moni planificari

of 188 /188
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ŞI PE CONŢINUTURI DE ÎNVĂŢARE LA CLASA A II-A ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ,,IOAN SLAVICI,, ORADEA ANUL ŞCOLAR 2009-2010 VIZAT, Director,______________________________ Responsabil Comisie metodica,____________

Upload: monica-gaspar

Post on 12-Jun-2015

9.677 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

planificari scoala clasa a iia

TRANSCRIPT

Page 1: moni planificari

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ŞI PE CONŢINUTURI DE ÎNVĂŢARE LA CLASA A II-A

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ,,IOAN SLAVICI,, ORADEA

ANUL ŞCOLAR 2009-2010

VIZAT,Director,______________________________Responsabil Comisie metodica,____________

Institutor, MONICA GASPAR

Page 2: moni planificari

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2009-2010

  SEPTEMBRIE 2009 OCTOMBRIE 2009 NOIEMBRIE 2009 DECEMBRIE 2009

      1 2 3 3 4 5 6  7   8 9 10 11 11 12 13      

L 7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30 7 14 21 28  

M 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29  

M 2 9 16 23 30 7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30  

J 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31  

V 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25    

S 5 12 19 26   3 10 17 24 31 7 14 21 28   5 12 19 26    

D 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27    

  IANUARIE 2010 FEBRUARIE 2010 MARTIE 2010 APRILIE 2010

    14 15 16 17   18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28  

L   4 11 18 25 1  8 15 22 1  8 15 22 29   5 12 19 26  

M   5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30   6 13 20 27  

M   6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31   7 14 21 28  

J 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25   1 8 15 22 29  

V 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30

S 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27   3 10 17 24    

D 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28   4 11 18 25    

 

  MAI 2010 IUNIE 2010 IULIE 2010 AUGUST 2010

  28 29 30 31 32 33 34                              

L   3 10 17 24 31 7 14 21 28   5 12 19 26     2 9 16 23 30

M   4 11 18 25 1 8 15 22 29   6 13 20 27     3 10 17 24 31

M   5 12 19 26 2 9 16 23  30 7 14 21 28     4 11 18 25  

J   6 13 20 27 3 10 17 24   1 8 15 22 29     5 12 19 26  

V 7 14 21 28 4 11 18 25   2 9 16 23 30     6 13 20 27  

S 1 8 15 22 29 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28  

D 2 9 16 23 30 6 13 20 27   4 11 18 25     1 8 15 22 29  Legendă: Cursuri şcolare Vacanţă Zile libere (sâmbătă, duminică & 1 Decembrie)

Page 3: moni planificari

PLANUL CADRU

Nr.crt.

Aria curriculară/DisciplinaNumăr de ore

din planulcadru

Numărulde ore la

clasă

Tipul decurriculum

CN CA

I Limbă şi comunicare 7 - 8

1 Limba şi literatura română 7 - 8 7 7 -

II Matematică şi Ştiinţe ale naturii 4 - 5

1 Matematică 3 - 4 3 3 -2 Cunoaşterea mediului 1 1 1 -

III Om şi societate 11 Religie 1 1 1 -

IV Arte 2 - 3

1 Educatie muzicală 1 - 2 1 1 -2 Educatie plastică 1 - 2 1 1 -

V Educaţie fizică şi sport 2 - 3

1 Educaţie fizică 2 - 3 2 2 -

VI Tehnologii 1 - 2

1 Abilităţi practice 1 - 2 1 1 -

VII Consiliere şi orientare 0 - 1 - - -

1 Consiliere şi orientare 0 - 1 - - -

Opţional. Curriculum la decizia şcolii 1 - 3 - -

1 Caligrafie 1 1 - -

Număr minim de ore pe săptămână 18

Număr maxim de ore pe săptămână 20

TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ 18 18 -

Page 4: moni planificari

CARACTERIZAREA CLASEI a-II- a ,,C,, Clasa a II-a este alcătuită în anul şcolar 2009 / 2010 din 12 elevi (5 fete şi 7 băieţi), colectivul clasei putând fi caracterizat drept

unul omogen.

Colectivul este alcătuit din copii de 8 ani,9 ani ,avînd un copil de 10 ani ,respectiv un copil venit ,de 11ani, iar debutul şcolarităţii s-a făcut

în condiţii normale, sub conducerea d-nei invăţătoare Gaspar Monica.

Elevii sunt disciplinaţi, nu creează probleme în timpul orelor, sunt comunicativi şi sociabili. Nivelul de dezvoltare intelectuală este

normal pentru majoritatea elevilor, dar s-au remarcat 3 elevi cu rămâneri în urmă la învăţătură:

-Rostaş Codruţ, elev de zece ani ,provine dintr-un mediu familial mai precar, prezentînd probleme social –economice.Familia este numeroasă ,de

naţionalitate rromă.

Copilul nu recunoaşte literele ,se mişcă mai încet dar prezintă interes faţă de informaţiile care sunt comunicate în cadrul lecţiilor.

-Rostaş Codruţ, elev de 11 ani provenit din repetenţie.nu cunoaşte nici literele alfabetului romîn ,dar nici cifrele.însă după cele observate nu prezintă

dezinteres faţă de învăţătură.Provine dintr-un mediu social similar cu cel al verişorului său ,cel prezentat înainte.Familia copiluluzi nu s-a prezentat

deocamdată la şcoală .

-Rostaş Luminiţa este o fetiţă harnică şi deschisă spre nou ,carte ,dar nu cunoaşte ăncă literele alfabetului sau cifrele.

Cu cei trei elevi pomeniţi în cele de mai sus îmi propun să lucrez diferenţiat .Obiectivul ,general propus dee atins la sfîrşitul clasei a II-a este

cunoaşterea literelor alfabetului şi a cifrelor.

Ceilalţi elevi sunt la nivelul optim al programei şcolare, lucrând în ritm propriu.

Motivaţia pentru învăţare a colectivului este constituită (fără ca elevii să conştientizeze) din activităţi interesante, atractive, materiale intuitive

deosebite, fişe de lucru şi metode de predare moderne.

Ambianţa în care se desfăşoară activitatea didactică este una deosebită, bazată pe cooperare, pe munca în echipă şi pe exprimarea liberă a

părerilor fiecărui copil, precum şi pe încurajarea dezvoltării personalităţii fiecăruia. De aceea, comunicarea dintre învăţător şi elevi se face în ambele

sensuri.

În calitate de conducător al colectivului clasei a II-a C, îmi propun pentru anul şcolar în curs să stimulez lectura particulară a copiilor, să le cresc

interesul faţă de lumea înconjurătoare, iar elevii cu rămâneri în urmă la învăţătură să înveţe să scrie după dictare şi să citească în ritm propriu, mai bine .

Page 5: moni planificari

SCHEMA ORARĂ

NR.CRT.

ARIA CURRICULARA SI DISCIPLINA NR. ORE

TIP CURRICULUM

1

LIMBA SI COMUNICARE 1. Limba si literatura română 2.Opţional -Caligrafie

881

extinsnucleu

2

MATEMATICA SI STIINTE1. Matematică2. Cunoaşterea mediului

541

extinsnucleu

3OM SI SOCIETATE Religie

11 nucleu

4

ARTE1. Educaţie plastică2. Educaţie muzicală

211

nucleunucleu

5EDUCATIE FIZICA SI SPORT 1. Educaţie fizică

2

2 nucleu

6TEHNOLOGII 1. Abilităti practice

11 nucleu

7 TOTAL 20

Page 6: moni planificari

ORARUL CLASEI A II-A ,,C,,

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

RELIGIE MATEMATICA LB. SI LIT . ROMANA CALIGRAFIE

SCRISUL FRUMOS

CUNOASTEREAMEDIULUI

LB. SI LIT . ROMANA

LB. SI LIT . ROMANA LB. SI LIT . ROMANA LB. SI LIT . ROMANA LB. SI LIT . ROMANA

LB. SI LIT . ROMANA

LB. SI LIT . ROMANA MATEMATICA MATEMATICA EDUCATIE PLASTICA

MATEMATICAEDUCAŢIE

TEHNOLOGICĂED. FIZICA EDUCATIE

MUZICALAED. FIZICA

Page 7: moni planificari

MANUALE ŞI MATERIALE AUXILIARE UTILIZATE

1. LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ – manual pentru clasa a II-a, autor Tudor Piţilă,Cleopatra Mihăilescu, Editura aramis, 2004.

2. MATEMATICA – manual pentru clasa a II-a, autori Ştefan Pacearcă ,Mariana Mogoş, Editura Aramis – 2004.

3. CUNOAŞTEREA MEDIULUI – manual pentru clasa a II-a, autori Tudora Piţilă şi Cleopatra Mihăilescu, Editura Aramis, 2004

MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE:

Limba şi literatura română

– „Să aprofundam textele literare”, autor Marcela Peneş, Editura Ana 2000, în conformitate cu noul Curriculum şcolar aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale;

– ‘’Elemente de constructie a comunicarii‘’ – Gramatica –cls –I-IV-, autor Marcela Penes, Editura Ana 2000

- Dicţionarul elevuluiMatematică - Culegere de exercitii si probleme- pentru clasa a II-a, autori Ştefan Pacearcă şi Mariana Mogoş, editura Ana, Bucureşti 2004;

Page 8: moni planificari

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE

Nr. crt Activitatea Data

Locul desfasurarii/ Responsabil

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Page 9: moni planificari

GRAFICUL CONSULTAŢIILOR ŞI A ŞEDINŢELOROBIECTIVE:

1. Perfecţionarea formelor de colaborare cu familia in vederea realizarii unei participari active a parintilor in rezolvarea tuturor problemelor clasei.

NR. CRT.

SEMESTRUL ITEMA ACTIVITATILOR DATA

1

Sedinta cu parintii clasei a- II-a :a) Stabilirea comitetului de parinti al clasei :

- Presedinte – - Casier- - Membru -

b) Regulamentul de ordine interioara : - structura anului scolar; orarul clasei, activitatile obligatorii,prelucrarea normelor P.S.I.

b) Probleme organizatorice: - necesarul de rechizite, achizitionarea de manuale auxiliare , uniforma scolara, continutul instructiv- educativ ce va fi urmarit in clasa a-II-a ,etc.

Septembrie

2

Comunicarea relationala:- discutarea discreta a problemelor de ordin social si de sanatate ale elevilor- posibilitati de sprijinire ale acestora;- discutii despre situatia la invatatura si purtare;- alte probleme aparute pe parcurs sau ridicate de parinti.Programul de munca al scolarului mic - readaptarea elevilor la programul / regimul de scoala- discutii libere;- efectul unui program de viata dezorganizat- analiza rezultatelor initiale obtinute la invatatura: succese si semnale de alarma- stabilirea unui program eficient de odihna si de invatare;

Octombrie

3

Scoala si familia :Dezbatere pe tema rolului parintilor in obtinerea succesului scolar de catre copiii lor.Referat- “ Cum si cat trebuie sa ne ajutam copiii la teme?”, Copilul cu ADHD – prezentarea profilului psihologic si comportamental.Propuneri de activitati extrascolare.

Noiembrie

Tendinte gresite in educarea copiilor de catre parinti :- dragostea excesiva si asprimea excesiva- doua extreme periculoase in formarea

Page 10: moni planificari

4personalitatii copilului- activitate de consiliere.

- “ Mai vine Mos Craciun ?” - stabilirea modului de desfasurare a serbarii inchinate sarbatorilor de iarna – desfasurarea acesteia

Decembrie

5

Succesul si insuccesul scolar:- analiza situatiei la invatatura pe semestrul I ; cauze, remedii- stabilirea unui program de

recuperare si remediere pentru semestrul al –II-lea ;- derularea proiectelor educationale – prezentarea rezultatelor si discutarea efectelor benefice

asupra formarii personalitatii copiilor, importanta participarii si a sustinerii acestora de catre parinti.

Ianuarie

LIMBA ŞI LITERATURA ROMANĂ

Page 11: moni planificari

ARIA CURRICULARĂ : LIMBĂ ŞI COMUNICARE An şcolar : 2009 – 2010DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Clasa : a II-a AManualul utilizat: „Limba şi literatura româna” – Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu;Editura „Aramis”,2004Nr. de ore pe săptămână: 8oreNr. total de ore: oreTipul de curriculum abordat:CNA

OBIECTIVE CADRU:

1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral

2.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

3.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris

4.Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

1.1. să desprindă informaţii de detaliu dintr-un mesaj ascultat1.2. să distingă sensul cuvintelor într-un enunţ1.3. să sesizeze intuitiv structurile gramaticale corecte sau incorecte dintr-un enunţ oral1.4. să semnaleze prin replici adecvate înţelegerea mesajului interlocutorului1.5. să manifeste interes faţă de mesajul partenerului de dialog

2.1. să îmbine enunţuri într-un mesaj propriu2.2. să pronunţe clar şi corect enunţuri2.3. să redea prin cuvinte proprii, cu sprijin, un paragraf/fragment dintr-un text citit2.5. să-şi adapteze vorbirea în funcţie de partenerul de dialog

3.1. să identifice elemente de bază ale organizării textului în pagină3.2. să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit3.3. să citească fluent, corect şi expresiv un text cunoscut de mică întindere3.4. să citească în ritm propriu un text nou de mică întindere3.5. să manifeste interes pentru lectură

Page 12: moni planificari

4.1. să scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunţuri4.2. să redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual şi a unui şir de întrebări4.3. să utilizeze sensul cuvintelor noi într-un enunţuri proprii4.4. să scrie corect, lizibil şi îngrijit texte4.5. să utilizeze convenţii ale limbajului scris (semnul de exclamare, linia de dialog, virgula, două puncte)4.5. să manifeste interes pentru redactarea corectă şi îngrijită a textului.

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL II

Page 13: moni planificari

8 ore săptămânal – 272 ore anualManual – Tudora Piţilă , Cleoparta Mihăilescu,- Ed. Aramis

SEMESTRUL I

Unităţi de învăţare Ob.ref. Conţinuturi Nr.ore Săpt. Obs. 1.Cartea – AlfabetGrupuri de litere( actualizare)

2.2. 4.1.4.3. 4.4.4.5.

Cartea.Cărţile mele.Alfabetul.Grupurile de litere ce,ci,ge,gi,che,chi,ghe,ghi.Evaluarea unităţii de învăţare.

24 I - III

2.ŞcoalaComunicare orală

1.1. 1.3.1.4. 1.5.2.1. 2.2.2.4. 2.5.

Despre comunicarea orală.Comunicarea ăntre două sau mai multe persoane.Mesajul oral.Dialogul.Evaluarea unităţii de învăţare.

24 IV - VI

3.Toamna –Textul 3.1. 3.2.3.3. 3.4.3.5. 4.6.

Textul narativ.Titlul.Autorul.Textul liric.Strofa. Versul.Evaluarea unităţii de învăţare. 18 VII - IX

Page 14: moni planificari

4. FamiliaComunicare scrisă

2.3. 3.1.4.1. 4.2.4.4. 4.6.

Aşezarea corectă în pagina de caiet.Biletul.Evaluarea unităţii de învăţare. 18 X –XII

5.Scriere imaginativăTradiţii,obiceiuri,sărbători

3.1. 4.2.4.3. 4.4.4.5. 4.6.

Scrierea imaginativă(după imagini , după un şir de întrebări).Evaluarea unităţii de învăţare.

18 X - XII

6.IarnaPropoziţia

1.1. 1.5.2.1. 2.2.

Punctul.Semnul întrebării.Semnul exclamării.Evaluarea unităţii de învăţare.

24 XII - XVI

7.Cartea , prietena meaSă comunicăm corect şi plăcut!(consolidare,sistematizare,evaluare)

1.1. 1.3.1.4. 1.5.2.1. 2.3.2.4. 2.5.3.1. 4.1.4.2. 4.4.

CarteaAlfabetulGrupurile de litereComunicare oralăComunicare scrisăEvaluare simestrială

10 XVI - XVII

Page 15: moni planificari

SEMESTRUL II

1.ŢaraDialogul

1.1 1.3.1.4. 1.5.2.4. 2.5.3.1. 4.1.4.2. 4.4.

Linia de dialog.Două puncte.Virgula.Evaluarea unităţii de învăţare. 22 XVIII -

XX

2. PrieteniaCuvântul

1.2. 1.3.2.2. 4.1.4.2. 4.3.

Cuvântul.Scrierea cu m înainte de b şi p.Cuvinte cu înţeles asemănător.Cuvinte cu înţeles opus.Evaluarea unităţii de învăţare.

20 XXI -XXIII

3.PrimăvaraSunet. Literă. Silab

2.2. 4.1.4.4. 4.3.

Despărţirea cuvintelor în silabe.Sunet şi literă.Vocale şi consoane.Evaluarea unităţii de ănvăţare.

20 XXIII XXV

4.CopilăriaGrupuri de sunete

2.2. 4.1.4.4. 4.5.

Grupurile de sunete: ea ,ie, ia , oa, ua, uă.Evaluarea unităţii de învăţare.

18 XXV XXVII

Page 16: moni planificari

5.Lumea necuvântătoarelorOrtograme

1.3. 1.3.2.1.2.2.3.3. 4.1.4.3. 4.5.

Scrierea corectă a cuvintelor cu â şi î.Scrierea cuvintelor care conţin litera x .Scrierea corectă a cuvintelor . într-un/ într-o ;dintr-o / dintr-un.Evaluarea unităţii de învăţare.

22 XXVIIIXXX

6.VaraCuvânt.Propoziţie.Text.

1.2. 2.1.2.2.3.2.3.3. 3.5.

Cuvântul.Propoziţia.Textul narativ.Textul liric.Evaluarea unităţii de învăţare.

16 XXXIXXXII

7. Limba română ,prietena mea!(consolidare,sistematizare,evaluare)

1.1. 1.2.1.3. 2.2.2.3. 3.4.4.1. 4.2.4.4. 4.5.

Recapitulare finală

16 XXXIIIXXXIV

Page 17: moni planificari

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

ARIA CURRICULARĂ : LIMBĂ ŞI COMUNICARE An şcolar : 2009 – 2010DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Clasa : a II-a AManualul utilizat: „Limba şi literatura româna” – Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu;Editura „Aramis”,2005Nr. de ore pe săptămână: 8 oreNr. total de ore: oreTipul de curriculum abordat:CNA

Unitatea de învăţare: Cartea

Nr. crt.

Ob. de ref.

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nr.ore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs.

1. 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 1.1; 1.4; 1.6; 1.7

A inceput scoala!Recapitularea cunostintelor dobandite in clasa IComunicarea orala.Comunicarea scrisa.Test de evaluare initiala.Desteapta-te ,romane!A.Muresanu Cartea

Din nou la şcoală – p. 4 – 5 ; Cartea (actualizare) – p. 6 ; Cărţile mele – p. 7 ;

8

4

4

15.09-18.09

21,2209

23,2409

*exerciţii de citire conştientă a unor texte date prin formulări de răspunsuri la întrebările puse *exerciţii de intonare corectă a propoziţiilor enunţiative şi interogative *exerciţii de citire „la prima vedere”, în gând şi cu voce tare *observarea aşezării titlului textului*exerciţii de sesizare a folosirii alineatelor într-un text*transcrierea caligrafică a unor fragmente *exerciţii de identificare a literelor mari şi mici , a silabelor şi a cuvintelor

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didactic

Mijloace:-manualul-caiete-fişe

Page 18: moni planificari

Pinocchio, după Carlo Collodi – p. 8 ;

Alfabetul (actualizare)– p. 9 ;

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ce, ci, che, chi (actualizare)-p.10;

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ge, gi, ghe, ghi (actualizare)-p.11;

Recapitulare. Peripeţiile lui Pinocchio – 12 ;

Probă de evaluare – p. 13

2

2

2

2

1

25,28

29.09

30.09

1.10

2.10

*exerciţii de scriere a literelor, a cuvintelor în ordine alfabetică *joc de rol pe teme sugerate : „Eu spun una, tu spui multe !” *exerciţii de iniţiere în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii *exerciţii de sesizare a elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat, prin formularea de întrebări şi de răspunsuri referitoare la mesajul ascultat *exerciţii de identificare a cuvintelor cunoscute şi a celor necunoscute într-un context dat *exerciţii de dialog : învăţător – elev; elev – elev; elev – elevi *joc de rol „emiţător – receptor”, vizând formarea comportamentului de ascultător

-planşe

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Evaluare:-observarea sistematică-probe scrise -probe orale

Page 19: moni planificari

Unitatea de învăţare : Şcoala

Page 20: moni planificari

Nr. crt.

Ob. de ref.

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

2. 1.1; 1.4; 1.5; 2.4; 2.5; 3.4; 4.4;

4.5

Şcoala

Colega cea nouă – p. 14 – 15 ;Text literarPropoziţia .Intonarea propoziţiei.

Punctul. Semnul întrebării.

Comunicare orală (actualizare) – p. 16 ;

Cum putem comunica? – p. 17 ;Textul literar narativ. Autorul.

Personajul. Linia de dialog.

Învăţătorul nostru,după Edmondo de Amicis - p. 18 – 19

Textul literar narativ. Linia de dialog.

4

2

2

1

4

5.106.10

7.10

8.10

9.10

12.1013.10

* exerciţii de citire „la prima vedere ”* exerciţii de citire în lanţ* exerciţii de citire selectivă* exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute*exerciţii de sesizare a aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia* exerciţii de sesizare a elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat, prin formularea de întrebări şi de răspunsuri referitoare la mesajul ascultat *exerciţii de intonare corectă a propoziţiilor enunţiative şi interogative *exerciţii de sesizare a formelor de iniţiere a dialogului; conversaţii în grup pe teme cunoscute *exerciţii de identificare a ascultătorului şi a informaţiei emise – receptate *exerciţii de dialog : învăţător – elev; elev – elev; elev – elevi *joc de rol „emiţător – receptor”, vizând formarea comportamentului de ascultător* exerciţii de identificare şi relatare, într-o succesiune logică , a întâmplărilor prezentate într-un text narativ *schimbarea finalului textului dat * exerciţii de recunoaştere a titlului şi autorului şi aşezarea lor corespunzătoare în pagina caietului în transcrierea unui alineat* exerciţii de observare a scrierii liniei de dialog* exerciţii de scriere corectă după dictare *exerciţii de citire selectivă, după cerinţă *exerciţii de citire dialogată*exerciţii de transcriere a enunţurilor precizate*exerciţii de selectare din text a propoziţiilor ce au punct la sfârşit*exerciţii de comunicare orală

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didactic

Mijloace:-manualul-caiete-fişe-planşe

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Nr. crt.

