palimpsestul in literatura romana - vasile leschian · pdf file penfu exemplihcare, amintim...

Click here to load reader

Post on 15-Jan-2020

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VASILE LESCIIIAN

  PALIMPSESTUL N TTTERATURA nonnaxA

  LIMES 20t9

 • CUPRINS

  ARGUMENT............... ..........5 r. coNSrDERATrr GENERALE............... .............13

  1. Conceptul operalional ,,palimpsest" ..................................13 2. Palimps estul, intertextualitatea q i intermed ialitatea...... ..... I 9 3. Palimpsestul in literaturd... .............24

  II. OPERE REPREZE,NTATIVE, iN PATNTAPSEST, DIN LITERATURA ROMANA. MITUzu PROFANE . .. , .....29

  l. Miorila (literaturd populard) 2. Baltogul de Mihail Sadoveanu -

  roman in palimpsest (literaturd cultd)...... .......33 3. Monastirea Arge;ului (baladd, populard) 4. Me;terul Manole de Octavian Goga ...............38 5. Moartea unui artist de Horia Lovinescu .........38 6. Me;terul Manole de Lucian Blaga........ ..,........40

  rrr. ALTr scRrrToRr $r ALTE opERE iN parrupsEsT....49

  tv. MITUL BIBLIC $I MITUL CONTEMPORAN................. 53 I.Iona de Marin Sorescu..... ..............53 2. Femeie, iatd Fiul Tdu! de Sorin Titel .............61 3. in Grddina Ghetsemani -poem de Vasile Voiculescu......66 4. Ora inchiderii de Vasile Igna ......... .................70

  ....79V. NOTE

  -87-

 • I. CONSIDERATII GENBRALE

  1. Conceptul opetalionul,,palimpsest"

  Dicfionarele romdneqti qi strdine deflresc termenul in accep-

  [iuni similare: PALIMPSEST - substantiv neutru; din grecescul ,oaa-'lin" : din nou, ,,psestos" : rdzuit; lat. ,,palim-psestus"; fr. ,palim- pseste": ,,pergament de pe care a fost qtears6, rdzuitd scrierea inifi- al6 pentru afiutlluat din nou qi pe care nu se mai vdd urmele vechii

  scrieri" un " ,Jt manuscript vechi de pe a cdrui pergament s:a qters scrierea primitivd, spre a scrie altceva."

  7 Acelaqi inleles il regdsim qi in English Dictionary: palimpsesl - subst. n. : ull manuscris pe care au fost scrise doud sau mai multe texte succesive, fiecare fiind qterse, pentru a face loc pentru urmdtorul. Ca adjectiv - palimpses- tic - doct:lirtent, text scris pe rur palimpsest' Literal inseamni ,'ftag- ment crnat qi folosit din nou".8

  Tehnica aceasta (modalitatea, procedeirl) era cunoscut[ incd

  din Antichitate, fiind destul de frecvent utilizatl,. Ulterior; in Evul Mediu, din necesitali practice, datoriti rarjltillri qi a prefului ridicat al pergamentului s-a t."*t frecvent Ia ea. in'vechime, pergamentul era confectionat qi preparat, ca suport pentru scriere, din pielea unor

  animale sau, cu timpul, pe papirus. Penfu exemplihcare, amintim aici ,,Manuscrisele de la Ma-

  rea Moartd", texte cu caracter canonic, dar Ei apocrife, debcoperite

  in Deqertul Iudeii (Israel), nu departe de Jdrmul de nord-vest al M5-

  rii Moarte, in primdvara anului 1947, de cdtre un beduin ce-qi pdqtea

  oaprele qi oile in regiunea Wadi Qumran. Tdndrul beduin, Moha- med eb - Dib (Mohamed Lupul), cdut6nd o caprd rdtdcrtd de turmd,

