ne_001_1996 normativ tencuieli

Upload: cristian-pavel

Post on 08-Jul-2015

936 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

MINISTERULLUCRRILORPUBLICEIAMENAJRIITERITORIULUI

ORDINNR.23/N din03.04.1996 AvndnvedereavizulConsiliuluiTehnicotiintificnr.90/1995 n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea Ministerului Lucrrilor PubliceiAmenajriiTeritoriului, nconformitatecuHotrreaParlamentuluinr.11/1992iaDecretuluinr.223/1992 MinistrulLucrrilorPubliceiAmenajriiTeritoriuluiemiteurmtorul ORDIN: 1. Se aprob Normativul privind executarea tencuielilor umede groase i subiri, IndicativNE00196. 2. Normativul de la punctul 1 intr n valabilitate la data publicrii n Buletinul Construciilor. 3. La data intrrii n valabilitate i nceteaz valabilitatea Normativulpentru executarea tencuielilorumedeIndicativC1883. Normativul pentru executarea lucrrilor de zugrveli i vopsitorii (caietele VIIIX) IndicativC376. 4. Direcia General de Reglementri i Atestri Tehnice va aduce la ndeplinire prevederileprezentuluiOrdin.

MINISTRU, MARINCRISTEA

NORMATIVPRIVINDEXECUTAREA TENCUIELILORUMEDE,GROASE ISUBIRI INDICATIV:N.E.001 1996

Elaboratde: INSTITUTULDECERCETRINCONSTRUCII IECONOMIACONSTRUCIILOR INCERC DirectorGeneral: Conf.asoc.ing.P.Popescu

LABORATORFINISAREAIESTETICACONSTRUCIILOR

DirectorDepartament: efLaborator: Responsabillucrare:

dr.ing.erbanPetreLazr ing.L.Manolache ing.L.Manolache

Avizatde: DIRECIACOORDONARECERCETARETIINIFIC IREGLEMENTRITEHNICEPENTRUCONSTRUCII DirectorGeneral: Responsabillucrare MLPAT dr.arh.Gh.Polizu arh.D.Cocheci

CAIET I:PREVEDERIGENERALE

CUPRINS CAIET I:PREVEDERIGENERALE 1. Generaliti .......................................................................... 1.1. Obiectulidomeniuldeaplicarealnormativului............ 1.2. Observaii ................................................................. 2. Definiii ...................................................................... ......... 3. Materialeutilizateicerinecalitativeimpuseacestora .. .......... 4. Clasificarealucrrilordefinisajepebazademortare .. .......... 5. Mijloacedeaplicareamortarelorpentrutecuielimijloace deaccespentrurealizareaacestora ............................... .......... 6. Msurideproteciamunciiipazacontraincendiilor ............. ANEXA .......................................................................................

NORMATIV PRIVIND EXECUTAREATENCUIELILOR UMEDE,GROASEISUBIRI Caiet I:Prevederigenerale I. GENERALITI Comentarii: Prezentul normativ anuleaz i nlocuiete: NormativulC1883Normativ pentru executarea tencuielilor umede,indicativC8383 Instruciunile tehnice provizorii pentru executarea finisajelor pe baz de derivai celulozici. Caiet XII i caiet IX din Normativ C 376 Lucrri de zugrveliivopsitorii

Indicativ:NE00196 nlocuiete: C1883 C376(CaietVII,IX)

1.1.Obiectulidomeniuldeaplicarealnormativului Prezentul normativ cuprinde condiii tehnice privind principii generale de execuie a tencuielilor aplicate manualsaumecanizatpesuprafeeorizontalesauverticale din interiorul sau exteriorul construciilor, n pentru executareaconformitatecuactelelegislative,standardelei normativeleprezentatenAnexaacestuicaiet. Normativul este organizat pe mai multecaiete ce cuprind diversetipuridefinisajepebazdemortare,analizatedin punct de vedere al prevederilor Legii calitii n construcii(Legeanr.10/1995)privind: cerinele de calitate impuse materialelor componente, produsuluifinitsitehnologieideexecuie cerinele de control de calitate pentru certificarea calitii materialelor puse n oper, a conformitii execuiei cu exigenele proiectantului sau beneficiarului

Elaboratde: INSTITUTULDECERCETRIN CONSTRUCIISIECONOMIA CONSTRUCIILORINCERC

Aprobatde: MINISTRULLUCRRILOR PUBLICEIAMENAJRII TERITORIULUIMLPAT CuOrdinulnr.23/Ndin3.04.1996

msuriledeurmrireacomportriintimp. Normativul d posibilitatea proiectantului i beneficiarului s aleag tipul de finisaj, funcie de nivelurile de performan impuse normativul stabilete performaneletipurilordefinisajepropusepentrucerinele stabilitedeart.5dinLegeanr.10/1995,privind: a) rezistenaistabilitatea b) sigurananexploatare c) igiena, sntatea oamenilor, refacerea i protecia mediului. Responsabilitile factorilor implicai n conceperea, realizarea i exploatarea finisajelor sunt conforme cu prevederile Legii nr.10/1995i suntprezentatenAnexa

