observ - primaria-zarnesti.ro · web view-pentru stalpii indicatoarelor cu forma triunghiulara,...

of 76 /76
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, formularele, caietul de sarcini, clauzele contractuale şi specificaţiile conţinute în această documentaţie de atribuire. Transmiterea unei oferte care nu conţine toate informaţiile şi documentele cerute, până la termenul limită de depunere a ofertelor specificat, va duce la descalificarea ofertei. Anexele si formularele prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în mod corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate (nume, prenume, semnătura) si stampilate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate. I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Denumire: UAT ZARNESTI Adresă: str.MITROPOLIT ION METIANU, nr.1 Localitate: ZARNESTI Cod poştal:505800 Ţara: ROMANIA Punctul de contact: Serviciul Urbanism În atenţia : Iustina Reit Telefon: 0268/515.777 E-mail: [email protected] Fax: 0268/222.012 Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Adresa autoritătii contractante:www.primaria.zarnesti.net I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale X autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele (specificaţi) □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi actv. recreative □ educaţie □activităţi relevante □energie □ apă □ poştă □ transport X altele administratie publica locala Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA □ NU■ Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: ■ la adresa mai sus menţionată □ altele: (specificaţi /

Author: others

Post on 26-Dec-2019

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Observ

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, formularele, caietul de sarcini, clauzele contractuale şi specificaţiile conţinute în această documentaţie de atribuire. Transmiterea unei oferte care nu conţine toate informaţiile şi documentele cerute, până la termenul limită de depunere a ofertelor specificat, va duce la descalificarea ofertei.

Anexele si formularele prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în mod corespunzător. Formularele, declaraţiile şi certificatele prevăzute trebuie semnate (nume, prenume, semnătura) si stampilate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate.

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: UAT ZARNESTI

Adresă: str.MITROPOLIT ION METIANU, nr.1

Localitate: ZARNESTI

Cod poştal:505800

Ţara: ROMANIA

Punctul de contact: Serviciul Urbanism

În atenţia : Iustina Reit

Telefon: 0268/515.777

E-mail: [email protected]

Fax: 0268/222.012

Adresa/ele de internet (dacă este cazul):

Adresa autoritătii contractante:www.primaria.zarnesti.net

I.b Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

□ ministere ori alte autorităţi publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

□ agenţii naţionale

□ X autorităţi locale

□ alte institutii guvernate de legea publică

□ instituţie europeană/organizaţie internaţională

□ altele (specificaţi)

□ servicii publice centrale

□ apărare

□ ordine publică/siguranţă naţională

□ mediu

□ economico-financiare

□ sănătate

□ construcţii şi amenajarea teritoriului

□ protecţie socială

□ cultură, religie şi actv. recreative

□ educaţie

□activităţi relevante

□energie

□ apă

□ poştă

□ transport

□ X altele administratie publica locala

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA □ NU■

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

■ la adresa mai sus menţionată

□ altele: (specificaţi / adresa/fax/interval orar)

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data: 12.05.2011

Ora limită : 15:30

Adresa: Zarnesti, str.Mitropolit Ion Metianu, nr.1, judetul Brasov, fax 0268/222.012

c)Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: in trei zile de la primirea solicitarilor

Răspunsurile la clarificările solicitate se transmit prin intermediul S.E.A.P.( în conformitate cu H.G. nr.1660 din din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Calendarul estimativ al procedurii:

· Transmitere spre publicare anunţ de participare: 04.05.2011

· Obţinere documentaţii de atribuire: se descărca de pe site-ul www.e-licitatie.ro ;

Deschidere procedură : 19.05.2011, ora: 10:00

Eventuale contestaţii se pot depune la:

· atât la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cât şi la sediul Autorităţii Contractante, în termen de 5 zile începînd cu ziua următoare luării la cunoştinţă de către contestator, despre un act al autorităţii contractante, pe care acesta îl consideră nelegal.Data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei in SEAP.

Sau,

În justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu toate modificările ulterioare şi a OUG nr.34/2006 cu toate modificările şi completările ulterioare

Instituţia responsabilă pentru soluţionarea contestaţiei

Denumire: CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

Adresă: str. Stavropoleos nr.6, sector 3

Localitate: Bucuresti Cod poştal: 030084 Ţara:ROMANIA

E-mail: Telefon: 021.310.46.41

Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: 021.310.46.42

· Decizia Consiliului privind soluţionarea contestaţiei poate fi atacată cu plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

· Plângerea se înaintează instanţei competente, conform prevederilor art. 283 aliniat (1) din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

· Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este: Tribunalul Brasov - secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

· Inainte de a se adresa instantei competente, persoana vatamata notifica Primaria orasului Zarnesti cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice si la intentia de a sesiza instanta judecatoreasca competenta. Lipsa notificarii nu impiedica introducerea cererii in fata instantei competente.

· Notificarea nu are ca efect suspendarea procedurii de atribuire. Dupa primirea notificarii, autoritatea contractanta poate adopta unele masuri pe care le considera necesare pentru remedierea pretinsei incalcari, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis in cadrul respectivei proceduri.

· Masurile dispuse se comunica in termen de o zi lucratoare atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta cat si celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire,

· Persoana vatamata care a notificat autoritatea contractanta se poate adresa de indata judecatoresti competente, fara a fi obligata sa astepte comunicarea masurilor luate de autoritatea contractanta. Persoana vatamata care, primind comunicarea, considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei incalcari, va transmite autoritatii contractante o notificare de renuntare la dreptul de a formula actiune in justitie sau, dupa caz, de renuntare la judecarea actiunii in ceea ce priveste pretinsa incalcare.

· Partea nu se poate adresa, pentru solutionarea aceleasi cereri, concomitent CNSC si instantei judecatoresti competente. In caz contrar, se prezuma renuntarea la calea adminsitrativ-jurisdictionala, partea avand obligatia de a notifica CNSC introducerea cererii la instanta judecatoreasca competenta.

I.c.Sursa de finanţare :

Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit

BUGET LOCAL

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare

DA □ NU■

Dacă DA, faceţi referire la proiect/program

II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract: ACHIZITIONARE INDICATOARE RUTIERE

II. 1.2)

(a) Lucrări □

(b) Produse ■

(c) Servicii □

Execuţie □

Proiectare şi execuţie □

Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □

Cumpărare ■

Leasing □

Închiriere □

Cumpărare în rate □

Categoria serviciului

2A □

2B □

(Se specifică din care categorie de servicii aparţine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B)

Principala locaţie a lucrării

Principalul loc de livrare: Zarnesti, str.Mitropolit Ion Metianu, nr.1, judetul Brasov

Cod CPV 34992200-9- indicatoare rutiere

Principalul loc de prestare

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :

Contract de achiziţie publică: X □ Încheierea unui acord cadru: □

II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică

ani □□ luni 3, de la data semnarii contractului □□ zile □□

II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)- nu este cazul

II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU ■

II.2) Cantitatea sau scopul contractului de achizitie publica

II.2.1) Total cantităţi produse

Cantitaţile sunt specificate în documentatia descriptiva

II.2.2) Opţiuni (dacă există) da □ nu■

Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

III. Condiţii specifice contractului

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz)

III.1.1. Contract rezervat

(dacă DA scurtă descriere )

III.1.2. Altele

(dacă DA, descrieţi)

DA □ NU ■

DA □ NU ■

III: PROCEDURA

III.1) Procedura selectată

Licitaţie deschisă □

Licitaţie restrânsă □

Licitaţie restrânsă accelerată □

Dialog competitiv □

Negociere cu anunţ de participare □

Negociere fără anunţ de participare □

Cerere de oferte cu faza finala licitatie electronica ■

Concurs de soluţii □

III.2) Etapa finală de licitaţie electronică DA ■ NU □

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică.

PRECIZARI : Licitatia electronica, ca faza finala a procedurii de atribuire, urmeaza sa fie lansata dupa ce Autoritatea Contractanta va realiza o evaluare initiala a ofertelor depuse la sediul sau, in forma prevazuta in „Cap. VI – Prezentarea ofertei” din prezenta Fisa de Date, pentru a stabili ofertele admisibile. Acei ofertanţi care au depus oferte admisibile, vor fi invitaţi să participe la faza finală de licitatie electronică, potrivit prevederilor legale in materie. Licitatia electronica va permite numai imbunatatirea pretului.

