orig!nalul - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. teatrul excelsior are un portotoliu de 15...

of 24 /24
CONFORM CU ORIG!NALUL Consiliul General al Municipiului Bucure ati HOT A RA R E privind aprobarea organigramei, a nurnarulul total de posturi, statulul de functii ~i Regulamentului de Organizare §i Functlonare ale Teatrului "Excelsior" Avand In vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucurestl ~i raportul comun de spetialitate al Dlrectlel Managementul Resurselor Umane §i al Dlrectlel Cultura, Sport, Turism; Vazand raportul Comisiei cultura ~i culte, raportul Comisiei economice, buget, flnante §i avlzul Comisiei juridice ~i de dlsclplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucurestl: in aplicarea prevederilor art.2 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresf nr. ++0(+*’)2’+)*/4 Tlnand cont de prevederile Legii nr. +1-(+)*) privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu rnoditlcarlle ~i cornpletarile ulterioare, precum ~i de prevedertte Ordonantei de Urgenta LO’*12(+))1 privind managementul lnstltutlilor publice de cultura, aprobata prin Legea LO’+/2(+))2% cu modtttcarlle ~i completarile ulterioare; . In conformitate cu prevederile OG nr. +*(+))0% privind lnstltutille publice de spectacole sau concerte, precum ~i destasurarea activitatii de impresariat artistic, aprobata prin Legea nr. 353/2007, cu mocificartle ~i cornpletarlle ulterioare; ~~., .. "Iuand in considerare prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 63/2010 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. +0,(+))/ privind finantele publice locale, precurn ~i stabilirea unor masurl financiare, cu modlftcarlle §i completarlle ulterioare; In temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) , alin. (6) lit. a) pct. 4 §i art. 45 alin. (1) din Legea nr. +*.(+))* privind adrnlntstratla publica locala republicata, cu rnodiflcarlte ~i cornpletarlle ulterioare. CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI HOT A RA$TE: Art. 1 Se aproba organigrama, numarul total de 82 posturi, din care 7 posturi de conducere, statui de functii §i Regulamentul de organizare §i functlonare ale Teatrului "E sJAlr'i,\c orm anexelor nr. 1, nr. 2 ~i nr. 3 care fac parte integrata din prezen 0- A -/ *"r 1-:.:--_ ~ft~~q~ ~ ~-------#--+-+ rr~~~~;--- Splaiullndependentei pa'Jia; .bucuresti·primaria.ro

Upload: others

Post on 01-Sep-2019

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

CONFORM CUORIG!NALUL

Consiliul General al Municipiului Bucure ati

HOT A RA R Eprivind aprobarea organigramei, a nurnarulul total de posturi,

statulul de functii ~i Regulamentului de Organizare §i Functlonare ale Teatrului"Excelsior"

Avand In vedere expunerea de motive a Primarului General al MunicipiuluiBucurestl ~i raportul comun de spetialitate al Dlrectlel Managementul ResurselorUmane §i al Dlrectlel Cultura, Sport, Turism;

Vazand raportul Comisiei cultura ~i culte, raportul Comisiei economice,buget, flnante §i avlzul Comisiei juridice ~i de dlsclplina din cadrul ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucurestl:

in aplicarea prevederilor art.2 din Hotararea Consiliului General alMunicipiului Bucuresf nr. ++0(+*')2'+)*/4

Tlnand cont de prevederile Legii nr. +1-(+)*) privind salarizarea unitara apersonalului platit din fonduri publice, cu rnoditlcarlle ~i cornpletarile ulterioare,precum ~i de prevedertte Ordonantei de Urgenta LO'*12(+))1 privindmanagementul lnstltutlilor publice de cultura, aprobata prin Legea LO'+/2(+))2%cu modtttcarlle ~i completarile ulterioare; .

In conformitate cu prevederile OG nr. +*(+))0% privind lnstltutille publice despectacole sau concerte, precum ~i destasurarea activitatii de impresariat artistic,aprobata prin Legea nr. 353/2007, cu mocificartle ~i cornpletarlle ulterioare;~~.,.. "Iuand in considerare prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 63/2010

pentru modificarea ~i completarea Legii nr. +0,(+))/ privind finantele publicelocale, precurn ~i stabilirea unor masurl financiare, cu modlftcarlle §i completarlleulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) , alin. (6) lit. a) pct. 4 §i art.45 alin. (1) din Legea nr. +*.(+))* privind adrnlntstratla publica localarepublicata, cu rnodiflcarlte ~i cornpletarlle ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TIHOT A RA$TE:

Art. 1 Se aproba organigrama, numarul total de 82 posturi, din care 7posturi de conducere, statui de functii §i Regulamentul de organizare §ifunctlonare ale Teatrului "E sJAlr'i,\c orm anexelor nr. 1, nr. 2 ~i nr. 3 care facparte integrata din prezen 0 - A • -/*"r 1-:.:--_

~ft~~q~ ~~-------#--+-+ rr~~~~;---Splaiullndependentei pa'Jia; .bucuresti·primaria.ro

Page 2: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

Art.2 Prevederile art. 2 alin (26) ~i anexele 27.a ~i 27.b din HotarareaC.G.M.B. nr. ,).(+)*,% precum ~i orice alta prevedere contrara prezenteihotararl, I~i tnceteaza aplicabilitatea.

Art.3 Directille din cadrul aparatului de speclalitate al Primarului General alMunicipiului Bucurestl ~i Teatrul '"Excelsior" vor aduce la indeplinire prevederileprezentei hotararl,

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedlnta ordlnara a Consiliului Generalal Municipiului Bucuresti din data de 21.12.2016.

PRE$EDINTE DE $EDINTA. SECRETAR GENERALAL MUNICIPIULUI BUCURE$TI,

Marian Orlando Culea Georgiana Zamfir$% *%)#"+ r

/",' 7:

Bucurestl, 21.12.2016Nr. 411 CONFORM CU

ORiGiNALUL

Splaiullndependenlei 291-293, sector 6, Bucurestl, Romania tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro Pag 2

Page 3: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

CONFORM CUORIGiNALUL

Anexa Nr.... la H.C.G.M.B. BD(@D24%>(D.

CapitolullDlspozltil generale

Art.1. Teatrul EXCELSIOR este 0 lnstitutie publica de cultura de interes local al municipiului Bucuresti, persoanajuridica de drept public, finantata din subventli de la bugetul local al Municipiului Bucuresti ~i din venituri proprii.Teatrul EXCELSIOR a fost infiintat in conformitate cu HG. 130/476 din 5.02.1990.Art.2. Teatrul Excelsior este 0 institutie de spectacole lncadrata la categoria "institutil de spectacole derepertoriu", conform prevederilor O.G. LO'+*(+))0 %aprobata prin Legea nr. ,.,(+))0 %avand specificul ~itunctionand in baza regulilor cuprinse in prezentul regulament, destasurandu-st Tntreaga activitate curespectarea leqlslatlei aplicabile domeniului de activitate.Art.3. Teatrul Excelsior are sediul administrativ tn Bucuresti, str. Academiei, nr.28, sector 1, cont IBANR060TREZ70121G430900XXXX , deschls la Trezoreria Sector 1, cod de identificare fiscala nr. 4316651,prezentand aceste date de identificare In toate actele oficiale ale teatrului.Art.4. a) Teatrul Excelsior respects relatllls de autoritate functionala cu compartimentele de speclalitats dinstructura organizatorica a Primariei Municlplulul Bucurestl, tn conformitate cu obiectul de activltate ~i atributlilespecifice acestora, stabilite prin regulamentul de organizare !?i functionare al Prirnarlel Municipiului Bucuresti 6G(PARTnconformitate cu atrlbutiile acordate prin dlspozltlile Primarului General, In limitele prevazute de lege.b) Activitatea Teatrului Excelsior este coordonata de Dlrectla Ganerala Dezvoltare !?i lnvestitii - Dlrectia

Cultura.Sport, Turism din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, compartiment functional de specialitate ,conform atributillor acestuia, ln baza ~i cu respectarea leqlslatlel In vigoare.c) In exercitarea atrlbutillor sale, Teatrul Excelsior respecta normele, regulamentele ~i metodologiile elaboratede Ministerul Culturii, ca autoritate a adrnlnistratlel publice centrale competenta in elaborarea ~i aplicareastrategiei ~i politicilor in domeniul culturii.Art. 5. Teatrul Excelsior realizeaza venituri proprii din Incasarile provenite din vanzarea biletelor de spectacol ~ia caietelor program. Teatrul mai poate obtine venituri din Tnchirierea ternporara a.unor spatll, din donatil ~isponsorlzarl de la persoane fizice sau juridice, din valorlticari de bunuri (obiecte de inventar ~i mijloace fixe) careau fost scoase din functiune ca ~i din onorariile !?icomisioanele provenite din participarl la festivaluri, schimburiculturalesi parteneriate cu alte institu\ii de gen, dupa caz, cu respectarea dispozitiilor legale de speta.

Capitolul IIObiectul de activitate

e Art.S. Obiectul de activitate al institutlel este constituit prin:a) Realizarea !?i promovarea de productll/coproductil artistice autohtone ~i universale de tipul spectacolelordramatice sau Iirice, destinate tinerei generatii;b) Realizarea de productil artistice constand din spectacole de teatru din dramaturgia nationala ~i universala,spectacole muzical coregrafice cu scopul promovarii actului de cultura, a educarf copiilor si tineretului;c) Desfasurarea de rnanifestari specifice - spectacole, festivaluri, proiecte ~i programe;d) Producerea ~i prezentarea spectacolelor de teatru realizate cu personal artistic, tehnic ~i administrativ propriu~i colaboratori, in regim individual sau in parteneriat cu alte institu\ii de profil, publice sau private din Bucuresti,din tara sau din stralnatate, in tara ~i peste hotare ;e) Sustinerea ~i punerea in valoare a potentialului creativ de care dispune, accentuand prezenta ofertei culturalereailzata de creatori din genera\ii diferite ;f) Asigurarea rnontarll de spectacole de genuri diferite pentru toate categoriile de spectatori ;g) promovarea valorii culturale prin implicarea arti~tilor consacraf care sunt angajati In institutie dar ~i prininvitarea altor arti~ti ;h) Realizarea activitatii de impresariere pentru spectacolele proprii din repertoriu ;i) Activarea in retele culturale europene de profil din tara !?idin strainatate ;

Teatrul "Exce:Sior"- institutiePUbl[inte

Page 4: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

/0~$\\~:iji~;,)\..r +9M $&#(!C( I *(%%"! X"&!*"E@V"3'%3_ IN!=O.Rhll CU- G"G&6 """"""V%'&"3&-I-'~"--:,

