pensule, suport, carioca, creioane colorate, creioane grafice, temperaColecţie de reproduceri de artăPlanşe didactice, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare

sistematică

Linia cu rol constructiv şi decorativ

3.13.23.31.11.24.44.5

-exerciţii de recunoaştere şi diferenţiere a liniei ca element de construcţie (contur) şi ca element decorativ-observarea rolului liniei (dreaptă, curbă sau frântă) ca element de construcţie (folosită în precizarea contururilor) pe planşe didactice, reproduceri de artă-observarea rolului liniei ca element decorativ (pe ţesături, imprimeuri, vase de ceramică, lucrări arhitecturale decorative etc.)-identificarea unor tehnici adecvat utilizate, pe reproduceri de artă şi pe lucrări ale elevilor;-realizarea unui spaţiu plastic în care se va evidenţia rolul constructiv al liniei: „Flori pentru mama”

Acuarele, pensule, suport, carioca, creioane colorate, creioane grafice, temperaColecţie de reproduceri de artăPlanşe didactice, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare

sistematică

Linia cu rol constructiv 3.1 -exerciţii de recunoaştere şi diferenţiere a liniei ca element de construcţie Acuarele, pensule, suport, probă practică,

Page 148: Planificari-clasa a IV-A

şi decorativ 3.23.31.11.24.44.5

(contur) şi ca element decorativ-observarea rolului liniei (dreaptă, curbă sau frântă) ca element de construcţie (folosită în precizarea contururilor) pe planşe didactice, reproduceri de artă-observarea rolului liniei ca element decorativ (pe ţesături, imprimeuri, vase de ceramică, lucrări arhitecturale decorative etc.)-identificarea unor tehnici adecvat utilizate, pe reproduceri de artă şi pe lucrări ale elevilor;-realizarea unui spaţiu plastic în care se va evidenţia rolul constructiv al liniei: „Flori pentru mama”

carioca, creioane colorate, creioane grafice, temperaColecţie de reproduceri de artăPlanşe didactice, lucru frontal, individual, fundal muzical

observare sistematică

Pata cromatică şi acromatică, plată şi vibrată

3.13.23.31.11.24.44.5

-dialog provocat privind semnificaţia petei de culoare ca element de limbaj plastic -exerciţii de identificare a petei picturale (vibrate) şi a petei uniforme (plate) de pe reproduceri ale unor picturi, planşe didactice, lucrări -exerciţii de descoperire a diferenţelor dintre pata uniformă (plată) şi cea picturală (vibrate)-exerciţiu – joc de obţinere a petei picturale aşternerea pe hârtie a pensulei încărcate cu două – trei culori care nu sunt prea amestecate, obţinând efecte deosebite: „Joc”-exerciţii de identificare a petei picturale (vibrate) de pe reproduceri ale unor picturi, planşe didactice, lucrări-crearea unei suprafeţe plastice figurative sau nonfigurative, folosind pata picturală (vibrată) obţinută prin nuanţare, tonuri, fluidizarea culorii, în tehnici diferite: „Peisaj”

Acuarele, pensule, suport, carioca, creioane colorate, creioane grafice, temperaColecţie de reproduceri de artăPlanşe didactice, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare

sistematică

Pata cromatică şi acromatică, plată şi vibrată

3.13.23.31.11.24.44.5

-dialog provocat privind semnificaţia petei de culoare ca element de limbaj plastic -exerciţii de identificare a petei picturale (vibrate) şi a petei uniforme (plate) de pe reproduceri ale unor picturi, planşe didactice, lucrări -exerciţii de descoperire a diferenţelor dintre pata uniformă (plată) şi cea picturală (vibrate)-exerciţiu – joc de obţinere a petei picturale aşternerea pe hârtie a pensulei încărcate cu două – trei culori care nu sunt prea amestecate, obţinând efecte deosebite: „Joc”-exerciţii de identificare a petei picturale (vibrate) de pe reproduceri ale unor picturi, planşe didactice, lucrări-crearea unei suprafeţe plastice figurative sau nonfigurative, folosind pata picturală (vibrată) obţinută prin nuanţare, tonuri, fluidizarea culorii, în tehnici diferite: „Peisaj”

Acuarele, pensule, suport, carioca, creioane colorate, creioane grafice, temperaColecţie de reproduceri de artăPlanşe didactice, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare

sistematică

Evaluare „Culori de primăvară” Acuarele, pensule, suport, carioca, creioane colorate, creioane grafice, tempera

probă practică, observare

sistematică

Page 149: Planificari-clasa a IV-A

Unitatea de învăţare: Forma elaboratăNumăr de ore: 5Perioada: 25.III.- 10.V. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Compoziţii libere-organizarea echilibrată a unei suprafeţe- elementele de limbaj plastic„Case în sat”

1.14.14.24.34.44.51.2

-identificarea unor tehnici adecvat utilizate, pe reproduceri de artă şi pe lucrări ale elevilor;-compunerea suprafeţei plastice cu ajutorul elementelor de limbaj plastic;-realizarea de figurări după natură şi imaginate, utilizând elemente de limbaj plastic;

Acuarele, pensule, support, carioca, creioane colorate, creioane grafice, temperaColecţie de reproduceri de artăPlanşe didactice, lucru frontal, individual

probă practică, observare sistematică

Compoziţii libere-organizarea echilibrată a unei suprafeţe- elementele de limbaj plastic„Case în sat”

1.14.14.24.34.44.51.2

-identificarea unor tehnici adecvat utilizate, pe reproduceri de artă şi pe lucrări ale elevilor;-compunerea suprafeţei plastice cu ajutorul elementelor de limbaj plastic;-realizarea de figurări după natură şi imaginate, utilizând elemente de limbaj plastic;

Acuarele, pensule, support, carioca, creioane colorate, creioane grafice, temperaColecţie de reproduceri de artăPlanşe didactice, lucru frontal, individual

probă practică, observare sistematică

Compoziţii figurative şi nonfigurative în care se folosesc amestecuri cromatice şi acromatice„Ploaie de primăvară”

1.14.14.24.34.44.51.2

-identificarea unor moduri diferite de organizare a spaţiului plastic şi a dominantelor cromatice utilizate, pe reproduceri de artă şi pe lucrări ale elevilor;-realizarea de compoziţii după diferite sugestii tematice, folosind linii şi forme plastice intenţionate, în dominante cromatice;-dialog dirijat pe tema comunicării în limbaj plastic;

Acuarele, pensule, support, carioca, creioane colorate, creioane grafice, temperaColecţie de reproduceri de artăPlanşe didactice, lucru frontal, individual

probă practică, observare sistematică

Compoziţii figurative şi nonfigurative în care se folosesc amestecuri cromatice şi acromatice„Ploaie de primăvară”

1.14.14.24.34.44.51.2

-identificarea unor moduri diferite de organizare a spaţiului plastic şi a dominantelor cromatice utilizate, pe reproduceri de artă şi pe lucrări ale elevilor;-realizarea de compoziţii după diferite sugestii tematice, folosind linii şi forme plastice intenţionate, în dominante cromatice;-dialog dirijat pe tema comunicării în limbaj plastic;

Acuarele, pensule, support, carioca, creioane colorate, creioane grafice, temperaColecţie de reproduceri de artăPlanşe didactice, lucru frontal, individual

probă practică, observare sistematică

Unitatea de învăţare: Potenţialul expresiv al elementelor de limbaj plasticNumăr de ore: 6Perioada: 13.V.- 21.VI. 2013

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Compoziţii după diferite 4.1 -recunoaşterea amestecurilor (nuanţe, tonuri, griuri) în lucrări şi reproduceri de Acuarele, pensule, support, 15.05 probă practică,

Page 150: Planificari-clasa a IV-A

sugestii tematice, folosind linii şi forme plastice intenţionate, în dominante cromatice

4.2.4.3.4.3.4.4.4.5.

artă-reliefarea semnificaţiei culorilor, a îmbinărilor şi a proporţiei culorilor într-un spaţiu plastic observat-compoziţie plastică nonfigurativă, folosind nuanţele şi tonurile culorilor şi stabilirea unei dominante pe culori calde sau reci: „Peisaj de mai”-recunoaşterea elementelor de limbaj plastic învăţate (punctul, linia, forma, pata de culoare) în lucrări şi reproduceri de artă-compoziţie figurativă – organizarea echilibrată a unei suprfeţe folosind diferite instrumente şi tehnici de lucru: „Pe Marte”-compoziţie plastică figurativă, folosind elementele de limbaj plastic studiate şi amestecurile de culori şi nonculori: „În ogradă”

carioca, creioane colorate, creioane grafice, temperaColecţie de reproduceri de artăPlanşe didactice, lucru frontal, individual, fundal muzical

observare sistematică

Compoziţii după diferite sugestii tematice, folosind linii şi forme plastice intenţionate, în dominante cromatice

4.14.2.4.3.4.3.4.4.4.5.

