ochiul lumii - lumii - robert jordan.pdf · pdf file robert jordan ciclul roata timpului...

Click here to load reader

Post on 18-Jun-2020

82 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ROBERT JORDAN

  Ciclul Roata Timpului

  cartea intdi

  OCHIUL LUMII

  I

  r*.t

 • t \

  1

  PROLOG

  Piscul Dragonului

  Palatul incd se mai cutremura din cdnd in c6nd, pe mdsurl ce pim6ntul huruia din addncuri, amintindu-qi de ceea ce se petrecuse, qi gemea de parcd nu-i venea sd creadS. Razele de soare care p6trundeau prin fisurile din perefi frceau sd scli- peasci fuioarele de praf care tot mai pluteau in aer. Peste tot, pe pere{i, pe podele, pe tavane, se vedeau urmele pArjolului. Dungi negre qi late sh[bdteau vopseaua scorojit[ gi luciul frescelor ale cdror culori fuseserd c6ndva vii gi vesele; funin- ginea acoperea ddrdmdturile frizelor de oameni qi animale, care pireau cd incercaserd sd plece pdnl ce avea si se liniq- teascd haosul. Morfii zdceat peste tot, bdrbafi, femei gi copii, culcali la pimtnt, in timp ce incercau sI fugd, de fulgerele care luminaserd fiecare coridor, sau cuprinqi de fldcdrile care izbucniserd de pe urma acestorao sau rimaqi prizonieri in pia- ha care se revdrsase peste tot, ca qi cum ar fi fost vie, inainte si se lase iardqi liniqtea. Printr-un ciudat contrast, tapiseriile colorate qi tablourile, toate niqte capodopere, atdmau incd la locul lor, neatinse, cu exceplia porliunilor in care perelii umflali le strdmbaserd pozilia. Mobilele meqtequgit lucrate,

 • q

  8 ROBERTJORDAN incrustate cu fildeq qi aur, rIm[seseri pe loc; se ddrdmaseri doar cele care fuseseri atinse de podeaua care se vdlurise. Mintea care provocase distrugerea lovise drept lal;intd, frri s[ bage in seam[ lucrurile neimportante.

  Lews Therin Telamon rdtAcea prin palat, lindndu-qi cu iscusinli echilibrul atunci cAnd pim6ntul se cl5tina.

  - Ilyena! Iubito, unde eqti? Poala mantiei sale, de culoare cenuqiu-deschis, se umezi

  de sdnge, atunci cdnd p5qi peste cadavrul unei femei care zdcea cl ochii incd deschiqi, incremenili a neincredere; fru- muse{ea ei bdlaie fusese distrusd de groaza ultimelor clipe.

  - Iubita mea sofie, unde eqti? Unde se ascund cu to{ii? Privirile ii cdzurd asupra propriei imagini, reflectate intr-o

  oglindd care atdma strdmb pe un perete de marmurS, umflat din loc in loc. Cdndva, veqtrnintele sale fuseserd de o eleganld regald, colorate in cenuqiu, stacojiu qi aur; acum, stofa frumos {esuti, adus[ de neguldtori de dincolo de Marea cea Mare, era rupti qi murdar6, plini de praf, acelaqi praf care-i n5c16ia p6rul qi pielea. Pipii o clipi simbolul cusut pe mantie, un cerc pe jumitate alb qi pe jumdtate negru, culorile fiind separate de o linie qerpuitd. Simbolul acela insemna ceva. Dar cercul bro- dat nu-i putea line atenlia treazdpentru prea multd vreme. La fel de mirat, se privi in oglindS. V52 un blrbat inalt, de-abia ajuns la vdrsta mijlocie, chipeq c6ndva, dar acum cu pirul mai mult alb decdt castaniu gi cu chipul ridat din cauza incorddrii qi a grijilor, cu ochi intunecafi, care fuseserd martori la prea multe grozdvii. Lews Therin chicoti, apoi iqi d[du capul pe spate. Risul s5u r[suni prin silile lipsite de via]5.