Modul de desfasurare al fazei finale de licitatie electronica a procedurii de atribuire precum si legislatia aplicabila pentru procedura de atribuire sunt precizate mai jos.

A.Precizari specifice:

a) eventuale limite ale valorilor până la care elementele pot fi imbunătăţite, astfel cum rezultă acestea din specificaţiile care definesc obiectul contractului: NU există limite, cu respectarea prevederilor art. 202 din OUG 34/2006. In cazul in care intervin prevederile art.36 indice 1 din HG 925/2006 autoritatea contractanta are obligaţia de a efectua verificări detaliate privitor la aspectele prevazute de art.202 din OUG 34/2006.

b) informaţiile care urmează a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitaţiei electronice si momentul când aceste informaţii vor fi disponibile: clasament, numărul participantilor, preţuri noi. Sistemul informatic va pune instantaneu, la dispozitia tuturor ofertantilor, informatiile necesare acestora pentru a-si determina in orice moment poziţia pe care o ocupă in clasament.

c) informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice:

1. Înainte de lansarea licitaţiei electronice, Autoritatea Contractantă va realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire;

2. În vederea realizării etapei electronice, Autoritatea Contractantă va introduce in SEAP informaţiile solicitate automat de sistemul informatic. Autoritatea contractanta va invita toţi ofertantii care au depus oferte admisibile să prezinte preţuri noi. Invitaţia se transmite simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Invitaţia de participare şi notificările de începere a licitaţiei electronice vor fi generate şi transmise automat de catre sistem, la adresa de poşta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact şi vor fi disponibile in sectiunea „Notificări de sistem”;

d) condiţiile in care ofertanţii vor avea dreptul să liciteze:

1. in cadrul licitaţiei electronice ofertantii participanti nu pot decât sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze;

2. licitatia electronica se va finaliza dupa desfaşurarea unei runde;

3. in cazul in care ofertantul declarat admis şi inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul unei runde a licitatiei electronice elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare ultima oferta depusa electronic;

4. numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una);

5. licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucrătoare de la transmiterea invitatiei;

6. durata unei runde: 1 (una) zi lucrătoare;

7. autoritatea contractantă isi rezerva dreptul de a modifica prin invitatia de participare

duratele mentionate precedent;

Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decât sa

imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.

Ofertanţii pot vedea cea mai bună oferta. da [X] nu []

Ofertanţii pot vedea numărul de participanţi înscrişi la licitaţie. da [X] nu []

f) informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si

modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licitatia electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) şi sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare şi inregistrare la:

http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF;

B. Alte precizări

a) autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art.200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obţinut in urma finalizării licitaţiei electronice aşa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG 34/2006;

b) dupa runda de reofertare, se solicită operatorului economic care a avut parametri cei mai buni, să transmita Autoritatii contractante documentele, cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronică;

c) dacă după licitaţia electronică, două sau mai multe oferte conţin acelasi preţ, Autoritatea Contractantă va solicita ofertanţilor care au ofertat cel mai mic preţ o nouă propunere financiară, in plic inchis, caz in care, contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

III.3. Legislaţia aplicată

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare (in text folosit prescurtat : OUG 34/2006);

2. Legea 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

3. Hotărârea Guvernului nr. 925/19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare (in text folosit prescurtat : HG 925/2006);

4. Legea nr. 346/2004 privind stimularea Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,;

6.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica modificarile si completarile ulterioare;

7.Hotarârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica modificarile si completarile ulterioare;

8. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificarile si completarile ulterioare;

9.Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificarile si completarile ulterioare;

10.Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, modificarile si completarile ulterioare;

11. Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificarile si completarile ulterioare;

12. . Standarde naţionale si reglementari tehnice in domeniu

14. L 319/2006 – Legea securităţii si sănătăţii in munca împreună normele de protecţia muncii, modificarile si completarile.

15. Orice alte acte legislative cu relevanta in domeniul contractului

Pentru acte cu relevanta in domeniul protectiei mediului si protectia muncii:

www.mmediu.ro/acte_normative.htm si www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.htm;

Pentru acte cu relevanta in domeniul fiscalitatii : www.mfinante.ro

IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI / SAU SELECTIE

Ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că indeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire ( Formularul existent in sectiunea formulare). Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe- inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele asemenea - conform art.11 alin.(4) din HG 925/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

ATENŢIE! Ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, in termenul prevăzut în respectiva solicitare.

V.1) Situaţia personală a candidatului/ofertantului

Cerinţă minimă obligatorie: Da.

Declaraţie privind eligibilitatea

Solicitat X Nesolicitat □

Orice persoana juridica, romana sau straina, are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii:

a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa intr-una din situatiile prevazute la lit. a);

c) nu si-a îndeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;

d) furnizeaza informatii false in documentele prezentate sau nu prezinta informatiile solicitate de autoritatea contractanta;

e) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publica, din motive imputabile acestuia, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;

f) a fost condamnat in ultimii 3 ani prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

g) in ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi / sau pentru spălare de bani; in acest caz, autoritatea contractanta va proceda in mod obligatoriu la excluderea ofertantului.

Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea dupa cum se precizeaza in Fisa de date a achizitiei.

Persoanele fizice sau juridice, care au participat, in orice fel, la intocmirea documentatiei de atribuire sau care fac parte din comisia de evaluare constituita pentru atribuirea contractului de achizitie publica, nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat si nici subcontractant.

Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia in scopul depunerii unei oferte comune.

Filialele agentilor economici, cu personalitate juridica si inregistrate in conformitate cu prevederile legale, au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica in nume propriu si, in acest scop, trebuie sa prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara, proprii filialei.

Sucursalele neinregistrate au dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si de a incheia contractul respectiv numai in numele societatii-mama, prin imputernicire. In acest caz, documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si economico-financiara, trebuie sa fie cele ale societatii - mama.

La procedura aplicata pentru atribuirea unui contract de achizitie publica nu au dreptul de a participa doua sau mai multe filiale/sucursale ale aceleiasi societati - mama.

Cerinţă obligatorie: Completarea formular (vezi anexa formulare)

Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinţă minimă obligatorie: DA

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.-completare formular (vezi sectiunea formulare)

1.Certificat privind impozitele si taxele locale, în perioada de valabilitate, eliberat de Directia Fiscala pe raza careia este inregistrat ofertantul, din care sa rezulte ca ofertantul nu figureaza cu datorii la data eliberarii certificatului;

2.Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice, pentru obligatiile de plata la bugetul consolidat în perioada de valabilitate fata de data desfasurarii cererii de oferte, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii la bugetul de stat, fondul asigurarilor de sanatate, fondul asigurarilor sociale de stat si fondul de somaj la data eliberarii certificatului.

ATENTIE! în cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente)

Cazier judiciar/certificat echivalent

Solicitat □ Nesolicitat X

Cerinţă minimă: nu este cazul

V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Cerinţă minimă obligatorie: Da

Persoane juridice romane

Certificat constatator în original ,copie legalizată sau conform cu originalul emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie naţională sau teritorială, eliberat cu cel mult 30 de zile înaintea datei de deschidere a ofertelor.

(ATENTIE! În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente).

Persoane fizice române

Nu este cazul.

Persoane juridice/fizice străine

Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident, precum şi un Certificat de Rezidenţă Fiscală (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs.

Ofertanţii – persoane juridice străine vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care, în cazul în care oferta este declarată câştigătoare îşi asumă responsabilitatea pentru una dintre cele două opţiuni:

-Ca în termen de 45 zile de la comunicarea înştiinţării, vor prezenta dovada deschiderii sediului permanent în România.

-Ca înaintea încheierii contractului, în cazul asocierii cu persoane juridice române, vor împuternici pe unul dintre asociaţii înregistraţi în România pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat, prin legalizarea asocierii şi înregistrarea asocierii la autoritatea fiscală competentă, conform prevederilor legislaţiei fiscale din România în vigoare.

(ATENTIE! În cazul unei asocieri, fiecare asociat persoană juridică străină este obligat să prezinte acest formular\document).

V. 3.) Capacitate economică şi financiară

Cerinţă minimă obligatorie: DA

ATENŢIE! Demonstrarea acestor cerinţe se va face exclusiv de către ofertant. Prin ofertant se înţelege o persoană juridică sau o asociere de persoane juridice. Nu sunt asimilate ofertantului persoanele juridice care au calitatea de subcontractant.

Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri.

Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă sau o candidatură comună, atunci situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.

Informaţii generale

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinţă minima: DA

Ofertantul trebuie să completeze Formularul din sectiunea formulare

–Informaţii Generale din din sectiunea “Formulare”

(ATENTIE! În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte acest formular.)

Bilanţ contabil

Solicitat : X Nesolicitat

Prezentarea situatiei financiare la 31.12.2010 vizat si inregistrat de organele competente.

V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

Cerinţă minimă obligatorie: DA

· - Declaratie privind calitatea de participant la procedură din sectiunea “Formulare” .

Prin ofertant se înţelege o persoană juridică sau o asociere de persoane juridice. Nu sunt asimilate ofertantului persoanele juridice care au calitatea de subcontractant.

Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri.

Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă sau o candidatură comună, atunci capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.

Fişă experienţă similară

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinţă minimă: DA

· Ofertantul trebuie să facă dovada unei experienţe similare in ultimii 3 ani, respectiv, să fi încheiat un contract de furnizare de o valoare minima impusa de 64.000 lei fara TVA.

· - Declaraţie privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani.

Se vor anexa procesele verbale partiale sau finale.

(ATENTIE! În cazul asocierii cerinţa minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ).

Certificate care să ateste faptul că operatorul/ operatorii economici respectă standardele de asigurare a calitătii

Solicitat X Nesolicitat □

-agrementul tehnic si avizul tehnic pentru indicatoarele rutiere emis de institutiile abilitate din Romania;

-agrementul tehnic si avizul tehnic pentru folia reflectorizanta folosita pentru confectionarea indicatoarelor rutiere, emis de institutiile abilitate din Romania;

-acordul producatorului foliei reflectorizante- in original- din care sa reiasa ca producatorul foliei va asigura tipul de folie reflectorizanta necesara pentru producerea indicatoarelor rutiere solicitate in prezenta documentatie;

-certificatul pentru Sistemul de Mangement al Calitatii ISO 9001;

-Certificatul pentru Sistemul de Mangement al Mediului ISO 140001;

Se solicită prezentarea documentelor care dovedesc standardele de asigurare a calităţii sau echivalent:

1. Standard de asigurare a calitatii - Certificat ISO 9001 /2008 sau echivalent ,

1. Standard de protectie a mediului- Certificat ISO 14001/2005 sau echivalent ,

1. Certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii operationale -OHSAS 18001/2008 sau echivalent.

Nota: Ofertanţii care se află în curs de certificare privind implementarea Sistemelor de Management conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 nu vor fi calificaţi în etapa de evaluare a ofertelor.

Prezentarea unui document in care se precizeaza ca auditul a fost finalizat , urmând ca operatorul economic să primească certificarea propriu-zisă, poate constitui o dovada privind implementarea Sistemelor de Management conform standardelor ISO 9001, ISO 14001, OHASAS 18001 sau echivalent.

Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinţă minimă: DA

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) va completa formularul din sectiunea Formulare.

(ATENTIE! În cazul asocierii cerinţa minimă se va considera îndeplinită în mod cumulativ).

Informaţii privind subcontractanţii/asociaţii

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinţă minimă:

ATENŢIE! Îndeplinirea cerinţelor minime de calificare cade în sarcina ofertantului. Prin ofertant se înţelege o persoană juridică sau o asociere de persoane juridice. Nu sunt asimilate ofertantului persoanele juridice care au calitatea de subcontractant.

Lista cuprinzând asociaţii/subcontractanţii în care vor fi incluşi toţi asociaţii precum şi toţi subcontractanţii, precizându-se în procente valoarea din contract pe care urmează a o îndeplini se va completa conform formularelor din sectiunea “Formulare”.

Aceasta listă va fi însoţită şi de acordurile de asociere/subcontractare semnate de părţi.

În listă vor fi incluşi toţi asociaţii precum şi toţi subcontractanţii, precizându-se în procente valoarea din contract pe care urmează a o îndeplini. Acordurile de asociere/subcontractare semnate de părţi vor fi prezentate înainte de semnarea şi înregistrarea contractului.

1. În cazul unei asocieri se completează si se prezintă formularul model „Acord de asociere”

Ofertantul-lider, în cazul în care este format dintr-o asociere la care participă mai mulţi operatori economici, va semna o declaraţie prin care se obligă ca în cazul în care oferta sa este declarată câştigătoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Achizitorului, înainte de data semnării contractului, aceasta fiind o condiţie necesară şi obligatorie pentru semnarea şi îndeplinirea viitorului contract.

Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menţioneze că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru îndeplinirea contractului, că liderul asocierii este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni de la şi în numele tuturor asociaţilor, individual şi colectiv, şi că liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plăţile.

Structura sau constituirea asociatiei nu va fi modificată pe toata durata contractului, decât cu aprobarea autoritaţii contractante si numai in situaţii exceptionale.Oferta va fi semnată de toţi asociaţii.

2. In cazul in care la realizarea contractului vor fi implicati si subcontractanti, se va completa din sectiunea “Formulare”

si un formular model (acord de subcontractare) cu subcontractantii si specializarea acestora. Daca parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, in acest caz ofertantul câstigător va prezenta contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in ofertă.

Contractele de subcontractare trebuie sa fie in concordanta cu oferta si vor constitui anexe la contractul de achizitie publică. Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi in ofertă fără acceptul autorităţii contractante.

Precizare : Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic sau a grupului de operatori economici, poate fi sustinuta si de un tert, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva.

Operatorul economic, sau grupul de operatori economici care beneficiaza de sustinerea capacitatii economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective-instrument juridic prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele invocate, conform prevederilor art.111 din HG 925/2006. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006.

Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica.

Notă: În caz de neprezentare a documentelor solicitate, nu este permisă completarea ulterioară, ofertantul în cauză fiind eliminat.

In conformitate cu prevederile HG nr.834/2009- modificarea HG nr.925/2006- pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, punctul 7:,, la articolul 11, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,(4) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta intial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost ele solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau alte asemenea”

punctul 8;,,la articolul 11, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate (5), (6) si (7), cu urmatorul cuprins:

,,(5) In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin.(4), ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen un poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.

(6) Autoritatea contractanta trebuie sa se asigure ca ofertantul a carei oferta este declarata castigatoare a prezentat, nu mai tarziu de incheierea raportul procedurii de atribuire, certificatele/documentele prevazute de alin.(5), acestea fiind incluse in dosarul achizitiei publice. Dosarul achizitiei publice trebuie sa includa si certificatele/documentele ale altor ofertanti numai daca, in cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a respectivelor oferte care s-au bazat pe informatiile din respectivele certificate/documente.

(7) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune indeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens”.

Conform art. 176 din OUG nr.34/2006- cu modificarile si completarile ulterioare :

,, Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica criterii de calificare si selectie referitoare numai la:

a) situatia personala a candidatului sau ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

c) situatia economica si financiara;

d) capacitatea tehnica si/sau profesionala;

e) standarde de asigurare a calitatii;

f) standarde de protectie a mediului, in cazurile prevazute la art. 188 alin. (2) lit. f) si alin. (3) lit. e).”

VI. ELABORAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei

Limba Română.

Notă! - Toate documentele redactate intr-o limbă străină vor avea anexată traducerea autorizata în limba română, sub sancţiunea descalificării ulterioare a ofertanţilor .

VI.2)Perioada de valabilitate a ofertei

90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mica decât aceasta va fi respinsă de comisia de evaluare, ca inadmisibilă.

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă.

Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător.

VI.3) Garanţia de participare

Solicitat X Nesolicitat

Cuantumul garantiei pentru participare:

Ofertanţii care doresc să beneficieze de reducere de 50% pentru garanţia pentru participare trebuie să facă dovada încadrării în prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nota! În cazul asocierilor, se va considera încadrarea în categoria IMM dacă fiecare asociat intră în categoria IMM-urilor.

Garantia de participare se constituie în lei si va fi in cuantum de: 640 LEI.

VI. 4) Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare

90 zile de la data deschiderii ofertei.

În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător.

