lista posturi vacante 12 mai 2014

of 36 /36
12.05.2014 MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ Cod post [centr u] Localitatea [Mediu] Unitatea de Învăţământ (indiferent de statutul juridic) [Unitatea cu statut juridic de care apartine] [Alte unitati] Nivelul de Învăţământ Disciplina postului [Alte discipline] Nr ore TC /CDS Detalii Viabilitate Statut 1 [Pretransfer cons. între unități] 2 [Post pt. art.253] 3 [Menținere pensionari] Post complet 1 [Condiții specifice] 2 [Contract Teach] Proba practică [Post predare intensiv/bilingv] : probă limbă Avize, atestate necesare 1485 [C4] CRAIOVA [Urban] LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA LICEU MUZICA / ARTA ‐ COREGRAFIE ACOMPANIAMENT 18/0 1 an Vacant 1.[Da] Complet MUZICA INSTRUMENTALA: PIAN 1609 [C3] BAILESTI [Urban] LICEUL TEHNOLOGIC "STEFAN ANGHEL" BAILESTI LICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA 19/0 1 an Vacant 1.[Da] Complet 2123 [C3] DANETI [Rural] SCOALA PROFESIONALA DANETI PROFESIONAL AGRICULTURA, HORTICULTURA 10/0 1 an Vacant 1.[Da] 2351 [C3] POIANA MARE [Rural] LICEUL TEORETIC "GEORGE ST. MARINCU" POIANA MARE LICEAL AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/‐ 1 an Vacant Complet 1448 [C3] CRAIOVA [Urban] COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII "CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA LICEAL ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / ALIMENTATIE PUBLICA 5/0 1 an Vacant 1.[Da] 1449 [C3] CRAIOVA [Urban] COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII "CONSTANTIN BRANCUSI" CRAIOVA LICEAL ALIMENTATIE PUBLICA SI TURISM / TURISM 14/0 1 an Vacant 1.[Da] 1486 [C4] CRAIOVA [Urban] LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA LICEU MUZICA / ARTA ‐ COREGRAFIE ANSAMBLU CORAL 10/0 1 an Vacant 1.[Da] DIRIJAT ANSAMBLU CORAL 2150 [C4] CRAIOVA [Urban] SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL" CRAIOVA LICEU MUZICA / ARTA ‐ COREGRAFIE ANSAMBLU CORAL 8/0 1 an Vacant 1.[Da] DIRIJAT ANSAMBLU CORAL [Cult ORTODOX] [Aviz seminar teologic] 1487 [C4] CRAIOVA [Urban] LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA LICEU MUZICA / ARTA ‐ COREGRAFIE ANSAMBLU ORCHESTRAL 6/0 1 an Vacant 1.[Da] DIRIJAT ANSAMBLU ORCHESTRAL / INSTRUMENTAL 1488 [C4] CRAIOVA [Urban] LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA LICEAL DE ARTA ARHITECTURA 8/2 1 an Vacant 1.[Da] STUDIUL COMPOZITIEI SI PORTOFOLIU DE SPECIALITATE 1489 [C4] CRAIOVA [Urban] LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA LICEU MUZICA / ARTA ‐ COREGRAFIE ARMONIE 6/0 1 an Vacant 1.[Da] STUDII TEORETICE (TEORIE ‐ SOLFEGIU ‐ DICTEU; ARMONIE; ISTORIA MUZICII; FORME MUZICALE) 1490 [C4] CRAIOVA [Urban] LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA LICEU MUZICA / ARTA ‐ COREGRAFIE ARTA VOCALA ‐ CANTO 18/0 4 ani Vacant 1.[Da] 2.[Da] Complet ARTA VOCALA 1491 [C4] CRAIOVA [Urban] LICEUL DE ARTE "MARIN SORESCU" CRAIOVA LICEU MUZICA / ARTA ‐ COREGRAFIE ARTA VOCALA ‐ CANTO 0/16 1 an Vacant 1.[Da] ARTA VOCALA 2327 [C3] BECHET [Urban] LICEUL TEORETIC BECHET LICEAL BIOLOGIE 5/‐ 1 an Vacant 1131 [C3] BOTOSESTI‐PAIA [Rural] SCOALA GIMNAZIALA "EUFROSINA POPESCU" BOTOSESTI‐PAIA GIMNAZIAL BIOLOGIE 4/0 1 an Vacant 1.[Da] 2202 [C3] CATANE [Rural] SCOALA GIMNAZIALA CATANE GIMNAZIAL BIOLOGIE 6/‐ 1 an Rezervat 1867 [C3] CRAIOVA [Urban] SCOALA GIMNAZIALA "SF. DUMITRU" CRAIOVA GIMNAZIAL BIOLOGIE 3/0 2 ani Vacant 1.[Da] 1.[Da] 1972 [C3] GALICEA MARE [Rural] SCOALA GIMNAZIALA GALICEA MARE GIMNAZIAL BIOLOGIE 14/0 24.05.2015 1 an Rezervat 2017 [C3] GHINDENI [Rural] SCOALA GIMNAZIALA GHINDENI GIMNAZIAL BIOLOGIE 6/0 26.05.2015 1 an Rezervat 2222 [C3] GIUBEGA [Rural] SCOALA GIMNAZIALA GIUBEGA GIMNAZIAL BIOLOGIE 3/‐ 3 ani Vacant 1.[Da] Lista orelor/catedrelor vacante/rezervate, complete/incomplete pentru anul școlar 20142015 la data de 12 mai 2014 Pagina 1 din 36

Upload: luiza-ionela-puncioiu

Post on 28-Dec-2015

53 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

MINISTERULEDUCATIEINAȚIONALEINSPECTORATULSCOLARJUDETEANDOLJ

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1485[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

ACOMPANIAMENT 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

1609[C3] BAILESTI[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"STEFANANGHEL"

BAILESTI LICEAL AGRICULTURA,HORTICULTURA 19/0 1anVacant1.[Da] Complet

2123[C3] DANETI[Rural] SCOALAPROFESIONALADANETI PROFESIONAL AGRICULTURA,HORTICULTURA 10/0 1anVacant1.[Da]

2351[C3]

POIANAMARE[Rural]

LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE LICEAL AGRICULTURA,HORTICULTURA 18/‐ 1anVacant Complet

1448[C3] CRAIOVA[Urban] COLEGIULTEHNICDEARTESIMESERII

"CONSTANTINBRANCUSI"CRAIOVA LICEAL ALIMENTATIEPUBLICASITURISM/ALIMENTATIEPUBLICA 5/0 1anVacant1.[Da]

1449[C3] CRAIOVA[Urban] COLEGIULTEHNICDEARTESIMESERII

"CONSTANTINBRANCUSI"CRAIOVA LICEAL ALIMENTATIEPUBLICASITURISM/TURISM 14/0 1anVacant1.[Da]

1486[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

ANSAMBLUCORAL 10/0 1anVacant1.[Da] DIRIJATANSAMBLUCORAL

2150[C4] CRAIOVA[Urban] SEMINARULTEOLOGICORTODOX"SFANTUL

GRIGORIETEOLOGUL"CRAIOVALICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

ANSAMBLUCORAL 8/0 1anVacant1.[Da] DIRIJATANSAMBLUCORAL

[CultORTODOX][Avizseminarteologic]

1487[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

ANSAMBLUORCHESTRAL 6/0 1anVacant1.[Da]DIRIJATANSAMBLUORCHESTRAL/INSTRUMENTAL

1488[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEALDEARTA ARHITECTURA 8/2 1anVacant1.[Da]

STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

1489[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

ARMONIE 6/0 1anVacant1.[Da]

STUDIITEORETICE(TEORIE‐SOLFEGIU‐DICTEU;ARMONIE;ISTORIAMUZICII;FORMEMUZICALE)

1490[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

ARTAVOCALA‐CANTO 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet ARTAVOCALA

1491[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

ARTAVOCALA‐CANTO 0/16 1anVacant1.[Da] ARTAVOCALA

2327[C3] BECHET[Urban] LICEULTEORETICBECHET LICEAL BIOLOGIE 5/‐ 1anVacant

1131[C3]

BOTOSESTI‐PAIA[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"EUFROSINAPOPESCU"BOTOSESTI‐PAIA GIMNAZIAL BIOLOGIE 4/0 1anVacant1.[Da]

2202[C3] CATANE[Rural] SCOALAGIMNAZIALACATANE GIMNAZIAL BIOLOGIE 6/‐ 1anRezervat

1867[C3] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"CRAIOVAGIMNAZIAL BIOLOGIE 3/0 2aniVacant1.[Da] 1.[Da]

1972[C3]

GALICEAMARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGALICEAMARE GIMNAZIAL BIOLOGIE 14/0 24.05.2015 1anRezervat

2017[C3] GHINDENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHINDENI GIMNAZIAL BIOLOGIE 6/0 26.05.2015 1anRezervat

2222[C3] GIUBEGA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGIUBEGA GIMNAZIAL BIOLOGIE 3/‐ 3aniVacant1.[Da]

Listaorelor/catedrelorvacante/rezervate,complete/incompletepentruanulșcolar2014‐2015ladatade12mai2014

Pagina 1 din 36

Page 2: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

2034[C3]

MACESUDEJOS[Rural] SCOALAGIMNAZIALAMACESUDEJOS GIMNAZIAL BIOLOGIE 6/0 29032015 4aniRezervat

1587[C3]

MALUMARE[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC"ING.IONETEAURELIAN"MALUMARE LICEAL BIOLOGIE 10/0 27.05.2015 1anRezervat

1927[C3] SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADAMIAN‐SADOVA GIMNAZIAL BIOLOGIE 6/0 4aniVacant1.[Da]

2108[C3]

SILISTEACRUCII[Rural] SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII GIMNAZIAL BIOLOGIE 5/0 1anRezervat

1414[C3] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFAN

VELOVAN"CRAIOVA LICEAL BIOLOGIE‐STIINTE 3/0 1anVacant1.[Da] [Avizpedagogic.]

1706[C3]

AMARASTIIDEJOS[Rural] LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS LICEAL CHIMIE 18/0 1anRezervat Complet

2068[C3] BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.5"AV.P.IVANOVICI"

BAILESTI GIMNAZIAL CHIMIE 2/0 1anVacant1.[Da]

1132[C3]

BOTOSESTI‐PAIA[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"EUFROSINAPOPESCU"BOTOSESTI‐PAIA GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

1159[C3] BRADESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"IOANGRECESCU"

BRADESTI GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

1592[C3] CALARASI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"

CALARASI LICEAL CHIMIE 7/0 Å C.SARATA+LIC.TEHN 1anVacant1.[Da]

1206[C3] CARAULA[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARAULA GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

1210[C3] CARPEN[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARPEN GIMNAZIAL CHIMIE 8/0 1anVacant1.[Da]

2209[C3] CATANE[Rural] SCOALAGIMNAZIALACATANE GIMNAZIAL CHIMIE 4/‐ 1anVacant1.[Da]

1397[C3] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"ELENACUZA"CRAIOVA LICEAL CHIMIE 5/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

1415[C3] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFAN

VELOVAN"CRAIOVA LICEAL CHIMIE 0/3 1anVacant1.[Da] [Avizpedagogic.]

2320[C3] CRAIOVA[Urban] COLEGIULTEHNICENERGETICCRAIOVA LICEAL CHIMIE 9/‐ 1anVacant

2359[C3] CRAIOVA[Urban] COLEGIULTEHNICENERGETICCRAIOVA LICEAL CHIMIE 18/‐ 1anVacant Complet

2411[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULCUPROGRAMSPORTIV"PETRACHE

TRISCU"CRAIOVA LICEAL CHIMIE 9/‐ 1anVacant

1094[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"GEORGEBIBESCU"

CRAIOVA LICEAL CHIMIE 6/0 1anVacant1.[Da]

1098[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICDETRANSPORTURI

AUTOCRAIOVA LICEAL CHIMIE 13/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

2319[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICDETRANSPORTURI

AUTOCRAIOVA LICEAL CHIMIE 18/‐ 1anVacant Complet

1744[C3] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"ANTONPANN"CRAIOVAGIMNAZIAL CHIMIE 6/0 1anRezervat 1.[Da]

1370[C3] CRAIOVA[Urban] SCOALAPROFESIONALASPECIALACRAIOVA LICEAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da] [Atestated.spec.]

1077[C3] FILIASI[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"DIMITRIEFILISANU"

FILIASI LICEAL CHIMIE 6/0 1anVacant1.[Da]

1226[C3] FILIASI[Urban] SCOALAGIMNAZIALAFILIASI GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

1974[C3]

GALICEAMARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGALICEAMARE GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 24.05.2015 1anRezervat

Pagina 2 din 36

Page 3: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1995[C3] GALICIUICA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGALICIUICA GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant

2003[C3] GANGIOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGANGIOVA GIMNAZIAL CHIMIE 8/0 1anVacant1.[Da]

1242[C3] GHERCESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHERCESTI GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

2023[C3] GIGHERA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGIGHERA GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

2224[C3] GOIESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOIESTI GIMNAZIAL CHIMIE 8/‐ 1anVacant1.[Da]

1264[C3] IZVOARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAIZVOARE GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

2035[C3]

MACESUDEJOS[Rural] SCOALAGIMNAZIALAMACESUDEJOS GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 29032015 1anVacant1.[Da]

1858[C3]

MACESUDESUS[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"MACESUDESUS GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

2409[C3] RAST[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"GH.JIENESCU"RAST GIMNAZIAL CHIMIE 8/‐ 1anVacant

1929[C3] SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADAMIAN‐SADOVA GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 4aniVacant1.[Da]

1301[C3] SECU[Rural] SCOALAGIMNAZIALASECU GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anRezervat

1575[C3] SEGARCEA[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"HORIAVINTILA"

SEGARCEA LICEAL CHIMIE 5/0 1anVacant1.[Da]

2109[C3]

SILISTEACRUCII[Rural] SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anRezervat

1353[C3] VERBITA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVERBITA GIMNAZIAL CHIMIE 4/0 1anVacant1.[Da]

1492[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

COREPETITIE 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

1493[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

COREPETITIE 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

1494[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

COREPETITIE 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

1495[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

COREPETITIE 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

1496[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

COREPETITIE 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

1497[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

COREPETITIE 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

1498[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

COREPETITIE 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

1499[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

COREPETITIE 8/0 1anVacant1.[Da] MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

1500[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEALDEARTA CROCHIURI 2/0 1anVacant1.[Da]

STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

2244[C4] BUCOVAT[Rural] SCOALAGIMNAZIALABUCOVAT GIMNAZIAL CULTURACIVICA 4/‐ 1anVacant1.[Da]

1693[C4] CALAFAT[Urban] LICEULTEORETIC"INDEPENDENTA"CALAFATPROFESIONAL CULTURACIVICA 2/0 1anVacant1.[Da]

2173[C4] CALAFAT[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"GHEORGHEBRAESCU"

CALAFAT GIMNAZIAL CULTURACIVICA 4/‐ 1anVacant1.[Da]

