oferta 2015-amenajare si renovare apartamente 2 camere de la 222 lei-mp

of 4 /4
12 martie 2015| Niciun comentariu Oferta 2015!!! AmenajatRenovat Apartament 2 camere de la 50 € MP Am actualizat lista de preturi pentru anul 2015. In pretul de 50 euro metru patrat (manopera) in vederea renovari si amenajari unui apartament la chei intra absolut toate lucrarile de amenajari interioare pentru finalizarea unui apartament la cheie. Pretul este calculat in functie de amprenta fiecarui apartament. De exeplu un apartament cu amprenta de 64 mp x 50 euro = 3200 euro Va enumeram mai jos toate lucrari ce tin de renovarea unui apartament (RENOVARE STANARD) la cheie in pretul de 50 € MP. Scimbat instalatie electrica Montat tablou electric Schimat instalatii sanitare si termice Decopertarea integrala a apartamentului Dezavectat obiecte sanitare (CADA,WC CHIVETA ETC) Aplicare glet grosier ( 1 strat) Aplicare glet finisaj (2 straturi) Aplicare plasa armare ( pentru peretii de zidarie) Uniformizare gleturi prin slefuire Aplicare amorsa pentru pereti si tavane Aplicare vopsea lavabila (2 Straturi) Montat faianta + chitire Montat gresie + plinta Montat parchet laminat + plinta Montat aparate electrice ( intrerupatoare ,prize,corpuri iluminat) Contact Amenajare Interioara Res Bucuresti Design Interior Apartamen Camere zona OBORAme InterioarePreturi Servicii de Proiectare, Am si Intretinere a Spatiilor de Comerciale Proiect Amenajare Interio Amenajari Spatii Birouri B Sfaturi si Amenajare Spat Comercial Firma Constru Proiecte de Amenajare Sp Comerciale SERVICII Solutii Complecte Amena Renovari Apartamente Amenajare Apartament 2 la cheieMateriale+Manop la 100 € Contactatine Cele mai bune articole și p Please follow & like us :) Amenajare Interioara Biro Office,Amenajari Interioar Apartamente,Renovari Magazine, Design interior spatii comerciale 1366 AMENAJĂRI INTERIOARE BIROURI , RENOVĂRI MAGAZINE,AMENAJARE SPATII COMERCIALE,ZUGRAVELI APARTAMENTE, DESIGN INTERIOR Amenajare interioara birouri, amenajare spatii de birouri, design interior apartament, proiect design si amenajari interior magazine, design interior magazine, renovare sediu de firma, proiecte de amenajare renovari apartamente, amenajare birou , design interior apartament,amenajari spatii comerciale,renovare spatiu commercial,zugraveli interioare,preturi 2015,2016,2017,firma constructii A C A S A C O N T A C T S E R V I C I I G A L E R I E R E F E R I N T A