VI. 5) Modul de constituire a garanţiei de participare

Modul de constituire şi exprimare a garanţiei de participare :

- în lei, prin scrisoare de garanţie bancară eliberată de o bancă din România sau, după caz, de o bancă din străinătate care se prezintă în original înainte de deschiderea ofertelor.

- Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare este de 90 de zile, egală cu perioada de valabilitatea a ofertei, cu posibilitatea de prelungire la cerere.

Garanţia de participare se constituie:Conform modificarilor aduse de HG nr.834/2009, garantia de participare se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Garantia de participare se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.

Garantia trebuie sa fie irevocabila.

Instrumentul de plata trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa:

a.conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau

b.neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa personei garantate.

Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la caseria autoritatii contractante:

a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;

Contul pentru garantia de participare este : RO95TREZ1395006xxx000012, deschis la Trezoreria Zarnesti

Precizare: ofertantii pot beneficia de prevederile art.16, alin.(2) din Legea nr.346/2004-privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijloci, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru reducerea garantiei de participare cu 50%. In acest sens, in conformitate cu prevederile art.13 si anexa 1 din legea metionata, vor depune o declaratie la prezenta documentatie.

Dovada constiturii garantiei de partcipare, impreuna cu formularul completat, in cazul constituirii in proportie de 50%, fata de nivelul solcitat in fisa de date a achizitiei, nu se introduce in plicul contiand oferta.

NOTĂ: Ofertele care nu sunt însoţite de garanţia pentru participare vor fi respinse la deschidere.

Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia de participare, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare din următoarele situaţii:

a) ofertantul si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

d) ofertantul formuleaza o contestatie iar Consiliul respinge contestaţia, (cu respectarea art 278¹ din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.)

VI.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnică se va prezenta astfel incât aceasta să respecte, în totalitate cerinţele prevăzute in documentatia descriptiva.

În cazul în care nu se depune propunerea tehnică, oferta va fi considerată neconformă, întrucât duce la imposibilitatea verificării din punct de vedere tehnic al ofertei deoarece nu respectă cerinţele minime din caietul de sarcini.

VI.7) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară se elaborează conform Formularului din sectiunea “Formulare” si va fi insotita de graficul de livrare.

Se va exprima valoarea produselor, inclusiv şi exclusiv TVA,

In vederea evaluării ofertei.

Oferta va fi prezentată în lei, fără TVA, şi în echivalent euro la cursul Euro din data de , respectiv 1 Euro = 4,1865 lei din data de 16.03. 2011.

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preţ precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica, în concordanţă cu propunerea tehnică. si va fi insotita de centralizator de preturi si de graficul de livrare – formularul F12 .

VI.8) Prezentarea ofertei

a) scrisoare de înaintare

b) împuternicirea

c) adresa la care se depune oferta:

d) data limită pentru depunerea ofertei:

e) numărul de exemplare:

f) mod de prezentare

g) modificarea şi retragerea ofertei

h) oferte întârziate

i) dreptul de a solicita clarificări

a) Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare conform modelului prevăzut în sectiunea “Formulare “ .

b) Oferta trebuie să fie însoţită de împuternicire scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Împuternicirea va avea forma şi conţinutul în conformitate cu forma juridica a ţării în care este înregistrat ofertantul. O traducere autorizată în limba română va însoţi orice împuternicire întocmită într-o altă limbă. În cazul Asocierea/Consorţiului un partener trebuie să fie nominalizat ca lider, iar această nominalizare să fie confirmată prin înaintarea împuternicirilor semnate de toţi reprezentaţii cu drept de semnătură ai partenerilor individuali. În şedinţa de deschidere a ofertelor, ofertantul poate fi reprezentat de un delegat numai cu condiţia ca acesta să prezinte o împuternicire.

c) Primaria orasului Zarnesti, str.Mitropolit Ion Metianu, nr.1, judetul Brasov, Serviciul Urbanism.

Documentele însoţitoare care se vor afla in exteriorul plicului continand oferta sunt urmatoarele:

- Scrisoarea de înaintare - model din sectiunea “Formulare”;

- Împuterniciri, dacă este cazul;

- Garanţia pentru participare .

- Dovada IMM (daca e cazul).

Atentie! Ofertele care nu vor prezenta documentul privind constituirea garantiei de participare, astfel cum s-a solicitat in prezenta fişă de date, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor

Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse direct de catre ofertant. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.

19.05.2011, ora 9:00

1 (unu) original documente de calificare, ofertă tehnică şi ofertă financiară;

1 (unu) copie documente de calificare, ofertă tehnică şi ofertă financiară;

Ofertantul are obligaţia de a numerota, semna şi ştampila fiecare pagină a ofertei.

Oferta va conţine în mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun.

Oferta se va prezenta ambalată într-un plic mare exterior marcat cu adresa autorităţii contractante: Primăria orasului Zarnesti, str.Mitropolit Ion Metianu,nr.1. şi inscripţia „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 19.05.2011, ora 10ºº.”.

Obiectul cererii de oferte:

„Achizitie indicatoare rutiere pentru orasul Zarnesti”.

Datele de identificare ale ofertantului: nume, adresa, precum si datele de identificare ale asociaţilor, dacă este cazul.

În acest plic se vor introduce două plicuri marcate cu ORIGINAL şi respectiv COPIE.

În fiecare plic se vor introduce alte 3 plicuri marcate cu:

DOCUMENTE DE CALIFICARE, care conţin, documentaţii astfel:

Situaţia personală a candidatului/ofertantului;

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare);

Capacitatea economică şi financiară;

Capacitatea tehnică şi/sau profesională;

Standarde de asigurare a calităţii.

PROPUNEREA FINANCIARĂ, care va conţine toate documentele prezentate la punctul VI.7.

PROPUNEREA TEHNICĂ, care va conţine toate documentele prezentate la punctul VI.6.

În fiecare din cele 3 plicuri menţionate mai sus, documentele se vor introduce în dosare cu şină, care vor conţine fiecare în parte opisul documentelor.

ATENTIE ! Documentele care insotesc oferta in mod obligatoriu vor fi depuse in afara plicului mare exterior, respectiv:

· Scrisoarea de înaintare;

· Împuternicire scrisa din partea ofertantului pentru persoanele desemnate sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor

· Garanţia pentru participare.

Ofertantul care nu prezinta la data deschiderii ofertei aceste documente in original comisiei de evaluare, va fi descalificat si nu se va permite deschiderea plicului cu oferta.

Nu se acceptă oferte alternative.

Lipsa propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertei

Ofertele pot fi transmise prin orice mijloace (prin poştă, prin intermediul unui curier rapid sau depuse direct) de către ofertant, indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, pe cheltuiala acestuia, până la data şi ora limită de depunere stabilită în anuntul de participare.

Ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.

Modificarea documentelor este admisă, dar numai înainte de data limită de depunere a ofertelor. În cazul în care Ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către Autoritatea Contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor.

h) Nu se vor lua în calcul ofertele care au fost depuse după data limită de depunere a ofertelor. De asemenea, aceste oferte vor fi returnate ofertantului, nedeschise.

i) Orice ofertant interesat are dreptul de a solicita în scris clarificări privind documentaţia de atribuire în termenul prevăzut de legislaţie.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a posta răspunsurile la clarificări pe www.e-licitatie.ro, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

VI.10) Deschiderea ofertelor

19.05.2011, ora 10ºº, la sediul Primăriei orasului Zarnesti, Sala de consiliu .

Participanţii care participă la deschiderea ofertelor, trebuie să aibă împuternicire din partea ofertantului, semnatar al documentaţiei şi copie după cartea de identitate.

VI.11)Costul asociat elaborării şi prezentării ofertei

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi a documentelor care o însoţesc, iar Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective.

VI.12) Modalitati de comunicare

Modalităţile de comunicare utilizate pe parcursul procedurii vor fi:

a) prin poştă;

b) prin fax.

Orice document, care a fost transmis prin fax, va fi transmis in cel mult 48 de ore si prin scrisoare transmisă prin poştă.

Toate clarificările la documentaţia de atribuire şi răspunsurile vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro, în cadrul secţiunii “Documentaţie şi clarificări”.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preţul cel mai scăzut/ total achizitie X

Precizari: Ofertantii au obligatia de a anexa un opis al documentelor si numarul total de pagini al documentelor prezentate (de calificare, oferta tehnica si oferta financiara). Acest opis se introduce direct in plicul exterior impreuna cu plicul pentru calificare si cel pentru oferta tehnica si oferta financiara.