Pagina 3 din 36

Page 4: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1914[C4] CALOPAR[Rural] SCOALAGIMNAZIALACALOPAR GIMNAZIAL CULTURACIVICA 6/0

2ORE‐SCOALACALOPAR,2ORE‐STRUCTURABELCIN,2ORE‐STRUCTURASALCUTA

1anVacant1.[Da]

1828[C4]

CIUPERCENIINOI[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAECARAS"CIUPERCENIINOI GIMNAZIAL CULTURACIVICA 2/0 1anVacant1.[Da]

2234[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"ALEXANDRU

MACEDONSKI"CRAIOVA GIMNAZIAL CULTURACIVICA 1/‐ 1anVacant1.[Da]

2004[C4] GANGIOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGANGIOVA GIMNAZIAL CULTURACIVICA 4/0 1anVacant1.[Da]

2135[C4]

VALEASTANCIULUI[Rural] SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI PROFESIONAL CULTURACIVICA 5/0 4aniVacant1.[Da]

1501[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA GIMNAZIALDEARTA DESEN 2/0 1anVacant1.[Da]

STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

1502[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEALDEARTA DESENPROIECTIV 4/0 1anVacant1.[Da]

STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

1588[C3]

MALUMARE[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC"ING.IONETEAURELIAN"MALUMARE LICEAL ECONOMIC,ADMINISTRATIV,COMERTSI

SERVICII/COMERTSISERVICII 4/0 1anVacant1.[Da]

1435[C3] CALAFAT[Urban] COLEGIULTEHNIC"STEFANMILCU"CALAFAT LICEAL ECONOMIC,ADMINISTRATIV,COMERTSI

SERVICII/ECONOMIC,ADMINISTRATIV,POSTA 21/0 1anVacant1.[Da] Complet

1707[C4]

AMARASTIIDEJOS[Rural] LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS LICEAL ECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALA 3/0 1anVacant1.[Da]

1388[C4] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"CAROLI"CRAIOVA LICEAL ECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALA 9/0 CONCEDIU

CRESTERECOPIL 1anRezervat

1647[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEOLOGICADVENTISTCRAIOVA LICEAL ECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALA 4/0 1anRezervat [CultADVENTIST]

2152[C4] CRAIOVA[Urban] SEMINARULTEOLOGICORTODOX"SFANTUL

GRIGORIETEOLOGUL"CRAIOVA LICEAL ECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALA 2/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX][Avizseminarteologic]

1664[C4] DABULENI[Urban] LICEULTEORETIC"CONSTANTIN

BRANCOVEANU"DABULENI LICEAL ECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALA 8/0 1anVacant1.[Da]

1589[C4]

MALUMARE[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC"ING.IONETEAURELIAN"MALUMARE LICEAL ECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALA 2/0 1anVacant1.[Da]

1436[C4] CALAFAT[Urban] COLEGIULTEHNIC"STEFANMILCU"CALAFAT LICEAL ECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALA‐

ECONOMIEAPLICATA 21/0 1anVacant1.[Da] Complet

1105[C4] CETATE[Rural] LICEULTEORETIC"GH.VASILICHI"CETATE LICEAL ECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALA‐

ECONOMIEAPLICATA 5/0 1anVacant1.[Da]

1628[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"

CRAIOVA LICEAL ECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALA‐ECONOMIEAPLICATA 6/0 INTERVIULMG 1anVacant1.[Da] [Atestated.spec.]

1065[C4] PLENITA[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTIN

NICOLAESCU‐PLOPSOR"PLENITA LICEAL ECONOMIE;EDUCATIEANTREPRENORIALA‐ECONOMIEAPLICATA 6/0 1anVacant1.[Da]

2331[C4]

AMARASTIIDEJOS[Rural] LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/‐ 1anVacant Complet

1897[C4]

AMARASTIIDESUS[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAMARASTIIDESUS GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

1731[C4] BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"AMZAPELLEA"

BAILESTI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 1anVacant1.[Da]

2061[C4] BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.3BAILESTI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 2/0 1anVacant1.[Da]

Pagina 4 din 36

Page 5: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1133[C4]

BOTOSESTI‐PAIA[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"EUFROSINAPOPESCU"BOTOSESTI‐PAIA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 8/0 1anVacant1.[Da]

2332[C4] BUCOVAT[Rural] SCOALAGIMNAZIALABUCOVAT GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 14/‐ 1anVacant

1437[C4] CALAFAT[Urban] COLEGIULTEHNIC"STEFANMILCU"CALAFAT LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 8/0 1anVacant1.[Da]

1757[C4] CALAFAT[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"CONSTANTINGEROTA"

CALAFAT GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 7/0 1anVacant1.[Da]

1784[C4] CALAFAT[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"GHEORGHEBRAESCU"

CALAFAT GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 2/0 1anVacant1.[Da]

1915[C4] CALOPAR[Rural] SCOALAGIMNAZIALACALOPAR PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 LASTRUCTURA

BELCIN 1anVacant1.[Da]

1920[C4] CARNA[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARNA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 13/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

2397[C4] CARPEN[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARPEN GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/‐ 1anVacant Complet

2182[C4] CATANE[Rural] SCOALAGIMNAZIALACATANE GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 6/‐ 1anVacant1.[Da]

1389[C4] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"CAROLI"CRAIOVA LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/0 1anRezervat Complet

1398[C4] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"ELENACUZA"CRAIOVA LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 8/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

1007[C4] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"FRATIIBUZESTI"

CRAIOVA LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/0 D.G.T.S. 1anRezervat Complet1.[Da]

1008[C4] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"FRATIIBUZESTI"

CRAIOVA LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 0/5 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

1099[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICDETRANSPORTURI

AUTOCRAIOVA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 1anRezervat 1.[Da]

2091[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEORETIC"HENRICOANDA"CRAIOVA LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 2/0 1anVacant1.[Da]

1780[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"GHEORGHEBIBESCU"

CRAIOVA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 STRUCTURAPOPOVENI 1anVacant1.[Da]

1802[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"IONTUCULESCU"

CRAIOVA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 5/0 1anVacant1.[Da]

1803[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"IONTUCULESCU"

CRAIOVA PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 30.12.2015 1anRezervat

1843[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAEROMANESCU"

CRAIOVA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/0 1anRezervat Complet

1844[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAEROMANESCU"

CRAIOVA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 2/0 1anVacant1.[Da]

1191[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"TRAIAN"CRAIOVA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 7/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

1333[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.MINA"

CRAIOVA

SPECIAL(DEFICIENTEMODERATESAUUSOARE)

EDUCATIEFIZICASISPORT 10/0 1anVacant1.[Da] [Atestated.spec.]

1336[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"

CRAIOVA

SPECIAL(DEFICIENTEMODERATESAUUSOARE)

EDUCATIEFIZICASISPORT 10/0 1anVacant1.[Da] COMUNICAREINLIMBAJMIMICO‐GESTUAL [Atestated.spec.]

1371[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAPROFESIONALASPECIALACRAIOVA

SPECIAL(DEFICIENTEMODERATESAUUSOARE)

EDUCATIEFIZICASISPORT 10/7 PANAINOCTOMBRIE2014 1anRezervat Complet

1.[Da] [Atestated.spec.]

Pagina 5 din 36

Page 6: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

2153[C4] CRAIOVA[Urban] SEMINARULTEOLOGICORTODOX"SFANTUL

GRIGORIETEOLOGUL"CRAIOVA LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX][Avizseminarteologic]

2049[C4] DABULENI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.1DABULENI PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 2/0 1anRezervat

1121[C4] DIOSTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"CAROLALII‐LEA"

DIOSTI PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 8/0 1anVacant1.[Da]

1951[C4]

DOBROTESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALADOBROTESTI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 17/0 1anVacant1.[Da]

1222[C4]

DRAGOTESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALADRAGOTESTI PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 7/0 1anVacant1.[Da]

1966[C4] DRANIC[Rural] SCOALAGIMNAZIALADRANIC GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 1anVacant1.[Da]

2211[C4] FARCAS[Rural] SCOALAGIMNAZIALAFARCAS GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 8/‐ 1anVacant1.[Da]

1980[C4]

GALICEAMARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGALICEAMARE PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 16/0 1anVacant1.[Da]

2014[C4] GHIDICI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHIDICI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 5/0 1anVacant1.[Da]

1248[C4] GOGOSU[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOGOSU GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 1anVacant1.[Da]

1250[C4] GOIESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOIESTI PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

1251[C4] GOIESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOIESTI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 10/0 1anVacant1.[Da]

1256[C4] GRECESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGRECESTI PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 8/0 1anVacant1.[Da]

1836[C4] INTORSURA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAEGH.POPESCU"INTORSURA PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 8/0 1anVacant1.[Da]

1848[C4] LIPOVU[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"PETREMANARCESCU"

LIPOVU GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 2/0 1anVacant1.[Da]

1859[C4]

MACESUDESUS[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"MACESUDESUS PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 6/0 1anVacant1.[Da]

2052[C4] MARSANI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANR.1MARSANI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 6/0 1anRezervat

2039[C4] NEGOI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANEGOI PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 10/0 1anVacant1.[Da]

2218[C4] OSTROVENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAOSTROVENI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 2/‐ 1anVacant1.[Da]

2078[C4]

PISCUVECHI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAPISCUVECHI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 1anRezervat

1287[C4] PLESOI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAPLESOI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 15/3 4aniVacant2.[Da] Complet

1676[C4]

POIANAMARE[Rural]

LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/0 1anRezervat Complet

1677[C4]

POIANAMARE[Rural]

LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE LICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT 2/0 1anVacant1.[Da]

1289[C4] RADOVAN[Rural] SCOALAGIMNAZIALARADOVAN GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 15/0 1anVacant1.[Da]

1773[C4] RAST[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"GH.JIENESCU"RAST GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 9/0 1anRezervat

2333[C4] SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADAMIAN‐SADOVA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/‐ 4aniVacant Complet

Pagina 6 din 36

Page 7: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

2087[C4] SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALASADOVA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 0/6 1anVacant1.[Da]

1296[C4] SCAESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALASCAESTI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/0 4aniVacant1.[Da] Complet

2092[C4] SCAESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALASCAESTI GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 3/0 1anVacant1.[Da]

2098[C4]

SEACADECAMP[Rural] SCOALAGIMNAZIALASEACADECAMP GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 16/0 1anVacant1.[Da]

1302[C4] SECU[Rural] SCOALAGIMNAZIALASECU PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 8/0 1anVacant1.[Da]

2110[C4]

SILISTEACRUCII[Rural] SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 14/0 1anVacant1.[Da]

1372[C4] TALPAS[Rural] SCOALAGIMNAZIALATALPAS PRIMAR EDUCATIEFIZICASISPORT 4/0 1anVacant1.[Da]

1344[C4] UNIREA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAUNIREA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 10/0 1anVacant1.[Da]

1749[C4] URZICUTA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"BARBUIONESCU"

URZICUTA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 3/0 1anVacant1.[Da]

2136[C4]

VALEASTANCIULUI[Rural] SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI PROFESIONAL EDUCATIEFIZICASISPORT 18/0 06.08.2015 1anRezervat Complet

1348[C4] VARTOP[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVARTOP GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 15/0 1anVacant1.[Da]2.[Da]

1149[C4] VELA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMURGULESCU"

VELA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 15/0 VELA 1anVacant1.[Da]

1354[C4] VERBITA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVERBITA GIMNAZIAL EDUCATIEFIZICASISPORT 13/0 1anVacant1.[Da]

1481[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULCUPROGRAMSPORTIV"PETRACHE

TRISCU"CRAIOVACLUBURISPORTIVESCOLARE

EDUCATIEFIZICASISPORT:PREGATIRESPORTIVADESPECIALITATE 18/0 1anVacant1.[Da] Complet ATLETISM

1622[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICAUTOCRAIOVA VOCATIONALLICEAL EDUCATIEFIZICASISPORT:PREGATIRE

SPORTIVADESPECIALITATE 20/0 SPECIALIZAREFOTBAL 4aniVacant1.[Da] Complet FOTBAL

1890[C4] AFUMATI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAFUMATI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

1710[C4]

AMARASTIIDEJOS[Rural] LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS LICEAL EDUCATIEMUZICALA 10/0 1anVacant1.[Da]

1898[C4]

AMARASTIIDESUS[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAMARASTIIDESUS GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

1359[C4] ARGETOAIA[Rural] SCOALAPROFESIONALA"CONSTANTINARGETOIANU"ARGETOAIA LICEAL EDUCATIEMUZICALA 10/0 1anVacant1.[Da]

1733[C4] BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"AMZAPELLEA"

BAILESTI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 7/0 1anVacant1.[Da]

1722[C4] BECHET[Urban] LICEULTEORETICBECHET LICEAL EDUCATIEMUZICALA 8/0 1anVacant1.[Da]

1758[C4] CALAFAT[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"CONSTANTINGEROTA"

CALAFAT GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 7/0 1anVacant1.[Da]

1785[C4] CALAFAT[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"GHEORGHEBRAESCU"

CALAFAT GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

1593[C4] CALARASI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"

CALARASI LICEAL EDUCATIEMUZICALA 4/0Å C.1CALARAÅ I+Å C.2CALARAÅ I+Å C.SARATA

1anVacant1.[Da]

1792[C4] CELARU[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"INV.M.GEORGESCU"

CELARU GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 2/0 1anRezervat

Pagina 7 din 36

Page 8: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1829[C4]

CIUPERCENIINOI[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAECARAS"CIUPERCENIINOI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 7/0 1anVacant1.[Da]

1001[C4] CRAIOVA[Urban] COLEGIUL"STEFANODOBLEJA"CRAIOVA LICEAL EDUCATIEMUZICALA 4/0 1anVacant1.[Da]

1416[C4] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFAN

VELOVAN"CRAIOVA LICEAL EDUCATIEMUZICALA 3/3 1anVacant1.[Da] [Avizpedagogic.]