Ob. de ref.

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

Mesajul oral (actualizare) – p. 20

Dialogul (actualizare) – p. 21 ;

Recapitulare.În drum spre casă - p. 22 ;

Evaluare

4

3

4

3

14.1015.10

16.1019.10

20.1021.10

22.1023.10

* exerciţii de identificare a cuvintelor , a sensului expresiilor care împiedică înţelegerea mesajului textului citit*exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date* exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare*exerciţii de realizare a dialogurilor potrivite unor situaţii date*precizarea autorului textului*exerciţii de scriere după dictare a unui fragment ce conţine semnele de punctuaţie învăţate*citire pe roluri a dialogului*exerciţii de semnalare a greşelilor de exprimare ale partenerului de dialog* exerciţii de utilizare a unor formule de adresare , iniţiere, menţinere, încheiere a unui dialog* exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri * exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date* exerciţii de autodictare cu autocorectare* exerciţii de imaginaţie : dialog între un copil şi un animal*joc de rol : recitare dialogată *exprimarea propriei păreri în legătură cu un text citit* exerciţii de transcriere a unor enunţuri * exerciţii de citire corectă a unui text , respectând intonaţia impusă de semnele de punctuaţie

Evaluare:-observarea sistematică-probe scrise -probe orale

Page 21: moni planificari

Unitatea de învăţare : Toamna

Nr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

3. 1.2; 1.5; 2.2; 2.5;

Toamna

Piatra piţigoiului, după T. Arghezi (Textul narativ. Titlul. Autorul) – p. 24 – 25 ;

4 26.1027.10

*exerciţii de citire explicativă a textului;*exerciţii de identificare a cuvintelor noi şi introducerea lor în enunţuri proprii*exerciţii de formulare a răspunsurilor la întrebări* exerciţii de adaptare a intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie în citirea textului*exerciţii de observare a fragmentelor logice din text* exerciţii de transcriere a unui alineat * exerciţii de citire corectă a unui text

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didactic

Page 22: moni planificari

3.1; 3.2; 3.4; 4.3 Ciuboţelele ogarului, după Călin

Gruia ( Personajele. Povestirea orală) – p. 26 – 27 Receptarea textului narativ

Toamna, de Octavian Goga ( Strofa . Versul) – p. 28 – 29

Recapitulare. Călătorie în lumea minunată a cărţilor – p.30 ;

Evaluare

6

2

6

5

5

28.1029.1030.109.11

10.1111.1112.11

13.1116.1117.11

18.1119.1120.11

* exerciţii de stabilire a numărului de cuvinte din fiecare propoziţie* exerciţii de stabilire a diferenţei dintre cuvânt şi grup de litere* exerciţii de ordonare a cuvintelor pentru obţinerea unor propoziţii* exerciţii de formare de propoziţii dintr-un număr dat de cuvinte * exerciţii de citire „la prima vedere ”* exerciţii de citire în lanţ* exerciţii de citire selectivă* exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute* exerciţii de citire pe roluri* exerciţii de citire a dialogului dintre personaje* exerciţii de transcriere a dialogului* exerciţii de imaginare a continuării povestirii*exerciţii de sesizare a înlocuirii unor cuvinte cu altele cu sens asemănător* exerciţii de stabilire a sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la context* exerciţii de integrare în enunţuri proprii a cuvintelor sinonimice găsite pentru cuvintele noi * exerciţii de memorare activă a textului* exerciţii de recitare selectivă a textului* exerciţii de transcriere a unei strofe* exerciţii de sesizare a înlocuirii unor cuvinte cu altele cu sens opus* exerciţii de găsire a antonimelor*completare de rebusuri cu antonimele unor cuvinte* exerciţii joc de tipul „Eu spun una , tu spui alta!”* exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri* exerciţii de recunoaştere a titlului şi autorului unor poveşti*exerciţii de identificare a personajelor* exerciţii de realizare a dialogurilor potrivite unor situaţii date

Mijloace:-manualul-caiete-fişe-planşe

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Evaluare:-observarea sistematică-probe scrise -probe orale

Page 23: moni planificari

Unitatea de învăţare : Familia Nr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

4. 1.2; 1.5 2.2; 2.5; 3.2; 3.3;

Familia

Amintiri din copilărie, după I.Creangă p.32 – 33 ;Textul narativ . Personajul.

6 23.1124.1125.11

*exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului *exerciţii de identificare globală al textului*exerciţii de precizarea autorului textului şi rolului acestuia* exerciţii de citire în lanţ*exerciţii de identificare a personajelor*exerciţii de precizare a ceea ce spune fiecare personaj şi cui se adresează*exerciţii de precizare şi relatare a unor întămplări proprii asemănătoare* dramatizare : „Recunoaşte personajul”

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didactic

Page 24: moni planificari

4.2; 4.5;

Prezentarea textului. Aşezarea textului in pagină – p. 34 ;

Comunicarea scrisă. Biletul – p. 35 ;

Cheile, după Tudor Arghezi – p. 36 – 37 ;

Lectura suplimentară. Bine e la noi acasă, de E. Căldăraru – p. 38 ;

3

2

5

6

26.1127.11

30.11

2.123.124.12

7.128.129.12

*exerciţii de descriere a personajului îndrăgit*exerciţii de citire „la prima vedere ”* exerciţii de citire în lanţ* exerciţii de citire selectivă* exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute* exerciţii de citire pe roluri* exerciţii de citire a dialogului dintre personaje*exerciţii de identificare a ascultătorului şi a informaţiei emise – receptate *exerciţii de dialog : învăţător – elev; elev – elev; elev – elevi *observarea aşezării titlului textului * exerciţii de scriere a unui bilet*oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau a persoanelor cunoscute *extagerea semnificaţiei mesajului textului* exerciţii de rebus tematic*exerciţii de citire explicativă a textului;*exerciţii de identificare a cuvintelor noi şi introducerea lor în enunţuri proprii* exerciţii de sesizare a folosirii alineatelor într-un text*exerciţii de identificare şi de relatare într-o succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un text * exprimarea propriei păreri în legătură cu purtarea copiilor*exerciţii de recitare de poezii *exerciţii de sesizare a elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat, prin formularea de întrebări şi de răspunsuri referitoare la mesajul ascultat *exerciţii de realizare a acordului dintre predicat şi subiect, dintre adjectiv şi substantivul pe care-l determină ( fără a se menţiona terminologia gramaticală )*exerciţii de sesizare a formelor de iniţiere a

Mijloace:-manualul-caiete-fişe-planşe

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Evaluare:-observarea sistematică-probe scrise -probe orale

Page 25: moni planificari

Evaluare 3 10.1211.12

dialogului; conversaţii în grup pe teme cunoscute *exerciţii de identificare a ascultătorului şi a informaţiei emise – receptate* exerciţii de scriere după dictare a unui fragment din textul citit* exerciţii de memorare activă a textului* exerciţii de recitare selectivă a textului* exerciţii de transcriere a unei strofe* exerciţii de realizare a dialogurilor potrivite unor situaţii date* exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri* exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date*exerciţii de citire şi scriere a unor bilete

Unitatea de învăţare : Tradiţii, obiceiuri, sărbători

Nr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obss

5. 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.2; 3.3;

Tradiţii, obiceiuri, sărbători

Vreau să trăiesc printre stele, după Victor Eftimiu – p. 40 – 41 ;

Scrierea imaginativă. Alcătuirea unor texte după imagini şi benzi desenate – p. 42 ;

2

2

14.12

15.12

*exerciţii de intonare corectă a propoziţiilor enunţiative, exclamative şi interogative *exerciţii de recunoaştere a personajelor din anumite texte narative *exerciţii de citire „la prima vedere”, în gând şi cu voce tare *exerciţii de sesizare a formelor de iniţiere a dialogului *jocuri de rol „emiţător – receptor”, vizând formarea comportamentului de ascultător*exerciţii de citire fluentă şi expresivă a textului *exerciţii de identificare globală al textului*exerciţii de precizarea autorului textului şi rolului

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didactic-concurs

Mijloace:-manualul-caiete

Page 26: moni planificari

4.2; 4.4;

Alcătuirea unor texte după un şir de întrebări

Colindătorii, după G. Coşbuc – p. 44 – 45 ;

Lectura suplimentară. Obiceiuri de Crăciun şi de Anul Nou – p. 46 ;

Evaluare – p. 47 .

2

2

1

16.12

17.12

18.12

acestuia* exerciţii de citire în lanţ*exerciţii de identificare a personajelor*exerciţii de precizare a ceea ce spune fiecare personaj şi cui se adresează* exerciţii de scriere după dictare a unui fragment din textul citit* exerciţii de memorare activă a textului* exerciţii de recitare selectivă a textului* exerciţii de transcriere a unei strofe* exerciţii de realizare a dialogurilor potrivite unor situaţii date* exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri* exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date*exerciţii de recitare de poezii

* exerciţii de memorare a pluguşorului * exerciţii de alegere a altor poezii potrivite pentru umblatul cu pluguşorul* exerciţii de creaţie – poezii pentru Moş Crăciun* exerciţii de memorare a sorcove* exerciţii de autodictare*concurs de recitare a unor poezii şi colinde

-fişe-planşe

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Evaluare:-observarea sistematică-probe scrise -probe orale-concurs

Page 27: moni planificari

Unitatea de învăţare : Iarna

Nr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obss

6 1.5; 2.5; 3.2; 3.3; 3.4; 4.2; 4.4;

Iarna

La săniuş, după Ion Agârbiceanu Receptarea textului narativ( Propoziţia – actualizare) – p. 48 – 49

8 4.015.016.017.018.01

*exerciţii de identificare şi de analizare a imaginilor aferente textului scris ; exerciţii de recunoaştere a alineatelor *exerciţii de identificare şi de relatare, într-o succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un text narativ *exerciţii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie *exerciţii de construire a unor texte orale scurte, pe baza unui şir de ilustraţii*exerciţii şi jocuri de dicţie *exerciţii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie*exerciţii de intonare corectă a propoziţiilor enunţiative,

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didactic-concurs

Mijloace:-manualul-caiete

Page 28: moni planificari

4.5;

Intonarea propoziţiilor. Punctul. Semnul întrebării (actualizare) – p. 50 ;

Intonarea propoziţiilor. Semnul exclamării p. – 51

Crăiasa Zăpezii, după H. Ch. Andersen - p. 52 – 53;

Recapitulare. Atelier – p. 54 ;

Evaluare.

2

4

8

6

4

11.01

12.0113.01

14.0115.0118.0119.0120.01

21.0122.0125.0126.0127.0128.0129.01

exclamative şi interogative *exerciţii de recunoaştere a personajelor din anumite texte narative * exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri* exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date* exerciţii de transcriere caligrafică a unui alineat * exerciţii de scriere după dictare a unui fragment din text*exerciţii de citire selectivă*exerciţii de citire dialogată* exerciţii de transcriere a enunţurilor precizate* exerciţii de recitire expresivă , cu respectarea punctuaţiei * exerciţii de selectare a propoziţiilor ce au punct la sfârşit*exerciţii de citire corespunzătoare a acestor propoziţii*exerciţii de comparare a enunţurilor citite , enunţiative şi, respectiv, interogative* exerciţii de definire a punctului ţi a semnului întrebării*exerciţii de definire a semnului exclamării*exerciţii de realizare a dialogurilor în care să se introducă propoziţii enunţiative şi propoziţii interogative* exerciţii de reţinere a situaţiilor în care se folosesc punctul , semnul întrebării şi semnul exclamării*exerciţii de citire „la prima vedere ”* exerciţii de citire în lanţ* exerciţii de citire selectivă* exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute* exerciţii de citire pe roluri* exerciţii de citire a dialogului dintre băieţaş şi bătrână* exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului* exerciţii de transcriere a dialogului* exerciţii de imaginare a continuării poveştii * exerciţii de desenare a personajului Crăiasa Zăpezii* exerciţii de realizare a dialogurilor pe tema „Iarna”* exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri* exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte

-fişe-planşe

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Evaluare:-observarea sistematică-probe scrise -probe orale-concurs

Page 29: moni planificari

date* exerciţii de realizare a dialogurilor potrivite unor situaţii date

Unitatea de învăţare : Ţara SEMESTRUL AL II LEANr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

7 1.2; 2.2; 2.4; 3.2; 3.3; 3.5; 4.2; 4.3; 4.5;

Ţara

Moştenirea urmaşilor, după Petru Dumitru Popescu – p. 56 – 57 ;

Linia de dialog – p. 58 ;

Două puncte – p. 59 ;

4

3

3

8.029.02

10.0211.0212.0215.02

*exerciţii de citire „la prima vedere ”* exerciţii de citire în lanţ* exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere : alineatul, linia de dialog* exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute*exerciţii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis *exerciţii de identificare şi de relatare, într-o succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un text narativ*exerciţii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie *exerciţii de despărţire a cuvintelor la capăt de rând, de despărţire în silabe *exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină *exerciţii de dictare* exerciţii de explicare a folosirii liniei de dialog, virgulei în vocativ , două puncte * exerciţii de povestire , orală , pe fragmente

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didactic-concurs

Mijloace:-manualul-caiete-fişe-planşe

Page 30: moni planificari

Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia, după Dumitru Almaş – p. 60 - 61 ;

Virgula – p. 62 ;

Ţara mea , de Gheorghe Tomozei – p. 63 ;

Recapitualre. Atelier –p. 64 ;

Evaluare

4

2

4

3

1

16.0217.02

18.0219.02

22.0223.02

24.0225.02

26.02

* exerciţii de explicare a înţelesului unei idei*discuţii în grup sau în perechi pe teme cunoscute cu argumentarea punctului de vedere susţinut*exerciţii de utilizarea semnelor de punctuaţie* exerciţii de recunoaştere a personajelor din anumite texte narative* exerciţii de povestire a textelor citite* exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri* exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date* exerciţii de citire variate ; joc : „ Găseşte şi citeşte”* completarea de enunţuri în legătură cu textul citit

* exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit*redactarea de enunţuri , texte scurte care să conţină semnele de punctuaţie * exerciţii de completare a enunţurilor* exerciţii de explicare a folosirii a unor convenţii grafice (fără terminologie) linia de dialog, virgulei în vocativ , două puncte * exerciţii de scriere , copiere, transcriere a textelor* exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text* exerciţii de memorare a textului* exerciţii de identificare a greşelilor de exprimare*exerciţii de joc de tipul :,, La ce foloseşte ”, „Ce poţi face cu …?”* exerciţii de scriere după dictare*şezători, ghicitori*exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit* exerciţii de realizare a dialogurilor pe tema „Suntem români”* exerciţii de completare a unor propoziţii cu ajutorul unor cuvinte precizate

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Evaluare:-observarea sistematică-probe scrise -probe orale-concurs

Page 31: moni planificari

Unitatea de învăţare : PrieteniaNr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

8 1.2; 2.2; 2.3; 3.2; 3.3; 3.5; 4.2; 4.5; 4.6;

Prietenia

Cele patru piersici (după o povestire populară)- p. 66 – 67 ;

Cuvântul (actualizare)- p. 68 ;

Scrierea lui „m” înainte de „p” sau „b”-p. 69 ;

Furnica şi porumbiţa, după Lev

4

3

3

4

1.032.03

3.034.03

5.038.03

9.03

* exerciţii de citire în lanţ* exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere : alineatul, linia de dialog* exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute*exerciţii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis *exerciţii de citire „la prima vedere”, în gând şi cu voce tare *exerciţii de iniţiere în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii * exerciţii de scriere a silabelor, cuvintelor ce conţin mp sau mb* exerciţii de completare a cuvintelor cu m înainte de p sau b * exerciţii de descriere a acestei reguli * exerciţii de explicare a ortografiei unor cuvinte ce conţin aceste grupuri consonantice* exerciţii de dictare

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didactic-concurs

Mijloace:-manualul-caiete-fişe-planşe

Page 32: moni planificari

Tolstoi p. 70 -71;

Cuvinte cu înţeles asemănător – p. 72 ;

Cuvinte cu înţeles opus – p. 73 ;

Mărul, după Mircea Sântimbreanu -p. 74 – 75;

Recapitulare. La sezatoare – p. 76 ;

Evaluare.

2

2

4

1

1

10.03

11.0312.03

15.03

16.0317.03

18.03

19.03

*exerciţii de intonare corectă a propoziţiilor enunţiative, exclamative şi interogative * exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute*joc de rol : „ Dialog între furnică şi porumbiţă” *exerciţii de memorareexerciţii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis* exerciţii de recitare selectivă a textului* exerciţii de transcriere a unei strofe* exerciţii de găsire a unor sinonime pentru cuvintele noi din text

* exerciţii de antonimie* exerciţii de redactare a unui text scurt* exerciţii de citire a unui text, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie* exerciţii de povestire a textelor citite* exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri* exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date*exerciţii de identificare a fragmentelor*exerciţii de identificare şi de relatare, într-o succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un text narativ*exerciţii de despărţire a cuvintelor la capăt de rând, de despărţire în silabe * exerciţii de construire a unor enunţuri, texte orale pe baza suportului vizual*joc : Recunoaşte personajul, recunoaşte autorul* exerciţii de scriere după dictare*şezători, ghicitori*exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit* exerciţii de completare a unor propoziţii cu ajutorul unor cuvinte precizate

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Evaluare:-observarea sistematică-probe scrise -probe orale-concurs

Page 33: moni planificari

Unitatea de învăţare : PrimăvaraNr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

9 1.2; 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 3.4;

Primăvara

Cuibul de păsărele, după Cezar Petrescu- p.78 – 79 ;

4 22.0323.03

*exerciţii de citire „la prima vedere ”* exerciţii de citire în lanţ* exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere : alineatul, linia de dialog* exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute*exerciţii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis *exerciţii de identificare şi de relatare, într-o succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un text narativ*exerciţii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie * exerciţii de povestire , orală , pe fragmente

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didactic-concurs-interdisciplinari-

Page 34: moni planificari

3.5; 4.1; 4.2; 4.4;

Despărţirea cuvintelor în silabe (actualizare) - p. 80 ;

Sunetul şi litera (actualizare). Vocale şi consoane – p. 81 ;

Buburuza, după Eugen Jianu – p. 82 – 83 ;

Lectura suplimentară. În ziua de Paşte, de Elena Farago – p. 84 ;Alcătuirea unui text după imagini şi întrebări

2

1

3

4

1

24.03

25.03

26.0329.03

30.0331.031.04

*exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină *exerciţii de dictare* exerciţii de definire a silabei* exerciţii de despărţire a cuvintelor la capăt de rând, de despărţire în silabe*discuţii în grup sau în perechi pe teme cunoscute cu argumentarea punctului de vedere susţinut*exerciţii de utilizarea semnelor de punctuaţie* exerciţii de recunoaştere a personajelor din anumite texte narative* exerciţii de recunoaşterea vocalelor şi a consoanelor* exerciţii de copiere/ transcriere/dictare a unor vocale / consoane* exerciţii de găsire a unor sinonime pentru cuvintele noi din textexerciţii de scriere a cuvintelor care conţin aglomerări de consoane, grupuri de litere, grupuri de sunete*exerciţii de scriere caligrafică *exerciţii de copiere a unor texte scurte * exerciţii de povestire a textelor citite* exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri* exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date* exerciţii de citire variate ; joc : „ Găseşte şi citeşte”* completarea de enunţuri în legătură cu textul citit

* exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit*redactarea de enunţuri , texte scurte care să conţină semnele de punctuaţie * exerciţii de completare a enunţurilor* exerciţii de explicare a folosirii a unor convenţii grafice (fără terminologie) linia de dialog, virgulei în vocativ , două puncte * exerciţii de scriere , copiere, transcriere a textelor* exerciţii de plasare a semnelor de punctuaţie într-un text* exerciţii de memorare a textului

tate

Mijloace:-manualul-caiete-fişe-planşe

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Page 35: moni planificari

Evaluare 1 2.04

* exerciţii de identificare a greşelilor de exprimare*exerciţii de joc de tipul :,,La pădure”* exerciţii de scriere după dictare*şezători, ghicitori*exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit* exerciţii de completare a unor propoziţii cu ajutorul unor cuvinte precizate*întrebări şi răspunsuri referitoare la paragraful/fragmentul citit * exerciţii de reprezentare a mesajului unui text prin desene*exerciţii de scriere pentru folosirea semnelor de punctuaţie *exerciţii de identificare şi de analizare a imaginilor aferente textului scris * exerciţii de corespondenţă desen -întrebare - răspuns* exerciţii de reprezentare a textului pe tablouri

Evaluare:-observarea sistematică-probe scrise -probe orale-concurs

Unitatea de învăţare : Copilăria

Nr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

10 1.2; 2.1; 2.2; 3.2; 3.3; 3.4;

Copilăria

Cel mai bun prieten, după Victor Sivetidis p. 86 – 87 ;

Grupul de sunete ea, ie, ia – p. 88 ;

