necesitdti minime obligatorii pentr biiiliotecajudtrt minime obligatorii... necesitdti minime...

Necesitdti minime obligatorii pentr BIIILIOTECAJUDtrT minime obligatorii... Necesitdti minime obligatorii
Necesitdti minime obligatorii pentr BIIILIOTECAJUDtrT minime obligatorii... Necesitdti minime obligatorii
Download Necesitdti minime obligatorii pentr BIIILIOTECAJUDtrT minime obligatorii... Necesitdti minime obligatorii

Post on 15-Feb-2020

6 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Necesitdti minime obligatorii pentr cd(i pentru premierea participanlilor

  cod cpv 22tt3ooo-s prograrn'rrservicii de biblioteci pentru comunit dti" - Subcetate, Corbu

  A.GENERALITATI :

  NecesitSlile minime obligatorii fac parte integrantd din documentalia pentru elaborarea qi prezentarea oferte qi constituie ansamblul cerinfelor pe baza cdrora se elaboreazd. de cdtre fiecare ofertant (prestator) propunerea financiard (oferta de pre!).

  B. DATE DE IDENTIFICARE A PRODUSELOR:

  BIBILIOTECA JUDETEANA "KAJONI JANOS" avAnd CUI: 8162237, cu sediul in Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita, Str. Stadion nr. lbis te1.0266-371988. in cadrul BIBILIOTECII JUDETENE "KAJONI JANOS" organizdm programe culturale. Pentru derularea programelor avem nevoie de cdrJi pentru premierea partic ipanJi lor.

  C. CARACTERISTICILE PRODUSELOR NECESARE

  Obiectul achiziliei il reprezintd: cdr\i cod cpv 22113000-5

  Titlu, autor Nr. ex.

  lancu, Bogdan: Fata din lift t Dobos, Dan: Elefantul in bostdnirie 2

  Turlea, Stelian: Un plan atat de bine pus la punt 3

  Antonescu, Simona: Fotograful Curlii Regale I

  Malaicu-Hondrari, Marin: Lunetistul 3

  Popescu, Simona: Exuvii 1

  Dosa, Andrei: lerbar 1.

  Sandu, Ana Maria: Pereti subtiri 1.

  Parvulescu, loana: lnocentii 1.

  Oferta c6qtigdtoare va fi cea care are costul cel mai scdzut qi care respectd cerinfele formulate in Necesitali minime obligatorii (toate titlurile in numdrul de exemplare cerut). Numdrul de exemplare din oricare dintre titlurile cerute poate fi mdrit, cu condilia incadrdrii in limita maximd 300 lei cu TVA, 285,71 lei l}.rd TVA.

  D. OBLIGATIILE $I RESPONSABILITATILE PRESTA'IORULUI:

  l. Av6nd in vedere specificul evenimentelor pentru care se doreEte achizigionarea acestor materiale, solicitdm produse de calitate superioard. 2. Prestatorul va livra produsele comandate la sediul achizitorului in condilii de valabilitate qi calitate gi va suporta cheltuielile de transport. 3. Prestatorul va livra produsele in termen de 2 (dou6) zile de la lansarea comenz i lo r achizitorulu i.

  . BIIILIOTECAJUDtrTEANA x[loltt l*fuvo3 ""/

  INTRARE Lr- 9

  T,i5r,-,, .. t:.(.....r. ^,, kl?.

 • E. OBLIGATIILE BENEFICTARULUI :

  1. Beneficiarul va furniza Prestatorlui derul6rii acestui program-. 2. Beneficiarul isi rezervd dreptul de achizifionate.

  toate datele qi caracteristicile necesare

  a verifica calitatea rnaterialelor

  I-. MODALTTATT DE P LA'[A:

  Plata se va face la contul de Trezorerie al furnizorului, cu ordin de platd, in termen de maxim 30 de zlle de la recepfia calitativd a cdrlilor. Ofertantul va elabora propunerea financiard Ei tehnicd astfel incdt acestea sd furnizeze toate toate informaliile solicitate cu privire la caracteristicile obiectului Penalizdrile pentru intdrzierile de livrare sau platd sunt de 0,106 pe zi din valoarea produselor nelivrate sau din suma de platd rdmas6 neachitat6 ;i rdm6n valabile p6nd la indeplinirea obligafiilor .

  Depunerea ofertei document.

  Gyulai Arthug Manager

  Miercurea-Ciuc,

View more