limba engleza an1

116
WAYS WITH WORDS (curs practic de limba engleză pentru învăţământul la distanţă) Anul I Autor: Asist. univ. drd. Daniela LINGURARU

Upload: mihaela-edy-wischegg

Post on 21-Oct-2015

369 views

Category:

Documents


42 download

DESCRIPTION

engleza

TRANSCRIPT

Page 1: Limba Engleza An1

WAYS WITH WORDS

(curs practic de limba engleză pentru învăţământul la distanţă)

Anul I Autor: Asist. univ. drd. Daniela LINGURARU

Page 2: Limba Engleza An1

C U P R I N S

Introducere. Obiective Partea I – Ways and Means Lecţia 1. Cuvânt şi sunet. Transcrierea fonetică Lecţia 2. Articolul Lecţia 3. Substantivul: gen, număr, caz Lecţia 4. Adjectivul şi gradele de comparaţie Lecţia 5. Adverbul Lecţia 6. Demonstrativele Lecţia 7. De la pronume la verb Lecţia 8. Retur: de la verb la pronume Lecţia 9. Pronumele şi adjectivele posesive Lecţia 10. Pronumele reflexive Lecţia 11. Pronumele reciproce Lecţia 12. Pronumele relative Lecţia 13. Pronumele nehotărâte Lecţia. 14. Pronumele interogative Recapitulare Test autoevaluare Partea a doua – Up and Down the Way Lecţia 15. Numeralul Lecţia 16. Prepoziţia Lecţia 17. Prezentul simplu Lecţia 18. Prezentul simplu / prezentul continuu Lecţia 19. Trecutul simplu / trecutul continuu Lecţia 20. Prezentul perfect simplu / prezentul perfect continuu Lecţia 21. Mai mult ca perfectul Lecţia 22. Exprimarea viitorului (A. Viitorul simplu / viitorul continuu) Lecţia 23. Exprimarea viitorului (B. Viitorul în trecut, viitorul perfect-simplu şi continuu) Lecţia 24. Exprimarea viitorului (C. Be Going To / Be To / Be About To) Lecţia 25. Verbe şi expresii modale (A. CAN, COULD, BE ABLE TO, MAY, MIGHT, MUST, HAVE TO, NEED, SHALL, SHOULD, OUGHT TO) Lecţia 26. Verbe şi expresii modale (B. WILL, WOULD, WOULD RATHER / SOONER, USED TO, BE TO, DARE) Lecţia 27. Tipuri de condiţionale Lecţia 28. Diateza pasivă Recapitulare Test autoevaluare Cheia exerciţiilor Anexa 1 – Texte Anexa 2 – Activităţi comunicative Anexa 3 - Functions Bank Anexa 4 – Spelling Anexa 5 – Verbe Neregulate Anexa 6 –Glosar Român-Englez de termeni silvici Bibliografie

- 2 -

Page 3: Limba Engleza An1

INTRODUCERE SCOPUL CURSULUI: Prezentul curs este destinat studenţilor de anul I de la

Facultatea de Silvicultură, Specializarea Silvicultură, regim la distanţă. Atât partea de teorie cât şi cea aplicativă au fost concepute în aşa fel încât să faciliteze familiarizarea studenţilor cu structuri elementare ale limbii engleze sau reactualizarea cunoştinţelor fundamentale deja dobândite. O atenţie specială s-a acordat acelor registre lingvistice care permit comunicarea în limba engleză, cât şi termenilor specifici specializării.

OBIECTIVELE PRINCIPALE:

1. familiarizarea studenţilor cu diferitele aspecte ale limbii engleze

2. dezvoltarea abilităţii studenţilor de a comunica în limba engleză

3. însuşirea de către studenţi a termenilor specifici specializării

4. însuşirea şi folosirea limbajului adecvat pentru a descrie activităţi, situaţii etc.

MODUL DE EVALUARE:

La sfârşitul fiecărui semestru, studenţii vor fi examinaţi în cadrul unui colocviu; stabilirea notei finale se va face şi în funcţie de verificările parţiale de la cursurile de pe parcursul semestrului.

- 3 -

Page 4: Limba Engleza An1

PARTEA I – WAYS AND MEANS

Prima parte cuprinde noţiuni introductive, elementare, care privesc atât

vocabularul, cât şi gramatica sau pronunţia. Structura compozită a acestei prime părţi are drept scop construirea unui corpus de cunoştinţe fundamentale care să constituie o bază pentru informaţia ulterioară.

Pentru început se va insista asupra diferenţelor de pronunţie între română şi engleză, mai precis asupra sunetelor şi grupurilor de sunete specifice limbii engleze. Vor urma particularităţile esenţiale ale substantivului şi articolului, o descriere a pronumelui personal cu funcţia de subiect şi o serie de alte noţiuni cu privire la verbe, adjective etc. necesare construirii unor enunţuri simple.

Lecţia 1. CUVÂNT ŞI SUNET. TRANSCRIEREA FONETICĂ (Words and Sounds) În învăţarea oricărei limbi străine, pronunţia este esenţială. Chiar dacă în cazul limbii engleze nu există reguli de pronunţie atât de stricte sau de general valabile ca în limba franceză, de exemplu, cel puţin câteva simboluri şi caracteristici trebuie avute în vedere. În orice dicţionar englez-român, transcrierea fonetică va conţine şi un apostrof care ne arată accentuarea. În engleză, diferitele silabe ale unui cuvânt nu se pronunţă la fel; drept urmare, în transcrierea fonetică, silaba accentuată este precedată de un apostrof. Ex. FOREST [‘forist] OFFENCE [∂′fens] pădure ofensă, delict Un alt simbol particular care poate apărea în interiorul parantezelor este [:], care se plasează de obicei după reprezentarea fonetică a unei vocale şi notează lungirea vocalei de care a fost ataşat. Ex. PLANT [pla:nt] - [a:] = A lung plantă, uzină CLEAN [kli:n] - [i:] = I lung curat LAW [lo:] - [o:] = O lung lege MOON [mu:n] - [u:] = U lung Vocala A poate avea trei reprezentări fonetice: A normal – [a], pronunţat obişnuit, ca în cuvântul bas din română (englezescul BUS – [bas]); A lung – [a:], ca în cuvintele: PLANT – [pla:nt] sau CAR – [ka:]) şi A scurt – [Λ], ca în CUT – [kΛt] sau BUT – [bΛt]). Celelalte vocale vor avea doar reprezentări scurte - normale ( e; o; u) şi lungi (e:;o:; u:).

- 4 -

Page 5: Limba Engleza An1

Semnul [æ] nu are corespondent în limba română. Este o vocală situată între E şi A; se rosteşte E cu deschiderea gurii ca pentru A.

Ex. TRAFFIC [‘træfik] trafic Sunetul [i] se pronunţă similar cu I din limba română. Ex. IN [in] în În unele transcrieri poate apărea semnul fonetic [w] care desemnează sunetul semivocalic U, ca în cuvântul românesc CUARŢ. Acest sunet corespunde de regulă literei W, care se pronunţă doar când este urmată de o vocală sau când nu este urmată de nici un alt sunet. Ex. RAILWAY [‘reilwei] cale ferată Semnul [∂] corespunde sunetului românesc Ă. Ex. BIRD [‘b∂:d] pasăre

• Anumite asocieri de vocale cosilabice, cum ar fi OO se pot pronunţa în diferite moduri, în funcţie de contextul consonantic.

Ex. OO – cel mai adesea [u:], ca în: FOOD [fu:d] – hrană, mâncare MOON [mu:n] – luna sau [u], ca în: BOOK [buk] – carte GOOD [gud] – bun, bună Dar se va pronunţa [o:] în cuvinte ca: DOOR [do:] – uşă FLOOR [flo:] – podea, duşumea, etaj [Λ] în cuvinte precum: FLOOD [flΛd] – inundaţie, potop BLOOD [blΛd] – sânge [u∂] în cuvintele: MOOR [mu∂] – bărăgan, ierburi, stepă BOOR [bu∂] – ţopârlan Grupul EE se pronunţă cel mai adesea [i:]: Ex: BEEN [bi:n] – forma a treia a verbului BE TREE [tri:] – copac, arbore, pom De asemenea, grupul EA se va pronunţa [i:], cu excepţia cazului în care este urmat de consoana R sau în cuvinte ca BREAD. Ex. DREAM [dri:m] – vis TREAT [tri:t] – trataţie Dar: BEAR [be∂] – urs; a suporta, a duce DEAR [di∂] – drag(ă), scump(ă) BREAD [bred] – pâine

- 5 -

Page 6: Limba Engleza An1

DEAF [def] – surd Grupul AY se citeşte de obicei [ei] (ca diftongul românesc). Ex. SAY [sei] – a spune PAY [pei] – a plăti MAY [mei] – (luna) mai sau verbul modal May DAY [dei] – zi

Consoana R are mai multe reprezentări fonetice în limba engleză. Atunci când se

pronunţă foarte slab, ea corespunde unui sunet precedat de obicei de o vocală lungă şi este sau nu marcat grafic. Ex. FLOOR [flo:] sau [flo:r] podea; etaj CAR [ka:] sau [ka:r] maşină Consoana C va avea drept corespondent grafic semnul [K]. Ex. CROP [krop] arboret; recoltă Consoanele B, D, G, L, M, N, P, S, T, V, Z sunt pronunţate asemănător sunetelor din limba română şi au semne grafice corespunzătoare: [b], [d], [g], [l], [m], [n], [p], [s], [t], [v], [z]. Sunetul Ş (rom. ŞCOALĂ) este notat fonetic [∫]:

Ex. SHOP [∫op] magazin Cu ajutorul lui [t∫] se marchează grupurile CE, CI: Ex. CHAIR [t∫e∂] scaun CHIN [t∫in] bărbie CHAMBER [t∫eimb∂] cameră

CHURN [t∫∂:n] bidon, recipient De obicei, grupul grafic CH în poziţie iniţială se pronunţă [t∫], cu excepţia cuvintelor care provin din limba franceză sau, uneori, a cuvintelor care îl conţin pe O după CH: Ex. CHALET [∫ælei] cabană CHOIR [kwai∂] cor CHOLERA [‘kol∂r∂] holeră Sunetul J (rom. JOC) se notează [3], iar grupurile GE, GI [d3]. Ex. MEASURE [‘me3∂] măsură JUNIPER [‘d3u:nip∂] ienupăr JOY [d3oi] bucurie Ţ românesc este marcat în engleză prin [ts]. Ex. BITS [bits] bucăţi; biţi Notaţia fonetică a grupului GHE, GHI este [ge], respectiv [gi].

- 6 -

Page 7: Limba Engleza An1

Ex. GET [get] a lua; a obţine GUITAR [gita:] chitară Semnul [j] este, de obicei, corespondentul lui Y. Ex. YES [jes]. Pronunţia este ca al unui [i] mai slab (ex. românescul IES). Ex. NEW YORK [nju jo:k] H iniţial nu se pronunţă decât în cuvinte precum: Ex: HOUR [au∂] oră HONOUR [‘on∂] onoare Grupul ING se pronunţă ca în limba română, dar G se aude mai slab: [ŋ]. Ex. SHOPPING [∫opiŋ] cumpărături Z pronunţat cu limba între dinţi este un sunet care nu are echivalent în limba română şi care se notează [ð]. El apare în articolul hotărât THE şi în pronumele/adjectivele demonstrative: THIS [ðis] acesta, aceasta THAT [ð∂t] sau [ðæt] acela, aceea THESE [ði:z] aceştia, acestea THOSE [ð∂us] aceia, acelea

Perechea surdă a acestui sunet, care de asemenea nu are echivalent românesc, este [θ] şi se pronunţă ca un S cu limba între dinţi. Ex. THREE [θri:] trei THISTLE [θisl] scai, ciulin NOTĂ: Cu privire la accentuarea silabelor este util de reţinut că:

• majoritatea substantivelor şi adjectivelor formate din două silabe au ceea ce se numeşte FRONT STRESS (prima silabă este accentuată) – Ex. FLOWer; LITTle; VILLage; BOdy; FOrest etc.

• majoritatea verbelor formate din două silabe au END STRESS (se accentuează a doua silabă) – Ex. forGIVE; aLLOW; coMMIT etc.

• în cuvintele formate din trei silabe sau mai multe, putem deosebi două accente: primar (‘) şi secundar (˛) – Ex. Japanese [˛d3æp∂’ni:z]

APLICAŢII 1. Folosindu-vă de sistemul de transcriere fonetică descris anterior, familiarizaţi-vă cu pronunţia următoarelor cuvinte: YEAR [j∂] an MONTH [mΛnθ] lună ( a anului) JANUARY [‘d3ænju∂ri] ianuarie FEBRUARY [‘febru∂ri] februarie MARCH [mart∫] martie

- 7 -

Page 8: Limba Engleza An1

APRIL [‘eiprl] aprilie MAY [mei] mai JUNE [d3u:n] iunie JULY [d3ulai] iulie AUGUST [‘o:g∂st] august SEPTEMBER [sep’temb∂] septembrie OCTOBER [ok’toub∂] octombrie NOVEMBER [no’vemb∂] noiembrie DECEMBER [di’semb∂] decembrie WEEK [wi:k] săptămână MONDAY [‘mΛndei] luni TUESDAY [t∫ju:zdei] marţi WEDNESDAY [‘wenzdei] miercuri THURSDAY [‘θ∂:zdei] joi FRIDAY [‘fraidei] vineri SATURDAY [‘sæt∂dei] sâmbătă SUNDAY [‘sΛndei] duminică NOTE:

a) în limba engleză, zilele săptămânii se scriu întotdeauna cu majusculă; b) înaintea zilelor săptămânii (folosite adverbial) se foloseşte prepoziţia ON –

Ex. On Sunday I go to church. (Duminica merg la biserică.) c) dacă înaintea zilelor săptămânii se află cuvântul EVERY, nu folosim

prepoziţia ON – Ex. Every Sunday I go to church. (În fiecare duminică merg la biserică.)

- 8 -

Page 9: Limba Engleza An1

Lecţia 2. ARTICOLUL (The Article) În limba engleză există trei tipuri de articole: articolul hotărât (definite article),

articolul nehotărât (indefinite article), articolul zero (zero article) (substantivul nu este însoţit de nici un articol).

Pentru început reţineţi care sunt formele articolului nehotărât: A şi/sau AN. • A se pronunţă [∂] (formă slabă, atunci când este neaccentuat) sau [ei]

(formă tare, când este accentuat) şi se foloseşte înaintea cuvintelor care încep cu un sunet consonantic sau semiconsonantic

Ex: A DOG – un câine A TREE – un arbore A HOUSE – o casă A EUROPEAN [ju∂r∂pi∂n] - un european A UNIVERSITY [jn:niv∂:sti] - o universitate A WINDOW [`windou] - o fereastră A YEAR [j∂:] - un an

Cuvintele care încep cu W sau Y şi, uneori, cele care încep cu U sau E (U) (pronunţat ju:) vor primi articolul A, deoarece sunetelor [J] şi [W], numite semiconsoane, li se aplică aceleaşi reguli ca şi consoanelor.

• AN se pronunţă [∂n] (formă slabă) sau [æn] (formă tare) şi se

foloseşte înaintea cuvintelor care încep cu un sunet vocalic sau H mut (nepronunţat):

Ex: AN APPLE – un măr AN ORANGE – o portocală AN HOUR [`au∂] - o oră AN HEIR [ε∂] - un moştenitor

Articolul hotărât are forma THE atât pentru singular cât şi pentru plural:

Ex: THE BOOK – cartea THE BOOKS – cărţile

Pronunţia sa va fi însă definită în funcţie de sunetul care urmează. Astfel, THE se va pronunţa [ð∂]:

• Înaintea sunetelor consonantice Ex: THE STUDENT – studentul THE CONSEQUENCES – consecinţele

• Înaintea sunetelor semiconsonantice (reprezentate de obicei prin literele E, U, Y, W).

Ex: THE EUCALYPTUS – eucaliptul THE USE – folosirea THE YEW – tisa THE WIND – vântul

THE se va pronunţa [ði(:)] pentru sublinere, după cum şi înaintea sunetelor vocalice:

Ex: THE ENGINEER – inginerul THE ARTIST – artistul

• Înaintea lui H mut: Ex: THE HONOUR – onoarea THE HONESTY – cinstea, sinceritatea

NOTĂ: Vom folosi AN şi THE şi înaintea abrevierilor de genul : MP (Member of Parliament) – an MP; the [ði:] MP.

- 9 -

Page 10: Limba Engleza An1

APLICAŢII 2. Citiţi următoarele cuvinte cu articol hotărât [ð∂] sau [ði(:)], apoi cu articolul nehotărât [∂] sau [∂n]:

ANKLE, ARM, BELLY, BODY, HAIR, HAND, HEAD, HEEL, HIP, KNEE, LEG, LIP, MOUTH, NECK, NOSE, NOSTRIL, PALM, SHOULDER, THUMB, TOE, WAIST.

Lecţia 3. SUBSTANTIVUL: GEN, NUMĂR, CAZ (Nouns: Gender, Number, Case)

În linii mari, în limba engleză, substantivul se clasifică în patru categorii: 1. substantive comune (common nouns): student, teacher, country,

flower, desk 2. substantive proprii (proper nouns): John, London, Mr. Jones 3. substantive abstracte (abstract nouns): love, window, beauty,

friendship 4. substantive colective (collective nouns): team, crowd, group.

GENUL SUBSTANTIVELOR

Patru vor fi şi genurile substantivelor din limba engleză: 1. masculin (masculine gender): man, boy, father, housband, king, cock etc. 2. feminin (feminine gender): woman, girl, mother, wife, queen, hen etc. 3. comun (common gender): teacher (profesor/profesoară), neighbour

(vecin/vecină) 4. neutru (neuter gender): dog, baby, summer, pride

Există mai multe modalităţi de formare a genului feminin sau masculin. Printre

cele mai des utilizate sunt: • utilizarea unor substantive diferite la masculin şi, respectiv, feminin

Ex: man – woman boy – girl father – mother king – queen cock – hen dog – bitch

• utilizarea unor prefixe speciale fiecărui gen (MALE/FEMALE, HE/SHE, COCK/HEN, DOG/BITCH pentru animale şi BOY/GIRL, MAN/WOMAN sau MALE/FEMALE pentru persoane; uneori, MAN şi WOMAN sunt postpuse, tot pentru a indica genul – Ex. POLICEMAN/POLICEWOMAN)

Ex: male – camel - female – camel he – elephant - she – elephant cock – bird - hen – bird dog – fox - bich – fox boy-friend – girl friend manservant – maidservant male candidate – female candidate

• adăugarea unor terminaţii substantivelor masculine (-ESS, -INE etc) Ex: actor – actress

- 10 -

Page 11: Limba Engleza An1

lion – lioness prince – princess god – Goddess hero – heroine

Mai rar, terminaţia se adaugă substantivelor feminine, astfel încât formează masculinul de la feminin şi invers.

Ex: widow (văduvă) – widower (văduv) bride (mireasă) – bridegroom (mire)

PLURALUL SUBSTANTIVELOR

În limba engleză, pluralul se realizează cel mai adesea prin adăugarea terminaţiei –S formei de singular substantivului:

Ex: girl – girls tree – trees school – schools

Excepţie de la această regulă fac următoarele categorii: 1. substantivele terminate în –F sau –FE; în acest caz terminaţia la

plural devine invariabil –VES, ex: DWARF – DWARVES LEAF – LEAVES WOLF – WOLVES WIFE – WIVES KNIFE – KNIVES HALF – HALVES LIFE – LIVES

2. substantive ce au terminaţia O precedată de o consoană; acestea vor primi la plural –ES.

Ex: HERO – HEROES NEGRO – NEGROES POTATO – POTATOES TOMATO – TOMATOES ECHO – ECHOES

NOTĂ: Substantivele ce au terminaţia O precedată de o vocală au plural regulat: Ex: EMBRYO – EMBRYOS RADIO – RADIOS KANGAROO – KANGAROOS

De asemenea, cuvintele mai puţin frecvente sau provenite relativ recent din limbile străine (în special din limba italiană) vor primi –S la plural, chiar dacă sunt substantive în O precedate de consoană:

Ex: CASINO – CASINOS PHOTO – PHOTOS PIANO – PIANOS

KILO – KILOS 3. substantivelor ce se termină în –S, -CH, -Z, -X sau –SH li se adaugă vocala E de legătură, înaintea lui –S:

Ex: BUS – BUSES CLASS – CLASSES WATCH – WATCHES BOX – BOXES

- 11 -

Page 12: Limba Engleza An1

BRUSH – BRUSHES 4. substantivele care se termină în Y: dacă înaintea sunetului –Y se află la singular o consoană, atunci la plural terminaţia –Y se schimbă în –I şi va fi urmată de terminaţia –ES; dacă terminaţia –Y a unui substantiv la singular este precedată de o vocală, atunci cuvântul primeşte la plural doar terminaţia –S:

Ex: BABY – BABIES COUNTRY – COUNTRIES FACTORY – FACTORIES Dar: BOY – BOYS DAY – DAYS WAY – WAYS

5. substantivelor terminate în –TH li se adaugă direct –S: Ex: BATH – BATHS MOUTH – MOUTHS PATH – PATHS

6. formele neregulate la plural păstrate din anglo-saxonă: Ex: MAN – MEN

WOMAN – WOMEN CHILD – CHILDREN OX - OXEN TOOTH – TEETH FOOT – FEET MOUSE – MICE

7. substantivele de origine străină (greacă, latină) Ex: DATUM – DATA

PHENOMENON – PHENOMENA ANALYSIS – ANALYSES BASIS – BASES

CAZURI SPECIALE:

1) Unele substantive au aceeaşi formă la singular şi plural Ex: SHEEP – SHEEP

TROUT – TROUT DEER – DEER SALMON - SALMON SPECIES – SPECIES

2) Unele substantive (de obicei, colective) se acordă cu verbul fie la singular, fie la plural

Ex: My family is large. (Familia mea este numeroasă) My family are in danger. (Membri familiei mele sunt în pericol.)

3) Unele substantive au formă numai de plural dar se acordă cu verbul numai la singular.

Ex: NEWS (ştire, ştiri). The news is good. (Ştirea/ştirile/veştile sunt bune).

4) Unele substantive au formă numai de plural şi se acordă numai la plural: Ex: TROUSERS

JEANS SCISSORS

5) Unele substantive au formă numai la singular şi se acordă cu verbul numai la singular

- 12 -

Page 13: Limba Engleza An1

a) nume de materii b) substantive abstracte MONEY FRIENDSHIP IRON KINDNESS BREAD LOVE SUGAR MEAT

6) Există o categorie de substantive care, deşi nu au decât formă de singular în limba engleză, pot fi individualizate cu ajutorul unor cuantificatori.

Ex: AN ITEM OF - INFORMATION (o informaţie)

- KNOWLEDGE (o cunoştinţă/informaţie)

A PIECE OF - NEWS (o ştire, o noutate)

- INFORMATION (o informaţie) - ADVICE (un sfat) - NONSENSE (o prostie, un lucru fără logică)

A LOAF OF BREAD - o pâine, o franzelă TWO LOAVES OF BREAD - două pâini

7) Substantivele compuse adaugă de obicei un –S la ultimul element: Ex: CLASSROOM – CLASSROOMS HORSE RACE – HORSE RACES Unele substantive compuse, de obicei cele alcătuite dintr-un substantiv şi

o construcţie prepoziţională, adaugă –S la primul element: Ex: MOTHER-IN-LAW – MOTHERS-IN-LAW PASSER-BY – PASSERS-BY

În sfârşit, substantivele compuse în care primul element este MAN sau WOMAN transformă la plural ambele elemente:

Ex: MAN SINGER – MEN SINGERS WOMAN DOCTOR – WOMEN DOCTORS.

SUBSTANTIVELE ÎN CAZUL GENITIV

Dintre cazurile substantivului, cel care prezintă particularităţi în ceea ce priveşte

forma şi care are şi cea mai mare utilitate este GENITIVUL. Deosebim două tipuri de genitiv în limba engleză: Genitivul sintetic/saxon (The

Synthetic/Saxon Genitive) şi Genitivul Analitic/Prepoziţional (The Analytic/Of Genitive).

Genitivul sintetic (the Synthetic Genitive)

Genitivul sintetic se formează prin adăugarea particulei S precedate de un apostrof la sfârşitul unui substantiv considerat posesorul unuia sau a mai multor obiecte. Apostrof + S (‘s) este aşadar o marcă a posesiei.

Ex: the mayor’s house (casa primarului) the child’s toy (jucăria copilului) Shakespeare’s plays (piesele lui Shakespeare)

Apostrof fără S se utilizează în următoarele situaţii: a) după substantive nume de fiinţe, la plural:

ex: the students’ books (cărţile studenţilor) the engineers’ wages (salariul inginerilor)

- 13 -

Page 14: Limba Engleza An1

Dar: the children’s toys (jucăriile copiilor) the women’s party (petrecerea/partidul femeilor)

b) după nume proprii ce se termină în S, X, SH, TH: ex: Dickens’ novels Marx’ capital

Categoriile de substantive care preferă genitivul sintetic sunt: 1) Nume de persoane: Ex. the student’s book 2) Substantive ce denumesc animale de casă (pets): Ex. the dog’s tail 3) Substantive ce denumesc nave, vase, vapoare, bărci: Ex. the ship’s crew 4) Substantive proprii: Ex. Mr. Johnson’s flat 5) Substantive nume de ţări (nu din punct de vedere geografic, ci politic, economic, cultural): Ex. America’s industry, Finland’s forestry 6) Substantive ce denumesc stele, planete, etc. Ex. the Moon’s face; the Sun’s rays 7)Substantive ce exprimă diviziuni temporale sau spaţiale:

Ex: yesterday’s newspaper (ziarul de ieri) a month’s holiday (o vacanţă de o lună) at a stone’s throw (la o aruncătură de băţ)

8)Diferite expresii: for God’s sake! - pentru numele lui Dumnezeu! for mercy’s sake Fie-ţi / fie-vă milă. for pity’s sake

Genitivul analitic (The Analytic Gerund)

Esenţială pentru Genitivul Analitic este particula OF. Spre deosebire de genitivul sintetic în a cărui structură posesorul precede „obiectul” posedat, aici ordinea este următoarea: THE + OBIECT POSEDAT + OF + THE + POSESOR (atunci când posesorul este un obiect)

Ex: the wheel of the car (roata maşinii) the colour of the tie (culoarea cravatei) the trees of the forest (copacii din pădure/pădurii)

Şi: THE + OBIECT POSEDAT + OF + SUBSTANTIV PROPRIU (atunci când posesorul este o persoană)

Ex: the tie of John (cravata lui John)

RECAPITULARE SUBSTANTIV GEN

a) 4 genuri – masculin: brother - feminin : sister - comun: student - neutru: happines.

b) modalităţi de formare a genului – cuvinte diferite man/woman - afixe: - he goat/she goat. - prince – princess.