4

2

12.0413.04

14.04

*exerciţii de citire „la prima vedere ”* exerciţii de citire în lanţ* exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere : alineatul, linia de dialog* exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute*exerciţii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis *exerciţii de identificare şi de relatare, într-o succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un text narativ* exerciţii de identificare a diftongilor ea, ia, ie în cuvinte din text*exerciţii de citire corectă a cuvintelor ce conţin aceşti

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didactic-interdisciplinari-tate

Page 36: moni planificari

4.1; 4.2; 4.3; 4.4;

Grupul de sunete oa, ua, uă – p. 89 ;

După faptă şi răsplată, după Ion Pas - p. 90 - 91;

Recapitulare. Personaje preferate- p. 92 ;

Evaluare

2

4

2

2

15.0416.04

19.0420.04

21.04

22.0423.04

diftongi* exerciţii de descriere a acestor grupuri vocalice* exerciţii de identificare a diftongilor oa, ua, uă în cuvinte din text* exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor ce conţin aceşti diftongi* exerciţii de completare a unor cuvinte cu unul din grupurile de diftongi* exerciţii de grupare a cuvintelor după grupul de sunete pe care îl conţin* exerciţii de povestire , orală , pe fragmente*exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină*exerciţii de utilizarea semnelor de punctuaţie* exerciţii de recunoaştere a personajelor din anumite texte narative* exerciţii de găsire a unor sinonime pentru cuvintele noi din text*exerciţii de scriere caligrafică *exerciţii de copiere a unor texte scurte * exerciţii de povestire a textelor citite* exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri* exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date* completarea de enunţuri în legătură cu textul citit* exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit*redactarea de enunţuri , texte scurte care să conţină semnele de punctuaţie * exerciţii de completare a enunţurilor* exerciţii de explicare a folosirii a unor convenţii grafice (fără terminologie) linia de dialog, virgulei în vocativ , două puncte * exerciţii de scriere , copiere, transcriere a textelor* exerciţii de identificare a greşelilor de exprimare*exerciţii de realizare a dialogurilor pe tema „Personaje preferate”* exerciţii de scriere după dictare

Mijloace:-manualul-caiete-fişe-planşe

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Evaluare:-observarea sistematică

Page 37: moni planificari

*şezători, ghicitori*exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit* exerciţii de completare a unor propoziţii cu ajutorul unor cuvinte precizate*întrebări şi răspunsuri referitoare la paragraful / fragmentul citit * exerciţii de reprezentare a mesajului unui text prin desene*exerciţii de scriere pentru folosirea semnelor de punctuaţie *exerciţii de identificare şi de analizare a imaginilor aferente textului scris * exerciţii de reprezentare prin desen a elementelor reprezentative din text*exerciţii de scriere pentru folosirea majusculei *explicarea necesităţii scrierii îngrijite şi corecte

-probe scrise -probe orale-concurs

Unitatea de învăţare : Lumea necuvântătoarelor

Nr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

11 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.2; 3.3; 3.4;

Lumea necuvântătoarelor

Dumbrava minunată, după Mihail Sadoveanu p. 94 – 95 ;

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele „â” si „î” (actualizare) -

6

2

26.0427.0428.04

29.0430.04

*exerciţii de citire „la prima vedere ”* exerciţii de citire în lanţ* exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere : alineatul, linia de dialog* exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute*exerciţii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis *exerciţii de identificare şi de relatare, într-o succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un text narativ* cuvinte din text* exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor* exerciţii de completare a unor cuvinte cu una din literele î sau â

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didactic-interdisciplinari-tate

Mijloace:-manualul-caiete

Page 38: moni planificari

4.2; 4.3; 4.4;

p. 96 ;Scrierea corectă a cuvintelor care conţin litera x

Spicul de grâu şi pleava, după A. Mitru p. 98 – 99 ;

Scrierea corectă a cuvintelor într-o / într-un / dintr-o / dintr-un – p. 100 ;

Puişorul şi vulpea, după Ion Pas – p. 101 ;

Recapitulare. La drum cu Patrocle şi Lizuca - p. 102 ;

Evaluare

2

5

1

4

2

2

3.05

4.055.056.05

7.05

10.0511.05

12.05

13.0514.05

* exerciţii de explicare orală a unor reguli de scrierea literei î/â în funcţie de situaţie* exerciţii de scriere corectă a cuvintelor ce conţin î/â* exerciţii de scriere corectă a cuvintelor ce conţin x* exerciţii de povestire , orală , pe fragmente*exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină*exerciţii de utilizarea semnelor de punctuaţie * exerciţii de recunoaştere a personajelor din anumite texte narative* exerciţii de găsire a unor sinonime pentru cuvintele noi din text*exerciţii de scriere caligrafică *exerciţii de copiere a unor texte scurte * exerciţii de povestire a textelor citite* exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri* exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date* completarea de enunţuri în legătură cu textul citit* exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit*redactarea de enunţuri , texte scurte care să conţină semnele de punctuaţie * exerciţii de completare a enunţurilor cu într-o / într-un / dintr-o / dintr-un* exerciţii de observare a scrierii cuvintelor într-o / într-un / dintr-o / dintr-un în enunţuri simple* exerciţii de scriere , copiere, transcriere a textelor ce conţin într-o / într-un / dintr-o / dintr-un * exerciţii de identificare a greşelilor de exprimare*exerciţii de realizare a dialogurilor pe tema „La drum cu Patrocle şi Lizuca”* exerciţii de scriere după dictare*jocul silabelor*exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit* exerciţii de completare a unor propoziţii cu ajutorul unor cuvinte precizate

-fişe-planşe

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Evaluare:-observarea sistematică-probe scrise -probe orale-concurs

Page 39: moni planificari

*întrebări şi răspunsuri referitoare la paragraful / fragmentul citit * exerciţii de reprezentare a mesajului unui text prin desene*exerciţii de scriere pentru folosirea semnelor de punctuaţie *exerciţii de identificare şi de analizare a imaginilor aferente textului scris * exerciţii de reprezentare prin desen a elementelor reprezentative din text*exerciţii de scriere pentru folosirea majusculei *explicarea necesităţii scrierii îngrijite şi corecte* exerciţii de transcriere a dialogului* exerciţii de imaginare a continuării poveştii * exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale

Page 40: moni planificari

Unitatea de învăţare : Vara

Nr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

12 1.2; 3.2; 3.3; 3.5; 4.2; 4.3

Vara

Miţă Fărămiţă, după Gica Iuteş- p. 104 ;

Vara, de Vladimir Pop Mărcanu – p. 105 ;

6

6

17.0518.0519.05

20.0521.0524.0525.05

*exerciţii de evaluare a propriului scris*exerciţii de citire „la prima vedere ”* exerciţii de citire în lanţ* exerciţii de citire selectivă în funcţie de diferite repere : alineatul, linia de dialog* exerciţii de citire în gând , cu selectarea cuvintelor necunoscute*exerciţii de identificare a titlului, autorului, a textului propriu-zis *exerciţii de identificare şi de relatare, într-o succesiune logică, a întâmplărilor prezentate într-un text narativ* cuvinte din text* exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor* exerciţii de completare a unor cuvinte cu una din literele î sau â* exerciţii de explicare orală a unor reguli de scrierea literei î/â în funcţie de situaţie* exerciţii de scriere corectă a cuvintelor ce conţin î/â* exerciţii de scriere corectă a cuvintelor ce conţin x

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didactic-interdisciplinari-tate

Page 41: moni planificari

Recapitulare finală – p. 106 – 107 ;- Lexicul; Textul- Noţiuni de fonetică- Textul narativ - Textul literar- Propoziţia- Dialogul- Ortografia- Punctuaţia- Scrierea imaginativă

scrierea caligrafică despărţirea cuvintelor în

silabe şi la capăt de rând aşezarea corectă în pagină cuvinte cu sens asemănător cuvinte cu sens opus grupurile de litere scrierea corectă a cuvintelor

într-o / într-un / dintr-o / dintr-un

scrierea corectă a cuvintelor care conţine litera x

scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele „â” si „î”

scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupul de sunete ea, ie, ia

scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupul de sunete oa, ua, uă

Scrierea lui „m” înainte de „p” sau „b”

construirea de texte după imagini

10 26.0527.0528.0531.062.063.064.06

* exerciţii de povestire , orală , pe fragmente*exerciţii de încadrare pe spaţiu şi în pagină*exerciţii de utilizarea semnelor de punctuaţie * exerciţii de recunoaştere a personajelor din anumite texte narative* exerciţii de găsire a unor sinonime pentru cuvintele noi din text*exerciţii de scriere caligrafică *exerciţii de copiere a unor texte scurte * exerciţii de povestire a textelor citite* exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri* exerciţii de alcătuire a unor enunţuri folosind cuvinte date* completarea de enunţuri în legătură cu textul citit* exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit*redactarea de enunţuri , texte scurte care să conţină semnele de punctuaţie * exerciţii de completare a enunţurilor cu într-o / într-un / dintr-o / dintr-un* exerciţii de observare a scrierii cuvintelor într-o / într-un / dintr-o / dintr-un în enunţuri simple* exerciţii de scriere , copiere, transcriere a textelor ce conţin într-o / într-un / dintr-o / dintr-un * exerciţii de identificare a greşelilor de exprimare*exerciţii de realizare a dialogurilor pe tema „”* exerciţii de scriere după dictare*jocul silabelor*exerciţii de recunoaştere a textelor , personajelor prin citirea unor fragmente , paragrafe dintr-un text citit* exerciţii de completare a unor propoziţii cu ajutorul unor cuvinte precizate*întrebări şi răspunsuri referitoare la paragraful / fragmentul citit * exerciţii de reprezentare a mesajului unui text prin desene*exerciţii de scriere pentru folosirea semnelor de

Mijloace:-manualul-caiete-fişe-planşe

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Page 42: moni planificari

povestirea unor fapte şi întâmplări după ilustraţii sau benzi desenatei

exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt

recitări

Prietena mea,cartea – p. 110

Evaluare

2

6

7.06

8.069.0610.0611.06

punctuaţie *exerciţii de identificare şi de analizare a imaginilor aferente textului scris * exerciţii de reprezentare prin desen a elementelor reprezentative din text* exerciţii de transcriere a dialogului* exerciţii de stabilire a acordurilor gramaticale* exerciţii de identificare a diftongilor ea, ia, ie în cuvinte din text*exerciţii de citire corectă a cuvintelor ce conţin aceşti diftongi* exerciţii de descriere a acestor grupuri vocalice* exerciţii de identificare a diftongilor oa, ua, uă în cuvinte din text* exerciţii de despărţire în silabe a cuvintelor ce conţin aceşti diftongi* exerciţii de completare a unor cuvinte cu unul din grupurile de diftongi* exerciţii de completare a enunţurilor cu într-o / într-un / dintr-o / dintr-un* exerciţii de observare a scrierii cuvintelor într-o / într-un / dintr-o / dintr-un în enunţuri simple* exerciţii de scriere , copiere, transcriere a textelor ce conţin într-o / într-un / dintr-o / dintr-un * exerciţii de identificare a greşelilor de exprimare* exerciţii de scriere a silabelor, cuvintelor ce conţin mp sau mb* exerciţii de completare a cuvintelor cu m înainte de p sau b *exerciţii de scriere pentru folosirea majusculei *explicarea necesităţii scrierii îngrijite şi corecte*exerciţii de iniţiere în scopul citirii unor cărţi din literatura pentru copii *exerciţii de citire a unui text cunoscut, cu adaptarea intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie

Evaluare:-observarea sistematică-probe scrise -probe orale-concurs

Page 43: moni planificari

MATEMATICĂ

ARIA CURRICULARĂ : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII An şcolar : 2009– 2010DISCIPLINA: MATEMATICĂ Clasa : a II-a AManualul utilizat: „Ştefan Pacearca ,Mariana Mogoş,Ed. Aramis 2004Nr. de ore pe săptămână:4 oreNr. total de ore:138 oreTipul de curriculum abordat:CNA

I. OBIECTIVE CADRU

1. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii2. Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme3. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajulmatematic4. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea

1.1. să înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor (din sute, zeci şi unităţi), utilizând obiecte pentru justificări1.2. să scrie, să citească numerele naturale de la 0 la 1000; să compare şi să ordoneze numerele naturale mai mici decât 1000, utilizând simbolurile:

<, >, =1.3. să efectueze operaţii de adunare şi de scădere:

- cu numere naturale de la 0 la 100 fără şi cu trecere peste ordin- cu numere naturale de la 0 la 1000 fără şi cu trecere peste ordin

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme2.1. să stabilească poziţii relative ale obiectelor în spaţiu2.2. să recunoască forme plane şi spaţiale; să clasifice figuri geometrice sau obiecte după criterii variate2.3. să utilizeze unităţi de măsură pentru timp şi unităţi monetare2.4. să exploreze modalităţi variate de compunere şi descompunere a numerelor 2.5. să estimeze ordinul de mărime al rezultatului unei operaţii pentru a limita erorile de calcul2.6. să rezolve probleme care presupun o singură operaţie dintre cele învăţate *să rezolve probleme care presupun cel puţin două operaţii de adunare sau scădere

Page 44: moni planificari

2.7. să formuleze, oral şi în scris, exerciţii şi probleme cu numere, care se rezolvă printr-o singură operaţie2.8. să sesizeze asocierea dintre elementele a două categorii de obiecte (şiruri, numere mai mici ca 1000) pe baza unor reguli date;2.9. să continue modele repetitive reprezentate prin obiecte sau numere2.10. să extragă informaţii din tabele şi liste, să colecteze datele obţinute prin observare directă, să reprezinte datele în tabele2.11. să măsoare şi să compare lungimea, capacitatea sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandard adecvate, precum şi următoarele

unităţi de măsură standard: metrul, litrul

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic

3.1. să exprime oral, în cuvinte proprii, etape ale rezolvării unor probleme

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate

4.1. să manifeste o atitudine pozitivă pentru aflarea rezultatelor unor exerciţii şi probleme;4.2. să manifeste disponibilitate în utilizarea numerelor si a calculelor în viaţa cotidiană

CONŢINUTURlLE ÎNVATARII· Numerele naturale de la 0 la 100: formare, scriere, citire, comparare, ordonare.· de la 0-30· de la 30-100· Adunarea si scaderea numerelor naturale în concentrul 0-100.· terminologia specifica: termen, suma, “cu atât mai mult”, “cu atât mai putin”;· în concentrul 0-30, fara si cu trecere peste ordin;· în concentrul 0-100, fara si cu trecere peste ordin;· evidentierea unor proprietati ale adunarii (comutativitatea, *asociativitatea, element neutru),fara terminologie si paranteze rotunde;· Numerele naturale mai mari decât 100 si mai mici decât 1000: formare, scriere, citire, comparare,ordonare.· Adunarea si scaderea numerelor naturale în concentrul 0-1000.· Probleme care se rezolva printr-o operatie *Probleme care se rezolva prin cel putin doua operatii.· Aflarea unui numar necunoscut în cadrul unei relatii de tipul ?±a=b sau a±?=b , (prin încercari,utilizarea de obiecte sau desene, folosind modelul balantei etc., în functie de situatie) unde a si bsunt numere în concentrul 0-1000.· Elemente intuitive de geometrie:- forme plane: patrat, triunghi, dreptunghi, cerc;- interiorul si exteriorul unei figuri geometrice;- forme spatiale: cub, sfera, cilindru, con *cuboid (paralelipiped dreptunghic), fara terminologie.· Masurari folosind etaloane neconventionale.· Unitati de masura:

Page 45: moni planificari

- unitati de masurat lungimea: metrul;- unitati de masurat capacitatea: litrul;- unitati de masurat masa: kilogramul;- unitati de masura pentru timp: ora, minutul, ziua, saptamâna, luna;- monede.· Utilizarea instrumentelor de masura adecvate: metrul, rigla gradata, cântar, balanta.

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL II

Nr

crt.

Unităţi de învăţare

O. R.

Conţinuturi Nr.

ore

Perioada Data

Ob.

1. De la clasa I la clasa a II a – reactualizarea cunoştinţelor din cl.I

1.1.  1.2.  2.4.  2.8.  2.9.  4.1.

● Numerele naturale de la 0 la 100● Adunări şi scăderi cu numerele naturale de la 0 la 30● Probleme ● Evaluare iniţială–analiza evaluării

712

22

15-24.09I-II

2. Numerele naturale de la 0 la 100

1.1.  1.2.  2.4.  2.8.  2.9.  4.1.

● Citirea şi scrierea numerelor naturale de la 0 la 30● Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 30● Citirea şi scrierea numerelor naturale de la 0 la 100● Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100● Matematica prin joc● Evaluare–analiza evaluării

1222

2

2

22

28.09-15.10III-V

Operaţii cu numere de la0– 100

1.3.2.4.2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

● Adunarea fără trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 30● Scăderea fără trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 30● Adunarea cu trecere peste ordin a nr. nat. de la 0

162

2

3

19.10-19.11

VI-VIII

Page 46: moni planificari

2.104.1

la 30● Scăderea cu trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 30● Probleme de adunare şi scădere cu nr. nat. de la 0 la 30● Aflarea termenului necunoscut● Evaluare –analiza evaluării

● Adunarea fără trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 100● Scăderea fără trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 100● Adunarea cu trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 100● Scăderea cu trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 100● Probleme de adunare şi scădere cu nr. nat. de la 0 la 100● Aflarea termenului necunoscut● Recapitulare● Evaluare –analiza evaluării

3

2

22182

2

3

3

2

222

19.11-07.01IX-XIV

3. Numerele naturale de la 100 la 1 000

1.1. 1.2.  2.4.  2.8.  2.9.  4.1.

● Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale de la 100 la 1 000● Compararea, ordonarea nr. nat. de la 100 la 1 000● Rotunjirea nr. nat. de la 100 la 1 000● Recapitulare● Evaluare –analiza evaluării

164

4

332

07.01-11.02XV-XVIII

Operaţii cu numere de la0 –1 000

1.3.2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

● Adunarea fără trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 1 000● Scăderea fără trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 1 000● Adunarea cu trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 1 000

223

3

3

11.02-22.03

XIX-XXIII

Page 47: moni planificari

2.1. 4.1

● Scăderea cu trecere peste ordin a nr. nat. de la 0 la 1 000● Probleme de adunare şi scădere cu nr. nat. de la 0 la 1 000● Aflarea termenului necunoscut● Recapitulare● Evaluare–analiza evaluării

3

3

322

4. Elemente intuitive de geometrie

2.1. 2.2. 2.9. 2.1.4.1

● Figuri geometrice● Corpuri geometrice● Interior şi exterior. Alcătuirea şi citirea tabelelor● Recapitulare● Evaluare-–analiza evaluării

14332222

22.03-22.04XXIV-XXVII

5. Unităţi de măsură- etaloane neconvenţionale- unităţi de măsură- instrumente de măsură

2.3. 

2.10

2.11

4.1.

● Măsurări folosind etaloane neconvenţionale.● Unităţi de măsură :- Măsurarea lungimilor. Metrul- Măsurarea capacităţii vaselor. Litrul- Măsurarea masei corpurilor. Kilogramul- Măsurarea timpului. Ceasul.Calendarul- Utilizarea banilor-Aplicaţii în viaţa cotidiana● Recapitulare● Evaluare –analiza evaluării

181

22232222

22.04-27.05XXVIII-XXXII

6. Recapitulare finală 1.1. 

1.2.  1.3.  2.1.  2.2.  2.4.  2.6. 

● Numerele naturale de la 0 – 1 000● Operaţii cu numere naturale● Noţiuni de geometrie.● Unităţi de măsurăEvaluare finală● Matematica prin joc● Aprofundare

81211111

27.05-10.06XXXIII-XXXIV

Page 48: moni planificari

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢAREUnitatea de învăţare :De la clasa I la clasa a II-a

Nr.crt.

Detalieri de conţinut Ob.ref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Obs.

1. De la clasa I la clasa a II a – reactualizarea cunoştinţelor din cl.I

1.1.  1.2.  2.4.  2.8.  2.9.  4.1.

● Numerele naturale de la 0 la 100● Adunări şi scăderi cu numerele naturale de la 0 la 30● Probleme

● Evaluare iniţială–analiza evaluării

-fişe de evaluare iniţială

15.09-24.09

Unitatea de învăţare: Numerele naturale de la 0 la 100Număr de ore alocat: Perioada:

Nr. crt.

Detalieri de conţinut Ob. ref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Obs.

1. Θ Numerele naturale de la 0 la 30

1.11.21.32.42.53.14.1

► numirea citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 30;► formarea şi scrierea numerelor naturale de la 0 la 30;► numărarea crescătoare şi descrescătoare , cu şi fără sprijin în desene;► continuarea unor şiruri numerice;► numere pare (cu soţ) şi numere impare (fără soţ);

- fişe- numărătoare- abac- beţişoare- 2 ore

28.0929.0930.09

2. Θ Numerele naturale de la 30 la 100

1.11.21.32.42.5

► numirea citirea şi scrierea numerelor de la 30 la 100► formarea şi scrierea numerelor naturale de la 30 la 100;► numărarea crescătoare şi descrescătoare , cu şi

- fişe- numărătoare- abac- beţişoare- 2 ore

1.105.106.10

Page 49: moni planificari

3.1 fără sprijin în desene;► continuarea unor şiruri numerice;► reprezentarea numerelor cu ajutorul beţişoarelor;► scrierea cu cifre şi cu litere a numerelor;► vecinii numerelor;► numere consecutive;► aflarea succesorului şi a predecesorului unor numere date;► numere pare sau impare.

3. Θ Compararea numerelor naturale de la 0 la 100

1.11.21.32.42.53.1

► semnele “<” (mai mic) , “>” (mai mare) sau “=” (egal);► compararea a două numere când unul dintre ele este format din zeci şi unităţi iar celălalt doar din unităţi;► compararea a două numere când cifrele zecilor au aceeaşi valoare;► alegerea numărului cel mai mare sau cel mai mic din grupe de numere date;► scrierea de numere mai mari sau mai mici decât un număr dat păstrând aceeaşi cifră a zecilor sau aceeaşi cifră a unităţilor.

- beţişoare- fişe- 1 oră

7.108.1012.10

4. Θ Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100

1.2 ► ordonarea numerelor crescător şi descrescător; - axa numerelor- manual- fişe- 1 oră

13.1014.10

5. Θ Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 fără trecere peste ordin

1.11.32.42.52.73.14.1

► exerciţii de adunare şi scădere cu numere de la 0 la 30 fără trecere peste ordin;► verificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilor;► utilizarea terminologiei: “cu … mai mult”, “cu …. mai puţin”. “termini, sumă, diferenţă, descăzut, scăzător”;► completarea unor tabele de valori;► compunerea unor probleme;

- manual- numărătoare- tablă magnetică- beţişoare- 2 ore

15.1019.1020.1021.10

Page 50: moni planificari

6. Θ Adunarea numerelor naturale de la 0 la 30 cu trecere peste ordin

1.32.42.52.7

► exerciţii de adunare cu numere formate din unităţi cu trecere peste ordin (pe bază de desene, beţişoare, riglete);► verfificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilot;utilizarea terminologiei specifice;► completarea unor tabele de valori;

- numărătoare- tablă magnetică- riglete- beţişoare- caiete speciale- fişe- 3 ore

22.1026.1027.10

7. Θ Scăderea numerelor naturale de la 0 la 30 cu trecere peste ordin

1.32.42.52.73.14.1

► exerciţii de scădere cu numere formate din unităţi cu trecere peste ordin (pe bază de desene, beţişoare, riglete);► verfificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilot;utilizarea terminologiei specifice;► completarea unor tabele de valori;

- numărătoare- tablă magnetică- riglete- beţişoare- caiete speciale- fişe- 7 ore

28.1029.10

8. Θ Aflarea numărului necunoscut

1.11.3

► aflarea termenului necunoscut prin încercări;► găsirea raţionamentului de aflare a termenului necunoscut;

- fişe de lucru- 2 ore

9.1110.1111.11

9. Θ Probleme care se rezolvă printr-o singură operaţie matematică

1.11.21.32.62.7

► rezolvarea unor probleme prin completarea unor date în tabele;► formularea de probleme după operaţia dată sau după datele din tabelele date;

- manual- fişe- 2 ore

12.1116.11

10. Θ Evaluare 1.11.32.42.52.73.14.1

► exerciţii cu numere naturale de la 0 la 30 : numărare, ordine crescătoare, descrescătoare, numere pare, impare; compararea numerelor; rezolvarea unor exercţii de adunare şi scădere în concentrul 0-30; rezolvarea unor probleme.

- activitate individuală- fişe- 2 ore

17.11

11. Θ Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 30 la 100 fără trecere peste ordina) Adunarea şi scăderea numerelor naturale

1.32.42.52.73.14.1

► exerciţii de adunare şi de scădere cu numere formate numai din zeci în concentrul 0-100;► verificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilor;► utilizarea terminologiei specifice;► completarea unor tabele de valori;

- numărători- activitate frontală şi individuală- fişe- 2 ore

18.1119.11

Page 51: moni planificari

formate din zecib) Adunarea numerelor naturale formate din zeci şi unităţi

c) Scăderea numerelor naturale formate din zeci şi unităţi

► rezolvarea unor probleme

► adunarea unui număr format din zeci cu un număr format din unităţi (60+ 8);► adunarea unui număr format din zeci şi unităţi cu un număr format din unităţi (53+ 4);► adunarea unui număr format din zeci şi unităţi cu un număr format din zeci (25+50);► adunarea numerelor formate din zeci şi unităţi (24+35);► utilizarea terminologiei specifice;► rezolvarea de exerciţii şi probleme.► scăderea numărului de zeci sau a numărului de unităţi dintr-un număr format din zeci şi unităţi (69-60, 69- 9);► scăderea unui număr format din unităţi dintr-un număr format din zeci şi unităţi (58- 6)► scăderea unui număr format din zeci dintr-un număr format din zeci şi unităţi (55-20);► scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi;► utilizarea terminologiei specifice;► rezolvarea de probleme

- fişe- caiete speciale- manual- culegeri- 2 ore

- fişe- caiete speciale- manual- culegeri- 3 ore

23.1124.11

25.1126.11

12. Θ Adunarea numerelor naturale de la 30 la 100 cu trecere peste ordina) Adunarea a două numere când suma unităţilor este 10b) Adunarea a două numere când suma unităţilor este mai mare decât 10

1.32.42.52.73.14.1

► raţionamentul de calcul: se descompun numerele în zeci şi unităţi; se adună zecile cu zecile şi unităţile cu unităţi; zecea obţinută din adunarea unităţilor se adună la zeci;► utilizarea terminologiei specifice;► rezolvarea de probleme;► completarea unor tabele de valori.► raţionamentul de calcul: se descompun numerele în zeci şi unităţi; se adună zecile cu zecile şi unităţile cu unităţi; zecea obţinută din adunarea unităţilor se adună la zeci;► utilizarea terminologiei specifice;► rezolvarea de probleme;

- manual- fişe- 1 oră

- manual- fişe- 2 ore

30.112.123.12

7.128.129.1210.12

Page 52: moni planificari

► completarea unor tabele de valori13. Θ Scăderea numerelor

naturale de la 30 la 100 cu trecere peste ordin

1.32.42.52.73.14.1

►scăderea unui număr de unităţi dintr-un număr format din zeci (50- 7);► scăderea unui număr de unităţi dintr-un număr format din zeci şi unităţi (35- 9);► scăderea numerelor formate din zeci şi unităţi (46-29);► utilizarea terminologiei specifice;► rezolvarea de probleme.

- fişe- activitate frontală- activitate individuală- 5 ore

4.015.01

14. Θ Aflarea numărului necunoscut

1.32.42.52.73.14.1

► rezolvarea de exerciţii şi probleme care presupun aflarea termenului necunoscut cu numere din concentrul 30-100 cu şi fără trecere peste ordin.

- manual- culegere- 2 ore

6.017.01

15. Θ Probleme care se rezolvă prin operaţia de adunare sau scădere

2.62.73.14.1

► rezolvarea unor probleme prin operaţia de adunare sau de scădere, respectând etapele: scrierea datelor, redactarea rezolvării, răspunsul.► compunerea unor probleme după date din tabele.

- manual- caiete speciale- 2 ore

11.0112.01

16. Θ Evaluare 1.32.42.52.73.14.1

► probă de evaluare: numeraţia 0-100; calcule în concentrul 0-100 cu şi fără trecere peste ordin; aflarea temenului necunoscut; compararea rezultatelor exerciţiilor; rezolvarea de probleme.

- activitate individuală- fişe- 2 ore

13.01

17. Θ Probleme care se rezolvă prin cel puţin două operaţii

2.62.73.14.1

► rezolvarea unor probleme prin cel puţin două operaţii, respectând etapele: scrierea datelor, redactarea rezolvării, răspunsul.► compunerea unor probleme după date din tabele.

- manual- activitate frontală- 5 ore

14.0118.01

Page 53: moni planificari

Unitatea de învăţare: Numerele naturale de la 100 la 1000. Adunarea şi scădereaNumăr de ore alocat: Perioada:

Nr. crt.

Detalieri de conţinut Ob. ref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Obs.

1. Θ Formarea, scrierea şi citirea numerelor naturale de la 100 la 1000

1.11.2

► înţelegerea sistemului poziţional de formare a numerelor naturale mai mici ca 1000;► formarea şi scrierea numerelor naturale mai mici ca 1000;► numărarea crescătoare şi descrescătoare, cu şi fără sprijin în desene, în anumite intervale date;► continuarea unor şiruri de numere;► succesorul şi predecesorul unui număr;► jocuri de numărare;► rotunjirea numerelor naturale: utilizarea axei numerelor pentru a preciza dacă un număr este “mai îndepărtat” sau “mai apropiat” de un altul; rotunjirea prin lipsă sau prin adaos;► scrierea a cât mai multor numere folosind cifre date;► determinarea unor numere ce îndeplinesc anumite condiţii date;► numere consecutive;► numere pare şi impare;► crearea unor şiruri de numere după anumite reguli stabilite de elevi.

- fişe- numărătoare poziţională- abac- activitate frontală- activitate independentă- 3 ore

19.0120.0121.01

2. Θ Compararea şi ordonarea numerelor naturale

1.2 ► identificarea ordinelor pentru un număr dat şi de precizare a valorii fiecărei cifre în scrierea numărului;► compararea numerelor utilizând modele semnificative (figuri geometrice, numărătoare poziţională);►stabilirea algoritmului de comparare a două

- numărătoare poziţională- figuri geometrice- activitate frontală- fişe- 5 ore

25.0126.0127.0128.01

Page 54: moni planificari

numere naturale;► ordonarea crescătoare şi descrescătoare a unor numere date.

3. Θ Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 fără trecere peste ordina) Adunarea numerelor naturale fără trecere peste ordinb) Scăderea numerelor naturale fără trecere peste ordin

1.32.4

► exerciţii de adunare cu numere naturale de la 0 la 1000 fără trecere peste ordin; ► verificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilor;► completarea unor tabele de valori;► utilizarea terminologiei specifice.

► exerciţii de scădere cu numere naturale de la 0 la 1000 fără trecere peste ordin; ► verificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilor;► completarea unor tabele de valori;► utilizarea terminologiei specifice.;► rezolvarea de probleme în care numerele sunt figurate prin desene simple: puncte, cerculeţe etc.

- manual- caiete speciale- fişe- 4 ore

- fişe- activitate frontală- activitate individuală- 2 ore

8.029.02

10.0211.02

4. Θ Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordina) Adunarea cu trecere peste ordinul unităţilor

b) Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor

1.32.42.5

► exerciţii de adunare cu numere naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordin; ► verificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilor;► completarea unor tabele de valori;► utilizarea terminologiei specifice.;► rezolvarea de probleme în care numerele sunt figurate prin desene simple: puncte, cerculeţe► estimarea rezultatului unei operaţii folosind rotunjiri ( la sute sau zeci) ale termenilor.► exerciţii de adunare cu numere naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordin; ► verificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilor;► completarea unor tabele de valori;

- manual- caiete speciale- fişe- activitate frontală- activitate individuală- 4 ore

- manual- caiete speciale- fişe- activitate frontală- activitate

15.0216.02

17.0218.02

Page 55: moni planificari

c) Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor şi al unităţilor

► utilizarea terminologiei specifice.;► rezolvarea de probleme în care numerele sunt figurate prin desene simple: puncte, cerculeţe► estimarea rezultatului unei operaţii folosind rotunjiri ( la sute sau zeci) ale termenilor► exerciţii de adunare cu numere naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordin; ► verificarea rezultatelor cu ajutorul reprezentărilor;► completarea unor tabele de valori;► utilizarea terminologiei specifice.;► rezolvarea de probleme în care numerele sunt figurate prin desene simple: puncte, cerculeţe► estimarea rezultatului unei operaţii folosind rotunjiri ( la sute sau zeci) ale termenilor

individuală- 4 ore

- manual- caiete speciale- fişe- activitate frontală- activitate individuală- 4 ore

22.0223.02

5. Θ Scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000 cu trecere peste ordina) Scăderea cu împrumut la ordinul zecilorb) Scăderea cu împrumut la ordinul sutelor

c) Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor şi sutelor.

1.32.42.52.73.14.1

► exerciţii de scădere cu numere din concentrul 0-1000 cu împrumut la ordinul zecilor;► rezolvarea şi compunerea unor probleme;► utilizarea terminologiei specifice.

► exerciţii de scădere cu numere din concentrul 0-1000 cu împrumut la ordinul sutelor;► rezolvarea şi compunerea unor probleme;► utilizarea terminologiei specifice► exerciţii de scădere cu numere din concentrul 0-1000 cu împrumut la ordinul zecilor şi al sutelor;► rezolvarea şi compunerea unor probleme;► utilizarea terminologiei specifice

- activitate frontală- activitate independentă- fişe de lucru- 4 ore

- independentă- fişe de lucru- 4 ore

- activitate frontală- activitate independentă- fişe de lucru- 4 ore

24.0225.02

1.032.03

3.034.03

6. Θ Aflarea numărului necunoscut

1.32.42.52.7

► rezolvarea de exerciţii şi probleme care presupun aflarea termenului necunoscut cu numere din concentrul 0-1000 cu şi fără trecere peste ordin.

- manual- activitate frontală- activitate individuală

8.039.0310.0311.03

Page 56: moni planificari

3.14.1

- 4ore

7. Θ Evaluare 1.32.42.52.73.14.1

► probă de evaluare: numeraţia 0-1000; comparare, ordonare; calcule în concentrul 0-1000; aflarea termenului necunoscut; rezolvarea unor probleme.

- activitate individuală- fişe- 4ore

15.0316.0317.0318.03

8. Θ Probleme care se rezolvă prin cel piţin două operaţii

2.62.73.14.1

► rezolvarea unor probleme prin cel puţin două operaţii, respectând etapele: scrierea datelor, redactarea rezolvării, răspunsul.► compunerea unor probleme după date din tabele.

- activitate frontală- manual- culegere- 9 ore

22.03-2.04

Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrieNumăr de ore alocat: Perioada:

Nr. crt.

Detalieri de conţinut Ob. ref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Obs.

1. Θ Figuri geometrice: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc

2.12.6

► decuparea unor figuri geometrice desenate;► recunoaşterea şi descrierea verbală a formei obiectelor din mediul înconjurător;► exerciţii-joc de poziţionare a obiectelor în spaţiua (stânga, dreapta, deasupra, sub, interior, exterior);► colectarea datelor dintr-un desen;► continuarea unor şiruri de figuri geometrice.

- fişe- activitate frontală- activitate independentă- figure geometrice- hârtie glace- 2 ore

12.0413.0414.0415.04

2. Θ Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice

2.2 ► identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri geometrice;► desenarea unor semne în interiorul sau exteriorul unei figuri geometrice.

- manual- 1 oră

19.0420.04

3. Θ Corpuri geometrice: cub, sferă, cilindru,

►recunoaşterea şi descrierea verbală a formei obiectelor din mediul înconjurător (cubul, sfera,

- planşe- fişe

21.0422.04

Page 57: moni planificari

con, cuboid conul, cilindrul, cuboidul)► recunoaşterea corpurilor geometrice cu care se aseamănăobiectele din mediul înconjurător.

- corpuri geometrice- 3 ore

26.0427.04

4. Evaluare 2.12.22.6

► probă de evaluare: să recunoască cu ce figuri geometice seamănă semnele de circulaţie; denumirea corpurilor geometrice; completarea unor tabele; scrierea numerelor din interiorul şi exteriorul unor figure geometrice; numărarea figurilor geometrice şi trecerea datelor într-un table.

- activitate individuală- fişe-2 oră

28.0429.04

Unitatea de învăţare: Măsurare. Unităţi de măsurăNumăr de ore alocat: Perioada:

Nr. crt.

Detalieri de conţinut Ob. ref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Obs.

1. Θ Măsurări folosind etaloane neconvenţionale

2.11 ► exerciţii-joc de măsurare cu palma, creionul etc a lungimii unor obiecte; măsurarea cu paharul bile, cuburi a masei sau capacităţii unor obiecte;► comparări de lungimi de obiecte având aceeaşi lungime sau lungimi diferite;► efectuarea unor măsurări folosind etaloane neconvenţionale date;► ordonarea unor obiecte date în funcţie de forma lor.

- etaloane neconvenţionale- planşe- activitate individuală- activitate pe grupe - 1 oră

3.05

2. Θ Unităţi de măsurat lungimea: metrul

2.11 ► identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivite (linia gradată, metrul) pentru efectuarea unor măsurători;► comparări de lungimi de obiecte având aceeaşi lungime sau lungimi diferite;► comparări de lungimi de obiecte dintre care lungimea unui se cuprinde de un număr de ori în lungimea celuilalt.

- metrul de croitorie- ruleta- rigla gradată- metrul de tâmplărie- 2 ore

4.055.05

3. Θ Unităţi de măsurat 2.3 ► identificarea şi utilizarea instrumentelor de - sticle 6.05

Page 58: moni planificari

capacitatea: litrul 2.114.1

măsură potrivite (litrul, recipientul care are capacitatea de un litru) pentru efectuarea unor măsurători;► colectarea datelor dintr-un desen, din mediul clasei ca urmare a unui proces de observare derulat în timp.

- cană gradată- 2 ore

10.05

4. Θ Unităţi de măsurat masa: Kilogramul

2.62.114.1

► identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivite (kilogramul) pentru efectuarea unor măsurători;► colectarea datelor dintr-un desen, din mediul clasei ca urmare a unui proces de observare derulat în timp.

- cântar- greutăţi- balanţă- 2 ore

11.0512.05

5. Θ Unităţi de măsură pentru timp: ora, minutul, ziua, săptămâna, luna

2.3 ► identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivite (ora) pentru efectuarea unor măsurători;► plasarea în timp a unor evenimente în funcţie de un reper;► exerciţii de ordonare cronologică a unor imagini;► compararea duratelor unor activităţi;► citirea ceasului, reprezentarea pe un ceas model a diverselor ore;► înregistrarea activităţilor desfăşurate într-o săptămână.

- cronometrul- clepsidra- ceasuri mecanice, electromagnetice- tipuri de calendar- fişe de lucru- 3 ore

13.0517.0518.05

6. Θ Monede şi bancnote 2.3 ► identificarea monedelor şi a bancnotelor din sistemul monetar românesc actual;► schimburi echivalente cu bani;► compararea unor sume de bani.

- monede, bancnote - carduri- fişe de lucru- 1 oră

19.05

7. Θ Evaluare 2.32.11

► probă de evaluare: realizarea corespondenţei dintre unităţi de măsură şi mărimile pe care le măsoară; indicarea orelor;rezolvarea unor probleme utilizând unităţile de măsură învăţate.

- fişe de lucru- 1 oră

20.05

Page 59: moni planificari

Unitatea de învăţare: Recapitulare finalăNumăr de ore alocat: 12Perioada: 25.05-11.06.2009

Nr. crt.

Detalieri de conţinut Ob. ref.

Activităţi de învăţare Resurse Data Obs.

1. Θ Numerele naturale în concentrul 0-1000

1.11.21.32.42.53.14.1

► numeraţia 0-1000;► ordonare;► comparare;► succesor, predecesor;► numere pare, impare;► vecinii numerelor, ► continuarea unor şiruri numerice;

- culegeri- fişe de lucru- 1 oră

24.05

2. Θ Operaţii cu numere naturale din concentrul 0-100

1.21.33.11.4

► exerciţii de adunare şi de scădere cu numere naturale de la 0 la 100 cu şi fără trecere peste ordin;► rezolvarea şi compunerea de probleme;► aflarea termenului necunoscut.

- culegeri- fişă de lucru- 3 ore

25.0526.0527.05

3. Θ Operaţii cu numere naturale din concentrul 100-1000

2.6 ► exerciţii de adunare şi de scădere cu numere naturale de la 100 la 1000 cu şi fără trecere peste ordin;► rezolvarea şi compunerea de probleme;► aflarea termenului necunoscut.

- culegeri- fişă de lucru- 3 ore

31.052.063.06

4. Θ Elemente intuitive de geometrie

2.2 ► recunoaşterea şi descrierea verbală a formei obiectelor din mediul înconjurător;► exerciţii cu figuri şi corpuri geometrice;

- corpuri şi figuri geometrice- fişă de lucru- 1 oră

7.06

5. Θ Măsurare. Unităţi de măsură

2.32.11

► identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivită;► exerciţii;

- instrumente- fişă de lucru- 1 oră

8.06

6. Θ Probleme care se rezolvă prin cel puţin două operaţii

1.32.64.1

► rezolvarea de probleme cu date numerice;► găsirea soluţiilor unor probleme,► compunerea unor probleme după un plan dat.

- culegeri- fişă de lucru- 3 ore

9.0610.06

Page 60: moni planificari

CUNOAŞTEREA MEDIULUI

ARIA CURRICULARĂ : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII An şcolar : 2009 – 2010DISIPLINA: CUNOAŞTEREA MEDIULUI Clasa : a II-a AManualul utilizat: CUNOAŞTEREA MEDIULUI, TUDORA PIŢILĂ,CLEOPATRA MIHĂILESCU, ED. ARAMIS 2004 Tipul de curriculum abordat – CNNr. de ore pe săptămână:1 ore Nr. total de ore: ore

Obiective cadru şi de referinţă :

1. Dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător1.1. să descrie caracteristici ale mediului natural1.2. să identifice caracteristici ale corpurilor din mediul fizic1.3. să enumere caracteristici specifice ale unor vieţuitoare din mediul apropiat1.4. să observe şi să denumească fenomene din mediul înconjurător1.5. să indice unele fenomene din mediul înconjurător

2. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurător

2.1 să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare, fenomene din mediul înconjurător2.2 să formuleze întrebări în legătură cu fenomenele observate2.3 să utilizeze simboluri şi informaţii referitoare la fenomene observate în mediul înconjurător

3. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător, prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia

3.1 să identifice căi prin care poate contribui la menţinerea unei vieţi sănătoase a plantelor şi a animalelor3.2 să participe la acţiuni de îngrijire şi protejare a vieţuitoarelor3.3 să precizeze câteva reguli de igienă a corpului şi a alimentaţiei pe baza informaţiilor primite

Page 61: moni planificari

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL II

Nr.crt.

Unitati de invatare Continuturi Ob.

Ref.Nr.ore

Per Sapt Obs

1Elemente ale mediului natural

-Unde ti-ai petrecut vacanta mare?-La munte-La campieRecapitulare. Evaluare

1.13.1.

