normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor

Author: gigi-grosu

Post on 17-Jul-2015

96 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORSILOCUINEI ORDINULNr.1574 din15.10.2002 pentruaprobareareglementariitehnice "Normativpentruproiectarealastabilitatetermicaaelementelor deinchiderealecldirilor",indicativC107/702 In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in construcii,cumodificrileulterioare, In temeiul prevederilor art.2 pct.45 si ale art.4 alin.(3) din Hotrrea Guvernului nr.3/2001 privind organizarea si funcionareaMinisterului Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuinei, AvndinvedereavizulComitetuluiTehnicdeCoordonare Generalanr.42/18.04.2002, Ministrullucrrilorpublice,transporturilorsilocuineiemite urmtorul ORDIN: Art.1.Seaprobareglementareatehnica"Normativpentruproiectarealastabilitate termica a elementelor de inchidere ale cldirilor", indicativ C107/702, elaborata de InstitutulNationalde CercetareDezvoltareinConstruciisiEconomiaConstruciilorBucureti (NCERC)siprevzutainanexacarefaceparteintegrantadinprezentulordin. Art.2. Prezentul ordin se publica in Buletinul Construciilor, prin grija Direciei GeneraleTehniceinConstrucii. Art.3.Directia Generala Tehnica in Construcii va aduce la indeplinire prevederile prezentuluiordin. MINISTRU MIRONTUDORMITREA

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORlLOCUINEI

NORMATIVPENTRUPROIECTAREALA STABILITATETERMICAA ELEMENTELOR DENCHIDEREALECLDIRILOR INDICATIVC107/702 Elaboratde: INSTITUTULNAIONALDECERCETAREDEZVOLTARE NCONSTRUCII lECONOMIACONSTRUCIILOR NCERC Bucureti Directorgeneral: prof.dr.ing.DanLUNGU

DEPARTAMENTULFIZICACONSTRUCIILOR, INTERACIUNE CONSTRUCII MEDIU DirectorDepartament: efLaborator: efdeproiect: Colaborator: Avizatde: DIRECIAGENERALTEHNICNCONSTRUCIIMLPTL dr.ing.loanPEPENAR fiz.ConstanaMARINPERIANU dr.ing.AdrianABREA prof.dr.ing.EmilComaU.T.Cluj

Directorgeneral: ing.IonSTNESCU ResponsabillucrareMLPTL:ing.PaulaDRAGOMIRESCU

NORMATIVPENTRUPROIECTAREALASTABILITATE TERMICAAELEMENTELORDEINCHIDEREALE CLADIRILOR

IndicativC107/7 InlocuiesteNP20089

1.OBIECTSIDOMENIUDEAPLICARE 1.1 Prezentul normativ cuprinde prevederi referitoare la conceptia si proiectarea la stabilitate termica a zonelor opace ale elementelor de inchidere si compartimentare ale cladirilorcivilesubaspectulinertieilortermice(peretiexteriori,acoperisuri,peretiinteriorisi plansee care delimiteaza spatii cu temperaturi diferite) precum si la stabilitatea termica a incaperilor. 1.2Stabilitateatermicaaincaperilorconstituieuncriteriuadimensionarii termotehniceacladirilor,princareseurmaresteasigurareaconfortuluitermicinteriorpetimp devarasideiarna. 1.3 Stabilitatea termica se evalueaza pentru incaperea sau unitatea functionala cu orientareaceamaidefavorabila,petimpdevarasideiarna,consideratadeproiectantcafiind reprezentativa in ansamblul cladirii. In cazul in care o cladire are mai multe functiuni, stabilitatea termica se evalueaza pentru cel putin o incapere sau o unitate functionala reprezentativapentrufiecarefunctiuneinparte. NOTA: Atriumurileacoperitesuntconsiderateincaperidesinestatatoareincadrulcladirii.

1.4 Prevederile prezentului normativ se aplica la cladirile noi, prevazute cu instalatii de incalzire,indiferentdetipuldecombustibilsauagenttermicutilizat. Pentru cladirile existente care se modernizeaza, prevederile prezentului normativ au caracterderecomandare. 1.5Prevederileprezentuluinormativnuseaplicaincaperilor,unitatilorfunctionalesau cladirilorprevazute,printemadeproiectare,cuinstalatiideventilareclimatizare.Acestease vor proiecta in conformitate cu reglementarile tehnice specifice, astfel incat sa satisfaca si exigenteledeeconomiedeenergieimpuseprinnormativeleC107/1siC107/2. 1.6 In cazul in care incaperea sau unitatea functionala considerata nu satisface criteriiledeperformantaimpuseprinprezentulnormativ,sevacorectaalcatuireaconstructiva a elementelor delimitatoare sau incaperea (unitatea functionala) respectiva va fi in mod obligatoriuprevazutacuinstalatiedeventilareclimatizare. 1.7Prevederileprezentuluinormativvorfiutilizateincadrulcolaborariiintrearhitecti, inginericonstructori siingineriinstalatoriinactivitateadeproiectareacladirilorsidestabilire aregimuluidefunctionareainstalatiilordeincalziresauclimatizare,precumsiinactivitatea deverificareaproiectelor(cerintaE Izolatietermica,hidrohugasieconomiadeenergie)de catreverificatoritehniciatestati.

2.REFERINTE

Prevederiledinprezentul normativ vorfiutilizate impreunacureglementariledate in ANEXAB. NOTA: Laaplicareareglementarilortehnicelacarenuestespecificatanuldeeditare, sevaluainconsiderareultimaeditievalabila.

3.DEFINITII,SIMBOLURISIUNITATIDEMASURA

3.1Definitii Principaliitermeniutilizati inprezentulnormativ auurmatoareasemnificatie: stabilitatetermicaacladiriiinansamblusauaincaperilorconsideratecaunitati separate capacitateaacestoradeaamortizaamplitudineadeoscilatieatemperaturiiaerului exterior,astfelincataceastasaseresimtainincapericuvalorireduse(amortizate)sidefazate intimp,precumsicapacitateaelementuluideinchideresicompartimentaredeaacumulasau cedacaldura.

amplitudine de oscilatie a temperaturii aerului interior (ATi) variatia maxima a temperaturiiaeruluiinteriordintroincapere,fatadetemperaturainterioaradecalcul(Ti) coeficient de amortizare a amplitudinii oscilatiilor temperaturii aerului exterior (n T)raportul dintre amplitudinea de oscilatie a temperaturii echivalente de calcula aerului exterior(ATe)siamplitudineadeoscilatieatemperaturiisuprafeteiinterioareaelementuluide inchidere(ATsi)(inversulcoeficientuluideamortizareafluxuluitermic) coeficient de amortizare a fluxului termic (h) raportul dintre amplitudinea de oscilatieatemperaturiisuprafeteiinterioareaelementuluide inchidere(ATsi)siamplitudinea deoscilatieatemperaturiiechivalentedecalculaaeruluiexterior(ATe) (inversul coeficientului de amortizare a amplitudinii oscilatiilor temperaturii aerului exterior (nT)) coeficientdedefazareaoscilatiilortemperaturiiaeruluiexteriorpetimpdevara, (e)timpul,exprimatinore,dupacareunmaximdetemperaturaaaeruluiexteriorcarevine in contact cu o fata a unui element de inchidere se resimte tot la o valoare maxima pe fata opusaaacestuia coeficientdestabilitatetermicaaunuielementdeinchidere,petimpdeiarna(Ci) raportul intre diferenta temperaturilor de calcul a aerului interior si exterior si diferenta dintre temperatura aerului interior si temperatura minima a suprafetei interioare, stabilita in urmavariatieifluxuluidecalduracedatdeaparateledeincalzire coeficientdeacumularetermicaprinsuprafetaunuielementdeinchidereaflatin * contact cu incaperea a carei stabilitate termica se verifica (B ) cantitatea de caldura 2 acumulatainunitateadetimpdeunelementdeconstructiecusuprafatade1m ,pentruasi ridicatemperaturaculK coeficientdeasimilaretermicaamaterialului(s)densitateafluxuluitermicmaxim corespunzatoare unei amplitudini a temperaturii suprafetei interioare egala cu unitatea. Aceastamarimedepindedeparametriimaterialuluistrabatut:conductivitatetermica,densitate, capacitate calorica masica la presiune constanta si de perioada oscilatiilor densitatii fluxului termic coeficient de asimilare termica prin suprafata interioara a unui element de inchidere (B) variatia maxima a amplitudinii fluxului termic acumulat de o suprafata, pentruasiridicatemperaturaculK

coeficient de tranfer termic prin suprafata interioara (ai) densitatea fluxului termiccestrabatedupanormalasuprafatainterioaraaelementuluideinchidere,canddiferenta dintre temperatura pe suprafata interioara a elementului (Tsi) si temperatura aerului interior (Ti)esteegalacuunitatea

coeficient de transfer termic prin suprafata exterioara (ae) densitatea fluxului termiccestrabatedupanormalasuprafataexterioaraaelementuluideinchidere,canddiferenta dintre temperatura pe suprafata exterioara a elementului (Tse) si temperatura aerului exterior (Te)esteegalacuunitatea* coeficientdeabsorbtiearadiatieisolare(A )raportuldintreenergiaradiantasolara absorbita de un element de constructie si energia solara incidenta normala pe suprafata elementului,egalacuunitatea

