metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

Upload: hdrfth

Post on 08-Jul-2018

249 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  1/61

   

  PRELEGEREA V

   Metode și metodologii de cercetarea realității sociale

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  2/61

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  3/61

   

   Așa cum am văzut mai sus, o clasificare aștiințelor deosebește între științele naturii și

  cele socio-umane în funcție de obiectul și

  metoda de cercetare. Deși natura obiectului de

  cercetare este, fără îndoială, un subiect demaxim interes, ne vom opri pe parcursul

  acestei prelegeri doar asupra considerațiilor

  metodologice.

  5.1. Principiile cunoașterii sociale 

  Cunoaşterea comună, numită adeseori

  spontană, cotidiană  sau la nivelul simţului

  comun, este reprezentată de o sumă de

  cunoştinţe desprinse din experiența (social saupersonală) individuală. Cu alte cuvinte, cu-

  noaşterea comună reprezintă un sistem de

  reprezentări, cunoştinţe, explicaţii şi interpret-

  tări obţinute în mod spontan, fără o cercetare

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  4/61

  sistematică şi după modele ştiinţifice, ci doar

  pe baza activităţilor şi în contextele obişnuite

  (loc de muncă, familie, organizaţii politice,

  cercuri de prieteni, etc.)1.

  Serge Moscovici şi Milles Hewstone

  definesc simţul comun ca pe un corpus de

  cunoştinţe fondat pe tradiţiile împărtăşite şi

  îmbogăţite de mii de observaţii şi experienţe

  sancţionate de practică. Simţul comun se

  derulează în două etape: în mod spontan, o

  imagine imprecisă produsă de mecanismepsihice necontrolate raţional, şi în extra-

  polarea explicaţiilor de la situaţiile trecute la

  cele prezente sau viitoare. Simţul comun are

  două forme esenţiale: simţ comun de primămână, care reprezintă ansamblul cunoştinţelor

  spontane fondate pe experienţa directă a

  agenţilor cunoscători, şi simţ comun de mână

  a doua, adică ansamblul cunoştinţelor ştiinţi-

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  5/61

  fice transformate în imagini şi folosite în

  practică.2 Informaţiile pe care indivizii le deţin

  despre persoana lor, despre contextele şi

  activităţile în care sunt nemijlocit implicaţi se

  dovedesc a fi foarte importante, nu doar

  pentru propria lor conduită, ci şi pentru

  investigaţiile sistematice de anvergură pentrucă datele culese prin interviuri, chestionare,

  discuţii de grup sau alte tehnici reprezintă

  materia primă de bază în construcţiile

  ulterioare, oricât de dezvoltate şi subtile apar

  ele în final.

  După Petru Iluţ principalele limite ale

  cunoaşterii comune sunt:

   

  subiectivitatea, interesele, aspiraţiile şi

   valorile unei persoane sau ale unui grup social

  care poate deforma percepţia corectă a

  realităţii;

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  6/61

    viziunea de tunel, adică alegerea unui

  detaliu şi opacizarea tuturor celorlalte, pentru

  a interpreta întreaga situaţie prin prisma

  detaliului selectat;

    supra-generalizarea sau tendinţa de a

  generaliza şi absolutiza pe marginea unei

  situaţii specifice la fenomenul ca atare;  confundarea legăturilor aparente cu cele

  reale dintre variabile şi factori datorită

  registrului restrâns de cazuri cu care operează;

   

  lipsa preciziei, exactitatea, constatărilesimţului comun întrucât acestea sunt

  formulate în termeni vagi şi nu sunt bazate pe

  numărare şi/sau măsurare;

    efectul falsului consens care înseamnă faptul

  că indivizii au tendinţa de a se considera, în

  ceea ce priveşte acţiunile, judecăţile şi modul

  lor general de comportare, mult mai

  asemănători cu semenii lor decât sunt în

  realitate;

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  7/61

    neluarea în consideraţie a efectului

   încadrării care constă în aceea că prejudecăţile

  şi aprecierile noastre cu privire la diferite

  obiecte, persoane, instituţii şi probleme sociale

  sunt afectate în mare măsură de felul în care

  este prezentată informaţia despre ele;

   

  efectul ancorări prin care se înţelege că, în judecăţile noastre apreciative, contează şi

  punctul de referinţă de la care pornim;

    mecanismele simulării mentale care se

  desfăşoară după minimul efort, prin simulărimentale înţelegându-se faptul că reacţiile

  noastre la diferite evenimente depind nu

  numai de evenimentele în sine, ci şi de

  scenariile alternative pe care le provoacă.3 

  Spre deosebire de cunoașterea comună,

  cunoaşterea ştiinţifică reprezintă principala

  cale de cunoaştere a comportamentelor indivi-

  duale şi de grup, a faptelor, a fenomenelor şi

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  8/61

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  9/61

    principiul cognoscibilităţii – lumea înconju-

  rătoare poate fi cunoscută prin observaţii

  obiective;

    principiile raţionalităţii şi regularităţii   –

  lumea externă poate fi cunoscută pe cale logică

  şi fenomenele din lumea înconjurătoare se

  produc în mod logic.4 

  În domeniul socioumanului distanţa

  dintre cunoaşterea comună şi cea ştiinţifică

  este mult mai mică decât în cadrul științelor

  naturii. Factorii care influenţează trecerea de

  la cunoaşterea comună la cea ştiinţifică sunt

  enculturaţia (transmiterea culturii de la o

  generaţie la alta); limba, ca element al culturii

  şi socializarea, adică procesul de formare apersonalităţii în acord cu normele şi valorile

  societăţii în care individul se naşte şi trăieşte.

  Cercetătorul, fiind adesori parte a realității

  studiate, nu reuşeşte să se detaşeze definitiv de

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  10/61

  cunoaşterea comună și de aceea „relaţia dintre

  cele două tipuri de cunoaştere este dialectică,

  de negare şi de preluare, implicând ruptura,

  dar şi continuitatea”5.

  5.2. Cercetare și metodă.

   Altfel spus, cunoașterea științifică, spredeosebirea de cea comună, stă sub semnul

  paradigmei aristotelice asupra cunoașterii,

  metoda având în acest context un statut

  privilegiat.

   Am văzut mai sus cum R. Descartes

  accentua rolul metodei în efortul de

  cunoaștere. Pentru gânditorul frncez, metoda

  reprezintă  puterea de a judeca bine şi de adistinge prin aceasta adevărul de fals, ceea ce

  este propriu raţiunii cugetătoare. Metoda, ce

  derivă din raţiune, este un produs şi un

  instrument al acesteia, este calea prin care

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  11/61

  raţiunea devine cunoscătoare, întrucât ea este

  cea care, singură, conduce la descoperirea şi

   înţelegerea obiectului cercetării. Metoda este

  cea care ne oferă o cunoaştere clară despre tot

  ceea ce este util în viaţă.

  Pentru Descartes, metoda întruneşte

   virtuţiile necesare pentru a orienta raţiunea

  spre aflarea adevărului, ba chiar “este mult

  mai folositor să nu te apuci niciodată să cauţi

  adevărul, decât să faci treaba asta fără

  metodă”6. Acuzând logica aristotelică, dar şi pecea clădită pe acest fundament, de sterilitate în

  planul creaţiei, metoda carteziană stabileşte ca

  o primă şi cea mai importantă regulă de

  cercetare riguroasă în ştiinţă şi filosofie, aceea“de a nu accepta niciodată un lucru ca ade-

   vărat dacă nu-mi apare astfel în mod evident”7.

  Numită şi regulă a evidenţei , aceasta

   întemeiază de fapt raţionalismul cartezian,

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  12/61

  care cere să se renunţe la orice presupoziţie şi

  prejudecată, luate ca nemijlocit adevărate, şi

  să fie trecute prin filtrul raţiunii toate

  cunoştinţele, admiţându-le ca adevărate

  numai pe acela care, în mod clar şi distinct, ne

  apar ca adevărate. Este în fond întemeierea

   îndoielii metodice, având caracter general,asupra datelor obţinute pe cale senzorială,

  inclusiv asupra datelor obţinute asupra

  existenţei lumii, până la acele lucruri simple,

  pe care gândirea este în stare să le cunoască în

  mod cert şi neîndoielnic. În primă parte a

   Principiilor Filosofiei   intitulată  Principiile

  cunoaşterii omeneşti , Descartes stăruie asupra

  acestei îndoieli metodice, căreia vrea să-i dea o

  dimensiune ştiinţifică, nu ca scop, ci ca mijloc

  de cunoaştere, eliberând-se în acest mod de

  aura sceptică8.  “Nu că i-aş fi imitat în această

  privinţă pe sceptici, scrie Descartes, care se

   îndoiesc pentru a se îndoi şi se arată întot-

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  13/61

  deauna nehotărâţi, ci dimpotrivă scopul meu

  nu tinde să-mi dea decât certitudine şi să

   înlăture pământul sau nisipurile mişcătoare

  pentru a gasi stâncă sau argilă”9.

  Proclamând îndoiala metodică, drept

  punct de plecare a cugetării filosofice şi

  ştiinţifice, Descartes nu dă expresie unei stări

  de criză a conştiinţei cunoscătoare, ci unei

  atitudini de critică profundă, metodică, pentru

  a putea afirma posibilitatea cunoaşterii.

   Această îndoială, subliniază Descartes, are rostşi sens doar atunci “când începem a ne dedica

  cercetării adevărului”10. În viaţa de toate zilele

  ea nu are nici utilitate şi nici rost.

  În accepţiunea carteziană însă, există un

  singur adevăr ce rezistă în faţa îndoielii, oricât

  s-ar strădui ea să-l submineze, şi care poate

  constitui temelia trainică a cunoaşterii

  depline. Acest adevăr este îndoiala însăşi. Dar

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  14/61

  această îndoială nu reprezintă negarea

  existenţei în sine a lucrurilor, a obiectului

  cunoaşterii. Altul este scopul, şi anume faptul

  că existenţa acestor lucruri este incertă,

   îndoielnică dacă le cunoaştem pe cale

  senzorială, pentru că simţurile sunt

   înşelătoare. “Ştim din experienţă, scrieDescartes, că simţurile ne-au înşelat în mai

  multe împrejurări, şi ar fi o imprudenţa să ne

   încredem prea mult în cele ce ne-au înşelat”11.

  De aceea, rostul îndoielii rezidă în eliminarea

  oricăror judecăţi necontrolate, a oricăror

  prejudecăţi de origine senzorială instalate în

  cuget. Extinsă asupra întregii lumi obiectuale,

   îndoiala duce la aflarea nemijlocită, cu deplina

  certitudine şi autenticitate, mai întâi a

  conştiinţei de sine, a gândirii însăşi, care are

  semnificaţia de a fi  EU . Prezenţa îndoielii

  dezvăluie existenţa minţii cugetătoare, a

  subiectului epistemic. Este (re)descoperită 

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  15/61

  (dacă ne gândim la Socrate) subiectivitatea.

  Nu ne-am putea îndoi fără a fi, aceasta este

  prima cunoaştere sigură ce o putem dobândi.

  “În timp ce respingem orice lucru de care ne-

  am putea îndoi, scrie Descartes, şi chiar dacă

  ne prefacem că totul e fals, ne e uşor să

  presupunem că n-ar există nici Dumnezeu,nici cer, nici pământ, că n-am avea nici corp,

  dar, cu toate acestea, nu am putea presupune

  că nu existăm în timp ce ne îndoim de

  adevărul acestor lucruri; pentru că nu putem

  accepta să concepem că ceea ce gândeşte n-ar

  exista cu adevărat tocmai atunci când

  gândeşte“12.  Dubito ergo cogito, cogito ergo

  sum era primul adevăr al filosofiei cartesiene,

  şi, paradoxal, nu era o intuiţie, ci o observaţie

   bazată mai degrabă pe experienţa senzorială şi

  subiectivă, decât pe deducţii logice sau

  matematice. “Această concluzie, scrie Descar-

  tes, gândesc, deci sunt , este prima şi cea mai

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  16/61

  sigură ce se prezintă celui care îşi conduce

  gândurile în ordine”13.

  Cu alte cuvinte, metoda îşi are originea

   în sfera raţiunii ca formă ordonată şi orientată

  intenţional în direcţia descoperirii şi cunoaş-

  terii adevărului despre obiectele asupra cărora

   îşi îndreaptă atenţia. Insă, dacă raţiunea

  rămâne interioară şi proprie spiritului cunos-

  cător al cercetătorului, metoda, consideră prof.

  Enăchescu, devine acţiune exterioară, atât ca

  model de a gândi, cât şi ca instrument algândirii, ea fiind prin aceasta o manifestare a

  raţiunii în act. Cu ajutorul ei se face trecerea

  de la ignoranţă la cunoaştere14.

   Având drept scop primordial aflarea ade-

   vărului, cercetarea trebuie să stea sub semnul

  metodei. Recuperând istoria temei, C-tin

  Enăchescu distinge câteva principale linii de

  forță:

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  17/61

  1. Socrate urmăreşte descoperirea adevă-

  rului prin metoda dialectică, ce constă în

  întrebări   şi răspunsuri . Considerând că toate

  cunoştinţele sunt depozitate în interiorul

  persoanei, un dialog condus cu abilitate va

  determina interlocutorul să deducă adevărul,

  aflat în mod a-prioric în conștiința acestuia;

  2. Metoda lui Aristotel are consistenţa

  ordinii unui raţionament logic ce se desfăşoară

  liniar între două momente, ipotetic şi de-

  ductiv, care derivă succesiv unul din celălalt.Totul se desfăşoară între „dacă” şi „atunci”;

  3. Gândirea stoicilor este dominată de

   îndoială. Ei pun problema cauzei, dar nu o

  rezolvă, adoptând o atitudine de rezervă.

   Aceasta este ca o barieră pe care nu o

  depăşesc, considerând totul ca fiind un  fatum 

  căruia nu i te poţi împotrivi şi care astfel

   închide orice posibilitate de înaintare.

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  18/61

  4. Sfântul Augustin va depăşi acest

  stadiu, transferând îndoiala din planul gândirii

   în cel al descoperirii, întrucât cel care se

   îndoieşte face un act de gândire, iar aceasta

  este o dovadă a faptului că el, gândind, există.

  Pentru el, îndoiala iese de sub imperiul

  fatalului şi devine certitudine a faptului că,gândind, omul există şi, existând, se poate

  cunoaşte atât pe sine, cât şi lumea sa;

  5. La Sfântul Toma din Aquino,

  cunoaşterea este o chestiune a intelectului carese pune de acord cu realitatea. Adevărul va

  rezulta în mod exclusiv şi indubitabil din

  acordul dintre lucruri şi intelect: adequatio rei

  et intellectus. Revenind în felul acesta lamodelul de cunoaştere aristotelic, orice îndo-

  ială este înlocuită cu certitudinea;

  6. Imm. Kant face distincţia, în ceea ce

  priveşte metoda de cunoaştere, între empiric şi

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  19/61

  transcendental. Sesizând eșecul tuturor episte-

  mologiilor fundaționiste, el distinge o moda-

  litate de cunoaştere analitică, prin intuiţie, şi o

  modalitate de cunoaştere sintetică, prin

  concept. Pentru el, orice cunoaştere trebuie

  susţinută de  faptele care o probează. Faptele

  ce vin din experienţă reprezintă cunoaştereaanalitică, pe când faptele interioare pe care ni

  le reprezentăm, diferite de experienţă, repre-

  zintă cunoaşterea sintetică, de factură con-

  ceptuală. Conceptele reprezintă sinteza ultimă

  a cunoaşterii şi ele sunt certitudini. Pentru

  Imm. Kant, cel care operează actele noastre de

  cunoaştere este intelectul. El este pus în raport

  cu conştiinţa.

  7. La G. W. F. Hegel, analiza cunoaşterii

  prin metodă este mult mai complexă şi mai

  nuanţată. El face de la început o delimitare

   între ideea absolută  şi metodă, cea de-a doua

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  20/61

  derivând din prima. Pentru el, ideea absolută 

  reprezintă identitatea ideii teoretice cu ideea

  practică. Ea reprezintă un scop încă neatins 

  sau o sinteză a năzuinţei . Ideea absolută este

  un concept raţional, pe când ideea practică

  este fiinţa concretă a ideii.

  8. Referindu-se la cunoaştere, Fr.

  Nietzsche afirmă că noi nu putem cunoaşte

  decât un univers construit de noi înşine. Se

  pune astfel accentul pe cunoaşterea subiectivă

  sau, mai exact, pe opoziţia dintre obiect , ca datal realităţii, şi subiect , care este persoana

  cunoscătoare;

  9. Pentru J. Maritain, cunoaşterea este

  un dublu proces care, metodologic vorbind,

  presupune două momente obligatorii ce se

  succedă: despărţirea  obiectului cunoaşterii în

  părţile sale componente şi, ulterior, reunirea 

  acestora. Astfel, cunoaşterea este o analiză şi o

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  21/61

  sinteză operată metodic succesiv. Rezultatul

  cunoaşterii va fi un simili-obiect   care

   înlocuieşte obiectul ce există în mod real în

  realitate cu cel rezultat din cunoaştere15.

  În concluzie, parafrazându-l pe

  Descartes, Fiinţa cugetătoare este, prin natura

  sa, subiectivă. Din acest motiv este necesară

  adoptarea unei anumite „discipline metodice”

  a spiritului cunoscător al fiinţei care cerce-

  tează. Corectarea sau, mai exact, conformarea

  spiritului cercetătorului cu rigorile metodeiimpun un acord între raţiunea cunoscătoare 

  şi atitudinea subiectivă  a acestuia. În scopul

  realizării acestui acord, R. Descartes ne

  propune câteva „reguli de îndreptare şieducare a spiritului”16  care să „întărească”

  metoda, stabilindu-se astfel un acord între

  „subiect” şi „metodă”. Prin acest acord se

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  22/61

  poate realiza o unitate de gândire şi de

  atitudine între fiinţa cugetătoare şi metodă17.

  5.3. Tipurile metodelor filosofice

  În lucrarea domniei sale, prof. C-tin

  Enăchescu realizează o sinteză a principalelor

  metode de cercetare dinspre filosofie:

  a. Metoda comprehensivă. Introdusă

  şi aplicată de K. Jaspers urmăreşte cunoaş-

  terea intelectuală a naturii lucrurilor sau a

  fenomenelor, a cauzelor şi scopurilor acestora.

  Ea este o cunoaştere printr-o intuiţie sintetică

  a experienţei trăite;

   b. Metoda filosofică a analizei

  existenţei. Aceasta reprezintă cercetarea

  axată pe înţelegerea clară a existenţei umane

  (K. Jaspers). Ea este mai puţin interesată de

  descrierile şi analizele concrete, decât de

  explicarea faptelor, a formelor vieţii psihice;

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  23/61

  c. Metoda hermeneutică. Ea are ca

  obiectiv interpretarea semnificaţiei actelor

  umane;

  d. Metoda fenomenologică.

  Introdusă în filosofie de Ed. Husserl, studiază

  fenomenele psihice sau, mai exact, faptele de

  conştiinţă ale persoanei. Ea urmăreşte

  elaborarea unei psihologii propriu-zise, în care

  observarea şi descrierea realităţii să facă pe cât

  posibil abstracţie de orice cunoaştere preala-

   bilă provenită din experienţă18.

  5.4. Metodologia cercetării socio-umane

  Putem definii metodologia cercetării

  socioumane ca un corpus de demersuri te-oretice, tehnice şi epistemologice pe care le

   întreprinde cercetătorul faptelor sociale

  pentru a putea cunoaşte geneza, evoluţia şi

  dispoziţia acestui gen de fapte19.

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  24/61

  Sociologul francez Émile Durkheim este

  primul care abordează problema metodologiei

  sociologice în lucrarea sa  Regulile metodei

  sociologice. El insistă asupra tuturor demersu-

  rilor necesare actului cunoaşterii de la rigoarea

  definirii faptului social la „orice fenomen ce

  are loc înăuntrul societăţii, dacă el prezintăcâtuşi de puţin, cu oarecare generalitate, vreun

  interes social”20, şi până la ordonarea me-

  ticuloasă a informaţiilor din documentele

  statistice. 