1461[C4] CRAIOVA[Urban] COLEGIULTEHNICENERGETICCRAIOVA LICEAL EDUCATIEMUZICALA 7/0 1anVacant1.[Da]

2334[C4] CRAIOVA[Urban] LICEUL"TRAIANVUIA"CRAIOVA LICEAL EDUCATIEMUZICALA 8/‐ 1anVacant

1649[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEOLOGICADVENTISTCRAIOVA LICEAL EDUCATIEMUZICALA 5/0 1anVacant1.[Da] [CultADVENTIST]

1665[C4] DABULENI[Urban] LICEULTEORETIC"CONSTANTIN

BRANCOVEANU"DABULENI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 13/0 1anVacant1.[Da]

2126[C4] DANETI[Rural] SCOALAPROFESIONALADANETI LICEAL EDUCATIEMUZICALA 9/0 1anVacant1.[Da]

1943[C4] DESA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADESA GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 2/0 1anVacant1.[Da]

1122[C4] DIOSTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"CAROLALII‐LEA"

DIOSTI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 5/0 1anVacant1.[Da]

1948[C4] DOBRESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALADOBRESTI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anRezervat

1953[C4]

DOBROTESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALADOBROTESTI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

1079[C4] FILIASI[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"DIMITRIEFILISANU"

FILIASI LICEAL EDUCATIEMUZICALA 7/0 1anVacant1.[Da]

1237[C4]

FRATOSTITA[Urban] SCOALAGIMNAZIALAFRATOSTITA GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 6/0 1anVacant1.[Da]

1982[C4]

GALICEAMARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGALICEAMARE GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 7/0 1anVacant1.[Da]

1996[C4] GALICIUICA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGALICIUICA GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 2/0 1anRezervat

2006[C4] GANGIOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGANGIOVA GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 4/0 1anVacant1.[Da]

2015[C4] GHIDICI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHIDICI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

2019[C4] GHINDENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHINDENI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

2225[C4] GOIESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOIESTI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/‐ 1anVacant1.[Da]

1837[C4] INTORSURA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAEGH.POPESCU"INTORSURA GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

1271[C4] LESILE[Rural] SCOALAGIMNAZIALALESILE GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 7/0 1anVacant1.[Da]

1281[C4] ORODEL[Rural] SCOALAGIMNAZIALAORODEL GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 6/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da]

2235[C4] OSTROVENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAOSTROVENI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 6/‐ 1anVacant1.[Da]

2079[C4]

PISCUVECHI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAPISCUVECHI GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

1067[C4] PLENITA[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTIN

NICOLAESCU‐PLOPSOR"PLENITA GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 8/0 1anVacant1.[Da]

Pagina 8 din 36

Page 9: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1678[C4]

POIANAMARE[Rural]

LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE LICEAL EDUCATIEMUZICALA 10/0 1anVacant1.[Da]

1774[C4] RAST[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"GH.JIENESCU"RAST GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 7/0 1anVacant1.[Da]

2099[C4]

SEACADECAMP[Rural] SCOALAGIMNAZIALASEACADECAMP GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 3/0 1anVacant1.[Da]

1577[C4] SEGARCEA[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"HORIAVINTILA"

SEGARCEA LICEAL EDUCATIEMUZICALA 6/0 1anVacant1.[Da]

1750[C4] URZICUTA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"BARBUIONESCU"

URZICUTA GIMNAZIAL EDUCATIEMUZICALA 4/0 1anVacant1.[Da]

2196[C4] BAILESTI[Urban] LICEULTEORETIC"MIHAIVITEAZUL"BAILESTILICEAL EDUCATIEMUZICALA‐EDUCATIEARTISTICA 12/‐ 4aniVacant1.[Da]

2154[C4] CRAIOVA[Urban] SEMINARULTEOLOGICORTODOX"SFANTUL

GRIGORIETEOLOGUL"CRAIOVA LICEAL EDUCATIEMUZICALA‐EDUCATIEARTISTICA 6/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX][Avizseminarteologic]

1891[C4] AFUMATI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAFUMATI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 3/0 1anVacant1.[Da]

1711[C4]

AMARASTIIDEJOS[Rural] LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 8/0 1anVacant1.[Da]

1899[C4]

AMARASTIIDESUS[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAMARASTIIDESUS GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 3/0 1anVacant1.[Da]

1735[C4] BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"AMZAPELLEA"

BAILESTI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 7/0 1anVacant1.[Da]

2044[C4] BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.1BAILESTI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 7/0 1anVacant1.[Da]

1694[C4] CALAFAT[Urban] LICEULTEORETIC"INDEPENDENTA"CALAFATGIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 5/0 1anVacant1.[Da]

1786[C4] CALAFAT[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"GHEORGHEBRAESCU"

CALAFAT GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 7/0 1anVacant1.[Da]

1594[C4] CALARASI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"

CALARASI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 5/0Å C.1CALARAÅ I+Å C.2CALARAÅ I+Å C.SARATA

1anVacant1.[Da]

1830[C4]

CIUPERCENIINOI[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAECARAS"CIUPERCENIINOI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 7/0 1anVacant1.[Da]

1482[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULCUPROGRAMSPORTIV"PETRACHE

TRISCU"CRAIOVA GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 18/0 1anRezervat Complet

1651[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEOLOGICADVENTISTCRAIOVA GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 2/0 1anVacant1.[Da] [CultADVENTIST]

1804[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"IONTUCULESCU"

CRAIOVA GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 4/0 30.12.2015 1anRezervat

1811[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"LASCARCATARGIU"

CRAIOVA GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 7/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

1378[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAPROFESIONALASPECIALACRAIOVA GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 7/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da] [Atestated.spec.]

2050[C4] DABULENI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.1DABULENI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 3/0 1anRezervat

2127[C4] DANETI[Rural] SCOALAPROFESIONALADANETI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 11/0 1anVacant1.[Da]

1944[C4] DESA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADESA GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 7/0 1anVacant1.[Da]

1123[C4] DIOSTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"CAROLALII‐LEA"

DIOSTI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 5/0 1anVacant1.[Da]

Pagina 9 din 36

Page 10: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1955[C4]

DOBROTESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALADOBROTESTI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 3/0 1anVacant1.[Da]

1238[C4]

FRATOSTITA[Urban] SCOALAGIMNAZIALAFRATOSTITA GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 6/0 1anVacant1.[Da]

1984[C4]

GALICEAMARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGALICEAMARE GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 6/0 1anVacant1.[Da]

2020[C4] GHINDENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHINDENI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 3/0 1anVacant1.[Da]

1884[C4] GOICEA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"TUDORSEGARCEANU"

GOICEA GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 2/0 4aniVacant1.[Da] 1.[Da]

1272[C4] LESILE[Rural] SCOALAGIMNAZIALALESILE GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 6/0 1anVacant1.[Da]

1849[C4] LIPOVU[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"PETREMANARCESCU"

LIPOVU GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 2/0 1anVacant1.[Da]

1860[C4]

MACESUDESUS[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"MACESUDESUS GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 2/0 1anVacant1.[Da]

2055[C4] MOTATEI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANR.1MOTATEI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 2/0 1anVacant1.[Da]

2217[C4] OSTROVENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAOSTROVENI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 3/‐ 1anVacant1.[Da]

2077[C4]

PISCUVECHI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAPISCUVECHI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 2/0 1anRezervat

1068[C4] PLENITA[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTIN

NICOLAESCU‐PLOPSOR"PLENITA GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 8/0 1anVacant1.[Da]

1679[C4]

POIANAMARE[Rural]

LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 6/0 1anVacant1.[Da]

1775[C4] RAST[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"GH.JIENESCU"RAST GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 7/0 1anVacant1.[Da]

1931[C4] SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADAMIAN‐SADOVA GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 4/0 1anVacant1.[Da]

2094[C4] SCAESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALASCAESTI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 2/0 1anVacant1.[Da]

2100[C4]

SEACADECAMP[Rural] SCOALAGIMNAZIALASEACADECAMP GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 3/0 1anVacant1.[Da]

2111[C4]

SILISTEACRUCII[Rural] SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 3/0 1anVacant1.[Da]

1751[C4] URZICUTA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"BARBUIONESCU"

URZICUTA GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 2/0 1anVacant1.[Da]

2139[C4]

VALEASTANCIULUI[Rural] SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI GIMNAZIAL EDUCATIEPLASTICA 8/0 1anVacant1.[Da]

1666[C4] DABULENI[Urban] LICEULTEORETIC"CONSTANTIN

BRANCOVEANU"DABULENI LICEAL EDUCATIEPLASTICA‐EDUCATIEVIZUALA 20/0 1anVacant1.[Da] Complet

2070[C3] BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.5"AV.P.IVANOVICI"

BAILESTI GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 5/0 1anRezervat

2275[C3] BRABETI[Rural] SCOALAGIMNAZIALABRABETI[SCOALA

PROFESIONALADANETI] GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 4/2 4aniVacant2.[Da]

2349[C3] BREASTA[Rural] SCOALAGIMNAZIALABREASTA GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 8/‐ 1anVacant

1595[C3] CALARASI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"

CALARASI GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 2/0 OPÅ¢IONALÅ COALASARATA 1anVacant1.[Da]

2203[C3] CATANE[Rural] SCOALAGIMNAZIALACATANE GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 8/‐ 1anRezervat

Pagina 10 din 36

Page 11: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1831[C3]

CIUPERCENIINOI[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAECARAS"CIUPERCENIINOI GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 2/0 1anVacant1.[Da]

1504[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 3/0 1anVacant1.[Da]

2128[C3] DANETI[Rural] SCOALAPROFESIONALADANETI GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 7/0 1anVacant1.[Da]

1957[C3]

DOBROTESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALADOBROTESTI GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 4/0 1anVacant1.[Da]

2007[C3] GANGIOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGANGIOVA GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 2/0 1anVacant1.[Da]

2021[C3] GHINDENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHINDENI GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 4/0 1anVacant1.[Da]

1933[C3] SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADAMIAN‐SADOVA GIMNAZIAL EDUCATIETEHNOLOGICA 4/0 1anVacant1.[Da]

1642[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICTRANSPORTURICAI

FERATECRAIOVA LICEAL EDUCATIEVIZUALA 2/0 1anVacant1.[Da]

1080[C4] FILIASI[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"DIMITRIEFILISANU"

FILIASI LICEAL EDUCATIEVIZUALA 8/0 1anVacant1.[Da]

1650[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEOLOGICADVENTISTCRAIOVA LICEAL EDUCATIEVIZUALA‐EDUCATIEARTISTICA 3/0 1anVacant1.[Da] [CultADVENTIST]

2095[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"

CRAIOVA SPECIALPRESCOLAREDUCATOARE/EDUCATOR;INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULSPECIALPRESCOLAR;PROFESORPENTRUINVATAMANTULSPECIALPRESCOLAR

24/0COMUNICAREINLIMBAJMIMICOGESTUAL

1anVacant1.[Da] Complet COMUNICAREINLIMBAJMIMICO‐GESTUAL [Atestated.spec.]

2385[C1] AFUMATI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAFUMATI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 1anVacant Complet

1361[C1] ARGETOAIA[Rural] SCOALAPROFESIONALA"CONSTANTINARGETOIANU"ARGETOAIA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 1anVacant1.[Da] Complet

2290[C1] BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.3BAILESTI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 4aniVacant Complet

2387[C1] BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.3BAILESTI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 4aniVacant Complet

1198[C1] BELOT[Rural] SCOALAGIMNAZIALABELOT PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 1anVacant1.[Da] Complet

2378[C1] BELOT[Rural] SCOALAGIMNAZIALABELOT PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 1anVacant Complet

1145[C1] BRABOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMARTIN"BRABOVAPRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 4aniVacant1.[Da] Complet

2382[C1] CALOPAR[Rural] SCOALAGIMNAZIALACALOPAR PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 1anVacant Complet

Pagina 11 din 36

Page 12: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

2381[C1] CARAULA[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARAULA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 1anVacant Complet

1211[C1] CARPEN[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARPEN PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 1anVacant1.[Da] Complet

2375[C1]

CERNATESTI[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"PETRACHECERNATESCU"CERNATESTI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 1anVacant Complet

1027[C1] CRAIOVA[Urban] GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT

"CURCUBEULCOPILARIEI"CRAIOVA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 1anRezervat Complet

1474[C1] CRAIOVA[Urban] GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT"ELENA

FARAGO"CRAIOVA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 4aniVacant2.[Da] Complet

2405[C1] CRAIOVA[Urban] GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT

"FLOAREASOARELUI"CRAIOVA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 1anVacant Complet

1034[C1] CRAIOVA[Urban] GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT

"PARADISULCOPIILOR"CRAIOVA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 PANALA05.11.2014 1anRezervat3.[Da] Complet

1036[C1] CRAIOVA[Urban] GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT

"PHOENIX"CRAIOVA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 CONCEDIUCRESTERECOPIL 1anRezervat Complet

1039[C1] CRAIOVA[Urban] GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT

"PITICOT"CRAIOVA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0CONCEDIUCRESTERECOPILPANALA28.01.2015

1anRezervat Complet

1040[C1] CRAIOVA[Urban] GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT

"PITICOT"CRAIOVA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0CONCEDIUCRESTERECOPILPANALA15.02.2015

1anRezervat Complet

1041[C1] CRAIOVA[Urban] GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT"SF.

ANA"CRAIOVA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 CONCEDIU‐INGRIJIRECOPIL 1anRezervat Complet

1044[C1] CRAIOVA[Urban] GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT"TRAIAN

DEMETRESCU"CRAIOVA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 1anRezervat Complet

1045[C1] CRAIOVA[Urban] GRADINITACUPROGRAMPRELUNGIT"TUDOR

VLADIMIRESCU"CRAIOVA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 4aniVacant2.[Da] Complet

1126[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"DECEBAL"CRAIOVA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0

CONCEDIUPENTRUCREÃ ATEREÃ AIÃ ANGRIJIRECOPILPANALADATADE17.04.2015

1anRezervat Complet

1805[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"IONTUCULESCU"

CRAIOVA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 23.08.2015 1anRezervat Complet

Pagina 12 din 36

Page 13: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1813[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"LASCARCATARGIU"

CRAIOVA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 1anVacant1.[Da] Complet1.[Da]

1814[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"LASCARCATARGIU"

CRAIOVA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 1anVacant1.[Da] Complet1.[Da]

1815[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"LASCARCATARGIU"

CRAIOVA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 1anVacant1.[Da] Complet1.[Da]

1816[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"LASCARCATARGIU"

CRAIOVA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 1anRezervat Complet1.[Da]

1967[C1] DRANIC[Rural] SCOALAGIMNAZIALADRANIC PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 1anVacant1.[Da] Complet

2008[C1] GANGIOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGANGIOVA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 1anVacant1.[Da] Complet

2025[C1] GIGHERA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGIGHERA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 GRADINITAGIGHERA 4aniVacant2.[Da] Complet

2376[C1] GOIESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOIESTI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 1anVacant Complet

1257[C1] GRECESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGRECESTI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 1anVacant1.[Da] Complet

1258[C1] GRECESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGRECESTI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 1anVacant1.[Da] Complet

1838[C1] INTORSURA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAEGH.POPESCU"INTORSURA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet

2388[C1] INTORSURA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAEGH.POPESCU"INTORSURA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 1anVacant Complet

1274[C1] LESILE[Rural] SCOALAGIMNAZIALALESILE PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0CONCEDIUPT.CREÅ TEREÅ IÃ NGRIJIRECOPIL

1anRezervat Complet

1850[C1] LIPOVU[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"PETREMANARCESCU"

LIPOVU PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 STRUCTURALIPOVUDESUS 1anVacant1.[Da] Complet

2377[C1] MURGASI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAMURGASI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 1anVacant Complet

Pagina 13 din 36

Page 14: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

2330[C1] ORODEL[Rural] SCOALAGIMNAZIALAORODEL PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 1anVacant Complet

2380[C1] PLENITA[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTIN

NICOLAESCU‐PLOPSOR"PLENITA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 1anVacant Complet

2383[C1] PLENITA[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTIN

NICOLAESCU‐PLOPSOR"PLENITA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 1anVacant Complet

2379[C1] RADOVAN[Rural] SCOALAGIMNAZIALARADOVAN PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 1anVacant Complet

2269[C1] SALCUTA[Rural] SCOALAGIMNAZIALASALCUTA PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 1anVacant Complet

1183[C1]

SEACADEPADURE[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"OPSICHIECAZACU"SEACADEPADURE PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 GRADINITAVELENI 1anVacant1.[Da] Complet

1305[C1] SECU[Rural] SCOALAGIMNAZIALASECU PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 1anVacant1.[Da] Complet

2112[C1]

SILISTEACRUCII[Rural] SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 1anVacant1.[Da] Complet

1375[C1] TESLUI[Rural] SCOALAGIMNAZIALATESLUI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 STRUCTURATARTAL 1anVacant1.[Da] Complet

2386[C1] URZICUTA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"BARBUIONESCU"

URZICUTA PRESCOLAREDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 1anVacant Complet

2141[C1]

VALEASTANCIULUI[Rural] SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 17.03.2015 1anRezervat Complet

2142[C1]

VALEASTANCIULUI[Rural] SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI PRESCOLAR

EDUCATOARE/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRESCOLAR(INLIMBAROMANA)

24/0 4aniVacant1.[Da] Complet

1455[C3] CRAIOVA[Urban] COLEGIULTEHNICDEARTESIMESERII

"CONSTANTINBRANCUSI"CRAIOVA LICEAL ELECTRONICASIAUTOMATIZARI/ELECTRONICASIAUTOMATIZARI 6/0 1anVacant1.[Da]

1629[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"

CRAIOVA LICEAL ELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA/ELECTROMECANICA 19/0 interviulmg 1anRezervat Complet [Atestated.spec.]

