lista posturi vacante 12 mai 2014

of 36 /36
12.05.2014 MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ Cod post [centr u] Localitatea [Mediu] Unitatea de Învăţământ (indiferent de statutul juridic) [Unitatea cu statut juridic de care apartine] [Alte unitati] Nivelul de Învăţământ Disciplina postului [Alte discipline] Nr ore TC /CDS Detalii Viabilitate Statut 1 [Pretransfer cons. între unități] 2 [Post pt. art.253] 3 [Menținere pensionari] Post complet 1 [Condiții specifice] 2 [Contract Teach] Proba practică [Post predare intensiv/bilingv] : probă limbă Avize, atestate necesare 1485 [C4] CRAIOVA [Urban] LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA LICEU MUZICA / ARTA ‐ COREGRAFIE ACOMPANIAMENT 18/0 1 an Vacant 1.[Da] Complet MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 1609 [C3] BAILESTI [Urban] LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN ANGHEL" BAILESTI LICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA 19/0 1 an Vacant 1.[Da] Complet 2123 [C3] DANETI [Rural] SCOALA PROFESIONALA DANETI PROFESIONAL AGRICULTURA, HORTICULTURA 10/0 1 an Vacant 1.[Da] 2351 [C3] POIANA MARE [Rural] LICEUL TEORETIC "GEORGE ST. MARINCU" POIANA MARE LICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/‐ 1 an Vacant Complet 1448 [C3] CRAIOVA [Urban] COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII "CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA LICEAL ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 5/0 1 an Vacant 1.[Da] 1449 [C3] CRAIOVA [Urban] COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII "CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA LICEAL ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM 14/0 1 an Vacant 1.[Da] 1486 [C4] CRAIOVA [Urban] LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA LICEU MUZICA / ARTA ‐ COREGRAFIE ANSAMBLU CORAL 10/0 1 an Vacant 1.[Da] DIRIJAT ANSAMBLU CORAL 2150 [C4] CRAIOVA [Urban] SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA LICEU MUZICA / ARTA ‐ COREGRAFIE ANSAMBLU CORAL 8/0 1 an Vacant 1.[Da] DIRIJAT ANSAMBLU CORAL [Cult ORTODOX] [Aviz seminar teologic] 1487 [C4] CRAIOVA [Urban] LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA LICEU MUZICA / ARTA ‐ COREGRAFIE ANSAMBLU ORCHESTRAL 6/0 1 an Vacant 1.[Da] DIRIJAT ANSAMBLU ORCHESTRAL / INSTRUMENTAL 1488 [C4] CRAIOVA [Urban] LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA LICEAL DE ARTA ARHITECTURA 8/2 1 an Vacant 1.[Da] STUDIUL COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 1489 [C4] CRAIOVA [Urban] LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA LICEU MUZICA / ARTA ‐ COREGRAFIE ARMONIE 6/0 1 an Vacant 1.[Da] STUDII TEORETICE (TEORIE ‐ SOLFEGIU ‐ DICTEU; ARMONIE; ISTORIA MUZICII; FORME MUZICALE) 1490 [C4] CRAIOVA [Urban] LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA LICEU MUZICA / ARTA ‐ COREGRAFIE ARTA VOCALA ‐ CANTO 18/0 4 ani Vacant 1.[Da] 2.[Da] Complet ARTA VOCALA 1491 [C4] CRAIOVA [Urban] LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA LICEU MUZICA / ARTA ‐ COREGRAFIE ARTA VOCALA ‐ CANTO 0/16 1 an Vacant 1.[Da] ARTA VOCALA 2327 [C3] BECHET [Urban] LICEUL TEORETIC BECHET LICEAL BIOLOGIE 5/‐ 1 an Vacant 1131 [C3] BOTOSESTI‐PAIA [Rural] SCOALA GIMNAZIALA "EUFROSINA POPESCU" BOTOSESTI‐PAIA GIMNAZIAL BIOLOGIE 4/0 1 an Vacant 1.[Da] 2202 [C3] CATANE [Rural] SCOALA GIMNAZIALA CATANE GIMNAZIAL BIOLOGIE 6/‐ 1 an Rezervat 1867 [C3] CRAIOVA [Urban] SCOALA GIMNAZIALA "SF. DUMITRU" CRAIOVA GIMNAZIAL BIOLOGIE 3/0 2 ani Vacant 1.[Da] 1.[Da] 1972 [C3] GALICEA MARE [Rural] SCOALA GIMNAZIALA GALICEA MARE GIMNAZIAL BIOLOGIE 14/0 24.05.2015 1 an Rezervat 2017 [C3] GHINDENI [Rural] SCOALA GIMNAZIALA GHINDENI GIMNAZIAL BIOLOGIE 6/0 26.05.2015 1 an Rezervat 2222 [C3] GIUBEGA [Rural] SCOALA GIMNAZIALA GIUBEGA GIMNAZIAL BIOLOGIE 3/‐ 3 ani Vacant 1.[Da] Lista orelor/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete pentru anul școlar 20142015 la data de 12 mai 2014 Pagina 1 din 36

Author: luiza-ionela-puncioiu

Post on 28-Dec-2015

45 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 12.05.2014

  MINISTERULEDUCATIEINAIONALEINSPECTORATULSCOLARJUDETEANDOLJ

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  1485[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  ACOMPANIAMENT 18/0 1anVacant1.[Da] CompletMUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

  1609[C3]

  BAILESTI[Urban]LICEULTEHNOLOGIC"STEFANANGHEL"BAILESTI

  LICEAL AGRICULTURA,HORTICULTURA 19/0 1anVacant1.[Da] Complet

  2123[C3]

  DANETI[Rural] SCOALAPROFESIONALADANETI PROFESIONAL AGRICULTURA,HORTICULTURA 10/0 1anVacant1.[Da]

  2351[C3]

  POIANAMARE[Rural]

  LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE

  LICEAL AGRICULTURA,HORTICULTURA 18/ 1anVacant Complet

  1448[C3]

  CRAIOVA[Urban]COLEGIULTEHNICDEARTESIMESERII"CONSTANTINBRANCUSI"CRAIOVA

  LICEALALIMENTATIEPUBLICASITURISM/ALIMENTATIEPUBLICA 5/0 1anVacant1.[Da]

  1449[C3]

  CRAIOVA[Urban]COLEGIULTEHNICDEARTESIMESERII"CONSTANTINBRANCUSI"CRAIOVA

  LICEAL ALIMENTATIEPUBLICASITURISM/TURISM 14/0 1anVacant1.[Da]

  1486[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  ANSAMBLUCORAL 10/0 1anVacant1.[Da]DIRIJATANSAMBLUCORAL

  2150[C4]

  CRAIOVA[Urban]SEMINARULTEOLOGICORTODOX"SFANTULGRIGORIETEOLOGUL"CRAIOVA

  LICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  ANSAMBLUCORAL 8/0 1anVacant1.[Da]DIRIJATANSAMBLUCORAL

  [CultORTODOX][Avizseminarteologic]

  1487[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  ANSAMBLUORCHESTRAL 6/0 1anVacant1.[Da]DIRIJATANSAMBLUORCHESTRAL/INSTRUMENTAL

  1488[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEALDEARTA ARHITECTURA 8/2 1anVacant1.[Da]STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

  1489[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  ARMONIE 6/0 1anVacant1.[Da]

  STUDIITEORETICE(TEORIESOLFEGIUDICTEU;ARMONIE;ISTORIAMUZICII;FORMEMUZICALE)

  1490[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  ARTAVOCALACANTO 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet ARTAVOCALA

  1491[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  ARTAVOCALACANTO 0/16 1anVacant1.[Da] ARTAVOCALA

  2327[C3]

  BECHET[Urban] LICEULTEORETICBECHET LICEAL BIOLOGIE 5/ 1anVacant

  1131[C3]

  BOTOSESTIPAIA[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"EUFROSINAPOPESCU"BOTOSESTIPAIA

  GIMNAZIAL BIOLOGIE 4/0 1anVacant1.[Da]

  2202[C3]

  CATANE[Rural] SCOALAGIMNAZIALACATANE GIMNAZIAL BIOLOGIE 6/ 1anRezervat

  1867[C3]

  CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"CRAIOVAGIMNAZIAL BIOLOGIE 3/0 2aniVacant1.[Da] 1.[Da]

  1972[C3]

  GALICEAMARE[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAGALICEAMARE GIMNAZIAL BIOLOGIE 14/0 24.05.2015 1anRezervat

  2017[C3]

  GHINDENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHINDENI GIMNAZIAL BIOLOGIE 6/0 26.05.2015 1anRezervat

  2222[C3]

  GIUBEGA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGIUBEGA GIMNAZIAL BIOLOGIE 3/ 3aniVacant1.[Da]

  Listaorelor/catedrelorvacante/rezervate,complete/incompletepentruanulcolar20142015ladatade12mai2014

  Pagina1din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  2034[C3]

  MACESUDEJOS[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAMACESUDEJOS GIMNAZIAL BIOLOGIE 6/0 29032015 4aniRezervat

  1587[C3]

  MALUMARE[Rural]

  LICEULTEHNOLOGIC"ING.IONETEAURELIAN"MALUMARE

  LICEAL BIOLOGIE 10/0 27.05.2015 1anRezervat

  1927[C3]

  SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADAMIANSADOVA GIMNAZIAL BIOLOGIE 6/0 4aniVacant1.[Da]

  2108[C3]

  SILISTEACRUCII[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII GIMNAZIAL BIOLOGIE 5/0 1anRezervat

  1414[C3]

  CRAIOVA[Urban]COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFANVELOVAN"CRAIOVA

  LICEAL BIOLOGIESTIINTE 3/0 1anVacant1.[Da] [Avizpedagogic.]

  1706[C3]

  AMARASTIIDEJOS[Rural]

  LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS LICEAL CHIMIE 18/0 1anRezervat Complet

  2068[C3]

  BAILESTI[Urban]SCOALAGIMNAZIALANR.5"AV.P.IVANOVICI"BAILESTI

  GIMNAZIAL CHIMIE 2/0 1anVacant1.[Da]

  1132[C3]

  BOTOSESTIPAIA[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"EUFROSINAPOPESCU"BOTOSESTIPAIA

  GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

  1159[C3]

  BRADESTI[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"IOANGRECESCU"BRADESTI

  GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

  1592[C3]

  CALARASI[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"CALARASI

  LICEAL CHIMIE 7/0 C.SARATA+LIC.TEHN

  1anVacant1.[Da]

  1206[C3]

  CARAULA[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARAULA GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

  1210[C3]

  CARPEN[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARPEN GIMNAZIAL CHIMIE 8/0 1anVacant1.[Da]

  2209[C3]

  CATANE[Rural] SCOALAGIMNAZIALACATANE GIMNAZIAL CHIMIE 4/ 1anVacant1.[Da]

  1397[C3]

  CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"ELENACUZA"CRAIOVA LICEAL CHIMIE 5/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

  1415[C3]

  CRAIOVA[Urban]COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFANVELOVAN"CRAIOVA

  LICEAL CHIMIE 0/3 1anVacant1.[Da] [Avizpedagogic.]

