ms7 org intr.pdf

Download MS7 Org intr.pdf

Post on 05-Jul-2018

228 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  1/26

  Management strategic 

  7.

  Organizareaîntreprinderii

  1Florin ROTARU2010

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  2/26

  Organizarea întreprinderii 

  2

  Procesul deadministrare

  Mediul economic,

  concuren!ial,tehnologic ,politic, juridic,social "i cultural

  Situa!ia întreprinderii

  Variabileindividuale

  Variabileorganiza!ionale

  Variabile

  administrative

  Variabile deperforman!#

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  3/26

  Organizarea întreprinderii 7.

  Florin ROTARU 32010

  7.1. Variabilele organiza!ionale 

  7.2. Procesul de management 

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  4/26

  Variabilele organiza!ionale 7.1

  Florin ROTARU 42010

  Sarcini Structuri Mecanisme decoordonare

  Structur! social! 

  Resurse

  Sarcinipentruaplicareastrategiei

  Divizarean unit#!i

  Integrarea activit#!ilor Fuziuneastructuriiformale cu ceainformal# 

  Umane,financiare,materiale "itehnice

  produc!ie- aprov.- vânz#ri- dezvoltare- men!inere- motivare

  -divizarevertical# "iorizontal# -definireafunc!iilor"isarcinilor

  Mecanisme structurale:-contacte între mng.-roluri de leg#tur# -grupuri de munc# -roluri de integrareMecanismeopera!ionale:-reguli "i politici-planificare-sisteme de reglare

  -Rela!iilesuperior /subordonat-Norme "ivalori-Roluri

  -competen!e-disponibilitate-cantitate-caracteristici

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  5/26

  Organizarea informal# /Organizarea formal# 

  5

  Structur!  Informal FormalOrigine Spontan#  Planificat# 

  Ra!ionament Emo!ional Ra!ional

  Caracteristici Dinamic#  Stabil# 

  Reprezentare Indivizi, grupuri Organigram# 

  Informal Formal

  Terminologiapostului

  Rol Sarcin# 

  Informal Formal

  Obiective Satisfac!iamembrilor

  Rentabilitate,randament

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  6/26

  Organizarea informal# /Organizarea formal# 

  6

  Influen"!  Informal FormalBaz#  Personalizat#  Ierarhie

  Tip Putere Autoritate

  Re!ea De sus în jos De sus în jos

  Informal Formal

  Mecanisme de

  control

  Norme Managementul

  sanc!iunilor,concedierilor

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  7/26

  Organizarea informal# /Organizarea formal# 

  7

  Comunicare Informal FormalCanale ncruci"ate Formale

  Re!ele Definite sumar Definite complet

  Vitez#  Rapid Lent

  Precizie Moderat#  Ridicat# 

  Integrare Informal Formal

  Inser!ia indivizilor Numai cei ”acceptabili” To!i

  Rela!ii

  interpersonale

  Spontane Formalizate

  Leadership Prin acordul membrilor Ierarhic

  Interac!iune Caracteristici personale Func!ii "i sarcini

  Ata"are Coeziune Loialitate

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  8/26

  Variabile individuale 

  8

  Deciziipersonale

  Rezultateorganiza!ionale

  Comportament în munc# 

  Recompenseorganiza!ionale

  Valori

  Formare,experien!#

  Atitudini

  • 

  formare•

   

  inteligen!# •

   

  atitudini•

   

  personalitate

  Caracteristicipersonale

  Rezultatepersonale•  aprecieri

  •  scopuri•  recompense•

    "anse de reu"it# 

  A"tept#ri

  • 

  sarcini•

   

  resurse•

   

  constângeri

  Situa!ii

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  9/26

  Variabile administrative 

  Strategie Proiectare #ischimbare Controlulperforman"elor

  • 

  Misiune•

   Repartizarearesurselor•

   

  Avantajelecare facdiferen!a•

   

  Pozi!ionarea în pia!# •

   

  Rela!iile cuparteneriisociali "ipolitici

  • 

  Forme de organizare•

   sarcini cheie•

   

  separarea "i

  regrupareaunit#!ilor•

   

  mecanismestructurale "ioperative

  • 

  Mobilizarea resurselor•

   

  Formarea "icon"tientizarea•

   

  Modele de schimbare

  • 

  Supravegherea "ianaliza mediului•

   

  Sisteme de

  informare intern# •

   

  Mecanisme desupraveghere acomportamentelorRU•

   

  Motivareaindivizilor•

   Angajamentul RU

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  10/26

  Factorii strategiei

  • 

  Prevenirea schimb#rilor•

   

  Sesizarea oportunit#!ilor de expansiune• Analiza amenin!#rilor

  Capacitatea managerial# 

  • 

  Reducerea costurilor• Calitate

  • 

  Diversitate

  Tehnologiile noi

  Tehnicile de management:Analiz# 

  Luarea deciziilor 10

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  11/26

  Elementele strategiei 

  Obiectivele

  Identificarea avantajelor diferen!iatoare (acces laresurse, costuri, diferen!ierea produselor etc)

  Alocarea resurselor (dezv. avantajelor concuren!iale,org. RU etc)

  Misiunea – clien!i/produse/tehnologii

  2010 Florin ROTARU 11

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  12/26

  Conforme cu misiunea.

  Sunt prea multe?

  Clare "i m#surabile.

  Tangibile.

  Priorizate.

  Coordonate cu obiectivele altor grupuri.

  Ipoteze identificate.

  Exprimate în scris.

  Plan de implementare.Existen!a resurselor.

  2010 Florin ROTARU 12

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  13/26

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  14/26

  Proiectare #i schimbare 

  • 

  Forme de organizare•  sarcini cheie

  •  Deduse din strategie

  •  Reflect# nevoile întreprinderii

  •  separarea "i regruparea unit#!ilor•

    Vertical# (repartizarea responsabilit#!ilor "i ierarhiei)•  Orizontal#:

  •  Func!ii

  •  Procese

  •  Produse

  •  Tehnologii

  •  Zone

  •  mecanisme structurale "i operative (politici,programe, reguli, planificare)

  2010 Florin ROTARU 14

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  15/26

  Separarea vertical"  

  ! Nivel strategic! Strategie

  ! Proiectare "i schimbare organiza!ional# ! Resurse umane, financiare, tehnice! Controlul rezultatelor

  Legitimarea întreprinderii

  2010 Florin ROTARU 15

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  16/26

  ! Nivel administrativ! Marketing

  ! Finan!e

  ! Managementul opera!iilor! Resurse umane

  ! Rela!ii de munc# 

  ! Rela!ii publice! Sistemele informatice

  2010 Florin ROTARU 16

  Separarea vertical"  

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  17/26

  ! Nivel opera!ional!

   Achizi!ii

  ! Produc!ie!

   Distribu!ie! Transport

  ! Logistic# 

  2010 Florin ROTARU 17

  Separarea vertical"  

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  18/26

  ! Scop: ob!inerea capacit#!ii de a face

  fa!# concuren!ei! Resurse umane, finanaciare, tehnice

  ! Activit#!i:! Recrutare "i selec!ie

  ! Previziune "i analiz# financiar# ! MRU

  2010 Florin ROTARU 18

  Mobilizarea resurselor  

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  19/26

  ! De la coerci!ie la participare

  ! La nivelul conducerii sau al angaja!ilor

  ! Tehnici adecvate

  ! Formare

  ! Persuasiune

  2010 Florin ROTARU 19

  Schimbarea organiza!ional# 

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  20/26

  ! Controlul performa!elor! Scopuri, standarde, planuri

  ! Observarea rezultatelor! Compararea rezultatelor cu scopurile

  ! Elaborarea ac!iunilor corective

  ! Stimularea performan!elor! Motivarea prin mijloace salariale! Stabilirea de obiective! Autonomia angaja!ilor

  ! Feed-back adecvat etc2010 Florin ROTARU 20

  Controlul "i stimulareaperforman!elor

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  21/26

  ! Ini!ializarea! Luarea deciziilor

  ! Leadership-ul! Controlul "i îmbun#t#!irea

  2010 Florin ROTARU 21

   Procesul deadministrare 

  7.2

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  22/26

  ! Origine:! Percep!ia stimulilor care par a oferi

  posibilit#!i sau indica probleme:!

   Ac!iunile concuren!ilor, inova!iile! Sugestiile interne! Pericolele percepute

  ! Insatisfac!ia fa!# de rezultate! Dorin!a de progres

  2010 Florin ROTARU 22

  Ini!ializarea

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  23/26

  Luarea deciziilor- tipuri de decizii

  ! Misiune "i strategie:! Domeniul de activitate "i finan!area

  ! Proiectare organiza!ional#:! Structura

  ! Politici "i practici:! Integrarea activit#!ilor, mobilizarea

  resurselor, stimulareaperforman!elor,controlul

  ! Alegerea resurselor umane! Obiective de randament

  2010 Florin ROTARU 23

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  24/26

  1.  Informare:

  1.  Dezvoltarea standardelor

  2.  Observarea abaterilor3.  Analizarea abaterilor

  4.  Determinarea cauzelor

  2.  Luarea deciziilor:1.  Formularea obiectivelor2.  Elaborarea unui evantai de solu!ii

  3.  Evaluarea solu!iilor

  4.  Alegerea solu!iei optime

  3. 

  Implementare:1.  Planificare2.  Aplicare

  3.  Urm#rire2010 Florin ROTARU 24

  Procesul de luare a deciziilor

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  25/26

  ! Comunicarea politicilor, metodelor,directivelor

  ! Definirea sarcinilor "iresponsabilit#!ilor! Motivarea angaja!ilor

  ! Coordonarea "i evaluarea rezultatelor

  2010 Florin ROTARU 25

  Leadership 

 • 8/16/2019 MS7 Org intr.pdf

  26/26

  ! Control previzionar:!

   

  Calitatea planurilor, programelor,bugetelor

  Controlul metodelor de execu!ie! Control curent:! Controlul activit#!ilor "i rezultatelor

  ! Control a posteriori:! La sfâr"itul perioadei execu!iei bugetare

  sau a proiectului2010 Florin ROTARU 26

  Controlul #i îmbun" t"!irea