Lipsa a cel mult 3 (trei) documente de calificare solicitate prin documentatia de atribuire duce la respingerea ofertei.

De asemenea, necompletarea unui document de calificare lipsa dintre cele specificate, in termen de 72 ore de la momentul solicitarii are drept consecinta respingerea ofertei ca neconforma.

Neprezentarea ofertei tehnice si/sau financiare are ca efect respingerea ofertei.

Restituirea garantiei de participare:

-Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită că fiind câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie.

-Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul/ofertanţii ale căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

-In cazul in care autoritatea contractanta se afla, conform prevederilor art.209 din OUG nr.34/2006- cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia de a anula procedura de atribuire, garantia de participare se restituie dupa expirarea termenului de depunere a unei contestatii cu privire la aceasta decizie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la aceasta data.

-dupa primirea comunicarii prevazute la art.206 din OUG nr.34/2006- cu modificarile si completatarile ulterioare, ofertantii ale caror oferte au fost declarate necastigatoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de participare inainte de expirarea periodei prevazute de alin.2 si 3 ale art.88 din HG 925/2006- cu mdoficarile ulterioare (HG 834/2009), daca transmit autoritatii contractante o solicitare in acest sens.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

Autoritatea contractantă pentru contractare va folosi formularul de contract prezentat în sectiunea “model cntract”, cu toate anexele specificate.

Autoritatea contractantă va încheia contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art. 205 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii.

VIII. CONDIŢII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACT

VIII.1) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI DA □ NU X

Pretul nu se va modifica pe parcursul derularii contractului, va fi ferm in lei.

VIII.2) GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI DA X NU □

VIII.3) CUANTUMUL GARANŢIEI DE BUNĂ EXECUŢIE :

Cuantumul garanţiei de bună execuţie: 5 % din valoarea contractului de achiziţie publică (fără TVA).

Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie :

In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii garatia de buna executie se constituie in proportie de 50% din cuantumul precizat.

Modul de constituire a garantie de buna executie

Garantia de buna executie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.

Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa :

a.conditionat, respectiv dupa constatarea culpei personaei garantate, in conformitate cu contractul garantat ; sau

b.neconditionat, repsectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Autoritatea contractanta nu are dreptul :

a.de a impune sau de a intrezice prezentarea unui instrument de garantare emis de o anumita societate bancara ori societate de asigurari, nominalizata expres in documentatia de atribuire ;

b.de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de catre societati bancare sau numai la cele care sunt emise de catre societati de asigurari ;

c.de a impune sau de a intrezice prezentarea scrisorilor de garantie in oricare dintre formele prevazute la punctul 55, alin.3, lit. a-b din HG 834/2009, ori de a acorda, in cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia din formele de constituire a garantiei.

NOTA 1

Dovada că întreprinderea se încadrează în prevederile Legii nr. 346/2004, privind întreprinderile mici şi mijlocii cu completarile si modificarile ulterioare nu este obligatorie. Ofertantii care fac dovada încadrarii în prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificarile şi completările ulterioare beneficiază de reduceri de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie.

NOTA 2

Neindeplinirea criteriilor de calificare atrage dupa sine descalificarea ofertei.

Ofertantul are obligaţia de a numerota, semna şi ştampila fiecare pagină a ofertei.

Oferta va conţine în mod obligatoriu un opis al documentelor care se depun.

Nu se admit modificări, ştersături, adăugiri decât în cazul în care acestea sunt semnate de persoana împuternicită să prezinte oferta.

SECTIUNEA II

DOCUMENTATIE DESCRIPTIVA

-achizitie: semnalizare rutiera pe verticala- indicatoare rutiere.

Domeniul de aplicare.

Prezenta documentatie descriptiva stabileste conditiile generale de calitate, pe care trebuie sa le indeplineasca lucrarile de semnalizare rutiera pe verticala – indicatoare rutiere pentru teritoriul administrativ al orasului Zarnesti.

Prin proiectul avand ca obiectiv ,,modernizarea strazilor centrale din orasul Zarnesti’’ s-a urmarit descongestionarea si fluidizarea traficului rutier intre zonele rezidentiale, industriale si de tranzit din orasul Zarnesti, prin realizarea unei semnalizari rutiere eficiente, restrictionarea accesului si a circulatiei anumitor categorii de vehicule, elaborarea unui regulament destinat vehiculelor ce transporta marfa, intr-o perioada definita si cu un orar stabilit in zonele in care sunt impuse anumite restrictii de circulatie (limitare tonaj, acces interzis si oprire interzisa), eliminarea dificultatilor de circulatie cauzate de starea necorespunzatoare a unor categorii de strazi si scurtarea distantelor de parcurs intre zonele functionale ale orasului.

Obiective specifice :

-cresterea gradului de siguranta a circulatiei rutiere in orasul Zarnesti ;

-fluidizarea traficului si reducerea timpului de calatorie sau tranzitare a orasului Zarnesti ;

-modernizarea sau reabilitarea strazilor ;

-montarea de indicatoare rutiere;

-trasarea marcajelor specifice ;

astfel incat sa duca la o amenajare rutiera conform standardelor de semnalizare.

Cerintele tehnice se refera la executia indicatoarelor rutiere , a dispozitivelor de sustinere si a mijloacelor auxiliare,utilizate la semnalizarea permanenta si/sau temporara.

Acestea cuprind clasificari dupa dimensiuni, simboluri, forme, prescriptii tehnice , precum si alte conditii ce trebuie indeplinite de produsele susmentionate, in vederea utilizarii lor pentru semnalizarea drumurilor.

Confectionarea , montarea, indicatoarelor rutiere si calitatea acestora trebuie sa corespunda prevederilor seriei de standarde privind Siguranta circulatiei –Indicatoare rutiere (SR 1848/1,2,3 – 2008 ).

Indicatoarele se instaleaza pe partea dreapta, in sensul de mers, astfel incat sa asigure o buna vizibilitate a acestora.

In cazuri speciale cand siguranta circulatiei o impune, indicatoarele se pot repeta si pe partea stanga a drumului sau pe console.

La instalarea indicatoarelor cu folie reflectorizanta se vor respecta urmatoarele :

Unghiul in plan format de fata indicatorului cu perpendiculara la axul drumului este de 50, la indicatoarele de avertizare si de 100, la cele de localizare si de presemnalizare.

Inclinarea in fata a indicatorului in raport cu verticala este de 20.

Inaltimea pana la marginea inferioara a indicatorului este :

-1,30-1,80 m, fata de cota caii de ax, in afara localitatilor, cu exceptia panourilor suplimentare la trecerile la nivel cu calea ferata, pentru care inaltimea este de 0,50 m ;

-1,80-2,20 m,fata de cota trotuarului, in oras ;

-0,60-1,20 m, pentru indicatoarele pe spatii verzi,central, pe insule de dirijare, in localitati sau in afara acestora.

Indicatoarele prevazute cu folie reflectorizanta se instaleaza astfel incat partea inferioara fata de cota caii de ax, sa fie :

-1,50 m pentru indicatoare triunghiulare, rotunde, de orientare si indicatoare diverse ;

-1,30 m pentru indicatoarele de localitate si presemnalizare pentru orientare in intersectii importante pe drumuri de continuitate a directiei spre localitati importante ;

-0,60 m pentru indicatoarele instalate pe spatii verzi central sau pe insule de dirijare.

Distanta de instalare a indicatorului in profilul transversal al drumului de la marginea platformei sau bordurii trotuarului, pana la marginea indicatorului, este de cel putin 0,50 m si, cel mult, 2,00 m.

Amplasarea stalpilor se face in afara marginii exterioare a santurilor sau rigolelor.

Plantarea stalpilor

Lungimea stalpilor se stabileste astfel incat sa fie incastrati min.40 cm, in fundatia de beton de clasa C8-10, respectiv min.80 cm, cand sunt plantati direct in pamant.

Montarea indicatoarelor se face, de regula, pe stalpi special destinati in acest scop, confectionati conform punctului 3.4 din SR 1848/2:2004, sau pe stalpii cu alte dimensiuni, pe console montate pe stalpi sau pe console incastrate in constructiile existente, precum si pe portale sau console special proiectate.

Materiale folosite

Pentru semnalizarea pe verticala se utilizeaza indicatoare rutiere cu tabla reflectroizanta montate pe stalpi metalici.

Forme, culori, semnificatii ale indicatoarelor.

Indicatoare de avertizare a pericolului

Acest tip de indicatoare se prezinta in doua forme :

1.triunghiuri echilaterale : au chenar rosu prezentand o figura desenata in culoarea negru, pe fond alb ;

2.dreptunghiuri : sunt de marimi diferite prezentand pe fond alb sageti rosii care indica sensul virajului sau benzi inclinate descendente spre partea carosabila.

Indicatoare de reglementare :

1.de prioritate. Formele cele mai variate sunt intalnite la acest tip de indicatoare :

-triunghiuri echilateral alb cu chenar rosu ;

-octogon de culoare rosie avand inscrisa inscriptia STOP.

2.de interzicere sau restrictie. Cu singura execeptie care se prezinta sub forma patrata, toate celelalte figuri de forma circulara cu chenar rosu, in marea lor majoritate afisand diverese inscriptii, desene pe ond alb sau albastru.

3.de obligatie.Sunt in totalitate circulare, pe fond albastru prezentand sageti albe, reprezentari schematice, valori pentru vitezele de circulatie.

Indicatoare de orientare si informare

1.indicatoare de orientare. Forma in care se prezinta acest gen de indicatoare este cea dreptunghiulara si cea cu sageata, majoritatea avand fondul albastru pe care sunt inscrise cu diverse caractere, denumiri de localitati, etc., cu culoare alba.

2.indicatoare de informare. Acest tip de indicatoare au forme patrate sau dreptunghiulare de culoare albastra (fondul) pe care sunt prezentate simbolic diverse utilitati din imediata apropiere.

Semne aditionale: acest tip de indicatoare au forma dreptunghiulara, dar cu cateva exceptii si pe cea patrata, sunt montate sub indicatoarele principale, avand ca scop atentionarea conducatorilor auto asupra particularitatilor tronsoanelor de drum respective.

Mijloace de sustinere a indicatoarelor. Se vor folosi urmatoarele mijloace de sustinere a indicatoarelor :

-stalpi din teava de otel cu sectiune circulara Ø38…51 mm, conform STAS 404/2-80, in functie de dimensiunile indicatoarelor. Stalpii de lungime mai mica se utilizeaza numai pentru indicatoare amplasate pe colturile insulelor separatoare sau directionale de intesectii. Lungimea stalpilor metalici este de min.3,5 m si trebuie sa fie incastrati minim 40 cm in fundatia de beton de clasa BC10, conform STAS 3622-86. La partea superioara vor fi prevazute cu capace.

Stalpii de sustinere ai indicatoarelor se protejeaza anticoroziv prin zincare, pasivare si vopsire in camp electrostatic sau cu grund de minium de fier sau plumb urmat de vopsire in culoare gri.

Confectionarea indicatoarelor

Indicatoarele se vor confectiona din tabla de otel de 1,00…1,25 mm si de 1,50 mm, in cazul indicatoarelor cu lungimea mai mare de 2,0 m, bordurarea fiind facuta prin indoire, astfel incat sa se realizeze cu precizie formele si dimensiunile prevazute in SR 1848-1 :2008.

Indicatoarele de otel vor fi protejate integral prin zincare cu un strat de acoperire in grosime de minimum 8 microni si apoi vopsite pe spate si pe rebord cu un strat de acoperire in grosime de minimum 60 microni. Indicatoarele cu dimensiunea maxima de 3 m se vopsesc in camp electrostatic. Indicatoarele la care dimensiunea maxima depaseste 3 m, se protejeaza cu vopsea pe baza de zinc peste care se aplica vopsea alchidica.

Sistemul de prindere pe stalp al indicatorului va fi deasemenea protejat anticoroziv prin zincare sau cadmiere. Protectia anticoroziva trebuie sa asigure o durata pe serviciu a suportului metalic egala cu durata de serviciu a foliei reflectorizante utilizate, in conditii normale de exploatare. Spatele indicatoarelor si rebordul se vopsesc in culoare gri.

Legatura intre indicatoare si sistemul de prindere pe stalpi se va realiza cu suruburi montate pe gauri practicate pe rebordul indicatoarelor, prin bolturi filetate pe spatele indicatoarelor, cu sudura prin puncte sau prin benzi dubu adezive speciale.

Panourile dreptunghiulare sau patrate la care latura cea mai mica, respectiv latura depasesc 1000 mm, se executa astfel: dintr-una sau mai multe foi de tabla ranforsate cu corniere sau profile de tabla indoita, pe contur si la imbinarea foilor de tabla.

La indicatoarele de otel, fata indicatoarelor se va executa din folii reflectorizante clasa 1, 2 sau 3. Conturul de culoare rosie al indicatoarelor triunghiulare si circulare, precum si fondul albastru sau verde al indicatoarelor de obligare si informare, se executa prin serigrafiere. Simbolul de culoare neagra al indicatoarelor triunghiulare si circulare, precum si a celor de informare si localizare se poate realiza fie prin serigrafiere, fie prin aplicarea simbolului sau literelor decupate din folie neagra, autoadeziva.

Fondul de culoare albastra aferent fetelor indicatoarelor de orientare se va realiza prin aplicarea de folii reflectorizante clasa I. Pe acest fond se vor realiza chenarul si scrierea, din folie reflectorizanta de culoare alba clasa 2.

Folia reflectroizanta de clasa 1 trebuie sa aiba durata de serviciu garantat de 7 ani, iar cele din clasele 2 si 3 de 10 ani.

Pregatirea suprafetei vopsite a indicatoarelor metalice in vederea aplicarii foliei reflectrorizante comporta urmatoarele operatiuni :

-degresarea cu apa si detergenti a suprafetei pentru a indeparta orice urma de ulei;

-inlaturarea urmelor de praf cu o carpa moale, curata si stergerea cu o capra imuiata in alcool ;

-dupa uscare se poate trece la aplicarea foliei reflectorizante.

Foliile reflectorizante trebuie sa corespunda calitativ conditiilor din documentatia descriptiva.

Aplicarea foliei se face ,,la rece’’ atunci cand se foloseste folie cu adeziv de activare prin presare, sau ,,la cald’’, in instalatii speciale, atunci cand se foloseste folie cu adeziv de activare la cald.

In cazul aplicarii ,,la rece’’, atat indicatorul cat si folia se lasa cel putin 24 ore la temperatura incaperii, care trebuie sa fie de 20-250C.

Ambalarea indicatoarelor. Indicatoarele se ambaleaza cate doua bucati, fata in fata, separate printr-o foaie de hartie de protectie. Depozitarea se face pe stelaje a caror rafturi sa nu fie la inaltime mai mare de 1,50 m, in pozitie verticala, fara a se sprijini direct unele de altele, pentru a evita zgarieturile. Indicatoarele de presemnalizae care au dimensiuni mai mari se ambaleaza astfel incat sa nu fie degradate in timpul manipularii si transportului.

Pe ambalaje se vor aplica etichete pe care sa fie inscrise numarul figurii din SR 1848/1-2008 si denumirea indicatoarelor ambalate.

Tolerantele pentru dimensiunile indicatoarelor sunt in conformitate cu prevederile SR 1848/2-2008.

Dimensiunile indicatoarelor sunt din categoria ,,normale’’ asa cum sunt prevazute in SR 1848/2-2008.

Conditii de calitate ale foliei reflectorizante

Foliile reflectroizante ce se vor utiliza sunt din clasele 1 si 2, descrise mai jos :

-foliile reflectroizante de clasa 1- sunt constituite din microbile de sticla inglobate intr-o rasina transparenta care are fata vazuta neteda, iar celalalta este acoperita cu un adeziv durabil activate la cald sau la rece prin simpla presare ;

-foliile reflectorizante de clasa 2- au performante de retroreflexie mult superioare foliilor din clasa 1. Aceste folii au spre exterior aer incapsulat intre suprafata microbilelor si fata superioara a foliei.

Metodele de testare pentru foliile reflectrorizante si pentru indicatoare constau in teste fotometrice, incercari la actiuni mecanice si rezistenta la medii agresive.