  2320[C3]

  CRAIOVA[Urban] COLEGIULTEHNICENERGETICCRAIOVA LICEAL CHIMIE 9/ 1anVacant

  2359[C3]

  CRAIOVA[Urban] COLEGIULTEHNICENERGETICCRAIOVA LICEAL CHIMIE 18/ 1anVacant Complet

  2411[C3]

  CRAIOVA[Urban]LICEULCUPROGRAMSPORTIV"PETRACHETRISCU"CRAIOVA

  LICEAL CHIMIE 9/ 1anVacant

  1094[C3]

  CRAIOVA[Urban]LICEULTEHNOLOGIC"GEORGEBIBESCU"CRAIOVA

  LICEAL CHIMIE 6/0 1anVacant1.[Da]

  1098[C3]

  CRAIOVA[Urban]LICEULTEHNOLOGICDETRANSPORTURIAUTOCRAIOVA

  LICEAL CHIMIE 13/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

  2319[C3]

  CRAIOVA[Urban]LICEULTEHNOLOGICDETRANSPORTURIAUTOCRAIOVA

  LICEAL CHIMIE 18/ 1anVacant Complet

  1744[C3]

  CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"ANTONPANN"CRAIOVAGIMNAZIAL CHIMIE 6/0 1anRezervat 1.[Da]

  1370[C3]

  CRAIOVA[Urban] SCOALAPROFESIONALASPECIALACRAIOVA LICEAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da] [Atestated.spec.]

  1077[C3]

  FILIASI[Urban]LICEULTEHNOLOGIC"DIMITRIEFILISANU"FILIASI

  LICEAL CHIMIE 6/0 1anVacant1.[Da]

  1226[C3]

  FILIASI[Urban] SCOALAGIMNAZIALAFILIASI GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

  1974[C3]

  GALICEAMARE[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAGALICEAMARE GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 24.05.2015 1anRezervat

  Pagina2din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  1995[C3]

  GALICIUICA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGALICIUICA GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant

  2003[C3]

  GANGIOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGANGIOVA GIMNAZIAL CHIMIE 8/0 1anVacant1.[Da]

  1242[C3]

  GHERCESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHERCESTI GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

  2023[C3]

  GIGHERA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGIGHERA GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

  2224[C3]

  GOIESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOIESTI GIMNAZIAL CHIMIE 8/ 1anVacant1.[Da]

  1264[C3]

  IZVOARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAIZVOARE GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

  2035[C3]

  MACESUDEJOS[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAMACESUDEJOS GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 29032015 1anVacant1.[Da]

  1858[C3]

  MACESUDESUS[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"MACESUDESUS

  GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

  2409[C3]

  RAST[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"GH.JIENESCU"RAST GIMNAZIAL CHIMIE 8/ 1anVacant

  1929[C3]

  SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADAMIANSADOVA GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 4aniVacant1.[Da]

  1301[C3]

  SECU[Rural] SCOALAGIMNAZIALASECU GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anRezervat

  1575[C3]

  SEGARCEA[Urban]LICEULTEHNOLOGIC"HORIAVINTILA"SEGARCEA

  LICEAL CHIMIE 5/0 1anVacant1.[Da]

  2109[C3]

  SILISTEACRUCII[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anRezervat

  1353[C3]

  VERBITA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVERBITA GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

  1492[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  COREPETITIE 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] CompletMUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

  1493[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  COREPETITIE 18/0 1anVacant1.[Da] CompletMUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

  1494[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  COREPETITIE 18/0 1anVacant1.[Da] CompletMUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

  1495[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  COREPETITIE 18/0 1anVacant1.[Da] CompletMUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

  1496[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  COREPETITIE 18/0 1anVacant1.[Da] CompletMUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

  1497[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  COREPETITIE 18/0 1anVacant1.[Da] CompletMUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

  1498[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  COREPETITIE 18/0 1anVacant1.[Da] CompletMUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

  1499[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  COREPETITIE 8/0 1anVacant1.[Da]MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

  1500[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEALDEARTA CROCHIURI 2/0 1anVacant1.[Da]STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

  2244[C4]

  BUCOVAT[Rural] SCOALAGIMNAZIALABUCOVAT GIMNAZIAL CULTURACIVICA 4/ 1anVacant1.[Da]

  1693[C4]

  CALAFAT[Urban] LICEULTEORETIC"INDEPENDENTA"CALAFATPROFESIONAL CULTURACIVICA 2/0 1anVacant1.[Da]

  2173[C4]

  CALAFAT[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"GHEORGHEBRAESCU"CALAFAT

  GIMNAZIAL CULTURACIVICA 4/ 1anVacant1.[Da]

  Pagina3din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  1914[C4]

  CALOPAR[Rural] SCOALAGIMNAZIALACALOPAR GIMNAZIAL CULTURACIVICA 6/0

  2ORESCOALACALOPAR,2ORESTRUCTURABELCIN,2ORESTRUCTURASALCUTA

  1anVacant1.[Da]

  1828[C4]

  CIUPERCENIINOI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAECARAS"CIUPERCENIINOI

  GIMNAZIAL CULTURACIVICA 2/0 1anVacant1.[Da]

  2234[C4]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"ALEXANDRUMACEDONSKI"CRAIOVA

  GIMNAZIAL CULTURACIVICA 1/ 1anVacant1.[Da]

  2004[C4]

  GANGIOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGANGIOVA GIMNAZIAL CULTURACIVICA 4/0 1anVacant1.[Da]

  2135[C4]

  VALEASTANCIULUI[Rural]

  SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI PROFESIONAL CULTURACIVICA 5/0 4aniVacant1.[Da]

  1501[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA GIMNAZIALDEARTA DESEN 2/0 1anVacant1.[Da]STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

  1502[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEALDEARTA DESENPROIECTIV 4/0 1anVacant1.[Da]STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

  1588[C3]

  MALUMARE[Rural]

  LICEULTEHNOLOGIC"ING.IONETEAURELIAN"MALUMARE

  LICEALECONOMIC,ADMINISTRATIV,COMERTSISERVICII/COMERTSISERVICII 4/0 1anVacant1.[Da]

  1435[C3]

  CALAFAT[Urban] COLEGIULTEHNIC"STEFANMILCU"CALAFAT LICEALECONOMIC,ADMINISTRATIV,COMERTSISERVICII/ECONOMIC,ADMINISTRATIV,POSTA 21/0 1anVacant1.[Da] Complet

  1707[C4]

  AMARASTIIDEJOS[Rural]

  LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS LICEAL ECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALA 3/0 1anVacant1.[Da]

  1388[C4]

  CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"CAROLI"CRAIOVA LICEAL ECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALA 9/0 CONCEDIUCRESTERECOPIL 1anRezervat

  1647[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULTEOLOGICADVENTISTCRAIOVA LICEAL ECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALA 4/0 1anRezervat [CultADVENTIST]

  2152[C4]

  CRAIOVA[Urban]SEMINARULTEOLOGICORTODOX"SFANTULGRIGORIETEOLOGUL"CRAIOVA

  LICEAL ECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALA 2/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX][Avizseminarteologic]

  1664[C4]

  DABULENI[Urban]LICEULTEORETIC"CONSTANTINBRANCOVEANU"DABULENI

  LICEAL ECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALA 8/0 1anVacant1.[Da]

  1589[C4]

  MALUMARE[Rural]

  LICEULTEHNOLOGIC"ING.IONETEAURELIAN"MALUMARE

  LICEAL ECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALA 2/0 1anVacant1.[Da]

  1436[C4]

  CALAFAT[Urban] COLEGIULTEHNIC"STEFANMILCU"CALAFAT LICEALECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALAECONOMIEAPLICATA 21/0 1anVacant1.[Da] Complet

  1105[C4]

  CETATE[Rural] LICEULTEORETIC"GH.VASILICHI"CETATE LICEALECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALAECONOMIEAPLICATA 5/0 1anVacant1.[Da]

  1628[C4]

  CRAIOVA[Urban]LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"CRAIOVA

  LICEALECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALAECONOMIEAPLICATA 6/0 INTERVIULMG 1anVacant1.[Da] [Atestated.spec.]

  1065[C4]

  PLENITA[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTINNICOLAESCUPLOPSOR"PLENITA

  LICEALECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALAECONOMIEAPLICATA 6/0 1anVacant1.[Da]

  2331[C4]

  AMARASTIIDEJOS[Rural]

  LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/ 1anVacant Complet

  1897[C4]

  AMARASTIIDESUS[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAAMARASTIIDESUS GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

  1731[C4]

  BAILESTI[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"AMZAPELLEA"BAILESTI

  GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 1anVacant1.[Da]

  2061[C4]

  BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.3BAILESTI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 2/0 1anVacant1.[Da]

  Pagina4din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  1133[C4]

  BOTOSESTIPAIA[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"EUFROSINAPOPESCU"BOTOSESTIPAIA

  GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 8/0 1anVacant1.[Da]

  2332[C4]

  BUCOVAT[Rural] SCOALAGIMNAZIALABUCOVAT GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 14/ 1anVacant

  1437[C4]

  CALAFAT[Urban] COLEGIULTEHNIC"STEFANMILCU"CALAFAT LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 8/0 1anVacant1.[Da]

  1757[C4]

  CALAFAT[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"CONSTANTINGEROTA"CALAFAT

  GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 7/0 1anVacant1.[Da]

  1784[C4]

  CALAFAT[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"GHEORGHEBRAESCU"CALAFAT

  GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 2/0 1anVacant1.[Da]

  1915[C4]

  CALOPAR[Rural] SCOALAGIMNAZIALACALOPAR PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0LASTRUCTURABELCIN

  1anVacant1.[Da]

  1920[C4]

  CARNA[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARNA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 13/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

  2397[C4]

