lucrările profesorilor şi colaboratorilor : anuar 2002 : bibliografie selectivă

Download Lucrările profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2002 : Bibliografie selectivă

Post on 07-Apr-2018

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Lucrrile profesorilor i colaboratorilor : Anuar 2002 : Bibliografie selectiv

  1/41

 • 8/3/2019 Lucrrile profesorilor i colaboratorilor : Anuar 2002 : Bibliografie selectiv

  2/41

  2

  C.Z.U. 013 + 378(01)

  Alctuitor: Maria Fotescu

  Culegere computerizat: Mar ia FotescuTehnoredactare computerizat : Igor Afatin

  @ Biblioteca tiinific Universitar, B li 2003

  Lucrrile profesorilor i colaboratorilor. Anuar 2002 :Bibliografie selectiv / Alc tuitor Maria Fotescu; Tehnored.Igor Afatin. B li: Biblioteca tiin ific Universitar , 2003. -41 p.

 • 8/3/2019 Lucrrile profesorilor i colaboratorilor : Anuar 2002 : Bibliografie selectiv

  3/41

  3

  NOTA REDACIEI

  Biblioteca tiinific Universitar A.Russo propune

  beneficiarilor o bibliografie selectiv Lucrrile profesorilori

  colaboratorilor. Anuar 2002 cu informaii nregistrate de

  autori n bibliotec precum i culese din Bibliografia Na iona l

  a Moldove i, publicaii per iodice .

  Materia lul este structurat n ordine alfabetic, descrierea

  bibliografic corespunznd standardelor interna iona le n

  vigoare

  Anuarul reprezint o continuare a celor 5 volume

  anterioare cu informaie despre activitatea tiin ific a

  profesorilor universitari b leni, ncepnd cu anul 1945.

  Anuarul este nzestrat cu un index de nume a l autorilor

  ce va nlesni consultarea bibliografie i.

 • 8/3/2019 Lucrrile profesorilor i colaboratorilor : Anuar 2002 : Bibliografie selectiv

  4/41

  4

  1 . Abramciuc, Margareta.Entitatea orfic a poetului / Margareta Abramciuc / / Oma jiu

  academicianului Silviu Berejan : culegere.- Bli; Ch., 2 002.-P.185-189

  2 . Abramciuc, Margareta.P rezumtivul, timp compensativ al fiinei orfice (comentarii la

  poemul Euridice de Cezar Baltag) / Margareta Abramciuc // Unlingvist pent ru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int ."Filologia sec. XXI" o rganizat c u prilejul a 80 de ani din ziuanaterii Prof. Eugeniu Coeriu (B li, 18-19 mai 2 001).- Ch.,2002.- P .178-179

  3 . Abramciuc, Margareta.Reprezentri orfice. Cn tecul p oet ic / Margareta Abramciuc //

  Semn : rev.literar\\Bli\.- 20 02.- Nr.3-4.- P.47-51

  4 . 820.09 /A38

  Alexanchin, Lidia.Aphorisms, Quips, Adages in the Works of English and

  American Nobel Prize Laureats : Master`s Thesis in Ph ilolo gy-1100 / L.Alexanch in ; sci. adviser I.Manoli ; English P hilology

  Chair, Fac. of Foreign Languages, B li State Univ. "A.R usso".-Bli , 200 2.- 91 p ., verso filelor albBibliogr . p. 8 8-91; To tal ex .: s4 -1 .- 5 0.0 0 lei821.111.09-84(043.21)=111+821.111(73).09-84(043.21)=111

  5 . Anghel, Dorian.Observaii asupra stilisticii poemulu i suprarealist / Dorian

  Anghel // Conex iuni i perspective n filo log ia contemporan (inmemoriam) : conf. t. int. consacrat aniversrii a 60-a de lanaterae lui Victor Banaru, 24-25 sept. 2001 : teze i comunicri.-

  Ch., 2 002.- P.89

  6 . Anghel, Dorian.Tehnica automatismului n ciclul de poeme "Libertatea de a

  dormi pe o frun te" de Gellu Na um / Dorian Anghel // Un lin gvistpentru secolu l XXI : Materiale ale Colocviului Int . "Filologia sec.XXI" organizat cu p rilejul a 80 de ani din ziua naterii Prof.Eugeniu Coeriu (B li, 18-1 9 mai 20 01).- Ch., 20 02.- P.181-182