prezentuluicaiet. 1.2.Observaii 1.2.1.Utilizarea prezentului normativ la lucrrile ce se referlamonumenteistoricesevafacenumaicuacordul beneficiaruluiiproiectantului. 1.2.2.Normativulactualnusereferlacldirisauspaii dincadrulacestora,supuseunorfactoridemediuinterior sau exterior cu agresivitate chimic peste concentraia maximadmis. 1.2.3.Prezentul normativ nu se refer la lucrrile executatepesuporturidinipsoscartoninicilatencuieli uscate realizate cu ipsoscarton, acestea formnd obiectulaltorreglementritehnice. 1.2.4.Mortarele utilitate n cadrul diferitelor soluii de finisaje pot fipreparate pe antiere, n centrale sau spaii depreparareamortarului,conformmetodologieiindicate n caietele II, III i eventual precizrilorsuplimentare ale elaboratoruluisoluiei. 2.DEFINIII Principalii termeni utilizai n prezentul normativ au urmtoarelesemnificaii: 2.1. Strat suport: stratul de baz pe care se aplic finisajul (tencuial, zugrveal, vopsitorie) i care este constituitdin: structurderezistenapereilor(beton,crmid, BCA, mortare etc.) n cazul lucrrilor noi (tencuieli, zugrveli,vopsitorii) mortare vechi, n cazul lucrrilor de renovare cu tencuieli,zugrveli,vopsitorii zugrveli sau vopsitorii, n cazul aplicrii unor straturisuplimentaredeproteciesaucurolestetic. 2.2. Tencuieli umede: finisaje aplicate pe suprafeele interioare sau exterioare ale pereilor i tavanelor ncperilor cldirilor civile, realizate din mortare avnd grosimivariabile,curoldeproteciei/sauestetic. 2.2.1.Tencuielisubiri:finisajedinmortareplasticecu grosimi variind ntre 23 mm, aplicabile n 23 straturi saucugrosimide 1012mm,aplicabilemonostrat. 2.2.2.Tencuieli groase: finisaje din mortare obinuite cugrosimide2025mm,aplicabilen3straturi: pri: primul strat de mortar aplicat pe suprafaa suport, pentru realizarea conlucrrii ntre tencuial i aceasta grund:aldoileastratdemortarcurolderemediere aneregularitilorsuprafeeisuport tinci (strat vizibil): stratul final de mortar ce conferaspectuldefinitivaltencuielii. 2.3. Criteriuldeperformanalunuifinisaj:exprimarea calitativaproprietilorunuifinisaj. 2.4.Performan (nivelul admisibil al criteriului de performan):indicatorcantitativ,respectivvalorinraport

cu care se evalueaz ndeplinirea criteriului de performan, determinat conform metodelor de determinarespecificatenacestnormativ(saustandarden vigoare). 2.5.Nivelulcriteriuluideperforman:nivelulmsurat alcriteriuluideperformanprinmetodelededeterminare specifice. 3.MATERIALEUTILIZATEICERINE CALITATIVEIMPUSEACESTORA

Utilizarea de noi materiale sau aditivi se va face numai dup obinerea certificatelor de agrement, conform prevederilor legale

3.1. Alegereamaterialelorsevafacen funciede: condiiiledemediuiexploatare duratadeviapropusprincaieteledesarcini compatibilitateantrestratulsuportistratuldefinisaj. 3.2. Standardele tehnice ale principalelor materiale utilizatesuntprezentatenAnexalaprezentulcaiet.

4.CLASIFICAREALUCRRILORDEFINISAJE PEBAZDEMORTARE

4.1. Lucrrile de finisaje pe baz de mortare ce fac obiectulacestuinormativseclasificdup: a)poziiancadrulconstruciei: tencuieliinterioare tencuieliexterioare. b)tehnologiadeaplicare: tencuieli groase (2025 mm), aplicabile n 3 straturi,manualsaumecanizat tencuielisubiri(23mm),aplicabilein2straturi, manualsaumecanizat tencuielisubiri(1012mm),aplicabilemonostrat, manualsaumecanizat. c) suportpecareseaplic: pe beton monolit: tencuieli subiri i groase, interioareiexterioare pe beton prefabricat: tencuieli subiri i groase, interioareiexterioare pe zidrii sau fii din BCA: tencuieli groase interioareiexterioare pe zidrii din crmid: tencuieli groase interioareiexterioare pe suprafee din ipci i trestie: tencuieli groase interioareiexterioare pe suprafae rabiate sau plase sudate: tencuieli groaseinterioareiexterioare 4.2.Mortarelefolositelaacestelucrridefinisajesuntla rndullorurmritencadrulactualuluinormativ,dupmai

multecriterii,conformsistematizriidintabelul1 Pe baza acestei sistematizri sunt organizate n continuarecaietelecealctuiescactualulnormativ. Tabelul1Nr. crt. 1 Dupnatura liantului utilizat Mortareutilizatepentru Criteriideclasificarealemortarelordetencuieli lianianorganici(hidraulicii(sau)nehidraulici l i an i organici(polimerinaturalisausintetici) lianimixti(anorganiciiorganici) 2 Duptehnolo Mortareaplicate obinuite pt.tencuielibrute giade n23straturicu pt.tencuielidricuite(simple realizarei grosimetotal20 saudecorative) compoziia 25mm(pt. pt.tencuieli scl i vi si t esau mortarului tencuieligroase) gletuite speciale pt. cuprafdepiatr tencuielide t i p similipiatr corative cuterasit Mortareaplicate tencuilisubirinetede(gleturi) nstraturisubiri tencuielisubirinetededecorative acte1mm tencuielisubirit i pstropdecorative grosime pentru: Mortareapli catemonostrat ingrosime de 1012mm tencuielidriscuite tencuielisclivisite tencuieli interioare x x x x x x x x x x x x x x tencuieli exterioare x x x x x x x x x x x x x x

5. MIJLOACEDEAPLICAREAMORTARELOR PENTRUTENCUIELIMIJLOACEDEACCES PENTRUREALIZAREAACESTORA 5.1. Mijloaceledeaplicareamortarelorpentrutencuieli se aleg n conformitate cu' indicaiile tehnologice ale fabricantului (putnd fi manuale sau mecanizate) i n concordancudetaliiledinproiectuldeexecuie. 5.2. Miljoacele de acces la suprafeele pe care se execut lucrrile de tencuieli snt in conformitate cu indicaiile proiectantului i in cont de locul de aplicare (suprafee interioare sau exterioare, orizon . tale sau verticale),deregimuldenlime,denormeledeprotecia muncii. 6. MASURIDEPROTECIAMUNCIIlDE PAZCONTRAINCENDIILOR

6.1. La executarea lucrrilor de tencuieli interioare i exterioaresevorrespectaurmtoareleprescripiitehnice: Norme generale de protecie contra incendiilor la proiectarea i realizarea construciilor i instalaiilor, aprobateprinDecretul'nr.290/1977. Norme tehnice de proiectare i realizare a construciilor, privind protecia la aciunea focului indicativP11883. Normativuldeprevenireistingereaincendiilor,pe durata executrii lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora indicativ C 30094, aprobate cu OrdinulMLPATnr.20/N/1994. Norme republicane de protecia muncii aprobate de Ministerul Sntii i Ministerul Muncii: 60/1975 i 34/1975,cumodificrileconformOrdinelornr.39/1977si 110/1977. Regulamentul privind protecia, i igiena muncii n construcii,aprobatcuOrdinulMLPATnr.9/1993. 6.2. Conducerea antierelor va elabora instruciuni speciale de tehnica securitii muncii pentru lucrul cu fiecarenoutipdeutilajintrodusnantierfolosindnacest scopcarteatehnicautilajuluirespectiv.

