limbe si comunicare nationala 2018 - clasa 6 - limba si...vrei sd realizezi un chestionar pe care...

of 11 /11
Mina-Maria Rusu (coordonator) Geanina cotoi, Anca-Marcela Grddinaru, Elena-silvia Gugu, Carmen-Irina Heile, Mihaela fimingeriu Evaluarea nafionale la finalul clasei a VI-a Limbe si comunicare , Limba Romdne - Limba Dnglezd Limba Romdne - Limba Francezd edi{ia a IV-a, revizuitd Editura Paralela 45

Author: others

Post on 13-Feb-2020

7 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Mina-Maria Rusu (coordonator)Geanina cotoi, Anca-Marcela Grddinaru, Elena-silvia Gugu,

  Carmen-Irina Heile, Mihaela fimingeriu

  Evaluarea nafionalela finalul clasei a VI-a

  Limbe si comunicare,Limba Romdne - Limba DnglezdLimba Romdne - Limba Francezd

  edi{ia a IV-a, revizuitd

  Editura Paralela 45

 • Cuprins

 • O Relalia dintre pdrinli gi copii constituie tema de discutie pentru urmatoarea activitate. Este o tema care telntereseaze in mod deosebit 9i vrei ca interventia ta se fie una serioasS. Asadar, cauti lnformatii care sd te ajute inpregatirea temei.

  La final, alegi sd folosegti ca sursd de documentare cele doud texte de mai jos: TEXTUL A si TEXTUL B.Citegte texele A 9i B 9i apoi r5spunde cerinleh propus€.

  - Cerinlele de la I la Vl urmSresc ce si c6t ai inteles din textele citite, iar cele de la Vll la X urmaresc felul in carefolosegti aceeasi informalie in scop propriu (acela de a realiza o temd).

  rp(rut A

  Toli pdrinlii pot gre;i si pot cddea uneori tn capcane. Nu existd pdrinte care sd stie tn orice moment cumsd reaclioneze. insd atunci cdnd greSelile suntfrecvente Si pdrintele persistd tn greSeald, creste probabilitateaapariliei unor probleme de comportament la copii.

  Iatd cdteva dintre cele mai intdlnite greSeli ale pdrinlilor care afecteazd dezvoltarea emolionald Sicomportamentald a copilului. Sunt totodatdforme pe core abuzul asupra copiilor le poate lua: de la abuzfizic,la abuz emolional sau verbal.

  l. Observd numai comportamentele neadecvate ale copiilor Si ignord comportamentele ,,bune". Uniicopii nu primesc nicio atenlie din partea pdrin\ilor/adullilor atunci cdnd se comportd bine Si de aceea acestcomportament se va repeta mai rar

  Dacd cei mici sunt ignorali atunci cdnd se comportdfrumos, dar sunt certali qi atenlionali cdnd suntneascultdtori, pot tnvdla cd singurul mod de a obline atenlia adullilor este sd adopte ci:omportamentul nedorit.

  To/i copiii (;i toli adullit) au nevoie de laude. Acestea ti ajutd sd repete comportamentele asteptate decdtre adulli ;i sunt un bun reper cu ajutorul cdrora copiii iSi vor putea regla manifestdrile. Nu vd limitali decilo a vd certa copilul pentru ce nu face bine! Ldudayi-l atunci cdnd se poartd frumos qi cdnd vd ascultd.

  2- Nu i;i manifestd afecliunea. Mulyi pdrinli uitd sd tEi exprime afecliunea, nu au fost obi;nuili sdo facd sau considerd cd pe copil e mai bine ,,sd il pupi in somn". Afi distant emolionalfald de copil fl fnvaldpe acesta sd nu cunoascd emoliile, sd nu Ie exprime. Pe termen lung, aceastd greSeald a pdrinlilor va afectarelaliile copilului cu ceilalli, va provocafrastrare, anxietate.

  O metodd prin care pdrinlii iSi pot manifesta interesul Si grija pentru copil este exprimarea frecventda afecliuniifizice. Atingerite, imbrdliSdrile ii ajutd pe copii sd creascd intr-un mediu tn care simt afec/iunea Siincrederea de a manifesta Si primi afecliune. Afecyiunea manifestatd tn primii ani de viald ai copilului ti ajutdsdformeze legdturi stabile cu pdrinlii.