 • 8/3/2019 Lucrrile profesorilor i colaboratorilor : Anuar 2002 : Bibliografie selectiv

  5/41

  5

  7 . Babii, Vladimir I..Dezvoltarea muzical a precolarului / Vladimir Babii, Tatiana

  Bularga // Didactica P ro ... : Buletin de teorie i pract iceducaional.- 2002 .- Nr.5(15 ).- P.45-48

  8. Basarabia i Romnia - un deceniu de integrare literar : [anchetarev istei "Con trafort"] / Liviu Antonesei,..., Maria leahtichi, Luc iaurcanu, Adr ian Ciubotaru // Contrafort : rev . a tin erilo r scriitoridin Republica Mo ldova.- 2002.- Nr.12.- P .23-40

  9 . 840.09 /B63

  Bogatu, Rodica.Le Motif du P ain dans la Litterature Francaise Contemp oraine :

  these de magistre en P hilologie-1 100 / Rodica Bogatu ; dir. sci.

  I.Manoli ; La Ch aire P hilologie Francaise, la Fac. des Langues etLit. Et rangeres, L'Univ. d'Etat "A. Russo".- Bli, 2002.- 72 p., [29]p. anex, verso filelor alb.

  Bibliogr. p. 71-72 ; Total ex.: s4-1.- 50.00 lei821.133.1.09(043.21)=133.1

  10. Bontea, Oleg.Caracteristica general a relaiei social-juridice / O.Bontea //

  Revista naional de drept = :Publ. periodic t.-practic.- 2002.- Nr.9.- P.61-62

  11. 341 / B67 Bontea, Oleg.Drept internaional priv at : note de curs / Oleg Bontea ; Univ.

  de Criminologie .- Ch. : Cen tr. ed., 200 2.- 184 p .Bibliogr. p. 178; Total ex.: sl1-3; d-2

  9975-9620-6-8: 52.64 lei341.9(075.8)

  12. Botnari, Elen a."L egile" lui Platon - monument de cultur juridic : p rincipiilelegislaie i / E.Bo tnari // Rev ista n aional de drept = : Publ. periodict.-practic.-2002.- Nr.7.- P.47-49

 • 8/3/2019 Lucrrile profesorilor i colaboratorilor : Anuar 2002 : Bibliografie selectiv

  6/41

  6

  13. Brnzarei, Lilian a.Modelarea i elaborarea pedagogic a materialelor didactice /

  Liliana Brnzarei, Lidia Stup acenco // Reforma n vmntului :teorie i pract ic : conf. int. t.-practic, 20-21 aprilie.- Bli,2002.- P .74-78

  14. 830.09 /C11

  Cabac, Lina.Aktuelle tendenzen in der frauenlyrik : magisterarbeit in

  Philologie-1100 / L.Cabac ; wiss. betr. K.Lipinski ; Lehrstuhl furDeutsche Philologie, Fac. fur Fremdsprachen und Lit., StaatlicheUniv. "A.Russo".- B li, 200 2.- 85 p., verso filelor a lb

  Bibliogr . p. 8 4-85; To tal ex .: s4 -1 .- 5 0.0 0 lei821.112.2.09"19"(043.21)=112.2

  15. Cabac, Valeriu.Libertatea i normativitatea actului educaional: p erspectivaevoluativ / Valeriu Cabac // Anatomia societii posttotalitare.-Ch., 2 002.- P.334-364

  16. Cabac, Valeriu.Obiectivele rmn mereu acelea i: n dialog Virgil Mnd canu i

  Valeriu Cabac // Fclia.- 20 02. - 6 iulie.- P.5

  17. Cabac, Valeriu.Imaginea semnulu i, imaginea semnificatu lui, semnifica ia i

  cile de formare a lor / Valeriu Cabac, Eugen Motuzenco // Unlingvist pent ru secolul XXI : Materiale ale Colocviului Int ."Filologia sec. XXI" o rganizat c u prilejul a 80 de ani din ziuanaterii Prof. Eugeniu Coeriu (B li, 18-19 mai 2 001).- Ch.,2002.- P .68-70

  18. Calamanciuc, Gheorghe.Cu i fr tin e, Pericolul cuv intelor, Priv ete-mi sufletul...:

  Versur i / Gh eorghe Calamanciuc // Cronica : rev.de c ultur \\Iai\.-2002.- Nr.1.- P.15

