legea nr. 499 din 2004 privind aprobarea oug nr. 41 din 2004 pentru modificarea si comp let area...

Upload: jusjdoefffffe

Post on 10-Apr-2018

220 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/8/2019 Legea Nr. 499 Din 2004 Privind Aprobarea OUG Nr. 41 Din 2004 Pentru Modificarea Si Comp Let Area Legii Nr. 7

  1/16

  Legea nr. 499 din 2004 privind aprobarea OUG nr. 41 din 2004 pentru modificarea

  si completarea legii nr. 7

  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

  Articol unic

  Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea si

  completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al

  Romaniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, cu urmatoarele modificari:

  1.La articolul I punctul 2, alineatul 2 al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:

  "La nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti se infiinteaza oficiile de cadastru si publicitate

  imobiliara ca unitati cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea

  actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si abirourilor de carte funciara de pe langa judecatorii. In circumscriptia fiecarei judecatorii se infiinteaza

  cate un birou de carte funciara, ca unitate subordonata Oficiului de Cadastru si Publicitate

  Imobiliara, care va prelua activitatea actualelor birouri de carte funciara ale judecatoriilor."

  2.La articolul I punctul 6, litera k) a articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

  "k) avizeaza expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specia litatea topografie, geodezie si

  cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, inainte de depunerea acestora la

  instantele de judecata. Avizele mentionate mai sus vor fi date de catre specialisti in domeniu ai

  ABIS Engineering SRLCalarasi, str. Grivita, nr. 166, [email protected]

  Cadastru, Documentatii pentru Carte Funciara si Intabulare, Topografie, Geodezie, Cartografie,Masuratori necesare Studiilor si Proiectelor de Constructii, Arhitectura, Urbanism, GIS, Consultanta si Studii tehnico-economice,Dezlipiri/Alipiri de terenuri intravilane si extravilane, Relevee constructii Civile si Industriale, Identificarea proprietatii, Nivelment,Cadastru General, Imobiliar si Retele edilitare, Harti 3D ale Reliefului,Planuri pentru autorizatia de construire (PAC), PUZ, PUG, PUD

  http://www.abisromania.ro/http://www.abisromania.ro/
 • 8/8/2019 Legea Nr. 499 Din 2004 Privind Aprobarea OUG Nr. 41 Din 2004 Pentru Modificarea Si Comp Let Area Legii Nr. 7

  2/16

  oficiului de cadastru si publicitate imobiliara;"

  3.La articolul I punctul 8, articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

  "Art. 9

  Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se

  asigura integral din venituri proprii.

  Veniturile proprii se constituie din:

  a) incasari din servicii prestate;

  b) tarife stabilite conform actelor normative;c) inchirieri de spatii si aparatura;

  d) donatii si sponsorizari primite potrivit legii;

  e) dobanzi aferente disponibilitatilor din conturi si din depozite;

  f) alte venituri.

  Tarifele si incasarile prevazute la alin. 2 lit. a) si b) nu sunt purtatoare de T.V.A., fiind incluse in

  cazul operatiunilor de publicitate imobiliara in taxa notariala de timbru. Aceste tarife nu pot depasi

  30% din valoarea taxei notariale de timbru.

  Taxele de publicitate imobiliara pot fi incasate de notarii publici in numele Agentiei Nationale si pe

  chitantierele puse la dispozitie de catre aceasta pe baza unei negocieri intre Agentia Nationala de

  Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici si care va face obiectul

  protocolului de colaborare.

  Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin ordin al ministrului administratiei si

  internelor, la propunerea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale.

  Veniturile incasate se vireaza in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.

  ABIS Engineering SRLCalarasi, str. Grivita, nr. 166, [email protected]

  Cadastru, Documentatii pentru Carte Funciara si Intabulare, Topografie, Geodezie, Cartografie,Masuratori necesare Studiilor si Proiectelor de Constructii, Arhitectura, Urbanism, GIS, Consultanta si Studii tehnico-economice,Dezlipiri/Alipiri de terenuri intravilane si extravilane, Relevee constructii Civile si Industriale, Identificarea proprietatii, Nivelment,Cadastru General, Imobiliar si Retele edilitare, Harti 3D ale Reliefului,Planuri pentru autorizatia de construire (PAC), PUZ, PUG, PUD

  http://www.abisromania.ro/http://www.abisromania.ro/
 • 8/8/2019 Legea Nr. 499 Din 2004 Privind Aprobarea OUG Nr. 41 Din 2004 Pentru Modificarea Si Comp Let Area Legii Nr. 7

  3/16

  Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de specialitate, in

  conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau

  de activitate.

  Agentia Nationala poate contracta credite bancare in conditiile prevazute de lege.

  Agentia Nationala intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu prevederile

  legale in vigoare.

  Excedentele anuale se reporteaza in anul bugetar urmator.

  Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala, isi va asuma intreaga responsabilitatein implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin imprumut de la Banca

  Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce

  implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de

  Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei.

  Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut

  internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si

  a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala."

  4.La articolul I punctul 10, alineatele 1 si 1 ale articolului 20 vor avea urmatorul cuprins:

  "Ocuparea postului de registrator se va face in urma sustinerii unui concurs organizat de catre

  Agentia Nationala. Candidatii trebuie sa fie licentiati ai unei facultati de drept acreditate si sa aiba o

  vechime de cel putin 5 ani in activitatea juridica.

  Prin exceptie de la prevederile alin. 1 , pana la data organizarii concursului, registratorii pot fi numiti

  din cadrul angajatilor birourilor de carte funciara care nu indeplinesc conditiile de studii, dar au cel

  ABIS Engineering SRLCalarasi, str. Grivita, nr. 166, [email protected]

  Cadastru, Documentatii pentru Carte Funciara si Intabulare, Topografie, Geodezie, Cartografie,Masuratori necesare Studiilor si Proiectelor de Constructii, Arhitectura, Urbanism, GIS, Consultanta si Studii tehnico-economice,Dezlipiri/Alipiri de terenuri intravilane si extravilane, Relevee constructii Civile si Industriale, Identificarea proprietatii, Nivelment,Cadastru General, Imobiliar si Retele edilitare, Harti 3D ale Reliefului,Planuri pentru autorizatia de construire (PAC), PUZ, PUG, PUD

  http://www.abisromania.ro/http://www.abisromania.ro/
 • 8/8/2019 Legea Nr. 499 Din 2004 Privind Aprobarea OUG Nr. 41 Din 2004 Pentru Modificarea Si Comp Let Area Legii Nr. 7

  4/16

  putin 5 ani de experienta in domeniul publicitatii imobiliare."

  5.La articolul I punctul 12, partea introductiva si litera a) ale alineatului 1 al articolului 50 vor

  avea

  urmatorul cuprins:

  "Art. 50

  In cazul in care registratorul admite cererea, dispune inscrierea prin incheiere, daca inscrisul

  indeplineste urmatoarele conditii:

  a) este incheiat in forma autentica sau emana de la o autoritate publica;"

  6.La articolul I punctul 13, alineatul 2 al articolului 52 va avea urmatorul cuprins:

  "Incheierea de inscriere sau de respingere poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de la

  comunicare, la instanta competenta din circumscriptia in care se afla imobilul. Plangerea impotriva

  incheierii de inscriere se depune la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara si se inscrie in cartea

  funciara. Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara este obligat sa inainteze plangerea, insotita de

  dosarul incheierii si copia cartii funciare, la instanta competenta."

  7.La articolul I punctul 14, alineatul 1 al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:

  "Art. 56Notarul public care a intocmit actul prin care se constituie, se modifica, se transmite sau se stinge

  un drept real imobiliar este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara, in ziua intocmirii

  lui sau cel mai tarziu a doua zi, la biroul de carte funciara in a carui raza de activitate se afla

  imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau,

  dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din

  masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea

  actelor prin care se constituie, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va

  ABIS Engineering SRLCalarasi, str. Grivita, nr. 166, [email protected]