ANEXA 1. Listaactelorlegislativeidocumentelortehniceobligatoriincontextulprezentului normativ PrevederileNormativuluiprivindexecutareatencuielilorumede,groaseisubiri,aufost aliniate la legislaia tehnic i de calitate n vigoare, din care considerm ca documente de referinurmtoarele: Legeaprivindcalitateanconstruciinr.10/1995. Regulamentprivindconducereai asigurareacalitiinconstruciiaprobatprin HG nr.261/1994. Regulamentul de recepie al lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora aprobatprinHG273/1994, Regulamentulprivindagrementultehnicpentruproduse,procedeeiechipamentenoin construcii aprobatprinHG392/1994. C14086 Normativpentruexecutarealucrrilordinbetonibetonarmat C1782 Instruciuni tehnice privind compoziia i prepararea mortarelorde zidrieitencuial P10483 Instruciuni tehnice pentru executarea pereilor i acoperiurilor din elementedeb.c.a. STAS150078: Lianihidraulici.Cimenturicuadaosuri. STAS705587: Cimentportlandalb. STAS920180: Varhidratatnpulberepentruconstrucii. STAS14680: Varpentruconstrucii. STAS705S8C: Poliacetatdevinil.Dispesiiapoase. STAS1118379: Copolimeracrilicndispersieapoas.Autoreticulabil pentru industriatextil. STAS88989: Srmrotundtrefilatdinoel,utilizatnscopuri generale. STAS438/189: Produsedinoelpentru armareabetonului.Oel betonlaminatla cald.Mrciicondiiitehnicedecalitate. STAS805079: mpsliturdinfibredesticl. STAS94285: Cheresteaderinoane.Dimensiuni. STAS194986: Cheresteaderinoase.Clasedecalitate. STAS79084: Appentrubetoaneimortare. STAS545/180 Ipsospentruconstrucii. STAS468671: Argilpentrumortarepebazdecimentargil. STAS166776: Agregatenaturalegrelepentrubetoaneimortare cualini minerali. STAS113471: Htrdemozaic. STAS6632/171: Pigmenianorganici.Pigmenipebaz de oxizidefier.Clasificri inotare. 2.ObligaiilefactorilorimplicaiconformLegiiprivindcalitateanconstrucii Legea101995 2.1.Obligaiileproiectantului Prevederea prin proiecte a nivelului de calitate corespunztor cerinelor lucrrilor de tencuieliumede,cuasigurareacompatibilitiintre: a) soluiileutilizatecucondiiilespecificedemediuinteriorsauexterior b)naturastratuluisuportcuceaamaterialelorutilizatensoluiiledetencuieliumedealese c) natura soluiilor de tencuieli umede i cea a stratului final, decorativ, ce urmeaz a fi aplicat.

2.2.Obligaiilespecialitilorverificatorideproiecte. Specialitiiverificatorideproiecteatestai,rspundnmodsolidarcuproiectantulnceeace privete asigurarea nivelului de calitate a mortarelor pentru tencuieli, corespunztor cerinelor acestora. OBSERVAII: prinsoluiile date deproiectant trebuie s se asigure condiiile de calitate prevzute de Legea10 ncazulnlocuiriiunorsoluii,celenoitrebuieintrodusenumaicuavizulproiectantului. 2.3.Obligaiileresponsabililortehnicicuexecuia: sverificedocumentaiaprimitreferitoarelasoluiiledetencuieliiridicatedeproiectant sverificedactoalematerialeleaprovizionatecorespundcerinelorcalitativeindicaten proiect sverificecalitateasuportului,compatibilitateaiaptitudineaacestuiadeaprimifinisajul preconizat sverificecalitateafinisajuluiexecutat,petencuialaaplicat. 2.4.Obligaiileproprietarului: efectuarea la timp a lucrrilor de ntreinere i reparaii a finisajelor (tencuieli i strat ultimdefinisaj),ceirevin,prevzuteconformnormelorlegale,ncarteatehnicaconstruciei.

CAIET II:TENCUIELIGROASECULIANIANORGANICI (HIDRAULICII NEHIDRAULICI) C U P R I N S CAIETULII:TENCUIELIGROASECULIANIANORGANICI (HIDRAULICIINEHIDRAULICI

1.Domeniudeutilizare .............................................................. 2. Executareatencuielilorgroase ................................................. 2.1.Tipuridetencuieli ........................................................... 2.2.Prevederigenerale ....................... :................................. 2.3.Controlulcalitiisuprafeei stratuluisuportipregtireaacestuia 2.4.Executareagrunduluiicontrolulcalitiiacestuia........... 2.5.Executareatinciului(stratulvizibil} ................................ 2.6.Controlulcalitiitencuielilor ............................................ Anex ................................................................................