  19. Calamanciuc, Gheorghe.Recupernd timpul; Fr pretenii; P lecai-m : [Versuri] /

  Gheo rghe Calamanciuc // Co ntrafort : rev. a t inerilor scri itori dinRepublica Moldova.- 20 02.- Nr.4-5.- P .2 9

 • 8/3/2019 Lucrrile profesorilor i colaboratorilor : Anuar 2002 : Bibliografie selectiv

  7/41

  7

  20. Cantemir, Grigore.Derivatele de tip sufixal n ca dru l cmpului semant ico -

  funcional al po sesivitii / Grigore Cantemir // Un lingvist pentruseco lul XXI : Materiale ale Colocviulu i In t. "Filologia sec. XXI"organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naterii P rof. EugeniuCoeriu (B li, 18-19 mai 20 01).- Ch., 20 02.- P.1 06-111

  21. Cantemir, Grigore.Unele considera ii priv ind predicatul verba l compus / Grigore

  Cantemir // Oma jiu aca demicianului Silviu Bere jan : c ulegere.-Bli; Ch ., 200 2.- P .4 4-50

  22. Cantemir, Grigore.Unele observaii pe mar ginea arsen alului reverenial romnesc /

  Grigo re Can temir // Conexiuni i perspective n filologiacontemporan (in memoriam) : con f. t. in t. consacrat aniversrii a60-a de la naterae lu i Victor Banaru, 24-25 sept. 2001 : teze icomunicri.- Ch., 20 02.- P.45-46

  23. 1(075.8) /C20

  Capcelea, Valer iu .Filozofie : man . pent ru inst. de nv. superior / Va leriu

  CapceleaBibliogr . select. p. 438-443; Total ex .: d-2; sl1-5; s2 -1 3

  1(075.8)24. Capcelea, Valer iu .

  Tradiiile naionale - expresie a memoriei sociale i tain afiin ri i noastre ca neam / Valer iu Capcelea // An atomia societiiposttotalitare.- Ch., 200 2.- P .177-186

  25. Carau, Grigore.Adevri neadevr despre evenimentele din iunie 1 940 din

  Basarabia / Grigore Carau // Luceafrul.- 200 2. - 7 iun ie.- P.5

  26. 51(079) /C22

  Carau, Grigore.Admiterea 20 02 : Teste de matematic / Grigore Carau, Ion

  Vrabie .- Bli: S.n., 2002 .- 16 p.Total ex.: sl3-1; d-1.- 6.00 lei

  51(079)

  27. Carau, Grigore.Amintiri despre Vasile Coroban // Fclia.- 2002. - 9 febr.

 • 8/3/2019 Lucrrile profesorilor i colaboratorilor : Anuar 2002 : Bibliografie selectiv

  8/41

  8

  28. Carau, Grigore.Dimitrie i Antioh Cantemir - personaliti de notorietate

  european: [convorbire cu studen ii] / Grigore Carau // Fclia .-2002. - 30 noiembr..- 2

  29. Carau, Grigore.Falsificare "tiinific" : [l imba romn] / Grigore Carau //Fclia.- 2002. - 26 ian.

  30. 378.1(478)/ C23

  Carau, Grigore.n cutarea adevrului / Gr igore Cara u ; Cat. Matemat ic a

  Univ. de stat "A.Russo".- Bli: S.n., 2002.- 40 p.Total ex.: d-4.- 18.00 lei

  378.124(478)(092)CarauGr.+070.45

  31. Carau, Grigore.Vasile Coroban: savant proiminent cu doar o medalie de ...

  veteran / Grigore Carau // Accent provincial.- 200 2. - 22 febr.

  32. Carazanu, E..Intenii bune cu impact n egativ / E.Carazanu, V.Carazanu//

  Fclia.- 2002. - 9 febr.

  33. Cazacu, Nico lae.Liviu Rebreanu la B li / Nicolae Cazacu // Accent p rovin cial.-

  2002. - 20 sept.

  34. 802.0 /C33

  Cebotaro, Viorica.P ragmatic An alysis of Directive Speech Acts : Master`s Thesis

  in Ph ilology - 1100 / Viorica Cebo taro ; scientific Advisor

  I.Ignatiuc ; En glish Philology Chair ; Fac. of Foreign Langua gesand Lit. ; Balti State Univ. "A.Russo".- B li, 2002 .- 84 p., versofilelor a lbe

  Bibliogr. p. 79-82; Total ex.: s4-1.- 50.00 lei811.11