  - Ilyena, iubito! Vino incoace, dragd solie. Trebuie sd vezi si tu asta.

  ln spatele siu vdzduhul se vdluri, sclipi, apoi se incheg6, ddnd la iveal[ silueta unui bdrbat care privi in jur qi se strdmbd o clip6, dezgustat. Nu era la fel de inalt ca Lews Therin qi era imbrdcat numai in negru, cu excepfia dantelei albe ca zdpada de la guler gi a modelelor argintii care impodobeau v0rfurile risucite ale cizmelor sale inalte pdn[ la glezne. Piqi atent, (indndu-qi cu grij[ mantia ca sd nu atingd morfii. Podeaua incd tremura de pe urma cataclismului, dar atentia blrbatului era indreptatd asupra celui care se privea in oglindd qi r6dea.

  OCHIULLUMII 9 - Prin! al Diminefii, rosti el. Am venit sd te iau. Rdsul incetd brusc, iar Lews Therin se intoarse, frrd sd

  par[ surprins. - Aha, un oaspete. Ai Glas, strline? in curdnd va fi vre-

  mea pentru Cdntare, iar pe-aici sunt cu tolii bine-veni{i sd ia parte. Ilyena, iubito, avem un oaspete. Ilyena, unde eqti?

  Bdrbatul in negru frcu ochii mari de uimire, se repezi spre cadavnrl femeii cu pdrul auriu, apoi se inapoie la Lews Therin.

  - Lua-te-ar Shai'tan, oare mana te-a atins deja atdt de adltnc?

  - Numele ista, Shai..., murmur[ Lews Therin, tremurdnd qi ridicAnd o mdni ca qi cum incerca sd fin6 ceva la distanld. Nu trebuie s6-l rosteqti. E primejdios.

  - Deci mdcar atdta ifi aminteqti. Primejdios pentru tine, prostule, nu pentru mine. Ce-!i mai aminteqti? Trezeqte-te, idiot orbit de LuminS! N-am sd te las sd sfrrqeqti aqa, nep5s5- tor, cu mintea r[t5cit6! Amintegte-li!

  O clip6, Lews Therin r[mase cu ochii holbafi la mdna sa ridicat6, fascinat de ddrele de negrealI. Apoi se qterse pe haina incd qi mai murdarl qi-gi indrept6 atenfia citre celdlalt.

  - Cine eqti qi ce wei? B5rbatul in negru iqi indreptd umerii, arogant. - Cdndva, mi se zicea Elan Morin Tedronai, dar acum... - Distrugitorul Speranlei, se auzi goapta lui Lews Therin;

  o amintire ii zvircni in minte, dar el intoarse capul, ferindu-se. - Deci tot ili mai aminteqti cite ceva. Da, Distrugdtorul

  Speran{ei. Aqa mi-au spus oamenii, dupd cum gi {ie !i-au spus Dragonul, dar, spre deosebire de tine, eu imi port numele cu bucurie. Mi l-au dat ca sd md fac[ de rugine, dar mai am inci vreme sd-i fac sE ingenuncheze Ei s5-l adore. Tu ce-ai sd faci cu numele t[u? Dupd ziua de azi ]i se va spune Ucigagul-de-Neam. Ce-ai de gdnd sI faci?

  Lews Therin se incruntS, privind in lungul silii distruse. - Ar trebui ca Ilyena s[ fie aici, s5 intdmpine oaspetele,

  murmur[ el absent, apoi ridici glasul. Ilyena, unde egti? Pdmdntul se cutremur[; corpul femeii cu pdrul auriu tre-

  silt[, ca qi cum i-ar fi rdspuns, dar ochii lui nu il zdrir6. Elan Morin f[cu o grimasd.

 • 10 ROBERTJORDAN * Uitdte la tine, zise el cu disprel. Cdndva, erai primul

  dintre Slujitori. Cdndva purtai Inelul de Tamyrlin qi qedeai pe Tronul inalt. C6ndva stlpdneai cele Noud Sceptre de Putere. $i-acum, uit6-te la tine! O zdrear\6 de om, jalnic, distrus. Dar nu-i de ajuns. M-ai umilit in Sala Slujitorilor. M-ai infrdnt la Porlile din Paaran Disen. Dar acum eu sunt cel mai mare. N- am sd te las sd mori pdn[ ce nu-!i dai seama de asta. Iar cdnd vei muri, ultimul t[u gdnd va fi intruchiparea deplinl a infr6n- gerii tale qi vei vedea cd este desdvdrgitd. Sau, poate, nici nu te las si mori...

