ordin nr. 700 din 9 iulie 2014 - legistm nr. 700 din 9... · pdf file...

Click here to load reader

Post on 20-Feb-2020

6 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Informatie oferita gratuit de: www.legistm.ro t: 0720.528.028

  ORDIN nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de

  cadastru şi carte funciară

  EMITENT  AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

  Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 31 iulie 2014 Data intrării în vigoare 30-08-2014

  Formă consolidată valabilă la data 04-12-2018

  Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-10-2018 până la

  data de 04-12-2018 Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 700 din 9 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr.

  571 din 31 iulie 2014, la data de 23 octombrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.140 din 5 noiembrie 2014; RECTIFICAREA nr. 700 din 9 iulie

  2014; ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015; ORDINUL nr. 1.550 din 13 decembrie 2016; ORDINUL nr. 1.608

  din 23 decembrie 2016; ORDINUL nr. 263 din 16 februarie 2017; ANEXA din 21 august 2017 aprobată prin

  ORDINUL nr. 1.171 din 21 august 2017; ORDINUL nr. 423 din 26 iunie 2018; ORDINUL nr. 1.075 din 27

  septembrie 2018; SENTINŢA nr. 109 din 1 iulie 2016; SENTINŢA nr. 113 din 11 iulie 2016.

  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A.

  Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării

  utilizatorilor.

  Având în vedere: - dispoziţiile art. 4 lit. a) şi c), art. 20, art. 24 alin. (2) şi art. 40 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii

  imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- dispoziţiile art. 1 alin. (5)

  din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor

  pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile

  sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de

  specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (12) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările

  ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei

  Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu

  modificările ulterioare,

  directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul

  ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte

  funciară, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Notă

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al

  Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a)Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006 pentru

  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate

  imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 29 decembrie 2006,

  cu modificările şi completările ulterioare; b)Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006 pentru

  aprobarea Regulamentului privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor

  cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, publicat în Monitorul Oficial al României,

  Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare; c)Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 108/2010 privind

  aprobarea Regulamentului de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din

 • Informatie oferita gratuit de: www.legistm.ro t: 0720.528.028

  domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei, publicat

  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 9 aprilie 2010; d)Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 186/2009 privind

  stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi

  Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României,

  Partea I, nr. 296 din 6 mai 2009, cu completările ulterioare.

  Articolul 3

  Prezentul ordin intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al

  României, Partea I.

  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

  Marius Arthur Ursu

  Bucureşti, 9 iulie 2014.

  Nr. 700.

  Anexă

  REGULAMENTUL din 9 iulie 2014 de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară*)

  Notă

  Aprobat prin ORDINUL nr. 700 din 9 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 31 iulie 2014.

  Notă CTCE Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 9 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial

  nr. 571 bis din 31 iulie 2014, la data de 04 Decembrie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.140 din 5 noiembrie 2014; RECTIFICAREA nr.

  700 din 9 iulie 2014; ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015: ORDINUL nr. 1.550 din 13 decembrie 2016;

  ORDINUL nr. 1.608 din 23 decembrie 2016; ORDINUL nr. 263 din 16 februarie 2017; ANEXA din 21 august 2017

  aprobată prin ORDINUL nr. 1.171 din 21 august 2017; ORDINUL nr. 423 din 26 iunie 2018; ORDINUL nr. 1.075 din

  27 septembrie 2018; SENTINŢA nr. 109 din 1 iulie 2016; SENTINŢA nr. 113 din 11 iulie 2016.

  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A.

  Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării

  utilizatorilor.

  Capitolul I

  DISPOZIŢII GENERALE. OBIECTUL ŞI SCOPUL ÎNSCRIERILOR ÎN

  PLANUL CADASTRAL ŞI CARTEA FUNCIARĂ Articolul 1

  Prezentul Regulament stabileşte procedurile de lucru privind înscrierea în evidenţele de

  cadastru şi carte funciară a imobilelor, avizarea şi recepţia lucrărilor de specialitate. Acestea

  sunt obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice care execută lucrări de specialitate şi

  pentru salariaţii oficiilor teritoriale care au atribuţii de avizare, recepţie şi înscriere a

  imobilelor în cartea funciară.

  Articolul 2 (1)Regulamentul este elaborat în aplicarea dispoziţiilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.

  7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, ale

  Codului civil, ale Codului de procedură civilă şi a altor reglementări cu incidenţă asupra activităţii

  specifice.

  (2)Menţiunile referitoare la hotărârile judecătoreşti irevocabile, din cuprinsul prezentului regulament, se aplică celor pronunţate în temeiul Codului de procedură civilă în vigoare până la

  data de 15.02.2013 şi celor pronunţate după această dată, potrivit art. 24 şi 25 din Codul de

  procedură civilă.

  Articolul 3

 • Informatie oferita gratuit de: www.legistm.ro t: 0720.528.028

  (1)Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară cuprinde evidenţa tehnică, economică şi

  juridică a imobilelor din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu.

  (2)În realizarea funcţiilor tehnice, economice şi juridice ale sistemului integrat de cadastru şi

  carte funciară, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare

  Agenţia Naţională, asigură centralizarea şi arhivarea informatică şi analogică a datelor de

  identificare a imobilelor şi a titularilor drepturilor înscrise.

  (3)În cadastru sistematic se înregistrează din oficiu în sistemul integrat de cadastru şi carte

  funciară toate imobilele dintr-o unitate administrativ-teritorială sau sector cadastral.

  (4)În cadastru sporadic imobilele se înregistrează la cerere în sistemul integrat de cadastru şi

  carte funciară.

  (5)Deoarece sistemul informatic integrat, utilizat la nivel naţional de către Agenţia Naţională şi

  instituţiile sale subordonate, ca mediu de lucru unic, generează rapoarte structurate conform

  registrelor ţinute în format analog, înscrierea în continuare de menţiuni în aceste registre de

  către birourile teritoriale nu mai este necesară.

  (6)În sistemul integrat de cadastru şi carte funciară fiecare imobil este reprezentat printr-un

  poligon închis căruia îi este atribuit un număr cadastral unic şi pentru care este deschisă o

  carte funciară. În cartea funciară sunt evidenţiate informaţiile despre imobil.

  Articolul 4

  (1)Activitatea de înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imob