municipiul galaȚi

of 27 /27
MUNICIPIUL GALAȚI - 2020 – BENEFICIAR: MUNICIPIUL GALAȚI, JUDEȚUL GALAȚI Documentație Tehnică: Memoriu de prezentare, AGENȚIA pentru PROTECȚIA MEDIULUI - Galați PROIECT: SISTEMATIZARE TEREN ȘI REFACERE REȚEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.I.

Author: others

Post on 18-Oct-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Memoriu de prezentare, AGENIA pentru PROTECIA MEDIULUI - Galai
PROIECT: ” SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246” FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.I .
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
BORDEROU
I. DENUMIREA PROIECTULUI II. TITULAR
a. Numele; b. Adresa potal; c. Numrul de telefon, de fax i adresa de e-mail, adresa paginii de internet; d. Numele persoanelor de contact; e. Director/manager/administrator; f. Responsabil pentru protecia mediului;
III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT a. Un rezumat al proiectului; b. Justificarea necesitii proiectului; c. Valoarea investiiei; d. Perioada de implementare propus; e. Plane reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafa de
teren solicitat pentru a fi folosit temporar (planuri de situaie i amplasamente); f. O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului
(planuri, cldiri, alte structuri, materiale de construcie i altele); − Profilul i capacitile de producie; − Descrierea instalaiei i a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dup
caz) − Descrierea proceselor de producie ale proiectului propus, în funcie de specificul
investiiei, produse i subproduse obinute, mrimea, capacitatea − Materii prime, energia i combustibilii utilizai, cu modul de asigurare a acestora − Racordarea la reele utilitare existente în zon − Descrierea lucrrilor de refacere a amplasamentului în zona afectat de execuia
investiiei − Ci noi de acces sau schimbri ale celor existente − Resursele naturale folosite în construcie i funcionare − Metode folosite în construcie/demolare − Planul de execuie, curpinzând faza de construcie, punerea în funciune,
exploatare, refacere i folosire ulterioar − Relaia cu alte proiecte existente sau planificate − Detalii privind alteranativele care au fost luate în considerare − Alte activiti care pot aprea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de
agregate, asigurarea unor noi surse de ap, surse sau linii de transport al energiei, creterea numrului de locuine, eliminarea apelor uzate i a deeurilor) IV. DESCRIEREA LUCRRILOR DE DEMOLARE NECESARE:
a. planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului
b. descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului c. cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz d. metode folosite in demolare e. detalii privind alternativele care au fost luate in considerare f. alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea
deseurilor) V. DESCRIEREA AMPLASRII PROIECTULUI
− Distana fa de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
− Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
− harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:
1. folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia
2. politici de zonare si de folosire a terenului 3. arealele sensibile 4. coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi
prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970
5. detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE
a. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu
− protectia calitatii apelor 1. sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 2. statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate
prevazute − protectia aerului
1. sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri 2. instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera
− protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor 1. sursele de zgomot si de vibratii 2. amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
− protectia impotriva radiatiilor 1. sursele de radiatii 2. amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor
− protectia solului si a subsolului 1. sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime 2. lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului
− protectia ecosistemelor terestre si acvatice 1. identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 2. lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii,
monumentelor naturii si ariilor protejate − protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
1. identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele
2. lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public
− prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii
1. lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate
2. programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate 3. planul de gestionare a deseurilor
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
− gospodarirea substantelor si a preparatelor chimice periculoase 1. substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse 2. modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase
si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei b. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT
a. impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)
b. extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)
c. magnitudinea si complexitatea impactului d. probabilitatea impactului e. durata, frecventa si reversibilitatea impactului f. masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra
mediului g. natura transfrontaliera a impactului
VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA IN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI IN ZONA IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE
a. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, si altele)
b. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER
a. descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier b. localizarea organizarii de santier c. descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier d. surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in
mediu in timpul organizarii de santier e. dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE
a. lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii
b. aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale
c. aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei d. modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a
terenului XII. ANEXE
Nr. crt. Titlul planei Scara Nr. planei
1 Plan de încadrare în zon 1:25.000 GL.T-01 2 Plan general lucrri propuse 1:5.000 GL.T-02
Prezenta documentatie tehnica a fost intocmita respectand prevederile Hotararii Guvernului nr. 292 din 03.12.2018 privind evaloarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
I. DENUMIREA PROIECTULUI “ SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
II. TITULAR a. Numele;
MUNICIPIUL GALAIJUDEUL GALAI
b. Adresa potal; MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI Str. Domneasc, nr. 54
c. Numrul de telefon, de fax i adresa de e-mail, adresa paginii de internet; tel.: 0236.307.720 fax: 0236.307.796 e-mail: [email protected]
d. Numele persoanelor de contact; Reprezentant beneficiar Primar IONU-FLORIN PUCHEANU, Tel: 0236.307.720 Reprezentant proiectant S.C. ISPRO-AL S.R.L. – ing. Bulai Catalin, Tel: 0726.492.131
e. Director/manager/administrator; Reprezentant proiectant S.C. ISPRO-AL S.R.L. – ing. Bulai Catalin, Tel: 0726492131
f. Responsabil pentru protecia mediului; Pe perioada execuiei lucrrilor propuse prin documentaia tehnic, protecia
mediului va fi asigurat de ctre Antreprenorul General, care va fi urmrit de ctre un reprezentant al Beneficiarului. Pe perioada utilizrii construciei, protecia mediului va fi asigurat de ctre Beneficiarul lucrrii.
III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT a. Un rezumat al proiectului;
Date generale privind investiia:
masura Valoare Specificatii
1 Colectoare gravitaionale ml 113 PVC SN4 Dn250 mm 2 Cmine prefabricate de vizitare buc 8 Cmine prefabricate din beton Di 1,00 m 3 Rigole prefabricate din beton ml 156 Rigol carosabil din beton 4 Cmine de capt prefabricate buc 3 Cmine rectangulare din beton 55 x55 cm
5 Staie pompare ape uzate menajere buc 1
6 Staie pompare ape pluviale buc 1
Ob. 1 – REEA CANALIZARE AP UZAT MENAJER
Reeaua de canalizare ape uzate menajere proiectat este de tip separativ, preluând numai debitele de ap uzat menajer i va fi realizat din canale circulare închise (tuburi) din material PVC SN4 Dn250mm, în lungime total de 113,00 m. Aceasta se va amplasa perimetral cldirii administrative
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
de birouri aparinând Societii de Gospodrie Urban a Municipiului Galai, deservind i cldirile anex 1 i 2.
Reeaua de canalizare ape uzate menajere a fost dimensionat pentru un debit uzat orar maxim Quz or max = 4,08 l/s (14,70 mc/h).
Reteaua de canalizare a fost proiectat, astfel încât s fie asigurat viteza de autocurire de 0,70 m/s dar s nu fie depit viteza maxim de 5,00 m/s.
Colectoarele de canalizare vor fi pozate în tranee deschis realizat manual i mecanizat, pe pat de nisip de minim 10 cm. Dup pozare se va umple traneea cu nisip pân la 10 cm deasupra generatoarei superioare a conductei.
La intersecii, schimbri de direcie i în linie sunt prevzute cmine de vizitare, circulare, prefabricate din beton armat, echipate cu capace carosabile din material compozit.
Cmine de vizitare – 8 buc. Cminele de vizitare vor avea diametrul interior Di=1,00m i vor fi formate din urmtoarele
elemente componente: • baz cmin cu piese de trecere din PVC cu garnitur, înglobate pentru trecerea etan, în linie a
conductelor PVC SN4 Dn250mm; • inele cmin din beton prefabricat inclusiv granituri de etanare; • plac din beton armat prefabricat pentru montarea ramei i a capacului de acces; • ram i capac de acces din material compozit cu sistem antifurt, carosabil clasa D400; • trepte de acces din oel beton; • garnituri tip EPDM de etanare a elementelor prefabricate.
Pentru montajul cminelor, se vor executa spturi mecanizate verticale pân la atingerea cotei de fundare (conform profilelor longitudinale). Pe msur ce se va înainta cu sptura, se vor executa sprijinirile verticale i eventualele epuismente.
Înaintea montrii elementelor prefabricate, se va nivela manual fundul spturii, se va verifica cota de fundare i se va turna un strat de minim 5 cm de beton de egalizare C8/10.
Pentru montarea elementelor componente ale cminelor se va utiliza o macara cu bra pivotant. Reelele de canalizare vor fi pozate la adâncimea medie de 2,30 m, pe pat de nisip, cu asigurarea
vitezei minime de autocuratire. Pe traseul conductei, la 40 cm fa de generatoarea superioar a conductei va fi montat banda de avertizare.
Pentru execuia reelei de canalizare montate pmântul rezultat din sptur va fi depozitat pe zonele de spaiu verde al amplasamentului.
Dup montarea conductei, umplutura va fi realizat manual, în straturi succesive de 30 cm, urmat de compactare manual-primul strat i apoi mecanizat. Pmântul în exces va fi transportat în puncte stabilite de ctre beneficiar.