NORMATIVPRIVINDEXECUTAREA TENCUIELILORUMEDE,GROASEISUBIRI Caiet II:Tencuieligroseculianianorganici (hidrauliciinehridraulici)

Indicativ:NE0001/295 nlocuiete: C1883

1.DOMENIUDEUTILIZARE Comentarii: Finisarea pereilor din zidrie din blocurideb.c.a.cuacestetencuieli se va face lund n consideraie recomandarile de la cap. 4 Finisaje i protecii al normativului Instruciuni tehnice pentru executarea pereilor i acoperiurilor din elemente din b.c.a. P10483 1.1. Tencuielile groase aplicabile n 13 straturi cu o grosime total de 2025 mm se pot utiliza n cadrul cldirilorcivile(locuineisocialculturale)la: finisareasuprafeelorinterioareiexterioarealepereilor proteciahidroizolaiilor finisareasuprafeelordinipciitrestie realizarea de elemente decorative (profile, scafe, ancadramenteetc.)latavanesauperei. 1.2. Utilizarea la exterior a acestor tencuieli se va face n zonelecucondiiide mediu normale, fr agresivitate natural i n care calitatea aerului corespunde concentraiilor maxime admise de normele interne elaborate de Departamentul Apelor i Departamentul Mediului nconjurtor n privina unor elemente chimice poluante provenite de la diferite industrii (S02, H2S, HO, NH3 etc).

Elaboratde: INSTITUTULDECERCETRIN CONSTRUCIISIECONOMIA CONSTRUCIILORINCERC

Aprobatde: MINISTRULLUCRRILORPUBLICEI AMENAJRIITERITORIULUIMLPAT CuOrdinulnr.23/Ndin 3.04.1996

n cazul utilizrii acestor tencuieli n medii cu agresivitate natural sau n spaii interioare n care agresivitatea depete limitele normale, este necesar luarea unor msuri speciale de protecie pe baza unor soluiiacceptatedelaboratoareledespecialitateatestate. 2.EXECUTAREATENCUIELILORGROASE 2.1.Tipuridetencuieli 2.1.1.Tencuieliobinuite: a) tencuielibrute b) tencuielidricuite c) tencuieligletuite d) tencuielisclivisite. 2.1.2.Tencuielidecorative(lacarestratulultimdefinisaj, vizibil,seexecutn diferitemoduri): a) tencuieli dricuite din mortare obinuite, albe sau colorate b) tencuieli cu praf de piatr, prelucrate prin rachetare,

periere,stropiresaudricuire c) tencuielidinpiatraartificial(similipiatr). d) terasit,dolomit 2.2.Prevederigenerale 2.2.1.Toate tencuielile, cu excepia celor brute, se aplic n23straturiastfel: prideamorsare,primulstratceseaplicsuprafeelor din beton, zidrie, ipci i trestie menit s creeze rugozitatea suportului pentru asigurarea conlucrrii dintre tencuialapropriuzisisuport. Peplaselederabiseaplicunstratsuport(mir)pentru umplerea ochiurilorplasei grund stratul cel mai gros al tencuielilor, servete pentru acoperirea neregularitilor suprafeei, remedierea abaterilorde la vertical (laperei) ide la orizontal (la tavane), el executnduse n 12 reprize a cte 0,8 cm grosime tinci stratul vizibil care confer aspectul definitiv al tencuielii. OBS.Grundulsevaexecutangeneralpentruoricefelde tencuial, diferena constnd numai n compoziia mortarului.nmodexcepionalelpoatelipsilatencuielile pesuprafeedebeton. 2.2.2. Lucrrile de tencuire pot ncepe numai dup terminarea tuturor lucrrilor a cror efectuare simultan sauulterioararputeadeterioracalitateatencuielilor: Lainteriorvorfincheiateurmtoarelelucrri: a) Cel puin dou nivele peste ncperile unde ncepe execuia tencuielilor, precum i acolo unde este cazul, executareainstalaiiledescurgereaapelorpluviale. b)Executarea pereilor despritori, nielor, montarea tocuriloruiloriferestreloretc. c) Executareainstalaiilordenclzirecentral,deap, gaze,canalizare,ghenedegunoi(frmontareaobiectelor deinstalaii). d)Executarea instalaiei electrice ngropate (tuburi, duze,dibluri)frmontareaaparatelor. e) Astuparea tuturor anurilor i strpungerilor din pereiiplanee,rmasedelaexecutareainstalaiilor. Laexteriorvorfincheiateurmtoarelelucrri: a) Executarea lucrrilor la nvelitori, inclusiv a streainilor, jgheaburilor i instalaiilor de scurgerea apelorpluviale. b)Montareatocurilor,tmplriilornoisauferestre. c) Montarea oricror instalaii exterioare a. cror execuieulterioarpoateafectacalitateatencuielilor. ncondiiideiarnsevaprocedan 2.2.3.Lucrrilesevorexecutacuasigurareacondiiilor conformitatecupreveriledinC16 detemperaturiumiditatepentrua nuseafectacalitatea 84 Normativ pentru executarea lucrrilorn special ncazultencuielilorexterioare: lucrrilorpetimpfriguros. condiiideiarn:temp.min.+10C