coeficientdetranfertermic(U)fluxultermicinregimstationar,raportatlaariade transfertermicsiladiferentadetemperaturadintretemperaturilemediilorsituatedeopartesi dealtaaunuielementdeinchidere(inversulrezistenteitermice(R)) capacitatecaloricamasicalapresiuneconstanta(c)cantitateadecalduranecesara unitatii de masa dintrun material pentru asi ridica temperatura cu o unitate, intrun proces izobar(lapresiuneconstanta) conductivitate termica (l) proprietatea materialului de a permite trecerea fluxului termic,exprimataprinfluxultermiccestrabateprinunitateadesuprafataunstratomogendin cadrulunuielementdeconstructieplan,canddiferentatemperaturilorpeceledouasuprafete alestratuluiesteegalacuunitatea densitate a fluxului termic (q ) fluxul termic raportat la aria prin care se face transferuldecaldura flux termic (F) cantitatea de caldura transmisa la sau de la un sistem, raportata la timp element de inchidere element de constructie perimetral care delimiteaza volumul interioral incaperii/cladiriidemediulexteriorsaudespatiicutemperaturidiferite indice al inertiei termice a elementului de constructie plan si omogen (D) produsuldintrerezistentaspecifica lapermeabilitatetermica(Rs)si coeficientuldeasimilare termicaamaterialului(s) intensitatearadiatieisolare(I) densitateamedieafluxuluitermicdeoriginesolara, depinzand de unghiul de incidenta al razelor solare, de transparenta si nebulozitatea atmosferei regim (termic) stationar ipoteza conventionala de calcul termotehnic, in cadrul careiaseconsideracatemperaturanuvariazaintimp rezistentatermicaspecificaunidirectionala(R)diferentadetemperaturaraportata ladensitateafluxuluitermic,inregimstationar

rezistentatermicasuperficialalafatainterioaraaelementuluideinchidere(Rsi) inversulcoeficientuluidetransfertermicprinsuprafatainterioara(ai) rezistentatermicasuperficialalafataexterioaraaelementuluideinchidere(Rse) inversulcoeficientuluidetransfertermicprinsuprafataexterioara(ae) stratomogenstratdegrosimeconstantaavandcaracteristicitermotehniceuniforme saucarepotficonsiderateuniforme temperatura echivalenta de calcul a aerului exterior insorit (ts) temperatura medie zilnica a aerului exterior pe timp de vara corespunzatoare zonei respective, care tine seamadediferiteleaporturisolare,calculataconformrelatiilordinanexaA. temperatura efectiva a aerului exterior (te) temperatura medie zilnica a aerului exterior,petimpde vara,corespunzatoarezoneirespective,caretineseamade amplitudinea oscilatieizilniceatemperaturiiaeruluiexterior,calculataconformrelatiilordinanexaA.

3.2Simbolurisiunitatidemasura Simbolurile si unitatile de masura ale principalilor termeni utilizati in prezentul normativsuntconformtabeluluinr.3.1. Tabelulnr.1 Simbol 0 ATi ATe ATsi Ti Tsi Tsimin ts te tsm tem Te Az* c

Termen 1 amplitudinedeoscilatieatemperaturiiaeruluiinterior amplitudinedeoscilatieatemperaturiiaeruluiexterior amplitudine de oscilatie a temperaturii suprafetei interioare a elementuluideinchidere temperaturainterioaradecalcul temperaturapesuprafatainterioaraaelementuluideinchidere temperatura minima a suprafetei interioare a elementului de inchidere temperaturaechivalentadecalculaaeruluiexteriorinsorit temperaturaefectivaaaeruluiexterior temperaturamedieechivalentadecalculaaeruluiexterior insorit temperaturamediezilnica temperaturaexterioaradecalcul amplitudinea oscilatiei zilnice de temperatura, in functie de localitate coeficient de coretie pentru amplitudinea oscilatiei zilnice a temperaturiiaeruluiexterior

Unitatede masura 2 0 C 0 C 0 C0 0

C C 0 C0 0

C C 0 C 0 C 0 C

nT e Ci s smed B* B

coeficient de amortizare a amplitidinii oscilatiilor temperaturii aeruluiexterior coeficientdedefazareaoscilatiilortemperaturiiaeruluiexterior coeficient de stabilitate termica a elementului de inchidere, pe timpdeiarna coeficientdeasimilaretermicaamaterialului coeficientmediudeasimilaretermicaaincaperii coeficient de asimilare termica prin suprafata interioara a elementuluideinchidere coeficient de acumulare termica prin suprafata unui element de inchidereaflat incontactcuincapereaacarei stabilitatetermica severifica indiceleinertieitermiceaelementuluideinchidere coeficientdetransfertermicprinsuprafatainterioara coeficientdetransfertermicprinsuprafataexterioara fluxtermic densitateafluxuluitermic conductivitatetermicadecalculamaterialului rezistenta termica specifica unidirectionala a elementului de inchidere rezistentatermicaspecificaaunuistratomogen rezistentatermicasuperficiala lafatainterioaraaelementuluide inchidere rezistentatermicasuperficialalafataexterioaraaelementuluide inchidere rezistentatermicaspecificaastratuluideaer coeficientdetransfertermicalelementuluideinchidere capacitatecaloricamasica lapresiuneconstanta densitate coeficientdeabsorbtiearadiatieisolarre intensitatearadiatieisolare intensitatemaximaaradiatieisolaredirecte intensitatemaximaaradiatieisolaredifuze ariedetransfertermicaelementuluideinchidere arievitrata arietotalaaelementuluideinchidere grosimeastraturiloromogenealeelementuluideinchidere coeficient de neuniformitate a cedarii de caldura de catre instalatiadeincalzire coeficient de acumulare a fluxului termic radiant in elementele delimitatoarealeincaperii rataventilariinaturale volumulinteriorincalzit

h 2 W/(m K) 2 W/(m K) 2 W/(m K) 2 W/(m K)

D ai ae F q l R Rs Rsi Rse Ra U c r * A II max D I max d

2 W/(m K) 2 W/(m K) W 2 W/m W/(mK) 2 m K/W2 m K/W 2 m K/W 2 m K/W 2 m K/W 2 m K/W J/kg 3 kg/m 2 W/m 2 W/m 2 W/m 2 m 2 m 2 m m

A Af Ap d M* m

1 h 3 m

n V

4.CRITERIISINIVELURIDEPERFORMANTAPENTRU APRECIEREASTABILITATIITERMICE

4.1Dinpunctdevederealexigentelordestabilitatetermica,cladirilecarefacobiectul prezentuluinormativsepotclasificaintreigrupe,asacumsuntdate intabelulnr.2. Tabelulnr.2 Grupadecladiri Unitatifunctionale Observatii *) (incaperi)dincladiri 0 1 2 a - pentruocrotireasanatatii *spitale *policlinici,dispensare *sanatorii - hotelieredeclasa 3stele b - delocuit - hotelieredeclasa 2stele - camine,internate - aziluri Clasificarea este valabila - gradinitedecopii numai pentru unitati - scoli silicee functionale(incaperi)carenu - casedecopii sunt dotate sau care nu - administrativesidebirouri necesita instalatii de - salideauditiepublica ventilareclimatizare - biblioteci - muzee - expozitii - cluburi - teatre,cinematrografe - magazine - restaurante - cantine - cofetariipatiserii - baruri - sali de asteptare in gari, autogari, porturi, aeroporturi - salidegimnasticasisport c - cladiri cu ocupare temporara (case de vacanta, cladiri sociale ale societatilor comerciale,etc.) - constructiicucaracterprovizoriu *) Sereferanumailaunitatilefunctionale(incaperile)caredefinescfunctionali tateacladirii(exclusivincaperileanexe).

Pentrualtetipuridecladiri(incaperi),carenusuntincluseintabelulnr.4.1incadrarea inunadingrupeleprevazutesepoatefaceastfel: - grupaacladiri(incaperi) lacareprocesulde exploatarenuesteafectat 0 deodiferentadetemperaturaaaeruluiinteriorpanala3 C - grupab cladiri(incaperi)lacareprocesuldeexploatarenuesteafectat 0 deodiferentadetemperaturaaaeruluiinteriorpanala5 C - grupac cladiri(incaperi)lacareprocesuldeexploatarenuesteafectat 0 deodiferentadetemperaturaaaeruluiinteriormaimarede6 C. NOTa:Aceastaincadrareestevalabilaatatpetimpdevaracatsipetimpdeiarna. 4.2Pentrucladirilesiincaperiledingrupaasibcomportarealastabilitatetermica seapreciaza prin incadrarea inniveluriledeperformantadateintabelulnr.3 Pentrucladirilesiincaperiledingrupacnuesteobligatorieverificarealastabilitate termica. 4.3 Pentru cladirile din grupa b nu este necesara verificarea la stabilitate termica, dacaacesteasatisfacsimultanconditiileprecizatelapct.5.1.3,cuexceptiacazuluicandprin temadeproiectaresecereobligativitateaacestuicalcul. 4.4 Stabilitatea termica se apreciaza atat prin stabilitatea termica a incaperilor (unitatilorfunctionale)catsiprinstabilitateatermicaaelementelordeinchiderealeacestora, exprimataprincriteriiledeperformantaprecizatelapct.4.8. 4.5 Stabilitatea termica a incaperilor (unitatilor functionale) si a elementelor de inchideretrebuieasigurataatatpetimpdevaracatsipetimpdeiarna,astfel: - petimpdevara,princoeficientiiATi, nT, e,specificatilapct.4.7.1,4.8.1si 4.8.2 - petimpdeiarna,princoeficientiiATi, nT,Ci,specificatilapct.4.7.1,4.8.1 si4.8.3. 4.6Stabilitateatermicaaincaperilor,atatpetimpdevaracatsipetimpdeiarna,este influentata destabilitateatermicaaelementelorde inchidere. Stabilitatea termica a elementelor de inchidere este influentata direct de proprietatile termofizicealematerialelorsideordineadedispunereastraturiloringrosimeaelementuluide constructie. 4.7Stabilitateatermicaaincaperilor(unitatilorfunctionale) Stabilitateatermicaaincaperilor(unitatilorfunctionale)seapreciazaprinamplitudinea deoscilatieatemperaturiiaeruluiinterior,ATi.

