mg servicii

Upload: manuela-daniela

Post on 06-Jul-2018

244 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Mg Servicii

  1/14

  UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTAN A Ț

  FACULTATEA DE STIIN E ECONOMICE Ț

  SPECIALIZAREA MANAGEMENT ANUL II

  SECTORUL DE SERVICII TURISTICE DIN ROMÂNIA

  DISCIPLINA: MANAGEMENTUL SERVICIILOR

  PROFESOR COORDONATOR: STUDEN I: CHITIC BIANCA Ț

  NANCU DORINELA ANGHEL ELENA

  PROIECT

 • 8/17/2019 Mg Servicii

  2/14

  CUPRINS

  1. INFORMAŢII GENERALE DESPRE SECTORULSERVICIILOR TURISTICE DIN ROMÂNIA

  2. STUDIU DE CAZ – AGENŢIA DE TURISM

  MISTRAL TOURSCONCLUZII

 • 8/17/2019 Mg Servicii

  3/14

  1. INFORMAŢII GENERALE DESPRE SECTORULSERVICIILOR TURISTICE DIN ROMÂNIA

  Pe termen ln!" R#m$n%& 're(%nt)n 'n*t +e &tr&* %e 'entrț%n,e-t%t#r%% -tr)%n% +%n t#&te+#men%%le +e &*t%,%t&te.

  Ser,%*%%le tr%-t%*e -e n*&+re&() n -e*t#rl ter %&r.ț

  /n 're(ent" -e*t#rl ter0%&r #*')"-& t%n+e -) #*'e" l#*l nt$% ne*#n#m%& n&0%#n&l)" -%t&0%e*&r&*ter%-t%*) 0)r%l#r +e(,#lt&te %'tern%* %n+-tr%&l%(&te.

 • 8/17/2019 Mg Servicii

  4/14

  Cer*et)r%le ntre'r%n-e &-'r& r#ll% tr%-ml% &e,%+en0%&t &'tl *) el &re n %m'&*t *#n-%+er&3%l&-'r& e*#n#m%e% -#*%et)0%l#r % *ltr%l#r +%er%tel#r0)r%. A*0%ne& -& -e m&n%e-t) 'e mlt%'le 'l&nr%4

  e*#n#m%*" -#*%&l" *ltr&l" '#l%t%*.

  E*#n#m%& *el#r 5 re!%n% &le R#m$n%e%*re te +%er%t % &r&t) -tr*tr&l +%er%t.ș ș

  P#n+ere& -e*t#&rel#r 'r%n*%'&le ne*#n#m%& n& %#n&l) r&'#rt&t) l& VA6țe-te *#n#rm -t&t%-t%*%l#r rm)t#&re&4

  &!r%*ltr& – 7"8 9: %n+-tr%& ; 27"

 • 8/17/2019 Mg Servicii

  5/14

 • 8/17/2019 Mg Servicii

  6/14

  ROLUL ECONOMIC ALTURISMULUI

  Tr%-ml & +e,en%t n -e*t#r%m'#rt&nt * n %m'&*t &-'r&+e(,#lt)r%% e*#n#m%e% ne% 0)r%.

  R#ll e*#n#m%* +%re*t &l tr%-ml% e-te e,%+en0%&t +e4

  *#ntr%30%& tr%-ml% l& *retere&'r#+-l% %ntern 3rt % & ,en%tl%n&0%#n&l +&t#r%t) *reter%% ,#lml%

   n*&-)r%l#r +%n tr%-m

  *#ntr%30%& tr%-ml% %ntern&0%#n&l l&ree*B%l%3r&re& 3&l&n0e% *#mer*%&le +e'l)0%

  *#ntr%30%& &*e-t%& l& *retere&'r#-'er%t)0%% (#nel#r n *&re -e +e(,#lt)

  tr%-ml

 • 8/17/2019 Mg Servicii

  7/14

  FORŢA DE MUNC

  De(,#lt&re& tr%-ml% &re # -er%e +e

  *#n-e*%n e &-'r& t%l%()r%% re-r-el#rțm&ne n -en-l *re)r%% +e n#% l#*r% +emn*)" +eterm%n)r%% n% n%,el rel&t%,r%+%*&t +e %n-tr%re & n#r -tr*tr%'r#e-%#n&le % 'e n* %%.ș ț

  PIAŢA TURISTIC

  Tr%-ml %;& *#n-t%t%t n t%m' #

  '%&0) 'r#'r%e +e%n%t) 'r%n &*t#r% *m&n%e-t&re -'e*%%*) % +eterm%n&n0%+e n&tr) e*#n#m%*)" -#*%&l)" '#l%t%*)% m#t%,&0%#n&l). P%&0& -e n-*r%e *&n element +e reer%n0) &l #r%*)re%&*t%,%t)0% e*#n#m%*e

 • 8/17/2019 Mg Servicii

  8/14

  OFERTA I CEREREAȘ

  Oert& tr%-t%*) e-te r%!%+)" %nel&-t%*) n t%m' % -'&0%" n'#&te % -t#*&t) -& tr&n-#rm&t)" +e*% #+&t) ne*#n-m&t)"e& -e '%er+e" n -*B%m3 *erere& tr%-t%*) e-te #&rte el&-t%*)% -'-) n#r 'erm&nente l*t&0%% +eterm%n&te +e%nlen0& ne% mlt%t+%n% +e &*t#r%. A*e-te *&r&*ter%-t%*% &le#erte% % *erer%% tr%-t%*e %m'l%*) nt#t+e&n& n +e*&l&'#ten0%&l ntre ele" *ee& *e *#ner) &*t%,%t)0%% tr%-t%*e nr%-* r%+%*&t.