  CARPEN[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARPEN GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/ 1anVacant Complet

  2182[C4]

  CATANE[Rural] SCOALAGIMNAZIALACATANE GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 6/ 1anVacant1.[Da]

  1389[C4]

  CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"CAROLI"CRAIOVA LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/0 1anRezervat Complet

  1398[C4]

  CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"ELENACUZA"CRAIOVA LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 8/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

  1007[C4]

  CRAIOVA[Urban]COLEGIULNATIONAL"FRATIIBUZESTI"CRAIOVA

  LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/0 D.G.T.S. 1anRezervatComplet1.[Da]

  1008[C4]

  CRAIOVA[Urban]COLEGIULNATIONAL"FRATIIBUZESTI"CRAIOVA

  LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 0/5 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

  1099[C4]

  CRAIOVA[Urban]LICEULTEHNOLOGICDETRANSPORTURIAUTOCRAIOVA

  GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 1anRezervat 1.[Da]

  2091[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULTEORETIC"HENRICOANDA"CRAIOVA LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 2/0 1anVacant1.[Da]

  1780[C4]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"GHEORGHEBIBESCU"CRAIOVA

  GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0STRUCTURAPOPOVENI

  1anVacant1.[Da]

  1802[C4]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"IONTUCULESCU"CRAIOVA

  GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 5/0 1anVacant1.[Da]

  1803[C4]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"IONTUCULESCU"CRAIOVA

  PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 30.12.2015 1anRezervat

  1843[C4]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAEROMANESCU"CRAIOVA

  GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/0 1anRezervat Complet

  1844[C4]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAEROMANESCU"CRAIOVA

  GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 2/0 1anVacant1.[Da]

  1191[C4]

  CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"TRAIAN"CRAIOVA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 7/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

  1333[C4]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.MINA"CRAIOVA

  SPECIAL(DEFICIENTEMODERATESAUUSOARE)

  EDUCATIEFIZICASISPORT 10/0 1anVacant1.[Da] [Atestated.spec.]

  1336[C4]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"CRAIOVA

  SPECIAL(DEFICIENTEMODERATESAUUSOARE)

  EDUCATIEFIZICASISPORT 10/0 1anVacant1.[Da]COMUNICAREINLIMBAJMIMICOGESTUAL

  [Atestated.spec.]

  1371[C4]

  CRAIOVA[Urban] SCOALAPROFESIONALASPECIALACRAIOVASPECIAL(DEFICIENTEMODERATESAUUSOARE)

  EDUCATIEFIZICASISPORT 10/7PANAINOCTOMBRIE2014

  1anRezervatComplet1.[Da]

  [Atestated.spec.]

  Pagina5din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  2153[C4]

  CRAIOVA[Urban]SEMINARULTEOLOGICORTODOX"SFANTULGRIGORIETEOLOGUL"CRAIOVA

  LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX][Avizseminarteologic]

  2049[C4]

  DABULENI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.1DABULENI PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 2/0 1anRezervat

  1121[C4]

  DIOSTI[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"CAROLALIILEA"DIOSTI

  PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 8/0 1anVacant1.[Da]

  1951[C4]

  DOBROTESTI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALADOBROTESTI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 17/0 1anVacant1.[Da]

  1222[C4]

  DRAGOTESTI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALADRAGOTESTI PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 7/0 1anVacant1.[Da]

  1966[C4]

  DRANIC[Rural] SCOALAGIMNAZIALADRANIC GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 1anVacant1.[Da]

  2211[C4]

  FARCAS[Rural] SCOALAGIMNAZIALAFARCAS GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 8/ 1anVacant1.[Da]

  1980[C4]

  GALICEAMARE[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAGALICEAMARE PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 16/0 1anVacant1.[Da]

  2014[C4]

  GHIDICI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHIDICI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 5/0 1anVacant1.[Da]

  1248[C4]

  GOGOSU[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOGOSU GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 1anVacant1.[Da]

  1250[C4]

  GOIESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOIESTI PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

  1251[C4]

  GOIESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOIESTI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 10/0 1anVacant1.[Da]

  1256[C4]

  GRECESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGRECESTI PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 8/0 1anVacant1.[Da]

  1836[C4]

  INTORSURA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAEGH.POPESCU"INTORSURA

  PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 8/0 1anVacant1.[Da]

  1848[C4]

  LIPOVU[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"PETREMANARCESCU"LIPOVU

  GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 2/0 1anVacant1.[Da]

  1859[C4]

  MACESUDESUS[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"MACESUDESUS

  PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 6/0 1anVacant1.[Da]

  2052[C4]

  MARSANI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANR.1MARSANI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 6/0 1anRezervat

  2039[C4]

  NEGOI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANEGOI PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 10/0 1anVacant1.[Da]

  2218[C4]

  OSTROVENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAOSTROVENI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 2/ 1anVacant1.[Da]

  2078[C4]

  PISCUVECHI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAPISCUVECHI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 1anRezervat

  1287[C4]

  PLESOI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAPLESOI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 15/3 4aniVacant2.[Da] Complet

  1676[C4]

  POIANAMARE[Rural]

  LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE

  LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/0 1anRezervat Complet

  1677[C4]

  POIANAMARE[Rural]

  LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE

  LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 2/0 1anVacant1.[Da]

  1289[C4]

  RADOVAN[Rural] SCOALAGIMNAZIALARADOVAN GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 15/0 1anVacant1.[Da]

  1773[C4]

  RAST[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"GH.JIENESCU"RAST GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 9/0 1anRezervat

  2333[C4]

  SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADAMIANSADOVA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/ 4aniVacant Complet

  Pagina6din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  2087[C4]

  SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALASADOVA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 0/6 1anVacant1.[Da]

  1296[C4]

  SCAESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALASCAESTI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/0 4aniVacant1.[Da] Complet

  2092[C4]

  SCAESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALASCAESTI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 3/0 1anVacant1.[Da]

  2098[C4]

  SEACADECAMP[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALASEACADECAMP GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 16/0 1anVacant1.[Da]

  1302[C4]

  SECU[Rural] SCOALAGIMNAZIALASECU PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 8/0 1anVacant1.[Da]

  2110[C4]

  SILISTEACRUCII[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 14/0 1anVacant1.[Da]

  1372[C4]

  TALPAS[Rural] SCOALAGIMNAZIALATALPAS PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 1anVacant1.[Da]

  1344[C4]

  UNIREA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAUNIREA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 10/0 1anVacant1.[Da]

  1749[C4]

  URZICUTA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"BARBUIONESCU"URZICUTA

  GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 3/0 1anVacant1.[Da]

  2136[C4]

  VALEASTANCIULUI[Rural]

  SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI PROFESIONAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/0 06.08.2015 1anRezervat Complet

  1348[C4]

  VARTOP[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVARTOP GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 15/0 1anVacant1.[Da]2.[Da]

  1149[C4]

  VELA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMURGULESCU"VELA

  GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 15/0 VELA 1anVacant1.[Da]

  1354[C4]

  VERBITA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVERBITA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 13/0 1anVacant1.[Da]

  1481[C4]

  CRAIOVA[Urban]LICEULCUPROGRAMSPORTIV"PETRACHETRISCU"CRAIOVA

  CLUBURISPORTIVESCOLARE

  EDUCATIEFIZICASISPORT:PREGATIRESPORTIVADESPECIALITATE 18/0 1anVacant1.[Da] Complet ATLETISM

  1622[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICAUTOCRAIOVA VOCATIONALLICEALEDUCATIEFIZICASISPORT:PREGATIRESPORTIVADESPECIALITATE 20/0

  SPECIALIZAREFOTBAL

  4aniVacant1.[Da] Complet FOTBAL

  1890[C4]

  AFUMATI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAFUMATI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

  1710[C4]

  AMARASTIIDEJOS[Rural]

  LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS LICEAL EDUCATIEMUZICALA 10/0 1anVacant1.[Da]

  1898[C4]

  AMARASTIIDESUS[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAAMARASTIIDESUS GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

  1359[C4]

  ARGETOAIA[Rural]SCOALAPROFESIONALA"CONSTANTINARGETOIANU"ARGETOAIA

  LICEAL EDUCATIEMUZICALA 10/0 1anVacant1.[Da]

  1733[C4]

  BAILESTI[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"AMZAPELLEA"BAILESTI

  GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 7/0 1anVacant1.[Da]

  1722[C4]

  BECHET[Urban] LICEULTEORETICBECHET LICEAL EDUCATIEMUZICALA 8/0 1anVacant1.[Da]

  1758[C4]

  CALAFAT[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"CONSTANTINGEROTA"CALAFAT

  GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 7/0 1anVacant1.[Da]

  1785[C4]

  CALAFAT[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"GHEORGHEBRAESCU"CALAFAT

  GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

  1593[C4]

  CALARASI[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"CALARASI

  LICEAL EDUCATIEMUZICALA 4/0

  C.1CALARA I+ C.2CALARA I+ C.SARATA

  1anVacant1.[Da]

  1792[C4]

  CELARU[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"INV.M.GEORGESCU"CELARU

  GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 2/0 1anRezervat

  Pagina7din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  1829[C4]

  CIUPERCENIINOI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAECARAS"CIUPERCENIINOI

  GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 7/0 1anVacant1.[Da]

  1001[C4]

  CRAIOVA[Urban] COLEGIUL"STEFANODOBLEJA"CRAIOVA LICEAL EDUCATIEMUZICALA 4/0 1anVacant1.[Da]

  1416[C4]

  CRAIOVA[Urban]COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFANVELOVAN"CRAIOVA

  LICEAL EDUCATIEMUZICALA 3/3 1anVacant1.[Da] [Avizpedagogic.]