DESCRIPTION

http://www.designtotal.ro/oferta-2015-amenajat-renovat-apartament-2-camere-de-la-50-e-mp/Design TotalWeb: www.designtotal.ro-Telekom: 0760.091.880-Vodafone: 0724.743.935-E-mail: [email protected] actualizat lista de preturi pentru anul 2015.In pretul de 50 euro metru patrat (manopera) in vederea renovari si amenajari unui apartament la chei intra absolut toate lucrarile de amenajari interioare pentru finalizarea unui apartament la cheie.Pretul este calculat in functie de amprenta fiecarui apartament. De exeplu un apartament cu amprenta de 64 mp x 50 euro = 3200 euroVa enumeram mai jos toate lucrari ce tin de renovarea unui apartament (RENOVARE STANARD) la cheie in pretul de 50 € -MP. -Scimbat instalatie electrica-Montat tablou electric-Schimat instalatii sanitare si termice-Decopertarea integrala a apartamentului-Dezavectat obiecte sanitare (CADA,WC CHIVETA ETC)-Aplicare glet grosier ( 1 strat)-Aplicare glet finisaj (2 straturi)-Aplicare plasa armare ( pentru peretii de zidarie)-Uniformizare gleturi prin slefuire-Aplicare amorsa pentru pereti si tavane-Aplicare vopsea lavabila (2 Straturi)-Montat faianta + chitire-Montat gresie + plinta-Montat parchet laminat + plinta-Montat aparate electrice ( intrerupatoare ,prize,corpuri iluminat)-Montat usi de interior + usa intrare (incluziv pervazele)-Montat glafuri de interior si exterior-Montat obiecte sanitare (wc,chiuveta,cada sau cabina dus + accesorii baie)-Montat calorifere + robineti-Turnat sapa autonivelata-Curatenie dupa constructor-Consiliere in achizitia materialelor necesare pentru renovarea apartamentului Va enumeram mai jos cateva lucrari ce au un cost suplimentar fata de cel afisat mai sus ( 50 euro) -Sapa de nivel-Montat centrala termic-Izolatii interioare sau exterioare prin montaj pereti rigips+ vata sau montaj polistiren-Debarasarea molozului-Vopsele decorative-Operatii de carotare sau tieri in beton-Scafe si tavane din rigips-Lucrari de zidarie si compartimentare- Curatenie cu echipa si produse profesionale-Servicii trasport si mutare mobilier-Servicii design interior-Servicii de randare 3d

TRANSCRIPT

 • 23.03.2015 Oferta2015AmenajaresiRenovareApartamente2Cameredela222leimp

  http://www.designtotal.ro/oferta2015amenajatrenovatapartament2cameredela50emp/ 1/4

  12martie2015|Niciuncomentariu

  Oferta2015!!!AmenajatRenovatApartament2cameredela50MP

  Amactualizatlistadepreturipentruanul2015.

  Inpretulde50eurometrupatrat(manopera)invederearenovarisiamenajariunuiapartamentlacheiintraabsoluttoatelucrariledeamenajariinterioarepentrufinalizareaunuiapartamentlacheie.

  Pretulestecalculatinfunctiedeamprentafiecaruiapartament.Deexepluunapartamentcuamprentade64mpx50euro=3200euro

  Vaenumerammaijostoatelucraricetinderenovareaunuiapartament(RENOVARESTANARD)lacheieinpretulde50MP.

  Scimbatinstalatieelectrica

  Montattablouelectric

  Schimatinstalatiisanitaresitermice

  Decopertareaintegralaaapartamentului

  Dezavectatobiectesanitare(CADA,WCCHIVETAETC)

  Aplicaregletgrosier(1strat)

  Aplicaregletfinisaj(2straturi)

  Aplicareplasaarmare(pentruperetiidezidarie)

  Uniformizaregleturiprinslefuire

  Aplicareamorsapentruperetisitavane

  Aplicarevopsealavabila(2Straturi)

  Montatfaianta+chitire

  Montatgresie+plinta

  Montatparchetlaminat+plinta

  Montataparateelectrice(intrerupatoare,prize,corpuriiluminat)

  Contact

  AmenajareInterioaraRestaurant

  Bucuresti

  DesignInteriorApartament4

  CamerezonaOBORAmenajari

  InterioarePreturi

  ServiciideProiectare,Amenajare

  siIntretinereaSpatiilordeBirou

  Comerciale

  ProiectAmenajareInterioara

  AmenajariSpatiiBirouriBucuresti

  SfaturisiAmenajareSpatiu

  ComercialFirmaConstructii

  ProiectedeAmenajareSpatii

  Comerciale

  SERVICII

  SolutiiComplecteAmenajarisi

  RenovariApartamente

  AmenajareApartament2camere

  lacheieMateriale+Manoperade

  la100

  Contactatine

  Celemaibunearticoleipagini

  Pleasefollow&likeus:)

  AmenajareInterioaraBirouri,Office,AmenajariInterioareApartamente,RenovariMagazine,Designinteriorspatiicomerciale

