microeconomie - note de curs

Click here to load reader

Post on 25-Jun-2015

323 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

CAPITOLUL I ECONOMIA POLITIC TIIN

SOCIAL

ntreaga activitate a omului are ca obiectiv final satisfacerea nevoilor, de la cele mai cunoscute i mai ndrept ite pn la cele mai ascunse. Etimologia conceptului economie i are originea n dou cuvinte grece ti: oikos cas , gospod rie i nomos lege, regul . Termenul a fost utilizat pentru prima dat cu ocazia lucr rii istoricului i filozofului grec Xenofon: Oiconomia. Denumirea actual a tiin ei economice a fost lansat n lucrarea Tratat de economie politic , elaborat n 1616 de A. de Montchrestien, fiind reprezentativ pentru curentul mercantilist, care explic demersurile pentru sporirea bog iei suveranului, a cantit ii de metale pre ioase pe care acesta o de ine. ns economia, ca tiin s-a cristalizat abia la sfr itul secolului al XVIII -lea. De-a lungul evolu iei economiei ca tiin s -a ncercat o ct mai complet definire. Astfel, pentru clasicii acestei tiin e, economia politic era tiin a care avea drept obiect al cercet rii avu ia na iunilor 1. P. Samuelson a relevat defini ii ale economiei din studii de referin 2: modul de formare a pre ului muncii, capitalului i p mntului, precum i modul n care pre urile respective sunt utilizate n procesul de alocare a resurselor comportamentul pie elor financiare i alocarea resurselor materiale n economie consecin ele reglement rilor guvernamentale asupra pie ei fluctua ia volumului produc iei i a ratei omajului care determin apari ia ciclurilor economice evolu ia schimburilor economice interna ionale procesul cre terii economice n rile n curs de dezvoltare i propune modalit i de valorificare a resurselor acestora. Teoria economic actual consider c economia politic studiaz comportamentul agentului economic cu privi re la alegerea nevoilor de satisf cut cnd are la dispozi ie resurse limitate. Nevoile Nevoile reprezint impulsuri, resim iri ale oamenilor de a avea, de a ti, de a crede, de a lua n proprietatea bunuri servicii sau informa ii. Pentru a - i satisface nevoile, de regul , individul trebuie s i procure resursele (bunurile i serviciile) necesare. Nevoile au urm toarele caracteristici: - sunt nelimitate ca num r - sunt limitate n volum, n capacitate: satisfacerea unei nevoi necesit o cantitate limitat de resurse - nevoile pot fi concurente: satisfacerea unei nevoi se face n detrimentul alteia; - nevoile pot fi complementare (satisfacerea uneia atrage dup sine satisfacerea alteia)P rintele economiei politice, Adam Smith, i-a intitulat lucrarea O cercetare asupra cauzelor i cauzelor avu iei na iunilor (1776).2 1

M. Co ea, Curs de economie, Editura Tribuna Economic , Bucure ti, 2003.

5

Abraham Maslow a clasificat nevoile n func ie de importan a acestora i dup ordinea de satisfacere, astfel: nevoile fiziologice; acestea se refer la nevoia de a consuma alimente, de respira oxigen, a avea men ine continuu un echilibru chimic i termic etc; nevoile de securitate; indivizii au nevoie de protec ie, de stabilitate; nevoile de apartenen i dragoste; nevoile de stim i respect; Maslow a subliniat dou versiuni ale acestui tip de nevoi: una inferioar i una superioar . Cea inferioar se refer la nevoia de stim i respect din partea altora, nevoia de faim i glorie, de recunoa tere, apreciere i rep uta ie. Versiunea superioar a clasific rii are n vedere nevoia de respect de sine, ncredere n propria persoan , de independen Literatura contemporan a scos n eviden i nevoia de frumos, ca fiind vrful piramidei lui Maslow Nevoile au dou laturi: - latura obiectiv nevoile apar independent de voin a oamenilor, iar stingerea lor se realizeaz numai prin consumarea elementelor materiale sau nemateriale din mediul nconjur tor - latura subiectiv are n vedere faptul c nevoile sunt specifice fiec rui individ, iar unele dintre acestea nu vor fi satisf cute niciodat . Dezvoltarea societ ii omene ti determin cre terea rapid a num rului nevoilor. Simultan, se nregistreaz o reducere a intensit ii nevoilor primare n favoarea celor superioare. Nevoile au un caracter inconstient. De aceea, procesul de satisfacere a nevoilor nu este direc ionat de nevoile ca atare, ci numai de acele nevoi care sunt con tientizate de om. Interesul economic (nevoia con tientizat ) este cel care pune n mi care energiile indivizilor n vederea aproprierii resurselor necesare satisface rii nevoilor. Pentru a- i atinge scopurile definite prin prisma intereselor lor economice, indivizii trebuie s desf oare o munc , s i pun n valoare con tient calit ile fizice i psihi ce. Resursele Principalul element necesar astfel ca produc ia s aib loc, i deci i satisfacerea nevoilor, r mne efortul uman (fizic i intelectual). Mai mult, oamenii au nv at s foloseasc multe din resursele naturii, cum ar fi metalele, for a apei curg toare, fertilitatea p mntului i altele. Ei au nv at de asemenea s realizeze unelte, dintre care unele (cum ar fi roata, motorul cu aburi, motorul electric i tranzistorul), au avut consecin e revolu ionare pentru modul de via al oamenilor. Resursele reprezint elementele de orice natur susceptibile de a fi utilizate n procesul de produc ie sau pentru consum (n raport cu activitatea economic acestea au un caracter poten ial). Resursele primare sunt elementele materiale puse la dispozi ie om ului de c tre mediul natural (deci nu sunt create sau prelucrate de c tre om). Resursele derivate reprezint acele elemente asupra c rora omul a ac ionat i le-a transformat (ntr-o m sur mai mare sau mai mic ). Dup natura lor resursele pot fi: - materiale; 6

