mircea vulcanescu -ultimul cuvant

Click here to load reader

Post on 06-Dec-2014

333 views

Category:

Documents

65 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

...Despre o lume dispărută.Document unic, greu de accesat.o mărturie esenţială pentru a putea înţelege ce s-a petrecut. Şi ce s-ar mai putea petrece...

TRANSCRIPT

MlR0l,tMTRCEA vulciNEscu (1904-1952) a fost filozof, sociolog, economist $i profesor de elicA. Studii universitare de filozofie li de drePt la Bucuresti, continuate pdntr-o sperializare la Paris. Asistent de sociologie $i de etici la catedra profesorului Dimilrie Gusti, a participat la campaniile monografic, impunindu'se ca ,,filozoful" $colii de sociologie de la Bucurelti. Unul dintre teoreticienii ,,tinerei generatii", deosebit de activ la Asocialia ,,Criterion". Referent la Oficiul de stu-

IruICANNSCU

ttl[imul0uvlnlEdife ingrijite de Marin Diaconu

dii al Ministerului de Finanle, direcror al Dirqqiei Vlmilor li al Datoriei Publice, unul dintre conducito' rii Asocialiei $tiinlific pentru ,,Enciclopedia Rominiei". DupI 1937 s-a Preocupat de elaborarea unuioctd in mctafzica rcmArcascd li Ltnunsiunea ronlt'model ontologic al omului romanesg conturat indeosebi prin Omul rcm/lnex, Ispita dacicd, Existcnla con-

neascd a aistenlci.Tn perioada celui de-al doilea rtrzboi mondial a fost inslrcinat c1t gestiunea linanciari a tre-

burilor 1irii. Ca fost subsecretar de stat la Ministerul de Finante (ianuarie 1941--august 19,9) in guvernul lui Ion Antonscu, a fost judecat $i condamnat la opt ani temniltr gre3. A murit in inchisoarea de la Aiud.Pledoarie de o patetictr sinceritate $i de o solid.il inte-

juridici, amplul cuvintul rostit in aperare de acuzatul Mircea Vulcenescu in cele doui Procese oemeiere

t,.iI

------.--

"-

t

i-au fosl inscnate prevestea la wemea resPectivtr era de injustilii, arbitrar gi crime ce avea se se instaureze' Citindu-l asrdzi, incrcim sentimentul dureros al unei tirzii restabili a adevdrului pentru care s-a Plitit cu singele celor mai nobili fii ai neamului. Este un text intru totul compatabil, prin inlllimea sa morali Ei eleganla argumenlerii, c\ clebra Apdrare a lui Socrate scrisi de Platon.

HUMANITASBUCURE$TI, 192

Illtimul cuvtnt il editez duPi un text-dactilografiat ale pi., inJig"u negnr) la un rind, cu modificdri autograle

(co-

i"i rr,ritd" v"r"-en&cu, operate cu creionul ;t,il;;;;""i; at pt" [ ] pentru oasaiele

(pe p"9r"1-d: care n-au tost doui pacitite in fata instantel) $l cu cemeali neaEd' Sint uparatii, n"numerotate) + 65 paoini (numerotate). t"*t" uu f*t *nfruntate cu cele aperuo confrun-,"ii:8fi;.:;;;;JnsiJer"t"a nu e'te necesar6 in ,,orizont" (mi-a fost suficient.se uui*t p*' sub un singur titlu' iar p'inina rceiu nr' 455 -promulgatd in a fost preluatl isaA ;t il'irnj;,rn"i-" tcepaiautorului n-am asemenea' de fr.i-"e" m"i mica indoiala rtesianl); erori de informalie' J.tinurui in "o," mi-au fost p*" t" o-i'p"'4rc,cy deose;

ffiiffi;d,l'iiiiu'ni't

"1\;;;-;;("

APARAREAt946

;;;fi,;"'.iluuri""t

;;:ilil;i;i"*t" ;;;;ililiiitu,

-'

""'Uil;;;-;e.*i".*iti"llgli"

Ioana vulcirnescu $t bita solicitudine de doamnele Margareta solia gi' res-pectiv' fiica ginditorului'

iffi#;ililcu,lumea lui Mircea Vulcdnescu' catre proCirarea cdtre

iffi;dil;ii"-

ooioiouta il asistentului de eticl' viu r'i''-pi,i;;n lumina a penonalitalii filozo-fului siu' ace'si,ia-t"t weme de citiva ani' (Ia rindul Noica'). ""r?'rn-u cdliuzit ,pr" ,,*rno"ie" de Constantin u fusese '6J"ti" privitoare la articolele prop.rii (tir le-a dat din mefr. t-t al'"p*,fi. E. a.) Mircea Vulcdnescu Peste tot le-am indreptat il-mod ta: -,U*;;tt'a eron ";ori. pdstrat torma din manuscris') Alte ,ii "il J".Ji"-". ia"ntificat (de exemplu' anul promulgdrii le"" ais l.;.1 au fost 9i ele indreptate corespunzdtor torJff "i. corecte. mei ^^'"iil.J."ii . in text, strict necesare' ale editorului' au [ ]' f.,.i -- marcatd prin paranteze drepte de normele ortograseama iran crieieu s-a fhcut iinind fice actuale.

ti-aioit

desctrbe qi orientate de Zaharia Ba-

-'

i"l.r.-afii

;:;;;;;i.

Noti privitoare la edifieAm reunit in volumul de fald doud texte: Apdrarea Si Ultimul cuvtnt. Apdrarea a fost scrisd in decembrie 1946 pentru procesul care s-a desfEEurat in decembrie 1946-ianuaie 1947 in fala Curlii de Apel Bucuregti, seclia a VIII-a Criminald. Utimul cuvint a fost scris in decembrie 1947-ianuarie 19 gi a fost rostit (aproape integral, timp de patru ore) in fala Curlii de Apel Bucurqti, seclia a IX-a Criminali. Cele doui texte au fost publicate pentru prima oari de Virgil Ierunca in ,,Ethos" (Paris), caietul al IVlea, 1983, p. 9-104. EIe au fost puse sub titlul Utimul cavfzt (cu subtitlul corespunzitor); in realitate, sint douS texte, fiecare cu identitatea lui concretd. in lari, cele dou6 texte au fosd publicate o singurd dati, in serial, in revista ,,Orizont" ce apare la Timigoara (an II, numerele 4-15,26 ianuarie-13 aprilie 1990), dupd ,,Ethos". Pentru edilia de fa76 textul Apdrdrii l-am preluat dupd o copie dactilografiatd in anii '70, aflati in arhiva Mircea Vulcdnescu. Textul nu poarte titlu; i-am dat titlul Apiirarea, spre aJ distinge de cel de-al doilea text, care are un titlu dat de Mircea Vulcinescu insugi. Nu am avut la dispozilie un manuscris sau un text dactilografiat in anii '40, cu sau l?ri modificiri autograle ale autorului. N-am reugit inci sd identific exact soarta manuscrisului sau a dactilogramei originale.

Cooerta:

IOANA DRAGOMIRESCU'MARDAREasupra tipdririi aclslei lucrari aPa4in Toate dreDturile .

EDITI,RII HUMANITASISBN 973-244322-3

!3dactql

:

I

toa! (rfa $ r,lrgil iclotca

Mlrcea VulcinescttDomnule PrqedintePddntele dslPllor de Virgil IERUNCAEi

Onoratd Curte,

Ulllmul atuAnlde Mircea VIJLCANESCU

Trd tqte Pi'nfiu MlrcL Vulcdne'srde Mtrcea ELIADE

SEt'tNE" BIBUOGRAF1E

l9t3PANrs

Ascultind rechizitoriul Procuroruiui General, ca qi actul awt impresia ciudati cd md aflu in fata unui caz dostoievskian. Nu, Onorati Curte, in falh acelui judecitor de instruc1ie din Crimii pi pedeapsii, care, prin acliunea lui penuasivi, uniti cu mustrarea de cuget care lucreazd diniuntru pe acuzat, ajunge se-i smulgi pini la sfirEit mirturisirea crimei sivirEite, ci in fata acelui caz straniu din Fralii Knramazov, in care fratele mai mic ia asupra sa, spre ispdEire, picatele fratelui slu. intr-adevir, nu vi se pare straniu, Onoratd Curte, ci dintr-un dosar de 2fi) de file, in care am expus agtivitatea mea sub trei minigtri, weme de trei aniEi jumitater, aritind d-l procuror toate nddejdile, greutilile $i rezultatele ei -gi acuzatia sd nu spune ci pedeapsa se dd pe rezultate refinn nici un fapt, Curtea si nu-mi admiti probator decit pentru citeva intrebdri, cite una de fiecare martor, din optsprezec, care ar fi putut dovedi tot, dar absolut tot ce am gi si fiu pus si rispund pentru spus in memoriul meu fapte pe care nu le-am Ecut eu, prin deduclie, pentru o auziti, Onorat6 Curte, solidaritate a mea cu toate flaptele printrb care se pentru ,,toate" faptele trecutei guverniri prin ce neexplicabill indurare nualeg spre incadrarede acuzare, am

-,

-

-

-

-

-

r0

MIRCEA vULcANEScU / Ultimul cuvint

UIIiMUI

CUViNt

/ MIRCEA

VULCANESCU

11

mai dou6; dar suficiente acestea se-mi repeasce nu numai viata mea, care in cumpdna dreptilii preluieste cel mai pugiviitorul unor fiin1e ca1in, dar cinstea unui neam nepitat re nu au nici o vind. Ascultind aceasti incriminare, nu mi-am putut stdpini un amestec de mindrie gi de ciudi, pentru ci, orice s-ar zice, pentru un cregtin nu este mai mare cinste care si i se po"ie f""" decit de a fi pus sd pliteascd pentru semenul iiu; dar gi de ciude, pentru cd acst lucru, inflptuit in.zarea liuntrici a lumii nevdzute, sfhrimd, in lumea vdzutd a lucrurilor de aici, unul din talerele acelei drePtili pe care sinteti de care nu e posibili convietuirea pugi s-o apirali gi

flri

piminteascd. incercind si vid daci pot lua asupra mea invinuirea ce mi se pune in sarcini gi pe care o prevedeam, din clipa in care, cu inima indoitd, impe4it intre seniimentul interior al unei tovir4ii internalionale neplicute gi obligalia.in care eram pus sifac fald pentru aPerarea semenilor mei, pe care n-o solicitasem; am acceptat totu5i si fiu subsecretar de stat intr-unul din cele mai grele ceasuri ale istoriei 16rii mele, intr-un moment in care romdnii se bdteau pe strezi cu romAnii, sub ochii streinilor, care nu a$teptau altceva decit si foloseascl pentru ei aceaste sfadd ag dori numai si vi ldmuresc, pesiurt, Ei nu numai Dumneavoastri, care ascultali aci, dar Ei celor caie sint afard, departe, risipili prin gospodiriile lor mirunte, din orag ori de la 1ard, ale ciror interese am avut greaua gi nedorita sarcind sd le apdr prin activitatea mea, intr-un c.eas greu, 5i cirora nu le-am putut da ce-am fEcut, ce-am vrut sd fac gi de seami pini acuma fbcut? ce-am fbcut ce am Pus a rispunde, eu, subsecretar de stat al Ministerului de Finanle, de intreaga politici a mareSalului Antonescu neindriznind si iau asupra mea nicl acst exces oe clnmi voi mirgini si ste si nici acaste cumpliti sarcini -, rordesc despre cele petrecute in sectorul in care am lucrat'

$i daci nu voi putea vorbi de politica generali a guvernului pe care nu o cunosc Ei din care unele lucruri -, voi le-am aflat abia aici, in gedinli, vorbi numai de acea parte a activitilii mele, in care am colaborat cu guvernul maregalului Antonescu, gi anume acee a a politiciiiale economwe. La aceaste politici am lucrat, pe ea am urmdrit-o, cri ingrijorare, dar cu continuitate sagace, aproape patru ani, gi cu ea inleleg sd rdmin solidar, asumindu-mi'intreaga rispundere a rezultatelor ei. Iar daci din cele ce voi spune despre ea, Onorata Curte va reline weo vini, inleleg sd mi-o asum, in sensul in care am spus-o gi in memoriul inaintat procurorului care m-a cercetat: ,,convins cd obligalia de a fac fale pentru semeni, care sti