NiveldeperformantaValorilemaximenormate(atatpetimpdeiarnacatsipetimpde vara,infunctiedegrupadecladiri)suntdateintabelulnr.3 Tabelulnr.3 Amplitudineadeoscilatieatemperaturii aeruluiinterior,ATi,petimpde: iarna vara 4.8Stabilitateatermicaaelementelordeinchidere Stabilitatea termica a elementelor de inchidere (pereti exteriori, acoperisuri, pereti interiori si plansee care delimiteaza spatii cu temperaturi diferite) ale cladirilor (unitatilor functionalesauincaperilor)seapreciazaprinurmatoarelecriteriideperformanta: 4.8.1 Coeficientuldeamortizareaamplitudiniioscilatieitemperaturiiaeruluiexterior, nT. NiveluldeperformantaValorileminimerecomandate(atatpetimpdevara,catsipe timpdeiarna,infunctiedegrupadecladiri)suntdateintabelulnr.4 Tabelulnr.4 Valorilecoeficientului n T, recomandatepentrugrupa decladiri: a b c 20 10 30 15 5 6 Planseu care delimiteaza cladirea, la partea inferioara, de exterior(labowindouri,ganguri,etc.) *) Planseucareseparaspatiiinterioarecutemperaturidiferite 35 15 5 25 10 30 8 15 5 20 Grupadecladiri b 1,0 5,0

a 1,0 3,0

c

Nr. crt. 1 2 3 4

Elementdeinchidere

Pereti exteriori (exclusiv suprafetele vitrate, inclusiv peretii adiacentirosturilordeschise) *) Pereti interiori care separa spatii cu temperaturi diferite (inclusivperetiiadiacentirosturilorinchise) Planseuterasa Planseudepodsauplanseuterasa custratdeaerventilat

10 5 7 Placipesol 30 25 15 *) Numai in cazul in care peretii interiori sau planseele interioare separa spatii inchise cu 0 temperaturideexploatarecarediferaintreelecumaimultde10 K. 4.8.2 Coeficientuldedefazareaoscilatieitemperaturiiaeruluiexterior,e.

NivelulseperformantaValorile minimerecomandatepetimpde vara, in functiede grupadecladiri,suntdate intabelulnr.5

Tabelulnr.5 Nr. crt. Valorilecoeficientuluie, in ore,recomandatepentru grupadecladiri: a b c 12 13 10 4 Planseucaredelimiteazacladirea,laparteainferioara,de exterior(labowindouri,ganguri,etc.) 13 9 11 8 11 8 9 6 9

Elementdeinchidere

1 2 3

Pereti exteriori (exclusiv suprafetele vitrate, inclusiv peretiiadiacentirosturilordeschise) Planseuterasa Planseudepodsauplanseuterasacustratdeaerventilat

4.8.3 Coeficientuldestabilitatetermicaaunuielementdeinchidere,Ci. NiveluldeperformantaValorileminimerecomandate,petimpdeiarna,infunctiede grupadecladirisuntdateintabelulnr.6 Tabelulnr.6 Nr. crt. ValorilecoeficientuluiCi, recomandatepentrugrupa decladiri: a b c 6 3 7 4 5 Planseucaredelimiteazacladirea lapartea inferioara,de exterior(labowindouri,ganguri,etc.) 8 6 Planseu care separa spatii interioare cu temperaturi *) diferite 3 7 Placipesol 7 *) Numaiincazulincareperetiiinteriorisauplanseeleinterioareseparaspatii 0 temperaturideexploatarecarediferaintreelecumaimultde10 K. 5 2 6 3 7

Elementdeinchidere

1 2 3 4

Pereti exteriori (exclusiv suprafetele vitrate, inclusiv peretiiadiacentirosturilordeschise) *) Pereti interiori care separa spatii cu temperaturi diferite (inclusivperetiiadiacentirosturilorinchise) Planseuterasa Planseudepodsauplanseuterasacustratdeaerventilat

2 6 inchisecu

5CALCULULLASTABILITATETERMICAACLADIRILOR 5.1Prevederigenerale 5.1.1Pentrucladiriledingrupaaesteobligatoriucalculullastabilitatetermicaa incaperii(unitatiifunctionale)precizatelapct.1.3,cuincadrareainvaloriledeperformanta dateintabelul 3siaelementelordeinchiderealeacesteia,cuincadrareainnivelurilede performanta recomandateintabelele4,5si6.. 5.1.2 Pentru cladirile din grupa b este obligatorie verificarea stabilitatii termice a incaperilorsiincadrareainniveluriledeperformantadintabelulnr.3,pentrucoeficientulATi, dacaseincadreazainunuldinurmatoarelecazuri: - masa specifica a zonei opace, in camp curent, a peretelui exterior este 2 100kg/m 2 - masaspecificaaplanseuluiterasaeste 300kg/m 2 - masaspecificaaplanseelorintermediareeste 200kg/m - graduldevitrareal inchiderilorexterioare

v=

Af A p + Af

0,35

incare: Af ariavitrata Ap aria totala a elementului de inchidere (parte vitrata + parte opaca). 5.1.3 Pentru cladirile din grupa b care nu se incadreaza in prevederile de la pct. 5.1.2, nu este necesara verificarea la stabilitate termica daca elementele de inchidere ale incaperilor/unitatilorfunctionalesatisfacsimultanconditiiledemaijos: a) indiceleinertieitermice,D,depasestevaloriledemaijos: - pentruzonaopacaapereteluiexteriorD 3 - pentruplanseulterasa D 3,5 - pentruplanseuldepodsauplanseul acoperisuluiterasaventilatD 2,5 b) coeficientul de transfer termic U, al zonei opace a elementului de inchidere are valorimaimicisaucelmultegalecuvaloriledateintabelulnr.7. Tabelulnr.7 Coeficientuldetransfer termicU 2 W/(m K) 0,71 0,91 0,33

Nr. crt. 1 2 3

Elementuldeinchidere Pereti exteriori (exclusiv suprafetele vitrate, inclusiv peretii adiacentirosturilordeschise) ) Pereti interiori care separa spatii cu temperaturi diferite* (inclusivperetiiadiacentirosturilorinchise) Planseuterasa

4 5 6 7

Planseudepodsauplanseuterasacustratdeaerventilat 0,33 Planseu care delimiteaza cladirea, la partea inferioara, de exterior(labowindouri,ganguri,etc) *) Planseucareseparaspatiiinterioarecutemperaturidiferite 0,22 0,61 0,22 inchisecu

Placapesol *) Numaiincazulincareperetiiinteriorisiplanseeleinterioareseparaspatii 0 temperaturideexploatarecarediferaintreelecumaimultde10 K.

NOTA : IndiceleinertieitermiceDsicoeficientuldetransfertermicUsecalculeazain conformitatecuprevederiledinnormativulC107/3. 5.1.4 Daca nu sunt satisfacute toate conditiile de la pct. 5.1.3.a) si b), se verifica incadrareainniveluriledeperformantapentru nT, esiCi recomandateintabelelenr.4:5si6. Daca nusuntsatisfacutetoateceletreicriterii(nT, e,Ci)estenecesara verificarea la stabilitatetermicaaincaperii,curespectareanivelurilordeperformantadintabelulnr.3pentru coeficientulATi.

5.2Metodedecalcul 5.2.1 Calculul coeficientului de amortizare a amplitudinii de oscilatie a temperaturiiaeruluiexterior n T Coeficientul de amortizare a amplitudinii de oscilatie a temperaturii aerului exterior, nT,sedeterminainfunctiedestructuraelementuluideinchidere,considerataincampcurent, cuurmatoarelerelatii: - pentruelementeomogene:

D ( s + a i )(a e + s) n T = 0 , e 2 9 2 s a e- pentruelementestratificate,farastratdeaer:

(1)

D (s1 + a i )(s 2 + B1 ) s 3 + B 2 ...(s n + B n -1 )(a e + B n ) n T = 0,9e 2 s 1 + B1 (s 2 + B 2 )(s 3 + B 3 )... s n + B n )a e (

(

)

(

)

(2)

- pentruelementestratificatecustratdeaerneventilat(stratulk),cugrosime 6cm:

D (s + a i )(s 2 + B1 )...(s k -1 + B k - 2 ) B k -1 2 1 n T = 0,9 e (s1 + B1 )(s 2 + B 2 )...(s k -1 + B k -1 ) + Baer )...(sn + Bn - 1 ) (ae + Bn ) (s k +1 Baer .....(s n + Bn ) a e (3)

- pentru elemente stratificate cu strat de aer ventilat sau neventilat (stratul k), cu grosime>6cm:

D (s1 + a i )(s 2 + B1 )...(s k -1 + B k - 2 ) B k -1 n T = 0,9e 2 n aer (s1 + B1 )(s 2 + B 2 )...(s k -1 + B k -1 ) s k +1 (s k + 2 + B k +1 )...(s n + B n -1 )(a e + B n ) (s k +1 + B k +1 )...(s n + B n )a e(4)

incare: e D s1...sj...sn ai ae naer - bazalogaritmilornaturali(e=2,718) - indicele inertiei termice, calculat in conformitate cu prevederile dinnormativulC107/3 - coeficientii de asimilare termica ai materialelor din straturile 2 1,...,j,...n,inW/(m K),conformnormativuluiC107/3 - coeficientul de transfer termic prin suprafata interioara, in 2 W/(m K),carearevalorileconformnormativuluiC107/3 - coeficientul de transfer termic prin suprafata exterioara, in 2 W/(m K),carearevalorileconformnormativuluiC107/3 - coeficientuldeamortizareaamplitudiniideoscilatieatemperaturii aeruluiexterior,pentrustratuldeaer n aer = 1 (4.a) haer incare: haer reprezinta amortizarea fluxului termic in stratul de aer, determinata infunctiedenaturafluxuluitermicprinstratuldeaer flux termic de sus in jos, flux termic de jos in sus sau orizontal

B1...Bj,Baer...Bn,

conformgraficelordinfig.5.1,respectivfig.5.2 - coeficientii de asimilare termica prin suprafata interioara 2 straturilor1,...j,...aer,n, inW/(m K),calculaticamaijos.

