muzica : george enescu – “poema română”

of 23 /23
Muzica Muzica : : George Enescu George Enescu “Poema Română” “Poema Română”

Upload: pearly

Post on 14-Jan-2016

134 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Muzica : George Enescu – “Poema Română”. Vlad Ţepeş. Vlad Ţepeş , denumit şi Vlad Drăculea sau Dracula , a domnit în Ţara Românească în anii: 1448 1456 – 1462 1476. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

Muzica :Muzica : George EnescuGeorge Enescu – – “Poema “Poema Română”Română”

Page 2: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

Vlad Vlad ŢepeşŢepeş, denumit şi Vlad Vlad DrăculeaDrăculea sau DraculaDracula, a domnit în Ţara RomâneascăŢara Românească în anii:

• 1448

• 1456 – 1462

• 1476

Page 3: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

S-a născutS-a născut în noiembrie/ decembrie 1431, în noiembrie/ decembrie 1431, în cetatea în cetatea SighişoaraSighişoara, ca fiu al lui , ca fiu al lui Vlad al II-lea DraculVlad al II-lea Dracul (( fiind astfel fiind astfel nepotul lui nepotul lui Mircea cel BătrânMircea cel Bătrân şi, după mamă, şi, după mamă, carecare era fiica lui era fiica lui Alexandru cel Bun, coborâtor din dinastia domnitoare în Alexandru cel Bun, coborâtor din dinastia domnitoare în MoldovaMoldova, a , a MuşatinilorMuşatinilor).).

Tatăl său, Tatăl său, Vlad al II-lea DraculVlad al II-lea Dracul,(,(fiul lui Mircea cel Bătrân)fiul lui Mircea cel Bătrân) fusese primit în fusese primit în Ordinul DragonuluiOrdinul Dragonului. Ordinul - care poate fi . Ordinul - care poate fi comparat cu cel al comparat cu cel al Cavalerilor de MaltaCavalerilor de Malta sau cu cel al sau cu cel al Cavalerilor TeutoniCavalerilor Teutoni - era o societate militaro-religioasă, ale - era o societate militaro-religioasă, ale cărei baze fuseseră puse în cărei baze fuseseră puse în 13871387 de de Sigismund de Sigismund de LuxemburgLuxemburg, rege al , rege al UngarieiUngariei..

A fost căsătorit de două ori : întâi cu o nobilă din A fost căsătorit de două ori : întâi cu o nobilă din TransilvaniaTransilvania şi apoi cuşi apoi cu JusztinaJusztina Szilagyi Szilagyi, verişoara lui , verişoara lui Matei CorvinMatei Corvin..

A avut trei băieţi: A avut trei băieţi: Mihail şi VladMihail şi Vlad din prima căsătorie, din prima căsătorie, Mihnea I cel RăuMihnea I cel Rău din a doua. din a doua.

Page 4: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

Turnul ChindieiTurnul Chindiei

A fost renumit pentru ambiţia de a impune cinstea şi ordinea. Aproape orice infracţiune, de la minciună şi furt până la omor, putea fi pedepsită prin trasul în ţeapă.

Din acest motiv i s-a atribuit şi porecla ŢepeşŢepeş. Chiar turcii îl denumeau

Kazikli BeyKazikli Bey, (Prinţul Prinţul ŢepeşŢepeş). Acest nume a fost menţionat pentru prima oară într-o cronică valahă din 1550 şi s-a păstrat în istoria românilor.

Page 5: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

PePe 20 septembrie 145920 septembrie 1459 domnitorul domnitorul Vlad TepeVlad Tepeşş a pomenit pentru prima data pomenit pentru prima datăă numele denumele de BucureBucureşşti ti îîntr-un act ntr-un act îîn care a n care a îîntntăărit drepturile de proprit drepturile de proprrietate ale unor ietate ale unor boieri.boieri.