-recunoaşterea amestecurilor (nuanţe, tonuri, griuri) în lucrări şi reproduceri de artă-reliefarea semnificaţiei culorilor, a îmbinărilor şi a proporţiei culorilor într-un spaţiu plastic observat-compoziţie plastică nonfigurativă, folosind nuanţele şi tonurile culorilor şi stabilirea unei dominante pe culori calde sau reci: „Peisaj de mai”-recunoaşterea elementelor de limbaj plastic învăţate (punctul, linia, forma, pata de culoare) în lucrări şi reproduceri de artă-compoziţie figurativă – organizarea echilibrată a unei suprfeţe folosind diferite instrumente şi tehnici de lucru: „Pe Marte”-compoziţie plastică figurativă, folosind elementele de limbaj plastic studiate şi amestecurile de culori şi nonculori: „În ogradă”

Acuarele, pensule, support, carioca, creioane colorate, creioane grafice, temperaColecţie de reproduceri de artăPlanşe didactice, lucru frontal, individual, fundal muzical

probă practică, observare sistematică

Compoziţii libere 4.14.2.4.3.4.3.4.4.4.5.

- nuanţe şi tonuri reci- nuanţe şi tonuri calde- linia şi punctul

Acuarele, pensule, support, carioca, creioane colorate, creioane grafice, temperaColecţie de reproduceri de artăPlanşe didactice, lucru frontal, individual

probă practică, observare sistematică

Compoziţii libere 4.14.2.4.3.4.3.4.4.4.5.

- nuanţe şi tonuri reci- nuanţe şi tonuri calde- linia şi punctul

Acuarele, pensule, support, carioca, creioane colorate, creioane grafice, temperaColecţie de reproduceri de artăPlanşe didactice, lucru frontal, individual

probă practică, observare sistematică

Compoziţii libere 4.14.2.4.3.4.3.4.4.

- nuanţe şi tonuri reci- nuanţe şi tonuri calde- linia şi punctul

Acuarele, pensule, support, carioca, creioane colorate, creioane grafice, temperaColecţie de reproduceri de artăPlanşe didactice, lucru

probă practică, observare sistematică

Page 151: Planificari-clasa a IV-A

Evaluare 4.5. frontal, individual Expoziţie

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINŢĂ1.Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile1.1 să observe relaţii între părţile componente ale unui sistem familiar1.2 să combine tehnici şi instrumente variate în vederea îndeplinirii unui scop propus1.3* să utilizeze tehnicile învăţate în înfrumuseţarea mediului apropiat

2.Proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse simple2.1 să creeze produse utile în viaţa de zi cu zi, după un plan stabilit, combinând tehnicile învăţate sau *alte tehnici2.2 să aprecieze calitatea unui produs finit, în funcţie de criterii date

3.Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs3.1 să- şi asume anumite roluri în proiectarea, executarea şi evaluarea unui produs3.2 să manifeste iniţiativă în relaţiile interpersonale, în grupul de lucru în care îşi desfăşoară activitatea

4.Dezvoltarea simţului practic, a celui estetic şi a responsabilităţii pentru modificarea mediului natural, ca răspuns la nevoile şi dorinţele oamenilor.4.1 să rezolve probleme practice din realitatea cotidiană, utilizând tehnicile învăţate4.2* să folosească în mod economic resursele (timp, spaţiu, instrumente de lucru, resurse umane) pentru realizarea unei sarcini 4.3 să contribuie, prin activităţi practice, la prevenirea poluării mediului în care trăiesc

Page 152: Planificari-clasa a IV-A

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂPlanificare calendaristică

Arie curriculară: ARTECurriculum nucleu: 1 oră/ săptămânăNumăr de ore anual: 34 ore- 14 ore/ semestrul I

- 20 ore/ semestrul al II- leaUnitatea de învăţare Obiective

referinţăConţinuturi Număr de ore

alocateSăptămâna Observaţii

1. Elemente de proiectare a activităţii

1.12.2

Reguli de protecţia muncii şi igienă a muncii;Planul de lucru pentru realizarea unui produs

2 S1- S2

2. Activităţi cu materiale naturale şi/ sau prelucrate 1.1

1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2

Realizarea de colecţii diverseTehnici combinate pentru obţinerea de produse utile;Cultura plantelor- tehnici simple de cultivare şi îngrijireHârtia, material de lucru – caracteristici, identificare după tipuri, proprietăţi, ed. EcologicăTehnica Tangram;Tehnica Origami;Tehnici combinate aplicate pentru obţinerea de produse utileEvaluareÎnsuşiri ale materialelor plasticeConstrucţii din mase plastice Tehnici combinate aplicate pentru obţinerea de produse utile;EvaluareTehnici combinate aplicate pentru obţinerea de produse utile;Tehnica croşetării;Tehnica tricotării;Cusături decorativeEvaluare

28 S3- S30

3. Miciigospodari

1.3 4.2

Norme de protecţie a consumatorului; Igiena alimentelor şi a alimentaţiei;Reţete simple- salata de fructe;Ingrijirea animalelor de casaEvaluare

4 S31- S34

Page 153: Planificari-clasa a IV-A

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂProiectarea unităţilor de învăţare

Unitatea de învăţare: Elemente de proiectare a activităţiiNumăr de ore: 2Perioada: 12. 09- 23. 09. 2011

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Reguli de protecţia muncii şi igienă a muncii

1.1 2.2

- reguli de protecţia muncii şi igienă a muncii - fişă colectivă de protecţie a muncii

16.09 observare sistematică

Planul de lucru pentru realizarea unui produs

1.1 2.2

- observarea unor lucrări (produse) realizate anterior; - observarea şi descrierea materialelor folosite; - identificarea etapelor de lucru, pornind de la desenul (schiţa) produsului

- colaje, ornamente- observaţia, problematizarea- lucrul frontal

23.09 probă practică, observare sistematică

Unitatea de învăţare: Activităţi cu materiale naturale şi/ sau prelucrateNumăr de ore: 28Perioada: 26. 09. 2011- 25. 05. 2012

Conţinuturi Ob. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Realizarea de colecţii diverse

1.12.2

- prezentarea şi observarea diverselor colecţii de mostre de roci, soluri, plante şi componente ale acestora, melci, scoici, castane, ghinde, conuri;- identificarea etapelor de realizare a unei colecţii şi a condiţiilor de păstrare: depozitarea, etichetarea acestora:,, Cos cu fructe”, ,, Vas cu flori”.

- colecţii de roci, plante, seminţe, melci,castane, - albume, pungi, cutii, borcane, capsator observaţia,conversaţia,explicaţia,exerciţiul – activitate practică- lucrul individual

30.09 probă practică, observare sistematică

Realizarea de colecţii diverse

1.12.2

- prezentarea şi observarea diverselor colecţii de mostre de roci, soluri, plante şi componente ale acestora, melci, scoici, castane, ghinde, conuri;- identificarea etapelor de realizare a unei colecţii şi a condiţiilor de păstrare: depozitarea, etichetarea acestora:,, Cos cu fructe”, ,, Vas cu flori”.

- colecţii de roci, plante, seminţe, melci,castane, - albume, pungi, cutii, borcane, capsator observaţia,conversaţia,explicaţia,exerciţiul – activitate practică- lucrul individual

7.10 probă practică, observare sistematică

Page 154: Planificari-clasa a IV-A

Tehnici combinate pentru obţinerea de produse utile

1.12.12.23.13.2

- realizarea unor compoziţii folosind materialele colectate şi tehnici combinate: decupare, asamblare, lipire,înnodare „Sporul casei”- lucrare colectivă: „În pădure”- realizarea unui colţ natural „Caseta pentru bijuterii” / „Puşculiţa”

- seminţe de diferite plante, vase de capacităţi diferite,pânză de sac, aţă- polistiren, brazde de iarbă, crenguţe, animale din coji de nucă, vânătă (ariciul), scobitori, frunze şi flori presate, seminţe, aracet, carton, foarfece,bucăţi de lemn, aracet, melci, scoici, seminţe, mostre de roci- lucru în echipe, individual

14.10 probă practică, observare sistematică

Tehnici combinate pentru obţinerea de produse utile

1.12.12.23.13.2

- realizarea unor compoziţii folosind materialele colectate şi tehnici combinate: decupare, asamblare, lipire,înnodare „Sporul casei”- lucrare colectivă: „În pădure”- realizarea unui colţ natural „Caseta pentru bijuterii” / „Puşculiţa”

- seminţe de diferite plante, vase de capacităţi diferite,pânză de sac, aţă- polistiren, brazde de iarbă, crenguţe, animale din coji de nucă, vânătă (ariciul), scobitori, frunze şi flori presate, seminţe, aracet, carton, foarfece,bucăţi de lemn, aracet, melci, scoici, seminţe, mostre de roci- lucru în echipe, individual

21.10 probă practică, observare sistematică

Cultura plantelor- tehnici simple de cultivare şi îngrijire

1.12.12.23.1

- identificarea etapelor de cultivare a unei plante;- utilizarea tehnicilor simple de cultivare şi îngrijire

- vase, pământ, seminţe- observaţia, conversaţia, explicaţia,exerciţiul – activitate practică- lucru în echipe

4.11 probă practică, observare sistematică

Cultura plantelor- tehnici simple de cultivare şi îngrijire

1.12.12.23.1

- identificarea etapelor de cultivare a unei plante;- utilizarea tehnicilor simple de cultivare şi îngrijire

- vase, pământ, seminţe- observaţia, conversaţia, explicaţia,exerciţiul – activitate practică- lucru în echipe

11.11 probă practică, observare sistematică

Hârtia, material de lucru – caracteristici, identificare după tipuri, proprietăţi

1.12.2

- ordonarea logică a etapelor unei activităţi (scopuri, mijloace, dificultăţi, rezultate, consecinţe etc.), din perspectiva planificării unei activităţi proprii (realizarea unui produs necesar în viaţa de zi cu zi);-realizarea unor produse adecvate sărbătorilor specifice (locale)

observaţia, conversaţia, explicaţia,exerciţiul – activitate practică

18.11 probă practică, observare sistematică

Tehnica Tangram 1.12.2

- explicarea tehnicii celor 7 figuri obţinute prin tăierea unui pătrat;- identificarea etapelor de realizare a lucrării;- utilizarea tehnici de lucru în realizarea unor lucrări (la alegere): „Iepuraşul”, „Raţa”, „Câinele”, „Căsuţa”

- hârtie colorată, foarfece, lipici- lucru individual-observaţia, conversaţia,

25.11 probă practică, observare sistematică

Page 155: Planificari-clasa a IV-A

explicaţia,exerciţiul – activitate practică

Tehnica Tangram 1.12.2

- explicarea tehnicii celor 7 figuri obţinute prin tăierea unui pătrat;- identificarea etapelor de realizare a lucrării;- utilizarea tehnici de lucru în realizarea unor lucrări (la alegere): „Iepuraşul”, „Raţa”, „Câinele”, „Căsuţa”

- hârtie colorată, foarfece, lipici- lucru individual-observaţia, conversaţia, explicaţia,exerciţiul – activitate practică

2.12 probă practică, observare sistematică

Tehnica Origami 2.12.23.2

- explicarea tehnicii Origami- îndoituri şi împăturiri din hârtie; exemplificarea pe lucrări simple: „Coiful”, „Coşuleţul”, „Bărcuţa”;- utilizarea tehnicii în realizarea de jucării sau obiecte utile (la alegere): „Solniţa”, „Laleaua”, „Broscuţa”;

- hârtie colorată- demonstraţia, explicaţia, -observaţia, conversaţia, exerciţiul – activitate practică- lucrul individual

9.12 probă practică, observare sistematică

Tehnica Origami 2.12.23.2

- explicarea tehnicii Origami- îndoituri şi împăturiri din hârtie; exemplificarea pe lucrări simple: „Coiful”, „Coşuleţul”, „Bărcuţa”;- utilizarea tehnicii în realizarea de jucării sau obiecte utile (la alegere): „Solniţa”, „Laleaua”, „Broscuţa”;

- hârtie colorată- demonstraţia, explicaţia, -observaţia, conversaţia, exerciţiul – activitate practică- lucrul individual

16.12 probă practică, observare sistematică

Tehnici combinate 1.22.12.23.2

- utilizarea tehnicilor de lucru combinate: conturare, decupare, Tangram, rupere liberă- lucrare colectivă: „Pe lac”

- polistiren, hârtie colorată, foarfece, lipici- lucru pe echipe-observaţia, conversaţia, explicaţia,exerciţiul – activitate practică

23.12 probă practică, observare sistematică

Tehnici combinate 1.22.12.23.2

- utilizarea tehnicilor de lucru combinate: conturare, decupare, Tangram, rupere liberă- lucrare colectivă

- polistiren, hârtie colorată, foarfece, lipici- lucru pe echipe-observaţia, conversaţia, explicaţia,exerciţiul – activitate practică

20.01 probă practică, observare sistematică

„Sfeşnic”- pentru lumânări

1.22.23.1

- observarea lucrării model şi analiza acesteia:- exerciţii de recunoaştere a fazelor de confecţionare; - exerciţii de descriere a etapelor de lucru;

-observaţia, conversaţia, explicaţia,exerciţiul – activitate practică- hârtie, sticlă plastic, cutii de plastic, dopuri, sârmă, lumânare, foarfece

27.01 probă practică, observare sistematică

„Vaporaşul” 3.24.3

-proiectarea unor mijloace de transport pe apă, în urma studiului efectuat asupra condiţiei de plutire pe apă a unor corpuri din materiale sintetice- reprezentarea prin construcţii a unor fenomene observate în mediu

-observaţia, conversaţia, explicaţia,exerciţiul – activitate practică- hârtie, sticlă plastic, cutii de plastic, dopuri, sârmă,

3.02 probă practică, observare sistematică

Page 156: Planificari-clasa a IV-A

lumânare, foarfece

„Suportul de creioane” 3.24.3

- exerciţii de ordonare a acestora;- exprimarea opiniilor referitoare la utilitatea acestor lucrări- realizarea unor machete reflectând observaţii proprii, din perspectiva investigării unor surse de deteriorare a mediului apropiat, a risipei de resurse naturale, a colectării deşeurilor ;

-observaţia, conversaţia, explicaţia,exerciţiul – activitate practică- hârtie, sticlă plastic, cutii de plastic, dopuri, sârmă,lumânare, foarfece

10.02 probă practică, observare sistematică

Construcţii din mase plastice

1.12.12.2

- întocmirea unui plan pentru realizarea unei lucrări;- identificarea elementelor de reper din structura compoziţiei;- asamblarea componentelor construcţiei;

-observaţia, conversaţia, explicaţia,exerciţiul – activitate practică- jocul „Lego”

17.02 probă practică, observare sistematică

Construcţii din mase plastice

1.12.12.2

- întocmirea unui plan pentru realizarea unei lucrări;- identificarea elementelor de reper din structura compoziţiei;- asamblarea componentelor construcţiei;

-observaţia, conversaţia, explicaţia,exerciţiul – activitate practică- jocul „Lego”

24.02 probă practică, observare sistematică

Tehnici combinate aplicate pentru obţinerea de produse utile„Cap de păpuşă”„Felicitarea”

1.22.12.23.13.2

- selectarea celor mai potrivite materiale şi instrumente, în funcţie de scopul urmărit -observarea materialelor folosite şi a ustensilelor care se vor folosi- observarea dirijată a lucrării model- identificarea etapelor de lucru;- exersarea tehnicilor combinate: conturare, coaserea cu punct în urma acului, tăiere, lipire.- exersarea tehnicilor de lucru învăţate: înnodare, decupare după contur trasat, coasere cu punct înaintea şi în urma acului;

-ciorap de mătase aţă, ac, eşantioane de ţesături, foarfece, boabe de grâu,,hârtie colorată tip carton, ac, aţă, foarfece- explicaţia, demonstraţia, ,exerciţiul – activitate practică- lucru individual

2.03 probă practică, observare sistematică

Tehnici combinate aplicate pentru obţinerea de produse utile„Cap de păpuşă”„Felicitarea”

1.22.12.23.13.2

- selectarea celor mai potrivite materiale şi instrumente, în funcţie de scopul urmărit -observarea materialelor folosite şi a ustensilelor care se vor folosi- observarea dirijată a lucrării model;- identificarea etapelor de lucru;- exersarea tehnicilor combinate: conturare, coaserea cu punct în urma acului, tăiere, lipire.- exersarea tehnicilor de lucru învăţate: înnodare, decupare după contur trasat, coasere cu punct înaintea şi în urma acului;

-ciorap de mătase aţă, ac, eşantioane de ţesături, foarfece, boabe de grâu,,hârtie colorată tip carton, ac, aţă, foarfece- explicaţia, demonstraţia, ,exerciţiul – activitate practică- lucru individual

9.03 probă practică, observare sistematică

Tehnica croşetării 1.22.12.23.1

- identificarea etapelor de lucru;- descrierea acţiunii desfăşurate în cadrul fiecărei etape;- exersarea tehnicilor: „Ochiul de lanţ”, „Picioruş”, „Încheierea ochiurilor”- „Rozeta”- analiza lucrărilor după criterii estetice şi de originalitate

- fire de bumbac, croşetă, foarfece- explicaţia, demonstraţia- lucru individual şi în perechi

16.03 probă practică, observare sistematică

Tehnica croşetării 1.22.1

- identificarea etapelor de lucru;- descrierea acţiunii desfăşurate în cadrul fiecărei etape;

- fire de bumbac, croşetă, foarfece

23.03 probă practică, observare

Page 157: Planificari-clasa a IV-A

2.23.1

- exersarea tehnicilor: „Ochiul de lanţ”, „Picioruş”, „Încheierea ochiurilor”- „Rozeta”- analiza lucrărilor după criterii estetice şi de originalitate