1055[C3] MELINESTI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"ALEXANDRU

MACEDONSKI"MELINESTI LICEAL ELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA/ELECTROTEHNICA 5/0 1anVacant1.[Da]

1613[C4] BAILESTI[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"STEFANANGHEL"

BAILESTI LICEAL FILOSOFIE;LOGICA,ARGUMENTARESICOMUNICARE 5/0 1anVacant1.[Da]

1438[C4] CALAFAT[Urban] COLEGIULTEHNIC"STEFANMILCU"CALAFAT LICEAL FILOSOFIE;LOGICA,ARGUMENTARESI

COMUNICARE 6/0 1anVacant1.[Da]

1596[C4] CALARASI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"

CALARASI LICEAL FILOSOFIE;LOGICA,ARGUMENTARESICOMUNICARE 4/0 1anVacant1.[Da]

Pagina 14 din 36

Page 15: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1630[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"

CRAIOVA LICEAL FILOSOFIE;LOGICA,ARGUMENTARESICOMUNICARE 2/0 INTERVIULMG 1anVacant1.[Da] [Atestated.spec.]

1667[C4] DABULENI[Urban] LICEULTEORETIC"CONSTANTIN

BRANCOVEANU"DABULENI LICEAL FILOSOFIE;LOGICA,ARGUMENTARESICOMUNICARE 5/0 1anVacant1.[Da]

2155[C4] CRAIOVA[Urban] SEMINARULTEOLOGICORTODOX"SFANTUL

GRIGORIETEOLOGUL"CRAIOVA LICEAL FILOSOFIE;LOGICA,ARGUMENTARESICOMUNICARE‐PSIHOLOGIE‐STUDIISOCIALE 3/0 1anVacant1.[Da]

[CultORTODOX][Avizseminarteologic]

1070[C4] PLENITA[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTIN

NICOLAESCU‐PLOPSOR"PLENITA LICEAL FILOSOFIE;LOGICA,ARGUMENTARESICOMUNICARE‐PSIHOLOGIE‐STUDIISOCIALE 6/0 1anVacant1.[Da]

1712[C3]

AMARASTIIDEJOS[Rural] LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS LICEAL FIZICA 10/0 1anVacant3.[Da]

1737[C3] BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"AMZAPELLEA"

BAILESTI GIMNAZIAL FIZICA 6/0 1anVacant1.[Da]

2418[C3] BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.1BAILESTI GIMNAZIAL FIZICA 6/‐ 1anVacant

1725[C3] BECHET[Urban] LICEULTEORETICBECHET LICEAL FIZICA 8/0 1anVacant1.[Da]

1134[C3]

BOTOSESTI‐PAIA[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"EUFROSINAPOPESCU"BOTOSESTI‐PAIA GIMNAZIAL FIZICA 4/0 1anVacant1.[Da]

1439[C3] CALAFAT[Urban] COLEGIULTEHNIC"STEFANMILCU"CALAFAT LICEAL FIZICA 22/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet

1759[C3] CALAFAT[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"CONSTANTINGEROTA"

CALAFAT GIMNAZIAL FIZICA 2/0 1anVacant1.[Da]

1597[C3] CALARASI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"

CALARASI LICEAL FIZICA 9/0 Å C.SARATA+LIC.TEHN 1anVacant1.[Da]

1212[C3] CARPEN[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARPEN GIMNAZIAL FIZICA 12/0 1anVacant1.[Da]

2207[C3] CATANE[Rural] SCOALAGIMNAZIALACATANE GIMNAZIAL FIZICA 6/‐ 1anVacant1.[Da]

1832[C3]

CIUPERCENIINOI[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAECARAS"CIUPERCENIINOI GIMNAZIAL FIZICA 2/0 1anVacant1.[Da]

1400[C3] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"ELENACUZA"CRAIOVA LICEAL FIZICA 2/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

1419[C3] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFAN

VELOVAN"CRAIOVA LICEAL FIZICA 12/4 1anVacant3.[Da] [Avizpedagogic.]

1631[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"

CRAIOVA LICEAL FIZICA 5/0 INTERVIULMG 1anVacant1.[Da] [Atestated.spec.]

1643[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICTRANSPORTURICAI

FERATECRAIOVA LICEAL FIZICA 2/0 1anVacant1.[Da]

1652[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEOLOGICADVENTISTCRAIOVA LICEAL FIZICA 4/0 1anVacant1.[Da] [CultADVENTIST]

1172[C3] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"MIHAIVITEAZUL"

CRAIOVA GIMNAZIAL FIZICA 4/0 1anVacant1.[Da]

1868[C3] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"CRAIOVAGIMNAZIAL FIZICA 2/0 2aniVacant1.[Da] 1.[Da]

1668[C3] DABULENI[Urban] LICEULTEORETIC"CONSTANTIN

BRANCOVEANU"DABULENI GIMNAZIAL FIZICA 8/0 1anVacant1.[Da]

1945[C3] DESA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADESA GIMNAZIAL FIZICA 2/0 1anVacant1.[Da]

2016[C3] GHIDICI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHIDICI GIMNAZIAL FIZICA 2/0 1anRezervat

Pagina 15 din 36

Page 16: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

2163[C3] IZVOARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAIZVOARE GIMNAZIAL FIZICA 6/‐ 1anRezervat

1862[C3]

MACESUDESUS[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"MACESUDESUS GIMNAZIAL FIZICA 6/0 1anVacant1.[Da]

1878[C3] MAGLAVIT[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"STEFANISPAS"

MAGLAVIT GIMNAZIAL FIZICA 10/0 1anVacant1.[Da]

2053[C3] MARSANI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANR.1MARSANI GIMNAZIAL FIZICA 14/0 1anVacant1.[Da]

2040[C3] NEGOI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANEGOI GIMNAZIAL FIZICA 6/0 1anVacant1.[Da]

1680[C3]

POIANAMARE[Rural]

LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE LICEAL FIZICA 18/0 1anRezervat Complet

2408[C3] RAST[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"GH.JIENESCU"RAST GIMNAZIAL FIZICA 10/‐ 1anVacant

1937[C3] SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADAMIAN‐SADOVA GIMNAZIAL FIZICA 6/0 4aniVacant1.[Da]

1306[C3] SECU[Rural] SCOALAGIMNAZIALASECU GIMNAZIAL FIZICA 6/0 1anVacant1.[Da]

2318[C3]

SILISTEACRUCII[Rural] SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII GIMNAZIAL FIZICA 6/‐ 1anVacant

2120[C3] TUGLUI[Rural] SCOALAGIMNAZIALATUGLUI GIMNAZIAL FIZICA 2/0 1anVacant1.[Da]

2220[C3] URZICUTA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"BARBUIONESCU"

URZICUTA GIMNAZIAL FIZICA 8/‐ 1anVacant1.[Da]

2143[C3]

VALEASTANCIULUI[Rural] SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI PROFESIONAL FIZICA 2/0 1anVacant1.[Da]

1150[C3] VELA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMURGULESCU"

VELA GIMNAZIAL FIZICA 6/0 GUBAUCEA 1anVacant1.[Da]

1355[C3] VERBITA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVERBITA GIMNAZIAL FIZICA 4/0 1anVacant1.[Da]

1420[C3] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFAN

VELOVAN"CRAIOVA LICEAL FIZICA‐STIINTE 4/0 1anVacant3.[Da] [Avizpedagogic.]

1505[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

FORMEMUZICALE 6/0 1anVacant1.[Da]

STUDIITEORETICE(TEORIE‐SOLFEGIU‐DICTEU;ARMONIE;ISTORIAMUZICII;FORMEMUZICALE)

1902[C4]

AMARASTIIDESUS[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAMARASTIIDESUS GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5/0 1anVacant1.[Da]

1658[C4] BARCA[Rural] LICEULTEORETIC"ADRIANPAUNESCU"

BARCA LICEAL GEOGRAFIE 7/0 1anVacant1.[Da]

1598[C4] CALARASI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"

CALARASI LICEAL GEOGRAFIE 4/0 Å C.SARATA 1anVacant1.[Da]

1209[C4] CARAULA[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARAULA GIMNAZIAL GEOGRAFIE 6/0 1anVacant1.[Da]

1925[C4]

CASTRANOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALACASTRANOVA GIMNAZIAL GEOGRAFIE 7/0 06.01.2015 1anRezervat

1021[C4] CRAIOVA[Urban] COLEGIULTEHNICDEINDUSTRIE

ALIMENTARACRAIOVA LICEAL GEOGRAFIE 18/0CONCEDIUCRESTERECOPILPANAPE17.04.2015

1anRezervat Complet

2205[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEORETIC"TUDORARGHEZI"CRAIOVALICEAL GEOGRAFIE 18/‐ 1anRezervat Complet

Pagina 16 din 36

Page 17: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1765[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"ELENAFARAGO"

CRAIOVA GIMNAZIAL GEOGRAFIE 3/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

2129[C4] DANETI[Rural] SCOALAPROFESIONALADANETI PROFESIONAL GEOGRAFIE 19/0 1anRezervat Complet

1959[C4]

DOBROTESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALADOBROTESTI GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5/0 1anVacant1.[Da]

1081[C4] FILIASI[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"DIMITRIEFILISANU"

FILIASI LICEAL GEOGRAFIE 22/0 CONCEDIUCRESTERECOPIL 1anRezervat Complet

1681[C4]

POIANAMARE[Rural]

LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE LICEAL GEOGRAFIE 6/0 1anVacant1.[Da]

1151[C4] VELA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMURGULESCU"

VELA GIMNAZIAL GEOGRAFIE 12/0 VELA+GUBAUCEA 1anVacant1.[Da]

1356[C4] VERBITA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVERBITA GIMNAZIAL GEOGRAFIE 5/0 1anVacant1.[Da]

2097[C3] CRAIOVA[Urban] PALATULCOPIILORCRAIOVA PALATELECOPIILOR HORTICULTURA 18/0 calafat 4aniVacant1.[Da] Complet

HORTICULTURA(PALATESICLUBURIALECOPIILOR)

1599[C3] CALARASI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"

CALARASI LICEAL INDUSTRIEALIMENTARA 13/0 1anVacant1.[Da]

1682[C3]

POIANAMARE[Rural]

LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE LICEAL INDUSTRIEALIMENTARA 2/0 1anVacant1.[Da]

1057[C3] MELINESTI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"ALEXANDRU

MACEDONSKI"MELINESTI LICEAL INFORMATICA 3/1 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1683[C3]

POIANAMARE[Rural]

LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE LICEAL INFORMATICA 0/12 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

2144[C3]

VALEASTANCIULUI[Rural] SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI LICEAL INFORMATICA 0/10 1anVacant INFORMATICA

1369[C3] ARGETOAIA[Rural] SCOALAPROFESIONALA"CONSTANTINARGETOIANU"ARGETOAIA LICEAL INFORMATICA‐TEHNOLOGIAINFORMATIEISIA

COMUNICATIILOR 1/10 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1106[C3] CETATE[Rural] LICEULTEORETIC"GH.VASILICHI"CETATE LICEAL INFORMATICA‐TEHNOLOGIAINFORMATIEISIA

COMUNICATIILOR 2/4 1anRezervat INFORMATICA

1657[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEOLOGICADVENTISTCRAIOVA LICEAL INFORMATICA‐TEHNOLOGIAINFORMATIEISIA

COMUNICATIILOR 0/5 1anVacant1.[Da] INFORMATICA [CultADVENTIST]

2134[C3] DANETI[Rural] SCOALAPROFESIONALADANETI LICEAL INFORMATICA‐TEHNOLOGIAINFORMATIEISIA

COMUNICATIILOR 2/13 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1082[C3] FILIASI[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"DIMITRIEFILISANU"

FILIASI LICEAL INFORMATICA‐TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR 18/0 CONCEDIU

CRESTERECOPIL 1anRezervat Complet INFORMATICA

1506[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

INSTRUMENTLAALEGERE 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

1507[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

INSTRUMENTLAALEGERE 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

1508[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

INSTRUMENTLAALEGERE 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

1509[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

INSTRUMENTLAALEGERE 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

1510[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

INSTRUMENTLAALEGERE 12/0 1anVacant1.[Da] MUZICAINSTRUMENTALA:PIAN

1511[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

INSTRUMENTLAALEGERE 4/0 1anVacant1.[Da]MUZICAINSTRUMENTALA:CHITARA

1512[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

INSTRUMENTLAALEGERE 18/0 1anVacant1.[Da] CompletMUZICAINSTRUMENTALA:PERCUTIE

Pagina 17 din 36

Page 18: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1166[C1] ALMAJ[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"IONGH.PLESA"ALMAJ PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 REVINELAPOSTLA2801.2015 1anRezervat Complet

1713[C1]

AMARASTIIDEJOS[Rural] LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 OCOLNA 1anVacant1.[Da] Complet

1904[C1]

AMARASTIIDESUS[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAMARASTIIDESUS PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anVacant1.[Da] Complet

1659[C1] BARCA[Rural] LICEULTEORETIC"ADRIANPAUNESCU"

BARCA PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anRezervat Complet

1199[C1] BELOT[Rural] SCOALAGIMNAZIALABELOT PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anVacant1.[Da] Complet

2268[C1] BISTRET[Rural] SCOALAGIMNAZIALABISTRET PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/‐ 1anVacant Complet

1135[C1]

BOTOSESTI‐PAIA[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"EUFROSINAPOPESCU"BOTOSESTI‐PAIA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anVacant1.[Da] Complet

1147[C1] BRABOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMARTIN"BRABOVAPRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0STRUCTURASCOLARARACHITADEJOS

1anVacant1.[Da] Complet

1200[C1]

BRALOSTITA[Rural] SCOALAGIMNAZIALABRALOSTITA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 STRUCTURARACOVITA 1anRezervat Complet

1916[C1] CALOPAR[Rural] SCOALAGIMNAZIALACALOPAR PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 18.12.2014 1anRezervat Complet

2267[C1] CARAULA[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARAULA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/‐ 1anVacant Complet

1214[C1] CARPEN[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARPEN PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anRezervat Complet

1185[C1]

CERNATESTI[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"PETRACHECERNATESCU"CERNATESTI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anRezervat Complet

1186[C1]

CERNATESTI[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"PETRACHECERNATESCU"CERNATESTI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anRezervat Complet

1010[C1] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"FRATIIBUZESTI"

CRAIOVA PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anVacant1.[Da] Complet1.[Da] [STEPBYSTEP]

Pagina 18 din 36

Page 19: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

2226[C1] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFAN

VELOVAN"CRAIOVA PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/‐ 1anVacant1.[Da] Complet [Avizpedagogic.]

1110[C1] CRAIOVA[Urban] LICEULTEORETIC"HENRICOANDA"CRAIOVA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 REZERVATPANALA01.04.2015 1anRezervat Complet [STEPBYSTEP]

1128[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"DECEBAL"CRAIOVA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0doardacÄ nr.deelevivafilalimitaminimÄ prevAzutAdelege(12)

1anVacant1.[Da] Complet

1174[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"MIHAIVITEAZUL"

CRAIOVA PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 CONCEDIUCRESTERECOPIL 1anRezervat Complet [STEPBYSTEP]

1192[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"TRAIAN"CRAIOVA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0CUCMADALINADETASATACNADNR

1anRezervat Complet1.[Da]

1969[C1] DRANIC[Rural] SCOALAGIMNAZIALADRANIC PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anVacant1.[Da] Complet

2011[C1] GANGIOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGANGIOVA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anVacant1.[Da] Complet

2012[C1] GANGIOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGANGIOVA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anVacant1.[Da] Complet

2261[C1] GIURGITA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGIURGITA PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/‐ 1anVacant Complet

1249[C1] GOGOSU[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOGOSU PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anVacant1.[Da] Complet

2406[C1] GOIESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOIESTI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/‐ PANALA01.04.2015 1anRezervat Complet

1267[C1] IZVOARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAIZVOARE PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anVacant1.[Da] Complet

1268[C1] IZVOARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAIZVOARE PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anVacant1.[Da] Complet

2292[C1] IZVOARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAIZVOARE PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

24/‐ 1anVacant Complet

2254[C1] MURGASI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAMURGASI PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/‐ 4aniVacant Complet

Pagina 19 din 36

Page 20: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1308[C1] SECU[Rural] SCOALAGIMNAZIALASECU PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anVacant1.[Da] Complet

2384[C1] SECU[Rural] SCOALAGIMNAZIALASECU PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/‐ 1anVacant Complet

2115[C1]

SILISTEACRUCII[Rural] SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anVacant1.[Da] Complet

1373[C1] TALPAS[Rural] SCOALAGIMNAZIALATALPAS PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anRezervat Complet

1350[C1] VARTOP[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVARTOP PRIMAR

INVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 1anVacant1.[Da] Complet

1152[C1] VELA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMURGULESCU"

VELA PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 SIMULTANI‐IIIGUBAUCEA 4aniVacant1.[Da] Complet

1153[C1] VELA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMURGULESCU"

VELA PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 SISIMULTANII‐IVGUBAUCEA 1anVacant1.[Da] Complet

1154[C1] VELA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMURGULESCU"

VELA PRIMARINVATATOR/INSTITUTORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR/PROFESORPENTRUINVATAMANTULPRIMAR(INLIMBAROMANA)

20/0 VELA 1anVacant1.[Da] Complet

1338[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"

CRAIOVA SPECIALPRIMAR INVATATOR‐EDUCATOR/INSTITUTOR‐EDUCATOR/PROFESOR‐EDUCATOR 20/0 1anVacant1.[Da] Complet [Atestated.spec.]

2300[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"

CRAIOVA SPECIALPRIMAR INVATATOR‐EDUCATOR/INSTITUTOR‐EDUCATOR/PROFESOR‐EDUCATOR 20/‐ 1anVacant Complet COMUNICAREINLIMBAJ

MIMICO‐GESTUAL [Atestated.spec.]

1515[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEALDEARTA ISTORIAARTEI 2/0 1anVacant1.[Da]

STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

1516[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

ISTORIAMUZICII 4/2 1anVacant1.[Da]

STUDIITEORETICE(TEORIE‐SOLFEGIU‐DICTEU;ARMONIE;ISTORIAMUZICII;FORMEMUZICALE)

2356[C4] AFUMATI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAFUMATI GIMNAZIAL ISTORIE 9/‐ 1anVacant

1614[C4] BAILESTI[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"STEFANANGHEL"

BAILESTI LICEAL ISTORIE 2/0 1anVacant1.[Da]

1095[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"GEORGEBIBESCU"

CRAIOVA LICEAL ISTORIE 4/0 1anVacant1.[Da]

1809[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"IONTUCULESCU"

CRAIOVA GIMNAZIAL ISTORIE 10/0 30.12.2015 1anRezervat

2156[C4] CRAIOVA[Urban] SEMINARULTEOLOGICORTODOX"SFANTUL

GRIGORIETEOLOGUL"CRAIOVA LICEAL ISTORIE 4/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX][Avizseminarteologic]

2307[C4] FARCAS[Rural] SCOALAGIMNAZIALAFARCAS GIMNAZIAL ISTORIE 7/‐ 1anVacant

1261[C4] GRECESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGRECESTI GIMNAZIAL ISTORIE 5/0 1anVacant1.[Da]

Pagina 20 din 36

Page 21: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

2353[C4]

MALUMARE[Rural]

LICEULTEHNOLOGIC"ING.IONETEAURELIAN"MALUMARE LICEAL ISTORIE 11/‐ 1anVacant

2357[C4] MOTATEI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANR.1MOTATEI GIMNAZIAL ISTORIE 18/‐ 1anVacant Complet

2355[C4] ORODEL[Rural] SCOALAGIMNAZIALAORODEL+SCOALA

GIMNAZIALAVARTOP GIMNAZIAL ISTORIE 18/‐ 11+7 1anVacant Complet

1339[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"

CRAIOVA SPECIALGIMNAZIAL KINETOTERAPIE 13/0 1anVacant1.[Da] COMUNICAREINLIMBAJMIMICO‐GESTUAL [Atestated.spec.]

1362[C2] ARGETOAIA[Rural] SCOALAPROFESIONALA"CONSTANTINARGETOIANU"ARGETOAIA LICEAL LIMBAENGLEZA 5/0 1anVacant1.[Da]

1660[C2] BARCA[Rural] LICEULTEORETIC"ADRIANPAUNESCU"

BARCA LICEAL LIMBAENGLEZA 18/0 01.06.2015 1anRezervat Complet

1728[C2] BECHET[Urban] LICEULTEORETICBECHET LICEAL LIMBAENGLEZA 4/6 1anVacant1.[Da]

1136[C2]

BOTOSESTI‐PAIA[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"EUFROSINAPOPESCU"BOTOSESTI‐PAIA GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 4/0 1anVacant1.[Da]

1741[C2] BREASTA[Rural] SCOALAGIMNAZIALABREASTA GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 4/0 1anRezervat1.[Da]

1600[C2] CALARASI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"

CALARASI LICEAL LIMBAENGLEZA 4/0 1anVacant1.[Da]

1918[C2] CALOPAR[Rural] SCOALAGIMNAZIALACALOPAR GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 7/0 LASTRUCTURA

BELCIN 1anVacant1.[Da]

1215[C2] CARPEN[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARPEN GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 5/0 1anVacant1.[Da]

1926[C2]

CASTRANOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALACASTRANOVA GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 2/0 06.01.2015 1anRezervat

1795[C2] CELARU[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"INV.M.GEORGESCU"

CELARU GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 3/0 1anVacant1.[Da]2.[Da]

1796[C2] CELARU[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"INV.M.GEORGESCU"

CELARU GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 18/0 21.01.2016 1anRezervat Complet

1760[C2] CETATE[Rural] LICEULTEORETIC"GH.VASILICHI"CETATE LICEAL LIMBAENGLEZA 18/0 4aniVacant1.[Da] Complet

1833[C2]

CIUPERCENIINOI[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAECARAS"CIUPERCENIINOI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 6/0 1anVacant1.[Da]

1424[C2] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFAN

VELOVAN"CRAIOVA LICEAL LIMBAENGLEZA 18/0CONCEDIUCRESTERECOPILPANALA17.05.2015

1anRezervat Complet [Avizpedagogic.]

1425[C2] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFAN

VELOVAN"CRAIOVA LICEAL LIMBAENGLEZA 18/0CONCEDIUCRESTERECOPILPANALA07.07.2015

1anRezervat1.[Da] Complet [Avizpedagogic.]

2396[C2] CRAIOVA[Urban] LICEULTEORETIC"HENRICOANDA"CRAIOVA LICEAL LIMBAENGLEZA 8/‐ 1anVacant

1175[C2] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"MIHAIVITEAZUL"

CRAIOVA GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 18/0CONCEDIUCRESTERECOPILPANALA12.06.2015

1anRezervat Complet

2164[C2] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"SF.GHEORGHE"

CRAIOVA GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 3/‐ 1anRezervat

1382[C2] CRAIOVA[Urban] SCOALAPROFESIONALASPECIALACRAIOVA SPECIALLICEAL LIMBAENGLEZA 0/8 1anVacant1.[Da] 1.[Da] [Atestated.spec.]

1670[C2] DABULENI[Urban] LICEULTEORETIC"CONSTANTIN

BRANCOVEANU"DABULENI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 4/0 1anVacant1.[Da]

2130[C2] DANETI[Rural] SCOALAPROFESIONALADANETI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 7/0 1anVacant1.[Da]

Pagina 21 din 36

Page 22: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1963[C2]

DOBROTESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALADOBROTESTI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 3/0 1anVacant1.[Da]

1970[C2] DRANIC[Rural] SCOALAGIMNAZIALADRANIC GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 2/0 1anVacant1.[Da]

1232[C2] FILIASI[Urban] SCOALAGIMNAZIALAFILIASI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 4/0

CONCEDIUCRESTERECOPILPANALA13.12.2015

1anRezervat

1992[C2]

GALICEAMARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGALICEAMARE GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 5/0 1anVacant1.[Da]

1841[C2] INTORSURA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAEGH.POPESCU"INTORSURA GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 2/0 1anVacant1.[Da]

1276[C2] LESILE[Rural] SCOALAGIMNAZIALALESILE GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 4/5 1anVacant1.[Da]

1852[C2] LIPOVU[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"PETREMANARCESCU"

LIPOVU GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 15/0 1anRezervat

2056[C2] MOTATEI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANR.1MOTATEI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 18/0 PANALA

1.05.2015 1anRezervat Complet

2057[C2] MOTATEI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANR.1MOTATEI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 8/0 1anRezervat

1283[C2] ORODEL[Rural] SCOALAGIMNAZIALAORODEL GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 9/0 1anVacant1.[Da]

2215[C2] OSTROVENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAOSTROVENI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 2/‐ 1anVacant1.[Da]

2081[C2]

PISCUVECHI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAPISCUVECHI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 3/3 1anVacant1.[Da]

2306[C2]

PISCUVECHI[Rural]

SCOALAGIMNAZIALAPISCUVECHI+SEACADECAMP GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 18/‐ 18+8 1anVacant Complet

1074[C2] PLENITA[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTIN

NICOLAESCU‐PLOPSOR"PLENITA LICEAL LIMBAENGLEZA 6/0 1anVacant1.[Da]

2304[C2] PLENITA[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTIN

NICOLAESCU‐PLOPSOR"PLENITA LICEAL LIMBAENGLEZA 18/‐ 1anVacant Complet

1939[C2] SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADAMIAN‐SADOVA GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 3/0 1anVacant1.[Da]

2393[C2] SEGARCEA[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"HORIAVINTILA"

SEGARCEA LICEAL LIMBAENGLEZA 18/‐ 1anRezervat Complet

1377[C2] TESLUI[Rural] SCOALAGIMNAZIALATESLUI GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 4/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da]

2145[C2]

VALEASTANCIULUI[Rural] SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI PROFESIONAL LIMBAENGLEZA 3/0 1anVacant1.[Da]

1351[C2] VARTOP[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVARTOP GIMNAZIAL LIMBAENGLEZA 4/0 1anVacant1.[Da]

1895[C2] AFUMATI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAFUMATI GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 8/0 4aniVacant1.[Da]

1906[C2]

AMARASTIIDESUS[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAMARASTIIDESUS GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 3/0 1anVacant1.[Da]

1363[C2] ARGETOAIA[Rural] SCOALAPROFESIONALA"CONSTANTINARGETOIANU"ARGETOAIA LICEAL LIMBAFRANCEZA 18/0

CONCEDIUDEINGRIJIREPANALADATADE28.05.2015

1anRezervat Complet

1204[C2] BREASTA[Rural] SCOALAGIMNAZIALABREASTA GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 6/0 1anRezervat

1441[C2] CALAFAT[Urban] COLEGIULTEHNIC"STEFANMILCU"CALAFAT LICEAL LIMBAFRANCEZA 18/0 01.09.2015 1anRezervat Complet

Pagina 22 din 36

Page 23: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

2208[C2] CATANE[Rural] SCOALAGIMNAZIALACATANE GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 7/‐ 1anVacant1.[Da]

2415[C2] CERAT[Rural] SCOALAGIMNAZIALACERAT GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 8/‐ 1anVacant

1834[C2]

CIUPERCENIINOI[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAECARAS"CIUPERCENIINOI GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 4/0 1anVacant1.[Da]

1005[C2] CRAIOVA[Urban] COLEGIUL"STEFANODOBLEJA"CRAIOVA LICEAL LIMBAFRANCEZA 18/0 PANALA4IAN

2015 1anRezervat Complet

1403[C2] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"ELENACUZA"CRAIOVA LICEAL LIMBAFRANCEZA 7/2 1anVacant1.[Da] 1.[Da] [Da]:FRANCEZA

1427[C2] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFAN

VELOVAN"CRAIOVA LICEAL LIMBAFRANCEZA 3/4 1anVacant1.[Da] [Avizpedagogic.]

