pix digital

4
16 | aprilie 2008 feature Lumea se \ndreapt` vertiginos c`tre un viitor aproape \n totalitate digital, \ns` vor exista \ntotdeauna tradi]ionali[ti care vor prefera s` aud` fo[netul paginilor unei c`r]i, s` simt` textura specific` ziarelor sau s` se p`teze cu cerneal` cånd \[i a[tern pe foaie gåndurile. Avansurile tehnologice \n urma c`rora au rezultat cititoarele de c`r]i electronice nu au reu[it s` simuleze experien]a „utiliz`rii” unei c`r]i clasice, \ns` ofer` deja solu]ii pentru pasiona]ii de scris. sabin popescu Upgrade la pix Foto: Shutterstock

Upload: deathwing

Post on 12-Jul-2015

330 views

Category:

Technology


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pix digital

16|aprilie 2008

feature

Lumea se \ndreapt` vertiginos c`tre un viitor aproape \n totalitatedigital, \ns` vor exista \ntotdeauna tradi]ionali[ti care vor prefera s`aud` fo[netul paginilor unei c`r]i, s` simt` textura specific` ziarelor

sau s` se p`teze cu cerneal` cånd \[i a[tern pe foaie gåndurile.Avansurile tehnologice \n urma c`rora au rezultat cititoarele de c`r]ielectronice nu au reu[it s` simuleze experien]a „utiliz`rii” unei c`r]i

clasice, \ns` ofer` deja solu]ii pentru pasiona]ii de scris.

� sabin popescu

Upgrade la pix

Foto

: Shu

tterst

ock

Page 2: Pix digital

aprilie 2008|17

O scurt` istorieTimp de zeci de ani, ingineriiau \ncercat s` g`seasc` metodepentru a transformam`zg`liturile pixului saustiloului \n date utilizabile.Aceasta \nseamn` nu numaicaptarea unei imagini a ceea cescrii, ci [i recunoa[tereacon]inutului, pentru a puteautiliza ulterior o func]ie dec`utare – practic singurulmotiv pentru care a-i vrea cascrisul de mån` s` \]i fiedigitalizat. De-a lungultimpului, companii

precum Apple (v` mai aduce]iaminte de Apple Newton?) sauPalm au lansat o varietate dedispozitive portabile, care nuprea reu[eau s` ne descifrezescrisul. |ntr-o oarecare m`sur`,sistemul Graffiti al companieiPalm pare s` fi rezolvatproblema - \n loc s` dezvolteun soft capabil s` recunoasc`nenum`rate tipuri de scris,inginerii au reu[it s` conving`utilizatorii s` recurg` la unalfabet digital unic.De[i sistemul supravie]uie[te [iast`zi (chiar [i pe dispozitivele

Windows Mobile, unde senume[te Block Recognizer),popula]ia utilizatorilor Graffitieste pe cale de dispari]ie, pem`sur` ce din ce \n ce maimul]i oameni migreaz` c`tresmartphone-uri cu tastatur`,precum BlackBerry, Treo(Palm), Samsung BlackJack,Motorola Q sau, mai nou, f`r`tastatur` – iPhone, LG.Prada.

|n lumea PC-urilorPån` la lansarea de c`treMicrosoft a versiunii WindowsXP pentru tablet PC-uri, numai

pu]ini utilizatori eraufamiliariza]i cu scrisul digital pecomputerele personale. Cuajutorul acestui sistem,utilizatorii pot scrie direct peecranul computerului portabil cuajutorul unui stylus special, \ns`exist` cåteva dezavantaje: ainevoie de un computer, ceea ce\nseamn` cel pu]in 800 de gramede surplus de greutate, carepresupune un cost destul deridicat. |naintea de apari]ia tabletPC-urilor, utilizatorii \[i puteaudigitaliza scrisul de mån` doar cuajutorul tabletei grafice sau al

Noua genera]ie, al`turi de vechea gard`,reprezentat` deLogitech IO2, pixdigital ce avea nevoie de hårtie special`pentru a func]iona.

Page 3: Pix digital

scannerului – deci, nici vorb` demobilitate. Dac` ar exista \ns` ometod` „low-tech“ de a captami[carea pixului pe o foaiebanal`? S-ar rezolva astfelproblemele legate demobilitate [ide costurile ridicate de achizi]ieale tablet PC-urilor.