- explicaţia, demonstraţia- lucru individual şi în perechi

sistematică

Tehnica tricotării 1.22.12.23.1

- observarea dirijată a unor modele;- exerciţii de descooperire a etapelor de lucru;- execiţii de utilizare a tehnicilor de lucru: - montarea ochiurilor pe andrele;- stabilirea numărului de ochiuri necesar; - modul de a ţine firul pentru lucru„Ochiul pe faţă”, „Ochiul pe dos”, „Încheierea ochiurilor”- „Fularul”

- fire de lână, PNA sau mohair- andrele- foarfece- explicaţia, demonstraţia- lucru individual şi în perechi

30.03 probă practică, observare sistematică

Tehnica tricotării 1.22.12.23.1

- observarea dirijată a unor modele;- exerciţii de descooperire a etapelor de lucru;- execiţii de utilizare a tehnicilor de lucru: - montarea ochiurilor pe andrele;- stabilirea numărului de ochiuri necesar; - modul de a ţine firul pentru lucru„Ochiul pe faţă”, „Ochiul pe dos”, „Încheierea ochiurilor”- „Fularul”

- fire de lână, PNA sau mohair- andrele- foarfece- explicaţia, demonstraţia- lucru individual şi în perechi

27.04 probă practică, observare sistematică

Cusături decorative 1.22.24.13.2

- folosirea corectă a tehnicilor: împletire manuală, cu croşetă sau andrele, cusut; - analiza produsului obţinut, după criterii funcţionale, estetice şi economice.- repararea unor obiecte

Ace, aţă, etamină., nasturi, materiale textile- explicaţia, demonstraţia, ,exerciţiul – activitate practică- lucru individual

4.05 probă practică, observare sistematică

Cusături decorative 1.22.24.13.2

- folosirea corectă a tehnicilor: împletire manuală, cu croşetă sau andrele, cusut; - analiza produsului obţinut, după criterii funcţionale, estetice şi economice.- repararea unor obiecte

Ace, aţă, etamină., nasturi, materiale textile- explicaţia, demonstraţia, ,exerciţiul – activitate practică- lucru individual

11.05 probă practică, observare sistematică

Cusături decorative 1.22.24.13.2

- folosirea corectă a tehnicilor: împletire manuală, cu croşetă sau andrele, cusut; - analiza produsului obţinut, după criterii funcţionale, estetice şi economice.- repararea unor obiecte

Ace, aţă, etamină., nasturi, materiale textile- explicaţia, demonstraţia, ,exerciţiul – activitate practică- lucru individual

18.05 probă practică, observare sistematică

Evaluare 25.05 expoziţie

Unitatea de învăţare: Micii gospodariNumăr de ore: 4

Page 158: Planificari-clasa a IV-A

Perioada: 28.05- 22.06. 2012Conţinuturi Ob. de

ref.Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Norme de protecţie a consumatorului

1.2 -utilizarea unor instrumente ( vase de capacităţi diverse ), în scopul determinării unor proprietăţi ale corpurilor/ fenomenelor investigate şi verificării propriilor estimări ;-exerciţii de descriere a produselor din comerţ-citirea datei de fabricaţie şi a termenului de valabilitate de pe ambalaj,verificarea integrităţii ambalajului şi a calităţii produsului

produse alimantare şi cosmetice în ambalaj original, vase

1.06 observare sistematică

Reţete simple: salate de legume, fructe

4.32.12.23.1

- realizarea unor reţete simple şi executarea lor conform paşilor stabiliţi- respectarea regulilor de protecţia muncii în timpul lucrului- analiza produsului obţinut, după criterii funcţionale, estetice şi economice.-jocuri de rol;-identificarea conţinutului activităţilor ce urmează să se desfăşoare;-fixarea rolului în echipă în funcţie de interesele şi aptitudinile individuale;analiza critică a produsului obţinut, în funcţie de efortul individual şi colectiv depus;

fructe, legume, vase , aparate de uz casnic: mixer, feliator

8.06 probă practică, observare sistematică

Îngrijirea animalelor de casă

4.3 - identificarea procedeelor folosite pentru păstrarea igieneiadoptarea unor reguli de conduită faţă de mediu, prin amenajarea şi întreţinerea spaţiului verde din curtea şcolii/ acasă (balcon, grădiniţă), îngrijirea plantelor şi/ *sau animalelor de la colţul viu al clasei, colectarea şi depozitarea deşeurilor dintr-un anumit areal- identificarea procedeelor folosite pentru păstrarea igienei

- planse cu animale- instrumente de curatat animalele

15.06 probă practică, observare sistematică

Evaluare 22.06

Page 159: Planificari-clasa a IV-A

EDUCAŢIE FIZICĂ

OBIECTIVE CADRU, OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1.Menţinerea stării optime de sănătate a elevilor şi creşterea capacităţii de adaptare a acestora la factorii de mediu1.2. să aplice regulile de igienă înainte, în timpul şi după desfăşurarea

activităţilor motrice- dialog pe tema echipamentului adecvat;- exersări în condiţii igienice;

1.3. să prevină producerea unor accidente în procesul de exersare - verificarea stării de funcţionare a materialelor şi a aparatelor sportive;- exersări în condiţiile respectării integrale a regulilor stabilite;- exersări în perechi, cu asigurare reciprocă.

2.Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la aceasta2.1. să adopte constant, în mod reflex, postura corectă a coloanei vertebrale

în raport cu aceasta, în situaţii statice şi dinamice-exersarea complexelor de dezvoltare fizică;-aprecieri şi autoaprecieri ale posturii corporale în activităţile desfăşurate;

2.2. să aprecieze evoluţia principalilor indici de dezvoltare fizică proprie (talie, greutate ) determinaţi

-determinări şi autodeterminări ale indicilor de dezvoltare fizică;-analiza indicilor proprii de dezvoltare fizică.

3.Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ-utilitare şi sportive elementare şi dezvoltarea calităţilor motrice aferente3.1. să aplice adecvat deprinderile motrice de bază şi pe cele utilitar-

aplicative în diverse activităţi motrice- exersarea deprinderilor însuşite, în condiţii variabile;- exersarea de structuri motrice, conţinând trei-patru deprinderi;- participarea la întreceri sub formă de ştafete şi parcursuri aplicative;

3.2. să aplice deprinderile sportive elementare specifice disciplinelor sportive predate, în condiţii de întrecere

- exersarea elementelor şi a procedeelor tehnice specifice disciplinelor sportive predate- participarea la întreceri sub formă de ştafete şi jocuri pregătitoare;- practicarea globală, cu reguli adaptate, a probelor şi a ramurilor de sport însuşite;

3.3. să acţioneze în vederea creşterii indicilor de manifestare a calităţilor motrice proprii

-exersarea deprinderilor însuşite, în condiţii de creştere a rapidităţii, complexităţii sau duratei;-efectuarea exerciţiilor de dezvoltare a mobilităţii articulare şi a forţei segmentelor corpului;-parcurgerea de circuite scurte pentru dezvoltarea forţei;-realizarea de eforturi uniform moderate, cu durate prelungite progresiv.

4.Practicarea independentă a exerciţiilor fizice, a jocurilor şi a diferitelor sporturi

Page 160: Planificari-clasa a IV-A

4.1. să practice constant, în mod independent, exerciţiile fizice recomandate, în funcţie de interesele şi posibilităţile proprii

- exemplificări de activităţi recomandate pentru exersarea independentă;- exersări independente, individual şi pe grupe, pe parcursul lecţiilor;- receptarea modelelor de activităţi motrice care pot fi practicate independent;- îndeplinirea de roluri de organizator, conducător, căpitan de echipă, arbitru.

5.Manifestarea spiritului de echipă şi de întrecere , în funcţie de un sistem de reguli acceptate5.1. să aplice regulile cunoscute, în desfăşurarea întrecerilor individuale şi

colective-aplicarea în condiţii concrete de activitate motrică a regulilor stabilite;-colaborarea la stabilirea sistemului de reguli, pentru diferite activităţi;-urmărirea modului de respectare a regulilor şi sancţionarea nerespectării acestora;-activităţi practice pe perechi, grupe, echipe, cu îndeplinirea de roluri de conducere şi de subordonare;-participarea la întreceri, în relaţie cu adversarii;

5.2. să-şi adapteze comportamentul, în relaţie cu partenerii şi cu adversarii, în funcţie de regulile stabilite

- participare la întreceri cu parteneri de niveluri competitive variate;- încurajări ale coechipierilor şi aprecieri şi recunoaşteri ale meritelor învingătorilor.