  ORGANIZAREA

  Or!&n%(&re& e-te n 'r#*e- +e !r'&re & re-r-el#r %&*t%,%t)0%l#r ntre'r%n+er%% tr%-t%*e n -*#'l #30%ner%% n#rre(lt&te e*#n#m%*e % -#*%&le n *#n+%0%% +e e%*%en0).

  C#n*ret%(&re& &*t%,%t)0%% +e #r!&n%(&re & ne% &!en0%% e-terele*t&t) 'r%n %nterme+%l -tr*tr%% #r!&n%(&t#r%*e.Str*tr& #r!&n%(&t#r%*) re're(%nt) &n-&m3ll*#m'&rt%mentel#r e%-tente ntr;# ntre'r%n+ere % &rel&0%%l#r +e-emn&te & &,e& l#* ntre &*e-te& n -*#'l&*%l%t)r%% t%l%()r%% re-r-el#r % re&l%()r%% #3%e*t%,el#r

  -t&3%l%te.

 • 8/17/2019 Mg Servicii

  9/14

 • 8/17/2019 Mg Servicii

  10/14

  2. STUDIU DE CAZ – AGENŢIA DETURISM MISTRAL TOURS

   DATE GENERALE

  A!en %& +e tr%-m MISTRAL e-te n t#r#'er&t#r *&re %ț ș+e-) #&r) &*t%,%t&te& n 2 -e+%% +%n C#n-t&n & *&re #er) #ș ț!&m) l&r!) +e -er,%*%% &t$t n +#men%l tr%-ml% %ntern"*$t % &l *el% %ntern& %#n&l" +#r%n+ +%,er-%%*&re& &*t%,%t) %%ș ț ț% %+el%(&re& *l%en %l#r 'r%n #er%re& n#r -er,%*%% +eș ț

  *&l%t&te.

  F%rm& -;& n%%n &t n &nl 1==< -3ț+enm%re& +e S.C. MISTRAL TOURSS.R.L." &,$n+ *& #3%e*t +e &*t%,%t&te*#mer l * &m)nntl" nre!%-tr&t) l&țRe!%-trl C#mer l% * n *&'%t&lț-#*%&l -3-*r%- ,)r-&t +e [email protected] RON.

 • 8/17/2019 Mg Servicii

  11/14

  A!en %& MISTRAL e-te *#n+-) +e D;n& C#r%n& M&rt%n"ț're e+%nte &l A-#*%& %e% L%t#r&l % +%re*t#rl (#ne% S+ș ț șE-t &l ANAT.

  A!en %& +e tr%-m MISTRAL e-te # &!en %e t#r;ț ț#'er&t#&re" *ee& *e n-e&mn) *) &re *& #3%e*t +e&*t%,%t&te #r!&n%(&re& % ,$n(&re& 'e *#nt 'r#'r% &ș'&*Betel#r +e -er,%*%% tr%-t%*e -& & *#m'#nentel#r&*e-t#r&" +%re*t -& 'r%n %nterme+%&r%.

  A!en %& % +e-) #&r) &*t%,%t&te& n +#men%lț ș ștr%-ml% %ntern& %#n&l n 'r#'#r %e +e =9 %ț ț ș%ntern n 'r#'#r %e +e 19. /n &m3ele *&(r%ț#ertele +e -er,%*%% -nt *#n*e'te" n *e& m&%m&re '&rte" 'entr !r'r% +e tr% t%" *& e*e' %eș ț

  m&ter%&l%($n+;-e #ertele 'entr %n+%,%+&l%*&re -e re&l%(e&() nm&% l& *erere.

 • 8/17/2019 Mg Servicii

  12/14

  ORGANIZARE I FUNC IONAREȘ Ț

  F%rm& & %n,e-t%t n nm&% n

  et%n+ere& % 'r#m#,&re& e% 'eș'%& ) " *% % n *re&re& ne% re eleț ș ț+e '&rtener% 'tern%*e % nș*re tere" ntr;# 3n)ș%nr&-tr*tr) +e *#mn%*&re %ș

   n 're!)t%re& ne% e*B%'e t%nere

  % +%n&m%*e +e -'e*%&l% t%ș ș

  A-tel" 'er-#n&ll &!en %e% +ețtr%-m MISTRAL e-te #rm&t +%n25 +e 'er-#&ne t%nere" * #

  're!)t%re 'r#e-%#n&l) +ee*e' %e" *re&t%,%" '&-%#n& % +eț ț*ee& *e &*" *#re* %" *n#-*)t#r%ț+e *el ' %n 2;< l%m3% +eț*%r*l& %e %ntern& %#n&l).ț ț

 • 8/17/2019 Mg Servicii

  13/14

 • 8/17/2019 Mg Servicii

  14/14

  V MUL UMIMHȚ