  -13-

 • a clesccpe'rit ?nfr-r-inil slintrc ;:;eqteri nr;te vase de l:.rt ?n c;ire erau slt- luri de piele, cil ?nscristt'i ?n ebreica \reci:e, arrAr,.il o ver:hinle, rio..re- dit5 ulterior, de pcste 2C0S el'.: ani. tsedl;inul qi-a cciifbclionat, din unele, sanCaie, dar pe urirri le*:i oibrit spre vfinzarc '-nr:i tleg;slor - idaudo - ce avea un eJciier do cizr-n*rie. h,{esiiirtt a ulle;i co:niiniiiili sirc-eregtine, qfiutor de carle, acesta arealizat c[ se afl5 in fiiirr r-t*+t r-nanussrise vechi s,.i 1-a. ?ngtiiniat pe Atanasic, r-l-lrlrop*li'rul bis'-ricii, s'lare{ a! h4Snistirii Sffntui iMarcus. Ti."nirul ryi ccnfi"a'iii i"ri pSstori l;eduini, la cerelea pastordrii, i-au vf:nclut i-eitet*1, br"lcirfi eie prele cu ?nscrisuri. Altele au fost cr:nrp;irate eie cdtre proi'esonll Sirkenik de tra Unirrersitatea din lerusalin-i, ?n total ;apte suluri. Der, c0io au iost pierdute sau distn-ise?! lDatele de mai sus ne-arl ii,rst trsnsinise cle cdtre ghiciui nosti"u -p[rintele C;:eco-cato]ic ""','asile Viicaru, aI'lat ?n misiune la Ierusalim - cu ocazia unui pelerinaj efee*rilt ?n iara Sfhntd ?n anul20081.

  in anii care au urmat Ce ia clesccperirea acestcr rtanuscl'ise au fost cercetate circa 300 cle peqteri naturale sau sipate de nt0na omului, multe fiind goale, Car, ?n vreo 30 de pegteri s-at.l gisit depo- zite de manuscrise de valoare qi alte obieete de culiurd mateliatrS. ?n total, aproximativ 40.G00 de mii de frrgmente, elintre care 500 de pergamente scrise ?n pieie, papirusuri qi tiibiile de cupru, ?n opt limbi qi dialecte, texte cu referire la o perioadl de un rnileniu - sec. al III-lea i. H. gi see. al Vi{-trea d. H.s lVlanuserise asemf,ilhtoare an fost descoperite gi ?n apropiere de lerihon, conlin$nd o versittne a Cdr{ii Psalmilor qi alte ,,odrti" in limbrile ebraicd qi greac5. De ase- menea, menlionbm descoperirea tezaurului ele rnanuscrise, in 1844 Ei 1859, aflate ?n lVidndstirea Sf6nta Ecaterina de pe Rdtmteie Sinai.

  Manuscrisele de ia Marea Maartl, cea mili importa-nid des- coperire arheologic[ din perioada postbelic[, plecun"i gi cele anterior sau uiterior descoperite, cercetate qi interpietate de cft1xe speciaiigti, srint relevante penhu in{elegerea contexhllui istoric, cultural, al vie-

  lii in general din perioada precregtin5, precilm gi a originii Ei izvoa- relor creqtinismului.

  iLevenlirl! Ceie ryiai eunoscute patrimpsesfe, semnalate de c5-

  tr, omrenii de gtiinlb iloc{elni, sunt pergainenteie, avAnd rdspAndire ,r ;ropr-rlaritate in Europa de Vest, dupd sec. al Mlea. Papirusul ,1,'scoperit era mai ieftin dec0t costisitorul pergament.

  Ca urmate, sclisul prinear a fost ,,spdlat" de pe pergament, lrrlosindu-se, ?n piincipal,laple gi tlrAiie de ov[2. Odatd cu trecerea lirrrpului (sec. aI XXX-lea), s-au utilizat alli ingedienfi, cu precddere ,lrirnici, precum: tincturd de fier, bisulfat de amoniu sau metale l('r.no, iar mai apoi ultravioletele ori ,,fiimdri ultraspectrale", pentru a rruiri contrastul de cerneald (oblinutd din plante gi alte ingrediente rrrrturale!) scris pe pergament. Una dintre tehnicile ceie inai de suc- ( ('s pentm a citi prin vopsea s-a dovedit a fi cea sJ ,$aze X" fluo- r('soente. A'stfel, spre exemplificare, la Institutul ,,Richester" O{ew York) gi ia Universitatea,,John Ftropkins" (Maryiand), din SUA, s-a r etrsit recuperarea a 80a/o din,,Manuscrisul marelui matematician al z\rrtichitdfii - Arhimede" - peste care fusese scris un text liturgic ,lirr sec. al Xll-lea.

  in celebra Bibiioteca a Vaticanului, s-a descoperit, prin uti- |nvea aceluiagi procedeu, lucrarea lui Cicero - ,De Republica" (scc. al iV-lea ?n. de Cirr.), scrisi pe un pergament, acoperit ulterior tlc textul SfAntuiui Augustin cu privire la Psahni (sec. al VII-lea), t:;"rt existent gi azi in Biblioteca Vaticanului; sau un fragrnent din scrierile lui Seneca cu privire la ,,prietenie" a fost acoperit (sec. al V I l-lea) cu texte din Vecliiul Testament.

  Iatd cum, in El'ril h{ediu, vechile manuscripte clasice au fost :rcuperite de ,,vie{ile sfinfilor"! Proceduri diverse, mai ales chimice, rrrr permis a se reconstitui textul primitiv (primar), ddnd, astfel, la rvcald opere insemnate ce se credeau irernediabil pierdute!

  to

  Azi, la Mdndstirea Sfbnta Ecaterina din Peninsula Sinai {ligipt) se pot studia peste o sutd de palimpseste. Au supravieluit, de irscll1ellea, peste 60 de manuscrise patrimpseste unicat ale Noului 'l'cstament biblic grecesc, precum gi alte exemplare celebre ale unor

  lrrrlimpseste. LucrSrile de speciaiitate la temd ofer6 date ample qi rt'lovante in acest sens.

  * L+'* -1_5-

 • Teri:i-re;iul i?,,"'-L,Ef;iirs:*;ll)"1 i'' ajllt:ie sir fie ;ii ii::ai ?r: i:n:ii ?n varil ec;-,iexte, i:ti r*ftriri ?rl:"-i: varieiali: lje rii:;,.;iflir:r: creoriili: ;]s- ircncmie, artitccllirii, rr1*i* piirsiiec,, ist*r'ie, eg.,pic"icgi;, ge*::tl,i'fi* logie, i-*ediciniL ir*ai ajes nedic*-leeelii), lr.lg'"'isl, 'i" 1;i;-r5 gi ?i-r te;]r- niea ds calc*i altu:ri;i. I-a lliielli't1ti, ?n iir:liri:-rii, i;;ii:iii: ehi*,r,,Eill- 1.,lta llal imps;,;st".

  hlu i,"e-ail-l F::-iiprs s5 i!e;i:,1;,;:n rp;cifr,-ii::i':ir- i*r'::l:,::;ih:i lit aeeste clori:enii. Amirtr:n r1u*- {i'ptr;l si 111;1^;c::'o:13; r:ptr'$ dc *rl:i i;iasticfl {tablolrri ri]c in.ror aiitcli celtnri)" i,'r:.:1ru'r t1 :::l:,:f; cJe la dislrr-lgere sau lilrt, rlu suii:ilt ;u:e'iari"iol"r"cze L'i'iil tr.iitica ir:lir';:;es- h;lui. Peste crigiirai s-a pietat :ili{:e1'/:r mai pr:iiir atrigirtor ,ei vaiol'os esteiic. Fen*nen';j este clm*scut cri:i ales ?n timpill celor S*uil Riz'ooaie I'uf oirrj iale.

  -/o*r filce ieferire, t*lt-lsi, sct? rxerrrplif,;a;"e" i& *3;ev;i .n;,+- re sEe Eu*i C*c:siantlti ilr$s:cxqi, ccl .rai str"ii*clt i:epi'ezeniir.rit al scrrlpturrii sec. al KX-lez,11inri ;i LIn rcinarcabii f;iosc{'gi inl::lepl. rle sorginte striveche. ,"71oii cei core /-azi cti;tosct:f in tlinpul, vielii scle, de la meri arti:iti lq wr;ri scriittr! f*tece::i si e:.troperti, i-au rJecret{}l un profet al crte! wtoderne, un denti',;,'g-l&":cn, t-tn pilrirtle s{ scrfipttt- rii acestui veac [...J i,rn wartir al unei si;:gurefisr;ne - {.1{-]L, {recr;fe din trectptd in ft,ecptd, spre uitiwa desi',,fr:$ire pe c6re r; putea visa

  tnintea oweneas c ii" .'12

  {-ucrdrile sale, in cciporaiitat*::"i*'r, poe;,ii rezonartte ale ar- tei iscusi{ilor megteri pcplrlri rom0ni, ,,ariritec}i" gi c*l:sh"uctcri de case qi por{i r-nonumentaie. Cercetbtorii - istorle i si critici de art[ - au remarcat qi eviden{iat Faptul c[ sursa principalS a artisfiilui c re- prezintd arta pcpulal[ romdneasci. Aceasta este supeirfill palinpses- tic spre deslvfirgire ?n arta sa! El a reuEit sd ?rnliine simplitatea, puri- tatea, vigoarea qi profinziniea ?n{elesurilor transmisi cle aceasfa, cu rafinamentuli avangardei parizier-le, ?ntr-o corpcraiitate aft istici uni- cd,