a

La determinarea valorilor coeficientilor de asimilare termica B1...Bj ...BaerBn prin suprafeteleinterioareintrunelementdeinchidereseaplicaurmatoareleprincipii: - numerotareastraturilordinstructuraelementelordeinchideresefacedela interiorspreexterior - calcululseconducesuccesiv,incepandcuprimulstratdelainterior - pentrustraturilejcareauinertiatermicaDj >1,coeficientiideasimilare termicaauvaloarea: Bj =sj2 [W/(m K)]

(5)

- pentrucelelaltestraturicareauinertiatermica Dj 1seutilizeazarelatia generala:

R j s 2 + B j -1 j Bj = 1+ R j .B j -1

2 [W/(m K)]

(6)

incareRj reprezintarezistentatermicaspecificaastratuluij:

Rj =

dj

lj

2 [m K/W]

(7)

incare: dj grosimeastratuluij,inm lj conductivitateatermicadecalculastratuluij,inW/(mK) - pentruprimulstrat,candindiceleinertieitermiceD1 >1: B1 =s12 [W/(m K)]

(8)

- pentru cazul cand primul strat are indicele inertiei termice D1 1, pentru calcululcoeficientuluiB1 sevautilizarelatia:

R1s 2 +ai 1 B1 = 1+ R1ai

2 [W/(m K)]

(9)

- pentrucazulelementelordeinchiderestratificate,custratdeaerneventilat (stratul k), cu grosimea 6 cm, pentru calculul coeficientului Baer se va utilizarelatia:

Bk -1 2 [W/(m K)] Baer = 1+ Raer .Bk -1incare:

(10)

Raer reprezinta rezistenta termica specifica a stratului de aer 2 neventilat, in m K/W, stabilita conform normativuluiC107/3. NOTA Coeficientuldeasimilaretermicaastraturilordeaerseia: sk =0 siDk =0 (11)

5.2.2Calcululcoeficientuluidedefazareaoscilatiilortemperaturiiaerului exterior,e Coeficientul de defazare a oscilatiilor temperaturii aerului exterior, e, se determina, pentruperioadadevara,infunctiedestructuraelementuluideinchidereconsiderata incamp curent,cuurmatoarelerelatii: - pentruelementeomogene

ai s [h] (12) e = 1 40,5 D - arctg + arctg 15 a i + s 2 s+ae 2- pentruelementestratificatefara stratdeaer

ai Be [h] e = 1 40,5 D - arctg + arctg 15 a i + Bi 2 Be + a e 2 (13) - pentru elemente stratificate care includ straturi de aer (ventilate sau neventilate),defazajultotal(eT)sevacalculacurelatia:

eT = e1 + eaer incare: e1 eaer

[h]

(14)

- defazajul elementului de inchidere, considerat fara strat de aer,calculatcurelatia(13), inh - defazajul pentru stratul de aer , in h, determinat in conformitatecugraficeledin: fig.5.3 candfluxultermicestedesusinjos fig.5.4cand fluxultermicesteorizontalsaude jos insus.

Semnificatia marimilor D, D, ai, ae si s este aceeasi ca cea data la pct. 5.2.1, cu observatiaca ae seintroducecuvaloareacorespunzatoareperioadeidevara. Pentru calculul coeficientilor de asimilare termica prin suprafata interioara si exterioara,Bi siBe,estenecesarastabilirealimitelorincareseaflazonamariloroscilatii(Dj 1). In practica curenta, pentru calcululcoeficientului de asimilare termica prin suprafata interioara,Bi,seintalnescurmatoarelecazuri: a) zonamariloroscilatiicuprindenumaiprimulstrat,atuncicandD1>1,cazincareBi secalculeazacurelatia: Bi =B1 =s12 [W/(m K)]

(15)

b)zonamariloroscilatiicuprindeprimeledouastraturiatuncicandD1 1,dar D1 +D2 >1,cazincareBi secalculeazacurelatia:

2 ' = R1 s1 + s 2 B i = B1 1 + R1 s 2

2 [W/(m K)]

(16)

c) zona marilor oscilatii cuprinde primele trei straturi, atunci cand D1+D2 1 dar D1+D2+D3 >1,cazincareBi secalculeazacurelatia:

2 ' ' = R1 s1 + B 2 B i = B1 1 + R1 B '2incare:

2 [W/(m K)]

(17)

B '2 =

R 2 s 2 + s 3 2 1 + R 2 s 3

2 [W/(m K)]

(18)

d)zonamariloroscilatiicuprindeprimelejstraturi,atuncicandD1+D2+..+...Dj1 1 dar D1+D2+ ... + Dj> 1, caz in care Bi se determina prin calcule succesive cu relatiile:

R j -1 s 2 + s j j -1 B 'j -1 = 1 + R j -1 s j R j - 2 s 2 + B 'j -1 j- 2 B 'j - 2 = 1 + R j - 2 B 'j -1. . . . .

2 [W/(m K)]

2 [W/(m K)]

(19)

2 ' ' = R1 s1 + B 2 B i = B1 1 + R1 B '2

2 [W/(m K)]

e)zonamariloroscilatiicuprindetoatestraturileelementuluiatuncicandD1+D2+...+ Dj+ ... +Dn 1, caz in care Bi se determina prin calcule succesive, incepand cu ultimulstrat,utilizandrelatiile:

2 ' = R n s n + a e Bn 1 + R n a e R n -1 s 2 -1 + B 'n ' n B n -1 = 1 + R n -1 B 'n

2 [W/(m K)]

2 [W/(m K)]

(20)

R j s 2 + B 'j +1 j B 'j = 1 + R j B 'j +1 2 ' ' = R1 s1 + B 2 B i = B1 1 + R1 B '2

2 [W/(m K)]

2 [W/(m K)]

Pentru calculul coeficientului de asimilare termica prin suprafata exterioara, Be, se respecta acelasi algoritm de calcul ca pentru Bi, cu observatia ca numerotarea straturilor se facedelaexteriorspreinterior,urmandca,pentrucazule(cazulcandD1+D2+...+Dn 1), ae safieinlocuitcu ai (relatiile20). Inrelatiile(12)si(13)functiaarctgseiaingradesexagesimale. Rj areaceeasisemnificatiecalapct.5.2.1 5.2.3Calcululcoeficientuluidestabilitatetermicaalelementuluide Ci inchidere,

Coeficientul de stabilitate termica al unui element de inchidere, Ci, se determina cu urmatoarearelatie:

Ci =

R R si + M Bi

(21)

incare: R - rezistenta termica specifica unidirectionala a elementului de inchidere, in 2 m K/W, calculata pentru zona opaca in camp curent , in conformitate cu normativulC107/3 - rezistenta termica superficiala la fata interioara a elementului de inchidere, 2 inm K/W,calculata inconformitatecunormativulC107/3 - coeficientul de asimilare termica prin suprafata interioara a elementului de 2 inchidere,inW/(m K),definitsicalculatconformparagrafului5.2.2,relatiile 15... 20 - coeficientul de neuniformitate a cedarii de caldura de catre instalatia de incalzire,datintabelulnr.5.2.3.

Rsi Bi

M

Tabelulnr.8 Coeficientdeneuniformitate a cedariidecaldura M 0,1 1,5 0,1 0,8 1,4 2,2 0,9 1,4

Tipulsistemuluideincalzire

Incalzirecentrala: - cuapacaldacufunctionareneintrerupta - cuapacaldacuintrerupere6ore/zi Incalzirecucentralatermostatata Incalzirecuabursaucuradiatoare: - cuintrerupere6ore/zi - cuintrerupere12ore/zi - cuintrerupere18ore/zi Incalzirecusobedeteracotala1foc/zi(24ore): - lagrosimeaperetilorsobeide1/2caramida - lagrosimeaperetilorsobeide1/4caramida.

NOTA: Pentru incalzirea cu sobe de teracota cu doua focuri pe zi coeficientul M se reduceastfel: - lasobeleavandperetiicugrosimeade1/2caramida,de2,5ori - lasobeleavandperetiicugrosimeade1/4caramida,de2ori.

5.2.4Calculullastabilitatetermicaaincaperilor Stabilitateatermicaaincaperilorsecalculeazapetimpdevarasipetimpdeiarnasi i seasociazacacriteriudeperformantaamplitudineadeoscilatieatemperaturiiaeruluiinterior, ATi 5.2.4.1 Verificareastabilitatiitermiceaincaperilorpetimpulverii AmplitudineadeoscilatieatemperaturiiaeruluiinteriorATi secalculeazacuformula: ATi =AT11 +AT12 +AT13 incare: AT11 - amplitudineadeoscilatieatemperaturiiaeruluiinteriorcaurmareafluxului termictransmisaerului interiorprinelementele exterioaredeconstructiecu inertietermica,dataderelatia:0 [ C]

(22)

A T11 = n PE B*A j j j=1AT12

0 [ C]

(23)

- amplitudineadeoscilatieatemperaturiiaeruluiinteriorcaurmareafluxului termic transmis aerului interior datorita radiatiei solare, prin ferestrele exterioare,dataderelatia:

A T12 = n FE B*A j j j=1AT13

0 [ C]

(24)

- amplitudineadeoscilatieatemperaturiiaeruluiinteriorcaurmareafluxului termicpatrunsinincapere,prinelementeleinterioare,dataderelatia:

A T13 = n I B*A j j j=1

0 [ C]

(25)

Marimilefizicecareintervininrelatiile(23),(24)si(25)auurmatoarelesemnificatii: FPE - fluxul termic, in W, care patrunde in incapere prin elementele de inchidere cu inertie termica (pereti, acoperisuri), calculat in conformitate cu prevederiledinANEXAA - fluxul termic, in W, care patrunde in incapere prin elementele de inchidere fara inertie termica (ferestre, luminatoare), calculat in conformitate cu prevederiledinANEXAA - fluxul termic, in W, patruns in incapere prin elementele delimitatoare interioare(pereti interiori,plansee),calculat inconformitatecuprevederile dinANEXAA - sereferalatoateelementeledeinchiderecaredelimiteazaincaperea - ariadetransfertermicaelementuluijdedelimitareexterioarasauinterioara, 2 inm - coeficientuldeacumularetermicaprinsuprafatainterioaraaelementuluij,in 2 W/(m K),calculatcurelatia:

FFE

FIn j =1

Aj

B* j

1 B* = j R + 1 si B ij

2 [m K/W]

(26)

incare: Rsi rezistenta termica superficiala la fata interioara a elementului de 2 inchidere, inm K/W, inconformitatecunormativulC107/3 Bij coeficientuldeasimilaretermicaprinsuprafatainterioaraaelementuluide

2 inchiderej,inW/(m K),definitsicalculat inconformitatecuparagraful 5.2.2,relatiile15...20.