  Cadastru, Documentatii pentru Carte Funciara si Intabulare, Topografie, Geodezie, Cartografie,Masuratori necesare Studiilor si Proiectelor de Constructii, Arhitectura, Urbanism, GIS, Consultanta si Studii tehnico-economice,Dezlipiri/Alipiri de terenuri intravilane si extravilane, Relevee constructii Civile si Industriale, Identificarea proprietatii, Nivelment,Cadastru General, Imobiliar si Retele edilitare, Harti 3D ale Reliefului,Planuri pentru autorizatia de construire (PAC), PUZ, PUG, PUD

  http://www.abisromania.ro/http://www.abisromania.ro/
 • 8/8/2019 Legea Nr. 499 Din 2004 Privind Aprobarea OUG Nr. 41 Din 2004 Pentru Modificarea Si Comp Let Area Legii Nr. 7

  5/16

  solicita un extras de carte funciara sau, dupa caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilitatii

  extrasului de carte funciara, registratorul nu va efectua nici un fel de inscriere in cartea funciara, cu

  exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul."

  1

  8.Dupa articolul IV se introduce articolul IV cu urmatorul cuprins:

  "Art. IV1

  In indeplinirea obligatiilor legale referitoare la publicitatea imobiliara, masurile care se au in vedere

  se stabilesc prin protocolul incheiat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara siUniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania."

  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art.

  76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

  VALER DORNEANU

  PRESEDINTELE SENATULUI

  NICOLAE VACAROIU

  Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1069 din data de 17 noiembrie 2004

  [inapoi]

  OUG nr. 41 din 2004 pentru modificarea si completarea legii nr. 7

  Avand in vedere necesitatea realizarii la termenele stabilite a angajamentelor asumate de Romania

  in perspectiva aderarii la Uniunea Europeana, ce se regasesc in Programul social pentru perioada

  2003-2004, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.610/2003,

  tinand cont de recomandarea Bancii Mondiale de a unifica cele doua unitati de management care

  ABIS Engineering SRLCalarasi, str. Grivita, nr. 166, [email protected]

  Cadastru, Documentatii pentru Carte Funciara si Intabulare, Topografie, Geodezie, Cartografie,Masuratori necesare Studiilor si Proiectelor de Constructii, Arhitectura, Urbanism, GIS, Consultanta si Studii tehnico-economice,Dezlipiri/Alipiri de terenuri intravilane si extravilane, Relevee constructii Civile si Industriale, Identificarea proprietatii, Nivelment,Cadastru General, Imobiliar si Retele edilitare, Harti 3D ale Reliefului,Planuri pentru autorizatia de construire (PAC), PUZ, PUG, PUD

  http://www.lucraricadastru.ro/legislatie-cadastru.htm#inapoihttp://www.abisromania.ro/http://www.lucraricadastru.ro/legislatie-cadastru.htm#inapoihttp://www.abisromania.ro/
 • 8/8/2019 Legea Nr. 499 Din 2004 Privind Aprobarea OUG Nr. 41 Din 2004 Pentru Modificarea Si Comp Let Area Legii Nr. 7

  6/16

  realizeaza derularea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare,

  in scopul crearii sistemului unic de cadastru, in concordanta cu Declaratia asupra cadastrului in

  Europa, adoptata la Congresul de la Granada in anul 2002, conform careia informatiile din cadastru

  trebuie sa fie disponibile pentru toti cetatenii, pentru toate institutiile publice si private,

  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicata,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I

  Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficia l al Romaniei,Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se

  completeaza dupa cum urmeaza:

  1.Titlul I va avea urmatorul cuprins:

  "Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare"

  2.Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

  "Art. 3

  Se infiinteaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare

  Agentia Nationala, ca institutie publica cu personalitate juridica, unica autoritate in domeniu, aflata

  in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de

  Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitatii privind publicitatea imobiliara de la

  Ministerul Justitiei.

  La nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti se infiinteaza oficiile de cadastru si publicitate

  imobiliara ca unitati cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea

  actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a

  ABIS Engineering SRLCalarasi, str. Grivita, nr. 166, [email protected]

  Cadastru, Documentatii pentru Carte Funciara si Intabulare, Topografie, Geodezie, Cartografie,Masuratori necesare Studiilor si Proiectelor de Constructii, Arhitectura, Urbanism, GIS, Consultanta si Studii tehnico-economice,Dezlipiri/Alipiri de terenuri intravilane si extravilane, Relevee constructii Civile si Industriale, Identificarea proprietatii, Nivelment,Cadastru General, Imobiliar si Retele edilitare, Harti 3D ale Reliefului,Planuri pentru autorizatia de construire (PAC), PUZ, PUG, PUD

  http://www.abisromania.ro/http://www.abisromania.ro/
 • 8/8/2019 Legea Nr. 499 Din 2004 Privind Aprobarea OUG Nr. 41 Din 2004 Pentru Modificarea Si Comp Let Area Legii Nr. 7

  7/16

  birourilor de carte funciara de pe langa judecatorii.

  Se infiinteaza Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie ca unitate

  cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea Institutului de

  Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie.

  Agentia Nationala este condusa de un consiliu de administratie format din 9 membri, incluzand

  reprezentanti din sectorul public si privat, numiti exclusiv pe criterii de competenta profesionala,

  dintre care unul este directorul general al Agentiei Nationale si presedinte al consiliului de

  administratie.Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt numiti si revocati din functie de

  ministrul administratiei si internelor.

  Organizarea, functionarea, atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului

  general se vor stabili prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale, care se

  aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

  Directorul general indeplineste atributiile si responsabilitatile ordonatorului de credite si reprezinta

  Agentia Nationala pe plan intern si international."

  3.Articolul 4 se abroga.

  4.La articolul 5, litera a) va avea urmatorul cuprins:

  "a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in

  registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;"

  5.La articolul 5, litera i) se abroga.

  6.La articolul 5, dupa litera a) se introduce litera a ), iar dupa litera j) se introduc literele k), l),

  m), 1

  n) si o) cu urmatorul cuprins:

  ABIS Engineering SRLCalarasi, str. Grivita, nr. 166, [email protected]

  Cadastru, Documentatii pentru Carte Funciara si Intabulare, Topografie, Geodezie, Cartografie,Masuratori necesare Studiilor si Proiectelor de Constructii, Arhitectura, Urbanism, GIS, Consultanta si Studii tehnico-economice,Dezlipiri/Alipiri de terenuri intravilane si extravilane, Relevee constructii Civile si Industriale, Identificarea proprietatii, Nivelment,Cadastru General, Imobiliar si Retele edilitare, Harti 3D ale Reliefului,Planuri pentru autorizatia de construire (PAC), PUZ, PUG, PUD

  http://www.abisromania.ro/http://www.abisromania.ro/
 • 8/8/2019 Legea Nr. 499 Din 2004 Privind Aprobarea OUG Nr. 41 Din 2004 Pentru Modificarea Si Comp Let Area Legii Nr. 7

  8/16

  1

  "a ) coordoneaza, controleaza si executa, dupa caz, lucrari de cartografie, topografie, geodezie,

  fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari;

  ....................................................

  k) avizeaza, inainte de depunerea lor in instanta de judecata, expertizele efectuate de expertii

  judiciari in specialitatea topografie, geodezie si cadastru;

  l) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la

  cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorla lte persoane interesate;m) asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;

  n) asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii

  judiciare in legatura cu bunul imobil;

  o) indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica."

  7.Alineatul 1 al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:

  "Atributiile si raspunderile oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, precum si ale Centrului

  National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie se stabilesc prin regulamentele de

  organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agentiei

  Nationale."

  8.Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

  "Art. 9

  Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se

  asigura integral din venituri proprii.

  Veniturile proprii se constituie din:

  ABIS Engineering SRLCalarasi, str. Grivita, nr. 166, [email protected]

  Cadastru, Documentatii pentru Carte Funciara si Intabulare, Topografie, Geodezie, Cartografie,Masuratori necesare Studiilor si Proiectelor de Constructii, Arhitectura, Urbanism, GIS, Consultanta si Studii tehnico-economice,Dezlipiri/Alipiri de terenuri intravilane si extravilane, Relevee constructii Civile si Industriale, Identificarea proprietatii, Nivelment,Cadastru General, Imobiliar si Retele edilitare, Harti 3D ale Reliefului,Planuri pentru autorizatia de construire (PAC), PUZ, PUG, PUD

  http://www.abisromania.ro/http://www.abisromania.ro/
 • 8/8/2019 Legea Nr. 499 Din 2004 Privind Aprobarea OUG Nr. 41 Din 2004 Pentru Modificarea Si Comp Let Area Legii Nr. 7

  9/16

  a) incasari din servicii prestate;

  b) tarife stabilite conform actelor normative;

  c) inchirieri de spatii si aparatura;

  d) donatii si sponsorizari primite potrivit legii;

  e) dobanzi aferente disponibilitatilor din conturi si din depozite;

  f) alte venituri.

  Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin hotarare a consiliului de administratie al

  Agentiei Nationale, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor.Veniturile incasate se vireaza in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.

  Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de specialitate, in

  conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau

  de activitate.

  Agentia Nationala poate contracta credite bancare in conditiile prevazute de lege.

  Agentia Nationala intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu prevederile

  legale in vigoare.

  Excedentele anuale se reporteaza in anul bugetar urmator.

  Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala, isi va asuma intreaga responsabilitate

  in implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin imprumut de la Banca

  Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce

  implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de

  Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei.

  Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut

  ABIS Engineering SRLCalarasi, str. Grivita, nr. 166, [email protected]

  Cadastru, Documentatii pentru Carte Funciara si Intabulare, Topografie, Geodezie, Cartografie,Masuratori necesare Studiilor si Proiectelor de Constructii, Arhitectura, Urbanism, GIS, Consultanta si Studii tehnico-economice,Dezlipiri/Alipiri de terenuri intravilane si extravilane, Relevee constructii Civile si Industriale, Identificarea proprietatii, Nivelment,Cadastru General, Imobiliar si Retele edilitare, Harti 3D ale Reliefului,Planuri pentru autorizatia de construire (PAC), PUZ, PUG, PUD

  http://www.abisromania.ro/http://www.abisromania.ro/
 • 8/8/2019 Legea Nr. 499 Din 2004 Privind Aprobarea OUG Nr. 41 Din 2004 Pentru Modificarea Si Comp Let Area Legii Nr. 7

  10/16

  internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si

  a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala."

  9.Alineatul 1 al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:

  "Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect

  inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din acelasi teritoriu

  administrativ si se realizeaza de catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, pentru imobilele

  situate in raza de activitate a acestora."

  1 2 3 4 510.Dupa alineatul 1 al articolului 20 se introduc alineatele 1 , 1 , 1 , 1 si 1 cu urmatorul cuprins:

  1

  "(1 ) Activitatea de publicitate imobiliara in cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara este

  in responsabilitatea unui registrator asimilat consilierului juridic.

  (1 ) Ocuparea postului de registrator se va face in urma sustinerii unui concurs organizat de Agentia 2

  Nationala.

  (1 ) Prin exceptie de la prevederile alin. 1 , pana la data organizarii concursului, registratorii pot fi 3 2

  numiti din cadrul angajatilor birourilor de carte funciara, care nu indeplinesc conditiile de studii, dar

  au cel putin 5 ani experienta in domeniul publicitatii imobiliare.

  4

  (1 ) Registratorul raspunde pentru activitatea sa in conditiile legii.

  (1 ) In cadrul Agentiei Nationale se va infiinta Directia de publicitate imobiliara care va coordona 5

  activitatea birourilor de carte funciara din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, in

  vederea respectarii legilor si reglementarilor in materie."

  ABIS Engineering SRLCalarasi, str. Grivita, nr. 166, [email protected]

  Cadastru, Documentatii pentru Carte Funciara si Intabulare, Topografie, Geodezie, Cartografie,Masuratori necesare Studiilor si Proiectelor de Constructii, Arhitectura, Urbanism, GIS, Consultanta si Studii tehnico-economice,Dezlipiri/Alipiri de terenuri intravilane si extravilane, Relevee constructii Civile si Industriale, Identificarea proprietatii, Nivelment,Cadastru General, Imobiliar si Retele edilitare, Harti 3D ale Reliefului,Planuri pentru autorizatia de construire (PAC), PUZ, PUG, PUD

  http://www.abisromania.ro/http://www.abisromania.ro/
 • 8/8/2019 Legea Nr. 499 Din 2004 Privind Aprobarea OUG Nr. 41 Din 2004 Pentru Modificarea Si Comp Let Area Legii Nr. 7

  11/16

  11.Alineatul 1 al articolului 22 va avea urmatorul cuprins:

  "Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara

  pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis, numai daca acel act s-a incheiat in forma

  autentica."

  12.Alineatul 1 al articolului 50 va avea urmatorul cuprins:

  "In cazul in care registratorul admite cererea, dispune inscrierea prin incheiere, daca inscrisul

  indeplineste din punct de vedere formal urmatoarele conditii:

  a) cerintele de validitate a actului juridic incheiat in forma autentica sau, dupa caz, a certificatului demostenitor;

  b) indica numele partilor;

  c) individualizeaza imobilul printr-un identificator unic;

  d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana."

  13.Alineatul 2 al articolului 52 va avea urmatorul cuprins:

  "Incheierea de inscriere sau de respingere poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de la

  comunicare, la instanta competenta din circumscriptia in care se afla imobilul. Plangerea impotriva

  incheierii de inscriere se depune la biroul de carte funciara si se inscrie in cartea funciara. Biroul de

  carte funciara este obligat sa inainteze plangerea, insotita de dosarul inscrierii si copia cartii

  funciare, la instanta competenta."

  14.Alineatul 1 al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:

  "Notarul public care a intocmit actul prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge

  un drept real imobiliar este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara, in ziua intocmirii

  lui sau cel mai tarziu a doua zi, la biroul de carte funciara in a carui raza de activitate se afla

  ABIS Engineering SRLCalarasi, str. Grivita, nr. 166, [email protected]

  Cadastru, Documentatii pentru Carte Funciara si Intabulare, Topografie, Geodezie, Cartografie,Masuratori necesare Studiilor si Proiectelor de Constructii, Arhitectura, Urbanism, GIS, Consultanta si Studii tehnico-economice,Dezlipiri/Alipiri de terenuri intravilane si extravilane, Relevee constructii Civile si Industriale, Identificarea proprietatii, Nivelment,Cadastru General, Imobiliar si Retele edilitare, Harti 3D ale Reliefului,Planuri pentru autorizatia de construire (PAC), PUZ, PUG, PUD

  http://www.abisromania.ro/http://www.abisromania.ro/
 • 8/8/2019 Legea Nr. 499 Din 2004 Privind Aprobarea OUG Nr. 41 Din 2004 Pentru Modificarea Si Comp Let Area Legii Nr. 7

  12/16

  imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau,

  dupa caz, al certificatului de mostenitor."

  15.Articolul 57 se abroga.

  16.Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:

  "Art. 60

  In regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor

  privitoare la cartile funciare sau, dupa caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor

  funciare provizorii din Vechiul Regat in carti de publicitate funciara, inscrierile privitoare la imobile,cuprinse in cartile funciare sau, dupa caz, in cartile de publicitate funciara, vor continua sa fie facute

  in aceste carti, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

  In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, pana la deschiderea cartii funciare, privilegiile

  si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea in miscare

  a actiunii penale, precum si actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele

  neinscrise in cartea funciara vor continua sa fie inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara.

  In cazul inscrierii unei constructii, a dezmembrarii sau alipirii unui corp funciar inscris intr-o carte

  funciara intocmita in baza Decretului-lege nr. 115/1938, pentru imobilul desprins se va deschide o

  noua carte funciara, potrivit prevederilor prezentei legi."

  Art. II

  (1)Pana la preluarea lor, birourile de carte funciara si personalul acestora isi vor continua

  activitatea

  in cadrul judecatoriilor, in acord cu procedurile mentionate in cadrul titlului II cap. II din Legea

  cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale

  Ordinului ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si

  ABIS Engineering SRLCalarasi, str. Grivita, nr. 166, [email protected]

  Cadastru, Documentatii pentru Carte Funciara si Intabulare, Topografie, Geodezie, Cartografie,Masuratori necesare Studiilor si Proiectelor de Constructii, Arhitectura, Urbanism, GIS, Consultanta si Studii tehnico-economice,Dezlipiri/Alipiri de terenuri intravilane si extravilane, Relevee constructii Civile si Industriale, Identificarea proprietatii, Nivelment,Cadastru General, Imobiliar si Retele edilitare, Harti 3D ale Reliefului,Planuri pentru autorizatia de construire (PAC), PUZ, PUG, PUD

  http://www.abisromania.ro/http://www.abisromania.ro/
 • 8/8/2019 Legea Nr. 499 Din 2004 Privind Aprobarea OUG Nr. 41 Din 2004 Pentru Modificarea Si Comp Let Area Legii Nr. 7

  13/16

  functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, cu modificarile ulterioare.