Foliile reflectorizante trebuie insotite, in vederea utilizarii, de un buletin de calitate emis de unul din laboratoarele specializate.

Tehnologiile de prelucrare, aplicare si imprimare a foliilor reflectorizante, trebuie sa respecte prescriptiile fabricantului foliei privind precautiile care se iau la efectuarea acestor operatii.

Aderenta la suport. Foliile reflectorizante trebuie sa prezinte o buna aderenta la suport, indepartarea prin jupuire neputand fi posibila fara distrugerea foliei.

Testul de aderenta la suport se executa pe esantioane avand dimensiunile de 10x15 cm. Cu un cutit sau lama se jupoaie folia de la suport astfel incat sa mai ramana prinsa de un capat o bucata de 2x2 cm. Se inceraca jupuirea mai departe a foliei cu mana. Daca aceasta nu este posibila decat distrugerea foliei, testul de aderenta se considera ca fiind corespunzator.

Rezistenta la soc. O mostra cu dimensiunile de 15 x 15 cm decupata din indicatorul rutier este asezata pe o rama avand laturile de 10x 10 cm. De la o inaltime de 25 cm cade o bila de otel cu diametrul de 51 cm, avand o greutate de 540 g, pentru folii din clasa 1 si clasa 2.

Rezistenta la caldura uscata. Mostrele de testare avand dimensiunile de 7,5x 15 cm si se mentin 24 ore in etuva la temperatura de 710 + 30C, apoi se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei, dupa care se poate interpreta testul. Testul este considerat corespunzator daca mostra nu prezinta defecte de tip fisuri, cojiri sau desprinderi de pe suport. Pentru folii de clasa 3, placutele au dimensiuni de 15x15 cm. Expunerea se face la temperaturi de 770C.

Rezistenta la frig. Mostrele, avand dimensiunile de 7,5 x 15 cm se pastreaza in congelator la temperaturi de -350+3 0C, dupa care se conditioneaza 2 ore la temperatura camerei si se interpreteaza testul. Testul este considerat corespunzator daca mostra nu prezinta defecte de tipul fisuri, cojiri sau desprinderi de suport.

Rezistenta la coroziune. Testul consta in determinarea rezistentei la ceata salina produsa prin pulverizarea la temperaturi de 350+20C, a unei solutii din 5 parti, in greutate, clorura de sodiu, dizolvata in 95 parti apa distilata. Mostrele de testat, cu dimensiunile de 15,0 x 15,0 cm, sunt supuse actiunii cetei saline la minim,2 cicluri de cate 22 ore fiecare, separate de un interval de 2 ore la temperatura camerei, timp in care mostrele pot fi uscate. La terminarea ambelor cicluri, mostrele se spala cu apa distilata si uscata, cu o pasla, in vederea examinarii.Testul se considera corespunzator daca mostrele nu prezinta defecte de suprafata de tip fisuri, decolari, etc, iar coeficientul de retroflexie si coordonatele cromatice corespund conditiilor impuse de norme.

Confectionarea si vopsirea stalpilor.

Stalpii pentru sustinerea indicatoarelor metalice au lungimea de 3,5 m si se confectioneaza astfel:

-pentru stalpii indicatoarelor cu forma triunghiulara, rotunda, sageti precum si pentru cele in forma de patrat sau dreptunghi avand latura cea mai mica sub 1,0 m, se foloseste teava de otel cu diametrele de 48-51 mm si grosimea peretilor de minim 3 mm.

-pentru dispozitivele de sustinere a panourilor din profile speciale de aluminiu se foloseste teava sau profile de otel si sunt dimensionate in functie de suprafata panoului, pe raspunderea ofertantului.

Caracteristicile acestor sustineri se precizeaza in cadrul ofertei.

Dispozitivele de sustinere a indicatoarelor se protejeaza cu grund de fier sau plumb si se vopsesc in culoare gri.

Conditii tehnice, reguli si metode de verificare

La dimensiuni se admit tolerante de +1%, pentru indicatoare metalice ;

Tolerante admise :

-+1 mm pentru inaltimi ale literelor de 130 mm ;

-+2 mm pentru inaltimi mai mari de 130 mm ;

-+0,5 mm la grosimi ale literelor pana la 18 mm ;

-+1 mm pentru grosimi mai mari de 18 mm.

Controlul calitatii se efectueaza verificarea:

-formei si dimensiunilor, in conformitate cu SR 1848-1 :2008.

-planeitatii fetei ;

-rezistentei si nedeformabilitatii dispozitivelor de prindere pe stalpi ;

-aspectului si exactitatii simbolului ;

-aplicarii corecte a foliei reflectroizante (aceasta trebuind sa prezinte o buna aderenta) ;

-aspectului si exactitatii inscriptiilor.

Dimensiunile indicatoarelor vor fi in conformitate cu reglementarile SR 1848-1 :2008.

Receptia indicatoarelor

Fiecare lot de indicatoare livrate trebuie sa fie insotite de un buletin de calitate emis de producator.

Receptia indicatoarelor se face atat in ceea ce priveste calitatea acestora cat si in ceea ce priveste tipodimensiunile.

Toate produsele care nu corespund calitativ vor fi refuzate.

LISTA INDICATOARE

Nr.

Crt.

Denumire

Cod

UM

cantitate

1

Indicator ,,OPRIRE’’

B2

buc

4

2

Indicator ,,SELECTAREA CIRCULATIEI PE DIRECTII DE MERS IN APROPRIEREA INTERSECTIEI’’

F19 ;

F20

buc

6

3

Indicator ,,PARCARE’’

G34

buc

1

4

Indicator ,,STATIE DE AUTOBUZ’’

G14

buc

2

5

Indicator ,,PRESEMNALIZARE TRECERE PIETONI’’

A22

buc

6

6

Indicator ,,TRECERE PIETONI’’

G1;

G2

buc

12

7

Indicator ,,TRECERE LA NIVEL CU O CALE FERATA CU BARIERE SAU SEMIBARIERE’’

A41

buc

2

8

Indicator ,,ZONA PIETONALA’’

G71

buc

1

9

Indicator ,,ACCESUL INTERZIS VEHICULELOR DESTINATE TRANSPORTULUI DE MARFURI’’+panou aditional ,,CU EXCEPTIA VEHICULELOR AUTORIZATE’’

C7;

P36

buc

5

10

Indicator ,,ACCESUL INTERZIS VEHICULELOR CU TRACTIUNE ANIMALA’’

C11

buc

2

12

Indicator ,,CEDEAZA TRECEREA’’

B1

buc

1

13

Indicator ,,ACCESUL INTERZIS’’

C1

buc

1

14

Indicator ,,OCOLIRE’’

D5

buc

1

15

Indicator ,,CONFIRMAREA DIRECTIEI DE MERS SPRE O LOCALITATE’’

F10

buc

1

16

Indicator ,,COPII’’

A23

buc

1

17

Indicator ,,TRASEU DE URMAT PENTRU ANUMITE CATEGORII DE VEHICULE (MARFA+PERSOANE’’

F16

buc

1

18

Indicator ,,ACCESUL INTERZIS AUTOBUZELOR’’

C9

buc

1

19

Indicator ,,DRUM CU PRIORITATE’’

B3

buc

2

20

Indicator ,,PUNCT DE INFORMARE TURISTICA

G67

buc

1

TOTAL

52

STALPI DE SUSTINERE CU ACCESORII

52

Indicatoare de orientare

Necesarul indicatoarelor de orientare si conditii speciale de amplasare :

1.Confirmarea directiei de mers spre localitati mai importante si distantele intre acestea’’- COD F52 – buc.4

Localitatile se inscriu, dupa principiul rabaterii, in ordinea descrescatoare a distantelor, in colaborare cu Politia Rutiera.

2.Presemnalizarea directiilor indicate- COD F3- buc.11.

3.Presemnalizarea directiilor intr-o intersectie cu sens giratoriu’’- COD F3-buc.1.Specificatii

La indicatoarele de orientare cod F3, inscrisurile pe fundal albastru vor avea sageata indicatoare de aceeasi culoare cu denumirea localitatii indicate.

Dupa intersectie, pe toate ramurile acesteia, se instaleaza indicatorul COD F10-,, CONFIRMAREA DIRECTIEI DE MERES SPRE O LOCALITATE SI DISTANTA PANA LA ACEASTA’’.

Indicatia drumului trebuie urmata de ecusonul ce reprezinta categoria acestua, COD F39, F 40, F 41.

4.Indicator cu reprezentare industriala-se adreseaza conducatorilor de vehicule transport marfa, pe panou sunt indicate societatile economice din oras- buc.1

5.Indicator cu reprezentare turistica – se adreseaza turistilor, pe panou fiind indicate obiectivele turistice, unitatile de cazare, restaurante, etc.- buc.5

Cele patru panouri indicatoarele se vor monta pe stalpul consolei rutiere pe care va fi montat indicatorul COD F 53, sau pe suport vertical, pe partea drepata a sensului de mers, in functie de arhitectura zonala.

Pentru cele doua console, si panourile indicatoare ce se vor monta pe ele, se va prezenta documentatia privind : ,,rezistenta mecanica si stabilitate’’ si ,,siguranta in exploatare’’.

Indicatiile cu reprezentare obiectiv de interes industrial vor fi inscriptionate cu negru, pe fundal alb, iar cele de reprezentare obiectiv de interes turistic, vor fi inscriptionate cu fundalul caracteristic acestei categorii de indicatoare.

In continuarea acestor doua indicatoare se vor monta, in localitate, indicatoare ,,Directia spre obiective locale’’, COD F36- buc.10. Obiectivele vor fi inscrise pe indicator, dupa consultarea cu beneficiarul.

Semnalizarea rutiera pentru interzicerea accesului si circulatia vehiculelor de transport marfa.

Semnalizarea rutiera ce intezice accesul unor categorii de autovehicule va fi realizata in baza unui act normativ (Hotarare a Consiliului Local Zarnesti) si a unui regulament in baza actului normativ care sa precizeze situatiile de restrictie, a accesului si circulatia autovehiculelor, precum si exceptiile de trecere.

Semnalizarea rutiera ce interzice accesul si circulatia vehiculelor trebuie sa se refere doar la strazile indicate in actul normativ si aceasta trebuie sa se realizeze in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Pentru semnalizarea rutiera de interzicere a accesului si circulatia vehiculelor de transport marfa pe strazile metnionate, se va monta la inceputul sectorului de drum indicatoare rutiere de tipul :

-accesul interzis vehiculelor destinate transportului de marfuri (COD C7), iar in interiorul siluetei camionului se va trece masa totala maxima a vehiculelor a caror circulatie nu este permisa ;

-sub acest indicator se va monta panoul aditional ,,CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR AUTORIZATE’’ (COD P36).

Panouri rutiere pentru console si portaluri

Panourile rutiere trebuie sa respecte cerintele de conformitate din SR 1848:2008.

Panourile indicatoare care se vor monta pe stalpii in consola se vor executa cu folie reflectorizanta Casa 3, cu un coeficient de retroreflexie de minim 850 cd/lux.mp si o durata de serviciu de 10 ani.

Folia reflectorizanta trebuie sa corespunda conditiilor tehnice stipulate in SR 1848-2/2008 si sa aiba inserata in structura un marcaj de indentificare durabil si vizibil. Durabilitatea marcajului trebuie sa fie cel putin egala cu durata de viata a foliei. Marcajul trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: numele sau logo-ulu producatorului; codul de identificare a lotului de productie; clasa de retroreflexie si durata de serviciu. Toate aceste informatii trebuie sa fie prezente cel putin odata pe orice suprafata de 400x400 mm al foliei si cel putin odata pe suprafata fiecarui panou. Aceste marcaje de identificare trebuie mentionate in agrementul tehnic emis pentru folia reflectroizanta.

Suportul panourilor indicatoare se vor monta pe stalpi in consola si se va confectiona din tabla de aluminiu de grosime de 2 mm, rigidizat prin dubla bordurare.

Suportul de tabla se vopseste in camp electrostatic cu pulbere gri.

Toate bolturile, piulitele, saibele si alte accesorii trebuie sa fie zincate.

Pe spatele panourilor se aplica o eticheta greu distructibila, inscriptionata cu denumirea producatorului sau furnizorului, numarul agrementului tehnic, producatorul foliei refectorizante, anul de fabricatie, seria panoului si cuvintele ,,indicator garantat’’.

Termenul de garantie solicitat este de 2 ani.

Structuri metalice tip consola si tip portal.

Structurile tip consola sunt constructii metalice, suple, usoare, autoportante care pot fi transportate si instalate in scurt timp si cu minim de resurse pe orice amplasament ce ofera un acces adecvat.

Inaltimea minimala la care se amplaseaza bratul consolei (inaltimea staplului) este de 7 m pentru ca panourile montate sa nu intre in gabaritul vehiculelor.

Atat staplii de sustinere cat si bratele au sectiune poligonala tubulara obtinuta din tabla de otel prin indoire si sudare longitudinala.

Stalpii si bratele consolelor trebuie asigurati dintr-o singura bucata fara inadiri pe lungime.

Sectiunea stalpilor si consolelor este rectangulara.

Stalpul are la baza o flansa cu care se fixeaza ancorele fundatiei. Pe fiecare ancora de fundatie, sub flansa de baza, exista o piulita cu care se va regla verticalitatea stalpului. Carcasa cu ancore se fixeaza in fundatie armata si beton clasa C16/20.

Toate piesele si subansamblele, cu exceptia organelor de asamblare standardizate, vor fi zincate termic.

La dimensionare trebuie luate in considerare incarcarile de calcul definite mai jos precum si cea mai nefavorabila combinatie a acestora:

-incarcari din actiunea vantului pentru zona meteo a amplasamentului (SR EN 1991-1-4, NP 082-04).

-incarcari din greutate proprie (structura+ panouri-suprafata maxima admisa a acestora este conform normativelor tehnice in vigoare).

-incarcari din greutatea unui strat de minim 20 mm de gheata depusa pe panouri si pe structura de rezistenta a stalpului-consola.

-incarcari din seism pentru tipul solului B conform Eurocod 8.

Pentru toate tipurile de incarcari si combinatii ale acestora se tine cont de categoria de teren a amplasamentului conform SR EN 1993-3-1:2007.

Conditiile tehnice generale sunt conform EN ISO 1461.

Inainte de operatia de zincare a suprafetelor, acestea vor fi curatate mecanic, prin periere cu peria de sarma, pentru indepartarea urmelor de rugina si tudner si apoi vor fi degresate.

Acoperirea cu zinc va insuma minim 505 g/mp, iar grosimea minima a peliculei de zinca va fi de minim 70 µm. Organele de asamblare standardizate vor fi zincate conform cerintelor STAS 27000/8.

Stalpii vor fi marcati clar si durabil cu numele sau simbolul producatorului, anul productiei si codul unic de produs.

Subansamblele si piesele vor fi marcate in corespondenta, astfel incat la montarea pe santier sa fie asigurata asamblarea corecta a acestora.

Marcarea se face cu o eticheta, prin poansonare sau folosind vopsea rezistenta la intemperii.

Piesele marunte vor fi identificate prin marcarea cu etichete atasate piesei cu sarma galvanizata.

Abaterea de la verticalitate va fi de maxim 2 mm la 1 m inaltime. Pentru stalp abaterea totala de la verticalitate va fi de maxim 10 ani.

Termenul de garantie solicitat este de 3 ani.

Ofertantul/producatorul indicatoarelor rutiere trebuie sa prezinte:

-agrementul tehnic si avizul tehnic pentru indicatoarele rutiere emis de institutiile abilitate din Romania;

-agrementul tehnic si avizul tehnic pentru folia reflectorizanta folosita pentru confectionarea indicatoarelor rutiere, emis de institutiile abilitate din Romania;

-acordul producatorului foliei reflectorizante- in original- din care sa reiasa ca producatorul foliei va asigura tipul de folie reflectorizanta necesara pentru producerea indicatoarelor rutiere solicitate in prezenta documentatie;

-certificatul pentru Sistemul de Mangement al Calitatii ISO 9001;

-Certificatul pentru Sistemul de Mangement al Mediului ISO 140001;

Garantia:

-indicator reflectorizant- 2 ani;

-stalp sustinere indicatoare- 2 ani;

-panouri de orientare reflectorizante- 2 ani;

-consola tip portal –3 ani;

-indicator- ansamblu reflectorizant- 2 ani;

Principalele prevederi legisla