Page 6: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

UnUn act important de răzbunareact important de răzbunare a fost a fost îîndreptat împotrivandreptat împotriva boierilor dinboierilor din TârgovişteTârgovişte, vinovaţi de moartea tatălui şi a , vinovaţi de moartea tatălui şi a fratelui său. În fratelui său. În duminica deduminica de PaştiPaşti a anuluia anului 14591459, el , el i-ai-a pedepsit pedepsit astfel:astfel: - - ccei mai bătrâniei mai bătrâni au fost traşi în ţeapă au fost traşi în ţeapă ;;

Theodor Aman – “ Boierii surprinşi la ospăţ de trimişii lui Vlad Ţepeş”

Page 7: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

- c- ceiei tineri tineri au fost forţaţi să străbată pe jos drumul au fost forţaţi să străbată pe jos drumul de o sută de kilometri din capitală până la de o sută de kilometri din capitală până la PoenariPoenari, , unde au fost puşi să construiască o fortăreaţă pe unde au fost puşi să construiască o fortăreaţă pe ruinele unui avanpost vechi cu vedere laruinele unui avanpost vechi cu vedere la râul Argeşrâul Argeş;;

Page 8: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

În În 14531453, resturile , resturile Imperiului BizantinImperiului Bizantin sunt sunt

cucerite de otomani, care cucerite de otomani, care obţineau astfel controlul obţineau astfel controlul

asupra asupra Constantinopolului Constantinopolului (actualul (actualul IstanbulIstanbul) şi ) şi ameninţau ameninţau EuropaEuropa..

Vlad Vlad ŢepeşŢepeş se angajează în se angajează în lupta antiotomană refuzând lupta antiotomană refuzând plata tributului şi rupând plata tributului şi rupând relaţiile cu turcii. relaţiile cu turcii. Bizuindu-se pe sprijinul lui Bizuindu-se pe sprijinul lui Matei CorvinMatei Corvin, el se , el se orientează hotărât spre orientează hotărât spre alianţa cu statele creştinealianţa cu statele creştine. .

Page 9: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

La începutul anului 1462, Vlad Tepeş a lansat o campanie împotriva turcilor, de-a lungul Dunării, o manevră foarte periculoasă şi riscantă, deoarece armata turcă a Sultanului Mahomed al II-lea era cea mai puternică a vremii.

Page 10: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

Theodor Aman – – ““Vlad Ţepeş şi Vlad Ţepeş şi solii solii turciturci””

Născocind o vicleană capcană, Mahomed al II-lea a trimis la Giurgiu pe Hamza, begul de Nicopole, şi pe grecul Catavolinos cu un detaşament de oaste care, sub pretextul discutării unor probleme de graniţă, să-l prindă pe Vlad Ţepeş şi să-l pedepsească cu moartea.

Page 11: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

Ghicindu-le Ghicindu-le gândurile, gândurile, domnitorul romândomnitorul român a capturat pe a capturat pe trimişii sultanului trimişii sultanului şi pe însoţitorii şi pe însoţitorii lor, i-a dus la lor, i-a dus la TârgovişteTârgovişte şi i-a şi i-a tras în ţeapă.tras în ţeapă.

Page 12: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

Stema lui Vlad ŢepeşStema lui Vlad Ţepeş

Mâniat, în primăvara lui 1462, sultanul, în fruntea unei

armate de 120 000 de oameni (a doua ca mărime după

aceea care cucerise Constantinopolul) şi cu

175 de nave de război al căror scop era acela de a cuceri Chilia, se va îndrepta spre

Dunăre.

Efectivele domnului valah nu depăşeau, după estimările cele mai optimiste, 30 000 de

oşteni.

Page 13: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

Deşi va încerca să-i oprească pe turci la Deşi va încerca să-i oprească pe turci la DunăreDunăre, în , în dreptul cetăţii dreptul cetăţii TurnuTurnu, aceştia, reuşesc să treacă fluviul , aceştia, reuşesc să treacă fluviul îndreptându-se direct spre îndreptându-se direct spre TârgovişteTârgovişte ( (4 iunie 14624 iunie 1462). În ). În aceste condiţiiaceste condiţii,, ŢepeşŢepeş va aplica va aplica tactica hărţuiriitactica hărţuirii,, pustiirea pustiirea pământuluipământului, , otrăvirea fântânilorotrăvirea fântânilor, , atacarea detaşamentelor atacarea detaşamentelor turceşti turceşti plecate după hranăplecate după hrană..

Page 14: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

În noaptea de În noaptea de 16 spre 17 iunie 1462,, Ţepeş a atacat tabăra turcească pentru a încerca să-l ucidă pe sultan. Deşi atacul a cauzat pierderi mari turcilor, Mahomed al II-lea a scăpat cu viaţă şi şi-a continuat marşul spre Târgovişte, unde a dat peste 20 000 de turci şi bulgari traşi în ţeapă. Sultanul şi armata sa au fost total înspăimântaţi şi s-au retras din ţară.

Theodor Aman – “Atacul de noapte”

Mahomed al II-lea “Cuceritorul”

Page 15: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

Sultanul Sultanul a la lăăsat sat însă la Târgovişte ca domn peînsă la Târgovişte ca domn pe Radu cel FrumosRadu cel Frumos, , fratelfratelee mai t mai tâânnăăr al lui r al lui ŢepeşŢepeş,, favoritul favoritul

turcilor la tronulturcilor la tronul Valahiei Valahiei.Acesta l-a urm.Acesta l-a urmăărit pe rit pe TepeTepeşş ppââna la na la castelul castelul PoenariPoenari, pe malul r, pe malul rââului ului ArgeArgeşş. Conform legendei, . Conform legendei, sosoţţia lui Vladia lui Vlad, pentru a nu fi capturat, pentru a nu fi capturatăă de turci, se sinucide de turci, se sinucide,,

aruncaruncâându-se de pe stndu-se de pe stâânci.nci.

Page 16: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

AcestaAcesta,, îîn loc sn loc săă-l ajute, l-a arestat-l ajute, l-a arestat. L. La decizia a decizia regelui regelui ar fi contribuit şi aşa-zisa ar fi contribuit şi aşa-zisa scrisoare scrisoare a lui a lui ŢepeşŢepeş către către sultansultan în care în care,, chipurile chipurile,, domnuldomnul munteanmuntean îşi cerea iertare pentru toate neajunsurile îşi cerea iertare pentru toate neajunsurile pricinuite acestuia şi, mai mult decât atât, pricinuite acestuia şi, mai mult decât atât, îîşi lua şi lua angajamentul angajamentul dede a-l ajuta împotriva oştilor maghiar a-l ajuta împotriva oştilor maghiare.e.

Vlad, în schimb, a reuşit să scape utilizând un pasaj secret din munte. Ajutat de nişte ţărani, el s-a refugiat în satul Arefu şi de aici a ajuns în Transilvania, unde l-a întâlnit pe regele Ungariei, Matei Corvin.

Page 17: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

Deşi a intrat în circuitul şi folclorul turistic drept “castelul lui Dracula”, se pare că Vlad Ţepeş nu a stăpânit Castelul Bran întrucât documentele scrise nu consemnează acest lucru.

Vlad ŢepeşVlad Ţepeş a fost dus la a fost dus la Castelul BranCastelul Bran şşi închis aici timp de i închis aici timp de vreo doua lunivreo doua luni, , apoi apoi încarceratîncarcerat la la VişegradVişegrad 12 ani iar la 12 ani iar la Buda Buda 2 ani2 ani cu domiciliul forţat. cu domiciliul forţat. Va fi eliberat în 1475 la cererea lui Va fi eliberat în 1475 la cererea lui Ştefan cel MareŞtefan cel Mare, domnul Moldovei, domnul Moldovei..

Page 18: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

ÎÎn n 14761476 TepeTepeşş a intrat a intrat îîn n ValahiaValahia cu ajutorul cu ajutorul Moldovei Moldovei şşi a i a TransilvanieiTransilvaniei. Această . Această a treiaa treia domniedomnie

a sa nu a durat deca sa nu a durat decâât ct cââteva luni. teva luni. VladVlad a fost a fost asasinat pe casasinat pe cââmpul de luptmpul de luptăă cu turcii. cu turcii. El a fost El a fost

decapitat iar capul sdecapitat iar capul săău a fost dus la u a fost dus la ConstantinopolConstantinopol, , ca o dovadca o dovadăă a mor a morţţii sale.ii sale.

Mănăstirea Comana

Mănăstirea Turnu - Târguşor

Page 19: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

Mănăstirea SnagovMănăstirea Snagov

S-a emis ipoteza cS-a emis ipoteza căă ar fi fost îngropat la ar fi fost îngropat la Mănăstirea SnagovMănăstirea Snagov, , îîn apropierea n apropierea Bucureştilor.Bucureştilor. Examinările recente au arătat că Examinările recente au arătat că „mormântul“ lui Ţepeş„mormântul“ lui Ţepeş de la mănăstire conţine doar câteva de la mănăstire conţine doar câteva oase de cal datate din neolitic şi nu rămăşiţele adevărate ale oase de cal datate din neolitic şi nu rămăşiţele adevărate ale domnului valahdomnului valah..

Page 20: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

Despre Despre moartea luimoartea lui ŢepeşŢepeş nu se cunosc prea multe, nu se cunosc prea multe, existand cexistand cââteva ipoteze. teva ipoteze. Unii susţin Unii susţin ccăă ar fi fost ucis ar fi fost ucis îîntr-o ntr-o bbăăttăălie lie îîmpotriva turcilor, mpotriva turcilor, îîn apropiere de Bucuren apropiere de Bucureşşti, ti, îîn n decembrie 1476decembrie 1476. . AlAlţţii cii căă a fost ucis de boierii valahi a fost ucis de boierii valahi.. Ce s-a Ce s-a îîntntââmplat mplat îînsnsăă cu corpul ne cu corpul neîînsuflensufleţţit al lui it al lui VladVlad este este un alt mister, o un alt mister, o ţţesesăăturturăă de legende, din care nici una nu a de legende, din care nici una nu a putut fi confirmatputut fi confirmată.ă.

Page 21: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

Respectat şi temut de către popor, voievodul s-a impus ca un aprig luptător împotriva turcilor dar şi ca unul dintre cei mai cruzi monarhi născuţi vreodată.

Vlad Ţepeş a fost un om care a iubit mai presus decât orice dreptatea şi care nu a ezitat să se sacrifice pentru

un ideal politic mereu prezent în istoria noastră:

Independenţa.

A dat A dat dovaddovadăă de un curaj de un curaj care care a depăşita depăşit limitele limitele

obiobişşnuitului, a contribuit nuitului, a contribuit prin acprin acţţiunile iunile sale la la

apapăărarea propriei rarea propriei ţăriţări şşii a a civilizacivilizaţţiei romiei româânene..

Page 22: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

Erou naErou naţţional pentru romional pentru romââni, vampir sni, vampir sâângeros ngeros pentru celelalte popoare, pentru celelalte popoare, VladVlad Ţ Ţepeepeşş este una este una dintre cele mai controversate dintre cele mai controversate personalităţipersonalităţi ale ale istoriei.istoriei.

Imaginea luiImaginea lui Vlad Vlad ŢŢepeepeşş este ateste atâât de mult t de mult îînvnvăăluitluităă îîn n mister mister îîncncâât, astt, astăăzi, nimeni nu mai poate spune exact zi, nimeni nu mai poate spune exact unde se terminunde se terminăă legelegenndada şşi unde i unde îîncepe ncepe istoriaistoria..

(Mănăstirea Turnu – Târguşor)

Page 23: Muzica : George Enescu – “Poema Română”

Realizat de : înv. Mioara Popa , Şcoala “Ion Basgan” FocşaniRealizat de : înv. Mioara Popa , Şcoala “Ion Basgan” Focşani

BIBLIOGRAFIE:BIBLIOGRAFIE:

www.wikipediawww.wikipedia

Marin Matei Popescu – Marin Matei Popescu – ““Personalităţi din Personalităţi din evul evul

mediu mediu românesc”românesc”

Istoria României - compendiuIstoria României - compendiu

Istoria Românilor – manual pentru clasa a VII-aIstoria Românilor – manual pentru clasa a VII-a

http;//images.google.rohttp;//images.google.ro