1466[C2] CRAIOVA[Urban] COLEGIULTEHNICENERGETICCRAIOVA LICEAL LIMBAFRANCEZA 2/0 1anVacant1.[Da]

1103[C2] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICDETRANSPORTURI

AUTOCRAIOVA LICEAL LIMBAFRANCEZA 18/0 CONCEDIUCRESTERECOPIL 1anRezervat Complet

1.[Da]

1644[C2] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICTRANSPORTURICAI

FERATECRAIOVA LICEAL LIMBAFRANCEZA 11/0 1anRezervat

1653[C2] CRAIOVA[Urban] LICEULTEOLOGICADVENTISTCRAIOVA GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 4/0 1anVacant1.[Da] [CultADVENTIST]

1745[C2] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"ANTONPANN"CRAIOVAGIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 4/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

1782[C2] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"GHEORGHEBIBESCU"

CRAIOVA GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 2/0 STRUCTURAPOPOVENI 1anVacant1.[Da]

1820[C2] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"LASCARCATARGIU"

CRAIOVA GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 4/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

2187[C2] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"CRAIOVAGIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 6/‐ 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

1971[C2] DRANIC[Rural] SCOALAGIMNAZIALADRANIC GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 8/0 1anRezervat

2001[C2] GALICIUICA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGALICIUICA GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 2/0 1anVacant1.[Da]

2223[C2] GOIESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOIESTI GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 2/‐ 1anVacant1.[Da]

1853[C2] LIPOVU[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"PETREMANARCESCU"

LIPOVU GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 2/0 1anVacant1.[Da]

2293[C2] LIPOVU[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"PETREMANARCESCU"

LIPOVU GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 18/‐ 1anVacant Complet

1865[C2]

MACESUDESUS[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"MACESUDESUS GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 13/0 1anRezervat

2059[C2] MOTATEI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANR.1MOTATEI GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 6/0 1anVacant1.[Da]

2216[C2] OSTROVENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAOSTROVENI GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 3/‐ 1anVacant1.[Da]

1686[C2]

POIANAMARE[Rural]

LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE LICEAL LIMBAFRANCEZA 2/0 1anVacant1.[Da]

2102[C2]

SEACADECAMP[Rural] SCOALAGIMNAZIALASEACADECAMP GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 12/0 1anVacant1.[Da]

2116[C2]

SILISTEACRUCII[Rural] SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 10/0 1anRezervat

1341[C2] TESLUI[Rural] SCOALAGIMNAZIALATESLUI GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 18/0

VIABILPANALADATADE11.12.2014

1anRezervat Complet

Pagina 23 din 36

Page 24: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1347[C2] UNIREA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAUNIREA GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 4/0 1anVacant1.[Da]

2146[C2]

VALEASTANCIULUI[Rural] SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI PROFESIONAL LIMBAFRANCEZA 4/0 1anVacant1.[Da]

2302[C2] VERBITA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVERBITA GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA 10/‐ 1anVacant

2296[C2] TERPEZITA[Rural] SCOALAGIMNAZIALATERPEZITA GIMNAZIAL LIMBAFRANCEZA‐LIMBAENGLEZA 18/‐ 12+6 1anVacant Complet

1404[C2] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"ELENACUZA"CRAIOVA LICEAL LIMBAGERMANA 8/10

CONTINUITATEHOLGERHACK‐ACORDGERMANIA

1anVacant1.[Da] Complet1.[Da] [Da]:GERMANA

1874[C2] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"CRAIOVAGIMNAZIAL LIMBAGERMANA 0/4 2aniVacant1.[Da] 1.[Da]

2157[C2] CRAIOVA[Urban] SEMINARULTEOLOGICORTODOX"SFANTUL

GRIGORIETEOLOGUL"CRAIOVA LICEAL LIMBAGREACAVECHE 4/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX][Avizseminarteologic]

1875[C2] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"CRAIOVAGIMNAZIAL LIMBAITALIANA 0/3 2aniVacant1.[Da] 1.[Da]

1716[C2]

AMARASTIIDEJOS[Rural] LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS LICEAL LIMBALATINA 2/0 1anVacant1.[Da]

2193[C2] BAILESTI[Urban] LICEULTEORETIC"MIHAIVITEAZUL"BAILESTILICEAL LIMBALATINA 8/‐ 4aniVacant1.[Da]

1661[C2] BARCA[Rural] LICEULTEORETIC"ADRIANPAUNESCU"

BARCA LICEAL LIMBALATINA 3/0 1anVacant1.[Da]

1699[C2] CALAFAT[Urban] LICEULTEORETIC"INDEPENDENTA"CALAFATLICEAL LIMBALATINA 8/0 1anVacant1.[Da]

1762[C2] CALAFAT[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"CONSTANTINGEROTA"

CALAFAT GIMNAZIAL LIMBALATINA 3/0 1anVacant1.[Da]

1768[C2] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"ELENAFARAGO"

CRAIOVA GIMNAZIAL LIMBALATINA 4/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da]

2158[C2] CRAIOVA[Urban] SEMINARULTEOLOGICORTODOX"SFANTUL

GRIGORIETEOLOGUL"CRAIOVA LICEAL LIMBALATINA 3/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX][Avizseminarteologic]

1671[C2] DABULENI[Urban] LICEULTEORETIC"CONSTANTIN

BRANCOVEANU"DABULENI LICEAL LIMBALATINA 12/0 1anVacant1.[Da]

2219[C2] OSTROVENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAOSTROVENI GIMNAZIAL LIMBALATINA 1/‐ 1anVacant1.[Da]

1778[C2] RAST[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"GH.JIENESCU"RAST GIMNAZIAL LIMBALATINA 2/0 1anVacant1.[Da]

1580[C2] SEGARCEA[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"HORIAVINTILA"

SEGARCEA LICEAL LIMBALATINA 6/0 1anVacant1.[Da]

2221[C2] URZICUTA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"BARBUIONESCU"

URZICUTA GIMNAZIAL LIMBALATINA 1/‐ 1anVacant1.[Da]

1717[C2]

AMARASTIIDEJOS[Rural] LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS LICEAL LIMBARROMANI‐MATERNA 0/18 1anVacant1.[Da] Complet

1919[C2] CALOPAR[Rural] SCOALAGIMNAZIALACALOPAR GIMNAZIAL LIMBARROMANI‐MATERNA 0/18 LASTRUCTURA

SALCU?A 1anVacant1.[Da] Complet

2206[C2] CATANE[Rural] SCOALAGIMNAZIALACATANE GIMNAZIAL LIMBARROMANI‐MATERNA /18 1anVacant1.[Da] Complet

2416[C2] CERAT[Rural] SCOALAGIMNAZIALACERAT GIMNAZIAL LIMBARROMANI‐MATERNA 18/‐ 1anVacant Complet

Pagina 24 din 36

Page 25: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

2417[C2] CERAT[Rural] SCOALAGIMNAZIALACERAT GIMNAZIAL LIMBARROMANI‐MATERNA 9/‐ 1anVacant

1746[C2] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"ANTONPANN"CRAIOVAGIMNAZIAL LIMBARROMANI‐MATERNA 0/18 1anVacant1.[Da] Complet

1.[Da]

1747[C2] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"ANTONPANN"CRAIOVAGIMNAZIAL LIMBARROMANI‐MATERNA 0/18 1anVacant1.[Da] Complet

1.[Da]

1233[C2] FILIASI[Urban] SCOALAGIMNAZIALAFILIASI GIMNAZIAL LIMBARROMANI‐MATERNA 18/0 4aniVacant1.[Da] Complet

1234[C2] FILIASI[Urban] SCOALAGIMNAZIALAFILIASI GIMNAZIAL LIMBARROMANI‐MATERNA 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

1854[C2] LIPOVU[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"PETREMANARCESCU"

LIPOVU GIMNAZIAL LIMBARROMANI‐MATERNA 0/18 1anVacant1.[Da] Complet

2041[C2] NEGOI[Rural] SCOALAGIMNAZIALANEGOI GIMNAZIAL LIMBARROMANI‐MATERNA 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

1295[C2] SALCUTA[Rural] SCOALAGIMNAZIALASALCUTA GIMNAZIAL LIMBARROMANI‐MATERNA 0/15 1anVacant1.[Da]

1581[C2] SEGARCEA[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"HORIAVINTILA"

SEGARCEA LICEAL LIMBARROMANI‐MATERNA 6/0 1anVacant1.[Da]

2107[C2] SEGARCEA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASEGARCEA GIMNAZIAL LIMBARROMANI‐MATERNA 0/18 1anVacant1.[Da] Complet

2088[C2] SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALASADOVA GIMNAZIAL LIMBARROMANI‐MATERNA‐LIMBARROMANI 0/12 1anVacant1.[Da]

2404[C2] BAILESTI[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"STEFANANGHEL"

BAILESTI LICEAL LIMBASILITERATURAROMANA 18/‐ 4aniVacant Complet

2399[C2] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"

CRAIOVA LICEAL LIMBASILITERATURAROMANA 7/‐ 1anVacant COMUNICAREINLIMBAJMIMICO‐GESTUAL [Atestated.spec.]

1384[C2] CRAIOVA[Urban] SCOALAPROFESIONALASPECIALACRAIOVA LICEAL LIMBASILITERATURAROMANA 9/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da] [Atestated.spec.]

1887[C2] GOICEA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"TUDORSEGARCEANU"

GOICEA GIMNAZIAL LIMBASILITERATURAROMANA 18/0 12.02.2015 1anRezervat Complet1.[Da]

2204[C2] GRECESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGRECESTI GIMNAZIAL LIMBASILITERATURAROMANA 18/‐ 1anRezervat Complet

1395[C2] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"CAROLI"CRAIOVA LICEAL LIMBASPANIOLA 8/10

OBLIGATIE,LECTORSPANIA,CLASEBILINGVE

1anVacant1.[Da] Complet [Da]:SPANIOLA

2317[C3] BAILESTI[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"STEFANANGHEL"

BAILESTI LICEAL MATEMATICA 18/‐ 4aniVacant Complet

1602[C3] CALARASI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"

CALARASI LICEAL MATEMATICA 19/0 01.01.2015 1anRezervat Complet

2414[C3] CERAT[Rural] SCOALAGIMNAZIALACERAT GIMNAZIAL MATEMATICA 8/‐ 1anVacant

2242[C3] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFAN

VELOVAN"CRAIOVA LICEAL MATEMATICA 0/4 1anVacant1.[Da] [Avizpedagogic.]

2186[C3] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"IONCREANGA"

CRAIOVA GIMNAZIAL MATEMATICA 4/‐ 1anVacant1.[Da]

1284[C3] ORODEL[Rural] SCOALAGIMNAZIALAORODEL GIMNAZIAL MATEMATICA 8/0 1anVacant1.[Da]

2089[C3] SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALASADOVA GIMNAZIAL MATEMATICA 0/4 1anVacant1.[Da]

1582[C3] SEGARCEA[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"HORIAVINTILA"

SEGARCEA LICEAL MATEMATICA 3/3 1anVacant1.[Da]

Pagina 25 din 36

Page 26: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

2147[C3]

VALEASTANCIULUI[Rural] SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI PROFESIONAL MATEMATICA 4/0 1anVacant1.[Da]

1458[C3] CRAIOVA[Urban] COLEGIULTEHNICDEARTESIMESERII

"CONSTANTINBRANCUSI"CRAIOVA LICEAL MECANICA/MECANICA 3/0 1anVacant1.[Da]

1385[C3] CRAIOVA[Urban] SCOALAPROFESIONALASPECIALACRAIOVA LICEAL MECANICA/MECANICA 5/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da] [Atestated.spec.]

1058[C3] MELINESTI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"ALEXANDRU

MACEDONSKI"MELINESTI LICEAL MECANICA/MECANICA 6/0 1anVacant1.[Da]

2403[C3] BAILESTI[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"STEFANANGHEL"

BAILESTI LICEAL MECANICA/MECANICAAGRICOLA 18/‐ 1anVacant Complet

2389[C3] CRAIOVA[Urban] LICEUL"CHARLESLAUGIER"CRAIOVA POSTLICEAL MEDICINAGENERALA 18/‐ 4aniVacant Complet

1635[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"

CRAIOVA POSTLICEAL MEDICINAGENERALA 5/0 INTERVIULMG 1anVacant1.[Da] [Atestated.spec.]

1518[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA GIMNAZIALDEARTA MODELAJ 2/0 1anVacant1.[Da]

STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

1519[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICADECAMERA 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICADECAMERA

1520[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICADECAMERA 6/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] MUZICADECAMERA

1522[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet MUZICA

INSTRUMENTALA:PIAN

1523[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet MUZICA

INSTRUMENTALA:PIAN

1524[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet MUZICA

INSTRUMENTALA:PIAN

1525[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet MUZICA

INSTRUMENTALA:PIAN

1526[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICA

INSTRUMENTALA:PIAN

1527[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICA

INSTRUMENTALA:PIAN

1528[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICA

INSTRUMENTALA:PIAN

1529[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICA

INSTRUMENTALA:PIAN

1530[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICA

INSTRUMENTALA:PIAN

1531[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 14/0 1anVacant1.[Da] MUZICA

INSTRUMENTALA:PIAN

1532[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:VIOARA

1533[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:VIOARA

1534[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:VIOARA

1535[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:VIOARA

Pagina 26 din 36

Page 27: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1536[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:VIOARA

1537[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:VIOARA

1538[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:VIOARA

1539[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:VIOARA

1540[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:VIOARA

1541[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 4aniVacant1.[Da]2.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:VIOARA

1542[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:VIOARA

1543[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:VIOARA

1544[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:VIOARA

1545[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 4/6 1anVacant1.[Da]

MUZICAINSTRUMENTALA:VIOARA

1546[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 11/0 1anVacant1.[Da]

MUZICAINSTRUMENTALA:VIOLONCEL

1547[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:CHITARA

1548[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 7/0 1anVacant1.[Da]

MUZICAINSTRUMENTALA:CHITARA

1549[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICA

INSTRUMENTALA:VIOLA

1550[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICA

INSTRUMENTALA:VIOLA

1551[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 2/0 1anVacant1.[Da] MUZICA

INSTRUMENTALA:VIOLA

1552[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 9/0 1anVacant1.[Da]

MUZICAINSTRUMENTALA:CONTRABAS

1553[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet MUZICA

INSTRUMENTALA:FLAUT

1554[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 3/2 1anVacant1.[Da] MUZICA

INSTRUMENTALA:FLAUT

1555[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 6/0 1anVacant1.[Da]

MUZICAINSTRUMENTALA:TROMBON‐TUBA

1556[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 7/2 1anVacant1.[Da] MUZICA

INSTRUMENTALA:OBOI

Pagina 27 din 36

Page 28: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1557[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 5/1 1anVacant1.[Da] MUZICA

INSTRUMENTALA:FAGOT

1558[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:CLARINET

1559[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:CLARINET

1560[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 11/7 1anVacant1.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:CLARINET

1561[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 2/0 1anVacant1.[Da]

MUZICAINSTRUMENTALA:CLARINET

1562[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 13/0 1anVacant1.[Da] MUZICA

INSTRUMENTALA:CORN

1563[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 7/2 1anVacant1.[Da]

