masă rotundă ins-ien

37
1 Cercetarea în sectorul public şi privat, parteneriat incipient INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ DIRECŢIA DE STATISTICĂ A INDICATORILOR ECONOMICI PE TERMEN SCURT NINA ALEXEVICI RODICA DUMITRIU CARMEN NUNU

Upload: institutul-naional-de-statistica

Post on 17-Feb-2017

350 views

Category:

Data & Analytics


0 download

TRANSCRIPT

1

Cercetarea în sectorul public şi privat, parteneriat incipient

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂDIRECŢIA DE STATISTICĂ A INDICATORILOR

ECONOMICI PE TERMEN SCURT

NINA ALEXEVICIRODICA DUMITRIU

CARMEN NUNU

2

PREZENTARE GENERALĂ

În vederea construirii unei Europe dinamice şi competitive, Consilul Europei a precizat nevoia dezvoltării cercetării şi investiţiilor în cercetare prin stabilirea unui plan de acţiune şi a unei strategii de cooperare statistică între statele membre;

Obiectivul UE în 2020 3% din PIB a cheltuielilor C-D;

Pornind de la aceste obiective, INS a depus eforturi pentru armonizarea şi integrarea deplină cu sistemul statistic european;

În acest context s-au implementat acţiuni cu scopul îmbunătăţirii statisticilor CDI, a definiţiilor şi conceptelor, a calităţii datelor, a dezvoltării unor noi indicatori şi diseminării datelor.

3

CADRUL LEGAL EUROPEAN ŞI NAŢIONAL

Cadrul europeanStatisticile CDI se realizează în conformitate cu Regulamentul UE nr.995/2012

Cadrul naţionalProgramul Statistic Naţional Anual aprobat de Guvernul României şi publicat în Monitorul Oficial;Ordonanţa Guvernamentală nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu modificările ulterioare (OG nr.6/2011, OG 41/2015);

Cadrul metodologicMetodologia statisticilor CDI se bazează pe recomandările din cele două manuale OECD/EUROSTAT care determină structura, conţinutul şi forma de prezentare a indicatorilor statistici :

Manualul Oslo pentru statisticile de inovare.Manualul Frascati pentru statisticile de cercetare-dezvoltare;

4

SISTEMUL CDI ACTUAL

Principalele statistici ale științei și tehnologiei realizate în INS sunt:

statisticile privind activitatea de cercetare-dezvoltare;creditele bugetare alocate activității de cercetare-dezvoltare;statistici referitoare la egalitatea de şanse între femei si barbati; statistici privind inovația.

5

SISTEMUL CDI ACTUAL

Statisticile CDI

Cercetări statisticeprivind activitatea C-D

Cercetare statisticăprivind inovaţia în

întreprinderiledin mediul de afaceri

CD-GOVUnităţi din sectorul public/

Guvernamental(anual)

CD-HESUnităţi din sectorul învăţământsuperior şi clinici universitare

(anual)

CD-PNPUnităţi din sectorul privat

non-profit(anual)

CD-BESActivitatea de

cercetare-dezvoltare din mediul de afaceri

(anual)

CDI-BESActivitatea de

cercetare-dezvoltare şi inovaţia din mediul de afaceri

(la 2 ani)

6

STATISTICA CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII (C-D)

1. CD-BES: întreprinderi din mediul de afaceri (cunoscute sau necunoscute) cu activitate de C-D continuă sau ocazională – cercetare exhaustivă pentru unităţile cu peste 99 de salariaţi şi selectivă pentru unităţile cu 0-99 salariaţi; aproximativ 15000 de unități;

2. CD-GOV: unități din administrația centrală și locală – cercetare exhaustivă; aproximativ 650 unități;

3. CD-HES: unități din învățământ superior și clinici universitare – cercetare exhaustivă; aproximativ 170 unități;

4. CD-PNP: asociații, fundații, alte unități non-profit – cercetare selectivă; aproximativ 600 unități.

7

PRINCIPALII INDICATORI C-D

Cheltuielile pentru activitatea C-D după:tipul de cheltuieli;tipul de cercetare;surse de finanțare;obiective socio-economice conform NABS;

Resursele umane implicate în activitatea C-D pe:ocupații;nivel de pregătire;domenii științifice;cercetători pe grupe de vârstă.

8

ALȚI INDICATORI C-D

Creditele bugetare alocate activității C-D:date colectate cu suportul ministerelor și prin chestionare statistice;

Statistica egalității de șanse în domeniul știintei:chestionar comun pentru toate statele membre cu indicatori necesari

pregătirii publicației “Femeia în știință (She figures) “ – elaborată de Directoratul General de Cercetare și Inovare de la Bruxelles(DG Research and Innovation).

9

STATISTICA INOVAȚIEI

Se bazează pe un chestionar comunitar și o metodologie comună în toate statele membre, furnizate de Eurostat;

INS chestionar statistic integrat (CDI-BES, care se realizează o dată la 2 ani, în anii de referinţă pari) şi se adresează întreprinderilor din mediul de afaceri, orientate către piaţă;

Specific: un modul cu caracter de noutate integrat la fiecare “val” al anchetei;

cercetare exhaustivă pentru unităţi cu peste 99 salariaţi şi cercetare selectivă pentru unităţile cu 10-99 salariaţi.

10

PRINCIPALII INDICATORI - INOVAȚIE

Număr total de întreprinderi și întreprinderi inovatoare;Număr de întreprinderi după tipul specific de inovație;Număr de întreprinderi care au dezvoltat inovații (de produs/proces) singuri sau împreună cu alte întreprinderi;Cifra de afaceri și numărul de salariați pentru toate întreprinderile și pentruîntreprinderile inovatoare;Cifra de afaceri a întreprinderilor cu produse noi sau semnificativîmbunătățite, noi pe piață sau noi pentru firmă;Număr de întreprinderi după tipul cooperării pentru inovație;Număr de întreprinderi după tipul surselor de informații pentru inovație;Activități inovatoare și cheltuieli ale întreprinderilor cu produse și/sauprocese inovatoare;Întreprinderi care utilizează drepturi de proprietate intelectuală și licențiere;Întreprinderi non-inovatoare – factori de blocare ai activităților inovatoare.

11

CHESTIONAR STATISTIC INTEGRAT CDI-BES

Începând cu anul de referință 2011, s-a testat și implementat un chestionar combinat pentru activitatea C-D și pentru inovația întreprinderilor din mediul de afaceri;

Necesitatea de a realiza un chestionar integrat:

Simplificarea metodei de culegere a datelor;Reducerea sarcinii de încărcare a respondenților;Corelarea și consistența indicatorilor statistici de cercetare-dezvoltare cu cei de inovație;O mai bună cooperare între persoanele desemnate din întreprindere pentru completarea corectă a datelor statistice.

12

DIFICULTĂȚI ÎNTÂMPINATE

Chestionarul este destul de lung și complex;

Se solicită multe informații, dar toate sunt cerute de utilizatorii interni și internaționali;

Provocarea și dificultatea în a identifica an de an noi performeri C-D;

Reticența furnizării informațiilor statistice, în special pentru întreprinderile noi.

13

INDICATORI NOI ÎN SISTEMUL CDI

În statisticile C-D:Finanțare publică națională acordată activităților C-D la nivel transnațional;Indicatori privind egalitatea de șanse;

În statisticile inovației:Întreprinderi cu produse noi în lume, Europa, în România;Cifra de afaceri din produse noi în lume;Cifra de afaceri din vânzări în afara țării;Achiziții publice pentru inovații;Eco-inovația.

14

INDICATORI DIN STATISTICILE CDI (INCLUȘI ÎN PUBLICAȚIILE INTERNAȚIONALE IUS și RIS)

Cheltuieli C-D din sectorul public;Cheltuieli C-D din sectorul privat;Cheltuieli pentru inovație referitoare la activități care nu sunt de C-D;

IMM-uri cu inovație proprie;IMM-uri inovatore care colaborează cu alteîntreprinderi sau instituţii;IMM-uri cu inovații de produs/proces;IMM-uri cu inovații de organizare/marketing;Ponderea vânzărilor inovațiilor noi;Salariații firmelor cu creștere rapidă, din sectoare inovatoare.

din statisticile C-D

din statisticileinovației

din statisticiledemografieiîntreprinderilor

15

DISEMINAREA DATELOR CDI

Anuarul Statistic al României; Comunicate de presă;

Publicații naționale:Activitatea de cercetare-dezvoltare (anual);Inovația în întreprinderile din mediul de afaceri (la doi ani);

Publicații internaționale:Innovation Union Scoreboard (IUS) – furnizează o evaluare a cercetării și inovației în Europa;Regional Innovation Scoreboard (RIS) – furnizează o evaluarecomparativă a performanțelor privind inovația în regiunile europene;

Indicatori de dezvoltare durabilă;Baza de date TEMPO;Baza de date Eurostat;Microdate din ancheta de inovație.

16

PAȘI PENTRU VIITOR

asigurarea permanentă a calității datelor statistice;

permanenta îmbunătățire a chestionarelor statistice: recomandări metodologice interne și internaționale (chestionar comunitar CIS, FM 2015, FRIBS);satisfacerea necesităților utilizatorilor naționali de date statistice;interfață prietenoasă a chestionarelor care să stimuleze creșterea continuă a ratei de răspuns;

permanenta colaborare între specialiștii responsabili din INS și specialiștii din instituțiile interne și internaționale.

17

ȘTIAȚI CĂ...

România este printre puținele țări din UE care a acceptat provocarea de a realiza o anchetă integrată atât pentru statisticile de cercetare-dezvoltare cât și pentru inovație?

În România s-au derulat până în prezent 9 cercetări statistice privind inovația și la fiecare ”val” al anchetei au existat module pilot specifice, cu indicatori noi:

inovația de organizare, inovația de marketing, managementul cunoștințelor;eco-inovarea;creativitate și competențe;strategii și obstacole în atingerea obiectivelor inovației;inovații cu beneficii pentru mediu?

La nivel European se dorește dezvoltarea unor noi indicatori în domeniu, comparabili la nivel mondial cu SUA, Coreea și Japonia, cum ar fi ”Potențialul inovator al întreprinderilor”?

Indicatorii statistici comunitari privind activitatea de cercetare-dezvoltare și inovație cuprinși în baza de date Eurostat sunt realizați și furnizați de toate institutele de statistică din statele membre, respectiv și de INS?

18

ȘTIAȚI CĂ...

Pe baza acestor indicatori, Eurostat realizează noi indicatori agregați la nivel european?

Eurostat realizează comunicate de presă proprii privind activitatea de cercetare-dezvoltare și inovație cu date comparative pentru toate statele membre?

Există publicaţia ”Tabloul de Bord al Uniunii Inovației” care evaluează capacitatea inovatoare a unui stat membru UE, punând în valoare punctele tari și slabe din sistemul CDI?

Toate datele din cercetarea statistică privind inovația, prezentate sub formă anonimizată pot fi consultate de cercetători la Eurostat, într-un ”centru safe” numai pentru scopuri de cercetare?

Se completează și se transmit la Eurostat rapoarte de calitate pentru fiecare tip de anchetă, inclusiv pentru creditele bugetare alocate activității de C-D?

Există baze de metadate atât pe plan național cât și internațional?

19

Rezultate obținute în statisticile C-D

La nivelul anului 2014, sistemul CDI din România este încă departe de target-ul de 2% din PIB cheltuieli C-D, prevăzut în “STRATEGIA EUROPA 2020”

Surse de finanţare

Surse propriiSurse de la întreprinderiSurse din fonduri publiceSurse din învăţământul superiorInstituții fără scop lucrativAlte surseSurse din străinătate

Cheltuieli totalede C-D (GERD)

Sector public

Sector privat

- Guvernamental

(GOVERD)

- Învăţământ

superior (HERD)

- Mediul de

afaceri (BERD)

0,38 % PIB

0,22 % PIB

0,16 % PIB

20

Rezultate obținute în statisticile C-D

00,5

11,5

22,5

33,5

4EU28 EU (28 countries)

BE BelgiumBG Bulgaria

CZ Czech Republic

DK Denmark

DE Germany

EE Estonia

IE Ireland

EL Greece

ES Spain

FR France

HR Croatia

IT ItalyCY Cyprus

LV LatviaLT LithuaniaHU Hungary

MT Malta

NL Netherlands

AT Austria

PL Poland

PT Portugal

RO Romania

SI Slovenia

SK Slovakia

FI Finland

SE Sw eden

UK United KingdomIS Iceland

2008

2013

2014

Ponderea în PIB a cheltuielilor C-D, în ţările UE

21

Rezultate obținute în statisticile C-D

0,45

0,17 0,17

1,93

1,04

0,67

0,120,19

2,03

1,12

0,66

0,39

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

GERD BERD GOVERD GERD BERD GOVERD

2010

2011

2012

2013

Uniunea Europeană

România

Ponderea în PIB a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare,pentru România, comparativ cu UE

22

Rezultate obținute în statisticile C-D

0,45

0,49

0,48

0,39

0,38

0,28

0,31

0,29

0,27

0,22

0,17

0,18

0,19

0,12

0,16

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

2010

2011

2012

2013

2014

Total Sector public Sector privat

%

Ponderea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în PIB, pe sectoare de activitate

23

Rezultate obținute în statisticile C-D

7,4 14,0 13,4

21,6

73,8 64,3 71,1

57,1

18,1 19,614,0

19,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2011 2012 2013 2014

din străinătate de la întreprinderi de la stat

Evoluţia principalelor surse de finanţare pentruîntreprinderile din mediul de afaceri