@"; 1-' < ,'-,-' -', " 1 -, ",," -";-

ORIGINALU~ ~::":"""'))Art.7. Teatrul Excelsior este 0 institutie de spectacole, care se lncadreaza in c'ategbrig'expres dellmltata de art,5 (2) din C.G. nr. +*(+))0% aprobata prin Legea ,.,(+))0& institutii de spectacole de repertoriu, activand pebaza programelor proprii artistice ~i economice pentru expresia creatorilor sai , conform cu actul managerial.Art.S. Desfasurarea activitatll specifice 9i functionale caracteristica Teatrului Excelsior urmarests, in principal,realizarea urmatoarelor obiective in leqatura directa cu specificul de teatru de copiisi tineret:a) valorificarea optima a potentialului artistic al artistilor din cadrul lnstitutiei;b) continuarea traditiel artistice a rnlscarli teatrale nationale:c) exploatarea consecventa a fondului de dramaturgie nationala ~i unlversala, clasica 9i conternporana;d) stimularea lnovatiel 9i creatlvitatlt;e) afirmarea personalitafii artistice 9i promovarea valorilor teatrale autohtone in stralnatate:f) diversificarea ofertei culturale ~i crestsrea gradului de acces ~i participarea tineretului si copiilor.g) asigurarea condltlllor optime pentru producerea 9i realizarea unor creatii teatrale valoroase, de anvergura, dindramaturgia nationala, universala, care au scop promovarea actului de cultura 9i educarea publicului spectator;h) stimularea inovatiel ~i creativitatii:i) cultivarea * educarea perrnanenta a publicului reallzand astfel atragerea unui nurnar cat mai mare despectatori ;j) valorizarea creatlel teatrale contemporane in context european 9i international;k) identificarea 9i lansarea de noi talente pentru arta spectacolului din Romania;I) racordarea la standardele europene privind dotarile, echipamentele mstitutlel , prin calitatea serviciilorculturale oferite 9i a celor adiacente (reparatii teatru, vanzare bilete, promovare, marketing);m) promovarea creatiel teatrale la nivellocal, national, regional,european ~i international;n) implementarea unor structuri europene de organizare, tunctlonare, mediatizare 9i marketing al spectacolelor9i evenimentelor organizate ;0) accentuarea profilului propriu in acord cu statutul de teatru bucurestean profund conectat la realitateaculturala, in conformitate cu proiectul de management;Art.9. Spectacolele teatrului sunt prezentate pe baza unui repertoriu, pe stagiuni teatrale, cuprlnzand productiinoi (premiere) 9i productii in reluare. Programarea reprezentatitlor 9i repetitlilor se face lunar, tinandu-se cont derepertoriul configurat de conducatorul instltutiei in acord cu prevederile contractului de management 9i inconformitate cu politicile culturale 9i prioritatile autorltatilor locale. Reprezentatllle se vor prezenta atat la sediulteatrului, cat 9i in cadrul unor deplasari in tara 9i stralnatate, in spatll consacrate, in aer liber sau in spatllneconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecarestagiune, cel putin doua.productil noi care cornpleteaza programele 9i reconfigureaza repertoriul existent.Art. 1O. in sensu I prezentului Regulament de Organizare 9i Functtonare, se descriu urrnatorll termeni:=OMGDBQRJeste ansamblul de actluni sau actlvltati specifice institutlel, realizat lntr-o perioada de timp deterrninata,care nu depaseste, de regula, durata unui exercltiu bugetar;=OMFOAKRJeste ansamblul de proiecte structurate organic conform viziunii manageriale, cu caracter multianual,prin care se realizeaza setul de cerlnte specifice, stabilite prin caietul de obiective, astfel cum au fost prevazutein contractu I de management;=OMFOAKRJKGLGKAJeste parte din programul de management, care cuprindeun nurnar de proiecte realizabile inintervalul de timp 9i in conditiile negociate prin contractu I de management, costurile fiind acoperite integral decatre autoritate din subventii acordate de la bugetullocal;=OMCRBQGGJVAOQGPQGBDsunt spectacole infati~ate direct publlcului spectator de catrs artisti lnterpref ~i/sauexecutantl;?QAFGRLDAeste 0 perloada de pana la 10 luni consecutive, din 2 ani calendaristici, in care lnstltutllle despectacole reallzeaza 9i prezinta productll artistice;H<;<AL dintre stagiuni este perioada in care institutille de spectacole acorda, de regula, concediile de odihna ~irecuperarile 9i pot preqati noi productii sau, dupa caz, pot organiza turnee, deplasari, microstagiuni;=DOPMLAJCDPMDBQDRQDQD&personalul artistic, tehnic 9i administrativ de speclalltate incadrat cu contract individualde rnunca in institutie, definit ca atare conform leqislatiel in vigoare aplicabila instltutlilor de spectacole sauconcerte;9MLCRBDODDTDBRQGS8& este reprezentata de personalul angajat cu functll de conducere BMLEMOKstructuriiorqanlzatorice (organigramei) aprobate;=AOQDLDO&ace a entitate juridica (institutie de teatru, companie independenta, asociafle, fundatle) alaturl de careTeatrul Excelsior realizeaza diverse evenimente artistice, conform obiectului de activitate;:GPNMUVGACDNRLDODFBPBDLA& act administrativ emis de managerul (director) al tnstitutiei, care cuprinde pentrufiecare productie artistlca date privind: personalul de specialitate distribuit ~i/sau repartizat, perioada derepetltll/repetitll generale, data primei prezentarl publice,. roductle, termenele de predare la scena,precum ~i orice alte intorrnatli necesare reallzarii produ ~){'Fti flY /'

Page 2

Page 5: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

1C@<;F=H:D@=EF=;' ansamblul de artlsti interpreti sau executanti, tara personalitate jurldica, compus dintr-un numarvariabil de membri, reunltl, de regula, pe criterii profesionale, pe durata a minimum 0 stagiune, pentru a realizaun anurnit nurnar de productii;Art.11. Teatrul Excelsior i~i destasoara activitatea de impresariere pentru propriile productll artistice, atat lasediul din Bucurestl, cat ~i in turnee ~i deplasari,

CI!#%//'K.M'D .(&C'l..h. l..': '.•'11 UORIG!NALULCapitolul III

Structura organizatorica

Art.12. Structura orqanizatorica a Teatrului Excelsior, concretlzata in organigrama, funcarnentata la propunereamanagerului (director), se elaboreaza de catre institutle, se avizeaza pentru conformitate de dlrsctlile de resortdin aparatul de specialitate al Primarului General ~i se aproba de catre Consiliul General al MunicipiuluiBucuresti, la propunerea Primarului General. Helatllle de colaborare ~i subordonare existente intre structurilefunctlonale ale lnstltutiei se stabllesc prin organigrama.Art.13.Teatrul Excelsior are urrnatoarea structura organizatorica:

A. CONDUCEREA INSTITUTIEI,Conduce rea executiva

Manager (director)Director adjunctContabil "<F$ef Birou Resurse Umane, Contencios Juridic, Sanatatea ~i Securitatea in Munca$ef Serviciu Asistenta Dramaturgica , Marketing si Promovare Spectacole$ef Forrnatie MuncitoriSef Birou Financiar-Contabilitate, Achizitii publice

B. Organisme colegiale deliberative ~i consultative, care aslsta managerul (director) in activitatea sa:Consiliul AdministrativConsiliul Artistic

C. APARATUL DE SPECIALITATE §I APARATUL FUNCTIONAL- Birou Resurse Umane, Contencios Juridic, Sanatatea ~i Securitatea in Munca

Serviciul Asistenta Dramaturgica , Marketing si Promovare Spectacole- Compartimentul Artistic- Compartiment Administrativ- Compartimentul Tehnic Scena: Formatie Muncitori

- Birou Financiar-Contabilitate, Achizitii Publice;

Capitolul IVAtributitle generale ale lnstltutlel

Art.14. In vederea rsallzarll obiectului de activitate, conducerea ~i personalul Teatrului Excelsior au urrnatoarelecornpetente ~iatributii;

A. in activitatea de specialitate :a) stablleste repertoriul propriu, respectiv un portotoliu de piese, avand la baza proiectul de management;b) urrnareste introducerea in circuitul cultural municipal, intern ~i international a operelor ~i prestatiilor artisticevaloroase evaluate pe principiul libertatii de creatle ~i pe baza unor criterii specifice de valoare ~i selectle pentrupublicul spectator alcatuit preponderent din copii si tlneri;c) poate prezenta productli artistice in serii determinate, cu colective artistice reunite pe durata derularil unorproiecte asumate;d) asigura preqatirea ~i producerea spectacolelor incluse 'in repertoriul propriu;e) aduce la cunostlnta publlculul, spectacolele ce urrneaza a fi prezentate prin diverse metode de popularizare:afisa], reclama, inclusiv mass-media, difuzare programe;f) asigura vanzarea biletelor de spectacole prin casier~ ~i rin difuzori in institutll, scoll, institute,agenti economici etc. O./'

Page 3

Page 6: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

rf>',f%\" v·_,,,,,r"'\ Q"6

g) asiqura actlvltatlle speciflce in sala de spectacol: difuzare programe, indrumare\p~~G~'~f;~iJf'PE~D~rUocuparealocurilor, pastrarea in timpul spectacolului a hainelor publicului spectator in spatii speCial':amena1ate, arnbiantaadecvata in holuri etc.;h) editeaza publlcatli specifice actlvltatitordesfasurate ;i) realizeaza decoruri proprii, recuzita ~i costume pentru spectacolele teatrului ; .j) realizeaza activltatl de lntretinere ~i reconditionare a scenelor ~i scenotehnicii, a elementelor de decor,recuzlta 9i costume;k) tntretlne ~i dezvolta relatii de colaborare cu alte mstltutll de culture in vederea orqanlzarli unor manlfestaricomune, expozitii, schimburi de experienta;I) destasoara activita1i de impresariat artistic pentru propriile productil;m) desfasoara 9i alte actlvitati in domeniul cultural, in functle de prlorltatlle 9i de politicile culturale promovate delnstitutllle coordonatoare;n) desfasoara activitati culturale pentru persoane defavorizate , copii cu problerne, gradinite de specific ,spitale , etc.;0) pentru realizarea scopului lnstltutia are in vedere incadrarea, coordonarea unei trupe cu priza la publiculspectator alcatuit in specialitate din copii si tineri;p) asiqura atragerea de fonduri extrabugetare/accesarea de fonduri europene in vederea aslqurarii unuimanagement eficient 9i in vederea participaril la programe/proiecte derulate de tnstitutll/orqanlzatll interne 9iinternatlonale in domeniul specific de activitate ;q) se preocupa de susnnerea mcbtlltatll culturale a valorilor teatrale la nivel local, national, european ~iinternational ;r) colaboreaza cu lnstltutille de invatamant artistic pentru identificarea tinerelor talente ;s) colaboreaza cu instltutiile media pentru promovare permanents 9i 0 informare a publicului referitor laactivitatile institutiei.

CONFORM CUORIGINAlUl

B. in activitatea functionala :a) asiqura, in conformitate cu prevederile legii, pastrarea, integritatea, protejarea 9i valorificarea patrimoniuluipublic lncredintat ~i utilizarea eflclenta a acestuia;b) tntocrneste propuneri pentru bugetul anual de venituri 9i cheltuieli, iar, dupa aprobarea acestuia in conditlilelegii ~i asiqura executla acestuia prin folosirea eficienta a fondurllor publica alocate sau a celor provenite dinvenituri extrabugetare, dupa caz;c) face propunerl pentru lucrart de investltll, dotari specifice, reparatil capitale lili curente pe care Ie include inbugetul de venituri ~i cheltuieli; asigura condlnlle necesare pentru realizarea lorla termenele stabilite conformlegii;d) tntocrnsste bllantut contabil pe care 11prezlnta departamentului de specialitate din cadrul P.M.B., subventiararnasa neconsurnata la finele anului varsandu-se la buget, dupa caz;e) asigura implementarea unei strategii finanbiare eficiente pentru: cresterea veniturilor proprii, diversificareasurselor financiare, multiplicarea surselor atrase ;f) aslqura, potrivit prevederilor legale, administrarea 9i lntretinerea imobilelor din dotare pentru desfasurareaactivttatli-de baza; dupa caz, poate Tncheia contracte de inchiriere pentru spatiile detlnute, in vederea obtinerf devenituri suplimentare, precum !ii contracte de asociere pentru activltati care prezinta interes comun, in legaturacu scopul cultural, artistic, liltiintific al lnstitutlel, cu respectarea prevederilor legale in domeniu, cu informareaDlrectlel Generale Dezvoltare 9i lnvestltll-Dlrectla cultura.sport, Turism - P.M.B ;g) informeaza compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu dateoperative, .lndlcatori specifici de activitate, rapoarte periodice ~i prezinta spre aprobare sau avizare diversedocumente ~i documentatil potrivit reqlementarilor legale;h) desfa!i0ara 9i alte activitati, prevazute de lege sau stabilite prin acte administrative ale ConsiliLilui General alMunicipiului Bucurestl sau ale Primarului General;i) tntocrneste diferite sltuatli, deconturi, declaratii conform legislatiei in vigoare ~i asigura depunerea acestora,la termenele stabilite, la organele abilitate (Administratla Flnanclara, CNPAS, CASMB, CASA OPSNAJ, ANOFM,Ministerul Mediului etc.).

Teatrul"ExceIsior" - institutie publica d

*)

Page 7: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

/&(/'&/""#"#""""""""""""""\> V<V;3"44G'G%---#.#7 CON~ORM CUCapitolul ~:'~:'}'2~1:"i'':->'/ ORiGiicJALUL

Atributiile ~i cornpetentele conducerii executive,ale Organismelor colegiale deliberative ~i consultative

A. Conducerea executivaArt.1S. Conduce rea executiva are obliqatla de a aduce la indeplinire toate atrlbutiile institutlel cu respectareatuturor prevederilor legale Tnvlqoare.