  1366

  AMENAJRI INTERIOARE BIROURI , RENOVRI MAGAZINE,AMENAJARE SPATIICOMERCIALE,ZUGRAVELI APARTAMENTE, DESIGN INTERIORAmenajareinterioarabirouri,amenajarespatiidebirouri,designinteriorapartament,proiectdesignsiamenajariinteriormagazine,designinteriormagazine,renovaresediudefirma,proiectedeamenajaresi

  renovariapartamente,amenajarebirou,designinteriorapartament,amenajarispatiicomerciale,renovarespatiucommercial,zugraveliinterioare,preturi2015,2016,2017,firmaconstructii

  A C A S A C O N T A C T S E R V I C I I G A L E R I E R E F E R I N T A

  http://www.designtotal.ro/g-a-l-e-r-i-e/javascript:void(0)http://www.designtotal.ro/amenajare-interioara-restaurant-bucuresti/http://www.designtotal.ro/proiect-amenajare-interioara-amenajari-spatii-birouri-bucuresti/http://www.designtotal.ro/contact/javascript:void(0)http://www.designtotal.ro/?attachment_id=637http://www.designtotal.ro/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=638http://www.designtotal.ro/contact/http://www.designtotal.ro/oferta-2015-amenajat-renovat-apartament-2-camere-de-la-50-e-mp/@designtotal1http://www.designtotal.ro/s-e-r-v-i-c-i-i-amenajari-birouri-apartamente/https://ro.pinterest.com/designamenajari/http://www.designtotal.ro/r-e-f-e-r-i-n-t-a/http://www.specificfeeds.com/widget/emailsubscribe/OTA3NTc=/OA==/http://www.designtotal.ro/amenajare-apartament-2-camere-la-cheie-materialemanopera-de-la-100/https://www.facebook.com/pages/Amenajari-Si-Renovari-Spatii-Comerciale-Birouri-Magazine/440675286086683?sk=timelinehttp://www.designtotal.ro/feed/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=639https://www.youtube.com/channel/UCcK-Sdoh7VgLK47iKM6uehwhttps://ro.pinterest.com/designamenajari/http://www.designtotal.ro/http://www.designtotal.ro/proiecte-de-amenajare-spatii-comerciale/http://www.designtotal.ro/servicii-de-proiectare-amenajare-si-intretinere-a-spatiilor-de-birou-comerciale/http://www.designtotal.ro/design-interior-apartament-4-camere-zona-obor-amenajari-interioare-preturi/http://www.designtotal.ro/contact/javascript:void(0)https://plus.google.com/u/0/114955972877560943899/postsjavascript:void(0)http://www.designtotal.ro/sfaturi-si-amenajare-spatiu-comercial-firma-constructii/http://www.designtotal.ro/solutii-complecte-amenajari-si-renovari-apartamente/javascript:void(0)http://www.designtotal.ro/category/uncategorized/javascript:void(0);http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250javascript:void(0)http://www.designtotal.ro/s-e-r-v-i-c-i-i-amenajari-birouri-apartamente/

 • 23.03.2015 Oferta2015AmenajaresiRenovareApartamente2Cameredela222leimp

  http://www.designtotal.ro/oferta2015amenajatrenovatapartament2cameredela50emp/ 2/4

  Uncategorized

  Montatusideinterior+usaintrare(incluzivpervazele)

  Montatglafurideinteriorsiexterior

  Montatobiectesanitare(wc,chiuveta,cadasaucabinadus+accesoriibaie)

  Montatcalorifere+robineti

  Turnatsapaautonivelata

  Curateniedupaconstructor

  Consiliereinachizitiamaterialelornecesarepentrurenovareaapartamentului

  Vaenumerammaijoscatevalucrariceauuncostsuplimentarfatadecelafisatmaisus(50euro)

  Sapadenivel

  Montatcentralatermic

  Izolatiiinterioaresauexterioareprinmontajperetirigips+vatasaumontajpolistiren

  Debarasareamolozului

  Vopseledecorative

  Operatiidecarotaresautieriinbeton

  Scafesitavanedinrigips

  Lucraridezidariesicompartimentare

  Curateniecuechipasiproduseprofesionale

  Serviciitrasportsimutaremobilier

  Serviciidesigninterior

  Serviciiderandare3d

  UrmaritiArticoleAsemanatoare

  Sharethis:

  Facebook LinkedIn 1 Reddit StumbleUpon Google Twitter 1 Pinterest

  |Tags:amenajatapartament2camere,designapartament2camere,pozecuamenajareaunuiapartamentcu2camere,renovari

  NOU!!!AmenajarisiRenovariApartamenteLaCheieIncepanddela50MP

  Costurirenovareapartament3camerecartierFloreasca

  Actualizarepreturi2015Amenajari^RenovariInterioareApatamente3camere50EUROMP

  Costuri2015pentruAmenajareasiRenovareaApartamentelorcu4Camere

  CosturiTermenExecutieModalitatedePlatapentruAmenajaresauRenovareApartament2Camere

  ReamenajaresauRenovareApartament3CamereTermenesiModalitatiPlati

  TermenedeexecutiesiModalitatideplataAmenajariApartamente

  ModalitatideplataAmenajariApartamente4CamereGaranti

  Preturimanopera+materialeRenovareApartament4CamereAmenajariInterioare

  CostruriMateriale+ManoperaAmenajatsauRenovatApartament3Camere

  EditRelatedPosts

  Likethis:

  Like

  Bethefirsttolikethis.

  http://www.designtotal.ro/costruri-materialemanopera-amenajat-sau-renovat-apartament-3-camere/http://www.designtotal.ro/costruri-materialemanopera-amenajat-sau-renovat-apartament-3-camere/http://www.designtotal.ro/oferta-2015-amenajat-renovat-apartament-2-camere-de-la-50-e-mp/?share=linkedin&nb=1http://www.designtotal.ro/tag/amenajat-apartament-2-camere/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=643http://www.designtotal.ro/?attachment_id=707http://www.designtotal.ro/?attachment_id=640http://www.designtotal.ro/?attachment_id=703http://www.designtotal.ro/?attachment_id=662http://www.designtotal.ro/costuri-renovare-apartament-3-camere-cartier-floreasca/http://www.designtotal.ro/tag/poze-cu-amenajarea-unui-apartament-cu-2-camere/http://www.designtotal.ro/oferta-2015-amenajat-renovat-apartament-2-camere-de-la-50-e-mp/?share=twitter&nb=1http://www.designtotal.ro/?attachment_id=655http://www.designtotal.ro/oferta-2015-amenajat-renovat-apartament-2-camere-de-la-50-e-mp/?share=reddit&nb=1http://www.designtotal.ro/?attachment_id=658http://www.designtotal.ro/?attachment_id=700http://www.designtotal.ro/oferta-2015-amenajat-renovat-apartament-2-camere-de-la-50-e-mp/?share=stumbleupon&nb=1http://www.designtotal.ro/termene-de-executie-si-modalitati-de-plata-amenajari-apartamente/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=642http://www.designtotal.ro/oferta-2015-amenajat-renovat-apartament-2-camere-de-la-50-e-mp/?share=google-plus-1&nb=1http://www.designtotal.ro/?attachment_id=660http://www.designtotal.ro/?attachment_id=652http://www.designtotal.ro/?attachment_id=706http://www.designtotal.ro/tag/design-apartament-2-camere/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=664http://www.designtotal.ro/?attachment_id=708http://www.designtotal.ro/termene-de-executie-si-modalitati-de-plata-amenajari-apartamente/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=644http://www.designtotal.ro/actualizare-preturi-2015-amenajarirenovari-interioare-apatamente-3-camere-50-euro-mp/http://www.designtotal.ro/costuri-2015-pentru-amenajarea-si-renovarea-apartamentelor-cu-4-camere/http://www.designtotal.ro/costuri-renovare-apartament-3-camere-cartier-floreasca/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=661http://www.designtotal.ro/?attachment_id=695http://www.designtotal.ro/category/uncategorized/http://www.designtotal.ro/nou-amenajari-si-renovari-apartamente-la-cheie-incepand-de-la-50-e-mp/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=653http://www.designtotal.ro/costuri-termen-executie-modalitate-de-plata-pentru-amenajare-sau-renovare-apartament-2-camere/http://www.designtotal.ro/modalitati-de-plata-amenajari-apartamente-4-camere-garanti/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