MUZICAINSTRUMENTALA:TROMPETA

1564[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:PERCUTIE

1565[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 18/0 1anVacant1.[Da] Complet

MUZICAINSTRUMENTALA:PERCUTIE

1566[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

MUZICAINSTRUMENTALA(FUNCTIEDEINSTRUMENT) 12/0 1anVacant1.[Da]

MUZICAINSTRUMENTALA:PERCUTIE

1738[C4] CRAIOVA[Urban] PALATULCOPIILORCRAIOVA PALATELECOPIILOR MUZICAPOPULARA 18/0 4aniVacant1.[Da] Complet

MUZICAPOPULARA(PALATESICLUBURIALECOPIILOR)

1893[C3] AFUMATI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAFUMATI GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

4/0 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1903[C3]

AMARASTIIDESUS[Rural] SCOALAGIMNAZIALAAMARASTIIDESUS GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

4/0 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1742[C3] BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"AMZAPELLEA"

BAILESTI GIMNAZIALOPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/8 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

2048[C3] BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.1BAILESTI GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/4 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

2074[C3] BAILESTI[Urban] SCOALAGIMNAZIALANR.5"AV.P.IVANOVICI"

BAILESTI GIMNAZIALOPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/8 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1910[C3] BISTRET[Rural] SCOALAGIMNAZIALABISTRET GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/10 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1911[C3] BISTRET[Rural] SCOALAGIMNAZIALABISTRET GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

7/0 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1912[C3]

BRATOVOESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALABRATOVOESTI GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/5 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1788[C3] CALAFAT[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"GHEORGHEBRAESCU"

CALAFAT GIMNAZIALOPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

6/0 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1213[C3] CARPEN[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARPEN GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

4/0 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

Pagina 28 din 36

Page 29: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

2210[C3] CATANE[Rural] SCOALAGIMNAZIALACATANE GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

/2 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1835[C3]

CIUPERCENIINOI[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAECARAS"CIUPERCENIINOI GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

4/0 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1219[C3] COSOVENI[Rural] SCOALAGIMNAZIALACOSOVENI GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/4 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1817[C3] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"LASCARCATARGIU"

CRAIOVA GIMNAZIALOPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

4/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da] INFORMATICA

1669[C3] DABULENI[Urban] LICEULTEORETIC"CONSTANTIN

BRANCOVEANU"DABULENI GIMNAZIALOPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/6 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1961[C3]

DOBROTESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALADOBROTESTI GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

2/0 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1229[C3] FILIASI[Urban] SCOALAGIMNAZIALAFILIASI GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/18 1anVacant1.[Da] Complet INFORMATICA

1240[C3]

FRATOSTITA[Urban] SCOALAGIMNAZIALAFRATOSTITA GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/10 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1999[C3] GALICIUICA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGALICIUICA GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/5 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

2010[C3] GANGIOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGANGIOVA GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

8/0 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

2229[C3] GHIDICI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGHIDICI GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

/5 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1247[C3] GIUBEGA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGIUBEGA GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/6 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1252[C3] GOIESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOIESTI GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

6/0 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1839[C3] INTORSURA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"NICOLAEGH.POPESCU"INTORSURA GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/6 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1266[C3] IZVOARE[Rural] SCOALAGIMNAZIALAIZVOARE GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

4/0 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

2037[C3]

MACESUDEJOS[Rural] SCOALAGIMNAZIALAMACESUDEJOS GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/4 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1864[C3]

MACESUDESUS[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"MACESUDESUS GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/5 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1879[C3] MAGLAVIT[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"STEFANISPAS"

MAGLAVIT GIMNAZIALOPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/7 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1143[C3] PERISOR[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"HENRICOANDA"

PERISOR GIMNAZIALOPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/6 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

2080[C3]

PISCUVECHI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAPISCUVECHI GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/5 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

2090[C3] SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALASADOVA GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/11 1anVacant INFORMATICA

Pagina 29 din 36

Page 30: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

2114[C3]

SILISTEACRUCII[Rural] SCOALAGIMNAZIALASILISTEACRUCII GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

3/0 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

2119[C3] TEASC[Rural] SCOALAGIMNAZIALATEASC GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/7 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1376[C3] TESLUI[Rural] SCOALAGIMNAZIALATESLUI GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/4 4aniVacant1.[Da]2.[Da] INFORMATICA

1346[C3] UNIREA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAUNIREA GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

6/0 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1753[C3] URZICUTA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"BARBUIONESCU"

URZICUTA GIMNAZIALOPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/5 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1158[C3] VELA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"ILIEMURGULESCU"

VELA GIMNAZIALOPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

14/0 VELA+GUBAUCEA 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1357[C3] VERBITA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVERBITA GIMNAZIAL

OPTIONALINDOMENIULINFORMATICA/TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR

0/4 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1428[C4] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONALPEDAGOGIC"STEFAN

VELOVAN"CRAIOVA LICEAL PEDAGOGIE 19/0 1anVacant1.[Da] Complet [Avizpedagogic.]

1636[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"

CRAIOVA POSTLICEAL PEDAGOGIE 25/0 INTERVIULMG 1anVacant1.[Da] Complet COMUNICAREINLIMBAJMIMICO‐GESTUAL [Atestated.spec.]

1567[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEALDEARTA PERSPECTIVASIDESENPROIECTIV 4/0 1anVacant1.[Da]

STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

1568[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA GIMNAZIALDEARTA PICTURA 2/0 1anVacant1.[Da]

STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

1569[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEALDEARTA PICTURADESEVALET 4/1 1anVacant1.[Da]

STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

1444[C3] CALAFAT[Urban] COLEGIULTEHNIC"STEFANMILCU"CALAFAT LICEAL

PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(AGRIGULTURA,HORTICULTURA/AGRICULTURA)

3/0 1anVacant1.[Da]AGRICULTURA,HORTICULTURA/AGRICULTURA

1412[C3] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONALECONOMIC"GHEORGHE

CHITU"CRAIOVA LICEALPREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(ALIMENTATIEPUBLICASITURISM/ALIMENTATIEPUBLICA)

20/0 1anVacant1.[Da]ALIMENTATIEPUBLICASITURISM/ALIMENTATIEPUBLICA

2391[C3] CRAIOVA[Urban] LICEUL"CHARLESLAUGIER"CRAIOVA POSTLICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(ASISTENTA

MEDICALA) 24/‐ 4aniVacant CompletSANATATESIASISTENTAPEDAGOGICA/ASISTENTAMEDICALA

2392[C3] CRAIOVA[Urban] LICEUL"CHARLESLAUGIER"CRAIOVA POSTLICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(ASISTENTA

MEDICALA) 24/‐ 4aniVacant CompletSANATATESIASISTENTAPEDAGOGICA/ASISTENTAMEDICALA

1603[C3] CALARASI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"

CALARASI LICEALPREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(ECONOMIC,ADMINISTRATIV,COMERTSISERVICII/COMERTSISERVICII)

13/0 1anVacant1.[Da]

ECONOMIC,ADMINISTRATIV,COMERTSISERVICII/COMERTSISERVICII

1468[C3] CRAIOVA[Urban] COLEGIULTEHNICENERGETICCRAIOVA LICEAL

PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(ELECTRONICASIAUTOMATIZARI/ELECTRONICASIAUTOMATIZARI)

10/0 1anVacant1.[Da]

ELECTRONICASIAUTOMATIZARI/ELECTRONICASIAUTOMATIZARI

Pagina 30 din 36

Page 31: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1637[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"

CRAIOVA LICEALPREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(ELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA/ELECTROTEHNICA

8/0 INTERVIULMG 1anVacant1.[Da]

ELECTROTEHNICA,ELECTROMECANICA,ENERGETICA/ELECTROTEHNICA‐ELECTROMECANICA‐ENERGETICA

[Atestated.spec.]

2390[C3] CRAIOVA[Urban] LICEUL"CHARLESLAUGIER"CRAIOVA POSTLICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(FARMACIE) 24/‐ 4aniVacant Complet SANATATESIASISTENTA

PEDAGOGICA/FARMACIE

1729[C3] BECHET[Urban] LICEULTEORETICBECHET LICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA/INDUSTRIAALIMENTARA) 16/0 1anVacant1.[Da]INDUSTRIEALIMENTARA/INDUSTRIAALIMENTARA

1730[C3] BECHET[Urban] LICEULTEORETICBECHET LICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA/INDUSTRIAALIMENTARA) 0/13 1anVacant1.[Da]INDUSTRIEALIMENTARA/INDUSTRIAALIMENTARA

1689[C3]

POIANAMARE[Rural]

LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE LICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(INDUSTRIE

ALIMENTARA/INDUSTRIAALIMENTARA) 8/0 1anVacant1.[Da]INDUSTRIEALIMENTARA/INDUSTRIAALIMENTARA

1604[C3] CALARASI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"

CALARASI LICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(INDUSTRIEALIMENTARA/MORARIT) 14/0 1anVacant1.[Da] INDUSTRIEALIMENTARA

/MORAR

1719[C3]

AMARASTIIDEJOS[Rural] LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS LICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(MECANICA/

MECANICAAGRICOLA) 18/0 CONDUCEREAUTO 1anVacant1.[Da]

MECANICA/MECANICA‐MECANICAAGRICOLA‐MECANICAINCONSTRUCTII‐MECANICANAVE‐METALURGIE‐PETROLSIGAZE

2148[C3]

VALEASTANCIULUI[Rural] SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI PROFESIONAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(MECANICA/

MECANICAAGRICOLA) 16/0 1anVacant1.[Da]

MECANICA/MECANICA‐MECANICAAGRICOLA‐MECANICAINCONSTRUCTII‐MECANICANAVE‐METALURGIE‐PETROLSIGAZE

2352[C3] CALAFAT[Urban] COLEGIULTEHNIC"STEFANMILCU"CALAFAT LICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(MECANICA) 24/‐ 1anVacant Complet

MECANICA/MECANICA‐MECANICAAGRICOLA‐MECANICAINCONSTRUCTII‐MECANICANAVE‐METALURGIE‐PETROLSIGAZE

1063[C3] CARCEA[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTIN

IANCULESCU"CARCEA LICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(MECANICA) 4/0 1anVacant1.[Da]

MECANICA/MECANICA‐MECANICAAGRICOLA‐MECANICAINCONSTRUCTII‐MECANICANAVE‐METALURGIE‐PETROLSIGAZE

1638[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"

CRAIOVA LICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(MECANICA) 8/0 INTERVIULMG 1anVacant1.[Da]

MECANICA/MECANICA‐MECANICAAGRICOLA‐MECANICAINCONSTRUCTII‐MECANICANAVE‐METALURGIE‐PETROLSIGAZE

[Atestated.spec.]

Pagina 31 din 36

Page 32: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

2400[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"

CRAIOVA LICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(MECANICA) 10/‐ 1anVacant

MECANICA/MECANICA‐MECANICAAGRICOLA‐MECANICAINCONSTRUCTII‐MECANICANAVE‐METALURGIE‐PETROLSIGAZESICOMUNICAREINLIMBAJMIMICO‐GESTUAL

[Atestated.spec.]

1087[C3] FILIASI[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"DIMITRIEFILISANU"

FILIASI PROFESIONAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(MECANICA) 10/0 1anVacant1.[Da]

MECANICA/MECANICA‐MECANICAAGRICOLA‐MECANICAINCONSTRUCTII‐MECANICANAVE‐METALURGIE‐PETROLSIGAZE

1075[C3] PLENITA[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTIN

NICOLAESCU‐PLOPSOR"PLENITA LICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(MECANICA) 19/0 1anVacant1.[Da]

MECANICA/MECANICA‐MECANICAAGRICOLA‐MECANICAINCONSTRUCTII‐MECANICANAVE‐METALURGIE‐PETROLSIGAZE

1586[C3] SEGARCEA[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"HORIAVINTILA"

SEGARCEA LICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(MECANICA) 25/0 1anVacant1.[Da] Complet

MECANICA/MECANICA‐MECANICAAGRICOLA‐MECANICAINCONSTRUCTII‐MECANICANAVE‐METALURGIE‐PETROLSIGAZE

1088[C3] FILIASI[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"DIMITRIEFILISANU"

FILIASI LICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(PROTECTIAMEDIULUI) 19/0 1anVacant1.[Da] PROTECTIAMEDIULUI

1365[C3] ARGETOAIA[Rural] SCOALAPROFESIONALA"CONSTANTINARGETOIANU"ARGETOAIA LICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA

(SILVICULTURA/SILVICULTURA) 12/0 1anVacant1.[Da] SILVICULTURA/SILVICULTURA

2398[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"

CRAIOVA LICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(TEXTILE/TRICOTAJESICONFECTIITEXTILE,FINISAJ) 7/‐ 1anVacant

TEXTILE/FILATURA‐TESATORIE‐FINISAJSICOMUNICAREINLIMBAJMIMICO‐GESTUAL

[Atestated.spec.]

1645[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICTRANSPORTURICAI

FERATECRAIOVA LICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(TEXTILE/TRICOTAJESICONFECTIITEXTILE,FINISAJ) 4/0 4aniVacant1.[Da]

TEXTILE/TRICOTAJESICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

1097[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"GEORGEBIBESCU"

CRAIOVA LICEALPREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(TRANSPORTURI/CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

16/0 CONDUCEREAUTOC 1anRezervat TRANSPORTURI/

TRANSPORTURIRUTIERE [AvizIGP/ARR]

2149[C3]

VALEASTANCIULUI[Rural] SCOALAPROFESIONALAVALEASTANCIULUI LICEAL

PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(TRANSPORTURI/CONDUCEREAAUTOVEHICULELOR)

24/0 1anVacant1.[Da] Complet TRANSPORTURI/TRANSPORTURIRUTIERE [AvizIGP/ARR]

1605[C3] CALARASI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"

CALARASI LICEAL PREGATIRE‐INSTRUIREPRACTICA(TRANSPORTURI/TRANSPORTURIRUTIERE) 24/0 1anVacant1.[Da] Complet TRANSPORTURI/

TRANSPORTURIRUTIERE [AvizIGP/ARR]

2394[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEALDEARTA PROCESAREACOMPUTERIZATAAIMAGINII 18/‐ 4aniVacant Complet

STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

1312[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.MINA"

CRAIOVA SPECIALGIMNAZIAL PROFESORDEPSIHODIAGNOZA 7/0 1anVacant1.[Da] [Atestated.spec.]

1340[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"

CRAIOVA SPECIALGIMNAZIAL PROFESORDEPSIHODIAGNOZA 16/0 1anVacant1.[Da] Complet COMUNICAREINLIMBAJMIMICO‐GESTUAL [Atestated.spec.]