  (2)Birourile de carte funciara din cadrul judecatoriilor vor continua sa colecteze taxele si tarifele

  cu

  privire la activitatea de publicitate imobiliara pana la data la care vor fi preluate efectiv de oficiile de

  cadastru si publicitate imobiliara.

  Art. III

  Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara se aproba prin

  hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de

  urgenta.

  Art. IV

  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va intocmi si va publica un plan si un raport

  anual de activitate.

  Art. V

  (1)Spatiile aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea oficiilor judetene de

  cadastru,

  geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea tribunalelor pentru

  birourile de carte funciara in care isi desfasoara activitatea aceste oficii si cel al municipiului

  Bucuresti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si birourile de carte

  funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate trec in administrarea Agentiei Nationale

  de Cadastru si Publicitate Imobiliara si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru si publicitate

  imobiliara judetene si al municipiului Bucuresti si a Centrului National de Geodezie, Cartografie,

  Fotogrammetrie si Teledetectie.

  (2)Spatiile aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea oficiilor judetene de

  cadastru,

  ABIS Engineering SRLCalarasi, str. Grivita, nr. 166, [email protected]

  Cadastru, Documentatii pentru Carte Funciara si Intabulare, Topografie, Geodezie, Cartografie,Masuratori necesare Studiilor si Proiectelor de Constructii, Arhitectura, Urbanism, GIS, Consultanta si Studii tehnico-economice,Dezlipiri/Alipiri de terenuri intravilane si extravilane, Relevee constructii Civile si Industriale, Identificarea proprietatii, Nivelment,Cadastru General, Imobiliar si Retele edilitare, Harti 3D ale Reliefului,Planuri pentru autorizatia de construire (PAC), PUZ, PUG, PUD

  http://www.abisromania.ro/http://www.abisromania.ro/
 • 8/8/2019 Legea Nr. 499 Din 2004 Privind Aprobarea OUG Nr. 41 Din 2004 Pentru Modificarea Si Comp Let Area Legii Nr. 7

  14/16

  geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea judecatoriilor pentru

  birourile de carte funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate, trec in administrarea

  Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru

  si publicitate imobiliara judetene si al municipiului Bucuresti.

  (3)Spatiile aflate in incinta instantelor judecatoresti se elibereaza pana la data de 31 decembrie

  2004.

  (4)Patrimoniul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, al oficiilor judetene de

  cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, al Institutului de Cadastru, Geodezie,Fotogrammetrie si Cartografie si bunurile materiale si arhiva utilizate de birourile de carte funciara

  trec in proprietatea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. De la data intrarii in

  vigoare a prezentei ordonante de urgenta bunurile in cauza vor fi preluate de structurile nou-create,

  prin protocol, conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agentiei Nationale

  de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al ministrului justitiei, dar nu mai tarziu de 31 decembrie

  2004.

  Art. VI

  (1)Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate vorprelua

  personalul de specialitate din cadrul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, al

  oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, al Institutului de

  Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si al birourilor de carte funciara.

  (2)Personalul preluat poate opta intre mentinerea calitatii avute anterior reorganizarii sau cea de

  personal contractual in cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

  (3)Personalul preluat beneficiaza de salariile si de drepturile avute anterior, pana la incheierea

  ABIS Engineering SRLCalarasi, str. Grivita, nr. 166, [email protected]

  Cadastru, Documentatii pentru Carte Funciara si Intabulare, Topografie, Geodezie, Cartografie,Masuratori necesare Studiilor si Proiectelor de Constructii, Arhitectura, Urbanism, GIS, Consultanta si Studii tehnico-economice,Dezlipiri/Alipiri de terenuri intravilane si extravilane, Relevee constructii Civile si Industriale, Identificarea proprietatii, Nivelment,Cadastru General, Imobiliar si Retele edilitare, Harti 3D ale Reliefului,Planuri pentru autorizatia de construire (PAC), PUZ, PUG, PUD

  http://www.abisromania.ro/http://www.abisromania.ro/
 • 8/8/2019 Legea Nr. 499 Din 2004 Privind Aprobarea OUG Nr. 41 Din 2004 Pentru Modificarea Si Comp Let Area Legii Nr. 7

  15/16

  contractului colectiv sau individual de munca, dupa caz. Personalul care va beneficia de prevederile

  prezentei ordonante de urgenta este personalul contractual.

  (4)Salarizarea personalului din structura Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate

  Imobiliara si a

  unitatilor subordonate se va face potrivit prevederilor legale in vigoare, referitoare la institutiile

  publice cu finantare integrala din venituri proprii.

  Art. VII

  (1)Corespunzator sarcinilor preluate, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca

  modificari in structura bugetului de stat, respectiv in volumul si in structura bugetelor Ministerului

  Administratiei si Internelor si Minist erului Justitiei pe anul 2004, la propunerea ordonatorilor

  principali de credite, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii privind organizarea

  si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

  (2)Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, este abilitat sa introduca

  modificarile

  corespunzatoare in structura numarului maxim de posturi si a cheltuielilor cu salarii pe anul 2004.

  Art. VIII

  In cuprinsul actelor normative in vigoare, ori de cate ori se fac trimiteri la dispozitii abrogate sau

  modificate in temeiul prezentei ordonante de urgenta, trimiterea se va considera a fi facuta, cand

  este cazul, la dispozitiile corespunzatoare care le inlocuiesc, cu exceptia sintagmei "cadastru de

  specialitate", care se redefineste ca "sistem informational specific domeniului de activitate".

  Art. IX

  Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficia l al Romaniei,

  Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele

  ABIS Engineering SRLCalarasi, str. Grivita, nr. 166, [email protected]

  Cadastru, Documentatii pentru Carte Funciara si Intabulare, Topografie, Geodezie, Cartografie,Masuratori necesare Studiilor si Proiectelor de Constructii, Arhitectura, Urbanism, GIS, Consultanta si Studii tehnico-economice,Dezlipiri/Alipiri de terenuri intravilane si extravilane, Relevee constructii Civile si Industriale, Identificarea proprietatii, Nivelment,Cadastru General, Imobiliar si Retele edilitare, Harti 3D ale Reliefului,Planuri pentru autorizatia de construire (PAC), PUZ, PUG, PUD

  http://www.abisromania.ro/http://www.abisromania.ro/
 • 8/8/2019 Legea Nr. 499 Din 2004 Privind Aprobarea OUG Nr. 41 Din 2004 Pentru Modificarea Si Comp Let Area Legii Nr. 7

  16/16

  aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficia l al Romaniei, Partea

  I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

  PRIM-MINISTRU

  ADRIAN NASTASE

  Contrasemneaza:

  p. Ministrul de stat, ministrul administratiei si internelor,

  Toma Zaharia,

  secretar de statMinistrul delegat pentru administratia publica,

  Gabriel Oprea

  p. Ministrul justitiei,

  Rodica Constantinovici,

  secretar de stat

  Ministrul finantelor publice,

  Mihai Nicolae Tanasescu

  Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 509 din data de 7 iunie 2004

  ABIS Engineering SRLCalarasi, str. Grivita, nr. 166, [email protected]

  Cadastru, Documentatii pentru Carte Funciara si Intabulare, Topografie, Geodezie, Cartografie,Masuratori necesare Studiilor si Proiectelor de Constructii, Arhitectura, Urbanism, GIS, Consultanta si Studii tehnico-economice,Dezlipiri/Alipiri de terenuri intravilane si extravilane, Relevee constructii Civile si Industriale, Identificarea proprietatii, Nivelment,Cadastru General, Imobiliar si Retele edilitare, Harti 3D ale Reliefului,Planuri pentru autorizatia de construire (PAC), PUZ, PUG, PUD

  http://www.abisromania.ro/http://www.abisromania.ro/