=657http://www.designtotal.ro/actualizare-preturi-2015-amenajarirenovari-interioare-apatamente-3-camere-50-euro-mp/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=659http://www.designtotal.ro/?attachment_id=641http://www.designtotal.ro/?attachment_id=665http://www.designtotal.ro/?attachment_id=654http://www.designtotal.ro/reamenajare-sau-renovare-apartament-3-camere-termene-si-modalitati-plati/http://www.designtotal.ro/reamenajare-sau-renovare-apartament-3-camere-termene-si-modalitati-plati/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=710http://www.designtotal.ro/?attachment_id=663http://www.designtotal.ro/?attachment_id=650http://www.designtotal.ro/nou-amenajari-si-renovari-apartamente-la-cheie-incepand-de-la-50-e-mp/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=648http://www.designtotal.ro/?attachment_id=645http://www.designtotal.ro/modalitati-de-plata-amenajari-apartamente-4-camere-garanti/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=656http://www.designtotal.ro/?attachment_id=705http://www.designtotal.ro/preturi-manopera-materiale-renovare-apartament-4-camere-amenajari-interioare/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=696http://www.designtotal.ro/?attachment_id=699http://www.designtotal.ro/?attachment_id=693http://www.designtotal.ro/oferta-2015-amenajat-renovat-apartament-2-camere-de-la-50-e-mp/?share=pinterest&nb=1http://www.designtotal.ro/?attachment_id=701http://www.designtotal.ro/?attachment_id=704http://www.designtotal.ro/?attachment_id=697http://www.designtotal.ro/?attachment_id=651http://www.designtotal.ro/oferta-2015-amenajat-renovat-apartament-2-camere-de-la-50-e-mp/?share=facebook&nb=1http://www.designtotal.ro/preturi-manopera-materiale-renovare-apartament-4-camere-amenajari-interioare/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=647http://www.designtotal.ro/?attachment_id=649http://www.designtotal.ro/?attachment_id=646http://www.designtotal.ro/?attachment_id=709http://www.designtotal.ro/?attachment_id=702http://www.designtotal.ro/costuri-2015-pentru-amenajarea-si-renovarea-apartamentelor-cu-4-camere/http://www.designtotal.ro/costuri-termen-executie-modalitate-de-plata-pentru-amenajare-sau-renovare-apartament-2-camere/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=694http://www.designtotal.ro/?attachment_id=666http://www.designtotal.ro/?attachment_id=698http://www.designtotal.ro/tag/renovari-apartamente-2-camere/

 • 23.03.2015 Oferta2015AmenajaresiRenovareApartamente2Cameredela222leimp

  http://www.designtotal.ro/oferta2015amenajatrenovatapartament2cameredela50emp/ 3/4

  NOU!!!AmenajarisiRenovariApartamenteLaCheieIncepanddela50MP

  Actualizarepreturi2015Amenajari^RenovariInterioareApatamente3camere50EUROMP

  apartamente2camere

  Edit

  Postnavigation

  Lasunrspuns

  Introducomentariultuaici...

  BUN VENIT

  Echipanoastrexecutserviciicompletedeamenajri

  interioareiexterioare,design,renovriireparaii,finisaje

  pentruapartamente,case,vile,spaiicomerciale,birouri,

  instalaiielectrice,termiceisanitare,precumiserviciide

  mentenan.Amenajareinterioarabirouri,amenajarespatiide

  birouri,designinteriorapartament,proiectdesignsiamenajari

  interiormagazine,designinteriormagazine,renovaresediude

  firma,proiectedeamenajaresirenovariapartamente,

  amenajarebirou,designinteriorapartament,amenajarispatii

  comerciale,renovarespatiucommercial,zugraveli

  interioare,preturi2015,2016,2017,firmaconstructii

  ARTICOLE RECENTIntegrareaspecificuluirestaurantuluindesignmultiplicvaloareainvestiiilornamenajrile

  Sharethis:

  Facebook LinkedIn 1 Reddit

  StumbleUpon Google Twitter 1

  Pinterest 1

  Readmore...