B. Organismele colegiale deliberative §i consultative:

Consiliul AdministrativArt.16. Consiliul Administrativ este un organism deliberativ, numit prin decizia managerului (director) al institutiei,avand urrnatoarea cornponenta: .- managerul (director) - presedintele Consiliului Administrativ;- directorul adjunct;-contabilul ~ef;• conslllerul juridic;-reprezentant al P.M.B.;- Tnfunctle de ordinea de zi, vor fi invitati la dezbateri specialisf din cadrul institutiei;- reprezentantul salariatilor sau reprezentantul sindicatului, dupa caz.-secretarul Consiliului - numit de presedintele Consiliului Administrativ.Presedlntele Consiliului Administrativ stablleste datele de ~edinta ~i aslqura preqatirea proiectelor de hotarari,organizarea ~i derularea sedintelor.Art.17. Principalele atributil ale Consiliului Administrativ sunt:a) dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor sectoarelor Instltufiei care aduc la indeplinire proiecteleculturale ~i actlvltatlle artistice prevazute in repertoriu;b) dezbate executia bugetuluide venituri !?icheltuieli in raport cu prioritatile de moment !?icele de perspectivaasumate de institutie;c) dezbate problernatica legala cu privire la derularea unor investitll, necesitatea unor dotarl specifice !?iaprovizionarea cu materiale necesare desfa~urarii spectacolelor etc.;d) dezbate problemele organizatorice din activitatea tunctlonala curenta:e) anallzeaza sl propune spre aprobare utilizarea pentru necesitatile institutiei a cotelor (stabilite in conditiilelegii) din veniturile proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate in administrarea teatrului;f) dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolvate in realizarea obiectului de activitate al instltutlei:g) propune modalitatea de stabilire a costului biletelor, pe care 0 transmite Dlrectlei Generale Dezvoltare ~ilnvestitii - Dlrectla Cultura,Sport, Turism - PMB pentru a fi rnaterlallzata in proiect de Hotarare a ConsiliuluiGeneral al Municipiului Bucuresti;h) .dezbate propunerile privind structura organizatorica (organigrama) ~i structura tunctiilor utilizate de institutie(statui de tunctli), alte probleme legate de activitatea de resurse umane;

..i) propune sau avizeaza acordarea unor drepturi salariale pentru personalul angajat, tn condltille legii, In limitabugetului aprobat ;j) analizeaza, in acord cu prevederile contractului de management al managerului (director), proiectele dehotararl elaborate la nivelul institutiei.Art. 18. Consiliul Administrativ analizeaza !?i aproba proiectele de hotararl In conformitate cu procedurileprevazute in prezentul regulament sl/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instltutiel ;Art. 19. Dezbaterile Consiliului Administrativ se concretizeaza in hotararl sl/sau procese-verbale de ~edintacontinand propunerlslconcluzll care se adopta cu respectarea legislaliei In vigoare.Art. 20. a)Consiliul Administrativ este obligat sa invite reprezentannl sindicatului sau reprezentantul selarlatilordin instltutie sa participe la sedintele sale, in care se dezbat probleme din sfera de interes a sindicatului, curespectarea conditillor prevazute de lege. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, darF:D: drept de vot.b) Consiliul Administrativ este legal constituit tnprezenta a cel putin 2/3 din nurnarul membrilor sai. Hotararlle,

concluziile sau propunerile Consiliului Administrativ se adopta prin vot, cu jurnatate plus unu din nurnarulmembrilor prezenti. Lipsa cvorumului de semnaturi anuleaza valabilitatea punerii in aplicare a hotararilor sedintelrespective. ..c) Speclalistii din cadrul lnstitutlel invitati la dezbateri ( i!!_ unc\ie de ordinea de zi), au statut de observator cu

drept de opinie, dar fara drept de vot. . .;~ A <So 2#

Page 5Teatrul "Excelsior" - institutie publica d

+)

Page 8: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

~:d'~;~Y~.:... ~!<4'H"lD!~~r •• <

(KK K8-D

~) Consiliul Administrativ se tntruneste trimestrial sau ori de cats ori este nevoie,"lli::':~0]re~< managerului(director). Membrii Consiliului Administrativ se convoaca Tn mod obligatoriu de catre managerul (director) alinstitutlei, prin intermediul personalului desemnat de acesta (secretarului consiliului administrativ), cu minim 24ore Tnainte de data desfa~urarii sedintel.e) Dezbaterile, concluziile !ii hotararlls Consiliului Administrativ se consernneaza intr-un proces verbal, intocmitde secretarul sedintel, lntr-un registru special.Art. 21. Activitatea Consiliului Administrativ este neretribulta.

CON~Of~M ellOI~IGiNALUL

Consiliul Artistic

Art.22. Consiliul artistic este un organism colegial cu rol consultativ, constituit prin declzle a managerului(director).Art.23. Consiliul Artistic are In cornponenta un nurnar de maxim 5 membri, aprobat conform legii, constituit dinpersonalltatl culturale din lnstltutle ~i din afara acesteia.Art.24. Principalele atributii ale Consiliului Artistic sunt:a) dezbaterea proiectelor culturale, a activitatilor artistice-din dornenlul de activitate specific;b) formularea de propuneri pentru repertoriul propriu al teatrului pentru fiecare stagiune;c) dezbaterea, la nevoie, a unor aspecte legate de regia artlsflca ~i tehnica a unor spectacole de teatru;d) dezbaterea problemelor legate de stimularea ~i exprimarea valorii spiritualitatil naflonale, promovarea Ur10rprestatii artistice de valoare, afirmarea creativitatii !ii talentului pe principiul libertatii de creatie, al primordialitatiivalorii;e) dezbaterea alter probleme de ordin artistic, respectiv din activitatea de specialitate ce se impun a firezolvate;f) tnalnteaza propuneri pentru identificarea unor noi parteneriate europene ~i mternatlonale ;g) lnalnteaza propuneri pentru identificarea unor surse de finantare a altor proiecte decat cele prevazute inprogramul minimal ~i repertoriul curent ;h) analizeaza proiectele culturale independente prezentate teatrului pentru a fi gazduite sau preluate inrepertoriul curent ;i) propune vizionarea productlilor altar teatre bucurestsne ~i dezbate oferta culturala bucuresteana ~i loculTeatrului in acest context ;j} propune vizionarea productiilor scolilor de teatru ~i ale companiilor private in vederea propunerilor derecrutare de artistl.

O&

Art.2S. Consiliul Artistic anallzeaza ~i avizeaza proiectele de hotararl elaborate la nivelul lnstitutlel inconformitate cu procedurile prevazute in prezentul regulament ~i/sau cu procedurile interne proprii elaborate lanivelul institutiei, pe care Ie tnalnteaza Consiliului Administrativ spre analiza ~i aprobare.Art.26. Lucrarile Consiliului Artistic se concretizeaza in concluzii sau propuneri, cu respectarea legisla\iei Invigoare, care se adopts in prezenta a cel putin doua treimi din membri, cu votul rnajoritatil simple. ConsiliulArtistic se tntruneste ori de cate ori este nevoie, la propunerea managerului (director) sau la cererea expresa aunor realizatori de spectacole, creatori, etc.Art.27. Activitatea Consiliului Artistic este neretrlbuita.

Capitolul 40Cornpetentele, atributiile ~i responsabllitatile

conducerii executive si ale celorlalte structuri functionale ale Teatrului Excelsior

Art.28. a)Atributiile, competentele si responsabllitatlle pent,ru fiecare post se detaliaza In fi~ele de post Tntocmiteconform prevederilor legale in vigoare ~i se modifica corespunzator actelor normative aparute ulterior. Flsele depost reprezinta anexa la contractul individual de rnunca al salariatilor.b) Atributille specificate In fi~ele de post se pot completa cu alte atrlbutll dlspuse/lncredlntate de seful ierarhicsuperior, cu respectarea prevsdenlor legale Tnvigoare.Art.29. Principalele atributii ale managerului (director), directorului adjunct ~i contabilului ~ef, sunt:

este conducatorul tnsfitutlel, cu care

Teatrul "Excelsior" - insti;

Page 6

Page 9: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

~N:=ORM +33/#.<2*131

Teatrul "Excelsior" - institutie n~ Page 7

Page 10: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

o~~~~f:f~~~~~.14. distribuie spre analiza ~i solutionare corespondentsadresatalnstltutlel; '\::?:)",!C'i'iif,A/.15. stabileste masuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna deSfa-~fjfare a actlvitatll

institutiei;16. are ca'litatea de angajator pentru personalul lnstltutiei, in acest sens:a) selecteaza, anqajeaza ~i concediaza personalul salariat, in conditiile legii;b) negociaza clauzele contractelor individuale de rnunca, in conditiile legii;c) dispune incadrarea, dstasarea, delegarea personalului instltutlel, in condifflle legii;d) incheie contracte individuale de rnunca pe durata deterrnlnata, precum ~i contracte incheiate potrivitCodului civil ~i contracte privind dreptul de autor ~i drepturile conexe, tara ca durata acestora sa depaseascacu mai mult de un an durata contractulul de managemente) analizeaza, avizeaza sau aproba, dupa caz, cererile personalului angajat al institutlei, inclusiv celereferitoare la programarea ~i etectuarea concediului de odlhna:f) analizeaza periodic necesarul de personal ~i stabileste organizarea de concursuri pentru ocupareaposturilor vacante, in condltiile legii;g) in functie de disponibllltatlte din bugetul aprobat cu aceasta destlnatle, aproba planul anual privindpertectionarsa protesionala a personalului angajat Tninstltutie:h) dispune efectuarea evaluarllor anuale ale pertorrnantelor salarlatllor, in conditiile legii;i) evalueaza pertormantele profesionale individuale ale personalului din subordine directa, aproba fi$apostului ~i fi~a de evaluare a pertorrnantelor protesionale individuale ale intregului personal angajat Tnlnstitutle:j) decide, in condltlile legH, rnodiffcarea raporturilor de munca ale personalulUi din instltutie, urrnare aevaluaril, precum ~i alte masurl legale ce se impun;k) coordoneaza activitatea de personal dispunand de prerogative disciplinare, avand dreptul de a apllca,potrivit legii, sanctiuni disciplinare salarlatilor orl de cate ori constata ca acestia au savar~it 0 abateredlscipllnara;17. decide distribuirea artistilor creatori ~i asirnilaf Tnproductille artistice nol, in baza repertoriului stabilit;18. asiqura organizarea selectiel pentru artlstii lnterpreti ~i asirnllatl Tn vederea distribuirii Tn productllle

artistice noi;19: aproba contractele personalului artistic colaborator ~i sernneaza lunar referatul privind plata acestora in

funotle de conditille contractuale ~i prestatitle efectuate;20. aproba deplasarea Tn tara ~i stralnatate a personalului angajat Tn instltutle, precum ~i a colaboratorilor

externi irnpllcaf in proiecte proprf ale tnstltutlel, Tn vederea partlciparf la manltestarl culturale de gen(turnee, festivaluri, etc.), cu avizul Directiel Generale Dezvoltare ~i lnvestitii - Dlrectla Cultura,Sport,Turism -P.M.B;

21. raspunde de organizarea actlvitatii de control financiar preventiv ~i a controlului intern/managerial,conform prevederilor legale in vigoare;

22. raspunde de organizarea activitatii de paza ~i prevenire Tmpotriva incendillor:23. raspunde de asigurarea securltatll ~i sanata\ii salariatllor in toate aspectele legate de rnunca;24. este responsabil de indeplinirea programului anual de aohlzltli publice;25. aproba components cornislilor de evaluare a ofertelor, sollcitand reprezentant Directiei Generale

Dezvoltare ~i lnvestitii - Directia Cultura,Sport, Turism - PMB, precum ~i docurnentatia referitoare laactivitatea de achizitil publice;

26. initiaza contacte cu alte institutii de spectacole din tara ~i stralnatate ~i stablleste participarea instltutieicu programe culturale specifice la festivaluri Tn tara ~i Tn stralnatate, cu avizul Dlrectiel GeneraleDezvoltare ~i lnvestitii - Directia Cultura.Sport, Turlsrn - PMB;

27. etsctueaza deplasarl la rnanltestarile culturale de gen din tara ~i strainatate, in interesul lnstitutiei, cuaprobarea Primarului General ~i Instilntarea Dlrectlei Generale Dezvoltare ~i Investitii - DlrectiaCultura.Sport, Turism - PMB;

28. reprezlnta institutla ~i asiqura cooperarea cu institu\ii cultural - artistice din tara ~i strainatate precum siaderarea la organisme de profit interne ~i internationals, cu aprobarea ordonatorului principal de credite§i avizul Direcflel Generale Dezvoltare ~i lnvestitii - Directia cultura.sport, Turism - PMB

29. lndepllneste §i alte atributll privind activitatea curenta a instltutlel sau alte activltatl similare de interespublic, prevazute de lege sau stabllite prin contractu I de management, prin Hotarari ale Consiliului~eneral al Municipiului Bucuresti sau dispozi1Uale Primarului General

30. In exercitarea atrlbutlilor sale emite decizii, note de serviciu, adrese catre personalul lnstltutlei, precum ~iacorduri, avize ~i instructiuni privind destasurarea activitatii specitlce lnstltutlel,

31. Managerul (director) este evaluat periodic, in c .~It8f19 " vederea verificarii modului in care au fastrealizate obliga1iile asumate prin contractu I d n gemen01'} port cu resursele financiare alocate.

Teatrul "Excelsior" - lnstitutie iului Bucures . ~~~ ) ;"*'?'&Page8

= ~~~~::,~.t~;fo !O&I " 3'%,. \"''''~ /. :. <5;;X %; E*~1 (:.\.,;"',~I\:;:;C'

Page 11: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

#3VV33EO~O~~~?N~~~~32. In perioada absentarii din lnstitutle a Managerului (Director), atrlbutille acestuia sunt preluate 0 persoana

desernnata de catre acesta sau de catre Primarul General, dupa caz.33. Supune spre aprobarea Primarului General cererea pentru efectuarea concediului legal de odihna ~i 0

lnalnteaza spre ~tiinta, Directlei Generale Dezvoltare ~i lnvestitii - Directia Cultura.Sport, Turism - PMB.34. Managerul (director) poate delega personalului din subordine sarcini ~i responsabilitati, cu respectarea

reqlementarllor legale in vigoare.35. In sltuatla in care contractu I de management lnceteaza, Primarul General asiqura, in conditiile legii,

numirea conducatorutui interimar al institupei ~i organizarea concursului de proiecte de management, invederea desernnarf conducatorului instltuttet,

(8) Directorul Adjunct are urmatoarele atrtbutii ~i responsabllltati;1. Raspunde de buna desfasurare a actlvitatll instltutiei din punct de vedere artistic, al orqanizarli

spectacolelor ~i al prornovarf imaginii instltutiel, in conformitate cu dispozltiile legale2. Asiqura sl raspunde de conducerea curenta a compartimentelor pe care Ie coordoneaza, in conformitate

cu organigrama aprobata;3. Prin intreaga sa activitate urmareste indeplinirea angajamentelor asumate de managerul (director) al

lnstltufiel, subordonandu-se !?iindeplinind hotararile §iideciziile acestuia privind strategia de tunctlonare~i de dezvoltare a lnstltutiel;

4. Raspunde de Intretinerea !?iasigurarea functlonatitati! spatiilor §iiactivitatii teatrului;5. Haspunde, verttlca ~i coordoneaza activitatea personalului din urmatoarels compartirnente tunctionale:

Serviciul Asistenta Dramaturgica, Marketing §ii Promovare Spectacole, Compartimentul Artistic §iiCompartimentul Tehnic Scena cu Formatia Muncitori;

6. Propune modalitatl de conservare !?i reabilitare a patrimoniului mobil !?i imobil aflat in administrarealnstltutiel:

7. Haspunde trnpreuna cu Contabilul ~ef de inventarierea patrimoniului §ii este presedintele comisiei deinventariere;

8. Propune rnodalltatl de depozitare §iiraspunde de conservarea elernentelor de decor !?irecuzita:9. Participa la elaborarea proiectului de buget de venituri !?icheltuieli al institutiei;10. In colaborare cu personalul cu tunctit de conducere din subordine ~i contabilul sef lntocrneste planuri

anuale de mvestltll ~i de dotare cu scenotehnica, instalatii, §iiechipamente necesare destasurarll optimea actlvltatll tuturor sectoarelor de activitate;

11. Propune valorificarea elementelor de decor, recuzita §ii a costumelor din spectacolele care au fostscoase din repertoriul curent;

12. Propune, declasarea, scoaterea din functluns , transfer fara plata, valorificarea !?i casarea bunurilorapartinand institutlel, in conditiile legii;

13. Este responsabil de calitatea prestatiel tehnicienilor;14. Raspunde §ii coordoneaza activitatea de transport a decorului, recuzitei, costumelor pentru deplasarile

teatrului;15. Urrnareste, tmpreuna cu Serviciul Asistenta Dramaturgica, Marketing §ii Promovare Spectacole,

programarea saptarnanala !?i de perspectiva a spectacolelor din repertoriul curent, a celorlaltemanttestan artistice !?ieducative ale teatrulul.

16. Concepe si propune Consiliului Administrativ proiecte ~i programe artistice §iieducationale, rnasuri deeficientizare a activitatii tnstitutlei:

17. Raspunde de realizarea repertoriului curent;18. Coordoneaza asigurarea dlstrlbutiilor necesare §iia eventualelor dubluri in caz de urgenta, in

conformitate cu fi~ele de dlstrlbutie propuse de regizor ~iaprobate de manager;19. Irnpreuna cu ~efii compartimentelor din subordine, programeaza spatlul §iitimpul necesar pentru

repetltiile aferente spectacolelor;20. Colaboreaza cu regizorii §iiscenografii, privind conceptia reqizorala !?iscenoqrafica, elaborarea

distributiilor, urmarind valorificarea, in interesul instltutlel, a potentlalului uman ~imaterial de caredispune lnstltuta:

21. Ooordoneaza realizarea §iidezvoltarea de programe, proiecte !?iacnuni culturale in parteneriat cu artistl,- orqanlzatil neguvernamentale, lnstitutli de spectacole din tara §iistralnatate:

22. Ooordoneaza comunlcatille ~i diversificarea formelor de comunicare a produsului cultural rezultat dinactivitatea de specialitate ateatrului;

23. Coordoneaza §iiraspunde de imaginea institutie' _e~eiese din toate formele de promovare §iicomunicare; 1'A 0 7G

24. Urrnareste realizarea decorurilor §iicos or I tanCiar e de calitate §iitermenele~a:et~

Teatrul "Excelsior" - insti ieipiului Bucur Page 9

Page 12: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

/VVVV4<#~.:.'> ~.JJl ...!-:.,A 2/ ../

"'\\. It ;!/

25. Raspunde de inventarierea decorurilor, cu respectarea prevederilor legale in vigoare~:~~22:.s~!.:))>"26. Asigura ~i participa la instructajul periodic al angajatilor cu privire la prevenirea 9i stingerea incendiilor,

respectiv securitatea ~i sanatatsa muncii;27. Indepllneste ~i alte atributll dispuse de managerul (director) instltutlel.

CO~H=ORMGUORiGiNALUL

(C) Contabilul eef are urrnatoarsle atributli ~i responsabllitati:1. Asigura!?i raspunde de conducerea 9i coordonarea activitatii economico-financiare, stabilind sarcini

concrete, indrumand, controland !?iurmarind efectuarea lor;2. Elaboreaza sltuatla flnanclara ~i contul de executie buqetara trimestrial ~i anual;3. Asigura ~i raspunde de verificarea actelor ~i a lnreqlstrarllor notelor contabile atat in contabilitate, cat ~i

in executle:4. Raspunde de plata cheltuielilor in lirnita creditelor bugetare repartizate 9i aprobate potrivit dlspozltiilor

legale In vigoare ;5. Poate exercita ~i raspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii, In urrna desernnarii

prin decizie de catre managerul (director) al institutlel, cu respectarea prevederilor legale de speta dindomeniu;

6. Organizeaza ~i urrnareste respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;7. Asigura aplicarea masurilor privind integritatea patrimoniului instltutlei ~i recuperarea pagubelor aduse

acestuia;8. Planifica ~i elaboreaza, In conformitate cu prevederile bugetului de venituri 9i cheltuieli aprobat,

monitorizarea executiei bugetare a lunii precedente, necesarul lunar de credite;9. [ntocrneste lunar contul de executis buqstara a lunii precedente, pe care II transmite In primele 5 zlle ale

lunii curente catre dlrectille de resort din P.M.B. (Dlrectia Buget ~i Dlrectia Generala Dezvoltare 9ilnvestltii - Dlrectia Cultura, Sport, Turism); .

10. Coordoneaza, verlfica §i avizeaza intocmirea actelor cornisiilor de receptie, inventariere, casare 9ideclasare, transferare a bunurilor;

11. Raspunde de intocmirea 9i transmiterea diferitelor situatii solicitate de directiile de resort din cadrulaparatului de specialitate al Primarului General (Directia Buget ~i Directia Generala Dezvoltare 9ilnvestltii - Directta Cultura,Sport, Turlsrn - PMB);

12. Organizeaza 9i raspunde tmpreuna cu directorul adjunct de activitatea de inventariere a bunurilorapartlnand teatrului, In conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite;

13. Intocmsste proiectul bugetului anual de venituri 9i cheltuieli 9i, dupa aprobarea acestuia, urrnaresteexecuta rea lui prin incadrarea cheltuielilor in limitele prevazuts la fiecare articol bugetar;

14. Raspunde lmpreuna cu managerul (director) de managementul veniturilor programate ale teatrului, Inconditiile legii, cu rnentlunea ca, donatiile 9i sponsorlzarlle se cuprind, prin rectificare, in bugetul devenituri 9i cheltuieli numai dupa incasarea acestora;

15. Este responsabil de elaborarea si lndepllnirea programUlui anual de achlzltii publlce, Impreuna cu sefulBiroului Financiar-Contabilitate, Achizitll Publice;

16. Avizeaza incadrarea gestionarilor, orqanizeaza instruirea personala sau In colectiv a acestora 9ipropune, atunci cand este cazul, predarea sau preluarea de catre alti salariati a gestiunilor;

17. Raspunde de angajarea, lichidarea, ordonantarea !?i plata cheltulelilor In limita creditelor bugetarerepartizate §i aprobate potrivit dlspozttiilor legale in vigoare;

18. Raspunde de gestionarea eficienta a fondurilor publice la dispozltla institutiei;19. Haspunde de completarea registrelor contablle, conform leqlslatlel in vigoare;20. Elaboreaza !?i raspunds de docurnentatla econornlca necesara desfa9Urarii turneelor (devizele

estimative cuprinzand cheltuielile de transport, cazare, diurna 9i onorariul teatrului, dupa caz);21. Repartizeaza pe activitaf fondurile aprobate prin bugetul de venituri ~i cheltuieli al instltutlel §i creditele

bugetare deschise;22. Veritlca toate documentele contabile care atesta miscarea obiectelor de inventar, utilaje, mijloace fixe,

etc. precum !?iale diverselor sectoare de activitate din teatru;23. Verifica actele de casa 9i banca, deconturile, sltuatllle inventarlerilor, raspunde de efectuarea eflclenta 9i

legala a tuturor cheltuielilor 9i veniturilor;24. Solicita compartimentelor teatrului documentele §i informatiile necesare pentru exercitarea atributlllor

sale;25. Raspunde de organizarea, evldenta §i raportarea angajamentelor bugetare 9i legale privind activitatea

teatrului;

Teatrul "Excelsior" - institutie ~ICii d

Page 13: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

)#a)b)

fa c)

d)e)f)

g)

h)i)

j)k)I)

-!

F& ",K-.!=HD9 9(V @GE'"O!!<%'''' '& !&3.J N(& '3'"$%'VQQF'~\,U#!(-&#&;5&#( ,"'CO< . a ' • \..< r~I'fI •h::, ".1. ,.".,,: .. 'L ~J 0 R .."""'.1.. • oJ\';/~ ,H";;,, d... ---#6@ IUII~Al..U >···:,"""·')'i~,~\\t>;..:.;l

26. Urmareste operatiunlle de plati pana la finalizarea lor ~rrasPlJnae de efectuarea acestora in termensl deincadrarea in prevederile bugetare, contractu ale §i legale;

27. urrnareste debitele instltutlei §i raspunde de Instilntarea conducerii privind situatla acestora;28. urrnareste derularea lnvestltillor din punct de vedere financiar:29. Centralizeaza §i tine evidenta executlei bugetelor proiectelor culturale, pe care Ie transmite Directiei

Generale Dezvoltare §i Investitii - Directa Cultura.Sport, Turism - PMB;30. Raspunde de respectarea obligatiilor declarative ~i de plata ce derlva din legile cu caracter fiscal ~i de

varsarea de catre institu\ie integral §i la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligatii;31. Coordoneaza declasarea, disponibilizarea, transfer fara plata, valorificarea §i casarea bunurilor

apartinand institutiel, in conditille legii, precum §i de derularea operatlunllor cu caracter economico-financiar;

32. Coordoneaza activitatea de paza si aparare impotriva incendiilor §i interventii in caz de calamitate, prinintermediul Compartimentului Administrativ;

33. Coordoneaza, controleaza §i urmareste rezolvarea tuturor problemelor ce apar §licare-i sunt prezentatepe baza de referate de catre conducatorli compartimentelor functlonale din subordine;

34. In colaborare cu personalul cu functli de conducere din subordine §i Directorul Adjunct, tntocmesteplanuri anuale de investitii §i de dotare cu scenotehnica, instalatii, §i echipamente necesare desfa§urariioptime a activltatll tuturor sectoarelor de activitate;

35. lntocrneste planul centrallzat de aprovizionare cu materialele necesare bunei destasurarl a activltatliinstitutlel:

36. Avizeaza §i evalueaza propunerile sefilor compartimentelor de specialitate pentru efectuarea de reparatticurente liii capitale, pentru lntretinerea in conditii bune de functionare a spafiilor administrate de teatru;

37. Oontroleaza liii raspunde de incadrarea corecta in normele de consum de materii prime 9i materiale,combustibili §i energie;

38. Este responsabil de cunoasterea 9i aplicarea leqislatiei in domeniul specific de activitate.

D'"<

Contabilul §ef are in subordine Biroul Financiar-Contabilitate, Achizitii Publice §i CompartimentulAdministrativ.

Biroul Resurse Umane, Contencios Juridic, Sanatatea §i Securitatea in Munca

Art.30 Este 0 strucura functionala condusa de un sef birou care coordoneaza intreaga activitate si raspunde deintocmirea tuturor actelor la termen si in conditii legale.

Pe linie de resurse umane, are urmatoarele atributii:lntocmirea §i gestionarea contractelor individuale de rnunca:Elaborarea 9i gestionarea activitatii necesare intocmirii tuturor filiielor de post §i evaluarf posturilor din statuide functil aprobat, precum 9i pentru evaluarea pertormantelor profesionale individuale ale salariatllor (incolaborare cu §efii de servicii, birouri 9i alte compartimente) conform actelor normative in vigoare;Informarea liii asigurarea de consultanta personalului angajat asupra metodoloqiilor de evaluare aplicabile inteatru; .lntocmirea planurilor privind promovarea personalului;Fundamentarea fondului de salarizare din cadrul bugetului institutiei;lntocmirea unui program anual de preqatire §i pertectlonare proteslonala a personalului angajat, pe bazapropunerilor §efilor de servicii, boirouri 9i compartimente, pe care Il Inainteaza spre aprobare Managerului(director), in vederea dezvoltarii performantelor profesionale ale personalului:Elaborarea propunerilor statelor de funclii in conformitate cu organigrama §i numarut de posturi alocate 9isupunerea lor spre aprobare in ccndltiite legii;!=Iaborarea schemel or de incadrare, cu rnoditlcarlle produse in legislatie (indexari, majorari, prornovari, etc);Intocmirea l1i eliberarea documentelor ce compun dosarele de pensionare liii urrnartrea finalizarii acestoraprin emiterea decizlilor de incetare a raporturilor de munca, in conditllle legii;Gestionarea, completarea §i actualizarea dosarelor de personal;Prelucrarea datelor in registrul de evidenta a salariafilor in format electronic:Evidenta §i arhivarea deciziilor Managerului (director) al institutiei, dlspozltiilor Primarului General ~ihotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu referire la Teatrul Excelsior;Intocmirea diferitelor situatil solicitate de organele de control abilitate ~i/sau de compartimentele de resort dinaparatul de specialitate al Primarului General (Dir :triM n , entul Resurselor Umane, Directla GeneralsDezvoltare ~i lnvesfltii - Dlrectia Cultura,Sport, ·s~}.-p ,1.9'

Page 14: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

n) Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturllor vacante ~i pentru promovare, in conformitate culeqlslatia in vigoare ~i asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizate de conducereainstltutiel prin decizie;

0) Vizarea semestrlala a leqltlrnatlllor de serviciu ale salariatilor;p) Efiberarea de adevsrlnte salarlatilor pentru diferite seopuri;q) Programarea ~i urmarlrea concediilor de odihna ale salartatilor;r) Colaborarea eficienta eu toate eompartimentele lnstltutlei:s) Redaetarea, actualizarea ~i adueerea la cunostlnta salarianlor a Regulamentului Intern;t) Elaborarea ~i redactarea propunerii privind regulamentul de organizare ~i funcfionare al inatitutiel in

colaborare cu celelalte compartimente functionale ;u) Identificarea locurilor de rnunca ~i a meseriilcr cu condltil grele, periculoase etc., conform legii, in vederea

acordarii sporurilor;v) Stabilirea necesarului de personal pe structure, functll ~i meserii, grade, trepte profesionale E=)E:Gcategorii,

tmpreuna cu serviciile de specialitate in limita nurnarulul de personal ~i a creditelor aprobate;w) Stabilirea, in cadrul contractului individual de munca, a drepturilor salariale ~i celorlalte drepturi prevazuts de

legislalia in vigoare;x) Redactarea deciziilor emise de managerul (director) al instituhel pentru relatiile de munca din instltutle:y) Executa ~i alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative in vigoare.

B. Pe linie de contencibs-juridic:are urmatoarele atributiia) Acorda aslstenta juridica instltutiei, pe baza mandatului managerului (director), in fata tuturor instantelorjudecatoresti, organelor de urmarire penala, precum ~i in raporturile acesteia cu autorltatlle ~i tnstitutiile publice,precum ~i cu orice persoana juridicasau flzica, rornana sau straina;b) Reprezinta lnstitutia in actlunile civile, penale, in F:@:instantelor de fond, ordinare ~i extraordinare; inF:@:tuturor tnstantelor de judecata pe cale ierarhica, a altor organe de [urlsdictie, in tata organelor de cercetarepenala, notariatelor, a orlcarul organ al adrninistratiei de stat, pe baza de mandat acordat de managerul(director) al lnstltutiei, pentru actele contencioase ~i necontencioase;c) Avlzeaza deciziile emise de managerul (director) al teatrului, la solicitarea acestuia;d) Analizeaza §i avizeaza deciziile privind problemele de personal (organizare concursuri, lncadrarl in rnunca,

incetarea contractelor de munca, apficarea de sanctiuni disciplinare, etc.);e) Analizeaza din punct de vedere al legalitatii ~i avizeaza, organigrama, regulamentul de organizare ~i

functlonars ~i regulamentul intern;f) lntocrneste, la cererea managerului (director), diferitele tipuri de contracte pe care Ie incheie lnstitutia: de

drept de proprietate intelectuala, prestari servicii, coproductie, parteneriat, inchiriere, etc.g) Anallzeaza ~i avlzeaza din punct de vedere al legalitatii proiectele de contracte transmise de catre

compartimentele de specialitate;h) Analizeaza ~i avlzeaza din punct de vedere al legalitatii proiectele de contracte transmise de catre alte

persoane [urldlce sau persoane fizice cu care lnstltutla intra in taporturi juridice;i) Elaboreaza proiectele ortcaror acte cu caracter sau efect juridic intocmite in legiHura cu activitatea teatrului;j} Avizeaza note §i insfructlunl, din punct de vedere allegalitatii, referitoare la atrlbutiile §i activitatea instltutiei;'k) Urrnareste durata contractelor de drept de autor lntorrnand in timputil conducerea lnstitutlel cu privlre la

termenele de valabilitate ale acestora;I) Redacteaza planqeri, actiuni catre lnstantels de [udecata, cereri notariale ~i orlce cereri cu caracter juridic

privind activitatea teatrului, la solicitarea conducerii §i pe baza documentatlel primite de la compartimentelede resort, rnotivandu-le in fapt ~i in drept;

m) La sesizarea contabilului ~ef, stablleste tmpreuna cu managerul (director) al lnstitutlei modul de recuperare adebitelor ~i propune rnasurlle necesare pentru recuperarea acestora;

n) Exprima puncte de vedere privind interpretarea actelor normative la cererea compartimentelor ~i acordaaslstenta de specialitate acestora; .

0) Tine evldenta ternatlca a actelor normative specifice domeniului de activitate al lnstitutlel;N$ Tine evldenta cronologica a tuturor contractelor in >DFGPQORJPNDBGAJCDDSGCDLEABMLQOABQD4q) Consulta cronologic publicarea noilor acte normative ~i se asigura de aducerea la cunostlnta catre

personalul institutiei a celor din domeniul de activitate al institutiei, a modiflcarllor ~i cornpletarilor ulterioareale actelor normative aflate in vigoare;

C. Pe finie de sanatate si securitate in munca, personalul de specialitateasigurarea conditiilor de sanatate si securitate in munca zand de :

,,~~ANI'

are responsabilitati privind

Teatrul "~CeISiOr" - insntune p:)a de in

!

Page 15: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

CONFORM CUORIGINALUl

a) Asigurarea conditiilor de securitate §ii sanatats in rnunca (respectiv actlvltafl de prevenire lii protectle ~i?ctivitati legate de supravegherea sistematica a starli de sanatate a salarianlor):

b) Intocmirea, lmpreuna cu celelalte compartimente din cadrul lnstitutiel, a proiectului programului de masuri ~ipropuneri privind protectla muncii;

c) Instruirea in domeniul protectiel muncii la angajare, lunar, trimestrial ~i anual, dupa caz, a muncitorilor lii acelorlalte categorii de salarlati din lnstltutle:

d) Analizarea cauzelor accidentelor de rnunca ~i a Irnbolnavirilor profesionale ~i propunea, in scris, a masurilorlegale de eliminare lmediata a acestora;

e) Informarea conducerii lnstitutlei asupra accidentelor de rnunca produse in unitate;f) Cercetarea cauzelor accidentelor de rnunca;g) Stabilirea, potrivit legii, a schlrnbarli locurilor de rnunca, pe baza avizelor medicale, pentru personalului

lnstltutiel:h) Coordoneaza activitatea de protectia muncii, in conformitate cu legislatia in vigoare;i) Identificarea pericolelor ~i evaluarea riscurilor pentru fiecare cornponenta a sistemului de munca, respectiv

executant, sarcina de rnunca, mijloace de munca/echiparnente de rnunca §ii mediul de munca pe locuri demunc8/posturi de lucru;

j) Elaborarea ~i actualizarea planului de prevenire lii protectie;k) Elaborarea de instructluni proprii pentru cornpletarea ~i/sau aplicarea reglementarilor de securitate ~i

sanatate in munca, tinand seama de particularitatile actlvitatllor lii ale unitatii, precum ~i ale locurilor demunca:

I) Propunerea atributiilor §ii raspunderilor in domeniul securltatll ~i sanatatii in munca, ce revin lucratorilor,corespunzator functiilor exercitate, care se consernneaza in filia postului, cu aprobarea angajatorului;

m) Intocmirea unui necesar de documentatf cu caracter tehnic de informare lii instruire a lucratorllor in domeniulsecuritatii §iisanatatii in munca;

n) Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii:0) Evidenta posturilor de lucru care neceslta examene medicale suplimentare;p) Evidenta meseriilor ~i a profesiilor prevazute de leqislatla speciflca, pentru care este necesara autorizarea

exercltarii lor;q) urmarlrea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie §iiprevenire ~i a planului de evacuare;r) !ntocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru destasurarea acestor actlvltati. .In Regulamentul Intern al Teatrului Excelsior vor fi consemnate activltatile de prevenire ~i protectie pentruefectuarea carora instltutla are capacitatea §iimijloacele adecvate, iar in fi~a postului se vor consemna activltatilede prevenire §iiprotectie pe care salariatul din acest domeniu de activltate sau dasernnat, are capacitatea, tlmpulnecesar ~i mijloacele adecvate sa Ie efectueze.

Serviciul Asistenta Dramaturgica, Marketing si Promovare Spectacole

Art.31. 1. Este 0 struotura tunctlonala, condusa de un §ief serviciu care asigura conducerea §ii coordonareaintregii activitati a personalului din subordine si are urrnatoarele atributli:a) Propune pastrarea sau scoaterea unor productii artistice din repertoriul teatrului ~i raspunde de transmitereaacestuia spre aprobare Managerului (director) al lnstltutlel, Consiliului Administrativ ~i Consiliului Artistic;b) Urmareste feedback-ul rnanltestarilor §iipropune Managerului (director) §iiConsiliului Artistic noi rnodalitatl deabordare a conceptului de proiect ~i in comunicarea cu media,c) Asigura buna colaborare intre membrii serviciului ~i coordonatorii de proiect ~i raspunds de promovareaimaginii lnstttutlel in raport cu evenimentele ~i mannestarte din sfera culturala ~i soclala:d) Coordoneaza activitatea de promovare a teatrului, propunand conceptul materialelor publicitare, aslqurandu-se de buna informare a presei scrise ~i audiovizuale asupra stadiului de evolutie a proiectelor impreuna cusecretarul literar;e) Urrnareste calitatea artistlca a spectacolelor, proiectelor ~i manltestarilor teatrului in relatie cu publicul tinta;f) lntormeaza in scris pe cale ierarhlca, asupra detlcientelor ~i diticultatilor aparute in sfera proprie de activitatesau in relatiile de colaborare din cadrul teatrului, propunand variante §iisolutii de rezolvare.g) Raspunde de afi~area la avizierul teatrului programul saptarnanal de spectacole lii repetitil, rrnpreuna curegizorul/regizorii tehnici $i raspunde de conformitatea datelor aflsate:h) Raspunde de buna destasurare a turneelor teatrului, colaborand cu impresarul VG(PARproducatorulevenimentului lii pune la dlspozltla acestora datele tehnice despre spectacol, raspunde de transportul echipeitehnice ~i artistice, asigura cazarea (dupa caz, in functie de~~le oferite de manifestare, etc.);i) Urmareste veniturile din vanzart bilete, analizeaza, ~ticAac a global, individual pentru fiecare proiect~i in relatie cu diversi factori; +#*()

Teatrul "Excelsior" - institutie publica de i

Page 16: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

CONFORrVi CUORiGINALUL

j) Verifica zilnic stadiul vanzarilor pentru saptamana in curs;k) Organizeaza ~i concepe materialele de prezentare, rnonltorizand activitatea speclfica pentru realizareaacestora, tmpreuna cu secretariatulliterar;I) Identifica, implementeaza ~i raspunde de formele de promovare a institutiel ~i de comunicare cu mass-media;m) Concepe, orqanizeaza ~i aslqura activitatile de promovare a proiectelor culturale ale institutiei in mass-media, impreuna cu consultantul artistic ~i secratarulliterar;n) Determina, prin activitatea dssfasurata, crestsrea veniturilor proprii ale lnstltutiei;0) Concepe materiale publicitare, diterentiat pentru targeturi ~i profiluri media ~i selecteaza categorii deinforrnatll cu privire la activitatea teatrulul impreuna cu secretarul literar;p) Propune efectuarea comenzilor pentru materialele tlparite, propune tiraje ~i raspunde de conformitateacantltatllor executate;q) Propune modalitatl de distributie a suporturilor mobile publicitare ~i are obllqatla de a asigura promovareaspectacolelor §i a activitatil teatrului prin distribuirea de materiale prornotionale In zone Ie cu flux de circulatie,sediul instittiei ~i sala de spectacol;r) Se preocupa de incheierea unor bartere publicitare, cu respectarea leqislatiei In vigoare;5) Coordoneaza relatille publice ale teatrului la toate palierele de comunicare: lnstitutii de profil din tara ~istralnatate, institutli de cultura din tara ~i strainatate, organisme, ONG-uri, ambasade ~i institute culturale, etc cuconsultantii artistici si secretarulliterar.;t) Colaborsaza in activitatea sa cu partenerul, in cazul proiectelor ~i programelor derulate de lnstitutle incadrul unor contracte de asociere, parteneriat sau co-productli, realizand trnpreuna cu partenerul intreagaactivitate de promovare a proiectului;u) Identifica ~i diversifica modalitatile de promovare: spatii publicitare stradale, afi~aje electronice, spatiupublicitar on line pe diverse pagini web ~i suporturi prin care poate promova imaginea teatrului, spectacoleleteatrului;v) Colaboreaza cu artistil colaboratori ai teatrului in vederea unei bune gestionari a programului artistic alacestora;w) Intocrneste ~i actualizsaza Iistele de protocol ale teatrului pe categorii de invltati trnpreuna cu secretarulliterar;x) Propune contractarea de servicii artistice foto, dtp, grafica, conceptie materiale trnpreuna cu secretarulliterar;

2. Personalul Serviciului Asistenta Dramaturgica, Marketing si Promovare Spectacole are urmatoareleatributii:a) Este purtatorul de cuvant in relatiile cu mass-media ~i in cadrul schimburilor culturale. Se ocupa de toate

actlvitatlle legate de protocol, conterlnts de presa, premiere:b) tntocrneste materialul necesar rnontarllor.c) lntorrneaza la avizierul tnstltutlel cu privire la cronicele spectacolelor institutlei cat ~i cu privire la activitatea

teatrului legata de celelalte actlvltati artistice, festivaluri, filrnarl etc.d) furnlzeaza lntormatn ~i mediatizeaz8 atat pe plan intern cat ~i extern activitatea instltutiei.e) prospecteaza ~i studiaza literatura dramatica natlonala ~i universala, claslca ~i rnoderna, in vederea

constituirii fondului de piese al teatrului ~i al repertoriului de spectacole pe stagiuni, lntocmestedocumentarea necesara montarll spectacolelor, urmareste indeplinirea tuturor formelor pentru obtinereaautorlzatillor de a prezenta in public un spectacol, urrnareste repetltllle ~i reprezentafiile organizate de teatru,in vederea respectarlt contlnutului literar ~i conceptiel regizorale.

1) pregate~te ~i realizeaza toate rnanltestarile cu ajutorul carora teatrul are relatii cu publicul pentrupopularizarea activitatii sale direct sau prin presa, radio, televiziune, cinematografie, afise, programe,pubtlcatli, expozltll, etc.

g) studiaza operele artistice comandate sau achlzltionate de teatru ~i refera conducerii asupra continutulul ~ivalorii lor;

h) indruma pe autori ~i compozitori in crearea de noi spectacole, potrivit recornandarllor conducerii teatrului;i) aslqura arhivarea de specialitate: pe suport de hartie ~i suport digital;j) Intocmsste baza de date cu actorii teatrului si actorii colaboratori, regizorii, scenografii, coregrafii, autorii,

traducatoru, etc., implicati ln proiectele teatrului;k) urrnareste respectarea termenelor prevazute in contractele cu autorii ~i compozitorii ~i sesizeaza in scris

conducerea de nepredarea la termen a textelor sau com . i iilor contractate;I) tlnand seama de planul ~i nevoile teatrului, aviz ~~Tl}\sc .onducerea asupra oportunitatii prelungirii

termenelor contractu ale de predare a textelor ~i ic , la sohcitqte autorilor;

Teatrul "Excelsior" - institutie publica de i( =ftr~-~ [

Page 17: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

?" luand In considerare calitatea tucrarf predate initial de .catre autori, informeazain scris conducerea asupraoportunitatli acordarii de termene contractuale pentru imbunatatirea §Iicompletarea acesteia;

* urrnareste activitatea de imbunatatire sau completare a textelor sau a muzicii create de autori §Iicompozitoriin termenele stabilite de parti, prin act aditional, sesizand in scris conducerii orice nerequla:

%" se ocupa de consultarea zllnlca §Iimonitorizarea mass-media, elaborand propuneri pentru contractarea deservicii de lntretinere §Ii suport tehnic site, de servicii pentru conceptle, editare, imprimare a materialelorpublicitare;

+ efectueaza lunar sltuatii privind stocurile existente ale materialelor publicitare;, raspunde de evidenta numarulul de spectacole jucate, colaborand cu Biroul Resurse Umane, Contencios

Juridic , Sanatatea si Securitatea in Munca, in scopul reinnoirii contractelor cu societatea detinatoare adrepturilor de autor, in cazul in care managerul (director) al institutiel dispune continuarea colaborarli cuartistf irnpllcati in respectivul proiect, dupa caz;

- raspunde de implementarea - in conditllie dernararll proiectului - a unor instrumente de arhivare §Iia unorstandardizari pentru toate proiectele teatrului: fotografii, texte ale spectacolului, dosar de presa, schlte,machete, caiete de regie, prezentari ale artlstllor §Iiulterior a unor baze de date §Iia unei arhive multimediacu accesare multipla on line pe nivele de utilizatori

Atributille detaliate in fisele posturilor se pot completa cu alte atrlbutli Incredintate de ~eful ierarhic superior.

+A?B5CE<?9@E*CE<DE<7

*CE$('$ +A?B5CE<?9@EF>5CE<DE<7este format din artisti interpreti WJG(PARcreatori.!&" in exercitarea atributiilor care Ie revin, artlstil lnterpref (in speta colectivul de actori anqajatl perrnanenti ailnstltutiel) au, pe langa indatoririle generale ale intregului personal artistic de scena, urrnatoarele indatoririspecifice:5" Sa depuna toate diliqentele la casting-urile organizate pentru stabilirea de catre regizorul spectacolului a

distributiilor pieselor;6" Sa respecte cu strictete programul, orarul §Iidisciplina repetitiilor §Iia orlcaror reprezentatii sau manitestari

artistice programate;7" Sa consulte programul de repetitii §Ii spectacole afisat de catre un reprezentant al Serviciului Asistenta

Dtamaturgica , Marketing si Promovare Spectacole la avizierul teatrului §Ii rarnane la dispozitla lnstitutleipentru orice modificare a programului afisat, chiar §Iiin cazul cand este dublat sau dubleaza ori cand faceparte dintr-o distributle paralela;

8" Sa respecte litera spectacolului in care este distribuit §Iisa nu introduca sau omlta texte ori cuvinte inclusivschimbari sau inversari: .

9" Sa studieze in formele stabilite de teatru, organizat sau individual, in vederea pregatirii spectacolelor §icaliflcaril profesionale, respeetand datele stabilite §i lndicatllle primite;

& Sa participe la toate turneele, deplasarlle ~i actlunile prornotlonals privind spectacolele stabilite demanagerul (director);

' Sa prirneasca orice rol care i se Incredintaaza, conform preqatlrli profesionale;;" Sa interpreteze rolulla nivelul maxim al capacltatii sale;<" Sa' se conformeze intocmai lndlcatillor regizorului artistic, fara ca prin aceasta sa l~i reprime personalitatea

artistica sau spiritul creator;j) Sa utilizeze §i sa pastreze cu grija recuzita §i costumele lncredintate de institutie;=" Sa comunice in scris conducerii tnstitutlel orice angajamente existente care pot afecta programarea

repetltlllor sau spectacolului;0" Sa Instilnteze lnstitutla cu privire la indisponibilizarea lor, din cauza de boala sau de forta majora, in maxim 2

are de la producerea evenimentului respectiv.

!'" Artistii creatori indeplinesc, in principal, urrnatoarele atributil:Atributllle 5CE<DEF>F<B>5DE<7se retera la asigurarea calitatii artistice, sub aspect plastic a spectacolului. in acestscop:5" Creeaza schitele artistice pentru decoruri, mobilier, recuzlta, costume, etc. necesare spectacolului, potrivitviziunii generale a regizorului artistic, tinand seama de posibilitatile tehnice §i financiare ale teatrului, inclusivexistentul in maqazie, astfel obtinand efecte maxime cu minimum de cheltuieli;" Executa schlte tehnice pentru ateliere, stabilind cotele necesare in mod detaliat pentru fiecare reper(inaltime, grosime, latlme) prezentand mostre de material.v '. loane de culoare, de asemenea executaelevatii de decoruri; ~~ A @42#

. "'1.//////////

Teatrul "Excelsior" - institutie publica de in

Page 18: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

CONfORM +3ORIGINALUL

c) Healizeaza desenele la scara 1/50 sau la marirne naturala pentru toate reperele ce trebuie executate inexterior;d) urmareste pe baza schitelor aprobate planurile de executie la seara necesara pentru realizarea lor inateliere;e) Urmareste in ateliere executarea obiectelor ~i lucrartlor conform schltelor ~i planurilor;f) Sprljna aprovizionarea materialelor necesare spectacolului ce urmeaza a fi montat;g) Participa activ la repetitiile eu decor, lumini, costume ~i machiaj, dand personalului tehnic de scena ~i dinateliere toate indicatiile ~i precizarile necesare;h) Urmareste speetaeolul montat, dupa premiere ~i reluarl, propunand toate rnasurile necesare pentrumentinerea ~i eventual tmbunatatlrea calitatii acestuia;i) Impreuna cu regizorul coordonator de scena lntocmeste planul caracteristic de predare la scena aelementelor de decor, costume, recuzita, etc.;SufJeorul:j) Vsrlflca textele dramatice care sunt tnrnanate personalului artistic inainte de pregatirea prernleretor;k) Participa la toate repetitiile operand modlficart ~i lndlcatii regizorale;I) Ajuta sufland replieile la memorizarea textului ~i la repetitiile lectura:m} Intervine ori de cate ori este nevoie ajutand actorul

Compartimentul AdministrativArt.33. Este 0 structure functional a care deserveste din punct de vedere administrativ lnstitutla, colaborand cuBiroul Financiar-Contabilitate, Achizitii Publice , avand urrnatoarele atrlbutii principale:a) Executa lucrarile de lntretinere curenta (zuqraveli, vopsitorii, lacatuserle, tarnplarie, etc.) care nu necesltainterventla unor antreprize specializate; ,b) Organizeaza ~i asiqura efectuarea curateniel in spatiile detinute, precum ~i tntretlnerea cladirii ~i a spatiilorexterioare din vecinatatsa acesteia;c) Intocmests planul de comenzi lunare pentru produse de papetarle, curatenle, alte cheltuieli administrative inbaza necesarului lunar comunicat de celelalte compartimente, a bugetului aprobat ~i a planului anual de achlzltil;d) Efectueaza manipularl de moblller, in Iunctle de necesitati;e) Intervine operativ in cazul unor avarii sau calamitati;f) Raspunde de luarea tuturor rnasurllor care sa asigure Intretinerea, modernizarea, repararea ~i exploatarealnstalatlllor ~i a altor echipamente din dotare, in condltll de deplina siguran\a;g) Raspunde de gestiunea obiectelor de inventar ~i a mijloacelor fixe din dotare;h) Raspunde de coordonarea activitatii personalului din subordine;i) Intocrneste docurnentatllle pentru diversele autorizatii de functlonare ale instltutlel,j) Avizeaza planul de comenzi lunare pentru produse de papetarie, curatenle, alte cheltuieli administrative inbaza bugetului aprobat ~i a planului anual de achizitiik) lnalnteaza spre aprobare Contabilului ~ef propuneri privind rearnenajarile, reparatlile capitale ~i curente cese impun, urmareste ~i raspunde de aprobarea ~i executarea proiectelor tehnice aferente, executarea ~i receptlalucrarilor in eonformitate cu proiectele tehnice ~i cu devizele aprobate, in condlnile leqislatlel in vigoare.I) asigura realizarea in condltllle legii a activitatii de transport auto ~i de inventariere ~i conservare apatrimoniului;m) asigura intocmirea documentafillor pentru obtlnerea autorlzatillor de functionare a lnstttutlel ~i raspundeobtlnerea autorlzatiilor respectiven) Asigura folosirea eficlenta a parcului auto prin planificarea riquroasa a transporturilor, controlul feller deparcurs, intocmirea FAZ-urilor ~i consumullunar de combustibili;0) Intocrneste formele, conform dlspozitiilor in vigoare, pentru predarea la magazie a bunurilor !ii materialelorachizttionats:N$ Gestioneaza sumele de bani ~i documentele de plata Incredlntate pentru efectuarea operatiunllor deaprovizionare;q) Asigura gestiunea obiectelor de inventar, a mijloaeelor fixe; Personalul raspunde de materialele primite ingestiune ~i de indeplinirea sarcinilor in asa fel lncat sa fie asigurat bunul mers al institutiei.r) Pentru toate sarcinile colaboreaza in principal cu personalul de la Biroul Financiar-Contabilitate, AchizitiiPublice.

Compartimentul Tehnic Scena

iBucurestl

Page 19: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

j)

~~~;:~!~~~r~~~~~~~~~~" Efectueaza ~i afiseaza programarea repetitiilor ~i spe~i~&bJA10'ir1ri>~0IabOrare cu Servlclul Aslstenta

Dramaturgica, Marketing !?iPromovare Spectacole;7" Contribuie la elaborarea docurnentatlilor pentru organizarea deplasarilor ~i turneelor, din punct de vedere

tehnic;d)Afi~eaza programul de repetltli ~i anunta personalul artistic ~i tehnic, in legatura cu acesta;9" Anunla in term en util orlcs modificare intervenlta in programul de spectacole §iirepetitli:& Tine evidenta activitatilor de la scena, concretizata in completarea condicilor de spectacole ~i repetlfil;' Tine legatura cu adrninistratia pentru efectuarea tuturor schlrnbarilor de programe la scena:;" Verifica daca decorurile, mobilierul, recuzita, costumele sunt in stare buna §ii propune rnasurl de

tmbunatatlre,Saptamanal lrnpreuna cu seful tormaflet de muncitori tntocrneste planul de chemare lalucru Tn funcfie deprogramul artistic.Sesizeaza conducerea institutiel cu privire la toate neregulile constatate atat la scena cat ~i la personalulartistic cu privire la disciplina:

=" Ajuta personalul de specialitate cu privire la aplicarea normelor de protectia muncii.

<"

*CE$()$-AC?5E<5 ?F@7<EAC<Formatia de muncitori de scena 9i productie este condusa de un sef formatie, §iicuprinde muncitori pe diversecategorii de lncadrare, iar potrivit legii teatrelor $i a sarcinilor interne ei sunt: electricieni, electroacusticieni,manultor de decor, costumieri, etc.&$ 9:F> 89 torrnatle ?F@7<EAC<coordoneaza §iicontroleaza toate activitafile prestate de personalul muncitor, inscopul de a asigura realizarea spectacolelor teatrului In cele mai bune condltll tehnice, respectandu-se custrlctete toate lndicatiile reqlzora'a ei de scenografie, lncepand, atunci cand este cazul, de la reallzareadecorurilor, costumelor, recuzitei, etc., continuand cu pastrarea, lntretinerea ~i reparatla acestora, precum §iirealizarea luminilor ~i sonorlzarll spectacolelor.Astf~l, principalele responsabtlltaf ale G9:F>F<89 tormatle sunt:! In colaborare cu regizorul tehnic, lntocmeste prograi"nul de lucru al personalului muncitor de scena ~i

productle, astfel lncatsa asigure respectarea programului legal de lucru al fiscarui membru al echipei;6" Colaboreaza cu artistul plastic ~i urrnarests nemijlocit realizarea decorurilor, costumelor, recuzitei, etc.

(atunci cand acestea pot fi realitate tn cadrul teatrului) pentru noile spectacole ~i reluari, depunand toateeforturile pentru a gasi solutiile optime, din punct de vedere tehnic ~i economic, in realizarea acestora; deasemenea, la realizarea oricaror lucrari, va tine seama §iiva face propuneri privind respectarea normelor deprotectie ~i securitate a muncH ~i cele P.S.!.;

# Executa lucrari de reparatll, Intretlnere, precum ~i de realizare a decorurilor, recuzitei, mobilier de scena,etc.;

$ Raspunde in mod nemijlocit de utilizarea eficienta §ii corespunzatoare a tuturor echipamentelor date sprefolosire forrnatlel sale, luand rnasurile ce se impun pentru evitarea accidentelor de rnunca:

% Se ocupa in mod direct de Intretinerea §ii repararea imediata a tuturor lnstalatlilor, echipamentelor, sculelor,aparatelor date in folosinta Compartimentului Tehnic scena;

& Pastreaza §iitntretine toate decorurile, costumele, recuzita, etc., din toate spectacolele teatrului; raspunde debuna manipulare ~i curatenie a acestora;

' Pune 18dispozitia actorilor obiectele necesare jocului, verificand pe acelea care ar putea provoca accidente(sabil, pistoale, cutlte, aparatura electrica, etc.);

( Ajuta la procurarea materialelor necesare spectacolelor, inclusiv a recuzitei consurnablle, avand obligatia dea. prezenta toate actele de justificare a cheltuielilor tacute;

<" Procura sau contectioneaza materialele de recuzita cerute de regizorul artistic sau regizorul tehnic, curespectarea formelor legale;

j) Insoteste personalul muncitor de scena in deplasari 9i turnee, ori de cats ori este solicitat de conducereateatrului;

=" Veriflca, inaintea fiecarul spectacol, stare a tehnlca a echipamentelor folosite, a conditillor de decor, lumina §iisunet §iiia toate rnasurlle pentru desfasurarea in conditii bune a spectacolelor sub aspect tehnic;

0" Partlcipa la realizarea spectacolelor, ori de cate ori este solicitat, respectand tara abatere toate indlcattileregizorale §iide scenografie privind iluminarea scenei, efectele de lumini, etc.;

) Este obligat sa verifice permanent iluminatul de siguranta la sala, foaier §ii birouri, cu respectareatuturorlnstructiunilor ,2,1 §ii a dispozitiilor legale in vigoare, mai ales in cazul modificarii lnstalatlel §ii abransarnentelor; ,

* Raspunde de instruirea personalului privind normele ~ ie ~i securitate a muncii ~i de prevenire aincendiilor, cu inscrierea in flsele specifice, in confo 9K+(<t\J Irbgis 'a in vigoare;

\

\

Page 20: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

CONFOf(M CUORiGINALUL

0) Urrnareste permanent toate activitatile din cadrul teatrului din punct de vedere al respectarn normelor deprotectie ~i securitate a muncii ~i informeaza imediat conducerea asupra deficlentelor constatate ~i asituatillor care pot provoca accidente.

2. Forrnatla muncitori partlclpa la coordonarea ~i eonfigurarea artistica a actului scenic ~i acorda suport tehnicpentru toate fazele de creatie ~!In relane cu toate palierele de creatie (decor, costume, recuzita, lumini, sunet,cabine, machiaj, regie tehnlca). In acest sens, personalul torrnatiel:a) Asigura pastrarea §i reproducerea identlca a conceptiei regizorale, scenografice, a concepfiei de machiaj,

hairstyling, coregrafice, a conceptiei de lumini, a efectelor speciale, muzieale, integritatea textuluispectacolului;

b) Asigura pastrarea sub coordonarea regizorului de culise §i respectarea calitatli actului artistic asa cum s-acreat ~i infali§lat el la prernlera, indiferent de nurnarul de reprezentatii ale spectacolului;

c) Haspunde de imaginea §i modul in care teatrul se prezinta in tata publicului;d) Asigura prin intermediul regizorului tehnic coordonarea tuturor activltatilor destasurate pe scena In repetltil,

preqatirea pentru spectacol, in timpul spectacolului, a intregului personal implicat artistl ~i tehnicieni;e) Este responsabil de timpii de executia pentru fiecare operatie:f) Este responsabil de calitatea rnontaril decorului;g) Este responsabil de marcarea §i refacerea plantatiel initlale a decorului, elementelor de rnoblller, recuzlta:h) Haspunde de coordonarea operatiunltor de configurare a salii de spectacol in relatie eu spafiul scenic §lide

calitatea etectuarf acestora;i) Particlpa la planatatia corpurilor, realizarea centrajelor, crearea §i stabilirea conflquratlllor, succesiunilor §li

duratei situatillor de lumini ~i time codurilor pentru interventii;j) Executa refacerea plantatiilor, a cablajelor, a corespondentei circuitelor, a centrajelor ~i reconstituirea

sltuatiilor de lurnini in configuratia, succesiunea §i time codurile create la premiera:k) Participa la plantatia incintelor acustice, crearea §i stabilirea confiquratillor, a nivelelor, succesiunilor §li

duratei interventlllor muzicale ~i sonore;I) Este responsabil de fixarea in scris a acestora, inregistrarea pe suport, reconstituirea ~i rnentinerea acestora

pe toata durata de reprezentare;

Biroul Financiar-Contabilitate, Achizitii Publice

Art.36. Este 0 structura functionala condusa de un sef birou.A. Pe linie flnanelar-eentablla are urrnatoarels atributli:a) Raspunde de buna functionare a activitatii financiar-contabile si achizitii publice a institutiei, in conformitatecu dlspozttille legale §i deleqarile de autoritate primite din partea conducerii institutlel:b) Urrnareste executarea integrala ~i Intocrnai a bugetului aprobat al institutiei;c) lntocrneste toate documentele §li etectueaza toate lnrepistrarile contabiie in conformitate cu prevederilelegislative i?i cu lndlcatllle metodologice ale directiilor de specialitate din Primarla Municipiului Bucuresti,urrnareste recuperarea sumelor debitoare i?iachitarea sumelor creditoare;d) Centralizeaza propunerile de dotare cu echlparnente intocmite de compartimentele lnstitutiei §li alcatulesteplanul de investitii, raspunzand de realizarea lui;e) Verifica legalitatea §i exactitatea documentelor de decontare §li a datelor din documentele de evidentagestionara;f) Intocrneste §li transmite orice sltuatie economico-financiarasolicitata de directiile de resort din cadrulaparatului de specialitate al Primarului General, conducerea institutiel, de Adrninistratla Financlara, de InstitutulNational de Statistica etc.;g) Asigura inregistrarea cronoloqlca §i sistematica in contabilitate a documentelor financiar-contabile, in functiede natura lor;h) Raspunde de evldenta corecta a rezultatelor activitalii economico-financiare;i) la rnasurile neeesare In vederea prevenirii deturnarilor de fonduri, deqradarilor sau sustragerii de bunurimateriale sau banesti:j) Raspuride de intocmirea corecta ~i in termen a documentelor cu privire la depunerile i?i plali1e In numerar,control and respectarea plafonului de casa aprobat;k) Raspunde de primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora i?ia documentelor lnsotitoare:I) Asigura controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorlzeaza efectuarea de cheltuieli sau din carederiva, direct sau indirect, angajamentele de plati;

Teatrul "Excelsior" - institutie pub!" a de interes{

Page 21: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

m) Exsrclta controlul zilnic asupra operafiilor efectuate de casierie ~i aslqura lncasarea la timp a creantelcr,lichidarea obligatiilor de plata, luand masurile necesare pentru stabilirea raspunderilor legale, atunci cand estecazul;n) Raspunde de asigurarea §i ritmicitatea fondurilor necesare, in limita creditelor bugetare aprobate,desfa§urarii In bune condilii a actlvltattlor lnstitutlel; .0) Raspunde de asigurarea §i ritmicitatea creditelor necesare in vederea reallzarll obiectivelor de investitilaprobate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti:p) Haspunds de transmiterea spre avizare la directia de resort din cadrul aparatului de specialitate al PrimaruluiGeneral (Directiel Generale Dezvoltare ~i lnvestitil - Dlrectia Oultura, Sport, Turism - PMB) a listei de lnvestitlldetaliate;q) Urmareste circulatia documentelor financiar-contabile §i ia masuri de lrnbunatetire a acesteia;r) Asigura clasarea §i pastrarsa in ordine §i in conditii de siguranta a documentelor §i actelor justificative aleoperatlllor contabile ~i evldenta pierderii sau distrugerii lor partiale sau totale;s) Poate exercita controlul financiar preventiv conform dlspozitlilor legale in vigoare, prin delegare primita dinpartea conducerii, atunci cand este cazul;t) Prezinta conducerii lnstitutlel spre aprobare urrnatoarele sltuatil: bllantul contabil, raportul explicativ;u) Participa la analiza rezultatelor economice ~i financiare pe baza datelor din bilant;v) Raspunde de realizarea masurilor §i sarcinilor aferente domeniului contabil, stabllite ca urmare a controalelorfinanciar-gestionare efectuate de organele in drept;w) Intocrneste docurnentatla necesara deschiderii finantarii lnvestitiilor la Trezoreria Statului, sollcltand Inprealabil avizul Directlel Generale Dezvoltare ~i lnvestltil - Directia Cultura, Sport ••Turism - PMB;x) Asigura evidenta obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe ~i rniscarea acestora;y) Intocmsste docurnentatia necesara ~i urmareste procedurile legale de declasare, scoaterea din functiune •transfer fara plata, valorificare §i caasare a bunurilor apartinand lnstitutiel;z) Indepline§te atrlbutil de depozitare §i evldenta bunuri apartlnand lnstltutiel;aa) lntocmeste statele de plata a drepturilor salariale §i etectueaza viramentele privind obligatiile de plata aleinsti!utiei §i ale salariatilor catre bugetul de stat, bugetele aslqurarilor sociale, fonduri speciale, etc.;bb) lntocrneste, dupa caz, lunar. trirnestrlal, semestrial §i anual sltuath privind asiqurarile sociale de stat,aslqurarile sociale de sanatats, declaratil privind plata ajutorului de soma], darl de searna privind calcularea,retinerea §i virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numarul personalului §i veniturile salariale, declaratli §iadeverinte privind impozitul retinut §i varsat pentru persoane fizice (colaboratorl): .cc) Asigura depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Adminlstratia Financiara, CNPAS,CASMB, CASA OPSNAJ, ANOFM, etc.);dd) Intocmeste Declaratiile Fiscale pentru salariati si colaboratorii externi, In conformitate cu prevederile legale §iIe sustlne in tata organelor abilitate;eel Efectueaza platlle ce derlva din contractele intocmite in baza Legii nr. 1(*22/% privind drepturile de autor §idrepturile conexe, cu modlflcarile §i cornpletarile ulterioare, conform clauzelor contractu ale §i tinand evldentatuturor pla\ilor;ff) Elaboreaza ~i raspunde de transmiterea in termenul precizat a situatltor economice-financiare solicitate dedire~tiile din aparatul de specialitate al Primarului General;99) lntocrneste declaratlile §i adeverintele pentru personalul platlt In baza Legii LO'1(*22/% pentru anul anterior;hh) Asigura arhivarea documentelor legate de activitatea functionala si/sau de specialitate a lnstltutlel, conformnormelor legale aplicabile.ii) Indepllneste orice alte atributii dispuse de conduce rea instltutiei sau rezultate din actele normative Invigoare, in domeniul financiar-contabil;

B. Pe linie de Achizitii Publice are drept obiectiv achlzitionarea, in conditllle legii, a tuturor bunurilor §imaterialelor necesare desfasurarii intregii activitati a teatrului.Personalul responsabil de achizitiile publice raspunde de:a) Elaborarea programului anual de achizltll, pe baza necesltatdor §i prtoritatilor comunicate de celelaltecompartimente, respectiv a analizelor ~i evaluarllor efectuate de personalul de specialitate financiar-contabila cureferire la consumurile §i cheltuielile din anii anteriori, pe care 11transmite spre aprobare managerului (director) §iulterior, Il lnainteaza Directlei Generale Dezvoltare §i lnvestitll - Dlrectia Cultura.Sport, Turism -PMB ;b) Utilizarea pentru clasificarea statlstica a produselor, serviciilor §i lucrarilor a vocabularului comun alachlzltiilor publice - CPV.c) Inamtarsa de propuneri catrs managerul (director) privind reamenajarile, reparatiile capitale ~i curente ce seimpun, urmareste §i raspunds de aprobarea §i exec~r,eaRr lor tehnice aferente, executarea ~i receptia

//"' \'I\. ./

Teatrul "Excelsior" - insti u,'e publica de iului Bucuresti/

Page 19

~~

Page 22: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

~~1~~4~~~~ (:;;~,;~r-:jucrarllor in conformitate cu proiectele tehnice ~i cu devlzele aprobate, in conditiile legislatier'irF-vig6are ~i incolaborare cu personalul despecialitate financiar- contabila;d) Tntocmirea 9i transmiterea diferitelor situatii solicitate de dlrectlile de resort din cadrul aparatului despecialitate al Primarului General;e) Urrnarirea ca toate materialele necesare productiei proiectelor sa fie luate in evldenta ~i gestionate conformprevederilor legale aplicabile ~i se aslqura ca pe acestea este apllcata poznla de inventar din Registrul pentruevidenta analitica a elementelor de decor, de recuzita 9i a costumelor.f) Supunerea controlului financiar preventiv a tuturor documentelor care presupun angajarea unor cheltuielibanestl;g) Verificarea concordantei lucrarilor de lntretlnere 9i reparatii executate cu cele cuprinse In devizele de lucrari9i situatille de plata ale executantllor 9i informarea conducerii institutlei:h) Prezintarea contabilului sef pentru verificare ~i avizare docurnentatiile Tntocmite pentru realizarea achizitiilorpublice 9i pe cele pentru realizarea proeictelor culturale ale lnstltutiei:i) Inaintarea de propuneri catre managerul (director) al institutiei pentru numirea, prin decizie, a comisiilor deevaluare a ofertelor, In vederea aprobarii spre atribuire a fiecarui contract de achizltie publica, comisie din careva face parte In mod obligatoriu;j) Elaborarea 9i transmiterea catre Directia Generals Dezvoltare 9i lnvestltli - Directia Cultura.Sport, Turism -P.M.B. a.solicitarii de desemnare a unui reprezentant care sa taca parte din Comisia de evaluare a ofertelor;k) Avizarea docurnentatlel de atribuire a contractelor de achlzltil publice sau a docurnentatlel de concurs desolulii;I) Intocmirea devizelor estimative ale proiectelor culturale ale instltutlel 9i urrnarlrea productiei acestora Inconformitate cu devizul estimativ;m) Evaluarea cheltuielilor administrative In baza bugetului aprobat !ili a planului de achlzltii anual !ili analizareacheltuielilor efectuate In baza referatelor elaborate de catre celelalte compartimente;n) Respectarea norrnelor legale referitoare la achlzltiile publice;0) Estimarea valorii flecarul contract de achizitie publica In baza solicitarllor comunicate de celelaltecompartimente !ili a studiului de plata efectuat !iliIntocmirea notei privind determinarea valorii estimate;p) Stabilirea procedurilor de atribuire aferente flecarul contract de achizltle publica 9i Intocmirea de notejustificative privind alegerea procedurii de atribuire;q) Stabilirea perioadelor intre data transmiterii spre publicare a anunturilor de participare sau data transmiteriilnvltatltlor de participare 9i data llrnlta pentru depunerea ofertelor, tunctle de complexitatea contractului 9iprevederile legale In materie;r) Intocmirea 9i pastrarea dosarelor de achizitii publice;s) Tntocmirea notelor de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achizltie publica daca este cazul;t) Intocrnirea de note justificative cu privire la impunerea unor cerinte minime de calificare referitoare la situatiaeconornlca 9i financlara ori la capacitatea tehnlca 9i profeslonala a operatorilor economici;u) Propunerea cuantumului garanliilor de participare in corelatie cu valoarea estlrnata a contractului de achizitlepublica, buna executie 9i forma de constituire a acestora, conform prevederilor legale.v) [nalntarea de propunerl 9i fundamentarea necesltatil cooptarii unor experti din afara institufiel ~i participareaacestora in cadrul comisiilor de atribuire a contractelor de achizitie publica;w) Respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese;x) Elaborarea sau, dupa caz, coordonarea activitatil de elaborare a documentatiel de atribuire a contractului deachlzitie publica sau, In cazul unui concurs de sotutll a documentatiel de concurs, In baza sollcltarilor 9iintorrnatillor comunicate de celelalte compartimente;y) Inaintarea de propuneri Tnvederea achizitlonarll de servicii de consultants pentru elaborarea docurnentatlelde atribuire a contractului de achlzitie publica daca este cazul, cu referire Indeosebi la elaborarea caietului desarclnl ~i a caracteristicilor tehnice 9i functlonale sollcltate In docurnsntana de atribuire;z) Intocmirea ~i Tndeplinirea tuturor forrnalltatllor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, inconformitate cu prevederile legale;aa) Comunicarea cu operatorii economici In toate fazele de desfa!iurare a procedurii de atribuire (transmiterealnvltatlilor de participare, raspunsurl la clarlticari, sollcitare de clariticart, transmiterea procesului verbal dedeschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notlflcarllor de contestatie);bb) Primirea, inregistrarea ~i pastrarea ofertelor pentru procedurile organizate;ee) intocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor, precum 9i tntocrnlrea raportului procedurii deatribuire a contractelor de achizitie publica; .dd) Urrnarirea ~i restituirea garantiilor de participare la procedurile de achizitie publica Tncondltllle prevazute delege;eel Respectarea termenelor legale pentru incheiere

Teatrul "Excelsior" - tnstttune publica de .

~

Iulut Bucure

Page 23: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

*(,- •.-:,.....,.,..,~'-#....L"> ,->

t~ft~.. ;'/\{'\ -;. ~---!

".;" \1:"'/,',,;/

ff) Comunicarea cu Consillul National de Solutlonare a Con~1~ti'ij.6r;~rtransmiterea, in terrnenele prevazute delege, a tuturor informatiilor §i materialelor solicitate de catre acesta;gg) Incheierea contractelor de achizltle publica cu ca§tigatorii procedurilor de aohlzltil organizate pentru bunuri,servicii §i lucrarl §i transmiterea lor pentru urmarire compartimentelor de specialitate;hh) Indeplinirea tuturor forrnalitatilor de raportare §Ii Ie transmite, conform prevederilor legale, catre AutoritateaNatlonala pentru Achizitii Publice;ii) Gestionarea inforrnatiilor cu privire la procedurile de achlzltle publica organizate;jj) Cunoasterea §iiaplicarea legislatiei specifice domeniului de activitate al biroului;kk) Gestionarea sumelor de bani §ii a documentelor de plata Incrsdlntate pentru efectuarea operatlunilor deaprovizionare;(;$ [ntocrnirea formelor legale, conform dlspozitlllor in vigoare, pentru predarea la magazie a bunurilor §iimaterialelor achlzltionate.

rCONFO~~MGU 1OR1Git.JAlUl

Cap.VIIPatrimoniul Teatrului Excelsior

Art.37. (1)Teatrul Excelsior l§ii desfasoara activitatea in spatii proprietate publica a Municipiului Bucuresti,atribuite in administrare prin acte ale autorltatll adminlstratlel publica locale.

(2)Teatrul Excelsior are In administrare Sala de spectacole situata In str.Academiei nr.28 - sector 1.(3)Bunurile imobile fac parte din domeniul public al Municipiului Bucuresti conform legii, iar bunurile

mobile din dotarea instltutlel (mijloace fixe, obiecte de inventer) fac parte din dornenlul privat al MunicipiuluiBucuresti;

(4)Evaluarea patrimoniului se reflecta in contabilitate prin etalon banesc, folosindu-se In acest scoppreturl, tarife §iicosturi. Se folosesc preturl cu arnanuntul, cu ridicata, tarife pentru lucrarl executate §i costuri aledecorurilor, costumelor, recuzitei, exprimate prin costul de achizitie plus costul de productie (manopsra) - atuncicand este cazul, precum §iicostul diverselor obiecte de inventar §iimijloace fixe achlzitionate.

(5)lnventarierile se fac la diverse perioade de timp (lunare, anuale) sau ori de cate ori intervine 0predare-primire, la cererea organelor de control financiar ~i in cazul calarnitatilor naturale sau a unor evenimentenedorite (furt, delapidare, distrugere). Inventarierea poate fi total a, partlala sau prin sondaj. Rezultateleinventarierii se consernneaza in procese-verbale.

(6)reatrul Excelsior tine distinct evidenta contablla a patrimoniului public §ii privat al MunicipiuluiBucurestl dat in administrarea sa.

(7)lnstitutiei ii revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil §ii lrnobll ~i a transmiteriiacestuia catre Directia Generala Dezvoltare §i lnvestltli - Directia Cultura,Sport, Turism din cadrul PrlmarielMunicipiului Bucuresti, spre luare la cunostinta, introducerea in baza de date a directiel §iia realizarii inventaruluiMunicipiului Bucuresti.

Capitolul VIIIBuget, relatll financiaree Art.38. Teatrul Excelsior este 0 institutie publica de cultura finantata din subventii de la bugetul local al

Municipiului Bucurestl §ii din venituri proprii pe care Ie reallzsaza din: tncasarile provenite din vanzarea biletelorde spectacol §i a caietelor program. Teatrul mai poate obtlne venituri din inchirierea temporara a unor spatli, dindonatil §i sponsorlzarl de la persoane fizice sau juridice, din valorlflcari de bunuri (de natura obiectelor deinventar §i a mijloacelor fixe), din onorarii §iicomisioane provenite din partlcipari la festivaluri, schimburi culturale§Iiparteneriate cu alte lnstitutil de gen, dupa caz, cu respectarea dispozltiilor legale de speta.Bugetul de venituri §iicheltuieli al Teatrului Excelsior se aproba in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Angajarea, ordonantarea §i llchldarsa cheltuielilor, precum §i incheierea contractelor se aslqura de catremanagerul (director), In calitatea sa de ordonator tertiar de credite.Teatrul Excelsior poate primi flnantarl pentru programe culturale de interes local, national §Iiinternational, donatii§iisponsorizari, in conditiile respectarii prevederilor legale in vigoare.

CapitolullXDispozitii finale ----

Art. 39. Teatrul Excelsior este 0 institutle de spectacole care se lncadreaza in categoria 'instltutll de spectacolede repertoriu ",Art. 40. Teatrul Excelsior i§ii poate impresaria propriil

Teatrul "Excelsior" - instit

Page 24: ORIG!NALUL - teatrul-excelsior.ro · neconventionale. Teatrul Excelsior are un portotoliu de 15 productil artistice diferite 9i reallzeaza, in fiecare Teatrul Excelsior are un portotoliu

",

Art. 41. Parte din activitatile Teatrului Excelsior pot fi asigurate cu servicii externalizate, in conditiile legii, cuaprobarea ordonatorului principal de credite.Art. 42. Activitatea de audit public intern a Teatrului Excelsior va fi asigurata de directia de resort din cadrulaparatulul de specialitate al Primarului General (Direc1ia Audit Public Intern).Art. 43. Teatrul Excelsior isi poate intocmi proceduri interne proprli de organizare si functionare ale ConsiliuluiAdministrativ si Consiliului Artistic, cu consultarea Direc1ieiGeneraie Dezvoltare ~i lnvestitli - DirectiaCultura,Sport, Turism - PMB.Art. 44. Teatrul Excelsior utllizeaza sigla proprie.Art. 45. Anual, managerul (director) lntocmeste raportul de activitate, cu consultarea Consiliului Administrativ ~ia Consiliului Artistic, pe care il transmite compartimentelor de specialitate din cadrul Prirnariei MunicipiuluiBucuresti, care au atrlbutil in monitorizarea activitatii acestuia.Art. 46. Prezentul regulament se cornpleteaza cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului deactivitate al lnstitufiel.Teatrul Excelsior este inscris in Registrul Artelor Spectacolului conform prevederilor legale.Art. 47. Litigiile de orice fel in care este implicat Teatrul Excelsior sunt de cornpetenta lnstantelor judecatoresti,potrivit legii, in cazul in care nu pot fi solutionate pe cale amieblla.Art. 48. Prezentul regulament a fost intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare ~i se va modifica ~icompleta, dupa caz, cu celelalte reqlementari legale aplicabile sau cu reglementarile legislative aparute ulterioraprobarii acestuia

CONFORMCUOR!GINALUL

Teatrul "Excelsior" - ins icipiului Bucuresti