5 I-V……..

2 Plante

-Alcatuirea unei plante-In gradina de legume-Cereale-In livada-In padure-Plante din alte zone ale lumii-De ce au nevoie plantele?Recapitulare. Evaluare

1.2.2.1.2.2.

8 VI-XIII..........

3 Animale

-Alcatuirea unui animal-Animale domesticeSemestrul al II-lea-Animale salbatice-Animale din alte zone ale lumii-De ce au nevoie animalele? Recapitulare. Evaluare

1.2.2.1.2.2.

9

XIV-XVIII ..........

S. III-VI

......…

4

Efectele unor fenomene ale naturii asupra vietuitoarelor

-Cum sunt influentate vietuitoarele de anotimpuri-Anotimpurile si vietuitoareleRecapitulare. Evaluare

1.3.2.2.2.3. 4

VII-X……...

5Educatie pentru sanatate

-Igiena locuintei-Igiena caseiRecapitulare. Evaluare

3.3. 3XI-XIII……...

6Mediul inconjurator si protejarea lui

-Actiuni care dauneaza mediului inconj.-Protejarea mediului inconjurator de catre copiiRecapitulare. Evaluare

2.2.3.1.3.2.

3 XIV-XVI

……...

Page 62: moni planificari

7 Recapitulare finală

Recapitulare .Evaluare 3.13.2

2 XVI-XVII……...

PLANIFICAREA PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare : Elemente ale mediului natural

Nr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

1 Elemente ale mediului natural

Unde ai fost în vacanţa mare ?

La munte

La câmpie

Recapitulare Evaluare

1

1

1

1

1

18.09

25.09

2.10

9.10

16.10

*recunoaşterea în desene, machete, imagini a unor forme de relief (munţi, câmpii);*efectuarea unor excursii, drumeţii pentru cunoaşterea cartierului, localităţii natale;identificarea asemănărilor şi deosebirilor între vieţuitoare din mediul apropiat;*efectuarea unor excursii sau drumeţii în scopul observării efectelor unor activităţi ale omului asupra mediului apropiat;*selectarea de imagini, desene, reviste cu diferite tematici legate de mediul înconjurător .

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didacticMijloace:-fişe-planşeForme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechiEvaluare:-observarea sistematicăactivitate individuală şi pe grupe

Page 63: moni planificari

Unitatea de învăţare : Plantele

Nr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

2 1.2.1.3.2.1.2.2.

Plantele şi animaleleAlcătuirea unei plante

În grădina de legume

Cereale

În livadă

În pădure

Plante din alte zone ale lumii

De ce au nevoie plantele?

Recapitulare .EvaluareANIMALELEAlcătuirea unui animal

Animale domestice

Animale sălbatice

Animale din alte zone ale lumii

De ce au nevoie animalele ?Recapitulare .Evaluare

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23.10

30.10

13.11

20.11

27.11

4.12

11.12

18.12

8.01

15.01

22.01

29.01

12.02

19.02

*observarea unor plante/animale din mediul apropiat;*descrierea verbală a unor vieţuitoare din mediul apropiat;*recunoaşterea părţilor componente ale unor plante animale/ale unui animal, pe baza unor materiale din natură, planşe, machete, desene;*exerciţii-joc de stabilire a unor asemănări şi deosebiri între vieţuitoare din mediul apropiat;*compararea animalului adult cu puiul acestuia;efectuarea unor experimente simple;*comunicarea orală a observaţiilor proprii făcute în timpul unor experimente;*efectuarea unor excursii sau drumeţii în scopul observării efectelor unor activităţi ale omului asupra mediului apropiat;*selectarea de imagini, desene, reviste cu diferite tematici legate de mediul înconjurător;*jocuri de rol, jocuri, concursuri

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didactic

Mijloace:fişeplanşeplante din mediul apropiatvieţuitoare din mediul apropiatmachetedesenereviste

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Evaluare:observarea sistematicăactivitate individuală şi pe grupeprobă orală

Page 64: moni planificari

Unitatea de învăţare : Fenomene ale naturii

Nr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

3 1.3.2.1.2.2.2.3.

Fenomene ale naturii

Efectele unor fenomene ale naturii asupra vieţuitoarelor

Anotimpuri şi vieţuitoare

Recapitulare

Evaluare

1

1

1

1

26.02

5.03

12.03

19.03

*comunicarea (prin desene sau verbală) a unor efecte pe care le au fenomenele naturii asupra mediului înconjurător;

*observarea în situaţii concrete sau pe baza unor planşe, imagini etc., a modificărilor din viaţa plantelor, animalelor, omului, determinate de succesiunea anotimpurilor;

*observarea unor reacţii ale plantelor, animalelor, omului la influenţele factorilor de mediu;

*comunicarea orală a observaţiilor proprii făcute în timpul unor experimente ;

*completarea calendarului naturii (prin desene şi simboluri interpretate oral);

*descrierea verbală a unor caracteristici ale anotimpurilor, redate prin simboluri.

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didactic

Mijloace:fişeplanşedesenereviste

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Evaluare:observarea sistematicăactivitate individuală şi pe grupeprobă orală

Page 65: moni planificari

Unitatea de învăţare : Educaţie pentru sănătate

Nr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

4 3.1.3.2.3.3.

Educaţie pentru sănătate

Igiena locuinţei

Igiena clasei

Recapitulare

Evaluare

1

1

1

26.03

2.04

16.04

alcătuirea unor reguli de igienă individuală şi colectivă;

realizarea de desene, lucrări practice cu tematică de educaţie sanitară;

activităţi practice de îngrijire a clasei

joc de rol : „Iubeşte curăţenia”

concurs : „ Clasa mea cea mai curată”

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didactic

Mijloace:fişeplanşedesenereviste

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Evaluare:observarea sistematicăactivitate individuală şi pe grupeprobă orală

Page 66: moni planificari

Unitatea de învăţare : Protejarea mediului înconjurător

Nr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

5Protejarea mediului înconjurător

Poluarea mediului înconjurător

Protejarea mediului înconjurător de către copii

Recapitulare

Evaluare

1

1

1

23.04

30.04

7.05

*efectuarea unor excursii sau drumeţii în scopul observării efectelor unor activităţi ale omului asupra mediului apropiat;*descrierea (verbală, prin desene, lucrări practice) a efectelor benefice sau nocive ale activităţii copilului asupra mediului apropiat;*selectarea de imagini, desene, reviste cu diferite tematici legate de mediul înconjurător;*identificarea în mediul înconjurător sau /şi în imagini a unor zone afectate;*jocuri de rol, expoziţii de desene, concursuri;*expoziţii cu lucrări / jucării realizate din deşeuri;*utilizarea unor unelte şi materiale necesare activităţii de curăţare a mediului .

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-exerciţiul-jocul didactic

Mijloace:fişeplanşedesenereviste

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Evaluare:observarea sistematicăactivitate individuală şi pe grupeprobă orală

Page 67: moni planificari

Unitatea de învăţare : Recapitulare finalăNr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

6 2.1.3.1.3.2.

Activităţi practice

Experimente

Drumeţii

Evaluare

1

1

1

2

14.05

21.05

28.05

4.0611.06

*activităţi practice*experimente*concurs: „Cine ştie mai multe…!”*drumeţie în care să se evidenţieze comportamentul civilizat al copiilor faţă de mediu

Metode:-observaţia-comparaţia-conversaţia-explicaţia-jocul didactic

Mijloace:fişeplanşedesenereviste

Forme de organizare:-activitate individuală-activitate frontală-activitate în grup-activitate în perechi

Evaluare:observarea sistematicăactivitate individuală şi pe grupeprobă orală

Page 68: moni planificari

EDUCAŢIE MUZICALĂ

ARIA CURRICULARĂ :ARTE An şcolar : 2009– 2010DISIPLINA: EDUCAŢIE MUZICALĂ Clasa : a II-a ATipul de curriculum abordat – CNNr. de ore pe săptămână:1 ore Nr. total de ore: ore

Obiective cadru şi de referinţă :

1. Valorificarea în practica muzicală vocală şi instrumentală a elementelor de limbaj muzical receptate

1.1. să diferenţieze auditiv sunete diverse din natură şi din mediul înconjurător

1.2. să diferenţieze sunetele cântate de cele vorbite

1.3. să reproducă un repertoriu de cântece receptate după auz, respectând intonaţia corectă

1.4. să evidenţieze prin mişcarea corpului conţinutul de idei al textului

1.5. să diferenţieze auditiv calităţile sunetului muzical (intensitatea, durata, înălţimea)

1.6. să recunoască auditiv, după structura ritmică, cântecele învăţate

2. Exprimarea prin muzică

2.1. să interpreteze cântecele din repertoriu în nuanţă medie

2.2. să cânte în aranjamente armonico-polifonice simple

2.3. să cânte în grup sau individual, cu acompaniamentul instrumentului muzical mânuit de cadrul didactic

2.4. să acompanieze liber şi spontan cântecele

2.5. să îşi exprime impresia faţă de muzica audiată prin crearea de jocuri colective

2.6. să improvizeze spontan combinaţii ritmice, de tipul celor din folclorul copiilor

Page 69: moni planificari

Nrore

Nr.săpt.

Semestrul I 17 17Semestrul al II-lea 17 17TOTAL 17+ 17= 34 34 34

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL II

Nr. crt.

Unitatea de învăţare Ob. de referinţă Nr. ore Perioada ObsSAPT.

1.Deprinderi de cântare vocalǎ

1.1.; 1.2;1.3.2.1.;2.2 5

17.09-15.10 I-V

2.Deprinderi de cântare instrumentalǎ

1.1.;1.2;1.3;1.7;2.1

2.2;2.4.;2.6 8

22.10-17.12 VI-XIII

3.

Elemente de limbaj muzicala)timbrul

1.1.;1.2;1.3;2.1; 2.6 4

7.01-28.01 XIV-XVII

SEMESTRUL AL–II- LEA

4.

Elemente de limbaj muzicalb)ritmul

1.4; 1.6; 1.7;2.2;2.6. 7

11.02-25.03 XVIII-XXIV

5. c)melodia1.3;1.6; 1.7; 2.1; 2.2;

2.6. 51.04-6.05 XXV-XXIX

6. d)interpretarea1.1,1.3, 1.4, 1.6, 2.2,

2.6. 513.05-10.06 XXX-XXXIV

Page 70: moni planificari

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢAREUNITATEA DE INVATARE: DEPRINDERI DE CANTARE VOCALANR. ORE :5 ore

Nr.crt.

Detalieri de continut Nr.ore

Data Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.

1 Deprinderi specifice de cânt

3 17.0924.09

exercitii de ţinută corporală; exercitii de verificare a

conversaţia, explicaţia,exerciţiul;

probă practică; observarea

Page 71: moni planificari

1.10 deprinderilor muzicale pe care elevii le-au dobândit în clasa I; exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a sunetelor; audierea comparata (prin jocuri) şi intuirea sunetelor cântate şi vorbite, emise vocal şi instrumental; recunoaşterea acestor sunete în cadrul jocurilor; cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei şi caracterului melodiei; cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog)

individual,frontal, în colectiv; „Noul an deşcoală”, I.Potolea

„Rândunica”, I.Vicol

sistematică

2 Deprinderi de cântare în colectiv

2 8.1015.10

exercitii-joc pentru atacul sunetului cu care se începe cântarea, sincronizarea; exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată (poziţie, preluarea tonului, respectarea semnalului de început, emisie naturală, dicţie, sincronizare); cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei şi caracterului melodiei; aprecierea contribuţiei proprii la interpretarea colectivă; cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;

conversaţia, explicaţia,exerciţiul; individual,frontal, în colectiv; „La pădure”

„Culesul viilor”, I.Potolea „Povestea unui ciobănaş”

probă practică; observarea sistematică

UNITATEA DE INVATARE: DEPRINDERI DE CANTARE INSTRUMENTALANR. ORE :8 ore

Nr. Detalieri de continut Nr. Data Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.

Page 72: moni planificari

crt. ore 1 Jucării

muzicale3 22.10

29.1012.11

jocuri de producere a sunetelor cu diferite obiecte şi instrumente sonore; exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a sunetelor; improvizaţii muzicale; marcarea cu ajutorul jucăriilor muzicale a structurii ritmice a cântecului; cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei şi caracterului melodiei; aprecierea contribuţiei proprii la interpretarea colectivă; cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul; acompanierea cu jucării muzicale;

jucării muzicale; diferiteobiecte sonore;

„Dacă vesel se trăieşte” „Mişcă vântulfrunzele”

probă practică;

observarea sistematică

2 Percuţiecorporală

3 19.1126.113.12

exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a sunetelor; audierea comparata (prin jocuri) şi intuirea sunetelor cântate şi vorbite, emise vocal şi instrumental; recunoaşterea acestor sunete în cadrul jocurilor; marcarea, prin bătăi din palme, prin mişcări corporale a structurii ritmice a cântecului; cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;acompanierea cu propriul corp (bătăi din palme, pe genunchi, pe masă, pe piept)

jucării muzicale; diferiteobiecte sonore;

„Broscuţele” „Vine ploaia” „Castelul”

probă practică;

observarea sistematică

Page 73: moni planificari

3 Cântarea cu acompaniament

2 10.1217.12

cântare vocală cu acompaniament ritmic de jucării sonore; improvizaţii muzicale; cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul; audierea unor creaţii folclorice legate de obiceiurile de iarnă;mişcarea pe muzică;

„Iarna veselă” probă practică;

observarea sistematică

UNITATEA DE INVATARE: ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL-Timbrul NR.ORE :4 ore

Nr.crt.

Detalieri de continut Nr.ore

Data Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.

1 Sunete din natură şi

din mediul înconjurător

2 7.0114.01

jocuri de recunoaştere a unor sunete din natură şi din mediul înconjurător ; exerciţii de ţinută corporală pentru dezvoltarea tehnicii vocale; exercitii–jocuri de omogenizare a emisiei vocale şi de respiraţie; imitarea unor sunete din natură şi din mediul înconjurător; jocuri muzicale;

culegere de cântece pentru şcolari; jucării muzicale;

„Cucule pasare sură”

probă practică; observarea sistematică

2 Sunete cântate –

vorbite;

1 21.01 exercitii-jocuri de ascultare şi recunoaştere a sunetelor cântate şi vorbite,diferenţierea lor după criterii proprii; exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a sunetelor; redarea fragmentară şi integrală în colectiv, în grupuri mici şi individual a cântecelor din repertoriul propus, respectând intonaţia corectă;

CD-uri cu cântece pentru copii ;

„Ghicitoare ”, A. Ivascanu

probă practică; observarea sistematică

Page 74: moni planificari

exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată (poziţie, preluarea tonului, respectarea semnalului de început, emisie naturală, dicţie, sincronizare); cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei şi caracterului melodiei; aprecierea contribuţiei proprii la interpret colectivă; dialog spontan (personaje, animale);

3 Sunete vocal –

instrumentale;

1 28.01 audierea comparată şi intuirea sunetelor cântate şi vorbite , emise vocal şi instrumental ; exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a sunetelor; cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei şi caracterului melodiei; aprecierea contribuţiei proprii la interpretarea colectivă; mişcarea pe muzică; povestirea orală imaginară, inspirată de muzică;

jucarii muzicale, instrumente;

„Ecoul”

probă practică;

observarea sistematică

UNITATEA DE INVATARE: ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL-Ritmul Nr. ore: 7 ore

Nr.crt.

Detalieri de continut Nr.ore

Data Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.

1

Sunetelungi şi scurte

1 11.02 exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritm; audierea unor lucrări de factură diferită;

conversaţia,explicaţia, exerciţiul; individual, frontal, în colectiv, pe grupe;

probă practică; observarea sistematică

Page 75: moni planificari

asocierea cu mişcări diferenţiate a nuanţelor contrastante şi a timbrului vocal, comparativ cu cel instrumental; audierea comparată, prin jocuri, a unor sunete de durate diferite (lungi-scurte); cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;

„Sosirea rândunicii” ,G. Ucenescu

2 Marcareastructurilor

ritmice - pătrimea, pauza de pătrime

1 18.02 exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul, metrul, textul; jocuri de recunoaştere şi marcare a structurilor ritmice pe cântec; audierea comparată, prin jocuri, a unor sunete de durate diferite (lungi-scurte); familiarizarea vizuală cu semnele duratelor de pătrime şi pauza de pătrime (exerciţii percuţie); cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;

conversaţia,explicaţia, exerciţiul; individual, frontal, în colectiv, pe grupe;

„Albina mea”, Delcasso

probă practică; observarea sistematică

3 Marcarea

timpiloregali ai măsurii –

optimea

1 25.02 detaşarea structurii ritmice a primului vers al cântecului sau a altui vers reprezentativ şi marcarea acestuia; asocierea cu mişcări diferenţiate a nuanţelor contrastante şi a timbrului vocal, comparativ cu cel instrumental; familiarizarea vizuală cu semnele duratelor de optime; cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;

conversaţia,explicaţia, exerciţiul; individual, frontal, în colectiv,pe grupe;

„E pe lume un băiat” ,M. Petrov

probă practică;

observarea sistematică

4 Audiţie

1 4.03 audierea comparată, prin jocuri, a unor sunete de durate diferite (lungi-

conversaţia,explicaţia, exerciţiul;

Page 76: moni planificari

interioară– doimea

scurte); familiarizarea vizuală cu semnele duratelor de doime; marcarea, prin bătăi din palme, prin mişcări corporale, cu ajutorul jucăriilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului; cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;

individual, frontal, în colectiv, pe grupe;

„Anotimpurile” Vivaldi

5 Recunoaştereaauditivă a structurilor

ritmice din cântece

1 11.03 asocierea cu mişcări diferenţiate a nuanţelor contrastante şi a timbrului vocal, comparativ cu cel instrumental; audierea comparată, prin jocuri, a unor sunete de durate diferite (lungi-scurte); audiţie muzicală;

conversaţia,explicaţia, exerciţiul; individual, frontal, în colectiv, pe grupe; „Păsărică aurie” ,C. Romaşcanu

6 Improvizaţiespontanăcolectivă

1 18.03 exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul, metrul, textul; jocuri de improvizare spontană a unor structuri ritmice cu ajutorul silabelor onomatopeice; familiarizarea vizuală cu semnele duratelor de pătrime, optime, doime şi pauza de pătrime (exerciţii percuţie);marcarea, prin bătăi din palme, prin mişcări corporale, cu ajutorul jucăriilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului;

conversaţia,explicaţia, exerciţiul; individual, frontal, în colectiv, pe grupe;

7 Recapitulare

-ritmul-

1 25.03 exercitii şi jocuri de interpretare şi recunoaştere a unor cântece pe baza unor structuri ritmice; marcarea, prin bătăi din palme,

conversaţia,explicaţia, exerciţiul; individual, frontal, în colectiv, pe grupe;

Page 77: moni planificari

prin mişcări corporale, cu ajutorul jucăriilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului; improvizare spontană a unor combinaţii ritmice însoţite de mişcare; cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;

cântece învăţate;

UNITATEA DE INVATARE : ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL-Melodia NR. ORE: 5 ore

Nr.crt.

Detalieri de continut Nr.ore

Data Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.

1 Sunete înalte şi

sunete joase

1 1.04 audierea comparată, prin jocuri, a unor sunete de înălţimi diferite (înalte-joase); cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei şi caracterului melodiei; jocuri şi exerciţii de tehnică vocală; cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;

conversaţia,explicaţia, exerciţiul; „Prietenii cântăreţi”

probă practică; observarea sistematică

2 Mersul melodiei

1 15.04 audierea comparată, prin jocuri, a unor sunete de durate diferite (lungi-scurte); audierea comparată, prin jocuri, a unor sunete de înălţimi diferite (înalte-joase); identificarea cântecelor după melodia receptată auditiv a primului vers; cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei şi caracterului melodiei;

conversaţia,explicaţia, exerciţiul;

„Tot ce e pe lume”,D.D.Stancu

probă practică; observarea sistematică

Page 78: moni planificari

cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;

3 Legătura dintre text

şi melodie

1 22.04 să intoneze melodia corespunzătoare unui vers dintr-un cântec învăţat; exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată; marcarea, prin bătăi din palme, prin mişcări corporale, cu ajutorul jucăriilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului; identificarea cântecelor după melodia receptată auditiv a primului vers; audiţie muzicală;

conversaţia,explicaţia, exerciţiul;

audiţie-o poveste muzicală

probă practică; observarea sistematică

4 Structuri melodice

din cântece

1 29.04 identificarea cântecelor după melodia receptată auditiv a primului vers; studierea unor structuri melodice alese din diferite cântece învăţate; exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată; improvizarea unor fragmente melodice utilizând instrumente/jucării muzicale;

conversaţia,explicaţia, exerciţiul; jucării muzicale

probă practică; observarea sistematică

5 Genuri muzicale:folclorul copiilor

1 6.05 jocuri de creare spontană a unor combinaţii ritmice de silabe onomatopeice; audierea unor creaţii din folclorul copiilor; jocuri cu cântec din folclorul copiilor; cântarea pe grupe (alternativ, în lanţ, în dialog), de la un vers la altul;

conversaţia,explicaţia, exerciţiul; cântece din folclorul copiilor „Hora”,

probă practică; observarea sistematică

UNITATEA DE INVATARE: ELEMENTE DE LIMBAJ MUZICAL-Interpretarea

Page 79: moni planificari

NR. ORE :5 oreNr.crt.

Detalieri de continut Nr.ore

Data Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.