  * Nu inleleg de ce nu apare Ilyena. Ce-o sE m[ mai certe dac[ i se va p[rea cd i-am ascuns un oaspete. Sper ci ili place conversalia, ea e innebunitS dupl asta. Ai grij[. Ilyena i]i va pune atdtea intreblri, cd s-ar putea sd ajungi s5-i spui tot ce gtii.

  D6ndu-gi mantia cea neagrd pe spate, Elan Morin iqi arcui palmele.

  - Pdcat de tine, murmurd el, cI nu e aici vreuna dintre Surorile tale. Eu niciodatd nu m-am priceput la Vindecare, iar acum urmez calea unei alte puteri. Dar chiar qi una dintre ele

  li-ar fi putut oferi cdteva clipe de trezie, dacd nu apucai s-o distrugi mai int6i. Eu pot s[ fac ceva la fel de potrivit pentru ceea ce vreau sd oblin.

  Zdmbetul care-i apiru brusc pe fald exprima cruzime.

  - Numai cd mi-e teamd cd vindecarea lui Shai'tan e dife- ritd de cea pe care o cunoqti tu. Vino-fi in fire, Lews Therinl

  intinse mdinile, iar lumina se micqor6, de parcd o umbri acoperise soarele.

  Lews Therin fu cuprins de durere qi !ipi, un |ipdt care venea din addncurile fiinlei lui, un lipdt cdruia nu-i putea pune cap[t. Pe gira spindrii i se intinseri fl6c6ri; prin vene i se scurse acid. Se prdvili pe spate, cdz0nd pe podeaua de mar- mur6; capul sdu se lovi de piahd qi zvdcni. Inima incepu sd-i batd de-i spirgea pieptul; fiecare bltaie ii trimitea prin trup o noui flacbri. Neajutorat, el incepu si se zvdrcoleasci. in loc de craniu avea un glob care se zvdrcolea, pe punctul sd crape. Strigltele sale rdguqite rlsunar6 prin tot palatul.

  incet, foarte incet, durerea se domoli. Trecurd parcd mii de ani inainte sd se opreasci de tot, iar el incd mai tresirea slab, trlg6nd cu greu aer in piept prin gdtlejul rnnit. Mii de ani se

  OCHIUL LUMII 11 scurser6, parc5, inainte sI izbuteasci si se intoarcd pe o parte, cu mugchii moi qi fleqc[i]i, apoi sd se ridice pe mAini qi pe genunchi. Privirea i se opri pe trupul femeii cu pdr auriu, iar tipdtul care izbucni din el le inftecu pe toate cele scoase mai devreme. impleticindu-se, de-abia lindndu-se pe picioare, el se t6ri cu greu pe podea pdnl la ea. Adundndu-qi toate puterile pe care le mai avea, o luI in brafe. Mdinile ii tremurau in timp ce-i d[dea pirul pe spate, descoperindu-i chipul cu ochii larg des- chiqi.

  - Ilyena! Lumina sd m-ajute, Ilyena! Trupul i se l6s5 protector peste al ei; suspinele lui erau

  lipetele addnci ale unui b6rbat care nu mai avea pentru ce sd trdiasc[.

  - Nu, Ilyena, nu!

  ^ - O poti avea la loc, Ucigaqule de Neam. Marele Stdpdn

  al Intunericului o poate readuce laviald, dacd primeqti s5-l slu- jeqti. Si m[ slujegti pe mine.

  Lews Therin igi ridic[ ochii, iar birbatul in negru, flrd sd vrea, fEcu un pas inapoi, ferindu-se de privirea lui.

  -De zece ani, Distrugdtorule, spuse incet Lews Therin, ca goapta unei lame de olel scoase din teaca ei, de zece ani std- pAnul t[u ticilos a distrus'lumea. $i-acum asta. i1i fEg[duiesc cd...

  - Zece ani! Neghiob jalnic! Rizboiul dsta nu fine de zece ani, ci de la inceputul wemii. Noi doi ne-am luptat de o mie de ori pe misur[ ce Roata se invdrtea, de o mie de mii de ori, qi o sd ne mai luptdm pdni ce timpul moare qi Umbra iese invingdtoare!

  Birbatul in negru iqi sfbrgi vorba cu un strigdt, cu pumnul ridicat, qi veni rdndul lui Lews Therin sI se tragd inapoi, cu r[suflarea tdiat[, din fala strSlucirii din ochii Distrugdtorului.