-

umane; financiare i informa ionale. Resursele au caracter limitat deoarece: - cele mai multe dintre ele se afl n cantit i insuficiente societ ii umane - altele, de i sunt n cantit i mari necesit eforturi deosebite pentru aducerea lor n procesul economic productiv - unele resurse nu pot fi extrase sau utilizate ntruct nu s -au inventat tehnica i tehnologia necesare; - n cazul unor ri nu exist resurse b ne ti necesare achizi ion rii acestor resurse din str in tate; - de i cantitativ, resursele exi st n cantit i suficiente, pe structur acestea nu pot satisface nevoile agen ilor economic

Alegerea i costul de oportunitate ntruct resursele sunt limitate, iar nevoile nelimitate, orice agent economic trebuie sa aleag din multitudinea de nevoi pe care sa le satisfac cu resursele de care dispune la un moment dat. Abunden a elimin orice problem de alegere sau de decizie. Aceasta presupune existen a resurselor pentru toate activit ile pe care le desf ur m. Alegerea presupune o renun are, un compromis i un efort (efortul in sens economic este asimilat costului) deci are un cost. Acesta este cunoscut sub numele de cost de oportunitate (al alegerii sau al ansei pierdute). n afar de valoare economic a ansei pierdute, costul de oportunitate refle ct i preferin ele care au stat la baza lu rii deciziei. Alegerea pe care o face agentul economic n ceea ce prive te ce nevoi s i satisfac necesit n primul rnd o ierarhizare a nevoilor. Totodat , alegerea presupune i o planificare n timp a satis facerii nevoilor. Agentul economic decide consumarea bunurilor i serviciilor bine determinate avnd n vedere c n viitor va consuma (va aloca) resursele pentru stingerea nevoilor amnate. Costul de oportunitate reprezint acel cost care trebuie s -l preocupe ntotdeauna pe agentul economic atunci cnd decide s urmeze o anumit cale de ac iune i cnd i dedic resursele pentru satisfacerea unei nevoi. Costul de oportunitate nu se cuantific cu ajutorul banilor, se exprim n cantit ile de bunuri i se rvicii la care se renun n favoarea altora. Banii ne ajut s compar m costurile. Cu ajutorul valorii banilor compar m o serie de resurse cu altele sau un c tig cu altul. Totu i, utilizarea banilor, orict de util ar fi ea, nu trebuie s mpiedice cerc etarea adev ratei naturi a costurilor implicate. Utilizarea resurselor cu utiliz ri alternative la un moment dat al dezvolt rii societ ii omene ti poate fi descris cu ajutorul frontierei posibilit ilor de produc ie.

7

Figura 1.1. Frontiera posibilit ilor de produc ie Frontiera posibilit ilor de produc ie reprezint ansamblul combina iilor maxime pentru dou bunuri ntre care pot fi alocate resursele cu utiliz ri alternative. n figura de mai sus, am ales hrana i bunuri de ndelungat folosin ce pot fi ob inute cu resursele existente (primare sau derivate). Punctul A descrie o combina ie n cazul c reia resursele sunt utilizate ineficient. Punctul B din figur indic combina ia maxim ce poate fi ob inut cu resursele i tehnologia existente, iar punctul C arat o combina ie imposibil de realizat n prezent. Progresul tehnic, descoperirea i crearea de noi resurse conduc la deplasarea frontierei posibilit ilor de produc ie spre dreapta (ca n figura nr. 1). Aceast modificare reflect cre terea num rului de combina ii posibile i a eficien ei utiliz rii resurselor. Progresul tehnic, descoperirea i crearea de noi resurse conduc la deplasarea frontierei posibilit ilor de produc ie spre dreapta (ca n figura nr. 1). Aceast modificare reflect cre terea num rului de combina ii posibile i a eficien ei utiliz rii resurselor.