Conductele vor fi îmbinate prin mufare, cu garnitur de cauciuc, iar în cminele de vizitare racordarea se va face prin decuparea jumtii superioare, cu pstrarea continuitii conductei de canalizare în interiorul cminului.
Reeaua de canalizare are o schem ramificat determinat de lucrrile existente pe amplasament (construcii i ci de acces), iar conductele de canalizare s-au amplasat în funcie de gradul de definitivare al sistematizrii.
Poziionarea în plan vertical a reelei s-a fcut în funcie de adâncimea de înghe, cota de fundare a cldirilor i configuraia terenului.
Cminele s-au amplasat în conformitate cu STAS 3051, în linie i în toate punctele de intersecie, de schimbare de pant i de schimbare de direcie.
Cminele de vizitare de linie sau de intersectie sunt prefabricate din beton armat. Pe locul de amplasare se toarna doar fundaia din beton simplu.
Formele i dimensiunile radierelor cminelor de vizitare sunt prevzute de STAS 2448-82 Cmine de vizitare.
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
La cminele în care se face schimbarea direciei canalului, unghiul dintre cele dou direcii trebuie s fie maxim 90°.
Staia de pompare ape uzate menajere SPAU1 - pe reeaua de canalizare se va amplasa în zona de sud, o staie de pompare ap uzat menajer, montat într-un bazin din material plastic PE/PP circular, având Di=1,00 m i Hi=3,50 m, complet echipat i funcional. Aceasta a fost necesar deoarece configuraia terenului nu permite evacuarea gravitaional a volumelor de ap colectate, diferena geodezic dintre amplasamentul lucrrilor i punctul de refulare din str. Traian fiind de 2,50 m.
În bazinul staiei de pompare ape uzate menajere se vor monta 2 buc. (1A+1R activ) electropompe submersibile, cu rotor toctor, pentru ape uzate menajere cu fecaloide. Caracteristicile hidromecanice ale echipamentelor de pompare vor fi:
- Qp= 15,00 mc/h; - Hp= 6,00 mCA. Cu excepia echipamentelor de pompare, staia de pompare ape uzate menajere SPAU1, se va
echipa cu toate armturile i aparatele de msur i control necesare unei bune funcionri: tablou electric de automatizare i control, kit complet de montaj i ghidaj electropompe, senzori de nivel, vane de izolare, clapei de sens, manometre, fitinguri, sistem de ventilaie etc.
Toate vanele, aparatele de msur i control i fitingurile se vor amplasa separat de bazinul staiei de pompare, într-un cmin de vane.
Cminul de vane CV1 – va fi un cmin circular realizat din elemente prefabricate din beton armat. Dimensiunile acestuia vor Di=1,50m i Hi=1,80m.
Conducta de refulare ape uzate menajere - va fi realizat din material PEID cu dung maro pentru ape uzate, PE100 PN6 De90mm, va avea o lungime de 42,00 m i va evacua apa uzat menajer într-un cmin de vizitare proiectat pe reeaua de canalizare ap uzat menajer existent pe Strada Traian. Strada Traian este singura zona de evacuare a apelor colectate de pe amplasament, deoarece amplasamentul se învecineaz pe trei din cele patru laturi ale limitei de propietate cu proprieti private. Diferena geodezic dintre amplasamentul lucrrilor proiectului i Strada Traian este de 2,50 m.
Conducta de refulare a fost proiectat, astfel încât s fie asigurat viteza de autocurire de minim 0,70 m/s dar s nu fie depit viteza maxim de 1,10 m/s.
Conducta de refulare va fi pozat în tranee deschis realizat manual i mecanizat, pe pat de nisip de minim 10 cm. Dup pozare se va umple traneea cu nisip pân la 10 cm deasupra generatoarei superioare a conductei.
În cadrul acestui obiect se propun urmatoarele lucrri: - reea colectoare canalizare menajer din material PVC SN4 Dn250mm, L=113,00 m; - cmine de vizitare, de intersecie i de linie din material beton armat prefabricat, Di=1,00m,
cu plac din beton armat, scar de acces, capac i ram din material compozit tip carosabil, cu adâncimea medie de montaj de 2,30 m – 8 buc.;
- staie pompare ape uzate menajere din material plastic PE/PP Di=1,00m i Hi=3,50m complet echipat i funcional – 1 buc.;
- cmin de vane, circular din beton armat prefabricat cu Di=1,50m i Hi=1,80m – 1 buc.; - conduct refulare din material PEID PE100 PN6 De90mm, L=42,00 m. Prin prezentul proiect nu se propun traversri de drumuri (europene, naionale sau judeene), ci
ferate, cursuri de ap, canale, viroage.
Ob. 2 – REEA CANALIZARE AP PLUVIAL
Reeaua de canalizare ap pluvial va prelua apele pluviale de pe amplasament printr-un sistem de rigole carosabile realizate din beton (canale deschise). Aceast reea de rigole se va corela cu lucrrile prevzute în cadrul Ob. 3 – Sistematizare teren (lucrri prin care se va facilita scurgerea apelor ctre reeaua de rigole propus).
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
Reeaua de canalizare ape pluviale a fost dimensionat pentru un debit maxim pluvial Qpl max = 156,60 mc/h.
Reeaua de rigole carosabile din beton - se va amplasa perimetral cldirii administrative de birouri aparinând Societii de Gospodrire Urban a Municipiului Galai pe zonele drumului de acces auto i a parcrilor propuse. La amplasarea reelei de rigole s-a inut cont de configuraia terenului amplasamentului, cldirile existente pe amplasament precum i de posibilitile de evacuare a apelor colectate. Rigolele carosabile prefabricate din beton vor avea deschiderea D300mm, o înlime util h=250mm i o lungime L=156,00 m.
Apele pluviale colectate de reeaua de rigole propus vor fi transportate ctre un separator de grsimi i hidrocarburi. Pentru intersecia reelei de rigole i schimbarea direciei de curgere a apelor colectate au fost prevzute cmine de preluare ape pluviale.
Cmine preluare ape pluviale CP – au fost prevzute 3 buc. cmine de preluare ape pluviale. Acestea vor fi construcii rectangulare din beton având dimensiunile în plan (Lxl) 55x55 cm.
Separatorul de grsimi i hidrocarburi SGH - se va amplasa în partea de sud a amplasamentului, spre limita de proprietate, în afara drumului de acces. Acesta va fi de form circular în plan cu Di=2,50m, H=3,00m i se va realiza din beton armat prefabricat.
Separatorul de grsimi i hidrocarburi a fost prevzut pentru separarea i reinerea hidrocarburilor posibil a fi colectate de pe suprafaa drumului de acces auto i a parcrilor amenajate.
Imediat dup separatorul de grsimi i hidrocarburi apele pluviale vor ajunge într-o staie de pompare ape pluviale.
Staia de pompare ape pluviale SPAP1 - se va amplasa tot în partea de sud a amplasamentului, spre limita de proprietate, în afara drumului de acces. Aceasta a fost necesar deoarece configuraia terenului nu permite evacuarea gravitaional a volumelor de ap colectate.
Staia de pompare ape pluviale va fi de form circular în plan cu Di=3,00m i Hi=3,50m i se va realiza din beton armat prefabricat.
În bazinul staie de pompare ape pluviale se vor monta 2 buc. (1A+1R activ) electropompe pentru ape pluviale (ape convenional curate). Caracteristicile hidromecanice ale echipamentelor de pompare vor fi:
- Qp= 156,60 mc/h; - Hp= 6,00 mCA. Cu excepia echipamentelor de pompare, staia de pompare ape pluviale SPAP1, se va echipa cu
toate armturile i aparatele de msur i control necesare unei bune funcionri: tablou electric de automatizare i control, kit complet de montaj i ghidaj electropompe, senzori de nivel, vane de izolare, clapei de sens, manometre, fitinguri, sistem de ventilaie etc.
Toate vanele, aparatele de msur i control i fitingurile se vor amplasa separat de bazinul staiei de pompare, într-un cmin de vane.
Cminul de vane CV2 – va fi un cmin circular realizat din elemente prefabricate din beton armat. Dimensiunile acestuia vor Di=1,50m i Hi=1,80m.
Conducta de refulare ape pluviale - va fi realizat din material PEID pentru ape convenional curate, PE100 PN6 De250mm, va avea o lungime de 55,00 m i va evacua apa pluvial într-un cmin de vizitare proiectat pe reeaua de canalizare pluvial existent pe Strada Traian. Strada Traian este singura zona de evacuare a apelor colectate de pe amplasament, deoarece amplasamentul se învecineaz pe trei din cele patru laturi ale limitei de propietate cu proprieti private. Diferena geodezic dintre amplasamentul lucrrilor proiectului i Strada Traian este de 2,50 m.
Conducta de refulare a fost proiectat, astfel încât s fie asigurat viteza de autocurire de minim 0,70 m/s dar s nu fie depit viteza maxim de 1,10 m/s.
