pescuit Și afaceri maritime - ... afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor...

Click here to load reader

Post on 08-Aug-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

  1

  Anexa la OMADR nr. 156/18.05.2017

  PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU

  PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

  2014 – 2020

  Prioritatea Uniunii Europene 5

  Stimularea comercializării și prelucrării

  Obiectiv specific 5.1: Îmbunătățirea organizării piețelor produselor

  pescărești și de acvacultură

  Măsura: IV.1 Planuri de producție și comercializare

  GHIDUL SOLICITANTULUI

  Titlul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere

  Versiunea 1

  Mai, 2017

 • DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

  2

  CUPRINS

  1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE

  2. PREVEDERI GENERALE

  3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII

  3.1 Solicitanți eligibili

  3.2 Activități eligibile

  3.3 Eligibilitatea proiectului

  3.4 Cheltuieli eligibile

  4. ÎNTOCMIREA CERERII DE FINANȚARE

  4.1 Întocmirea cererii de finanțare

  4.2 Lista documentelor din dosarul cererii de finanțare

  4.3 Înregistrarea cererii de finanțare

  5. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ȘI ELIGIBILITĂȚII CERERII DE FINANȚARE

  6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERII DE FINANȚARE

  6.1 Evaluarea cererii de finanțare

  6.2 Selecția cererii de finanțare

  7. CONTESTAȚII

  8. CONTRACTAREA

  8.1 Contractul de finanțare

  8.2 Obligații specifice ale beneficiarului

  8.3 Modificarea contractului de finanțare

  9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI

  9.1 Dovada cofinanțării

  9.2 Derularea și verificarea procedurii de achiziții

  9.3 Rambursarea cheltuielilor

  9.3.1 Precizări referitoare la avans

  9.3.2 Plata

  10. MONITORIZARE ȘI CONTROL

  11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE

  12. ANEXE

 • DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

  3

  1. BAZĂ LEGISLATIVĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE

  Legislaţie UE

   Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;

   Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni;

   Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;

   Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

   Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020.

   Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;

   Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;

   Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene.

   Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a unormelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii

   Regulamerntul de punere în aplicare (UE) nr. 1418/2013 al Comisiei în ceea ce privește planurile de producție și comercializare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al consiliului privind organizaea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

 • DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

  4

   Regulamentul 1379/2013 al Parlamentului European și al consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

   Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1419/2013 al Comisiei

   Recomandarea Comisiei din 3 martie 2014 privind instituirea și punerea în aplicare a planurilor de producție și comercializare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al consiliului privind organizaea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură

   Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;

   Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operațional „Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România

  Legislaţie naţională

   Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

   OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

   OG nr. 26/2000, cu privire la asociaţii și fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 cu modificările și completările ulterioare;

   OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificărie și completările ulterioare;

   Hotărârea Guvernului 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare

   Hotararea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;

   Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014- 2020, cu modificările și completările ulterioare;

  file:///C:/Users/dorinela.cojocareanu/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp263618/00168040.htm

 • DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

  5

   Decizia CM POPAM nr. 5/2016 privind modificarea POPAM 2014-2020.

   Decizia CM POPAM nr. 10/2016 privind aprobarea criteriilor de selecție.

   Legea 98/2016 privind achizițiile publice

   Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

   Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată

  2. PREVEDERI GENERALE

  Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020

  reprezintă un program care își propune să creeze condițiile necesare redresării

  economice, generării creșterii locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii

  și afacerilor maritime. Pr

View more