ipssm - 01 - lucrator comercial

26
INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR) Cod : Data : Revizi a : Pag : IPSSM - 01 03.01.2013 0 1/ 16 APROBAT DIRECTOR GENERAL, Paolo MENNINI INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU LOC DE MUNCA : LUCRATOR COMERCIAL / VANZATOR IPSSM COMERT IPSSM TRANSPORTUL INTERN IPSSM PRIVIND INCARCAREA SI DESCARCAREA DIN AUTOVEHICULE IPSSM IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE PRIM AJUTOR LA LOCUL ACCIDENTULUI APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU

Upload: amadeusx64

Post on 14-Feb-2015

989 views

Category:

Documents


87 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ipssm - 01 - Lucrator Comercial

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN

MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR)

Cod :

Data :Revizia :Pag :

IPSSM - 01

03.01.2013 0

1/ 16

APROBAT DIRECTOR GENERAL,

Paolo MENNINI

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU LOC DE MUNCA : LUCRATOR COMERCIAL / VANZATOR

IPSSM COMERT IPSSM TRANSPORTUL INTERNIPSSM PRIVIND INCARCAREA SI DESCARCAREA DIN AUTOVEHICULEIPSSM IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTAREPRIM AJUTOR LA LOCUL ACCIDENTULUI

APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI

INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU

Page 2: Ipssm - 01 - Lucrator Comercial

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN

MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR)

Cod :

Data :Revizia :Pag :

IPSSM - 01

03.01.2013 0

2/ 16

1.SCOP-Prezenta instructiune a fost elaborata in vederea cunoasterii de catre lucratori comerciali ai S.C.AGROSERV COLIBASI SRL. A regulilor de protectia muncii.

2.DOMENIU DE APLICARE-Prezenta instructiune este aplicabila tuturor salariatilor S.C.AGROSERV COLIBASI SRL.. independent de functia exercitata. 3.DEFINITII SI TERMINOLOGIE3.1.IPSSM-Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca 3.2.01-Codul de identificare al instructiunii .

4.DOCUMENTE DE REFERINTA Documentele de referinta sunt prezentate in Anexa 1 a prezentei instructiuni;

5.INSTRUCTIUNEA

IPSSM COMERT

ART.1 toate căile de acces ale spaţiilor de lucru vor fi menţinute în stare de curăţenie, libere de orice obstacol şi vor fi marcate vizibil, pentru e se evita expunerea salariaţilor la accidente. Căile de acces vor fi nivelate, podite sau pavate, şi amenajate în vederea scurgerii apei. Iarna, căile de acces vor fi curăţate de zăpadă şi presărate cu materiale antiderapante (nisip, sare, rumeguş etc.);

ART.2 pentru autovehicule vor fi prevăzute drumuri sau spaţii de întoarcere cu o rază de curbură care să permită manevre nepericuloase. Atunci când nu există spaţii de întoarcere, manevrele se vor face prin pilotaj. Pe căile de circulaţie ale autovehiculelor, vor fi amplasate, la loc vizibil, plăcuţe cu semnele de circulaţie;

ART.3acolo unde este cazul (diferenţe de nivel) se vor amenaja rampe de încărcare-descărcare, la cote de nivel corespunzătoare platformei mijloacelor de transport şi prevăzute cu dispozitive de egalizare sau podeţe de trecere cu înălţime variabilă;

ART.4diversele mărfuri vor fi depozitate în spaţii distincte, special amenajate, în funcţie de natura mărfii;

ART5.în spaţiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzător (natural, artificial sau mixt) conform prevederilor H.G. NR.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

ART.5 se va prevedea un iluminat (grup electrogen, baterie de acumulatori etc.) cu alimentare.

ART.6 aparatele de casă vor fi amplasate în aşa fel încât salariaţii care le deservesc să fie feriţi de curenţii de aer ce s-ar putea produce prin deschiderea uşilor;

APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI

INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU

Page 3: Ipssm - 01 - Lucrator Comercial

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN

MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR)

Cod :

Data :Revizia :Pag :

IPSSM - 01

03.01.2013 0

3/ 16

ART.7 pentru aşezarea şi manipularea mărfurilor din rafturi, spaţiile comerciale vor fi dotate cu scări simple sau duble care vor fi prevăzute cu dispozitive de prindere în partea superioară şi plăci de cauciuc în partea inferioară (pentru scările simple), iar cele duble cu lanţ de siguranţă şi plăci de cauciuc pe partea inferioară;

ART8.mobilierul comercial va fi amplasat astfel încât să se obţină o stabilitate corespunzătoare. Rafturile se vor prinde de pereţi prin dispozitive speciale de prindere. Periodic se va verifica orizontalitatea rafturilor;ART.9 geamurile şi piesele de cristal sau semicristal din componenţa mobilierului vor fi întregi, fără spărturi, crăpături sau bucăţi lipsă. Marginile acestora trebuie să fie şlefuite, fără porţiuni tăioase sau zgrunţuroase;