NOTA: 1. Pentru pereti interiori si plansee, B j se poate extrage din nomograma din fig. 5.5, in2 functiedemasaspecifica,calculataincampcurent,inkg/m .

*

2 2. Pentrutamplarii sizonevitrateexterioaresepoateadmite B j =2,32W/(m K).

*

3. Pentrutamplarii,suprafetevitrateinterioarefoarteusoaresiperetidespartitorifoarteusori2 (cumasaspecifica N 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 NE 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 10,5 E 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0.5 0,5 SE 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0.5 S 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 SV 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 V 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 NV 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 ORIZO 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 N TAL 5 7 1 6 3 1 8 6 4,5... N 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 10,5 NE 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 E 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 SE 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 Orazilei 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 0,6 0,7 0,7 0.7 0.6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 .0, 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 0.4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 1 5 6 5 9 0,7 0,7 0,7 0,7 0.7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0.6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0.2 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 5 8 0 3 7 2 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 .0, 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0

.S SV V NV ORIZO N

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2

0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 5 1 6 7 6 5 3

0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,2 0,3 0.3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 9 2 2 8 2

0,4 0,3 0,2 0.1 0.1 0,1 0,5 .0, 0,4 0,3 0,25 0,1 0,5 0,5 0,4 0,3 0.3 0,2 0,5 0,5 0.4 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 4 5 6 8 1 6

TabelulA.13 continuare Smed Orienta Orazilei iW/ (m rea 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 K.)s N 0. 0.4 0.6 0.6 0,6 0.6 0.7 0.7 0.8 0,8 0.7 NE 0. 0.3 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0,3 10,5 E 0, 0.2 0.4 0,6 0.6 0,6 0.6 0,5 0.3 0,3 0.3 SE 0. 0,1 0,3 0.4 0,6 0.7 0.7 0,7 0.6 0.4 0.3 S 0. 0,0 0,1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 SV 0. 0.0 0.1 0,1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 V 0, 0.0 0,1 0.1 0.1 0.1 0,2 0.2 0.2 0.4 0.5 NV 0, 0,9 0.1 0,1 0,1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 ORIZO 0, 0,1 0.2 0,3 0,4 0,5 0.6 0,7 0,7 0,7 0.7 N 8 8 5 TAL 08 3 2 3 4 5 5 3 4,5... N 0, 0.4 0,6 0.6 0,6 0,7 0.7 0,7 0.8 0.8 0.8 10,5 NE 0, 0.3 0,5 0,6 0,6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 E 0. 0.2 0.4 0,6 0,7 0,7 0,6 0.5 0.3 0.3 0.2 SE 0. 0,1 0,2 0,5 0.6 0,7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.3 S 0. 0,0 0.1 0.1 0,2 0.3 0.5 0,7 0.7 0,7 0,7 SV 0. 0,0 0,1 0.1 0,1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 V 0, 0,0 0,1 0.1 0,1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 NV 0. 0.1 0.1 0,1 0,1 0.2 0.2 0,2 0,3 0,3 0.3 ORIZO 0, 0,1 0.2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0.8 0.8 0,7 N 3 9 TAL 06 2 1 8 6 8 9 8 2 15 16 17 18 19 20 21 22 0,7 0.7 0.7 0,7 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0,2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4 0.4 0.3 0.2 0,7 0,7 0,6 0.4 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0,6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 9 8 9 3 0.7 0.6 0,7 0.7 0.2 0,2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0,1 0,3 0.2 0,2 0,1 0,4 0,4 0.2 0,3 0.7 0,7 0,6 0,4 0,7 0.7 0,7 0,6 0.5 0,6 0.7 0,6 0,7 0,6 0,4 0.3 1 0 8 5 0,6 0,3 0,2 0.2 0.1 0,1 0,0 0,0 0.1 0,0 0,0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0,1 0,0 0.3 0.2 0.1 0.1 0,4 0.2 0,1 0.1 0.4 0.2 0,1 0,1 0,2 0.1 0,1 0.1 6 8 5 2. 0.6 0.2 0,2 0.1 0.1 0.0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0.1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0.0 0.0 0.3 0,1 0,1 0,1 0.4 0.2 0,1 0,1 0,4 0,2 0.1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 3 5 2 9

iW/ Orientar (m 4 5 6 7 8 9 2 K)l ea Drecomandat (=2,5,conformpct.5.1.3) Comentariu IndiciiinertieitermiceDpentruelementeledeinchiderealeincaperiisatisfacvalorilede lapct.5.1.3.

C.3.3Graduldevitrarealfatadei Vitrajulesteprevazutpe pereteleorientatspreSud.

Graduldevitraresecalculeazacurelatia:

v =

Af Ap + Af

2 Af =1,50 1,80=2,70m 2 Ap =9,22+2,70=11,92m (suprafatatotalaaperetelui)

v=

Af A p + Af

=

2,70 = 0,185 masa/m recomandata(=100kg/m ,conf.pct. 5.1.2)

b)peretiinteriori2 2 2 masa/m =2 0,015 1700+0,24 1800=483kg/m >masa/m recomandata( 2 =100kg/m ,conformpct.5.1.2)

c)planseusprepod2 2 masa/m =0,15 2500+0,12 100+0,015 1700=412,5kg/m > 2 2 >masa/m recomandata(=300kg/m ,conformpct.5.1.2)

d)planseuintermediar2 masa/m =0,022 550+0,028 1800+0,15 2500+0,015 1700= 2 2 2 =463kg/m >masa/m recomandata(=200kg/m ,conform pct.5.1.2)

Comentariu

Maselepemetrupatrataleelementelordeinchideresuntmaimaridecatceleprevazutela pct.5.1.2. * ** Comentarii Deoarecetoateelementeledeinchidere(cuosinguraexceptie),seincadreazainconditiile 5.1.3a sib,ingeneralnuarmaifinecesarcalculullastabilitatetermica.Totusi,exemplificativ,se verificatoatevalorile n, e siCi,latoateelementeledeinchidere. C.4.VERIFICAREALASTABILITATETERMICA AELEMENTELORDEINCHIDERE C.4.1Calcululcoeficientului nT a)peretiexteriori - pentruperioadadevaraD n T = 0 , e 9 2

(s1 + a i ) (s 2 + B1 ) (s 3 + B 2 ) (s 4 + B 3 ) (s 5 + B 4 ) (a e + B 5 ) = (s1 + B1 ) (s 2 + B 2 ) (s 3 + B 3 ) (s 4 + B 4 ) (s 5 + B 5 ) a e

=185,50 > nTmin recomandat(=15,conformtabelului4.8.1) stratul1 tencuialainterioara2 s1 =9,47W/(m K)

R1 =

0 ,015 2 = 0 , 017 m K/W 0 ,87

D1 =R1s1 =0,017.9,47=0,16 1 R 2 =2 B2 =s2 =9,51W/(m K)

stratul3 tencuiala2 s3 =9,47W/(m K)

R3 =

0 ,015 2 = 0 , 017 m K/W 0 ,87 R 3 s 2 + B2 3

D3 =R3.s3 =0,16 nTmin recomandat(=10,conformtabelului4.8.1) Comentariu Se observa ca toate elementele de inchidere ale incaperii considerate satisfac valorile minimerecomandatepentrucoeficientul nT,prezentateintabelul4.8.1dinnormativ. C.4.2 Calcululcoeficientului e

a)peretiexteriori

ai Be e = 1 40,5 D - arctg + arctg 15 a i + Bi 2 Be + a e 2 - CalcululcoeficientuluiBi stratul1 tencuialainterioara2 s1 =9,47W/(m K) 2 R1=0,017m K/W D1=0,16 1

DeoareceD1 1darD1 +D2 >1

2 2 ' = R1 s1 + s 2 = 0,017 9,47 + 9,51 = 9, 2 B i = B1 499 W/(m K) 1 + R1 s 2 1 + 0,017 9,51- CalcululcoeficientuluiBe stratul1 tencuialaarmata(exterioara)2 s1 =10,08W/(m K) 2 R1 =0,027m K/W D1 =0,272 1

2 2 ' = R1 s1 + s 2 = 0,141 4,12 + 0,50 = 2, 2 B e = B1 703 W/(m K) 1 + R1 s 2 1 + 0,141 0,50 D=3,637 calculatalapct.C.4.1.c 2,703 8 = e1 = 1 40,5 3,637 - arctg + arctg 15 8+13,927 2 2,703+12 2

= 9,27 hPentru: 2 sastereala =4,12W/(m K) 2 Rastereala =0,017m K/W dinfig.5.3 eaer =0,55h eT = e1 + eaer =9,27+0,55=9,82h conformtabelului4.8.2) Comentariu > emin recomandat(=8h,

Se observa ca toate elementele de inchidere ale incaperii considerate satisfac valorile minimerecomandatepentrucoeficientul e,dateintabelul4.8.2dinnormativ.

