matematica si explorarea mediului - clasa 1 - fise de ... si explorarea... · o relationarea...

of 8/8
DANIELA BERECHET FLORIAN BERECHET JEANA TITA LIDIA COSTACHE FISE DE LUCRU DIFERENTIATE -- - , Si explorarea mediului Clasa I Matematici Cartea RomAneascd EDUCATIONAL

Post on 03-Sep-2019

88 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DANIELA BERECHETFLORIAN BERECHET

  JEANA TITALIDIA COSTACHE

  FISE DE LUCRU DIFERENTIATE-- - ,

  Si explorarea mediului

  Clasa I

  Matematici

  Cartea RomAneascd

  EDUCATIONAL

 • CUPBINS

  o Relationarea principalelor structuri ale organismului uman cu rolurileacestora

  . Adiugarea/extragerea de elemente dintr-o mullime de obiecte, fieca-re opera{ie fiind insolitd de numirarea obiectelor

  . Rezolvarea de adundri gi scdderi fdri trecere peste ordin (0 10)

  . Aflarea sumei/diferenlei a doud numere mai mici decat 10

  . Verificarea unei scdderi prin operalie inversdo Aflarea unui termen necunoscut, cu ajutorul balanlei. ldentif,carea algoritmului de rezolvare a unor exercitiiFi;a 14. CORPUL OMENESC. ORGANELE MAJORE...........'...30

  Fi;a 15. SCADEREA. PROPRIETATILE SC4DER11....................32

  Fi;a 16. SCADEREA iN CONCENTRUL 0-10 ...........................34

  ti.a 17 . AFLAREA UNUI TERMEN NECUNOSCUT ...............'. 36

  . Rezolvarea unor situatii practice de aflare a unei sume/diferente de ter-meni egali

  . Crearea unor probleme simple dupl imagini/desene/scheme date

  . Formularea 5i rezolvarea unor probleme pornind de la o tematicd datd/de la numere date, de la imagini

  . Modificarea unei probleme fdrd ca tipul de problemS sd se schimbeFiga 18. PROBLEME CARE SE REZOLVA PRINTR-O OPERATIE

  DE ADUNARE ................38Fi;a',r9. PROBI-EME CARE 5E REZOLVA PRINTR-O OPERATIE

  DE SCADERE. .................40Fi;a 20. RECAPITU1ARE.................... ..'............42

  Figa 21. EVALUARE ...."...............43

  . Reprezentarea numerelor de doud cifre cu ajutorul numSritorii de po-zi{iona re

  Fisa 8. RECAP1TULARE.................. -...20 Reprezentarea prin obiecte a numerelor 0-31Citirea numerelor de la 0 la 31Eviden!ierea cifrei unit6!ilor/zecilor dintr-un numdrNumdrarea din .1 in 1, din2in2, din 31n 3 etc., in ordine cresc5toare tidescrescetoare (de |a... p6na |a...)Compai'area unor grupuri de obiecteldentificarea numerelor pare si impareldentificarea,,vecinilor" unui numdrin concentrul 0-31ldentificarea numirului mai nric/mai mare pe baza algoritmului decomparare a doui numere in concentrul 0 31 si scrierea relalieiOrdonarea crescdtoare/descrescdtoare a unor numere naturale princompararea acestora

  Fi;a 9. EVALUARE............... ........2I

  Corpul omenesc. Adunarea in concentrul 0-1 0. Recunoagterea organelor gi a localizdrii acestora folosind imagini sau

  mulaje. Realizarea unor desene care reprezintd corpul omenesc cu principalele

  organe. Compararea a doui numere naturale. Addugarea/extragerea de elemente dintr-o muliime de obiecte, fieca-

  a

  a

  .:rperatiefiindinso{itddenumirareaobiectelor o identificareaunornumeresituateintr-uninterval datr:.zovareadeadundri 9i scdderi firitrecerepesteordin(0-10) o Recunoagterearolului Soarelui casursddelumind;i cdldurd.lfareasumei/diferen{ei adouinumeremai mici decAt'10 " ldentificareadintrungirdeimagini acelorcareintrunescsimultan. :iarea unui termen necunoscut, cu ajutorul balanlei doui conditiiFisa 1 0. coRpuL oMENEsc. ScHELETUL ,.,.,".,..,.......,.,,..,....22

  n ldentificarea sursei naturale de lumin6' c6ldurd si electricitate. ldentificarea surselor artificiale de iumini gi cdlduri

  Fi;a 1 1. ADUNAREA. PROPRIETATILE ADUN4RI1.................24 Fisa22. FORME DE ENERGTE: LUMINA, CALDURA,

  ;iia 1. EVALUARE INITIALA .........6

  >lantele. Orientare spalialA gi localiziri in spa!iu. ::abilirea, prin observare, a principalelor structuri ale plantelor, repre-

  -entarea in desen a componentelor principale ale unei plante

  " r=la!ionarea principalelor structuri ale plantelor cu rolurile acestora. r.cunoalterea 5i numirea poziliei pe care o ocupd diverse obiecte in::sene/realitatea imediatd, in raport cu alte obiecte precizate

  . r:.unoatterea poziliei verticald, orizontalii sau oblic5 a unor obiecte: ;r realitatea imediat6 sau in cadrul unor desene

  . ?:prezentarea prin desene a unor modele decorative simple, folosindnii orizontale, oblice, verticale

  . :registrarea intr'-un tabel dat a observaliilor realizate

  . lrganizarea datelor intr-un tabelFisa 2. PLANTELE. PARTILE UNEI P1ANTE.............................. 8

  Fisa 3. POZlJll ALE UNUI OBIECT: VERTICALA,oRrzoNTALA, OBLICA....... ................10

  Fisa 4. POZlJll ALE UNUI OBIECT: INTERIOR, EXTERIOR.....12

  . S:abilirea, prin observare, a principalelor structuri ale plantelor, repre--:ntarea in desen a componentelor principale ale unei plante

  . ielationarea principalelor structuri ale plantelor cu rolurile acestora

  . icrerea numerelor de la 0la l0; num6rarea obiecteior/fiinlelor din me-: ru I apropiat

  . Ordonarea numerelor naturale 0-10

  . lompararea a doud numere naturale

  . Jentificarea numSrului mai mic/mai mare pe baza compa16rii

  . lompunerea 5i descompunerea numerelor in concentrul 0 10Fi5a 5. PLANTELE. ROLUL STRUCTURILoR DE BAZA ...........14

  Fisa 6. NUMERELE 0-10 (COMPARARE, ORDONARE).........'. l6

  Fi;a 7, NUMERELE 0-10 (COMPUNERE,DESCOMPUNERE) .........".... ..."............. 18

  E iqa 1 2. ADUNAREA iN CONCENTRUL 0-10..........................26

  Frsa 1 3. AFLAREA UNUI TERMEN NECUNOSCUT.."........'.....28

  EIECTR|CITATE.................... ............,...44

  Fi;a 23. RECUNOA$TEREA, FORMAREA, CITIREA $lSCRIEREA NUMERELOR DE LA 0 LA 31 ....................46

  Figa 24. COMPARAREA 9l ORDONAREA NUMERELORDE LA O LA 31 ............ ..........................48

  ::cunoaSterea organelor 5i a localizirii acestora folosind imagini:ealizarea unor desene care reprezint; corpul omenesc cu principalele Fisa 25. NUMERE PARE. NUMERE 1MPAR8..,..........,..............50trrqane

  5

 • . Efectuarea de adunari 5i scideri 5i verlfcarea prin operalia inversd. Rezolvarea de aduniri gi scideri, mintal gi in scris, f6ra trecere peste or,din, respectand algoritmul gi a;ezarea corecta a unitetilor gi zecilor

  . Aflarea sumei/diferen{ei a doud numere mai mici dec6t 31o ldentificarea surselor conven!ionale de energie 9i a unor surse alterna-

  tive de energie. Evidenlierea fortei vantului si a apei, ca surse de energie. ldentificarea efectelor pozitive,,negative ale Soarelui asupra pdmAntu-

  lui

  Fi;a 26. SURSE DE ENERGTE: SOARELE, ApA, VANTUL,cARBUNil, pETROLUL..... ....................s2

  Fi1a27. ADUNAREA NUMERELOR NATURALE DELA O LA 31, FARA TRECERE PESTE ORDIN ...............54

  Figa 28. SCADEREA NUMERELOR NATURALE DELA O LA 31, FARA TRECERE PESTE ORDIN ............... 56

  Figa 29. RECAP1TU1ARE.................... ..............58Fi;a 30. EVALUARE.... ................59

  . Reprezentarea numerelor de doua cifre cu ajutorul numaratorii de pozitionare

  o Evidentierea cifrei unitd!ilor/zecilor dintr-un numaro Generarea de numere mai mici dec6t ,100, ale ciror cifre indep inesc

  condi!iile date. Aflarea unui numdr/unor numere respectand anumite conditiio Compararea a doud numere naturale mai mici decat 100o ldentificarea numdrului mai mic/mai mare pe baza algoritmului de

  comparareo Ordonarea crescitoare/descresc;toare a unor numere naturale prin

  compararea acestorao Recunoatterea scheletului unui animal. ldentificarea dintr-un gir de imagini a celor care intrunesc simultan

  doud condiliio Identificarea unor numere, situate intrun interval dato Estimarea ordinului de mirime a unor grupuri de obiecteo Rotunjirea la zeci a unui numir dat, prin adaugarea sau eliminarea de

  unitdtio Scrierea unui gir de numere pare, impare, av6nd date limitele intervalu-

  luio Stabilirea, prin observare, a principalelor organe ale animalelor. Recunoatterea organelor majore ale animalelor. Localizarea organelor majore ale animalelorFi;a 31. ANIMALELE. SCHELETUL St ORGANELE

  MAJORE........ .................60Fi;a 32. FORMAREA, CITIREA gt SCRTEREA NUMERELOR

  NATURALE DE LA O LA 1 00.......................................62

  Figa 33. COMPARAREA SIORDONAREA NUMERELORDE LA0 LA 100........... .........................64

  Fi;a 34. ANIMALELE. ORGANELE MAJORE...........................66

  Fi;a 35. ROTUNJIREA NUMERELOR. NUMERE PARE.NUMERE IMPARE .........68

  Figa 36. RECAP1TU1ARE.................... ...............7OFi;a 37. EVALUARE.... ................71

  o Efectuarea de aduniri gi scdderi gi verlficarea prin opera;ia inversdo Rezolvarea de aduniri gi scideri, mintal gi in scris, flri trecere peste

  ordin, respectand algoritmul 5i agezarea corecti a unitetilor 5! zecilordintr-un numdr

  4

  o Aflarea sumei/diferenlei a doui numere mai mici decit 100o Aflarea unui termen necunoscut, folosind 5i metoda balanfei. Compararea a doui sume, dou6 diferenle sau a unei sume cu o diferen_

  td sau cu un numiro ldentificarea semnificaliei datelor unei probleme, a cuvintelor care su_

  gereazd operalii aritmeticeo Formularea gi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematici dati/

  de la numere date/de la imaginio Prezentarea propriilor observalii referitoare la transformdrile apei (solF

  difi care, topire, evaporare, fi erbere, condensare)o Formularea unor concluziiin urma unor observatii repetate. Realizarea de asocialii intre fenomene gi cauzele posibileFiga 38. APA. STAH DE AGREGARE. TMPORTANTA ApEt.,....72

  Fi;a 39. ADUNAREA 5l SCADEREA NUMERELORFORMATE DtN zECt....... ......................74

  Figa 40. ADUNAREA UNUI NUMAR FORMAT DtN ZECIcu uN NUMAR FORMAT DtN UNITATI .....................76

  Figa 4l.ADUNAREA UNUI NUMAR FORMAT DIN ZEC| SluN[ATlcu uN NUMAR FoRMAT DIN uNlrATt:......78

  Figa 42. APA: TOPIREA Sl SO1tDIFtCAREA............................80

  Figa 43. ADUNAREA UNU| NUMAR FORMAT DtN ZECI SIuNlrATlcu uN NUMAR FoRMAT DtN zEcl.....:.......82

  Figa 44. SCADEREA UNUI NUMAR DE UNITATI DINTR-UNNUMAR FORMAT DtN ZECI 5t UN1TATI.....................84

  Fita 45. SCADEREA UNU| NUMAR FORMAT DIN ZECIDTNTR-UN NUMAR FORMAT DtN ZECI tt UN!TATI...... 86

  Fi;a 46. APA: EVAPORAREA, FTERBERE& CONDENSAREA ...88

  Figa 47. ADUNAREA NUMERELOR FORMATE DtN ZEC| SIuNtTATt......... .................g0

  Figa 48. SCADEREA NUMERELOR FORMATE DIN ZECI SluNtTATt......... .................s2Figa 49. AFLAREA UNUI TERMEN NECUNOSCUT .................94

  Fi;a 50. RECAP|TUIARE.................... ...............96Fi;a 51. EVALUARE.... ,........,,,.....s7

  o Compunerea 5i descompunerea numerelor in concentrul 0 20, folo_sind obiecte, desene 5i numere

  r Efectuarea de adunEri 9i scdderi ;i verificarea cu obiecte sau prin ope-ratia inversd

  o Rezolvarea de adundri gi scdderi, cu trecere peste ordin, respectAnd al-qoritmul

  . Aflarea sumei/diferen{ei a doud numere mai mici dec6t 20

  . Aflarea unuitermen necunoscut, folosind 5i metoda balanlei. Formularea qi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematic5 datd/de la numere/imagini

  o Descoperirea algoritmului de rezolvare a unor exercitiio Evidentierea cildurii primite de Ia Soareo Realizarea de asocialii intre fenomene;i cauzele posibile (exemple: us-

  carea plantelor verzi ca urmare a lipsei luminii). Recunoa5terea rolului Soarelui, ca sursa de lumind gi cdldurd, Si impor-

  tan!a acestuia in men{inerea vielii. ldentificarea efectelor pozitive/negative ale Soarelui asupra pdm6ntu-

  lui

  Fi;a 52. UNIVERSUL. SOARELE, SURSA DE LUMINA 5tcALDURA ...................... ga

  Fi;a 53. ADUNAREA CU TRECERE PESTE ORDTN iNcoNcENTRUL 0-20 .............. ............100

  . :': :; : -l

  "t;

  FIs 5& ffiMI

  Hlra 5t" 5(/LM

  Fb.6a.5dMI

  Hsn 61. 5(JItr

  Fiira6l|- *Ft

  Fbf&m([email protected]( Elll

  A:

  I:

  re

  ln Srrr" de energie. Adunarea gi sciderea in

  !tr

  J

 • :-:-'

  sol i

  72

  74

  76

  78

  80

  82

  84

  86

  88

  90

  )2

  )4

  ,6

  )7

  )lo-

  f,e-

  td/

  JS-

  8

  0

  ; ;*A 54. SCADEREA CU TRECERE PESTE ORDIN iNcoNCENTRUL 0-20 .............. .............102

  ; i; 55. AFLAREA UNUITERMEN NECUNOSCUT...............104

  lnarea ;i sciderea in concentrul 0-1O0, cu trecereSeordinbfirarea de aduniri 5i scideri, mintal ;i in scris, cu trecere peste or-itrcspectdnd algoritmul de calculBea sumei/diferenlei a doui numere mai mici decit 100

  , -- :':: unui termen necunoscut, - -:ararea a doud sume/diferenle sau a unei sume cu o diferenld/

  ' --:-., : . '-.'2a de adun6ri 5i scideri;i verificarea prin operalie inversd

  .-.. .:-^rscatrei datelor unei probleme, a cuvintelor care su. ' ::-: -: a i: 3:itmet Ce

  . ::-: ,area de probleme folosind obiecte concrete sau reprezentdri,--oolice

  " :'area unui termen necunoscut folosind metoda balanlei;iSA 56. ADUNAREA UNUI NUMAR FORMAT DIN ZECI $I

  uNrTATt cu uN NUMAR DE UNrTATt......................106

  Ftsa 57. ADUNAREA NUMERELOR FORMATE DIN ZECI 5l' uNrTATr..................... ......................... r osFisa 58. SCADEREA UNUTNUMAR DE UN|TATIDtNTR-UN

  NUMAR FORMAT DrN zECr....... ...."...110ri'A 59. SCADEREA UNUINUMAR FORMAT DIN ZECI$I

  uNrTATr DrNTR-UN NUMAR DE ZECt .....................112

  FiSA 60. SCADEREA UNUI NUMAR DE UNITATI DINTR.UNNUMAR DE ZEC1 tr UN|TATr..... .........114

  Fi5a 6i. SCADEREA NUMERELOR FORMATE DtN ZECI 5tuNrTATr..................... ......................... r r o

  =isa 62. AFLAREA UNUITERMEN NECUNOSCUT ...............1 '18

  Fisa 63. RECAP|TUIARE.................... ............120Fisa 64. EVALUARE.... ............... 121

  . : =. :3rea unor desene simple, pe baza unor condilii date

  . - =-: icarea interiorului gi exteriorului unei figuri. - -:-':rea unor forme geometrice plane, cu ajutorul gabloanelor,-- -':ciecte

  . I =.=r:rea formelor geometrice (pdtrat, triunghi, dreptunghi, cerc) pe'=:=,ia de pdtrilele a caietuluide matematice

  . - : - cunerea unui spatiu plastic, folosind formele plane studiate: mari,- : r:dii

  . ,.':''erea corpurilor geometrice: cub, cuboid, sferi, cilindru - fele' '--: numir)

  . :, :'' --:rea unor experienle in scopul punerii in eviden!5 a fortei gravi::: - -. .: cdderea liberd a diferitelor obiecte

  . = '-- 3'ea unor concluzii in urma unor observalii repetate, expe-.:^..=

  . :=:,-:3sterea efectului forlei gravitalionale asupra corpurilor de pe:, -, -t cdderea liberd

  EiSA 65. FORTE 5I MISCARE. CADEREA LIBERA ACoRPURILOR ..............122

  r sa 66. FIGURI PLANE ...,...........,.124

  . Alegerea potrivit; a unor unitdti neconvenlionale pentru mdsurareo Misurarea capacitAlii unor vase, folosind etaloane de forme si mirimi

  diferite. Comparare de capacitSti de obiecteo Ordonarea unor obiecte date, pe baza compardrii lor succesive. Precizarea lunilor specifice unui anotimpo ldentificarea datei unor evenimente din viala personald; gdsirea cores-

  pondenlei dintre un eveniment 5i anotimpul in care acesta are loc. Planificarea unei activitdli in cadrul unui orar. ldentificarea mai multor tipuri de ceas (de perete, electronic, de mAnS). Pozitionarea acelor ceasului pe baza unei cerinle dateo Realizarea unei corespondente intre ora indicatd de ceasul cu ace indi-

  catoare ti cel electronico Recunoasterea monedelor 9i bancnoteloro Adunarea 9i scdderea in limitele 0-100, folosind bancnotele 5i mone

  dele inv6!ate. Jocuri de utilizare a banilor; rezolvarea unor probleme legate de stabi-

  lirea unui buget pentru un s(op precis. Mdsurarea lungimii unor obiecte (m, cm) sau a capacitalii unor vase (l). Rezolvarea de probleme practice folosind unitdtile de mdsurio Realizarea unor experien{e care si pund in evidenld propagarea sune-

  tului prin diverse medii. ldentificarea surselor de producere a sunetelor/zgomotelorFiga 70. UNDE SIVIBRAJII: PRODUCEREA $l PROPAGAREA

  SUNETELOR.. ...............130Fi{a71. MASURAREA LUNGTMTLOR ..............132Fi5a 7 2. MASURAREA CApACtTATil VASE1OR..................... 1 34

  Figa 73. MASURAREA TIMPULUI ...................136Fi.a 7 4.ZlUA, SAPTAMANA, LUNA, ANUL,

  ANOTIMPURILE..,... 138

  Figa 75. LEUL - MONEDE 9l BANCNOTE... ..... 140FiEa76, SCHIMBURIECHIVALENTE ...............142Fi;a77. RECAP1TU1ARE.................... .............144Fisa 78. EVA1UARE..............

  Fi;a 79. EVALUARE FINALA

  145

  5

 • EUALUABE

  1. Afle, prin operafia de adunare, cdte flori are fiecare fetila:

  fr&*h aIg!'D.( 'ffiffi-stqs ryLlm-'trfl,B.=bw4:ry

  ry EF&I&" }ili*ffi ffig:*v Bt:s

  ffie&@Y'q &.?s

  '€

  It

  EMA

  ffi##d&d&&-cp & {r &%SF %+#

  eewBsdq&e#w

  [+[=E [+E=E f+[]=EFBI .- lB[Tlt[ . I

  2. Coloreazi numaicasetele cu nume de animale domestice:

  FB[....-l B[...- I sFl3. r Deseneazdin pom 6 mere rogii.

  o Deseneazd sub pom 3 ciupercule.o Deseneazd deasupra pomului 4 fluturagi.. Coloreazd cu verde frunzele din stinga

  pomului, iar pe cele din dreapta cu galben.

  FBF;lBFlsFl

  6

  *

  e

  ILINCA

  oaie lup mdgirug vacd

  urs vulpe cerb caprd

  cdprioard cal c5!el veveri!5

  t. Descoperd regula gi continud;irul:

  (

  (

  q l:--

  les:r,F

  -r......

  ,E

 • RezolvS, folosi nd n u md rdtoa rea sa u beti5oa rele.

  6. Completeazd casetele cu semnul potrivit (), (, -)i

  oo

  [email protected]

  oo

  @@

  I

  l2JsEr4E+Es

  Descriptori de performanfi:

  sEt]g6IrIs

  FB[....-l BFI sF-l

  a[gIgr[rEE

  FBmBms[ :::-l

  CalificativItem FB

  B s

  l1

  Scrie 3 operaliide adu-nare;icompleteazi 2propozilii lacunare

  Scrie 2 operaliideadunare;i completeazio propozitie lacunari

  Scrie o operalie de adu-nare gicompleteazd opropozitie lacundri

  l2Coloreazd toate cele 6animale domestice

  Coloreazd 5 animaledomestice

  Coloreazi 3 animaledomestice

  l3

  Rdspunde corect gicomplet: deseneazi inspaliul cerut gi colorea-zi respect6nd cerinla

  Rispunde parlialcorect: deseneazS inspaliul cerut ;i colorea-zi respectAnd cerinla 3obiecte/ pozitii

  Rdspunde parlialcorect: deseneazi inspaliul cerut ;i colorea-zd respect6nd cerinla 2obiecte/ pozi!ii

  l4Continui corect ;irul cucele 5 numere

  Continud corect sirul cu4 numere

  Continui corect Sirul cu3 numere

  tsRezolvi corect 6operatii

  Rezolvd corect 4opera!ii

  Rezolvi corect 3operatii

  l6Completeazd corecttoatecelel2cdsule

  Completeaza corect 8cdsute

  Completeazi corect 6cdsute

  l

  l;i.

  ,a

  l

 • IPlonfele. Orientane spcfiolii ;i locoliziriin spoliu

  .PLANTELE. PEBTILE U}IEI PLAilTq

  1+1

  a

  -

  rg

  Aura> ,gat

  AL- lmestt_1Calculeazi pentru a descoperidenumirea pdrlilor plantei dinimaginea aliturati:

  1. RADACINA2. TULPINA3. FRUNZE4. FLORI5. FRUCTE6. SEMTNTE

  1. Rezolvi rebusul; atenfie la verticala A-B!

  A

  BA2+1

  &e

  3+2 ---+&

  l0+1 l-?-"

  1. Fructul pirului2. Din ea apare fructul3. Fixeaza planta in pdm6nt4. Bucitarul plantei5. Rodul plantei6. Susline frunzele;i florile

  2. Deseneazd partea care lipsegte plantei, apoi denume;te-o!

 • L incercuiegte cuvintele care ili indica necesitdlile unei plante pentru a se dezvolta:

  hran5, energie, aer, luminS, intuneric, dPd, cildurS, 9er, vinL zipadi.

  2 Unegte p

  a| ,rtei;l

  rintr-o sdgeati cuvdntul cu imaginea potriviti.

  "#NiN *d\f**"l

  L Aura gi EIena au coleclionat frunze pentru ierbarul personal. Completeazd casetelecu informafiile potrivite.

  FrunziNume

  MESTEACAN STEJAR FAG ARTAR

  Aura 2 1 3 4

  Elena 3 2 1 2

  Aura a coleclionat I frunze. Elena a coleclionat I frunze.a colec[ionat mai multe frunze. a coleclionat mai pufine frunze.

  2. Coloreazd pomul, folosind culorile corespunzitoare.

  9lta*aal,..d ,F\

  rE

  r_

  -lI radacrna I

  tlJ

  'livelul 4. Verific!