CONŢINUTURlLE ÎNVĂŢĂRII

1. Elemente de organizare a activităţilor practice sportive- Formaţia de adunare în linie pe două rânduri.- Alinierea în linie şi în coloană.- Poziţiile drepţi şi pe loc repaus.- Raportul.- Întoarceri la stânga şi la dreapta de pe loc.- Pornire şi oprire din mers.- Formarea şi strângerea coloanei de gimnastică câte 4.2. Elemente ale dezvoltării fizice armonioaseS8. Poziţiile de bază şi derivate.S9. Exerciţii de influenţare analitică a aparatului locomotor.S10. Exerciţii compensatorii şi preventive instalării abaterilor de la atitudinea corporală corectă.S11.Complexe de dezvoltare fizică libere, cu obiecte portative, cu/fără fond muzical.S12. Exerciţii pentru reglarea ritmului respirator în efort.3. Calităţi motrice de bază

Exerciţii pentru dezvoltarea vitezei: - de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili, - de execuţie în acţiuni motrice variate, - de deplasare pe distanţe şi direcţii variate.

Exerciţii pentru dezvoltarea îndemânării: - coordonarea segmentelor corpului în acţiuni cu complexitate crescândă,

- coordonarea acţiunilor în relaţie cu un partener, - manevrări de obiecte.

Exerciţii pentru dezvoltarea forţei: - dinamice segmentare, cu învingerea greutăţii propriului corp; - *explozive.

Page 161: Planificari-clasa a IV-A

Exerciţii pentru dezvoltarea rezistenţei: - la eforturi aerobe, cu creşterea progresivă a duratei< - *musculare locale.

Exerciţii pentru dezvoltarea mobilităţii şi stabilităţii articulare: - mobilitatea articulaţiilor coloanei vertebrale şi a articulaţiilor coxo-femurale, - stabilitatea articulaţiilor umărului, cotului, genunchiului şi gleznei.

4. Deprinderi motrice de bază Mers şi variante de mers (mers cu pas fandat, mers cu pas adăugat, *mers cu diferite poziţii ale braţelor). Alergare şi variante de alergare (alergare cu picioarele întinse înainte, *alergare cu paşi încrucişaţi, alergare cu schimbare de direcţie). Săritură (săritură cu desprindere de pe unul şi de pe ambele picioare, săritură cu trecere peste obstacole joase). Aruncare şi prindere (aruncări prin diferite procedee la ţintă fixă şi la distanţă, de pe loc; prinderea cu două mâini).

5. Deprinderi motrice utilitar-aplicativeEchilibrul (deplasări în diferite variante, pe suprafeţe înguste şi înălţate progresiv, cu întoarcere de 90, *180).Târâre (târâre joasă cu braţ şi picior opus, *târâre pe o latură).Căţărare-coborâre (căţărare-coborâre pe banca de gimnastică înclinată; căţărare, deplasare laterală şi coborâre la scara fixă).Escaladare (escaladare cu apucare şi sprijin pe şezută, *escaladare prin încălecare laterală).Tracţiune-împingere (tracţiune-împingere simultană şi alternativă cu braţele din culcat pe banca de gimnastică).Transport de obiecte şi de aparate uşoare, individual şi în perechi 6. Deprinderi sportive elementare

Specifice atletismului (alergarea de rezistenţă – pasul alergător de semifond, startul din picioare; alergarea de viteză – pasul alergător de accelerare, pasul alergător lansat de viteză, startul din picioare; săritura în lungime cu elan – şcoala săriturii, fazele săriturii; *săritura în înălţime cu păşire; aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă – exerciţii introductive şi fundamentale pentru învăţarea tehnicii de aruncare). Specifice gimnasticii

- acrobatice (cumpăna pe un picior, sfoara, podul de jos, stând pe omoplaţi, rulare pe spate, rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit, rostogolire înainte din depărtat în ghemuit, rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat, legări de elemente acrobatice);

- ritmice-sportive (variaţii de paşi specifici, balansări de braţe, elemente de echilibru-passé, întoarcerea cu paşi succesivi, săritură dreaptă, exerciţii cu obiecte portative, paşi de dans clasic şi modern, legări de elemente pe fond muzical);

- aerobice (paşi aerobici de bază şi de legătură, structuri de paşi aerobici în 8 timpi, pe fond muzical). Specifice jocurilor sportive (unul la alegere)

- jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice fiecărui joc sportiv predat (minibaschet, minifotbal, minihandbal, badminton, tenis de masă şi *de câmp);- procedee tehnice de bază, de pasare şi de prindere (preluare) a mingii şi câte un procedeu de finalizare;- jocuri bilaterale cu efective variate şi reguli adaptate.

*Specifice sporturilor sezoniere (înot, patinaj, sanie, schi).

7. Noţiuni de regulament sportiv

Page 162: Planificari-clasa a IV-A

EDUCAŢIE FIZICĂPlanificare calendaristică

Număr de ore pe săptămână: 2 ore( curriculum nucleu)

Număr de ore anual:68 ore –28 ore/ Semestrul I

- 40 ore/ Semestrul al II- lea

Unităţi de învăţareObiective de

referinţă Conţinuturi

Nr. orealocate

Săptămâna Observaţii

REGULAMENT SPORTIV Noţiuni de regulament sportiv 2 S1ELEMENTE DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR PRACTICE

SPORTIVE

1.31.42.12.22.35.1

Formaţia de adunare în linie pe două rânduri. Alinierea în linie şi în coloană. Poziţiile drepţi şi pe loc repaus. Raportul. Întoarceri la stânga şi la dreapta de pe loc.Pornire şi oprire din mers.Formarea şi strângerea coloanei de gimnastică câte 4.

16 S 2- S 9

ELEMNTE ALE DEZVOLTĂRII FIZICE ARMONIOASE

2.12.22.3

Poziţiile de bază şi derivate. Exerciţii de influenţare analitică a aparatului locomotor. Ex compensatorii şi preventive instalării abaterilor de la atitudinea corporală corectă.

Complexe de dezvoltare fizică libere, cu obiecte portative, cu/fără fond muzical.- Exerciţii pentru reglarea ritmului respirator în efort.

12 S 10- S 15

CALITĂŢI MOTRICE DE BAZĂ 1.42.42.52.73.13.44.14.2

Exerciţii pentru dezvoltarea vitezei:-de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili, -de execuţie în acţiuni motrice variate, -de deplasare pe distanţe şi direcţii variate. Exerciţii pentru dezvoltarea îndemânării:-coordonarea segmentelor corpului în acţiuni cu complexitate crescândă,-coordonarea acţiunilor în relaţie cu un partener,-manevrări de obiecte.Exerciţii pentru dezvoltarea forţei:-dinamice segmentare, cu învingerea greutăţii propriului corp; Exerciţii pentru dezvoltarea rezistenţei:-la eforturi aerobe, cu creşterea progresivă a duratei

10 S 16- S 20

Page 163: Planificari-clasa a IV-A

Exerciţii pentru dezvoltarea mobilităţii şi stabilităţii articulare:-mobilitatea articulaţiilor coloanei vertebrale şi a articulaţiilor coxo-femurale,

-stabilitatea articulaţiilor umărului, cotului, genunchiului şi gleznei.DEPRINDERI MOTRICE DE

BAZĂ Mers şi variante de mers(mers cu pas fandat, mers cu pas adăugat). Alergare şi variante de alergare (alergare cu picioarele întinse înainte, alergare cu schimbare de direcţie). Săritură (săritură cu desprindere de pe unul şi de pe ambele picioare, săritură cu trecere peste obstacole joase).Aruncare şi prindere (aruncări prin diferite procedee la ţintă fixă şi la distanţă, de pe loc; prinderea cu două mâini).

12 S 21- S 26

DEPRINDERI MOTRICE UTILITAR APLICATIVE

1.21.33.13.23.35.15.2

Echilibrul (deplasări în diferite variante, pe suprafeţe înguste şi înălţate progresiv, cu întoarcere de 90).Târâre (târâre joasă cu braţ şi picior opus). Căţărare-coborâre (căţărare-coborâre pe banca de gimnastică înclinată; căţărare, deplasare laterală şi coborâre la scara fixă). Escaladare (escaladare cu apucare şi sprijin pe şezută). Tracţiune-împingere (tracţiune-împingere simultană şi alternativă cu braţele din culcat pe banca de gimnastică). Transport de obiecte şi de aparate uşoare, individual şi în perechi.

