p. p frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist și pentru nivelul 4, învățământ liceal:...

Click here to load reader

Post on 07-Feb-2021

12 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • L1CEUL TEHNOLOGIC Planul de Ac~iune al $colii — (PAS) 2018-2023 ~

  1GRI~1JR~ ANT~PA” EW~AUI MINISTERUL EDUCATIEI $1 CERCETARII ~NR. ~ 5 __________

  INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDEJULUT BACAU~~~~’ LICEUL TEHNOLOGIC ,,GRIGORE ANTIPA” BACAU

  I A hi Ii r I biA~ I A Ii

  P. PLPN OPERAT ONAL 202(/’021

  p

  Colectivul de elaborare: Coordonator: prof. Daniela Bilbor — director adjunct Responsabil: prof. Mann Irma — responsabilul ariei curriculare Tehnologii Membri: prof. Popovici Mihaela - responsabilul Comisiei de perfec~ionare ~i dezvoltare

  profesionala a personalului prof. Popescu Elena Cristina - responsabilul ariei curriculare Limbá ~i comunicare prof. Vãtavu Ramona - consilier psihopedagog prof. Stanciu Teodora consilier pentru programe ~i proiecte educative prof. Cosma Gabriela — reprezentantul ~co1ii In FSLT Bacäu Terinte Tudorita Irma — reprezentant al Comitetului Reprezentativ al Parintilor

  I

  1$

  F

  V

  I

  Aprobat in CA din data de 15.12.2020 Pre~edintele Consiliului de administralie

  CIOFU

 • Planul de Acţiune al Şcolii – (PAS) 2018-2023

  2

  CUPRINS PARTEA I. CONTEXTUL 1.1.Formularea misiunii……………………………………………….....….....................................,.,.,3 1.2. Profilul actual al școlii………………………………………………………………………...…...4 I.3. Evoluția și analiza rezultatelor anului școlar trecut 2019-2020 ……………………………..…….7 I.4. Priorități naționale……………………………………………………………..……...........,........10 I.5. Priorități și obiective la nivel regional și local……………………………………………………15 PARTEA a II-a ANALIZA NEVOILOR II.1. Analiza mediului extern ................................................................................................................17 II.2. Analiza mediului intern ..................................................................................................................42 II.3. Analiza SWOT – metoda BCG ……………………………………………….………….…..…..57 II.4. Rezumatul principalelor aspectelor care necesită dezvoltare ……....……………………………58 PARTEA a III-a PLANUL OPERAŢIONAL ................................................................................60 PARTEA a-IV-a CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE IV.1. Date rezultate din consultarea membrilor CLDPS ………………………………………93 IV.2 Monitorizare şi evaluare ………………………………………………………………….93 IV.3. Programul activităţii de monitorizare şi evaluare ……………………………………….95 ANEXE……………………………………………………………………………………….……...96

 • Planul de Acţiune al Şcolii – (PAS) 2018-2023

  3

  SCOPUL ELABORĂRII PLANULUI DE ACȚIUNE AL ȘCOLII

  Planul de acţiune al şcolii își propune să consolideze realizările din perioada 2013 – 2018, să recupereze restanţele şi neîmplinirile din perioada anterioară, să contribuie la dezvoltarea armonioasă a şcolii prin stabilirea de obiective clare şi strategii coerente. În acelaşi timp, din perspectiva integrării României la Uniunea Europeană, Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău trebuie să anticipeze, să faciliteze şi să contribuie la integrarea învăţământului profesional şi tehnic românesc în cel european, să realizeze formarea de competenţe profesionale la standarde europene. MISIUNEA ȘCOLII

  În cadrul Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău ne propunem să punem la dispoziţia

  comunităţii oportunităţi de educaţie şi instruire de înaltă calitate în domeniul industriei alimentare, turismului și alimentației publice. Prin acţiuni de înaltă responsabilitate şi de calitate, vom urmări satisfacerea nevoilor de învăţare, pentru ca absolvenţii să se integreze profesional şi să realizeze activităţi performante, compatibile cu cele din UE. Vom asigura elevilor o dimensiune europeană, o realizare în carieră, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică, a performanţei şi spiritului de echipă, a învăţării pe tot parcursul vieţii. VIZIUNEA ȘCOLII Școala trebuie să se adapteze nevoilor sociale ale comunităţii, standardelor europene, formând tineri activi si creativi, cu abilităţi de comunicare şi competenţe antreprenoriale, având în vedere diversificarea permanentă a cererii pe piaţa de muncă, dinamica în scădere a cifrei de şcolarizare şi necesitatea implicării administraţiei publice şi a agenţilor economici în realizarea educaţie şi protecţie sociale. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ A ȘCOLII

  Pentru a promova cât mai larg imaginea şcolii şi a dezvolta legătura dintre şcoală şi comunitate, în fiecare an derulăm proiecte de parteneriat cu şcolile gimnaziale, participam la Bursa locurilor de muncă organizat la nivel local de AJOFM, la promovarea ofertei educaţionale, eveniment prin intermediul căruia prezentăm cele mai atractive activităţii ale unităţii noastre şcolare.