  1461[C4]

  CRAIOVA[Urban] COLEGIULTEHNICENERGETICCRAIOVA LICEAL EDUCATIEMUZICALA 7/0 1anVacant1.[Da]

  2334[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEUL"TRAIANVUIA"CRAIOVA LICEAL EDUCATIEMUZICALA 8/ 1anVacant

  1649[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULTEOLOGICADVENTISTCRAIOVA LICEAL EDUCATIEMUZICALA 5/0 1anVacant1.[Da] [CultADVENTIST]

  1665[C4]

  DABULENI[Urban]LICEULTEORETIC"CONSTANTINBRANCOVEANU"DABULENI

  GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 13/0 1anVacant1.[Da]

  2126[C4]

  DANETI[Rural] SCOALAPROFESIONALADANETI LICEAL EDUCATIEMUZICALA 9/0 1anVacant1.[Da]

  1943[C4]

  DESA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADESA GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 2/0 1anVacant1.[Da]

  1122[C4]

  DIOSTI[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"CAROLALIILEA"DIOSTI

  GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 5/0 1anVacant1.[Da]

  1948[C4]

  DOBRESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALADOBRESTI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anRezervat

  1953[C4]

  DOBROTESTI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALADOBROTESTI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

  1079[C4]

  FILIASI[Urban]LICEULTEHNOLOGIC"DIMITRIEFILISANU"FILIASI

  LICEAL EDUCATIEMUZICALA 7/0 1anVacant1.[Da]

  1237[C4]

  FRATOSTITA[Urban]

  SCOALAGIMNAZIALAFRATOSTITA GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 6/0 1anVacant1.[Da]

  1982[C4]

  GALICEAMARE[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAGALICEAMARE GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 7/0 1anVacant1.[Da]

  1996[C4]

  GALICIUICA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGALICIUICA GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 2/0 1anRezervat

  2006[C4]

  GANGIOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGANGIOVA GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 4/0 1anVacant1.[Da]

  2015[C4]

  GHIDICI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHIDICI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

  2019[C4]

  GHINDENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHINDENI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

  2225[C4]

  GOIESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOIESTI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/ 1anVacant1.[Da]

  1837[C4]

  INTORSURA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAEGH.POPESCU"INTORSURA

  GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

  1271[C4]

  LESILE[Rural] SCOALAGIMNAZIALALESILE GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 7/0 1anVacant1.[Da]

  1281[C4]

  ORODEL[Rural] SCOALAGIMNAZIALAORODEL GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 6/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da]

  2235[C4]

  OSTROVENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAOSTROVENI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 6/ 1anVacant1.[Da]

  2079[C4]

  PISCUVECHI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAPISCUVECHI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

  1067[C4]

  PLENITA[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTINNICOLAESCUPLOPSOR"PLENITA

  GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 8/0 1anVacant1.[Da]

  Pagina8din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  1678[C4]

  POIANAMARE[Rural]

  LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE

  LICEAL EDUCATIEMUZICALA 10/0 1anVacant1.[Da]

  1774[C4]

  RAST[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"GH.JIENESCU"RAST GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 7/0 1anVacant1.[Da]

  2099[C4]

  SEACADECAMP[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALASEACADECAMP GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

  1577[C4]

  SEGARCEA[Urban]LICEULTEHNOLOGIC"HORIAVINTILA"SEGARCEA

  LICEAL EDUCATIEMUZICALA 6/0 1anVacant1.[Da]

  1750[C4]

  URZICUTA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"BARBUIONESCU"URZICUTA

  GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 4/0 1anVacant1.[Da]

  2196[C4]

  BAILESTI[Urban] LICEULTEORETIC"MIHAIVITEAZUL"BAILESTILICEAL EDUCATIEMUZICALAEDUCATIEARTISTICA 12/ 4aniVacant1.[Da]

  2154[C4]

  CRAIOVA[Urban]SEMINARULTEOLOGICORTODOX"SFANTULGRIGORIETEOLOGUL"CRAIOVA

  LICEAL EDUCATIEMUZICALAEDUCATIEARTISTICA 6/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX][Avizseminarteologic]

  1891[C4]

  AFUMATI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAFUMATI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 3/0 1anVacant1.[Da]

  1711[C4]

  AMARASTIIDEJOS[Rural]

  LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 8/0 1anVacant1.[Da]

  1899[C4]

  AMARASTIIDESUS[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAAMARASTIIDESUS GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 3/0 1anVacant1.[Da]

  1735[C4]

  BAILESTI[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"AMZAPELLEA"BAILESTI

  GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 7/0 1anVacant1.[Da]

  2044[C4]

  BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.1BAILESTI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 7/0 1anVacant1.[Da]

  1694[C4]

  CALAFAT[Urban] LICEULTEORETIC"INDEPENDENTA"CALAFATGIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 5/0 1anVacant1.[Da]

  1786[C4]

  CALAFAT[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"GHEORGHEBRAESCU"CALAFAT

  GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 7/0 1anVacant1.[Da]

  1594[C4]

  CALARASI[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"CALARASI

  GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 5/0

  C.1CALARA I+ C.2CALARA I+ C.SARATA

  1anVacant1.[Da]

  1830[C4]

  CIUPERCENIINOI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAECARAS"CIUPERCENIINOI

  GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 7/0 1anVacant1.[Da]

  1482[C4]

  CRAIOVA[Urban]LICEULCUPROGRAMSPORTIV"PETRACHETRISCU"CRAIOVA

  GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 18/0 1anRezervat Complet

  1651[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULTEOLOGICADVENTISTCRAIOVA GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 2/0 1anVacant1.[Da] [CultADVENTIST]

  1804[C4]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"IONTUCULESCU"CRAIOVA

  GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 4/0 30.12.2015 1anRezervat

  1811[C4]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"LASCARCATARGIU"CRAIOVA

  GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 7/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

  1378[C4]

  CRAIOVA[Urban] SCOALAPROFESIONALASPECIALACRAIOVA GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 7/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da] [Atestated.spec.]

  2050[C4]

  DABULENI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.1DABULENI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 3/0 1anRezervat

  2127[C4]

  DANETI[Rural] SCOALAPROFESIONALADANETI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 11/0 1anVacant1.[Da]

  1944[C4]

  DESA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADESA GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 7/0 1anVacant1.[Da]

  1123[C4]

  DIOSTI[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"CAROLALIILEA"DIOSTI

  GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 5/0 1anVacant1.[Da]

  Pagina9din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  1955[C4]

  DOBROTESTI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALADOBROTESTI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 3/0 1anVacant1.[Da]

  1238[C4]

  FRATOSTITA[Urban]

  SCOALAGIMNAZIALAFRATOSTITA GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 6/0 1anVacant1.[Da]

  1984[C4]

  GALICEAMARE[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAGALICEAMARE GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 6/0 1anVacant1.[Da]

  2020[C4]

  GHINDENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHINDENI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 3/0 1anVacant1.[Da]

  1884[C4]

  GOICEA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"TUDORSEGARCEANU"GOICEA

  GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 2/0 4aniVacant1.[Da] 1.[Da]

  1272[C4]

  LESILE[Rural] SCOALAGIMNAZIALALESILE GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 6/0 1anVacant1.[Da]

  1849[C4]

  LIPOVU[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"PETREMANARCESCU"LIPOVU

  GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 2/0 1anVacant1.[Da]

  1860[C4]

  MACESUDESUS[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"MACESUDESUS

  GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 2/0 1anVacant1.[Da]

  2055[C4]

  MOTATEI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANR.1MOTATEI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 2/0 1anVacant1.[Da]

  2217[C4]

  OSTROVENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAOSTROVENI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 3/ 1anVacant1.[Da]

  2077[C4]

  PISCUVECHI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAPISCUVECHI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 2/0 1anRezervat

  1068[C4]

  PLENITA[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTINNICOLAESCUPLOPSOR"PLENITA

  GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 8/0 1anVacant1.[Da]

  1679[C4]

  POIANAMARE[Rural]

  LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE

  GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 6/0 1anVacant1.[Da]

  1775[C4]

  RAST[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"GH.JIENESCU"RAST GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 7/0 1anVacant1.[Da]

  1931[C4]

  SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADAMIANSADOVA GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 4/0 1anVacant1.[Da]

  2094[C4]

  SCAESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALASCAESTI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 2/0 1anVacant1.[Da]

  2100[C4]

  SEACADECAMP[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALASEACADECAMP GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 3/0 1anVacant1.[Da]

  2111[C4]

  SILISTEACRUCII[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 3/0 1anVacant1.[Da]

  1751[C4]

  URZICUTA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"BARBUIONESCU"URZICUTA

  GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 2/0 1anVacant1.[Da]

  2139[C4]

  VALEASTANCIULUI[Rural]

  SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 8/0 1anVacant1.[Da]

  1666[C4]

  DABULENI[Urban]LICEULTEORETIC"CONSTANTINBRANCOVEANU"DABULENI

  LICEAL EDUCATIEPLASTICAEDUCATIEVIZUALA 20/0 1anVacant1.[Da] Complet

  2070[C3]

  BAILESTI[Urban]SCOALAGIMNAZIALANR.5"AV.P.IVANOVICI"BAILESTI

  GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 5/0 1anRezervat

  2275[C3]

  BRABETI[Rural]SCOALAGIMNAZIALABRABETI[SCOALAPROFESIONALADANETI]

  GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 4/2 4aniVacant2.[Da]

  2349[C3]

  BREASTA[Rural] SCOALAGIMNAZIALABREASTA GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 8/ 1anVacant

  1595[C3]

  CALARASI[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"CALARASI

  GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 2/0 OPIONAL COALASARATA 1anVacant1.[Da]

  2203[C3]

  CATANE[Rural] SCOALAGIMNAZIALACATANE GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 8/ 1anRezervat

  Pagina10din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  1831[C3]

  CIUPERCENIINOI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAECARAS"CIUPERCENIINOI

  GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 2/0 1anVacant1.[Da]

  1504[C3]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 3/0 1anVacant1.[Da]

  2128[C3]

  DANETI[Rural] SCOALAPROFESIONALADANETI GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 7/0 1anVacant1.[Da]

  1957[C3]

  DOBROTESTI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALADOBROTESTI GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 4/0 1anVacant1.[Da]

  2007[C3]

  GANGIOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGANGIOVA GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 2/0 1anVacant1.[Da]

  2021[C3]

  GHINDENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHINDENI GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 4/0 1anVacant1.[Da]

  1933[C3]

  SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADAMIANSADOVA GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 4/0 1anVacant1.[Da]

  1642[C4]

  CRAIOVA[Urban]LICEULTEHNOLOGICTRANSPORTURICAIFERATECRAIOVA

  LICEAL EDUCATIEVIZUALA 2/0 1anVacant1.[Da]

  1080[C4]

  FILIASI[Urban]LICEULTEHNOLOGIC"DIMITRIEFILISANU"FILIASI

  LICEAL EDUCATIEVIZUALA 8/0 1anVacant1.[Da]

  1650[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULTEOLOGICADVENTISTCRAIOVA LICEAL EDUCATIEVIZUALAEDUCATIEARTISTICA 3/0 1anVacant1.[Da] [CultADVENTIST]

  2095[C1]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"CRAIOVA

  SPECIALPRESCOLAR

  EDUCATOARE/EDUCATOR;INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULSPECIALPRESCOLAR;PROFESORPENTRUINVATAMANTULSPECIALPRESCOLAR

  24/0COMUNICAREINLIMBAJMIMICOGESTUAL

  1anVacant1.[Da] CompletCOMUNICAREINLIMBAJMIMICOGESTUAL

  [Atestated.spec.]