10 S 27- S 31

DEPRINDERI SPORTIVE ELEMENTARE

1.43.13.33.44.14.25.1

Specifice atletismului (alergarea de rezistenţă – pasul alergător de semifond, startul din picioare; alergarea de viteză – pasul alergător de accelerare, pasul alergător lansat de viteză, startul din picioare; săritura în lungime cu elan – şcoala săriturii, fazele săriturii; aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanţă – exerciţii introductive şi fundamentale pentru învăţarea tehnicii de aruncare).Specifice gimnasticii- acrobatice (cumpăna pe un picior, sfoara, podul de jos, stând pe omoplaţi, rulare pe spate, rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit, rostogolire înainte din depărtat în ghemuit, rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat, legări de elemente acrobatice);-ritmice-sportive (variaţii de paşi specifici, balansări de braţe, elemente de echilibru-passé, întoarcerea cu paşi succesivi, săritură dreaptă, exerciţii cu obiecte portative, paşi de dans clasic şi modern, legări de elemente pe fond muzical);-aerobice (paşi aerobici de bază şi de legătură, structuri de paşi aerobici în 8 timpi, pe fond muzical).Specifice jocurilor sportive (unul la alegere)-jocuri dinamice şi pregătitoare, specifice fiecărui joc sportiv predat (minibaschet, minifotbal, minihandbal, badminton, tenis de masă);-procedee tehnice de bază, de pasare şi de prindere (preluare) a mingii şi câte un procedeu de finalizare;-jocuri bilaterale cu efective variate şi reguli adaptate.

6 S 32- S 34

Page 164: Planificari-clasa a IV-A

EDUCAŢIE FIZICĂPlanificarea unităţilor de învăţare

Unitatea de învăţare: „ Regulament sportiv”Număr de ore:2Perioada: 12. 09- 16. 09 2011

ConţinuturiOb. de

ref.Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

1.Prezentarea regulilor de igienă individuală, reaminti- rea principalelor măsuri de prevenire a accidentelor

-dialog pe tema echipamentului adecvat- reamintirea măsurilor de prevenire a accidentelor

- echipamentsportiv- baza sportivă

13.0920.09

Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Unitatea de învăţare: „ Elemente de organizare a activităţilor practice sportive”Număr de ore:16Perioada: 19. 09- 18. 11. 2011

ConţinuturiOb. deref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Raportul - repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate- învăţarea raportului

- echipament sportiv- baza sportivă- jocuri

20.09 Evaluare continuăAlinierea

Formaţia de adunare în linie pe două rânduri.

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate- alinierea în linie, formaţii de adunare în linie, pe două rânduri- exerciţii de reglare a respiraţiei, re relaxare şi de refacere după efort

- echipament sportiv- baza sportivă- jocuri: Cursa pe numere, Trenul

22.09 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Formaţia de adunare în linie pe două rânduri.

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate- alinierea în linie, formaţii de adunare în linie, pe două rânduri- exerciţii de reglare a respiraţiei, re relaxare şi de refacere după efort

- echipament sportiv- baza sportivă- jocuri: Cursa pe numere, Trenul

27.09 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Alinierea în linie şi în coloană - repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate. - învăţarea alinierii în linie şi în coloană.- exerciţii de reglare a respiraţiei, de relaxare şi de refacere după efort

- echipament sportiv- baza sportivă- jocuri: Găseşte-ţi loculLeapşa cu ghemuire

29.09 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Alinierea în linie şi în coloană - repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate. - echipament sportiv 4.10 Evaluare continuă

Page 165: Planificari-clasa a IV-A

- învăţarea alinierii în linie şi în coloană.- exerciţii de reglare a respiraţiei, de relaxare şi de refacere după efort

- baza sportivă- jocuri: Găseşte-ţi loculLeapşa cu ghemuire

AliniereaObservarea sistematică a elevilor

Formaţii de adunare în linie, pe două rânduriPoziţiile drepţi şi pe loc repaus

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate- exerciţii de adunare în linie, pe două rânduri- repetarea poziţiilor drepţi şi pe loc repaus - ex. de mers şi alergare - învăţare cu accent pe execuţia corectă a mersului şi alergării.- activităţi practice de exersare;- activităţi în diferite formaţii de lucru

- echipament sportiv- baza sportivă- jocuri: Cursa pe numere, Trenul

6.10 Evaluare continuă

Alinierea

Observarea sistematică a elevilor

Formaţii de adunare în linie, pe două rânduriPoziţiile drepţi şi pe loc repaus

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate- exerciţii de adunare în linie, pe două rânduri- repetarea poziţiilor drepţi şi pe loc repaus - ex. de mers şi alergare - învăţare cu accent pe execuţia corectă a mersului şi alergării.- activităţi practice de exersare;- activităţi în diferite formaţii de lucru

- echipament sportiv- baza sportivă- jocuri: Cursa pe numere, Trenul

11.10 Evaluare continuă

Alinierea

Observarea sistematică a elevilor

Deplasarea în coloană câte unul şi câte doiÎntoarceri la stânga şi la dreapta de pe loc

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţat- formaţii de deplasare în coloană de câte unul şi de câte doi;- învăţarea întoarcerilor la stânga şi la dreapta, la stânga împrejur- ex. de mers şi alergare - învăţarea corectă a tehnicii.

- echipament sportiv- baza sportivă- jocuri: Al treilea fugeRoşu si Negru.

13.10 Evaluare continuă

Alinierea

Observarea sistematică a elevilor

Deplasarea în coloană câte unul şi câte doiÎntoarceri la stânga şi la dreapta de pe loc

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţat- formaţii de deplasare în coloană de câte unul şi de câte doi;- învăţarea întoarcerilor la stânga şi la dreapta, la stânga împrejur- ex. de mers şi alergare - învăţarea corectă a tehnicii.

- echipament sportiv- baza sportivă- jocuri: Al treilea fuge Roşu si Negru.

18.10 Evaluare continuă

Alinierea

Observarea sistematică a elevilor

Trecerea din linie pe un rând în formaţii de lucru în semicerc şi cerc.Trecerea din coloană câte unul în formaţiile de semicerc şi cerc

- ex de trecere din linie pe un rând în formaţii de semicerc şi cerc.- ex de trecere din coloană câte unul în formaţii de semicerc şi cerc- mers şi alergare – repetare cu accent pe execuţie corectă- activităţi practice de exersare;- activităţi în diferite formaţii de lucru;

- echipament sportiv- baza sportivăjocuri:Cine aleargă mai corect?Găseşte- ti locul

20.10 Evaluare continuă

Alinierea

Observarea sistematică a elevilor

Trecerea din linie pe un rând în formaţii de lucru în semicerc şi cerc.Trecerea din coloană câte unul în formaţiile de semicerc şi cerc

- ex de trecere din linie pe un rând în formaţii de semicerc şi cerc.- ex de trecere din coloană câte unul în formaţii de semicerc şi cerc- mers şi alergare – repetare cu accent pe execuţie corectă- activităţi practice de exersare;- activităţi în diferite formaţii de lucru;

- echipament sportiv- baza sportivă-jocuri: Cine aleargă mai corect Găseşte- ti locul

1.11 Evaluare continuă

Alinierea

Observarea sistematică a elevilor

Pornire şi oprire din mers - repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate - echipament sportiv 3.11 Evaluare continuă

Page 166: Planificari-clasa a IV-A

- ex. de pornire cu mers pe loc şi oprire (pornire şi oprire din mers);- activităţi practice de exersare;- jocuri, întreceri- activităţi în diferite formaţii de lucru

- baza sportivăjocuri:Cine alergă mai repede?

Alinierea

Observarea sistematică a elevilor

Pornire şi oprire din mers - repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate- ex. de pornire cu mers pe loc şi oprire (pornire şi oprire din mers);- activităţi practice de exersare;- jocuri, întreceri- activităţi în diferite formaţii de lucru

- echipament sportiv- baza sportivăjocuri:Cine alergă mai repede?

8.11 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Formarea şi strângerea coloanei de gimnastică câte 4

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate- exerciţii de formare şi strângere a coloanei de gimnastică câte 4

- echipament sportiv- baza sportivă- jocuri

10.11 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Formarea şi strângerea coloanei de gimnastică câte 4

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate- exerciţii de formare şi strângere a coloanei de gimnastică câte 4

- echipament sportiv- baza sportivă- jocuri

15.11 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Evaluare - probă de evaluare - baza sportivă- echipament sportiv

17.11 Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: „ Elemente ale dezvoltării fizice armonioase”Număr de ore:12Perioada: 21. 11 2011- 20. 01 2012

ConţinuturiOb. de

ref.Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Complex de exerciţii pentru influenţarea aparatului locomotor

- învăţarea complexului de exrciţii pentru influenţarea aparatului locomotor;- execuţia poziţiilor după modelul demonstrat- jocuri, întreceri

- echipament sportiv

- baza sportivă

- saltele- jocuri: Culesul cartofilor

22.11 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Complex de exerciţii pentru influenţarea aparatului locomotor

- învăţarea complexului de exrciţii pentru influenţarea aparatului locomotor;- execuţia poziţiilor după modelul demonstrat- jocuri, întreceri

- echipament sportiv

- baza sportivă

- saltele- jocuri: Culesul cartofilor

24.11 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Complex de exerciţii pentru influenţarea aparatului locomotor

- învăţarea complexului de exrciţii pentru influenţarea aparatului locomotor;- execuţia poziţiilor după modelul demonstrat- jocuri, întreceri

- echipament sportiv

- baza sportivă

- saltele- jocuri: Culesul cartofilor

29.11 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Page 167: Planificari-clasa a IV-A

Poziţii ale braţelor - poziţii cu braţe întinse: braţe întinse înainte, braţele sus, braţele lateral, braţale jos;- poziţii cu braţele pe direcţii intermediare: braţele lateral-jos, braţele lateral-sus, braţale îninte-sus, braţele înainte-jos, braţele înapoi-jos.- execuţia poziţiilor după modelul demonstrat

- echipament sportiv- sala de sport- saltele- jocuri: Veveriţa săritoare

30.11 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Poziţii ale braţelor - poziţii cu braţe întinse: braţe întinse înainte, braţele sus, braţele lateral, braţale jos;- poziţii cu braţele pe direcţii intermediare: braţele lateral-jos, braţele lateral-sus, braţale îninte-sus, braţele înainte-jos, braţele înapoi-jos.- execuţia poziţiilor după modelul demonstrat

- echipament sportiv- sala de sport- saltele- jocuri: Veveriţa săritoare

6.12 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Poziţii ale membrelor inferioare: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, şezând, culcat

- ex de executare a poziţiei „stând” a membrelor inferioare: stând, stând depărtat, stând pe genunchi;- ex de adoptare a poziţiei „şezând” a membrelor inferioare:aşezat depărtat, aşezat ghemuit, aşezat încrucişat;- ex de adoptare a poziţiei „culcat” a membrelor inferioare: din culcat dorsal (depărtate întinse, îndoite, ridicate), din culcat facial (întinse, depărtate, înbrucişate), din culcat costal (sus, înainte, întins sau îndoit);- execuţia poziţiilor după modelul demonstrat

- echipament sportiv

- sala de sport

- saltele

- jocuri: Veveriţa săritoare

8.12 Evaluare continuă

Alinierea

Observarea sistematică a elevilor

Poziţii ale membrelor inferioare: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, şezând, culcat

- ex de executare a poziţiei „stând” a membrelor inferioare: stând, stând depărtat, stând pe genunchi;- ex de adoptare a poziţiei „şezând” a membrelor inferioare:aşezat depărtat, aşezat ghemuit, aşezat încrucişat;- ex de adoptare a poziţiei „culcat” a membrelor inferioare: din culcat dorsal (depărtate întinse, îndoite, ridicate), din culcat facial (întinse, depărtate, înbrucişate), din culcat costal (sus, înainte, întins sau îndoit);- execuţia poziţiilor după modelul demonstrat

- echipament sportiv

- sala de sport

- saltele

- jocuri: Veveriţa săritoare

13.12 Evaluare continuă

Alinierea

Observarea sistematică a elevilor

Poziţii ale trunchiului - ex. de adoptare a poziţiilor trunchiului: trunchi îndoit înainte, lateral spre dreapta sau spre stânga, trunchi extins, trunchi aplecat,trunchi răsucit spre dreapta sau spre stânga- execuţia poziţiilor după modelul demonstrat

- echipament sportiv- sala de sport- jocuri: Culesul cartofilor- saltele- bastoane

15.12 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Poziţii ale trunchiului - ex. de adoptare a poziţiilor trunchiului: trunchi îndoit înainte, lateral spre dreapta sau spre stânga, trunchi extins, trunchi aplecat,trunchi răsucit spre dreapta sau spre stânga

- echipament sportiv- sala de sport- jocuri: Culesul

20.12 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a

Page 168: Planificari-clasa a IV-A

- execuţia poziţiilor după modelul demonstrat cartofilor- saltele- bastoane

elevilor

Poziţii ale capului - ex. de adoptare a poziţiilor capului: cap aplecat îninte, lateral stânga sau dreapta, înapoi, cap răsucit spre stânga sau spre dreapta- execuţia poziţiilor după modelul demonstrat

-echipament sportiv- sala de sport- jocuri: Veveriţa săritoare

22.12 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Poziţii ale capului - ex. de adoptare a poziţiilor capului: cap aplecat îninte, lateral stânga sau dreapta, înapoi, cap răsucit spre stânga sau spre dreapta- execuţia poziţiilor după modelul demonstrat

-echipament sportiv- sala de sport- jocuri: Veveriţa săritoare

17.01 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Evaluare - probă de evaluare: complex de exerciţii pentru influenţarea aparatului locomotor

- echipament sportiv- sala de sport

19.01 Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: „ Calităţi motrice de bază”Număr de ore:10Perioada:23. 01- 24. 02. 2012

ConţinuturiOb. de

ref.Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Viteza – dezvoltarea vitezei de reacţie şi execuţie la nivelul întregului corp

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;- ex. pt. dezvoltarea vitezei de reacţie şi execuţie la nivelul întregului corp;

- echipament sportiv- sala de sport-jocuri:Culesul cartofilorCastelulMingea la căpitan

24.01 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Viteza – dezvoltarea vitezei de reacţie şi execuţie la nivelul întregului corp

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;- ex. pt. dezvoltarea vitezei de reacţie şi execuţie la nivelul întregului corp;

- echipament sportiv- sala de sport-jocuri:Culesul cartofilor Castelul Mingea la căpitan

26.01 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Viteza – dezvoltarea vitezei de reacţie şi deplasare

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;- ex. pentru dezvoltarea vitezei de reacţie şi deplasare- dezvoltarea vitezei prin joc

- echipament sportiv- sala de sport- minge- jocuri :Crabul şi creveţiiOgarul şi iepurele Mingea zburătoare

31.01 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Viteza – dezvoltarea vitezei de reacţie şi deplasare

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;- ex. pentru dezvoltarea vitezei de reacţie şi deplasare- dezvoltarea vitezei prin joc

- echipament sportiv- sala de sport- minge- jocuri :Crabul şi

2.02 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a

Page 169: Planificari-clasa a IV-A

creveţiiOgarul şi iepurele Mingea zburătoare

elevilor

Îndemânarea - dezvoltare prin săritura la coardă şi prin acţiuni motrice individuale

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;- sărituri la coardă,- dezvoltarea îndemânării prin acţiuni motrice individuale;- dezvoltarea îndemânării prin joc

- echipament sportiv- baza sportivă- mingejocuri:Aşezareaconductelor de gazeŞtafetă cu trecere pe sub obstacole

7.02 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Îndemânarea - dezvoltare prin săritura la coardă şi prin acţiuni motrice individuale

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;- sărituri la coardă,- dezvoltarea îndemânării prin acţiuni motrice individuale;- dezvoltarea îndemânării prin joc

- echipament sportiv- baza sportivă- mingejocuri:Aşezareaconductelor de gazeŞtafetă cu trecere pe sub obstacole

9.02 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Forţa – dezvoltarea forţei dinamice la nivelul musculaturii abdomenului şi spatelui

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;- ex. pt. dezvoltarea forţei dinamice la nivelul musculaturii abdomenului şi spatelui;- dezvoltarea forţei prin joc.

- echipament sportiv- sala de sport- minge- jocuri : Leapşa Lupta cocoşilor Statuile

14.02 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Forţa – dezvoltarea forţei dinamice la nivelul musculaturii abdomenului şi spatelui

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;- ex. pt. dezvoltarea forţei dinamice la nivelul musculaturii abdomenului şi spatelui;- dezvoltarea forţei prin joc.

- echipament sportiv- sala de sport- minge- jocuri : Leapşa Lupta cocoşilor Statuile

16.02 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Forţa – dezvoltarea forţei dinamice la nivelul membrelor inferioare şi superioare

- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;- ex. pentru dezvoltarea forţei dinamice la nivelul membrelor inferioare şi superioare;- dezvoltarea forţei prin joc;

- echipament sportiv- sala de sport- minge- jocuri : Mingea peste graniţăStatuileVoiniciiCursa într-un picior

21.02 Evaluare continuăAliniereaObservarea sistematică a elevilor

Evaluare - probă de evaluare - echipament sportiv- baza sportivă

23.02 Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: „ Deprinderi motrice de bază”Număr de ore:12Perioada:27. 02- 27. 04. 2012

ConţinuturiOb. de

ref.Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Page 170: Planificari-clasa a IV-A

Mers şi variante de mers - mers pe vârfuri, mers pe călcâie, mers ghemuit- activităţi practice de exersare;- jocuri, întreceri

- echipament sportiv- sala de sport- jocuri:

28.02 Evaluare continuăObservarea sistematică a elevilor

Mers şi variante de mers - mers pe vârfuri, mers pe călcâie, mers ghemuit- activităţi practice de exersare;- jocuri, întreceri

- echipament sportiv- sala de sport- jocuri:

1.03 Evaluare continuăObservarea sistematică a elevilor

Alergarea şi variante de alergare - alergare şerpuită, cu ocolire de obstacole, peste obstacole- activităţi practice de exersare;- jocuri, întreceri

- echipament sportiv- sala de sport- obstacole- jocuri: Cine alergă mai repede?

6.03 Evaluare continuăObservarea sistematică a elevilor

Alergarea şi variante de alergare - alergare şerpuită, cu ocolire de obstacole, peste obstacole- activităţi practice de exersare;- jocuri, întreceri

- echipament sportiv- sala de sport- obstacole- jocuri: Cine alergă mai repede?

8.03 Evaluare continuăObservarea sistematică a elevilor

Alergare cu călcâiele la şezutăAlergare cu genunchii susSărituri

- alergare cu călcâiele la şezută - învăţarea tehnicii corecte;- alergare cu genunchii sus- săritura cu accent pe desprinderea de pe unul şi de pe ambele picioare;- sărituri ca mingea de pe loc

- echipament sportiv- baza sportivă- jocuri: Cine alergă mai repere?

13.03 Evaluare continuăVariante de alergareŞtafete şi parcursuri aplicative

Alergare cu călcâiele la şezutăAlergare cu genunchii susSărituri

- alergare cu călcâiele la şezută - învăţarea tehnicii corecte;- alergare cu genunchii sus- săritura cu accent pe desprinderea de pe unul şi de pe ambele picioare;- sărituri ca mingea de pe loc

- echipament sportiv- baza sportivă- jocuri: Cine alergă mai repere?

15.03 Evaluare continuăVariante de alergareŞtafete şi parcursuri aplicative

Alergare cu călcâiele la şezutăAlergare cu genunchii susSărituri

- alergare cu călcâiele la şezută - învăţarea tehnicii corecte;- alergare cu genunchii sus- săritura cu accent pe desprinderea de pe unul şi de pe ambele picioare;- sărituri ca mingea de pe loc

- echipament sportiv- baza sportivă- jocuri: Cine alergă mai repere?

20.03 Evaluare continuăVariante de alergareŞtafete şi parcursuri aplicative

Săritura în lungime de pe locSăritura la coardă

- învăţarea sărituriide pe loc cu accent pe elanul din îndoirea genunchilor;- săritura la coardă

- echipament sportiv- baza sportivă- coardă- jocuri: Cine alergă mai repere?

22.03 Ştafete şi parcursuri aplicativeEvaluare continuă

Săritura în lungime de pe locSăritura la coardă

- învăţarea sărituriide pe loc cu accent pe elanul din îndoirea genunchilor;- săritura la coardă

- echipament sportiv- baza sportivă- coardă

27.03 Ştafete şi parcursuri aplicativeEvaluare continuă

Page 171: Planificari-clasa a IV-A

- jocuri: Cine alergă mai repere?

Aruncare şi prindere - învăţarea aruncării şi prinderii cu accent pe aruncarea tip azvârlire;- aruncarea la ţintă;- aruncarea la partener- prinderea cu două mâini.

- echipament sportiv- baza sportivă- mingi- jocuri: Cine alergă mai repede?

29.03 Evaluare continuăAruncarea şi prinderea mingii

Aruncare şi prindere - învăţarea aruncării şi prinderii cu accent pe aruncarea tip azvârlire;- aruncarea la ţintă;- aruncarea la partener- prinderea cu două mâini.

- echipament sportiv- baza sportivă- mingi- jocuri: Cine alergă mai repede?

24.04 Evaluare continuăAruncarea şi prinderea mingii

Evaluare - probă de evaluare – săritura în lungime de pe loc 26.04 Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: „ Deprinderi motrice utilitar aplicative”Număr de ore:10Perioada:2.05- 1. 06. 2012

ConţinuturiOb. de

ref.Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Echilibrul – menţinerea echilibrului în condiţii mai dificile

- repetarea complexului de exrciţii pentru influenţarea aparatului locomotor- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;- ex. de menţinere a echilibrului în situaţii mai dificile

- echipament sportiv- sala de sport- banca degimnastică- jocuri:

3.05 Realizarea unor mişcări în condiţii de echilibruEvaluare continuă

Căţărare-coborâre – cu accent pe realizarea prizei corecte

- repetarea complexului de exrciţii pentru influenţarea aparatului locomotor- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;- ex de câţârare – coborâre cu accent pe realizarea prizei corecte;

- echipament sportiv- sala de sport- scara fixă- jocuri: Veveriţe săritoare

8.05 Modul de aplicare prizelorObservarea sistematică a eelevilor

Căţărare – coborâre - exersarea pe scara fixă

- repetarea complexului de exrciţii pentru influenţarea aparatului locomotor- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;ex de câţârare – coborâre pe scara fixă

- echipament sportiv- sala de sport- scara fixă- jocuri: Veveriţe săritoare

10.05 Ştafete şi parcursuri aplicativeEvaluare continuă

Căţărare – coborâre - exersarea pe suprafeţe înclinate

- repetarea complexului de exrciţii pentru influenţarea aparatului locomotor- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;ex de câţârare – coborâre pe suprafeţe înclinate

- echipament sportiv- sala de sport- banca degimnastică- jocuri: Veveriţe săritoare

15.05 Ştafete şi parcursuri aplicativeEvaluare continuă

Transport de greutăţi – apucarea cu ambele mâini a obiectelor

- repetarea complexului de exrciţii pentru influenţarea aparatului locomotor- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;- transport de greutăţi cu accent pe apucarea cu ambele

- echipament sportiv- baza sportivă- greutăţi- jocuri: Veveriţele şi

17.05 Transportul de obiecte apucate cu una sau cu două mâini

Page 172: Planificari-clasa a IV-A

mâini a obiectelor ogarulCulesul cartofilor

Ştafete şi parcursuri aplicative

Transport de greutăţi – transportarea colegului

- repetarea complexului de exrciţii pentru influenţarea aparatului locomotor- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;-ex. de transportatre a colegului;

- echipament sportiv- sala de sport- greutăţi- jocuri: Veveriţele şi ogarul Culesul cartofilor

22.05 Ştafete şi parcursuri aplicativeEvaluare continuă

Târâre – exersarea pe genunchi şi antebraţe

- repetarea complexului de exrciţii pentru influenţarea aparatului locomotor - repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;- ex. de târâre cu accent pe exersarea pe genunchi şi antebraţe

- echipament sportiv- sala de sport- jocuri: Alergarea canguruluiCursa peste popice

24.05 Trecerea pe sub obstacole joase Evaluare continuă

Împingere – deplasarea unor obiecte - repetarea complexului de exrciţii pentru influenţarea aparatului locomotor- repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate;- ex. de împigere a unor obiecte cu accent pe deplasarea lor.

- echipament sportiv- baza sportivă- jocuri: Câte 1, 2,3.Cursa peste popice

29.05 Capacitatea de împingere – deplasare a obiectelor

Evaluare - probă de evaluare 31.05 Evaluare sumativă

Unitatea de învăţare: „ Deprinderi sportive elementare”Număr de ore:6Perioada:5. 06- 22.06. 2012

ConţinuturiOb. de

ref.Activităţi de învăţare Resurse Data Evaluare Observaţii

Alergarea de rezistenţăAlergarea de viteză

- ex. de alergare cu accent pe dezvoltarea rezistenţei- dezvoltarea rezistenţei prin parcurs aplicativ- dezvotarea rezistenţei prin joc

-echipament sportiv- baza sportivă- jocuri : Mingea zburătoare

5.06 Parcursuri aplicative

Aruncarea mingii de oină - aruncarea mingii de oină – învăţarea cu accent pe aruncare cu braţ, picior opus în faţă- - aruncarea mingii de oină de pe loc – repetarea cu accent pe aruncarea tip azvârlire cu un braţ

-echipament sportiv- baza sportivă- minge de oină- jocuri : Mingea zburătoare

7.06 Observarea sistematică a

elevilor

Elemente de gimnastică acrobatică: rulări, rostogoliri

- rulări laterale şi pe spate, cu accent pe poziţia corectă a segmentelor corpului- rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit;- rostogolire înainte din depărtat în ghemuit.

-echipament sportiv- minge- saltele- jocuri : Mingea pe pod

12.06 Executarea rulărilor şi rostogolirilor

Jocuri sportiveMinihandbalMinifotbal

- dribling simplu şi multiplu pe loc – învăţarea tehnicii execuţiei;- dribling din mers – 10 m; aruncarea mingii într-un perete cu o mână de deasupra umărului şi reprinderea ei, distanţa de perete – 3 m- dribling din mers, pasa cu o mână de deasupra umărului

-echipament sportiv- baza sportivă- minge- jocuri : Handbal Fotbal

14.06 Observarea sistematică a

elevilor

Page 173: Planificari-clasa a IV-A

Jocuri sportiveMinihandbalMinifotbal

- dribling simplu şi multiplu pe loc – învăţarea tehnicii execuţiei;- dribling din mers – 10 m; aruncarea mingii într-un perete cu o mână de deasupra umărului şi reprinderea ei, distanţa de perete – 3 m

-echipament sportiv- baza sportivă- minge- jocuri : Handbal Fotbal

19.06 Observarea sistematică a

elevilor

Evaluare - probă de evaluare -echipament sportiv- baza sportivă

21.06 Evaluare sumativă