n condiii de var, la lucrrile condiiidevar:temp.+10C +30C umiditate:65% exterioare se vor lua msuri 2.2.4. Tencuielile interioare se vor executa naintea speciale de protecie a suprafeelor celorexterioare,pentruasepermiteuscarealor. n cazul n care temperatura 2.2.5. Lucrrile de tencuieli vor ncepe numai dup mediuluiambiantestepeste+30C efectuarea eventualelor reparaii necesare i duprecepia sau suprafeele sunt expuse direct calitativastratuluisuport. aciuniirazelorsolare 2.2.6. Recepia produselor ce se vor introduce direct n oper,sevafacedectreconductorultehnicallucrriipe baza documentelor ce nsoesc materialele livrate. Verificarea calitiisevafaceprin: examinareavizual ncercripeprobencondiiileprevzutenstandarde sauncaieteledesarcini. De asemenea, se vor respecta indicaiile productorului privind depozitarea, pstrarea i aplicarea produselor prevzutendocumentelecensoescmarfalivrat. 2.2.7. In timpul executrii diverselor straturi ale tencuielilor, ct i dup aceasta, se vor lua msuri ce se impunpentruprotecie,pnlantrireamortarului: condiii detemperaturiumiditate proteciacontraocurilor,izbiturilorsaudistrugerilor datorateunoractiviti. 2.2.8. Mortarele ce pot fi utilizate pentru tencuieli, dozajele uzuale, consistena i perioada maxim de utilizare a mortarelor din momentul pregtirii lor sunt n conformitate cu C 1782 Instruciuni tehnice privind compoziia i prepararea mortarelor de zidrie i tencuial i STAS 103085 Mortare obinuite pentru zidrieitencuial. OBS. Mortareledevarsuntindicatepentrugrundistratul vizibillasuprafeeinterioare,neexpuseintemperiilor. Mortareledevarcimentsuntindicatepentrusuprafee debeton(interioareiexterioare). Mortarele de cimentvar sunt indicate pentru suprafeele exterioare, din zidrii de crmid sau din beton. Mortarele de ciment se recomand la soclurile exterioare ale cldirilor, la tencuieli sclivisite, ca protecii pestehidroizolaiilapereiexpuilaumezealpermanent saulaaciunimecanice. Mortarele de var i ipsos se recomand pentru tencuireaplafoanelordinipciitrestie,dariapereilori tavanelor din alte materiale, la care tinciul urmeaz s se executedin mortar deipsos. Pentru realizarea acestora se vor 2.2.9.nspaiileinterioare,cuumiditi peste 60%, se vor avea n vedere prevederile din: luamsuripentru mpiedicare la acumulrii progresive a normativ pentru proiectarea i umiditiiprovenitedincondensareavaporilorninteriorul executarea hidroizolaiilor din elementelordeconstrucie:nainte de tencuire se vor materialebituminoase la lucrrile executa bariere contra vaporilor, strat de aerare sau de

deconstrucii,indicativC11280. ventilare.Soluiilepropusevorfianalizatepe baz de calculhigroterm. 2.3. Controlul calitii suprafeei stratului suport i pregtireaacestuia 2.3.1.Executareatencuielilorpestratul suportsevaface launanumitintervaldetimppentruaseasigura: uscarea n limite care s nu afecteze calitatea lucrrilorulterioare limitarea tasrilor pentru a se evita fisurrile i desprinderileulterioarealematerialului. Intervaluldetimpdepindedenaturastratuluisuport,de caracteristicilematerialelornglobatenacesta. 2.3.2. Suprafeele suport trebuie s ntruneasc o serie deperformanedupcum urmeaz: 2.3.2.1.Pentrusuprafeedinbetonizidrie(crmid ib.c.a.). a) Anumite niveluri ale abaterilor dimensionale ale planeitii suprafeelor, precum i rectiliniaritii muchiilorverticaleiorizontale. Niveladmisibil imetodedeverificareconform: Anexa X.3 din C 14086 (Normativ pentru executarealucrrilordinbetonibetonarmat). Anexa VIII. 1 din Caietul VIII din C 5685 (Normativpentruverificareacalitiiirecepialucrrilor deconstruciiiinstalaiiaferente). P10483Instruciunitehnicepentruproiectareai executarea pereilor i acoperiurilor din elemente din b.c.a. OBS.Cndexistabateriimportantedelaverticalsau orizontalsauneregularitilocalemari,elesevorrepara, dup felul i natura abaterilor sau a neregularitilor. Astfel, ieindurile locale vor fi cioplite cu dalta sau ciocanul de zidrie, iar intrndurile care ar necesita grosimimarialestratuluidetencuial(peste40mm)sevor acoperi cu o plas de rabi fixat pe suprafaa de tencuit sau cu o mpletitur pe cuie btute n rosturile zidriei pestecaresevaexecutatencuiala. Rectificarea intrndurilor mari, peste 70 mm, pe suprafeele exterioare ale cldirilor se va face prin utilizareadetencuieliarmatecuplasedinsrm. b) Unanumitgraddecurenie. Nivel admisibil: Nu se admit urme de praf, pete de grsime,urmedenoroietc. c) Un anumit grad de rugozitate al suprafeelor pentru asigurareaadereneitencuielilor. Nivel admisibil: conform prescripiilor menionate la pct.a). Msuriluatepentruasigurarearugozitii: Rosturile zidriei de crmid vor fi curate cu ajutorulunei scoabe metalice pe o adncime de 1 cm, iar

suprafeele netede de beton vor fi aduse n stare rugoas princioplire,piuire,etc. Executareaamorsriisuprafeelor cuunpridin laptedecimentde3mm grosime. d) Un anumit grad de umiditate al suprafeei se va msuracuaparatultipHigromette. Niveladmisibil:5%7%.Subacestnivel,suprafaava fistropitcuapiapoiamorsat,pentruanuseproduce absorbiarapid aapeidin mortarul de tencuial, ceea ce ar duna adeziunii acestuia, n cazul depirii nivelului admisibilexecutareatencuiriiesteinterzis. 2.3.2.2.Suprafeedinipciitrestie. a) Un anumit nivel al abaterilor dimensionale ale planeitiisuprafeelor. Niveladmisibil: abateri10mm. OBS. Aceste abateri se vor remedia prin mrirea sau micorareastratuluidetencuial. Abaterilocalemaimarise vorcorectaprinrachetarea, cioplirea ipcilor de lemn i n dreptul ieindurilor, iar la intrnduriprincompletareacuunrnddetrestie. b) Un anumit grad de rugozitate se asigur prin amorsarea suprafeei cu un pri din mortar de var sau ipsos. 2.3.2.3.Suprafeerabiate. a) O anumit rugozitate se asigur prin amorsarea suprafeeicuunmortar mir fr dricuire, cu aceeaicompoziiecuagrundului. b)O anumit sgeat n plan a suprafeei plaselorderabi(graddentindereaplasei) Niveladmisibil: nu se admit zone nefixate corespunztor i care s cedezeulteriorsubgreutateatencuielilor nuseadmitabateridelaplanulproiectatmaimaride 5mmpentrumetrudeperetesautavan. 2.3.3. Operaii pregtitoare ale suprafeelor naintea executriitencuiriipropriuzise. 2.3.3.1.Executareatrasriisuprafeelordetencuit: a) Dup pregtirea i controlul stratului suport se va executatrasareasuprafeelorcareurmeazafitencuite. Laefectuareatrasriiprindiferitemetode:cureperede mortar(stlpiori),scoabemetalicelungisauipcidelemn saucureperemetalicedeinventar,sevaverificamodulde fixare a acestor repere, aa nct s se obin un strat de mortarcugrosimeastabilit. b) Pe suprafeele exterioare ale pereilor (faade), trasarea se va face n acelai mod ca i pe suprafeele interioare ale pereilor, n mod obligatoriu se vor fixa repere de trasare la toate colurile faadei, precum i pe suprafeeledintregolurileferestrelor. c) n cazulutilizriireperelor(stlpiorilor)demortar,