ART.10 orice element de mobilier va fi finisat corespunzător , pentru a nu provoca accidente la manipularea mărfii;

ART.11 periodic va fi verificată stabilitatea pieselor de mobilier;

ART.12.la amplasarea mobilierului şi a utilajelor comerciale se vor lua următoarele măsuri: spaţiul de amplasare să fie în afara spaţiilor de circulaţie a personalului; personalul salariat să nu fie expus acţiunii curenţilor de aer, radiaţiilor solare directe etc. ;

ART.13 maşinile de birou vor fi montate pe materiale fonoabsorbante (pâslă, plăci de cauciuc etc.);

ART.14 echipamentele şi utilajele comerciale vor avea ecrane de protecţie, apărători, carcase etc. care să împiedice accesul personalului salariat la elementele periculoase ale acestora;

ART.15 echipamentele şu utilajele acţionate electric vor fi protejate prin carcase, apărători etc. astfel încât elementele aflate normal sub tensiune să nu poată fi atinse;

ART.16 cablurile electrice vor fi pozate corespunzător şi protejate împotriva deteriorărilor mecanice, termice, chimice etc.;

ART.17 se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, apărătorilor etc. la echipamentele aflate sub tensiune;

ART.18 toate reparaţiile, reglajele sau alte intervenţii asupra instalaţiilor electrice se vor efectua numai după întreruperea alimentării cu energie electrică şi numai de către electricienii de întreţinere, instruiţi corespunzător şi autorizaţi. În zona de lucru, vor fi montate, la loc vizibil, tăbliţe avertizoare de interdicţie;

ART.19 toate maşinile de birou acţionate electric (maşini de scris, adunat, calculat şi electrocontabile) vot fi prevăzute cu legătură de protecţie la priza de pământ;

ART.20 se interzice lucrul la maşinile de birou când acestea au capacele demontate;

APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI

INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU

Page 4: Ipssm - 01 - Lucrator Comercial

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN

MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR)

Cod :

Data :Revizia :Pag :

IPSSM - 01

03.01.2013 0

4/ 16

ART.21 după terminarea lucrului, maşinile de birou vor fi scoase de sub tensiune;

ART.22.prizele de alimentare vor fi tip „Schuco” cu legătură de protecţie la priza de pământ;

ART.23 se interzice lucrul la maşinile de birou acţionate electric, cu mâinile umede sau murdare de grăsime;

ART.24 pentru blocarea maşinilor de birou, se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune iar pentru intervenţie, va fi solicitat mecanicul de întreţinere;

ART.25 se interzice salariaţilor accesul cu flacără deschisă în spaţiile de lucru unde există pericolul producerii incendiilor şi exploziilor. Vor fi afişate, în locuri vizibile, tăbliţe avertizoare pentru interzicerea fumatului în spaţiile de lucru cu pericol de incendii şi explozii;

ART.26 conducerea persoanei juridice sau fizice care practică sistemul de vânzare clasică va lua măsuri de organizare a locului de muncă şi a activităţilor, în aşa fel încât să fie evitată producerea accidentelor de muncă. În acest scop, în magazinele cu vânzare clasică, mărfurile vor fi aşezate astfel:

la un nivel situat între 50 şi 180 cm înălţime de la podea, pe o lungime de 150-165 cm; sub 50 cm înălţime se vor aşeza stocurile de rezervă, iar pe părţile laterale, mărfurile care se manipulează mai rar; cântarele se vor aşeza în centrul locului de muncă, iar uneltele şi sculele destinate vânzării mărfurilor în dreapta vânzătorului;

ART.27 curăţenia în magazine va fi efectuată numai în timpul pauzelor sau la sfârşitul programului de lucru, când unitatea va fi închisă;

ART.28 conducerea persoanei juridice sau fizice va lua măsurile necesare privind dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea spaţiilor comerciale, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii;

ART.29 mărfurile vor fi aşezate întotdeauna, pe sortimente şi în acelaşi loc, în funcţie de natura lor, în aşa fel încât să fie evitate mişcările inutile, aglomerarea căilor de acces şi producerea accidentelor;

ART.30 aşezarea şi manipularea mărfurilor în/şi din rafturile situate la înălţime, se vor executa cu ajutorul scărilor simple sau duble prevăzute cu dispozitive de prindere şi fixare;

ART.31 se interzice, pentru efectuarea operaţiilor menţionate, folosirea butoaielor, scaunelor, lăzilor, pachetelor sau a altor obiecte de improvizaţie;

ART.32 mărfurile vor fi aşezate în rafturi şi pe gondole, în aşa fel încât acestea să nu depăşească marginile mobilierului;

APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI

INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU

Page 5: Ipssm - 01 - Lucrator Comercial

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN

MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR)

Cod :

Data :Revizia :Pag :

