modele de prezentare a referinţelor bibliografice

18
Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Upload: silvia-habasescu

Post on 12-Jul-2015

1.258 views

Category:

Education


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 2: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

Schema de bază a referinţei bibliografice pentru monografii (cărţi): elemente principale

AUTOR(I). Titlu. Loc apariţie: Editura, an apariţie. Paginaţia (opţional). Număr standardizat (ISBN).

Note: Paginaţia în cazul cărţilor este un element opţional; Pentru publicaţiile prezentate în Raportul Ştiinţific anual, paginaţia este un element obligatoriu.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 3: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

Exemplul 1 (un autor)

1. MOLDOVANU, Dumitru. Doctrine şi economişti celebri. Chişinău: ARC, 2011. ISBN 978-9975-61-634-8.

2. HARCENCO, Dorina. Rolul pieţei valorilor mobiliare în abordare investiţională prin prisma globalizării. Chişinău: ASEM, 2012. ISBN 978-9975-75-592-4.

3. СОЛОМОН, Д. И. Дробное программирование и недифференцируемая оптимизация. Кишинев: Эврика, 2010. ISBN 978-9975-941-53-2.

4. TALEB, Nassim Nicholas. The Black Swan: the impact of highly improbable. 2nd ed. London: Pengium Books, 2010. ISBN 978-0-141-03459-1.

5. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA. Codul de etică universitară al Academiei de Studii Economice din Moldova. Chişinău: ASEM, 2007.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 4: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

Exemplul 2 (doi autori)

1. BĂNCILĂ, Natalia, GANEA, Victoria. Constrângeri şi posibilităţi de optimizare a activităţii de finanţare în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii. Chişinău: IEFS, 2012. ISBN 978-9975-4326-8-9.

2. BORCOMAN, Raisa şi Maria MANCAŞ. Oportunitatea implementării tehnologiilor moderne de comunicare în activitatea managerială din Republica Moldova. Chişinău: ASEM, 2011. ISBN 978-9975-75-560-3-4.

3. GRANE, Andrew and Dirk MATTEN. Business ethics: a European perspective. Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 0-19-925515-6.

4. ODUGHEMI, Sina and Taeku LEE, eds. Accountability through public opinion: from inertia to public action. Washington: The World Bank, 2011. ISBN 978-0-8213-8505-0.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 5: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

Exemplul 3 (trei autori)

1. BELOSTECINIC, Gr., SAKOVICI, V., MOISEENCO, E. Securitatea economică a statului: teorie, metodologie, practică. Chişinău: ASEM, 2011. ISBN 978-9975-75-574-0.

2. STARIŢÂNA, L., CUHAL, R., TIMUŞ, A. Instrumentarul de estimare a influenţei sistemului financiar-monetar asupra economiei reale. Chişinău: IEFS, 2010. ISBN 978-9975-4176-2-4.

3. HANGANU, Aurelia, Elena VARZARI şi Valentina NEGRU. Elemente latineşti şi greceşti în limbile moderne. Chişinău: [s. n.], 2010. ISBN 978-9975-78-869-4.

4. BRUNS, Barbara, Alain MINGAT and Ramahatra RAKOTOMALALA. Achieving universal primery education by 2015: a chance for every child. Washington: The World Bank, 2003. ISBN 0-8213-5345-4.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 6: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

Exemplul 4 (patru autori şi mai mulţi)

1. CHISTRUGA, B., PISANIUC; M., SÎRBU, O., DODU-GUCEA, L., BRAŞOVSCHI-VELENCIUC, V., HARCENCO, D. Integrarea şi cooperarea economică regională. Chişinău: ASEM, 2010. ISBN 978-9975-75-545-0.

2. SCHADLER, Susan, Paulo DRUMMOND, Louis KUIJS, Zuzana MURGASOVA, Rashel ELKAN. Adopting the euro in Central Europe. Challenges of the next step in european integration. Washington: International Monetary Fund, 2005. (Occasional paper; no. 234). ISBN 1-58906-350-3.

3. NEDERIŢA, Alexandru ş. a. Contabilitate financiară. Ed. a 2-a, rev. şi compl. Chişinău: ACAP, 2003. ISBN 9975-9702-1-4.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 7: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

Exemplul 5 (fără autori)

1. Anuarul statistic al Republicii Moldova 2012. Chişinău: Statistică, 2012. ISBN 978-9975-78-932-5.

2. Production: yearbook 2003. Rome: FAO, 2004. ISBN 92-5-005216-2.

3. Contabilitate: provocări actuale şi aspiraţii pentru viitor: conf. şt. intern., 4 apr. 2012. Chişinău: ASEM, 2012. ISBN 978-9979-75-619-8.

4. VARO Moldova 2013: Producători de mărfuri şi servicii: catalog. Chişinău: Varo-Inform, 2013. ISSN 1857-0542.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 8: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

Manuale, dicţionare, lucrări didactice şi metodice 1. BACAL, Petru, COCOŞ, Iacob. Geografia turismului: note de curs. Chişinău:

ASEM, 2012. ISBN 978-9975-75-599-3.