acetia se vor executa din acelai mortar din care se execut grundul limea stlpisorilor de mortar va fi de 8...12cm,pentrumortareledevarcimentsaudevari2,5 cmpentrumortareledeipsos. d)Organizarea executrii trasrii. Pentru operaiile de trasareatencuielilorsepotfolosischelelemetalice.. 2.3.3.2.Amorsareasuprafeelor a) Pe suprafeele de zidrie n prealabil stropite cu ap (pentru asigurarea nivelului de umiditate admis), se va aplicaunstratdeamorsaprinstropirecupri(ngroimea de3mm)avndaceeaicompoziiecuamortaruluipentru stratuldegrund. b)Pe suprafeele de beton (intrados planee, grinzi, stlpietc.)stropitenprealabilcuapsevaaplicaunpri dinlaptedecimentde3mmgrosime c) Pesuprafeeledinipciitrestiestratuldeamorsva fidinmortardevalsauipsos. d) Pe suprafeele rabiate se va aplica un strat suport mir,din mortar cuaceeai compoziie cu mortarul grundului pentru umplerea ochiurilor plasei. Stratul suport va fi ct mai rugos, pentru asigurarea adereneigrundului. OBSERVAII 1. Aplicareapriuluisevafacefiemanual,cuajutorul unei mturi scurte, fie mecanizat cu aceleai aparate folositepentruaplicareamecanizatagrundului. 2. priulvafiaplicatuniform,frdiscontinuitiprea mari. nainte de aplicarea grundului se va verifica dac priul este suficient ntrit, fr prelingeri pronunate i dacsuprafaarespectivestesuficientderugoasiaspr lapipitcumna. 3. Rosturilentreelementeledeconstruciicucapacitate dedeformabilitatediferit,sevoracopericufiidinplas derabidecca15cmlimesaufiidinplasdesticl. De asemenea, se vor acoperi cu plas de rabi i suprafeele de lemn, existente n cadrul suprafeelor din zidriedecrmid(gheremele,grinzi,buiandrugietc).Pe suprafeeledelemn acoperite,cuplasederabi,subplasa de rabi se va aplica fie carton asfaltat, fie alt soluie hidrofug, pentru a se evita umflarea lemnului n contact directcutencuiala. 2.4. Executarea grundului i controlul calitii acestuia 2.4.1.Grundulstratul principal al tencuielii (5..20 mm) grosime),sevaaplicadupcelpuin24orcdelaaplicarea priului, n cazul suprafeelor de beton i dup 1 or n cazul suprafeelor de crmid pe suprafeele de zidrie decrmidcaresuntamorsatenumaiprinstropirecuap, grundul se poate aplica imediat. n cazul cnd suprafaa

priului este prea uscat sau pe timp foarte clduros, aceast suprafa se va uda n prealabil cu ap, nainte deaseaplicagrundul. 2.4.2.Stratul de grund se va aplica manual sau mecanizat,ntrunulsaudoureprize,grosimeatotalfiind decca15mmpesuprafeelesuportexecutatedinipcii trestieipnla20mmpentrurestulsuprafeelor. 2.4.3.Aplicarea mecanizat a stratului de grund pe suprafeele interioare ale pereilor i pe tavane (n cmpurile dintre repere), se recomand n general pentru 2 suprafeemari(frontdelucrudecelpuin 2 000m ). 2.4.4.Aplicarea mecanizat a priului i grundului n ncperile cldirilor, pe perei i intradosul planeelor, pn lanlimea de 3 m se va executa depepardoselile respective. Aplicareamanualapriuluiigrunduluipeintradosul planeelorilaparteasuperioarapereilorsevaexecuta depe platformedelucruamplasatedirectpepardoseal. 2.4.5.Pefaadelecldirilorgrundulsevaaplicadesus njos,depeschelemetalicemontatelacca50cmfade suprafaafaadelor. 2.4.6.Mortarele pentru grund, la toate tencuielile se aplicmanualsaumecanizatisentindapoicudreptarul. Laacestetencuieli,grosimeastratuluidegrundserespect conformreperelorfixaten cadruloperaiunilordelapct. 2.3.3.1. 2.4.7.Corectarea grosimii grundului se face imediat dup aplicarea lui cu ajutorul dreptarului (la linia reperelor), fr dricuire pentru asigurarea rugozitii suprafeei. 2.4.8.ncazulncarestratulvizibilvaaveagrosimeade peste 5 mm sau executarea acestuia se va face dup o posibiluscarecompleta grundului,suprafaagrundului vafistriatndiagonal,cumistria,la810cm,pentrua seasiguraaderenastratuluiulterior. 2.4.9. n cazul tencuielilor brutetencuirea se execut dinmortaredevarcusaufradaosdeciment netezitn stare brut, fr dricuire. Grosimea maxim este de cel mult 16 mm. Aceste tencuieli se ntrebuineaz de aceea numailainterior,ncldiriprovizoriisaudepozite. 2.4.10. Controlul calitii grundului se va face innd cont c suprafaa grundului trebuie s ndeplineasc o serie de criterii de performan care s se ncadreze n anumitelimite(performane): unanumit graddeumiditateal suprafeeinainte de aplicarea stratului urmtor (msurat cu aparatul tip Higromette). Niveladmisibil:5%7% o anumit rugozitate a suprafeei care s asigure aderena stratului urmtor se asigur prin netezirea