IPSSM - 01

03.01.2013 0

5/ 16

IPSSM TRANSPORTUL INTERN

Generalitati / Cai de circulate si accesCirculatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apartine persoanei juridice sau persoanei fizice se va face numai pe cai de circulatie si acces special amenajate in acest scop.Latimea cailor de circulatie in incinta unitatii se va stabili in functie de gabaritul mijloacelor de transport utilizate, felul circulatiei (intr-un sens sau in ambele sensuri), natura si dimensiunile materialelor transportate.Amenajarea cailor de circulatie din incinta unitatii se va face potrivit tipurilor de mijloace de transport utilizate.Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile "Regulamentului de circulatie pe drumurile publice". Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate, corespunzatoare standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizafe prin lumini de culoare rosie.Cand este necesar, in zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de transport sau se vor stabili posturi de supraveghere si dirijare a circulatiei.Imbracamintea cailor de circulatie si acces trebuie intretinuta in permanenta astfel incat sa nu prezinte denivelari care sa afecteze securitatea circulatiei.Pe timp de noapte caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator standardelor in vigoare.Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate, asigurate impotriva pericolului de alunecare si derapare.Distanta libera minima intre doua mijloace de transport alaturate care se incarca sau se descarca simultan va fi: - pentru autocamioane -1m; - pentru tractoare cu remorci -1,5 m; - pentru autostivuitoare -2m. Daca din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distantele prescrise, se interzice incarcarea sau descarcarea simultana. Stationarea mijloacelor de transport auto se va face astfel incat sa se asigure o distanta libera de cel putin 2,5 m pana la linia de cale ferata.

Viteze de circulatieVitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta trebuie stabilite de conducerea persoanei juridice sau persoana fizicasi astfel limitate, incat sa fie asigurata securitatea circulatiei.

APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI

INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU

Page 6: Ipssm - 01 - Lucrator Comercial

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN

MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR)

Cod :

Data :Revizia :Pag :

IPSSM - 01

03.01.2013 0

6/ 16

La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica coborarea pantelor se va face fara oprirea motorului si in mod obligatoriu cu frana de motor.Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat.

Circulatia pietonilorCirculatia pietonilor, de regula va fi separata de circulatia autovehiculelor. incrucisarile cailor de circulatie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la minimum. In locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc.Cand lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulate, in directia lor de mers.Traversarea cailor de circulate de catre pietoni se va face numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci cand acestea lipsesc, traversarea se va face dupa ce in prealabil pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol.IPSSM PRIVIND INCARCAREA SI DESCARCAREA DIN AUTOVEHICULE

Art. 1. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare, conducatorul formatiei va intocmi un plan de lucru si de repartizare a sarcinilor pe muncitori, aratandu-i detaliat fiecaruia locul si obligatiile ce-i revin, verificand totodata functionarea corecta a utilajelor, dispozitivelor si sculelor ce se vor utiliza.  In cazul executarii unor operatii deosebite, explicatiile asupra modului de lucru, trebuie insotite de demonstrarea practica a metodelor ce urmeaza a fi aplicate. Lucrarile trebuie incepute numai dupa ce conducatorul formatieie de lucru s-a convins ca toti lucratorii au inteles si si-au insusit obligatiile ce le revin.Art. 2. Daca in timpul lucrului apar modificari privind conditiile de manipulare, conducatorul formatiei de lucru trebuie sa instruiasca personalul din formatie asupra noilor conditii de lucru.Art. 3. Inainte de a trece la incarcarea unui mijloc de transport, conducatorul formatiei de lucru (ajutorul acestuia) trebuie sa controleze starea mijlocului de transport insistand asupra platformei pe care se aseaza sarcina obloanelor, incuietorilor si sigurantelor. Mijloacele de transport necorespunzatoare nu trebuie admise la incarcare.Art. 4. Inainte de a efectua operatia de incarcare-descarcare, conducatorul formatiei de lucru trebuie sa examineze ambalajele materialelor pentru a evita ranirea mainilor in cuiele iesite, aschii, muchii ascutite, fier ballot etc. Nu se vor incarca materialele ale caror ambalaje sunt deteriorate.

Efectuarea operatiei de incarcare-descarcare a mijlocului de transport auto

Art. 5. Este necesar ca manipularea maselor să fie realizată corect, în conformitate cu principiile fiziologice şi biomecaniceArt. 6. Locurile destinate pentru operatiile de incarcare si descarcare a mijloacelor de transport trebuie prevazute cu cai de acces amenajate corespunzator si spatii de intoarcere cu o raza de curbura care sa permita o manevrare nepericuloasa. Pe timp de iarna, caile de acces trebuie curatate de zapada si gheata si presarate cu nisip, zgura etc. Pe timp de noapte aceste locuri trebuie sa fie bine luminateArt. 7. Operatiile de incarcare-descarcare trebuie executate numai sub supravegherea permanenta a conducatorului formatiei de lucru, instruit special in acest scop, care va stabili procedeul de lucru nepericulos. In lipsa conducatorului, operatia trebuie condusa de ajutorul acestuia. Daca formatia de lucru se imparte in doua sau trei echipe, fiecare din ele trebuie condusa de catre un responsabil numit dintre muncitorii cu experienta.

APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI

INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU

Page 7: Ipssm - 01 - Lucrator Comercial

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN

MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR)

Cod :

Data :Revizia :Pag :

IPSSM - 01

03.01.2013 0

7/ 16

Art. 8. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare a unui mijloc de transport, acesta trebuie asigurat contra deplasarii necomandate prin cuplarea sistemului de franare de ajutor pe teren orizontal si a sistemului de franare de ajutor si saboti de oprire pe teren in panta. Se interzice deplasarea mijlocului de transport in timpul efectuarii operatiilor de incarcare-descarcare.Art. 9. Alegarea mijloacelor ajutatoare pentru operatiunile de incarcare-descarcare (unelte, carucioare) trebuie facuta de catre conducatorul formatiei de lucru, in functie de felul, volumul si greutatea materialului, de natura terenului si tipul mijlocului de transport.Art. 10. La manipulare muncitorii trebuie sa se asigure ca obiectele respective se pot prinde sigur cu uneltele de apucare sau cu mainile.Art. 11. Materialele incarcate in mijlocul de transport trebuie sa fie uniform repartizate pe platforma acestuia si asigurate impotriva deplasarii, rasturnarii sau caderii in timpul transportului. Asezarea materialelor va fi facuta in asa fel incat conducatorul mijlocului de transport sa aiba asigurata o buna vizibilitate.Art. 12. Materialele ambalate, care depasesc inaltimea obloanelor, trebuie sa fie ancorate sau legate bine cu franghii, lanturi s.a. pentru a nu cadea din autovehicul in timpul mersului. Legarea incarcaturii care prezinta muchii taioase se va face astfel incat in timpul transportului sa nu se produca deteriorarea sau desfacerea lagaturilor.Art. 13. La operatiile de incarcare-descarcare si depozitare a semifabricatelor si produselor finite in si din mijloacele de transport se vor utiliza mijloace tehnice adecvate (instalatii de ridicat, traverse de ridicat, organe de legare si prindere a sarcinilor, dispozitive speciale etc.) in stare tehnica corespunzatoare, respectandu-se instructiunile ISCIR specificepachet.Art. 14. Semifabricatele si produsele finite trebuie depozitate in loji sau stive, prin suprapunere, pastrand verticalitatea si asigurandu-se stabilitatea necesara. Stalpii lojiilor vor fi astfel dimensionati ca sa nu cedeze la incarcarea maxima a acestora cu semifabricate. Semifabricatele se vor lua din stive sau loji initial din partea superioara, in ordinea asezarii lor. Este interzisa extragerea semifabricatelor din stive sau loji, fapt ce poate genera rostogolirea sau alunecarea celorlalte.Art. 15. Materialele in vrac nu trebuie sa depaseasca inaltimea obloanelor autovehiculului si nici capacitatea de incarcare a acestuia. In cazul cand incarcatura are o greutate specifica mica, nedepasind capacitatea de incarcare admisa, se pot utiliza inaltatoare de obloaneArt. 16. Materialele pulverulente trebuie acoperite cu prelate pentru a evita imprastierea lor in timpul transportului.

Incarcarea-descarcarea manuala

Art. 17. In cazul cand accesul pe platforma mijlocului de transport nu se face pe rampa, muncitorii trebuie sa foloseasca scari de acces special confectionate, cu carlige de fixare pe partea superioara si cu armaturi ascutite montate pe partea inferioara in vaderea asigurarii stabilitatii acestora.Art. 18. Pentru operatiile de incarcare-descarcare prin rostogolire sau alunecare a materialelor din mijloacela de transport, trebuie folosite grinzi bine fixate si calculate corespunzator greutatii materialelor respective. Se vor lua masuri de franare a deplasarii obiectelor manipulate (trolii, franghii etc).Art. 19. La descarcarea pe plan inclinat, se interzice intreruperea lucrului pana cand materialele nu sunt complet descarcate de pe acesta si asezate la locul de depozitare. Este interzis a se sta in fata materialelor manipulate pe plan inclinat.

APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI

INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU

Page 8: Ipssm - 01 - Lucrator Comercial

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN

MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR)

Cod :

Data :Revizia :Pag :

IPSSM - 01

03.01.2013 0

8/ 16

Art. 20. La deschiderea obloanelor mijloacelor de transport, echipa de lucru trebuie sa stea lateral la capetele obloanelor, la distanta, pentru a nu fi atinsi de oblon sau de material in cazul unei caderi accidentale. Muncitorii desemnati pentru deschiderea obloanelor trebuie sa stea lateral fata de acestea, fiind instruiti asupra pericolelor ce pot apare.Art. 21. Materialele cu forme geometrice regulate sau ambalate in forme geometrice regulate trebuie incarcate in mijloacale de transport in stive, cu randuri intretesute asigurandu-se o buna stabilitate. Pentru situatia in care se depaseste inaltimea obloanelor, trebuie asigurata stabilitatea materialelor.Art. 22. La incarcarea si descarcarea mijloacelor de transport, muncitorii trebuie astfel asezati incat sa nu se loveasca intre ei, cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza.Art. 23. Depozitarea in stive cu randuri intre tesute a produselor cu sectiune rotunda este admisa numai in pachete legate, pentru a se evita rostogolirea sau rasturnarea stivelor.Art. 24. Inaltimea stivelor nu trebuie sa depaseasca de maxim 1,5 ori latura mica a suprafetelor de asezare cu urmatoarele mentiuni:- produsele trebuie sa aiba o suprafata plana; - inainte de stivuire este necesara indepartarea eventualelor substante grase (uleiuri unsori etc.) care se afla pe suprafata de contact a produselor, pentru a preveni alunecarea acestora; - intre fata superioara a stivelor si partea inferioara a sarcinii purtate de macara pe deasupra stivei trebuie pastrata in mod obligatoriu o distanta de minim 500 mm.Art. 25. Depozitarea produselor plate in stive se face astfel incat marginile sa fie paralele, fara muchii sau colturi nealiniate (iesite in afara limitelor stivei).

OBLIGATIILE SALARIATILOR

Art. 26. Angajaţii vor desfăşura activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională, persoana proprie sau alţi angajaţi. În acest scop angajaţii au următoarele obligaţii:- să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora;- să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie;- să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive;- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă survenite de persoana proprie sau de alţi angajaţi;- să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată conducătorul locului de muncă;- să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de producţie;- să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat;- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de munca sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul sau

APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI

INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU

Page 9: Ipssm - 01 - Lucrator Comercial

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN

MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR)

Cod :

Data :Revizia :Pag :

IPSSM - 01

03.01.2013 0

9/ 16

de muncă;- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;- să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control si de cercetare în domeniul protecţiei muncii.

IPSSM IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice si organizatorice. Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea protectiei necesare.

Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele:

- acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active(izolarea de protectie) ale instalatiilor si echipamentelor electrice

- inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare- ingradiri- protectia prin amplasare inlocuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de

securitate- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se

efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune- utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante- alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie- egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru

Masuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele:

- executarea interventiilor la instalatiile electrice(depanari, reparari, racordari) trebuie sa se faca numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respective

- delimitarea materiala a locului de munca(ingradire)- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice- elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice- organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie

impotriva atingerii directe Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se

aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice, Este interzisa inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice.

Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua masuri de protectie : o masura de protectie principala, care sa asigure protectia in orice conditii, si o

APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI

INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU

Page 10: Ipssm - 01 - Lucrator Comercial

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN

MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR)

Cod :

Data :Revizia :Pag :

IPSSM - 01

03.01.2013 0

10/ 16

masura de protectie suplimentara, care sa asigureprotectia in cazul deteriorarii protectiei principale. Cele doua masuri de protectie trebuie sa fie astfel alese incat sa nu se anuleze una pe cealalta. In locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare este suficienta aplicarea numai a unei masuri, considerate ca fiind principala.

Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, prin atingere indirecta, masurile de protectie care se pot aplica sunt urmatoarele :

- folosirea tensiunilor foarte joase de securitate(TFJS)- legarea la pamant/legarea la nul de protectie- izolarea suplimentara de protectie, aplicata echipamentului tehnic- izolarea amplasamentului- separarea de protectie- egalizarea si/sau dirijarea potentialelor- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect

periculoase- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante

APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI

INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU

Page 11: Ipssm - 01 - Lucrator Comercial

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN

MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR)

Cod :

Data :Revizia :Pag :

IPSSM - 01

03.01.2013 0

11/ 16

SEMNALIZAREA DE SECURITATE-Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau de sanatate adecvate la locul de munca, in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare, ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri metode sau procedee de organizare a muncii-Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor legale, prevazute de alte documente normative, privind semnalizarea referitoare la evacuare, salvare si ajutor, material si echipament de lupta contra incendiilor, substante sau preparate periculoase, ca si alte materiale specifice-Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de obligare, de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional-Semnalizarea permanenta se realizeaza

- prin panouri(indicatoare, placi) si/sau culori de securitate cand se refera la o interdictie, un avertisment, o obligatie, la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor

- prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau aceasta pictograma, in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase; aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile, sub forma rigida, autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a asigura securitatea zonei

- prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor, salilor sau incintelor utilizate pentru incarcarea, descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in cantitati mari, mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare sau pe usa de acces

- prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie-Semnalizarea ocazionala se realizeaza

- prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta

- prin gest-semnal sau comunicare verbala, in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol

-Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii, precum sip e comportamentul general si specific care trebuie adoptat. Ea se va repeat periodic sau ori de cate ori se considera necesara reimprospatarea cunostintelor salariatilor, ca urmare a unor verificari.

APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI

INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU

Page 12: Ipssm - 01 - Lucrator Comercial

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN

MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR)

Cod :

Data :Revizia :Pag :

IPSSM - 01

03.01.2013 0

12/ 16

PRIM AJUTOR LA LOCUL ACCIDENTULUI

Personalul angajat este obligat sa cunoască cel puţin masurile de prim-ajutor indicate mai jos:a) oprirea unei hemoragii care insoteste o fractura;b) izolarea aseptica a unei arsuri sau a unei răni;c) readucerea la viata a unei persoane care a fost electrocutata sau asfixiata; d) transportarea corecta a unui rănite) luarea primelor masuri in caz de incendiu.Personalul instruit este obligat sa intervină fara alta dispoziţie, imediat ce apare o astfel de situaţie si sa acţioneze rapid si corect, neluand nici o măsura ce ar putea avea urmări vătămătoare tratamentului medical ce s-ar aplica ulterior primului ajutor.In vederea acordării primului ajutor in caz de accident, trebuie sa se întreprindă următoarele acţiuni;a) sa se inlature pericolul;b) se va chema salvarea, pompierii; (112)c) sa se dea cele mai simple ingrijiri posibile;d) sa se creeze cele mai bune condiţii posibile pentru accidentat;e) sa se organizeze transportul rapid al accidentatului.înlăturarea pericolului se va face de la caz la caz, astfel;- in caz de incendiu, se va pune rănitul la adăpost;- in caz de accidentare pe strada, se va retrage rănitul din trafrlc;- in caz de electrocutare, se va intrerupe curentul, tinandu-se seama ca in momentul intreruperii curentului, electocutatul poate cădea si ca atare se va preveni lovirea sa;- in toate cazurile se va inlatura personalul de prisos.La acordarea ingrijirilor simple se va tine seama de principiul de baza al primului ajutor : "In primai rând sa nu faci rau", neluandu-se masuri care ar putea fi vătămătoare tratamentului ce se aplica ulterior acestor masuri.Crearea celor mai bune condiţii pentru accidentat se face chiar la fata locului unde se acorda primul ajutor, organizând concomitent transportul acestuia.Orice rănit trebuie culcat si trebuie sa i se interzică orice mişcare. In nici un caz nu i se va da sa bea băuturi alcoolice; In toate cazurile de accidentare, victima trebuie transportata la spital, In cazul in care victima si-a pierdut cunoştinţa nu se va transporta inainte ca aceasta sa-si fi revenit. La acordarea primului ajutor, in cazul accidentaţilor prin rănire se disting următoarele situaţii:- răniri grave, profunde sau întinse care necesita transportarea imediata la medic;- răniri uşoare si puţin profunde, care se pot trata de către cel ce da primul ajutor.Daca este cazul, la rănirile grave se va interveni mai intai pentru oprirea hemoragiei si imobilizarea (blocarea) fracturilor, iar apoi se va face un pansament steril, rănitul fiind transportat la medic, care va face intervenţiile necesare.

APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI

INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU

Page 13: Ipssm - 01 - Lucrator Comercial

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN

MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR)

Cod :

Data :Revizia :Pag :

IPSSM - 01

03.01.2013 0

13/ 16

Rănile uşoare si puţin profunde, provocate din diferite cauze, trebuie tratate imediat, pentru a se impiedica infectarea lor. Se va acorda o mare atenţie rănilor murdărite cu noroi.In căzul unei răniri uşoare si puţin profunde se vor lua imediat următoarele masuri:- persoana care da priraul ajutor trebuie in prealabil sa-si spele bine mâinile cu apa si săpun, folosind o perie, iar apoi isi va dezinfecta degetele cu tinctura de iod sau spirt medicinal;- nu se admite atingerea rănilor, nici chiar cu mâinile spălate si dezinfectate;- se interzice spălarea rănilor cu apa sau cu substanţe farmaceutice;- nu se vor presară prafuri si nici nu se"vor acoperi rănile cu alifii.Spălarea ranilor si acoperirea lor cu substanţe chiar farmaceutice nu se va face de către persoane necalificate, deoarece prin aceasta operaţie se pot introduce particule de nisip sau pamant mai adânc in rana, ingreunand operaţia de curăţire ce urmează a fi / făcuta de medic sau infirmier si putând deci determina infectări ale rănii;- nu se vor îndepărta cheagurile de sânge de pe rana, îndepărtarea cheagurilor de sânge poate provoca hemoragii puteraice.Se va aplica peste rana o compresa sterila si apoi se va lega cu un pansament.- nu se vor pune alte bandaje (pansamente) decât cele sterile, din trusele medicale.Se recomanda ca pe compresa sau pânza ce se aplica pe răni sa se toarne tinctura de iod. Rănile pot fi insotite de hemoragii puternice care, prin natura lor, sunt:- hemoragii venoase sau capilare;- hemoragii arteriale, care trebuie oprite inainte de tratarea rănilor.Hemoragiile venoase si hemoragiile capilare sunt caracterizate prin scurgeri abundente de sânge de culoare inchisa, sub forma unei pânze continui in jurul rănii.Hemoragiile arteriale sunt caracterizate prin emisiuni de singe colorat in roşu aprins si tasnind sacadat,In cazul rănilor profunde, singele clocoteşte in rana.Aceste hemoragii sunt foarte grave, putând provoca moartea in câteva minute. Hemoragiile venoase, hemoragiile capilare si hemoragiile arteriale de mica importanta, se vor opri prin aplicarea unui pansament compresiv. Punerea unui garou, in aceasta situaţie, este o eroare grava care poate conduce la infecţie sau cangrena. Hemoragiile arteriale importante necesita o acţiune rapida si imediata, prin care sa se oprească scurgerea de sânge. Oprirea sângelui se poate îace prin compresiune (apăsare), fie cu ajutorul mâinilor, fie a unui garou sau a unui tifon răsucit.Compresiunea trebuie făcuta intre rana si inima, de preferinţa astfel incat strangularea arterei sa se facă pe osul cel mai învecinatSe recomanda ca apăsarea sa se facă la braţe sau la coapse, deoarece la antebraţ artera este cuprinsa intre doua oase si operaţia este mai dificila.Trebuie avut in vedere faplul ca oprirea hemoragiilor eu ajutorul garoului (tifon răsucit) este o operaţie periculoasa, deoarece acesta întrerupe circulaţia sângelui si poate conduce deci la cangrena si amputare.Garoul (tifonul răsucit) nu trebuie ţinut timp indelungat Se va face slăbirea lui din 20 in 20 de minute, iar in cazul in care se constata încetarea hemoragiei, se va înlătura.După oprirea hemoragiei, sau reducerea acesteia la minimum si scoaterea garoului (tifonului), se va aplica un pansament steril - compresiv.Accidentatului care prezintă răniri insotite de hemoragii, i se va aplica următorul tratament, in completarea opririi hemoragiei:- se va acoperi rana cu pansamente sterile;

APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI

INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU

Page 14: Ipssm - 01 - Lucrator Comercial

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN

MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR)

Cod :

Data :Revizia :Pag :

IPSSM - 01

03.01.2013 0

14/ 16

- se va transporta culcat; - se vor lua masuri de încălzire;- i se va da sa bea, pe cat posibil, băuturi calde.Rănirea pielii de pe cap se caracterizează prin hemoragie puternica, dar nepericuloasa, care se va trata prin aplicrea unui pansament steril, apoi accidentatul se va transporta la primul punct sanitar. Rănirea in zona gatului este periculoasa, deoarece in acest caz, nu se poate aplica garoul. Pentru oprirea hemoragiei, se vor pune tampoane de pansament steril,căutând sa se extinde golul creat de rana, iar apoi accidentatul va fi transportat laprimul punct sanitar.Hemoragiile nazale care sunt provocate de răniri se vor trata prin apăsareaputernica a narii care sângerează, capul tinandu-se drept, după un minut se va slabi foarte mult aceasta compresiune.In cazul in care hemoragia nu se poate opri prin aceasta metoda se va pune in nara sângerânda un tampon cu antipirina si se continua apăsarea,Trebuie sa se cunoască ca exista si cazuri in care hemoragiile nazale sunt necesare. In aceasta situaţie nu se va întreprinde nimic si se va consulta un medic sau personal sanitar specializat.In general, nu se vor opri hemoragiile nazale la persoanele despre care se ştie ca suferă de hipertensiune, sunt obeze sau in vârsta.Hemoragiile interne, la care nu apare in mod vizibil sânge, se pot recunoaşte după faptul ca accidentatul este palid si are pulsul slab si accelerat, greu de numărat.In aceste cazuri accidentatul va fi culcat cu capul in jos si menţinut imobilizat, va fi acoperit si se va proceda la incalzirea lui. Nu se va da accidentatului nici sa bea.,, nici sa mănânce. Persoana care da primul ajutor in cazul unei fracturi trebuie sa ia, in primul fand, următoarele masuri:- sa nu mişte accidentatul;- sa dezvelească zona in care s-a produs fractura, pentru a constata daca este o fractura deschisa sau inchisa.In cazul in care este necesara deplasarea accidentatului, persoana care da primiil ajutor va prinde accidentatul cu o mana pe deasupra si cu cealaltă pe dedesubtul membrului fracturat si ajutat de o alta persoana, care va cuprinde corpul victimei, va executa transportarea.In cazul unei fracturi deschise, se va pune un pansament uscat pe rana, inainte de a se face imobilizarea:- se înţelege prin fractura deschisa, o fractura insotita de o rana ce comunica cu fractura;- fractura deschisa este periculoasa si prin faptul ca poate conduce la infecţii grave;- exista posibilitatea ca un os spart sa pătrundă sub piele si sa o perforeze, de aceeapersonalul care da primul ajutor trebuie sa ia toate masurile pentru a impiedica acestfenomen;Imobilizarea unei fracturi a membrului inferior se va face prin aşezarea atelelor, atât lateral, cat si pe fata posterioara a merabrului accidentat.Este obligatoriu a se imobiliza ambele articulaţii din regiunea de deasupra si f dedesubtul fracturii, astfel:la o fractura in zona gambei, se va imobiliza deasupra - genunchiul si coapsa, iar dedesubt - glezna si laba piciondui;la o fractura in zona coapsei, se va imobiliza deasupra - soldul si trunchiul, iar dedesubt - genunchiul si gamba.

APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI

INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU

Page 15: Ipssm - 01 - Lucrator Comercial

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN

MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR)

Cod :

Data :Revizia :Pag :

IPSSM - 01

03.01.2013 0

15/ 16

Se recomanda, pe cat posibil, imobilizare totala.Imobilizarea membrelor superioare se va face in majoritatea cazurilor, printr-o eşarfa, cotul fiind indoit.Se va putea completa aceasta prin aţele rigide, care insa nu vor ocupa decât segmentut fracturat al membrului.Cotul rănit poate impiedica îndoirea braţului si imobilizarea membrului cu ajutorul eşarfei. In acest caz, se va face imobilizarea totala a braţului.In cazul fracturilor craniene, intervenţia persoanei cate da primul ajutor, trebuie sa fie foarte atenta, dat fiind ca exista cazuri in care victima percepe aceste traumatisme cu întârziere de 2-3 ore si deci cunoaşterea existentei traumatismelor este uneori dificila.Simptomele in cazuri de fracturi craniene sunt:- pierderea cunoştinţei, care poate fi numai momentana;- hemoragii prin nas sî prin urechi.Pot apare fracturi craniene, fara sa provoace rănirea pielii de pe cap si fara sa curgă sânge pe nas sau pe urechi.Fracturile coloanei vertebrale si ale bazinului sunt, in cele mai multe cazuri, accidente grave, si in aceste cazuri, transportul victimei se face prin rostogolirea acesteia cit se poate de incet, pana va fî aşezata culcat pe o planşeta dura. Nu se va face vreo imobilizare a victimei si se va transporta imediat la cel mai apropiat punct sanitar, unde se afla un medic chirurg.Se interzice transportarea pe braţe a unui accidental cu coloana vertebrala sau bazinul fracturat, acest mod de transport putând sa-i fie fatal.Simptomele in cazuri de fracturi la coloana vertebrala sau la bazin sunt:- dureri puternice in zona dorsala;- paralizarea membrelor inferioare;- tulburări in urinare.In cazul fracturilor de coaste, persoana care da primul ajutor va imobiliza toracele accidentatului printr-un bandaj strâns, realizat cu o fase, apoi se va transporta accidentatul, in poziţia şezut, la primul punct sanitar. Simptomele in cazuri de fractura de coasta sunt:- respiraţie ingreunata si dureri in timpul respiraţiei;- eventuale urme de sânge in saliva.In cazul luxatiilor, se va proceda identic ca in cazul fracturilor la braţe si la membrele inferioare:- nu se va pierde din vedere niciodată ca o luxatie poate fî insotita de o fractura;- in cazul unei luxatii a umărului, care este cea mai frecventa, cotul se depărtează de corp. Nu se va face nici o incercare de a se readuce cotul la poziţia iniţiala, ci se va pune o perna la subsuoara si se va transporta accidentatul fara eşarfa.In cazul degeraturilor, membrul care a suferit va fî introdus in apa la temperatura mediului ambiant, care apoi va fî încălzita treptat si cu mare grija, pana la temperatura corpului.Nu se recomanda frectionarea cu zăpada a membrelor degerate, deoarece pielea degerata poate fi zgâriata si se poate provoca astfel, o infecţie.In cazul degeraturilor puternice (congelare) se recoranda transportarea accidentatului la un punct sanitar, intervenţiile locale putând provoca agravarea situaţiei.Toate înţepăturile sau zgârieturile, oricât de puţin grave ar părea la început, trebuie dezinfectate.Pentru dezinfectarea corecta a locului rănit:- se va apasă puternic in vecinătatea locului undu s-a produs înţepătura sau zgârietura, pana se vor scurge câteva picaturi de sânge ;

APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI

INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU

Page 16: Ipssm - 01 - Lucrator Comercial

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SÃNÃTATE ÎN

MUNCĂ pentru LUCRATOR COMERCIAL (VANZATOR)

Cod :

Data :Revizia :Pag :

IPSSM - 01

03.01.2013 0

16/ 16

- se va acoperi locul rănit cu o soluţie antiseptica ce se găseşte in trusa medicala si se ve lasă sa se usuce la aer liber;-daca rana prezintă o oarecare intindere, după dezinfectare se va aplica un pansament uscat sau o compresa sterila;-se recomanda ca in cazul in care exista un punct sanitar in apropiere, sa se transporte accidentatul la acest punct;-nu trebuie pierdut din vedere ca o intepatura sau o zgârietura care nu prezinte., aparent, nici o gravitate Ia inceput, poate avea ulterior, complicaţii grave (infecţii, flegmoane etc), daca nu este dezinfectată corect si imediat;In cazul in care cel care a dat primele îngrijiri nu are convingerea ca a reuşit sa inlature toate corpurile străine, imediat după primele ingrijiri, va indrepta accidentatul spre primul punct sanitar, unde medicul va lua masurile necesare.

APROBAT DIRECTOR Paolo MENNINI

INTOCMIT INSPECTOR SSM Dan MOCANU