24

Rezultate obținute în statisticile C-D

25489

41225451 5738 58486117 6664 6859 6799

15086 15569 14884 14743

275352760027838

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2011 2012 2013 2014

TOTAL

BES

GOV

HES

Evoluţia numărului de cercetători

25

Rezultate obținute în statisticile C-D

26

Rezultate obținute în statisticile C-D

27

Rezultate obținute în statisticile inovației

0

10

20

30

40

50

60

70

80UE 28

BelgiaBulgaria

Cehia

Danemarca

Germania

Estonia

Irlanda

Grecia

Spania

Franta

Croatia

Italia

CipruLetoniaLituania

Luxemburg

Ungaria

Malta

Olanda

Austria

Polonia

Portugalia

Romania

Slovenia

Slovacia

Finlanda

SuediaMarea Britanie

2006-2008

2008-2010

2010-2012

Inovația la nivelul întreprinderilor din UE

28

Rezultate obținute în statisticile inovației

*Date provizorii

Structura cheltuielilor pentru inovaţie

16,2

3,2

62,2

18,4 19,5

3,2

74,9

19,58,5

5,7

84,5

1,3

18,311,2

69,1

1,4

30,6

1,6

59,8

1,2

43,4

3,8

43,6

9,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2004 2006 2008 2010 2012 2014*

%

Activitate de cercetare-dezvoltare internă Activitate de cercetare-dezvoltare externă

Achiziţii de maşini, utilaje, hardw are şi softw are Achiziţii de alte cunoştinţe

* Date provizorii

29

Rezultate obținute în statisticile inovației

1,5

12,211,3

3,8 3,72,7 3,4

10,010,1

9,7

0

2

4

6

8

10

12

14

2002-2004 2004-2006 2006-2008 2008-2010 2010-2012

%

Romania Uniunea Europeana

Ponderea întreprinderilor inovatoare cu acorduri de cooperare, în total întreprinderi, în România şi UE

30

Rezultate obținute în statisticile inovației

* Date provizorii

Parteneriat public-privatPartenerii de cooperare ai întreprinderilor inovatoare de produs și/sau proces pentru realizarea inovațiilor

24,4

30,6

6,7

7,7

17,5

17,8

11,5

14,2

0,15,6

3,45,8

8,64,3

4,912,2

7,6

7,4

0 5 10 15 20 25 30 35

Orice t ip de cooperare

Alt e î nt repr inderi din int eriorul grupului

Furnizori de echipament e, mat eriale,component e ş i sof t ware

Clienţi sau cumpărăt or i din sect orul privat

Clienţi sau cumpărăt or i din sect orul public

Concurenţi sau alt e î nt reprinderi din sect orul deact ivit at e

Consult anţi, laborat oare comerciale sauinst it ut e de C-D privat e

Universităţi sau alt e inst it uţii de î nvăţământsuper ior

Inst it ut e de cercet are guvernament ale, publicesau privat e

2010-2012 2012-2014*

* Date provizorii

31

Rezultate obținute în statisticile inovației

Parteneriat public-privat

Întreprinderi care au avut contracte cu organizaţii din sectorul publicpentru furnizarea de bunuri şi servicii, % din total întreprinderi

6,7

5,5

6,6

5,4

0,5 0,40,0 0,1

0

1

2

3

4

5

6

7

Sector public autohtonşi/sau străin

Contracte de achiziţiiale sectorului public

autohton

Contracte de achiziţiiale sectorului public

străin

Contract de achiziţii alesectorului public

autohton+ inovaţieso licitată

%

2010-2012

2012-2014*

* Date provizorii

32

Rezultate obținute în statisticile inovației

Indicatori de competitivitate

*Date provizorii

18,013,2

38,430,6

6,05,2

19,934,2

0

10

20

30

40

50

2006 2008 2010 2012 2014*

%

România UE

18,121,525,8

8,8

25,5

39,1 40,336,2

0

10

20

30

40

50

2006 2008 2010 2012 2014*

%

România UE

IMM-uri cu inovaţii de produs/proces IMM-uri cu inovaţii de organizare/marketing

33

Rezultate obținute în statisticile inovației

Indicatori de competitivitate

1,36

0,3

0,69

0,46

0,710,56

00,20,40,60,8

11,21,41,6

2008 2010 2012

%

România

UE

Ponderea cheltuielilor pentru activităţi inovatoare,Exclusiv cheltuieli C-D

34

Rezultate obținute în statisticile inovației

Indicatori de competitivitate

18,5

12,4

16,6

9,4

14,9 14,3

3,7

6,5

14,4

13,3

0

5

10

15

20

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014*

%

România

UE

* Date provizorii

Ponderea vânzărilor inovaţiilor noi

35

Rezultate obținute în statisticile inovației

28,7

10,8 10,6

16,7

30,331,8

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2010 2012

%

România

UE

Indicatori de competitivitate

Întreprinderi din sfera inovaţiei,cu creştere rapidă

36

Rezultate obținute în statisticile inovației

Indicatori de competitivitate la nivel regionalRegiunea Bucureşti-Ilfov → în grupul “Inovatori Moderaţi”

Sursa: Publicaţia Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2014

37

VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE!

Cercetarea în sectorul public şi privat, parteneriat incipient