1 Procedeearmonico-polifonice:

grupe alternative,solist-cor, lanţ,

dialog

2 13.0520.05

exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a sunetelor; redarea fragmentară şi integrală în colectiv, în grupuri mici şi individual a cântecelor , respectând intonaţia corectă; emiterea vocală , prin jocuri; exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul, metrul, textul; cântarea pe grupe, de la un vers la altul;

conversaţia,explicaţia, exerciţiul; activitate individuală, frontală în colectiv, pe grupe; Cântece învăţate

probă practică; observarea sistematică

2 Nuanţe (tare,

încet, mediu)

1 27.05 exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a sunetelor; redarea fragmentară şi integrală în colectiv, în grupuri mici şi individual a cântecelor, respectând nuanţa potrivită conţinutului de idei şi caracterul melodiei;; exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată; audierea comparată, prin jocuri, a sunetelor de intensităţi diferite (tare-încet); recunoaşterea auditivă, prin jocuri, a sunetelor de intensităţi diferite (tare-încet); cântarea pe grupe;

conversaţia,explicaţia, exerciţiul; activitate individuală, frontală în colectiv, pe grupe;

„Cântec de leagăn”

probă practică; observarea sistematică

3 Mişcare pe

muzică (liberă /

1 3.06 exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a sunetelor;

conversaţia,explicaţia, exerciţiul; activitate individuală,

probă practică;

observarea

Page 80: moni planificari

ritmică) exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul, metrul, textul; cântarea pe grupe, de la un vers la altul; mişcarea pe muzică;

frontală în colectiv, pe grupe;

„Hora”-George Breazul

sistematică

4 Mişcare pe muzică

1 10.06 exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a sunetelor; exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul, metrul, textul; cântarea pe grupe, de la un vers la altul; mişcarea pe muzică;

conversaţia, explicaţia, exerciţiul; activitate individuală, frontală în colectiv, pe grupe; „ Sunt român ”

probă practică;

observarea sistematică

EDUCAŢIE PLASTICĂ

ARIA CURRICULARĂ :ARTE An şcolar : 2009 – 2010DISIPLINA: EDUCAŢIE PLASTICĂ Clasa : a II-a ATipul de curriculum abordat – CNNr. de ore pe săptămână:1 ore

Page 81: moni planificari

Nr. total de ore: 34 ore

Obiective cadru şi de referinţă :

1. Cunoaşterea şi utilizarea materialelor, a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice

1.1. să se familiarizeze cu materialele de colorat şi *de modelat

1.2. să mânuiască materialele şi instrumentele de lucru

1.3. să folosească tehnica suprapunerii culorilor, a colajului şi *a modelării formelor în spaţiu

1.4. să utilizeze materialele, instrumentele de lucru şi tehnicile învăţate, pentru a exprima liber idei şi sentimente

2. Recunoaşterea tipurilor de culori, a nonculorilor şi a formelor spaţiale, în mediul înconjurător şi pe imagini

1.1. să se familiarizeze cu grupele de culori şi nonculori în natură, pe planşe didactice şi pe imagini (reproduceri de artă)

1.2. să discute despre culorile calde şi reci, în funcţie de propriile reacţii

3.Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic

3.1să obţină forme spontane folosind culorile şi nonculorile

3.2să obţină forme elaborate pe baza prelucrării formelor spontane, valorificând diferenţele dintre acestea şi folosind culorile şi amestecurile

4.Realizarea unor compoziţii

4.1 să obţină culorile binare prin amestecul celor primare

4.2să obţină tonuri prin amestecul unei culori cu o nonculoare, în cantităţi diferite

4.4să compună suprafeţe cu grupele de culori cunoscute, cu nonculori şi cu tonuri.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL II

Nrcrt

Unitatea de învăţare

Ob.ref.

Conţinuturi Nr.ore

Perioada Data

Obs.

1. Materiale, instrumente şi 1.1; ● Materialele de lucru şi folosirea lor:

21

18.09-25.09I-III

Page 82: moni planificari

tehnici de lucru 4.1 creioane colorate, carioca, markere, tuburi de culori, pensule, soluţie de decolorat, suport de lucru● Tehnici de lucru: acuarelă, tempera, lucru cu ceară, colaj

1

2. Grupe de culori si nonculori 2.1;

3.1; 3.2; 4.1; 4.2

● Culori primare● Culori binare● Steaua culorilor● Culori calde● Culori reci● Analiza si aprecierea lucrărilor● Nonculori● Nuanţele ( amestecul unei culori cu o alta din steaua culorilor)● Analiza si aprecierea lucrărilor

1722222112

1

2.10-29.01III-XIV

3. Compunerea suprafetei plastice 3.1;

3.2; 4.1; 4.2

● Compunerea spaţiului plastic-forma spontană-forma elaborată-suprafeţe decorative● Compozitii figurative ● Analiza si aprecierea lucrărilor● Compozitii non-figurative urmarind echilibrarea elementelor de limbaj plastic, folosind amestecurile de culori si nonculori, in tehnici diferite● Expoziţie:Analiza si aprecierea lucrărilor

15

222215

3

12.02-11.06XIV-XXXIV

Page 83: moni planificari

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare 1: Materiale, instrumente şi tehnici de lucru 2 ore

Nr.crt. Data Conţinuturi

( detalieri )

Ob.deref.

Activităţi de învăţare ResurseEvaluare

1.

2.

18.09

25.09

● Materialele de lucru şi folosirea lor: creioane colorate, carioca, markere, tuburi de culori, pensule, soluţie de decolorat, suport de lucru● Tehnici de lucru: acuarelă, tempera, lucru cu ceară, colaj

1.1

4.1

- identificarea materialelor ;-familiarizarea cu pensule, acuarele şi suport (planşa)- demonstrarea modelului de utilizare a acestora ;- exerciţii de folosire a pensulei şi a acuarelelor ;- ex. de fluidizare a culorilor; -suprapunerea culorilor pe pata uscată şi umedă- realizarea unei compoziţii folosind tehnica fuzionării .- realizarea unei compoziţii cu subiect ales .-ex-joc,,Ne jucam de-a pictorii ’’Subiecte sugerate : “Baloane colorate” “ Strat cu flori”- “Câmp cu flori”

M.-foi-pensule-acuarele-pahar apă-planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor P. -exerciţiul-demonstraţia -explicaţia ;-act.frontală ;-individuală; pe grupe

-observarea sistematica

-autoevaluarea

-proba practică

- notarea lucrărilor

Page 84: moni planificari

Unitatea de învăţare 2: Grupe de culori si nonculori 17 ore

Nr.crt.

Data Conţinuturi( detalieri )

O.R. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.109.1016.1023.1030.1013.1120.1127.114.1211.1218.12

8.01

15.0122.01

29.01

● Culori primare

● Culori binare

● Steaua culorilor

● Culori calde

● Culori reci

● Nonculori

● Analiza si aprecierea lucrărilor

● Nuanţele ( amestecul unei culori cu o alta din steaua culorilor)

● Analiza si aprecierea lucrărilor

2.1

3.1

3.2

4.1

4.2

- Recunoaşterea culorilor primare- Realizarea unei compoziţii cu tema dată :Steagul României- Recunoaşterea culorilor binare ;-Obţinerea culorilor binare ;-Realizarea temei propuse, folosind tehnica fuzionării :Curcubeul, Covoraş popular-recunoaşterea culorilor calde; reci-realizarea unor compoziţii folosind culorile calde, reci: Toamna aurie , Furtuna pe mare

-Recunoaşterea nonculorilor ;-Realizarea unei compoziţii folosind nonculorile: Noapte de iarnă

-Exerciţii de identificare a nuanţelor şi amestecurilor acestora cu alb sau negru, pe imagini sau în natură;-Exerciţii de obţinere a nuanţelor şi a tonurilor acestora-Realizarea de compoziţii figurative şi nonfigurative, folosind nuanţele şi tonurile acestora: Apus de soare, Peisaj subacvatic, Păunul,Vapoare şi valuri

M.-foi-pensule-acuarele-pahar apă-planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor P. -exerciţiuldemonstraţia -explicaţia ;-act.frontală individuală; pe grupe

-observarea sistematica

-autoevaluarea

-proba practică

- notarea lucrărilor

Page 85: moni planificari

Unitatea de învăţare 3: Compunerea suprafeţei plastice Nr.ore: 15

Nr.crt.

Data Conţinuturi( detalieri )

O.R. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

1.

2.3.

4.

5.

6.

7.

12.0219.02

26.025.03

12.0319.03

26.032.0416.04

23.0430.047.0514.0521.05

28.054.0611.06

● Compunerea spaţiului plastic-forma spontană-forma elaborată

-suprafeţe decorative

● Compoziţii figurative

● Analiza si aprecierea lucrărilor

● Compoziţii non-figurative urmărind echilibrarea elementelor de limbaj plastic, folosind amestecurile de culori şi nonculori, în tehnici diferite

● Analiza si aprecierea lucrărilor

3.1

3.2

4.1

4.2

-Exerciţii intuire şi recunoaştere a formei spontane pe planşe şi în operele de artă ;-Exerciţii de descoperire a unor corespondenţe între forma spontană şi diferite forme întâlnite în natură ;-Exerciţii de identificare a diferitelor forme din natură pe imagini ca: forme de obiecte, forme geometrice , forme plastice-Exerciţii de obţinere a unor forme spontane prin plierea hârtiei peste 2 – 3 picături de culoare sau nonculoare ;-Exerciţii de obţinere a unor forme spontane prin presarea altei planşe care se suprapune peste cea pe care s-au pus 2 – 3 picături de culoare sau nonculoare - Exerciţii de prelucrare a unor forme spontane obţinute prin tehnica plierii prin adăugarea unor elemente ;-Exerciţii de prelucrare a unor forme spontane obţinute prin tehnica presării prin adăugarea unor elemente ;-Dialog privind interpretarea formelor obţinute ;-Exerciţii de integrare a formelor obţinute într-un tablou din natură -Exerciţii de aşezare a formelor în planşă ;-Exerciţii de interpretare pe plan afectiv a semnificaţiei culorilor ;-Exerciţii de folosire a culorilor, nonculorilor şi amestecurilor lor pentru redare căldură sau răceală bucurie sau tristeţe, gingăşie sau violenţă, frumuseţe sau urâţenie :- , Buchetul de flori -Ex. de compunere a unui singur personaj în pagină: Fetiţa ;Omul de zăpadă-Exerciţii de compunere a unui spaţiu plastic cu mai multe per-sonaje : Jocuri de iarnă -Compoziţii care să redea elemente reale şi fantastice, folosind grupele de culori şi amestecul lor cu alb şi negru : Copiii şi soarele, Fata babei şi fata Moşneagului, Zmeul – zmeilor .

M.-foi-pensule-acuarele-pahar apă-planşe model -reproduceri de artă - desene ale copiilor - planşe didactice

P. -exerciţiuldemonstraţia -explicaţia ;-act.frontală individuală; pe grupe

-observarea sistematica

autoevalua-rea

-proba practică

- notarea lucrărilor

Page 86: moni planificari

-Organizarea unor expoziţii cu lucrările realizate, la nivelul clasei .

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ ARIA CURRICULARĂ :TEHNOLOGII An şcolar : 2009 – 2010DISIPLINA: EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ Clasa : a II-a ATipul de curriculum abordat – CNNr. de ore pe săptămână:1 ore Nr. total de ore: 34 ore

Obiective cadru şi de referinţă:

1. Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile

1.1. să observe caracteristici ale unor materiale din natură şi ale celor sintetice (forme, culori, dimensiuni)

1.2. să recunoască şi să utilizeze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice

1.3. să recunoască instrumente specifice prelucrării materialelor din natură şi a materialelor sintetice

2. Proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse simple

2.1. să observe caracteristici ale unor modele date

2.2. să descopere etapele realizării unor produse simple din diferite materiale

2.3. *să aplice tehnicile de lucru învăţate, în realizarea unor compoziţii combinate

3. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs

3.1. să participe, în grupuri de lucru, la realizarea componentelor unui produs simplu

3.2. să verbalizeze acţiunile desfăşurate în timpul jocului

4. Dezvoltarea simţului practic-gospodăresc şi estetic

4.1. să identifice modalităţi de folosire a produselor executate

4.2. să dovedească achiziţionarea unor competenţe şi atitudini igienice corecte şi a unor deprinderi practic-gospodăreşti.

Page 87: moni planificari

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL IIDisciplina :EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂClasa a II-aNr. ore/saptamana :1 Nr.

crt.Unitatea de

învăţareOb.ref.

Conţinuturi Nr.ore

Saptamana Obs.

1 Activităţi cu materiale din natură

1.1; 2.2;2.3; 3.1;3.2; 4.1;

4.3.

Colectarea materialelor din natură,grupare după diferite criterii (formă, mărime, culoare) Tehnici de lucru: decupare, lipire, vopsire, asamblare

7 I-VII

2 Activităţi cu materiale sintetice:hârtia

1.1; 1.2;2.1; 2.2;2.3; 3.1; 3.2; 4.3

Stabilirea caracteristicilor hârtiei (intuitiv) Trasarea după şablon, decuparea după conturul trasat şi lipirea

5 VIII-XII

3 Activităţi cu materiale sintetice:fire

1.1; 2.2;2.3; 3.1;3.2; 4.1; 4.3; 4.4.

Stabilirea caracteristicilor firelor (intuitiv) Însuşiri, tehnici de lucru: răsucire, împletire în 3, 4 sau 8, tăiere, lipire, înnodare, şnuruire

4 XIII-XVI

4 Activităţi cu materiale sintetice:hârtia

1.1; 1.2;2.1;2.2;2.3;3.1;3.2;4.1;4.3;.4.4

Teserea cu benzi de hârtie Ruperea şi mototolirea hârtiei creponate Confecţionarea unor jucării

15 XXXIII-XXXIV

5. Gospodari şi gospodine

1.2;1.33.2;4.14.3; 4.4.

Pregătirea micului dejun 2 XXXI-XXXII

6. Micii gospodari 1.2;1.33.2;4.14.3; 4.4.

Igiena îmbrăcămintei şi a încălţămintei

2 XVII-XXX

Page 88: moni planificari

PROIECTAREA UNTĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Disciplina :ABILITATI PRACTICEClasa a II-aUNITATEA DE INVATARE: Activitati cu materiale din natura Nr.ore alocate :7Perioada : 15.IX - 7.XI Nr.crt.

Continuturi-detalieri-

Ob.ref.

Activitati de invatare Resurse Evaluare Data

1 Colectarea materialelor din natură,grupare după diferite criterii (formă, mărime, culoare)

1.1; 2.2;2.3; 3.1;3.2;4.1; 4.3.

obs. dirijate în cadrul drumeţiei organizate în apropierea şcolii; colectarea materialelor (drumeţie); observaţii privind caracteristicile materialelor identificate:flori, petale, seminţe, frunze, conuri, crenguţe, pietre, etc.); exerciţi de sortare şi grupare a materialelor după anumite caracteristici (formă, mărime, culoare, etc.)

petale de flori frunze, seminţecrenguţe subţiri şi groase- 1 ora pastă de lipit ,foarfecehârtie glasată ,fireacuarele, mălai, griş, talaş exerciţiul, explicaţia demonstraţia,conversaţia, - 6 ore

act.frontală,.pe grupe individualăSubiecte orientative:-legume şi fructe;-animale din coji de nuci;-crizanteme (paste făinoase);-balerina(frunze);-coşuleţe cu flori;-covoraş din frunze;

observare sistematică probă practică; evaluare reciprocă

15.0922.0929.09

2 Tehnici de lucru: decupare, lipire, vopsire, asamblare

observarea dirijată a unor lucrări; exerciţiul – joc de descoperire a etapelor de lucru; exerciţii de ordonare a operaţiilor necesare obţinerii unor lucrări; exerciţii de decupare, lipire, vopsire şi asamblare a materialelor din natură; activităţi practice de realizare a unor produse simple; exerciţii de umplere a unor contururi trasate cu seminţe, boabe, puf, rumeguş, realizarea unor produse în cadrul unei echipe; exprimarea orală a unor opinii relative la produsele proprii sau ale altora; activităţi practice de realizare a produselor, combinând materialele şi tehnicile în funcţie de caracteristicile lor; conversaţii despre posibilele utilizări ale obiectelor confecţionate;

61013.1020.1027.10

88

Page 89: moni planificari

realizarea unor expoziţii cu lucrările proprii; conversaţii, explicaţii privind respectarea normelor igienico - sanitare

-tablouri diverse

UNITATEA DE INVATARE: Activitati cu materiale sintetice :hartia Nr.ore alocate :5Perioada :10.XI – 12.XII Nr.crt.

Continuturi-detalieri-

Ob.ref.

Activitati de invatare Resurse Evaluare Data

1 Stabilirea caracteristicilor hârtiei (intuitiv)

1.1;1.2;2.1;2.2;2.3;3.1;3.2;4.3

observaţii privind caracteristicile materialelor identificate; exerciţii de decupare după contur, lipire, rupere; discuţii prin care se urmăreşte educaţia ecologică (reciclarea hârtiei) observare dirijată şi explicaţii pe marginea unor compoziţii decorative simetrice; activităţi practice de realizare a unor produse simple; exprimarea orală, în cuvinte simple, a unor opinii relative la produsele proprii sau ale altora; realizarea unor produse în cadrul unei echipe;

hârtie creponatăhârtie glasatăfoarfece,lipici- 1 ora

activitate frontalăactivitate independentă Subiecte orientative:-ornamente pentru pomul de Crăciun (ghirlande,îngeraşi,lanţuri, brăduţi,felicitări,fulgi de zăpadă) măşti- 4 ore

observare sistematică probă practică; autoevaluare evaluare reciprocă

10.1117.1124.11

2 Trasarea după şablon, decuparea după conturul trasat şi lipirea

exerciţii de decupare după contur, lipire; observare dirijată şi explicaţii pe marginea unor compoziţii decorative simetrice; activităţi practice de realizare a unor produse simple; exprimarea orală, în cuvinte simple, a unor opinii relative la produsele proprii sau ale altora; activităţi de îmbogăţire a mediului înconjurător apropiat (clasa, camera personală) cu lucrările proprii;

18.1215.12

89

Page 90: moni planificari

UNITATEA DE INVATARE: Activitati cu materiale sintetice :fire Nr.ore alocate :4Perioada : 15.XII – 23.I Nr.crt.

Continuturi-detalieri-

Ob.ref.

Activitati de invatare Resurse Evaluare Data

1 Stabilirea caracteristicilor firelor (intuitiv)

1.1; 2.2;2.3; 3.1;3.2; 4.1;4.3; 4.4.

ex.-joc de alegere a firelor; observaţii privind caracteristicile materialelor identificate; exerciţii de alegere a mostrelor de fire dintr-un grup de materiale date; activităţi practice de realizare a unor compoziţii şi jucării simple din fire; exprimarea orală, în cuvinte simple, a unor opinii relative la produsele proprii sau ale altora; activităţi de îmbogăţire a mediului înconjurător apropiat (clasa, camera personală) cu lucrările proprii;

fire de lână, bumbac, sfori, mătase, lipici, carton, foarfece; „Tablouri cu fire colorate” „Ciucuri”

- 2 ore

„Codiţa păpuşii” „Snurul”

- 2 ore

observare sistematică probă practică; autoevaluare evaluare reciprocă

5.0112.01

2 Însuşiri, tehnici de lucru: răsucire, împletire în 3, 4 sau 8, tăiere, lipire, înnodare, şnuruire

identificarea firelor dintr-un grup de materiale; gruparea firelor după diferite criterii date: culoare, grosime, materialul din care sunt obţinute ex. de tăiere a firelor ex. de înnodare a firelor ex. de împletire a firelor în două, trei sau patru activităţi practice de realizare a unor produse simple; exprimarea orală, în cuvinte simple, a unor opinii relative la produsele proprii sau ale altora; activităţi de îmbogăţire a mediului înconjurător apropiat (clasa, camera personală) cu lucrările proprii; ex. de analizare a lucrărilor

19.0126.01

90

Page 91: moni planificari

UNITATEA DE INVATARE: gospodari si gospodineNr.ore alocate :2Perioada : 18 -29.V Nr.crt.

Continuturi-detalieri-

Ob.ref.

Activitati de invatare Resurse Evaluare Data

1 Pregătirea micului dejun

1.21.4

exerciţii de folosire şi identificare a ustensilelor folosite în bucătărie; exciţiu-joc de aranjare a mesei pentru micul dejun; conversaţii, explicaţii privind respectarea normelor igienico-sanitare în situaţiile impuse de activităţile rutinei zilnice;

faţă de masă, tacâmuri,căni, farfurii, pahare, şerveţele; „Pregătirea micului dejun”- 2 ore

observare sistematică

9.0216.02

UNITATEA DE INVATARE: micii gospodari Nr.ore alocate :2Perioada : 1 – 12.VI Nrcrt

Continuturi-detalieri-

Ob.ref.

Activitati de invatare Resurse Evaluare Data

1 Igiena îmbrăcămintei şi a încălţămintei

1.3.2

discuţii privind necesitatea utilizării obiectelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte în condiţii de igienă; exemple de respectare/ nerespectare a regulilor de igienă amintite, joc de rol: „ Îmbracă copilul cu lucruri potrivite”.

imagini, planşe jetoane

- 3 ore

observare sistematică

23.22.03

91

Page 92: moni planificari

UNITATEA DE INVATARE: Activitati cu materiale sintetice :hartiaNr.ore alocate :14Perioada : Nr.crt.

Continuturi-detalieri-

Ob.ref.