grunduluicudreptarulinuprindricuire,precumiprin striereasuprafeeipentrucazurileindicatelapct.2.4.7 meninerea grosimii grundului n limitele stabilite prin operaiile de trasare se asigur prin verificare cu dreptarulfaderepere. OBS. n locul unde apar lipsuri fa de. nivelul general, acesteasecompleteazdinnoucumortariseniveleaz. 2.5.Executareatinciului(stratulvizibil) 2.5.1.Tencuielidricuite 2.5.1.1.Stratul vizibil al tencuielilor se va executa de reguldintrunmortarcuaceeaicompoziiecuastratului degrund.Tinciulseexecutnmodcurentdinvarpasti nisipfinpnla1mm.ncazurispeciale,tinciulvafidin mortardecimentiprafdepiatr. 2.5.1.2.Pentruobinerea unei grosimi reduse a stratului vizibil (2...5 mm), mortarul se va aplica cu mistria la anumite intervale detimp, astfel nct s se poat efectua dricuireantreacesteintervale. 2.5.1.3.Muchiile intrnde i ieinde se vor executa cu ajutorul dreptarului de col. Pentru meninerea umiditii necesareefecturiidricuirii,tinciulsestropetetottimpul ctdureazoperaiunea. 2.5.1.4. Ca suprafeele tencuite ce rmn nezugrvite, ntreruperiledelucrualefeeivzutesevorfacendreptul colurilor, rosturilor, stlpilor, grinzilor sau n zonele umbrite. Reluarea lucrului se va efectua din zona ntrerupt,fr.aseafectasuprafaaexecutat. Aceast prevedere nu se aplic la tencuielile care zugrvesc. 2.5.2.Tencuieligletuite n cazul n care se urmrete realizarea unor suprafee lise,stratuldetincisevagletui. La gletul de var se adaug ipsos 2.5.2.2. Gletuirea se va executa dinpast de var sau de pentru accelerarea prizei (10 kg ipsosaplicatn2straturi,cugrosimeatotaldeaprox.2 3 ipsos/lm varpast mm. Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat cu un anumit grad de umiditate, pentru a se evita accelerarea prizei ipsosului. 2.5.2.3.Aplicareastratuluidegletsefacedejosnsus, prin micri scurte (n zigzag), cu fierul de glet nclinat subununghideaprox.2025fadeplanuldelucru. Pentrurealizareadricuiriiseefectueaztrecereafierului de glet de max. 23 ori peste suprafaa tencuit pentru corectareadefectelor.

Imediatdupaplicareauniformastratuluidemortarpe 2 o poriune mic de suprafa (0,50,75 m ), aceasta se prelucreaz innduse muchia fierului de glet aproape perpendicular pe suprafaa de prelucrat. Prelucrarea se face prin micarea fierului de glet de sus n jos i de la dreaptalastnga.Pentruaseuuraalunecareafieruluide gletipentruapreveniformareadeachiiiadncituripe suprafaaprelucrattrebuiesseapliceofiedemortar pelaturadelucruafeeifieruluideglet. 2.5.2.4.Coreciadefectelorsefaceastfel: Dup terminarea prizei mortarului se nltur cu mistria neregularitile aprute la racordul ntre planuri saumaterialulinutiladunat. Racordurile i denivelrile se vor lefui prin mirgheluire pentru eliminarea asperitilor. Constatarea corectriisuprafeeisefaceprinfrecarecudosulpalmei. nzonecudefectemajore,lucrrileserefacintegral. nzonelegreuaccesibilesaunspaiileundenueste posibil manevrarea fierului de glet coreciile se fac cu ablondelemn. 2.5.3. Tencuielisclivisite 2.5.3.1.Latencuielilesclivisitegrundulitinciulvorfi executatecumortardeciment. 2.5.3.2.Stratuldetincinusevadricuifin,pentrucas serealizezeobunaderenastratuluidesclivisire. 2.5.3.3.Sclivisirea suprafeei se execut nainte de uscareatotalatinciului. 2.5.4. Tencuielicuprafdepiatr Tencuielile cu praf de piatr se execut prin aplicarea peste grund a unui strat din mortar preparat din var, ciment,prafdepiatrieventualpigmeni. Stratul vizibil, se aplic pe grund n condiiile n care umiditatea este aceeai pe ntregul cmp, pentru a se asigurauniformitateaculorii. nacestecondiii,pentruaseasiguraobunaderen, aplicarea sevaexecutadupuscareagrundului.Suprafaa grunduluivafistriatcumistrianaintedentrire. naintedeaplicareatinciului,suprafaavafistropit. Prelucrareafeeiacestortencuieli,n afaradedricuirea obinuit,sepoatefaceprin: a) Rachetarea n12oredupaplicareastratuluidefinisaj,suprafaa se prelucreaz, cu o pies metalic prevzut cu dini, denumit rachet. Suprafaa se cur apoi cu o perie aspr. b) Stropire

n acest caz, stratul de finisaj se aplic n dou etape: primulstratdemortar,simplusaucoloratcupigmeni,se aplicprindricuire, iaraldoilease stropetemanual sau mecanizat. c) Perieresaupieptnare Seexecut cu perii aspre pe suprafaa mortaruluidup ce acesta a fcut priz, dar nainte de a se fi ntrit complet. 2.5.5. Tencuieli din piatr artificial (similipiatr). Aceste tencuieli se execut pe un grund de mortar de ciment. Faavzutdinmortardecimentigridepiatr,cuun adaoseventualdepigment,seaplicpestegrundulstropit cuap,naintecaacestassefintritcomplet. Grosimea stratului este condiionat de modul de prelucrarealsuprafeelor.Astfelpentru: rostuire510mm cioplire,buciardare 1530mm. Executarea rosturilor se efectueaz cu 2448 zile naintedentrireastratuluivizibil,astfel: setraseazrosturile se monteaz n rosturi ipci cu profil. Dup ncheierea prizei, la 715 zile se execut prelucrarea suprafeei. naintedeasencepeprelucrareasevorfacencercri pe poriuni mici pentru a se constata dac mortarul feei vzuterezistlaprelucrare. Msurile de protecie contra ariei soarelui vor fi mai riguroase dect la celelalte tencuieli. Se acoper cu rogojini,sacidecimentetc,careseinumedeprinstropire cuaptimpde57zile. Prelucrrilecelemaifolositesunt: a) Frecarea suprafeei dup ce mortarul a fcut priz, dar nainte ca el s se fi ntrit (cea 1520 ore de la aplicare)cuperiidinsrm. b)Buciardarea, prin prelucrarea suprafeei stratului cu ajutorul buciardei. Prin lovirea tencuielii cu buciarda, aceasta va cpta o suprafa rugoas care imit aspectul pietreinaturaleprelucratebrut. c) Spiuirea se face eu ajutorul piului i ciocanului, obinnduse pe faa vzut neregulariti mai mari dect ncazulbuciardrii. d) Cioplireaseexecutcuajutoruldliiiaciocanului, obinnduse neregulariti i mai mari dect n cazurile precedente. Aceast prelucrare se execut de obicei la soclurilecldirilor. c) Tratarea cu acid clorhidric diluat a suprafeei de mortarcupietricolorat,seexecutn23reprize,dup cemortarulafcutpriz,darnaintedeafintrit(cca.24 ore de la aplicare). Dup apariia granulelor de pietri,

tratarea se consider terminat i tencuiala se spal bine cu ap. Griul de marmur nu este admis la asemenea prelucrri. 2.5.6.Tencuielicuterasit idolomit 2.5.6.1.Acestetencuielisepotexecuta: a) pe suport din beton ntrit, turnat pe antier, dup aplicareaiuscareagrunduluidinmortar,cimentivar(M 50) n grosime de 15 mm. n acest caz, grundul se cresteazcumistria,pentruasigurareaaderenei b) pepanouri mari din beton armat prefabricat (fie pe betonntrit,fiepebetonproaspt),respectivpeliniade formare a panourilor mari din beton armat prefabricat, naintedetratamentultermicalacestora c) zidriedincrmidsaublocuridinb.c.a. 2.5.6.2.Terasitul este un material realizat din praf de piatr i nisip i este livrat n amestec cu ciment alb, n saci,nstareuscat. Amesteculsepreparpentrucantitateaceseexecutpe parcursuluneizile. ntreruperile se execut n zona rosturilor sau n zone de penumbr pentru a nu se remarca diferenele de nuan. 2.5.6.3.ncazulcndaplicareasefacepepanourimari din beton armat prefabricat chiar pe linia lor de turnare, decipebetonul proaspt,astfel: pebetonulproasptseaplicmaintiunprimstrat de35mmgrosimentinsipresatcuajutorulmistriei, dup care se toarn restul de material, grosimea total fiinddemax.2cm.Secompacteaz prin vibrare timp de 810 secunde, apoi se fixeaz suprafaaprinciricuire se .introduce panoul astfel finisat la tratamentul termic se racheteaz suprafaa finisat dup ntrire i decofrareapanouluicuperiacucuiesaumecanizat. Compoziia mortarului cu terasit poate avea n aceast situaie un dozaj mai mic de ciment, conform avizului laboratoruluidespecialitate. 2.6.Controlulcalitiitencuielilor 2.6.1.Pentru asigurarea calitii lucrrilor se impune verificareacalitiiexecuieipeetapedelucru. Criteriile de peforman, nivelurile lor admisibile i metodele de verificare sunt artate n tabelul nr. 1 din Anexaprezentuluicaiet. 2.6.2.Recepia pe faze de lucrri se va face prin verificarelafiecaretronsondefaadfunciedecerinele

2 beneficiarului,darcelpuinodatla100m pentru: a)rezistenamortarului b)numrul de straturi aplicat i grosimile respective (determinateprinsondajeinumrulstabilitprincaietede sarcini sau n baza hotrrii comisiei de recepie,dar cel 2 puincteunullafiecare200m ) c)aderena la suport i ntre straturi (cu aceeai frecvencalalit.b) d) planitatea suporturilor, corectitudinea muchiilor i racordrilentrepanouri e) dimensiunile, poziiile elementelor decorative i corectitudinea executrii acestora, (solbancuri, brie, cornie etc.) prin compararea cu detaliile din documentaiiledeexecuiesau cu soluiile cadruindicate ncaieteledesarcini. Aceste verificri se efectueaz naintea zugrvirii sau vopsirii, iar rezultatele se nscriu n registrele deprocese verbaledelucrriascunseipefazedelucrri. Abaterileadmisibilesuntdatentabelulnr.2dinAnexa prezentuluicaiet. 2.6.3. Recepia lucrrilor se efectueaz: pe baza de procesverbal: la terminarea lucrrilor pe faze i la terminarea lucrrilor laexpirareaperioadeidegaranierecepiefinal.

ANEXA CRITERIIDEPERFORMANSPECIFICELUCRRILORDETENCUIELI GROASE, METODADEDETERMINAREIPERFORMANEALEACESTORA Tabelulnr.1 Nr. crt. Criteriideperformani metodelededeterminare Specificarea Reglementarea criteriilorde metodei de performan determinare 0 1 2 GrupaA: Calificare produs 1 Consistena STAS mortarului 103085 2 Densitateaaparent nstareproaspti ntrit 3 Tendinadesegregare 4 Capacitateade reinereaapei GrupaB: Determinareape produspunnoper

Niveladmisibil alcriteriilorde performan 3 STAS103085

Obs. 4 Seaplicmortarelor pt.tencuieliinterioare iexterioare

STAS103085

STAS103085

1 Rezistenalacom presiune 2 Rezistenalaeforturi CaietV, normaledetraciune (aderenlasuport)

2 =0,5 N/mm Seaplictuturor (indiferentdemodul tencuielilorexterioare derupere) iinterioare diminuarea aderenei () sfie sub10%peepruv. supuseciclurilorde mbtrnirefade celemartor,iar cretereasfiede max.25%

3 Impermeabilitatea laap

CaietV cap.5

Penetraiaapei 2 P< 100g/dm zi Coeficientulde capilaritate: c>4 capilaritatemare l,5