Pagina 32 din 36

Page 33: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1366[C2] ARGETOAIA[Rural] SCOALAPROFESIONALA"CONSTANTINARGETOIANU"ARGETOAIA

CENTREDEDOCUMENTARESIINFORMARE

PROFESORDOCUMENTARIST 18/0 4aniVacant1.[Da] Complet

2291[C2] CARPEN[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARPEN

CENTREDEDOCUMENTARESIINFORMARE

PROFESORDOCUMENTARIST 9/‐ 1anVacant

2366[C1] CRAIOVA[Urban]

CENTRULJUDETEANDERESURSESIASISTENTAEDUCATIONALA+COLEGIULENERGETICCRAIOVA+COLEGIULMILCUCALAFAT

CABINETASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA

PROFESORINCENTRESICABINETEDEASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/‐ 1anVacant Complet

2367[C1] CRAIOVA[Urban]

CENTRULJUDETEANDERESURSESIASISTENTAEDUCATIONALA+SCOALAGEROTACALAFAT+SCOALABRAESCUCALAFAT

CABINETASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA

PROFESORINCENTRESICABINETEDEASISTENTAPSIHOPEDAGOGICA 18/‐ 1anVacant Complet

1314[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.MINA"

CRAIOVA SPECIALGIMNAZIAL PROFESORITINERANTSIDESPRIJIN 16/0POSTVALABILPANALADATADE16.02.2015

1anRezervat Complet [Atestated.spec.]

1324[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"

CRAIOVA SPECIALGIMNAZIAL PROFESORITINERANTSIDESPRIJIN 14/0 1anVacant1.[Da] COMUNICAREINLIMBAJMIMICO‐GESTUAL [Atestated.spec.]

1327[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"

CRAIOVA SPECIALGIMNAZIAL PROFESORPSIHOPEDAGOG 6/0 1anVacant1.[Da] COMUNICAREINLIMBAJMIMICO‐GESTUAL [Atestated.spec.]

1328[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"

CRAIOVA SPECIALGIMNAZIAL PROFESORPSIHOPEDAGOG 6/0 1anVacant1.[Da] COMUNICAREINLIMBAJMIMICO‐GESTUAL [Atestated.spec.]

2338[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.MINA"

CRAIOVA

SPECIAL(DEFICIENTEMODERATESAUUSOARE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALAPENTRUOCATEDRADEEDUCATIESPECIALA 16/‐ 1anVacant1.[Da] Complet [Atestated.spec.]

1330[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"

CRAIOVA

SPECIAL(DEFICIENTEMODERATESAUUSOARE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALAPENTRUOCATEDRADEEDUCATIESPECIALA 16/0 1anVacant1.[Da] Complet COMUNICAREINLIMBAJ

MIMICO‐GESTUAL [Atestated.spec.]

1331[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"

CRAIOVA

SPECIAL(DEFICIENTEMODERATESAUUSOARE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALAPENTRUOCATEDRADEEDUCATIESPECIALA 16/0 1anVacant1.[Da] Complet COMUNICAREINLIMBAJ

MIMICO‐GESTUAL [Atestated.spec.]

1332[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.VASILE"

CRAIOVA

SPECIAL(DEFICIENTEMODERATESAUUSOARE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALAPENTRUOCATEDRADEEDUCATIESPECIALA 16/0 1anVacant1.[Da] Complet COMUNICAREINLIMBAJ

MIMICO‐GESTUAL [Atestated.spec.]

1387[C1] CRAIOVA[Urban] SCOALAPROFESIONALASPECIALACRAIOVA

SPECIAL(DEFICIENTEMODERATESAUUSOARE)

PROFESORPSIHOPEDAGOGIESPECIALAPENTRUOCATEDRADEEDUCATIESPECIALA 2/7 1anVacant1.[Da] 1.[Da] [Atestated.spec.]

1459[C3] CRAIOVA[Urban] COLEGIULTEHNICDEARTESIMESERII

"CONSTANTINBRANCUSI"CRAIOVA LICEAL PROTECTIAMEDIULUI 7/0 1anVacant1.[Da]

1720[C4]

AMARASTIIDEJOS[Rural] LICEULTEORETICAMARASTIIDEJOS LICEAL PSIHOLOGIE 2/0 1anVacant1.[Da]

1619[C4] BAILESTI[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"STEFANANGHEL"

BAILESTI LICEAL PSIHOLOGIE 4/0 1anVacant1.[Da]

1446[C4] CALAFAT[Urban] COLEGIULTEHNIC"STEFANMILCU"CALAFAT LICEAL PSIHOLOGIE 5/0 1anVacant1.[Da]

1479[C4] CRAIOVA[Urban] LICEUL"TRAIANVUIA"CRAIOVA LICEAL PSIHOLOGIE 8/0 1anVacant1.[Da]

1655[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEOLOGICADVENTISTCRAIOVA LICEAL PSIHOLOGIE 2/0 1anVacant1.[Da] [CultADVENTIST]

2133[C4] DANETI[Rural] SCOALAPROFESIONALADANETI LICEAL PSIHOLOGIE‐FILOSOFIE;LOGICA,

ARGUMENTARESICOMUNICARE 2/0 1anVacant1.[Da]

Pagina 33 din 36

Page 34: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

2096[C3] CRAIOVA[Urban] PALATULCOPIILORCRAIOVA PALATELECOPIILOR RADIOCLUB 24/0 REZERVATPANA

LA4.01.2015 1anRezervat Complet

RADIOCLUB‐CONSTRUCTIIRADIO(PALATESICLUBURIALECOPIILOR)

1656[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEOLOGICADVENTISTCRAIOVA GIMNAZIAL RELIGIEADVENTISTA 7/0 1anVacant1.[Da] [CultADVENTIST]

1367[C4] ARGETOAIA[Rural] SCOALAPROFESIONALA"CONSTANTINARGETOIANU"ARGETOAIA LICEAL RELIGIEORTODOXA 7/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX]

1138[C4]

BOTOSESTI‐PAIA[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"EUFROSINAPOPESCU"BOTOSESTI‐PAIA GIMNAZIAL RELIGIEORTODOXA 4/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX]

1913[C4]

BRATOVOESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALABRATOVOESTI GIMNAZIAL RELIGIEORTODOXA 3/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX]

1447[C4] CALAFAT[Urban] COLEGIULTEHNIC"STEFANMILCU"CALAFAT LICEAL RELIGIEORTODOXA 6/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX]

1797[C4] CELARU[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"INV.M.GEORGESCU"

CELARU GIMNAZIAL RELIGIEORTODOXA 5/0 1anVacant1.[Da]2.[Da] [CultORTODOX]

2177[C4] CRAIOVA[Urban] COLEGIULNATIONAL"FRATIIBUZESTI"

CRAIOVA LICEAL RELIGIEORTODOXA 9/‐ CONCEDIUCRESTERECOPIL 1anRezervat 1.[Da] [CultORTODOX]

1639[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"

CRAIOVA

SPECIAL(DEFICIENTEGRAVE,SEVERE,PROFUNDESAUASOCIATE)

RELIGIEORTODOXA 16/0 INTERVIULMG 1anRezervat Complet [CultORTODOX][Atestated.spec.]

1115[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULTEORETIC"HENRICOANDA"CRAIOVA LICEAL RELIGIEORTODOXA 6/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX]

1771[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"ELENAFARAGO"

CRAIOVA GIMNAZIAL RELIGIEORTODOXA 3/0 1anVacant1.[Da] 1.[Da] [CultORTODOX]

1322[C4] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALASPECIALA"SF.MINA"

CRAIOVA

SPECIAL(DEFICIENTEMODERATESAUUSOARE)

RELIGIEORTODOXA 4/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX][Atestated.spec.]

2002[C4] GALICIUICA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGALICIUICA GIMNAZIAL RELIGIEORTODOXA 7/0 4aniVacant1.[Da] [CultORTODOX]

2029[C4] GIGHERA[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGIGHERA GIMNAZIAL RELIGIEORTODOXA 9/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX]

1255[C4] GOIESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAGOIESTI GIMNAZIAL RELIGIEORTODOXA 7/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX]

1866[C4]

MACESUDESUS[Rural]

SCOALAGIMNAZIALA"SF.DUMITRU"MACESUDESUS GIMNAZIAL RELIGIEORTODOXA 7/0 4aniRezervat [CultORTODOX]

2335[C4] MURGASI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAMURGASI GIMNAZIAL RELIGIEORTODOXA 8/‐ 1anVacant [CultORTODOX]

1076[C4] PLENITA[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"CONSTANTIN

NICOLAESCU‐PLOPSOR"PLENITA LICEAL RELIGIEORTODOXA 10/0 1anVacant1.[Da] [CultORTODOX]

1690[C4]

POIANAMARE[Rural]

LICEULTEORETIC"GEORGEST.MARINCU"POIANAMARE LICEAL RELIGIEORTODOXA 18/0 1anRezervat Complet [CultORTODOX]

1570[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA

GIMNAZIU/PRIMARMUZICA/ARTA/‐GIMNAZIUCOREGRAFIE

RITMICA 3/0 1anVacant1.[Da] COREGRAFIE

1368[C3] ARGETOAIA[Rural] SCOALAPROFESIONALA"CONSTANTINARGETOIANU"ARGETOAIA LICEAL SILVICULTURA 12/0 1anVacant1.[Da]

1663[C4] BARCA[Rural] LICEULTEORETIC"ADRIANPAUNESCU"

BARCA LICEAL SOCIOLOGIE‐FILOSOFIE;LOGICA,ARGUMENTARESICOMUNICARE 3/0 1anVacant1.[Da]

1703[C4] CALAFAT[Urban] LICEULTEORETIC"INDEPENDENTA"CALAFATLICEAL SOCIOLOGIE‐FILOSOFIE;LOGICA,

ARGUMENTARESICOMUNICARE 3/0 1anVacant1.[Da]

Pagina 34 din 36

Page 35: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

1571[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEALDEARTA STUDIULFORMELORSIALCULORII 3/0 1anVacant1.[Da]

STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

1572[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEALDEARTA STUDIULFORMELORSIALVOLUMULUI 4/0 1anVacant1.[Da]

STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

1573[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEALDEARTA STUDIULFORMELORSIDESENUL 3/0 1anVacant1.[Da]

STUDIULCOMPOZITIEISIPORTOFOLIUDESPECIALITATE

2197[C3] BAILESTI[Urban] LICEULTEORETIC"MIHAIVITEAZUL"BAILESTILICEAL TEHNOLOGIAINFORMATIEISIA

COMUNICATIILOR 0/7 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1608[C3] CALARASI[Rural] LICEULTEHNOLOGIC"PETREBANITA"

CALARASI LICEAL TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR 2/0 OPÅ¢IONAL

Å COALASARATA 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

2413[C3] CERAT[Rural] SCOALAGIMNAZIALACERAT GIMNAZIAL TEHNOLOGIAINFORMATIEISIA

COMUNICATIILOR 0/12 1anVacant INFORMATICA

2395[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEAL TEHNOLOGIAINFORMATIEISIA

COMUNICATIILOR 11/‐ 1anVacant INFORMATICA

2401[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICSPECIAL"BEETHOVEN"

CRAIOVA LICEAL TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR 5/‐ 1anVacant

INFORMATICASICOMUNICAREINLIMBAJMIMICO‐GESTUAL

[Atestated.spec.]

1179[C3] CRAIOVA[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"MIHAIVITEAZUL"

CRAIOVA GIMNAZIAL TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR 0/8 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1889[C3] GOICEA[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"TUDORSEGARCEANU"

GOICEA GIMNAZIAL TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR 0/6 1anVacant1.[Da] 1.[Da] INFORMATICA

1856[C3] LIPOVU[Rural] SCOALAGIMNAZIALA"PETREMANARCESCU"

LIPOVU GIMNAZIAL TEHNOLOGIAINFORMATIEISIACOMUNICATIILOR 0/7 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1290[C3] RADOVAN[Rural] SCOALAGIMNAZIALARADOVAN GIMNAZIAL TEHNOLOGIAINFORMATIEISIA

COMUNICATIILOR 0/6 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1941[C3] SADOVA[Rural] SCOALAGIMNAZIALADAMIAN‐SADOVA GIMNAZIAL TEHNOLOGIAINFORMATIEISIA

COMUNICATIILOR 0/3 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1763[C3] CALAFAT[Urban] SCOALAGIMNAZIALA"CONSTANTINGEROTA"

CALAFAT GIMNAZIAL TEHNOLOGIAINFORMATIEISICOMUNICARII 0/15 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1924[C3] CARNA[Rural] SCOALAGIMNAZIALACARNA GIMNAZIAL TEHNOLOGIAINFORMATIEISICOMUNICARII 0/7 1anVacant1.[Da] 1.[Da] INFORMATICA

1286[C3] PIELESTI[Rural] SCOALAGIMNAZIALAPIELESTI GIMNAZIAL TEHNOLOGIAINFORMATIEISICOMUNICARII 0/4 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

2122[C3] TUGLUI[Rural] SCOALAGIMNAZIALATUGLUI GIMNAZIAL TEHNOLOGIAINFORMATIEISICOMUNICARII 0/5 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1352[C3] VARTOP[Rural] SCOALAGIMNAZIALAVARTOP GIMNAZIAL TEHNOLOGIAINFORMATIEISICOMUNICARII 0/4 1anVacant1.[Da] INFORMATICA

1574[C4] CRAIOVA[Urban] LICEULDEARTE"MARINSORESCU"CRAIOVA LICEUMUZICA/ARTA‐COREGRAFIE

TEORIE‐SOLFEGIU‐DICTEU 10/0 1anVacant1.[Da]

STUDIITEORETICE(TEORIE‐SOLFEGIU‐DICTEU;ARMONIE;ISTORIAMUZICII;FORMEMUZICALE)

1646[C3] CRAIOVA[Urban] LICEULTEHNOLOGICTRANSPORTURICAI

FERATECRAIOVA LICEAL TEXTILE/TRICOTAJESICONFECTIITEXTILE,FINISAJTEXTIL 3/0 4aniVacant1.[Da]

2402[C3] BAILESTI[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"STEFANANGHEL"

BAILESTI LICEAL TRANSPORTURI/TRANSPORTURIRUTIERE 18/‐ 4aniVacant Complet

1621[C3] BAILESTI[Urban] LICEULTEHNOLOGIC"STEFANANGHEL"

BAILESTI LICEAL VETERINAR 8/0 1anVacant1.[Da]

Pagina 35 din 36

Page 36: Lista Posturi Vacante 12 Mai 2014

12.05.2014

Codpost[centru]

Localitatea[Mediu]

UnitateadeÎnvăţământ(indiferentdestatutuljuridic)[Unitateacustatutjuridicdecareapartine]

[Alteunitati]NiveluldeÎnvăţământ Disciplinapostului

[Altediscipline]

NroreTC/CDS

Detalii

ViabilitateStatut1[Pretransfercons.între

unități]2[Postpt.art.253]

3[Menținerepensionari]

Postcomplet1[Condițiispecifice]

2[ContractTeach]

Probapractică[Postpredare

intensiv/bilingv] :probălimbă

Avize,atestatenecesare

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, INSPECTORI DE SPECIALITATE

Prof. Georgică BERCEA-FLOREA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Prof. Mădălina NEAȚU

Prof. Dan-Cristian ȚACU

Pagina 36 din 36