  La acţiunile de promovare a şcolii prin Ziua porţilor deschise sunt invitaţi sa participe elevi ai şcolilor generale din oraş şi din comunele limitrofe, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai mediului de afaceri. In lunile octombrie-decembrie echipe de profesori din cadrul școlii derulează activități de popularizare a școlii prin derularea unor proiecte în parteneriat iar în perioada aprilie – mai Comisia de popularizare a ofertei educaţionale se deplasează la şcolile din satele limitrofe, din zona de sud a județului Bacău, prezentându-le elevilor din clasele a VIII-a imagini din cadrul scolii, de la activităţile

 • Planul de Acţiune al Şcolii – (PAS) 2018-2023

  4

  derulate, oferta şcolară, în scopul atragerii unui număr cât mai mare de elevi spre unitatea de învăţământ. Preocupările noastre privind creşterea calităţii în educaţie şi formare profesionala au fost întărite în ultimii ani de dezvoltarea şi valorizarea colaborării cu o multitudine de unităţi de profil unde elevii noştri desfăşoară orele de stagii de practică. Consideram foarte important ca absolvenţii noştri să dovedească dobândirea competenţelor profesionale, îndeosebi la viitorul loc de munca, ceea ce le-ar permite sa se adapteze societăţii aflate în plina evoluție.

  Obiectivele strategice au fost coroborate cu cerințele educaționale şi de formare conturate la nivel european şi concretizate prin semnarea Strategiei EUROPA 2020, inclusiv de către România.

  Toate aceste obiective sunt avute în vedere atât prin activitatea curenta cât şi prin dezvoltarea colaborării, parteneriatului şi programelor promovate la nivel european. Conform strategiei de dezvoltare a judeţul Bacău, până în anul 2021 acesta va ajunge unul din principalele motoare de dezvoltare economică ale Regiunii Nord Est, un nod logistic regional şi un model de creştere sustenabilă. Creşterea sa economică, avându-şi avangarda în industria de înaltă tehnologie, se va baza pe tradiţia sa industrială, dar va căuta să repare dezechilibrele trecutului, tinzând spre convergenţă şi incluziune socială. Trăgându-şi energia din vastul rezervor de talent şi cunoaştere al resurselor sale umane, dezvoltarea sa viitoare va fi deopotrivă echitabilă, armonioasă şi prietenoasă mediului înconjurător.

  1.2.1. Cadrul geografic şi cultural Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău este situat în zona sudică a municipiului Bacău,

  fiind învecinat cu 4 unităţi şcolare gimnaziale, 3 preşcolare şi două pentru învăţământul special. În zonele imediat vecine se situează de asemenea Aeroportul Internaţional „George Enescu” Bacău, SC „Aerostar” SA, SC „Barletta” SRL, SC „AE Electronics” SRL, Staţia de Meteorologie, SC Compania Regională de Apă Bacău, multe noi Super-Marketuri (Market, Penny) alături de moşteniri ale marii industrializări comuniste precum: Amurco (fostul Combinat de Îngrăşăminte Chimice), Robinete Industriale SA, Perom SA şi World Machinery Works.

  Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău deserveşte prin specializările pe care le oferă o zonă întinsă a judeţului.

  În perioada 2012/2013 până în 2016/2017 efectivele de elevi au înregistrat o scădere cu 12,41%, de la 1136 în anul școlar 2012-2013 până la 995 elevi în anul școlar 2016-2017, iar în perioada 2015/2016 până în 2019/2020 efectivele de elevi au înregistrat o evoluție constantă datorată în principal politicii de promovare a ofertei educaţionale, și a programelor guvernamentale Bani de liceu, Bursa profesională precum și a Burselor municipale.

  Scăderea populației școlare din perioada 2012-2019 cu un sfert din efective se datorează scăderii nivelului de trai al populației, migrației către țările mai dezvoltate și a exodului familiilor împreună cu copiii.

  Anul școlar Nr. elevi 2012-2013 1136 2013-2014 1053 2014-2015 1040 2015-2016 1079 2016-2017 995 2017-2018 964 2018-2019 886 2019-2020 869 2020-2021 862

  0 200 400 600 800 1000 1200

  2012‐2013 2013‐2014 2014‐2015 2015‐2016 2016‐2017 2017‐2018 20