2. HÎNCU, Rodica, Victoria IORDACHI, Nina MUNTEANU, Marcelina ROŞCA, Olga CONENCOV şi Tatiana BAXAN. Bazele funcţionării pieţei de capital: manual. Chişinău: ASEM, 2012. ISBN 978-9975-75-526-9.

3. ЧЕРНЯК, В.З. Финансовый анализ: учебник. Москва: Экзамен, 2005. (Серия „Учебник для вузов”). ISBN 5-472-01090-X.

4. CHICUŞ, N., CIUBOTARU, N., GONŢA, Gh., NEGREI, I., DOBZEU, M., GAVRILIŢĂ G. Istoria Românilor. Epoca modernă: manual pentru cl. a 11-a. Chişinău: Ştiinţa, 2011. ISBN 978-9975-67-766-0.

5. GUCEAC, I. Drepturile omului pe interesul tuturor: dicţionar. Ch.: Ştiinţa, 2010. ISBN 978-9975-67-742-4.

6. КУШНЕРЁВ, А. Экономика и бизнес в сфере физической культуры и спорта: учеб. пособие. Кишинев: Primex-Com SRL, 2011. ISBN 978-9975-4147-9-1.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 9: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

Teze, autoreferate

1. DAVID, Constantin. Raţionalizarea sistemului informaţional din Republica Moldova în perspectiva integrării în Uniunea Europeană: autoref. al tz. de doct. în economie. Chişinău, 2013. 30 p.

2. ЗАКЕРНИЧНАЯ, Анна. Вухгалтерский учет финансовых инструментов: дис. … д- ра экон. наук. Кишинэу, 2011. 161 с.

Brevete de invenţii1. KOHANOVSCHI, Gh., BAJURA, T. Instalaţie pentru întreţinerea scroafei şi

purceilor (variante) şi procedeu de creştere a lor. Brevet de invenţie de scurtă durată 47 Z (MD), A01K 1/02. Data depozit 19.05.2008. Publicat 31.07.2009. BOPI. 2009, nr. 7, 47-48.

Preprinturi1. POPA, M.N., PRICOP, V.V. Aplicaţiile algebrelor la problema centrului şi

focarului. Ch., 2011. 59 p. (Preprint. Inst. de Matematică şi Informatică al AŞM; nr. 0007).

2. ГУЦУЛ, И. Геометрия пополнения неполных гиперболических многообразий. Ch., 2011. 59 c. (Preprint. Inst. de Matematică şi Informatică al AŞM; nr. 0008).

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 10: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

ContribuţiiContribuţie – text independent şi unitar care formează o parte a unui document.

Schemă generală

Contribuţii în monografii, culegeri

Date de indentificare a părţii componente. Elementul de devizare: Date despre documentul gazdă (documentul de identificare). Localizarea părţii componente în document. Numărul standardizat (ISSN, ISBN - în dependenţă de faptul unde este plasată contribuţia).

AUTOR(i). Titlu. In: AUTOR(i). Titlu. Loc apariţie: Editura, an apariţie, paginaţia. Număr standardizat (ISBN).

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 11: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

Contribuţii în monografii, culegeri

1. ŢURCAN, Galina. Responsabilitatea socială a întreprinderilor din Republica Moldova: actualitate şi perspective. In: Filosofia şi cunoaşterea economică: aspecte teoretice, etice şi politice: culeg. de lucrări şt. Coord. T. DUMITRAŞ. Chişinău: ASEM, 2012, pp. 133-142. ISBN 978-9975-75-607-5.

2. HARCENCO, D. Cooperarea economico-financiară internaţională. In: CHISTRUGA, B. ş. a. Integrarea şi cooperarea economică regională. Chişinău: ASEM, 2010, cap. 6, pp. 266-311. ISBN 978-9975-75-545-0.

3. BHIMANI, Alnoor and Kazbi SOONAWALLA. Sustainability and organizational connectivity at NSBC. In: Anthony HOPWOOD, Jeffrey UNERMAN and Jessica FRIES, eds. Accounting for sustainability. London: Earthscan, 2010, pp. 173-190. ISBN 978-1-84971-067-1.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 12: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

Contribuţii în materialele conferinţelor, simpozioanelor

1. SAVCIUC, Oxana. Marketingul inovaţional ca instrument de promovare a parteneriatului dintre economie şi ştiinţă. In: Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii: conf. şt. intern., 28-29 sept. 2012. Ch.: ASEM, 2012, vol.1, pp. 163-167. ISBN 978-9975-75-627-3.

2. NEDERIŢA, Alexandru. Aspecte generale privind tranziţia la noile standarde naţionale de contabilitate. In: Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări: conf. şt. inter., 5 apr. 2013. Chişinău: ASEM, 2013, pp. 13-16. ISBN 978-9975-4242-7-1.

3. ŢURCANU, Viorel. Rolul contabilităţii în procesul integrării economice. In: Problemele contabilităţii şi auditului în condiţiile globalizării: conf. intern., 15-16 apr. 2005. Chişinău: ASEM, 2005, pp. 8-10. ISBN 9975-75-289-6.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 13: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

Articole în publicaţii seriale

1. TĂTĂRESCU, Iulia. Elemente de cultură a informaţiei: referinţe, citări. Intellectus. 2012, nr. 3, 86-90. ISSN 1810-7079.

2. PÂRŢACHI, Ion., ŞIŞCAN, Natalia. Evoluţia schimbărilor structurale din comerţul exterior al Republicii Moldova. Economica. 2012, nr. 3, 39-46. ISSN 1810-9136.

3. SÂRBU, Ion, DUŢĂ, Sergiu. Evoluţia managementului ştiinţific şi implementarea lui în dezvoltarea întreprinderilor. Economie şi Sociologie. 2012, nr. 3, 49-57. ISSN 0236 -3070.

4. COTELNIC, Ala. Quality in higher education: current situation and perspectives (case of the Republic of Moldova). Review of General Management. 2012, 16(2), 76-86. ISSN 1841-818x.

AUTOR(i). Titlul articolului. Titlul publicaţiei seriale. Anul, volumul, numărul serialului, paginile unde este amplasată lucrarea. Numărul standardizat (ISSN).

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 14: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

5. KORRES, George M. An approach on spatial integration and diffusion process. Journal of Settlement and Spacial Planning. 2012, vol. 3, nr. 2, 57-61. ISSN 2069-3419.

6. АНДРЮШИН, С., КУЗНЕЦОВА, В. Инструменты макропруденциальной политики центральных банков. Вопросы экономики. 2012, nr. 8, 32-47.

7. HOLMSTROM, B., MILGROM, P. The firm as an incentive system. American Economic Review. 1994. 84(4), 972-991. ISSN 0002-8282.

8. WITT, U. Firms as realizations of entrepreneurial visions. Journal of Management Studies. 2007, 44(7), 1125-1140. ISSN 1467-6486.

9. BIILAŞ, Ludmila, DOROGAIA, Irina. Cultura organizaţională ca factor al competitivităţii întreprinderii. Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei. 2013, ed. a 11-a, nr. 1, 50-56. ISSN 1857-1433.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 15: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

Contribuţii în publicaţii oficiale

1. Lege cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie: nr. 1104-XV din 06.06.2002. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2012, nr. 209-211, 6-13.

2. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei: nr. 736 din 03.10.2012. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2012, nr. 212-215, 13-16.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 16: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

Resurse electronice

1. KAFKA, Franz. The Trial [online]. Translated by David WYLLIE. Project Gutenberg, 2005. Updated 2006-03-08 15:35:09 [viewed 5 June 2006]. Plain text format, 462 KB. Disponibil: http://www.gutenberg.org/dirs/etext05/ktria11.txt

2. ŞIŞCAN, Nadejda. Evoluţia concepţiilor privind avuţia naţională şi problema competitivităţii. Economica [online]. 2012, nr. 4, 7-14 [citat 30 apr. 2013]. ISSN 1810-9136. Disponibil: http://ase.md/files/economica/2012/ec_2012_41.pdf

3. NATIONAL RESEARCH COUNCIL [U.S.], Committee on the Training Needs of Health Professionals to Respond to Family Violence. Current Educational Activities in the Health Professions. In: Confronting Chronic Neglect: The Education and Training of Health Professionals on Family Violence [online]. Washington, DC: National Academy Press, 2002, pp. 35-44 [citat 23 June 2006]. Disponibil: http://darwin.nap.edu/openbook.php?record id=10127&page=35

4. STRINGER, John A. Reduction of RF-induced sample heating with a scroll coil resonator structure for solid-state NMR probes. Journal of Magnetic Resonance [online]. 2005, vol. 173(1), 40-48 [citat 18 July 2006]. Disponibil: DOI:10.1016/j.jmr.2004.11.015

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 17: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

Bibliografie:

1. LAU, Jesus. Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi. Chişinău: Gunivas, 2010.

2. MATLAC, Ioan. Managementrul informatiei si comunicarii in cercetarea stiintifica. Brasov: Editura Universitatii Transilvania, 2006. 250 p. ISBN 13 978-973-635-679-7.

3. REPANOVICI, Angela. Ghid de cultura informaţiei. Bucureşti : ABR, 2012. 115 p. ISBN 978-973-85962-9-0.

4. SM ISO 690: 2012 Informare şi documentare. Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare.

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia

Page 18: Modele de prezentare a referinţelor bibliografice

Vă mulţumim pentru atenţie! Realizatori:

Ala IarovaiaSilvia Habasescu,Svetlana Studzinschi

Informaţii de contact:Tel: 022 40 29 67Web: http://lib.ase.md/

E-mail: [email protected]

Proiectul „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia