kmbt35020150211150328 rotated

of 8 /8

Author: mineran-sergiu

Post on 15-Aug-2015

32 views

Category:

Data & Analytics


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. 3ts . - iv4/VEX. -1 Nr.113 la mrrmele memdologice- Formular pentru persoanejuridice si entitati ir personalitate juridic care se inregistreaza in registrul comertului - N/9. / %*/ /o.9.2. 20/? OFERTA DE VANZARE TEREN subscrisa".. 5.-C-.. .3./ -.11/.2U>...5-. E-L. -. .. ..,. .. .. . , CIFICUI ../ ?.0.a4 , , (numele si prenumele in ciar) $0;Semntura .. .. .. .. .. .. .. Data .. .. .. .. .. .. .. . lNOTE:- Cmpurtle notate cu (*) sunt obligatoriu de comple tat.= Campurile notate cu (**) se completeaz a in cazui in care sunt cunoscute informatiiie. Fag.an
  2. 8. - Fonnular pentm persoanejmidicc sf entitz Q15 pasonalitatc)un'dic5 care se inrcgistreaz in registrul comcrtului - E .if .0 .- OFERTA DE VANZARE TEREN///0 2 Subscrisa.. ...7.c. .. 5./ '4u. et1.5. ..34.. -4-.. .. ... , cu= /cui .. . .e0..3f. /.-r3.. % .. .. ... avnd adresa de comunicare in localitatea .. .. ..77./9! 0ff?. .. .. .. .. .. ..,str.. .57. .. ...c. /.. ... nr. ...3.. ... ,bl .. .. .. . .,sc .. .. . .,et. .a. .,ap. .6s3,judf ut/ sectorui..v'/ F1495. .. ..,codul postal .. .. .. .. .. .. ..,e-mail .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Se compieteaza cu denumirea fomtei de organizare,conform regtementariior legale,proprietar at terenului:societate comerciat (S. R.L. , S. A.,S. N.C. , S, C.S. ,S. C.A. )/cooperative:de credit/ societate cooperativa/ cooperativa agrioola/ grup european de interes economic/ societate europeana/ societate ' 'autorizata/ intreprindere famiiiaia/ intreprindere individuaia etc. vnd teren agricol situat in extravilan,in sup rafa de .. .. .1//5. .. .. .. .. .. .. .(ha),la prejulde . ... . . .a-. Mo. .(.1aa-mmaataetv/ nx>w,2a) 2. ... ... ... ... ... .... .(let)2) Se va completa in cifre si Iitere.}onditiile de vnzare sunt urmtoarele:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ' '1'). -.ii: 'nvina' aaeatmggga ir'}IJiLi""'"""' Orasull INumar Specificare Comuna/1 Surafa at cadastral , Jude1uv(*)_i 3 .5 (**) .. . /5;{El/ ,/g303668 /2:/3 Vim/ /:2; am] , . I .1 ,.Vericat4; ItI primarie 5 I ; ' ISe oompleteaz categoria de folbsinta a terenurilor agricole situate in extravilan productive,care sunt: arab )viite.livezite,pepinierele viticole,pomicole,plantatiite de_hamei si dun,pasunile.fne fete.sereie, Se oompleteaz cu "X" rubricile in care informajiile pot fi comparate cu datele din Registrui agricol,a/ identete tisle,evidentele de stare civila,altele asemenea. Cunoscnd c 5 falsul in declaratii se pedepseste confonn Legii 28/6/2009 Pf5Vt'nd agtjgl genal.cu modicarile st compietrite ulterioare,declar c5 datele sunt reale,corecte complete./AV at r I ernicit . .T". 7. .."..21f"m...12;(numele 5: pre umele in clar) Semntura .. .. .. .. .. .. .. EQTE:- Cmpurite notate cu (*) sunt obligatoriu de comple tat.Cmpurile notate cu (**) se completeaz 5 in cazut in care sunt cunoscute informatiiie. Pnglll