  3. Au a;teptdri nerealiste de la copil. Foarte des, pdrin/ii tSi stabilesc asteptdrifald de copiii lor, caresunt peste posibilitdlile acestora. Acesti pdrinli au anumite convingeri, rigide, despre cum ar trebui sd sepoarte copilul Si ce realizdri ar trebui sd aibd. Acesta este unul dintrefactorii des tntdlnili tn abuzul emolionalasupra copilului. Cdnd copilul eSueazd in a atinge aceste asteptdri, pdrintele poate reacliona prin izolarea

 • acestuia, printr-un comportament recefald de el sau chiar prin stabilirea unor asteptdri si mai ridicate. Toate

  acestea sunt reaclii abuzive, deSi mulli pdrinli nu recunosc osta.

  Atunci cdnd asteptdrile adulyilor sunt realiste, este uSor pentru copil sd experimenteze succesul Si

  sd se simtd valoros. pe de altd parte, cdnd asteptdrile sunt prea mari sau prea rigide, pdrinlii tSi exprimd

  dezamdgirea in legdturd cu acliunile copilului. Cu cdt aceste dezamdgiri sunt exprimate mai des, cu atdt

  copilul se poate considera mai pulin valoros, acest lucru scdzdndu-i stima de sine.

  4. Sunt hiperprotectivi cu copiii lor. Copiii care nu tnvald sd rezolve probleme se vor sim|i inferiori.pdrinlii care ii protejeazd pe copii de tot ce ii tnconjoard, ti tmpiedicd pe ace$tia sd-Si formeze abilitdli derezolvare a situaliilor cu care se confruntd Si iifac sd se simtd inutili.

  (http//www.itsybitsy.ro/10-greseli-frecvente-pe-care-le-fac-parintii-si-efectele-lor/)

  TP(ru1B

  My relationship with my parents has always been gteat. I've been blessed with wonderful parents who

  were (and are) amazing...sure not pedect but very very good! When I was young, I never remember them not

  being there fo, *" ,ri ,rpporting me. I tried the sports thing and redlized that I wasnl going to excel as anathlite...not sure if that was disappointing to my dad but I never saw that once. They always encouraged me to

  pursue music as it was clear that was where I was gifted.I am very close to my parents. I've always been very close with my motn, your typical mother/son kind of

  bond. She was my source ojunconditional love and a person I could always count on to love me and be there

  for me. My dad was the provider for our family which unfortunately meant he wasn't around as much. I never

  once thought it was a reflection on me though. He made it a point to be very involved in my ltfe despite being

  very busy. He and I got a LOT closer after I left for school though. He was a source of wisdom and advice forme as I pursued my career in business. Heb the first person I call when I am struggling with something forwork and thefirst person I call when I have something exciting happening.

  My parents are amazing. I can! imagine having anyone else in my life. Seeing them interact with my kids

  is something I get so much joyfrom! I wish we didn't have so much distance between us so they could see even

  more of each other I am very blessed.(http://tmrasmussen.blog spot.rol20l2l05/describe-your-relationship-with-your.html)

  l.Bifeazd,in tabelul de mai jos, casufa potrivit[ pentru a ardtacirui text ii corespunde fiecare dintre afirmafiile

  din st6nga.A B C D

  TEXTA TEXT BAMBELETEXTE

  NICIUNTEXT

  1. Textul este preluat de pe internet.

  2. in text sunt prezentate principii necesareoentru o bunl relatie intre p[rinti Si copii.

  3. Textul prezintl relafia apropiatii dinfre uncooil si onrintii lui.

  4. Autorul povestegte int6mpllrile prin caretrece un copil in timpul unei cdlltorii.

  II. incercuieqte varianta care corespunde informaflilor din textele date.1. Greqeli frecvente ale pdrintilor in rela,tie cu copiii lor sunt:

  a) l6udarea rezultatelor copilului; b) exprimarea afec{iunii;c) stabilirea unor aEteptlri nerealiste de la copil; d) aten{ionarea copiilor cdnd sunt neascultdtori.

 • 2. Leglturile stabile dintre pdrinli qi copii sunt favorizate de:a) ignorarea copilului;c) penalizarea egecului copilului;

  3. The author realizedhe wouldn,t be a great:a) painter;c) doctor;

  4. He was gifted in:a) painting;c) drawing;

  exprimarea afecfiunii ftzice inprimii ani de viald;exprimarea d ezamdgiii catzate deinsuccesul copilului.

  b)

  d)

  b) athlete;d) vet.

  b) music;d) maths.