Conducta de refulare va fi pozat în tranee deschis realizat manual i mecanizat, pe pat de nisip de minim 10 cm. Dup pozare se va umple traneea cu nisip pân la 10 cm deasupra generatoarei superioare a conductei.
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
Cminul de vizitare pluvial CV3 – va fi un cmin circular realizat din elemente prefabricate din beton armat. Dimensiunile acestuia vor Di=1,00m i Hi=2,50m.
În cadrul acestui obiect se propun urmatoarele lucrri: - reea rigole carosabile, prefabricate din beton, cu grtare carosabile din font D300 – L=156,00 m; - cmine de preluare ape pluviale, prefabricate din beton, rectangulare, având dimensiunile în plan
(Lxl) 55x55 cm – 3 buc.; - separator hidrocarburi, prefabricat din beton armat, Di=2,50m având capacitate de 50 l/s – 1 buc.; - staie pompare evacuare ape pluviale, tip cheson, prefabricat din beton armat, Di=3,00m i
Hi=3,50m complet echipat i funcional – 1 buc.; - cmin de vane, circular, prefabricat din beton armat cu Di=1,00m i Hi=1,80m – 1 buc.; - conduct refulare ape pluviale, material PEID PE100 PN6 De250mm, L=55,00m; - cmin de vizitare pluvial, circular, prefabricat din beton armat cu Di=1,00m i Hi=2,50m – 1 buc.
Ob. 3 – SISTEMATIZARE TEREN
Pentru facilitarea scurgerii apelor pluviale de pe amplasament este necesar sistematizarea acestuia. Principala deficien constatat o reprezint diferena de cot dintre zona central a amplasamentului i terenurile perimetrale din vecintatea acestuia. Astfel, în urma studiilor i investigaiilor în teren s-a constatat o diferen de nivel de 2,50 m între amplasament i zonele învecinate.
Se propun în cele ce urmeaz lucrri de sitematizare ce au fost corelate cu lucrrile propuse în cadrul Ob. 2 Reea canalizare ap pluvial.
a) Pentru zonele de spaii verzi – sistematizarea terenului prin crearea unor taluzri cu o pant medie de 2% astfel:
- Taluzul 1 (vest) – se vor realiza scarificri ale terenului în taluz înclinat, mecanizat, parial manual, cu asigurarea scurgerii apelor pluviale dinspre limita amplasamentului ctre Rigola 2. Pentru evitarea acumulrilor i stagnrilor de ap se vor executa nivelri i uniformizri ale taluzului prin decopertri i umpleri de goluri. Dup finalizarea acestor operaiuni, se va însmâna cu gazon întregul Taluz 1, S=598,00 mp.
- Taluzul 2 (nord) – se vor realiza scarificri ale terenului în taluz înclinat, mecanizat, parial manual, cu asigurarea scurgerii apelor pluviale spre limita amplasamentului ctre Rigola 2. Pentru evitarea acumulrilor i stagnrilor de ap se vor executa nivelri i uniformizri ale taluzului prin decopertri i umpleri de goluri. Dup finalizarea acestor operaiuni, se va însmâna cu gazon întregul Taluz 2, S=323,00 mp.
- Taluzul 3 (est) – se vor realiza scarificri ale terenului în taluz înclinat, mecanizat, parial manual, cu asigurarea scurgerii apelor pluviale spre limita amplasamentului ctre Rigola 3. Pentru evitarea acumulrilor i stagnrilor de ap se vor executa nivelri i uniformizri ale taluzului prin decopertri i umpleri de goluri. Dup finalizarea acestor operaiuni, se va însmâna cu gazon întregul Taluz 3, S=254,00 mp.
- Taluzul 4 (sud) – se vor realiza scarificri ale terenului în taluz înclinat, mecanizat, parial manual, cu asigurarea scurgerii apelor pluviale spre limita amplasamentului ctre Rigola 1. Pentru evitarea acumulrilor i stagnrilor de ap se vor executa nivelri i uniformizri ale taluzului prin decopertri i umpleri de goluri. Dup finalizarea acestor operaiuni, se va însmâna cu gazon întregul Taluz 4, S=461,00 mp.
În acelai mod se vor amenaja toate suprafeele spailor verzi existente în special perimetral cldirii de birouri ale Societii de Gospodrire Urban, S=306,00 mp.
Întreaga suprafa a spaiilor verzi sistematizate, va fi obligatoriu însmânat cu gazon pentru combaterea eroziunii sub aciunea ploilor i a vântului.
Totalul suprafeei spaiilor verzi sistematizate i însmânate va fi de 1942,00 mp. b) Pentru trotuare perimetrale i alei pietonale – refacerea în totalitate a trotuarului
perimetral aferent cldirilor existente precum i al cldirilor anex 1 i 2 astfel:
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
- Trotuarul perimetral aferent cldirii de birouri al Societii de Gospodrie Urban va fi format din 2 rânduri dale de beton vibrat de culoare gri, având dimensiunea dalei de 600x400x80mm, S=102,00 mp, cu panta de min. 2% i sens de scurgere al apelor pluviale spre exteriorul cldirii – spre Spaiile verzi sistematizate i spre Rigolele perimetrale (Rigola 1, 2 i 3).
- Trotuarul perimetral aferent cldirilor anex 1 i 2 i alea de acces pietonal 3, vor fi formate din 2 rânduri dale de beton vibrat de culoare gri, având dimensiunea dalei de 600x400x80mm, S=163,00 mp, cu panta de min. 2% i sens de scurgere al apelor pluviale spre exteriorul cldirii – spre Rigola 3.
- Alee pietonal de acces 1 i 2 vor fi formate din dale de beton vibrat de culoare gri, având dimensiunea dalei de 600x400x80mm, S=81,00 mp, cu panta de min. 2% i sens de scurgere al apelor pluviale spre Rigola 2.
Toate dalele se vor poza pe un pat de pietri de minim 15cm grosime si se vor incadra cu borduri din beton vibrat, de culoare gri, având dimensiunea bordurii de 500x200x60mm.
Pentru fundaia trotuarelor i aleilor se vor îndeparta corpurile de dimensiuni mari (bolovani, crengi), se va nivela terenul i se va aeza un strat de pietri de 15cm grosime.
Patul de pietri se va compacta cu mai de mân cu un grad minim de compactare de 92%. Bordurile se vor fixa în sptur cu umplutur de beton simplu.
Toate rosturile dintre trotuarul perimetral i cldiri se vor izola prin injectare cu mastic bituminos hidroizolant.
c) Pentru zona carosabil i parcri – delimitare prin încadrare cu borduri i creeare pantelor de scurgere prin aplicarea unui strat de beton rutier, astfel:
- Drum de acces auto i parcri vor fi formate din drumul de acces existent i zonele de parcare existente dar pentru care se vor creea pante de min. 2% pentru a asigura scurgerea apelor pluviale, prin execuia unui strat de beton rutier (BADPC) cu grosime variabil de 8,0 cm pân la 2,0 cm. Astfel se va facilita scurgerea apelor pluviale de pe suprafaa drumului de acces ctre Rigola 1 iar de pe suprafeele parcrilor spre Rigola 2 i respectiv spre Rigola 3.
Drumul de acces auto precum i toate parcrile vor fi încadrate perimetral cu borduri din beton vibrat, de culoare gri, având dimensiunea bordurii de 500x200x60mm. Bordurile se vor fixa în sptur cu umplutur de beton simplu.
Suprafaa necesar a fi amenajat va fi de: - drum de acces auto, S=195,00 mp; - parcare auto persoane cu dizabiliti, S=35,00 mp; - parcare auto, S=120,00 . Ca i msur suplimentar de prevenie, toate scurgerile apelor pluviale preluate de pe cldirile
existente se vor racorda la reeaua de canalizare ape pluviale propus. Astfel, prin lucrrile propuse se va asigura scurgerea tuturor apelor pluviale czute pe amplasament
spre spaiile verzi sistematizate i spre reeaua de rigole cu evitarea inundrii amplasamentului i mai ales a subsolurilor cldirilor existente.
În cadrul acestui obiect se propun urmtoarele lucrri: - sistematizare spaii verzi, cu taluz uniform i fr zone cu concaviti – Stot=1942,00 mp; - refacere trotuare perimetrale i alei pietonale de acces cu dale i borduri din beton –
Stot=346,00 mp; - refacere pante de scurgere drum de acces i parcri existente prin strat beton rutier 8-2 cm i
încadrare cu borduri din beton – Stot=350,00 mp.
b. Justificarea necesitii proiectului;
Lucrrile ce fac obiectul prezentei documentaii tehnice sunt lucrri tehnico-edilitare, respectiv reea de canalizare menajer, reea de canalizare pluvial i sistematizare teren, conform temei de proiectare a Beneficiarului.
Imobilul din Str. Traian nr. 246 este proprietatea public a Municipiului Galai i transmis în concesiune Societii Gospodrire Urban i dispune în prezent de o reea de canalizare
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
menajer, iar pentru evacuarea apelor pluviale exist rigole pariale colmatate i nefuncionale, fr evacuarea apelor meteorice într-o reea din afara amplasamentului.