NUMĂR Modalităţi de formare a pluralului:

• S: flower – flowers; photo – photos • ES: echo - echoes; bush - bushes

- 14 -

Page 15: Limba Engleza An1

• VES: leaf – leaves; wolf – wolves • Man/men • Phenomenon/phenomena

CAZ a) Genitivul sintetic Posesor(sg.)+apostrof+S+obiect

d t

Posesor(pl.)+apostrof+obiect posedat

b) Genitivul analitic – THE + obiect posedat + OF + THE + POSESOR

(când posesorul este un obiect) – THE + OBIECT POSEDAT + OF + substantiv

propriu (când posesorul este o persoană) APLICAŢII 3. Găsiţi forma de feminin a următoarelor substantive:

BACHELOR, BARMAN, BROTHER, GENTLEMAN, GRANDFATHER, HERO, HUSBAND, NEIGHBOUR, UNCLE, WAITER.

4. Scrieţi forma feminină sau, după caz, masculină, a următoarelor substantive nume de animale: BULL, DOG, DUCK, FOX, GOOSE, HEN, LION, RAM, STAG, STALLION. 5. Adăugaţi –S sau –ES următoarelor substantive pentru a forma pluralul:

BENCH, BUSH, CLIFF, FOX, HANDKERCHIEF, MATCH, MONTH, POTATO, THIEF. 6. Scrieţi următoarele substantive la plural:

AFTERNOON, CHILD, FLOWER, GLASS, PEACH, PHENOMENON, SANATORIUM, SISTER-IN-LAW, TOOTH, WOMAN.

7. Numerotate de la 1 la 16 sunt nume de grupuri de animale. Aceste substantive colective se potrivesc cu unul sau mai multe din substantivele nume de animale din dreapta. Descoperiţi care sunt acestea:

a) brood bees, ants, chickens, wolves b) colony birds c) flight cattle d) flock deer e) herd OF dogs f) litter fish h) pack geese i) shoal monkey j) swarm sheep k) troop whales Ex: A FLIGHT OF BIRDS (un stol de păsări)

8. Traduceţi: a) stiloul profesorului b) geanta contabilului c) coperta carţii

- 15 -

Page 16: Limba Engleza An1

d) prietenul lui Charles e) batistele copiilor f) ochii fetei g) biroul funcţionarului h) piciorul mesei

Lecţia 4. ADJECTIVUL ŞI GRADELE DE COMPARAŢIE (The Adjective and the degrees of comparison)

Adjectivele se împart în şase tipuri: calificative, posesive, interogative, cantitative, demonstrative, şi distributive. Deocamdată ne vom referi la adjectivul calificativ, urmând ca celelalte tipuri să fie abordate împreună cu pronumele corespondente.

• Adjectivul calificativ este invariabil în gen şi număr şi este aşezat aproape

întotdeauna ÎN FAŢA substantivului pe care îl califică. Ex: A FAST CAR (o maşină rapidă) A GOOD STUDENT (un student bun)

postpunerea adjectivului reprezintă un artificiu emfatic (ex: mother dear, în loc de dear mother), în afara cazurilor când această ordine s-a stabilit în limbă cu titlul de regulă (Ex: Court Martial, sum total, ambassador extraordinary, Asia Minor) sau în expresii care arată dimensiunile, timpul, sau atunci când e urmat de un complement prepoziţional (Ex. two meters long; eight years old; a man difficult to please)

• Unele adjective se formează din substantive cărora li se adaugă un sufix: Ex: USEFUL (USE+FULL) – folositoare USELESS (USE+LESS) – nefolositoare, inutile CHILDISH (CHILD+ISH) – copilărie, copilăresc HAIRY (HAIR+Y) – păros.

• Uneori, participiile prezente (formele în -ING) şi participiile trecute (formele de tipul -ED) sunt folosite ca adjective calificative. Participiile prezente au sens activ, iar cele trecute sens pasiv.

Ex: BORING – plictisitor BORED – plictisit AMUSING - amuzant AMUSED – amuzat

INTERESTING – interesant INTERESTED – interesat TIRING – obositor TIRED – obosit FRIGHTENING – înfricoşător FRIGHTENED – înfricoşător

• Altă categorie de adjective se compune din 2 elemente care pot fi: adjective, adverbe, substantive, participii.

Ex: GOOD-LOOKING (frumos, chipeş) SHORT-SIGHTED (miop) WELL-BRED (bine-crescut) READY-MADE (de gata)

• Adjectivele care indică naţionalitatea se scriu totdeauna cu majuscule: English, French, Romanian, Swiss, Finnish, American, Japanese etc.

- 16 -

Page 17: Limba Engleza An1

Aceleaşi adjective care indică naţionalitatea pot fi folosite ca substantive, dacă sunt precedate de articolul hotărât. Ele sunt invariabile (nu primesc S la plural), dacă se termină în:

- ch: The French – francezii - sh: the Irish – irlandezii - ss: the Swiss – elveţienii - ese: the Chinese – chinezii

Primesc S la plural cele care se termină în: - an: The Romanians – românii

Unele adjective pot fi utilizate ca substantive pentru a reprezenta o categorie: Ex: the poor – săracii/cei săracii

the young – tinerii/cei tineri the blind – orbii/cei orbi the dead – morţii/cei morţi.

ATENŢIE! Adjectivele substantivizate nu primesc niciodată –S. TOPICA

Când două sau mai multe adjective sunt folosite împreună: 1) adjectivele subiectives sau de opinie (BORING, LOVELY, UGLY) sunt

aşezate înaintea adjectivelor concrete (OLD, RED, SQUARE) Ex: A GORGEOUS NEW DRESS AN ACTIVE YOUNG LADY 2) adjectivele obiective sau concrete stau în următoarea ordine: SIZE → AGE → SHAPE → COLOUR → ORIGIN → MATERIAL →

PURPOSE DIMENSIUNE → VÂRSTĂ → FORMĂ → CULOARE → ORIGINE →

MATERIE → SCOP Ex: A SMALL OVAL PLATE A BLACK METAL WALKING STICK

De obicei nu se folosesc mai mult de trei adjective înaintea unui substantiv. COMPARAŢIA ADJECTIVELOR

Adjectivele calificative formează în mod diferit comparativul şi superlativul (de superioritate) în funcţie de categoria din care fac parte: adjective scurte, adjective lungi sau adjective … neregulate. Astfel:

• Dacă adjectivul se termină în –E mut, acesta se elimină la adăugarea terminaţiei –ER şi –EST.

Ex: FINE – FINER – THE FINEST LARGE – LARGER – THE LARGEST

• Pentru adjectivele terminate într-o consoană precedată de o vocală se dublează consoana finală:

Ex: BIG – BIGGER – THE BIGGEST • Adjectivele formate din două silabe şi terminate în –Y formează

comparativul şi superlativul schimbând –Y în –I şi adăugând –ER, respectiv -EST.

Ex: FRIENDLY – FRIENDLIER – THE FRIENDLIEST TINY – TINIER – THE TINIEST.

• Adjectivele formate din două silabe şi terminate în –OW sau –ER formează comparativul şi superlativul tot cu ajutorul terminaţiilor –ER şi –EST.

- 17 -

Page 18: Limba Engleza An1

Ex: NARROW – NARROWER – THE NARROWEST CLEVER – CLEVERER – THE CLEVEREST.

• Obiectivul de referinţă al comparaţiei este introdus prin THAN. Ex: Jane is taller than Mary.(Jane este mai înaltă decât Mary.)

• Adjectivele lungi (cele care au de obicei mai mult de la 2 silabe) formează comparativul cu ajutorul lui MORE şi superlativul cu THE MOST.

Ex: IMPORTANT – MORE IMPORTANT – THE MOST IMPORTANT

• Cele mai frecvente adjective neregulate sunt: GOOD – BETTER – THE BEST Bun – mai bun – cel mai bun. BAD – WORSE – THE WORST Rău – mai rău – cel mai rău. OLD – OLDER(mai vechi) - THE OLDEST(cel mai vechi) - ELDER (mai bătrân) – THE ELDEST (cel mai bătrân) FAR – FARTHER(mai îndepărtat) – THE FARTHEST(cel mai îndepărtat)

(depărtat) - THE FURTHEST (cel mai târziu) - FURTHER (următor, în plus)

• Comparativul de egalitate se formează (indiferent de felul adjectivului: scurt, lung sau neregulat) astfel:

a) la afirmativ: AS + ADJECTIV+AS Jane is as tall as Mary. (Jane e la fel de înaltă ca Mary.) b) la negativ: NOT AS + ADJECTIVE + AS NOT SO + ADJECTIV + AS Jane is not as (so) tall as Mary. (Jane nu e tot atât de înaltă ca Mary)

• Comparaţia a trei sau mai multe persoane sau lucruri se exprimă la superlativ

prin următoarele construcţii: SUPERLATIV + OF (pentru persoane) Ex: the finest of the three girls SUPERLATIV + IN (pentru substantive ce indică locul) Ex: the finest in the class

• Creşterea paralelă este exprimată prin următoarea structură: THE + COMPARATIV + THE + COMPARATIV (cu cât … cu atât) Ex: the cleverer, the better

• Creşterea sau descreşterea gradată este exprimată prin: COMPARATIV + AND + COMPARATIV

Ex: (fatter and fatter, more and more expensive) • Comparativul de inferioritate se formează (indiferent de felul adjectivului)

prin LESS + forma pozitivă a adjectivului Ex: less tall less good less important

• Superlativul de inferioritate se formează după următoarea structură: THE LEAST + ADJECTIVE + OF/IN/etc. Ex: the least expensive of all cameras …

RECAPITULARE ADJECTIV

FORMĂ – substantiv + sufix: CHILDISH

– participiu în ING/ED : boring, bored

- 18 -

Page 19: Limba Engleza An1

– compuse din (adjective, adverbe, participiu etc.): GOOD-LOOKING

TOPICA – invariabil în gen şi număr, adjectivul este (aproape) întotdeauna

plasat în faţa substantivului determinat - opinie → dimensiune → vârstă → formă → culoare → origine → material → scop

COMPARAŢIE: adjectiv + ER: CLEVERER (mai deştept)

THE + adjectiv + EST : THE CLEVEREST (cel mai deştept) MORE + adjectiv: MORE INTERESTING (mai interesant) THE MOST + adjectiv: THE MOST INTERESTING (cel mai interesant) LESS + adjectiv: LESS IMPORTANT (mai puţin important) THE LEAST + adjectiv: + OF/IN : THE LEAST IMPORTANT OF/IN (cel mai puţin important din/în) GOOD – BETTER – THE BEST BAD – WORSE – THE WORST

APLICAŢII

9. Cele mai frecvente sufixe adjectivale sunt: -AL, -OUS, -ABLE, -FUL, -Y, -ISH. Formaţi adjectivele corespunzătoare următoarelor substantive şi verbe.

BLOOD, CHILD, COLOUR, COURAGE, DANGER, DELIGHT, ENJOY, HUMOUR, MILK, MONUMENT, NATION, PAIN, PARDON, PEACE, PREDICT, RED, TRADITION, TREND, VARY, WEALTH.

10. Formaţi adjectivele de la următoarele substantive:

ACCIDENT, AFFECTION, BOY, CHARITY, CUSTOM, DANGER, ECONOMY, EXPRESSION, FAITH, FIRE, HERO, INFLUENCE, MAN, MELODY, PASSION, SKILL, WINTER.

11. Sufixele adjectivelor negative din limba engleză sunt:

UN (UNFORGETTABLE) → de neiertat DIS (DISCOURAGED) → descurajat IM (IMPOSSIBLE) → imposibil IN (INEXPLICABLE) → inexplicabil.

I (ILLEGAL) – ilegal. Cu ajutorul sufixelor formaţi antonimele adjectivelor de mai jos:

COMMON, CREDIBLE, GRATEFUL, HONOURABLE, PAINFUL, PARTIAL, POLITE, OBEDIENT, VALUABLE. 12. Traduceţi în limba română:

AGELESS FACE FLAWLESS TECHNIQUE FRIENDLESS MAN

- 19 -

Page 20: Limba Engleza An1

HOMELESS MEN HOPELESS SITUATION HEARTLESS WOMAN MOTHERLESS CHILD ODOURLESS SUBSTANCE STAINLESS STEEL TIMELESS VALUE TUNELESS SONG

13. Citiţi următoarele adjective compuse. Pe care le-aţi folosi pentru a vă descrie pe voi înşivă?

EASY-GOING → comod, indolent GOOD-LOOKING → frumos, arătos, chipeş GREY-HAIRED → grizonat HARD-WORKING → harnic, muncitor LEFT–HANDED → stângaci MIDDLE-AGED → între două vârste OLD-FASHIONED → demodat, depăşit SHORT-SIGHTED → miop, mărginit SHORT-TEMPERED → iute la mânie irascibil, arţăgos STRONG-MINDED → hotărât, care ştie ce vrea. WARM-HEARTED → binevoitor, săritor, prietenos, inimos WELL-BEHAVED → bine-crescut, manierat. WELL-KNOWN → bine cunoscut, vestit, renumit WELL-OFF → înstărit, bogat, cu dare de mână. WORLD-FAMOUS → cunoscut în întreaga lume.

14. Puneţi adjectivele în ordinea corectă:

1. a brand-new/plastic/shopping/green bag 2. an English/young/interesting teacher 3. a brown/50-years-old/leather/beautiful wallet 4. a 25-year-old/Opera/tall singer 5. a Greek/beautiful/gold/ancient bracelet

15. Completaţi tabelul:

ADJECTIV COMPARATIV SUPERLATIV 1. hard harder the hardest 2. lazy 3. happy 4. interesting 5. good 6. small 7. beautiful 8. old 9. captivating 10. cold 11. tall 12. clever 13. clumsy 14. bad

- 20 -

Page 21: Limba Engleza An1

Lecţia 5. ADVERBUL, PE SCURT (The adverb, in short) Adverbul este partea de vorbire care exprimă o caracteristică a unui eveniment sau a unei stări, nuanţând sensul unui verb, adjective, adverb, substantiv etc. În general adverbele sunt clasificate după 2 criterii: formă şi sens. Din punct de vedere al formei, deosebim: adverbe simple (simple adverbs), adverbele derivate (derived adverbs), adverbele compuse (compound adverbs), şi expresiile adverbiale (adverbial phrases). Adverbele simple sunt cuvintele folosite adverbial, fără nici un fel de afixe (prefixe sau sufixe): IN, OUT, UP, DOWN, HERE, THERE, THEN, WELL, FAR, FAST, NOW etc.

Ex: Come here! – Vino aici! Adverbele derivate provin din diferite categorii (cel mai adesea din adjective) „convertite” cu ajutorul prefixelor şi sufixelor: CLOCKWISE (în sensul acelor unui ceasornic) → CLOCK + WISE; AJAR (A + JAR) (întredeschis), REPEATEDLY (în mod repetat), MONTHLY (lunar) etc. Adverbele compuse sunt prin definiţie combinaţii de două sau mai multe părţi de vorbire.

Ex: OUTDOORS (afară), TOMORROW (mâine), SOMEWHERE (undeva), TODAY (azi) etc.

Expresiile adverbiale sunt combinaţii de cuvinte care, împreună, au funcţie adverbială: AT LEAST (cel puţin), AT FIRST (la început), AT PRESENT (în prezent), AT ONCE (imediat), IN ALL PROBABILITY (după toate probabilităţile) etc. Din punct de vedere al sensului, adverbele sunt: de mod, de loc, de timp, interogative, negative etc. Locul adverbului este, de obicei, la începutul sau la sfârşitul enunţului, uneori poate sta înaintea adjectivului sau adverbului, niciodată însă între verb şi complementul său. Adverbul de timp (ALWAYS – mereu, OFTEN – adesea, etc.) se aşază înaintea verbului sau după auxiliar. Adverbul care indică mai precis momentul (IMMEDIATELY – imediat, SUDDENLY – brusc, TODAY - azi) se plasează de regulă la începutul sau la sfârşitul propoziţiei. THERE (acolo), HERE (aici) şi adverbele de loc se aşază la sfârşitul propoziţiei. ENOUGH (destul de) se pune după adjective sau adverb, înainte sau după substantiv.

Ex: SURE ENOUGH – destul de sigur ENOUGH BUTTER – destul unt TOO MUCH/ TOO MANY – prea multă/prea mulţi TOO MUCH MONEY – prea mulţi bani TOO MANY CARS – prea multe maşini

APLICAŢII

16. Formaţi adverbe de la următoarele adjective:

ANXIOUS, EARLY, COMFORTABLE, FAST, FEARLESS, GOOD, HARD, IMMEDIATE, KIND, LATE, LUCKY, NEAR, SUDDEN, TERRIBLE.

17. Aşezaţi adverbele de mai jos în coloana corespunzătoare:

ALWAYS, ALMOST, ANGRILY, CAREFULLY, FAIRLY, FIERCELY, FOOLISHLY, INSISTENTLY, NEVER, OUTSIDE, OVERSEAS, SOON, SELDOM, VERY, YESTERDAY. Adverbe de mod Loc Timp Frecvenţă Opinie Intensitate Ex. INSISTENTLY … … … … …

- 21 -

Page 22: Limba Engleza An1

… … … … … … … … … … … … 18. Transformaţi următoarele adverbe în adjective şi apoi în substantive:

BEAUTIFULLY, CAREFULLY, CHEMICALLY, CURIOUSLY, DECENTLY, ENIGMATICALLY, ILLEGALLY, INVITINGLY.

Lecţia 6. DEMONSTRATIVELE (Demonstratives)

În limba engleză pronumele şi adjectivele demonstrative au aceleaşi forme. Pentru obiectele sau fiinţele aflate în apropierea noastră vom folosi THIS (acesta, aceasta) sau THESE (aceştia, acestea), iar pentru cele aflate nu chiar în imediata noastră vecinătate: THAT (acesta, aceea) sau THOSE (aceia, acelea).

Sg. THIS THAT Pl. THESE THOSE Ex: this house (această casă) (this, that – adjective)

that house (casa aceea) This is my house. (Aceasta este casa mea.) That is his house. (Aceea este casa lui.) (this, that → pronume)

APLICAŢII

19. Treceţi la plural:

a) this tree b) that curtain c) this flower d) that hat e) this carpet

20. Treceţi la singular: a) those old men b) these maps c) those big boys d) these blue balls e) these nice pictures

Lecţia 7. DE LA PRONUME LA VERB (Pronouns → verbs) • Pronumele personale cu funcţia de subiect din limba engleză sunt:

I eu You tu, dumneavoastră, d-voastră, voi He el (folosit pentru persoane) She ea (folosit pentru persoane) el/ea (pentru un obiect, un animal, un copil mic, o plantă) We noi They ei/ele

- 22 -

Page 23: Limba Engleza An1

• Formele literare ale verbului A FI (TO BE) la timpul prezent simplu:

Afirmativ Interogativ Negativ Interogativ – Negativ

I am You are He is She is It is We are They are

Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they?

I am not You are not He is not She is not It is not We are not They are not

Am I not …? Are you not …? Is he not …? Is she not …? Is it not …? Are we not …? Are they not …?

După cum se poate observa în tabel, interogativul în cazul verbului TO BE se

realizează prin inversiunea formelor (verbul ia locul pronumelui subiect), iar negaţia prin adăugarea lui NOT imediat după verbe. În engleză colocvială întâlnim adesea forme contrase, după cum urmează:

Afirmativ Interogativ Interogativ – Negativ

I’m You’re He’s She’s It’s We’re They’re

I’m not You’re not/ you aren’t He’s not/ he isn’t She’s not/ she isn’t It’s not/ it isn’t We’re not/ we aren’t They’re not/ they aren’t

- Aren’t you …? Isn’t he …? Isn’t she …? Isn’t it …? Aren’t we …? Aren’t they …?

• Structura THERE + BE + substantiv ne serveşte pentru a indica existenţa

unei fiinţe sau a unui lucru: Ex: There is someone at the door. (Este cineva la uşă.) There are 2 apples on the table. (Sunt două mere pe masă.)

• Structura IT + BE introduce: Adjective: It is important. (E important.) Date, distanţe, temperatura, ora, starea vremii: It is April 1st. (E 1

aprilie) It is ten o’clock.(E ora 10) Identitatea: It is me.(Eu sunt.)

It is Alice. (E Alice.) • Verbul PLAY (a juca un joc, a se juca, a cânta la un instrument) are

următoarele forme la prezentul simplu:

Afirmativ Interogativ Negativ

- 23 -

Page 24: Limba Engleza An1

I play You play He plays She plays It plays We play They play

Do I play? Do you play? Does he play? Does she play? Does it play? Do we play? Do they play?

I do not play You do not play He does not play She does not play It does not play We do not play They do not play

Observaţii:

1. Verbele din limba engleză (cu excepţia verbului TO BE) au la prezentul simplu aceeaşi formă (infinitivul) pentru toate persoanele, în afară de persoana a treia singular (he, she, it) unde se adaugă un S sau ES (SAY – SAYS, GO – GOES, DO – DOES etc.) 2. Interogaţia şi negaţia se formează cu ajutorul auxiliarului DO care la persoana a III-a „preia” S-ul de la verbul de conjugat. Forme contrase: I don’t play – Eu nu (mă) joc / cânt. He doesn’t play.

• Verbul DO (ca verb propriu-zis, cu înţeles deplin - a face) are următoarele forme la prezentul simplu:

Afirmativ Interogativ Negativ

I do You do He does She does It does We do They do

Do I do? Do you do? Does he do? Does she do Does it do? Do we do? Do they do?

I do not do You do not do He does not do She does not do It does not do We do not do They do not do

• Verbul HAVE (ca verb propriu-zis) cu înţelesul A AVEA are formele:

Afirmativ Interogativ Negativ

I have You have He has She has It has We have They have

I do not have You do not have He does not have She does not have It does not have We do not have They do not have

Do I have? Do you have? Does he have? Does she have? Does it have? Do we have? Do they have?

Forme contrase : I’ve, you’ve, he’s, she’s, it’s, we’ve, they’ve. I don’t have, he doesn’t have…

- 24 -

Page 25: Limba Engleza An1

HAVE poate forma negativul şi interogativul după regula verbului TO BE (NOT după verb, respectiv inversiunea): Ex: I have not/ I haven’t; He has not/ He hasn’t şi Have I? Has he?)

Aceste forme aparţin registrului formal şi sunt, prin urmare, mai puţin folosite. Uneori, HAVE se foloseşte împreună cu GOT pentru a arăta posesia:

Ex: I have a house. I have got /I’ve got a house.

Negaţia şi interogaţia se vor forma în acest caz după modelul BE: Ex. I have not got / haven’t got a house. Have I got a house?

Răspunsuri scurte DA (yes) şi NU (no) sunt în general urmate de un răspuns: subiect şi verb

auxiliar (sau modal). Ex: Do you play the piano? - Yes, I do - No, I don’t. Have you got a house? - Yes, I have. - No, I haven’t. Are you a student? - Yes, I am. - No, I’m not.

De reţinut: Expresii uzuale cu BE:

To be afraid → I’m afraid of the dark. (Mă tem de întuneric.) To be ashamed of → I’m ashamed of my behaviour. (Mi-e ruşine de felul

cum m-am comportat.) To be against → I’m against the death penalty. (Sunt împotriva pedepsei cu

moartea.) To be cold → I’m cold. (Mi-e frig.) To be home → Janet is home. (Janet e acasă.) To be late → He’s late again. (Iar a întârziat.) To be asleep → The baby is asleep. (Copilul a adormit.) To be over → The war is over. (Războiul s-a terminat.) To be hungry → He is hungry. (Îi e foame.) To be thirsty → The children are thirsty. (Copiilor le e sete.) To be right → The President is always right. To be wrong → He is never wrong. To be busy → I like being busy. To be tired → Are you tired? To be good of → He is good at Mathematics. To be in a hurry → This student is always in a hurry. To be sick → The young woman is sick. To be ill → Grandpa is ill.

Expresii uzuale cu HAVE:

To have guests – a avea musafiri To have a headache – She has a headache. To have a cigarette – a fuma, a lua o ţigară To have a cold – a fi răcit/ă To have a flu – a avea gripă

- 25 -

Page 26: Limba Engleza An1

To have a both – a face baie To have time – a avea timp To have a toothache – He has a toothache. To have trouble – a avea necazuri To have a drink/meal – a bea/mânca a se servi cu … To have a look – a privi, a arunca o privire To have a walk – a (se) plimba To have a sore throat → He has a sore throat.

Expresii uzuale cu DO:

To do the shopping – a face cumpărături To do one’s homework – He always does his homework. To do the housework – a face treburi prin casă To do the cooking – a găti To do the ironing – a călca (rufele) To do the gardening – a se ocupa de grădinărit To do a crossword puzzle – a dezlega cuvinte încrucişate To do one’s duty – a-şi face datoria

ATENŢIE! ] HOW DO YOU DO? - este un salut formal şi înseamnă: Mă bucur să vă cunosc. HOW ARE YOU? este un salut familiar şi înseamnă: Ce mai faci?/Ce mai faceţi?, iar HOW ARE YOU DOING? este tot un salut familiar şi înseamnă: Cum te descurci?/Cum îţi mai merge? ATENŢIE!!

Nu confundaţi DO cu MAKE. Verbul MAKE (a face) are sensul general de A CREA, A PRODUCE, A CONSTRUI, A CAUZA, A FACE SĂ FIE sau A PREPARA.

Expresii uzuale cu MAKE:

To make a friend – a-şi face un prieten To make the bed – a-şi face patul To make a speech – a ţine un discurs To make a mistake – a face o greşeală To make an offer – a face o ofertă To make plans – a face planuri

NOTĂ: Folosim imperativul (infinitivul fără particula TO) pentru a da instrucţiuni sau

sfaturi). Ex. Check the weather forecast! (Verifică/verificaţi prognoza meteo!) Vom forma negativul cu ajutorul lui DO NOT/DON’T + INFINITIVUL

SCURT. Ex. Don’t do that! (Nu fă/faceţi asta!)

REZUMAT - DE LA PRONUME LA VERB PREZENTUL SIMPLU AL VERBELOR BE, HAVE, HAVE GOT, DO, MAKE AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV I am right I am not right Am I right? You are right You are not right Are you right? He is right He is not right Is he right? She is right She is not right Is she right? It is right It is not right Is it right?