  2385[C1]

  AFUMATI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAFUMATI PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 1anVacant Complet

  1361[C1]

  ARGETOAIA[Rural]SCOALAPROFESIONALA"CONSTANTINARGETOIANU"ARGETOAIA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 1anVacant1.[Da] Complet

  2290[C1]

  BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.3BAILESTI PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 4aniVacant Complet

  2387[C1]

  BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.3BAILESTI PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 4aniVacant Complet

  1198[C1]

  BELOT[Rural] SCOALAGIMNAZIALABELOT PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 1anVacant1.[Da] Complet

  2378[C1]

  BELOT[Rural] SCOALAGIMNAZIALABELOT PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 1anVacant Complet

  1145[C1]

  BRABOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMARTIN"BRABOVAPRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 4aniVacant1.[Da] Complet

  2382[C1]

  CALOPAR[Rural] SCOALAGIMNAZIALACALOPAR PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 1anVacant Complet

  Pagina11din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  2381[C1]

  CARAULA[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARAULA PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 1anVacant Complet

  1211[C1]

  CARPEN[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARPEN PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 1anVacant1.[Da] Complet

  2375[C1]

  CERNATESTI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"PETRACHECERNATESCU"CERNATESTI

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 1anVacant Complet

  1027[C1]

  CRAIOVA[Urban]GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT"CURCUBEULCOPILARIEI"CRAIOVA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 1anRezervat Complet

  1474[C1]

  CRAIOVA[Urban]GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT"ELENAFARAGO"CRAIOVA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 4aniVacant2.[Da] Complet

  2405[C1]

  CRAIOVA[Urban]GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT"FLOAREASOARELUI"CRAIOVA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 1anVacant Complet

  1034[C1]

  CRAIOVA[Urban]GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT"PARADISULCOPIILOR"CRAIOVA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 PANALA05.11.2014 1anRezervat3.[Da] Complet

  1036[C1]

  CRAIOVA[Urban]GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT"PHOENIX"CRAIOVA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 CONCEDIUCRESTERECOPIL 1anRezervat Complet

  1039[C1]

  CRAIOVA[Urban]GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT"PITICOT"CRAIOVA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0

  CONCEDIUCRESTERECOPILPANALA28.01.2015

  1anRezervat Complet

  1040[C1]

  CRAIOVA[Urban]GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT"PITICOT"CRAIOVA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0

  CONCEDIUCRESTERECOPILPANALA15.02.2015

  1anRezervat Complet

  1041[C1]

  CRAIOVA[Urban]GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT"SF.ANA"CRAIOVA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 CONCEDIUINGRIJIRECOPIL 1anRezervat Complet

  1044[C1]

  CRAIOVA[Urban]GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT"TRAIANDEMETRESCU"CRAIOVA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 1anRezervat Complet

  1045[C1]

  CRAIOVA[Urban]GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT"TUDORVLADIMIRESCU"CRAIOVA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 4aniVacant2.[Da] Complet

  1126[C1]

  CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"DECEBAL"CRAIOVA PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0

  CONCEDIUPENTRUCRE A TERE A I A NGRIJIRECOPILPANALADATADE17.04.2015

  1anRezervat Complet

  1805[C1]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"IONTUCULESCU"CRAIOVA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 23.08.2015 1anRezervat Complet

  Pagina12din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  1813[C1]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"LASCARCATARGIU"CRAIOVA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 1anVacant1.[Da]Complet1.[Da]

  1814[C1]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"LASCARCATARGIU"CRAIOVA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 1anVacant1.[Da]Complet1.[Da]

  1815[C1]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"LASCARCATARGIU"CRAIOVA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 1anVacant1.[Da]Complet1.[Da]

  1816[C1]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"LASCARCATARGIU"CRAIOVA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 1anRezervatComplet1.[Da]

  1967[C1]

  DRANIC[Rural] SCOALAGIMNAZIALADRANIC PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 1anVacant1.[Da] Complet

  2008[C1]

  GANGIOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGANGIOVA PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 1anVacant1.[Da] Complet

  2025[C1]

  GIGHERA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGIGHERA PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 GRADINITAGIGHERA 4aniVacant2.[Da] Complet

  2376[C1]

  GOIESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOIESTI PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 1anVacant Complet

  1257[C1]

  GRECESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGRECESTI PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 1anVacant1.[Da] Complet

  1258[C1]

  GRECESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGRECESTI PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 1anVacant1.[Da] Complet

  1838[C1]

  INTORSURA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAEGH.POPESCU"INTORSURA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet

  2388[C1]

  INTORSURA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAEGH.POPESCU"INTORSURA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 1anVacant Complet

  1274[C1]

  LESILE[Rural] SCOALAGIMNAZIALALESILE PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0CONCEDIUPT.CRE TERE I NGRIJIRECOPIL

  1anRezervat Complet

  1850[C1]

  LIPOVU[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"PETREMANARCESCU"LIPOVU

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 STRUCTURALIPOVUDESUS 1anVacant1.[Da] Complet

  2377[C1]

  MURGASI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAMURGASI PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 1anVacant Complet

  Pagina13din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  2330[C1]

  ORODEL[Rural] SCOALAGIMNAZIALAORODEL PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 1anVacant Complet

  2380[C1]

  PLENITA[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTINNICOLAESCUPLOPSOR"PLENITA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 1anVacant Complet

  2383[C1]

  PLENITA[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTINNICOLAESCUPLOPSOR"PLENITA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 1anVacant Complet

  2379[C1]

  RADOVAN[Rural] SCOALAGIMNAZIALARADOVAN PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 1anVacant Complet

  2269[C1]

  SALCUTA[Rural] SCOALAGIMNAZIALASALCUTA PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 1anVacant Complet

  1183[C1]

  SEACADEPADURE[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"OPSICHIECAZACU"SEACADEPADURE

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 GRADINITAVELENI 1anVacant1.[Da] Complet

  1305[C1]

  SECU[Rural] SCOALAGIMNAZIALASECU PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 1anVacant1.[Da] Complet

  2112[C1]

  SILISTEACRUCII[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 1anVacant1.[Da] Complet

  1375[C1]

  TESLUI[Rural] SCOALAGIMNAZIALATESLUI PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 STRUCTURATARTAL 1anVacant1.[Da] Complet

  2386[C1]

  URZICUTA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"BARBUIONESCU"URZICUTA

  PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 1anVacant Complet

  2141[C1]

  VALEASTANCIULUI[Rural]

  SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 17.03.2015 1anRezervat Complet

  2142[C1]

  VALEASTANCIULUI[Rural]

  SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI PRESCOLAR

  EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

  24/0 4aniVacant1.[Da] Complet

  1455[C3]

  CRAIOVA[Urban]COLEGIULTEHNICDEARTESIMESERII"CONSTANTINBRANCUSI"CRAIOVA

  LICEALELECTRONICASIAUTOMATIZARI/ELECTRONICASIAUTOMATIZARI 6/0 1anVacant1.[Da]

  1629[C3]

  CRAIOVA[Urban]LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"CRAIOVA

  LICEALELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA/ELECTROMECANICA 19/0 interviulmg 1anRezervat Complet [Atestated.spec.]

  1055[C3]

  MELINESTI[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"ALEXANDRUMACEDONSKI"MELINESTI

  LICEALELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA/ELECTROTEHNICA 5/0 1anVacant1.[Da]

  1613[C4]

  BAILESTI[Urban]LICEULTEHNOLOGIC"STEFANANGHEL"BAILESTI

  LICEALFILOSOFIE;LOGICA,ARGUMENTARESICOMUNICARE 5/0 1anVacant1.[Da]

  1438[C4]

  CALAFAT[Urban] COLEGIULTEHNIC"STEFANMILCU"CALAFAT LICEALFILOSOFIE;LOGICA,ARGUMENTARESICOMUNICARE 6/0 1anVacant1.[Da]

  1596[C4]

  CALARASI[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"CALARASI

  LICEALFILOSOFIE;LOGICA,ARGUMENTARESICOMUNICARE 4/0 1anVacant1.[Da]

  Pagina14din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  1630[C4]

  CRAIOVA[Urban]LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"CRAIOVA

  LICEALFILOSOFIE;LOGICA,ARGUMENTARESICOMUNICARE 2/0 INTERVIULMG 1anVacant1.[Da] [Atestated.spec.]

  1667[C4]

  DABULENI[Urban]LICEULTEORETIC"CONSTANTINBRANCOVEANU"DABULENI

  LICEALFILOSOFIE;LOGICA,ARGUMENTARESICOMUNICARE 5/0 1anVacant1.[Da]

  2155[C4]

  CRAIOVA[Urban]SEMINARULTEOLOGICORTODOX"SFANTULGRIGORIETEOLOGUL"CRAIOVA

  LICEALFILOSOFIE;LOGICA,ARGUMENTARESICOMUNICAREPSIHOLOGIESTUDIISOCIALE 3/0 1anVacant1.[Da]

  [CultORTODOX][Avizseminarteologic]

  1070[C4]

  PLENITA[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTINNICOLAESCUPLOPSOR"PLENITA

  LICEALFILOSOFIE;LOGICA,ARGUMENTARESICOMUNICAREPSIHOLOGIESTUDIISOCIALE 6/0 1anVacant1.[Da]

  1712[C3]

  AMARASTIIDEJOS[Rural]

  LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS LICEAL FIZICA 10/0 1anVacant3.[Da]

  1737[C3]

  BAILESTI[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"AMZAPELLEA"BAILESTI

  GIMNAZIAL FIZICA 6/0 1anVacant1.[Da]

  2418[C3]

  BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.1BAILESTI GIMNAZIAL FIZICA 6/ 1anVacant

  1725[C3]

  BECHET[Urban] LICEULTEORETICBECHET LICEAL FIZICA 8/0 1anVacant1.[Da]

  1134[C3]

  BOTOSESTIPAIA[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"EUFROSINAPOPESCU"BOTOSESTIPAIA

  GIMNAZIAL FIZICA 4/0 1anVacant1.[Da]

  1439[C3]

  CALAFAT[Urban] COLEGIULTEHNIC"STEFANMILCU"CALAFAT LICEAL FIZICA 22/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet

  1759[C3]

  CALAFAT[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"CONSTANTINGEROTA"CALAFAT

  GIMNAZIAL FIZICA 2/0 1anVacant1.[Da]

  1597[C3]

  CALARASI[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"CALARASI

  LICEAL FIZICA 9/0 C.SARATA+LIC.TEHN

  1anVacant1.[Da]

  1212[C3]

  CARPEN[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARPEN GIMNAZIAL FIZICA 12/0 1anVacant1.[Da]

  2207[C3]

  CATANE[Rural] SCOALAGIMNAZIALACATANE GIMNAZIAL FIZICA 6/ 1anVacant1.[Da]

  1832[C3]

  CIUPERCENIINOI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAECARAS"CIUPERCENIINOI

  GIMNAZIAL FIZICA 2/0 1anVacant1.[Da]

  1400[C3]

  CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"ELENACUZA"CRAIOVA LICEAL FIZICA 2/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

  1419[C3]

  CRAIOVA[Urban]COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFANVELOVAN"CRAIOVA

  LICEAL FIZICA 12/4 1anVacant3.[Da] [Avizpedagogic.]

  1631[C3]

  CRAIOVA[Urban]LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"CRAIOVA

  LICEAL FIZICA 5/0 INTERVIULMG 1anVacant1.[Da] [Atestated.spec.]

  1643[C3]

  CRAIOVA[Urban]LICEULTEHNOLOGICTRANSPORTURICAIFERATECRAIOVA

  LICEAL FIZICA 2/0 1anVacant1.[Da]

  1652[C3]

  CRAIOVA[Urban] LICEULTEOLOGICADVENTISTCRAIOVA LICEAL FIZICA 4/0 1anVacant1.[Da] [CultADVENTIST]

  1172[C3]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"MIHAIVITEAZUL"CRAIOVA

  GIMNAZIAL FIZICA 4/0 1anVacant1.[Da]

  1868[C3]

  CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"CRAIOVAGIMNAZIAL FIZICA 2/0 2aniVacant1.[Da] 1.[Da]

  1668[C3]

  DABULENI[Urban]LICEULTEORETIC"CONSTANTINBRANCOVEANU"DABULENI

  GIMNAZIAL FIZICA 8/0 1anVacant1.[Da]

  1945[C3]

  DESA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADESA GIMNAZIAL FIZICA 2/0 1anVacant1.[Da]

  2016[C3]

  GHIDICI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHIDICI GIMNAZIAL FIZICA 2/0 1anRezervat

  Pagina15din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  2163[C3]

  IZVOARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAIZVOARE GIMNAZIAL FIZICA 6/ 1anRezervat

  1862[C3]

  MACESUDESUS[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"MACESUDESUS

  GIMNAZIAL FIZICA 6/0 1anVacant1.[Da]

  1878[C3]

  MAGLAVIT[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"STEFANISPAS"MAGLAVIT

  GIMNAZIAL FIZICA 10/0 1anVacant1.[Da]

  2053[C3]

  MARSANI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANR.1MARSANI GIMNAZIAL FIZICA 14/0 1anVacant1.[Da]

  2040[C3]

  NEGOI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANEGOI GIMNAZIAL FIZICA 6/0 1anVacant1.[Da]

  1680[C3]

  POIANAMARE[Rural]

  LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE

  LICEAL FIZICA 18/0 1anRezervat Complet

  2408[C3]

  RAST[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"GH.JIENESCU"RAST GIMNAZIAL FIZICA 10/ 1anVacant

  1937[C3]

  SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADAMIANSADOVA GIMNAZIAL FIZICA 6/0 4aniVacant1.[Da]

  1306[C3]

  SECU[Rural] SCOALAGIMNAZIALASECU GIMNAZIAL FIZICA 6/0 1anVacant1.[Da]

  2318[C3]

  SILISTEACRUCII[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII GIMNAZIAL FIZICA 6/ 1anVacant

  2120[C3]

  TUGLUI[Rural] SCOALAGIMNAZIALATUGLUI GIMNAZIAL FIZICA 2/0 1anVacant1.[Da]

  2220[C3]

  URZICUTA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"BARBUIONESCU"URZICUTA

  GIMNAZIAL FIZICA 8/ 1anVacant1.[Da]

  2143[C3]

  VALEASTANCIULUI[Rural]

  SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI PROFESIONAL FIZICA 2/0 1anVacant1.[Da]

  1150[C3]

  VELA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMURGULESCU"VELA

  GIMNAZIAL FIZICA 6/0 GUBAUCEA 1anVacant1.[Da]

  1355[C3]

  VERBITA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVERBITA GIMNAZIAL FIZICA 4/0 1anVacant1.[Da]

  1420[C3]

  CRAIOVA[Urban]COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFANVELOVAN"CRAIOVA

  LICEAL FIZICASTIINTE 4/0 1anVacant3.[Da] [Avizpedagogic.]

  1505[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  FORMEMUZICALE 6/0 1anVacant1.[Da]

  STUDIITEORETICE(TEORIESOLFEGIUDICTEU;ARMONIE;ISTORIAMUZICII;FORMEMUZICALE)

  1902[C4]

  AMARASTIIDESUS[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAAMARASTIIDESUS GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5/0 1anVacant1.[Da]

  1658[C4]

  BARCA[Rural]LICEULTEORETIC"ADRIANPAUNESCU"BARCA

  LICEAL GEOGRAFIE 7/0 1anVacant1.[Da]

  1598[C4]

  CALARASI[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"CALARASI

  LICEAL GEOGRAFIE 4/0 C.SARATA 1anVacant1.[Da]

  1209[C4]

  CARAULA[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARAULA GIMNAZIAL GEOGRAFIE 6/0 1anVacant1.[Da]

  1925[C4]

  CASTRANOVA[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALACASTRANOVA GIMNAZIAL GEOGRAFIE 7/0 06.01.2015 1anRezervat

  1021[C4]

  CRAIOVA[Urban]COLEGIULTEHNICDEINDUSTRIEALIMENTARACRAIOVA

  LICEAL GEOGRAFIE 18/0

  CONCEDIUCRESTERECOPILPANAPE17.04.2015

  1anRezervat Complet

  2205[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULTEORETIC"TUDORARGHEZI"CRAIOVALICEAL GEOGRAFIE 18/ 1anRezervat Complet

  Pagina16din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  1765[C4]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"ELENAFARAGO"CRAIOVA

  GIMNAZIAL GEOGRAFIE 3/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

  2129[C4]

  DANETI[Rural] SCOALAPROFESIONALADANETI PROFESIONAL GEOGRAFIE 19/0 1anRezervat Complet

  1959[C4]

  DOBROTESTI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALADOBROTESTI GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5/0 1anVacant1.[Da]

  1081[C4]

  FILIASI[Urban]LICEULTEHNOLOGIC"DIMITRIEFILISANU"FILIASI

  LICEAL GEOGRAFIE 22/0 CONCEDIUCRESTERECOPIL 1anRezervat Complet

  1681[C4]

  POIANAMARE[Rural]

  LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE

  LICEAL GEOGRAFIE 6/0 1anVacant1.[Da]

  1151[C4]

  VELA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMURGULESCU"VELA

  GIMNAZIAL GEOGRAFIE 12/0 VELA+GUBAUCEA 1anVacant1.[Da]

  1356[C4]

  VERBITA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVERBITA GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5/0 1anVacant1.[Da]

  2097[C3]

  CRAIOVA[Urban] PALATULCOPIILORCRAIOVA PALATELECOPIILOR HORTICULTURA 18/0 calafat 4aniVacant1.[Da] CompletHORTICULTURA(PALATESICLUBURIALECOPIILOR)

  1599[C3]

  CALARASI[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"CALARASI

  LICEAL INDUSTRIEALIMENTARA 13/0 1anVacant1.[Da]

  1682[C3]

  POIANAMARE[Rural]

  LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE

  LICEAL INDUSTRIEALIMENTARA 2/0 1anVacant1.[Da]

  1057[C3]

  MELINESTI[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"ALEXANDRUMACEDONSKI"MELINESTI

  LICEAL INFORMATICA 3/1 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

  1683[C3]

  POIANAMARE[Rural]

  LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE

  LICEAL INFORMATICA 0/12 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

  2144[C3]

  VALEASTANCIULUI[Rural]

  SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI LICEAL INFORMATICA 0/10 1anVacant INFORMATICA

  1369[C3]

  ARGETOAIA[Rural]SCOALAPROFESIONALA"CONSTANTINARGETOIANU"ARGETOAIA

  LICEALINFORMATICATEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR 1/10 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

  1106[C3]

  CETATE[Rural] LICEULTEORETIC"GH.VASILICHI"CETATE LICEALINFORMATICATEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR 2/4 1anRezervat INFORMATICA

  1657[C3]

  CRAIOVA[Urban] LICEULTEOLOGICADVENTISTCRAIOVA LICEALINFORMATICATEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR 0/5 1anVacant1.[Da] INFORMATICA [CultADVENTIST]

  2134[C3]

  DANETI[Rural] SCOALAPROFESIONALADANETI LICEALINFORMATICATEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR 2/13 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

  1082[C3]

  FILIASI[Urban]LICEULTEHNOLOGIC"DIMITRIEFILISANU"FILIASI

  LICEALINFORMATICATEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR 18/0

  CONCEDIUCRESTERECOPIL

  1anRezervat Complet INFORMATICA

  1506[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  INSTRUMENTLAALEGERE 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] CompletMUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

  1507[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  INSTRUMENTLAALEGERE 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] CompletMUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

  1508[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  INSTRUMENTLAALEGERE 18/0 1anVacant1.[Da] CompletMUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

  1509[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  INSTRUMENTLAALEGERE 18/0 1anVacant1.[Da] CompletMUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

  1510[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  INSTRUMENTLAALEGERE 12/0 1anVacant1.[Da]MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

  1511[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  INSTRUMENTLAALEGERE 4/0 1anVacant1.[Da]MUZICAINSTRUMENTALA:CHITARA

  1512[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  INSTRUMENTLAALEGERE 18/0 1anVacant1.[Da] CompletMUZICAINSTRUMENTALA:PERCUTIE

  Pagina17din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  1166[C1]

  ALMAJ[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"IONGH.PLESA"ALMAJ PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 REVINELAPOSTLA2801.2015 1anRezervat Complet

  1713[C1]

  AMARASTIIDEJOS[Rural]

  LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 OCOLNA 1anVacant1.[Da] Complet

  1904[C1]

  AMARASTIIDESUS[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAAMARASTIIDESUS PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anVacant1.[Da] Complet

  1659[C1]

  BARCA[Rural]LICEULTEORETIC"ADRIANPAUNESCU"BARCA

  PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anRezervat Complet

  1199[C1]

  BELOT[Rural] SCOALAGIMNAZIALABELOT PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anVacant1.[Da] Complet

  2268[C1]

  BISTRET[Rural] SCOALAGIMNAZIALABISTRET PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/ 1anVacant Complet

  1135[C1]

  BOTOSESTIPAIA[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"EUFROSINAPOPESCU"BOTOSESTIPAIA

  PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anVacant1.[Da] Complet

  1147[C1]

  BRABOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMARTIN"BRABOVAPRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0STRUCTURASCOLARARACHITADEJOS

  1anVacant1.[Da] Complet

  1200[C1]

  BRALOSTITA[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALABRALOSTITA PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 STRUCTURARACOVITA 1anRezervat Complet

  1916[C1]

  CALOPAR[Rural] SCOALAGIMNAZIALACALOPAR PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 18.12.2014 1anRezervat Complet

  2267[C1]

  CARAULA[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARAULA PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/ 1anVacant Complet

  1214[C1]

  CARPEN[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARPEN PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anRezervat Complet

  1185[C1]

  CERNATESTI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"PETRACHECERNATESCU"CERNATESTI

  PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anRezervat Complet

  1186[C1]

  CERNATESTI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"PETRACHECERNATESCU"CERNATESTI

  PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anRezervat Complet

  1010[C1]

  CRAIOVA[Urban]COLEGIULNATIONAL"FRATIIBUZESTI"CRAIOVA

  PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anVacant1.[Da]Complet1.[Da]

  [STEPBYSTEP]

  Pagina18din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  2226[C1]

  CRAIOVA[Urban]COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFANVELOVAN"CRAIOVA

  PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/ 1anVacant1.[Da] Complet [Avizpedagogic.]

  1110[C1]

  CRAIOVA[Urban] LICEULTEORETIC"HENRICOANDA"CRAIOVA PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 REZERVATPANALA01.04.2015 1anRezervat Complet [STEPBYSTEP]

  1128[C1]

  CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"DECEBAL"CRAIOVA PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0

  doardac nr.deelevivafilalimitaminim prevA zutA delege(12)

  1anVacant1.[Da] Complet

  1174[C1]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"MIHAIVITEAZUL"CRAIOVA

  PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 CONCEDIUCRESTERECOPIL 1anRezervat Complet [STEPBYSTEP]

  1192[C1]

  CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"TRAIAN"CRAIOVA PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0CUCMADALINADETASATACNADNR

  1anRezervatComplet1.[Da]

  1969[C1]

  DRANIC[Rural] SCOALAGIMNAZIALADRANIC PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anVacant1.[Da] Complet

  2011[C1]

  GANGIOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGANGIOVA PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anVacant1.[Da] Complet

  2012[C1]

  GANGIOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGANGIOVA PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anVacant1.[Da] Complet

  2261[C1]

  GIURGITA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGIURGITA PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/ 1anVacant Complet

  1249[C1]

  GOGOSU[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOGOSU PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anVacant1.[Da] Complet

  2406[C1]

  GOIESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOIESTI PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/ PANALA01.04.2015 1anRezervat Complet

  1267[C1]

  IZVOARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAIZVOARE PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anVacant1.[Da] Complet

  1268[C1]

  IZVOARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAIZVOARE PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anVacant1.[Da] Complet

  2292[C1]

  IZVOARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAIZVOARE PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  24/ 1anVacant Complet

  2254[C1]

  MURGASI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAMURGASI PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/ 4aniVacant Complet

  Pagina19din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  1308[C1]

  SECU[Rural] SCOALAGIMNAZIALASECU PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anVacant1.[Da] Complet

  2384[C1]

  SECU[Rural] SCOALAGIMNAZIALASECU PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/ 1anVacant Complet

  2115[C1]

  SILISTEACRUCII[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anVacant1.[Da] Complet

  1373[C1]

  TALPAS[Rural] SCOALAGIMNAZIALATALPAS PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anRezervat Complet

  1350[C1]

  VARTOP[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVARTOP PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 1anVacant1.[Da] Complet

  1152[C1]

  VELA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMURGULESCU"VELA

  PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 SIMULTANIIIIGUBAUCEA 4aniVacant1.[Da] Complet

  1153[C1]

  VELA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMURGULESCU"VELA

  PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 SISIMULTANIIIVGUBAUCEA 1anVacant1.[Da] Complet

  1154[C1]

  VELA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMURGULESCU"VELA

  PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

  20/0 VELA 1anVacant1.[Da] Complet

  1338[C1]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"CRAIOVA

  SPECIALPRIMARINVATATOREDUCATOR/INSTITUTOREDUCATOR/PROFESOREDUCATOR 20/0 1anVacant1.[Da] Complet [Atestated.spec.]

  2300[C1]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"CRAIOVA

  SPECIALPRIMARINVATATOREDUCATOR/INSTITUTOREDUCATOR/PROFESOREDUCATOR 20/ 1anVacant Complet

  COMUNICAREINLIMBAJMIMICOGESTUAL

  [Atestated.spec.]

  1515[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEALDEARTA ISTORIAARTEI 2/0 1anVacant1.[Da]STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

  1516[C4]

  CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTACOREGRAFIE

  ISTORIAMUZICII 4/2 1anVacant1.[Da]

  STUDIITEORETICE(TEORIESOLFEGIUDICTEU;ARMONIE;ISTORIAMUZICII;FORMEMUZICALE)

  2356[C4]

  AFUMATI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAFUMATI GIMNAZIAL ISTORIE 9/ 1anVacant

  1614[C4]

  BAILESTI[Urban]LICEULTEHNOLOGIC"STEFANANGHEL"BAILESTI

  LICEAL ISTORIE 2/0 1anVacant1.[Da]

  1095[C4]

  CRAIOVA[Urban]LICEULTEHNOLOGIC"GEORGEBIBESCU"CRAIOVA

  LICEAL ISTORIE 4/0 1anVacant1.[Da]

  1809[C4]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"IONTUCULESCU"CRAIOVA

  GIMNAZIAL ISTORIE 10/0 30.12.2015 1anRezervat

  2156[C4]

  CRAIOVA[Urban]SEMINARULTEOLOGICORTODOX"SFANTULGRIGORIETEOLOGUL"CRAIOVA

  LICEAL ISTORIE 4/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX][Avizseminarteologic]

  2307[C4]

  FARCAS[Rural] SCOALAGIMNAZIALAFARCAS GIMNAZIAL ISTORIE 7/ 1anVacant

  1261[C4]

  GRECESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGRECESTI GIMNAZIAL ISTORIE 5/0 1anVacant1.[Da]

  Pagina20din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  2353[C4]

  MALUMARE[Rural]

  LICEULTEHNOLOGIC"ING.IONETEAURELIAN"MALUMARE

  LICEAL ISTORIE 11/ 1anVacant

  2357[C4]

  MOTATEI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANR.1MOTATEI GIMNAZIAL ISTORIE 18/ 1anVacant Complet

  2355[C4]

  ORODEL[Rural]SCOALAGIMNAZIALAORODEL+SCOALAGIMNAZIALAVARTOP

  GIMNAZIAL ISTORIE 18/ 11+7 1anVacant Complet

  1339[C1]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"CRAIOVA

  SPECIALGIMNAZIAL KINETOTERAPIE 13/0 1anVacant1.[Da]COMUNICAREINLIMBAJMIMICOGESTUAL

  [Atestated.spec.]

  1362[C2]

  ARGETOAIA[Rural]SCOALAPROFESIONALA"CONSTANTINARGETOIANU"ARGETOAIA

  LICEAL LIMBAENGLEZA 5/0 1anVacant1.[Da]

  1660[C2]

  BARCA[Rural]LICEULTEORETIC"ADRIANPAUNESCU"BARCA

  LICEAL LIMBAENGLEZA 18/0 01.06.2015 1anRezervat Complet

  1728[C2]

  BECHET[Urban] LICEULTEORETICBECHET LICEAL LIMBAENGLEZA 4/6 1anVacant1.[Da]

  1136[C2]

  BOTOSESTIPAIA[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"EUFROSINAPOPESCU"BOTOSESTIPAIA

  GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 4/0 1anVacant1.[Da]

  1741[C2]

  BREASTA[Rural] SCOALAGIMNAZIALABREASTA GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 4/0 1anRezervat1.[Da]

  1600[C2]

  CALARASI[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"CALARASI

  LICEAL LIMBAENGLEZA 4/0 1anVacant1.[Da]

  1918[C2]

  CALOPAR[Rural] SCOALAGIMNAZIALACALOPAR GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 7/0LASTRUCTURABELCIN

  1anVacant1.[Da]

  1215[C2]

  CARPEN[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARPEN GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 5/0 1anVacant1.[Da]

  1926[C2]

  CASTRANOVA[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALACASTRANOVA GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 2/0 06.01.2015 1anRezervat

  1795[C2]

  CELARU[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"INV.M.GEORGESCU"CELARU

  GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 3/0 1anVacant1.[Da]2.[Da]

  1796[C2]

  CELARU[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"INV.M.GEORGESCU"CELARU

  GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 18/0 21.01.2016 1anRezervat Complet

  1760[C2]

  CETATE[Rural] LICEULTEORETIC"GH.VASILICHI"CETATE LICEAL LIMBAENGLEZA 18/0 4aniVacant1.[Da] Complet

  1833[C2]

  CIUPERCENIINOI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAECARAS"CIUPERCENIINOI

  GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 6/0 1anVacant1.[Da]

  1424[C2]

  CRAIOVA[Urban]COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFANVELOVAN"CRAIOVA

  LICEAL LIMBAENGLEZA 18/0

  CONCEDIUCRESTERECOPILPANALA17.05.2015

  1anRezervat Complet [Avizpedagogic.]

  1425[C2]

  CRAIOVA[Urban]COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFANVELOVAN"CRAIOVA

  LICEAL LIMBAENGLEZA 18/0

  CONCEDIUCRESTERECOPILPANALA07.07.2015

  1anRezervat1.[Da] Complet [Avizpedagogic.]

  2396[C2]

  CRAIOVA[Urban] LICEULTEORETIC"HENRICOANDA"CRAIOVA LICEAL LIMBAENGLEZA 8/ 1anVacant

  1175[C2]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"MIHAIVITEAZUL"CRAIOVA

  GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 18/0

  CONCEDIUCRESTERECOPILPANALA12.06.2015

  1anRezervat Complet

  2164[C2]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"SF.GHEORGHE"CRAIOVA

  GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 3/ 1anRezervat

  1382[C2]

  CRAIOVA[Urban] SCOALAPROFESIONALASPECIALACRAIOVA SPECIALLICEAL LIMBAENGLEZA 0/8 1anVacant1.[Da] 1.[Da] [Atestated.spec.]

  1670[C2]

  DABULENI[Urban]LICEULTEORETIC"CONSTANTINBRANCOVEANU"DABULENI

  GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 4/0 1anVacant1.[Da]

  2130[C2]

  DANETI[Rural] SCOALAPROFESIONALADANETI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 7/0 1anVacant1.[Da]

  Pagina21din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  1963[C2]

  DOBROTESTI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALADOBROTESTI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 3/0 1anVacant1.[Da]

  1970[C2]

  DRANIC[Rural] SCOALAGIMNAZIALADRANIC GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 2/0 1anVacant1.[Da]

  1232[C2]

  FILIASI[Urban] SCOALAGIMNAZIALAFILIASI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 4/0

  CONCEDIUCRESTERECOPILPANALA13.12.2015

  1anRezervat

  1992[C2]

  GALICEAMARE[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAGALICEAMARE GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 5/0 1anVacant1.[Da]

  1841[C2]

  INTORSURA[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAEGH.POPESCU"INTORSURA

  GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 2/0 1anVacant1.[Da]

  1276[C2]

  LESILE[Rural] SCOALAGIMNAZIALALESILE GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 4/5 1anVacant1.[Da]

  1852[C2]

  LIPOVU[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"PETREMANARCESCU"LIPOVU

  GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 15/0 1anRezervat

  2056[C2]

  MOTATEI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANR.1MOTATEI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 18/0PANALA1.05.2015

  1anRezervat Complet

  2057[C2]

  MOTATEI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANR.1MOTATEI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 8/0 1anRezervat

  1283[C2]

  ORODEL[Rural] SCOALAGIMNAZIALAORODEL GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 9/0 1anVacant1.[Da]

  2215[C2]

  OSTROVENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAOSTROVENI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 2/ 1anVacant1.[Da]

  2081[C2]

  PISCUVECHI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAPISCUVECHI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 3/3 1anVacant1.[Da]

  2306[C2]

  PISCUVECHI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAPISCUVECHI+SEACADECAMP

  GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 18/ 18+8 1anVacant Complet

  1074[C2]

  PLENITA[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTINNICOLAESCUPLOPSOR"PLENITA

  LICEAL LIMBAENGLEZA 6/0 1anVacant1.[Da]

  2304[C2]

  PLENITA[Rural]LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTINNICOLAESCUPLOPSOR"PLENITA

  LICEAL LIMBAENGLEZA 18/ 1anVacant Complet

  1939[C2]

  SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADAMIANSADOVA GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 3/0 1anVacant1.[Da]

  2393[C2]

  SEGARCEA[Urban]LICEULTEHNOLOGIC"HORIAVINTILA"SEGARCEA

  LICEAL LIMBAENGLEZA 18/ 1anRezervat Complet

  1377[C2]

  TESLUI[Rural] SCOALAGIMNAZIALATESLUI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 4/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da]

  2145[C2]

  VALEASTANCIULUI[Rural]

  SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI PROFESIONAL LIMBAENGLEZA 3/0 1anVacant1.[Da]

  1351[C2]

  VARTOP[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVARTOP GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 4/0 1anVacant1.[Da]

  1895[C2]

  AFUMATI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAFUMATI GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 8/0 4aniVacant1.[Da]

  1906[C2]

  AMARASTIIDESUS[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALAAMARASTIIDESUS GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 3/0 1anVacant1.[Da]

  1363[C2]

  ARGETOAIA[Rural]SCOALAPROFESIONALA"CONSTANTINARGETOIANU"ARGETOAIA

  LICEAL LIMBAFRANCEZA 18/0

  CONCEDIUDEINGRIJIREPANALADATADE28.05.2015

  1anRezervat Complet

  1204[C2]

  BREASTA[Rural] SCOALAGIMNAZIALABREASTA GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 6/0 1anRezervat

  1441[C2]

  CALAFAT[Urban] COLEGIULTEHNIC"STEFANMILCU"CALAFAT LICEAL LIMBAFRANCEZA 18/0 01.09.2015 1anRezervat Complet

  Pagina22din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  2208[C2]

  CATANE[Rural] SCOALAGIMNAZIALACATANE GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 7/ 1anVacant1.[Da]

  2415[C2]

  CERAT[Rural] SCOALAGIMNAZIALACERAT GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 8/ 1anVacant

  1834[C2]

  CIUPERCENIINOI[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAECARAS"CIUPERCENIINOI

  GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 4/0 1anVacant1.[Da]

  1005[C2]

  CRAIOVA[Urban] COLEGIUL"STEFANODOBLEJA"CRAIOVA LICEAL LIMBAFRANCEZA 18/0PANALA4IAN2015

  1anRezervat Complet

  1403[C2]

  CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"ELENACUZA"CRAIOVA LICEAL LIMBAFRANCEZA 7/2 1anVacant1.[Da] 1.[Da] [Da]:FRANCEZA

  1427[C2]

  CRAIOVA[Urban]COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFANVELOVAN"CRAIOVA

  LICEAL LIMBAFRANCEZA 3/4 1anVacant1.[Da] [Avizpedagogic.]

  1466[C2]

  CRAIOVA[Urban] COLEGIULTEHNICENERGETICCRAIOVA LICEAL LIMBAFRANCEZA 2/0 1anVacant1.[Da]

  1103[C2]

  CRAIOVA[Urban]LICEULTEHNOLOGICDETRANSPORTURIAUTOCRAIOVA

  LICEAL LIMBAFRANCEZA 18/0 CONCEDIUCRESTERECOPIL 1anRezervatComplet1.[Da]

  1644[C2]

  CRAIOVA[Urban]LICEULTEHNOLOGICTRANSPORTURICAIFERATECRAIOVA

  LICEAL LIMBAFRANCEZA 11/0 1anRezervat

  1653[C2]

  CRAIOVA[Urban] LICEULTEOLOGICADVENTISTCRAIOVA GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 4/0 1anVacant1.[Da] [CultADVENTIST]

  1745[C2]

  CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"ANTONPANN"CRAIOVAGIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 4/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

  1782[C2]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"GHEORGHEBIBESCU"CRAIOVA

  GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 2/0STRUCTURAPOPOVENI

  1anVacant1.[Da]

  1820[C2]

  CRAIOVA[Urban]SCOALAGIMNAZIALA"LASCARCATARGIU"CRAIOVA

  GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 4/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

  2187[C2]

  CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"CRAIOVAGIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 6/ 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

  1971[C2]

  DRANIC[Rural] SCOALAGIMNAZIALADRANIC GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 8/0 1anRezervat

  2001[C2]

  GALICIUICA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGALICIUICA GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 2/0 1anVacant1.[Da]

  2223[C2]

  GOIESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOIESTI GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 2/ 1anVacant1.[Da]

  1853[C2]

  LIPOVU[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"PETREMANARCESCU"LIPOVU

  GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 2/0 1anVacant1.[Da]

  2293[C2]

  LIPOVU[Rural]SCOALAGIMNAZIALA"PETREMANARCESCU"LIPOVU

  GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 18/ 1anVacant Complet

  1865[C2]

  MACESUDESUS[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"MACESUDESUS

  GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 13/0 1anRezervat

  2059[C2]

  MOTATEI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANR.1MOTATEI GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 6/0 1anVacant1.[Da]

  2216[C2]

  OSTROVENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAOSTROVENI GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 3/ 1anVacant1.[Da]

  1686[C2]

  POIANAMARE[Rural]

  LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE

  LICEAL LIMBAFRANCEZA 2/0 1anVacant1.[Da]

  2102[C2]

  SEACADECAMP[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALASEACADECAMP GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 12/0 1anVacant1.[Da]

  2116[C2]

  SILISTEACRUCII[Rural]

  SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 10/0 1anRezervat

  1341[C2]

  TESLUI[Rural] SCOALAGIMNAZIALATESLUI GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 18/0VIABILPANALADATADE11.12.2014

  1anRezervat Complet

  Pagina23din36

 • 12.05.2014

  Codpost[centru]

  Localitatea[Mediu]

  Unitateadenvmnt(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

  [Alteunitati]Niveluldenvmnt Disciplinapostului

  [Altediscipline]

  NroreTC/CDS

  Detalii

  ViabilitateStatut1[Pretransfercons.ntre

  uniti]2[Postpt.art.253]

  3[Meninerepensionari]

  Postcomplet1[Condiiispecifice]

  2[ContractTeach]

  Probapractic[Postpredare

  intensiv/bilingv] :problimb

  Avize,atestatenecesare

  1347[C2]

  UNIREA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAUNIREA GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 4/0 1anVacant1.[Da]

  2146[C2]

  VALEASTANCIULUI[Rural]

  SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI PROFESIONAL LIMBAFRANCEZA 4/0 1anVacant1.[Da]

  2302[C2]

  VERBITA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVERBITA GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 10/ 1anVacant

  2296[C2]

  TERPEZITA[Rural] SCOALAGIMNAZIALATERPEZITA GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZALIMBAENGLEZA 18/ 12+6 1anVacant Complet

  1404[C2]

  CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"ELENACUZA"CRAIOVA LICEAL LIMBAGERMANA 8/10CONTINUITATEHOLGERHACKACORDGERMANIA

  1anVacant1.[Da]Complet1.[Da]

  [Da]:GERMANA

  1874[C2]

  CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"CRAIOVAGIMNAZIAL LIMBAGERMANA 0/4 2aniVacant1.[Da] 1.[Da]

  2157[C2]

  CRAIOVA[Urban]SEMINARULTEOLOGICORTODOX"SFANTULGRIGORIETEOLOGUL"CRAIOVA

  LICEAL LIMBAGREACAVECHE 4/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX][Avizseminarteologic]

  1875[C2]

  CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"CRAIOVAGIMNAZIAL LIMBAITALIANA 0/3 2aniVacant1.