  III' Transcrie, din fiecare text, c6te doud cuvinte legate de educalia data copiilor de pdrinti.cuvinte in limba romf,nI English words

  IV' Completeazd'(inlimba in care este formulat enunful) spaliile libere cu informalii selectate din textele-suport:Conform textului A, un factor des intdlnit in abuzul emolional asupra copiilor este

  Efectul ignoririi comportamentelor,,bune,, ale copilului poate fi

  My mother was my source ofMy dad was the provider for my family which meant

  V. Transcrie, din fiecare text-suport, cdte o secven!6 care expriml, inincorectd a pdrinlilor in rela.tia cu copiii.

  opinia ta, o gregeald majord / atitudine

  VI' Completeazd,tabelul cu sinonime selectate din textele date pentru urm[toarele cuvinte:

  dese

  dragostea

  supported

  wonderful

  Utilizoreo informofiilor din texteTn pregotireo temeiRelolb dintre pdrinfi g copii

  VII. Descrie,in2-3 enunfuri, rclaliadintre tine Ei pdrintii tai.

  \#

 • VIII. Prezinti o aseminare qi o deosebire intre cele doud texte.

  IX. Vrei sd realizezi un chestionar pe care s[-1 aplici colegilor tEi, in c1as6, pentru a afla care sunt pdrerilelor in ceea ce priveqte o bun6 rela[ie intre pdrinfi gi copii. Completeazl chestionarul de mai jos cu intrebdrile

  potrivite, la care colegii tii hebuie sd r[spund[.

  INTREBARE DA NU

  1.

  2.

  3.

  4.

  X. Bifeazd imaginea potrivitii pentru sentimentele pe care !i le-au provocat textele citite, motivdnd alegereaftcut[.

  (1Tm Motivarea alegerii Motivarea alegerii [email protected]

 • O Revistele pentru copii gi adolescenli constituie tema de disculie pentru urmetoarea activitate. Este o teme carete intereseaza in mod deosebit si vrei ca intervenlia ta sd fie una serioasd. Agadar, cauli informalii care sd te ajute inpregdtirea temei.

  La final, alegi sd folosegti ca sursd de documentare cele doud texte de mai jos: TEXTUL A si TEXTUL B.

  Citegte textele A 9i B 9i apoi rEspunde cerinlelor propuse.Cerinlele de la I la Vl urmdresc ce si c6t ai inleles din textele citite, iar cele de la Vll la X urmdresc felul in care

  folosegti aceeagi informalie in scop propriu (acela de a realiza o temd).

  IEXruL A

  Revistele pentru adolescenli sunt astdzi un ,,must have" al tuturor tinerilor cu vdrstele fntre l0 ;i lB ani.Nu degeaba sloganul celor de la Popcorn esle Revista Generaliei tale. Numdrul adolescenlilor care cumpdrd

  astfel de publicalii este in continuare unul foarte mare. Dovadd stau graficele care aratd tiraiul acestora,

  destul de mare dacd avem in vedere situaliafinanciard a celorlalte tipuri de reviste Si ziare. 1...1in clasamentul revistelor pentru adolescenli, Bravo este lider cu 195.000 de cititori pe edqie, tn scddere

  cu 8%fa1d de perioada anterioard de auditare, fiind urmatd de Popcorn, cu 165.000 de cititori pe edilie ;io scddere de 7,3%, Cool Girt (163.000 de cititori pe edilie, -11,9%o) Si Bravo Girl (156.000 de cititori, -13,3%o).

  Succesul este garantat atunci cdnd limbajul, grafica;i textul satisfac dorinlele publicului lintd. Un altatu sunt subiectele Eifelul in care revistele mai sus menlionate exploateazd potenlialul televiziunii. E un lucru

  cunoscut deja de toatd lumeafaptul cd adolescen/ii petrec foarte mult timp viziondnd canalele muzicale ca

  MW sau UTV Aici pot sd asculte la infinit cele mai noi hituri Ei pot vedea emisiuni cu vedetele preferate. Ceea

  ce oferd revistele de gen sunt informalii despre idolii lof surprinsi in ipostaze cdt mai comune. Ei coboardstantrile de pe piedestol ;i le plaseazd in lumea reald, in care se tndrdgostesc, suferd, stau la plajd 1...) sau iespe stradd nemachiate. 1...f

  Paginile sunt pline Si de aSa-numitele ,,teste de personalitate", core au teme core mai de care mai

  inventive: ,,Afld carc este adevdrata ta putere", ,,AJtd ce pdrere au prietenii tdi despre tine" etc. 1...1Sfaturile pentru cititori sunt un subiect picant de discutat, dar inacela;i timp relevd o situalie extrem de

  ingrijordtoare. Dau un exemplu cane sryne totul despre targetul Cool Girl: ,,Vreau sd sldbesc", ,,Am 14 ani,