- 26 -

Page 27: Limba Engleza An1

We are right We are not right Are we right? They are right They are not right Are they right? AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV I have a cold. I do not have a cold. Do I have a cold? You have a cold. You do not have a cold. Do you have a cold? He has a cold He does not have a cold Does he have a cold? She has a cold She does not have a cold Does she have a cold? It has a cold It does not have a cold Does it have a cold? We have a cold We do not have a cold Do we have a cold? They have a cold They do not have a cold Do they have a cold? AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV I/you/we/they have got it. I/you/we/they have not got it. Have I/you/we/they got it? He/she/it has got it. He/she/it has not got it. Has he/she/it got it? AFIRMATIV I/you/we/they do the gardening. He/she does the gardening. NEGATIV I/you/we/they do not do the gardening. He/she does not do the gardening. INTEROGATIV Do I/you/we/they do the gardening? Does he/she do the gardening? AFIRMATIV I/you/we/they make the beds. He/she makes the beds. NEGATIV I/you/we/they do not make the beds. He/she does not make the beds. INTEROGATIV Do I/you/we/they make the beds? Does he/she make the beds? APLICAŢII 21. Completaţi spaţiile libere cu formele corespunzătoare ale verbului TO BE, respectiv TO HAVE:

a) He ……… a hard-working type of person. b) They ……… in the seminar room now. c) He ……… ten. d) That man ……… a doctor’s degree. e) These girls ……… Law students. f) The colour of my pen ……… blue.

22. Scrieţi formele verbale contrase corespunzătoare exemplelor de mai jos:

Ex: He is not my colleague. He’s not/He isn’t my colleague.

- 27 -

Page 28: Limba Engleza An1

a) She is my friend. b) They are not interpreters, they are translators. c) The teacher is not nervous at all. d) They are the new neighbours. e) Their grandparents are not at home.

23. Transformaţi următoarele propoziţii la forma interogativă şi negativă:

a) He is a taxi-driver. b) They are American tourists visiting Romania. c) There is a flower-pot on the window-sill. d) This coniferous tree has red wood. e) It grows in hot climate. f) She wants a bigger house. g) They want to be free. h) He has a younger sister in Connecticut. i) He has got the flu. j) Paul plays the piano beautifully. k) The minister’s wife has got the prize. l) He makes fun of other people. m) Wild roses grow here.

Lecţia 8. RETUR: DE LA VERB LA PRONUME (From verbs to pronouns)

În subcapitolul anterior am prezentat formele pronumelui personal în cazul

Nominativ (cu funcţia de subiect). Când îndeplineşte funcţia de obiect direct sau indirect (cazul Acuzativ, respectiv Dativ), pronumele personal are următoarele forme:

I – ME = mie, îmi, mi, pe mine, mă Ex. Ask me! – Întreabă-mă (pe mine)!

Grandpa always gives me money. (Bunicul îmi dă întotdeauna bani.) They call me Angel. (Mi se spune Angel.) It reminds me of my childhood. (Îmi aminteşte de copilărie.)

YOU – YOU = ţie, îţi, ţi, pe tine, te sau vouă, vă, vi, pe voi HE – HIM = lui, îi, pe el, îl SHE – HER = ei , îi, pe ea, o IT – IT = lui, ei, îi, pe el, pe ea, îl o WE – US = nouă, ne, ni, pe noi THEY – THEM = lor, le , li, pe ei

APLICAŢII 24. Traduceţi în limba engleză: 1. Ia-mă cu tine! 2. Mă face mincinos. 3. Spune-i că totul e în regulă. 4. Vorbeşte tu cu ei! 5. Întotdeauna o ajutăm să-şi care bagajele.

- 28 -

Page 29: Limba Engleza An1

Lecţia 9. PRONUMELE ŞI AJECTIVELE POSESIVE (The Possessive Pronouns and Adjectives) ADJECTIVUL POSESIV PRONUMELE POSESIV I – MY = meu, mea, mei, mele - MINE = al meu, a mea, ai mei, ale mele YOU – YOUR = tău, ta, tăi, tale, - YOURS = al tău, a ta, ai tăi, ale tale, al vostru, voastră, voştri, voastre vostru, a voastră, ai voştri, ale voastre HE – HIS = lui, său, sa , săi, sale - HIS = al (a, ai, ale) lui, său, sa, săi, sale SHE – HER = ei, său, sa, săi, sale - HERS = al (a, ai, ale) ei, său, sa, săi, sale IT – ITS = lui, ei, său (exc. - ITS OWN = al (a, ai ale) lui, ei, său, sa, persoane) săi, sale (exc. persoane) WE – OUR = nostru, noastră, - OURS = al nostru, a noastră, ai noştri, noştri, noastre ale noastre THEY – THEIR = lor - THEIRS = al (a, ai, ale) lor Întrucât îndeplinesc aceleaşi funcţii morfosintactice, pronumele şi adjectivul posesiv au aceleaşi caracteristici ca şi în limba română. Astfel, adjectivul posesiv însoţeşte substantivul pe care îl determină, în timp ce pronumele posesiv înlocuieşte un substantiv:

Ex. I have a house. This is my house. This (house) is mine. (Eu am o casă. Aceasta este casa mea. Aceasta (această casă) este a mea.) My parents are from Suceava. His are from Bucharest. (Părinţii mei sunt din Suceava. Ai lui sunt din Bucureşti.) Spre deosebire de limba română însă, adjectivul posesiv are formă unică, nefiind necesar acordul adjectivului posesiv cu substantivul pe care îl determină. De asemenea, în limba engleză adjectivul posesiv precedă întotdeauna substantivul pe care îl determină (ex. his map, their company, our future, her desire etc.). APLICAŢII 25. Citiţi lista de mai jos şi alcătuiţi apoi propoziţii utilizând adjectivul şi pronumele posesiv. ME MY PARENTS MY SISTER a flat a one-storeyed house boat home a dining room a drawing room study a bedroom three bedrooms sitting room a bathroom a gym-room a kitchen a nursery a garage a cortyard a penthouse a barn a cellar a garden Model: I have got a flat. It is my flat. It is mine. My parents have got a one-storeyed house. It is their house. It is theirs. My sister has got a boat home. It is her boat. It is hers.

- 29 -

Page 30: Limba Engleza An1

Lecţia 10. PRONUMELE REFLEXIVE (The Self Pronouns)

I – MY – MYSELF = mă, mie, îmi, mi YOU – YOUR – YOURSELF = te, ţie, îţi, ţi HE – HIM – HIMSELF = se, lui, îşi, şi SHE – HER – HERSELF = se, ei, îşi, şi IT – IT – ITSELF = se, lui, ei etc. (neutru) WE – OUR – OURSELVES = ne, nouă, ni YOU – YOUR – YOURSELVES = vă, vouă, vi THEY – THEM – THEMSELVES = se, lor, le, li, îşi, şi

Sub denumirea de SELF PRONOUN sunt de fapt reunite două categorii distincte de pronume care coincid ca formă: a) Pronumele de întărire (Emphatic Pronoun), care are rolul de a sublinia substantivul pe care îl însoţeşte: Ex. John did it himself. (John însuşi/singur/fără ajutorul nimănui a făcut-o). The President himself attends the meeting. (Preşedintele însuşi/în persoană ia parte la întrunire). b) Pronumele reflexiv (Reflexive Pronoun), care indică faptul că acţiunea verbului este îndreptată asupra subiectului acestuia. Cu alte cuvinte, folosim pronumele reflexiv atunci când, într-o propoziţie, subiectul şi obiectul coincid. Ex. I make myself a coffee. (Îmi fac o cafea.) He’s got himself a new car. (Şi-a cumpărat o maşină nouă.) He simply loves himself! (Pur şi simplu se iubeşte pe sine. ) ATENŢIE! Multe verbe sunt reflexive în română şi intranzitive în engleză, unde construcţia este foarte rară. Ex. a se bărbieri – to shave a se grăbi – to hurry a se supăra – to get angry a se culca – to go to bed a se întâlni – to meet a se îmbrăca – to dress/to get dressed a se pieptăna – to comb Cele mai fecvente verbe reflexive sunt: TO AMUSE ONESELF, TO CUT ONESELF, TO ENJOY ONESELF, TO HELP ONESELF, TO HURT ONESELF, TO INTRODUCE ONESELF, TO WASH ONESELF etc. NOTĂ: BY + PRONUME REFLEXIV are înţelesul de SINGUR. Ex. I live by myself. (I live alone.) APLICAŢII 26. Completaţi cu pronume reflexive: 1. She doesn’t live by … . She lives with friends. 2. He usually buys one for me and one for … . 3. Please dress … . It’s very late! 4. Help … to cake and tea! 5. Please make … at home! 6. I don’t need any help. I want to do it … .

- 30 -

Page 31: Limba Engleza An1

7. She cut … while peeling potatoes. 8. She looks at … in the mirror. 9. My sons prefer to do their homework by … . 10. We hurt .. while climbing that rocky mountain. Lecţia 11. PRONUMELE RECIPROCE (The Reciprocal Pronouns) Pronumele reciproce sunt: EACH OTHER (unul pe altul/celălalt; una pe alta/cealaltă) şi ONE ANOTHER (unii pe alţii; unele pe altele). În general, este comun acceptat că EACH OTHER se referă la două persoane, în timp ce ONE ANOTHER la mai mult de două. De multe ori însă, ele se înlocuiesc reciproc.

Ex. The twins look very much like each other. (Gemenii seamănă mult). The members of this family always help one another. (Cei din familia lor se ajută reciproc/unii pe alţii).

APLICAŢII 27. Subliniaţi şi traduceţi pronumele reciproce din enunţurile următoare: 1. We are not afraid of each other. 2. The two friends count on each other. 3. They like speaking of one another. 4. They look at each other and start laughing. 5. They consider each other very intelligent. 6. My cousin says that he and his brother are helping each other a lot. 7. They write to each other quite often. Lecţia 12. PRONUMELE RELATIVE (The Relative Pronouns) Pronumele relative sunt invariabile în gen şi număr şi introduc o subordonată relativă, putând avea funcţia de subiect sau complement. Pronumele relative cu funcţia de subiect sunt: WHO (pentru persoane), WHICH (pentru lucruri) şi THAT (pentru persoane sau lucruri). Ex. the man who/that speaks English (bărbatul care vorbeşte englezeşte) the woman who/that understands Chinese (femeia care înţelege chineza) the people who/that pay on the spot (oamenii/cei care plătesc pe loc) the car which/that is parked (maşina care e parcată) the cars which/that are parked (maşinile care sunt parcate) Pronumele relativ cu funcţia de complement sau atribut are aproximativ aceleaşi forme: WHO (sau WHOM + PREPOZIŢIE) pentru persoane şi WHICH pentru lucruri. Ex. the girl whom I saw (fata pe care am văzut-o) the girl to whom I spoke (fata cu care am vorbit) the house which he built (casa pe care a construit-o) Uneori, pronumele cu funcţie de complement se omite: Ex. the girl I saw the girl I spoke to the house he built Pentru exprimarea posesiei se foloseşte WHOSE pentru persoane şi WHOSE sau WHICH + PREPOZIŢIE pentru lucruri.

- 31 -

Page 32: Limba Engleza An1

Ex. the people whose names appear on the list (oamenii/persoanele/cei ale căror nume apar pe listă) the tree whose bark/the bark of which is diseased (arborele a cărui scoarţă e afectată de boală) NOTĂ: CEEA CE are ca echivalent în limba engleză WHAT (atunci când anunţă ceea ce urmează) şi WHICH (atunci când CEEA CE reia ceva ce l-a precedat). Ex. what I want to say is that … (ceea ce vreau să spun este că …)

He denied it, which doesn’t surprise me. (A negat, ceea ce nu mă surprinde.)

APLICAŢII 28. Completaţi următoarele propoziţii cu WHO, WHOM, WHOSE, WHICH sau THAT: 1. He … makes no mistakes makes nothing. 2. The man to … I speak is my brother. 3. The girl … mother is ill has got a day off. 4. I like to help those … I love and … I know love me. 5. The aspen is a poplar tree … has especially tremulous leaves. 6. Any plant … produces some sort of flower is a flowering plant. 7. Do you know … Catherine works for? 8. The forest probationer, … seems very young, has a very good reputation. Lecţia 13. PRONUMELE NEHOTĂRÂTE ŞI ADJECTIVELE CORESPONDENTE (Indefinite Pronouns and Their Adjectival Counterparts) Din categoria “nehotărâtelor” fac parte: pronumele cantitative şi adjectivele partitive (SOME, ANY, NO), adjectivele şi pronumele distributive (EACH, EVERY, ALL, BOTH, EITHER, NEITHER) etc. În general, ele exprimă cantitatea, numărul nedefinit, varietatea etc. Pronumele (cantitative) SOME, ANY şi NONE înlocuiesc substantive la plural sau nenumărabile la singular. SOME se foloseşte în propoziţii afirmative, în întrebări (atunci când se aşteaptă ca răspunsul să fie afirmativ) şi în oferte, invitaţii sau cereri. Ex. There are deer in the park. We saw some today. (Sunt cerbi în parc. Am

văzut câţiva astăzi) The coffee is ready. Would you like some? (Cafeaua e gata.

Vrei/vreţi(puţină)?) NOTĂ: SOME ca pronume se foloseşte şi cu sensul de UNII sau ALŢII. Ex. Some say yes, some say no. (Unii spun da, alţii spun nu). • Cuvinte compuse cu SOME:

SOMEBODY, SOMEONE – cineva SOMETHING – ceva SOMEHOW, SOMEWHAT – cumva SOMEWHERE – undeva ANY se foloseşte în propoziţii negative şi interogative. Ex. I painfully need money but I don’t have any.

- 32 -

Page 33: Limba Engleza An1

Aren’t there any in the fridge? NOTĂ: ANY într-o propoziţie afirmativă are sensul de ORICARE. Ex. Any of us is available on Monday. (Oricare dintre noi e disponibil lunea.) • Cuvinte compuse cu ANY:

ANYBODY, ANYONE – oricine, oricare ANYTHING – orice ANYHOW – oricum ANYWHERE - oriunde

NONE se foloseşte în propoziţii afirmative pentru a exprima negaţia. Ex. If these are the kinds of fruit you want to give me, I’d rather have none. (Dacă acestea sunt fructele pe care vrei să mi le dai, aş prefera să nu iau nici unul) NOTĂ: Altă întrebuinţare: None of us care about the matter. (Nici dintre noi nu-i pasă de această chestiune) Din categoria pronumelor cantitative mai fac parte: MUCH, MANY, LITTLE şi FEW. Dintre acestea, MANY şi FEW înlocuiesc substantive numărabile, iar MUCH şi LITTLE înlocuiesc substantive nenumărabile. Ex. Many are called but few are chosen. (Mulţi (sunt) chemaţi, (dar) puţini (sunt) aleşi.) He doesn’t spend much. In fact, he spends little. (Nu cheltuieşte mult. De fapt, chiar foarte puţin) NOTE: 1. MUCH şi MANY se folosesc în mod normal în propoziţii negative şi interogative. În propoziţii afirmative se foloseşte mai ales A LOT/LOTS sau A GREAT DEAL. Ex. Her husband usually earns a great deal. Do you have any grammar books? Yes, I buy lots. 2. MUCH şi MANY se pot combina cu HOW. Ex. How much does it cost? (Cât costă?) How many have you got? (Câţi/câte ai?) Pronumele distributive sunt: EACH, ALL, EVERYTHING, EVERYONE/EVERYBODY, BOTH, EITHER, NEITHER. EACH (fiecare dintre ei/ele) este folosit cu verbe la singular. Ex. Each (of them/us/you) chooses the colour he prefers. (Fiecare dintre ei/noi/voi alege ce culoare vrea). ALL (toţi, toate) este urmat de verbe la plural. Ex. All (of you) are welcome. (Toţi/toate sunteţi bineveniţi/binevenite.) EVERYONE, EVERYBODY (toţi, toată lumea) şi EVERYTHING (tot, toate lucrurile) se folosesc cu verbe la singular. Ex. Everybody/everyone is present. (Toată lumea e prezentă/toţi sunt prezenţi.) BOTH (cei doi/cele două, amândoi/amândouă) poate fi sau nu urmat de OF: Ex. Both (of them) are forest engineers. (Amândoi sunt ingineri silvici.) NOTĂ: ALL şi BOTH sunt plasate uneori înaintea verbului pentru a întări subiectul pronominal: Ex. You all are very kind to me.

- 33 -

Page 34: Limba Engleza An1

We both prefer tea to coffee. Pronumele distributiv EITHER are înţelesul “unul dintre cei doi”, iar NEITHER – “nici unul dintre cei doi”. Ex. Either/neither (of you) is good. (Oricare/nici unul din voi (nu) este bun). Pronumele ONE are sensul: unul, una, un singur, o singură, un/o oarecare. Ex. I would like a red one. (Aş dori unul/una roşie). Aproape toate pronumele enumerate mai sus pot fi folosite adjectival, determinând un substantiv sau înlocuitor al acestuia; unele dintre ele sunt întrebuinţate şi ca adverb sau conjuncţie. Ca adjectiv, SOME se poate traduce prin: VREUN , VREO, CEVA, NIŞTE, CÂŢIVA, CÂTEVA, CÂTVA, CEVA, UNII sau UNELE, într-o propoziţie afirmativă. Uneori, SOME se foloseşte şi în întrebări la care se aşteaptă un răspuns afirmativ: Ex. I want to buy some sugar and some sweets. Would you like some cake? Adjectivul ANY se traduce prin: VREUN, VREO, CEVA, CÂŢIVA, CÂTEVA, NIŞTE, UNII, UNELE într-o propoziţie interogativă sau negativă: Ex. Have you got any news? I haven’t got any money. Adjectivul NO este echivalentul lui NONE şi are sensul de NICI UN, NICI O, DELOC. Ex. He gives no details. • Cuvinte compuse cu NO:

NOBODY/NO ONE – nimeni NOTHING – nimeni NOWHERE – nicăieri

NOTĂ: Adjectivele SOME, ANY şi NO sunt adesea numite partitive. Adjectivele cantitative MANY şi FEW se folosesc cu substantive numărabile, iar MUCH şi LITTLE cu substantive nenumărabile. Ex. many newspapers; few inhabitants much happiness; little concern EACH (fiecare dintre ei/ele) poate fi, de asemenea, folosit adjectival: Ex. Each child receives a prize. Each flower has a different colour. ALL (tot, toată, toţi, toate) se aşază întotdeauna înaintea articolului hotărât şi poate fi folosit adjectival sau adverbial. Ex. all the people (toată lumea) She is all upset. (E foarte tulburată) EVERY poate însemna “consideraţi împreună” sau consideraţi separat”. El urmează de obicei unui substantiv la singular şi este corespondentul lui ALL (la plural). Ex. Every girl has a white ribbon. (Fiecare fată are o panglică albă.) Every citizen is vaccinated. (Toţi cetăţenii sunt vaccinaţi.) We meet every day. (Ne întâlnim în fiecare zi.)

- 34 -

Page 35: Limba Engleza An1

We meet every other day. (Ne întâlnim o dată la două zile/la ficare două zile.)

BOTH mai poate fi, în afară de pronume, adjectiv şi conjuncţie. El se foloseşte înototdeauna fără articolul THE. Ex. Both books are worth reading. (Ambele cărţi merită să fie citite.) It is both harmful and illegal. (E şi dăunător, şi ilegal.) EITHER ca adjectiv are sensul “oricare din cei doi/din cele două”; ca adverb înseamnă aproximativ “nici”, iar în construcţia conjunctivală EITHER … OR … , se traduce prin “fie … , fie …”, “sau … , sau …”, “ori … , ori …”. Ex. Either choice is fine. (Oricare alegere e bună.) I don’t believe you either. (Nici eu nu te/vă cred.) You can either leave or stay. (Poţi pleca sau rămâne.) NEITHER (nici unul, nici celălalt) este forma negativă a lui EITHER, pe care îl poate înlocui în oricare dintre funcţii, cu excepţia adverbului, atunci când este vorba de o negaţie. Ex. Neither dress is suitable for the party. (Nici una dintre rochii nu e potrivită pentru petrecere.) Neither children nor animals are admitted. (Nici copiii, nici animalele nu sunt admise.) Adjectivul ONE înseamnă “unul, una, un singur, o singură, un/o oarecare”. Ex. a one-way ticket (un bilet dus) I know one Mr. Thompson. (Cunosc un oarecare domn Thompson.) WHOLE poate fi folosit ca adjectiv (întregul, întreaga, tot, toată), la fel ca ENTIRE, sau ca substantiv (ansamblu, tot, întreg). Ex. the whole/entire country (întreaga ţară) How much for the whole? (Cât face totul?) REZUMAT PRONUME ŞI ADJECTIVE NEHOTĂRÂTE SOME - adjectiv: Some people are in favour of this decision. - pronume: Give me some! ANY – adjectiv: Do you have any news? - pronume: Any of us can do it. NO – adjectiv: He has no money on him. NONE – pronume: None of us know about it. ALL – adjectiv: All the people are present. - pronume: All’s well that ends well. - adverb: She is all upset. BOTH – adjectiv: Both possibilities are worth considering. - pronume: I want both of them. - conjuncţie: It is both useless and dangerous.

- 35 -

Page 36: Limba Engleza An1

EACH – adjectiv: Each day he calls me. - pronume: Each of us has got a handbook. EITHER – adjectiv: Either language is good. - adverb: I don’t believe you either. - conjuncţie: It’s either this or that. - pronume: I can tell this to either of them. NEITHER – adjectiv: Neither language is good. - conjuncţie: Neither her son nor her daughter help her. - pronume: Neither of them is available. EVERY – adjectiv: Every step you take, I’m behind you. ONE – adjectiv: I know one Mr. Thompson. - pronume: Get me the blue one! • MULT, MULTĂ … MUCH + SINGULAR • MULŢI, MULTE … MANY + PLURAL MUCH şi MAY se pot înlocui cu: A LOT OF, A GOOD DEAL OF, PLENTY OF. • CÂT, CÂTĂ … HOW MUCH + SINGULAR • CÂŢI, CÂTE … HOW MANY + PLURAL • PUŢIN, PUŢINĂ … LITTLE + SINGULAR • PUŢINI, PUŢINE … FEW + PLURAL • ATÂTA, ATÂT DE MULT … SO (AS) MUCH + SINGULAR • ATÂŢIA, ATÂTEA … SO (AS) MANY + PLURAL • ATÂT DE PUŢIN/PUŢINĂ … SO (AS) LITTLE + SINGULAR • ATÂT DE PUŢINI/PUŢINE … SO (AS) FEW + PLURAL • PREA MULT/MULTĂ … TOO MUCH + SINGULAR • PREA MULŢI/MULTE … TOO MANY + PLURAL • MAI MULT/MULTĂ/MULŢI/MULTE .. MORE + SINGULAR/PLURAL • NU MAI MULT (…) … NO … MORE (LEFT) NOT … ANY MORE (LEFT)

APLICAŢII 29. Alegeţi răspunsul corect: 1. There are two plays to choose from. Which … would you like to see? a) ones b) some c) one 2. Is there any news for me? Yes, there is … . a) one b) some c) ones 3. Do one of these tasks. Which is the easiest … ? a) one b) ones c) some 4. They have a few houses for sale. I choose the smallest … . a) one

- 36 -

Page 37: Limba Engleza An1

b) some c) ones 5. Do you have enough strength to bring it here? Well, I have … , but not too much. a) some b) one c) ones 30. Completaţi cu SOME sau ANY: 1. They’ve got … trees in the garden. 2. Are there … armchairs in the living-room? 3. Have I got … e-mails this morning? 4. Do you have … brothers in this school? 5. Have … apples, please. 31. Completaţi cu MUCH sau MANY: 1. He doesn’t have … money. 2. Does she take … interest in it? 3. I haven’t … time. 4. Are there … students absent today? 5. He doesn’t know … English. 6. How … does this book cost? 32. Folosiţi FEW sau A FEW, LITTLE sau A LITTLE pentru a completa următoarele propoziţii: 1. He is very ill, there is … hope for him. 2. There are … apples in the bowl, help yourself to some. 3. He can’t afford it as he has … money left. 4. … people admit they are wrong. 5. He has … friends willing to help him. 33. Subliniaţi cuvântul corect: 1. There are none/no messages on the answering machine. 2. Sorry, I can’t hear either/neither of you properly. 3. I can’t come at the weekend. I’m busy both days/every day. 4. I can’t see no/any solution to the problem, I’m afraid. 5. If you have any/some problems, let me help you. 6. Now I want each/every of you to fill in these forms. 7. She doesn’t have much/many money. 34. Folosiţi expresiile următoare pentru a aproxima valorile de mai jos: NONE OF THEM, MOST OF THEM, A FEW OF THEM, MANY OF THEM, SOME OF THEM, ALL OF THEM. 1. 0% - 2. 5-25% - 3. 25-50% - 4. 50-75% - 5. 75-95% - 6. 100% - 35. Rescrieţi a doua propoziţie în aşa fel încât să aibă un sens similar cu prima. Folosiţi cuvintele din paranteză. 1. The hotels are both unsuitable. (neither)

- 37 -

Page 38: Limba Engleza An1

… … … … … is suitable. 2. The two proposals are interesting. (both) … … … … … are interesting. 3. These items of furniture aren’t expensive. (none) … … … … … is expensive. 4. Not everybody listens to him. (all) … … … … … listen to him. 5. We only want our wages. (all) … … … … … is our wages. Lecţia 14. PRONUMELE INTEROGATIVE (Interrogative Pronouns) Pronumele interogative sunt: WHO, WHOM, WHOSE, WHAT, WHICH. Ele se folosesc după cum urmează: persoane lucruri

WHO WHAT subiect WHICH WHICH

WHOM, WHO WHAT complement WHICH WHICH

posesiv WHOSE Fiind invariabile, pronumele interogative au o singură formă pentru singular, plural, masculin sau feminin: Ex. Who is that man? Who are these girls? Când WHO, WHAT, WHOSE şi WHICH sunt subiectul unei propoziţii, verbul este la afirmativ: Ex. Who judges? (Cine judecă?) What happened? (Ce s-a întâmplat?) Whose is that gun? (A cui este arma aceea?) Which (one) belongs to him? (Care (dintre ei/ele) îi aparţine?) Când WHO, WHOM, WHAT, WHOSE, WHICH sunt complementul unei propoziţii, verbul este la interogativ. În acest caz, ordinea cuvintelor este următoarea: CUVÂNT INTEROGATIV + AUXILIAR + SUBIECT + VERB Ex. Who(m) do you prefer? (Pe care-l/o preferi?) What have you got there? (Ce ai acolo?) Which (one) does does he want? (Pe care îl/o vrea?) Atunci când au funcţia de complement prepoziţional, pronumele interogative transferă de obicei prepoziţiile la sfârşitul propoziţiei. Ex. In what are you interested? (De ce eşti interesat?) – What are you interested in?

To which of you does he send letters? (Căruia dintre voi îi trimite scrisori?) – Which of you does he send letters to?

NOTE: 1. WHICH se foloseşte într-un context cu alegere limitată. În rest se foloseşte WHAT: Ex. What do you see? (Ce vezi?) Which one do you see? (Pe care dintre ei/ele îl/o vezi?) 2. WHAT şi WHICH sunt folosite şi ca adjective interogative, păstrând aceleaşi diferenţe:

- 38 -

Page 39: Limba Engleza An1

Ex. What kind of books do you like? (Ce fel de cărţi îţi plac?) Which book do you like? (Care carte îţi place?)

O categorie aparte o constituie adverbele interogative.Şi acestea se folosesc in intrebări, drept pentru care poziţia lor este la început, înaintea auxiliarului, subiectului şi verbului principal.

Ex. When do you think this might be over? Where does he teach? Why do you cry so much? How do you spell your name? How old is he? How much is this? How often do you go dancing?

3. WHAT + BE ? şi WHAT + BE … LIKE ? sunt întrebări diferite: Ex. What is Mr. Parker? – He’s a lawyer. What is Mr. Parker like? – He’s short and arrogant. RECAPITULARE ŞI APLICAŢII: 36. Completaţi cu pronume interogative: 1. … do you find easier to learn, English or French? 2. … of the two players do you like better? 3. … is he, do you suppose? 4. … is the number of the your house? 5. … is the result? 37. Alcătuiţi două întrebări pentru fiecare propoziţie: 1. We see our daughter twice a week. Whom … ? Who … ? 2. Their son hates piano lessons. Who … ? What … ? 3. Helen says she disagrees. Who … ? What … ? 4. They always argue with him. Who … ? Whom … ? 38. Alcătuiţi întrebări din cuvintele de mai jos: 1. Who/love/they? 2. Which/she/prefer? 3. What/your son/for a living? 4. What/mother/usually/make for breakfast? 5. Who/order/pizza? 39. Citiţi cu atenţie textul următor şi formulaţi întrebări referitoare la cuvintele scrise cu italice. If you want to buy a new car, you have to think about many things. Money is, of course, one of them. But now you don’t have to pay in cash. You can get a car on instalments, which is much better for you. You go to a car dealer and choose the car

- 39 -

Page 40: Limba Engleza An1

you want to have. You pay a deposit, and… drive the car. Then you must pay monthly instalments for four or five years. If you pay all the money, the car is yours, and you can sell it …to buy another one. On instalments, of course. 1. What …? 2. How … ? 3. Where … ? 4. What … ? 5. What … ? 6. What … ? 7. When … ? 40. Completaţi după model : 1. John’s mother is Barbara. (possessive’s) 2. Her sister’s married. (contraction’s) 3. Barbara’s husband is Philip. 4. Peter’s family is quite big. 5. Alice’s her brother’s wife. 41. Puneţi apostroful la locul corect. My parents names are Michael and Georgiana. My fathers a journalist and my mothers unemployed. Ive got two brothers and a sister. My brothers names are Ethan and Shane. My sisters names Beverly. Shes married to Sean. Shes a teacher and hes a banker. 42. Parafrazaţi următoarele cuvinte: Ex: aunt = my mother’s sister or my father’s sister Uncle Cousin Grandfather Grandmother 43. Alegeţi cuvântul corect: 1.They’re/there from London. 2.Their/there children are at school. 3.They’re/their not at home. 4.There/they’re aren’t any mirrors in this room. 5.They’re/their house is quite large. 6.There/their are two doors. 44. Dintre toţi membrii familiei tale, care este: a. the oldest b. the smartest c. the tallest d. the most talented e. the most ambitious f. the richest 45. Dintre mijloacele de transport, care este: a. the cheapest b. the most comfortable c. the least comfortable d. the most expensive e. the least dangerous

- 40 -

Page 41: Limba Engleza An1

f. the fastest g. the most enjoyable h. the most modern 46. Transformaţi următoarele expresii în adjective compuse şi derivate: ex: a girl with fair hair → a fair-haired girl a pullover made by hand → a hand–made pullover a film having meaning → a meaningful film 1. a student who works hard 2. a man with blue eyes 3. a driver who does not take care 4. a blouse with short sleeves 5. a woman who looks good 6. a tree which is a hundred years old 7. a woman with a kind heart 8. a story which breaks the heart 9. a man who has courage 10. a man with a red face 47. Traduceţi in limba română: FIGURES OF SPEECH a. As pretty as a picture – as ugly as a sin As sour as lemon - as happy as a grin As brave as a lion - as shy as a fox As weak as a kitten - as strong as an ox As thin as a shadow - as solid as a brick As hungry as a bear - as full as a tick As heavy as lead - as light as a feather As steady as a rock - as uncertain as the weather As hot as an oven - as cold as ice As rich as Croesus - as poor as churchmice As blind as a bat - as deaf as a post As cool as a cucumber - as warm as a toast As brittle as glass - as tough as gristle As neat as a pin - as clean as a whistle As dull as a dishwasher - as bright as a button As generous as the day is long – as greedy as a glutton. (FUN WITH ENGLISH, USIS ,1989) b. 1. John is as busy as a bee. 2. I think he is as firm as a rock. 3. He is as brave as a lion. 4. My cousin is as happy as a king. . 5. Sometimes he is as mute as a fish. 6. Her face is as red as a rose. 7. Waiting for the verdict he is as silent as a grave. 8. This boy is as gentle as a lamb. 48. Family Tree Cele 14 persoane de mai jos formează 7 cupluri. Din informaţiile care vă sunt date, aflaţi care sunt acestea. Observaţi că sunt trei generaţii ale aceleiaşi familii. Alec is Carol’s nephew and Leonard’s cousin. Betty is Leonard’s mother and Margaret’s sister-in-law.

- 41 -

Page 42: Limba Engleza An1

Carol is Edwin’s daughter and Margaret’s sister-in-law. Donald is Gary’s brother-in-law and Alec’s uncle. Edwin is Ivy’s grandfather and Margaret’s father-in-law. Fiona is Carol’s mother and Alec’s grandmother. Gary is Holly’s son-in-law and Neil’s brother-in-law. Holly is Betty’s mother-in-law and Leonard’s grandmother. Ivy is Gary’s niece and Donald’s daughter-in-law. Jeremy is Donald’s father and Gordon’s father-in-law. Katherine is Gary’s daughter-in-law and Margaret’s daughter-in-law. Leonard is Jeremy’s grandson and Donald’s son. Margaret is Leonard’s aunt and Fiona’s daughter-in-law. Neil is Ivy’s father and Fiona’s son-in-law. 49. Formaţi propoziţii scurte despre membrii familiei voastre. 50. Găsiţi în coloana B corespondent pentru numele de animale din coloana A A B 1.cow 1. kid 2.dog 2. duckling 3.horse 3. cub 4.duck 4. lamb 5.hen 5. puppy 6.lion 6. caterpillar 7.sheep 7. calf 8.goat 8. colt 9.cat 9. kitten 10.pig 10.piglet 11.insects 11.chick(en) 12.butterflies 12.larva 51. Traduceţi in limba română: Dear Cinderella, Your jobs for tonight: Sweep the chimney, scrub the floors, beat the carpets, hoover the stairs, dust the furniture, polish the silver, make the beds, change the sheets, tidy the house, dig the garden, clean out the fireplace, empty the rubbish, wash our underwear, mend the socks, darn the shirts, iron the laundry, cook the supper, do the washing-up, dry the dishes, put them away. Don’t wait up for us .We might be late home. The Ugly Sisters (Guy Wellman - Wordbuilder) 52. Plasaţi următoarele substantive în coloana corespunzătoare: bark, beak, bleat, buzz, cage, chirp, claw, cluck, den, feather, fur, hiss, hive, hoof, horn, howl, hutch, kennel, mane, neigh, nest, paw, pouch, purr, roar, scales, shell, skin, squeak, stable, sty, tentacle, tusk, whiskers, wing, wool, zoo. Animal Habitat Animal Sound Animal Coat Animal Body … … … … … … … …

- 42 -

Page 43: Limba Engleza An1

… … … … 53. Puneţi următoarele cuvinte şi expresii în grupuri în funcţie de verbul cu care se potrivesc (MAKE, DO, GO, HAVE). Unele cuvinte se folosesc cu două dintre verbe: a try, shopping, your best, a decision, money, a cake, a lot of work, well, dinner, the shopping, war, an attempt, friends, the beds, a swim, housework, swimming, (for) a walk, a go, on holiday,the washing up, skiing, nothing. make→ do→ go→ have→ 54. Completaţi cu MAKE sau LET: 1. Some parents … their children eat things they don’t like. 2. Please … me know if anything changes. 3. My boss … me have lunch whenever I like. 4. That teacher … his students work very hard. 55. Formaţi cuvinte compuse: A B pocket hostel youth store junk office post shop shop assistant department money shoe food Ex: pocket-money 56. Completaţi cu MAKE sau HAVE: 1. I intend to … German lessons. 2. Do you mind if I … a quick phone call? 3. I always … a shower in the morning. 4. He always … mistakes in writing. 57. Folosiţi MAKE sau DO în propoziţiile de mai jos : 1. Mother …….a cake every Saturday. 2. Please, don’t…… a mess! 3. Please sit down and……yourself at home! 4. Their aunt likes to ……….a crossword puzzle in her spare time. 5. He ……… his best to … enough money for his family. 6. It’s easy to ……….. mistakes in this exercise. 7. She prefers ……… the beds to ……….. the dishes. 8. In their family, it is the grandfather who ……….. the rules. 9. Never ………. plans before talking to me first. 10. He is too shy to ……….. a speech in front of so many people.

- 43 -

Page 44: Limba Engleza An1

58. Completaţi a doua propoziţie în aşa fel încât să aibă un sens similar cu prima. 1. John is a better game-keeper than George. George’s not…………John. 2. I usually eat less than Michael. I don’t …………… Michael. 3. No one in the team has better communication skills than him. He has …………in the team. 4. The baby looks fatter this week than last. The baby looks ………….. every week 59. Traduceţi in limba engleză: 1. Bagajele lui sunt mult mai grele decât ale mele. 2. Îi este foarte greu să aleagă singur articole de mobilă. 3. Veştile pe care mi le aduci nu sunt tocmai plăcute. 4. Bugetul pentru amenajarea pădurilor de anul acesta este mai mare decât cel de anul trecut. 5. Dă-mi un exemplu de animal dăunător pădurii! 6. Informaţiile cu privire la delictele silvice sunt inexacte. 7. Cele mai simple plante din regnul vegetal sunt bacteriile unicelulare şi algele. 8. Aş dori nişte trandafiri cu tulpini lungi, vă rog. 9. Pe scurt, ecologia este o ştiinţă care ne ajută să inţelegem relaţiile dintre mediu şi vieţuitoarele acestuia. 10. Spune-le să nu mai ţipe! 11. Care este grupa cu cel mai mic număr de studenţi? 12. Cine are cel mai mic număr de ani din familia ta? 13. Cine cheltuie cel mai puţin din familia ta? 14. Cum ajung pe Strada Florilor? 15. Mergeţi vara pe litoral? 16. Nici unul dintre ei nu ştie adevărul. 17. Ştii cumva numărul ei de telefon? 18. Nu sta în picioare, ia loc, te rog! 19. Ce culoare are maşina vecinei tale? 20. Care casă e a ta? 21. Cine ştie lecţia? 22. Ce faci tu la serviciu? 23. Care este numele ei de domnişoară? Dar prenumele? 24. Care este numele lui de familie? Dar de botez? 25. Cine îl ajută? 26. Ce bei tu dimineaţa? 27. Care carte este a ta? 28. Care dintre cele două cărţi este a ei? 29. Care dintre cele două portofele este al meu? 30. Ce zi este astăzi? 31. Ştii cine sunt ei? 32. Ai vreun prieten cu care să vorbeşti? 33. Vezi vreun om pe stradă? 34. O albină moartă nu face miere.

- 44 -

Page 45: Limba Engleza An1

35. Este mult lapte in frigider. 36. Cât vrei? 37. Câte vrei? 38. Nu ştie prea multe dar e puţin cam arogant. 39. Casa aceea albă este a prietenei mele, iar cea de alături este a mea. 40. Dimineaţa sunteţi la lucru sau acasă? 41. Ei nu sunt ingineri, ei sunt bancheri. 42. Câţi ani are? 43. Sunteţi de serviciu astăzi? 44. Sunteţi cetăţeni britanici? 45. Nu e prea comod să aştepţi la vamă. 46. Toţi prietenii mei sunt români! 47. Nu sunteţi la şcoală? 48. Imi pare rău că am întârziat. 49. Ai dreptate, tatăl lui nu este medic, ci agent imobiliar. 50. Care este diferenţa dintre un translator si un interpret? 51. Care sunt atribuţiile unui decan? 52. Eşti ocupat? 53. Ce meserie aveţi ? Cu ce vă ocupaţi? 54. Directorul acestei companii este un bun vorbitor de limba engleză. 55. Fratele meu îşi spală singur cămăşile. 56. Colega mea este un bun organizator, dar eu nu sunt. 57. Nu-mi amintesc numele lor. 58. Aminteşte-mi să le dau un telefon! 59. Vorbeşte-mi despre tine. 60. De ce nu vrei să urmezi nici un sfat? 61. Cum arată fiul lor? 62. Asta e a mea, cealaltă e a ta. 63. Amândoi seamănă cu mama lor. 64. Unde locuieşti? 65. Mă tem că ninge. 66. Fiecare dintre noi are nevoie de puţină sare dar nici pe departe atât de multă cât mănâncă unii. 67. Foloseşte mai puţină sare şi zahăr în mâncare! 60. a) Completaţi următorul tabel: CONIFEROUS DECIDUOUS EVERGREEN Ash X Birch Elm Fir Larch Maple Oak Pine Spruce Willow b) Analizaţi următoarele grupe de arbori după modelul: Model: [ash, birch] → Neither of them is coniferous. They are both deciudous.

- 45 -

Page 46: Limba Engleza An1

[elm, fir] → One of them/the former is deciduous and the other/the latter is evergreen.

[fir , larch]→ [maple, oak]→ [pine, willow]→ [larch, spruce]→ 61. Formulaţi întrebări la care să răspundă cuvintele în bold: 1. Last year grew fewer species of oak in these areas. 2. They don’t understand what you want to say. 3. She doesn’t even consider coming to the meeting because she is not well. 4. They usually travel by train. 5. Nobody leaves the room until the meeting ends.

TEST AUTOEVALUARE 1. (1p.) Traduceţi în limba engleză: a. ziarul de ieri b. părerea profesorilor c. blana ursului d. copacii din padure 2. (3p.) Traduceţi in limba engleză: a) bun mai bun mai puţin bun cel mai bun la fel de bun ca din ce în ce mai bun b) sănătos mai sănătos mai important cel mai important cel mai rău din ce în ce mai rău 3. (1p.) Traduceţi in limba engleză: a. a face cumpărături b. a lua o decizie c. a lua prânzul d. a merge într-o excursie e. a merge la plimbare 4. (1p.) Treceţi la negativ şi interogativ: a. He is very good at English.

- 46 -

Page 47: Limba Engleza An1

b. He makes mistakes in writing. 5. (4p.) Traduceţi in limba engleză: a. De câţi bani ai nevoie? b. Mătuşa lor e mai în vârstă decât a noastră. c. Oriunde te-ai duce, adu-ţi aminte de sfaturile mele. d. Ai aici doi brazi: unul argintiu şi unul alb.

- 47 -

Page 48: Limba Engleza An1

PARTEA A DOUA - UP AND DOWN THE WAY Lecţia 15. NUMERALUL (The Numeral)

În subcapitolul dedicat numeralului vor fi abordate numeralul cardinal şi ordinal, urmate de o scurtă prezentare a numeralului: fracţional, multiplicativ, distributiv, precum şi de referiri succinte la unităţi de măsură şi exprimare a timpului şi a vârstei în limba engleză.

Numeralul Cardinal (The Cardinal Numeral) Numeralul cardinal se foloseşte pentru a exprima un număr exact de lucruri,

obiecte, fiinţe, situaţii etc. Formele acestuia sunt următoarele: 0 - zero, nought, oh, love, nil 1 – one 2 – two 3 – three 4 – four 5 – five 6 – six 7 – seven 8 – eight 9 – nine 10 – ten 11 – eleven 12 – twelve

13 – thirteen 14 – fourteen 15 – fifteen 16 – sixteen 17 – seventeen 18 – eighteen 19 – nineteen 20 - twenty 21 – twenty-one 22 – twenty-two 23 – twenty-three 29 – twenty-nine 30 – thirty 40 – forty 50 – fifty 60 – sixty 70 – seventy 80 – eighty 90 – ninety 100 – one hundred 101 - one hundred and one

105 – one hundred and five 125 – one hundred and twenty-five 200 – two hundred 201 – two hundred and one 1,000 – one thousand 1,001 – one thousand and one

- 48 -

Page 49: Limba Engleza An1

1,484 – one thousand four hundred and eighty-four 2,010 – two thousand and ten 10,000 – ten thousand 100,000 – one hundred thousand 1,000,000 – one million 5,000,000 – five million 1,000,000,000– one billion

Observaţii:

1. După cum se poate observa, cifra 0 are mai multe denumiri care vor fi folosite în funcţie de context. Astfel, ZERO se întâlneşte mai ales în engleza americană, de obicei în matematică, fizică sau pentru indicarea temperaturii. În engleza britanică, zero matematic se numeşte NOUGHT. Când apare în numere de telefon (citite cifră cu cifră), zero se va pronunţa [o]. Celelalte denumiri se folosesc pentru a exprima scoruri în jocuri pe echipe (NIL), respectiv în tenis (LOVE).

2. Cu excepţia numeralelor cardinale 11 (eleven) şi 12 (twelve), următoarele numerale până la 19 inclusiv se formează din unităţi + terminaţia TEEN (cu modificări ortografice şi fonetice la 13 si 15) THREE→ THIRTEEN FOUR→FOURTEEN FIVE→FIFTEEN SIX→SIXTEEN SEVEN →SEVENTEEN EIGHT→EIGHTEEN NINE→NINETEEN

Sufixul TEEN la plural are valoare substantivală : Ex. He is still in his teens.

Reţineţi de asemenea substantivele compuse TEENAGE şi TEENAGER. 3. Numeralele din zece în zece de la 20 la 90 se formează din unităţi

+terminatia-TY (cu unele modificări): TWO→TWENTY THREE→THIRTY FOUR→FORTY FIVE→FIFTY SIX→SIXTY SEVEN→SEVENTY EIGHT→EIGHTY NINE→NINETY

4. Numeralele care exprimă zecile pot avea şi formă de plural: Ex: tens of shops (zeci de magazine) the eighties (decada 80-89) to count by tens (a număra din 10 în 10)

5. Între zeci şi unităţi se foloseşte întotdeauna o liniuţă de unire: Ex: twenty-five, seventy-eight

6. HUNDRED şi THOUSAND sunt legate prin conjuncţia AND de numeralele care urmează. Ex. 1,002 – one thousand and two

438 – four hundred and thirty-eight 7. Numeralele HUNDRED, THOUSAND şi MILLION nu se folosesc la plural

când sunt folosite adjectival (300 - three hundred, 4,000 - four thousand, 5,000,000 - five million); ele primesc –S numai când au un înţeles nedefinit (thousands and thousands of people - mii şi mii de oameni).

- 49 -

Page 50: Limba Engleza An1

8. În scris, despărţirea între mii şi milioane se face prin virgulă (7,850 ; 2,500,000).

9. Pentru a exprima vârsta într-un mod mai elegant, se poate întrebuinţa numeralul cardinal corespunzător zecilor, la plural, precedat de una din următoarele diviziuni: EARLY-, MID-, sau LATE-.

Ex: I am 21. I am in the early-twenties. She is 35. She is in her mid-thirties. He is 48 .He is in his late-forties.

10. Numeralele cardinale sunt cele folosite în calcule, după cum urmează: ● adunare (addition) 6+4=10 → six plus four equals ten →six and four is/are ten ● scădere (subtraction) 10-3=7 →ten minus three is seven →three from ten is seven →ten take away three is seven ● înmulţire (multiplication) 5x7=35→five multiplied by seven equals thirty-five →five times seven is thirty-five →five sevens are thirty-five ● împărţire (division) 12:4=3→twelve divided by four equals three →twelve divided by four is three 12:5=2(rest 2)→ twelve divided by five is 2, remainder 2 ● ridicare la putere (powers) 3³=27→three to the power three is twenty-seven ● extragerea rădăcinii (roots) √25=5→the square root of twenty-five is five ³√27=3→cube root of twenty-seven is three

Numeralul Ordinal (The Ordinal Numeral) Numeralul ordinal se întrebuinţează pentru a identifica sau indica un lucru în cadrul unei serii sau succesiuni şi are următoarele forme: Numeral Ordinal Forma contrasă the first the second the third the fourth the twenty-first twenty-second the twenty-third the twenty-fourth the thirtieth the thirty-first the fortieth the fiftieth the sixtieth the seventieth the eightieth the ninetieth the one hundredth

the 1st the 2nd the 3rd the 4th the 21st the 22nd the 23rd the 24th the 30th the 31st the 40th the 50th the 60th the 70th the 80th the 90th the 100th

- 50 -

Page 51: Limba Engleza An1

the one thousandth the one millionth

the 1,000th the 1,000,000th

Observaţii

1. Numeralul ordinal este precedat de articolul THE şi se formează prin adăugarea terminaţiei –TH numeralului cardinal, excepţie făcând primele trei numerale şi cele compuse cu ele (Ex: the first - primul; the second - al doilea/a doua; the third - al treilea/a treia; the twenty-first - al douăzecişiunulea/a douăzecişiuna).

2. În cazul numeralelor ordinale compuse numai ultimul termen primeşte terminaţia –TH (the one hundred and eighty-seventh).

3. În exprimarea datei, se foloseşte numeralul ordinal, iar pentru exprimarea anilor, cel cardinal (Ex. 27.09.1978 - the twenty-seventh of September nineteen seventy-eight).

Numeralul fracţional (The Fractional Numeral) Numeralul fracţional se prezintă sub două variante: fracţional comun

(common/vulgar fractions): 1/2 – a (one) half; 3/4 - three fourths/quarters; 3/5- three fifths şi fracţiile decimale (decimal fraction): 12.05 - twelve point oh five/twelve point nought five). De remarcat faptul că în sistemul anglo-american se foloseşte punctul în loc de virgulă.

Numeralul Multiplicativ (The Multiplicative Numeral) Numeralul multiplicativ are următoarele forme:

1 x – single,once 2 x – double/twofold, twice 3 x – triple/treble/threefold, three times 4 x – fourfold, four times 10 x – tenfold, tentimes 100 x - a hundredfold, a hundred times

Aceste forme se folosesc pentru a arăta proporţia în care creşte o cantitate sau se intensifică o acţiune. Ex: It’s better to present an accurate fourfold classification of the materials. They have twice as many books. (Ei au de două ori mai multe cărţi.)

Numeralul Distributiv ( The Distributive Numeral) Acest numeral arată distribuţia sau gruparea:

Ex: They walk one by one/two by two/by twos/in twos. (câte unul/câte doi)

Unităţi de măsură (Measurements) 1 inch = 2.54 centimetres 12 inches = 1 foot (pl. feet) = 0.3048 metre 3 feet = 1 yard = 0.9144 metre 3 miles = 4.83 kilometres 6 feet = 1 fathom (1 stânjen) = 185 centimetres 16 ouces = 1 pound (1 livră) = 453.59 grams 2,000 pounds = 1 ton (1 tonă) = 907,18 kilograms 60 seconds(“) = 1 minute (‘) 60 minutes = 1 degree ( º ) (1 grad) 90 degrees = 1 right angle (1 unghi drept) 180 degrees = 1 straight angle (1 unghi de 180º) 360 degrees = 1 circle (1 cerc)

Ex: three pounds of flour

- 51 -

Page 52: Limba Engleza An1

five feet tall/in height a ten-ton lorry a two-hour outing an eight-inch ruler

Exprimarea timpului (Expressing Time)

1.00: It is one o’clock./It is one a.m./It is one o’clock a. m./It’s one o’clock sharp. 2.05: It’s five (minutes) past two. 3.10: It’s ten (minutes) past three. 4.15: It’s a quarter past four. 5.20: It’s twenty (minutes) past five. 6.25: It’s twenty-five (minutes) past six. 7.30: It’s half past sevent. 8.35: It’s twenty-five to nine. 9.40: It’s twenty (minutes) to ten 10.45: It’s a quarter to eleven. 11.50: It’s ten (minutes) to twelve. 12.55: It’s five (minutes) to one. 12.00: It’s noon/midday/midnight. 23.15: It’s a quarter past eleven at night/p.m. 15.00: It’s three o’clock in the afternoon/p.m 11.00: It’s eleven o’clock in the morning/a.m. sau 11.30 – eleven thirty 12.45 – twelve forty-five 8.05 – eight oh five

Exprimarea vârstei (Expressing Age) a) He is twenty-five. b) He is thirty years old. c) He has a twelve-year-old son. d)All the seven-year-olds go to school in September. e) My sister is a girl of eighteen. f) He has a daughter aged sixteen. g) She is in her teens. h) They are in their mid-sixties. i) I think she is over forty. j) Two of her children are under 6. k) All the students in this group are above the age of twenty-two. l) None of my students is below the age of eighteen. m) The over-eighteens are allowed to join the club. n) The under-fourteens do not have indentity cards. RECAPITULARE NUMERALE Număr Numeral

cardinal Numeral ordinal Numeral

multiplicativ Numeral distributiv

1 One the first once one by one

- 52 -

Page 53: Limba Engleza An1

2 Two the second twice two by two/twos/in twos

3 … … … … 4 … … … … 5 … … … … APLICAŢII 62. Citiţi şi scrieţi cu litere următoarele numerale:

a) numbers (numere): 12; 15; 21; 36; 50; 75; 99; 101; 248; 735; 1,850; 3,500; 9,999; 78,352; 515,966; 777,777; 9,542,386; 430,779,828;

b) hours (ore): 5.30; 7.45; 6.05; 11:12; 4:59; 12:55; 8:15; 10:00; 3:32; 2:01; c) years (ani): 1848; 1216; 1989; 2005; 1821; 1978; 1700; 2000; d) dates (date): 01.01.1950; 28.03.1969; 01.04.1975; 8.05.1981; 30.06.1987;

31.07.1992; 18.08.1999; 3.09.2000; 10.10.20002; 13.11.2004; 25.12.2007; e) telephone numbers (numere de telefon): 53.11.24; 25.34.86; 132.11.28;

166.74.36; 233.44.88. 63. Răspundeţi la următoarele întrebări: 1. What time do you get up? 2. What time do you have breakfast? 3. What time do you go to work? 4. What time do you take a break? 5. What time do you get back home? 6. What time do you have dinner? 7. What time do you turn on your TV set? 8. What time do you go to bed? 9. How many students are there in your group? 10. How many times a semester do you come to courses? 11. How much do you pay for the courses? 12. How many courses a day do you have to attend? 13. When is your birthday? 14. When is your mother’s birthday? 15. When is our national holiday? 16. When is the last school-day? 17. What’s the date tomorrow? 64. Completaţi următorul tabel:

12 Twelve 12th 32nd ½ 2/3 ¾ 780 9.5 250,000 27.09.1978 75% 5 x 6 = 30

- 53 -

Page 54: Limba Engleza An1

25+75 = 100 20-6 = 14

65. Traduceţi în limba engleză: 12 linguri – 24 furculiţe – 6 farfurioare - 4 pahare de ouă – 64 farfurii – 13 solniţe – 120 serveţele – 16 cuţite – 66. a. Citiţi următoarea listă de responsabilităţi: Secretary 8.00: Arrive at work. 8.15: Open the letters and read them. 8.30-10.00: Answer the letters. 10.00: Make coffee for the boss. 10.05-12.00: Speak on the phone. 12.00-12.00: Have lunch. 12.30-3.30: Read reports and type summaries. 3.30: Make coffee for the boss. 3.35-4.00: Prepare daily accounts. 4.00: Go home. Boss 10.00: Arrive at work. 10.05: Have coffee. 10.10-12.00: Make phone calls. 12.00-1.00: Have lunch with a client. 1.00-1.45: Meeting. 1.45-4.00: Check reports. 4.00-4.30: Check daily accounts. 4.30: Go home. b. Răspundeţi la următoarele întrebări: 1. What time does the secretary/the boss arrive at work? 2. What time/ how many times does the boss have coffee? 3. What time does the boss go for lunch? 4. What time does the secretary/the boss go home? 67. Răspundeţi la următoarea întrebare matematică: Four add two, divided by three, subtract one, multiply by eight, take away four, times three, plus two, minus four, halved, equals what? 68. Folosindu-vă de un calendar pentru unul din anii 2004, 2005, 2006, 2007, răspundeţi la următoarele întrebări: 1. What day is the 2nd March? 2. What day is the 20th June? 3. What day is the 29th August? 4. What day is the 17th November? 5. What day is the 31st December? 6. What day is your birthday? 7. What day is the first Sunday in May?

- 54 -

Page 55: Limba Engleza An1

8. What day is the second Wednesday in July? 9. What date is the last Thursday of October? 10. What day is Christmas Eve? 69. Alegeţi două săptămâni de vacanţă. Scrieţi începutul şi data limită a perioadei. 70. Traduceţi în limba engleză : 1. Sora ei are 15 ani. Este minoră. 2. Cifra 13 poartă ghinion. 3. Suntem 15 studenţi în această grupă. 4. Ea are treizeci şi ceva de ani, iar el aproape 40. 5. Profesorul de botanică are cam 30 de ani. 6. Câţi ani are? 7. Deschideţi cartea la pagina 218 şi citiţi exerciţiile 9 şi 11. 8. Este a treia oară. 9. Aş dori o jumătate de kilogram de piersici şi două kilograme de mere. 10. Îi scrie de două ori pe zi. 11. Mii de microbişti urmăresc meciul de astăzi. 12. În anii 80 era renumit în toată lumea. 13. Intenţionează să defrişeze 2/3 din această suprafaţă. 14. 70% din suprafaţa judeţului e împădurită. 15. În Marea Britanie, orele de curs sunt de obicei de la 9 dimineaţa până la 3 şi jumătate sau 4 după-masă.

Lecţia 16. PREPOZIŢIA (The Preposition ) Prepoziţia este partea de vorbire care leagă diferite părţi de vorbire de substantive sau substitutele acestora. Din punct de vedere al formei, prepoziţiile pot fi: a) scurte (by, from, in, on, at) Ex. He usually comes by train. (De obicei vine cu trenul.) He comes from Scotland. (El (pro)vine din Scoţia.) She is in the third room on the left. (E în a treia cameră pe dreapta.) They go at the seaside every summer. (Ei merg pe litoral în fiecare vară) b) compuse (into, inside, within) Ex. I have to go into town. (Trebuie să merg în oraş.) Let’s go inside the house! (Să mergem în casă!) He has to deliver the report within 24 hours. (Trebuie să predea raportul în decurs de 24 de ore.) c) complexe (apart from, as for, because of, together with) Ex. Apart from being a hypocrite, he is also a fraud. (În afară de faptul că e ipocrit, mai e şi escroc.) As for that poaching affair, I really do not know what to say. (Cât despre chestiunea braconajului, nu ştiu ce să spun.) He failed because of not getting there on time. (A dat greş fiindcă nu a ajuns acolo la timp.) On Sunday , she goes for a walk together with her family. (Duminica iese la plimbare împreună cu familia ei.) d) expresii prepoziţionale (by means of, in front of, in spite of) He measures the surfaces by means of a very complex instrument. (Măsoară suprafeţele cu ajutorul unui instrument complex.) There is a huge oak right in front of his house. (E un stejar uriaş chiar în faţa casei lui.)

- 55 -

Page 56: Limba Engleza An1

In spite of his meanness, he is a nice person to talk to. (În ciuda meschinăriei sale, e o persoană cu care e plăcut să vorbeşti.)

Din punct de vedere semantic prepoziţiile se împart în două categorii: una care indică locul şi direcţia, şi alta care exprimă timpul. Cele mai utilizate prepoziţii spaţiale sunt: ABOVE (deasupra), AMONG (printre), BEHIND (în spatele), BELOW (sub, de mai jos), BETWEEN (între - de obicei două elemente), IN (in), IN FRONT OF (în faţa), NEAR (lângă), ON (pe), OPPOSITE (vizavi), UNDER (dedesubt),etc. Cele mai utilizate prepoziţii temporale sunt AT şi ON. Prepoziţia ON precedă zilele săptămânii sau exprimă o anumită dată, iar prepoziţia AT exprimă o anumită oră sau o anumită vârstă.

Ex. On Fridays she goes shopping. On August 15 they celebrate their wedding anniversary. The train leaves at 4 o’ clock. At 15 she is quite well-built.

NOTĂ: In limba engleză există un număr important de substantive, adjective şi verbe

care se folosesc numai cu anumite prepoziţii (hunger for, pleased with, to listen to etc.).

WITH TO

IN BY

Satisfied Married

Interested Surrounded

- 56 -

ON TO

Rely Listen Approve Deal

Page 57: Limba Engleza An1

APLICAŢII 71. Completaţi cu AT, IN sau ON: 1. There is nobody … home. 2. His flat is … the 3rd floor. 3. There are a lot of printing mistakes … this page. 4. She has less than two dollars … her pocket. 5. There are no badgers … this wood. 6. We meet … noon. 7. Her brother is still … hospital. 8. The table is … the middle of the room. 9. People never stay … a queue here. 10. There is somebody … the phone. 72. Completaţi cu prepoziţiile potrivite: 1. I am not at all pleased … her behaviour. 2. She is different … her sister. 3. I am not accustomed … life in a hotel. 4. Women are usually afraid … spiders. 5. My brother is very good … English. 6. What she’s interested … is fitopathology. 7. When does your train leave … England? 8. The success of this campaign depends heavily … the volunteers. 9. He likes listening … talk-shows every evenung. 10. The river flows … the sea. 11. He considers hiding … the trees. 12. There is a fight … two gangs. 73. a) Citiţi următoarele exemple de prepoziţii şi adverbe de loc: The first floor is, naturally, above the ground floor. The ground floor is, therefore, below the first floor. There’s a painting over the fireplace. There’s a cupboard under the stairs. There’s another cupboard in the kitchen. There’s a balcony above and a terrace underneath. The sitting room is downstairs. The bedrooms are upstairs. It’s warm inside. It’s cold outside. The book is on the table. The TV aerial is on top of the roof. b) Construiţi cinci enunţuri similare.

- 57 -

Page 58: Limba Engleza An1

74. Găsiţi prepoziţia potrivită (OF, TO, ABOUT, IN, WITH) pentru fiecare dintre adjectivele care urmează: accustomed afraid angry bored capable committed different excited infected interested prepared proud scared similar sorry tired worried wrong 75. Completaţi: 1. Turn … right and walk … the crossroads. 2. Turn … left … the Forest Road. 3. My house is … Palmerston Road. 4. It’s the third house … the left. 5. Take the third turning … the left. 6. At the roundabout, turn … right. 76. IN, ON sau AT? 1. … + parts of day (Ex. evening) 2. … + longer religious holidays (Ex. Easter) 3. … + meal times (Ex. dinner) 4. … + special days (Ex. your birthday) 5. … + long periods (Ex. the eighteenth century) 6. … + clock times (Ex. five thirty) 7. … + day + part of day (Ex. Sunday morning) 8. … + seasons (Ex. the winter) 9. … + years (Ex. 1997) 10. … + days (Ex. Thursday) 11. … + dates (Ex. 1 June) 12. … + months (Ex. September) 13. … + the weekend 14. … + the moment.

- 58 -

Page 59: Limba Engleza An1

Lecţia 17. PREZENTUL SIMPLU (Present Tense Simple)

Timpul prezent simplu (PTS), prezentat şi în prima parte a cursului, are aceeaşi formă cu infinitivul scurt la toate persoanele, cu excepţia persoanei a III-a singular. AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV I work I do not work Do I work?

You work You do not work Do you work? He works He does not work Does he work? She works She does not work Does she work? It works It does not work Does it work? We work We do not work Do we work? They work They do not work Do they work?

Prezentul simplu se foloseşte în următoarele situaţii: 1. pentru a prezenta adevăruri ştiinţifice, generale, stări permanente de

lucruri, etc. Ex. The Moon moves around the Earth. Birds fly south in winter. Three plus four equals seven. Deciduous trees grow in warmer climates. My parents live in Bucharest.

2. pentru activităţi generale obişnuite, desfăşurate la intervale regulate de timp, aşadar cu o anumită frecvenţă (dar şi pentru acţiuni care nu au loc niciodată)

Ex. He drinks tea every morning. I go to work by train. Most Sundays they stay at home. She has a shower before going to bed.

3. când se vorbeşte despre orare şi programe fixe (în locul viitorului) Ex. The plane takes off at 8 a.m. The film starts at 10.30. The tourists visit the British Museum the day after tomorrow.

4. în explicaţii, demonstraţii sau indicaţii scenice Ex. I add the sugar to the egg yolks and place the basin over a saucepan of hot water. A window opens and a masked man enters the room.

5. în exclamaţii introduse prin HERE sau THERE

Ex. Here comes the winner! There she goes!

NOTĂ: Prezentul simplu se mai foloseşte pentru acţiuni viitoare în subordonate

temporale sau condiţionale, în locul prezentului perfect şi în locul prezentului continuu, cu verbe care nu se folosesc cu aspectul continuu (Ex. I forget your name. – Ţi-am uitat numele; You win! – Ai câştigat/Bine, câştigi tu…)

Adverbele care se utilizează cu această structură formează două categorii:

- 59 -

Page 60: Limba Engleza An1

1. adverbe sau locuţiuni adverbiale ce desemnează diferite diviziuni ale zilei sau exprimă repetabilitatea unei acţiuni din prezentul general, extins, fără ca această acţiune să se desfăşoare în momentul vorbirii; aceste adverbe stau de obicei la sfârşitul enunţului, sau, uneori, la început.

Ex. in the morning (dimineaţa) at noon (la prânz) in the afternoon (după amiaza ) in the evening (seara) at night (noaptea) at midnight (la miezul nopţii) every day / week / months, etc (din două în două zile / săptămâni / luni) every fortnight (la fiecare 2 săptămâni)

2. adverbe de frecvenţă, care sunt de obicei plasate între subiect şi predicat

Ex. never (niciodată) hardly ever (aproape niciodată) not very often (nu foarte des)

rarely / seldom (rareori) occasionally (ocazional)

sometimes (câteodată) quite often (destul de des) often (adesea) very often (foarte des) usually (de obicei) almost always (aproape întotdeauna) always (întotdeauna)

Lecţia 18. PREZENTUL SIMPLU vs. PREZENTUL CONTINUU (Present Tense Simple vs. Present Tense Continuous)

Spre deosebire de prezentul simplu, prezentul continuu se formează cu ajutorul

unui auxiliar, la care se adaugă verbul propriu-zis cu terminaţia -ING. AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV

I am working I am not working Am I working? You are working You are not working Are you working? He is working He is not working Is he working? She is working She is not working Is she working? It is working It is not working Is it working? We are working We are not working Are we working? They are working They are not working Are they working?

Prezentul continuu se foloseşte: 1. pentru acţiuni care se petrec în momentul vorbirii

Ex. Where is Ted? He is having a shower. What are you doing? I’m trying to fix the toaster.

2. pentru acţiuni care au loc în preajma momentului vorbirii, nu neapărat exact în momentul vorbirii (TODAY, THESE DAYS, AT THE MOMENT)

Ex. Mariah is writing a book at the moment. John is looking for a job.

- 60 -

Page 61: Limba Engleza An1

We’re eating in the kitchen for the time being as they are redecorating the living-room. This week he is working in the nigh shift. 3. pentru acţiuni în schimbare sau în evoluţie în preajma momentului

vorbirii Ex. My English is improving every day. The traffic is getting worse and worse these days. 4. cu unul din adverbele: ALWAYS, FOREVER, CONSTANTLY, pentru a

exprima iritarea vorbitorului în legătură cu o acţiune repetată Ex. I can’t stand it anymore; he is constantly interrupting me! He is always losing his keys. 5. cu verbul TO BE, dar numai cu referire la comportamentul cuiva pe

moment (caracter provizoriu sau excepţional; pentru o trăsătură permanentă, specifică, se va folosi prezentul simplu)

Ex. I usually get up at 6 a.m. but this week I’m getting up at 9. He isn’t being too friendly tonight. You are being aggressive. 6. în locul viitorului, pentru planuri personale, imediate

Ex.: He’s going to the movies tonight. I’m paying a visit to my parents this weekend.

RECAPITULARE PTS / PTC (Contrastiv)

Present tense simple Inf.+S pers. a III-a sg.

Present tense continuous TO BE (present) + vb.ing

1. activităţi dintr-un prezent general, care include momentul vorbirii Ex. He works in a car factory.

1. acţiuni dintr-un prezent care include momentele vorbirii Ex. She’s studying to get her driving

licence. 2. activităţi obişnuite repetate Ex. I travel by train when I go to

Bucharest.

2. acţiuni temporare; comportament nespecific Ex. This time, I’m travelling by plane.

3. adevăruri general valabile. Ex. Water freezes at 0 °C.

3. acţiuni în schimbare în momentul vorbirii. Ex.These children of yours are growing

fast. 4. explicaţii, demonstraţii, indicaţii Ex. I add water and stir.

4. activităţi care au loc în momentul vorbirii Ex. It’s snowing heavily outside.

5. exclamaţii introduse prin HERE, THERE Ex. There it is!

5. activităţi specifice repetate, care provoacă iritare Ex. You are always losing your keys.

6. în subordonate, în locul viitorului Ex. If/when he comes, I’ll let you know. Sau pentru orare, programe fixe: Ex. The train leaves at 8 a. m.

6. acţiuni viitoare cu caracter personal Ex. They’re going camping next weekend.

- 61 -

Page 62: Limba Engleza An1

Observaţie Unele verbe nu pot fi folosite la aspectul continuu, de aceea se va prefera

prezentul simplu sau alt timp verbal. În cazul în care sunt folosite totuşi la forma progresivă, sensul lor diferă de cel al verbului la infinitiv / perfectul simplu. Astfel de verbe sunt de obicei grupate în următoarele categorii:

1. Verbe de percepţie - verbs of perception (FEEL, HEAR, NOTICE, SEE, SMELL, TASTE).

2. Verbe de activitate mentală - Mental Activity verbs / verbs of thinking (BELIEVE, FORGET, GUESS, IMAGINE, MEAN, MIND, REALIZE, RECOGNIZE, RECOLLECT, REGARD, REMEMBER, SUPPOSE, THINK, UNDERSTAND).

3. Verbe care exprimă preferinţa – Verbs of liking of disliking (ADMIRE, DISLIKE, ENJOY, HATE, LIKE, LOATHE, LOVE, PREFER).

4. Verbe de posesie – Verbs of possession (BELONG, CONTAIN, HAVE, HOLD, INCLUDE, KEEP, OWN, POSSESS).

5. Verbe existenţiale – Verbs of being and existence (BE, CONSIST OF, EXIST).

6. Verbe care exprimă aparenţa (APPEAR, LOOK LIKE, RESEMBLE, SEEM). Comparaţi:

1. SEE It is difficult to see through this mist. (a discerne). It is difficult for me to see your point. (a înţelege). I’m seeing my new manager next Monday. (a întâlni). She’s seeing him for some time now. (a se întâlni cu; a avea o relaţie). 2. HEAR I hear her playing the piano downstairs.(a auzi). Hear me out. (a asculta până la sfârşit). I’m hearing only good things about you! (a auzi, a afla). They are hearing the witness now. (a audia). 3. TASTE He’s tasting the soup. (a gusta). The soup tastes good. (a avea gust). 4. SMELL She’s smelling the flowers. (a mirosi). The flowers smell good. (a avea miros). 5. THINK I think he’s perfectly right. (a crede, a fi de părere). I’m thinking of buying a new house. (a se gândi, a intenţiona). 6. HAVE He has a nice estate somewhere in the south. (a avea, a poseda). He’s having a shower / problems / a party etc. (a face, a avea, a da). 7. BE He is arrogant! ( caracteristică permanentă). He is being arrogant today! (caracteristică temporară).

APLICAŢII 77. Completaţi tabelul folosind a, b, c, d, e sau f :

a) permanent facts b) habits and repeated actions c) actions in progress at the moment of speaking

- 62 -

Page 63: Limba Engleza An1

d) temporary actions happening “around now” e) current trends and changing situations f) irritating actions

1. Grandpa’s cutting broken branches from the tree. 2. The River Danube cuts Budapest in two. 3. I hate this institution! They’re constantly cutting wages! 4. The poor child is cutting teeth. 5. He can’t help cutting classes every two days. 6. They’re cutting more and more silver firs these days.

78. Completaţi cu forma corectă a timpului prezent simplu: 1. My family never (drink) tea. 2. You (think) it is the best idea? 3. How often you (go) to the market? 4. She (go) to church every Sunday morning. 5. Magnolias (be) shrubs or trees with fragrant flowers and an aromatic bark. 6. Flowering plants (fall) into two categories: dicots and monocots. 7. The fig-tree (have) broad leaves and (bear) soft pear-shaped fruit. 8. Bear (rely) on hearing and an acute sense of smell to locate food. 9. Deer (be) ruminant hoofed mammals. 10. The baby woodpecker (fly) within 30 days after hatching. 79. Completaţi cu forma corectă a timpului prezent continuu: 1. She (FEEL) much letter today. 2. They (WORK) on an interesting project. 3. Let’s go inside. It’s (GET) rather cold. 4. The teacher (WEAR) a light green dress. 5. She (BE) unreasonable asking this of you. 6. Granny (WATCH) a soap-opera on PRO TV. 7. The baby (SLEEP) at the moment. 8. Father (CHANGE) the flat tyre. 9. Clara (SWEEP) the floors downstairs.

80. Formaţi întrebări bazate pe propoziţiile de mai jos, după modelul:

MODEL: The students are waiting for the results of the exam. What are the students waiting for? Who’s waiting for the results of the exam?

1. The dean is speaking to the students. (Who? Whom?) 2. The policemen are chasing the thieves. (Who? Whom?) 3. The President is speaking about the new law. (Who? What?) 4. Grandpa is looking for his glasses. (Who? What?) 81. Folosiţi prezentul simplu sau continuu: 1. Look! The bus (COME). 2. What your father (DO) for a living? 3. My folks (COME) from Transylvania. 4. You (WANT) a drink? 5. The plane (LEAVE) for Toronto at 10.30. 6. Chrysanthemums (BLOOM) all year round.

- 63 -

Page 64: Limba Engleza An1

7. She (GRAB) purse and (RUSH OUT). 8. He (DO) a research on land-slide. 9. How often you (SEE) a physician? 10. What on earth you (TALK) about?

82. Traduceţi în limba engleză: 1. Se gândeşte să divorţeze. 2. Mă văd cu el destul de des. 3. Doamna din stânga mea citeşte ziarul în acest moment. 4. Noi nu împrumutăm niciodată bani de la prietenii noştri. 5. Stai locului când vorbesc cu tine. 6. Joacă tenis de două ori pe săptămână. 7. Spune-mi, pietonii au prioritate când se află pe trecerea de pietoni? 8. E unul dintre aceia care nu se opreşte niciodată la semafor. 9. De obicei, Carol merge la serviciu pe jos, dar în dimineaţa asta plouă, aşa că merge cu maşina. 10. Cine se scuză, se acuză.

Lecţia 19. TRECUTUL SIMPLU (Past Tense Simple)

Trecutul simplu (Past Tense Simple) exprimă o acţiune trecută, încheiată, fără

nici o legătură cu prezentul. Formele sale diferă în funcţie de tipul de verb; astfel, verbul TO BE se va construi diferit de verbele regulate sau neregulate.

AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV I was (am fost) I was not / wasn’t Was I? You were (ai/aţi fost) You were not / weren’t Were you? He was (a fost) He was not / wasn’t Was he? She was (a fost) She was not / wasn’t Was she? It was (a fost) It was not / wasn’t Was it? We were (am fost) We were not / weren’t Were we? They were (au fost) They were not / weren’t Were they?

Unele verbe regulate formează afirmativul adăugând terminaţia –ED

infinitivului scurt (fără TO), iar negativul şi interogativul cu ajutorul auxiliarului DID + infinitivul scurt al verbului de conjugat. Se foloseşte aceeaşi formă pentru toate persoanele.

AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV I worked I did not / didn’t work Did I work? You worked You did not / didn’t work Did you work? He worked He did not / didn’t work Did he work? She worked She did not / didn’t work Did she work? It worked It did not / didn’t work Did it work? We worked We did not / didn’t work Did we work? They worked They did not / didn’t work Did they work?

NOTĂ: Verbele terminate în: 1. - E; li se adaugă numai –D Ex. MOVE – MOVED

- 64 -

Page 65: Limba Engleza An1

2. vocală + consoană Ex. STOP – STOPPED

3. consoană + Y - se schimbă Y în I şi se adaugă -ED. Ex. TRY - TRIED

Formarea afirmativului verbelor neregulate nu urmează nici o regulă, în ciuda

unor similitudini mai mult sau mai puţin aparente. În schimb, negativul şi interogativul se construiesc cu ajutorul aceluiaşi DID.

Ex.: TO GO – WENT – GONE (forma a doua este past tense ).

NOTĂ: Orice verb neregulat are trei forme: infinitivul scurt, past tense şi participiul trecut; uneori, forma a doua şi a treia se confundă.

AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV I went I did not / didn’t go Did I go? You went You did not / didn’t go Did you go? He went He did not / didn’t go Did he go? She went She did not / didn’t go Did she go? It went It did not / didn’t go Did it go? We went We did not /didn’t go Did we go? They went They did not / didn’t go Did they go?

Past Tense Simple se foloseşte pentru: 1. o acţiune finalizată în trecut (momentul acţiunii putând fi menţionat sau nu)

Ex. Their relatives from abroad arrived yesterday. Christopher Columbus discovered America by accident, in 1492. He finally killed the kidnapped.

2. o acţiune repetată, obişnuită în trecut (sau lipsa acesteia) Ex. She always wore black. I met him every day on my way to the office. 3. o acţiune în trecut (succesiune de acţiuni narate) Ex. He picked up his hat, said good by and left. 4. acţiuni desfăşurate pe o anumită perioadă de timp în trecut Ex. He worked as a forest ranger for twenty years.

NOTĂ: Past Simple se mai foloseşte pentru acţiuni viitoare, în subordonate temporale şi condiţionale, atunci când verbul din principală este la trecut.

TRECUTUL CONTINUU (Past Tense Continuous) se construieşte cu ajutorul formei de trecut a lui BE + verbul de conjugat + ING. AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV I was working-lucram I was not working Was I working? You were working- lucrai You were not working Were you working? He was working-lucra He was not working Was he working? She was working-lucra She was not working Was she working? It was working-lucra It was not working Was it working?

- 65 -

Page 66: Limba Engleza An1

We were working-lucram We were not working Were we working? They were working-lucrau They were not working Were they working?

Trecutul continuu se foloseşte:

1. pentru a exprima o acţiune în desfăşurare la un moment dat în trecut Ex. When I arrived, the headmistress was talking on the phone. 2. cu referire la planuri care nu s-au materializat sau nu se vor materializa Ex. I was coming to see you but unfortunately something came up. 3. ca echivalent la trecut al timpului prezent continuu Ex. He said he was working as a timber-merchant. (temporar) She was busy packing because she was taking off that night. (acţiune viitoare) He was always teasing me. (acţiune repetată care provoacă iritare) 4. pentru descrieri în trecut Ex. The flowers were blooming, the birds were singing and the breeze was blowing softly.

APLICAŢII 83. Completaţi următorul tabel consultând anexa 5 cu verbele neregulate:

drive drove driven a conduce, a şofa catch

bought spent a lua forgotten cut

learn drew a avea wrote

study been gave come a aduce drunk

forgive taught a gândi made done

tell spoke seen

- 66 -

Page 67: Limba Engleza An1

84. Completaţi cu forma corectă a timpului trecut simplu sau trecut continuu: 1. I (have not) any difficulties in English. My problem (be) French. 2. His grandchildren (watch) him while he (prune) the apple-trees. 3. As I (walk) through the park, I (see) one of my former colleagues. 4. Tom (wake up) because the children (make) noise. 5. What (happen) after he (leave)? 85. Traduceţi în limba engleză: 1. Mereu mă suna noaptea târziu. 2. Ca student era timid dar foarte sârguincios. 3. Tocmai mă îmbrăcam când am auzit pe cineva la uşă. 4. Bunicul ne povestea iar noi îl ascultam cuminţi. 5. Îşi luă pălăria, mănuşile şi bastonul, îşi salută colegii şi ieşi din clădire fără zgomot.

Lecţia 20. PREZENTUL PERFECT SIMPLU VS. PREZENTUL PERFECT CONTINUU (Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous)

Prezentul Perfect (Present Perfect) este un timp verbal specific limbii engleze,

care presupune o relaţie mai specială între TRECUT şi PREZENT. După sistemul englezesc, pe axa timpului există o delimitare clară între acţiunile trecute, fără nici o legătură cu prezentul, şi acţiunile trecute care au o legătură, un rezultat, o consecinţă în prezent. Prima categorie este reflectată de timpul Past Tense, iar cea de a doua, de Present Perfect.

Timpul Present Perfect Simple se formează cu ajutorul auxiliarului HAVE (la timpul prezent) + verbul de conjugat (la participiu trecut, adică forma verbului + ED la verbe regulate şi forma a treia a verbelor neregulate).

AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV

I have worked I have not / haven’t worked Have I worked? You have worked You have not / haven’t worked Have you worked? He has worked He has not / hasn’t worked Has he worked? She has worked She has not / hasn’t worked Has she worked? It has worked It has not / hasn’t worked Has it worked? We have worked We have not / haven’t worked Have we worked? They have worked They have not / haven’t worked Have they worked?

Present Perfect Simple exprimă: 1. acţiuni trecute, încheiate, dar care au o legătură strânsă cu prezentul

(acţiunea din trecut are consecinţe în prezent) Ex. He has cleaned his car. I have made a mistake. 2. acţiuni recente, fără însă a se menţiona exact momentul efectuării lor

(adverbe: ALWAYS, RECENTLY, NEVER, LATELY, JUST, SO FAR) Ex. I have always preferred peaches to oranges. We have never been to England. He has just come home.

- 67 -

Page 68: Limba Engleza An1

3. activităţi începute undeva în trecut dar care continuă până în prezent sau într-o perioadă de timp în care este inclus şi momentul comunicării

Ex. I have been married for 2 years. I’ve known him for 10 years. I haven’t spoken to her since 1998.

NOTĂ: - FOR arată perioada; - SINCE arată momentul incipient al activităţii

Present Perfect Continuous este format din auxiliar HAVE (la prezent) + BEEN (forma a treia a verbului BE) + verbul de conjugat (la participiu trecut).

AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV

I have been working I have not been working Have I been working? You have been working You have not been working Have you been working? He has been working He has not been working Has he been working? She has been working She has not been working Has she been working? It has been working It has not been working Has it been working? We have been working We have not been working Have we been working? They have been working They have not been working Have they been working?

Acest timp verbal se utilizează pentru acţiuni care au început într-un moment anterior celui în care se face comunicarea, şi care are o evoluţie susţinută, continuând până în momentul comunicării.

Elementele temporale cel mai des utilizate cu această structură gramaticală sunt FOR şi SINCE.

Ex. I’ve been waiting for you for over an hour! I’ve been waiting for you since one o’clock!

APLICAŢII 86. Completaţi cu Present Perfect Simple sau cu Present Perfect Continuous: 1. I (WAIT) for you since eight o’clock. Where you (BE)? 2. I (WORK) so hard that I (NOT SEE) my friends for weeks. 3. I (LOOK) around for a new flat, but I (NOT FIND) one yet. 4. He just (GET) a new job and it’s on the other side of town. 5. I’m sorry it took me so long to write you back, but I (BE) really busy. 87. Traduceţi în limba engleză: 1. E cel mai interesant lucru pe care l-am auzit vreodată. 2. Nu l-am văzut de când a plecat din ţară. 3. De când e căsătorit? 4. Mănâncă de o oră; mă tem că asta nu e bine. 5. De când speli?

- 68 -

Page 69: Limba Engleza An1

Lecţia 21. MAI MULT CA PERFECTUL (Past Perfect Simple vs. Past Perfect Continuous)

Timpul mai mult ca perfect se formează cu auxiliarul HAVE la timpul trecut

(HAD) + verbul de conjugat la forma a treia.

AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV I had worked (muncisem) I had not / hadn’t worked Had I worked? You had worked You had not / hadn’t worked Had you worked? He had worked He had not / hadn’t worked Had he worked? She had worked She had not / hadn’t worked Had she worked? It had worked It had not / hadn’t worked Had it worked? We had worked He had not / hadn’t worked Had we worked? They had worked They had not / hadn’t worked Had they worked?

Mai mult ca perfectul exprimă o acţiune care a avut loc în trecut, înaintea altui moment sau a altei acţiuni din trecut.

Ex. She showed me the hat she had bought. (Mi-a arătat pălăria pe care şi-a cumpărat-o/şi-o cumpărase). / / o

PAST PAST PAST PRESENT FUTURE PERFECT TENSE

Past Perfect este folosit cu adverbele JUST, ALREADY, HARDLY,

SCARCELY, WHEN, BEFORE, este pentru a sugera anterioritatea, şi cu FOR pentru a exprima o perioadă de timp ce precede un moment din trecut.

Ex. By the time we got there they had already left. She had had a poor image for about 20 years before a fortunate turn

made her emerge from obscurity. Past Perfect Continuous se formează astfel: HAD + BEEN + forma în –

ING a verbului de conjugat. AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV

I had been working I had not been working Had I been working? You had been working You had not been working Had you been working? He had been working He had not been working Had he been working? She had been working She had not been working Had she been working? It had been working It had not been working Had it been working? We had been working We had not been working Had we been working? They had been working They had not been working Had they been working?

Acest timp verbal exprimă o acţiune trecută în desfăşurare sau în curs de

desfăşurare în trecut şi terminată înaintea altei acţiuni trecute şi terminate. Ca şi Past Perfect Simple, se foloseşte cu conjuncţiile FOR sau SINCE.

Ex.: They had been working on that project for a year when the company went bankrupt. APLICAŢII

- 69 -

Page 70: Limba Engleza An1

88. Traduceţi în limba engleză: 1. Când am ajuns acasă era linişte, toţi se duseseră la culcare. 2. M-am scuzat că am întârziat şi am explicat că maşina avusese o pană în drum spre casă. 3. Mi-am cumpărat un calculator nou anul trecut pentru că cel vechi se stricase. 4. Ce fusese oare în tot acest timp? 5. Locuiau de generaţii în casa aceea. Lecţia 22. EXPRIMAREA VIITORULUI (Expressing Future) – A. Viitorul Simplu (Future Simple / The Simple Future )

Viitorul simplu se formează cu SHALL / WILL + infinitivul scurt. AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV I shall work / I’ll work I shall not work Will I work? You shall work / You’ll work You will not work Will you work?

He will work / He’ll work He will not work Will he work? She shall work She will not work Will she work? It shall work It will not work Will it work? We shall work We will not work Will we work? They shall work They will not work Will they work?

După cum se poate observa din exemplu de conjugare, SHALL este rezervat, teoretic, persoanei întâia (singular şi plural). Practic, însă, SHALL tinde din ce în ce mai mult să fie înlocuit cu WILL.

Dintre timpurile verbale, viitorul simplu este poate cel mai neutru, deoarece el nu trădează în nici un fel atitudinea vorbitorului, iar uneori nici nu sugerează cât de apropiat sau îndepărtat este momentul din viitor când va avea loc acţiunea. El nu face decât să expună o prognoză referitoare la un eveniment sau acţiune viitoare.

Ex. His daughter will move to another school. I shall be twenty-seven next month. It will rain.

Viitorul Continuu (Future Continuous)

Viitorul continuu se formează cu ajutorul lui BE (la viitorul simplu) urmat de

verbul de conjugat cu terminaţia –ING. AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV I will be working I will not be working Will I be working? You will be working You will not be working Will you be working? He will be working He will not be working Will he be working? She will be working She will not be working Will she be working? It will be working It will not be working Will it be working? We will be working We will not be working Will we be working? They will be working They will not be working Will they be working?

Exprimă o acţiune care va fi în curs de desfăşurare într-un moment sau o perioadă din viitor.

Ex. Where will you be working in six months’ time?

- 70 -

Page 71: Limba Engleza An1

During the holidays I will be sleeping all day.

Lecţia 23. Exprimarea viitorului (Expressing Future) – B. Viitorul în trecut (Future in the Past)

Viitorul trecut (Future in the Past) se utilizează după un Past Tense în propoziţia

principală (SHALL-SHOULD; WILL-WOULD). Ex. He promised he would help me. Mi-a promis / că mă va ajuta /.

Viitorul perfect (Future Perfect)

Viitorul perfect se formează cu SHALL sau WILL + HAVE + forma a treia a verbului de conjugat şi exprimă o acţiune care va avea loc în viitor, într-un moment anterior momentului desfăşurării unei alte acţiuni viitoare.

AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV

I will have worked I will not have worked Will I have worked? You will have worked You will not have worked Will you have worked? He will have worked He will not have worked Will he have worked? She will have worked She will not have worked Will she have worked? It will have worked It will not have worked Will it have worked? We will have worked We will not have worked Will we have worked? They will have worked They will not have worked Will they have worked?

Ex. By the time I’m 63 I will have retired from work. (Până la vârsta de 63 de ani mă voi fi pensionat).

Viitorul Perfect Continuu (Future Perfect Continuous)

Viitorul perfect continuu se formează după următoarea structură: WILL + HAVE BEEN + verb –ING şi exprimă o acţiune începută înaintea unui moment din viitor, care va fi fost în curs de desfăşurare până în acel moment dat. AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV I will have been working I will not have been working Will I have been working?

Ex. When you come back, I shall have been working for several hours. By the end of 2007, I shall have been working in this field for 20 years.

Lecţia 24. Exprimarea viitorului (Expressing Future) – C. BE GOING TO Future

- 71 -

Page 72: Limba Engleza An1

Se formează cu TO BE + GOING TO + INFINITIV şi se foloseşte pentru a exprima intenţia sau probabilitatea de a face ceva în viitor ori pentru a preciza o întâmplare în viitor. AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV I am going to work I am not going to work Am I going to work? You are going to work You are not going to work Are you going to work? He is going to work He is not going to work Is he going to work? She is going to work She is not going to work Is she going to work? It is going to work It is not going to work Is it going to work? We are going to work We are not going to work Are we going to work? They are going to work They are not going to work Are they going to work?

Ex. My brother is going to study Forestry at university. Mr. and Mrs. Connery are going to move to Liverpool when they finish their training.

I’m going to call Brad Pitt this afternoon. Be careful! It’s going to fall! They are going to open a new factory somewhere in the outskirts. The boss is going to lower our rates.

Viitorul cu BE TO (BE TO Future)

Se formează cu ajutorul verbului TO BE (prezent simplu) + infinitivul lung şi se referă la planuri, aranjamente, ordine.

AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV I am to work I am not to work Am I to work? You are to work You are not to work Are you to work? He is to work He is not to work Is he to work? She is to work She is not to work Is she to work? It is to work It is not to work Is it to work? We are to work We are not to work Are we to work? They are to work They are not to work Are they to work? Ex. We are to meet them tomorrow at 5. You are to stay in bed for a fun days.

Viitorul cu ABOUT TO (BE ABOUT Future)

Se formează cu BE ABOUT + infinitiv şi se referă la o acţiune iminentă din

viitorul foarte apropiat. AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV

I am about to work I am not about to work Am I about to work? You are about to work You are not about to work Are you about to work? He is about to work He is not about to work Is he about to work? She is about to work She is not about to work Is she about to work? It is about to work It is not about to work Is it about to work? We are about to work We are not about to work Are we about to work? They are about to work They are about to work Are they about to work?

- 72 -

Page 73: Limba Engleza An1

Ex. She is about to cry. He is about to be elected president.

NOTE: 1. Prezentul simplu şi prezentul continuu pot fi de asemenea, folosite cu sens de viitor.

Ex. The meeting starts at 10 tomorrow. He’s flying to Bucharest to attend the conference.

2. Viitorul nu se foloseşte niciodată în propoziţii temporale sau condiţionale atunci când în principală se află un timp prezent sau viitor sau când verbul este la modul imperativ; în aceste situaţii, viitorul se înlocuieşte, pentru a exprima un raport de simultaneitate, cu prezentul, iar de anterioritate cu prezentul perfect.

Ex. Tell her to call me when she arrives. If it rains, I will take my umbrella. I’ll tell him when he comes. I’ll take care of this if / when the rain has stopped.

RECAPITULARE VIITOR

FELUL VIITORULUI FORMA CIRCUMSTANŢE EXEMPLU 1. Viitorul simplu SHALL WILL+inf - acţiuni viitoare

- prognoze. They say it will

snow. 2. Viitor continuu

SHALL WILL+BE+vb.ING

- acţiuni desfăşurate într-un moment din

viitor

I’ll be studying for my final exam

this time next month.

3. Viitorul în trecut

SHOULD/WOULD

+inf.

- viitorul propoziţiilor subordonate a cărei

principală conţine un verb la timp trecut.

They said it would rain.

4. Viitorul perfect

simplu

SHALL + WILL + HAVE + BEEN +

3rd. form

- acţiune viitoare anterioară altui moment

specificat din viitor.

By the end of the semester we shall have studied all

the English tenses.

5. Viitorul perfect

continuu

SHALL/WILL

+HAVE BEEN +vb. ING

- acţiune viitoare în plină desfăşurare anterioară, unui

moment / unei acţiuni din viitor.

Until lunch time we shall have

been working for this project.

6. Viitorul cu GOING TO

BE+GOING TO+inf. - intenţie - acţiune viitoare,

iminentă

I’m going to buy myself a new car.

7. Viitorul cu BE TO

BE (present)+TO +

inf.

- planuri (oficiale),

ordine

The Prime Minister is to visit

our town soon. 8. Viitorul cu ABOUT

TO BE (present)+ BOUT

+ TO + inf. - acţiune iminentă, în

viitorul apropiat. He is about to

leave the country.

9. Prezentul simplu - planuri oficiale

- propoziţii temporale The meeting starts at 10

- 73 -

Page 74: Limba Engleza An1

sau condiţionale. tomorrow morning.

10. Prezentul continuu - acţiuni viitoare planificate de vorbitor.

I’m visiting my grandparents this

weekend.

APLICAŢII 89. Răspundeţi la următoarele întrebări, folosind, pe cât posibil, Future Tense şi Future Continuous: 1. What will your life be like in 20 years’ time? 2. Will you be living in the same town / village? 3. Will you still need to speak English? 4. Will you be doing the same job? 5. Will you be wearing the same kind of clothes? 6. Will you be as fit as you are today? 90. a) Alcătuiţi-vă un program pentru mâine şi spuneţi ce veţi face la anumite ore ale zilei. b) Transformaţi enunţurile de mai sus în aşa fel încât ele să exprime ceea ce veţi fi făcut până la sfârşitul zilei de mâine. 91. Traduceţi în limba engleză: 1. Îl voi vedea săptămâna viitoare. 2. Voi şti răspunsul până mâine. 3. Aceşti puieţi urmează să fie transplantaţi. 4. Îi voi da de veste imediat ce soseşte. 5. Ce vei face mâine pe vremea asta? 6. Până ce te vei trezi tu, eu îţi voi fi pregătit deja micul dejun. 7. De azi într-o săptămână sunt 3 ani de când lucrează la ocolul silvic. 8. Cine o să conducă până la Bucureşti? 9. Ce va spune tatăl tău când va auzi?

- 74 -

Page 75: Limba Engleza An1

Lecţia 25. VERBE ŞI EXPRESII MODALE (Modal Verbs and Expressions) – A.

Modalele constituie o categorie aparte de verbe, atât în privinţa formei (ele fiind defective şi folosite împreună cu alte verbe), cât şi a sensului (modalele exprimând atitudinea vorbitorului faţă de enunţ, astfel încât acţiunea la care face referire verbul noţional este văzută ca fiind posibilă, probabilă, necesară, obligatorie, de dorit etc.)

Verbele modale nu pot fi conjugate la toate timpurile din cauză că le lipsesc anumite forme verbale (de aceea sunt numite "verbe defective"). Cu excepţia lui BE TO şi HAVE TO, nici un verb modal nu primeşte -S la persoana a treia plural, iar predicatul îl alcătuiesc împreună cu un verb la infinitiv (infinitivul scurt).

Modalele formează interogativul şi negativul fără ajutorul auxiliarului, după modelul lui BE.

Dintre verbele modale, probabil cea mai mare acoperire o are CAN, urmat în deaproape de "ruda" sa, COULD. Verbul CAN are aceeaşi formă pentru toate persoanele la indicativ prezent. AFIRMATIV NEGATIV INTEROGATIV I can work I cannot/can't work Can I work? You can work You can't work Can you work? He can work He can’t work Can he work? She can work She can work Can she work? It can work It can’t work Can it work? We can work We can’t work Can we work? They can work They can't work Can they work?

CAN exprimă în primul rând capacitatea fizică sau intelectuală (ability) de efectuare a unei acţiuni. Ex. He can work for hours on end without getting tired. Tom can speak five foreign languages.

Îl folosim pe CAN atunci când cerem permisiunea să facem ceva, sau pentru a exprima o cerere, o rugăminte politicoasă. Ex. Can I borrow your umbrella? Can I open the window? Can you wait for a few minutes?

Posibilitatea (posibility) datorită circumstanţelor se exprimă tot cu ajutorul lui CAN. Ex. It snows in the mountains. You can go skiing. NOTĂ: La negativ, CAN (cannot,can't) exprimă o deducţie negativă despre un eveniment în prezent sau în trecut. Ex. You can't be hungry.You've just eaten. It's still early. He can't have got home yet. He can't be watching TV now. He's got a lot of homework to do.

COULD este, în linii mari, corespondentul la trecut al lui CAN, având aceleaşi întrebuinţări. Ex. I could run faster than you when we were young. (ability) On Sunday mornings we could get up late. (permission) We could ski at Predeal last year. (possibility)

- 75 -

Page 76: Limba Engleza An1

Could you help me? (asking - mai politicos decât CAN) He couldn't have left without calling first. (deducţie) NOTĂ: COULD + infinitiv perfect este folosit pentru a exprima capacitatea nerealizată de efectuare a unei acţiuni în trecut. Ex: You could have helped me. (Ai fi putut să mă ajuţi.)

Dacă modalul COULD poate fi considerat forma de trecut a lui CAN (alături de WAS/WERE ABLE TO), la viitor CAN poate fi înlocuit de WILL BE ABLE TO. TRECUT PREZENT VIITOR I could speak English. I can speak English. I will be able to speak English in a few weeks’ time.

MAY este folosit pentru a cere sau acorda permisiunea (permission), surclasându-le pe CAN şi COULD pe o scală a politeţii. Ex. May I go home? (Am I allowed/permitted to go?) May I help you? Yes, you may. No, you may not.

De asemenea, atât MAY cât şi perechea sa, MIGHT, pot exprima o cerere sau o rugăminte politicoasă. Ex. May (Might) I use your phone? (MIGHT arată, în acest caz, un grad de nesiguranţă cu privire la răspuns)

Tot interşanjabile sunt MAY şi MIGHT cât priveşte exprimarea posibilităţii (possibility), de obicei în prezent sau viitor. Ex. Grandma may/might come today/tomorrow.

Aspectul continuu însă îl preferă mai ales pe MAY, la fel ca şi "varianta perfectă" a posibilităţii. Ex. He may be repairing his car. He may have become a forest-organizer, but I'm not sure.

MIGHT, pe de altă parte, este preferat pentru exprimarea reproşului faţă de o acţiune trecută sau, la prezent, în cereri insistente. Ex. You might have warned me about this. You might as well help me.

MUST, HAVE TO, NEED exprimă o obligaţie (obligation). Dintre acestea, MUST este cel mai puternic, exprimând atât o obligaţie internă, subiectivă (adică părerea vorbitorului, convingerea sa că actiunea respectivă este necesară), cât şi obligaţia ce derivă din constrângere (prin regulamente, legi etc.). HAVE TO este o alternativă mai slabă pentru MUST, la prezent, şi îl înlocuieşte la trecut şi viitor; cât despre NEED, acesta se foloseşte cu valoare de prezent şi viitor, mai ales în propoziţii negative şi interogative. TRECUT PREZENT VIITOR

Had to Must Will have to Ex. Sorry I couldn't come, but I had to tidy up my room. I can't possibly come. I must tidy up my room. Saturday morning is out of the question; I will have to tidy up my room.

- 76 -

Page 77: Limba Engleza An1

Comparaţi: I must go. (Trebuie să plec - este decizia mea, eu singur îmi impun această obligaţie.) You have to go. (Trebuie să pleci – îndemnul/sugestia/ordinul, obligaţie impusă din exterior ;"you have to go, you'll be late", la fel de bine prima poate fi inlocuită prin “Have got to - I've got to go”) Dar: One must obey the law. Pedestrians must not cross de street when the traffic light is red. (obligaţii impuse din exterior, dar oficiale, valabile pentru toată lumea)

MUST se mai foloseşte pentru a exprima reproşul faţă de o acţiune din prezent (neapărat la forma interogativă), sau sfaturi, recomandări, invitaţii, precum şi o deducţie logică. Ex. Must you always get on my nerves? You must try these boots on! They are so cool! You must use my PC whenever you need it. (Insist să-l foloseşti, chiar te rog...) She must be at home. (Sigur e acasă.)

În propoziţiile interogative, NEED în locul lui MUST arată că vorbitorul se aşteaptă la un răspuns negativ. Ex. Need I wash the dishes? (Chiar trebuie să spăl vasele?) No, you needn't.

La negativ trecut, NEED exprimă o acţiune care a fost efectuată, deşi nu era necesară. Ex. You needn't have washed the dishes.

Verbul modal SHALL este folosit pentru a exprima obligaţia (obligation) în stilul oficial (acte, regulamente), la prezent, afirmativ sau negativ, numai la persoana a doua şi a treia. Ex. All shall perish. The accused shall pay a certain amount of money to the injured part.

La interogativ, SHALL se foloseşte numai la persoana I singular sau plural, de obicei pentru a cere un sfat, o sugestie, un ordin, sau pentru a face o ofertă. Ex. What shall I do? Shall we go to the opera? Shall I help you?

Verbul modal SHOULD exprimă obligaţia morală (moral obligation), necesitatea logică (logical necessity), sau sfatul (advice), la prezent, viitor şi trecut. Ex. This book is very interesting. You should read it. You should be/should have been more attentive during the lessons.

SHOULD mai poate exprima o presupunere (supposition) sau o deducţie (deduction). Ex. He should be there by now.

De asemenea, mai exprimă reproşul (reproach) la prezent, viitor sau trecut, acceptând ambele aspecte, simplu şi continuu, precum şi uimirea, iritarea sau nedumerirea vorbitorului. Ex. How should I know that?

OUGHT TO indică obligaţia sau datoria, de obicei sub formă de sfat de către vorbitor, la fel ca SHOULD. De altfel, OUGHT TO reprezintă o alternativă a lui SHOULD. Ex. You ought to finish this research project by the end of the semester.

- 77 -

Page 78: Limba Engleza An1

WILL se foloseşte pentru a exprima:

a) o invitaţie - Will you have another cup of coffee? b) o cerere sau o rugăminte - Will you do that for me? c) voinţa, hotărârea de a efectua o acţiune - He will study Law whatever his parents might say. d) un ordin - You will do as I tell you or else ... e) o acţiune repetată, un obicei al unei persoane - He will gaze at the sea for hours and never get bored. f) o acţiune spontană, nepremeditată (la persoana I, de obicei contras în 'll)- I could really use a cup of water or soda now. – I’ll fetch you a glass of sparkling water. Will that do?) Lecţia 26. VERBE ŞI EXPRESII MODALE (Modal Verbs and Expressions) – B.

WILL se foloseşte pentru a exprima: a) o invitaţie - Will you have another cup of coffee? b) o cerere sau o rugăminte - Will you do that for me? c) voinţa, hotărârea de a efectua o acţiune - He will study Law whatever his parents might say. d) un ordin - You will do as I tell you or else ... e) o acţiune repetată, un obicei al unei persoane - He will gaze at the sea for hours and never get bored. f) o acţiune spontană, nepremeditată (la persoana I, de obicei contras în 'll)- I could really use a cup of water or soda now. – I’ll fetch you a glass of sparkling water. Will that do?)

WOULD este folosit ca formă de PAST TENSE a lui WILL, ca în:

I will get that for you. He said he would get that for me. sau I won't get that for you. He said he wouldn't get that for me. Ca şi WILL, arată insistenţa cu care se efectuează o acţiune în trecut. Ex. He would gaze at the stars for hours and never get bored. De asemenea, WOULD este folosit şi pentru a exprima probabilitatea. Ex. The phone is ringing. That would be John. NOTĂ: WOULD + RATHER/SOONER + infinitivul scurt exprimă preferinţa: Ex. I would rather watch the movie than read the book. I'd sooner go home than stay here in cold. I'd rather he left.

USED TO se foloseşte numai la trecut pentru a exprima o acţiune repetată (un obicei trecut care numai este practicat în prezent). El poate fi înlocuit de WOULD.

- 78 -

Page 79: Limba Engleza An1

Ex. When I was young I used to travel a lot.

BE TO exprimă, la fel ca WILL, o comandă (de obicei la persoana a treia), dar poate exprima şi o acţiune planificată. Ex. They are to clean the house before noon. The competition is to start this week.

In sfârşit, verbul modal DARE are sensul de "a îndrăzni", "a avea curajul" şi se foloseşte în special în propoziţii interogative şi negative. Ex. How dare you say that to me? He dared not tell his father about his deed. APLICAŢII 92. Observaţi sensul verbelor modale din următoarele proverbe şi din textul b. a) 1. An empty sack cannot stand upright. 2. I cannot be your friend and your flatterer too. 3. He that goes barefoot must not plant thorns. 4. All men must die. 5. Everything must have a beginning. 6. An ill tongue may do much. 7. A fool may give a wise man counsel. 8. The rich man may dine when he will, the poor man when he may. b) " I'd rather be a sparrow than a snail - Yes, I would, if I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail - Yes, I would, if I could, I surely would." (Simon and Garfunkel’s EL CONDOR PASA) 93. Completaţi următoarele propoziţii cu CAN sau CAN'T : 1. In Romania, you................. drive until you are 18. 2. If you join the library, you............... borrow books. 3. I'm afraid you................. go in without a ticket. 4. I don't think you................ take photos in this museum. 94. În următoarele propoziţii, WILL este folosit cu sensuri diferite. Decideţi care din următoarele "etichete" se potrivesc fiecăreia dintre propoziţii: DECISION INVITATION OFFER PREDICTION PROMISE REFUSAL REQUEST THREAT 1. I'll kick you out! 2. I don't think I'll be able to make it. 3. I'm sure everything will be all right. 4. Will you come to the exhibition with me? 5. I know! I'll take bus instead. 6. I'll write twice a week. Is that good enough? 7. I'll do that for you, if you like. 8. Will you close that window, please? 95. Completaţi următoarele propoziţii: A good teacher must...................... A good teacher mustn't...................

- 79 -

Page 80: Limba Engleza An1

A good manager must..................... A good manager mustn't.................. A good secretary must................... A good secretary mustn't................. A good salespernon must................ A good salesperson mustn't.............. In my job I must............................ In my job I mustn't ......................... (Ex. leave the office in working hours; treat the students badly; enjoy meeting people; listen to the staff; make decisions without thinking; tell lies to sell a product; type well etc.) 96. Completaţi : YOU CAN: 1. wake up when you hear the............... 2. clean the floor with a...................... 3. cook on the............................... 4. put the cups into the ................. 5. wash the dishes in the.................. 6. put your clothes into the............... 7. put on your.....................when you go to bed 8. put water into the...................... 97. Rescrieţi următoarele propoziţii folosind o formă potrivită a verbului NEED. 1. It isn't necessary for you to buy apples. I've got some already. 2. It wasn't necessary for them to work on Sundays. 3. My visit to the cardiologist was a waste of time. My heart is fine. 4. It is important that you should listen carefully to what the teacher says. 5. You are not required to attend these courses. 98. Subliniaţi verbul modal corect: 1. Look at the clouds.It can/might/may rain. 2. Laura isn't at home.She can/must/mustn't be at work. 3. I'm not sure where he is.He could/can/must be at lunch. 4. Would/should/will you help me carry these boxes, please. 5. That can't/mustn't/may not be the forest inspector. He's away at a conference. 6. Might/may/can I ask you a rather personal question? 7. I think you should/can/might spend less time watching television. 8. Excuse me, could/might/will you tell me which street this is? 99. Transformaţi următoarele propoziţii folosind structura WOULD + MIND + VERB + ING: Ex. Could you possibly repeat that, please? Would you mind repeating that? 1. Do you think you could open the window? 2. I'd be grateful if you could translate that for me. 3. I wonder if you could pack the young plants for me. 100. Completaţi cu un verb modal potrivit. 1. How...............one prevent the bank slide? 2. All the forest-organisers....................be present. 3..................we speak Romanian during the English class?

- 80 -

Page 81: Limba Engleza An1

4...................I be there at 8 o'clock sharp? 5. Nobody..................tell whether he's right or wrong. 6. You...................open your books now. 7. All poachers....................be punished. 101. Traduceţi în limba engleză: 1. Pot să intru? 2. Ai putea să mă ajuţi? 3. Vezi maşina aceea roşie? E a şefului meu. 4. Înţeleg ce spui dar nu pot vorbi englezeşte. 5. Cum îndrăzneşti să o contrazici pe propia ta mamă? 6. Să-ţi fac o cafea fără zahăr? 7. Ai fi putut să-mi spui adevărul. 8. Este posibil ca ei să discute chiar acum despre chestiunea braconajului. 9. Tatăl Nataliei trebuie să aibă aproape 70 de ani. 10. Doctorul trebuie să fie pe drum în acest moment. Lecţia 27. TIPURI DE CONDIŢIONALE (If Clauses) PROPOZIŢIA SECUNDARĂ PROPOZIŢIA PRINCIPALĂ Condition Result

0. If sales increase we make profit 1. If it rains we will have a good crop 2. If I had enough money I would go around the world 3. If I told you the truth then you would have gotten ill.

NOTĂ: În general, subjonctivul prezent are aceeaşi formă cu Past Tense, verbul TO BE însă constituie o excepţie. În subordonate conditionale de tipul 2, BE va avea o singura formă pentru toate persoanele: WERE. Ex. If she were at home, I would pay her a visit. (Dacă ar fi acasă, aş vizita-o.) De asemenea, subjonctivul perfect, care se foloseşte în condiţionale de tipul 3, coincide cu forma de Past Perfect, dar aici nu există excepţii în cazul verbului BE. Ex. If you/he/she had been at home, I would have paid you/him/her/them a visit. APLICAŢII 102. Găsiţi corespondent în coloana B: A B If you prune those apple-trees you would have had tulips by now. If you had planted the bulbs in the autumn they wouldn’t have died. If you hack the bark off trees you would now be able to boast of a bed

of roses. If you sowed some flower seeds in that you will have a good crop of apples next

- 81 -

Page 82: Limba Engleza An1

patch of ground summer. If you had watered these roses they might die. 103. Completaţi cu forma corectă a verbului: 1. If we (help) her in time, we (save) her life. 2. If they (warn) me, I (not go) there. 3. If they (play) better, they (won) the match. 4. I (come) if you (call) me. 104. Traduceţi în limba engleză: 1. Sună-mă dacă îţi creşte temperatura. 2. Dacă mă vor invita la petrecere la timp, mă voi duce. 3. Nu voi merge la petrecere decât dacă mă invită la timp. 4. Dacă se va face frig nu voi merge la mare. 5. Dacă aş fi în locul tău, m-aş gândi de două ori. 6. Ce ai fi făcut dacă nu eram noi? 7. Dacă n-ai fi fost tu, am fi murit de sete. 8. Dacă i-aş fi acceptat cererea în căsătorie aş fi fost acum o soţie tânără şi bogată. 105. Transformaţi următoarele condiţionale de tipul 1 şi 2 în condiţionale de tipul 2 şi 3. 1. If one of my colleagues cuts himself badly, I take him to a medical centre immediately. 2. If I clean the cut with water and antiseptic, it will surely get better. 3. If I have a clean bandage at hand, I wrap it loosely around the cut. 4. If one of my collegues breaks his leg, I try not to move him.

- 82 -

Page 83: Limba Engleza An1

Lecţia 28. DIATEZA PASIVĂ (The Passive Voice)

Diateza este categoria gramaticală specifică verbului. În limba engleză există două diateze marcate formal: diateza activă şi diateza pasivă.

Un verb este la diateza activă (ACTIVE VOICE) atunci când subiectul gramatical este cel care desfăşoară acţiunea, şi la diateza pasivă (PASSIVE VOICE) atunci când subiectul gramatical suportă acţiunea săvârşită de complementul direct al propoziţiei (şi subiectul logic al acţiunii). Ex. Active Voice – Subiect + Predicat + Complement John builds houses. John construieşte case. Passive Voice - Subiect gramatical + Predicat + Complement These houses are built by John. Aceste case sunt construite de John.

Nu toate verbele suportă această transformare activ-pasiv ci, de obicei, cele tranzitive (care admit un complement direct). Principalele transformări de la diateza activă la diateza pasivă sunt: 1. complementul direct devine subiect; 2. subiectul devine agentul acţiunii (precedat de BY ); 3. BE preia timpul verbului principal (la diateza activă); 4. verbul principal (la diateza activă) devine participiu trecut.

Timpul verbal Diateza activă Diateza pasivă Present Simple He steals cars. Cars are stolen (by him). Present Continuous He is stealing a car. A car is being stolen (by

him). Past Simple He stole a car. A car was stolen (by him). Past Continuous When I approached the

institution, he was stealing a car.

When I approached the institution, a car was being stolen (by him).

Present Perfect Simple He has stolen a car. A car has been stolen (by him).

Past Perfect Simple I found out he had stolen a car.

I found out a car had been stolen (by him).

Future Simple He will steal a car. A car will be stolen (by him).

Going To Future He is going to steal a car. A car is going to be stolen (by him).

Modal Present He might steal a car. A car might be stolen (by him).

Modal Perfect He would have stolen a car if you had told him to.

A car would have been stolen (by him).

Present Infinitive to steal to be stolen Perfect Infinitive to have stolen to have been stolen NOTE: 1) Pasivul se foloseşte pentru a sublinia acţiunea şi nu agentul, sau atunci când agentul este necunoscut, lipsit de importanţă sau evident. Ex. The cellar was entirely flooded. He was elected President.

- 83 -

Page 84: Limba Engleza An1

2) Expresiile impersonale din limba română pot fi redactate în limba engleză cu ajutorul subiectului impersonal THEY sau cu ajutorul diatezei pasive. Ex. Se spune că va izbucni războiul. They say the war will break out. It is said that the war will break out. Se spune despre el că e înstărit. They say he is a well-off person. He is said to be a well-off person. 3) Eventualele prepoziţii sunt plasate după verbul pasiv. Ex. Grandpa will take care of the garden. The garden will be taken care of by grandpa. RECAPITULARE ŞI APLICAŢII 106. Completaţi următorul tabel:

Tense Active Passive He was opening the gate.

The letter has been sent. She is thought to have been

arrested. They will lock the safe. The Police caught the thief. Our house is being painted by

decorators. The Government will

reduce taxes.

These dogs must be kept on a leash all the time.

Someone should have fixed the doorbell by now.

107. Traduceţi următoarele proverbe: 1. A tree which is often transplanted bears no fruit. 2. Never answer a question until it is asked. 3. He that measures not himself is measured. 4. A poet is born not made. 5. They are well guided that God guides. 108. Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă: 1. Little strokes fell great oaks. 2. They saw a large, cat-like animal in the field yesterday. 3. I have just insured my car against accidents. 4. They are building a new school in the village. 5. They told me to leave. 6. He suggests climbing the mountain from the other side. 7. I am not speaking to her at the moment. 8. They are launching a new product on the market.

- 84 -

Page 85: Limba Engleza An1

9. She has told me a lot of interesting things. 10. I couldn't use my pen as my brother had broken it. 11. They will have read the book by then. 12. The dentist is filling his tooth. 109. Treceţi următoarele propoziţii la diateza activă: 1. The matter was much talked about. 2. The evil-doer hasn't been found yet. 3. This point wasn't agreed upon. 4. The doctor will be sent for at once. 5. This museum is visited by thousands of people every year. 110. Traduceţi în limba engleză: 1. Nu s-a dormit în acest pat. 2. Acest arbore secular n-ar trebui tăiat/doborât. 3. Copiii au fost bine îngrijiţi. 4. Bătrânul a fost călcat de o maşină. 5. Nu-i place să se uite lumea insistent la ea. 6. Această carte nu a fost încă tradusă în limba română. 7. Copacii aceştia încă nu au fost curăţaţi de crengi uscate. 8. Ai fost invitat la petrecere. 9. I s-au pus câteva întrebări simple. 10. Va fi tradus acest articol până la sfârşitul anului? 111. Folosiţi informaţiile de mai jos pentru a construi enunţuri urmând sugestiile din paranteze: 1. (ability; past time): to pass the exam yesterday. 2. (ability; future time): to solve this equation. 3. (permission; present time): to pick flowers in your garden. 4. (permission; past time): to wear my new necklace. 5. (obligation; past time): to help my parents with their work. 6. (necessity; past time): not to send him a telegram. 7. (possibility; future time): to find her tomorrow. 8. (promise; future time): to get a nice present for him. 9. (reproach; past time): to work harder. 10. (habit; past time): live in a very old house. 112. Treceţi verbele din următorul text de la diateza pasivă la diateza activă.

Bleeding can usually be stopped by applying pressure to the cut for two or three minutes. The cut can then be carefully inspected. If it has bled freely any germs will normally have been washed away by the blood. If the cut is deep and the edges cannot be pulled together with a dressing, consult the doctor or a nurse. A tetanus injection may be needed.

If burns cause severe blistering or break the skin, the doctor should be consulted. Sunburn should, if possible, be prevented by avoiding long exposure and covering exposed areas adequately. It may be treated by calamine lotion and soluble aspirin to relieve the pain. 113. Folosiţi următoarele informaţii pentru a formula întrebări pentru răspunsurile a-g :

- 85 -

Page 86: Limba Engleza An1

November 17th 1558 - English Queen Mary died and Elisabeth I took the throne. She

ruled for 45 years. November 18th 1928 – Walt Disney’s Mickey Mouse made his first appearance in

the film Steamboat Willie. 1976 – Spain established democracy after Franco’s 37-year dictatorship.

November 19th 1493 – Cristopher Columbus discovered Carribean Island Puerto Rico. 1795 – The pencil as we know it today was invented by Frenchman N. J. Conte.

November 20th 1925 – Robert Kennedy (brother of J. F. K) was born in Massachussetts. He became a senator for the Democrat Party but was assassinated in 1968. 1947 – Princess Elisabeth (later Queen Elisabeth II) married Duke Philip Mountbatten in London’s Webminster Abbey.

a - 45 years – Ex. How long did Elisabeth I rule for? b - Steamboat Willie c - 37 years d - 1493 e - the pencil f - Democrat g - Westminster Abbey 114. Traduceţi în limba engleză: 1. Plouă. 2. În această regiune plouă rareori. 3. Plouă de când am ajuns acasă. 4. A plouat şi ieri. 5. Ultima dată când m-am uitat pe fereastră, ploua. 6. Vom face o plimbare dacă va sta ploaia. 7. Nu vede pădurea din cauza copacilor. 8. Dă-i ceva de mâncare dacă-i este foame. 9. Aş traduce-o dacă aş avea un dicţionar. 10. Ai fi mulţumit dacă ar trebui să stai acolo. 11. Nu era nevoie să ne aşteptaţi. 12. Mai degrabă aş muri decât să cedez. 13. Obişnuiam să fumez mult. 14. Chiar trebuie să plec. 15. Dacă ar fi fost băiat l-aş fi numit după tatăl meu. 16. Formăm diateza pasivă cu ajutorul verbului auxiliar "to be". 17. Profesorul scrie pe tablă cu cretă colorată. 18. O vezi? 19. La ce te uiţi? 20. Mă simt mult mai bine acum.

- 86 -

Page 87: Limba Engleza An1

TEST AUTOEVALUATIV 1. (1,5p.) Scrieţi următoarele numerale cu litere sau cifre după caz: a) (numbers) 0; 48; 83; 129; 2;475; 75; 840; 150; 770; 220; 2,5; 18,15; 2/3; 3/4; primul; al treilea; al nuoazecişinouălea; de trei ori; doi câte doi. b) (time) 10:30; 11:05; 12:15; 7:45; 8:00. c) (years) 1821; 1900; 1907. d) (dates) 1.06.1944; 27.09.2010. e) (operations) 5+2=7; 5-2=3; 5x2=10; 5:2=2 rest 1. 2. (1p.) Completaţi cu prepoziţia potrivită: a) Why go … foot when you can get there … car or, at any rate, … horseback? b) We were supposed to meet … the morning, but we met … noon. c) He is particularly interested … the study of evergreens. d) You cannot let him down; he depends … you. e) I'm telling you; there's nobody … home. 3. (1p.) Transformaţi următoarele propoziţii la negativ şi interogativ: a) He studies English literature at Oxford. b) He has been studying for a few hours now. c) Both brothers studied Low abroad. d) They could come on Monday. 4. (1,5p.) Treceţi următoarele propoziţii la diateza pasivă: a) He sent me a telegram. b) Everybody sould buy this dictionary. c) She was lying the table this time next week. 5. (5p.) Translate into English: a) Plouă de la ora trei. b) Mâine pe vremea asta voi zbura către Londra. c) Când eram în liceu obişnuiam să mergem în excursii împreună. d) Tocmai ieşeam din casă când a început să sune telefonul. e) Nu suport oamenii care mă întreabă de familia mea. f) Se face târziu şi ar trebui să te duci acasă. g) Trebuie să luăm o hotărâre cât mai curând posibil. h) Vă deranjează dacă aprind o ţigară? i) Dacă s-ar tunde ar arăta mult mai bine. f) Dacă mi-ai fi spus la timp, aş fi făcut ceva.

- 87 -

Page 88: Limba Engleza An1

CHEIA EXERCIŢIILOR 3. spinster, barmaid, sister, lady, grandmother, heroine, wife, neighbour, aunt, waitress. 4. cow, bitch, drake, vixen, gander, cock/rooster, lioness, ewe, hind, mare. 5. benches, bushes, cliffs, foxes, handkerchieves, matches, months, potatoes, thieves. 6. afternoons, children, flowers, glasses, peaches, phenomena, sanatoria, sisters-in-law, teeth, women. 7. a brood of chickens, a colony of ants/bees/birds, a flight of birds/geese, a flock of birds/geese/sheep, a litter of puppies, a pack of dogs/wolves, a shoal of fish/whales, a swarm of bees, a troop of ants/monkeys. 9. bloody, childish, colourful, courageous, dangerous, delightful, enjoyable, humorous, milky, monumental, national, painful, pardonable, peaceful, predictable, reddish, traditional, trendy, variable, wealthy. 10. accidental, affectionate, boyish, charitable, customary, dangerous, economic/al, expressive, faithful, fiery, heroic, influential, manly, melodious, passionate, skilful, wintry. 11. uncommon, incredible, ungrateful, dishonourable, unpainful, impartial, impolite, disobedient, invaluable. 15. hard – harder – the hardest lazy – lazier – the laziest happy – happier – the happiest interesting – more interesting – the most interesting good – better – the best small – smaller – the smallest beautiful – more beautiful – the most beautiful old – older/elder – the oldest/eldest captivating – more captivating – the most captivating cold – colder – the coldest tall – taller – the tallest clever – cleverer – the cleverest clumsy – clumsier – the clumsiest bad – worse – the worst 16. anxiously, early, comfortably, fast, fearlessly, well, hard/ly, immediately, kindly, late/ly, luckily, near/ly, suddenly, terribly. 19. a) these trees, b) those curtains, c) these flowers, d) those hats, e) these carpets. 20. a) that old man, b) this map, c) that big boy, d) this blue ball, e) this nice picture. 21. a) is, b) are, c) is, d) has, e) are, f) is.

- 88 -

Page 89: Limba Engleza An1

22. a) She’s my friend. b) They’re not/they aren’t interpreters, they’re translators. c) The teacher’s not/the teacher isn’t nervous at all. d) They’re the new neighbours. e) Their grandparents aren’t at home. 23. a) He is not a taxi-driver. Is he a taxi-driver? b) They are not American tourists visiting Romania. Are they American students visiting Romania? c) There isn’t a flower pot on the window sill. Is there a flower pot on the window sill? d) This coniferous tree does not have red wood. Does this coniferous tree have red wood? e) It does not grow in hot climate. Does it grow in hot climate? f) She does not want a bigger house. Does she want a bigger house? g) They do not want to be free. Do they want to be free? h) He does not have a younger sister in Connecticut. Does he have a younger sister in Connecticut? i) He has not got the flu. Has he got the flu? j) Paul does not play the piano beautifully. Does Paul play the piano beautifully? k) The minister’s wife has got the prize. Has the minister’s wife got the prize? l) He does not make fun of other people. Does he make fun of other people? m) Wild roses do not grow here. Do wild roses grow here? 24. 1. Take me with you! 2. He calls me a liar. 3. Tell him/her that everything is OK. 4. Talk to them yourself! 5. We always help her carry her luggage. 26. 1. herself, 2. himself, 3. yourself, 4. yourself, 5. yourself, 6. myself, 7. herself, 8. herself, 9. themselves, 10. ourselves. 28. 1. who, 2. whom, 3. whose, 4. whom, who, 5. which/that, 6. which/that, 7. whom, 8. who/that. 29. 1c, 2b, 3a, 4a, 5a. 30. 1 – some, 2 – any, 3 – any, 4 – any, 5 – some. 31. 1 – much, 2 – much, 3 – much, 4 – many, 5 – much, 6 – much. 32. 1 – little, 2 – a few, 3 – little, 4 – few, 5 – few/a few.

- 89 -

Page 90: Limba Engleza An1

33. 1 – no, 2 – either, 3 – both days, 4 – any, 5 – any, 6 – each, 7 – much. 34. 1 – none of them, 2 – a few of them, 3 – some of them, 4 – many of them, 5 – most of them, 6 – all of them. 35. 1. Neither of the hotels is suitable. 2. Both proposals are interesting. 3. None of the items of furniture is expensive. 4. Not all of them listen to him. 5. All we want is our wages. 37. 1 – Whom do we see twice a week? - Who sees our daughter twice a week? 2 – Who hates piano lessons? - What does their son hate? 3 – Who says she disagrees? - What does Helen say? 4 – Who argues always with him? - Whom do they always argue with? 40. 3 – possessive ‘s, 4 – possessive ‘s, 5 – contraction ‘s, possessive ‘s. 41. My parents’ names are Michael and Georgiana. My father’s a journalist and my mother’s unemployed. I’ve got two brothers and a sister. My brothers’ names are Ethan and Shane. My sister’s name’s Beverly. She’s married to Sean. She’s a teacher and he’s a banker. 43. 1 – they’re, 2 – their, 3 – they’re, 4 – there, 5 – their, 6 – there. 46. 1 – a hard-working student 2 – a blue-eyed man 3 – a careless driver 4 – a short-sleeved blouse 5 – a good-looking woman 6 – a hundred-year old tree 7 – a kind-hearted woman 8 – a heart-breaking story 9 – a courageous man 10 – a red-faced man 48. Alec & Katherine, Betty & Donald, Carol & Neil, Edwin & Fiona, Gary & Margaret, Holly & Jeremy, Ivy & Leonard. 49. pocket money, youth hostel, junk food, post office, shop assistant, department store, shoe shop. 53. – make: the beds, an attempt, a cake, friends, war, dinner, a decision, money; - do: the washing up, the housework, nothing, a lot of work, the shopping, well, your best; - go: swimming, skiing, shopping, for a walk, on holiday; - have; a baby, a swim, a try, a go, a walk, a lot of work, dinner, friends, nothing, money.

- 90 -

Page 91: Limba Engleza An1

54. 1 – make, 2 – let, 3 – lets, 4 – makes. 56. 1 – have, 2 – make, 3 – have, 4 – makes. 57. 1 – makes, 2 – make, 3 – make, 4 – do, 5 – does, make, 6 – make, 7 – making, doing, 8 – makes, 9 – make, 10 – make. 58. 1. George is not as good a game-keeper as John. 2. I don’t eat as much as Michael. 3. He has the best communication skills in the team. 4. The baby looks fatter every week. TEST RECAPITULATIV 1. a) yesterday’s newspaper b) the teachers’ opinions c) the bear’s fur d) the trees of the wood 2. a) good, better, less good, the best, as good as, better and better; b) healthy, healthier, more important, the most important, the worst, worse and worse. 3. a) to do the shopping b) to make a decision c) to have lunch d) the trees of the wood e) to go for a walk 4. a) He is not very good at English. Is he very good at English? b) He does not make mistakes in writing. Does he make mistakes in writing? 5. a) How much money do you need? b) Their aunt is older than ours. c) Wherever you go, remember my advice. d) You’ve got here two fir-trees: a silver one and a white one. 65. twelve spoons, twenty-four forks, six saucers, four egg-cups, sixty-four plates, thirteen salt cellars, one hundred and twenty-two napkins, sixteen knives. 71. 1 – at, 2 – on, 3 – on, 4 – in, 5 – in, 6 – at, 7 – in, 8 – on, 9 – in, 10 – on. 72. 1 – with, 2 – from, 3 – to, 4 – of, 5 – at, 6 – in, 7 – for, 8 – on, 9 – to, 10 – into, 11 – among, 12 – between, 13 – until. 76. 1 – in, 2 – at, 3 – at, 4 – on, 5 – in, 6 – at, 7 – on, 8 – in, 9 – in, 10 – on, 11 – on, 12 – in, 13 – at, 14 – at. 77. 1c, 2a, 3f, 4d, 5b, 6c. 79. 1 – is feeling, 2 – are working, 3 – (‘s) getting, 4 – is wearing, 5 – is being, 6 – is watching, 7 – is sleeping, 8 – is changing, 9 – is sweeping.

- 91 -

Page 92: Limba Engleza An1

81. 1 – prezent continuu, 2 – prezent simplu, 3 – simplu, 4 – simplu, 5 – simplu, 6 – simplu, 7 – simplu, simplu, 8 – continuu, 9 – simplu, 10 – continuu. 85. 1 – He would always call me/he was always calling me late at night. 2 – As a student he was shy but extremely hard-working. 3 – I was just getting dressed when I heard somebody at the door. 4 – Grandpa would tell us stories and we would listen to him obediently. 5 – He took his hat, gloves and cane, said good-bye to his colleagues and got out of the building without any noise. 87. 1. It’s the most interesting thing that I have ever heard.

2. I haven’t seen him since he left the country. 3. How long has he been married (for)? 4. He has been eating for an hour; I’m afraid that’s not very good. 5. How long have you been washing (for)?

88. 1. When I got home it was silence. 2. I apologized for being late and I explained that my car had had a flat tyre on the way home. 3. I bought myself a new computer last year because the old one had got broken. 4. What had he been all this time?

5. They had been living for generations in that house. 94. 1 – threat, 2 – refusal, 3 – prediction, 4 – invitation, 5 – decision, 6 – promise, 7 – offer, 8 – request. 97. 1. You needn’t buy apples. 2. They needn’t have worked on Sundays. 3. I needn’ have visited the cardiologist. 101. 1 – May/can I come in? 2. Could you help me? 3. Can/do you see the red car? It belongs to my boss. 4. I understand what you say but I cannot speak English. 5. How dare you contradict your own mother? 6 – Shall I make you a black coffee? 7 – You could/might have told me the truth. 8 – They may be talking about poaching this very moment. 9 – Natalie’s father must be almost 70. 10 – The doctor must be on his way now. 110. 1. This bed hasn’t been slept in. 2. This venerable tree shouldn’t be cut/felled. 3. The children were well taken care of. 4. The old man was run over by a car. 5. She doesn’t like being stared at. 6. This book hasn’t been translated into Romanian yet. 7. These trees have not yet been pruned. 8. You have been invited to the party. 9. He was asked some simple questions. 10. Will this article be/have been translated by the end of the year.

- 92 -

Page 93: Limba Engleza An1

114. 1. It is raining.

2. In this region it seldom rains. 3. It has been raining since I got home. 4. It rained yesterday too. 5. The last time I looked out of the window, it was raining. 6. We will go for a walk if the rain stops. 7. He can’t see the wood for the trees. 8. Give him something to eat if he is hungry. 9. I would translate it if I had a dictionary. 10. You would be pleased if you had to stay there. 11. You needn’t have waited for us. 12. I’d rather die than give in. 13. I used to smoke a lot. 14. I really must be going. 15. Had she been a boy, I would have named him after my father. 16. We form/one forms the passive voice by means of/with the auxiliary BE. 17. The teacher writes/is writing on the blackboard with coloured chalk. 18. Can you see her/it? 19. What are you looking at? 20. I feel/I’m feeling much better.

- 93 -

Page 94: Limba Engleza An1

APPENDIX 1 – TEXTE STEMS The stem is a plant’s … -ground support structure, bearing its leaves, … and flowers. It also forms part of a plant’s transport system. Xylem tissue carries minerals and water from the roots to the rest of the plant, … phloem tissue conveys nutrients produced in the leaves. There are two types of stem: herbaceous (non-woody) stems, which die at the end of each growing season; and woody stems, which develop continuously, adding a ring consisting of secondary xylem and secondary phloem every growing season. There are three kinds of woody plants: vines, trees and shrubs. Vines are rarely … . They climb, wind or … over some support. Trees, on the other hand, have a single stem (trunk), with a branching head, and are usually quite tall. As for shrubs, their stem is not very tall as they branch close to the … . 1. a) over b) above c) off 2. a) buds b) terminal buds c) catkins 3. a) whereas b) while c) meanwhile 4. a) upright b) straight c) erect 5. a) scatter b) spread c) develop 6. a) ground b) land c) earth LEAVES A typical leaf consists of a thin flat lamina (…) supported by a network of veins, a petiole (leaf-stalk), and a leaf base, where the petiole joins the stem. Leaves … be classified as simple, in which the lamina is a single unit, or … , in which the lamina is divided into separate leaflets. Compound leaves may be pinnate, with pinnae (leaflets) on both sides of a rachis (main axis), or palmate, with leaflets arising from a single point at the tip of the petiole. … leaves are usually simple and slender, and have a tough waxy surface. … more delicate leaves, they often last for several … . 1. a) blade b) plate c) scale 2. a) might b) should c) can 3. a) compound b) composite c) combined 4. a) resinous b) conifer c) deciduous 5. a) alike b) like c) unlike 6. a) seasons b) years c) seed year

FLOWERS

Flowers are the sites of sexual reproduction in flowering plants (angiosperms). The male reproductive organ is the stamen; the female structure consists of the ovary, style and stigma.

Flowering plants fall into two categories: dicotyledons and monocotyledons (known as dicots and monocots). In dicot flowers, there is a distinction between the

- 94 -

Page 95: Limba Engleza An1

outer sepals, which are usually larger and colourful. In monocot flowers, the petals and sepals are similar, and are known collectively as tepals.

Flowers also vary in their shape (cruciform, stellate, saucer-shaped, cup-shaped, bell-shaped, tubular, funnel-shaped, trumpet-shaped, pea-like, rosette etc.), growth habit (erect, nodding, pendent), coloration (self-coloured, bicoloured, picotee, striped), and petal arrangements (recurved, reflexed, single, semi-double, double, fully-double).

Describe the following flowers, using the above-mentioned criteria: carnation, chrysanthemum, daffodil, daisy, dandelion, hyacinth, lily of the valley, Madonna lily, magnolia, petunia, poppy, rose, snowdrop, tulip, violet, water lily.

MOSS

Read the following text and put the verbs in the Past Tense Simple.

Mosses are simple evergreen plants that are rootless but with a stem carrying leaves and spore capsules which are seen in spring. They form a soft cushion and the deep springy layers represent as many years of growing. The fronds of some species are loose while others form tight cushions. They like shade and moisture and though they can withstand severe winter frosts, their main danger is from the people who give little thought to the destruction of habitat, by ripping it off the tree stump or boulders. FUNGI Choose the right form: The autumn woods in Bukowina are a profusion of fungi. A good number is/are edible but some are highly poisonous. The nut-brown cap and the golden yellow chanterelle are the most/most favoured but the death-cap lives/leaves up to its name, is responsible for many of the deaths from fungus-poisoning. It is yellowish-green above and white below/underneath. Most fungi are saporphytic – they obtain their nutrients from decay but a few are parasitic extracting nutrients from the trees. The victim is as usual/usually old or already damaged. Before going under the bridge formed by the fractured silver birch observe the razor strop fungus. Once used for sharpening razors, as pin-cushions or sliced as cork, it is not edible. The host tree will die. Not all partnerships are one-sided or parasitic. In the case of the lichens the alga and the fungus have a symbiotic relationship – that is, one cannot live without the other. Though the species are very different, their relationship benefits each other (for example in tropical areas birds find food by entering in/entering the open mouth of crocodiles to clean worms from their teeth; in return, the birds raise the alarm when there is any/some danger).

FINLAND Finland’s … to the rest of the continent are old, close and still developing strongly. Geographically, the country has a very … location. It is really one vast forest, in which lakes, rivers, cropland and pastures are interspersed with towns and villages. All in all, forests cover nearly 80 per cent of the total land area.

- 95 -

Page 96: Limba Engleza An1

A nation of five million people inhabits this country. People and forest … lived together in a unique relationship … centuries, if not millennia. Finland lies in the boreal coniferous zone. Although dozens of tree species are …, pine and spruce have a share of nearly 80 per cent between them. Boreal coniferous forests have their … distinct ecology, of which resilience and a remarkable capacity for self-renewal are the characteristic features. 1. a) relations b) connections c) ties 2. a) north-western b) northern c) southern 3. a) has b) had c) have 4. a) for b) along c) over 5. a) find b) found c) founded 6. a) private b) proper c) own

- 96 -

Page 97: Limba Engleza An1

APPENDIX 2 – ACTIVITĂŢI COMUNICATIVE 1. Say how to do things. Example: To keep the doctor away, eat an apple a day. Or: You keep the doctor away by eating an apple a day. a) turn on the TV / press this button b) get to the town centre / take a trolley-bus c) find out a phone number / call directory enquiries d) make some coffee / … e) prevent land-slip / … f) extinguish a stem-fire / … 2. Look at the following phrases and match them with their possible meanings below: 1. You must be joking. 2. Excuse me! 3. Yes, I suppose so. 4. I don’t quite follow. 5. Well, that’s very kind of you, but… 6. Well, you asked for it. 7. Bad luck! a) I don’t understand what you’re saying. b) It’s your fault. c) I must refuse your offer. d) I’m sorry you weren’t successful. e) You’re right, but I wish you weren’t. f) What you’re asking of me is ridiculous / impossible. g) Can you explain what you’re doing? 3. Ask and say how often / when you do the things below: • go to the dentist • watch TV • wear trousers • do the shoppings • study Use: never, hardly ever, sometimes/occasionally, quite/very often, usually, once a week/day/month, in the evenings, at weekends, on holiday etc. Model: I hardly ever watch TV. I usually wear jeans at weekends. 4. Discuss your likes and dislikes with a partner. Try to use the following patterns to agree or disagree: ex. A: I like … B: So do I. / Do you? I don’t. Or: A: I don’t like… B: Neither do I. / Don’t you? I do.

- 97 -

Page 98: Limba Engleza An1

5. Complete the following table, after you’ve discussed with your partner. Do you like… ? YOU YOUR PARTNER travelling meeting people making decisions making things working in a team working with machines working with figures studying Botany 6. Talk about things which you used to do or used to like. 7. Consider the following jobs: doctor, engineer, teacher, accountant, secretary, travel agent, attorney at law, caretaker, chimney-sweeper. Complete the following: A … works in a … . A … has to be a very … person. His is a good/bad job because… . Mine is a good/bad job because… . 8. Complete the following table (using: every day/Monday, never, once a week, twice a month, three times a year etc.), after you have discussed with your partner. In your job, how often do you… ?

YOU YOUR PARTNER

travel by train use a computer use English or another foreign language

go on delegations 9. Describe a daily routine at work. 10. Explain what people generally do when they: a) take their leave b) meet someone in the street c) go to a birthday party 11. Describe the most beautiful or interesting place you have ever visited. If necessary, use the following directions: It’s – half an hour’s drive from… - X kilometres from… - situated in… - in central… - along the coast from… - mid-way between…

- 98 -

Page 99: Limba Engleza An1

APPENDIX 3 – FUNCTIONS BANK

I. Introducing oneself - I’m … - My name is… - Let me introduce myself… (formal) II. Greetings for first meetings – How do you do?

- I’m (very) pleased/delighted to meet you. (formal) - It’s very nice to meet you. - Nice/good to meet you, at last. - Pleased to meet you, too.

III. Introducing people – I’d like you to meet...

- May I introduce… - I’d like to introduce… - Can I introduce… - I want you to meet…

IV. Daily greetings – Hello. How are you? – R: Very well, thanks.

- Hi. How are you doing? R: I’m fine thanks. - Good morning. How are things? / How have things been doing? – R: Not too bad. - Good afternoon. Is everything OK / all right? – R; Fine, thanks.

Also: How was your holiday/trip? – R: Very good/interesting. How did the meeting go? – R: Very well. How did you enjoy the film? - R: Very much. VI. Invitations - I was wondering if you would like to join us for a meal. - Would you like to visit our gardens? - How about going to a movie tonight? - Why don’t you join us for a drink?

- What about going out for a meal? - Why not come round for a drink?

VII. Accepting invitations – Thank you very much. That would be very nice. - That’s very kind of you. I’d like that very much. - Thank you for inviting me. I’d love to come. - I’ll look forward to it. - Thanks. That’s a good idea. / What a good idea! / That sounds fun.

VIII. Declining invitations – Thank you for inviting me, but I’m afraid I can’t come / / unfortunately I won’t be able to come. IX. Thanking people for hospitality – Thank you very much. I really appreciate your

hospitality. - It’s been a very pleasant weekend. - It was very kind of you to invite me. - Thank you very much for everything. - Thanks for asking me out. It was great fun.

- 99 -

Page 100: Limba Engleza An1

X. Responding to thanks – That’ s quite all right. - That’s OK. - It was no trouble. - You’re welcome. - Don’t mention it.

XI. Offering – Would you like a cup of coffee? – R: Yes, please.

- Shall I pick you up at the airport? - Would you like me to try to change the tickets for you? - How about going for a cup of coffee? – R: No, thank you. - Do you want another cup of coffee? - Do you want me to photocopy this for you? – R: Yes, if you’re sure it’s no trouble. / Yes, that would be very nice of you.

Other questions: Where do you live? Which part of the country are you from? What do you do for a living? Have you got a family? Do you travel much in your job? LIKES I (really) like/enjoy/love + noun/…ing I’m (very/really) fond of/interested in/keen on + noun/…ing I find …ing (really) interesting/enjoyable/relaxing/fascinating/exciting etc. DISLIKES I don’t (really) like + noun/…ing I (really/absolutely) hate/detest/can’t bear/can’t stand + noun/…ing I’m not (very/really) fond of/interested in/keen on + noun/…ing I find …ing (a bit/rather) boring/dull/tiring etc. PREFERENCES I prefer tennis/playing tennis to badminton/playing badminton. I’d (I would) rather dance than jog. ASKING FOR AND EXPRESSING OPINIONS What do you think of …? How do you feel about … ? What’s your opinions of … ? I think … I believe … In my opinion, … In my view, … It seems to me that …

- 100 -

Page 101: Limba Engleza An1

From my point of view, I think … As far as I’m concerned, … If you ask me, … (informal) ASKING FOR ADVICE I’m not sure what to do … You know more than me about … Could you/can you/I was wondering if you could give me some advice? I’d appreciate/I’d welcome your advice/some advice, if you don’t mind. What would you do in my place/in my position/if you were me? MAKING A REQUEST Please shut the door. Could/would you shut the door, please? Would you mind shutting the door (please)? Do you think you could shut the door? I wonder if you don’t mind shutting the door/if you could shut the door? ASKING FOR AND GIVING DIRECTIONS Excuse me, could you tell me the way/direct me to the station? Excuse me, could you tell me where the station is, please? DESCRIBING PEOPLE He/she’s got short/shoulder-length/long straight/curly/wavy blonde/fair/red/brown/dark/black hair. He’s bald. He/she’s fairly/quite/very/extremely thin/slim/plump/fat/well-built. He/she’s tall/short/medium height. He/she’s got a pale/fair/dark complexion. He/she’s got a fringe/freckles/a scar. He’s got a beard/a moustache. INTERRUPTING Excuse me, may I interrupt/break in ? Sorry to interrupt, but … Hold on a minute! (informal) ASKING THE SPEAKER TO SPEAK MORE CLEARLY Could you speak up please? Could you speak more slowly? I’m afraid I didn’t catch that. Could you repeat that?

- 101 -

Page 102: Limba Engleza An1

ASKING THE SPEAKER TO CLARIFY SOMETHING Could you explain that? Do you mean …? What does X mean? AGREEING I couldn’t agree more. I quite/absolutely/entirely agree. That’s absolutely true. That’s a very good point. DISAGREEING I couldn’t agree less. I really don’t agree. Not at all. I disagree. Nonsense! (informal) AGREEING WITH RESERVATIONS I agree with you, but … That’s true, but … I agree with you up to a point. Yes, but what about … Yes, but on the other hand … GIVING INSTRUCTIONS, WARNINGS, ADVICE Do/don’t write … You must/mustn’t/needn’t write … You should/shouldn’t write … You’d (had) better (not) write … Don’t forget to … It’s a good idea to … Another possibility is to … The best thing is to … The worst thing is to … On no account write … Never/always write … How about …? What about …? Have you thought of …? Why don’t you …? If I were you, I’d … USEFUL QUESTIONS FOR TRAVELLING How long does it take to get to …? How far is it to …?

- 102 -

Page 103: Limba Engleza An1

What’s the cheapest/quickest way I can get there? What’s the difference in price between X and Y? Which platform is it? (railway station) Which is it? (train) Which gate is it? (airport departure) Which desk is it? (airport check in) Which belt is it? (airport baggage reclaim) Which bus is it? Which number is it? (bus) Which stop is it? (bus) POLITE REQUESTS I wonder if you could help me? Would you mind …? Could you possibly …? POSITIVE RESPONSES I’d be delighted. It’d be a pleasure. I’d be glad to. Certainly. Of course. NEGATIVE RESPONSES I’m afraid I can’t. I’d love to but I’m afraid it’s just not possible. SAYING GOODBYE Goodbye. Hope to see you soon. “Bye. It was great knowing you. Keep in touch. So long. Don’t forget to write. WISHING PEOPLE LUCK Good luck! All the best. I hope everything goes well. Break a leg! (informal)

- 103 -

Page 104: Limba Engleza An1

APPENDIX 4 – SPELLING PREZENTUL SIMPLU La persoana a treia singular, verbul la prezentul simplu se termină în –S. În cazul verbelor care se termină în O, SA, CH, SH, X se adaugă –ES. Ex. He goes/misses/watches/wishes/relaxes. PREZENTUL CONTINUU (sau adăugarea terminaţiei –ING în general) Se elimină E final atunci când se adaugă terminaţia –ING unui verb (dar se păstrează dublu E). Ex. decide – deciding, write – writing DAR see – seeing, agree – agreeing Când verbul se termină în grupul –IE, prin adăugarea lui -ING acesta devine -YING. Ex. die – dying, lie – lying DAR hurry – hurrying Uneori consoana finală se dublează. Acest lucru se întâmplă atunci cînd verbul se termină în “consoană-vocală-consoană”. Ex. plan – planning, stop – stopping DAR meet – meeting, work – working TRECUTUL SIMPLU (sau adăugarea treminaţiei –ED în general) Când un verb se termină în CONSOANĂ + Y, Y-ul se transformă în IE. Ex. try – tried, deny – denied, hurry – hurried, copy – copied Uneori se dublează consoana finală. Aceasta se întâmplă când verbul se termină în “consoană-vocală-consoană”. Ex. plan – planned, regret – regretted, stop – stopped DAR meet – meeting PLURALUL SUBSTANTIVELOR Pentru forma de plural a substantivelor se adaugă de obicei –S. După grupurile finale –CH, -SH, -SS, -X se adaugă –ES. Ex. match – matches, wish – wishes, glass – glasses, box – boxes Majoritatea substantivelor care se termină în –O formează pluralul cu ajutorul lui –S, unele însă au –ES. Ex. kilos, photos, pianos, studios DAR heroes, potatoes, tomatoes Când un substantiv se termină în CONSOANĂ + Y, Y-ul se transformă în –IES. Ex. party – parties, story – stories DAR day –days, journey – journeys ADVERBE Majoritatea adverbelor se formează prin adăugarea terminaţiei -LY unui adjectiv. Uneori se omite E final. Ex. safe – safely, strange – strangely DAR true – truly, whole – wholly Când un adjectiv se termină în CONSOANĂ + Y, Y-ul se transformă în –ILY. Ex. easy – easily, angry – angrily Când un adjectiv se termină în CONSOANĂ + LE, E se transformă în Y. Ex. probable – probably, sensible – sensibly Când un adjectiv se termină în –IC, se adaugă –ALLY, cu o singură excepţie. Ex. automatic – automatically, romantic – romantically DAR public – publicly Sufixul –FUL are un singur L. Când se adaugă –LY pentru formarea adverbelor, vom avea dublu L. Ex. successful – successfully IE SAU EI? Regula este următoarea: I înainte de E, cu excepţia cazului în care după C urmează sunetul /i:/.

- 104 -

Page 105: Limba Engleza An1

Ex. field, believe, science DAR receive LITERE CARE NU SE PRONUNŢĂ În urmîtoarele cuvinte, literele subliniate nu se pronunţă: BT – doubt MB – plumber, thumb GN – sign, foreign KN – know, knife PS – psychology, psychiatrist SC – science, descend WH – who WR – wrong, write SUBSTANTIVE ŞI VERBE CU C ŞI S Ex. advice, practice (substantive); advise, practise (verbe)

- 105 -

Page 106: Limba Engleza An1

APPENDIX 5 – VERBE NEREGULATE be was/were been bear bore born beat beat beaten become became become begin began begun bet bet bet/betted bite bit bitten/bit bleed bled bled blow blew blown break broke broken breed bred bred bring brought brought build built built burn burnt/burned burnt/burned buy bought bought catch caught caught choose chose chosen come came come cost cost cost cut cut cut dig dug dug do did done draw drew drawn dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed drink drank drunk drive drove driven eat ate eaten fall fell fallen feed fed fed feel felt felt fight fought fought find found found fly flew flown forget forgot forgotten forgive forgave forgiven freeze froze frozen get got got give gave given go went gone grow grew grown hang hung hung have had had hear heard heard hide hid hidden hit hit hit hold held held

- 106 -

Page 107: Limba Engleza An1

hurt hurt hurt keep kept kept kneel knelt knelt know knew known lay laid laid lead led led lean leant/leaned leant/leaned learn learnt/learned learnt/learned leave left left lend lent lent let let let lie lay lain light lit/lighted lit/lighted lose lost lost make made made mean meant meant meet met met pay paid paid put put put read read read ride rode ridden ring rang rung rise rose risen run ran run say said said see saw seen seek sought sought sell sold sold send sent sent set set set shake shook shaken shoot shot shot show showed shown shut shut shut sing sang sung sit sat sat sleep slept slept smell smelt/smelled smelt/smelled speak spoke spoken spend spent spent spread spread spread stand stood stood steal stole stolen swear swore sworn swim swam swum take took taken teach taught taught tear tore tore tell told told think thought thought

- 107 -

Page 108: Limba Engleza An1

throw threw thrown understand understood understood wake woke woken wear wore worn weep wept wept win won won

- 108 -

Page 109: Limba Engleza An1

APPENDIX 6 - GLOSAR ROMÂN-ENGLEZ DE TERMENI SILVICI

A - ace de răşinoase – needles administraţia pădurilor – board of woods and forests administraţia forestieră – forest administration; forest department afin – bogbil-berry; shrub; bilberry agent silvic – forest officer agriş – gooseberry-bush a altoi – to en-graft altoi – graft alun – hazelnut; European haze aluniş – hazel-grove alunecarea malurilor – bank slide alunecarea terenului – land-slip; earth-slide amenajarea pădurilor – forest management amenajist – forest-organizer ament – catkin amestec individual de arbori – mixture by single trees an de ghindă – mast year an de sămânţă – seed year anin alb – grey alder anin negru – black alder anin verde – green alder apă freatică - ground water arbore – tree arbore de pădure – forest tree arbore foios – broad-leaved tree arbore pitic – dwarf tree arbore de răşinoase – resinous tree arboret – crop; stand arboret amestecat – mixed crop/stand arboret artificial – artificial stand arboret de larice – larch-stand/crop arboret echien – even-aged stand arboret etajat – storezed stand arboret natural – natural stand arbori dominanţi – overtopped trees arbust arborescent – shrub arbust tufos – bush a arde – to burn armă de vânătoare – sporting gun; fowling piece arţar – maple aval – downstream aversă – shower of rain B - bacă – berry baraj – barrage; dam blană de vânat – fur a bracona – to poach

- 109 -

Page 110: Limba Engleza An1

braconaj – poaching braconier – poacher brad alb – white fir brad argintiu – silver fir brădet – silver fir wood brigadă silvică – forest district brigadier silvic – chief guard; forester buletin meteo – weather report burniţă – drizzle buruiană – weed buştean – bolt; log butuc – block buturugă – dead stump C - canton de pază – forest range canton de pădurar (locuinţa pădurarului) – forest-guard lodge; forest house canton de vânătoare – shooting district carne de vânat – venison carpen – hornbeam căderea frunzelor – fall of the leaves; leaf-fall căderea seminţelor – seeds fall călin – cranberry; snowball tree căprioară – doe cătină – seabucktorn; sallow thorn; willow thorn castan – chestnut tree castor – beaver; castor cerb – stag; red-deer cherestea – sawn timber chiparos – czpress cinteză – chaffinch cioară – crow ciocănitoare – woodpecker ciocârlie – skylark ciot – snag ciută – hind câine ciobănesc – sheperd’s dog câine de vânătoare – sporting dog; hound câmpie – plain cârtiţă – mole clean – chub cleşte – tungs coacăz – red courant bush se coace – to ripen; to mature coajă de fructe – peel coajă de arbori – bark; rind, cortex coarnă – cornel-cherry; dog-berry cocor – crane cocostârc – white stork cod silvic – forest code; forest laws colină – hill comerţ – trade; commerce con – cone

- 110 -

Page 111: Limba Engleza An1

coroană de arbore – crown coţofană – magpie crâng – coppice cuc – cuckoo D - defrişare – deforestation delict de pescuit – offence/delinquency against fishing regulations delict de vânătoare – offence/delinquency against fishing regulations delict silvic – offence/delinquency against forest laws dendrometrie – forest measurement desiş – thicket despădurire – deforestation a despica – to split the wood; to cleave the wood dezgheţ – thaw a dezrădăcina – to uproot; to root up dihor – polecat; fitchet director silvic – conservator of woods and forests direcţia silvică – commissionership of forests dud - mulberry E - a exploata pădurea – to cut; to fell; to exploit exploatarea pădurilor (disciplină) – forest utilisation F - fag – beech fazan – pheasant făget – beech-forest; beech-crop; beech-grove ferigă – male fern; shield fern; lady fern fierăstrău – saw fierăstrău cu lanţ – chain-saw frasin – ash frunză – leaf fum – smoke G - gard viu – living hedge ghimpe – thorn ghindă – acorn H - hârtie milimetrică – scale paper hotar de pădure – boundary of forest I - iarbă – grass ignifug – fireproof incendiu de arbore – stem-fire incendiu de coroană – crown-fire incendiu de pădure – forest-fire incendiu de sol – ground-fire incendiu de suprafaţă – surface-fire incendiu generalizat – extended inel anual – annual ring; annual layer inel de creştere – growth ring

- 111 -

Page 112: Limba Engleza An1

inspector silvic – forest inspector; forest master Î - împădurire – afforestation a înflori – to flower; to blossom; to bloom a înfrunzi – to leaf îngheţ – frost L - lapoviţă – sleet larice – European larch lăcrămioară – may-lily; lily of the valley lăstar – sprout; shoot lemn – wood; timber lemn brut – raw wood lemn de foc – firewood lemn de foioase – broadleaved wood lemn de răşinoase – coniferous wood lemn pentru cărbuni – charcoal wood lemn putred – rotten wood lichen – lichen liliac (zool.) – bat liliac (bot.) – lilac lup – wolf M - margine de pădure – border materie primă – raw material măceş – dog rose măr pădureţ – crab tree mesteacăn – common birch molid – spruce mucegai – mould mugure – bud muşchi – moss muşuroi – mole-hill N - nevăstuică – weasel nisip – sand nod – knot nuc – walnut tree nuia – rod nurcă – mink O - ocol silvic – ranger-district ogar – greyhound omidă – nun moth; gipsy moth; caterpillar P - pagubă, prejudiciu – damage pasăre de pradă – bird of prey paznic de pădure – auxiliary forest guard pădurar – forest ranger; forest guard pădure – forest; wood(s); wodland pădure de foioase – broad-leaved forest pădure de răşinoase – coniferous forest; resinous forest pădurice – small wood; grove păstrăv – trout

- 112 -

Page 113: Limba Engleza An1

a păşuna – to graze; to pasture pepinieră silvică – nursery pescar – fisher; fisherman a pescui – to fish piele de căprioară – roe-skin piele de urs – bear-skin pin – pine plop – poplar prepeliţă – quail pupăză – hoopoe R - ramură – twig ramură – antler rană (coajă, lemn) – wound rasă – race rădăcină – root răşină – resin regn – kingdom regn animal – animal kingdom regn vegetal – vegetable kingdom regulament de vânătoare – hunting-regulation reîmpădurire – reforestation; reafforesting a reînfrunzi – to put forth again repopularea pădurii – restocking rezervaţie cinegetică – game-reserve rezervaţie faunistică – game and bird sanctuary rezervaţie floristică – plant and tree sanctuary rezervaţie piscicolă – fishery-reserve râmă – earth-worm râs – lynx rouă – dew S - salcie – willow sămânţă – seed scoarţă – coarse bark seră – greenhouse sevă – sap silvicultor – forester; silviculturist (sens restrâns) sâmbure – pip; stone soc – elder berry sol – soil sol argilos – clay soil sol brun – brown earth sol brun de pădure sol mlăştinos – marshy soil sol nisipos – sandy soil sol pietros – stony soil sol profund – deep soil sol salin – saline soil specie – species spin – thorny

- 113 -

Page 114: Limba Engleza An1

stagiar silvic – forest probationer stejar – oak Ş - şcoală superioară de silvicultură – forest-college; high forest-highschool şef de echipă – foreman şef de ocol silvic – range-officer şoarece de pădure – woodmouse şoim – falcon T - taxă – duty tăiere – felling; cutting tei – lime tisă – yew-tree topirea zăpezii – melting of snow topor – axe tratarea seminţelor – treatment of seed trunchi – stem tufăriş – brushwood tuie – American arbor vitae; northern white cedar tulpină – stalk; leading-stem turbă – peat; turf turbărie – peatland turturică – turtle dove Ţ - ţarc – enclosure; sheepfold ţeavă – pipe ţânţari – mosquitos U - ulm de câmp – common elm; field elm ulm de munte – witch elm; mountain elm umed – moist undiţă – angle unealtă silvică – forest tool urs – bear ursoaică – she-bear urzică – nettle a usca – to dry; to season V - vale – valley venit – income; revenue viespi – wasps viezure – badger viscol – snowstorm a vâna – to chase vânătoare – hunting vânător – hunter; huntsman vârstă – age vârstă medie – average age; mean age vâsc – mistletoe vulpe – fox

- 114 -

Page 115: Limba Engleza An1

Z - zăpadă – snow ziua arborelui – tree-planting zâmbru – Swiss stone pine; alpine stone pine; cembran pine zmeură - raspberry

- 115 -

Page 116: Limba Engleza An1

- 116 -

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. Bădescu, A. (1966) Gramatica limbii engleze, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 2. Emmerson, P. (2002) Business Grammar Builder, Macmillan 3. Gruia, G. (2000) English Grammar and Lexical Exercises, Grupus 4. Morovec-Ocampo, A.; Farrugia, A. (2002) Limba engleză: gramatica de bază cu exerciţii, Teora, Bucureşti 5. Palmer, F. R. (1965) A Linguistic Study of the English Verb, London 6. Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Cambridge University Press 7. Vereş, G.; Cehan, A.; Andriescu, I. (1996) A Student’s Companion to English Grammar, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi