masura 6.2

Click here to load reader

Post on 13-Feb-2017

228 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • G H I D U L S O L I C I T A N T U L U I

  SUBMSURA6.2

  SprijinpentrunfiinareadeactivitineagricolenzoneruraleSesiuneaadoua2016

  PROGRAMULNAIONALDEDEZVOLTARERURAL20142020Program f inanat de Uniunea European i Guvernul Romniei prin

  F ONDU L E U RO P E A N AG R I C O L P E N T R U D E Z VO L T A R E R U R A L E U R O P A I N V E S T E T E N Z O N E L E R U R A L E

 • G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b - m s u r a 6 . 2 v e r s i u n e a 0 2 1

  Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

  GHIDULSOLICITANTULUIpentruaccesareaSUBMSURII6.2SprijinpentrunfiinareadeactivitineagricolenzoneruraleVersiunea022016

  Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic apotenialilor solicitanti ai Fondului European Agricol pentruDezvoltare Rural (FEADR) i constituie un suport informativcomplexpentruntocmireaproiectuluiconformcerinelorspecificeale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normativenaionaleicomunitare.Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,ntocmirea i depunerea proiectului, precum i modalitatea deselecie, aprobare i derulare a proiectului dumneavoastr. Deasemenea, conine lista indicativa tipurilorde investiiipentrucare se acord fonduri nerambursabile, documentele, avizele iacordurile pe care trebuie s le prezentai, modelul Cererii deFinanare, al Planului de afaceri, ale Contractului de Finanare,precum ialte informaiiutile realizriiproiectului icompletriicorecteadocumentelor.Ghidul Solicitantului, precum i documentele anexate pot suferirectificri din cauza actualizrilor legislative naionale icomunitaresauproceduralevariantaactualizatestepublicatpepaginadeinternetwww.afir.info.

  PREVEDERILE PREZENTULUI GHID SE COMPLETEAZCUREGLEMENTRILE CUPRINSE NMANUALELE DE PROCEDURI PENTRUSUBMSURA 6.2 POSTATE PE SITEUL WWW.AFIR.INFO.

  IMPORTANT!Pentruaobineinformaiilecucaractergeneral,consultaiplianteleindrumareleeditatedeMADRiAFIR,disponibilelasediileAFIRdinfiecarejudeidinregiunilededezvoltarealeRomniei,precumipepaginilede

  internetwww.afir.infoiwww.madr.ro.Deasemenea,pentruaobineinformaiidespreFEADRneputeicontactadirectlasediilenoastre,prin

  telefon,prinemailsauprinpaginadeinternetvezidateledecontactdelafinalulGhiduluiSolicitantului.

 • G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b - m s u r a 6 . 2 v e r s i u n e a 0 2 2

  Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

  CUPRINS1.Prevederigenerale 031.1.Contribuiasubmsurii6.2Sprijinpentru nfiinareadeactivitineagricole nzoneruraleladomeniiledeintervenie(obiectivelesubmsurii6.2) 04

  2.Prezentareasubmsurii6.2 042.1.Cinepoatebeneficiadefondurinerambursabile 042.2.Condiiiminimeobligatoriipentruacordareasprijinului 072.3.Tipuridecosturieligibile 092.4.Tipuridecosturineeligibile 112.5.Criteriideseleciealeproiectului 112.6.Valoareasprijinuluinerambursabil 143.Modalitateadeaccesarea fondurilornerambursabileacordatepentru nfiinareadeactivitineagricolenzonerurale. 15

  3.1.Completarea,depunereaiverificareadosaruluiCereriideFinanare 163.2.Contractareasprijinuluinerambursabil 233.3.Plata 254.Informaiiutilepentruaccesareafondurilornerambursabile 264.1.DocumentelenecesarentocmiriiCereriideFinanare 264.2.DocumentelenecesarelancheiereaContractuluideFinanareilaaIItrandeplat 294.3.ListaFormularelordisponibilepesiteulMADRiAFIR 304.4.Dicionardetermeniicondiii 334.5.Abrevieri 344.6.Legislaiaeuropeaninaionalaplicabil 344.7.AFIRnsprijinuldumneavoastr 375.ANEXElaGhidulSolicitantului 5.1.Anexa1ModelCereredeFinanare www.afir.info5.2.Anexa2ModelPlandeAfaceri www.afir.info5.3.Anexa3ModelContractdeFinanare www.afir.info5.4.Anexa4Formularedeplat www.afir.info5.5.Anexa5Fiasubmsurii6.2 www.afir.info5.6.Anexa6Declaraiipepropriarspundere www.afir.info5.7.Anexa7ListacodurilorCAENeligibilepentrufinanarencadrulSm 6.2 www.afir.info5.8.Anexa8ListacodurilorCAENeligibilenumaipentrudotareacladirilor www.afir.info5.9.Anexa9Listazonelorcupotenialturisticridicat www.afir.info5.10.Anexa10Listazonelorcudestinaiiecoturistice www.afir.info5.11. Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate (stabilite n conformitate cu OUG nr.142/2008privindaprobareaPlanuluideamenajareateritoriuluinaional) www.afir.info

  5.12Anexa12InstructiuniprivindevitareacreriideconditiiartificialenaccesareaPNDR20142020 www.afir.info

  ncadrulAnexei6suntcuprinse:6.1DeclaraieprivindncadrareantreprinderiincategoriaIMM www.afir.info6.2Declaraieprivindrespectareareguliidecumul(minimis) www.afir.info6.3 Declaraie pe propria rspundere cu privire la nencadrarea n categoria "firme ndificultate www.afir.info

  6.4 Declaraie pe propria rspundere a solicitantului c nu a beneficiat de servicii deconsiliereprinM02 www.afir.info

 • G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b - m s u r a 6 . 2 v e r s i u n e a 0 2 3

  Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

  ActivitatecomplementarPrinactivitatecomplementarsenelegeactivitateacaresedesfoarnscopulcompletrii/dezvoltrii/optimizriiactivitilorsolicitantului(pentrucarearecodurileCAENautorizate),desfuratedeacestaanteriordepuneriiproiectului.

  Capitolul1PREVEDERIGENERALE

  1.1CONTRIBUIASUBMSURII6.2SPRIJINPENTRU NFIINAREADEACTIVITINEAGRICOLE NZONERURALE,LADOMENIILEDEINTERVENIE

  Submsura (SM) 6.2 Sprijin pentru nfiinarea de activiti neagricole n zone rurale din cadrul PNDR20142020msuraM06Dezvoltareaexploataiilorintreprinderilorestereglementatdeprevederileart.19 alin. (1) lit a) (ii)dinRegulamentul (PE iC)nr. 1305/2013, cumodificrile i completrileulterioare icontribuieladomeniuldeintervenie:

  6AFacilitareadiversificrii,a nfiinriiiadezvoltriide ntreprinderimici,precumicreareadelocuridemunc.

  Sprijinul acordat prin sM 6.2 contribuie la promovarea diversificrii activitilor agricole prin crearea deactivitinoineagricole, la nfiinarea idezvoltareademicrontreprinderi i ntreprinderimici i implicit, lacreareade locuridemunc,obinereadeveniturialternativepentrupopulaiadinmediulruralireducereagradului de dependen fa de sectorul agricol, ceea ce contribuie lao dezvoltare economic durabil ireducereasrcieinspaiulrural.

  SM6.2arecascopnspecial,creareadenoiactivitineagricolepentrufermieriideintoriaiexploataiiloragricoledemicidimensiunisaumembrii familiilor lor i ngeneral,pentru ntreprinztoriidinmediul ruralcare se ncadreaz n categoria microntreprinderilor sau ntreprinderilor mici, acordnduse prioritatesectoarelor cu potenial ridicat de dezvoltare identificate n Acordul de Parteneriat, n concordan cuStrategiaNaionaldeCompetitivitate.

  Submsuravizeaz:

  diversificareaeconomieiruraleprincretereanumruluidemicrontreprinderiintreprinderimicinsectorulneagricol,dezvoltareaserviciiloricreareadelocuridemuncnspaiulrural;

  ncurajareamenineriiidezvoltriiactivitilormeteugretitradiionale.

  Atenie!NUsunteligibileactivitilecomplementareactivitilordesfuratedesolicitant.

  Domeniiledediversificareacoperitencadrulsubmsuriisunt:

  Activiti de producie (ex: fabricarea produselor textile, mbrcminte, articole demarochinrie,articoledehrtieicarton;fabricareaproduselorchimice,farmaceutice;activitideprelucrareaproduselorlemnoase (produciedecombustibildinbiomasex: fabricaredepelei); industriemetalurgic, fabricareconstrucii metalice, maini, utilaje i echipamente; fabricare produse electrice, electronice) n vedereacomercializrii,producereaiutilizareaenergieidinsurseregenerabilepentrudesfurareaproprieiactiviti,caparteintegrantaproiectuluietc.;

  Activitimeteugreti(ex:activitideartizanatialteactivititradiionalenonagricole(ex:olrit,brodat,prelucrareamanualafierului,lnii,lemnului,pieliietc.),conformdefiniieidincapitolul4.4.

  Activitituristice (ex:serviciiagroturisticedecazare,serviciituristicedeagrementdependentesauindependentedeostructuradeprimireagroturisticacufunctiunidecazareiserviciidealimentaiepublic);

 • G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b - m s u r a 6 . 2 v e r s i u n e a 0 2 4

  Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

  Servicii (ex: medicale, sanitarveterinare; reparaii maini, unelte, obiecte casnice; consultan,contabilitate, juridice, audit; servicii n tehnologia informaiei i servicii informatice; servicii tehnice,administrative,alteserviciidestinatepopulaieidinspaiulrural1etc).

  1nAnexa7laGhidulsolicitantuluisuntcuprinseoseriedeservicii,careprinnaturalor,nupotfidesfuratelimitatdoarnmediulrural,dartrebuiecaacesttipdeserviciiscorespundactivitilorsusinuteprinsubmsurprecumiscopuluiacesteia.

 • G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i S u b - m s u r a 6 . 2 v e r s i u n e a 0 2 5

  Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR sau AFIR. Toate drepturile rezervate.

  Capitolul2PREZENTAREASUBMSURII6.2

  2.1CINEPOATEBENEFICIADEFONDURINERAMBURSABILE

  Solicitaniieligibilipentrusprijinulfinanciarnerambursabilacordatprinaceastsubmsursunt: Fermierisaumembriiuneigospodariiagricolecareidiversificactivitateaprinnfiinareauneiactivitineagricolepentruprimadatnspaiulrural(autorizaicustat