Activitati de invatare Resurse Evaluare Data

1 Teserea cu benzi de hârtie

1.1; 1.2;2.1;2.2;2.3

;3.1;3.2;4.1;4.3;.4.4

realizarea unor ţesături cu benzi din hârtie ; observarea dirijată a unor compoziţii; conversaţii despre posibile utilizări ale obiectelor confecţionate; realizarea unor expoziţii cu lucrările proprii; conversaţii, explicaţii privind respectarea normelor igienico – sanitare;

- 5 ore hârtie glasată foarfece lipiciIepuraşul’„Felicitare

- 4 ore

activitate frontalăactivitate independentă-Strugure-Copac

observare sistematică probă practică; autoevaluareevaluare reciprocă

9.031623

30.03

2 Ruperea şi mototolirea hârtiei creponate

ex. de rupere şi mototolire a hârtiei ex de trasare a conturului după şablon ex. de umplere a conturului cu hârtie în scopul realizării lucrărilor propuse activităţi practice de realizare a unor produse simple; ex. de lipire a hârtiei pe suport de hârtie

13.0420.0427.04

3 Confecţionarea unor Jucării

ex. de ordonare a operaţiilor necesare obţinerii unor jucării; confecţionarea unor jucării din hârtie; utilizarea şabloanelor şi activităţi de decupare după contur, lipire,asamblare,ornare; conversaţii despre posibile utilizări ale obiectelor confecţionate; realizarea unei mini-expoziţii;

carton,diferite sortimente de hârtie colorată,vată- 5 ore frontal, individual,pe grupe„Puişorul”„Broscuţa”„Ursuleţul”

observare sistematică probă practică; autoevaluareevaluare reciprocă

4.0511.0518.0525.058.06

92

Page 93: moni planificari

OPŢIONALCaligrafie

- Argument-

Având în vedere că în ultimii ani a fost scos din programa şcolară obiectul CALIGRAFIE, am considerat că este necesar să consolidăm activitatea de scriere prin alegerea acestui opţional. Alegerea acestui opţional este acceptată şi de către părinţi, conştienţi fiind că acest opţional formează la elevi deprinderi de scriere caligrafică.

Scrisul reprezintă un instrument de muncă intelectuală, iar pentru psihologi un element de bază în cunoaşterea indivizilor, în depistarea trăsăturilor lor de caracter.

Modul în care vor scrie elevii va fi o oglindă a muncii noastre de dascăli, o dovadă că am format tineri bine pregătiţi, hotărâţi, cu atitudini pozitive faţă de muncă, faţă de artă.

Ca material suport am ales „ Caietul de Caligrafie ”, pus la dispoziţie de Editura Aramis. Scrierea frumoasă, cu litere în „duct continuu ”, egale ca mărime şi cu aspect îngrijit, este dezideratul acestui opţional din motive tehnice, care ţin de lizibilitate, dar şi din considerente educative, formative, care ţin de aderarea copilului la disciplină, de cultivarea perseverenţei şi a gustului estetic.

La această vârstă, elevii primesc numeroase informaţii pe care vor să le stocheze prin scris. Acest fapt determină creşterea vitezei scrierii.Preocuparea noastră, a învăţătorilor este ca viteza de scriere să devină direct proporţională cu calitatea.

93

Page 94: moni planificari

PROGRAMA OPŢIONALULUI

CLASA : a II- a

TEMA : Caligrafie

ARIA CURRICULARĂ: Arte

TIPUL: la nivel de disciplină

PROPUNĂTOR : înv. GASPAR EVA MONICA

OBIECTIVE CADRU

I. Adoptarea unei poziţii corecte de scris;II. Scrierea lizibilă,estetică şi corectă;III. Scrierea artistică

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

1.1. să adopte o poziţie corectă a corpului în timpul scrisului ;

1.2. să utilizeze corect stiloul;

2.1. să scrie literele grupate în funcţie de grafismele care le compun;

2.2. să respecte spaţiul grafic specific fiecărui element;

2.3. să respecte înclinaţia, distanţa şi legătura dintre elementele grafice

2.4. să transcrie pe foaie fără liniatură, diferite propoziţii şi texte

2.5. să practice scrierea în fir continuu;

94

Page 95: moni planificari

2.6. să realizeze încadrarea corectă în pagina caietului tip II, de matematică, dictando;

2.7. să transcrie scurte texte din respectând aşezarea în pagină;

2.8. să scrie literele mari şi mici de mână şi de tipar în ordine alfabetică.

3.1. să scrie litere „împodobite”, de mână şi de tipar

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

Exerciţii de menţinere corectă a poziţiei corpului în timpul scrisului; Exerciţii de utilizare corespunzătoare a instrumentelor de scris, a caietului; Exerciţii de trasare a elementelor grafice; Exerciţii de scriere a trăsăturilor cu fir continuu; Exerciţii de scriere a literelor mari şi mici de mână în ordine alfabetică Exerciţii de scriere cu fir continuu a unor cuvinte simple; Exerciţii de scriere pe diferite tipuri de liniatură; Exerciţii de scriere pe foi fără liniatură; Exerciţii de folosire a ortogramelor şi a semnelor de punctuaţie cunoscute Exerciţii de copiere, transcriere, dictare;

ACTIVITĂŢI DE EVALUARE: Exerciţii de control şi autocontrol al caietelor; Observarea progresului/ regresului în activitatea de comunicare scrisă; Observarea corectitudinii scrisului în clasă, în caietele de teme; Analiza caietelor, promovarea exemplelor pozitive

CONTINUTURILE INVATARII:- Elemente grafice pregătitoare pentru scriere- Literele mici si mari ale alfabetului limbii române- Cifrele- Cuvinte, propozitii, texte – copieri,transcrieri, dictari

95

Page 96: moni planificari

MODALITĂŢI DE EVALUARE Observarea sistematică Autoevaluarea Evaluare reciprocă

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. crt.

Unităţi de învăţareObiective de

referinţăConţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.

1 Elemente grafice pregătitoare pentru scriere

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3.

Bastonaşe pe unul şi pe două spaţii Zaua Semiovalul şi ovalul Trăsături buclate pe rând, subrând şi suprarând Trăsătura şerpuită cu noduleţ; trăsătura arcuită cu noduleţ

3 I-III

2 Literele mici de mână Scrierea cuvintelor

1.1; 1.2; 3.1; 4.1; 5.1.

Literele m, n p; legarea lor în cuvinte Literele i, î, u, t, ; legarea lor în cuvinte Literele a, ă, â, d; legarea lor în cuvinte Literele c, e, o, x; legarea lor în cuvinte Literele l, b, f, h, k; legarea lor în cuvinte Literele j, y, g, q; legarea lor în cuvinte Literele r, s, ş; legarea lor în cuvinte Literele v, w, z; legarea lor în cuvinte Cuvinte. Propoziţii

7 IV-VII

3 Literele mari de mână. 1.1; 1.2; 2.1; Literele A, N, M; propoziţii 7 XI-

96

Page 97: moni planificari

Scriera propoziţiilor 2.2; 2.3; 3.1; . Literele I, K, H; propoziţii Literele T, Ţ, F; propoziţii Literele P, B, R; propoziţii Literele O, Q, X; propoziţii Literele C, E, G; propoziţii Literele U, V, W; propoziţii Literele S, Ş, L, D; propoziţii Literele J, Y, Z; propoziţii Literele mari de mână; propoziţii

XVII

4 AlfabetulScrierea textelor

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; .

Alfabetul – scrierea cu litere mici de mână Alfabetul – scrierea cu litere mari de mână „Poveste” de Ion Creangă – transcriere„Bunicul” de B. Şt. Delavrancea – Transcriere (fragment) „Povestea codrului” de M. Eminescu - transcriere „Miezul iernei” de V. Alecsandri - transcriere

7 XVIII-XXIV

5 Grupurile de litere 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1;

Grupurile de litere ce, Ce, ci, Ci, ge, Ge, gi, Gi; Grupurile de litere che, Che, chi, Chi, ghe, Ghe, ghi, Ghi; scrierea unor cuvinte ce conţin grupurile de litere. „Bunicul” de B. Şt. Delavrancea – transcriere (fragment)

7 XXV-XXXI

6. Scrierea cifrelor 1.1; 1.2; Scrierea cifrelor; scrirea problemelor şi a planului de rezolvare

3 XXXII-XXXIV

97

Page 98: moni planificari

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ELEMENTE GRAFICE PREGĂTITOARE PENTRU SCRIERE Nr. ore alocate: 3 Perioada: 17.24.SEPT;1.OCT

Detalieri de conţinut

Obiective de referinţă

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Bastonaşe pe unul şi pe două

spaţii

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3;

- exerciţii de scriere a bastonaşelor pe rând şi suprarând;- exerciţii de scriere alternativă a bastonaşelor.

-activitate independentă- stilou- caiet

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Zala 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3;

- exerciţii de scriere a zalei pe rând şi suprarând;- exerciţii de scriere alternativă a grupurilor de zale pe rând cu grupuri de zale pe suprarând.

-activitate independentă- stilou- caiet

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Semiovalul şi ovalul

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3;

- exerciţii de scriere a semiovalului şi ovalului pe rând şi suprarând;- exerciţii de scriere alternativă a ovalelor şi semiovalelor.

-activitate independentă- stilou- caiet

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Trăsături buclate pe rând, subrând

şi suprarând

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3;

- exerciţii de scriere a trăsăturilor buclate pe rând şi suprarând;- exerciţii de scriere a trăsăturilor buclate pe rând şi subrând;- exerciţii de scriere alternativă a trăsăturilor buclate pe rândşi suprarând cu trăsături buclate subrănd.

-activitate independentă- stilou- caiet

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Trăsătura şerpuită cu

noduleţ; trăsătura arcuită cu noduleţ

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3;

- exerciţii de scriere a trăsăturilor şerpuite cu noduleţ pe rând şi suprarând;- exerciţii de scriere a trăsăturii arcuite suprarând;- exerciţii de scriere alternativă a trăsăturilor şerpuite cu trăsături arcuite.

-activitate independentă- stilou- caiet

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Evaluare 1.1; 1.2; 2.1; - exerciţii de screre în ordine şi alternativă a -activitate Evaluare sumativă

98

Page 99: moni planificari

2.2; 2.3; elementelor grafice învăţate. independentă- stilou- caiet

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: LITERELE MICI DE MÂNĂ. SCRIEREA CUVINTELOR

Nr. ore alocate: 7 Perioada: 8.15.22.29.OCT;12.19.26.NOIEMBRIEDetalieri de

conţinutObiective de

referinţăActivităţi de învăţare Resurse Evaluare

Literele n, m, p; legarea lor în

cuvinte

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor n, m, p.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: noapte, mapă, poartă, împărat ;- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- caiet- stilou

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Literele i, î, u, t; legarea lor în

cuvinte

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor i, î, u, t.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: iute, iată, uitat, întâi;- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- caiet- stilou

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Literele a, ă, â, d legarea lor în

cuvinte

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor a, ă, â, d.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: român, totdeauna, datorie, oră;- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- caiet- stilou

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Literele c, e, o, x; legarea lor în

cuvinte

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor c, e, o, x.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: cocă, cetină, examen, carte;- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- caiet- stilou

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Literele l, b, f, h, k; legarea lor în

cuvinte

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1

- exerciţii de scriere a literelor l, b, f, h, k.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: lalea, balon, floare, halat, horă, kilogram;- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- caiet- stilou

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Literele j, y, g, q ; legarea lor în

cuvinte

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor j, y, g, q.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: joc, quartet, galben;- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- caiet- stilou

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Literele r, s, ş; legarea lor în

cuvinte

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1

- exerciţii de scriere a literelor r, s, ş.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: ramură, rotund, şapte, seara;- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- caiet- stilou

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Literele v, w, z; legarea lor în

cuvinte

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor v, w, z.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: vară, zarzăr, watt, zăvoi;- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- caiet- stilou

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Cuvinte. Propoziţii

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise: corn, copertă, poezie, tablă, popor, plin, împac;- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- caiet- stilou

Evaluare sumativă

99

Page 100: moni planificari

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: LITERELE MARI DE MÂNĂ. SCRIEREA PROPOZIŢIILOR

Nr. ore alocate: 7 Perioada: 3.10.17DEC;7.14.2128IANUARIEDetalieri de

conţinutObiective de

referinţăActivităţi de învăţare Resurse Evaluare

Literele A, N, M. Propoziţii

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor A, N, M.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- stilou- caiet

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Literele I, K, H. Propoziţii 1.1; 1.2; 2.1;

2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor I, K, H.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- stilou- caiet

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Literele T, Ţ, F. Propoziţii

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor T, Ţ, F.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- stilou- caiet

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Literele P, B, R. Propoziţii

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor P, B, R.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- stilou- caiet

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

-activitate Observarea sistematică

100

Page 101: moni planificari

Literele O, Q, X. Propoziţii

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1

- exerciţii de scriere a literelor O, Q, X.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

independentă- stilou- caiet

AutoevaluareaEvaluare reciprocă

Literele C, E, G. Propoziţii

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor C, E, G.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- stilou- caiet

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Literele U, V, W. Propoziţii

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor U, V, W.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- stilou- caiet

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Literele S, Ş, L, D. Propoziţii

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor S, Ş, L, D.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- stilou- caiet

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Literele J, Z, Y. Propoziţii

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor J, Z, Y.- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin literele scrise- scrierea unor propoziţii ce conţin cuvintele scrise;

-activitate independentă- stilou- caiet

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Evaluare 1.1; 1.2; 2.1; 3.1;

- ex de scriere a literelor mari învăţate ;- ex de scriere a cuvintelor şi propoziţiilor

-activitate independentă- stilou- caiet

Evaluare sumativă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ALFABETUL. SCRIEREA TEXTELORNr. ore alocate: 7 Perioada: 4.11.18.25FEBR.;4.11.18MARTIE

101

Page 102: moni planificari

Detalieri de conţinut

Obiective de referinţă

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Alfabetul – scrierea cu litere mici şi mari de

mână

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1;

- exerciţii de scriere a literelor mici şi mari de mână în ordine alfabetică.

-activitate independentă- caiet- stilou

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

„Poveste” – de Ion Creangă„Bunicul” –

B.Şt.Delavrancea- transcriere –

1.1; 1.2; 2.1; 2.5; 2.6; 2.7;

2.8; 3.1;

- exerciţii de transcriere a unor texte: „Poveste” – de Ion Creangă; „Bunicul” – B.Şt.Delavrancea- ex. de încadrare a textelor în pagină;

-activitate independentă- caiet- stilou

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Evaluare 1.1; 1.2; 2.1; 3.1;

- ex. de trascrierea corectă a unor texte: „Povestea codrului” – M. Eminescu; „Miezul iernei” – V- Alecsandri;- ex. de încadrare a textelor în pagină;

-activitate independentă- caiet- stilou

Evaluare sumativă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: GRUPURILE DE LITERENr. ore alocate: 7 PERIOADA:25MARTIE;15.22.29APRILIE;6.13.20 MAI

Detalieri de conţinut

Obiective de referinţă

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Grupurile de litere ce, Ce, ci,

Ci, ge, Ge, gi, Gi.

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1

- exerciţii de scrierea grupurilor de litere;- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin grupurile de litere

-activitate independentă- caiet- stilou

Observarea sistematicăEvaluare reciprocă

Grupurile de litere che, Che, chi, Chi, ghe, Ghe, ghi, Ghi.

1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.1;

- exerciţii de scrierea grupurilor de litere;- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin grupurile de litere

-activitate independentă- caiet- stilou

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Evaluare 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1;

- exerciţii de scrierea grupurilor de litere;- exerciţii de scriere a unor cuvinte ce conţin grupurile de litere

-activitate independentă- caiet- stilou

Evaluare sumativă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: SCRIEREA CIFRELORNr. ore alocate: 3 Perioada: 27 MAI,;3.10IUNIE

102

Page 103: moni planificari

Detalieri de conţinut

Obiective de referinţă

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare

Scrierea cifrelor, a problemelor şi

a planului de rezolvare

1.1; 1.2; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8;

- exerciţii de scriere a cifrelor;- exerciţii de scriere a problemelor şi a planului de rezolvare;

-activitate independentă- caiet- stilou

Observarea sistematicăAutoevaluareaEvaluare reciprocă

Evaluare 1.1; 1.2; 2.4 - exerciţii de scriere a cifrelor;- exerciţii de scriere a problemelor şi a planului de rezolvare

-activitate independentă- caiet- stilou

Evaluare sumativă

OBIECTIV TRANSCURRICULAR: formarea deprinderii de scriere caligrafică pentru receptarea corectă a mesajului scris şi pentru dezvoltarea gustului pentru frumos

103

Page 104: moni planificari

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE1. să traseze elemente grafice premergătoare scrierii literelor şi cifrelor

2. să scrie caligrafic litere, cuvinte , propoziţii , cifre, folosind scrierea cu fir continuu

3. să aşeze corect în pagină un text

4. să respecte ortografia cuvintelor şi punctuaţia propoziţiilor

5. să realizeze controlul şi aprecierea lucrărilor

6. să exerseze diferite moduri de scriere a literelor

7. să manifeste interes şi plăcere pentru scrierea caligrafică

-exerciţii de desenare a unor scene schematice pentru desprinderea elementelor grafice premergătoare scrierii-exerciţii de trasare a elementelor grafice

-exerciţii de scriere cu fir continuu în aer , pe bancă, pe caiet cu stiloul-exerciţii de scriere caligrafică a literelor şi cuvintelor-exerciţii de analiză a lucrărilor-exerciţii de legare a literelor în cuvinte

-exerciţii de aşezare în pagină a unui text literar sau nonliterar-exerciţii de respectare a alineatelor-exerciţii de copiere, dictare, creaţie

-respectarea ortografiei -exerciţii de copiere, transcriere şi dictare

-exerciţii de practicare a autocontrolului-exerciţii de exprimare a părerilor personale

-exerciţii de desenare a literelor de tipar-exersarea mai multor modele de scriere

-exerciţii de redactare a unei scrisori, a unei invitaţii-exerciţii de realizare a unor afişe, panouri publicitare etc.

CONŢINUTURI

104

Page 105: moni planificari

1. ELEMENTE GRAFICE PREMERGĂTOARE SCRIERII LITERELOR ŞI CIFRELOR-trăsătura bastonată-zala-ovalul-trăsătura buclată-noduleţul-linia şerpuită

2. SCRIEREA PE GRUPE A LITERELOR ALFABETULUI MIC ŞI MARE3. SCRIEREA CIFRELOR ŞI LITERELOR PE REŢEA DE PĂTRĂŢELE4. COPIERI, TRANSCRIERI, REDACTAREA UNEI SCRISORI, A UNEI INVITAŢII, A UNOR AFIŞE.

METODE DE EVALUARE

1. Verificarea pe baza unui suport vizual ( planşe de analiză , caietele elevilor)-analiza lucrărilor realizate-autoevaluarea

2. Probe practice3. Proiectul „Gazeta de perete a clasei”

BIBLIOGRAFIE

1.*** „Metodica predării limbii române la clasele I-IV” – Ed. Aramis – 20042. M. Diaconu – „Îndrumător pentru artele plastice” –Ed. Petrion -20013. A. Manolache, M. Stângă , Z. Stăiculescu – „Povestea literelor din Ţara grafismelor” – Ed. V&I Integral- Bucureşti- 20

EDUCAŢIE FIZICĂ

105

Page 106: moni planificari

ARIA CURRICULARĂ :EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT An şcolar : 2009 – 2010DISIPLINA: EDUCAŢIE FIZICĂ Clasa : a II-a ATipul de curriculum abordat – CN Nr. de ore pe săptămână:2 oreNr. total de ore: 68 ore

Obiective cadru:

I. Menţinerea stării optime de sănătate şi creşterea capacităţii de adaptare la factorii de mediusă aplice metode adecvate pentru menţinerea stării de sănătate să respecte regulile de igienă personală şi colectivă şi pe cele specifice efortuluisă evite principalele accidente care pot să apară pe parcursul desfăşurării diferitelor tipuri de activităţi sportive

II. Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la aceasta2.1 să identifice principalele cauze care pot genera abateri de la postura corectă2.2 să adopte poziţii corecte ale coloanei vertebrale şi ale segmentelor corpului în raport cu aceasta, în situaţii statice şi dinamice2.3 să execute un complex de dezvoltare fizică predat , alcătuit din patru exerciţii2.4să îşi aprecieze evoluţia principalilor indicatori de dezvoltare fizică ( talie, greutate, perimetre, diametre)

III. Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ-utilitare şi sportive elementare şi dezvoltarea calităţilor motrice aferente3.1 să aplice în activităţile practice deprinderile motrice de bază şi pe cele utilitar aplicative3.2 să aplice deprinderile motrice sportive însuşite3.3 să execute exerciţiile fizice însuşite, potrivit posibilităţilor individuale în condiţii complexe

IV. Practicarea independentă a exerciţiilor fizice, a jocurilor şi a diferitelor sporturi4.1 să selecteze diferite exerciţii fizice, pentru practicarea lor independentă

V. Manifestarea spiritului de echipă şi de întrecere, în funcţie de un sistem de reguli acceptate5.1 să recunoască regulile simple stabilite pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor practice5.2 să manifeste iniţiativă în colaborarea cu colegii, pe parcursul activităţilor practice

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ 106

Page 107: moni planificari

PE SEMESTRUL I ŞI SEMESTRUL II

Nr. ore / săptămână: 2 ore Semestrul I

107

Page 108: moni planificari

Unitatea de invatare

Ob. Continuturi Nr. Ore Sapt Obs.