C.4.3 CalcululcoeficientuluiCi a)peretiexteriori - pereteexteriorspreVest

Ci =

R Rsi + M Bi

2 R=2,03m K/W calculatlapct.C.3.1.a 2 Bi =9,499W/(m K)calculatlapct. C.4.2.a 2 Rsi =0,125m K/W M=1,5 pentru incalzirecuapacalda,cuintrerupere6ore/zi

Ci =

2,03 = 7,17 1,5 0,125+ 9,499

Ci >Cimin recomandat(=5,conformtabelului4.8.3) - pereteexteriorspreSud2 R=2,03m K/W calculatlapct. C.3.1.b

Ci =

2,03 = 7,17 1,5 0,125+ 9,499

Ci >Cimin recomandat(=5conformtabelului4.8.3) b)pereteinteriorsprecasascarii2 R=0,543m K/W calculatlapct. C.3.1.c

- CalcululcoeficientuluiBi stratul1 tencuiala2 s1 =9,47W/(m K)

2 R1 =0,017m K/W D1 =0,16 1

D1 1darD1 +D2 >1

2 2 ' = R1 s1 + s 2 = 0,017 9,47 + 9,51 = 9, 2 B i = B1 499 W/(m K) 1 + R1 s 2 1 + 0,017 9,51Ci = 0,543 = 1,92 1,5 0,125 + 9,499

Ci Cimin recomandat(=3,conformtabelului4.8.3)

Comentarii

Dinverificarealastabilitatetermicaaelementelordeinchidereaincaperii,arezultatca,in regimdevara,suntsatisfacuticoeficientii nT si epentrutoateelementeledeinchidere.Dinaceasta cauza,petimpdevaranumaiestenecesaraverificarealastabilitatetermicaaincaperii. Inregimdeiarna,estesatisfacutdoarcoeficientul nT,pentrutoateelementeledeinchidere, coeficientulCi nefiindsatisfacutincazulpereteluiinteriorsprecasascarii.Dinaceastacauzaeste necesaraverificareastabilitatiitermiceaincaperiipetimpdeiarna. Inmodexemplificativsevacontinuatotusicalculullastabilitatetermicaaincaperii sipe timpdevara. C.5.VERIFICAREALASTABILITATETERMICA A INCAPERII C.5.1 Verificareastabilitatiitermiceaincaperiipetimpdevara

AT = AT + AT + AT i 11 12 13C.5.1.1Calcululamplitudiniideoscilatieatemperaturiiaeruluiinterior caurmareafluxuluitermictransmisaeruluiinteriorprinelementele exterioraredeconstructiecuinertietermica

A T11 =

F PE * Bj A j

Pentruj=1pereteexteriororientatspreVest 2 A1 =13,56m calculatalapctC.3.1.a 2 U =0,483W/(m K)calculatlapct. C.3.1.a 1 nT1 =185,50 calculatlapct.C.4.1.a 2 ai =8W/(m K) e1 =9,78h calculatlapct.C.4.2.a 2 Bi1 =9,499W/(m K)calculatlapct.C.4.2.a

* B1 =

1 R si + 1 B i1

=

1 0,125 + 1 9,499

2 =4,343 W/(m K)

Pentrugrupadecladirib: 0 tem =24,6 C conformtabeluluiA.3 oradecalcul: 15 e=15 9,78=5,22 @ ora5 pentruora5: * c .Az = 7,0 conformtabeluluiA.5 pentrutencuialademortar: * 2 A /ae =0,076m K/W conformtabeluluiA.2 I=a1 .a2.ID +Id

pentrulocalitati urbanemari: a1 =0,85 conformtabeluluiA.6 pentrualtitudini 500m: a2 =1,00 conformtabeluluiA.7

pentrusuprafeteverticale,orientatespreVest,pentruora5: ID =0 conformtabeluluiA.8 Id =0 conformtabeluluiA.8 I=0 pentrusuprafeteverticale,orientatespreVest: 2 Im =160W/m conformtabeluluiA.9

A* I = 17,6 0C e A* t sm1 = t em + I m = 24 ,6 + 0 ,076 160 = 36,8 0C ae ts1 =te +Pentruj=2pereteexteriororientatspreSud: 2 A2 =9,22m calculatalapct.C.3.1.b.1 2 U2 = 0,483W/(m K)calculatlapct. C.3.1.b.1 nT2 =185,50 calculatlapct.C.4.1.a 2 ai =8W/(m K) 0 Ti =25 CconformtabeluluiA.1 e2 =9,78h calculatlapct.C.4.2.a 2 Bi2 =9,499W/(m K)calculatlapct.C.4.2.a 2 B* =4,343W/(m K)calculatanterior 2

* 0 te =tem +c .Az =24,67,0=17,6 C

pentrusuprafeteverticaleorientatespresud,pentruora5: ID =0 conformtabeluluiA.8 Id =0 conformtabeluluiA.8 I=0 pentrusuprafeteverticaleorientatespresud: 2 Im =120W/m conformtabeluluiA.9 0 ts2 =17,6 C calculataanterior 0 tsm2=24,6+0,076 120=33,7 C

Pentruj=3planseusprepod 2 A3 =21,77m calculatalapct. C.3.1.d 2 U3 =0,302W/(m K)calculatlapct. C.3.1.d nT3 =213,52 calculatlapct.C.4.1.c 2 ai =6W/(m K)

e3 =9,82h calculatlapct.C.4.2.b Ti =250C conformtabeluluiA.1 2 Bi3 =13.927W/(m K)calculatlapct.C.4.2.b

B* = 3

2 1 1 = = 4,187 W/(m K) 1 1 Rsi + 0,167+ Bi3 13,927

2 R si = 1 = 0,167 m K/W 6

oradecalcul: 15 e3 =15 9,82=5,18 5(ora5) Pentrusuprafeteorizontale,pentruora5: ID =0 conformtabeluluiA.8 Id =0 conformtabeluluiA.8 I=0 NOTA 0 Deoarece unghiul de inclinare al acoperisului este mai mic de 60 , conform NOTEI3delatabelulA.8suprafataseconsideraorizontala. pentrusuprafeteorizontale: 2 Im =227W/m conformtabeluluiA.9 ts3 =17,60C calculataanterior

* tsm3 =t em + A Im = 24,6 + 0,019 227 = 28,9 0C e pentrutablazincatanoua:

A * = 0 ,019 m K/W conformtabeluluiA.2 2 aePentruj=4fereastra: 2 A4 =2,7m 2 B* =2,32 W/(m K)conformNOTEIdelapct.5.2.4.3 4

Pentruj=5peretiinteriori: 2 A5 =4,25(2,80 0,15) 1,50 2,10+4,85(2,80 0,15)=20,96m 2 B* =4 ,343 W/(m K)calculatlapct.C.5.1.1. 5

Pentruj=6planseuintermediar: 2 A6 =4,85 4,25=20,61m 2 2 masa/m =463kg/m calculatalapct. C.3.4.d 2 pentru463kg/m :

B* =5,64 conformfig.5.5 6Pentruj=7usainterioara:

B* =0 conformNOTEIdelapct.5.2.4.3 7 PE = A1 U1 (tsm1 - Ti ) + 1 i (ts1 - tsm1) + T1 + A 2 U 2 (tsm2 - Ti ) + 1 i (ts2 - tsm2 ) + T2 + A3 U3(tsm3 - Ti ) + 1 i (ts3 - tsm3 ) = T3 1 = 13,56 0,483 (36,8 - 25) + 8 (17,6 - 36,8) + 185,50 + 9,22 0,483 (33,7 - 25) + 1 8 (17,6 - 33,7) + 185,50 1 6 (17,6 - 28,9) = 213,52

+ 21,77 0,302 (28,9 - 25) + = 117,13 W

B* A j = 4,343 13,56 + 4,343 9,22 + 4,187 21,77 + j + 2,32 2,7 + 4,343 20,96 + 5,64 20,61 = 403,62 W/K

117,13 A T = = 0,29 0C 11 403,62C.5.1.2Calcululamplitudiniideoscilatieatemperaturiiaeruluiinteriorca urmareafluxuluitermictransmisaeruluiinteriordatoritaradiatiei solare,prinferestreleexterioare

AT = 12

F FE * Bj A j

FFE = Fi + FT Fi secalculeazacuformula:

i =c1 c2 c3 m* A f Imax + Imax D d

(

)

2 Af =1,80.1,50=2,70m

Pentrufereastradublacugeamuridinsticlaobisnuita: c1 =0,90 conformtabeluluiA.11 Pentrurulourideculoareinchisa,montateintregeamuri: c2 =0,70 conformtabeluluiA.122 Pentrufereastradubladinlemn,cuariade2,70m : c3 =0,64 conformfig.A.1

PentruferestreverticaleorientatespreSud:2 2 I max = 394 W/m I max = 147 W/m conformtabeluluiA.10 D d

s med =

s tencuial ` A tencuial ` + s parchet A parchet A tencuial ` + A parchet

Arietencuialainterioarapereti(vezifig.C.1sifig.C.2): 2.4,85.(2,80 0,15)+4,25.(2,80 0,15)1,50.2,10+ 2 +4,25.(2,80 0,15) 1,50.1,80=42,38m Arietencuialatavan: 2 4,85.4,25=20,61m

Arietencuialatotala: 2 42,38+20,61=62,99m Ariepardosealaparchet: 2 4,85.4,25=20,61m2 2 stencuiala =9,47W/(m K)sparchet =4,12W/(m K)

s med =

9,47 62,99 + 4,12 20,61 2 = 8, W/(m K) 15 62,99 + 20,61

Pentruferestreneprotejatelaexterior,cu orientareSud sipentruora15, considerandusecazulcelmaidefavorabil,curulouriledintregeamuri ridicate: 2 * pentrusmed =8,15W/(m K) m =0,58 dintabelulA.13 Fi =0,90.0,70.0,64.0,58.2,7.(394+147)=341,59W FT secalculeazacuformula: FT =A.U .(ts Ti)2 U=1,818m K/W vezipct. C.3.1.b.2

Pentruferestreduble:

2 A * 1 - A * ts = te + ae* 0 te =tem +c .Az =24,6+7=31,6 C 0 tem =24,6 C conformtabeluluiA.3

Pentruora15 * c .Az =7conformtabeluluiA.5 Pentrugeamuriduble * A =0,12 2 ae =12W/(m K)

t s = 31,6 +

2 0,12 (1 - 0,12) 12

= 31, 0C 6

FT =2,7.1,818.(31,6 25)=32,40W FFE = FI + FT =341,59+32,40=373,99W

FE 373,99 AT = = = 0,930 C 403,62 12 B*A j j* B j.Aj =403,62W/K calculatanterior

C.5.1.3Calcululamplitudiniideoscilatie, A 13 atemperaturiiaeruluiinterior T caurmareafluxuluitermicpatrunsinincapere,prinelementele interioareA = T 13 F i * Bj Aj

T -Tu = A j i i R mj0 DeoareceinperioadadevaraTi =25 C intoate incaperile Fi=0,deci A T =0

13

A T =AT + A T + AT = 0,29 + 0,93 + 0 = 1,22 0C < 11 12 13 i 0 < A T admisibil(=5 Cconformtabelului4.7.1) iC.5.2Verificareastabilitatiitermiceaincaperii petimpdeiarna

A Ti =

aMF * Bj A j j

a=0,7 pentruincalzirecuapacalda M=1,5 pentruincalzirecuapacaldacuintrerupere6h/zi (conformtabelului5.2.1.3) F= FT + FV

C.5.2.1Calcululpierderilordecalduraprintransmisiedirecta, prinsuprafataanvelopei incaperii

T -Te T -T T = A k i + Al i u R mk l R k mlTemperaturainterioaradecalcul inincaperidelocuit 0 Ti =20 C conformSTAS1907/2 Temperaturaincasascarii 0 Tu =10 C conformSTAS1907/2 Temperaturainpod 0 Tu = 11 C conformSTAS1907/2 Temperaturaexterioaradecalculaaerului,pentruBucuresti 0 Te =15 C conformSTAS6472/2 Pentruk=1 pereteexteriorVest:2 A1 =13,56m calculatalapct.C.3.1.a 2 R1 =2,03m K/W calculatalapct. C.3.1.a

Pentruk=2 pereteexteriorSud parteopaca:2 A2 =9,22m calculatalapct.C.3.1.b.1 2 R2 =2,03m K/W calculatalapct. C.3.1.b.1 2 A1 +A2 =13,56+9,22=22,78m

R m =

22,78 2 = 2,03 m K/W 13,56 + 9,22 2,03 2,03

Pentruk=3 fereastraexterioara:2 A3 =2,7m 2 R3 =0,55m K/W conformpct.C.3.1.b.2

Ti -Te ( ) = 22,78 (20+15) + 2,7 20+15 = 564,58W A k R 2,03 0,55 mk

Pentrul=1pereteinteriorsprecasascarii:2 A1 =13,56m 2 R1 =0,543m K/W calculatalapct. C.3.1.c

Pentrul=2planseusprepod:2 A2 =21,77m 2 R2 =3,312m K/W calculatalapct. C.3.1.d

T -Tu = 13,56 20-10 + 21,77 20+11 = 453,49 W A i l R 0,543 3,312 ml T -T T -T T = A k i e + A l i u = 564,58 + 453,49 = 1018,07 W R mk R ml k lC.5.2.2Calcululpierderilordecalduradatoritareimprospatariiaeruluiinterior precum siceledatorateinfiltratiilorsuplimentaredeaerrece FV =n.V. ra .ca .(Ti Te) 1 n=0,5h conformnormativuluiC107/1 3 V=(4,85+0,125).(4,25+0,125).(2,80 0,075)=59,31m 3 ra =1,23kg/m ca =0,278Wh/(kgK) FV =0,5.59,31.1,23.0,278.(20+15)=354,91W F= FT + FV =1018,07+354,91=1372,98W

0 A T = 0,7 1,5 1372,98 = 3,57 0C >ATi normat(=1 C conform 403,62 i

tabelului4.7.1)

* Bj A j = 403,62 W/K calculatanteriorComentariu Stabilitateatermicaaincaperiipetimpdeiarnanuestesatisfacuta. Caurmare,seimpunealegereaaltuiregimdeincalzire. Dacasealegeincalzirecuapacaldaavandfunctionareneintrerupta: M=0,1 conformtabelului5.2.3

A T = i4.7.1)

0,7 0,1 1372,98 0 = 0,24 0C nTmin recomandat(=30,conformtabelului4.8.1)

D.4.2 Calcululcoeficientului e a) peretiexteriori eT = e1 +eaer

ai Be 1 = 1 40,5 D - arctg + arctg 15 a i + Bi 2 Be +a e 2 - CalcululcoeficientuluiBi stratul1 tencuialainterioara2 s1 =9,47W/(m K) 2 R1=0,017m K/W D1=0,16 1

DeoareceD1 1darD1 +D2 >1

0,017 9,47 2 + 9,51 ' = 2 B i = B1 = = 9, 499 W/(m K) 1 + R1 s 2 1 + 0,017 9,51- CalcululcoeficientuluiBe stratul1 tablaaluminiu 2 s1 =140,8W/(m K) R1 0 D1 =0 1

2 2 2 ' = R1 s1 + s2 = 0,059 3,28 + 0,50 = 1,102 W/(m K) Be =B1 1 + R1 s2 1 + 0,059 0,50

D=3,252 calculatalapct. D.3.2.c2 ae =12W/(m K)

1,102 8 = = 1 40,5 3,252 - arctg + arctg 15 8+13,927 2 1,102+12 2 =7,94h< emin recomandat(=13h,conformtabelului4.8.2) Comentariu Seobservacatoateelementeleexterioaredeinchiderealeunitatii functionalenusatisfac valorile minime recomandate pentru coeficientul e din tabelul 5 din normativ. Intrucat aceste valori aucaracterderecomandare,secalculeaza amplitudineadeoscilatieatemperaturiiaerului interior, in regim de vara, care trebuie in mod obligatoriu sa se incadreze in valorile normate prezentateintabelul3. D.4.3 CalcululcoeficientuluiCi a)peretiexteriori - pereteexteriorspreVest

Ci =

R Rsi + M Bi

2 R=2,08m K/W calculatlapct.D.3.1.a 2 Bi =9,499W/(m K)calculatlapct.D.4.2.a 2 Rsi =0,125m K/W M=0,1 pentru incalzirecuapacalda,cufunctionareneintrerupta, conformtabeluluinr.5.2.3.

Ci =

2,08 = 15,35 0,1 0,125+ 9,499

Ci >Cimin recomandat(=6,conformtabelului4.8.3) - pereteexteriorspreSud IdempereteexteriorspreVest.

b)planseuterasa

2 R=3,329m K/W petimpdeiarna,calculatlapct.D.3.1.c 2 Bi =13,927W/(m K)calculatlapct.D.4.2.b

M=0,1

Ci =

3,329 = 25,18 0,1 0,125+ 13,927

Ci >Cimin recomandat(=7,conformtabelului 4.8.3) * **

Comentarii Din verificarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere a unitatii funtionale, a rezultat ca in regim de vara sunt satisfacuti doar coeficientii nT pentru toate elementele de inchidere. Inregimdeiarnasuntsatisfacuticoeficientii nT siCi pentrutoateelementeledeinchidere In cele ce urmeaza se va calcula amplitudinea de oscilatie a temperaturii aerului interior dinunitateafunctionala,atatinregimdevaracatsi inregimdeiarna. D.5.VERIFICAREALASTABILITATETERMICA AUNITATIIFUNCTIONALE D.5.1 Verificareastabilitatiitermiceaunitatiifunctionalepetimpdevara

AT = AT + AT + AT i 11 12 13D.5.1.1Calcululamplitudiniideoscilatieatemperaturiiaeruluiinterior caurmareafluxuluitermictransmisaeruluiinteriorprinelementele exteriorarede inchiderecuinertietermica

A T11 =

F PE * Bj A j

Pentruj=1pereteexteriororientatspreVest

2 A1 =17,92m calculatalapctD.3.1.a 2 U1 =0,481W/(m K)calculatlapct. D.3.1.a nT1 =357,45 calculatlapct.D.4.1.a 2 ai =8W/(m K) 0 TI =22 CconformtabeluluiA.1 e1 =10,34h calculatlapct.D.4.2.a 2 Bi1 =9,499W/(m K)calculatlapct.D.4.2.a

* B1 =

1 R si + 1 B i1

=

1 0,125 + 1 9,499

2 =4,343 W/(m K)

Pentrugrupadecladiria:0 tem =25,7 C conformtabeluluiA.3 oradecalcul: 15 e=15 10,34=4,66 @ora5 pentruora5: * c Az = 7,0 conformtabeluluiA.5 pentrupanoutablaaluminiuvopsitacuemailalb: * 2 A /ae =0,075m K/W conformtabeluluiA.2 I=a1 .a2.ID +Id pentrulocalitatiurbanemedii: a1 =0,92 conformtabeluluiA.6

pentrualtitudini 500m: a2 =1,00 conformtabeluluiA.7 pentrusuprafeteverticale,orientatespreVest,pentruora5: ID =0 conformtabeluluiA.8 Id =0 conformtabeluluiA.8 I=0 pentrusuprafeteverticale,orientatespreVest: 2 Im =160W/m conformtabeluluiA.9

A* I = 18,7 + 0,075.0 = 18,7 0C a e A* tsm1 = t em + Im = 25,7 + 0,075 160 = 37,7 0C a e ts1 = te +Pentruj=2pereteexteriororientatspreSud:

* 0 te =tem +c Az =25,7 7,0=18,7 C

2 A2 =11,62m calculatalapct.D.3.1.b.1 2 U2 =0,481W/(m K)calculatlapct. D.3.1.b.1 nT2 =357,45 calculatlapct.D.4.1.a 2 ai =8W/(m K) 0 Ti =22 CconformtabeluluiA.1 e2 =10,34h calculatlapct.D.4.2.a 2 Bi2 =9,499W/(m K)calculatlapct.D.4.2.a 2 B* =4,343W/(m K)calculatanterior 2

pentrusuprafeteverticaleorientatespreSud,pentruora5: ID =0 conformtabeluluiA.8 Id =0 conformtabeluluiA.8 I=0 pentrusuprafeteverticaleorientatespreSud: 2 Im =120W/m conformtabeluluiA.9 ts2 =18,70C calculataanterior 0 tsm2=25,7+0,075 120=34,7 C Pentruj=3planseuterasa: 2 A3 =37,52m calculatalapct. D.3.1.c 2 U3=0,297W/(m K)calculatlapct.D.3.1.c nT3 =100,56 calculatlapct.D.4.1.b 2 ai =6W/(m K)

e3 =7,94h calculatlapct.D.4.2.b 2 Bi3 =13,927W/(m K)calculatlapct.D.4.2.b

B* = 3

2 1 1 = = 4,187 W/(m K) 1 1 Rsi + 0,167+ Bi3 13,927

2 R si =1 = 0,167 m K/W 6

oradecalcul: 15 e3 =15 7,94=7,06 7(ora7) pentruora7: * c Az = 5,2 conformtabeluluiA.5 pentruhidroizolatieprotejatacuardezie: * 2 A /ae =0,078m K/W conformtabeluluiA.2 I=a1 .a2.ID +Id pentrulocalitatiurbanemedii:

a1 =0,92 conformtabeluluiA.6 pentrualtitudini 500m: a2 =1,00 conformtabeluluiA.7 pentrusuprafeteorizontale,pentruora7: 2 ID =241W/m conformtabeluluiA.8 2 Id =80W/m conformtabeluluiA.8 2 I=0,92 1,00 241+80=301,72W/m pentrusuprafeteorizontale: 2 Im =227W/m conformtabeluluiA.9* 0 te =tem +c Az =25,75,2=20,5 C

A* ts3 = t e + a I = 20,5 + 0,078 301,72 = 44,03 0C e A* tsm3 = t em + a Im = 25,7 + 0,078 227 = 43,41 0C ePentruj=4 ferestre: 2 A4 =6,30m calculatalapct.D.3.1.b.2 2 B* =2,32 W/(m K)conformNOTEIdelapct.5.2.4.3 4

Pentruj=5peretiinterioride25cmgrosime: 2 A5 =6,00(3,00 0,15)+6,00(3,00 0,15) 1,20.2,10=31,68m 2 B* =4 ,343 W/(m K)calculatlapct.D.5.1.1 5

Pentruj=6planseuintermediar: 2 A6 =6,00 6,00=36m 2 2 masa/m =0,15.2500+0,015.1700+0,05.1900=495,5kg/m 2 pentru495,5kg/m :

2 B* =5,23 W/(m K)conformfig.5.5 6

Pentruj=7usainterioara:

B* =0 conformNOTEIdelapct.5.2.4.3 7

Comentariu Deoarececalculullastabilitatetermicasefacepeintreagaunitatefunctionala,sauluatin considerarenumaiperetiiinteriori siusainterioara caredelimiteazaunitateafunctionala. F PE = A1 U1 tsm1 - Ti + n 1 ai ts1 - tsm1 + T1 + A 2 U tsm 2 - Ti + n 1 ai (ts2 - tsm2 ) + 2 T2 + A3 U tsm3 - Ti + n 1 ai ts3 - tsm 3 = 3 T3 1 = 17,920,481 (37,7 - 22) + 8 (18,7 - 37,7 ) + 357,45 1 + 11,62 0,481 (34,7 - 22) + 8 (18,7 - 34,7) + 357,45 1 + 37,52 0,297 (43,41 - 22 ) + 6 (44,03 - 43,41) = 100,56

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

= 434,50 W B* A j = 4,343 17,92 + 4,343 11,62 + 4,187 37,52 + j + 2,32 6,30 + 4,343 31,68 + 5,23 36 = 625,87 434,50 A T = = 0,69 0C 625,87 11D.5.1.2Calcululamplitudiniideoscilatieatemperaturiiaeruluiinteriorca urmareafluxuluitermictransmisaeruluiinteriordatoritaradiatiei solare,prinferestreleexterioare

A T12 =

F FE * Bj A j

FFE = Fi + FT

Fi secalculeazacuformula:

F i = c1 c 2 c 3 m * A f I max + I max D d2 Af =2 (2,10 1,50)=2 3,15=6,30m

(

)

Pentrufereastradublacugeamuridinsticlaobisnuita: c1 =0,90 conformtabeluluiA.11 Pentrurulourideculoaredeschisa,montateintregeamuri: c2 =0,70 conformtabeluluiA.122 Pentrufereastradubladinlemn,cuariade3,15m : c3 =0,65 conformfig.A.1

PentruferestreverticaleorientatespreSud:2 2 I max = 394 W/m I max = 147 W/m conformtabeluluiA.10 D d

s A +s A smed = tencuial` tencuial` mozaic mozaic A tencuial` + A mozaicArietencuialainterioarapereti(vezifig.D.1sifig.D.2): 2 6,00 (3,00 0,15)+6,00 (3,00 0,15) 2 2,10 1,50+ 2 +6,00(3,00 0,15) 1,20 2,10=59,58m

Arietencuialatavan: 2 6,00 6,00=36,00m Arietencuialatotala: 2 59,58+36,00=95,58m Ariepardosealamozaic: 2 6,00 6,00=36,00m2 2 stencuiala =9,47W/(m K)smozaic =10,08W/(m K)

smed =

9,47 95,58 + 10,08 36,00 2 = 9,637 W/(m K) 95,58 + 36,00

Pentruferestreneprotejatelaexterior,cuorientareSud sipentruora15,

considerandusecazulcelmainefavorabil,curulouriledintregeamuri ridicate:2 * pentrusmed =9,637W/(m K) m =0,58dintabelulA.13

Fi =0,90 0,70 0,65 0,58 6,30 (394+147)=809,50W FT secalculeazacuformula:FT =A.U (ts Ti)2 U= 2,325W/(m K)vezipct.D.3.1.b.2

Pentruferestreduble:

2 A * 1 - A * ts = te + ae* 0 te =tem +c .Az =25,7+7=32,7 C 0 tem =25,7 C conformtabeluluiA.3

Pentruora15 * c .Az =7conformtabeluluiA.5

Pentrugeamuriduble: * A =0,12 conformtabeluluiA.2 2 ae =12W/(m K)

ts =32,7 +

2 0,12 (1 - 0,12) = 32,72 0C 12

FT =6,30.2,325.(32,72 22)=157,02W FFE = FI + FT =809,50+157,02=966,52W

FE AT = = 966,52 = 1,540 C 625,87 12 B*A j j* B j.Aj =625,87W/K calculatanterior

D.5.1.3Calcululamplitudiniideoscilatieatemperaturiiaeruluiinterior caurmareafluxuluitermicpatrunsin incapere,prinelementele interioare

AT = 13

Fi * Bj A j

T -Tu = A j i i R mj0 DeoareceinperioadadevaraTi =22 C intoate incaperile Fi=0,deci A T =0

13

A T =AT + A T + AT = 0,69 + 1,54 + 0 = 2,23 0C < 11 12 13 i 0 < A T admisibil(=3 Cconformtabelului4.7.1) iComentariu Stabilitateatermicaaunitatiifunctionaleesteasiguratapetimpdevara.

D.5.2Verificareastabilitatiitermiceaincaperii petimpdeiarna

A Ti =

aMF * Bj A j j

a=0,7 pentruincalzirecuapacalda M=0,1 pentruincalzirecuapacaldacufunctionareneintrerupta (conformtabelului5.2.3) F= FT + FV D.5.2.1 Calcululpierderilordecalduraprintransmisiedirecta,

prinsuprafataanvelopeiunitatiifunctionale

T -Te T -T T = A k i + Al i u R R k mk l mlTemperaturainterioaradecalcul insaloanedebolnavi Ti =22 C conformSTAS1907/20

Temperaturaexterioaradecalculaaerului,pentrumunicipiulGiurgiu 0 Te = 15 C conformSTAS6472/2 Pentruk=1 pereteexteriorVest:2 A1 =17,92m calculatalapct.D.3.1.a 2 R1 =2,08m K/W calculatalapct. D.3.1.a

Pentruk=2 pereteexteriorSud parteopaca:2 A2 =11,62m calculatalapct.D.3.1.b.1 2 R2 =2,08m K/W calculatalapct. D.3.1.b.1 2 A1 +A2 =17,92+11,62=29,54m

R m =

29,54 2 = 2,08 m K/W 17,92 +11,62 2,08 2,08

Pentruk=3 ferestreexterioare:2 A3 =6,30m 2 R3 =0,43m K/W conformpct.D.3.1.b.2

Ti -Te = 29,54 (22+15) + 6,3(22+15) = 1067,56 W A k R 2,08 0,43 mk Ti -Tu =0 , deoarece unitatea functionala se invecineaza cu .Al R mlincalzite D.5.2.2 Calcululpierderilordecalduradatoritareimprospatariiaeruluiinterior incaperi

precum siceledatorateinfiltratiilordeaerrece FV =n.V. ra .ca .(Ti Te) 1 n=5h conformnormativNP00897 3 V=(6,00+0,125).(6,00+0,125).(3,00 0,075)=109,73m 3 ra =1,23kg/m ca =0,278Wh/(kgK) FV =5.109,73.1,23.0,278.(22+15)=6941,40W F= FT + FV =1067,56+6941,40=8008,96W

A T = i

0,7,0,18008,96 0 = 0,89 0C