  53 de kg;i 1,50 m indlyime Si imi dorcsc enonn sd sldbesc. Pl6ng tot timpul din cauza greutdlii mele Si sunt

  foarte ruSinoasd, nu mai am incrc&re in mine, am inceput sd md cred urdtd (deSi nu sunt). Pur Si simplu nu

  md simt bine in corpul meu."Scrisoarea continud, dar aceasta este cea mai inocentd dintre cele identificate. Ea surprinde modul

  tn care este afectatd imaginea de sine a cititoarelor. Ideatul -fntmuselii se identificd astfel cu fetele de pe

  coperlile revistelor glossy. Ceea ce nu realteazd tinerele este cd perceplia lor despre propriul corp este nu

  numaieronatd,darSipericuloasd.Oaltaspune:,,Treifetefacoricepentruuntip":,,Amtreiprietenecaresecam ceartd pentru un bdiat. Tbate trei tl plac ;i ar face orice rutmai pentru afi bdgate in seamd de acest bdiat

 • care-mi este bun prieten. Toate i;i ascundfelele de

 • l.Bifeazd,in tabelul de mai jos, clsula potrivit[ pentru a ardtacdrui text ii corespunde fiecare dintre afirmaliile

  din stdnga.A B C D

  TEXTA TEXT BAMBELETEXTE

  NICIUNTEXT

  l. Textul este preluat de pe internet.

  2. intext, sunt prezentate caracteristicileunui tip de publicafii pentruadolescenti.

  3. in text, se prezintii mai multe revistepentru copii.

  4. Textul oferd informafii referitoare lapre,tul publicalii lor pr ezentate.

  II. incercuieqte varianta care corespunde informa{iilor din textele date.1. Un aspect care asigurd succesul revistelor pentru adolescenli este:

  a) numirul de exemplare in care sunt tipirite aceste reviste;b) num6ru1 adolescenfilor care cump6r[ acest tip de reviste;c) sloganul adoptat de reviste;d) modul in care revistele respective exploateazdpotenlialul televiziunii.

  2. in clasamentul revistelor pentru adolescenfi, pe primul loc se situeaz6:

  a) Bravo Girl;b) Popcorn;c) Bravo;d) Cool Girl.

  3,Le magazne Popi met en vedette Popi, qui est:a) un ourson;b) un enfant;c) un crayon;d) unetortue.

  4. Le magazine Dessinatruc est destin6 aux enfants de:

  a) 1i3ans;b) 3e5ans;c) 4n7ans;d) 5 ans etplus.

  III. Transcrie, din fiecare text, cdte un cuvint/strucuri lega(e) de publicul linti clruia i se adreseazd publicaliileprezentate.

  cuvint/structurl in limba romflnI moUstructure en Franqais

  IV. Complet eazd,(inlimba in care este formulat enunful) spaf;ile libere cu informalii selectate din textele-suport:

  Conform textuluiA, adolescentii peffec foarte mult timp

 • Dup[ cum reniltd din textul A, un efect al lecturii revistelor glossy asupra fetelor este cd ele dezvolt[o percep.tie

  Uenfant qui lit le magazine Pomme d,Apiapprend

  Chaque numdro drtmagazine Popi comprend un imagier interactif pour apprendre d l,enfant

  V. Transcrie, din fiecare text-suport, c6te o secvenfi care prezinta un efect al publicaliilor pentru copii Eiadolescenfi asupra publicului-fintd.

  VI. Completeazd"tabeltl cu sinonime selectate din textele date pentm trmitoarele cuvinte:

  valorffici

  alarmanti

  aussl

  m6diter

  Utilizoreo informoliilor din textein pregdtireo temeiRevistele pentru copii gi odolescenli

  VII. Prezintl,in2-3 enunfuri, una dintre revistele tale preferate.

  VIII. Indic6 o asemdnare qi o deosebire intre cele doui texte.

  IX. Vrei sdrealizezi un chestionar pe care sd-l aplici colegilor tdi, in clas6, pentru a afla care sunt p6rerile lorin privin{a revistelor pentru copii qi adolescenli. Completeaz[ chestionarul de mai jos cu intrebdrile potrivite,la care colegii t[i ffebuie s[ r[spundl.

  INTREBARE DA NUl.2.

  3.

  4.

 • X. Bifeaz1 imaginea pohivita pentru sentimentele pe care !i le-au provocat textele citite, motiv6nd alegerea

  ficutd.

  r--\*6@ Motivarea alegeriiMotivarea alegerii