  CespunetiderenovareaunuiapartamentsituatinBucurestipe

  Sharethis:

  Facebook LinkedIn 1 Reddit

  StumbleUpon Google Twitter 1

  Pinterest

  Readmore...

  DESIGN TOTALBulevardulFerdinand,Nr90

  Phone: 0760.091.880sau0724.743.935

  Email: [email protected]

  Website: www.designtotal.ro

  Likethis:

  Like

  Bethefirsttolikethis.

  Likethis:

  Like

  Bethefirsttolikethis.

  AmenajriInterioareBirouri,RenovriMagazine,AmenajareSpatiiComerciale,ZugraveliApartamente,DesignInterior FirmaConstructiiBucuresti

  http://www.designtotal.ro/amenajare-apartament-mare-strada-eminescu/http://www.designtotal.ro/amenajare-interioara-restaurant-bucuresti/?share=facebook&nb=1http://www.designtotal.ro/amenajare-apartament-mare-strada-eminescu/?share=facebook&nb=1http://www.designtotal.ro/amenajare-interioara-restaurant-bucuresti/http://www.designtotal.ro/wp-admin/post.php?post=839&action=edithttp://www.designtotal.ro/http://www.designtotal.ro/amenajare-apartament-mare-strada-eminescu/http://www.designtotal.ro/?attachment_id=711http://www.designtotal.ro/?attachment_id=712http://www.designtotal.ro/amenajare-interioara-restaurant-bucuresti/?share=google-plus-1&nb=1http://www.designtotal.ro/amenajare-interioara-restaurant-bucuresti/?share=stumbleupon&nb=1http://www.designtotal.ro/amenajare-apartament-mare-strada-eminescu/?share=twitter&nb=1http://www.designtotal.ro/amenajare-interioara-restaurant-bucuresti/http://www.designtotal.ro/amenajare-apartament-mare-strada-eminescu/?share=reddit&nb=1http://www.designtotal.ro/amenajare-interioara-restaurant-bucuresti/http://www.designtotal.ro/amenajare-interioara-restaurant-bucuresti/?share=reddit&nb=1http://www.designtotal.ro/amenajare-interioara-restaurant-bucuresti/?share=twitter&nb=1http://www.designtotal.ro/amenajare-interioara-restaurant-bucuresti/?share=linkedin&nb=1http://www.designtotal.ro/amenajare-apartament-mare-strada-eminescu/http://www.designtotal.ro/amenajare-apartament-mare-strada-eminescu/?share=pinterest&nb=1mailto:[email protected]://www.designtotal.ro/amenajare-apartament-mare-strada-eminescu/?share=linkedin&nb=1http://www.designtotal.ro/actualizare-preturi-2015-amenajarirenovari-interioare-apatamente-3-camere-50-euro-mp/http://www.designtotal.ro/amenajare-apartament-mare-strada-eminescu/?share=google-plus-1&nb=1http://www.toateblogurile.ro/http://www.designtotal.ro/amenajare-apartament-mare-strada-eminescu/?share=stumbleupon&nb=1http://www.designtotal.ro/nou-amenajari-si-renovari-apartamente-la-cheie-incepand-de-la-50-e-mp/http://www.designtotal.ro/amenajare-interioara-restaurant-bucuresti/?share=pinterest&nb=1http://www.designtotal.ro/tag/renovari-apartamente-2-camere/

 • 23.03.2015 Oferta2015AmenajaresiRenovareApartamente2Cameredela222leimp

  http://www.designtotal.ro/oferta2015amenajatrenovatapartament2cameredela50emp/ 4/4