  Metodologia în ştiinţele sociale şi

  comportamentale are două laturi: analiza

  critică a activităţii de cercetare şi formularea

  unor propuneri pentru perfecţionarea acesteiactivităţi. Paul Lazarsfeld (1959) considera că

  metodologia are şase teme principale:

  delimitarea obiectului de studiu în cercetările

  empirice, analiza conceptelor, analiza

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  25/61

  metodelor şi tehnicilor de cercetare, analiza

  raportului dintre metodele şi tehnicile

  utilizate, şi sistematizarea datelor obţinute în

  cercetarea empirică şi formalizarea raţiona-

  mentelor.21 

  În conţinutul conceptului „metodologia

  cercetării în ştiinţele sociale” regăsim trei

  niveluri diferite de ordonare a demersurilor pe

  care le presupune actul cunoaşteri ştiinţifice a

  faptelor sociale:

  1. nivelul teoretic  în care cercetătorul

  trebuie să-şi clarifice cu exactitate nivelul la

  care a ajuns cunoaşterea sociologică a

  domeniului pe care îl cercetează, să facă o

  analiză critică a aparatului conceptual în care

  este reflectată realitatea socială devenită obiect

  al cercetării ştiinţifice, să formuleze cu

  claritate ipoteze generale şi ipoteze de lucru;

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  26/61

  2. 

  nivelul tehnic  în care cercetătorul

  utilizează un ansamblu de metode, tehnici,

  instrumente cu ajutorul cărora devine posibilă

  dezvăluirea a ceea ce este esenţial, stabil în

  universul faptelor sociale concrete în care se

  desfăşoară viaţa individului şi a grupurilor

  umane;3.

   

  nivelul epistemologic  în care un

  autentic cercetător ştiinţific al vieţii sociale va

  putea fi numai acela care va avea capacitatea

  de a distinge ceea ce sunt şi fac oamenii în

  mod real de ceea ce spun sau ar dori ei să fie şi

  să facă.22 

  Toate aceste considerente îl determină

  pe profesorul ieșean Vasile Miftode să afirmecă cea mai bună practică în metodologie o

  constituie o bună teorie şi că cercetătorul

  trebuie să aibă o „temeinică pregătire

  epistemologică şi metodologică”23.

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  27/61

  Teoriile ordonează conceptele în serii,

  pentru a defini şi explica un anume fenomen.

  După cum arătau Strauss şi Corbin, teoria

  constă în relaţii plauzibile între concepte şi

  serii de concepte. Conceptele sunt idei bine

  precizate, derivate dintr-un model anume.

  Exemple de concepte sunt „funcţie socială”,„stimul-răspuns”, „definirea situaţiei” şi

  „metoda documentară a interpretării”.

  Conceptele furnizează nişte moduri de

  abordare a lumii, esenţiale în definirea unei

  probleme de cercetare.24 

   Alegerea metodelor de cercetare depinde

  nemijlocit de natura fenomenelor studiate, ca

  şi de teoria la care se revendică studiul. Alegerea depinde, însă, şi de accesibilitatea

  metodelor şi tehnicilor, de existenţa sau nu a

  instrumentelor de investigaţie adecvate, de

  resursele financiare, de intervalul de timp pe

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  28/61

  care îl avem la dispoziţie pentru efectuarea

  studiului, de profunzimea dorită a

  concluziilor.25 

  În ordinea preocupărilor noastre va

  trebui operată și o distincție între ceea ce

   înțelegem prim metode, tehnici şi instrumente

  ale cercetării.

  În ceea ce privește metoda, Septimiu

  Chelcea propune următoarea taxonomie:

   

  După criteriul temporal:

   –  metode transversale  care urmăresc

  descoperirea relaţiilor între laturile, aspectele,

  fenomenele şi procesele socioumane la un

  moment dat: observaţia, ancheta, testepsihologice, teste sociometrice.

   –  metode longitudinale  care studiază evoluţia

  fenomenelor: biografia, studiu de caz, studiile

  panel.

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  29/61

   După reactivitate, adică gradul de intervenţie

  a cercetătorului asupra obiectului de studiu:

   metode experimentale: experimentul

  sociologic, experimentul psihologic.

    metode cvasi-experimentale: ancheta,

  sondajul de opinie, biografia socială.

   

  metode de observaţie: studiul documentelorsociale, observaţia.

   După numărul unităţilor sociale luate în

  studiu:

   

  metode statice  care desemneazăinvestigarea unui număr mare de unităţi so-

  ciale: anchetele socio-demografice, sondajele

  de opinie, analizele matematico-statistice.

    metode cazuistice  care semnifică studiul

  integral al câtorva unităţi sau fenomene

  socioumane: biografia, studiul de caz, mono-

  grafia sociologică, etc.

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  30/61

    După locul ocupat în procesul investigaţiei

  empirice

    metode de culegere a informaţiilor:

   înregistrare statică, studiu de teren, ancheta

    metode de prelucrare a informaţiilor:

  metode calitative şi metode cantitative

   

  metode de interpretare a datelor cercetării:metode comparative şi metode inter-

  pretative26.

  La rândul său, profesorul Lazăr Vlăs-

  ceanu arăta că orice metodă nu eşantionează 

  realitatea, ci o fragmentează şi oarecum o

   forţează să evoce semnificaţiile aşteptate prin

  teoria care a fundamentat-o. Metoda este

  selectivă, această selectivitate îşi are germenii în teoria care a ghidat elaborarea ei ca mod de

  investigare şi ordonare a semnificaţiilor fapte-

  lor sociale. Oricât de standardizate ar fi meto-

  dele de cercetare ştiinţifică nu pot fi inde-

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  31/61

  pendente de o teorie referenţială. Numai

  satisfacerea deplină a exigenţelor epistemo-

  logice (care sunt la origine teoretice şi care

  determină puternice „ecouri” în metodă şi

  metodologie) poate însemna saltul spre

  maturitate al ştiinţei „cunoaşterii de sine a

  societăţii” şi poate influenţa favorabildezvoltarea tuturor disciplinelor socio-

  umane.27 

  Tehnicile reprezintă formele concrete pe

  care le îmbracă metodele, fiind deci posibil cauna şi aceeaşi metodă să se realizeze cu

  ajutorul unor tehnici diferite. Din  Dicţionarul

  de filozofie  aflăm ca termenul de „tehnică”

  provine din gr. tekne – procedeu, vicleşug – şidesemnează ansamblul de prescripţii

  metodologice (reguli, procedee) pentru o

  acţiune eficientă atât în sfera producţiei

  materiale, cât şi în sfera producţiei spirituale

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  32/61

  (tehnici de cunoaştere, de calcul, de creaţie)

  precum şi în cadrul altor acţiuni umane

  (tehnici de luptă, sportive).

  Tehnica reprezintă, aşadar, maniera de

  acţiune, de utilizare a instrumentelor de

  investigaţie, care nu sunt altceva decât

  uneltele materiale (foaie de observaţie, fişă de

   înregistrare, ghid de interviu, test creion-

  hârtie sau aparat etc.) de care se slujeşte

  cercetătorul pentru cunoaşterea ştiinţifică a

  fenomenelor socioumane.

  Instrumentul de investigaţie este un

  mijloc ce poate îmbrăca o formă mai mult sau

  mai puţin materială, cu ajutorul căreia se

  captează informaţia, fiind acel ceva ce se

  interpune între cercetător şi realitatea

  studiată.

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  33/61

  În concluzie, Dacă o metodă sau alta, o

  tehnică sau un procedeu oarecare ne permite

  să atingem anumite obiective pe parcursul

  unei cercetării sociale, metodologia cercetă-

  rilor socioumane ghidează întregul act al

  cunoaşterii de la delimitarea obiectului de

  studiu până la reconstruirea în plan teoretic arealităţii sociale cercetate. Această afirmaţie

  conduce la ideea că, într-o cercetare concretă,

  se folosesc, de regulă, concomitent, mai multe

  metode pentru a depăşi limitele cognitive ale

  fiecăruia şi pentru a evidenţia faptele sociale

  aşa cum sunt ele în realitate şi nu cum am dori

  noi – prin prisma propriei subiectivităţi – să

  fie.28 

  5.5. Metode calitative vs Metode

  cantitative

  Metoda se naşte din nevoia intelectului

  de a răspunde la propriile interogaţii, fie

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  34/61

  referitoare la natura lumii fizice, fie referitoare

  la natura omului29. 

  În general, se consideră că abordarea

  cantitativă este cea care se bazează pe tehnici

  structurate  (experiment, anchetă cu chestio-

  nar standardizat, plan observaţional riguros,

  etc.), pe când cea calitativă uzează de tehnici

  nonstructurate  (observaţia coparticipativă,

  interviuri individuale intensive, interviuri de

  grup, studii de caz, analiza autobiografiilor).

  Distincția dintre cele două nu trebuie

  privită însă în maniera disjuncției exclusive.

  Ele sunt complementare. Bunăoară, elabo-

  rarea unui chestionar ar trebui să fie,

   îndeosebi în cazul unor populaţii sau probleme

  mai puţin cunoscute, de un studiu pregătitor,

   în care să se folosească interviuri individuale şi

  de grup libere şi de profunzime, analize de

  documente, autobiografii etc. Sau, tot aşa de

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  35/61

   bine, în urma aplicării unui chestionar se

  poate trece şi la utilizarea altor metode, inten-

  siv-calitative.

  1.  În general, cercetarea cantitativă 

  este privită ca o investigaţie realizată pentru a

  se descoperi cât de mulţi oameni au păreri

  similare sau caracteristici particulare. Este

  abordarea cea mai frecvent utilizată pentru

  obţinerea datelor de piaţă, și se bazează pe:

  interviuri faţă în faţă, la domiciliul

  respondentului sau în sediul companiei,interviuri în locaţie centrală, interviuri

  telefonice asistate de calculator, interviuri on-

  line (prin internet), chestionare scrise si

  trimise prin poştă, 

  in-hall tests adică testareaunor produse cu ajutorul consumatorilor, etc.

  Folosind metode statistice, metodele cantita-

  tive se bazează pe măsurarea numerică a unor

  aspecte specifice ale fenomenelor studiate. Pe

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  36/61

   baza cazurilor particulare se abstractizează cu

  scopul obţinerii de descrieri generale sau

  pentru testarea ipotezelor. Cercetările cantita-

  tive urmăresc realizarea unor măsurători şi

  analize ce pot fi cu uşurinţă refăcute.30 

  Septimiu Chelcea consideră că cerce-

  tarea cantitativă a vieţii sociale este subsumată

  pozitivismului şi preia modelul cunoaşterii din

  ştiinţele naturii31. Părintele pozitivismului,

   Auguste Comte, în Cours de philosophie pos-

  itive  pleda pentru cunoaşterea pozitivă(exactă) a faptelor sociale, apelându-se la

  metodele consacrate în ştiinţele naturii.

  Metodele statistice precis definite pe

  care se bazează cercetarea cantitativă consti-

  tuie modele formale abstracte care pot fi

  aplicate în orice cercetare, chiar în cazul în

  care variabilele nu pot fi uşor măsurate

  cantitativ.32  Din punctul de vedere al lui

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  37/61

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  38/61

  În acest context, David Silverman, avea

  să aducă următoarele critici cercetării cantita-

  tive:

  o  Cercetarea cantitativă poate atinge o

  „stare de funcţionare rapidă” implicând foarte

  puţin sau deloc contactul cu oamenii în

  „câmpul de cercetare”;

  o  Corelaţiile statistice se pot baza pe

   variabile care, în cadrul unor interacţiuni

  neprovocate, sunt definite în mod arbitrar;

  Interpretarea sensului corelaţiilor poateimplica raţionamente similare celor cotidiene,

  pe care ştiinţa încearcă să le evite;

  o  Urmărirea fenomenelor măsurabile poate

   însemna că diverse judecăţi de valoare se vorstrecura neobservate în cercetare, ducând la

  abordarea unor concepte extrem de proble-

  matice şi cu un coeficient redus de siguranţă,

  cum ar fi „delincvenţă” sau „inteligenţă”;

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  39/61

  o  Odată acceptat faptul că testarea

  ipotezelor este importantă, o statistică pur

  logică poate neglija determinarea acestor

  ipoteze, nereuşind un demers real de degajare

  a lor din datele obţinute34.

  2. Cercetările calitative au fost multă

   vreme considerate rudele sărace ale cercetării

  ştiinţifice, devalorizate fiindcă nu răspundeau

  criteriilor împrumutate din ştiinţele exacte şi

  naturale. Și totuși, metodologiile calitative au

  cunoscut, încă de prin anii '60, o dezvoltareconsiderabilă, iar începând cu anii '80, ele fac

  obiectul unei reflecţii aprofundate, formu-

  lându-li-se reguli şi asigurându-li-se validi-

  tatea şi legitimitatea35

  .

  Trei ar fi particularităţile metodologiilor

  calitative ce ar trebui subliniate întru început:

  Prima este rezultatul faptului că ea in-

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  40/61

  teresează diverse discipline ale ştiinţelor

  socioumane (în special antropologia, istoria,

  sociologia, psihologia clinică şi cea socială) şi,

  ca urmare a acestui fapt, prin circulaţia

  modelelor teoretico-empirice, permite fiecă-

  reia dintre ele să beneficieze de aporturile

  tehnicilor elaborate şi abordate de disciplinele învecinate. Se ştie că abordările calitative sunt

  de patru tipuri, adeseori fiind asociate în

  aceeaşi cercetare, mai ales dacă este vorba

  despre un studiu de teren sau de caz:

  observaţia participantă, discuţia individuală şi

  cea de grup şi studierea documentelor (scrise

  sau audio-vizuale).

  Cea de-a doua particularitate este că the-nicile calitative pot fi aplicate diferitelor aspec-

  te ale realităţii sociale, culturale şi psihologice:

   viaţa unui grup (obiceiurile sale, credinţele,

  structurile gândirii, codurile de conduită),

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  41/61

  reacţiile indivizilor sau ale colectivităţilor la un

  eveniment care apare în istoria lor (o boală, un

  accident natural sau tehnic, o schimbare

  politică etc), procesele şi schimburile verbale

  care se dezvoltă în diverse situaţii de interac-

  ţiune interindividuală sau intergrup, repre-

  zentările împărtăşite într-o formaţiune socialăprivind unele persoane, obiecte, fenomene

  care au importanţă pentru membrii săi,

  experienţa trăită în viaţa cotidiană de către

  actorii sociali etc.

  În fine, cea de-a treia particularitate este

  că abordarea calitativă a fost preconizată

  foarte devreme în istorie de către ştiinţele

  socioumane într-un cadru social şi cultural.Prin urmare, este mult mai adecvat să vorbim

  despre un regim de interes, decât despre o

  cucerire sau o revoluţie epistemologică36.

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  42/61

  Dezvoltarea metodologiilor calitative şi,

  mai ales, adecvarea lor la exigenţele rigorii pe

  care o implică demersul ştiinţific provin dintr-

  o dublă necesitate: practică şi teoretică.

  Tocmai în câmpul aplicării ştiinţelor

  socioumane şi sociale la rezolvarea

  problemelor practice, cererea de materie decercetare calitativă s-a făcut simţită cel mai

  mult, conducând la rafinarea procedurilor. ”Pe

  plan teoretic, evoluţia epistemologică sau

  revoluţiile din cadrul paradigmelor de cerce-

  tare au dus la abandonarea unei criteriologii

  pozitiviste şi la apariţia grijii faţă de calitate,

  fapt ce a permis găsirea unor răspunsuri la

  exigenţele impuse de caracteristicile proprii

  fenomenelor umane şi sociale. Aşadar, diferiţi

  autori ce apără demersul calitativ sunt de

  acord să sublinieze că acest fapt este singurul

  care autorizează o cuprindere holistică,

  naturală, dinamică a fenomenelor studiate”37

  .

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  43/61

  Ţinând cont de complexitatea

  fenomenelor studiate, în privinţa faptului

  trebuie să luăm în considerare nu numai

  conduitele şi reprezentările, ci contextele şi

  mişcările istorice în care acestea se înscriu,

  abordarea calităţi trebuie să fie holistă şi

  globală. O abordare holistă consideră fapteleurna drept nişte totalităţi ce nu pot fi

  explicate, dacă ne limităm la studiei separată a

  diferitelor lor componente. De aceea, este

  globală, ataşându-se ansamblul dimensiunilor

  ce caracterizează un fenomen.

  5.6. Principiile cercetării științifice

  În concluzie, alături de prof. C-tin

  Enăchescu, putem spune că orice activitate de

  cercetare ştiinţifică pleacă de la un punct de

   vedere fixat asupra unui „obiect” ales pentru a

  fi cercetat. Între punctul de vedere şi obiect se

  interpune ca instrument metoda, care va

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  44/61

  conduce către o idee ştiinţifică. Activitatea de

  cercetare ştiinţifică urmăreşte să pună de

  acord ideile ce rezultă cu obiectul cercetării

  prin intermediul metodei. Aceasta va opera o

  acţiune de „analiză” asupra obiectului

  cercetării prin care el devine inteligibil pentru

  intelectul cercetătorului, putând astfel să fiepus de acord cu ideile sale care, în final, vor

  exprima „intenţia de cercetare ştiinţifică” de la

  care a plecat cercetarea38. Cu alte cuvinte,

  ” Ceva trebuie să normeze intenţiile, metoda şi

  obiectul cercetării, pentru a se putea ajunge în

  mod direct la descoperirea adevărului

  ştiinţific. Acestea sunt  principiile cercetării

  ştiinţifice. Ele reprezintă normele sau legile ce

  trebuie să guverneze orice fel de activitate de

  cercetare ştiinţifică”39. Și asta pentru că ” nu se

  poate face nici o cercetare ştiinţifică având un

  caracter riguros ştiinţific fără ca aceasta să fie

  guvernată de anumite „principii” sau legi  care

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  45/61

  să le conducă. Aceste principii sunt necesare,

   întrucât ele reprezintă normele călăuzitoare de

  care orice cercetător este obligat să ţină seama

   în activitatea sa40. După părerea domniei sale,

  principiile ce stau invariabil ca fundament al

  cercetării științifice sunt:

  a. Principiul competenţei. Acest

  principiu stabileşte cine este capabil şi poate

  desfăşura o activitate de cercetare ştiinţifică.

  Consecințele răspunsului dat acestei întrebări

  implicite sunt:

    în activitatea de cercetare ştiinţifică trebuie

  admişi numai specialişti formaţi în domeniul

  ştiinţific respectiv;

    se cer anumite aptitudini speciale pentru ca

  persoana care doreşte să desfăşoare o

  activitate de cercetare să o poată efectua;

    se impune o anumită experienţă profe-

  sională de specialitate, dublată de un „stagiu”

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  46/61

  de pregătire în activitatea de cercetare

  ştiinţifică;

    este necesară o etapă preliminară prin care

  trebuie să treacă orice tânăr cercetător, un soi

  de ucenicie în cercetare;

    educaţia profesional-ştiinţifică a viitorului

  cercetător trebuie să cultive seriozitatea șiobiectivitatea științifică.

   b. Principiul obiectivării. Acest

  principiu se referă la obiectul cercetării ştiinţi-

  fice şi la modul în care acesta trebuie studiat,

  dar şi la atitudinea cercetătorului faţă de

  obiectul cercetării sale. În sensul acesta tre-

   buie în mod obligatoriu să se aibă în vedere

  următoarele aspecte:

    o determinare cât mai precisă a obiectului

  de cercetat;

    cerința impusă de principiul identității, cel

  care cere ca pe parcursul cercetării obiectul să

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  47/61

  rămînă același;

    adaptarea metodelor şi tehnicilor de

  cercetare la specificul naturii obiectului

  cercetat, şi nu invers;

    dă nu se „altereze” sau să se „schimbe”

  natura obiectului cercetat, pentru a nu apărea

  erori, căutâ-ndu-se menţinerea obiectulcercetării, pe cât posibil, cu calităţile sale

  proprii.

  c. Principiul adevărului. În virtutea

  acestui principiu, orice cercetare ştiinţifică are

  ca scop descoperirea adevărului cuprins în

  concluziile care se desprind de cercetarea unui

  anumit obiect propus. În sensul acesta trebuie

  respectate anumite reguli:

    cercetarea trebuie să urmărească desco-

  perirea adevărului despre obiectul cercetat;

    orice activitate de cercetare ştiinţifică

  trebuie să fie coerentă, logică, să aibă

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  48/61

  continuitate şi să fie conformă cu realitatea

  obiectului supus cercetării sale. Această

  cerință este de natură logică, impunând

  gândirii și implicit discursului științific

  coerență, completitudine și întemeiere;

    prezentarea rezultatelor se va face într-un

  limbaj adecvat, respectând cerințele semanticeale domeniului de cercetar;

    se va evita subiectivismul;

  d. Principiul metodic, vizează, în

  concret metodologia cercetării științifice.

  Pentru conformarea obiectului cercetat cu

  principiul metodic, trebuie să avem în vedere

  următoarele reguli:

    orice activitate de cercetare ştiinţifică

  trebuie condusă metodic, în conformitate cu

  un plan riguros pregătit anterior;

    în activitatea de cercetare ştiinţifică trebuie

  respectate „pas cu pas” etapele şi metodele de

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  49/61

  lucru, pentru a avea coerenţă şi desfăşurare

  logică procesul de descoperire a adevărului;

    în cercetarea propusă trebuie să fie utilizate

  tehnici şi metode de lucru adecvate naturii

  obiectului cercetat, precum şi intenţiile legate

  de obiectivele cercetării respective;

   

  din punct de vedere metodologic, oriceactivitate de cercetare ştiinţifică trebuie să

   înceapă cu studiul lucrurilor simple, clare,

  evidente, trecându-se ulterior, treptat, la cele

  care implică un grad ridicat de dificultate şi

  complexitate.

  e. Principiul demonstraţiei  prevede

  că orice afirmaţie (sau rezultat) ce decurge din

  activitatea de cercetare ştiinţifică a unui obiecttrebuie demonstrată. Regulile care decurg din

  acest principiu sunt:

    orice cercetare ştiinţifică trebuie să fie

  demonstrată, verificată şi reprodusă eventual

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  50/61

  de către alt cercetător sau grup de cercetare,

  diferit de cel care a descoperit primul datele la

  care se face referinţă;

    orice cercetare ştiinţifică trebuie, în măsura

  posibilului, să fie reprodusă sub forma unui

  „model teoretic” care să reprezinte cât mai

  fidel posibil obiectul cercetat şi calităţileacestuia;

    rezultatele obţinute din cercetarea ştiinţi-

  fică efectuată şi considerate ca valabile veri-

  dice trebuie să se integreze în sistemul de date

  ale domeniului ştiinţific în care s-a desfăşurat

  cercetarea. Este aceasta regula coerenței,

  fundamentată de epistemologia modernă ca și

  criteriu al adevărului.

  f. Principiul corelaţiei  prevede că

  rezultatele ştiinţifice care decurg din cer-

  cetarea unui obiect trebuie să fie corelate cu

  datele deja existente în domeniul ştiinţific

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  51/61

  respectiv sau cu cele de factură inter-

  disciplinară, din domeniile ştiinţifice înrudite.

   Acest principiu este o extindere a celui

  anterior în sensul încurajării cercetărilor de

  graniță. Regulile ce decurg din acest principiu

  sunt:

    să se aibă în vedere raporturile obiectului

  cercetat cu altele din aceeaşi clasă de obiecte

  sau cu obiecte înrudite cu acesta;

    să se aibă în vedere cunoştinţele deja

  existente despre „obiectele” apropiate sau

   înrudite cu „obiectul” cercetării respective;

    rezultatele obţinute din cercetarea

  ştiinţifică efectuată trebuie să se integreze într-

  un domeniu de cunoaştere ştiinţifică binestabilit şi căruia îi va aparţine din acest

  moment;

     în urma sistematizării rezultatelor obţinute

  dintr-o cercetare ştiinţifică, trebuie ca acestea

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  52/61

  să realizeze o sinteză cu datele similare deja

  existente într-un do-meniu ştiinţific dat.

  g. Principiul evaluării rezultatelor.

  Privește strict verificarea rezultatelor

  cercetării. Regulile pe care le impune sunt

  următoarele:

    să se evalueze corect, într-o manieră strict

  raţională, toate rezultatele obţinute de

  cercetarea ştiinţifică a obiectului studiat;

   

  evaluarea rezultatelor să fie corectă, fărănici un fel de subiectivitate din partea

  cercetătorului care a efectuat studiul;

    rezultatele obţinute să fie comparate cu

  datele existente în literatura ştiinţifică de

  specialitate a problemei cercetate;

    să se verifice dacă rezultatele obţinute sunt

  corecte, operaţie ce este preferabil fie realizată

  de o altă echipă de cercetători.

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  53/61

  h.Principiul utilităţii, impune ca

  rezultatele cercetării să fie utilizabile atăt în

  domeniul din care provin, dar și în domenii

  conexe. Regulile ce decurg din respectarea

  acestui principiu sunt:

    cercetarea efectuată trebuie să fie utilă atât

  din punct de vedere teoretic, cât şi din punct

  de vedere practic;

    este preferabil ca orice cercetare ştiinţifică

   întreprinsă să aibă un caracter de originalitate

  şi de noutate, reprezentând astfel o contribuţie

  eficientă în domeniul ştiinţific respectiv;

    datele rezultate din cercetare să poată fi

  utilizate şi aplicate cât mai curând, în mod

  curent, de către specialişti.

  i. Principiul psihomoral  prevede

  reguli ce țin în general de morală, și în special

  de etica și deontologia profesională, cu referire

  directă la activitatea de cercetare. Din acest

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  54/61

  motiv, trebuie să se aibă în vedere următoarele

  reguli:

    orice activitate de cercetare ştiinţifică

  trebuie să aibă un caracter în sine, să fie

  sinceră şi dezinteresată în obţinerea unor

  avantaje materiale sau de altă natură de către

  cercetătorul care o efectuează;

    cercetarea, fiind pusă sub semnul

  responsabilităţii, trebuie să se conducă după

  principiile etice ale unei activităţi corecte,

  respectând raporturile etic profesionale dintre

  cercetătorii din acelaşi domeniu de cercetare şi

  chiar comunicând cu aceştia pe parcursul

  desfăşurării cercetării respective;

   

  cercetarea întreprinsă să fie conformă cunatura personalităţii cercetătorului, cu

  pregătirea şi preocupările personale ale

  acestuia, cu gradul şi specificul de specializare

  şi cu competenţa sa profesională în domeniul

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  55/61

   în care îşi desfăşoară activitatea de cercetare

  ştiinţifică;

    să accepte colaborarea cu specialişti din

  acelaşi domeniu sau cu specialişti din

  domeniile ştiinţifice înrudite, în mod sincer şi

  deschis, dezinteresat, pentru a evita supra-

  punerile de studii sau erorile care pot surveni în obţinerea şi interpretarea rezultatelor;

    cercetătorul are datoria de a-şi susţine,

  demonstra şi apăra rezultatele cercetării

  ştiinţifice faţă de controversele sau criticile

  care îi pot fi aduse în legătură cu cercetarea

   întreprinsă;

    persoana care a efectuat cercetarea

  ştiinţifică trebuie să aibă credibilitate, să fie

  convingătoare ca să impună, prin argumente şi

  demonstraţii, rezultatele teoretice şi practice

  ale cercetării, astfel încât acestea să fie

  recunoscute şi acceptate de specialiştii din

  domeniul ştiinţific respectiv 41.

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  56/61

  Texte

  La prima vedere, e o diferență întreștiințele sociale și cele naturale: în științele

  așa-zise sociale și în filosofie degenerarea spre

  un verbalism impresionant dar mai mult sau

  mai puțin gol a mers mai departe decât în

  științele naturale. Totuși pericolul se acuti-

  zează peste tot. Chiar și printer matematicieni

  poate fi observată uneori o tendință de a

  impresiona oamanii, deși emulația către ce

  inspiră utilizarea verbiajului în celelalte științeeste dorința de a imita matematica și fizica

  matematică în tehnicitate și în dificultate.

  [Karl R. Popper –  Mitul

  Contextului. În apărarea științei și araționalității, trad. Florin Lobonț șiClaudiu Mesaroș, editura Trei,București, 1998, p. 100.]

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  57/61

  Una dintre trăsăturile caracteristice ale

  dezvoltării postbelice a filosofiei în general o

  constituie interesul sporit față de conceptele și

  problemele care privesc acțiunea umană

  ( praxis). Această tendință s-a manifestat

  pregnant și în cadrul așa-numitei filosofii

  analitice. (…) Aplicarea unor instrumentematematice nou inventate, cum sunt teoria

  informației sau teoria jocurilor și a deciziei, la

  studiul variatelor forme ale comportamentului

  intențional a dat un nou imbold metodologiei

  și filosofiei științelor ce au ca obiect  praxis-ul

  uman.

  [G.H. von Wright –  Logicadiscursului practic, trad. Sorin Vieru și

  Dragan Stoianovici, în  Norme, Valori Acțiune, editura Politică, București,1979, p. 25.]

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  58/61

  Este acum timpul să discutăm mai

  detaliat despre noțiunea de cercetare pe bază

  de variabile, atât ca formă de cunoaștere

  științifică, (…) cât și ca formă a cercetării

  sociale asupra convingerilor și comporta-

  mentului uman (…). Astfel, vom discuta

  despre fundamentele cunoașterii. Care esterelația dintre aserțiuni și realitate? Ce anume

  spunem, de fapt, când afirmăm că ceva este

  adevărat? (…). Cu toate acestea, este important

  să avem o concepție clară despre ceea ce

   înțelegem prin cunoaștere, de vreme ce

  suntem implicați în procesul de sporire a

  acesteia. Ba mai mult, unele aplicații practice

  care izvorăsc din filosofia cunoașterii pot

  afecta maniera în care procedăm în activitatea

  numită ”științe sociale”.

  [Ronald F. King –  Strategiacercetării, trad. Adriana Groza, editura

  Polirom, Iași, 2005, p. 36.]

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  59/61

   

  Note Bibliografice

  1  Traian Rotariu, Petru Iluţ,  Anchetasociologică şi sondajul de opinie, EdituraPolirom, Iași, 2006, p.12.2  Septimiu Chelcea, Tehnici de cercetaresociologică, Şcoala de Studii Politice şi

   Administrative, Bucureşti, 2001, pp. 10-113 Traian Rotariu, Petru Iluţ, op.cit.,p. 16.4 Septimiu Chelcea, op. cit., p.14.5 Ibidem.6  René Descartes,  Regulae ad directionemingenii , în româneşte după textul original, cu o

  introducere şi note de C-tin Noica, EdituraHumanitas, Bucureşti, 2004, p. 155.7 René Descartes,  Discurs despre metoda de ane conduce bine raţiunea şi a căuta adevărulîn ştiinţe, trad. Daniela Rovenţa-Frumuşani şi

   Al. Boboc, Note, comentarii şi bibliografie de Al. Boboc, Editura Academiei, Bucureşti, 1990,p. 122.8  Idem,  Principiile filosofiei , trad., studiuintroductiv şi notă biografică de Ioan Deac,Editura IRI, Bucureşti, 2000, pp. 79 şi urm.9  Idem,  Discurs despre metoda de a neconduce bine raţiunea şi a căuta adevărul în

  ştiinţe, ed.cit., p. 128.

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  60/61

   

  10 Idem, Principiile filosofiei , ed. cit., p. 80.11 Ibidem.12  Ibidem, p. 81.13  Ibidem, p. 82.14 C-tin Enăchescu, op.cit ., pp.344 și urm.15  Ibidem, pp. 347-349. 

  16  Vezi René Descartes,  Regulae ad directi-onem ingenii , ed.cit., p.26.17

   C-tin Enăchescu, op.cit ., p. 351.18  Ibidem, pp. 357-358.19  Ion Cauc, Beatrice Manu, Daniela Pârtea,Laura Goran,  Metodologia cercetării socio-logice, Editura Fundaţiei România de Mîine,Bucureşti, 2000, p.5.20  Émile Durkheim,  Regulile metodei sociolo-gice, Editura Polirom, Iași, 2002, p.11.21 Septimiu Chelcea, Tehnici de cercetare soci-ologică, ed.cit., pp.24-25.22  Ion Cauc, Beatrice Manu, op.cit.,  pp. 26 șiurm.23  Vasile Miftode,  Metodologia sociologică,

  Editura Porto – Franco, Galaţi, 1995, p.35.24  David Silverman,  Interpretarea datelorcalitative, Editura Polirom, Iași, 2004, p.34.25Septimiu Chelcea, Tehnici de cercetaresociologică, ed.cit., p.25.26 Ibidem, pp. 26 și urm.

 • 8/19/2019 Metodete si metodologii ale realitatii sociale.pdf

  61/61

   

  27  Lazăr Vlăsceanu,  Metodologia cercetăriisociale. Metode şi tehnici , Bucureşti, 1996,pp.16 și urm.28  Ion Cauc, Beatrice Manu, Daniela Pârtea,Laura Goran, op.cit., pp.45-46.29 C-tin Enăchescu, op.cit ., p. 343.30  Gary Kyng, Robert Keohane, Sidney Verba, Fundamentele cercetării sociale, Editura

  Polirom, Iași, 2000, pp.12 și urm.31  Pentru o analiză profundă și comparativă ametodelor cantitative vs. metodele calitative,

   vz. Septimiu Chelcea,  Introducere în cerce-tarea sociologică, Comunicare.ro, București,2004, pp.37-50.32  Gary Kyng, Robert Keohane, Sidney Verba,op.cit., p.4633 David Silverman, op.cit.,p.67.34  Ibidem, pp.47-49.35  Denise Jodelet,  Privire generală asuprametodologiilor calitative, în Serge Moscoviciși Fabrice Buschini (coord.),  Metodologia

  științelor socio-umane, Polirom, Iași, 2007, p.172.36  Ibidem, p.174.37 Ibidem, p. 178.38 C-tin Enăchescu, op.cit ., p.282.