1. Dezvoltarea vitezii si indemanarii

1.41.52.2

Viteza de reactie la stimuli vizuali si auditiviViteza de executie cu obiecte portativeViteza de deplasareIndemanarea in actiuni motrice desfasurate individual si in perechi.Stafete sub forma de intrecere

4 I-II

2. Deprinderea de aruncare –prindere

2.12.33.13.3

Aruncarea azvarlita cu o mana pe deasupra umarului la tinta si la distantaPrinderea cu doua maini din autoaruncari- in sus, la podea, la pereteJocuri dinamice si stafete

4 I-II

3. Alergare de viteza

1.32.2

Alergare de viteza cu start din picioare, startul de susAlergare accelerataPasul lansat de vitezaIntreceriProba de cintrol-Intreceri pe 25 m

8 III-VI

4.Minijoc sportiv 1.32.2

Pasarea si prinderea mingii cu doua maini de pe locPasarea cu o mana si prinderea cu doua maini de pe locDribling simplu si multiplu de pe locStafete si jocuri cuprinzand procedeele invatate

12 III-VIII

5.Aruncarea mingii de oina de pe loc, la distanta

1.32.2

Aruncarea mingii de oina de pe loc, la distantaPriza si pozitia initiala :-elanul-aruncarea azvarlitaIntreceri de aruncare la distantaProba de control- Aruncarea mingii de oina

6 VII-IX

6. Dezvoltarea fizica armonioasa

1.22.1

Pozitiile stand departat, pe genunchi, sezand, culcatMiscari specifice segmentelor corpului- complex de exercitii liberePostura corecta in pozitii si actiuni motrice variate- exercitii si jocuriProba de control- complex de dezvoltare fizica

6 IX-XI

7. Deprinderea motrica de baza- saritura

3.13.4

Sarituri pe loc si cu deplasare, cu desprindere de pe unul si ambele picioareSaritura in lungime de pe locSarituri din ghemuit in ghemuitJocuri dinamice si stafete

4 X-XI

108

Page 109: moni planificari

8. Deprinderea de echilibru

1.2 Deplasari in echilibru pe suprafete inguste si inaltateStafete sub forma de intrecere

4 XIIXIII

9 Deprinderea de escaladare

1.22.12.2

Escaladare cu apucarea si incalecarea obstacoluluiStafeta, parcurs aplicativ

4 XIIXIII

SEMESTRUL al II-lea1. Deprinderi de tarare

2.23.1

Tarare pe genunchi si antebrate Stafete si parcursuri aplicative cuprinzand tararea

6 XIV-XVI

2. deprinderea de catarare- coborare

2.22.33.35.3

Catararea-coborarea pe scara fixaCatarare- coborare pe banca inclinataIntreceri in perechi/ grupe/ echipe folosind criteriul corectitudinii executiei catararilor si coborarilor

6 XIVXVI

3.Deprinderi de tractiune si impingere

2.42.55.1

Deplasarea unui obiect/ partener prin tractare cu bratele realizata individual/ perechiIntreceri individuale sip e perechi care include tractiuneaDeplasarea unui obiect/ partener prin impingereIntreceri individuale sip e perechi care include impingerea

8 XVIIXX

4. Deprinderea de transport

2.13.3

Transport de obiecte usoare apucate cu ambele maini, sprijinite de umar, individualParcursuri aplicative care includ actiuni de transport

8 XXIXXIV

5. Deprinderi sportive cu specific de gimnastica

2.13.3

Cumpana pe un genunchi cu sprijinul palmelor pe solSemisfoara si podul de josStand pe omoplati, rulare pe abdomen si pieptRulare si rostogolire inainte din ghemuit in ghemuitRostogolire inainte departat in ghemuitRostogolire inapoi din ghemuit in departatProba de control- elemente de gimnastica acrobatica

16 XVIIXXIV

6. Calitatea motrica de baza- forta

2.12.42.5

Forta dinamica generala si segmentara-exercitii localizate la nivelul unui segment sau a unei regiuni ale corpului (abdomen, brate, spate, picioare)Parcursuri aplicative si jocuri dinamice ce cuprind actiuni motrice de

6 XXVXXVII

109

Page 110: moni planificari

fortaProba de control- extensii ale trunchiului/ ridicari de trunchi si de picioare/ structura complexa de forta

7. Calitatea motrica de baza –re zistenta

2.64.15.3

Rezistenta generala la eforturi aerobeAlergare de durata in tempo moderatJocuri si parcursuri aplicative extinse ca durata, repetate de mai multe oriProba de control- Alergare de durata

8 XXVXXVIII

8.Deprinderi sportive elementare specifice jocurilor sportive

2.22.63.35.15.25.3

Pasarea si prinderea mingii cu doua maini de pe locPasarea mingii cu o mana si prinderea ei cu doua maini, de pe locPasarea mingii cu piciorul (baieti)- dribling simplu si multiplu. Conducerea mingii cu piciorulStafete si jocuri cuprinzand procedeele invatate

14 XXVIIIXXXIV

110

Page 111: moni planificari

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Nr. crt.

Ob. de ref

Unitatea de învăţare Conţinuturi

Nrore

Data Exemple de activităţi de învăţare Resurse Obs

1 1.11.21.34.15.3

Capacitatea de organizare 1 16.09 *Protecţia muncii la orele de educaţie fizică *Recomandări privind desfăşurarea orelor, echipamentul necesar, anunţarea scutirilor medicale; reorganizarea colectivului de elevi*Exerciţii de front si formaţii *Jocuri dinamice

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

1.4;2.1;2.2;5.2

Dezvoltarea fizică armonioasă 1 18.09 *Exerciţii de front si formaţii (adunare, aliniere, salut, întoarceri prin saritură la stânga / dreapta ). Mers pe vârfuri, călcâie, pe partea interioara şi exterioara a labei piciorului * Trecere din coloana câte unul în coloana câte doi *Joc :”Mingea în presă”.

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.1;2.7;5.3

Dezvoltarea fizică armonioasă 1 23.09 *Exerciţii de front şi formaţii (formele de mers şi alergare)* Pregatirea fizică generală – complex de exerciţii* Joc :”Provocarea cu trei lovituri”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

111

Page 112: moni planificari

2.3;2.5;2.6;3.4

Dezvoltarea îndemânării 1 25.09 *Complex de exerciţii – repetare (F)*Mişcări de front şi exerciţii de deplasare (formele de mers : pe vârfuri, pe călcâie, ghemuit, alergare cu călcâiele la şezut, cu genunchii sus, porniri şi opriri pe loc şi din mers ).(V)*Alergare de viteză pe distanţa 15-20 m (V)*Joc :”Al treilea fuge”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.3;2.4;3.2

Dezvoltarea îndemânării 1 30.09 *Mişcări de front şi exerciţii de deplasare (Î)*Alergare de viteză pe distanţa de 25 m (V)*Ştafetă : alergarede durată ®*Joc :”Leapşa”.

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.2;2.3;3.4;5.3

Dezvoltarea fizică armonioasă 1 2.10 *Plecări prin pierderea echilibrului, startul din picioare şi lansarea de la start pe distanţa de 15-20 m(V)*Joc :”Podul umblător”*Alergare de durata pe teren variat ®

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.1;2.4;2.5;3.1;5.1

Dezvoltarea fizică armonioasă 1 7.10 *Formaţii şi schimbări de formaţii . Treceri din linie pe un rând în formaţii de lucru semicerc şi cerc; trecerea din coloană câte unul în formaţiile de semicerc şi cerc *Complex de exerciţii cu bastoanele (F)*Alergare de viteză pe distanţa de 25 m (V)*Joc:”Ocupă locul!”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

112

Page 113: moni planificari

2.4;2.5;3.1;5.2

Dezvoltarea fizică armonioasă 1 14.10 *Exerciţii de front şi formaţii*Complex de exerciţii cu bastoanele (spate, abdomen, membre) (F)*Alergare de viteză pe distanţa de 25 m Repetare (V)*Joc :”Sări peste baston !”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.4;3.1;3.3;5.1

Dezvoltarea vitezei 1 16.10 *Exercitii de front şi formaţii . Variante de mers (pe vârfuri, pe călcâie, ghemuit ) şi alergare (cu călcâiele la şezut şi cu genunchii sus)*Complex de exrciţii .Repetare (F)*Alergare de viteză pe distanţa de 25 m (V)*Ştafete *Joc :”Cloşca şi puii”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

5.3 Dezvoltarea vitezei 1 21.10 *Probă de control : alergare de viteză pe distanţa de 25 m*Joc :”Cursa prin tunel”

Evaluare Observare sistematicăAprecieri individuale şi colective

2.6;5.3

Dezvoltarea vitezei 1 23.10 *Proba de control cu elevii neverificaţi *Parcurs aplicativ cu alergare *Joc :”Al treilea fuge”

Evaluare Observare sistematicăAprecieri individuale şi colective

113

Page 114: moni planificari

3.4;1.4;2.6;5.2

Dezvoltarea motrică de bază - săritura

1 28.10 *Alergare în linie dreaptă pe distanţa de 15-20 m Repetare (V)*Parcurs aplicativ cu deplasare, cu ocolire de obstacole, păşire peste obstacole *Joc :”Provocarea cu trei lovituri”*Alergare în tempo uniform pe teren stabilit ®

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.4;3.1;5.1

Dezvoltarea motrică de bază - săritura

1 30.10 *Săritura pe loc şi cu deplasare, cu desprinderea de pe ambele picioare (F)*Prinderea cu două mâini din autoaruncări (Î)

Evaluare Observare sistematicăAprecieri individuale şi colective

2.6;3.4;3.3

Dezvoltarea motrică de bază - săritura

1 11.11 *Săritura pe loc şi cu deplasare, cu desprinderea de pe ambele picioare (F)*Prinderea cu doua mâini din autoaruncări (Î)*Joc :”Mingea călătoare”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.4;2.5;3.2;5.2

Dezvoltarea motrică de bază – săritura

1 13.11 *Alergare accelerată cu start din picioare (V)*Săritura de pe loc şi cu deplasare, cu desprindere de pe ambele picioare (F)*Săritura la coardă alternative pe loc (Î)*Joc :”Fereşte-ţi picioarele !”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

114

Page 115: moni planificari

2.4;3.1;3.4

Dezvoltarea motrică de bază - săritura

1 18.11 *Alergare cu genunchii sus pe distanţa de 15-20 m, întoarceri în viteză (V)*Săritura din ghemuit în ghemuit (F)*Joc :”Cursa broscuţelor”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.4;2.3;3.1;5.3

Dezvoltarea motrică de bază - săritura

1 20.11 *Ruperi de rânduri, reveniri, treceri din mers în alergare şi invers, alergare accelerată pe distanţe progresive (10, 15, 20 m) . Repetare (V) *Săritura în lungime de pe loc (F)*Joc :”Al treilea fuge!”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

Dezvoltarea motrică de bază – săritura

1 25.11 Repetarea lecţiei anterioare Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

3.1;3.4;5.2

Dezvoltarea motrică de bază - săritura

1 27.11 *Săritura in lungime de pe loc (F)*Culegerea unor obiecte de la sol şi aşezarea lor în alt loc – alergare rapidă (V)*Joc :”Transportul mingilor”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

115

Page 116: moni planificari

3.1 Dezvoltarea motrică de bază – săritura

1 2.12 *Probă de control : săritura în lungime de pe loc Ştafetă – joc : specifică însuşirii săriturii

Evaluare Observare sistematicăAprecieri individuale şi colective

3.1 Dezvoltarea motrică de bază - săritura

1 4.12 *Probă de control cu elevii neverificaţi *Ştafetă specifică însuşirii săriturilor

Evaluare Observare sistematicăAprecieri individuale şi colective

2.4;2.5;3.4;5.1

Dezvoltarea motrică de bază - săritura

1 9.12 *Exerciţii de dezvoltare fizică generală – abdomen : din culcat dorsal, gleznele fixate, ridicări de trunchi, palmele laceafă (F)*Mers în echilibru pe o linie trasată pe sol (Î)*Joc :”Cursa pe numere(2)”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.4;2.5;3.4;5.3

Deprinderea de împingere 1 11.12 *Exerciţii de dezvoltare fizică generală – abdomen .Repetare (F)*Mers în echilibru pe partea lată a băncii de gimnastică (Î)*Joc :”Trecem puntea”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

116

Page 117: moni planificari

2.5;2.7;3.4;3.1

Deprinderea de împingere 1 16.12 *Abdomen . Repetare complexul de exerciţii (F) *Mers în echilibru pe banca de gimnastică cu sarcini suplimentare (întoarceri la capătul băncii, opriri, ghemuiri, transport de greutăţi (Î)*Ştafete combinate

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.5;3.4;5.3

Deprinderea de echilibru 1 18.12 *Mers în echilibru pe partea lata a băncii de gimnastică (Î)*Tracţiune la banca de gimnastică (F)*Târârea pe genunchi şi antebraţe *Joc :”Pisica la pândă”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

1 6.01 *Mers în echilibru pe partea lata a băncii de gimnastică (Î)*Tracţiune la banca de gimnastică (F)*Târârea pe genunchi şi antebraţe *Joc :”Pisica la pândă”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

1 8.01 *Jocuri de mişcare Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

117

Page 118: moni planificari

1 13.01 *Jocuri de mişcare Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.73.23.45.1

Dezvoltarea fizică armonioasă 1 15.01

*Exerciţii de braţe – flotări *Tracţiuni la banca de gimnastica (F)*Escaladare cu apucare şi încălecare a obstacolului (Î)*Joc :”Cel mai puternic”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.52.63.23.4

Dezvoltarea fizică armonioasă 1 20.01 *Escaladare cu apucare şi încălecare a obstacolului (Î)*Căţărare – coborâre pe scare fixă şi banca înclinată (braţe) (F)*Joc :”Plicul veveriţei”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

118

Page 119: moni planificari

2.73.33.45.3

Deprinderea de căţărare-coborâre

1 22.01 *Extensii ale trunchiului din culcat facial, cu gleznele fixate (exerciţii de spate)(F)*Aruncarea mingii cu o mână şi prinderea cu două mâini de pe loc (Î)*Joc :”Mingea la căpitan”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.73.33.45.2

Deprinderea de escaladare 1 27.01 *Extensii ale trunchiului din poziţia aşezat (exerciţii spate)(F)*Culegerea unor obiecte de pe sol şi aşezarea lor în alt loc – alergare rapidă (V)*Joc :”Transportul mingilor”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

3.3 Deprinderea de transport 1 29.01 *Probă de control :complex de exerciţii – forţă abdomen (F)*Parcurs aplicativ : sărituri din cerc în cerc, caţărare, târâre, echilibru (Î)

*Ştafetă cu aruncarea şi prinderea mingii (Î)

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

119

Page 120: moni planificari

1 29.01 * Încheierea situaţiei şcolare *Recomandări pentru vacanţă

Evaluare Observare sistematicăAprecieri individuale şi colective

3.12.52.65.1

Dezvoltarea forţei 1

10.02 Semestrul al II-lea

* Rulare laterală’ rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit (Î)*Joc : „Fuga prin tunel”*Alergare de la un reper la altul (tempouri diferite ) ®

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

3.12.52.65.1

Dezvoltarea forţei 1 12.02 *Rulare laterală’ rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit (Î)*Joc : „Fuga prin tunel”*Alergare de la un reper la altul (tempouri diferite ) ®

120

Page 121: moni planificari

2.52.73.23.4

Dezvoltarea forţei 1 17.02 *Deplasarea unui obiect sau partener prin tractare cu braţele realizată îndividual şi pe perechi (tracţiuni)(F)*Rostogolire laterală, rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit . Repetare *Cumpăna pe un genunchi cu sprijinul palmelor pe sol (Î)*Joc :”Tracţiuni în cerc”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

3.13.42.55.3

Gimnasticã acrobaticã 1 19.02 *Tracţiuni şi împingeri în perechi (F)*Rostogolire înainte din depărtat în ghemuit*Cumpăna pe un genunchi . Repetare *Semisfoara . (Învăţare) (Î)*Joc :”Lupta cu bastonul”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

3.13.22.65.1

Deprinderea de escaladare 1 24.02 *Elemente de gimnastică acrobatică învăţate. Repetare *Târâre pe un genunchi şi antebraţe (F)*Podul de jos . Învăţare (Î)*Joc : „Nu dărâma podul !”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

121

Page 122: moni planificari

2.42.53.2

Gimnasticã acrobaticã 1 26.02 *Căţărare la banca înclinată (F)*Rostogoliri, cumpăna pe un genunchi, semisfoara, podul de jos .Repetare .(Î)*Joc : „Urcăm nucile în pod”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.73.13.45.1

Gimnasticã acrobaticã 1 3.03 *Complex de exerciţii de forţă : abdomen, spate, membre (F)*elemente de gimnastică acrobatică :stând pe omoplaţi )Î)*Joc :”Caută steguleţul”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.53.13.2

Gimnasticã acrobaticã 1 5.03 *Căţărare pe scara fixă (F)*Elemente de gimnastică acrobatică : rulare pe abdomen şi piept (Î)*Joc :”Caută cuiburi”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

122

Page 123: moni planificari

3.2; 3.4; 3.1

Gimnasticã acrobaticã 1 10.03 *Escaladare prin încălecarea obstacolului(F)*Elemente de gimnastică acrobatică : rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat (Î)*Joc :”Labirintul”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

Gimnasticã acrobaticã 1 12.03 Repetarea lecţiei anterioare Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.52.75.1

Gimnasticã acrobaticã 1 17.03 *Complex de exerciţii (spate, abdomen, membre) (F)*Elemente de gimnastică acrobatică izolate (Î)*Joc :”Mingea la bancă”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

123

Page 124: moni planificari

5.2 Deprinderea motrică de bază - săritura

1 19.03 *Probă de control : elemente de gimnastică acrobatică izolate *Joc : „Mingea în presă”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

5.2 Deprinderea motrică de bază - săritura

1 24.03 *Proba de control cu elevii neverificaţi *Joc :”Podul umblător”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănciEvaluare Observare sistematicăAprecieri individuale şi colective

2.32.43.15.1

Deprinderea motrică de bază - săritura

1 26.03 *Alergare de viteză pe distanţa de 25 m sub formă de concurs (V)*Aruncarea azvârlită cu o mână pe deasupra umărului, la distanţă (F)*Joc :”Mingea călătoare”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

124

Page 125: moni planificari

2.42.63.15.3

Minijoc sportiv 1 31.03 *Alergare în tempo maxim din diferite poziţii (Ghemuit, cu spatele )(V)*Aruncarea azvqrlită cu o mână pe deasupra umărului la distanţă . Repetare (F)*Joc : „Mingea în presă”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

3.23.35.2

Minijoc sportiv 1 2.04 *Tracţiune şi împingere pe banca de gimnastică (F)*Prinderi cu două mâini din autoaruncări : în sus, în podea, la perete (Î)*Joc : „Tracţiune în cerc”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

Deprinderea motrică de bază - săritura

1 14.04 Repetarea lecţiei 1 anterioare Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

125

Page 126: moni planificari

3.12.63.4

Deprinderea motrică de bază - săritura

1 16.04 *Aruncarea azvârlită peste zone marcate, de pe loc (F)*Joc : „ Pasă la căpitan”*Alergare pe teren variat ®

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.53.13.32.6

Deprinderea motrică de bază - săritura

1 21.04 *Complex de exerciţii : spate, abdomen, membre (F)*Aruncarea azvârlită la distanţă de pe loc sub forma de concurs (F)*Dribling simplu şi multiplu pe loc şi din mers (Î) *Joc : „Cursa după minge”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

3.1 Deprinderea motrică de bază - săritura

1 23.04 *Probă de control : aruncarea azvârlită cu o mână pe deasupra umarului la distan umarului la distanţă (aruncarea mingii de oină)*Joc : „Pasă la căpitan”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

126

Page 127: moni planificari

3.3 Deprinderea motrică de bază - săritura

1 28.04 *Probă de control cu elevii neverificaţi *Ştafetă cu aruncarea si prinderea mingii la perete

Evaluare Observare sistematicăAprecieri individuale şi colective

3.13.32.65.1

Deprinderea de aruncare-prindere

1 30.04 *Pasarea cu o mână şi prinderea cu două mâini de pe loc (Î) * Ştafetă cuprinzând elemente de handbal * Joc : „Mingea lup” * Alergare pe teren variat ®

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.4;3.1;3.3;5.2

Deprinderea de aruncare-prindere

1 5.05 *Tracţiuni şi împingeri în perechi (F)*exerciţii de pasare, prindere a mingii şi aruncare la poartă (Î)*Ştafetă cuprinzând procedeele învăţate *Joc : „Roaba”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

127

Page 128: moni planificari

3.13.22.65.3

Dezvoltarea fizică armonioasă 1 7.05 *Minihandbal : elemente izolate (pasă, prindere, dribling ) (Î)*Joc : „Fuga prin tunel”*Alergări pe distanţe mai mari, în grupe de 6-8 elevi ®

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

2.52.73.32.6

Minijoc sportiv 1 12.05 *Complex de exerciţii de dezvoltare fizică generală (F)*Minibaschet : elemente izolate (pasă, prindere, dribling) (Î)*Joc : „Leapşa”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

3.12.65.2

Deprinderea de aruncare-prindere

1 14.05 *Pasarea mingii cu piciorul de pe loc şi conducerea mingii (Î)*Joc : „Mingea prin tunel”*Alergare în tempo uniform pe traseu stabilit ®

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

128

Page 129: moni planificari

2.52.73.35.3

Minijoc sportiv 1 19.05 *Structură complexă de forţă (spate, abdomen, membre) (F)*Minifotbal : elemente izolate (pasă, conducerea mingii cu piciorul ) (Î)* Joc : „Transportă mingea”

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

3.12.42.6

Minijoc sportiv 1 21.05 *Pase în doi de pe loc, în viteză maximă (viteză de execuţie)*Joc : „Cursa dupa minge”*Exerciţii specifice însuşirii pasului lansat pentru alergarea de durată ®

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

3.12.65.1

Dezvoltarea îndemânării 1 26.05 *Aruncarea la ţintă orizontală cu două mâini de jos (Î)*Joc : „Provocarea cu trei lovituri”*Alergare de durată ®

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

129

Page 130: moni planificari

Dezvoltarea de aruncare-prindere

1 28.05 Repetarea lecţiei anterioare Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

5.3 1 2.06 *Probă de control : alergare de durată *Joc : „Podul umblător”

Evaluare Observare sistematicăAprecieri individuale şi colective

3.1 1 4.06 *Probă de control cu elevii neverificaţi*Ştafetă cu aruncarea şi prinderea mingii

Evaluare Observare sistematicăAprecieri individuale şi colective

130

Page 131: moni planificari

5.25.3

1 9.06 *Drumeţie*Jocuri în aer liber

Materiale :Teren de sportMingi Jaloane MarcajeSală de sportBănci

1 11.06 *Încheierea situaţiei şcolare *Recomandări pentru vacanţă

Evaluare Observare sistematicăAprecieri individuale şi colective

131