În prezent grupurile sanitare din cldire i obiectele sanitare din centrala termic sunt preluate în dou cmine de canalizare existente pe o reea de canalizare interioar, situate în zona de est a curii, în lungime total de 132,00 m. Reeaua de canalizare interioar deverseaz apele acumulate într-un colector poziionat pe propriti private, cu deversare în colectorul de canalizare existent pe strada Miron Costin.
Amplasamentul este parial afectat de procese distructive: ogase, franje, colmatri, aureole erozionale. Ariile de drenaj i rigolele de protecie sunt colmatate. Aria geomorfologica periferica conduce la actiuni de stagnare a apelor meteorice, atât pe amplasament cât i în vecintatea drumului.
Cminele de vizitare de pe traseul colectoarelor sunt realizate din beton. Apele uzate menajere colectate de pe amplasament sunt deversate gravitaional în sistemul de canalizare existent de colectare al apei uzate menajere al Municipiului Galai.
Astfel, Beneficiarul îi propune rezolvarea problemelor privind evacuarea apelor uzate menajere i a celor pluviale aferente obiectivului actual – Cldirea administrativ a Societii de Gospodrire Urban a Mun. Galai, imobil situat în strada Traian-246, pe teren proprietate public (cf. Certificat de urbanism eliberat de Primria Galai).
Beneficiarul dorete conformarea la normele actuale în ceea ce privete gestionarea apelor uzate menajere, existând necesitatea reabilitrii sistemului de canalizare menajer, în vederea respectrii normelor legale privitoare la creterea gradului de siguran i confort pentru angajaii Societii de Gospodrire Urban a Municipiului Galai.
Realizarea unui nou sistem de canalizare ape uzate menajere va conduce la respectarea prevederilor legale privind prevenirea polurii factorilor de mediu, ap - aer - sol.
Existena unui sistem centralizat de canalizare menajer i pluvial genereaz o serie de avantaje precum:
• eliminarea factorilor de risc pentru sntatea populaiei; • creterea siguranei în exploatare a cldirilor existente; • asigurarea proteciei mediului; • creterea gradului de confort i a calitii vieii; • crearea unor condiii mai bune de lucru. Oportunitatea investiiei este benefic i din urmtoarele considerente economice: • dezvoltare durabil pentru întreaga comunitate; • atragerea unor poteniali investitori; Prin prezenta documentaie se dorete stabilirea condiiilor tehnice i economice de
execuie a reabilitrii sistemului de canalizare a apelor uzate menajere pentru Imobilul din str. Traian nr. 246, care s asigure, prin componentele sale:
• ridicarea standardului de via a personalului angajat; • transportul apelor uzate colectate la colectorul gravitaional din imediata vecintate a
amplasamentului, cu respectarea NTPA 002/2002; • un impact pozitiv asupra mediului uman, asupra strii de sntate a populaiei, cât i
asupra mediului fizic, asupra regimului de calitate al apelor subterane, al solului i subsolului; • scurgerea apelor pluviale în condiii optime i evacuarea acestora ctre cea mai
apropiat reea din zona amplasamentului; • creterea siguranei în exploatare a cldirilor existente prin eliminarea inundrii
subsolurilor acestora i a infiltraiilor la fundaiile cldirilor cu ape pluviale. Reabilitarea sistemului de canalizare menajer i pluvial i sistematizarea terenului
existent, va contribui în mod substanial la îmbuntirea gradului de igien i confort al personalului angajat dar i la creterea siguranei în exploatare a cldirilor existente pe amplasament (cldirea de birouri i cldirile anex 1 i 2 administrate de Societatea de Gospodrie Urban a Municipiului Galai) prin eliminarea inundrii subsolurilor acestora i a infiltraiilor la fundaiile cldirilor cu ape pluviale.
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea proiectului sunt: • eliminarea factorilor de risc pentru sntatea populaiei; • creterea siguranei în exploatare a cldirilor existente; • asigurarea proteciei mediului; • creterea gradului de confort i a calitii vieii; • crearea unor condiii mai bune de lucru; • reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de
infiltraiile/exfiltraiile în sol; • intrarea in legalitate, conform legislatiei impusa de Uniunea Europena, privind
colectarea apelor uzate menajere. Scopul acestei investiii este realizarea unei reele de canalizare menajer noi, a unei reele
de canalizare pluviale noi, inclusiv sistematizarea terenului pentru dirijarea apelor pluviale spre reeaua pluvial nou propus, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, fapt ce va conduce la diminuarea considerabil a riscurilor asupra sntii oamenilor, creterea siguranei în exploatare a cldirilor existente prin eliminarea inundrii subsolurilor acestora i a infiltraiilor la fundaiile cldirilor cu ape pluviale, diminuarea riscurilor de apariie i rspândire/transmitere a bolilor generate de condiii insalubre, protecia factorilor de mediu ap-aer-sol i conformarea cu acordurile cadru dintre România i Uniunea European, privind politicile de mediu.
De asemenea, realizarea investiiei, va conduce la respectarea prevederilor legale privind protejarea sntii publice.
c. Valoarea investiiei; Valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, conform devizului general:
TOTAL GENERAL: 671.025,65 lei fara TVA; 796.674,88 lei cu TVA; Valoare TVA = 125.649,23 lei. DIN CARE C+M: 442.188,99 lei fara TVA; 526.204,90 lei cu TVA; Valoare TVA = 84.015,91 lei.
d. Perioada de implementare propus; Realizarea investitiei este estimat pe o perioad de 3 luni de la începerea execuiei
lucrrilor.
e. Plane reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafa de teren solicitat pentru a fi folosit temporar (planuri de situaie i amplasamente);
Au fost ataate planul de amplasament, precum i planuri de situatie, planuri ce fac parte din proiect.
f. O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cldiri, alte structuri, materiale de construcie i altele);
i. Profilul i capacitile de producie; Sunt necesare urmtoarele lucrri: - Desfacere si refacere suprafete carosabile si trotuare; - Lucrri de terasamente (spturi, umpluturi, compactri, nivelri); - Montaj conducte canalizare si pluviale; - Montaj conducte refulare ape uzate menajere; - Subtraversare cu foraj orizontal dirijat; - Montaj cmine de vizitare material beton prefabricate, D1000 mm, cu plac din beton armat,
scar de acces, capac i ram din material compozit tip carosabil/necarosabil cu adâncimea medie de montaj de 2,30 m.
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
- Montaj Staie pompare ape uzate menajere din material plastic PE/PP, Di=1,00 m, Hi=3,50 m, Qp=15,00 mc/h, Hp=6,00mCA.
- Montaj cmin de vane din elemente prefabricate din beton armat Di=1,50 m, Hi=1,80 m. - Montaj reea rigole carosabile, prefabricate din beton, cu grtare carosabile din font D300; - Cmine de preluare ape pluviale, prefabricate din beton, rectangulare, având dimensiunile în
plan (Lxl) 55x55 cm; - Montaj separator hidrocarburi, prefabricat din beton armat, Di=2,50m, 50 l/s; - Montaj Staie pompare evacuare ape pluviale, tip cheson, prefabricat din beton armat,
Di=3,00m i Hi=3,50m complet echipat i funcional – 1 buc.; - Montaj cmin de vane, circular, prefabricat din beton armat cu Di=1,00m i Hi=1,80m; - Montaj conduct refulare ape pluviale; - Montaj cmin de vizitare pluvial, circular, prefabricat din beton armat cu Di=1,00m i Hi=2,50m - Sistematizare spaii verzi, cu taluz uniform i fr zone cu concaviti; - Refacere trotuare perimetrale i alei pietonale de acces cu dale i borduri din beton; - Refacere pante de scurgere drum de acces i parcri existente prin strat beton rutier 8-2 cm i
încadrare cu borduri din beton.
ii. Descrierea instalaiei i a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dup caz) Lucrrile ce fac obiectul prezentei documentaii tehnice sunt lucrri tehnico-edilitare,
respectiv reea de canalizare menajer, reea de canalizare pluvial i sistematizare teren, conform temei de proiectare a Beneficiarului.
Imobilul din Str. Traian nr. 246 este proprietatea public a Municipiului Galai i transmis în concesiune Societii Gospodrire Urban i dispune în prezent de o reea de canalizare menajer, iar pentru evacuarea apelor pluviale exist rigole pariale colmatate i nefuncionale, fr evacuarea apelor meteorice într-o reea din afara amplasamentului.
În prezent grupurile sanitare din cldire i obiectele sanitare din centrala termic sunt preluate în dou cmine de canalizare existente pe o reea de canalizare interioar, situate în zona de est a curii, în lungime total de 132,00 m. Reeaua de canalizare interioar deverseaz apele acumulate într-un colector poziionat pe propriti private, cu deversare în colectorul de canalizare existent pe strada Miron Costin.
Amplasamentul este parial afectat de procese distructive: ogase, franje, colmatri, aureole erozionale. Ariile de drenaj i rigolele de protecie sunt colmatate. Aria geomorfologica periferica conduce la actiuni de stagnare a apelor meteorice, atât pe amplasament cât i în vecintatea drumului.