Costul de oportunitate cre te la capetele frontierei posibilit ilor de produc ie. Aceasta demonstreaz c este posibil s fie transferate resurse de la o form de produc ie la alta, dar nu cu rezultate egale. Forma curbei sugereaz c primele resurse care trebuie transferate de la hran la bunuri de folosin ndelungat , spre exemplu, sunt cele mai pu in c orespunz toare pentru hran i mai utile pentru produc ia de bunuri de folosin ndelungat . Oricum, cu ct se transfer mai mult, reversul devine mai posibil. Costurile de transfer cresc. Deci, costul de oportunitate cre te.

hran Bunuri de ndelungat folosin

8

CAPITOLUL II METODOLOGIA TIIN EI ECONOMICEA descoperi un drum printr-un teren nefamiliar necesit , n general, o hart oarecare. Cartografia, ca i cunoa terea ns i, este o simplificare necesar , care permite s vedem unde ne afl m i unde putem s mergem. John Lewis Gaddis

Cunoa terea lumii nconjur toare este absolut necesar oric rei fiin e pentru a- i putea continua existen a. Omul, utilizndu- i capacit ile, dore te mai mult: modificarea mediului n care tr ie te dup propria viziune. Pentru aceasta sunt desf u rate activit i tiin ifice. Cercetarea realit ii nconjur toare n mod tiin ific necesit utilizarea unor metode acceptate de c tre majoritatea oamenilor de tiin . Simpla observare i concluziile trase n urma acestora nu constituie activitate tiin ific , ci sunt specula ii empirice. ns observarea este fundamentul cunoa terii lumii nconjur toare. Aceasta const n culegerea de date i informa ii despre obiectul, fenomenul cercetat cu ajutorul sim urilor, sau a prelungirilor acestora (aparate, senzori, instrumente optice etc.). Prelucrarea informa iilor i adncirea cercet rii se realizeaz utilizndu -se metodele de mai jos. Analiza reprezint descompunerea obiectului, fenomenului, procesului studiat n p r ile sale componente. Sinteza este metoda tiin ific invers i const n recompunerea obiectului fenomenului cercetat. Induc ia reprezint metod cu ajutorul c reia se generalizeaz tr s turi ale unui obiect fenomen particular, individual asupra ntregii clase de obiecte i fenomene asem n toare. Deduc ia, inversul induc iei, const n aplicarea unei legi, generaliz ri asupra unui obiect, fenomen particular din clasa de obiecte sau fenomene la care se refer generalizarea respectiv . Economia speculativ se bazeaz pe metoda deductiv , iar economi a realist are la baz metoda inductiv . Conflictul tradi ional a ap rut ca urmare a faptului c unii teoreticieni ai tiin ei economice sus ineau c economia este o tiin speculativ , iar al ii considerau c realitatea economic este cea de la care por ne te construc ia modelelor i teoriilor economice. Metoda istoric const n reflectarea, descrierea i fixarea evenimentelor i fenomenelor economice, dup cum s -au derulat acestea n timp. Metoda logic presupune ordonarea i preluarea din procesul isto ric a fenomenelor i evenimentelor dup anumite criterii, f r a ine cont de ordinea cronologic . Modelul reprezint o simplificare a realit ii. Obiectului sau fenomenului de realitate i sunt p strate numai tr s turile esen iale, cele neesen iale fiind eliminate. Se ob ine astfel un obiect sau fenomen care nu exist n realitate ca atare. Aceast metod este deosebit de util n munca tiin ific : cercetarea are mai nti ca obiect modelul dup care rezultatele sunt generalizate asupra realit ii. n acest fel, de cele mai multe ori, costurile cercet rii sunt mult diminuate.

9

Este nevoie de modele pentru a fi capabili 3: 1. s ordon m i s generaliz m realitatea; 2. s n elegem leg turile dintre fenomene 3. s anticip m i, dac suntem noroco i, s prezicem dezvol t rile ulterioare; 4. s distingem ceea ce este important de ceea ce nu este important; 5. s ne ar t m pe ce drumuri trebuie s o lu m pentru a ne ndeplini scopurile Economi tii, ca i al i oameni de tiin , utilizeaz de obicei o form metodologic tiin ific , numit ra ionament deductiv. Aceasta presupune parcurgerea unor etape, n ordine cronologic 4: Pasul 1: Identificarea problemei sau a fenomenului care se dore te a fi explicat. Pasul 2: Identificarea acelor variabile care se presupune c vor putea influen a problema. Acestea ar putea reprezenta rezultatul analizei teoretice sau a cercet rilor anterioare. Pasul 3: Selectarea acelor variabile care sunt considerate ca fiind cele mai importante sau determinante. Aceast simplificare deliberat presupune respingerea unor anumite detalii de fine e. Ct de departe va merge procesul de simplificare, este deja o chestiune de judecat . Dac respingem prea mult aceste detalii, ne vom ndep rta de realitate; dac vom p stra prea multe variabile reale atunci o analiz satisf c toare devine imposibil . Pasul 4: Combinarea ntr-o manier logic , a presupunerilor re inute, pentru a forma modelul sau teoria. Pasul 5: Folosirea modelului cu scopul de a genera unele predic ii. De exemplu, putem avea modelul unei pie e c are afirm c prin schimbarea unei variabile (a pre ului, de exemplu) este influen at alt variabil . Aceste predic ii pot fi realizate fie prin ra ionament oral fie prin modelare matematic , mai des folosit ast zi. Pasul 6: Colectarea de date referitoare la variabilele incluse n model. Pasul 7: Compararea predic iilor modelului cu experien a actual . Aceasta poart denumirea de testare a modelului. Dac cele dou se g sesc n concordan , vom afirma c teoria pe care se bazeaz modelul, a fost verificat . Aceasta nu nseamn c este adev rat , ci pur i simplu este sus inut de datele pe care le-am folosit n compara ie. Dac , totu i predic iile modelului difer de datele reale, atunci spunem c teoria este nc lcat . Aceasta necesit ntoarcerea la pasu l 2 i reluarea demersului tiin ific. Economi tii se pot confrunta cu un num r de modele i teorii care explic la fel de bine, acela i lucru. n aceast situa ie, se va alege acel model care folose te ct mai pu ine presupuneri. Modelele sunt, n acest fel ajustate pn n momentul n care con in un num r minim de presupuneri necesare. Cercetarea obiectelor i fenomenelor este mult u urat utilizndu -se principiul caeteris paribus.

3

S. P. Huntington, Ciocnirea civiliza iilor i refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, 1998. Dave Blight, Tony Shafto, Microeconomics, Hutchinson, www.uni-trier.de

4

10

Acesta const n studierea evolu iei fenomenului sub influen a unui singur factor, n timp ce to i ceilal i sunt men inu i constan i. Condi ia este absolut necesar n cazul experimentelor. De asemenea, n modelele economice apar dou tipuri de variabile : unele independente i unele dependente. De regul , variabila dependent este func ie de variabila independente. Variabila independent ac ioneaz din afara modelului economic. Variabila dependent descrie evolu ia fenomenului ca urmare a influen ei exercitate de variabil independent (de exemplu, n cazul pie ei cu concuren perfect i poate studia decizia produc torului ca urmare a scumpirii bunurilor i serviciilor pe care le utilizeaz ). O ultim chestiune metodologic pe care trebuie s o avem n vedere, este diferen a dintre tiin a economic pozitiv i cea normativ . Modelele analizate n acest volum sunt n principal pozitive, deoarece ele examineaz consecin ele schimb rii unei variabile sau a mai multora, dintr-un model. Acelea i concluzii pot fi trase de c tre oricine porne te de la acelea i presupuneri. Ele sunt rezultatul unor serii de deduc ii logice. n momentul n care consecin ele unei modific ri au fost prezise, este posibil s se discute dac acestea sunt bune sau rele. Aceasta ntrebare ne plaseaz n domeniul tiin ei economice normative, care studiaz c eea ce ar trebui s fie, cum ar trebui s modific m realitatea nconjur toare n beneficiul nostru. tiin a economic pozitiv se ocup cu ceea ce exist f r a avea n vedere ceea ce este de dorit s fie. Ea practic, define te i explic cauzele i efectele fenomenelor economice. Economia normativ necesit introducerea unei considera ii morale sau a unei judec i de valoare. Ea este preocupat de ceea ce este dezirabil i util pentru bun starea comunit ii. n sfr it, aceea i problem poate fi privi t din mai multe puncte de vedere. Pot fi f cute presupuneri i interpret ri diferite pentru acelea i fapte. Predic iile pot fi ra ionalizate din punctul de vedere al mai multor judec i de valoare (sau criterii). Din acest motiv exist controverse i dezb ateri cu privire la modul de influen are a activit ii economice. Aceasta, desigur, este o introducere foarte sumar cu privire la problemele metodologice asociate tiin ei economice.

11

CAPITOLUL III ACTIVITATEA ECONOMIC3.1. ACTIVITATEA ECONOMIC Activitatea economic reprezint o ac iune specific uman avnd ca obiectiv satisfacerea nevoilor, prin care omul pune n mi care resursele de care dispune pentru a ob ine bunuri i servicii necesare satisfacerii nevoilor. Gradul de dezvoltarea al unei societ i (comunit i) este corelat cu dimensiunea i calitatea activit ii economice Tipuri de activit i economice: Produc ia reprezint ob inerea de bunuri i servicii prin combinarea factorilor de produc ie. Acest tip de activitate economic st la baza cre rii valorii economice (n plan practic, a valorii ad ugate); produc ia mai poate fi denumit i creare de utilitate. Reparti ia este activitatea economic n cadrul c reia bunurile i serviciile sunt orientate c tre destina iile lor i sunt remunera i participan ii direc i i indirec i la procesul de produc ie (proprietarii factorilor de produc ie). De asemenea, n cadrul acestei activit i este cuprins i redistribuirea veniturilor realizat de c tre institu iile administra iei publice. Schimbul este tipul de activitate economic prin care bunurile i serviciile ajung la utilizatorii lor. Aceasta cuprinde: distribu ia, depozitarea, transportul, vnzarea-cump rarea. Consumul const n utilizarea bunurilor i serviciilor pentru ob inerea altor bunuri i servicii sau pentru satisfacerea nevoilor. Consumul este de dou feluri: intermediar utilizarea bunurilor i serviciilor n procesul de produc ie; final utilizarea bunurilor i serviciilor pentru satisfacerea nemijlocit a nevoilor Activitatea economic es te n primul rnd, o activitate practic ntruct sunt puse n mi care resurse. De asemenea, aceast activitate este una de crea ie. Dac nu dispune de ele, omul i creeaz mijloacele de care are nevoie n activitatea economic . Fiind desf urat de agen ii economici, activitatea economic are la baz criterii de ra ionalitate (bunurile i serviciile sunt utilizate pentru a produce maxim de efect). Acumularea experien ei n activitatea economic determin progresul societ ii umane Toate procesele de produc ie necesit folosirea de resurse i depunerea de efort uman. Orice avantaj, satisfac ie care sunt realizate f r acest efort se numesc bunuri libere. Ploaia care cade peste o gr din reprezint un bun liber, dar apa de ploaie colectat ntr -un rezervor i pompat prin conducte utilizeaz resurse i nu mai este gratuit , deci este un bun economic. n mod similar, aerul pe care -l respir m ntr-o plimbare este bun liber; dar aerul pompat ntr-o min , aerul din cabina aflat sub presiune a unui avion sau aerul condi ionat presupun resurse i sunt bunuri economice. Produc ia i consumul sunt procese concomitente i complementare i nu se poate spune despre unul sau despre altul c este de mai mare importan economiei na ionale i cre terii bun st rii. Problema fundamental a activit ii economice o constituie raportul de inegalitate ntre resurse i nevoi, respectiv aceea a aloc rii resurselor. La aceasta se adaug i cea a repartiz rii resurselor ntre agen ii economici.

12

3.2. ECONOMIA DE SCHIMB (DE PIA

)

Activitatea economic a cunoscut dou sisteme de organizare: - economia natural (autarhic ) n care autoconsumul era preponderent (consumatorul producea bunurile i serviciile necesare satisfacerii propriilor nevoi; o foarte mic parte din bunurile produse f ceau obiectul schimbului); - economia de schimb sistemul economic n care consumatorul ob ine bunurile i serviciile necesare de pe pia , prin intermediul schimbului. Principalele tr s turi ale economiei de schimb sunt: o specializarea agen ilor economici Specializarea n producerea anumitor bunuri i servicii sau componente ale acestora determin cre terea eficien ei utiliz rii resurselor. Modalitatea prin care un agent economic decide s produc un bun sau altul este explicat cu ajutorul teoriei avantajul ui comparativ (relativ) Avantajul relativ reprezint ansamblul condi iilor ce determin un agent economic s produc mai mult i/sau mai bine dect un altul. Avantajul absolut al unui agent economic nseamn o produc ie de bunuri sau servicii superioar celorlal i agen i economici. Tabelul nr. 1 A B C 12x 3x 8x 6y 6y 6y

Avantajul comparativ al unui agent economic fa de ceilal i poate fi pus n eviden cu ajutorul costului de oportunitate. n exemplul de mai sus, costul de oportunitate pentru agentul economic A arat cantitatea dintr-un bun la care renun pentru a produce o unitate din cel lalt bun. Agentul economic A renun la 2 bunuri x pentru a produce un bun y i la 1/2 y pentru a produce un bun x. Tabelul nr. 2 A B C y/2 2y 3/4y 2x x/2 4/3x

Avantajul comparativ este al acelui agent economic al c rui cost de oportunitate este cel mai mic. Se poate demonstra c luarea n considerare a acestui avantaj are ca efect cre terea produc iei totale a celor trei agen i economici. o Autonomia agen ilor economici. Agen ii economici se afl n strns leg tur unii cu ceilal i. Nu poate fi vorba de independen a acestora ntruct desf urarea activit ii lor este restric ionat de activitatea altor agen i economici, de legisla ia n vigoare, de orientarea politic conducerii comunit ii. Autonomia const deci, n dreptul i posibilitatea de a decide a agen ilor economici n condi iile restric iilor determinate de pia i de institu ii. o Pia a principala institu ie a activit ii economice determin ntlnirea purt torilor cererii cu cei ai ofertei n 13

vederea satisfacerii n ct mai mare m sur a nevoilor individuale i colective. Pia a reprezint cea mai eficient institu ie prin intermediul c reia se aloc resursele pentru satisfacerea nevoilor. Aceasta permite realizarea schimbului ntre diferi ii agen i economici care doresc s - i satisfac nevoile n ct mai mare m sur . Schimbul i pia a favorizeaz specializarea agen ilor economici i cre terea eficien ei utiliz rii factorilor de produc ie. o Monetizarea economiei. Produc ie, reparti ia, schimbul i consumul sunt mijlocite de moned . n lipsa acesteia, transferurile ar fi deosebit de greu de realizat. De asemenea, cu ajutorul banilor se aproximeaz cel mai bine valoarea economic , aceasta fiind raportat la moned . n sfr it, de regul , partea din resursele agen ilor economici care nu este consumat , este economisit sub form de moned . o Bunurile sunt m rfuri. Adncirea diviziunii muncii i satisfacerea n mai mare m sur a nevoilor la nivelul societ ii umane nu sunt posibile f r vnzarea cump rarea bunurilor i serviciilor. 3.3. CIRCUITUL ECONOMIC Activitatea economic la nivel na ional este monitorizat i m ajutorul sistemului contabilit ii na ionale (SCN). Acesta ansamblul de indicatori, metode i instrumente cu ajutorul cuantific p r i sau ansamblul activit ii economice la nivelul na ionale.

surat cu reprezint c rora se economiei

Sistemul contabilit ii na ionale Sistemul contabilit ii na ionale presupune calcularea unor agregate macroeconomice care exprim rezultatele agen ilor economici ntr-un interval de timp n urma culegerii datelor de la ace ti, sistematizarea informa iilor pe diverse criterii (sectoare de activitate, categorii de bunuri i servicii) i generalizarea rezulta telor asupra ntregii economii na ionale. Literatura de specialitate5 consider c principalul obiect al sistemului este de a oferi o prezentare cantitativ , agregat , complet i coerent a realit ii economice ntr -o perioad de timp. Principalele tr s turi ale SCN : - este o metod de nregistrare, prezentare i analiz cantitativ a economiei; - este un sistem de reprezentare sintetic i agregat a realit ii economice; - reflectarea realit ii economice se efectueaz spa ial i temporal - eviden iaz dimensiunea i structura unei economii - folose te tehnica contabil bazat pe principiul dublei nregistr ri. SCN este un sistem format din conturi i tabele al c rui scop este acela de a furniza o imagine sintetic , comparabil i ct mai complet a activit ii economice desf urat ntr-un interval de timp i pe un areal bine determinat. SCN este alc tuit n principal din patru conturi: - contul de produc ie; - contul de venituri i cheltuieli; sunt nregistrate veniturile i direc iile de repartizare ale acest ora; - contul de modificare a patrimoniului (acumulare); acest cont nregistreaz investi iile de nlocuire i dezvoltare; - contul de finan are; eviden iaz modific rile intervenite n rela iile de credit ale agen ilor economici. Sursa: I. Capanu, C. Sec reanu, Agregate macroeconomice i elemente de analiz macroeconomic , UCDC, Bucure ti, 1997.

5 I. Capanu, C. Sec reanu, Agregate macroeconomice oi elemente de analiz Universitatea Cre tin Dimitrie Cantemir, Bucure ti, 1997, p. 115

macroeconomic ,

14

Din punctul de vedere al acestui sistem, agen ii economici sunt clasifica i astfel: 1. menaje (gospod rii); centre de decizie economic compuse din una sau mai multe persoane care convie uiesc mpreun . Activit ile economice ale menajelor se refer la dou cele dou func ii majore ale acestor agen i economici: - sunt principalele consumatoare de bunuri i servicii din economie (principalii consumatori finali); - sunt principalele furnizoare de factori de produc ie pentru agen ii economici produc tori (pun la dispozi ia acestora munc i capital, n principal sub form b neasc ). 2. ntreprinderile sunt agen ii economici care utilizeaz factorii de produc ie pentru ob inerea de bunuri i servicii destinate pie ei (marfare) 6. Func ia principal a acestora este produc ia. Ace ti agen i economici sunt ntlni i sub diverse forme de organizare: societ i comerciale, regii autonome, societ i cooperatiste, societ i ag ricole, persoane fizice autorizate etc. 3. Institu ii financiare sunt agen ii economici care presteaz servicii financiare. Ei intermediaz ntre capacitatea de finan are a menajelor i nevoia de finan are a ntreprinderilor. Cu alte cuvinte, aceste ins titu ii atrag din economie resursele b ne ti neconsumate pentru a le pune la dispozi ie celor ce au nevoie de ele, n principal pentru dezvoltarea activit ilor productive 4. Administra iile sunt agen ii economici care presteaz servicii nemarfare (serviciile pe care le presteaz sunt fie gratuite, fie sunt prestate contra unei taxe). Aceste administra ii sunt de dou tipuri: - publice - private Administra iile private presteaz servicii nemarfare cum ar fi: ajutorarea unor categorii sociale defavorizate, ap r area intereselor anumitor categorii socio-profesionale, utiliznd resurse proprii sau atrase de la al i agen i economici. Administra ia public aloc resurse (produce anumite bunuri i servicii), redistribuie o parte din venitul na ional i regleaz i sta bilizeaz rela iile de pia la nivelul economiei na ionale. Administra ia public preleveaz n mod obligatoriu o parte din veniturile agen ilor economici, n baza acesteia ndeplinindu - i func iile sale. 5. Exteriorul reprezint agentul economic generic care reune te to i agen ii economici nereziden i care au rela ii economice cu agen ii economici reziden i. Corespunz tor acestor agen i economici, sistemul contabilit ii na ionale a definit patru categorii de opera iuni economice:6 Marfa reprezint bunul sau serviciul destinat a satiface nevoia altui agent economic dect produc torul i care ajunge la consumator prin vnzare-cump rare.

15

1. opera iuni cu bunuri i servicii; totalitatea activit ilor economice care au ca obiect bunurile i serviciile sunt cuprinse n acest tip de opera iuni. Produc ia bunurilor economice, consumul acestora, precum i tranzac iile n urma c rora bunurile i serviciile circul de al un agent economic la altul sunt opera iuni de tipul men ionat mai sus. 2. opera iuni de reparti ie orientarea bunurilor c tre destina iile lor i remunerarea proprietarilor factorilor de produc ie utiliza i de produc tori. Agentul economic produc tor decide ce nevoi ale consumatorilor s satisfac i alege ce bunuri sau servicii s produc (presteze). Pentru aceasta, trebuie s achizi ioneze factorii de produc ie aferen i. Folosirea factorilor de produc ie genereaz , pentru proprietarii acestora (n baza dreptului de proprietate), venituri (salarii, profit, dobnd etc.). 3. opera iuni financiare ac iuni de intermediere desf urate de c tre institu iile financiare. Institu iile financiare intermediaz ntre capacitatea de finan are a menajelor (care economisesc i i valorific aceste economii prin intermediul instrumentelor financiar-bancare) i nevoia de finan are a ntreprinderilor (care au nevoie de resurse b ne ti pentru sus inerea activit ii investi ionale). 4. opera iunile cu exteriorul: cuprind totalitatea rela iilor economice stabilite cu exteriorul. Rela iile economice cu exteriorul cuprind rela iile comerciale interna ionale (import i export), schimbul interna ional de servicii (turism, transport, asigur ri etc) i crean ele i obliga iile dintre agen ii economici n diverse ri (inclusiv statul i organismele na ionale i interna ionale). Toate aceste opera iuni sun t compuse din fluxuri economice. Acestea reprezint transferuri de bunuri, servicii i unit i monetare de la un agent economic la altul. Fluxurile economice pot fi: a. reale compuse din bunuri i servicii b. monetare formate din unit i monetare Majoritatea tranzac iilor sunt compuse din dou fluxuri: unul real i unul monetar (a a cum este vnzarea -cump rarea). Exist i tranzac ii compuse dintr-un singur flux economic (real sau monetar). Fluxurile economice nregistrate la nivelu l unei ri formeaz un circuit, ntruct valoarea economic ajunge, n cele din urm la agen ii economici de la care a plecat (a a cum se poate observa i n figura 3.1.) . Circuitul prezentat n figura 3.1. este cel mai simplu, dar i cel mai important cir cuit al unei economii na ionale.

16

Figura 3.1. Circuitul economic: fluxurile reale i monetare

Din figura 3.1. se poate observa cum consumatorii cump r m rfuri de la produc tori prin intermediul pie ei bunurilor i serviciilor, iar firmele achizi ioneaz de la menaje factori de produc ie, pentru utilizarea c rora trebuie s pl teasc profituri, salarii, rente, dobnzi. Cu aceste venituri, consumatorii (menajele) achizi ioneaz bunuri i servicii pentru refacerea for ei de munc sau economisesc, iar firmele vnd bunurile ob innd astfel resurse pentru un nou ciclu de produc ie. n felul acesta, consumul i produc ia se sus in reciproc, iar la nivelul economiei na ionale se formeaz un circuit.

17

CAPITOLUL IV TEORIA CERERII4.1. TEORIA UTILIT II CARDINALE n studierea comportamentului consumatorului, economi tii au ncercat i au creat diverse modele economice. Unul dintre acestea consider c agentul economic poate m sura satisfac ia pe care i -o d consumul unui bun sau serviciu. Unitatea de m sur a satisfac iei a fost denumit util . Tot astfel au fost definite no iunile de utilitate total i utilitate marginal . Utilitatea total reprezint satisfac ia ob inut de consumator ca urmare a consumului unei cantit i de bunuri. U = U(Q) unde U este utilitatea total , iar Q este cantitatea de bun consumat Utilitatea marginal caracterizeaz evolu ia utilit ii totale i reprezint varia ia utilit ii totale ca urmare a consumului unei unit i suplimentare de bun. Aceasta este derivata de ordinul nti a utilit ii totale raportat la cantitate, adic : dU/dQ, unde U reprezint utilitatea totala iar Q cantitatea totala. Al turi de ipoteza m surabilit ii utilit ii, comportamentul consumatorului este fundamentat i p e legea lui Gossen: consumul progresiv dintr-un bun determin descre terea progresiv a satisfac iei datorat consumului fiec rei unit i succesive . Utilitatea marginal (satisfac ia suplimentar ) va ajunge la zero, iar utilitatea total va atinge un nivel maxim (ca n figura ). Func ia utilitate define te nivelul utilit ii sau al satisfac iei ca func ie de cantitatea de bunuri consumat . Func ia utilitate arat utilitatea (satisfac ia) total pentru un singur bun, cu condi ia men inerii consumului celorlalte bunuri constant (condi ie caeteris paribus ). Figura nr. 4.1. Evolu ia utilit ii

Ut =

18

Pentru un bun imperfect divizibil Umg = (Ut/(Q Pentru un bun perfect divizibil Umg = dUt/dQ; n situa ia de abunden , agentului economic ra ional i va maximiza totdeauna utilitatea total . n acest caz, utilitatea marginal este nul :Umg X= 0

n cazul a dou bunuri, cnd nu exist bani, alegerea consumatorului se face comparnd utilit ile marginale ale b unurilor. Cnd Umg X > UmgY consumator va alege o cantitate suplimentar din bunul X pn cnd utilit ile marginale ale celor dou bunuri se vor egala. Acest punct constituie i echilibrul consumatorului:UmgX = Umg Y

ntr-o economie de schimb, bunuril e ce trebuie consumate sunt achizi ionate de pe pia la un anumit pre . Teoria utilit ii cardinale explic faptul c , pentru un singur bun, consumatorul va decide s cumpere bunul respectiv atta timp ct utilitatea marginal este superioar pre ului. Ba nii n i i vor avea o utilitate deoarece pot fi folosi i pentru a cump ra alte bunuri. Orice suma cheltuita pentru bunul A nu mai este disponibila pentru bunul B (costul de oportunitate). Consumatorul ra ional va cheltui din banii s i pentru a achizi iona un bun doar atunci cnd utilitatea suplimentar ob inut prin achizi ie este mai mare dect utilitatea banilor cheltui i. Daca este vorba de cump rarea unui bun sau a unui tip de bunuri, atunci consumatorul ra ional va continua s o fac pana cnd cele dou a utilit i vor fi egale, adic pana cnd utilitatea marginala a ultimei unit i din bunul achizi ionat este egala cu utilitatea marginala a banilor, nmul it cu cantitatea de bani necesara pentru a cump ra bunul. La echilibru, cele dou variabile sunt egale: Umg = P x Umg (bani) Umg(bani) - utilitatea disponibila consumatorului marginal a ultimei unit i monetare

P x Umg(bani) - utilitatea ob inut prin cheltuirea banilor n situa ia cea mai preferata. Aceasta reprezint evaluarea monetara a consumatorului pentru utilitatea ob inut prin achizi ionarea ultimei unit i din bunul respectiv. Consumatorul este n echilibru numai atunci cnd este atins acest nivel deoarece nu mai exista nici un stimulent care sa -l determine sa-si modifice nivelul de achizi ie. Cele doua elemente concurente -banii i timpul - au

19

pentru consumator valori marginale egale. Acest lucru poate fi exprimat i astfel: Umg/P = Umg(bani) In mod normal exista desigur o alegere intre diferite bunuri i servicii i intre bunuri i bani. Problema care l preocupa pe consumator este de a repartiza banii disponibili intre bunurile concurente astfel nct s ating cel mai nalt nivel de utilitate. A adar, ac ionnd ra ional, consumatorul va face acest lucru astfel nct ultima unitate monetara cheltuita pe fiecare din bunurile disponibile ii va aduce aceea i utilitate adi ional . Utilitatea marginal a fiec rei unit i monetare cheltuite va fi acum aceea i pentru toate bunurile achizi ionate. Dac se realizeaz acest lucru, atunci se instaleaz din nou o stare de echilibru pentru ca nici o modificare a structurii cheltuielilor nu mai poate duce la cre terea utilit ii. Utilitatea totala poate s creasc numai atta timp ct exist posibilitatea alegerii unui alt bun a c rui utilitate marginala per unitate monetara cheltuita s fie mai mare. Cnd toate utilit ile marginale per unitate monetara sunt identice acest lucru nu mai este posibil. Aceasta condi ie de echilibru, lund n considerare utilitatea marginal a banilor, poate fi exprimat for mal astfel: Umg(X)/P(X)=Umg(Y)/P(Y)=.=Umg(bani)/P(bani) Dar cum P(bani)=1 rezult : Umg(X)/[P(X) x Umg(bani)] = Umg(Y)/[P(Y) x Umg(bani)] = 1 Consumatorii doresc s se foloseasc de un bun pn la punctul n care utilitatea s marginala este zero. Aceasta ar duce la maximizarea utilit ii totale. Totu i, acest lucru este imposibil. Vom arata de ce: ecua ia de mai sus implic faptul ca utilitatea marginal a banilor trebuie s fie de asemenea zero. ns - din p cate - cei mai mul i dintre noi nu avem venitu ri att de mari pentru ca acest lucru s poat avea loc. n consecin , ntotdeauna va exista o restric ie bugetar care ne va mpiedica s consumam ntreaga cantitate dorit din fiecare bun. Chiar i atunci cnd are loc aceast restric ie, ea l va determ ina pe consumator s aleag acea form a consumului n care: Umg(X)/P(X)=Umg(Y)/P(Y) n cazul n care, de exemplu, Px cre te, Umgx/Umgy