Ce este [i cumfunc]ioneaz` EPOSDigital Pen

Pixurile digitale exist` de cevatimp pe pia]`, cel mai notabilexemplu fiind Logitech IO2.Principalul dezavantaj care a

\mpiedicat r`spåndirea acestoraeste faptul c` necesit` hårtiespecial` destul de scump` pentrua func]iona; \n plus, procesul deinstalare a driverelor aferenteeste anevoios. Produsulcompaniei israeliene EPOS pares` fi dep`[it toate acesteprobleme. Pixul dezvoltat de eiutilizeaz` un senzor depozi]ionare 3D care cite[te oricemi[care a instrumentului de scris[i care poate func]iona pe oricetip de hårtie. Ca [i tastaturavirtual` cu laser produs` deI-Tech, receptorul EPOS emite uncåmp infraro[u de dimensiunile

unei coli A4 [i detecteaz`automat atunci cånd acesta este\ntrerupt de c`tre pix.Dispozitivul poate fi programat\nmod portrait sau landscape [ifunc]ioneaz` chiar [i pe post-it-uri. O func]ie deosebit de util`este c` receptorul [tie s` creeze opagin` virtual` nou` atunci cåndeste scos de pe o foaie [i ata[atalteia. Singura problem` pentrucare momentan nu exist` solu]ieeste revenirea asupra unei paginimai vechi. Receptorulfunc]ioneaz` [i ca flash driveUSB, ceea ce \nseamn` c` toatesistemele de operare de dup`

Windows 98 [i MacOS 9.1 \l vorrecunoa[te automat. Pe stickexist` deja preinstalat` o aplica]iede vizualizare a „noti]elor“, carepermite salvarea acestora \nformat PDF.

DescifrareahieroglifelorPoate c` este un subtitlu cesurprinde, dar soft-ul derecunoa[tere a scrisului demån` livrat odat` cu produsuls-a descurcat mai bine \n aidentifica ideogramele japoneze(kanji) decåt literele alfabetuluilatin. Aplica]ia este similar`

Paginade test [iversiunea sadigital`

Foto: Shutterst

ock

18|aprilie 2008

feature

Page 4: Pix digital

sistemelor OCR (opticalcharacter recognition) care\nso]esc scannerele. Aceastapermite delimitarea unorpor]iuni din documentul scris \nfunc]ie de anumi]i parametri:scris de tipar, scris de mån`,figuri geometrice, imagini etc. Sepoate de asemenea selecta limba\n care este scris textul.Sistemul, care recunoa[te cåtevaalfabete exotice, nu este \nc`disponibil pentru limba romån`.Am \ncercat s` scriem cåt mailizibil, dar se pare c` \nv`]`toriiau avut dreptate s` nu ne deanota zece la caligrafie. Aplica]ia

s-a descurcat bine \n cazulcifrelor [i a textelor scrisenumai cu majuscule de tipar,\ns` rata succesului pentruscrisul de mån` a sc`zut sub30%.Ecua]iile matematice l-audezorientat complet.Desigur, soft-ul poate fiantrenat, asemenea sistemelorOCR sau de recunoa[tere avorbirii [i, dup` un timp, se vaobi[nui cu scrisul fiec`ruiutilizator. Aplica]ia derecunoa[tere este disponibil`numai pentru sistemul deoperare Windows.

Alte caracteristiciProduc`torii spun c` receptorulpoatemonitorizami[c`rile pixuluitimp de 20 de ore pån` va finevoie s` \l re\ncarci de la portulUSB. Sincer, am \ncercat s` vedemdac` spun adev`rul, \ns` am cedatdup` a [aptea or`. Un buton depauz` situat pe receptor \]ipermite s`mai conservi cåtevaminute de energie.Pixul \n sine utilizeaz` bateriistandard de ceas, care necesit`\nlocuire odat` la [ase luni.Rezervele de past` ar putea fi oproblem`, deoarece produsulEPOS utilizeaz`mine de

dimensiuni reduse, care nu seg`sesc \n Romånia. Le po]i \ns`comanda de pe site-uldistribuitorului. Capacitatea destocare a dispozitivului testat estede 256MB, suficient pentru a\nmagazina circa 500 de pagini cuscris digital, dup` cum sus]inproduc`torii.

Disponibilitate [i pre]Produsul va fi comercializat \nEuropa din cu luna martie dec`tre compania fran]uzeasc`Dane-Elec, sub numele Zpen.Pre]ul recomandat de vånzareeste de aproximativ 80 de dolari.

Disec]ia pixuluidigitalEPOS

Software-ul de recunoa[tere,\n care se poate observa delimitarea

diverselor tipuri de scris

aprilie 2008|19