Cminele de vizitare de pe traseul colectoarelor sunt realizate din beton. Apele uzate menajere colectate de pe amplasament sunt deversate gravitaional în sistemul de canalizare existent de colectare al apei uzate menajere al Municipiului Galai.
Astfel, Beneficiarul îi propune rezolvarea problemelor privind evacuarea apelor uzate menajere i a celor pluviale aferente obiectivului actual – Cldirea administrativ a Societii de Gospodrire Urban a Mun. Galai, imobil situat în strada Traian-246, pe teren proprietate public (cf. Certificat de urbanism eliberat de Primria Galai).
Beneficiarul dorete conformarea la normele actuale în ceea ce privete gestionarea apelor uzate menajere, existând necesitatea reabilitrii sistemului de canalizare menajer, în vederea respectrii normelor legale privitoare la creterea gradului de siguran i confort pentru angajaii Societii de Gospodrire Urban a Municipiului Galai.
Realizarea unui nou sistem de canalizare ape uzate menajere va conduce la respectarea prevederilor legale privind prevenirea polurii factorilor de mediu, ap - aer - sol.
Existena unui sistem centralizat de canalizare menajer i pluvial genereaz o serie de avantaje precum:
• eliminarea factorilor de risc pentru sntatea populaiei; • creterea siguranei în exploatare a cldirilor existente; • asigurarea proteciei mediului; • creterea gradului de confort i a calitii vieii;
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
• crearea unor condiii mai bune de lucru. Oportunitatea investiiei este benefic i din urmtoarele considerente economice: • dezvoltare durabil pentru întreaga comunitate; • atragerea unor poteniali investitori; Prin prezenta documentaie se dorete stabilirea condiiilor tehnice i economice de
execuie a reabilitrii sistemului de canalizare a apelor uzate menajere pentru Imobilul din str. Traian nr. 246, care s asigure, prin componentele sale:
• ridicarea standardului de via a personalului angajat; • transportul apelor uzate colectate la colectorul gravitaional din imediata vecintate a
amplasamentului, cu respectarea NTPA 002/2002; • un impact pozitiv asupra mediului uman, asupra strii de sntate a populaiei, cât i
asupra mediului fizic, asupra regimului de calitate al apelor subterane, al solului i subsolului; • scurgerea apelor pluviale în condiii optime i evacuarea acestora ctre cea mai
apropiat reea din zona amplasamentului; • creterea siguranei în exploatare a cldirilor existente prin eliminarea inundrii
subsolurilor acestora i a infiltraiilor la fundaiile cldirilor cu ape pluviale
iii. Descrierea proceselor de producie ale proiectului propus, în funcie de specificul investiiei, produse i subproduse obinute, mrimea, capacitatea
Având în vedere natura investiiei, respectiv sistematizare teren i refacere reea canalizare imobil, nu este cazul.
iv. Materii prime, energia i combustibilii utilizai, cu modul de asigurare a acestora Lucrrile necesare realizrii sistematizrii terenului i refacerii reelei de canalizare imobil
se vor executa cu materiale agrementate conform reglementrilor în vigoare i în conformitate cu H.G. nr. 76/1997 i Legea 10/1995.
v. Racordarea la reele utilitare existente în zon Pentru investiia propus, nu va fi necesar asigurarea cu utiliti în vederea asigurrii
funcionrii.
vi. Descrierea lucrrilor de refacere a amplasamentului în zona afectat de execuia investiiei
Lucrrile de terasamente propuse au fost astfel concepute încât s îndeplineasc regula compensrii volumelor de terasamente, mai precis volumul excavat rezultat s fie egal sau aproape egal cu volumul necesar execuiei de umpluturi. Umpluturile se vor realiza în straturi succesive cu compactarea fiecrui strat. Excesul de pmânt va fi transportat, descrcat, compactat i nivelat la locul indicat de beneficiar, operaiune ce va respecta cotele vecintilor amplasamentului.
vii. Ci noi de acces sau schimbri ale celor existente Pentru investiia propus nu sunt necesare ci noi de acces sau modificarea celor existente.
viii. Resursele naturale folosite în construcie i funcionare Având în vedere natura construciei, respectiv realizare sistematizare teren i refacere
reea canalizare imobil, nu este cazul.
ix. Metode folosite în construcie/demolare Lucrrile necesare realizrii reelei de canalizare menajer, reelei de canalizare pluvial i
sistematizrii teren se vor executa cu materiale agrementate conform reglementrilor în vigoare i în conformitate cu H.G. nr. 76/1997 i Legea 10/1995.
Categoriile de lucrri propuse a se realiza nu necesit instalaii speciale pentru execuia acestora.
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
x. Planul de execuie, cuprinzând faza de construcie, punerea în funciune, exploatare, refacere i folosire ulterioar
Nu este cazul.
xi. Relaia cu alte proiecte existente sau planificate Nu este cazul.
xii. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare Soluiile de realizare a investiiei vor fi în conformitate cu Normele Europene i vor asigura
rezistena i stabilitatea lucrrilor atât la sarcini statice cât i la cele dinamice i îmbuntirea caracteristicilor de funcionare a sistemului de canalizare existent.
xiii. Alte activiti care pot aprea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de ap, surse sau linii de transport al energiei, creterea numrului de locuine, eliminarea apelor uzate i a deeurilor)
Nu este cazul.
IV. DESCRIEREA LUCRRILOR DE DEMOLARE NECESARE:
a. planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului Pentru investiia propus, nu sunt necesare lucrri de demolare.
b. descrierea lucrrilor de refacere a amplasamentului Pentru investiia propus, nu sunt necesare lucrri de refacere a amplasamentului.
c. ci noi de acces sau schimbri ale celor existente, dup caz Pentru investiia propus, nu este necesar realizarea unor ci de acces noi.
d. metode folosite în demolare Pentru investiia propus, nu sunt necesare lucrri de demolare.
e. detalii privind alternativele care au fost luate în considerare Pentru investiia propus, nu este cazul pentru realizarea unor alternative privind
demolarea.
f. alte activiti care pot aprea ca urmare a demolrii (de exemplu, eliminarea deeurilor) Pentru investiia propus, nu este cazul apariiei unor alte activiti ca urmare a demolrii.
V. DESCRIEREA AMPLASRII PROIECTULUI i. Distana fa de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare;
Lucrrile propuse prin documentaia tehnic nu intr sub incidena Conveniei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier din 25 februarie 1991, ratificat prin Legea 22 din 2001.
ii. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizat, aprobat prin Ordinul ministrului culturii i cultelor nr. 2.314/2004, cu modificrile ulterioare i Repertoriului arheologic naional prevzut de Ordonana Guvernului nr. 43/2000 privind protecia patrimoniului arheologic i declararea unor situri arheologice ca zone de interes naional, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
Lucrrile propuse prin documentaia tehnic nu sunt încadrate în Ordinul ministrului culturii i cultelor nr. 2.314/2004.
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
iii. hri, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât i artificiale, i alte informaii privind:
1. folosinele actuale i planificate ale terenului atât pe amplasament, cât i pe zone adiacente acestuia
Obiectivele analizate în documentaia tehnic aparin inventarului bunurilor municipiului Galai, judeul Galai.
2. politici de zonare i de folosire a terenului Conform H.G. 2139/2004 actualizat, pentru aprobarea clasificaiei i duratei normale de
funcionare a mijloacelor fixe, obiectivul se încadreaz în: Grupa 1– Construcii Subgrupa 1.8. - Construcii pentru alimentare cu ap, canalizare i îmbuntiri funciare.
3. arealele sensibile În zona amplasamentului obiectivului de investiii, nu au fost identificate zone sensibile.
4. coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub form de vector în format digital cu referin geografic, în sistem de proiecie naional Stereo 1970
Coordonatele geografice realizate în sistem de proiecie naional Stereo 1970, aferente obiectivului de investiii i care au stat la baza întocmirii ridicrii topografice i respectiv, a realizrii proiectului, au fost ataate prezentei documentaii, sub form de vector în format digital.
5. detalii privind orice variant de amplasament care a fost luat în considerare Analizând conformaia terenului, limea tramei stradale, limea trotuarelor, precum i
necesitile de racordare la reeaua nou propus, s-a propus este realizarea unei reele de canalizare menajer noi, a unei reele de canalizare pluviale noi, inclusiv sistematizarea terenului pentru dirijarea apelor pluviale spre reeaua pluvial nou propus.
VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAIILOR DISPONIBILE
a. Surse de poluani i instalaii pentru reinerea, evacuarea i dispersia poluanilor în mediu
i. protecia calitii apelor 1. sursele de poluani pentru ape, locul de evacuare sau emisarul
În timpul execuiei, sursele de poluani pentru ape pot aprea doar în timpul realizrii lucrrilor propuse. Astfel, pentru evitarea polurii apelor, se vor lua urmtoarele msuri:
În timpul execuiei lucrrilor: a) la punctele de cazare se vor construi closete uscate cu dou cabine
amplasate la 100 m de orice curs de ap; b) se va evita perturbarea scurgerii naturale a apelor în perioada execuiei
i în cea de functionare a obiectivului; c) se va elimina pericolul polurii apelor subterane prin evitarea pierderilor
de materiale i substane cu potenial poluant; d) se vor încheia contracte cu uniti specializate în vederea utilizrii i
evacurii apelor. în timpul exploatrii obiectivului de investiie:
a) pe perioada exploatrii se execut lucrri de întreinere cu aceleai prevederi de la punctul anterior.
2. staiile i instalaiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevzute
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
Având în vedere natura obiectivului de investitii, respectiv realizare reea de canalizare menajer, reea de canalizare pluvial i sistematizare teren, nu sunt prevzute staii i instalaii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.
ii. protecia aerului 1. sursele de poluani pentru aer, poluani, inclusiv surse de mirosuri
Lucrrile propuse pentru realizarea obiectivului nu afecteaz în nici un fel calitatea aerului, neexistând surse de poluani pentru aer, concentraii i debite de poluani rezultai i caracteristicile acestora pe faze tehnologice i de activitate.
Utilajele tehnologice folosite în timpul construciei vor respecta prevederile HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere intern destinate mainilor mobile nerutiere i stabilirea msurilor de limitare a emisiei de gaze i particule poluante de la acestea.
2. instalaiile pentru reinerea i dispersia poluanilor în atmosfer Având în vedere natura obiectivului de investitii, respectiv realizare reea de canalizare
menajer, reea de canalizare pluvial i sistematizare teren, nu sunt prevzute instalaii pentru reinerea i dispersia poluanilor în atmosfer.
iii. protecia împotriva zgomotului i a vibraiilor 1. sursele de zgomot i de vibraii
Exist posibilitatea polurii fonice în zon în perioada execuiei proiectului. Pentru reducerea riscului de poluare fonic a vehiculelor ce ajut la realizarea investiiei i la transportul materialelor, acestea vor respecta nivelul de putere acustic impus de HG 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizrii în exteriorul cldirilor.
2. amenajrile i dotrile pentru protecia împotriva zgomotului i vibraiilor Având în vedere natura obiectivului de investiii, respectiv realizare reea de canalizare
menajer, reea de canalizare pluvial i sistematizare teren, nu sunt prevzute amenajri i dotri pentru protecia împotriva zgomotului i a vibraiilor.
iv. protecia împotriva radiaiilor 1. sursele de radiaii
Nu este cazul. 2. amenajrile i dotrile pentru protecia împotriva radiaiilor
Nu este cazul.
v. protecia solului i a subsolului 1. sursele de poluani pentru sol, subsol, ape freatice i de adâncime
Sursele de poluani pentru sol, subsol, ape freatice i de adâncime, pot aprea în timpul execuiei lucrrilor, datorit utilajelor de lucru sau altor factori.
2. lucrrile i dotrile pentru protecia solului i a subsolului În domeniul proteciei calitii solului se vor lua urmtoarele msuri în timpul execuiei
lucrrilor: Se vor gospodri materialele de construcii numai în perimetrul de lucru fr
a afecta vecintile pe platforme amenajate cu anuri perimetrale; Nu se va depi suprafaa necesar frontului de lucru; Se va evita tasarea i distrugerea solului i se vor reface terenurile ocupate
temporar; Se vor întreine i exploata utilajele de transport în stare tehnic
corespunzatoare, astfel încât s nu existe scurgeri de ulei, carburani i emisii de noxe peste valorile admise;
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
Se vor depozita deeurile de orice natur numai în locurile special prevzute în acest scop;
Se va interzice depozitarea de materiale pe cile de acces sau pe spaiile care nu aparin zonei de lucru;
Se vor încheia contracte de servicii cu uniti specializate în vederea asigurrii eliminrii, tratrii i depozitrii finale a deeurilor;
Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor; Se vor colecta selectiv deeurile tehnologice în spaii amenajate în vederea
valorificrii celor reutilizabile prin uniti specializate în valorificare i a descrcrii la depozite de deeuri din zon a deeului nereciclabil i a celui menajer.
vi. protecia ecosistemelor terestre i acvatice 1. identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect
Având în vedere natura obiectivului de investiii, respectiv realizare reea de canalizare menajer, reea de canalizare pluvial i sistematizare teren, nu este cazul.
2. lucrrile, dotrile i msurile pentru protecia biodiversitii, monumentelor naturii i ariilor protejate
Având în vedere natura obiectivului de investitii, respectiv realizare reea de canalizare menajer, reea de canalizare pluvial i sistematizare teren, nu este cazul.
vii. protecia aezrilor umane i a altor obiective de interes public 1. identificarea obiectivelor de interes public, distana fa de aezrile umane,
respectiv fa de monumente istorice i de arhitectur, alte zone asupra crora exist instituit un regim de restricie, zone de interes tradiional i altele
Investiia se va realiza pe domeniul public al municipiului Galai, judeul Galai, asigurându- se o distan optim fa de aezrile umane.
Pe traseul investiiei ce face obiectul documentaiei tehnice, nu au fost identificate monumente istorice i de arhitectur, sau alte zone asupra crora exist un regim de restricie sau zone de interes i altele.
2. lucrrile, dotrile i msurile pentru protecia aezrilor umane i a obiectivelor protejate i/sau de interes public
Având în vedere natura obiectivului de investiii, respectiv reea de canalizare menajer, reea de canalizare pluvial i sistematizare teren, nu este cazul realizrii de lucrri, dotri i msuri pentru protecia aezrilor umane i a obiectivelor i/sau de interes public.
viii. prevenirea i gestionarea deeurilor generate pe amplasament în timpul realizrii proiectului/în timpul exploatrii
1. lista deeurilor (clasificate i codificate în conformitate cu prevederile legislaiei europene i naionale privind deeurile), cantiti de deeuri generate
Deeurile rezultate în urma desfurrii activitilor de construcie-montaj, (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinzând deeurile, inclusiv deeurile periculoase, Anexa 2) sunt urmtoarele:
• deeuri din construcii: cod 17 - pmânt i piatr rezultat din excavaii, cod 17 05; - deeuri de materiale de construcie, cod 17 01 rezultate din eventuala
rebutare a unor arje de betoane dac nu se respect graficele de lucru; • deeuri de ambalaje i deeuri asimilabile din comer: cod 15 i cod 20
- deeuri de hârtie i carton de la ambalaje - cod 20 01 01/15 01 rezultate din activitile de birou în cadrul organizrii de antier;
- deeuri de lemn de la ambalaje - cod 20 01 38/15 01 03 rezultate din activitatea curent de pe antier;
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
- deeuri de mase plastice de la ambalaje - cod 20 01 39/15 01 02 rezultate din activitile de birou în cadrul organizrii de antier;
- alte tipuri de deeuri în cantiti nesemnificative, cod 20 01 i 20 02. • deeuri nespecificate în alt parte: cod 16
- deeuri de la tehnologia de montare a echipamentelor electrice i cablurilor electrice - cod 16 02;
- deeuri de la baterii i acumulatori - cod16 06. Principalele produse generate de activitatea de execuie, ce pot fi clasate ca deeuri, sunt
materialele rezultate din debitri de material (tubulatur PVC/PEID). Alte tipuri de deeuri ce vor fi generate pe parcursul activitii de execuie sunt deeurile
menajere rezultate în urma mesei muncitorilor i deeuri rezultate din activiti de construcii. Cantitile de deeuri estimate a fi generate în urma activitii de execuie sunt: 1. Deeu menajer - 106 kg/lun (2.540 kg/an), 0,12 mc/lun (2,82 mc/an); 2. Hârtie/carton - 60 kg/lun (1.452 kg/an), 0,07 mc/lun (1,61 mc/an); 3. Plastic/peturi - 136 kg/lun (3.266 kg/an), 0,15 mc/lun (3,63 mc/an); 4. Deeu rezultat din activiti de construcii i demolri - 270 mc; 5. Deeu rezultat din debitarea materialelor - 586 kg; 6. Deeu din lemn - 250 kg.
2. programul de prevenire i reducere a cantitilor de deeuri generate În conformitate cu reglementrile în vigoare, aceste deeuri vor fi colectate, transportate
i depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizrii lor. Colectarea/evacuarea acestor deeuri se va face astfel:
în conformitate cu H.G nr. 162/2002 privind depozitarea deeurilor, deeurile menajere i cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul organizrii de antier în puncte de colectare prevzute cu containere tip pubel. Periodic vor fi transportate în condiii de siguran la o ramp de gunoi stabillit de comun acord cu Inspectoratul de Protecia Mediului. Se va ine o strict eviden privind datele calendaristice, cantitile eliminate i identificatorii mijloacelor de transport utilizate.
în baza H.G. nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, acestea vor fi colectate i predate la punctele de colectare.
deeurile metalice vor fi colectate i depozitate temporar în incinta amplasamentelor i vor fi valorificate obligatoriu la unitile specializate.
deeurile materialelor de costrucii (resturi de beton, mortar, mixturi asfaltice, etc.) nu ridic probleme deosebite din punct de vedere al potenialului de contaminare. De aceea se propun urmtoarele variante de valorificare/eliminare: valorificare local în pavimentul drumurilor de exploatare, acoperirea intermediar în cadrul depozitelor de deeuri menajere din zon sau depunerea în gropile de împrumut ajunse la cota de exploatare.
deeurile lemnoase vor fi selectate i eliminate funcie de dimensiuni. acumulatorii uzai, materialele cu potenial toxic deosebit de ridicat, vor fi stocai i
depozitai corespunztor, urmând s fie stocai i valorificai în uniti specializate. anvelopele uzate reprezint una din principalele probleme ale unui antier. În baza
H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, vor fi depozitate în locuri special amenajate iar antreprenorul va gsi o soluie pentru eliminarea lor. Se interzice arderea lor.
deeurile de hârtie i cele specifice activitii de birou vor fi colectate i depozitate separat, în vederea valorificrii.
vopselele, diluanii precum i celelalte substane periculoase vor fi depozitate, manipulate în condiii de maxim siguran.
3. planul de gestionare a deeurilor Având în vedere natura obiectivului de investiii, respectiv realizare reea de canalizare
menajer, reea de canalizare pluvial i sistematizare teren, nu este cazul realizrii unui plan de gestionare al deeurilor.
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
ix. gospodrirea substanelor i a preparatelor chimice periculoase 1. substanele i preparatele chimice periculoase utilizate i/sau produse
Având în vedere natura obiectivului de investiii, respectiv realizare reea de canalizare menajer, reea de canalizare pluvial i sistematizare teren, nu este cazul.
2. modul de gospodrire a substanelor i preparatelor chimice periculoase i asigurarea condiiilor de protecie a factorilor de mediu i a sntii populaiei
Având în vedere natura obiectivului de investiii, respectiv realizare reea de canalizare menajer, reea de canalizare pluvial i sistematizare teren, nu este cazul.
b. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei i a biodiversitii Având în vedere natura obiectivului de investiii, respectiv realizare reea de canalizare
menajer, reea de canalizare pluvial i sistematizare teren, nu este cazul.
VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT
a. impactul asupra populaiei, sntii umane, biodiversitii (acordând o atenie special speciilor i habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei i a faunei slbatice, terenurilor, solului, folosinelor, bunurilor materiale, calitii i regimului cantitativ al apei, calitii aerului, climei (de exemplu, natura i amploarea emisiilor de gaze cu efect de ser), zgomotelor i vibraiilor, peisajului i mediului vizual, patrimoniului istoric i cultural i asupra interaciunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adic impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu i lung, permanent i temporar, pozitiv i negativ)
Efectele sunt analizate atât pentru perioada de execuie când acestea sunt negative, cât i pentru perioada de funcionare, când efectele sunt favorabile mediului, în special atmosferei.
Impactul pe timpul perioadei de execuie a lucrrilor. Pe timpul executiei, impactul asupra componentelor mediului se manifest prin: Scoaterea temporar din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare antierului
de construcii, drumuri temporare, etc; Circulaia intens a echipamentului de construcii în zonele de lucru pentru transportul
materialelor i a prefabricatelor; Funcionarea staiilor de asfalt i de beton, bazele echipamentului, diferite ateliere de
meninere i de reparaii, depozite pentru materiale i combustibili, tabere de antier, etc; Exploatarea pmântului din gropile de împrumut i a carierelor de agregate; Suspendarea i devierea temporar a traficului de pe drum; Creterea polurii fonice, coninutul de particule în suspensie (praf) i noxe, erodarea
i degradarea terenului, în general în zonele unde funcioneaz antierele de construcii; Impactul lucrrilor pe perioada de execuie, depinde în principal de mrimea lucrrilor
de construcii i de modul în care acestea sunt conduse. Impactul pe timpul perioadei de funcionare. Nu este cazul.
b. extinderea impactului (zona geografic, numrul populaiei/habitatelor/speciilor afectate)
Impactul asupra populaiei, sntii umane, a biodiversitii are loc doar în zona amplasamentului i doar pe perioada execuiei.
c. magnitudinea i complexitatea impactului Având în vedere c lucrrile propuse prin documentaia tehnic nu sunt de mare
anvergur, rezult c impactul asupra aspectelor de mediu prezint o magnitudine i o complexitate redus.
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
d. probabilitatea impactului inând cont de natura obiectivului de investitii, respectiv realizare reea de canalizare
menajer, reea de canalizare pluvial i sistematizare teren, de complexitatea redus a acestuia, în care nu sunt folosite tehnologii deosebite de execuie, probabilitatea impactului asupra aspectelor de mediu este redus.
e. durata, frecvena i reversibilitatea impactului Durata impactului asupra celor menionate apare doar în timpul execuiei lucrrilor.
f. msurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului La realizarea construciilor se vor utiliza terhnologii de execuie care s nu afecteze mediul
înconjurtor. Se evit depozitarea materialelor toxice direct pe sol. Resturile de materiale (moloz) se vor depozita corespunztor i vor fi transportate în locul special recomandat de administraia local. La efectuarea lucrrilor de spturi se va acorda o atenie deosebit respectrii legislaiei privind protecia mediului. Dup finalizarea construciilor se vor efectua lucrri de aducere la starea iniial a zonelor afectate de organizarea de antier, de depozitele de materiale i de folosirea utilajelor i mijloacelor de transport.
Executantul va lua toate msurile necesare privind prevenirea i stingerea incendiilor pe durata execuiei lucrrilor. Organizarea de antier va avea în vedere dotarea corespunztoare prevzuta de normele generale de protecie împotriva incendiilor la proiectarea i realizarea construciilor i instalaiilor - Decret 290/97, de Normele tehnice de proiectare i realizarea construciilor privind protecia la aciunea focului - P118/13, de Normele generale de prevenire i stingere a incediilor aprobate prin ordinul comun MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de Normativul de prevenire i stingere a incendiilor pe durata execuiei lucrrilor de construcii i instalaiile aferente acestora - C300/94, de normele de Siguran la foc i Normele tehnice pentru ignifugarea materialelor i produselor combustibile din lemn i textile utilizate la constructii - C58/96.
În timpul execuiei lucrrilor se vor urmri i respecta toate normele specifice privind protecia muncii, tehnica securitii , sntatea i igiena muncii (Regulamentul privind protecia i igiena muncii, aprobat de Ordinul MLPAT nr. 9/N/1993). Executantul va adopta i asigura msurile i echipamentele necesare protejrii personalului tehnic i muncitor, va respecta normele corespunztoare tehnologiilor de lucru, materialelor utilizate i condiiile de execuie, va dota corespunztor toate punctele de lucru i va asigura incinta antierului.
g. natura transfrontaliera a impactului inând cont de amplasamentul obiectivului de investiii, acesta nu are impact
transfrontalier.
VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTRI I MSURI PREVZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI S NU INFLUENEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZON
Perioada de execuie Pe perioada execuiei lucrrilor este necesar a se desfura o activitate de monitorizare a
factorilor de mediu în scopul urmririi eficenei msurilor aplicate cât i pentru a stabili msuri corective în cazul neîncadrrii în normle specifice. În acest sens se propun urmtoarele msuri necesar a fi aplicate de antreprenor cu sprijinul Ageniei de Protecie a Mediului:
1. Identificarea i monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii i imisii specifice de poluani.
2. Stabilirea unui program de msurtori pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata execuiei lucrrilor, atât în incinta bazelor de producie, cât i pe traseul execuiei;
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
3. Urmrirea modului de funcionare a instalaiilor ce deservesc antierul (dac este cazul) pentru asigurarea randamentelor maxime. În special se recomand a se efectua msurtori de emisie pentru gazele i pulberele rezultate de la staiile de asfalt (dac este cazul).
4. Urmrirea modului de funcionare a instalaiilor de depoluare i msuri privind curarea lor periodic;
5. Verificarea periodic a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defeciuni; 6. Verificarea periodic a etaneitii rezervoarelor de stocare a carburanilor sau a
substanelor toxice, dac este cazul; 7. Gestionarea controlat a deeurilor rezultate atât pe amplasamentul bazelor de
producie, organizrilor de antier, cât i în zona locurilor de lucru; 8. Stabilirea unui interval de intervenie în cazul în care indicatorii de calitate specifici
factorilor de mediu aer, ap i sol nu se încadreaz în limitele impuse de legislaia în vigoare; 9. Stabilirea unui program de revenire i combatere a polurii accidentale: msuri
necesare a fi luate, echipe de intervenie, dotri i echipamente pentru intervenie în caz de accident;
10. Organizarea unui sistem prin care populaia s poat anuna constructorul asupra nemulumirilor pe care le are, legat de poluarea pe aceast perioad, sigurana traficului etc. În acest sens, se propune crearea unei linii telefonice în cadrul Organizrii de antier i desemnarea unei persoane dintre angajaii Constructorului care s preia toate opiniile exprimate în apelurile primite, urmând a transmite un rspuns, dup analiza situaiei.
11. Monitorizarea factorilor de mediu pe durata execuiei lucrrilor, precum i aplicarea msurilor de protecie propuse au drept scop asigurarea funcionarii antierului în condiiile exercitrii unui impact minim asupra habitatului natural.
Perioada de funcionare Nu este cazul. Impactul potenial asupra apelor Sursele de poluare a apei asociate perioadelor de execuie sunt:
- Activitile igienico-sanitare ale personalului. - Întreinerea i igienizarea spaiilor administrative aferente organizrii de antier.
Pentru apele uzate se vor monta în antier toalete ecologice etane. Impactul potenial asupra solului i subsolului Lucrrile propuse prin prezenta documentaie nu afecteaz în nici un fel calitatea solului i
a subsolului în timpul implementrii proiectul i nici dup finalizarea acestuia. Lucrrile propuse prin prezenta documentaie vor conduce la protecia solului i subsolului. La execuia colectorului de canalizare se va folosi tubulatur PVC, SN4, îmbinat cu muf,
omologat i certificat pentru acest tip de lucrri. Trecerea conductelor prin perei (cmine) se va face doar prin piesele de trecere cu
garnituri etane, împiedicându-se astfel apariia fenomenului de exfiltraie-infiltraie la cminele/construciile reelei de canalizare.
Impactul potential asupra aerului Pentru protecia atmosferei în perioada de execuie a lucrrilor:
- se vor folosi utilaje de generaie recent, prevzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluani în atmosfer;
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al proteciei mediului, pentru vehiculele care transport materiale de construcie ce pot elibera în atmosfer particule fine;
- transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; - drumurile vor fi udate periodic.
Poluanii emii în atmosfer sunt cei cunoscui din arderea motorinei i anume: - oxizi de sulf (SO2 i SO3), acizi corespunztori ai acestora (H2SO4 i H(SO3)2); - aldehide rezultate din oxidarea parial a combustibilului înaintea arderii cât i în
timpul acesteia; - particule (pulberi în suspensie);
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
- oxidul de carbon (CO); - oxizi de azot ( NOx); - hidrocarburi nearse;
Având în vedere: - c activitatea se va desfura numai pe o perioad de max. 3 luni; - funcionarea discontinu a utilajelor i a mijloacelor de transport; - cantitile modeste de combustibili folosii; - numrul redus de surse de emisii; - sursele de emisii sunt mobile în majoritate,
apreciem c prin activitatea ce se va desfura, impactul produs de aceste condiii asupra aerului este nesemnificativ i nu poate depi limitele prevzute de STAS 12574/1987, i anume:
- NO2 = 0,75 mg/m3; - Compui organici = 0,3 mg/m3; - Particule = 0,5 mg/m3.
În aceste condiii nu se impun msuri speciale pentru protecia factorului de mediu aer pentru perioada de realizare a obiectivului.
În scopul limitrii emisiilor de gaze i particule poluante provenite de la motoarele autovehiculelor i utilajelor, vor fi urmrite msurile necesare pentru ca acestea s fie verificate tehnic i s funcioneze cu parametrii normali.
Impactul potenial-zgomotului În perioada de execuie, sursele de zgomot i vibraii sunt reprezentate de vehiculele i
utilajele folosite pentru activiti de transport, construcie si montaj. Vor fi utilizate vehicule i utilaje aflate în stare bun de funcionare, care corespund
cerinelor de mediu privind emisiile acustice. Impactul potenial-radiaiile Nu este cazul deoarece nu exist nici o surs de radiaii în zon. Impactul potenial asupra ecosistemelor terestre i acvatice Ecosistemele terestre vor fi afectate doar în mod pozitiv prin efectuarea acestor lucrri,
prin reducerea polurii factorilor de mediu din zon. Impactul potenial asupra aezrilor umane În urma executrii lucrrilor, zona pe care se desfoar obiectivul nu va suporta efecte
negative suplimentare fa de situaia actual. Dimpotriv, se pot sublinia unele efecte favorabile atât din punct de vedere sanitar, economic i social dar mai ales al factorilor de mediu prin scderea gradului de poluare. Lucrrile propuse satisfac reglementrile de mediu naionale (Legea 137/1995 privind protecia mediului) precum i cerinele legislaiei Europene în domeniul mediului.
IX. LEGTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE I/SAU PLANURI/PROGRAME/ STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE
a. Justificarea încadrrii proiectului, dup caz, în prevederile altor acte normative naionale care transpun legislaia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea i controlul integrat al polurii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implic substane periculoase, de modificare i ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politic comunitar în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator i un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeurile i de abrogare a anumitor directive, i altele)
Proiectul nu se încadreaz în prevederile altor acte normative naionale care transpun legislaia Uniunii Europene.
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
b. Se va meniona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat
Obiectivul de investiii este finanat de ctre Primria Municipiului Galai, judeul Galai. Beneficiarul investiiei este Primria Municipiului Galai, judeul Galai.
X. LUCRRI NECESARE ORGANIZRII DE ANTIER a. descrierea lucrrilor necesare organizrii de antier Lucrrile propuse pentru organizarea de antier se asigur de ctre executant care va
actualiza în acest scop proiectul pentru organizarea antierului pentru întreaga lucrare i care va ine cont de bazele de producie necesare.
Organizarea de antier va avea în vedere urmtoarele: • amplasarea obiectivelor organizrii de antier în conformitate cu proiectul i avizele
autoritilor; • asigurarea cilor de acces; • delimitarea fizic a organizrii de antier; • realizarea racordurilor de alimentare cu energie electric, ap, gaze, canalizare,
comunicaii de voce i date; • asigurarea unui iluminat general, în aer liber i în magazii, cu un nivel de iluminare
conform cu normele aplicabile; • dotarea cu mijloace PSI; • prezentarea informaiilor privitoare la antier prin:
- montarea panoului general de antier (în conformitate cu cerinele legale); - montarea unui panou ce indic lucrrile specifice din antierul de construcii i
EIP necesar; - afiarea de instruciuni generale cu privire la “Disciplina în antierul de
construcii” (Regulament de ordine interioar); - afiarea unui Plan de circulaie în antier i în proximitatea antierului cu
indicarea acceselor; - afiarea unui Plan de aciune în situaii de urgen (incendiu, calamiti
naturale); - afiarea Graficului de execuie a lucrrilor.
Lucrri pregtitoare: • se cur terenul (defriri, demolri, îndeprtarea gunoaielor); • se execut îndeprtarea i evacuarea stratului vegetal, orizontalizarea terenului
conform prevederilor din proiect; • se execut anuri de scurgere a apelor pluviale; • se execut trasarea i pichetarea amplasamentului provizoriu al organizrii de
antier conform planului de trasare; • se realizeaz aprovizionarea cu materiale i piese, în cantitile i de calitatea cerut
prin proiect, astfel încât s se asigure începerea i continuitatea lucrrilor; • se asigur utilajele si dispozitivele de mic mecanizare necesare; • se asigur fora de munc specializat; • se realizeaz cile de acces i platforma de depozitare a materialelor.
Pentru a preveni declanarea unor incendii se va evita lucrul cu i în preajma surselor de foc.
Dac se folosesc utilaje cu acionare electric, se va avea în vedere respectarea msurilor de protecie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaie necorespunztoare i a unor împmântri necorespunztoare.
BENEFICIAR: TITLU PROIECT:
MUNICIPIUL GALAI, JUDEUL GALAI “SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246”
SISTEMATIZARE TEREN I REFACERE REEA CANALIZARE IMOBIL STR. TRAIAN NR. 246 Memoriu de prezentare – APM GALAI
b. localizarea organizrii de antier Amplasamentul organizrii de antier va fi pus la dispoziie de ctre beneficiar, respectiv
Primria Municipiului Galai, judeul Galai.
c. descrierea impactului asupra mediului a lucrrilor organizrii de antier Având în vedere modul de alctuire i funcionare al organizrii de antitier considerm c
nu va exista un impact semnificativ asupra mediului.
d. surse de poluani i instalaii pentru reinerea, evacuarea i dispersia poluanilor în mediu în timpul organizrii de antier
Pe amplasamentul organizrii de antier se vor amplasa toalete ecologice. Deeurile menajere rezultate din organizarea de antier vor fi depozitate în pubele
ecologice, amplasate pe suprafee betonate. Acestea vor fi evacuate la groapa de gunoi.
e. dotri i msuri prevzute pentru controlul emisiilor de poluani în mediu Utilajele care vor fi folosite în executarea investiiei vor fi verificate pentru ca emisiile de
noxe s fie în parametri legali.
XI. LUCRRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE I/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITII, ÎN MSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAII SUNT DISPONIBILE
a. lucrrile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiiei, în caz de accidente i/sau la încetarea activitii
La finalizarea, lucrrilor aferente investiiei recomandm urmtoarele: • curirea zonei aferente investiiei, prin evacuarea din amplasament a deeurilor
menajere, precum i a deeurilor specifice i transportul acestora la cel mai apropiat depozit de deeuri autorizate;
• evacuarea din amplasament